You are on page 1of 30

+

,6 SAMSUNG L ~:::J' "",,,


'" ;:~
_
Gördükleriniz Gerçek SRMSUNG
",_.. -,;,.. Ie<:hsams..... :ıco-

'Ya paramı ver, ya


kızımı geri yolla'
Halis Ağa 5 bin TL vaadini tutmayınca Nazlıcan
Tağızade'nin babası nikahın iptali için dava açıyor

UTANIYORUZ
Bir iki Ve müdür
azarla _
üçokşa
cezaevinde
...............
I Yeni ..,.......,.".
-~
~-'"
~
h1niI.aı;ı.klodı:"'Bir
ik.i-ıa.~ .....
:;E:.
siıUnb6rl*oı·
....ııtwbdlr.
wnClb.l'.·........1
xibi""'~1trrıtdtn
:t.ıidomoyiz"
KT"'-'oGIolIH

Görüldüğü yerde
yakalanacak
l ·lJtlcaileM~EyIem.Pb.
nını.neırtlina1in<ltklorJakı=ıu­
nınAhlbloldutuiddı.aodiloon
AIl>a,yDu:sw:ı.C!coIı.içIn.'1ili­
SEÇiM HESABı
ÇiFTE SANDıK
\ama'bnnoJı,tLÇIçS,F.rgene.
kon ..·-.:ılNuIabuıllndeibde:ı'e
re1meıM,ııor:U.ıotlriIfftI<.lT""

'G. Saray maçına


çıkmayacağız'
1=0l~~ AK Parti, genel seçimle birlikte ya Anayasa referandumunu
p:>r'un Çe-
Baıbnı
tinSü"""i>yan ya da Cumhurbaşkanlığı seçimini halka getirmeyi planlıyor
etti:"Cü.ı.ou.ra,y
~çı~.
TARIH: HAZlRANıOl1
tı;L·II....emu... AKP.rtl'deoeç;minlı..iran20ll'de
lanveırl<çı.oO)-. 13P'100#,,,, Us;n SO<ilyle bakılıyor.
ı.mlerin.urdU«U· Porıı kurrnayu.n,,.,.k,,,, seciınden<;O!<.
nil belinenSUme<. """"""ndıı)'Wı1a<:;ık ı_ı oeçiııılMde
_rııenInönllMllangiW>dılıJanıı
=ı::~ konuJ3bi~konu.swıu\:U'U$lyOt.
oı6l'ledi.Hr ....
YERDEGımRECElCUfI
Citteoandıkôçinüti~kırtiriJi­

Bu nasıl arama? )'OO".e..-ıMçim1elıirlilne)'lOANyaM

••IiIi.=rct:~~ . .....
dlı,...~beliniliJ'oo"
Karargah BBG evi gibi
Kimliği belirsiz "ıslak imza ihbarcısı" yeni mektup yazdı. Bu kez de Genelkurmay
Karargahı'nı BBG evi gibi yansıtan şok iddialarla, bir "internet andıcını" ortaya attı
CUNTA HA1..A GOREVDE KAAARGAHIN SinuRI

İsrail istihbarat! It"lki~..ıık_kıupvee'de-


Mtlrtııptoıo,ynca,'"!ı1Xa.orı".
"'nak.lllk.com~,"'pkkapo.""",·.
...n
rbıdo.ihban:ıyin.·cunıa· "b~rkler.orr"."lurks.os.or('
Türkiye'yi suçladı o01<1tL Ihbam,J\lba,1 OurN" gibib.o:ı:ılnltmet.itek:ıinlnQc..
ç;çc,k'in,sb!<irnıalı"o.ı.ı:..ııeı· nelkunnay'dahazırlandıtı,gi.
ıU;"ninoN)'ôlçUı.mu.n4an ......1.rlnlnÇ(lkö••lkredil<artla.
"'nl&cunla'nnKanırI6h'lode- nyl.6dendltl6neslll"Oldü
unfonna.yon"colOJ', ...pmmnk Mekıubıı.,lnıerneı.;ıclcri)'lell.
için önlem a1dıKırn !5ncI!l.rdll, ılllblr<lo·andı('.kIcnd~'"·d&

':·!ı1liA·' 'liım,iılll:'W .f.iiil'ki!il!ıI:ıI!ıii:ı·W&'M

Aydm Doğan'dan
kontrolürlere dava
Halis Ağa'nın
kalbi yoruldu
1
17·likN..ııean·ı..evIili~""
<Oı>r:I.t(lmm.lvarlıjprıaTMSF
t=ı:lndarıeıkonulıuı~

~~;:n~ı::;:ı:.~

Dikkat! ODO'lu
1unIan,"Nikihiplııld.aVll>lve
TMSf.I<al~~il,giliı.a3l,kso­
runl;ınnıl<'ıiklMi"diyo•• ~ ...

ürün çıkabilir
oBEBEK DLÜ DOGDU
Albay'a 'develi' yamt
Albay Çiçek'in, "darbe belgesindeki inceleme usulsüz" iddiasına Adli Tıp Başkanı
Doç. Dr. ince'den yanıt: "Deveye sormuşlar neren eğri diye, nerem doğru ki demiş"
TIRI5GlOER

~~~~~~=':di'
:I"'X.·LOır~ntel~11;yont.ı
leme.ıazeteol<uma'di·
yOr.Dltlnsan'~kn;·
nilickc,ymU$birisiJ'lı: ~
G<.-risivıı:gclitunsgider. eı........
Vinikim""Y'lp:ımJ ÇIç<ıI<
1"pson."~;WOZ'!1laJll1'·"

II l'
Açlıktan· ölen gazi
Oğluna kızını
öldürttü, ağlıyor

üç günde bulundu
21. Yüzyıl Türkiyesi'nin kahreden ayıbı: 80 yaşındaki kimsesiz
Kore gazisi, Afrikalı açlar gibi bir deri bir kemik ölümle buluştu
Mj~~~~~~~ ~t:~.~=::E\: Tüm salon alkışladı ama...
E~~~~n2t;· =~i:~=~
""'~"fÇ<'k ..rt>yao;ıkU.Gozininban.·PKK'ıllar\(in'!nle~a.
ı::eJCdlnl GaıilecDcmcClBlı$. nl)'Ol'.l<ahram:ınpz.il• ..,blr
tG~~===
llWnwonlllkıılocl.""'*Baı_
E/ı:IoOAtlı-.ç'oııIıl".",.,.n211·
...
kD.n' MehrMI S:ırt>ıınbuldu ""Y}'.pılmijow'·dedi .•·d>
YARIN
HERKESIN
Y:;:T~::
FOTOCRAF.

BU NASIL ANA-BABA

Memura ikinci
iş imkanı geliyor
HOlcllmot.yoksul1uksınınalhnds
I Y8:ıaYl1nmemurundunımunublllÇt:;lc
dO~lemeyi""".ekk .. snçcldecımckrini
S8l:lııy.""k)·.... O..".;ndcç.h.may.ba$ladl

i ~~~ı:t.:i:~i~~~~.
çiolamay:aeıık,a"""kkll<;llkcsnaf.\O.,.. ..
carve.lrkcılcmcyönCtlclol.bllocek.

Erdoğan savundu
~-~ama
Başbakan'ın
ovazgeçti
dün "Müslümanlar soykırım yapamaz"
~ıım~m~:mııııl. diye savunduğu EI-Beşir, son anda istanbul'a gelmedi
100 belge
inatlasması
Ergenekon'u soruşturan savcılarla Genellrunnay ara-
sında şimdide 100 askeri belge gerginliği yaşanıyor
MLi'hl.'9iik"!iil_ '13WIı",,ı.I"!ii'_

'BÖYLE Mi YÖNETiliR'
TBMM'deki 'demokratik açılım' görüşmelerinde CHP'liIer "Atam ızindeyiz" pankartı açtı.
Başbakan Erdoğan, verilen arada Meclis Başkanı Şahin'e "Attırsana o pankartıarı" dedi
KOf OR VE KAVGA
Çağn Merkezi'nde
bekleme bitecek
taşımanın birinci yılında hangi aperatö~
Numara

1 numara! A,,,",,,.,,,,.. k,,,,k" ~


, ':

,o,,'
:,r- " ,-
~ "~' :,_
\ ) bQ.~ ~ '" ~

BASSAVCI'YA ISLANINCA
SOKDiNLEME
Adalet "1il'I#!IWlıı:ım IHıı.ı.ıııı'hl •
TUTUKLANDı
Bakanlığı i ~:;.==~::;,..
Başsavcı ==~ı:...
Engin'i de :ı7.,~;e~=~~
dinletti ~~ı~~~

Itfetsiz diye işinden kovulan bir çocuk annesi öğretmen,


mahkemede aklandı ama aylardır işine dönemiyar
MAHKEME: BU ÖZELHAYAT
Bod",mlu Ot~lrnen O.QQIOıırnPo,y.
d;lk. "Evli okuı mQdnl'JJ'leayn'8'a-
cııbiniy'ır.lI,I'TlLmeMrıdııkallYOı'·~i·
...tlenalınd •.
kjyelillı<ırinegO,\l M.>h.
kemc,"Buitretaizlikde;::ll.O<oelluı·
yar·diyerek~iadekaran....,'"
di An<::ık bııkllll1ık.ötTelmeni~ n,y.
ılırbckict4'<ır.l'ıı3d;ık,IS<ld6 nemc­
dil:ilo<i"kir:ı.<ını ıiıı Meycmlyor. no

Ankara'da amir
memur kavgası .' .', :
I",'
i E~:~;:~:~~~~:1~~nı
Baykal, "B"lbııl<M. TBMM'nin nmiri.
kumaı>daıu detil", MHP, '"TBMM

~~~~~~""k~!iii~m"N"m"-'~ •. "..
~Albay'ın oğlu
~Genç Sivil'
Darbe hazırlığından tutuklanan Albay Çiçek'in oğlu
Deniz, darbe karşıtı Genç Siviller'in kurucusu Çıktı
11'"3'%' ii wl ili! mn- .'·""'!W" iii Q'Vı.
~~~~;:~'3.':,~ fi:~ ~~~ i ~~e~·~=~n~~~"b~;'~ç
i k"",ZOO:rte"o,du ıc..""ıh" kimı;ıi:,. SiYiUer'.u,J)(,niıÇ;ç~kU~yakın
le ...hne).... çıkmış. TBMM"de "19 olduklannı bellrtım,k. "Babasının
Mayıs;,,". militariugösıerilot<\en """,um <>ldu~n:o inllnJyor" dedi.
kurtarahm" bildiri";ni okumuştu ~ ..'" HtN\lEMI~'in"'ı.o.;l~·d.

DINLEME KAVGASı
Yargıda-"telekulak" skandalı sert açıklamalarla büyüyor. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi,
Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı'na ikinci inceleme istedi, TIB karşı açıklama yaptı

Şizofren ailenin
büyük drarru
i ~ın~~~~~~,,:: ~~~nNi~?n
:~~ı:::;;~l'i':r~;;"~;:~~ ~ldı:.~
"daanncsini"ldO-mınşll'ı.rto

Çocuk yuvasında
işkenceye ceza
M;ı1aI)'"~ÇocukYu,,,,,·ı>do.i$·
kenoedenyarı:ılan:ıni b>.k,t1
~ y,ı.dj~ .. 141»kıc> ise3'er)1I
!'ıo.pis""""sınıı.ç;orıllınldı.'-'o
Biz AClLAMAYlZ
"Demokratik Açılım" dün TBMM'nin gergin oturumunda tartışıldı. Erdoğan, "Şehitler
gelsin de biraz daha bağıralım diyen var" deyince CHP grubu oturumu terk etti
'GRUllVNASAHIPÇIK'1IIII
Tarihlo'unımdo,1lıoy-
kal,Bah«l>U""Tilrkll)"
noynkon""u.r..r6oton
.ioemu~r"'~n.lilan lçql..ı_~_

ı..l1anoiniıkndl.~8un· lIyT8I.U,f<lOClObr_

~:~ın. i~~
~~=. ı==.
Bı.ını.ırıO:ıııriııtCHPıiltr i~~-

:=~ i:;.:~
dWl1i~~di- ı:.=z..--=-.
~~±i=.~
Istanbullu Rum ameliyat olunca unuttuğu
Türkçe'yi hatırladı ama Rumca'yı unuttu
'itimmu" i 1.,+
i ~ı::~~~=b~~'::~. i ~diI~~~=
nldıtındııı8yıı5ındoydl,
H" ,illi'!! ii_
Türl";e.Bı'Y1ı~lı
ZıımanlabUd!~TIlTkçe' ııiblydim.Sonr:ı
y1unuttu.Anaıltııncvriz- Yuıwıı:aııerlgcld!"
ma amellyıılıylaıınadili N ,.,TOlV$OWJ
,.,rifo.,ldi HT, ..

'Tüm makamlar Saç çekti, 5


istiyorlar
Koç Oniv.... ite:<'·nden iki

bir sehide feda'


ök"'nci klZ,Tcoman kon....
rinde.aç • .çaluovıae<!ip
davalıkoldu.Kıtlard:ın
ı",m$c\cnSoSdıçdığe.ini
ka.<tenya"'lam.kı:ın5yıl
I>;ıpi.leyargılanıyo •. 3"t.

Başbakan Erdoğan açılım için konuştu: "Tüm rütbelerden '400 bin kişi gribi
sıyrılmaya hazırız, yeter ki bir damla şehit kanı akmasm" atiatmış olabilir'
MEYDANLARAlNDI
"Açılım\halkaanlalac.~ız"diy"n
Erd<>ıan.dilnMal.ıya·dakonu,tu·
"'l\ım"",bmla"fedmotm")'1lh ..
"ro.. Vete< kı ~hiı um okmasm."
'ATATÜRK DEF EDERDi'
Erdolıanmuholefeıeyineyilklen­
<.Ii: "Bayr:>lıaU"1ıı:obullargel.in
deb<ığır.ıJ'md~nler"" •. Maıiırk
1<a1I<"". bunları derederdi:' I.''.
SAVCININ ELiNDEKi
3BiN ASKERi BELGE
Meçhul ihbarcıdan, Ergenekon Savcısı Öz'e gönderilen 3 bin sayfalık
askeri belgelere göre, Başbakan Erdoğan'a yakın birçok isim fişlenmiş
H.!! j ''M l§ °%3"3 • '~evl~in
de
zırvesine
i ~~=;;~~~±i~::
dikkat.ealanı.k,Cumhu,b.qka·
gönderdim' ;;~~ ı::an~a~ı;~~7'~.~ •.

Yollara düsüren anket


Ölüm arttı
ası basladı

'Cakma' isimle
dinleme talebi
Yargıtay Başkanı Gerçeker, savcıların bazı kişilerin telefonlarını
r----~..Cii. . sahte isim altına gerçek numarayı yazarak dinletliğini söyledi
MOSTtAlI ISIM ISTE BU YASA.DISI
~;"",,=~~ ~-::,~~=n
{tnkrnI}l.Ilmle ... l'!1'ıebu·nu_liıede.bono
Iunulu)'Ql".M<:~hulklflJe.
.ı."tolo.blllt.M.ıhk~mc
111\I1ıunu"""'mnadon
rlnlsiml<1'lnedlnlemekft·
nın~.A1\ınoıladlnlenmesineknrnrv.ri·
1ılr","'ronnWlW'Ul)'lW')'Ilr.Bu~

~~~~ ~:::t
.!üyükamt'a
"sak karar

Tunceli 'Dersim' oluyor


CHP'1i Onur Öymen'in "Dersim olaylanm" savunan sözleri yolu açtı. DTP'liıer_
"Tunceli'nin adı'yine Dersim olsun" diye yasa teklifi hazırlıyor, AK Parti destekliyor
'"YOLU ÖYMEN AÇTı"
AK:PanI"'iniMllltlbi,ilmi:ıö:ıiedcdl:
"'l'=bv.Mlmııu~klO;,men,.,Jum\l·

1250 boş kadroya ruaçıı.DT!'.TUno.:liıod'mnIlftsimol .


...... 'nl~n)'UOlCklifl~riyw.Bi~

340 bin kişi koştu d~ dt.ıekl~11%.Niyctin iy;yseyo--


lunullÇani:<lkoıur.CHPdOşll.nm"."
YA-SA.YLADE(llsTI
ı~;~~ı:,,~~f~= }":ırıçQ·d~·'GllmQ,kapı"anlamınaı:...
1~Iaıdto\çlnaçııtı ......vtla40binkiıib.ı:ı· len Oeniın'lna<lı 1935'lCdönemln lçl\l-
,"Urdu.Sınavıı~kk:rdenloOn.lkmaIındı. JeriBal<oıuŞ(l.kri\K.o,y.·nın~kıifi(l_
lIanl<a,wn l?mibonTL ıoı>\odı.IITUlC~oM rine),aIaJ'l.ıı-runcJ[ibjiJa;ın
ıann .....
l.>nl"anl.........aı"'en
~ı;clarak~lirilmi,.ıi.
Stres
ilacının
Vıagra

--~
eUtisi
i~~

~atır.

~"":~

Dini hoşgörü lafta


G.Saray'a
iki ayrı şok

VeIiler aşı

Huber Köskü'ne &.4


istemiyor
I~~l~-;:'~
belit~melr.;ç;n
wriJ~na!iJ fonn·
J.... ınuı~·ı ..
l~m"Y""diye
<JOnil)'W."'d'

Son 7ayda 973


kadın öldürüldü
mil onluk mobilya
~ Cumhurbaşkanlığı'nın istanbul'daki Huber Köşkü'ne
toplam 6.4 milyon liralık yeni mobilyalar alınıyor
ÖZEL TASARıM ORETlM MANISA'OA
Cumhurbo~kıın,Gül'iln ,,""'llkamot- JO Illkey<o ınal ...t"" ll:mıı. S.An.bloııın'
~~h, alım kÔllkiln dekora.yonu için dan Dubai)ck<al ~e~eyhl.rln sarayl.n.
ll:ınllZçıkılonihıılcyi,OmiI.-BaharYor. nı.lilksolcUcriftan.....lnKUiz

~:'~~~u~ı:;,ı.,ı;;rieı;:r~'~~:nı.;ı::;. =:~:o~~m~o<» ~
clyopım' ll2el rnobiJ;oul;ırl<ıUrI.nacak,
du,ıır~lIl:ındaIUWo1Dcıık.

GDO'lu pamuğun kralı


Türtdye'de rüşvet kralı
Cinayet hazırlığı
sabah basladı;
Hillary ile konuştu
AB'ye tetikçi başkan iran'a git .
i ~,~ı: ;."~~·~·~;a~a~e~~:~T, ~~~~~n=dolU
IUçbir.amlUld:ıol<ım"Y"""kUr~"jyen yemln_... ka~Loı1
B<:l<:ikaUa$l>ıık"",lIermanV.nRQm.
Jl'Uy,AB·ninjıkb'$kan'~lIdi.ın. ~=Bakanı
=1"ON,
Asansöre6 rMYkl"'
Hlllwy "

kurşun sıktı
dinlon'I.
.

'
Tr:,lylA>ll'd"~ininm:ıh5Ur
kaldıJııu>nWte$Wrle·
nenl::l"YreltinTh,km
::.i=~~~~J:~'Jn ~::.:..

Bizde biat kültürü yok


CHP"lIKcm.olK,lıcd • ..,glu,Detslm'decen
..ıım alll~ ole$li";";"", "CHPdc AKP cibi
bia'kuılıın;y<>l<lur"yan,un,verdi.11'olo

MILLI PIYANGO çEKluıı :::::'oi::'


TV' den 2.7 milyar $
kazandı ve bırakıyor
I Telev\zyondan2.1

Erdil davasının
mi\y8ldoln,hk
~ ..,rv<'t1a panOpr:>hWinl'rey,20
)~ldır.llren1.alk4how'''nu2011
yılınd:ıblti""'"~I'çıklnd,.ABD
~klenCf! dünyu.nın ~n gO~lQ ko"
dınıOprWı'mşovunuherh.ol\a
42ınilyonki.iiıJ.4.'or.:l''''

'sır' intiharları
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Erdil';n mahkum olduğu
davayı soruşturan emekli albay, kendini 10. kaltan altı
Sis, istanbul'u havadan Türkiye ve 'dünyaya kapattı. Alanlar
iniş-kalkışa açıkken bile uçuş durdu. THY uçak yetiştiremed;

Y~~~~~~~=nQIIJsu """"FIIP.'''PtI'l~'!''I'''''IfI!~
l~milyonu""",I.tıı.rıbuJ·ukili\ledi.SaoI
03.50.Q9,54l ....... ""rc:-ryupıl:lmııdı,TI{Y
luıVD<l;ıkı'3"",~~rk<"ntJ."')'6n.
lcndlrdi.30"danfO.ı..cferiioeipl;ılclU
KOORDiNASYONHATAsı

~m~:t=:T1"Wıı::~:f'co:"".ı':~
..... yon~.\a$'n.lÜ:~d,.içh:oılarjpl.ol
odildi,lg.oo·"",,_.. bUJw;u\"UIdoılrt­
doIJlanbul\ijmu\"U:k='~~"Td'

IIMIRII
H:@L @#!"# 1i!@#",INi ımı

i ~~';::~:rR::;:,:ıı~~~;nk~~~
d..... ıelinçabalanY'O.medi.l1elik"ı,.erlorbôl.
fflei~medi,AK1.ITek;blda~ ...kooma<h
M, p•. i,iia3'3""·'!i''hWW
1 dağ:ı.Ç1klı.~""rk.b"ıan4~
°b,yı1Vdenizleyen3da c,.IuIr.r v enp
R
...... ı"""ra
ailelerinek.""ı' u nındağç·lardanbin.""Toı>-
l:ıdınıo;oeukl=.)I<>l"çıkıılc"d...ıLıı.ıı' ..

TEHLiKELi GERGiNLiK
DTP Lideri Türk'ün izmir ziyareti olayıl .geçti. Program dışı kent içine girip slogan
atan DTP konvoyu, halk tarafından yumurta ve taş yağmuruna tutuldu, kavga çıktı
poLIs HAVAYA ATESAÇTI
TIlrk'ilkars,]ayan200ançl,kkonvo)',
parti bi..... 'n.oemniyetl"ıı.lidcdigi
KÜ"'rglıh~,kendileri"in..,çı;gi
)'oklangiuL.Sloganı.....I.nDTP'meno.
v;ı.ıandoi\arÖ1teeo6rl\iUp
ki ııOs"",di.
tnlitin"ıkı4ı.tı)'<'rd<oiHk"vgaç,kı..

14 YARAlı VAR. BiRI Ac;lR


ıı.o .. Olkeliki.ilcrdebıılkonlardanD'I'P
=çl:\tlnayumUl'\ll.paı:ıteavel;ıloılı
Kııvıınn<'d<>rrlylc.poli.h"VO)'O"I"ll
ocmnkwnındokoldı.4'<lpoli.14klıi
yomL>ndJ.oı~d3n""nrnbmirlile<.
TIl.rlcb3yrnklllnilcyllrDyil~y3p',.,n.
Eşine Halkaşıya
kızıp .
ölüme sürdü
i ~=~I~~~k~~~~"
direniyo"
Tartışmalar kafaları karıştırdı. Domuz gribi aşısına
güverı kalmayınca "Aşıya evet" yüzde 5'te kaldı
n",,,,,,,romundibind.
ıSTANBUl'DAAŞı nJlMAOl c'! Ve.lller c;l...ıl.ftV'lC'$lfl/
..
bitll!\ ortay. Çll<Il,

~:'\~ia~u~~~r~~~'~~~
Il"etlljtie'inelrn;ıpdi·
rek.iyonuUÇUnl'Mk'

~~~~=:~'~~~
...
- ~~J;~~~E
Oi",ncininaik>" i>;ea$'Y" k3J1ıçıku.
Oi<'lokuUan1a w<pd.ıhayiiksek oldu.
~~: ~-!~:-
i :;~~k:~I~:n1; 'VÜZDE10'ASOYUNURUM'
lar, "Kılrımı6k10rdtlm"
HABERTQRK'e konusn" ısı.onbul'(i.(ı·
~~~~~:;'lf=:

i
Irlbirilo;emilliet;itimmOdliril.lşe,
~di"..,nIeıIi.O(y,l. ""lnınluım3d1tı",söyle<!l v c"Asılan'
hkevHç;nin.ded<ıevin· m.ki.ley....I... y\i.dcIO·uapl'$llThk.
deol.n 7a,vlıkb<"",i .im'de~ınl<;lpl"k$Q)"n"'um .. d~'<l1
lI.kananllC'Si.kal.ı.."o B"'rad.grip~Olenl"rinll&Y' .. dıı
ı12otora k.çıl<ian<!ı,$oo'''.UÇAIV''&ı

Dersim istifalar.
+

~~~~~~ 700 bin TL kazandı


~~haram diye alm
~~~'~:~~~'". . Şampiyon moto.sikletçi Kenan Sofuoğlu, iddaa'daki .. ". ."ıır1!'_
"~_~,w.'~ • isim hakkından elde ettiği paraya asla dokun uyo
işte yasadışıbir
Kolesterale iyi
yönüyle bakış
~<l<>C~i~~=~~Q1>'
i ,nkg6slerilir... Bu(ln(ıYleUrkll.
Icnk<>ks\c1'Ollln,vQcudu.enfek$i·
)'OrıWd:uıkorudutui$("pekbi.

eylemci portresi!
tinme}""bıı.$luıbir ı:ertcl<.1.2'do

Hedef; karada
saatte 1610 km

Hükümetin "yasadışı" ilan ettiği memur eylemine katılan


. 23 yıllık öğretmen Gönül Keleş'le gün boyu birlikteydik
~ -mi>\;", \\l"'\ _
ıif"'", .-- \! ''''''HAMM'''''. •
2 mı1,yon memur yilzdcH1lk"", i·
Kesım
' de'"', i ~l."'.',.... ~~<ı\l... "
'.\1.
ss ..mmmıprow.ııolelndll nlsb,
rs1<l'Hi\BER'MffiK,hokOl1lnuık
i

resmen Cinayet - --~~ ~-- - ~=~~~]~~i~~:~ın~:"


GEL DE BU MAA$A GEçiN

=~~~P.:t~·::.~:'\~~n~
G<lnlll/li"relmenınm.a.:ısıI500TI...
350sıyoJuıo 150 .. ,..,
QOO il Jc.iraya,
el.ktnk\uuyagıWJ'O,V.=di
yeı5TLolıyor 1........ONM/ll ••
Sözleşmeliye
memurhakkı
işten atılan sözleşmeli öğretmene, kadrolu memur hakkı
tanıyarak 'işe dönüş' kararı veren yargı, bir ilke imza attı

rP'"I:!iILLi~~ V"">d:l.ııotumimin~Ç1.
EK RAPORA KIWlLAR

kan~mcli""""ınıfl
HAKiM KURTARDı
M:ıh'kcrı>edC3 mil l"l"
ıı6:z1l'$mcllylllı;lll!r>diren
l\trelmcnl.rııh:ıl$ıWC, $ukar<ın:ıldı:"Sö.Jeş.
="YiP 3G çQnIQk cJ<s. """U·kııdrolu ıışnm' ı.:.l.:ı.
Wraporalınmlfimkn nslCOçıa""'lardolu·
:ıt1ldı."lsıenell<ann:ı .... r.·Buk.orarla~t.
tıakslZ"diyenOln'lmcn. ""'T110.oylıkma<l$,n.
rnalıkcm<)'ebıııvun1u. lIhpl$llgcridIlndO.li"clo

1 açıklama
3 tutuklama
7D'lik Mehmetçik
terhisini göremedi

i ~~9~~~~:;:ık\3~~I~~;'~.C~rlC~Il.
Ol.o,yınk.ohrnmanl."'Audrey';nd«ı""ı
Konlvanııccm.tra.CllrolincKo<:'undC­
dcı;lllc",iCi,audveV.URahmlgey'dL

_mili i M"'!S!!",
i f:~~~';n~~~~~:ıcer~r:~.
mak i:ı!edI.Rı:ıhmi
Bcy engel olun<:a.
oI:lunukllÇ,rd,.II~Mnll<ly('ninbir
klBmını Gi"'ud.ııcsl l'ldedi.

"gı"i.ll

Bu görüntüler
bize yakışmadı
i ~:~:lk~:ı~~~J~~~~~.ı;:~
slmlerinlele$!lnll,"Buv:ıh,lgilıiInIOIer,201Q
adayı r~lanbul'ayak'$mad,·dedLH'i\1AN.Ul

me

Damlaya damlaya
yolsuzlu "\..

&ıskan. 0«<:"". ~n "" oyalma


I YOK
lnnn:ırolmenAn:ıdoluOnl"ersile­
.i'n<!c)"lPllanrekl6r'fflEı:eO
niver.
• llc$lDisHeklmliCi'ndeyaı»lo"
4>konaıamaSl;cinkonu'lu:

i ;~~:~X;a:~:::,~ı::.,-::..~.=ir
mı •. ll<iöI:rendaçıkll/P"<'llmsı·
navmaSirsindiY".Lotıdrn'da
bilroıuımu,lar.lIicnlurmu'·
,.j-j'.!'-\i,.jiiifJBi-lii",i'#l_
F.Ba./ıç<>KuIQbO.Kaıi .. nvaıama~lub;y.;.li
I "'1ll'"...
ı·'K;u;ımiıC~t"'ci;lcn"'-'<io>·lıaber.
lcrini··h.ııyalllrO.nOdllr"d.i.",y..ı.anıad~Oysa
ma;g~....... IK:ı.zım",,·gili.i.SantDSılaııiıan·
luıylaBeyoI:!u'ndabirkulOp\(!cı:ıcniyor'du.

Fasizme karsı
güvence izmir
'---,~ izmir Büyükşehir Belediye Başkanı:
Asıl faşist, bu kente faşist diyendir!
'BUNl.AR NASIL LiBERAL?'
.. FMlmılnb/lllkentibml .. b/llllı/:ın')....
""nılhnl)'etinllberull.mlca1ak:wob.
m",-·I.mirr"'liS\Ur'diy~nraıı;.ı.inla
k(!ndi.idır.Llı.er.;ııucdüillber.ılizrn~
bakan<ık,bu)'lWlnnyn:,.aniO$llnlatna .
•d ~bcrol olU).....~" K...... ilINt>l"lll} Td.
------