You are on page 1of 11

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP PHẦN MỀM INTEL

(Việc Phân Phối của Người Bán / Nhà Tích Hợp & Người Dùng
Đơn Lẻ)

QUAN TRỌNG – HÃY ĐỌC TRƯỚC KHI SAO CHÉP, CÀI ĐẶT
HOẶC SỬ DỤNG.
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG HAY TẢI PHẦN MỀM NÀY VÀ CÁC TÀI LIỆU
LIÊN QUAN KHÁC (GỌI CHUNG LÀ “PHẦN MỀM”) TRƯỚC KHI
QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN. BẰNG
CÁCH TẢI HOẶC DÙNG PHẦN MỀM ĐÓ, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VỚI CÁC
ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG
Ý, ĐỪNG CÀI HAY DÙNG PHẦN MỀM.

Xin Đồng Thời Lưu Ý:


1. Nếu quý vị là người bán bản mạch chủ Intel, người tích
hợp các bản mạch chủ Intel vào các hệ thống, hoặc một
người bán các hệ thống có bao gồm các bản mạch chủ
Intel (“Người bán/nhà tích hợp”) thì áp dụng THỎA
THUẬN GIẤY PHÉP hoàn chỉnh này;
2. Nếu quý vị là Người Dùng Cuối, thì áp dụng Phần A, THỎA
THUẬN GIẤY PHÉP PHẦN MỀM INTEL.

Đối với người bán/nhà tích hợp:

GIẤY PHÉP. Phần Mềm này được cấp giấy phép để sử dụng kết
hợp với các sản phẩm bản mạch chủ Intel mà thôi. Việc sử dụng
Phần Mềm với các sản phẩm bản mạch chủ không phải Intel
không được cấp giấy phép dưới đây. Theo các điều khoản của Thỏa
Thuận này, Intel cấp cho quý vị một giấy phép không độc quyền,
không chuyển nhượng, toàn cầu và được trả đầy đủ theo bản quyền
của Intel và các nhà cung cấp của hãng để:
a) sao chép hoặc cài đặt Phần Mềm lên một hệ thống điện
toán duy nhất riêng cho mục đích tái phân phối thương mại;
b) phân phối Phần Mềm, cho những người dùng cuối của
quý vị, nhưng chỉ theo một thỏa thuận với các điều khoản ít
nhất phải ràng buộc như trong Thỏa Thuận Giấy Phép Người
Dùng Đơn cuối cùng của Intel đính kèm làm Phần A; và
c) sao chép và phân phối tài liệu người dùng cuối có thể đi
kèm với Phần Mềm, nhưng chỉ liên quan đến Phần Mềm.

Nếu quý vị không phải là nhà sản xuất hoặc đại lý của một hệ thống
điện toán có tích hợp Phần Mềm, thì quý vị có thể chuyển nhượng
một bản duy nhất của Phần Mềm và tài liệu người dùng liên quan
cho người nhận sử dụng theo như các điều khoản của Thỏa Thuận
này, với điều kiện người nhận đó đồng ý hoàn toàn tuân theo các
điều khoản ở đây. Ngoài ra quý vị không được giao, cấp giấy phép
phụ, cho thuê hay chuyển nhượng hay tiết lộ theo cách nào đó
Phần Mềm này cho bên thứ ba. Quý vị không được phá rối, tháo rời
hay gây trục trặc Phần Mềm.

Trừ khi được nêu rõ trong Thỏa Thuận này, không có gia đình hay
quyền nào được cấp cho quý vị trực tiếp hay bằng cách hàm ý, hối
lộ, ngăn cản hay hình thức khác. Intel có quyền kiểm tra hoặc cho
một kiểm toán viên độc lập kiểm tra hồ sơ liên quan của quý vị để
xác minh sự tuân thủ của quý vị với các điều khoản và điều kiện
của Thỏa Thuận này.

Ngôn ngữ. Bản tiếng Anh của Thỏa Thuận này là phiên bản ràng
buộc pháp lý duy nhất và có hiệu lực hơn các bản dịch. Mọi bản
dịch của Thỏa Thuận này chỉ được cung cấp vì mục đích tiện lợi và
không thể được dùng để diễn giải hay tạo dựng Thỏa Thuận này
và không được ràng buộc các bên.

Thương hiệu. Quý vị không được dùng tên của Intel trong mọi ấn
phẩm, mục quảng cáo, hay các thông báo khác mà không có sự
đồng ý bằng văn bản trước của Intel. Quý vị không có quyền dùng
thương hiệu hay logo nào của Intel.

SỞ HỮU PHẦN MỀM VÀ BẢN QUYỀN. Tiêu đề cho tất cả các bản
sao Phần Mềm được giữ lại cùng Intel hay các nhà cung ứng của
hãng. Phần Mềm được cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật Hoa
Kỳ và các nước khác, và các điều khoản hiệp ước quốc tế. Quý vị
không được gỡ bỏ thông báo bản quyền nào khỏi Phần Mềm. Intel
hoặc các nhà cung ứng của hãng có thể thực hiện thay đổi đối với
Phần Mềm, hoặc đối với các mục được nhắc đến trong đó, vào bất
cứ lúc nào không cần thông báo, nhưng không có nghĩa vụ phải hỗ
trợ hay cập nhật Phần Mềm. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi,
Intel không cấp quyền gì, công khai hay hàm ý, theo bằng sáng
chế, bản quyền, thương hiệu, hay các quyền sở hữu trí tuệ khác
của Intel. Quý vị có thể chuyển nhượng Phần Mềm chỉ khi người
nhận đồng ý tuân thủ hoàn toàn theo các điều khoản này và khi
quý vị không giữ bản sao nào của Phần Mềm.

BẢO HÀNH PHƯƠNG TIỆN GIỚI HẠN. Nếu Phần Mềm đã được
chuyển giao bởi Intel bằng phương tiện vật lý, Intel bảo đảm
phương tiện đó không bị sai sót vật lý trong thời gian chín mươi (90)
ngày sau khi Intel chuyển giao. Nếu phát hiện sai sót, hãy trả lại
phương tiện cho Intel để thay thế hoặc thay đổi chuyển giao Phần
Mềm theo ý Intel.

NGOẠI TRỪ CÁC LOẠI BẢO HÀNH KHÁC. TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG
CẤP KHÁC Ở TRÊN, PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN
TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CÔNG KHAI HOẶC HÀM Ý BẤT
CỨ LOẠI NÀO, GỒM CẢ BẢO HÀNH KHẢ NĂNG BÁN, CHỐNG XÂM
PHẠM HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không
bảo hành hay thừa nhận trách nhiệm về sự chính xác hay hoàn
chỉnh của bất cứ thông tin, văn bản, hình ảnh, liên kết hay mục nào
chứa trong Phần Mềm.

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM. KHÔNG BAO GIỜ TRONG BẤT CỨ HOÀN
CẢNH NÀO INTEL HOẶC CÁC NHÀ CUNG ỨNG CỦA HÃNG CHỊU
TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI HƯ HỎNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG
GIỚI HẠN Ở, CÁC KHOẢN LỖ, NGƯNG TRỆ KINH DOANH HAY
THÔNG TIN BỊ MẤT) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY VIỆC
KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, NGAY CẢ KHI INTEL ĐÃ ĐƯỢC
THÔNG BÁO VỀ NGUY CƠ HƯ HỎNG ĐÓ. MỘT SỐ QUY PHẠM
PHÁP LUẬT CẤM LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO
HÀNH HÀM Ý HOẶC HƯ HỎNG DO HẬU QUẢ HAY DO TAI NẠN, VÌ
VẬY SỰ HẠN CHẾ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ
VỊ. QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ CÓ MỘT SỐ QUYỀN PHÁP LÝ KHÁC
TÙY THEO QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY. Intel có thể chấm dứt Thỏa Thuận
này vào bất cứ lúc nào nếu quý vị vi phạm các điều khoản của nó.
Khi chấm dứt, quý vị sẽ lập tức hủy Phần Mềm hay trả lại tất cả các
bản sao của Phần Mềm cho Intel.

CÁC LUẬT KHẢ DỤNG. Những lời đòi hỏi phát sinh từ Thỏa Thuận
này sẽ được giải quyết bởi luật California, trừ các nguyên tắc về
xung đột luật lệ và Công Ước Liên Hiệp Quốc về Hợp Đồng Bán
Hàng. Quý vị không được xuất khẩu Phần Mềm mà vi phạm luật
lệ hay quy định về xuất khẩu. Intel không chịu trách nhiệm theo
bất cứ thỏa thuận nào trừ khi chúng được lập thành văn bản và
ký bởi một đại diện được ủy quyền của Intel.

CÁC QUYỀN BỊ CHÍNH PHỦ HẠN CHẾ. Phần Mềm được cung cấp
với các "QUYỀN BỊ HẠN CHẾ." Việc sử dụng, nhân bản hay tiết lộ
của Chính Phủ phải chịu sự hạn chế như nêu trong FAR52.227-14
và DFAR252.227-7013 và tiếp theo hoặc những tài liệu sau đó.
Việc Chính Phủ sử dụng Phần Mềm tạo thành sự thừa nhận về
quyền sở hữu của Intel đối với Phần Mềm. Nhà Hợp Đồng hay
Nhà Chế Tạo là Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd.,
Santa Clara, CA 95052.

PHẦN “A”
THỎA THUẬN GIẤY PHÉP PHẦN MỀM INTEL
(Cuối Cùng, Người Dùng Đơn Lẻ)

QUAN TRỌNG – ĐỌC TRƯỚC KHI SAO CHÉP, CÀI ĐẶT HAY
SỬ DỤNG.
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG HAY TẢI PHẦN MỀM NÀY VÀ MỌI TÀI
LIỆU LIÊN QUAN (GỌI CHUNG LÀ “PHẦN MỀM”) TRƯỚC KHI
QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU
ĐÂY. BẰNG CÁCH TẢI HOẶC DÙNG PHẦN MỀM, QUÝ VỊ ĐỒNG
Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. NẾU QUÝ
VỊ KHÔNG MUỐN ĐỒNG Ý, ĐỪNG CÀI ĐẶT HAY DÙNG PHẦN
MỀM.

GIẤY PHÉP. Quý vị có thể chép Phần Mềm lên một máy tính duy
nhất để sử dụng cá nhân và phi thương mại, và quý vị có thể tạo
một bản sao dự phòng của Phần Mềm, theo các điều kiện sau:
1. Phần Mềm này được cấp phép để sử dụng chỉ với các
sản phẩm bản mạch chủ Intel. Việc sử dụng Phần Mềm với
các sản phẩm bản mạch chủ không phải Intel không được
cấp phép dưới đây.
2. Quý vị không được sao chép, sửa đổi, cho thuê, bán, phân phối
hay chuyển nhượng bất cứ phần nào của Phần Mềm trừ khi
được cho phép trong Thỏa Thuận này, và quý vị đồng ý ngăn
chặn việc sao chép không phép Phần Mềm.
3. Quý vị không được phá rối, tháo rời hay gây trục trặc Phần
Mềm.
4. Quý vị không được cấp phép phụ hay cho phép sử dụng
cùng lúc Phần Mềm cho nhiều người dùng.
5. Các điều kiện riêng cho Phần Mềm từ DivX, Inc.
(a) GIẤY PHÉP này cấp cho quý vị quyền sử dụng Phần Mềm
chỉ cho cá nhân. Trừ khi được quy định trong một giấy phép
được cấp trực tiếp từ DivX, Inc. cho quý vị, việc sử dụng
thương mại Phần Mềm hoặc các sản phẩm công việc đến
từ việc sử dụng Phần Mềm là không được phép theo GIẤY
PHÉP này.
(b) Quý vị bị cấm dùng Phần Mềm với các sản phẩm phần
mềm hay phần cứng với mục đích "chuyển mã" hay chuyển
đổi nội dung dạng thức DivX video hay DivX Media thành
một dạng thức sửa đổi.
(c) THÔNG BÁO: CẤM DÙNG PHẦN MỀM NÀY THEO BẤT CỨ
CÁCH NÀO TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN XEM MPEG-4,
TRỪ KHI ĐƯỢC MỘT NGƯỜI TIÊU DÙNG SỬ DỤNG VÀO
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI.
(d) Phần Mềm chứa công nghệ mã hóa âm thanh MP3
Surround (“Công Nghệ MP3 Surround”) theo các bằng
sáng chế được cấp phép từ Fraunhofer IIS, Agere and
Thomson Licensing S.A. (“TLS”).
• CÔNG NGHỆ MP3 SURROUND ĐƯỢC CUNG CẤP
Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ DÙNG VỚI CÁC ỨNG DỤNG
CHỈ CÓ ÂM THANH, VỚI VIỆC THỰC THI HAY HOẠT
ĐỘNG HOẶC ĐỂ TẠO CÁC TẬP TIN CHỈ ÂM THANH
MP3 HOẶC MP3 SURROUND. Quý vị không được
dùng Công Nghệ MP3 Surround để mã hóa hay
giải mã âm thanh MP3 hay MP3 Surround từ hoặc
đến một tập tin trừ khi có tập tin video DivX
tương ứng. QUÝ VỊ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP VỚI TLS
ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MP3 SURROUND CHO
BẤT CỨ ỨNG DỤNG CHỈ ÂM THANH NÀO, VỚI VIỆC
THỰC THI HAY HOẠT ĐỘNG HOẶC ĐỂ TẠO CÁC
TẬP TIN CHỈ ÂM THANH MP3 HOẶC MP3 SURROUND.
• Quý vị không được gộp hay bó Công Nghệ MP3
Surround vào hoặc với bất cứ sản phẩm phát sinh
nào mà quý vị tạo ra mà không có mặt một bộ giải
mã/mã hóa DivX video trừ khi quý vị sở hữu một
giấy phép trực tiếp từ TLS cho việc sử dụng đó.
• Quý vị không được tạo, phân phối hay hướng dẫn
cho bất cứ chương trình chỉ âm thanh MP3 hay MP3
Surround nào, các ứng dụng hay chức năng để gọi,
truy cập hay tham gia vào Công Nghệ MP3
Surround trừ khi quý vị sở hữu một giấy phép trực
tiếp từ TLS cho việc sử dụng đó.
• Không có gì trong giấy phép này cấp cho quý vị
quyền về thương hiệu hay logo do TLS sở hữu
hay cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở,
“mp3” hay “mp3 Surround”. Quý vị không được
dùng bất cứ nhãn hiệu hay logo nào dùng chữ
mp3 theo cách mà sẽ tạo sự nhầm lẫn vì thiếu
sự vận hành chỉ âm thanh của MP3 hay MP3
Surround trong sản phẩm của quý vị.
6. Phần Mềm có thể gồm các phần được giới thiệu theo các
điều khoản ngoài những điều nêu ở đây, như được nêu
trong một giấy phép đi kèm với các phần đó.

VIỆC SỞ HỮU PHẦN MỀM VÀ BẢN QUYỀN. Tiêu đề cho tất cả các
bản sao Phần Mềm là thuộc về Intel hoặc các nhà cung ứng của
hãng. Phần Mềm được cấp bản quyền và bảo vệ bởi luật Hoa Kỳ và
các nước khác, và các điều khoản hiệp ước quốc tế. Quý vị không
được xóa bỏ thông báo bản quyền nào khỏi Phần Mềm. Intel hoặc
các nhà cung ứng của hãng có thể sửa đổi Phần Mềm hay các mục
được nêu trong đó, vào bất cứ lúc nào không cần thông báo, nhưng
không có nghĩa vũ phải hỗ trợ hay cập nhật Phần Mềm. Trừ khi được
quy định rõ ràng khác, Intel không cấp quyền nào, công khai hay
hàm ý, theo các quyền về bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu
hay sở hữu trí tuệ Intel. Quý vị có thể chuyển giao Phần Mềm chỉ khi
người nhận đồng ý hoàn toàn tuân thủ các điều khoản này và nếu
quý vị không giữ bản sao Phần Mềm nào.

BẢO HÀNH PHƯƠNG TIỆN GIỚI HẠN. Nếu Phần Mềm đã được
chuyển giao bởi Intel bằng phương tiện vật lý, Intel bảo đảm phương
tiện đó không bị sai sót vật lý trong thời gian chín mươi (90) ngày
sau khi Intel chuyển giao. Nếu phát hiện sai sót, hãy trả lại phương
tiện cho Intel để thay thế hoặc thay đổi chuyển giao Phần Mềm theo
ý Intel.

NGOẠI TRỪ CÁC LOẠI BẢO HÀNH KHÁC. TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG
CẤP KHÁC Ở TRÊN, PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN
TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CÔNG KHAI HOẶC HÀM Ý
BẤT CỨ LOẠI NÀO, GỒM CẢ BẢO HÀNH KHẢ NĂNG BÁN,
CHỐNG XÂM PHẠM HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ
THỂ. Intel không bảo hành hay thừa nhận trách nhiệm về sự
chính xác hay hoàn chỉnh của bất cứ thông tin, văn bản, hình
ảnh, liên kết hay mục nào chứa trong Phần Mềm.

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM. KHÔNG BAO GIỜ TRONG BẤT CỨ HOÀN
CẢNH NÀO INTEL HOẶC CÁC NHÀ CUNG ỨNG CỦA HÃNG CHỊU
TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI HƯ HỎNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG
GIỚI HẠN Ở, CÁC KHOẢN LỖ, NGƯNG TRỆ KINH DOANH HAY
THÔNG TIN BỊ MẤT) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY VIỆC
KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, NGAY CẢ KHI INTEL ĐÃ
ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ NGUY CƠ HƯ HỎNG ĐÓ. MỘT SỐ QUY
PHẠM PHÁP LUẬT CẤM LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM
VỀ BẢO HÀNH HÀM Ý HOẶC HƯ HỎNG DO HẬU QUẢ HAY DO
TAI NẠN, VÌ VẬY SỰ HẠN CHẾ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP
DỤNG CHO QUÝ VỊ. QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ CÓ MỘT SỐ QUYỀN
PHÁP LÝ KHÁC TÙY THEO QUY PHẠM PHÁP LUẬT.
CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY. Intel có thể chấm dứt Thỏa Thuận
này vào bất cứ lúc nào nếu quý vị vi phạm các điều khoản của nó.
Khi chấm dứt, quý vị sẽ lập tức hủy Phần Mềm hay trả lại tất cả các
bản sao của Phần Mềm cho Intel.

CÁC LUẬT KHẢ DỤNG. Những lời đòi hỏi phát sinh từ Thỏa Thuận
này sẽ được giải quyết bởi luật California, trừ các nguyên tắc về xung
đột luật lệ và Công Ước Liên Hiệp Quốc về Hợp Đồng Bán Hàng. Quý
vị không được xuất khẩu Phần Mềm mà vi phạm luật lệ hay quy định
về xuất khẩu. Intel không chịu trách nhiệm theo bất cứ thỏa thuận
nào trừ khi chúng được lập thành văn bản và ký bởi một đại diện
được ủy quyền của Intel

CÁC QUYỀN BỊ CHÍNH PHỦ HẠN CHẾ. Phần Mềm được cung cấp
với các "QUYỀN BỊ HẠN CHẾ." Việc sử dụng, nhân bản hay tiết lộ
của Chính Phủ phải chịu sự hạn chế như nêu trong FAR52.227-14
và DFAR252.227-7013 và tiếp theo hoặc những tài liệu sau đó.
Việc Chính Phủ sử dụng Phần Mềm tạo thành sự thừa nhận về
quyền sở hữu của Intel đối với Phần Mềm. Nhà Hợp Đồng hay Nhà
Chế Tạo là Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd.,
Santa Clara, CA 95052.

Rev. IEISLA03192007

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT


(Seller/Integrator Distribution & Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.


DO NOT USE OR LOAD THIS SOFTWARE AND ANY ASSOCIATED
MATERIALS (COLLECTIVELY, THE “SOFTWARE”) UNTIL YOU
HAVE CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND
CONDITIONS. BY LOADING OR USING THE SOFTWARE,
YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU
DO NOT WISH TO SO AGREE, DO NOT INSTALL OR USE
THE SOFTWARE.

Please Also Note:


1. If You are a seller of Intel motherboards, integrator of
Intel motherboards into systems, or a seller of systems
that include Intel motherboards (“Seller/Integrator”) this
complete LICENSE AGREEMENT applies;
2. If You are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.

For Seller/Integrators:

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction


with Intel motherboard products. Use of the Software in
conjunction with non-Intel motherboard products is not
licensed hereunder.
Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a
nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license
under Intel’s and its supplier’s copyrights to:
a) copy or install the Software onto a single computer
system solely for commercial re-distribution purposes;
b) distribute the Software, to Your end-users, but only
under a license agreement with terms at least as
restrictive as those contained in Intel's Final,
Single User License Agreement, attached as Exhibit A;
and
c) copy and distribute the end-user documentation
which may accompany the Software, but only in
association with the Software.

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system


incorporating the Software, then You may transfer a single copy of
the Software and related end-user documentation to Your recipient
for use in accordance with the terms of this Agreement, provided
such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You
shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way
transfer or disclose Software to any third party. You shall not
decompile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is


granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or
otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an
independent auditor inspect Your relevant records to verify Your
compliance with the terms and conditions of this Agreement.

Language. The English language version of this Agreement


shall be the only legally binding version and shall prevail over
any translation. Any translation of this Agreement is provided for
convenience only and shall not be used in the interpretation or
construction of this Agreement and shall not be binding on the
parties.

Trademarks. You shall not use Intel's name in any publications,


advertisements, or other announcements without Intel's prior written
consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or
logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies


of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is
copyrighted and protected by the laws of the United States and
other countries, and international treaty provisions. You may not
remove any copyright notices from the Software. Intel or its
suppliers may make changes to the Software, or to items
referenced therein, at any time and without notice, but is not
obligated to support or update the Software. Except as otherwise
expressly provided, Intel grants no express or implied right
under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual
property rights. You may transfer the Software only if the
recipient agrees to be fully bound by these terms and if you
retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered


by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from
material physical defects for a period of ninety (90) days after
delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to
Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel
may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED


ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND,
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant
or assume responsibility for the accuracy or completeness of
any information, text, graphics, links or other items contained
within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS


SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER
(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT
OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE,
EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT
EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED
WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL
RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this


Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination,
you will immediately destroy the Software or return all copies of
the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall


be governed by the laws of California, excluding its principles of
conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for
the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of
applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under
any other agreements unless they are in writing and signed by an
authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided


with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the
Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14
and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the
Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's
proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel
Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT “A”
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.


DO NOT USE OR LOAD THIS SOFTWARE AND ANY ASSOCIATED
MATERIALS (COLLECTIVELY, THE “SOFTWARE”) UNTIL
YOU HAVE CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND
CONDITIONS. BY LOADING OR USING THE SOFTWARE, YOU
AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT
WISH TO SO AGREE, DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for
your personal, noncommercial use, and you may make one
back-up copy of the Software, subject to these conditions:
1. This Software is licensed for use only in conjunction with
Intel motherboard products. Use of the Software in
conjunction with non-Intel motherboard products is not
licensed hereunder.
2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any
part of the Software except as provided in this Agreement,
and you agree to prevent unauthorized copying of the
Software.
3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble
the Software.
4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the
Software by more than one user.
5. Conditions specific to Software from DivX, Inc.
(a) This LICENSE grants you the right to use the
Software
for personal use only. Except as may otherwise be
provided in a license grant directly from DivX, Inc.
to you,
commercial use of the Software or of the work
products
resulting from its use is not permitted under this
LICENSE.
(b) You are prohibited from using the Software
with software
or hardware products whose purpose is to
"transcode" or
convert DivX video or DivX Media Format content
into an
alternate format.
(c) NOTICES: USE OF THE SOFTWARE IN ANY
MANNER
THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD IS
PROHIBITED, EXCEPT FOR USE BY A CONSUMER
ENGAGING IN PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITIES.
(d) The Software contains MP3 Surround audio
coding
technology (the “MP3 Surround Technology”)
subject to
patents licensed from Fraunhofer IIS, Agere and
Thomson Licensing S.A. (“TLS”).
• THE MP3 SURROUND TECHNOLOGY PROVIDED
HEREIN
IS NOT FOR USE WITH AUDIO-ONLY
APPLICATIONS,
IMPLEMENTATIONS OR FUNCTIONALITY OR TO
CREATE AUDIO ONLY MP3 OR MP3 SURROUND
FILES.
You may not utilize MP3 Surround Technology
to encode
or decode MP3 or MP3 Surround audio to or
from a file
unless the corresponding DivX video file is
present.
YOU MUST ENTER INTO A LICENSE WITH TLS
FOR USE
OF MP3 SURROUND TECHNOLOGY FOR ANY
AUDIO-ONLY
APPLICATIONS, IMPLEMENTATIONS OR
FUNCTIONALITY OR TO CREATE MP3 OR MP3
SURROUND AUDIO-ONLY FILES.
• You may not include or bundle the MP3 Surround
Technology in or with any derivative products you
create without a DivX video decoder/encoder
present
unless you possess a license directly from TLS for
such
uses.
• You shall not create, distribute, or provide
instructions for
any MP3 or MP3 Surround audio-only programs,
applications or functions to call, access, or join
the MP3
Surround Technology unless you possess a
license directly
from TLS for such uses.
• Nothing in this License grants you rights in any
Trademarks Or logos owned or licensed by TLS,
including
without limitation, “mp3” or “mp3 Surround”.
You shall
not use any marks or logos using the word mp3
in a
manner that would cause confusion as to the lack
of MP3
or MP3 Surround audio-only functionality in your
product.
6. The Software may include portions offered on terms
in
addition to those set out here, as set out in a license
accompanying those portions.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title


to all copies
of the Software remains with Intel or its suppliers. The
Software is
copyrighted and protected by the laws of the United States
and
other countries, and international treaty provisions. You
may not
remove any copyright notices from the Software. Intel or
its
suppliers may make changes to the Software, or to items
referenced therein, at any time without notice, but is not
obligated
to support or update the Software. Except as otherwise
expressly
provided, Intel grants no express or implied right under
Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights.
You may transfer the Software only if the recipient agrees
to be
fully bound by these terms and if you retain no copies of
the
Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been


delivered
by Intel on physical media, Intel warrants the media to be
free from
material physical defects for a period of ninety (90) days
after
delivery by Intel. If such a defect is found, return the
media to
Intel for replacement or alternate delivery of the Software
as Intel
may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS


PROVIDED
ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS"
WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND
INCLUDING
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
NONINFRINGEMENT, OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not
warrant or
assume responsibility for the accuracy or completeness of
any
information, text, graphics, links or other items contained
within
the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL


INTEL OR ITS
SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES
WHATSOEVER
(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS,
BUSINESS
INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING
OUT OF THE
USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN
IF INTEL
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR
LIMITATION
OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR
CONSEQUENTIAL
OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE
LIMITATION MAY
NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER
LEGAL
RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO
JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may


terminate this
Agreement at any time if you violate its terms. Upon
termination,
you will immediately destroy the Software or return all
copies of
the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement


shall
be governed by the laws of California, excluding its
principles of
conflict of laws and the United Nations Convention on
Contracts for
the Sale of Goods. You may not export the Software in
violation of
applicable export laws and regulations. Intel is not
obligated under
any other agreements unless they are in writing and signed
by an
authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is


provided
with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure
by the
Government is subject to restrictions as set forth in
FAR52.227-14
and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of
the
Software by the Government constitutes acknowledgment
of Intel's
proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is
Intel
Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA
95052.

Rev. IEISLA03192007