You are on page 1of 30

+

""Ijf~ 13

.,,~ SAMSUNG L ::J1V


~ Gördükleriniz Gerçek
.-;_ wwwltdMlımsungcom SA~S~~G-
Koç meleği
·:;:~·~~;ı~~:'~ım
~et~;!~f~1}'~:
ıonl>rmel.k
••
~rm,d"ı Eıtııtnl
V...... bu mel.k hongl.lizıllııı
,ld~1B.n·r>II"dım
DooumUrlhlm8Ni>an.Y.nj~o<;
bu"U)'um.Koçb"rcunuyMoıon

:.~:;::.aı.'r;:,~~,~~~~~:t~"
,onıyu ,,"don ""dum1»:ıs. ..yı..
+
~ -.4 } ',' "ı> r" l>
Numara taşımanınbirincı yıLında hangi operatör _ '~:i, r"""'iIııWı " t , Qt

1 numara ' •
.,::
Aynnula'a<k.ıkapakı;ı:D
' \
'-'
",",
ı
V~ cı·"~~
(
,;;0,;
'lo\.
~;'J ~ ;~ "~;:
4.~<! "\ .:.,.
-
'/
gene on savcılanııınJ.steıiıiyle uri a t cengiz e
dahil birçok savcı ve hakimin te1efoll1ana.. dbı1emDeslve ldeıuıae1elialll ortaya Çıkması
Ankara'ya bomba gibi düştü. Yargı cıuıWw ayap JıalJctI. Türkiye gelişmeleri kaygıyla izliyor.
: :,.,:n1"11.1'13i!·i-liil\fi#:I:i'1-1I1!IM i
largı savunma i
konumundadırr
Watergate'den
çok daha vahim
illf.:;,sı,He;ı~.,ı.~=~:l
buulotu>m""".. _,.....ı,;,~_""
~=:ı:;,eı.==~
Oırtlaiına kadar faşiı.m
~(CI<i'GnıpBoıOıı"l:Ul>_
,.ıgılDftlSUpWıııı.mod.onmları<l>ıınbllohabtf
...
ı.ı 6qIlrlllt'ly<>l:.G>ıU"*"",_~.
Türkıye kortıutünell glbl
~~~=~.;
tutiindj ..biıkoı'"!.oıpot.lOlbıı\Ilf"l'Uj'1>tW
O>rnl>uıboıl_.",.... ıt>oI< ...\ ...
<IiılIlyoıwckı.

Numberone'amlgldlyor7
~(IoIHl'G<>Ip~>ı_
""_.ımı; ..........
..klll)Hor'"
w.ıı..kimopı;""ı_
b<1on<·.""j:IdIyo<'SrM'_,..,......ı»ı:8
~tJ
Türk Telekom ile ,
evden eve, doya doya
bayramlafTürkiye! ~
! "
. ~