60 ş

Bilim
Kurulu'na
kulak verin
s.n ....... ""AAI<'..bn.... Ş ı
ı ı ı r'
•. ı oi<j>n> Il«<p ı ı
ı ı ı
ı ı ı ... _,Iof.·
ı

.... Or....... ı ı
I
ı .. ı <I'U",II" ı

ı ı

ı
...... ı ı <D<.i<-
IYGPCA1<"m _"....
Kar etmesi beklenen
Erdemir'de ş zarar
-;>;
ı ı ı ı ..Y""In<k<lI<u...
i
ı ı ı
"pm,I"""'k; ı
ı


ı ı .
....
ı ı .. f.rd<mk',!c<>
::::: ı
= ı =":',':
ı
ı ...
')"" """'''''',,",'h..r .., ".
"""1"""... '8."'....""''>i<-
..... ı
ı .....
Türkiye'de ş oldu •
gözü dünya pisOerinde
Ayamama'daklllrmalar
s<l
_ .. ı ı ..

ı ı ı ....
'ihhi
ii
.
j
·_
tOOlAR .,,<0
'<U1lO ı ı ı
• AlTIN ""O!i
'REPO ..1.
.ELOtIO &1
.. EURMlolAA '''!>'

ı ş
".,,_..... ı ı ı
«n ı • ı I<lrl>,d>kl
nlnkhb,,"I,(IÇ(IOOl ı
ı
C"'('<'n"""."Ilolru, ok ı
.'..n• .«I«kld..... ı ....,.,
...f ... \....""'S/I .. ••y><Ut
ı .. ı
ı ı ı ı ı
be 'u<ulob,ot.". 1d,1" ı 1'1'"
OTVlt><Ih'ml<k:>,<kll ı _.m.....
ı ı 8_ ,n .. ı
•.., 1<""'Nin IIXrü" ı
ı ı ı ı I.. 1'100
di. ı i"",' ,I,k,,'· IL> 1>;1 .............",
nin klo iI<'Ü"""l<y. ı
ı ı ....
Ref

ı ırola
bu haltaciriliyo'
KO<.... ı ı .. ı ı ı ••
AlD.ingil........""""
......... ı
.
... Mt.... ı ı ı
"_'" I----_--WA....::::::.......--
. ".,. Maliye sanal §.lemde ğ ı
""l'" ı ı "ow ı ,"< ,...., ı ••,,,,,,,k h,l. so-"'." 'e."hM<-
k'(Ot>"'" ...1"""'." ·.. n'l )"",'ökn ı ı .·r..u,,".......h,l·
""""'".I<,'<,"'.....I'."fgu"'.",<I.> "" .... h>dz"rgu"'"""'m."do<l<vre-
... ...""ku'X>k. y<.«>kulnus,.m'çb"'l'",.IIu{<k,,,,,,,,,,
\'<'tl'"<n,''''''' ı 1""010 ı ı <1<",""". "",o><.l< "".
""i·","",I'h>I<S""'''''''>"I>1'...'''...nb>. ı
ı
11«"'" l""'P'yn'. \',,>11 ("1,.1,'' .... ı "H'"..... 1"<1'. ı ı
ı
+
Garanti ı Genel Müdürü Ergun Ozen,
küresel bazda finansal ı ı toparlan·
ı ğ ı ı ancak reel sektörün buna ayak uydu-
ı ğ ı ı belirtti, Özen, 'Ekonomilerdeki
ı
sal piyasalarda dalgalanma ş ı dedi.
DALGALANMALAR Ş ı
AMAESKiOiBiGÖRMEVlz
umlillilili\
ı .....fin...n<ie>-

ı l!w!...ı 1'''m/y<INm' d.dl
ı ı ı
ı ....... ı
ı ı ı
BANKALARZ010'DAKREOi
VEREREK BÜVÜMEKZORUNDA
ı
Y',""""l<j'IoJWnoo'<m<I"",,"lkidm.mlik
ı ... ı ı ...,r."' ...,;.
ı
oç;"kri>.I>o'I<el<O<I<I<lbill"lm<p<rt;>rm>".'
ı
.., ı ..."....,lo.I......., ""'.....-d<dc
Grip çocuklan vurdu
ş ı acile ş
1)"'''''''ll'ihI''I",,"'"m,,""y>U.
ı ı
h"", ı ,.< "'n ı ....
;;:. =:
ı ı
ntn" ,""do ı ii."',,,,
:

ı
ı l><iin<"'. 'Iblk borI<u V<

Üç küreselliderden
Türkiye'nin önemine vurgu
Ref s
LI ı ş ı
_ destek ş
i. ı ı
iz 04
İ İ ş GAZETESi
AKBANK GENEL MÜDÜRÜ AKKURT'TAN iLK Ş REFERANS'A
ş faiz rekabeti
amracak, ş ğ ı
ş banka ı
Akbank ı Müdürü
ı ş faiz-
lerin iki önemli etkiye
yol ğ ı belinti:
ı
kabet ı ı ş ve ş
ı ı ı ı bankalar öne
ı Tüketim artacak
ve ekonomi canlanacak.
Lüks sektöründe
IÜrbülans ğ ı
Refleksimiz iyi
en kötü senaryoda
bile ı
Muhtar Kent önerdi
Nando's Türkiye'ye ge
ı oeresl üzerinde bulunan Sabri (hel'e ait
ı ı ı ı ı ı ş ş ı
ı ı •. Biz üretmezsek bu iilkebatar' diyen ı ı ı durdurdu
FIYATI1TL
R


<"'o .....·,·,",....u.·Y""
bOkhulu...,.." .....
Albayrnklar
İ İ
fena ş
AB Bilgi Merkezi sessiz ı ı
ş ş bir ı de
borsa ı ı

l'aftg"rJHabu((o
il;1n "l'9un oH4il

....
=:'..:'::':
ı
Glob.lblil(.I(ln
......d.

ı
..
'ol:doa9 __
'I[I
.,MKB·l00
ı ı ........ ı ı

ı
ı ı
So<-.....'''',b... <>tiJi'''''''''''''''- ... ı
ı ı
'._.. ı ... ı
"'...... oklul.tK>k<bICl.."...1O "....... "",,"'....,1:11. Ç&k/lTllt·
f>l-br''"'''' .... ... TIld> kij-"'''''''''. ı ı "'"
ı h<l'«>nblmKlo
ı ı - ="... ..
'"rJ;;, ,,' ı

Ihracat ı
ertelenen ı ı
ı ... ı ı
ı .. ı

ı
<W> ...._ ......

ı ı ı ••

.. yOIo:><k,<td< ••,",,""'p
.
Turt;y.,bu
.,. IHlfaize

.i
• ı
W,'flUll ı
ı
Hükümet 2 ı
'enerji'sini
ş ı
s
ı soylu de .
ğ ı
, UmCredil'ten
... ı
, ı ı ı
j L 05
ı ı ş GAZETESI
ziRAAT ı GENEL MÜDÜRÜ CAN AKIN CAGlAR
Kriz devam etse de
bitse de bankalann
kan 2010'da ş
Ret
ı i. ı
Ekonomide bir toparlanma Faiz oranlannm yuhn yönlü
ş ı ı
tehlikesi nedeniyle faizler ı ı ş
anacak.Budabankalann alacaklar artacak. Bankalann
ı ı ı ğ ı
MusaUa ş ı ı
kulübüne ş ı ı ı

02124780137

ıR....... ı ı ..O(!.

ı
ı __'l'f''''''
"".'"l>a$b<lti'ari<""'1

_ ......
obooofi__ eom
-_ -
·0"2124780731
ı
iIlfarklaElifSalak"ln

ı ı
Ömer Ko('lan 92 milyon
ı hisse sal'S!
<<><HO"""'l'''l''''''ob'O...,
ı ı
, ..... milyon ı l>o<oodo
'""'.!ooO\Iffl""",Omor>:a(on
ı
ı ı ı

""I'iIOQ bu \11 0'" ....

U'hl""_
tAL11N 5110
• R8'O ı ı
• $ONO n
·1'··-···' i
IHJoklnturkq.com
_ .......... ..............
Piyasalara
ş
ğ ş
lJs< ".,...''''''_
........'.", <LLL.
ı ..•
",o .p"", )'lll<k
ı ı ı >6"". ,..._
.. ,,"'"
briboalu.AIlIYd<<<><'j.-
f"""" ı
lOO1"<!e. bu P"" li""
"yh<d<."'nn "'I''' H
f!
)'GhIoO,69 ............
Türk pilicine
Rusya da
evet dedi
ş maketlertyle ş ı D
ı ı ı ı
rans

ı
Ş

r
rio .. ı ..... ..,-W,....
_ ......
obooofi__ eom
-_ -
·0"2124780731
ı
iIlfarklaElifSalak"ln

ı ı
Ömer Ko('lan 92 milyon
ı hisse sal'S!
<<><HO"""'l'''l''''''ob'O...,
ı ı
, ..... milyon ı l>o<oodo
'""'.!ooO\Iffl""",Omor>:a(on
ı
ı ı ı

""I'iIOQ bu \11 0'" ....

U'hl""_
tAL11N 5110
• R8'O ı ı
• $ONO n
·1'··-···' i
IHJoklnturkq.com
_ .......... ..............
Piyasalara
ş
ğ ş
lJs< ".,...''''''_
........'.", <LLL.
ı ..•
",o .p"", )'lll<k
ı ı ı >6"". ,..._
.. ,,"'"
briboalu.AIlIYd<<<><'j.-
f"""" ı
lOO1"<!e. bu P"" li""
"yh<d<."'nn "'I''' H
f!
)'GhIoO,69 ............
Türk pilicine
Rusya da
evet dedi
ş maketlertyle ş ı D
ı ı ı ı
rans

ı
Ş

r
rio .. ı ..... ..,-W,....


''''''''-Tur<t,<"nln<!OOThn
""'«'l'f<pookl>llyll>'«<k
y<djG·lOllIk<>lod.. tM


ltoj'>;onl.>,'1i(f)Y<1010,"",
ı

ı
ı

rans
'
Tüzük ğ ş ı
ı 6, kez
genel baskan
09
TÜRKiYE'NIN ş GAZETESI
Bankalar ı küçük ve orta
ölçekli firmalara ı
...'tI<I • ı ı ı ı
ı ı ı
"b""""'k'..,""" ........"""I_.. ...


R,

...-1 "" ,1<>,"'.
k.. ı OaI<mk, n«k-
ı

ı
0<1" MonO' """-'yi<;
ı ı
Ai)) ı ı


ı ı
Gftt2''';!!'
• WFltl 1lO<G
• ı S2.IO
• BONO e.8

+OOlAR
ı ı
y.,.

_ELIR Ulft!1
ı ı
yfIliwrgi

..ı ı

ı ı ı ...

ı ı ı ...""'_ .. tuJ\ ",,,__
no'" l>o< dua"'" l"a}' ,
.. """,, ı
ı

.rt.obn\"I"<><IoO","",,,,,,,,,,,,,,'

"'..... ı ı
ı .........


ı ı
+IMKO_1OO

ı


........ .....,.."".. "...
ı
ı .
... ... ı
.... __
ı


ı
VIlIilKUltur
• ı ı ı
g6ni1dü

",,,.......
Utipiihtimali
dahayi:bk

Belirsizlik ı
bankalann risk
ş ı tekrar ı
11<"11b>01< """<i "'0' "... ı
<i(>n; 'bb" AI",. ""....\>. I'W""'" it>y-
M.ri.d<lnftni_,..",· ..... .....
b" ... ı ı
'" ı ı ......." ı ı """"A'''' "....
ı ı ı :,:,k':::
....I.... ı ... ı .. ı
'<k,"'1 P'''' r''''', '...1 u""h pH...... "",,"',
ı ı ı ....,.,,·
ı ı ı
A.....d< ... ...,If\ft."" .. ı ı

0<kMtIiIi1n>u\l><b. ı
.. ppm>l< .. ı
ı
ı ı ı "'ho, T v ,.
I"" ...""'... ",",''I U....,..finu..n) l ı
1h"ic>lY....ı ı .......
ı ı ı ı
·"... r....... ı .. ı ....
n".. ı ı ,"",IM.""""",I,,.....,-
ı ı ı
1.. ..... ı ... ı
7. .-...... <I>... t<><.,·... ,ddifA""""'''I'rtpO<l_''''''
..... ı ....,.r.. ı
.. k........ ı ı ....
TÜRSAB'da
seçim ı
erken ş ı
..
Krizde ı
ile yeni model kurdu
4ş patron oldu
Kapasite
ı ı
umutverdi
lm·''' .. ı ..•
I""." ",uII'""l'o"no
ı
""'Me yiiw-

"., ,,,,,Iyi.


)'i ı
ı

ı .. ı ı .","1"
..

Moody's'den ndI
ı ı için sinyal
ns
"'__l'l"l'"
f.l<,""""'. bl.. ...,: .... ı
_Mk>"""",",,"I1l"" ı

nl"'ri"" Wyöio lo"K'l"'" ••'II<tyIIO(l:Utc'ilJ<_·
ı ı ..
1.'" d.t"',..,.. ii..... On,,"' ...lotl....,..l><"'"*"'m

k... '"".;......m,,,,.:>oo, ."."'Kk Koo;OOI.."'" .... ..".b.. ı
r<olhl<'lmOOclin"oJ>h. ı ..WOll"''''''''Yo','OW<lo
,....... ı ...,,"""'l""'''.I'''"'nKo> '0 ı TL 'I.. ht<l.fII,.... "oçoll.,
ı ı "'\'<lAIo. i Til.. ,o,<lo. mohIIr....• -.;;1.... om' >.\"",44-
"'l"'"".liln "" r bo """""""'" ı uw. i)'i ..... , .. ı •.
TORKIvE'NIN ş GAZETESI

ı
sabila DOlDUe
ı ı ı
" LO
Re

!<IbUM
• _ dokunmak
..... ı ı ı _ ..
canlanma
bekltntisinin
ilksinyali

y....""bo"ka..M
"ind,rnil4ü, •• y.bl""
ı ı
ı ""*-> S',

v.", ı
ı


Risk bitmedi, yeni bir
güven ı ı ı
...,..e........,
......" ..._

ı ı


=
ı ı zulümdür
. cinayettir
... ı ı
n,nok"".. ı ı
... ı ... ı ı
'".... ı ..
ı ı ı
11l-.......,..; ı ı c...,..t...•' .....
ı ortaklann
Karamehmet'i saf
ı ş ı ı ı
1LARILILLUYI·!S1A1LB1A O;,N')<••"i.,.....I,.Ironll>ll
ı su' ı ı
GS>I <kY; 1\1,1«.11'1 ı ı .,. "" ",""I""," ....k.
b,,,,,*,, ı ı ...1...... wl i>ufl> ı br11ld grup <b
ol< yOn"". ,"ku'".... Grubu. M"lO'lon '" Tu,"""II'oi< ı
1'1">"'" bu""",,,,,,,,, .... ı ı ku.
SU"<il ",,-,,'fLI .. h""Qi>. ••

Lij ".II'Soo<dy' k,p"' ....''"'k ı n"ke<lI'ok
ı .....I•...w""" ı .... f'll"ol.,.
"""IlI .... •• To:l.... "'" "to ",. X...""h"","", rohl<
ı
TMSF'nin Mey
ğ ı
Rekabet Kumlu'ndan
TAPDK
siirprizblr karara imza
atu.Burgaz'ma!kollüiç-
ı ş ğ ı ı ı
si iptal edildi. Meytçki,
her ş ratmen Bur·
ı ı almaktan yana.
ı

.,;,"Ikol "'y-..... IN>.:nl<m.
Ku",lo"do" rrAPI)K) ,'''i''''
1>1, ı Kurul T:o.., .....
. ı S'gon••""o'nun
ı
"'''> ı
ı
><indo.'..." •••,"',...." .."
ı ı

"','hl..... ,.,"', .. ı
ı ı ı
ı
;::;

ı ı .....""
,>j,n<.-n.\I<y Içh ""'IP",o/.
""'kun ı .... oo«kl

ı ILY ı
.. ı ...k

Ret
BANKALARIN BONUSUNDA SON SÖZ BDDK'NIN
ş ı ı .....
ı ı
iptal edildi, gözler
Rekabet Kurulu'nda

ı ı ı ı ı
ı
ı ı
.J E'::'; İ gün erken ı ı ş 4milyon euro kazanacak
ı ı ı ı ı ı
Ş ı ı LL>.
ı ı ı ı ı İ ...... ı
ı ı ı ..... ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı b""ok"""", .. ı ı ı ı
ı ı ... ı ı ı ı ı ..ı ı ı .....
.... ı ı ı ı ı .... __ ..
ı ı ı ı
ı ı ı ı
ı ı ........."'""'-·"""' .. _ .. "="ml},,,,,,,,,,,,,,,,,,,<Id<..\ol«d.,OII.
_ FiNANS OS _ BUSINESS 11 _ FOKUS 15 Ş 18
ı ı .-'-===............==:::;,
---"1'·""'1;';""'1<>"""
K,__ ı ı ... ı .. " ...." )"1"00'
ı ı
ı ı 1*>"''''""'''' ).. ı
..... ı ı ı ı .. ş ı ı
...._... ı 1<1,,<.. d"'I....
1WÜ>.... ı
ı ı <1<..1'''1. '<)<\1.<1<1<1
ı .',"" " .., ft"",'""""
ı '.>' IIÖ'Imo.li,S'''''rkk
... ı '"''',1 wri<! ;01_ ı
\it>Y'''''l'.,':Oyllk><kklnl

ı
i
.... ı ı ..ot"'___
ı ,-------------------
;::=:::::':7:::_ Korsanlarla ş ı Türk
ft;:;;.g; ı hücumbotlar yapacak
fr.....
Sanaloyunlargerçek

ı ı
::;.t:' C;=:::::

......
KlSAYADEDE
ı
l"'w.mI!<ri........,..k


:=.u.n
ORTAVADEDE
Türkler Hollywood'a
plastik makyaj ı
OE1UOIJIl·IST_ll. ı ,,,..11,'''10,' ,,",k "",k·
--- ı ........
......""'" lq1<d, ...
«"" ı ... ""Y'''',.uri'''' >i '" ı ı '" ul<p
ı ....... ı ....i'i<,; ... ,""', ........yJ< ....

ı """'''I'''. ",nk ... ı ı 1""i<I«<l< ı
ı ı """"bi«l""imI ..",.",<IJ
ı ....
ı ı ".l:oI,lM<'>l:y.>d'r-..k
ı ........' •.mil<y...-...",.."..
_ FiNANS OS _ BUSINESS 11 _ FOKUS 15 Ş 18
ı ı .-'-===............==:::;,
---"1'·""'1;';""'1<>"""
K,__ ı ı ... ı .. " ...." )"1"00'
ı ı
ı ı 1*>"''''""'''' ).. ı
..... ı ı ı ı .. ş ı ı
...._... ı 1<1,,<.. d"'I....
1WÜ>.... ı
ı ı <1<..1'''1. '<)<\1.<1<1<1
ı .',"" " .., ft"",'""""
ı '.>' IIÖ'Imo.li,S'''''rkk
... ı '"''',1 wri<! ;01_ ı
\it>Y'''''l'.,':Oyllk><kklnl

ı
i
.... ı ı ..ot"'___
ı ,-------------------
;::=:::::':7:::_ Korsanlarla ş ı Türk
ft;:;;.g; ı hücumbotlar yapacak
fr.....
Sanaloyunlargerçek

ı ı
::;.t:' C;=:::::

......
KlSAYADEDE
ı
l"'w.mI!<ri........,..k


:=.u.n
ORTAVADEDE
Türkler Hollywood'a
plastik makyaj ı
OE1UOIJIl·IST_ll. ı ,,,..11,'''10,' ,,",k "",k·
--- ı ........
......""'" lq1<d, ...
«"" ı ... ""Y'''',.uri'''' >i '" ı ı '" ul<p
ı ....... ı ....i'i<,; ... ,""', ........yJ< ....

ı """'''I'''. ",nk ... ı ı 1""i<I«<l< ı
ı ı """"bi«l""imI ..",.",<IJ
ı ....
ı ı ".l:oI,lM<'>l:y.>d'r-..k
ı ........' •.mil<y...-...",.."..
Büyüme atmosferine girmek için
uzun vadeli ı ş kaynak ı
ı ı ı ı lTEll)G<- ı ......ı ı ı ı
ı ı ı ı ",. '-'p'I"",,, ."..,.,.,. -""'.;<'nin 0."
,.,,,.,,,,"," h,.""Gt.."..... ""'" ",,1'>1'· '.....,11 P-= (O\l'}J>.,k'1<rin< oyu•
........." 0", .....,""..,.""'" '" m>il ı ı
ı ....ı ,'',_....... , khdUt<nTEBG<ncl
Wrüm<niny.b1>""""lç;nulu '''..'')I_ro\_C '"T..
ı ı ı _;. :=:
ı ı ı " ••, <>- eMI,;".".!>"" k>.q, b",)-.oI<lu3"

-- ..-:;..= ı ı ..,. __
1,,",L:::"':::·''''; .. ı
:;:;r.:=:,. 2MiLyoN 1'L1K TAKSiTi ÖOEYEMEOi, ı 100 MiLYONTLDLACAK
ğ Türkiye'nin
ı ğ ı Yine tehlikeli
sularda yüzüyar
ı ı ğ ı
_AllIN ı ı ı S milyon ı taah-
.PAA1rE U875 ğ ı ı ı ı ı ı
.REPO UL ı iki taksit ğ içinyiirür·
.IMKS ğ girmedi. ı ş
borç yükü 100 milyon lira azalacaku.
Ref
i",";' ",,",.," '",Wni""""'"*okiUjN
.... kml"" fI',d.hl'm«k,..,.t...""""''''....
16,'''' ı .. ı ..... bjt>oHbinl:ijioldu
"'" ı ","h Inp>.., ı ı ,........"
- ..
ı .....,10. b<' ...n'Y""'oS">Ji ı
o.. ı
pu>n,'.mmu"_O.6 Iüti M><>''''''''',.;_
p.......""O'2kYO".. ",". <b ,,',,",.. ı
gi<dl A""'IM., .... ı ......
ı "''''''';no ,o.
y_""tk:L>... """,.,,, yiI'.... ı ı
,.,.., ı bin.", ......"."" ı ....
li.. ı
......
Ş ı
pozisyonu bankalar
için büyük risk
ı ı ı .. ı ı
Ko",I""I".'>."""'1 ı ı ........ı
ı
ı ı
rov- ı ... ı n,· ""'mU,,, "".,k""'-'l"".
"',""" "I't """'Y"""'"' ''''''''p",,,,><,,,.<Wu«><
ı
1'. ,.,."". 1<," do ""... ı .-imno<n"" <il< dlp
ı ı
D<Co<k"'""""""",,,p'.I><C<><k"p<m
ı ....."",..,8ibl1'Mlyulo""'.,"'.....
"l"""'''''mol.c''Iru''·
.... ·l<I,""........ "'""bit>llIe
-.1"",,...
...... oI...
ı ı ... _
İ ş ı ı
ş istihdam
yükü %23 ı
OL 2004'te ğ gi-

• ı 31 ı 2009'da
i
!ihdam yükü artacak,
ş ı ş ı
racak. ı ı
ı de katlanacak
R
Beni hassas
noktamdan
vuruyorlar
"..ı ı ı
$O;nfOnI" ı "iOO-

ı ı
ı
::;.=::=-=ı ı


ı

e.Rkas,'n'.'tspili)'llntl$
ı ı ı ..
l;'.,==-:
ı ı ıdcl.guV...""""'·...U71
bln ....r<i<M"""......" ...


• ı
Ref
ş ı için
ÜmitBoyner
bir ı önde
s
Ford un 50. ı
,., armagam 50 ay vade


TÜRKIYE'NIN ş ı
ÖZEL HASTANELERE PARAYOK
HÜKÜMET ANlA5TIK DiYOR, SEKTÖR REDDEDiYOR
ı ı
....."""'--
ı ı ı
ı
"I"a<at__ ı .......
NlI..... 'ii"' _ _
'''''''''..,..., .
ı """"'"..-, ı
ğ ı global
bütçe ş ı
ru.l.iy<..... "l>ml<_ _br,"""""'''''''.
ı ..
ı T==
;:'::"'f;;;:C';: =. AAhn {'ldl, 6;dIikl. ""
ı ı ı ı .....ı ı ı ı
ı ................ ı
ı ı
iolilll!mlEJlII.Il ı ı
..... ı ı ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı
mC<I<O ''"""'••" '" y(oI<lO .to """'''" ı
__",,l"'" ı ı .... ....
'Çek'te af
yerine ş ı
tahliye
ı
Im" .. ,.."'" """

",o."" ...",. ro"...... ..-

......... ı ı ......,.-
ı ı
ı ı ı


"'bla ı
_""""''''''''Y'.,....''''

ı
faizlerson
ı

ÇinObarna)a

ı ı
ı ı ı ı sman


.........
ı

.
rans

BUlgu ı ı
Mey'e sattsl
'rekabere ı ı
12
TORKiYE'NIN ş GAZETESI
ARZUHAN DOGAN YALCINDAG,
Maliye'den özür
beklemek ı ş
J.lU01GEl1TORl
• FINANS OS • BUSINESS 11 • FOKUS 14 • Ş 18
i booldnturl<ey.(;om
_.--..""...............
Kahinlerin
ı ı ı ı
ı
KRIzINPOPSTARLARI
KONlJSTUKCACUVAtllYOR
... ı
ı
.... ı ı ....'
ı
ı

ı

..__ l!_GDO'....
,b ..iI<.... l'''_

ı ı ı
ı ı ........

ı ı ı
lefI ..ı ı Ş
ı
".. ı ı .....",..,.._.
bi< .. 'n'IÔI."""",
ı ı .... ı
Kredi Garanti Fonu
için top Babacan'da
ı ..b>cm'm d"ld..,.htm.."ifm«n/""'"
ı ı ........ ı ı
1"""""""'-, ."""""'."",f>mo
i..""". i ı ı ı ı "'.. 1"""'""" ook Son)"
ı
>im''''''",,-,IO>ONIIbrO«!«Uy- 1I'''''''d><l<m,''r\<''''1''f
ı ı ı ı ı ı ı
...nti"""uU"',.....'ky"'I.. ı ı ı
."khk ı ı Sorun.n ı ..ll>.>n'
...:::,;;=
, ......'"u""""'''.... ı ... ı
.....n-
... ... ı ..... ı ....
• FINANS OS • BUSINESS 11 • FOKUS 14 • Ş 18
i booldnturl<ey.(;om
_.--..""...............
Kahinlerin
ı ı ı ı
ı
KRIzINPOPSTARLARI
KONlJSTUKCACUVAtllYOR
... ı
ı
.... ı ı ....'
ı
ı

ı

..__ l!_GDO'....
,b ..iI<.... l'''_

ı ı ı
ı ı ........

ı ı ı
lefI ..ı ı Ş
ı
".. ı ı .....",..,.._.
bi< .. 'n'IÔI."""",
ı ı .... ı
Kredi Garanti Fonu
için top Babacan'da
ı ..b>cm'm d"ld..,.htm.."ifm«n/""'"
ı ı ........ ı ı
1"""""""'-, ."""""'."",f>mo
i..""". i ı ı ı ı "'.. 1"""'""" ook Son)"
ı
>im''''''",,-,IO>ONIIbrO«!«Uy- 1I'''''''d><l<m,''r\<''''1''f
ı ı ı ı ı ı ı
...nti"""uU"',.....'ky"'I.. ı ı ı
."khk ı ı Sorun.n ı ..ll>.>n'
...:::,;;=
, ......'"u""""'''.... ı ... ı
.....n-
... ... ı ..... ı ....
BOTASdO'tJ'flkly\>olli
Z5mllyen<loWd.n.ld"
9oi{1-lil'M:"""
...... _ .... Ilf<...........

ı ı ...

r:L;::eii::
_,,"pIJI.,.bn,,_
9f<;"'""l>aIondo.,.,"",,"
... ....

"SDND S8)
ı
'MKQ_l00
..,r;.,;; .......
'Jj""

H.n.. ı


Odt:n., ..... rrii)'o<>.""
=.':.:;....
TEa'inAlM1.ri"olf-oilt'
ı ı
ı

Tiirkiyew
birdCmyado
ı
ı

ı
IOSUU_ ı
Metal
fiyatlan
ı
ı ı ı ı ı ı
+
bu",,"I..,.....".••._""""""-'l ...·
du """"'.....) IKVl"-


..1:.
ı ı ı ı
ı __ ı
,':'IO:;"u,;;;t?:
ı ı ı
dlgtru ... ı ı
ı
>onIild<)"f'ltru....
llu
p<>oui'rOs ı ı ı ..
ı ı ı I..FM ..,.,.. .....
.... d.U ' .. ,"'!'"".
İ stratejisi
ş ilgiyi ı ı
Ş ....... Ş ..ı
ı ı ı ı
ı ı ı ..... ı ı
yd ,i"S cb" Öm"nIn ı
r.brib""' ...... ı ll'l"'''''""du>h<''l<fI
ı
I."..),"""."".... ı
i),IWi. ',I><il"'I.o CiB,Cp<>nf6yUik
""'""",,",'''H>kl''''''l''· ı ı ı ı olumlu "'.
ı
ı "'''"'''iIul<J.''''" ....
C 9 «.1;( <h>yu!<lu M,.
ı ı ı
ı ı ....... """""",ll> bl"""·",,. R
ı
'''''lt''- ı ' .. k.d><>I""",1<. "ii<
kar ı
ı .... _
rans
Kurla
ı ı
It.Jllw

Ithalatta
kurun
etl:ir.i
ı ı ı _LI
MClRIOTACIIJGW-_ ı
ı
'lUIt>t'"Io'mI1y>rTL ı
•• ,,,...... ri>k]jKOOh.,,,
ı ı <bl<k,,",,,,,,,,,,b>n'('(ji.

ı
ı ı ndcKVl' ..... "" .....""'1<t<
C._lFooo"l'll"b-" .n .. ı ı
.... oriy<>tn.de
ı ı ı
o.Ul"i,ot...kIO ..llp' ı ....
Davos'ta ı
yaraya ş ı
pansuman ı
ı ı "i""'"
'''!On 1."11 Ti<.<rt ",""....w
""nl,""..... ı ....• "'.(n'Kb" ı
ı d<lnS"'i",•• ı ı
' ...... ı •..,..· ı ı ı ....u'''TO...
min _"10...... 1>0:.."",;"••

.."',·.... .... _ ..d"" ı ı
2··_Il<'·'Oo1ltl< ..... ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ..
ı Ei<"".·n;,<;........
ı ı ı ı ı ı • ı ... ı ı ...,.,.,....
""_k 'N'k.l"" ı ...
ı ı Dersim
AK Parti ve CHP
K....... ... ı .. ı ı
ı ı ı ı
AltviI... .... oI.,.tAl....rm
ı
'" ... ı 'tl"""
ı ı
ı ... "'"
GDOkorkusu
etiketsiz ı ı
rafta ı ı
ı
---- ......... ı ı
GDOlu o"", """"""
ı ı
"_I.... ı ·)'<"""I<nb. nm•• .,..,
ı ı ı ı ,"",{)OO'.
ı ı ı ı ı ı __
ı ... ru"", lliDyf_-"
"",.. ı • ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı
... ....,,""'.-.. ı ... •
ı
\mw"""*",,,,-. """"-'"f"'bnru ...... -ro.
ı
ı ı .. ı
_ ..."""'_<1>,"""...........
rans
Geçimini ğ
15 bin ev ı ı
'ödenek' darbesi
ı ı ı koopera·
tinere üye olmak iljin
gereken ı pa-
ı ı 100 kal ı ı •
Bu durum yoksul I/N
ı üye 01-
ğ civanndalci
kooperatifi vurdu.
ı kendileri-
nin kapsam ı ş ı ı ı
ı ı ı ı
ı
:;'; -.:
"',d,o,,,,,loU ....

1'l.l"IiO', ....I,o.,••kl<"'k

...., ,............ ho !OOr.....
ı
liL<'W i ı


10..<>1.., ı ....·
r
ı ı .
'"k.d....p ''''',...
mnl."""" r..br" ı
ı
1"borik;"'.I""'''''''",",''''
ynl, "">,...... ,,,,".k

ı ı ı

Piyasalan
tehdit eden
üç risk
"'.
ı ı
". yOk..,.
ı ı \>0<".
ı .. K....
ı
1"1<"."""''',,',''<''

• ı ı


..
..... ı ı ...u

1I.I,ip<l<M.'h"«".
h; ....' ..; ;>< ı ı

02124780737

ı .. TOBB
... ı ı
ı ı ı

Er!E:=':

ı ı
..
,.. ..

ı ı
'!':I"·\!'
.E\illO ı
....,," "soll
• .!(i
.OONO ı
.ru!lOJOOl.AIll,'91'!
ı ı
. ı
-.L..:.---.'.o.--...------------'-----

ABD ilo;üncü cey••kt.
ı ı ..ı ı ı ı
>\:.nsltakj'.. ı ı ı

,...... ocol""_JÖ"Ur<io

Domuzgribi
ş
ı ı ı ı ı ı
ı
Devlet ile memur
kavgaya ş
halk yolda ı
kredi
vererek büyüdük
ı ı ı
"'mu<!>' ı ı ı _ ........ ,.....
ı
ı ı ı hii!}'"' ........... ı ..... 1"k
ı ı
..
ı ı ı ı "11<",.... 'o s ........"m.OO"dmii-
ç.......... ı ı ... ""'''''''''1)•.<kbcl<klll.
ı
"""",r'*n<k>nlo ı
1.>0<I,nl< ....."' """_""""'"
""...I."b.kolJo,,*,!," ı ......"'l"'""" ..........
''''''lll <b...ı ı hi<_ ı
ı
......""'Io'm.....,II"'" "*",,I<o,k

),'fttn ı ı .... )•• ı ı
ı ı
_.,-....,..,,·1)">- ı
...".dok I" u..............
<}!<mi<ri.ob- ı ı .. ı ı •. ,...
s
<'ol< <lkOlon' •
..,k'o<l",,,",noUn
,... yd l>:>\'U..... Ai
::
'1 ::;
: ı
I"n,n.. in> .. ylo...." ...,1....
ı
ı ı ı
ik 1<.. "" Il'in """,i rJpm>


ı
Go<xIy<-"·onl",,!<.oI",.t<"o'
"'","#>Jx:I'nil"""'.
ı

"'I<>#U, ·Ö,.lhkl< ı
ı ı
tindo<>ldI.... ı
lm,",," ı "'l'r'""""
ı ........li ''',,..
ı


Ş SiGORTA c7t
ğ ı
ı (0212) 4441957
ı 15T"""IIU.
''"''Y' i\n)ll''l ...'"''
I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
ı ı ı
ı ı ı ı
ı
i.'" o"'"'""" .... ı ç"" ı ı
ı ı ı ı ı ı
;""'" '*""" """k "'"""'i""... ı
c.k _o", oi< ,".. ı
':':.• ı ı .. -0-100
www.TeffHansgaz<:otl!si.com
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
-

_"""'''l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
ı ı ı ı ı .... ".r......'.. bôI.olI'"'
ı ı """',"1 ""'O<Y"
ı "",b<h.H>n"<y"""
.. ı ..... h<>I, ı ı 0«1
ı ı


......'ll ..l'>'"""!d>- ı .. ı ı ı
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b- do ı ı .. ı
ı ı
,,>o. ,01<..... il,..,. ı ı ı ı "'*"
ı ... ı
ı v;Is'm>J""_<b
(,t<bu j ı h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı ı ı ı
ı ı ı ..
erans
:"1,;,,,1',··0#1
Holding
hisselerini
ı

ı

.....1'''..... "";IJokliog
y_.. ı

__
j "'"Y" milyM u",

kanl<1' ı S
K... ı
ı

,",bo ı

ı
ı •••• ••
ş ş ğ ve Çek bu film
Emine ı ı ğ dizi =
021241BOA;+
ı
ı ı
On ı ı g .
I" f...., urgu ' "'"

Bayramdaelöpmeye
ı
ı ı ı
..._
ı ı
;:::::;:=;
""., ...-...,"''''''''''''' ....
ı ı ı
ı
O"M'''·''_
• OOLALI 'Ml!
ı 1l6'lO
• ı ı 5100
• REPO no
• BONLL uz
.f'UROIIlOLAR ı
ı ı ı ı
_:Bnli'llll-
ı 15T"""IIU.
''"''Y' i\n)ll''l ...'"''
I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
ı ı ı
ı ı ı ı
ı
i.'" o"'"'""" .... ı ç"" ı ı
ı ı ı ı ı ı
;""'" '*""" """k "'"""'i""... ı
c.k _o", oi< ,".. ı
':':.• ı ı .. -0-100
www.TeffHansgaz<:otl!si.com
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
-

_"""'''l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
ı ı ı ı ı .... ".r......'.. bôI.olI'"'
ı ı """',"1 ""'O<Y"
ı "",b<h.H>n"<y"""
.. ı ..... h<>I, ı ı 0«1
ı ı


......'ll ..l'>'"""!d>- ı .. ı ı ı
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b- do ı ı .. ı
ı ı
,,>o. ,01<..... il,..,. ı ı ı ı "'*"
ı ... ı
ı v;Is'm>J""_<b
(,t<bu j ı h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı ı ı ı
ı ı ı ..
erans
:"1,;,,,1',··0#1
Holding
hisselerini
ı

ı

.....1'''..... "";IJokliog
y_.. ı

__
j "'"Y" milyM u",

kanl<1' ı S
K... ı
ı

,",bo ı

ı
ı •••• ••
ş ş ğ ve Çek bu film
Emine ı ı ğ dizi =
021241BOA;+
ı
ı ı
On ı ı g .
I" f...., urgu ' "'"

Bayramdaelöpmeye
ı
ı ı ı
..._
ı ı
;:::::;:=;
""., ...-...,"''''''''''''' ....
ı ı ı
ı
O"M'''·''_
• OOLALI 'Ml!
ı 1l6'lO
• ı ı 5100
• REPO no
• BONLL uz
.f'UROIIlOLAR ı
ı ı ı ı
_:Bnli'llll-
ı 15T"""IIU.
''"''Y' i\n)ll''l ...'"''
I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
ı ı ı
ı ı ı ı
ı
i.'" o"'"'""" .... ı ç"" ı ı
ı ı ı ı ı ı
;""'" '*""" """k "'"""'i""... ı
c.k _o", oi< ,".. ı
':':.• ı ı .. -0-100
www.TeffHansgaz<:otl!si.com
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
-

_"""'''l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
ı ı ı ı ı .... ".r......'.. biI.olI'"'
ı ı """',"1 ""'O<Y"
ı "",b<h.H>n"<y"ic.
.. ı ..... h<>I, ı ı 0«1
ı ı


......'ll ..l'>'"""!d>- ı .. ı ı ı
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b- do ı ı .. ı
ı ı
,,>o. ,01<..... il,..,. ı ı ı ı "'*"
ı ... ı
ı v;Is'm>J""_<b
(,t<bu j ı h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı ı ı
ı ı ı ..
erans
:"1,;,,,1',··0#1
Holding
hisselerini
ı

ı

.....1'''..... "";IJokliog
y_.. ı

__
j m"Y" milyM u",

kanl<1' ı S
K... ı
ı

,",bo ı

ı
ı •••• ••
ş ş ğ ve Çek bu film
Emine ı ı ğ dizi =
021241BOA;+
ı
ı ı
On ı ı g .
I" f...., urgu ' "'"

Bayramdaelöpmeye
ı
ı ı ı
..._
ı ı
;:::::;:=;
""., ...-...,"''''''''''''' ....
ı ı ı
ı
O"M'''·''_
• OOLALI 'Ml!
ı 1l6'lO
• ı ı 5100
• REPO no
• BONLL UZ
.f'UROIIlOLAR ı
ı ı ı ı
_:Bnli'llll-
ı 15T"""IIU.
''"''Y' i\n)ll''l ...'"''
I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
ı ı ı
ı ı ı ı
ı
i.'" o"'"'""" .... ı ç"" ı ı
ı ı ı ı ı ı
;""'" '*""" """k "'"""'i""... ı
c.k _o", oi< ,".. ı
':':.• ı ı .. -0-100
www.TeffHansgaz<:otl!si.com
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
-

_"""'''l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
ı ı ı ı ı .... ".r......'.. bôI.olI'"'
ı ı """',"1 ""'O<Y"
ı "",b<h.H>n"<y"""
.. ı ..... h<>I, ı ı 0«1
ı ı


......'ll ..l'>'"""!d>- ı .. ı ı ı
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b- do ı ı .. ı
ı ı
,,>o. ,01<..... il,..,. ı ı ı ı "'*"
ı ... ı
ı v;Is'm>J""_<b
(,t<bu j ı h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı ı ı ı
ı ı ı ..
erans
:"1,;,,,1',··0#1
Holding
hisselerini
ı

ı

.....1'''..... "";IJokliog
y_.. ı

__
j "'"Y" milyM u",

kanl<1' ı S
K... ı
ı

,",bo ı

ı
ı •••• ••
ş ş ğ ve Çek bu film
Emine ı ı ğ dizi =
021241BOA;+
ı
ı ı
On ı ı g .
I" f...., urgu ' "'"

Bayramdaelöpmeye
ı
ı ı ı
..._
ı ı
;:::::;:=;
""., ...-...,"''''''''''''' ....
ı ı ı
ı
O"M'''·''_
• OOLALI 'Ml!
ı 1l6'lO
• ı ı 5100
• REPO no
• BONLL uz
.f'UROIIlOLAR ı
ı ı ı ı
_:Bnli'llll-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful