You are on page 1of 5

1\ 1 J ., ,.,{' ,/ · !

Ii C' E S' "j t /- I [lloilik1 'J'agy ,o,zsejl a romanuu s. ;. ·-,:zove'.se,g' e .. noke

z

.

,

I

e

.

I

sr

5

,

MIVEL A, p(JSPDKvALASZ~ TAS ELOTT~ HE,TEKBEN A

I J ... II

JELOLTEKKEL, KESZU~T IIN-

~ ~I #

TERJUKBAN T II U ALAS

1[1 ,... ...

rs TORTENT A REFORMATUS

; ~ -

IEGYHAZ ES A KEGYESSEG I

~

CSOIPORT V,15ZDN'YA,RA, A

~ " ,.

TEMABAN L.EGIILLIET KE~

SEBBET, NAGIY J DZ5IEF' LE,L-

" [E 5 I~

KIPASZTORT, A . ZOVET-

'" I I ;ji!J

,SIEG E,LNOK,ET FAGGATTA

MUIN KATA,R5U NK, SZIILAGIYII ALAID,AR, •

• Kerem, nehany szoban vazolja fel a

m . alo l~".;o;d..e" '_"'t

ozg '., m ' OJlII.' . Il,e'll.e - ~~.

A CE rovidites az angel I hristian Endeavour, a l'I,keresztyert torekves" kifejezest foglalja nl,aga,ball. S hogynire valo i gyek.ezet ez? Art at ami a keresz-

~ A ~ - 1"" . ."." d kl

ryenseg enyege, arrure m,U1 azo ", az

embere igyek znek, akik Istentol kegyelembol, hit altal tldvoss~g[et nyer-

t k ... .:.::.1.... ]. "'l'" " " " ,t.,

_ ',_:_:nep'U1\, evange l.za asara, 1. - egterite-

sere, megtartatasara igyekeznek, A kezdemenyezes az eszak-amerikai Portlandbol indult, 1881-b'en Francis Clark lelkipasztor a gytlle~kezeb~11e'k 58 ifju. t.a,gja,v,al alapitotta Ineg az elsa CE Szove tseget .

• Ez a kezdemenyezes hasonlithato-e a katolikus egyitazb,an ltl1egjelemfr mozgalmakhoz?[

Minden egyhazban van ebredesi, 'nleg-

_,.. ]'" i mozeal ,...."

uJu dSJ[ mozgaiom, @J rnaga sajatoss 'ga,-

ival, at helyi viszonyokhoz kotodve. Mindegyik celja, hogy az emberek megismerjek Is tent, ne csak nevleg legyenek az egy:h,az tagjai, hanem [ezus Krisztus tanttvarryai legy nek, A ],11eg~ 'teres ~, go'rogul: a metanoia - l1em 'mas!

- .. t dolk da "'t·... H

rmrr a g 11 . 0 ooas megva tozasa, a

nem Ig)' ke zdjuk az egy haz, a tarsa d a.-' lorn szol~alatat; akkor n '01 KJi: ztus szerint vegezzuk azt.

Magyar nyelvtertsleten 81 ikor jelent Ineg a mozgalom?

A 19 ~ - d- '" l'b ,,·t".i' ..'~ .

, I" szaza veg ioera ,1S es racionaus-

ta egyhaz-teologia]a eldhozta a 111eg-

i' • 1 '" , .. k .i' ,H' JI.... Eb-b

uju as szuksegszeruseget. . ,··:n az

idoben Budapesten a skotok altal 111,U= kodtet tt zsidomisszio hatasara refor-

- - _. -------

---

. ---~-22

~ m~tu~, egyhazunkban eH~~ult a be}rmsszto, me lyet olyan lelkipasztorok es

teologiai tanarok szorgalmazts k, mint Szabo Aladar, Kenessey Bela, Kecskefru!fhy Istvan, Utobbi ketto rrn 'ghiv,as't kapott a Kolozsvari Reforrnatus 'I eologia. tanari karaba, Kolozsvarra jOivete,_ IUkt61 beszelhetunk az erdelyi Cli-rol. A Cli-mozgalorn talalkozott az itteni torekves kkel, Szab ) Alad ~r a lakohelye koruli gyerk,eket osszegy .... jtve el-

inditotta a vasai napi iskolat, 903=,bal1 megalakult az elsa gye'rlnek C . Szovetseg. Ugyanekkor alakult nl,eg Szabo vezetesev I a Bethania ~gyl. [ is.

A ·m!n.d@nkori egyhaz kapcsolata harmonikus volt-a a SZDv',e' seggelt avagy mar akkor is vnltak olyan lie keszek, akik idegenkedtek a mozgalomtol?

Mar akkor i voltak elle zo:L Kecs'ke=

In,etl,)' szerint rnihelyt hozzakezdtek a vasa napi iskola megtartasahoz, es egyeb gytiJekezetepit6 munkakhoz, sok esetben talaltak magukat szemben kulonbozo lelkipasztorokkal. Szasz 'O'0'1110kos pus pok nyomas keny zerere betiltotta t\'\kenysegUket. Attol kezd-

K k "'h .~ I kasa t'

ve ecs cemet y a sajat at casan tar otta

meg ezeket az osszejoveteleket. Ekkor

k d '1 ~ ]1 d . !, .... , ....

ezc ett e. tavo 0, IU az egynazi vezetes

a megujula t zorgalmazo lelkipasztoraitol '"

A- .. dik ~.~", hab '" t'" t ~

mas [)I ". 1 '. v:m.Jl,agJl.l,a ·.·o:ra 'U all a z a! eiz-

muson alapule, egyhaz- es val asellenes kommunista .' endszer valt uralkodlolva. Ez a helyzet ne 111 hozta kozelebb egyrnashoz az egyh,3Z,i)rt ,es ,3 mozgalmat?

rianon utan, a ket vilaghaboru kozott az egyhaz hallgatolagosa 1 belee 'gye= zett ebbe a szolgalatba, 11]SZel) l1agj o:n nao,y sztiksege volt ra. Viszont 1947- bell allami nyomasra a CE Szovetseget In.' gszuntert ~ k, betil tottak, Atto! kezdvie ~/fold.alattiN mozgalornkent III akadott 1989 vle,g'" ig.

A leg ulyosabb uldoztetesek tortenetet a CE :resz@'.rol feldolgozta-e mat' valaki?

Az erdelvi ebredes torteru tevel Szasz Zoltan pankotai lelki pasztor es dr. Ann' .: arie Kool holland [I ologu: foglalkozott behatobban, A teologia el-

... I'" k fiatal

ve'gzese' utan viszont azo ,: at c. lata, 0-

kat akik a C -kozosseghez tartoztak, mind bortonviselt elcdok helyere lle-·

....

V. ztek kl. En peldaul Peke" egyar natra

kerultem, ahol . ezsi .' oltant tartoztat[ilk le 1958 punkosdjen, Kondor Endre kollegam az ugyanakkor lefogott Szi ... lagyi Sandor .gyulek.ezete·be kerul it Pankotai a, - .ik Pal baratunk ,. edig

.... lagyarkecre, ahonnan Visky rerence hurcoltak el~ Gyakorlatilag ugyanazo-

k ... iok Ii'k k -

at a #poZ'~C]O · ... ,at· aptuk nlllegl ugyan-

azzal a kuldetes ·ell' 1'· m kevesebb feladattal,

• A gyulekezetekben mennyire e t ezeknek a . elkipasztoroknak az emleke, amikor kozel fel €'V:z,azad multan onijlk a helyu kre kern ltek?

Ha az az idoszak nem lett volna, nem

t d "'ld ~ 1 ~ . n·1 k ~

U torn, pe _3,1U az €'n gyll.e··eZeN..ell1,-

bell hanyan jarnanak ternplornba. Mert ],ijtt egy olyr n idoszak, amikor az a kkori puspokseg szandekosan olyan lelkipasztort helyezett oda, akit megbizott.

23

hogy tegye tonkre azt a rnun kat, amit ezek az elodok vegeztek. 6k nllegkony,nyttettek , ' mi munkankal Fennn arad az a lelkiseg, az a tem plom u rani v agy ~ amit annak idejen a szlvukbe beult ttek .. Abban ~ z idoben tanultak 111eg a, hivek imadkozni, kezdtek el kornolyan l sten fele Iordulni. 5 mindez megrnaradt bennuk a rnai napig. Az ujabb g€'~ neraciobol is sokan atvettek ezt az

,n

orokseget, Ok kepezik rna azt az alap-

kovet, amelyre el lehet kezdeni az epftkezest, A mi kor rnegerkeztern eketegyarmatra, az elsd dolgoru volt felkeresni Dezsi Zol tant, s a ddig, a m (g 0 elt, harem alkalommal meghrvtuk a. gyulekezetbe, agy ajandek volt hogy az 1958-ban elhurcol t lelkipasztorok viszszajarha ttak a gyU[ekezettilkbe,

Az iregatitAsb61 valo kikerules ulan, h ogy an in fezme'n y1es ii IDt u j ra a szovet-

. i' ,

sleg~

1991-ben, az uj legyllaz'i vezetes jovahagyasaval. Celjai ugyanazok: az egyhaz es a tarsadalom ige szerlnti reformacioja, megu] ulasa. Az ~ Ita ~ anos rnisszio, a. korzeti csendesnapok, konferenciak, im ·orii.k; csaladtalalkozok mellett a legfontosabb az ifjil,sa"gi. misszio. A kilencvenes evektc] elkezd 6dott a taborozas a r csi onal, Mar tobb ezer fia tal jart ezekben a taborokban. 'Van egy hagyornanyos talalkozonk, arne ynek Ftigg6[eges Ifjusagi Konferencia a neve. Annak idejen az egyhazi vezetes nem akart beleegyezni ~_ Tenken rneg= tartott talalkoz6ba, m.~gis 111egsz'er,reztek, 980 r ,rsztvev6je volt. Nagyszaloflta n 2009-ben 4-5'00 itjli ,gyul,t ,ossze az orszagos konJet·e11clara., A fiatalok es a felnottek igenyH,k a tiszta ,evai'lg,eliu111. llliegis:nlereset,,r a donto vlalaszo'ka.t az ,e]et forrtos kerd e .·ire; a hi via tall II legyhilzi vezetesl1.'ek pozitivan kell 11o.zza ,allnrua Cl szovetseg mu,n.k,ajahoz

Ifj(~sagi klubokat nlllko,d,tettinl<;. Marosv,asar'he'~ylen a P :1ilothe. klubot,.

1. ~, hOi t d l' IDI' k· .... 1 ~ .... '.. k'

a.~10j a - '1-, 01lg .'~ mlle ett '. laJultaso --at,

filnlb)rteJ"'teti klu bot, .fo~yoirat .. ol vas6t; nyel kurzusokat,pe,dag6gukort re "\,dez-unk,. Van Ira t.-m ~:sszi onk, a Ko,i.ll,Onia, Ktinyv kiad6 Kolozsva ron.. beilld ui t a missziolariuske'pz,ol Trans= ,i.]vanus Int,ezet neven. Tizennyolc ev alatti gyerlnekekc=t gondozunk a J ~]lia otthonban Nagyvar( don, a Darka.s ott-, honban Vi;lsarhelyen. A tizennyolc e'v

2[110'9. OE[EMIBER 18.

folottieket celozza lneg az Onesirnus progranlf a kallodo vagy arvahazakbol kikerult fiatalokat probalja megtartani, munkara tanitani, munka taborokat szervez, kulon bozo szakmakat ismertet ]11eg veluk, A reformatus egy hazzal es a Reforrnatus Mento Misszioval egyti'ttl11ukt}d6 Bonus Pastor Alapitvany ,_ Magyarozdon van a kozponr-

- -

juk - drogosokat, alkoholistaka r szen-

, ,.

vedelybetegeket mente intez: t .. : .vekig

dolgoztam koztuk, tamija voltam em-

berek ] ~ d k d ct t .... ~ ...

,I" I csaianox ('50'_ ,3IChOS meguJUJla-

sanak, amikor a csaladfo ittasan jott be c; rnissziora, S nerncsak megszabadult szenvedel yetol, hanem evente vissza-

,~, " ~. .; k _".'~' .

I,' 0" . I '. -,' -;j"!1' .' 'J',' 'I .... ',' . , " 'I' '-

Jar segiteru maso megmenteset IS.

Am i ott zajlik, az elsosorban lelki terapia, A .. gyiilekezeti munka is az .. Az ern-

Egya/yon egyh6z €?seteben, amely

k15 ' I~'kb

1[5,0 I .•.. szazo. ,e_·~.:an

Uk ,II d' Uk ,,,," k' ,/'

muD .. ' oepes,er-

d"",' h k II ""b'

es-e, , ogy"e 8_-

redesi mozgalam?

b Ilk melle kellene allni, naponta talalkozni, beszelgetni veluk. Ehhez fontos volna. a jel en leginel alaposa bb pres-

b·, iii- k" '" N- "'k ,.

] '~erl ... ep'zes. .'. a,gy szuseg va.n. a pI es=

b'i terek eg'ytittrTI'u:nka ]'k{)dasiura ,a lelkipl~l.sztorra'~. S.zakke'pzlett pszi,choI6,gU5= Ild k is sok fej; Njn2 st okozna. .nli.n.d,a .. z; anlivel a lelkipasztor,. a presbiter naponta szenlbesu] csalftd].a'_ogatasok a[kal n1. a va 1 '.

• V'annak valhlsos, tenllplomba j,ini If!'m-bel'e'k .. akiik azert ideg,e'nlk,edn,e'k .a CEtoi" mert bizonyo5 tagj.a.i. reszlerol vaIa,nlif,e I.e ki v,aJ.as.zto'tts,agi, h it be Hi go got ve Inek me'gta.p'asztaln·i~ Miltd@IToill mi ,i;lJZ On v,e]ene'llye'l I,etezlk-e ex a Jelens,e,gJ' vagy csak a kivulin6k a.U:itj ilk·?

Vo]t es van iiyen, je.] ,ens e'g,. de n,e]11 ez ,a jelle:n1za,l . ..c]ndez szalTIu,nkra is prob[e'ina. Mondjarn et lnelmyi ak,adaUyal ta]ftlkoztat!11 ann,ak id,ej'e'n,. alnikor el~ k·z,dtern ,a k'Qzi)tssegbe jarni? De k,o'rtil vol tanl vleve ol)ral1 en1.ben2,kk,e]' akik 5zel:"ettekl akil~. in1adkoztak ,e]rh~lnlj ak.ik b'armikor [(,esze~.< voltak seg"tenil bar

k- dt k~t b""~ .:<... k'·· ··t'

a ,a. egy-' eU,SZlL(le, gvgos IS :,OZO"-

tuk, Miattuk nem fordftok hatat se 15- tennek, se a. kozossegnek. Es nern errol ,5z6] az . 'hesz.

• Hogyan alakult az egyha.z es a CESzovefs egk,apc5ol.ata. ,3lZ utobbi ido=· ben?

A reforrnatus ezvhazban a IC1E honosi-

'"-".!

batt In. g bizo ayos szolgalatokat.Pclda-

ul a bi bliaorakat, a vasarnapi iskola t, a noszovetseget, a ferfiszovetseget, az If[u Keresztyen ~ gyesu let (IKE), a. szenvedelybetegek .. a prostitualtak kozotti misszio e inditoja volt, A mozgalomnak negy alapelve van, Az elso a valla stetel: minden egyes tag J ezus K risztust vallja . zemelyes ll1egv al tojanak, es tegyen errol bizonysagut, A masodik alaptetel: a szolgala L A.z az ember, akt hitre ]11 rott, szolgalatot is valle l. saia t nepe, kozossege, gyulekezete erdekebell. A harms dik alapelv: a lulseg, Krisztus egyetemes t:gyhazttllDZ, es kinek-kinek a lllaga gyil ekezetehez vale husege .. Az urolso a kozossegvalle [as minden Krisztusban hivovel, Sokszor fl lteszik azt a kerdest, hova tartozik a CE., Mi az, 110gy hova tartozik? Erre egy szemelyes pelda - mondok, i n

gyerrnekkorom ota templom ba jartam, rnert a szuleim vittek, akkor is, amikor

rem akartam, 19 eves vo 1tal111' amikor Isten kegyelmebol raebredtern, 110,gy minek i vall a templorn, az igehirde= tes, Addig nem volt ei6 hi tern, istenfeJ .lmem volt, arnely inkabb felel m volt,. ]ll]nt szeretet. 19 ,ev alatt nenl 'ln~ le;kezte111 egy'etlen igell~rdeb:~sre S(~I akkor n1j[ .-. Ol''lzott oda? .. ' ,egszoktaln .azt a klQza,sseget1 fontos \l 01 t. hogy .r rlezt1Lik: a. 1-1kipasztor szeret benJ"lu·nke't .. A]llikor 111egtlj,rh~nt benneln a 'v'iUtozias, e's v,~· 16ssagga valt az en elet,eln'ben is!, an1i a Biiblift ball van, sokak. ,e]'u.tasitasaval kellett szenl'besuLnon1.. I-Iogy van ez? Akkor; a'nlikor v ~ gre Ine,gismerhetten1 15= tent, azt, AkitO;.J. add']g tallitottak n - 1<,eJT1" aniikor vle,gre n11egerb:tt1'Hl. hitl1n.k ienyeg,rt, abba'l a piU-5Ul'latban en. n·]d, .. ~ gelLne'J'f valta]ll? Fe]ker u [tenl a teo16gi,a= ]'".!- senk~. l1eln tu,dta nneg, k,j vagyok, rrrit val1ok, hogya11 gon.d.o1koldo~:1l1 de egy'b61 elfteltek neh,al1~y rtarsarnnla 1 egyiitt, l11.ert l1.gynJ1ond, "z'·lahiIJ v·,gyok~ ...

A uzHahisagfT I. f<e,gyesseg szinOnmnl,;),jJa lett?

A,bban az id6bent 199'3~banl' anlfk.or a teol6giara keru] tern, ez fgy volt Mi

- - ---

tudtuk, miert rnegyunk oda, 11o,gy felkeszuljitnk Ist sn es az altala reank bi-

tt ~ 1 J:,ll t£ I kozc '" t

zo nep S',', gd.Ja ara, rna cozossege

tartottunk, kinevi ttek: iget olvastunk, osszegyultunk 11, tent, legalabb ket alkalommai, c ufoltak emiatt. Mi vol-

runk a ioi , k" · '" t i" k J!( k - I k

tu " a n,pu~se" ,a pietis a '~I 'U, ;,' v '.' ta " a

. ' .... , ,.111.1'1

upla.SOK ... ~

• A C, -mozgalom hogyan viszortyul a koz,'e'~ethez, a politikai szferahez?

·'1 e .. k kret va k

rre "I ag:os es " onkret va aszun '_ van,

Ami a.z egyhaz es a, po itikum viszo nya t illeti, azt valljuk, hogy az egyhaz, ., 'Out Krisztus foldi teste, l1.em kernllu ~

ti el a politikai, a. tarsadalmi ele ben

1 .. · ... {" ~'] A . d 'k . k'" de

'\ a 0 re szvet .t. "', rnm ell. «m ker res:

.hogyan tegye ezt? A. valasz: mint ak - nek kettos ktild tese van, Isten es embertarsai szolgalata, Ha valaki lelkipasztorkent elhivatast ka p pol itikaban vale kozve tlen r szvetelre, akkor Ielkipasztori jellegenek megtartasa m j, L tt, de szolgala ta ideiglenes 111 leg· zunt resevel telje - zivvel es lelekkel vegyen reszt abban, Az egyhaz, a gyu= lek ezet teljes tamogatast biztosi tson azoknak akik a tarsadalom eleteben Ielelcsseget vallalnak .. De valljuk: az egyhaznak nem •. ·'z a kuldetese - erniatt sok ko afliktusunk tamad, azt firtatjak velunk kapcsolatban, hogy ml Iesz a. magyarsaggal, Az egyhaz szo ... az eklez ia, a "kfuhiv,asn azt jelenti, 'hogy Isten az 0 Szentlelke altal ell) s,ereget gyt1jtl kivalasz'~a azokat, ,akik az orokeletre s,zeretl1ellek jiutn'·. Az eml1= bert rissza, kel1 vinni Istenh1ez, Ud'vos· ·,egre jlJttatnful s ezal.tal stell gy,erlne-

k" ... t " .(, ·tt f·"'ldX N' f'

eve _' nnl mar "a o. \),11. I' ." em, or=

d '·tv a., hogy hirde·tjiik az Msten aldasat az emberekllek, ,de nen], tesszUk hozza

.. -

aztl' amit istel1 Ab' ahanlnak mand,ott:

nJari ." nelottem, ],egy t,okelete· ,.Ff I~ S

t '" ~ " . tt k .." t 'k- M .. ~, d I k-

u an.a ·0, .ce ., az 1gere e,···.·: ".' e,gaJl.' a a,·

teged, megsok.asfta]ak 'Ieged, pajz .. od.

- '" - k d "ld I ., N M"

vagyok e11 ne ·.e , a .' ott ,e'sze + - . 1

tortEhlik m,a? Hir,detjUk az ftld,ast,. de nel:ll tesszuk hoz,za: ha Isten utjlan jarsz. Az em'bere,k meg: azt hiszik" ,e.z · _,]le~k,til is erve11ye . Isten ft'legra.,ga.dott egy emb,ertl Abr.ahal11.o'tt aki eiin'= dult az 6 lJl~,an1. 'e'S egy lle'p lett belole. Ma pedig szelnbe talaljuk, n1a.gunkat a lle·ppet. a 11,ep' kfvansagaira akaru.nk · alai zokat adni, e:c 'mi lesz belo1e? El~ veszo, fogyatkoz6 11ep,

Ogy ,erzem" az egy111az kOld,eteset biblik,usan k1en ujrafogaimazni emaradtunk valahol~ a.komnlunista l,en,d-

. , ""k- h'" ]

szer sznnt] , ll., amI or az gy a.z az vo_·t;

-.

szor mondja: uNleln volt olyan ebredest mozgalom, amelyik ne talalta volna szernbe rnagat az lert pozlcioit felta; es az .. kat elszantan vedo egyhazi hatalommal" I tovabba: nebred'~s nelku] elfolyik a viz az egyhaz hajo] I a161". Az egesznek az a tragikuma, hogy mar csak itt, nalunk ner n Iehetett konsz- nzusra [utni az egyhazi vezetessel, 1995 eta a magyarorszagi reformatus egy~ haznak (MRE) vilagos szabalyzata van erre nezve, TI'lItely ben kimondjak: az MRE egyuttn1.un·kaJkod~ik azokkal az f~'gyes uletekkel, szo v etse gekk,el,.. arne= lyek az egyhaz ta.,gjaib61 alakultak, s

] k t "". zvh ~ h · II ;!'

arne ye·~ tarutasai az e'gy .. , a,z itva a-

s,a\· al es a Szentirassa] megegyeznek. Ez bel111€ 'van az MR:E missziojarol szo]6 tt\rve,lyben.::alu'lk 11 ev mulva ·i z rermeszetes a. mi szemelyes eletunk- ,j (2006-ban) is aJn'61 targya]ta.kj hogyan bell is .. Harem gyerrnektir~k van. Ha lehetne inregralni a C ~t. Autonomianemvagyunk betegek, ha leh t6seg modelleket keresnek, de ' bredesi mozgalmakat bee'pl,t6 modelleket nem Ped'ig Magyarors zagon kivul Nernetorszagban Irorszagban, Skociaban, Ang-

liaban, az USA ban, arpatalian is ]TIU-

kodik, Mialatt a. roman kormany nlegengedi a, reformatus egyhaznak, h,ogy autonom legyen, a reformatus egyhaz a sajat tagjai al tal letrehozott kezdemenyezeseket fojtja . e, nern akar semrni szabadsagot biztositani. Egyhazunk Stahitumanak 9,. es 10, paragrafusa kirnondja, 11.ogy o:i; an kezdernenyezeseket, mozaalmakat, alapi tv anyoka tis.., mer '}', nmelyek igazgatasa1 korn1any~ zata es fe'Uigyelte teljeSetl a }'efoI'una:tus ,egyilaz vezetese alatt van." . I . a t ak~ kor 1101 marad a 111i k .. Zde]ne11yez,e~ Stillk? Az egyhaz akarja a leljes iran:yf-, ,d,ok nlegallni ak'ko]', b[l; nemet mOl"'lldok tast. Mive11998="ban a. C 11.111, log(; ,dta, az 6 aldasa.ra,. e~. az egyluiznak ez'[ a teljes lurisdic~ ti6jat,. es azt, hogy teljes va.gyon.at atadja az egyhaznakr azt n10ndtak" a 'CE 'kiza.rta maga t a l~e.foJ.'l'llatus Egy ha.zb6t .. at n1.i ez, ha 'H, 11'1 koIlektiviza:~asK iillamosl tas?

ami epp n tudott lenni, \ragy amit egyes lelkipasztorok felvallaltak: kis, magyarsagmegtarto era. Ennek a. korszaknak vege, M gnyiltak a kult rrhazak ajtai, van politikai erdekkepviselet, muvelcdesi r '- ndezvenye k t, irodalmi talalkozoka I vetelkedoket, barmit Ie ... het tartani. Az anyaszentegyhaz vi~· szont vigye vegil,g azt a kuldet ~setf amitie Ist n elhivta. Az ,;anya" ~,szen:_egy~ haz 'nagyoll ros sz an ye. h a nem az Istentdl eltavolodott, el tevelyedett gyel~mekei Ulan megyl

Csak za'roj'f,Eb,ell jegyzem meg,. hogy a "cees,-korokbJI,t- at gyermekvallalas, a. nagycsalad eszmenye legyaltala nem idleg~nu"

Kitsi: hUmOr05, hagy n61unk K61vin U I t-'" ;.i k "!Ii t ,; SZ,U eiesene« O,·-5Z,a·~

zadik .evfordul6j6n

1'1' ,1,1 k· ,. It,.;

puspo ,va 05Z as

~ '0' It,1 d·· -8"· 'I e····/I' ~D" "g" 0" d- om

v ," , .. '. r_} C - -" . - '. -

ad61dikl n·, m tudu:nk nenlet mondarli ,egy ne·gyedik gyerrnekre selll .. IVli ,fOlltos.a'bb v,an '. tm'e]? Iste11 I lott neln tu~

• ReD'U~ het'o-e' kozeledles, virb,ato-e, .hogy semmifel:e k,oIcsontis to 'sz ,erzes, se mar, 'djon fenn, ,a_z egyhazzal 5zemben, s va16 I-~an eredmenyess,e' valjon az egyiittmunkaIkodas,?

E ... '" a~' "

. . ~ I r-;,--: I .- I' . - . '" -.' , ,_ .,' '-!i! : '1':"1 .. '

gy egeszsege, egy 1_ z eSZl eveSZl,

110gy nlire' va~n sztikse,ge .. Induljunk ki a. va.losagb61. 'GyakorlatHag a reformaius gyiilek, zeH tagok 'koriilbelUI husz sze).zale'ka jar x'fl,dszeresen tt~'lnplolnba'l s e'nn.el lk.evesebbe;n vesznek Llfvacsorat. Trel1,at nyo]rvafl,~nyolcvanot sz~izalekba.n az e'gyhaz ha.~ott IGY'OI'S m,entesre, bea.,latkozas'ta V'ail sztikseg·,. 'Egy olyan egy111az eseteben., a.lnely

k t' Ut ... }-' '''kb -k.x.d Uk'"

csalzellO szaza e .:an n1.U·u o.:e-'

pies, k,erdes='l hogy' kell ebredesi mozg,alom? Torok IstvGl'n teo16g"a.i prof,esz-

• T' d-t' J _- ''''k k 'It "'tl! ",.Ji -m ... - .u, omma" tUlOne .. V'OII legy' a .. llh.lIlal'O

j@lle'gU j,avasla'tuk ~. ~

iab'a adtunk 1_ egy kanonl116,dos~t6 javaslato', 1998=ba.n.r r1i.lem vettek figy'e-, lenllbe. 2006=ban~. alllikor (ljra t~i'rg) altak" Inar elkesztilt a 111,·' gujito·tt Kanon~. 1998-t'6I llenl ep'itetb~k be a m6do9.1hi= soka.t, e·, :ne n vett,ek figyeJembe .a magyarorszagi r,efornlatus legy'haz 'vHagOSl IUlego1d:6 szabalyozasat az egy,esti]ete,kre, szovetsegekre llezve. Oljtil1k Ie ujra besz. I,geftn~ - nlondtak. De mirtll? = kerd. zttik. TargYc:,lliunk} az e,gyl1.a.z km-

ad egy pozitiv nyilatkozatot Cstiry Istvan alairasaval, elismeri a CE munka[at, ki vanatosnak tarija. a tevekenyseget, die ott, ahol meg kellett volna olda- 111 kanonjogi szinten a helyzerunket, nem tettek Ineg. Ha valoban akartak volna, belefoglaltak volna az L~jl' 2006- ban 'veglegesftett Kanonba, Mi 111Qst is nyitottak vagyunk, de konkret lepe .•. ~ ket szeretnenk latni.

A CE sose hatarolodott el attol, hogy

a. S.Z overs eg penzu gyi Ie s hitvallasi fe~= ilgy _ letet rabizza az . 'gyhazi vezet _ = reo Elfogadtuk ezt, Barmikor [ega van

ha k ~ ke w·] ,,, '.

az legy aznai szarnon kerru, eJ1 enoriz-

ni a szovetseget. Ennel tobbet mit ad,~ hatunk? AZl hogy az e'gyhaz mondja meg, hogy 'mit tegyunk, hogyan, mikor, az elkepzelhetetlen. Ez a kommu-

. m1~k

Il1ZJTIllSra Ie " e,l' ztet,

A teki "I ke d'''' ik 1

te cinte y .' ernese az egyi eg'n,a=

gyobb problema. Mi vagy ki az a tekintely, akihez igazodni kell? Addig, amtg az egyhazon belul egy ember, e,gy testulet a. tekintely, addig runes

k- ._... " . ble mk dezs '"

, OZ05 a ap a pro' ema ,', rem zesere,

es 181 fogunk mindig vitazni egymas rnellett. Kicsit humoros, hogy nalunk

K,t;.l· -'" 1 t ~ A k .. t ' d "'k .- f-

a vin szu e .esene ' 0 szaza t. ev or=

d 1 ~ . '" .. "ok "'1 t'" It d If

.U ojan puspo .va as.z as vo " e eJl, 0=

gadom ... Visz'ont, ha mal' van puspo'kunk, ak.kor refortnat u s ,p,usp 5kti'nk ~e,gyen .. aki elismeri onnlagara nl€Zv,e a Szentfr,t.ist; luirl't egy,etlen tekinN~lyt,

,. kii d I ..... ,"' A] .... • "

mint : nnuurasies megerkezesi pontot,

~ ,ogy Q. maga, eletevel, cselekedeteivel, peldajaval, intezkedesen el 11. m valakiknek a tetszese szerint vegezze a

I '" 1 t " -1 d +'1- 111''' t

szo ga atot, . nanem egye u az rge tez

zabja magat (sola Scriptura) ~Zlelt

vagyunk reformatusok, Evtizedeken

,,- "'1 1Il. k'" ~d·~ ki -"1 1

at a szeme Yl11ez koioc v te mte Y Ie ve

teljesen ,a tgyurta a gyulekezeti tagjainkat is .. Azzal szembesulunk, hogy hiaba mondjuk, mit uzen a Biblia, inkabb arra figyeltek, hogy mit mond, mit tesz a pu sp ok ... Sok esetben mar nem sten

. ..... kintel h ha .

IgeJe ate" mte y ,laneITI az egy ,3Z;:], ve-

zet I s. Ez eleve tevu t~ A masik dolog: nem tudjak osszeegyezt tni a megteres ev angeliumat a nemzetmegtartas kerdesevel, Pedig egyutt van, 1st,. 11 i'gy adra ezt, ~ Terjetek Ineg, keressetek eloszor Isten or szagat, s a tobbi mind raadaskent megadatik nektek, Ha mi ,e,gy ne Pi g'ond,olkod,asat meg akarjuk valtoztatni, akkor csak amegterest hirdethetjuk, mert ebben van a nep fel-

lk- d" kol '" k . .. ,i]t

erne ce lese, erko csenek a megvaito-

zasa, Es az a nep, ame yik stenre hallgat, Krisztus f,oseg,e alatt valoban egy neppe lesz, Forditva nern lehet ezt megvalosftani.

• Mennyire te.hebj a tagsag letszama?

'Orsz,agos sz]nten megko,zl.: lifO az t'j,"tsza-

za' t A'· problz<ma' !::II '11' 1~O -y aCE' 'ba'" r'lMli"'iliiil

1.1. :,1 _"",!i:'.'~' i;.[L.1 Il. b' ", ' .,' J.JllU-

korl Illeg .. alitasba szori asaval az egv ...

,,! ~J ...

hazi vezetes a. megteres es ujjasztileb~s

evangeliumz t kuldte illegalitasba, efekezte azokat a. lelkipasztorokat is, akik ugya:n nern tartoztak a szovetseghez, de a gyulekezetuk megujulasan faradoztak, Azonnal "ceesek,n.e,kN lettek belyegezve, szektas tnegn," ilvanulasokkal vadoltak 6ket... Azt mondjak, mi vagyunk azok, akik a. szakadas t akarjuk, Egyszer s mindenkorra tegyunk pontot ennek a. tevhitnek a ve~ g,ere'~ A C· -szovetseg magyar teruleten ~ljbb mint szazeves, Szaz eve mondjak rolunk, hogy el akarunk szakadni, Mit61, kitol? Szaz eve mondjak, 110gy megrontjuk az egyhazat, Hol, mikor? Amikor megszuntettek a mozgalmat, eleink kozul akkor sem hozott

..,.

Ietre senki mas gyulekezetet. A.koill.-

munista rr zsim Ideien a mindenkori puspok a mindenkori egyhazi vezetes szolgaltatta ki a re ndszernek Istenben hlvd lelkeszeit, mondott ']e r6luk bizonyos javak s elonyok megszerzeseert, Nem rni voltunk azok, akik lemondtunk a gyfilekezeb2k.rol.ha11em az egy=' hazi v _ zetes parte It e 1., s vi tte mas iranyba a nep t. Sikeresen akkor Ieph tunk fel a hitetlenseggel es a vilag kihi:va' aival sZembel1., '~.1.a ]lem egy-

.. - k"' '" 6 1- ,.. '. k- -" ]lk

Inast· ... ~zar, ,"lall,em egyuttmun _at ·.0-

dO, eszko,z,ok.n.,eke'k'"ntjii.k. 11lagu.nk.(tt Ist,ert kezeben"

al

kl•

0,',

.

Kra !'ilk lor,and:' E:gy mtisi'k Amerlkf1,~ Minden, lam it az am erilka i 5zthl'etseg i taga Iialmolkrc I tudn i' I~rdemes, ,Ameri ka szin1esj, :5l1ajat1rJs vi Ilagla, ame'lyrtll Ik~vI25E1bblet tu _J IU n k, mint az U1jv i I alg I [llkO i Eu rOllPa ro JI i SZ'i1 niles, e'ned e= tiii kelPmeH'2kl ettel .. 2 601 o~ldla I on,~ ,Aria 201 RON,.

Szilag'y'i Aladi'r: A nem/ptfz,dk I fizo ,d·a.s· fl. A szerzD ,abbal a 5zi'nes vUElIIgba vlez.12tiil be a,z olV'als6t; cunlely'et' a RomanLaban eUjl kf.lilonbolz,ID etni'k,a'i l[sopDlrto'k allk:lotnak, laz arOlma,n[)ktlfll~ Ii szaszokorrn at a bulkovinaiil h!n gyleh~lkilgl Gaz'dagl kep'me~II'@k~ I eltteJ, ,140 rni da on. Aria,: ,251 ROiNi

Kfinyve'inket me'grend,el he,ti t'~llle'f[)nDn (03591/46'7-1121] ~

lei lektrDlin !iklIS, IleveU1en l[riport[§JrilPort.ro'l; 5 mli azonnlall p'l[l.stalZ'zuk OtnrM~lk~