You are on page 1of 30

Türkiye'de şampiyon oldu •

gözü dünya pisOerinde

60 kişilik
Bilim
Kurulu'na
kulak verin
s.n ....... ""AAI<'.. bn.... ·Şuı-o­
ıı<ı.u "",,~rin' olil"""._.'u~ r'
>~•. Oro.:ı; oi<j>n> Il«<p AWıi 't:ltiı'
ıı.rbo'hI\"","i~r_~"'1";".ı;l"
,d<U'...Lıı..ı..."Ak<1o~'.h
... _,Iof.·
:;::=;:"~.::-"" ı~",,",,
• ~.:_"":.=~::
.... Or....... """lt<bI<ri.ıo.Lıc_
6oı;,oo;, .. bIIoı< <I'U",II" kutıJl"1<
I
~_l""~
lO"""'bIo,.<b""m<kunW~

.~~r:.;:"...=
~~

.::::L~::'~~~
.....ı=nonluWı~~

• ::~'~~~,~n,::~:~~
.,,,ın<lmr.,kj,',,,l"'I"."'yukllm

...... fO!\!I!J>""'.ıı. <D<.i<-

Ayamama'daklllrmalar IYGPCA1<"m _ "....

~~~k:~Y~k~:", s<l
_ .. l<lOAıı-Oo< ..
Kar etmesi beklenen
~'""i~~~=
....
_iı'rıI<.Wo<.,.ıo~., Erdemir'de şok zarar
'ihhiii.j · .,,<0
_ -;>;
tOOlAR
'<U1lO ı,ıo:ıo
T.:ıııı" .. Y""In<k<lI<u...
• AlTIN
'REPO
""O!i
..1.
~=7~:;.,::~h~':'"J: i
"'i>".,."'P.mIı.l1yııt1>nl"<
.ELOtIO &1
"pm,I"""'k; ,~" oOO<n;,-ı.
.. EURMlolAA '''!>' <Oçll""",..,."""">:nIemlı'<kn
• 1"~O·I00

:::~~~~1:~2~
:!:~~~rf::,~~~~:l~
ıSfImil)'QOllr:ıoklu.

....,:,~-::-:.~~,:,,~~~:
"'ııWI'''''l'in .. f.rd<mk',!c<>

::::: t:'<ınC:~::~:~
= y~ı;':~ =":',':
",ooı"kd.oro.y;i(t.olqx<n
.I<Iı,~""y,h"U.<JoI< ...
')"" """'''''',,",'h..r .., ".
"""1"""... '8."'....""''>i<-
..... )·urti(i"''',ı..n.b}'O«I<
"J<lOI'ltr>"'n<Iı.....
Ref

MIlışe.m·IS1AJal :-;~:",~"".=
".,,_..... ""'~~. """"""'.ı.,:.,.ı>....uı
«n "n.y!;irk..ı.rl• .ıu1""dJ. I<lrl>,d>kl
nlnkhb,,"I,(IÇ(IOOl w,ı,yuJ<l<"""""

~,:k:ı". ~~"n,:;~:: ~~nd?,;V ~~~~';~':i~


C"'('<'n"""."Ilolru, ok y,...,1d.uı"",,"pO.no
.'..n• .«I«kld..... )'>hri>k.'ı.i" ....,.,
...f ... \.... ""'S/I ..,I-~bq->, ••y><Ut
d,rıo... .. ,'«I«lnlnl<n<ıflI»UÇ<I;,md«<
"""'mHıW,~""",.ıJ_ ı..,."hoU.ı,S<\ılOtd<
be 'u<ulob,ot.". 1d,1" ı<'r'"n 1'1'"
OTVlt><Ih'ml<k:>,<kll <><>~'O'ı1"1 _.m.....
dJp",khıuk",hnıl" 8_ ,n .. yo,mıC
k<..,lc~ •.., 1<""'Nin IIXrü" """<tı<kn.",,
..-kTötıl 1I"l"",ı.., öoıc- ı., j"''''~<", I.. 1'100
di. Hı i"",' ,I,k,,'· IL> ~'" 1>;1 .............",
nin klo iI<'Ü"""l<y. gIl"'"ekl.<I"y<ı>de
.e<;'"R<',"ny>iın'j'ru IQı:I'.yoi<'"'"" ....

·Konutl~i.;nd.
yarl$bl$lııyauk'

'Il~T_._'log<IIo-

=:;:!::"~E
"~~''do
G".$ekparad~ rola
bu haltaciriliyo'
..
KO<.... ooy,ı..ı Iı<ı..ı ••
AlD.ingil........""""
......... _ı..-..,p.,n.
. ::E~~::::-:;
... ""~-
Mt.... onııytiıg
"_'" I----_--WA....::::::.......- -
. ~- ".,. Maliye sanal §.lemde atağa kalktı
""l'" ını' .~onomlllc "ow kıl-oP ,"< ,...., <ı ••,,,,,,,k h,l. so-"'." 'e."hM<-
k'(Ot>"'" ...1"""'." ,~In ·.. n'l ~' )"",'ökn I>1ml,~lır ıl< .·r..u,,".......h,l·
""""'".I<,'<,"'.....
I'."fgu"'.",<I.>
... ~"ik~n""·~lI'h>'...""ku'X>k.
"" ....h>dz"rgu"'"""'m."do<l<vre-
y<.«>kulnus,.m'çb"'l'",.IIu{<k,,,,,,,,,,
\'<'tl'"<n,''''''' "l"8nl'''''ı,,,,,,,L><. ""'ıı<""'" <1<",""". "",o><.l< "".
1""010
""i·","",I'h>I<S""'''''''>"I>1'...'''... nb>. ><nl,nm<>i.ll"""',<!OO<mdoh"bUıun

~;,~,~'ı::=,~~;'::;':;"~~:~~ ='~;~.::;";;.~=~:~n'..::J;
11«"'" h""I'~' l""'P'yn'. \',,>11 ("1,.1,'' .... <ı.kH.,.,I" "H'"..... 1"<1'. (\nıtOtaı;;"

=;:,,';~~'";I ;~~:?o,"= ;:~~:~~;,ı:y~:~:):::;:~,lbtun


+

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Ozen,


küresel bazda finansal piyasalaıın toparlan·
dığını ancak reel sektörün buna ayak uydu-
Tamadığını belirtti, Özen, 'Ekonomilerdeki
!oparianmayeterikadarhızlanmazsafinan­
sal piyasalarda dalgalanma yaşanır' dedi.
DALGALANMALAR YAŞANıR

umlillilili\
AMAESKiOiBiGÖRMEVlz
ö,~",,,::~:;;,,c;fi<':~~~~~
hWo.,.;ı.,"""'In,«i""""' ..... fin...n<ie>-
Grip çocuklan vurdu
~~=~~=~~ ateşi çıkan
~'<k«ıI"'c l!w!... ı 1'''m/y<INm' d.dl
rwkiı",..,.,..oo..";k;ri>l..mı~<ıiib<I~.
acile koştu
1)"'''''''ll'ihI''I",,"'"m,,""y>U.

=:
oUo~ı;i\>lTO"Il"'''''''''l>Ol'''l>Iı
"'"O'''''bun1:ıno'....... ''''l<I;iiiM<t><Iı· h"", ı~Y'I"'Y" ,.< "'n.!m.>ı" ....
~~l>ll..ı:~-:.;::~ı-ı~n. ;;:. ~;:.:::~~:=
BANKALARZ010'DAKREOi ~!h~~<ı::'=~~M~ı::
VEREREK BÜVÜMEKZORUNDA ntn" yük"n~ ,""do (ı,d ii."',,,,
o".."bonl<><olU<><io""'""n2OW..ı:.<1
Y',""""l<j'IoJWnoo'<m<I"",,"lkidm.mlik
: ='t:;:"~~~~'t,'~
..
"ı' 'l\""">i>ji«l;,""'"ı,;ı., ... ,r."' ...,;. =.\':.::lt~:1,;::~~~
~'.n~<·~e:~"~j.,lı',;,~~'"~~=~~ :::~~osoı_~:;~;:.
oç;"kri>.I>o'I<el<O<I<I<lbill"lm<p<rt;>rm>".' 'm'ı-"' l><iin<"'. 'Iblk borI<u V<

~~~:;ıg~~~f;~
p"n~~~";:;:ç~::':::"",,'d.

.., ı..."....,lo.I......., ""'.....-d<dc Üç küreselliderden


Türkiye'nin önemine vurgu
RefLI
Lüks sektöründe Ekonomıdeaşın
s
_ destek uyuşturucu
IÜrbülans çağı i. etkisıyapıyor
iz 04
TURKİYE NİN iş GAZETESi

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ AKKURT'TAN iLK SÖYLEŞi REFERANS'A

Düşük faiz rekabeti


amracak, şube ağı
geniş banka kazanır
Akbank ~neı Müdürü
ZıyaAkkun, düşük faiz-
lerin iki önemli etkiye
yol açacağım belinti:
Bankalararasındaki.e­
kabet kızışacak ve şube
alı ııımi$ bankalar öne
,ıkacak. Tüketim artacak
ve ekonomi canlanacak.
R
Beşiktaş'a bir daıbe de Muhtar Kent önerdi
borsa yabnmcısından Nando's Türkiye'ye ge
FIYATI1TL

AB Bilgi Merkezi sessiz sedasız kapandı Refleksimiz iyi


ılld<."ı." ........
",ı..ru;,;ıro..u. -""""nu"'b..<bndL_,,,,~
."",,b~v<;ln_,,_Alm>nj·'·"'"~_AlIpo1>
~pynu.~"lOOIyWoJ>,"""""",,._l'"""""·""'>üı'\"
en kötü senaryoda
::~'::'~'~";.'ı::,,~ :'ı.~=A~,:;~::~i:~:
So<-. .... '''',b... <>tiJi'''''''''''''''- ~n"" ... m.ın~~""-"""'"
ı........k""iI<ydltJjlU\Il:ı>J"'III~~I")'>.'Ikil\i\lc
bile ayaktayız
' . _ .. r>ıbI=<l".,... ,ot·I .....,.mikml<OnJ<$INK>.ı.;..
"'...... oklul.tK>k<bICl.."...1O
"....... "",,"'....,1:11. Ç&k/lTllt·
f>l-br''"'''' .... AIman'~· ... TIld> kij-"'' ' ' ' . A""rrl.ıı "'"

'"rJ;;, ,,' 3~·


y<·"",~b.,."""n""ıbn'

~'.ı::~.,:~'7ı7':::
h<l'«>nblmKlo

- =". ~. ~'Qo =.~~=~='_"


f-------.-S~A'~RıUÖZLEl-·D-EN-"-LE-DI-YE-YE-·'-iZE-D-AN~IS.-A-DA-N-'IK-'.-"'DL-.--AnEPKISi
.

~
l'aftg"rJHabu((o
il;1n "l'9un oH4il
=~~1i;=
Ihracat hatınna
=:'.:'::':....
~-~

mod9"'ıto,It6·1t~·
Glob.lblil(.I(ln
ertelenen yıkım
kahhm~......d.
l.tanbul'daselinvurduluAy:ımama oeresl üzerinde bulunan Sabri (hel'e ait
~~~ Albayrnklar tJal'ovegaıııjdijnyıkılmakisıendi.'l400kişii,erideboşbekliyor.lhraaıObal.
""'Vı<>'<"""M1.~
=,,~_
'ol:doa9 ~_
::~
..
~'" İSKİile uı.lıycrsunu•. Biz üretmezsek bu iilkebatar' diyen özel,yıkımı durdurdu

fena bozuştu

'I[I
.,MKB·l00

Vıprltma ... prgıyı


.U.ilom.cıl>o.. .ı;rijyw

~=:.:'.~::
"",,<ı~._"k~
<W> ...._ ...... ~

~~.:-~;~
sabl.cı,KııYeytlid••

;;~=~~OOg=
,",,""'p
.. yOIo:><k,<td< ••

. =11~;~~:
Turt;y.,bu
.,. IHlfaize
'l'i'kd~il
~


.i :;i~~.k
W,'flUll
had~ıimi
ı.lTl."

~~l'~,l.~::";;t
k-ri)"'M'~_""od>
<"'o .....·,·,",....u.·Y""
bOkhulu...,.." .....
Ret
MusaUa taşmdan a1ı1ık ~ , UmCredil'ten
s
Dünyanın soylu de .
..."71~1 TürkiyeyeSyılda
~n1er kulübüne taşıılık , ,30ınilyaıdolaı Boğaz'a çıkanna
j L 05
Til'RKlvı:'NIN ış GAZETESI www.referansgaıetesi.com

ziRAAT BANKASı GENEL MÜDÜRÜ CAN AKIN CAGlAR


Hükümet 2 yıl
Kriz devam etse de 'enerji'sini
boşa harcadı
bitse de bankalann
kan 2010'da düşecek
~
tJ3fi:iiij"tiiNiıl!lljM i. 'k"d!'H'R'ıI'lh'.t-
02124780137 Ekonomide gü~lü bir toparlanma Faiz oranlannm yuhn yönlü
olursalikiditebollaşacak,enlla.syon hareketisınırhkalacak.Ancak
tehlikesi nedeniyle faizler hızla batıkkredilervetahsiligedkmiş
anacak.Budabankalann alacaklar artacak. Bankalann
kihlannıolumsuzetkileyecek. kiirlılığıyineazalacak.

~
GHO~'utattı

:r~~~
~::-~~::
:~:':ITi-
R....... tltlılıikU .. O(!.

=:=.:.:~­
~:..=ı:
_ _ 'l'f''''''
.,..ı"'

"".'"l>a$b<lti'ari<""'1
.fln<~"""'-"'"
Savaş maketlertyle başladı D
stıesini gemileıle alıyoı

Piyasalara
rans
işsizlikten
soğukduş

_ ......
lJs<
........'.",
ı;AJIl)"
".,...''''''_
~m <LLL.
~>I.k_ ..•

-_ - >6"". .,..._
",o <~Im .p"", )'lll<k
ıo.ı,ı<

~....,....... ,,"'"
obooofi_ _ eom briboalu.AIlIYd<<<><'j.-
f"""" """""ı- A~'.
lOO1"<!e. bu P"" li""
"yh<d<."'nn "'I''' H

f!
·0"2124780731

TUYAP1almzayarı$'
iIlfarklaElifSalak"ln

ffit:?lf,ifi::';:!~:~
rı:;ı{.';~~.,:,~~'")'i"" )'GhIoO,69 ............

Ömer Ko('lan 92 milyon


liralık hisse sal'S!
Türk pilicine
<<><HO"""'l'''l''''''ob'O...,
<<><.ı.""I)<ınKol""'do"'l"""
Rusya da
, ..... ~L milyon '''ı' l>o<oodo
'""'.!ooO\Iffl""",Omor>:a(on evet dedi
~~~"rı::::~"1.79'''''
Kadınlar, kriıd. umul$uı

:~k:~I~~:~r~~i~dl"~'M
""I'iIOQ bu .,,'~. \11 0'" ....

~~s~~~~~i:~:
U'hl""_
tAL11N 5110
• R8'O ı.ıs
• $ONO n

~
ÇifteahıakJI

dIŞP,Oli,tika,Olffi"
=:=~~
·1'··-···'
IHJoklnturkq.com
_ .......... "~'m .............. i r §1d1gff~
rio .. ,....;"ı..... ..,-W,....
Savaş maketlertyle başladı D
stıesini gemileıle alıyoı

Piyasalara
rans
işsizlikten
soğukduş

_ ......
lJs<
........'.",
ı;AJIl)"
".,...''''''_
~m <LLL.
~>I.k_ ..•

-_ - >6"". .,..._
",o <~Im .p"", )'lll<k
ıo.ı,ı<

~....,....... ,,"'"
obooofi_ _ eom briboalu.AIlIYd<<<><'j.-
f"""" """""ı- A~'.
lOO1"<!e. bu P"" li""
"yh<d<."'nn "'I''' H

f!
·0"2124780731

TUYAP1almzayarı$'
iIlfarklaElifSalak"ln

ffit:?lf,ifi::';:!~:~
rı:;ı{.';~~.,:,~~'")'i"" )'GhIoO,69 ............

Ömer Ko('lan 92 milyon


liralık hisse sal'S!
Türk pilicine
<<><HO"""'l'''l''''''ob'O...,
<<><.ı.""I)<ınKol""'do"'l"""
Rusya da
, ..... ~L milyon '''ı' l>o<oodo
'""'.!ooO\Iffl""",Omor>:a(on evet dedi
~~~"rı::::~"1.79'''''
Kadınlar, kriıd. umul$uı

:~k:~I~~:~r~~i~dl"~'M
""I'iIOQ bu .,,'~. \11 0'" ....

~~s~~~~~i:~:
U'hl""_
tAL11N 5110
• R8'O ı.ıs
• $ONO n

~
ÇifteahıakJI

dIŞP,Oli,tika,Olffi"
=:=~~
·1'··-···'
IHJoklnturkq.com
_ .......... "~'m .............. i r §1d1gff~
rio .. ,....;"ı..... ..,-W,....
R, Tüzük
rans
değiştı
Bahçelı 6, kez
genel baskan
09
TÜRKiYE'NIN Iş GAZETESI

Bankalar artık küçük ve orta


'
ölçekli firmalara odaklanmalı
'~~"""Rl:r...'tI<I • .:ı.ı.:ı",1l;b1 ı;,,"nun.1>.mI<>l.>M
b.m<Wı"""".konomll\ın,,".ln<1>nun i<otı.mun<b

"b""""'k'..,""" ........"""I_.. ~ ...

~~~~~~~~~ olm,Idl~,,_
""'_~b<Jit
''''''''-Tur<t,<"nln<!OOThn
""'«'l'f<pookl>llyll>'«<k

;=~="li~~=~~k;,~~
y<djG·lOllIk<>lod.. tM

~rr~:~
[~g~
ltoj'>;onl.>,'1i(f)Y<1010,"",
;<j"'klrn""_ı..,,,,,,,,
~"')'<t.IJ>1bu
p..TO,.;p,<l1><aln<O<<ı'
_~.ı,""r>

t~==~

Gftt2''';!!'
• WFltl 1lO<G
• ~ı.nN S2.IO

• BONO e.8
.-ThRQIOOtNlI'~
+OOlAR

':~~b;" )':\',~'Y~;~
...-1 ~h< "" );.,..~,l' ,1<>,"'.
k.. ".ı,,,," OaI<mk, n«k-
y.,.
8Mık.ılam
";ıl<""p>=""'~'J·,~·

~Lf€~~~
~Iimi?
_ELIR Ulft!1

Oıcımobilde
yfIliwrgi ~~ ı;,::,~~At~c:.
._~ ,~,mu. 0<1" MonO' """-'yi<;
"<I,,.ı..mLınr"'''~(Mf..\l·
~ Ai)) o.«>IOıoM< h,,,,.ı<

~;tEi,~E:
::~~~1;~
'"ıuı"",l''~'''''
'i~ii';i
.e~-- ~
+E\.IIlOIOCIlAR1.sııl6
+IMKO_1OO

~
G·2Gm.~i1II,"jll(Urd"
MrSlı,,:/üknli$tg«li

~~==
~~=
........ .....,.."".. "...
La~n_rilıa·da

....~ ... .
...=~::.~~=:..ı
~V- __
_,>ır

lt1lOıi<>to M "90Clloot"""

.=.ı.:~,,;.~
VIlIilKUltur
• Bak~rıIıgl'rıdil

.~
g6ni1dü ..
~~ ıt.=~=ı:.:

",,, ....... =?E~~E...


Utipiihtimali ""'O(jlM1(q_ı....ı.ı,l
dahayi:bk ;<r"""""-,,~,!",<,alo
~.Elo:ı<ıo<Jı,
",,,_ _ .. tuJ\
~
..." " ' _
;
'
_
l
m
~
.
no'" l>o< dua"'" l"a}' , ~.
",""""'"l<1~.. """,, ı.
.yl>nnuı~8M'_,J(I

~~~;::n~=
.rt.obn\"I"<><IoO","",,,,,,,,,,,,,,'
"'1_·S.~·"_
"'..... '%.""*"ı""-'ı""'kllA
bq>.<l}><1>Jio>doS"ı .........
Belirsizlik azaldı
bankalann risk
iştahı tekrar arttı
11<"11b>01< """<i "'0' "...,,..,k.....,,,,ı;·~
<i(>n; 'bb" AI",. "".... \>. I'W""'" 8"~k!>it it>y-
M.ri.d<lnftni_,..",· . . . ~<k""""'"""p" .....
b" ~tl"<<<r<nld<" ~ull'n~... ,,"htıdt.tıI>o·
<I/In<Io~l<rW '" u,ı; iıuh· ......." '..,.ı.ı, """"A'''' "....

~~ı:ı':::~~~:ı:.~ ~;;".1:"~ :,:,k':::


....I.... ..yı..b.onl<·... ,Id<;oı .. I.o)'IC"~.ı.~"""r·1tJ.
'<k,"'1 P'''' r''''', '...1 u""h pH...... "",,"',
....,.,,·
,~~t.·""ııGo"'..ıtr>L<W
1"""><l'<1".ı..ı»,I>oJ,,"''''t~''''blIIı'''·
A.....d<
... "~ ... ,If\ft."" ..
IıuIwT~.ı.r""'"

~~.:~~"':.~ ~<h~~~:
0<kMtIiIi1n>u\l><b. """'I""""I"'IIn1n",yıf
.. ppm>l< .. kt..ıi~k»"­
&IlDALSACLAIol·'n.a,I.,laıu,r"'1l0

'l.ı'"l"Ykbri'lı<.Iı.;.,.. I:'<><~, "'ho, T v ,.


I"" ~"'""'. ~...""'... ",",''I U....,..finu..n) l oı.-
1h"ic>lY.... ıtı'I<l~·""'~ "'~.·o<....,rli_, .......
~·"',J"'bS.~a.~<I<ı1.I.ıı..ı.";tlipt>1
·"... r....... oluo<uma"..,ı ..
«W<hAini~j<oı<I<~ ....
n".. U>ı'cln,o..".<IıIe>ll<ln ,"",IM.""""",I,,.....,-

~~~=L~;;;: ~~::::~=·ııı;.
1.. ~ ..... f...ı."~'"I.I2W8' ... l".F'Ila!ı>,.I""
7. . - . ..... <I>... t<><.,·... ,ddifA""""'''I'rtpO<l_''''''
..... ı-_· ....,.r..
kl.l<ntl.Oıul<GIrI­
.. k........ <J.ol_.,...,uıhCNbo·Nlıh~....

TÜRSAB'da
seçim yansı
erken başladı
UlUSOY~NIDEMADAY" ..
Re ns
~
' Ulkeıdogrudan Moody's'den ndI
~ sabila DOlDUe
·~.lıdeıllkhedelliYoı artmını için sinyal
" LO
TORKIvE'NIN Iş GAZETESI

Kapasite
Krizde 'kapatıyoruz' kullanımı
umutverdi
ile yeni model kurdu I""."
lm·''' .. ''''11ln<ı. ..•
",uII'""l'o"no

4 şirkete patron oldu


~k,md" ""'1<nıil.,,"
""'Me ~,k.". yiiw-

~~~~::~~E
,,,,,Iyi.
"., ",~,"",""'n

;::~~.=:~
::'n;;,~=~.
)'i Ortlnl«ln,,",yIIı.,."t"n

~f.:~';, ;~ı~:·.'=j

§~:§f~:~
~\,.3i .","1"
ı .. "l,~, _>ıır

~E. ;.,.,,~:<:
~
y....""bo"ka.. M
=S$:';~
"ind,rnil4ü, •• y.bl""
'~do"",lyıklıll,..
boo<ı""""'" ""*-> S',

~;t:4~=
v.", Krecl1nln9')'lık

;ı~~:~
=~=;:;
.~·k:;~n;t" "'_ _ l'l"l'"

~
.
!<IbUM f.l<,""""'. bl.. ~<t>l" "1:....~~':':~,1...,: ....-'ii~,.iiiiiıi_
• .....
_ dokunmak _Mk>"""",",,"I1l"" "Mı\lr""o(II(ln~I"'>Gylr
_ ..

~~~§~~~
fılıDıliol

canlanma
bekltntisinin
ilksinyali
nl"'ri"" Wyöio lo"K'l"'" ••'II<tyIIO(l:Utc'ilJ<_·
~ ı"""·;ı" .. ...,"'..,dll>n._""'l><Iit><.-o~
1.'" d.t"',..,.. ii..... On,,"' ·~ ... lotl....,..l><"'"*"'m

;~,::,,:u,:::= ~~2; =~:;:","~~:,


k... '"".;......m,,,,.:>oo, 11',,,,,,,,",,,,,,,",~ ."."'Kk Koo;OOI.."'" .... ~, ..".b.. ;,,,t'wı­
"""ode"~bul<ltl· r<olhl<'lmOOclin"oJ>h. "'I'<I&rıtttln1'..WOll"''''''''Yo','OW<lo
,....... .,.ı"',.~"""'.~"'
ııI>mt ~
...,,"""'l""'''.I'''"'nKo>
"'\'<lAIo. i Til.. ,o,<lo. mohIIr....•
T1~"l><'"
'0 "'''ı'' TL 'I.. ht<l.fII,.... "oçoll.,
-.;;1.... ~." ~.o.o,., om' >.\"",44-
"'l"'"".liln "" r bo """""""'" ,oyıo.,.., uw. '"~, i~'" i)'i ..... , .. ,'",.~. dı,.•.
Ret
Burgaz'ın lisansı
iptal edildi, gözler
Rekabet Kurulu'nda TMSF'nin Mey I~ki')'@
samğı8urgazRalaiçin
Rekabet Kumlu'ndan
onaybo!l<I~nirken, TAPDK
siirprizblr karara imza
atu.Burgaz'ma!kollüiç-
kisatış~dağıtımbeıge­
si iptal edildi. Meytçki,
her şeye ratmen Bur·
gaı'ı almaktan yana.
Yabancıortaklann
'il~o:ı~;::~~ ~~~
~:::~"~%~m'~~~~"~
.,;,"Ikol "'y-..... IN>.:nl<m.
Karamehmet'i saf
dışı bırakma planı
Ku",lo"do" rrAPI)K) ,'''i''''
1>1, ~'C",' çı''', Kurul T:o..,.....
.'I~'du.ı.u S'gon• •""o'nun

~~;:? ::~",~~~;~ı~"~e: 1LARILILLUYI·!S1A1LB1A O;,N')<• • "i.,.....I,.Ironll>ll


-~-- <>l.ı" su' """.ron'u.ı..laJ",y,ı.
"'''> """'~'un""IK"""L 'ı>- GS>I <kY; 1\1,1«.11'1 ınıron"" .,. "" """~i,,,,, ",""I""," ....k.
~'~"~~"·I=,ı.~~~rr":',~: b,,,,,*,, ..ını,. y'l'"~ ...1......
ol< yOn"". ,"ku'".... Grubu.
wl i>ufl> ı<I'n br11ld grup <b
M"lO'lon '" Tu,"""II'oi< ~""mıl
><indo.'. . ." •••,"',...." .."
lpul,"<llImiıoı.N
1'1">"'"
SU"<il
bu""",,,,,,,,,
",,-,,'fLI .. h""Qi>.
k:m~
.... "ıl<kriıu...·I<riA""nb·.;..ku.
<u1"",~o""\'T";b1•• I~

>\.>~~'~=~i'~ ;.:',:;.,.~",.'
"','hl..... ,.,"', .."ylçk;'nın
ıı.ı'8"'~,~t"l<Ilf.:.'
:E~=~I~~: 2.~;;;t:i~·r:,p:
Lij ".II'Soo<dy' k,p"' .... ''"'k c.~. Y""llıöl~'''I':. n"ke<lI'ok
...w"""
~/;i.'~~n~2Tı
I<U1bo>k1ufıu"<I.....I• l'Ood<SO·dc<ıf .... f'll"ol.,.
"""IlI .... j~"""....Alf•• To:l...." '" "to ",. X...""h"","", rohl<
~:~"I~d~":ıf;'::;IT~I=: ~~~~:::'~=~:
;::; ~~~;~tlr:~~~~
~~:.~:;."~~ =~::
td<it:;::::,ı,':ir<l,ı......""
Risk bitmedi, yeni bir
,>j,n<.-n.\I<y Içh ""'IP",o/.
""'kun y;ı .... l).~> oo«kl
güven bunalımı çıkabilir
~;~ ~~~;,~~:~;~ ~~TE"~~
~'~~l"l ......" ..._
...,..e. .......,
"<,kı."""",, ILY ....ı.n1. "'-""'"'~~.
",~.. >dı6runb<iyilRO"I
. ..k """",,".f1rı.ın>k_p"""'~
~>·"'bI<P"'_I~

:::::=.~,"~~~ ~b<!>1ll.1lI<I<iI"'Mkrill<

Ban~ala'
k~rırıaıjını
BANKALARIN BONUSUNDA SON SÖZ BDDK'NIN
BDDK8aşkanI8l1glnbankalarıuyard'Karıbunyenlzdetutun .....
ilkkezk~ı

~
.J E'::';
Iiı~~~~::ı;;:~;=;:~:;;-::;~=::~~f::~~~~
İki gün erken açılışla 4milyon euro kazanacak
~ JmOIGUırllAI·MfI(ll~"'" ~"'_~'~>ı>'-I<ılo·.ıı;ı'"
Ayıptır, zulümdür
"'"""",E.nŞM Pıu)ri<ı.\l<WrilI'dJ
~:ı:ıIldm:ııxoı'J<k"m<İni""ll''''''''·I_·", ...... >U.ı....fI.~·.g;·
LL>. . cinayettir
1lJn<Iıtrnı·..ı.kl~",«","" .....""'bI<"'o"""""llı>nl.ıMI·JoOT_ıııl<1,"" ~'d<"","... ,.o,boıi",,,,ıbo't·fl\lboru~"·
"'_~""''''-ı~_''''ı''''''';;ı.,ıı< b""ok"""", .. ~""","_.\eı.ır..ı..<lıj() n,nok"".. Ot"'",,~,,~,.!>y""'nlıeı..;""'ra.
~><I<jı;ı ... ..ws.""""j_'«kıll"-T"","",ıı)IOi(ln06l:'''''\\.Iı>ı,
.... ""'_~~pj<n.'\ob;ıro)1okl>ııı
..ııı .....
. ... _ _
<h;ljboı""'r.....-;.i' ~ .. ~ d.·OO'~'" ~Ond... I..,~;tllolı... k.rl.(O.ııo'
Y_X'""Iu""......,.C"""_""'""I"""""'~ııc««kIlonılun»\Lık;ra·
'".... Iehp;ı""'""'1>u,.,...yog' .. i'~.'Un«l."
Oıı"d<~>o'IoriSO',loMilt"·<~~KoJboıa·)'I:.
C1D...-.I-..:ı.rw._Iıılbm>"· "",1l6O~"""l"'nl..>l~,~yıI<Io
nhOuııP>, ........."'""'-·"""' .. _ .. "="ml},,,,,,,,,,,,,,,,,,,<Id< ..\ol«d.,OII. 11l-.......,..; Al"P".lIJı(ıodI,. c...,..t...•'.....
_ FiNANS OS _ BUSINESS 11 _ FOKUS 15 _YAŞAM 18

!ARI'IlW.Y~·lSTAH'ı.o.
---"1'·""'1;';""'1<>"""
h'K8'<kI>ı."k"~"<b .-'-===............==:::;,
K,__ .,~",«ı<;,;yı. ... !<ı,i",I.. " ...." )"1"00'
"""ey......,...ı...ım.,.".,." k">,>I,'d""""',"<~,~
""eıı,rinon 1*>"''''""'''' ).. <d<19"'......ı...","". KlSAYADEDE
..... lirıl"'-"oı.ıı.n.""..'IO.7m11j""linr.<lüşıQ..TIı·
~-""'h<>l, ...._... <\rtıi 1<1,,<.. d"'I.... ",""'k'~I· .'~"'~'.ı.
1WÜ>.... P''"'._~ k,l><p,"'ıl",""""";.". l"'w.mI!<ri........,..k
km~b.onk:ıı...,dQI<u>.
==::~
<1<..1'''1. '<)<\1.<1<1<1
"ıl,kk;".,..,.;"",",,",)'"
dO""';"-8"I<rV"ı.)6
.',"" " ..,
'.>'
ft"",'""""
IIÖ'Imo.li,S'''''rkk
~""""<1_
...
"',,,,"''''''''''kIO~milpı
\it>Y'''''l'.,':Oyllk><kklnl
'"''',1 wri<! ;01_ ıo<
~"""Ç'<y".",I>"n,n. :=.u.n
~~~~'l<G' :;:::,~~'7:""'"""' ORTAVADEDE

Renaull'dan"O.yllında ~i:;:;i[7~ii::iF~;;~~:;;-;;;;-
;~!~e~.e~~I=~~:,:
.... ot"'___
i ..

,-------------------
do:<ıf!ll<tt.ıo

~fı!:g~~:::
;::=:::::':7:::_ Korsanlarla savaşı Türk
ft;:;;.g;
fr..... yQ>5tO.3~'0\I0
malı hücumbotlar yapacak
Sanaloyunlargerçek
i,~:,:i,=~:~~",p,
1Jy>j<'>(lıli ı:ong,ltglO'l

::;.t:' C;= :::::


"'<J>iO-."''''"T~'<!o'ObO­
~""S"''''''dor, ......

Türkler Hollywood'a
plastik makyaj yapıyor
OE1UOIJIl·IST_ll. r>ı"m ,,,..
11,'''10,' ,,",k "",k·
- - - rl>I=f"tıif"........ m~
......""'" lq1<d, ...~~,.. _'_l'"P','bn~""_
«"" biljı~;
ı....,,1o_1
... ""Y'''',.uri'''' >i '" $<fÇ\id~i ı-ı '" ul<p
....... ı:,"'I: ....i'i<,; ... ,""', ........yJ< ....
'<ok,,·m"nnl'.pb~;k <ih""""'TG'.m'~
"""ı>i """'''I'''. ",nk ...
,ı.,. l'I"'~.,.."..ı..1 1""i<I«<l< ıw,,;.
«n,I:,I""m",l,in.ı.~;ı """"bi«l""imI .. ",.",<IJ
.ıun,..'''f'''''b"'''".nWmlo.'ru''''1''' .... "~OO'''ik­
"'llmO..-",,,,,,,;ı.I<KoIıy. ".l:oI,lM<'>l:y.>d'r-..k
...-ı·""'yoJl:"''o{IIII:,'
. .......'•.mil<y...-...",.."..
_ FiNANS OS _ BUSINESS 11 _ FOKUS 15 _YAŞAM 18

!ARI'IlW.Y~·lSTAH'ı.o.
---"1'·""'1;';""'1<>"""
h'K8'<kI>ı."k"~"<b .-'-===............==:::;,
K,__ .,~",«ı<;,;yı. ... !<ı,i",I.. " ...." )"1"00'
"""ey......,...ı...ım.,.".,." k">,>I,'d""""',"<~,~
""eıı,rinon 1*>"''''""'''' ).. <d<19"'......ı...","". KlSAYADEDE
..... lirıl"'-"oı.ıı.n.""..'IO.7m11j""linr.<lüşıQ..TIı·
~-""'h<>l, ...._... <\rtıi 1<1,,<.. d"'I.... ",""'k'~I· .'~"'~'.ı.
1WÜ>.... P''"'._~ k,l><p,"'ıl",""""";.". l"'w.mI!<ri........,..k
km~b.onk:ıı...,dQI<u>.
==::~
<1<..1'''1. '<)<\1.<1<1<1
"ıl,kk;".,..,.;"",",,",)'"
dO""';"-8"I<rV"ı.)6
.',"" " ..,
'.>'
ft"",'""""
IIÖ'Imo.li,S'''''rkk
~""""<1_
...
"',,,,"''''''''''kIO~milpı
\it>Y'''''l'.,':Oyllk><kklnl
'"''',1 wri<! ;01_ ıo<
~"""Ç'<y".",I>"n,n. :=.u.n
~~~~'l<G' :;:::,~~'7:""'"""' ORTAVADEDE

Renaull'dan"O.yllında ~i:;:;i[7~ii::iF~;;~~:;;-;;;;-
;~!~e~.e~~I=~~:,:
.... ot"'___
i ..

,-------------------
do:<ıf!ll<tt.ıo

~fı!:g~~:::
;::=:::::':7:::_ Korsanlarla savaşı Türk
ft;:;;.g;
fr..... yQ>5tO.3~'0\I0
malı hücumbotlar yapacak
Sanaloyunlargerçek
i,~:,:i,=~:~~",p,
1Jy>j<'>(lıli ı:ong,ltglO'l

::;.t:' C;= :::::


"'<J>iO-."''''"T~'<!o'ObO­
~"..S"''''''dor, ......

Türkler Hollywood'a
plastik makyaj yapıyor
OE1UOIJIl·IST_ll. r>ı"m ,,,..
11,'''10,' ,,",k "",k·
- - - rl>I=f"tıif"........ m~
......""'" lq1<d, ...~~,.. _'_l'"P','bn~""_
«"" biljı~;
ı....,,1o_1
... ""Y'''',.uri'''' >i '" $<fÇ\id~i ı-ı '" ul<p
....... ı:,"'I: ....i'i<,; ... ,""', ........yJ< ....
'<ok,,·m"nnl'.pb~;k <ih""""'TG'.m'~
"""ı>i """'''I'''. ",nk ...
,ı.,. l'I"'~.,.."..ı..1 1""i<I«<l< ıw,,;.
«n,I:,I""m",l,in.ı.~;ı """"bi«l""imI .. ",.",<IJ
.ıun,..'''f'''''b"'''".nWmlo.'ru''''1''' .... "~OO'''ik­
"'llmO..-",,,,,,,;ı.I<KoIıy. ".l:oI,lM<'>l:y.>d'r-..k
...-ı·""'yoJl:"''o{IIII:,'
. .......'•.mil<y...-...",.."..
Büyüme atmosferine girmek için
uzun vadeli dış kaynak lazım
l1ltI<~,.ı'kofl""" ıı.ınbu lTEll)G<- oIobdd<......ı ...... ı;,ı;nı>ôı"kdl
tıdMoooru ,-...,ı c;vilı;>Cı;,>lzl;~,,, ",. -""'.;<'nin
'-'p'I"",,, ."..,.,.,. 0."
,.,,,.,,,,"," h,.""Gt.."..... ""'" ",,1'>1'· '.....,11 P - = (O\l'}J>.,k'1<rin< oyu•
........." "d<"'"lt~". ~i~ln.1 ~kll. 0", .....,""..,.""'" '" m>il >:ıpm:>p ı,;"
ı<i,....""''''''''"Y<"kl< .... ı;. , ' ' , _....... , khdUt<nTEBG<ncl
'''..'')I_ro\_C '"T.. k~'''k
:=:~~ =.r.~"::,,=,..:',~:
Wrüm<niny.b1>""""lç;nulu
:-;:ı1'.7;:':.,~;.-:ı;hı"'· _;.
·ıı...hL"..,....ıu, " ••, <>- eMI,;".".!>"" k>.q, b",)-.oI<lu3"

~ =t~~..= ~E~~~=t
-- ~'<In<>=.:.:';..-:;..= ~.,:,,~~:ıı_'..,.__
=:~t:t=" 1,,",L:::"':::·'''';
..~~~-\,.~'''------'-·,----'-=-T·=--'--'·-.-ı'--~
:;:;r.:=:,.2MiLyoN 1'L1K TAKSiTi ÖOEYEMEOi, fATURASı 100 MiLYONTLDLACAK

~ğ~ Türkiye'nin to~


~~J balığı Yine tehlikeli
~';j;j;= sularda yüzüyar
Dardanel'inbankalarlaımzaladığıve
_AllIN lıll lnıyıl S milyon dolarödeıneyi taah-
.PAA1rE U875 hütettiğiproıokol,2mily<ıııılolarlık
.REPO UL sorı iki taksit ödenmediği içinyiirür·
.IMKS liiğe girmedi. Prokıkolyürüse şirketin
borç yükü 100 milyon lira azalacaku.
Ref

i",";' ",,",.,"
~....
~b" '",Wni""""'"*okiUjN
kml"" fI',d.hl'm«k,..,.t...""""''''....
16,'''' "'.h'",k<ı<un.. .lın_ ..... bjt>oHbinl:ijioldu
"'" .,.ıi~; ~"w> ","h Inp>.., .ııo,..""", ,........"
-=~..::. ~~~~;
y;ılro,~; .~"_ ..... ,10.
~'.;.'~~~::::~J"~:.
b<' ... n'Y""'oS">Ji AıU"
o.. m"",.nPı'l<ÖC"l.2 """,,,,,,,,,,",,,~Vbln
pu>n,'.mmu"_O.6 Iüti M><>''''''''',.;_
p....... ""O'2kYO".. ",". <b ,,',,",.. n4,(ı<'
çd<Io.II'I'''Y'~Jnuly<)<l gi<dl A""'IM., .... .ı. ......
'16binew~,. n...ı...""," "''''''';no ,o.
y_""tk:L>... """,.,,, yiI'.... 'S"'.'y'l<rinlıı,....
,.,.., ın bin.", ......"."" ",rm.5itılbdJ;,·,~_....

li.. ~~~~~~~I~ım' ~:Dr~:


::=:.~ ~~ ......
R
İşsizlik tınnanırken
işverenin
istihdam
yükü %23 artıyor
OL
~
2004'te yürürlüğe gi-

~a~::~~Y~~::
~ • Sı 31 Aralık 2009'da Şirketlerin açık
~y~"·IIOt'H',1c'.
i ::~:. i~::~~~a~~:
!ihdam yükü artacak, pozisyonu bankalar
e.Rkas,'n'.'tspili)'llntl$
..
s.n.ı~''''.,..ı.ır

l;'.,==-: Beni hassas


ç~
~kşirkeıişçiçıka­
racak.
ieıi de
Eneıji maJıyet­

katlanacak
için büyük risk
1Ih.ı_"ııoo",,"\;~ f,,",.Ib"tT\ulıij"I'''Pr<Jıır .. m'''~<Ib'..ıı1«''

~~~::~~ noktamdan Ko",I""I".'>."""'1


=",Y~':""~ ~co:'ı:<d~fi:~
«~,..blı\ı;ri> ........
ılo""

=::IY:~=~~kJ vuruyorlar _ob""'baı'"k~,_""',,,,~y:ı,,,,,,,,,,,


rov- >klıtuo... rı<>~ n,· ""'mU,,, "".,k""'-'l"".
~;fn= "..ıı."~ı'"
~";1 $O;nfOnI" lıl<nli "iOO-
"',""" "I't """'Y"""'"' ''''''''p",,,,><,,,.<Wu«><
n,oOOl'rh<>lo"kıx.nl=>-"""",,,~n1bJ.<u1

::~:~~~ 1'. ,.,."". 1<," do ri.~ ""..."cı .-imno<n""


<il< dlp

..
dcl.guV...""""'·...U71
bln .... r<i<M"""......" ... ol""",Jul\ın.>(>j"l«ll r'~;"oJm>""Ldo>:ıOk
_.,,-.,-..~.
~:t::r:.ci~ıı= D<Co<k"'""""""",,,p'.I><C<><k"p<m
ıII«I"'_ ....."",..,8ibl1'Mlyulo""'.,"'..... >~"_
I<ıfK'""'"""'O"""Kno;.

Gf!![:~[ ~~~~:
"l"""'''''mol.c''Iru''· u"""""""''')b<unni'~
::;.=::=-= _~<
~~;""'" bl~""I
·l<I,"".. . . . "'""bit>llIe
-.1"",,...
"",,,"\~,,,,,,,,Itr..,,_
iI"'l><1utlI.o.ı,,·....ı.
"~m
... _
...... oI...

• It.I~B·ıOO ~:,"~~
;E~~r~~
lwıl~·"",obuIı.lo-

=~S=~
b.,~j"""'I""!I<o
""'i~"rlıunl>,ol~.,.

ff=~§~
j","~l:'-",'k,Gn>\"

.,n"~::=~";~
~ =-~
Ref ~
,.,
Ford un 50.
armagam 50 ay vade
yıl
s
.'-',,~~~
(~ ~.~V,>.·
TÜRKIYE'NIN iş GAZı:TESi

ru.l.iy<.....
".~""""_t""Ikl<.

=:'ı=~::
"l>ml<_

;:'::"'f;;;:C';: =.
ıııIO~Wık"'''md
'''n".'"",",kbiiyü<:rı<·~
T==
r.ı
_br,"""""'''''''.
.. .....,r~

AAhn {'ldl, 6;dIikl. ""


.....ı",_mı..>"",,,,,,,,,<..ıı'''!<'''r",,,.
................ ;y.''''''.Ö><',.,ı,.
,..,~I<>..-.ı..,'''_""",,,b"","'U<>lı6/ly-

iolilll!mlEJlII.Il ~=':,'::ı..'";.~; ="ı:'=:-:,;::.~


""~od,"""",,,dil""_IIu ..... :ıoıo"ın~.,.,.-rbb<t.
.ı.nı.""""nb<d.,M'>-"'I;'" "k;b«.,,<io:nlı"'u....ı;ı_
ıo-,~"'<>.-ı<~"...ık· "",,..,~ndc"'''''''«lI

"'~,..k" _ _ ",,l"'"
mC<I<O ''"""'••" '" y(oI<lO .to """'''" '''''''~
ıı....-..LL,.,... .... ~'~
ı..ni<K>-
....

HÜKÜMET ANlA5TIK DiYOR, SEKTÖR REDDEDiYOR

Sağlıkta global
Başkanlık için
bütçe karmaşası ÜmitBoyner
bir adım önde

~~:n:.~~ümilyQn

~f~
,.,.,<L>ILO~......". .........

E"'t;.y.~giarttı

~EE 'Çek'te af
. :E:~,:~~:: yerine şartlı
Kıl' v~6fIi
faizlerson
tahliye
~zmiWıiyQr Il01rum<1.00-,->okı-.-<

1IIUW'~UI'I'll1 Im" ~ti>i.. ,.."'" """


ÇinObarna)a =~,=t;
ro"...... ..-
",o."" ...",.
k~111 d~

"""'--
diıerıdi ;:~~~~~~: ÖZEL HASTANELERE PARA YOK
.Glııb.ol1>lll~.,6<tl""_
ırnmııolOısn sman ......... ,..uı....ıiJ"' ......,.-
l<Jf.Sı<!b"Njo,."""",ı..,­
"',""""",lılrıoll<=<irı<J< .....
=:::.7ı:;:;-ıı
~--''''" _ .......
.Vj!ç»ıl>"-'".....,
"I"a<at_
;',,;=,,=_';~i;
·
ı
'
NlI..... 'ii"' _ _
"'bla """"l'""".n..ı.
_""""''''''''Y'.,....'''' '''''''''..,..., .
.Öıd """"'"..-, I'I<..-nı
~};'~,;:-
rans
~
BUlgu Rakı'nın
Mey'e sattsl
'rekabere takıldı
12
TORKiYE'NIN Iş GAZETESI

ARZUHAN DOGAN YALCINDAG,


Maliye'den özür
beklemek yanlış
J.lU01GEl1TORl
• FINANS OS • BUSINESS 11 • FOKUS 14 • YAŞAM 18

Gm"wd<Pl<·;ı"","'Y·'"
.... bı\>.WllOlo/ıOliob<>tT
. ...'

=tı;;.:::::
«ptlI<tn<d<1ıl)'l<~.'''J'I'
1>"d<~,>~(It
~",,«ktıoor<Jh<lp.I.

~~2:::r;~
.._ _ l!_GDO'.... ~
l'''_
,b .. iI<....

G~"'":'~:~~
"1'IidLTnıwı~"'ık;odol.
f<1IITıMl'l'cKOliıl<'ri""
........

~~oor~~
.ıi,\i'~JI~Iw«ıwaı·
lefI .. ı>lnboililz<nl<rım;Ş6tU
nilnmllo.n..1<unbo,...ı-.
"..,h<!ıı<Y<u .....",..,.._.
bi< ..bnr"''''~'wn 'n'IÔI."""",
alıı .... ~ot>alı.I\Io

Kredi Garanti Fonu


için top Babacan'da
1l<>1<',lI.>t,",AI.ı .. b>cm'm d"ld.. ,.htm.."ifm«n/""'"
Kt...ı;Cmroll'onuo<l"'8i.I.ı- ........ ol""""bu>kLLlJ.ınnı>&,'­
.O",,,,_,kU~il",o,.,,,*oI 1"""""""'-, ."""""'."",f>mo
i..""". i rilr.ır Ilr.ıl,k l::ı.yıuk "'. . 1"""'""" ook '~r Son)"
.yır<bI<.~~k"""lIor""",1«- 1"~,aldok,fu<fl""""''''Y'''''''
>im''''''",,-,IO>ONIIbrO«!«Uy- 1I'''''''d><l<m,''r\<''''1''f
'_ıımk"',lc1ıı<;inoK,..ı;G.a- )'ok'<kdI.,',,,,,,,,,ı..,,,,,,<lıl<

...nti"""uU"',.....'ky"'I.. "'*"""'''''iÖl'le><'~·ııı..
."khk ıı«INI. Sorun.n c.-,.Itı"'.obnli<l< .. ll>.>n'

;;'':B:'~;k~~'= ~:~oU7...
,......'"u""""'''.... ni<>ı'tl>k·
:::,;;=
... ""kJ;KGY_ulNl>ıp"....~
bnd.~''''rkr<n'·'''''<,..... n- l~iro<H"';""ikbU>il«~
... ,~U... oı.~boIinll.OI"""'· ..... ~...,dnl,llnIbd"'Iı'(lt:....

Kahinlerin
yıldızları artık
parlamıyar
i'~· .~, i
booldnturl<ey.(;om
_.--..""...............
KRIzINPOPSTARLARI
KONlJSTUKCACUVAtllYOR
... I'SUnıd>r~""'_'1""
• FINANS OS • BUSINESS 11 • FOKUS 14 • YAŞAM 18

Gm"wd<Pl<·;ı"","'Y·'"
.... bı\>.WllOlo/ıOliob<>tT
. ...'

=tı;;.:::::
«ptlI<tn<d<1ıl)'l<~.'''J'I'
1>"d<~,>~(It
~",,«ktıoor<Jh<lp.I.

~~2:::r;~
.._ _ l!_GDO'.... ~
l'''_
,b .. iI<....

G~"'":'~:~~
"1'IidLTnıwı~"'ık;odol.
f<1IITıMl'l'cKOliıl<'ri""
........

~~oor~~
.ıi,\i'~JI~Iw«ıwaı·
lefI .. ı>lnboililz<nl<rım;Ş6tU
nilnmllo.n..1<unbo,...ı-.
"..,h<!ıı<Y<u .....",..,.._.
bi< ..bnr"''''~'wn 'n'IÔI."""",
alıı .... ~ot>alı.I\Io

Kredi Garanti Fonu


için top Babacan'da
1l<>1<',lI.>t,",AI.ı .. b>cm'm d"ld.. ,.htm.."ifm«n/""'"
Kt...ı;Cmroll'onuo<l"'8i.I.ı- ........ ol""""bu>kLLlJ.ınnı>&,'­
.O",,,,_,kU~il",o,.,,,*oI 1"""""""'-, ."""""'."",f>mo
i..""". i rilr.ır Ilr.ıl,k l::ı.yıuk "'. . 1"""'""" ook '~r Son)"
.yır<bI<.~~k"""lIor""",1«- 1"~,aldok,fu<fl""""''''Y'''''''
>im''''''",,-,IO>ONIIbrO«!«Uy- 1I'''''''d><l<m,''r\<''''1''f
'_ıımk"',lc1ıı<;inoK,..ı;G.a- )'ok'<kdI.,',,,,,,,,,ı..,,,,,,<lıl<

...nti"""uU"',.....'ky"'I.. "'*"""'''''iÖl'le><'~·ııı..
."khk ıı«INI. Sorun.n c.-,.Itı"'.obnli<l< .. ll>.>n'

;;'':B:'~;k~~'= ~:~oU7...
,......'"u""""'''.... ni<>ı'tl>k·
:::,;;=
... ""kJ;KGY_ulNl>ıp"....~
bnd.~''''rkr<n'·'''''<,..... n- l~iro<H"';""ikbU>il«~
... ,~U... oı.~boIinll.OI"""'· ..... ~...,dnl,llnIbd"'Iı'(lt:....

Kahinlerin
yıldızları artık
parlamıyar
i'~· ,~, i
booldnturl<ey.(;om
_.--..""...............
KRIzINPOPSTARLARI
KONlJSTUKCACUVAtllYOR
... I'SUnıd>r~""'_'1""
+

bu",,"I..,.....".••.

~~=::
=~~I~:"nr:;

~:~~~
_""""""-'l ...· ~
du """"'.....) IKVl"-

~F
BOTASdO'tJ'flkly\>olli
Z5mllyen<loWd.n.ld"
wrA,~. 9oi{1-lil'M:"""
...... _ .... Ilf<...........

=:~::E
~""'.."k.,boı:ıc"... ,~-
J(."lted~.thrtln
~,;,;..1:.
r:L;::eii:: IJUı.1IklıO-ıı.
__
_
ı
<
!
i
ı
'
o
<
_,,"pIJI.,.bn,,_

...~"""''''od<.ynW<9
_~ ....
9f<;"'""l>aIondo.,.,"",,"
,':'IO:;"u,;;;t?:
r.,uIılrbJ.<$'"""F.ır.ı·
dlgtru ... ~likı.tıl.>t.,.....

°i~~'ii'iit
Al<:ıtb."lM··_·l<e-s."'~"'.\iye"ol.
llu p<>oui'rOs ıl""',ıuı..
>onIild<)"f'ltru....
1i<ObUtm,i<iı~);"'n'ıI,.ı. I..FM ..,.,.. .....
~Jij"'., .... d.U ' .. ,"'!'"".
"SDND
.EUIl(l/D(IWll,48/ı.l
S8)
ÖİB'nin
stratejisi
'MKQ_l00
..,r;.,;;.. . . şekere ilgiyi artırdı
SUllAllllŞlKlmAI ....... Ş<kn""", ı. ..
'Jj"" o..,lIeı''''''''kl.ı,,'' ı.w.nOO<.b.,ı..>....n
ııo,bnloto(OIHlI;<ı' .....
~ı.I~:~ıT""';'=
yd Tf"~,,,k"'. ,i"S cb" Öm"nIn K"'Ntı
~ r.brib""' ...... '.".ı"''''" ll'l"'''''""du>h<''l<fI
,(ndnı'n"lu~""W· 1OIIr"~'I""'oçl>".
H.n.. ·d.l>iın~borcu I."..),"""."".... <k·.ı.-m...beld<'nly<><
U(UI'$'.h~"lIJrdl i),IWi. ',I><il"'I.o CiB,Cp<>nf6yUik
""'""",,",'''H>kl''''''l''· r>""ı.ıfıtı olumlu "'.

~=ic== ~r~",. '9~~:;'.ı: ;:k~7,'~


Odt:n., ..... rrii)'o<>."" "",,,",,ı;fl<~,,,,,I,Jw "'''"'''iIul<J.''''" ....
=.':.:;....~ C po«f~r""" 9 «.1;(
ıı<idlEoiy;l',bnk,b·
<h>yu!<lu P.b,,~.
1"y:ı.Enl""""".fJ.
M,.

TEa'inAlM1.ri"olf-oilt' 'ın bı. ....... """""",ll> bl"""·",,. '~",,'. R


lI.m~l.rinin.,..~OIdıı Metal ~u:~:~17,.K>= ~1~ ~k"'"'ıc:~
'''''lt''- Çotuttı '.. Co~
:ı~;'~::';':-~t k.d><>I""",1<. "ii<
fiyatlan
.§f!~~ parlıyor :ıo_llXlI
kar payı ...._
ıır.oıı,ıı-l\TANIIJl
Tiirkiyew
birdCmyado
lop.ırli/lo!(oJk

Birıabu
~~
rıkolllUn
IOSUU_ lı:nU1
rans

Davos'ta açılan
yaraya iş dünyası
pansuman yaptı
ı<"~.'::'~~~: ~;;'ı,~~.=j "i""'"
r»t1,~ '''!On Tlhklr<'l"'~ 1."11 Ti<.<rt ","" .... w
""nl,""..... onomikı"....• "'.(n'Kb" I)EIKI.\>i.ı~t>d<
"'.ns<Idl,I",lıs,,",y;'!k>.· d<lnS"'i",••<i'<I<ııco;dlq<l·
' ...... Ç>I<;=llıbn'a•..,..· "l<1ı>Ql>bnld.ı.ı....u'''TO...
min _"10...... 1>0:.."",;"• •;y.:'''~n'''~I'''''N<I~'l'
:::~~,~;p<~
.."',·.... ~"' .... _
~=',.=~:=
..d"" """'ı""'~~ı"lrt.
2··_Il<'·'Oo1ltl< ..... ·l<fInIııril<ı«kll«inIlı~
<l:ıyım.1>r.ıllobnl<raılıl>" l>itı.., T\I<.Iı' r.uı ..
il<~U_ı..-.;k;"" Ei<"".·n;,<;........
"ıı«oı;nıı"<;ı• ..ı;"''''k", ... ~ııti ...,.,.,....
""_k 1~'y<H\>" 'N'k.l"" ...
""""io....ı..,

Kurla
yaıan~ı
It.Jllw
~
MClRIOTACIIJGW-_ n,,,lwWıu..ni<l>lbo­
Ithalatta ----<IınI=>O~"'._
kurun 'lUIt>t'"Io'mI1y>rTL Kr«liGonoılf_AS.bu
etl:ir.i "",,,,k~Kt<diG•• ,,,...... ri>k]jKOOh.,,, Açılım, Dersim
srnrmıitılın _LI ",,",1'ooourııut-uNiçin <bl<k,,",,,,,,,,,,b>n'('(ji.
AK Parti ve CHP
~==~;~=E
"""r,"""""~I"","IW.ı.n,o~d>1u<>­
ınily>.rn,.,,,,,,,uı;t«L ndcKVl' ..... "" .....""'1<t<
K....... ~"·""n ... ~n.tı.lt.. "ı:>on.ı
~1-OoıosOyrn""ıı.llin'".y..,jbunc.ıyol
AltviI... nde<'~ .... oI.,.tAl.... rm
d>r"",~_....ı.arürl'''''IN,*'lmI$
C._lFooo"l'll"b-" .n ..
'I~onc.l<ıKI&ıl""
halt.>~y>,."""""''''m·'·'''8 ....oriy<>tn.de
'" Dunun~",,"... <I.ı I'<d")'IN"'~
I;olonıfOl.""--".Avrup>'d.AJe.ı1er
'tl"""
1=ıı..llul....,..'TL~ ""'ı;o,..,S'Kbo«u"',", tıun>lDy.JllI'\Od"".~nm<d! ... "'"
o.Ul"i,ot...kIO ..llp' ı.dol<l.-·oIoIu ....
rans

~
02124780737

~
Piyasalan
tehdit eden Geçimini sağlayan
15 bin ev kadınına
lımlrLlml~t'.. TOBB
... beted~,o<l;ıkOıSUn
('lt8<l<J<s's....>ıio.ı...a.ı­
üç risk GDOkorkusu
~!'>2!<y~,~,

Er!E:=': etiketsiz mısın


_~ll>,Io<il.~.

'ödenek' darbesi rafta bıraktı


.
Enı""~.niı."

=~:~l:
,.. ~ .. btolotn;~"
Hükıımeı, koopera·
tinere üye olmak iljin
Sll*~ozıOlll\I"'-I""'~'"
- - - - ......... ~Ay..ıı-cj
p"'''~'''''''''''''Ojt,,·
GDOlu o"", """""" n~..,IOOlt~
gereken ortaklık pa- <"ıilk><k""'ngrtrpbn G"*""""'~"""ı;
=:~ı:.=ı<~ yını 100 kal artırdı• " _ I.... .ı,.,..,..
....,ı.ı...r.wı.n,..".".,
·)'<"""I<nb. nm•• .,..,
>ılIu· ,"",{)OO'.
Bu durum yoksul I/N __
'!':I"·\!'
.1...ı..C,'ıo"n_hk.ow.lı(brl...,.ıı...ı

kadınlamun üye 01- kO<tl"~oı."t>I<bl... ru"", lliDyf_-"


"",..J,,'.T\;k<ticl«n:\Jıld •
....,...ı ..,,~·~
.E\illO n"ıo duğu60 civanndalci
GıxnıWıı.ıoo..ıcıl""-,.ı. .,bntıdori;U~
....,," "soll kooperatifi vurdu. t>Ob."""'Iıu... ~ ~ I•
... ....,,""'.-..
• ~(F'O .!(i
Kadınlar, kendileri- ""l"'1~"' ··Il~(,'ıoyo>l<
.OONO nı \mw"""*",,,,-. """"-'"f"'bnru ...... -ro.
.ru!lOJOOl.AIll,'91'! nin kapsam dışı tıı­ ili"_ı'$~ ,_~""",;ç.n"",
tııIma,ınıi'tiyor.
H"lr,'nın
_ ..."""'_<1>,"""........... .. ....pı;.
r~~_c,ııon""""~hI'"

:;'; ~;k~.:;t~~ -.:


"',d,o,,,,,loU ....

~
ABD ilo;üncü cey•• kt.
.ı"hı .. blly(imii~
~~~ui~
1'l.l"IiO', ....I,o.,•• kl<"'k

::'s=~~~
:=.~~
=~~'t:--
~k~::::~:
...., ,............ "~3' ho !OOr.....
~~,n r'l~""'"'n "'.
Folı.rı'nmınıU.rll" ~'" "".;,..,ı..n ..,.ı.m,· ~k;;..:~kl~,.';,ı.;
>\:.nsltakj'...."lıııp.r ". '~"""""/t<o' yOk..,. liL<'W i n:""'ıoon)'<",·
ı.,n ~y" ,yU<ı', \>0<".

2~~
"'".'I'''"''''''.ı..
;:~r:-~ <:~';;ı.:~'~~k'::)':~
K.... :E'~~;:'~~E~
,...... ocol""_JÖ"Ur<io 1"1<"."""''',,',''<'' ;:~:.::r~~
.~o'_"'" ~~~~~:;_:-;~;:::~ '·.""ı>l·~~IlORl ....·
[t~~~:~~~
10..<>1..,

r 5:~~~E
•""'«J~.."ı..ı."",,,. uı;;;':.:;:~,~=ı.

lf?:~!~~~
l~l". '"k.d. . . . p ''''',...
mnl."""" r..br" gt»ı.ren
ı.r,.:;k~""""',
1"borik;"'.I""'''''''",",''''
ynl, "">,...... "~""" ,,,,".k

=:~~'~~:;~
:":~i~df~,.~
.U~Jjıi:iillıi@il =.;~~::~'':"..''.~,~~~
..... mı..ıwf"".s....u I'Ti',.CA~R,JiıiDEiıG~iLi.S~O~S~YAI~L~K~o,;ıOP~E~R"'AT~i~FL~E..jR:~~:'=r~':~~~:
. \~_'_m~,:;.~ı ~~~~.::;~;~
1I.I,ip<l<M.'h"«".
h; ....'..; ;><

"'~k>,""""'"
ı,,,,ı.. i~
§:;:~e;§~~~;~§r~~:§§i~~~~§~fE;~~~~E~
-.L..:.---.'.o.--...------------'-----
s

Devlet ile memur


kavgaya tutuştu
<'ol< <lkOlon' •
..,k'o<l",,,",noUn
,... yd l>:>\'U..... Ai
halk yolda kaldı
"'mu<!>' orguıı.ı ~ _ ........ ,.....

'1
::::k2<=~~
::; :;;:~n:.: :::.~~
:: =..=ı=:::
hii!}'"' ........... ~"'~~=~~
ı"ık ı
_bttpılOk~t.r.lk·
kHfo:ıul<,\1<m ..... 1"k
",I=,~'"",_;.<ı....-

: ~:~~'ı;<:.:~::::
:;,,~~'::: ~..::r'::;~': ':~
ı.,.ıını<n "11<",.... 'o s ........"m.OO"dmii-
..
I"n,n.. ~ in> .. ylo...." ...,1.... ""'''''''''1)•.
ç.......... Iıi=<1l<ıI ... <kbcl<klll.
"'l'led<ı,;'''''~R''''''''''''' >iImdL~w.~ ,1.5m<kk:ı"...,...'_1Io
!won""ı",m,,,,,,ııllo'''''''' """",r'*n<k>nlo <-yd<Wt"""",,,,"noyrı!
ik 1<.. "" Il'in """,i rJpm> 1.>0<I,nl< ....."' """_""""'"
"'l"'""" ..........
=n;,~~~=='
""...I."b.kolJo,,*,!," k<ıof......
''''''lll<b... ım.xı. hi<_
w'~~""I'".ı.SC<

§~~:~~~~
_'_~o;<kl<ı<iriI""<>pOs""
......""'Io'm.....,II"'" "*",,I<o,k ."i~""
;~~: ~~.~,=::=
8"<'<,~~;loıd"'Y.,"h~. ),'fttn cı.ı.. .... )•• ....ı:. o'w~""" :wıau"
Go<xIy<-"·onl",,!<.oI",.t<"o' 1'ı>1>nr""'liJI"'<"I' <>cı''''''''''''''''<J,:ft.
"'","#>Jx:I'nil"""'. _.,-....,..,,·1)">- _ı"'<I<I,~.I.1
...".dok I" u.............. ,_Y'po>no~
""Lo='~,,:,ı:= <}!<mi<ri.ob- ııd .. r..r..,ı.,onlnuı< •. ,...

~=oL:~:~.
"'I<>#U, ·Ö,.lhkl< nı,·
,,,,ı,''''''''I'''''''''''''ı'·nde.
Domuzgribi
tindo<>ldI.... kli;....,ı',,'iI'
şirketleri
lm,",," Oı""k "'l'r'""""
""'''"'''',.ıtp«ö ........li ''',,.. kınıııııalanna
~k;~r>ı::1~~,~II;';'~hY: geçinli,:nıo

~~~~~~~~ Ka~ttan de~l kredi


::::':~?E
vererek büyüdük
JALEOlGEımı....ısrN1Btl

GÜNEŞ SiGORTA
"Değerlerimizin Sigortası"
wwwgunessıgortacomtr (0212) 4441957
c7t
işle Başbakan Erdoğan ve
Emine Hanım'ın izlediği dizi ~ =
l:li@lf}j"'lt~li~·~ı;~"~fjmF••••~':Z'·~f"'Z'~1i~'!llIf:••~iiii
Çek bu film

:"1,;,,,1',··0#1

erans www.TeffHansgaz<:otl!si.com

021241BOA;+

_:Bnli'llll- Holding
Yap-bozadönenkatuyı
uygulamasıka~sy~rattı hisselerini
On ~,~ Qırı! g ~ .
~ I" f...., urgu ' "'"
satıyor
~EE: =T:i~a
Bayramdaelöpmeye 1«>;""t<tıtI~_

domuzgribimolası ~K~:~0;~~~
lJUı>lol.'.domLa 9"bılO"ı""
~l>oyr.m_rttI ..._ y_..
.....1'''..... "";IJokliog
ıw",,'uC'\~A1j
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
OJlGım<.lOI<O"ımo."""""91·
~i ~k~~:::" ;:::::;:=;
Ku;:"""",~"""'"'' ~~nl7,;:~: - :':".!t.:'":;~~ Eıl$1OY 15T"""IIU. ""'''''~'x..r.o<>'otl".r.el~
~l'mil)''''''~'''''
__ ' "' Y' :::~tt.""=~~:.;.;
""., ...-...,"''''''''''''' .... r;;:~~: ~ ~;~~;,~~~
i\n)ll''l ...'"''
.
~
'
l
O
l
o
J
o
o
g
'
'
'
'
j "'"Y" ~IS milyM u", ~,,~ I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
"",kZ""'_ıı.oo",,"m'"oin<l<~D>i,U>dın
_"""'' l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
~n~~:T::~
Ortadogu'nunyıldızı r">ll:ı«><loLııhl<",<I"'''nm;k ",""!q<ıj,M"",,,*,,""'1>j>
".r......'.. bôI.olI'"'
~u~a:i~a~~~y::~:~
ıoık<Iı,ploıIolın:dc....
kanl<1' Om..~ ~oç dı S
""ı"kut..;luWtıbi. i:>.~ """',"1 ""'O<Y" =~.=;,~~~~ ~.~";::ı,=~~S:
!l"y·"""~"'''·D<JbolWO"d. K... m'dıl'milyon'~
n.lıre""""""''''tI'" "",b<h.H>n"<y"""
..,ı's'"I<ri.Y"'..... h<>I, ı,., kltlı" 0«1
i.'" o"'"'""" .... <I<ıl'" ç"" """,""""'-ı=<>ıllu·"'ml,,,,"
~"·oi<lı<nO<1Nc:ı",,,h~ oi>n'ı:ı.ıJ;ı,,*"""'''''"''''''
~.%::,,~~:....~;.:~ ""'''''''h"'''l;91..ıl,,IiI.
;""'" '*""" """k "'"""'i""...,"..,f.,..;w""","(lIlnlU#Odoloı
_on..ı.ıttomronO"'''l<'I"~
[m;oI$"~"'''~oIdog" ::i~~<= ~!"Jr~~~./:: c.k _o", oi< lru<,"*,~"" n.\~ b.Jı, mtl~<ri

_u!uı<"'"'' ,",bo llıh1l1"UrI<~,,'nln

::::=r~. :"~?~'n~~:"~
~':':.•~~"""~,;.t:: :ıı"'ct:~~~ -0-100 .
O"M'''·''_

.WılO
OOLALI 'Ml!
1l6'lO
::;~:~rW~~
""'oı,~~·'"
......'ll ..l'>'"""!d>-
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b-
..
"'pı'Y',., Cıı<ı­
do piı<;"ım.. ~i>ı<m<-

~ı"~~'~ ;;;,ıe.,;t, "::,",~:'
~ıılN
REPO
5100
no ~"'_ ,,>o. ,01<..... il,..,. ııı>ıbbs "'*"
• BONLL
.f'UROIIlOLAR
ıı-ı~e-ıoo
uz
ım. ~~o= v;Is'm>J""_<b
~:rrı:'~ Nr:ı:ril·'~~
b<I,";ı,~,....
...
(,t<bu j bın LO~· h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı...k<>nu,...ıııon,..,.
ı_;>_ımı~' .. 1"'1roI"",.,,~.
işle Başbakan Erdoğan ve
Emine Hanım'ın izlediği dizi ~ =
l:li@lf}j"'lt~li~·~ı;~"~fjmF••••~':Z'·~f"'Z'~1i~'!llIf:••~iiii
Çek bu film

:"1,;,,,1',··0#1

erans www.TeffHansgaz<:otl!si.com

021241BOA;+

_:Bnli'llll- Holding
Yap-bozadönenkatuyı
uygulamasıka~sy~rattı hisselerini
On ~,~ Qırı! g ~ .
~ I" f...., urgu ' "'"
satıyor
~EE: =T:i~a
Bayramdaelöpmeye 1«>;""t<tıtI~_

domuzgribimolası ~K~:~0;~~~
lJUı>lol.'.domLa 9"bılO"ı""
~l>oyr.m_rttI ..._ y_..
.....1'''..... "";IJokliog
ıw",,'uC'\~A1j
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
OJlGım<.lOI<O"ımo."""""91·
~i ~k~~:::" ;:::::;:=;
Ku;:"""",~"""'"'' ~~nl7,;:~: - :':".!t.:'":;~~ Eıl$1OY 15T"""IIU. ""'''''~'x..r.o<>'otl".r.el~
~l'mil)''''''~'''''
__ ' "' Y' :::~tt.""=~~:.;.;
""., ...-...,"''''''''''''' .... r;;:~~: ~ ~;~~;,~~~
i\n)ll''l ...'"''
.
~
'
l
O
l
o
J
o
o
g
'
'
'
'
j "'"Y" ~IS milyM u", ~,,~ I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
"",kZ""'_ıı.oo",,"m'"oin<l<~D>i,U>dın
_"""'' l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
~n~~:T::~
Ortadogu'nunyıldızı r">ll:ı«><loLııhl<",<I"'''nm;k ",""!q<ıj,M"",,,*,,""'1>j>
".r......'.. bôI.olI'"'
~u~a:i~a~~~y::~:~
ıoık<Iı,ploıIolın:dc....
kanl<1' Om..~ ~oç dı S
""ı"kut..;luWtıbi. i:>.~ """',"1 ""'O<Y" =~.=;,~~~~ ~.~";::ı,=~~S:
!l"y·"""~"'''·D<JbolWO"d. K... m'dıl'milyon'~
n.lıre""""""''''tI'" "",b<h.H>n"<y"""
..,ı's'"I<ri.Y"'..... h<>I, ı,., kltlı" 0«1
i.'" o"'"'""" .... <I<ıl'" ç"" """,""""'-ı=<>ıllu·"'ml,,,,"
~"·oi<lı<nO<1Nc:ı",,,h~ oi>n'ı:ı.ıJ;ı,,*"""'''''"''''''
~.%::,,~~:....~;.:~ ""'''''''h"'''l;91..ıl,,IiI.
;""'" '*""" """k "'"""'i""...,"..,f.,..;w""","(lIlnlU#Odoloı
_on..ı.ıttomronO"'''l<'I"~
[m;oI$"~"'''~oIdog" ::i~~<= ~!"Jr~~~./:: c.k _o", oi< lru<,"*,~"" n.\~ b.Jı, mtl~<ri

_u!uı<"'"'' ,",bo llıh1l1"UrI<~,,'nln

::::=r~. :"~?~'n~~:"~
~':':.•~~"""~,;.t:: :ıı"'ct:~~~ -0-100 .
O"M'''·''_

.WılO
OOLALI 'Ml!
1l6'lO
::;~:~rW~~
""'oı,~~·'"
......'ll ..l'>'"""!d>-
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b-
..
"'pı'Y',., Cıı<ı­
do piı<;"ım.. ~i>ı<m<-

~ı"~~'~ ;;;,ıe.,;t, "::,",~:'
~ıılN
REPO
5100
no ~"'_ ,,>o. ,01<..... il,..,. ııı>ıbbs "'*"
• BONLL
.f'UROIIlOLAR
ıı-ı~e-ıoo
uz
ım. ~~o= v;Is'm>J""_<b
~:rrı:'~ Nr:ı:ril·'~~
b<I,";ı,~,....
...
(,t<bu j bın LO~· h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı...k<>nu,...ıııon,..,.
ı_;>_ımı~' .. 1"'1roI"",.,,~.
işle Başbakan Erdoğan ve
Emine Hanım'ın izlediği dizi ~ =
l:li@lf}j"'lt~li~·~ı;~"~fjmF••••~':Z'·~f"'Z'~1i~'!llIf:••~iiii
Çek bu film

:"1,;,,,1',··0#1

erans www.TeffHansgaz<:otl!si.com

021241BOA;+

_:Bnli'llll- Holding
Yap-bozadönenkatuyı
uygulamasıka~sy~rattı hisselerini
On ~,~ Qırı! g ~ .
~ I" f...., urgu ' "'"
satıyor
~EE: =T:i~a
Bayramdaelöpmeye 1«>;""t<tıtI~_

domuzgribimolası ~K~:~0;~~~
lJUı>lol.'.domLa 9"bılO"ı""
~l>oyr.m_rttI ..._ y_..
.....1'''..... "";IJokliog
ıw",,'uC'\~A1j
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
OJlGım<.lOI<O"ımo."""""91·
~i ~k~~:::" ;:::::;:=;
Ku;:"""",~"""'"'' ~~nl7,;:~: - :':".!t.:'":;~~ Eıl$1OY 15T"""IIU. ""'''''~'x..r.o<>'otl".r.el~
~l'mil)''''''~'''''
__ ' "' Y' :::~tt.""=~~:.;.;
""., ...-...,"''''''''''''' .... r;;:~~: ~ ~;~~;,~~~
i\n)ll''l ...'"''
.
~
'
l
O
l
o
J
o
o
g
'
'
'
'
j m"Y" ~IS milyM u", ~,,~ I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
"",kZ""'_ıı.oo",,"m'"oin<l<~D>i,U>dın
_"""'' l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
~n~~:T::~
Ortadogu'nunyıldızı r">ll:ı«><loLııhl<",<I"'''nm;k ",""!q<ıj,M"",,,*,,""'1>j>
".r......'.. biI.olI'"'
~u~a:i~a~~~y::~:~
ıoık<Iı,ploıIolın:dc....
kanl<1' Om..~ ~oç dı S
""ı"kut..;luWtıbi. i:>.~ """',"1 ""'O<Y" =~.=;,~~~~ ~.~";::ı,=~~S:
!l"y·"""~"'''·D<JbolWO"d. K... m'dıl'milyon'~
n.lıre""""""''''t1'" "",b<h.H>n"<y"ic.
..,ı's'"I<ri.Y"'..... h<>I, ı,., kltlı" 0«1
i.'" o"'"'""" .... <I<ıl'" ç"" """,""""'-ı=<>ıllu·"'ml,,,,"
~"·oi<lı<nO<1Nc:ı",,,h~ oi>n'ı:ı.ıJ;ı,,*"""'''''"''''''
~.%::,,~~:....~;.:~ ""'''''''h"'''l;91..ıl,,IiI.
;""'" '*""" """k "'"""'i""...,"..,f.,..;w""","(lIlnlU#Odoloı
_on..ı.ıttomronO"'''l<'I"~
[m;oI$"~"'''~oIdog" ::i~~<= ~!"Jr~~~./:: c.k _o", oi< lru<,"*,~"" n.\~ b.Jı, mtl~<ri

_u!uı<"'"'' ,",bo llıh1l1"UrI<~,,'nln

::::=r~. :"~?~'n~~:"~
~':':.•~~"""~,;.t:: :ıı"'ct:~~~ -0-100 .
O"M'''·''_

.WılO
OOLALI 'Ml!
1l6'lO
::;~:~rW~~
""'oı'~~''''
......'ll ..l'>'"""!d>-
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b-
..
"'pı'Y',., Cıı<ı­
do piı<;"ım.. ~i>ı<m<-

~ı"~~'~ ;;;,ıe.,;t, "::,",~:'
~ıılN
REPO
5100
no ~"'_ ,,>o. ,01<..... il,..,. ııı>ıbbs "'*"
• BONLL
.f'UROIIlOLAR
ıı-ı~e-ıoo
ım.
UZ
~~o= v;Is'm>J""_<b
~:rrı:'~ Nr:ı:ril·'~~
b<I,";ı,~,....
...
(,t<bu j bın LO~· h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ""-k<>nu,...ıııon,..,.
ı_;>_ımı~' .. 1"'1roI"",.,,~.
işle Başbakan Erdoğan ve
Emine Hanım'ın izlediği dizi ~ =
l:li@lf}j"'lt~li~·~ı;~"~fjmF••••~':Z'·~f"'Z'~1i~'!llIf:••~iiii
Çek bu film

:"1,;,,,1',··0#1

erans www.TeffHansgaz<:otl!si.com

021241BOA;+

_:Bnli'llll- Holding
Yap-bozadönenkatuyı
uygulamasıka~sy~rattı hisselerini
On ~,~ Qırı! g ~ .
~ I" f...., urgu ' "'"
satıyor
~EE: =T:i~a
Bayramdaelöpmeye 1«>;""t<tıtI~_

domuzgribimolası ~K~:~0;~~~
lJUı>lol.'.domLa 9"bılO"ı""
~l>oyr.m_rttI ..._ y_..
.....1'''..... "";IJokliog
ıw",,'uC'\~A1j
c..m;y..h.l' ...... TüfIOr"'oIn
OJlGım<.lOI<O"ımo."""""91·
~i ~k~~:::" ;:::::;:=;
Ku;:"""",~"""'"'' ~~nl7,;:~: - :':".!t.:'":;~~ Eıl$1OY 15T"""IIU. ""'''''~'x..r.o<>'otl".r.el~
~l'mil)''''''~'''''
__ ' "' Y' :::~tt.""=~~:.;.;
""., ...-...,"''''''''''''' .... r;;:~~: ~ ~;~~;,~~~
i\n)ll''l ...'"''
.
~
'
l
O
l
o
J
o
o
g
'
'
'
'
j "'"Y" ~IS milyM u", ~,,~ I"_"on ...."""'" 10"'...... ",.."""..,."'''')'0.
"",kZ""'_ıı.oo",,"m'"oin<l<~D>i,U>dın
_"""'' l"k>r,<b. ,.. 'O>r=..........,.
~n~~:T::~
Ortadogu'nunyıldızı r">ll:ı«><loLııhl<",<I"'''nm;k ",""!q<ıj,M"",,,*,,""'1>j>
".r......'.. bôI.olI'"'
~u~a:i~a~~~y::~:~
ıoık<Iı,ploıIolın:dc....
kanl<1' Om..~ ~oç dı S
""ı"kut..;luWtıbi. i:>.~ """',"1 ""'O<Y" =~.=;,~~~~ ~.~";::ı,=~~S:
!l"y·"""~"'''·D<JbolWO"d. K... m'dıl'milyon'~
n.lıre""""""''''tI'" "",b<h.H>n"<y"""
..,ı's'"I<ri.Y"'..... h<>I, ı,., kltlı" 0«1
i.'" o"'"'""" .... <I<ıl'" ç"" """,""""'-ı=<>ıllu·"'ml,,,,"
~"·oi<lı<nO<1Nc:ı",,,h~ oi>n'ı:ı.ıJ;ı,,*"""'''''"''''''
~.%::,,~~:....~;.:~ ""'''''''h"'''l;91..ıl,,IiI.
;""'" '*""" """k "'"""'i""...,"..,f.,..;w""","(lIlnlU#Odoloı
_on..ı.ıttomronO"'''l<'I"~
[m;oI$"~"'''~oIdog" ::i~~<= ~!"Jr~~~./:: c.k _o", oi< lru<,"*,~"" n.\~ b.Jı, mtl~<ri

_u!uı<"'"'' ,",bo llıh1l1"UrI<~,,'nln

::::=r~. :"~?~'n~~:"~
~':':.•~~"""~,;.t:: :ıı"'ct:~~~ -0-100 .
O"M'''·''_

.WılO
OOLALI 'Ml!
1l6'lO
::;~:~rW~~
""'oı'~~''''
......'ll ..l'>'"""!d>-
.......,1.<1" pn:«>I<oI<b-
..
"'pı'Y',., Cıı<ı­
do piı<;"ım.. ~i>ı<m<-

~ı"~~'~ ;;;,ıe.,;t, "::,",~:'
~ıılN
REPO
5100
no ~"'_ ,,>o. ,01<..... il,..,. ııı>ıbbs "'*"
• BONLL
.f'UROIIlOLAR
ıı-ı~e-ıoo
uz
ım. ~~o= v;Is'm>J""_<b
~:rrı:'~ Nr:ı:ril·'~~
b<I,";ı,~,....
...
(,t<bu j bın LO~· h........bnl.on Lç\r><J<
"'nNl' .......""..... ı...k<>nu,...ıııon,..,.
ı_;>_ımı~' .. 1"'1roI"",.,,~.