You are on page 1of 4

II=ev nÓ s÷t;u hn¸du, nb å÷tg fUe yt‚r∆tgt¸ mu y‡; ;fU ÷t\z;u hn¸du>OO

lgu JMo fuU vkatkd, 13 slJhe fUtu åfUtrN;


chtfUDtxe, rN÷tah (ymb) mu åfUtrN; YfUbt∫t ÷ttufUråg rn‡=e mtπttrnf
fiU÷tu„zh ytih ntu hnt ni IbfUh mkf{Utr‡;
rJNuMtkfUO
∆ttrbofU mtbd{e fuU
rJNuMtkfU b¸ mÙ;u bq÷g vh
r÷tY mˆvfoU fUh¸ - rJ“ttvl =ufUh ÷ttC WXtYk
(03842) 242633 mˆvfoU &-(03842) 242633,
Postal registration no. SC-36/05-07 www.prernabharti.com preranabharati@gmail.com 9435213512
vksefUhK mkœgt (RNI No.) ASSHIN/2005/16397 ykf - 51 JMo -3 cw∆tJth vtiM Nw¢j M≤e mkJ;T 2066 (23 r=mˆch 2009) bq÷g - 3 h•vgu , v]≤ mkœgt 4

ceYmYlY÷t fUe mntg;t mu Ctsvt b¸ fUtuRo b;Cu= lnÈ


fUtAt\z Ctsvt b¸ -W=gNkfUh dtuÙJtbe
gtud airˆvglrNv fUt ytgtusl
åu.mk.,rN÷tah & rN÷tah fuU dtk∆te
CJl b¸ 21,22 r=mˆch fUtu gtud
airˆvglrNv fUt ytgtusl rfUgt
dgt> ÷ttg‡m ¢÷tc rN÷tah J
rA\ze fwUmeo fUe skd
åuhKt Ágqhtu rN÷tah & mbg fUt fuU åathfU hnu, W˙th vqJt¯a÷t b¸
mwbr; bubturhg÷t gtud luah ¢gtuh ymh rfUm vh lnÈ ntu;t? RmfUt Ctsvt fuU år;≤t;t btlu stlu Jt÷tu
mtumtgxe fuU mkgwˇU ;¿JtJ∆ttl b¸ åbtK =u hne fUtAt\z Ctsvt, fUrJ‡={ vwhfUtgÙ: fUt mˆbtl
21 r=mˆch fUtu vqJto‡n 11 csu fUCe ylwNtrm; =÷t fuU h•v b¸ ht≥[eg Ù;h vh ni> Ju fuU‡={ b¸ YlzeY
airˆvglrNv fUt NwCthˆC nwyt> vnatl cltlu Jt÷te Ctsvt lu fuU ;uhn bnelu Jt÷te mhfUth b¸ bk∫te
Cth; mk a th rldb r÷trbxu z ylwNtml nel;t b¸ fUtkd{um fUtu Ce hnu> vuNu mu rNGfU hnu fUrJ‡={ sJtnh ÷tt÷t vt„zug, rN÷tah & Ctsvt =÷t b¸ fUtuRo b;Cu= lnÈ
rN÷tah ≈tht åtgturs; Rm gtud vwhfUtgÙ: ;emhe cth mtkm= clu fUtAt\z rs÷tt Cth;eg sl;t vtxeo ni> =÷t fuU mCe Ù;h fuU fUtgofU˙tto
Ce bt; =u r=gt> =tu r=l vn÷tu
år;gturd;t fUt NwCthˆC dt‚∆te ceYmYlY÷t fuU Ymve af{J;eo WvrÙ:; ÷ttudt¸ fUtu stlfUthe å=tl nÓ> WlfuU mtkm= cllu mu cstg fUe ytuh mu 17 r=mˆch fUtu v∫tfUtht¸ YfU nÓ, ylwNtrm; nÓ> W=gNkfUh
ne v∫tfUth Jt;to fUh berzgt fuU
CJl b¸ C‘g h•v mu nwyt> Rm rJhtsbtl :u> W=TDtxl fUtgof{b fUe> Rm yJmh vh gtud dwh• mkdXl bscq; ntulu fuU rcFh;t fUtu mˆctur∆t; fUh;u nwY Ctsvt dtuÙJtbe lu ytdu fUnt rfU rfUm Dh
mtblu YfUsw x ;t fUt htd
yJmh vh bka vh ceYmYlY÷t fUt mkat÷tl mwctM akä ati∆the lu mwFbg C’tatgo, ÷ttg‡m ¢jc fuU lsh yt hnt ni> rs÷tt mCtvr; W=gNkfUh dtuÙJtbe b¸ ÷t\ztRo lnÈ ntu;e, RmfUt b;÷tc
y÷ttvlu Jt÷tu lu;tdK Ce 19- ytih Ctsvt fuU Ce;h mu AlfUh
fuU bntåck∆tfU ∂ehtb se, ÷ttg‡m rfUgt> bka vh NwCthˆC b¸ Ch; ybhlt: Fkz÷u tJt÷t, mwse; vxJt ÷ttu f U;k ∫ t b¸ Jtu x fUe lu fUnt rfU ytdtbe 24 r=mˆch gn ;tu lnÈ rfU vrhJth c‚x dgt ni>
20 r=mˆch fUtu vtxeo fUtgto÷tg yt hne mqaltyt¸ mu å;e; ntu;t ni
¢jc fu U y∆gG =u J tNeM ltxTgb l]¿g ytih gtud fUt å=Nol J htsq ati∆the ;:t ceYmYlY÷t htsler; ne ntJe ni ytih Ctsvt fUtu ;el JMo vqr;o fuU ct= lRo fUbuxe vrhJth c\zt ntudt ;tu :tu\ze cnw;
b¸ nwY nkdtb¸ mu yvlu fUtu Xdt rfU mtht GtuC rN÷tah mu mtkm=
vwhfUtgÙ:, nt:eAtu\zt ctdtl fuU rfUgt dgt> mwbr; bubturhg÷t fuU fu U yr∆tfUthe Y÷t.Y÷t.Ch , b¸ JaoÙJ Ù:trv; fUhlu fuU r÷tY fUt vwldoXl ntulu st hnt ni> rJrC™t Fx-vx a÷t;e ne hnude> W‡ntuklu
mt bnmqm fUh hnu nÓ> Ctsvt fuU Jrh≤ lu;t fUrJ‡={
m;eN a‡={ dwπtt, mwbr; bubturhg÷t mraJ fUts÷t mhfUth lu Ym.Ym.C’tatgo J NkfUh =tm mtkm= vw∫t fUt W;tJ÷ttvl Ce mbtath v∫tt¸ b¸ Ave Fch, vtxeo fUnt rfU Atuxe me ct; fUtu dwxctse
Ù:tleg mbtath v∫tt¸ b¸ vwhfUtgÙ: fuU vw∫t btun fuU a÷t;u
fu U yh•K =˙t bsw b =th J ai r ˆvglrNv fu U mˆc‡∆t b¸ ytr= WvrÙ:; :u> NuMtkN v]≤ 3 vh b¸ yNtkr;, ytvme b;Cu= ;:t fUt ltb =ufUh mbtath Atvlt XefU
÷tdt;th åfUtrN; ntu hne Fcht¸ mu nwyt ni> fUCe ht≥[eg ÙJgkmJu fU mkD
ylwNtmlnel;t fUt Fkzl fUh;u lnÈ ni> awltJ ntu;t ni ;tu =tu ;el
nwY dtuÙJtbe lu fUnt rfU fUtAt\z NuMtkN v]≤ 3 vh
bÓ yt∆tt rn‡=eCtMe nq‚-fUtAt\z rs÷ttr∆tfUthe d{t.mq.m. fUt d{tnfU mˆbu÷tl mˆv™t
åu . mk . ,rN÷tah & bÓ yt∆tt nÓ> rs÷ttr∆tfUthe lu rmVoU rn‡=e sJtnh ÷tt÷t ciXtFt÷t atg ctdtl fuU
rn‡=eCtMe nq‚, bÓ rn‡=e v\Z ÷tu;t “ttvl v\Zt ne lnÈ cr÷fU Nwı vtkzug, rN÷tah
nq‚, Rmmu vn÷tu yr∆t;b bÓ rn‡=e
b¸ ne fUtgo rfUgt nq‚> ckd÷tt fUt
WîtthK fUh;u nwY rJNwı;tvqJofU
v\Zt> W‡nt¸lu htsCtMt rf{Ugt‡Jg
& rJd; 8 JMtu¯
mu fUtAt\z rs÷tu
∂rbfU lge fUˆvle mu FwN
ågtud ;tu rN÷tah b¸ ytfUh rfUgt mrbr; fuU dr;rJr∆tgt¸ fuU cthu b¸ b¸ d{tnfU mwhGt åu.mk.,rN÷tah & scmu ciXtFt÷t ctdtl fuU lY åck∆tfU me.Y÷t.
rVUh Ce ckd÷tt bt;]CtMt ni ;tu rJÙ;]; stlfUthe ÷tulu fUe ct; fUne, mrbr; mrf{ g atg ctdtl fUtu curm÷t R‡xhluNl÷t gt=J mu Jt;to fUhlu vh W‡ntuklu Ce
mˆbtl ;tu hnudt ne> ÷turfUl rn‡=e W‡nt¸lu fUnt rfU chtfUDtxe b¸ rn‡=e h•v mu fUtgoh; ni fUˆvle lu Fhe=t, ;cmu ctdtl W¿mtn r=Ftgt ytih fUnt rfU ytlu
ht≥[CtMt ni, RmfUt bÓ mˆbtl fUh;t fuU fUtb b¸ rZ÷ttRo ntu hnt ni Rm vh rsmfu U a÷t;u ÷tdt;th W™tr; fUh hnt ni> gn Jt÷tu mbg b¸ ctdtl ytih W™tr;
nq ‚ > sc vq J tu o ˙ th rn‡=w Ù ;tle fUthJtRo ntult atrnY> rJd; 11 d{tnfUt¸ b¸ fUtVUe fUnlt ni ciXtFt÷t ctdtl fuU fUhudt> W‡nt¸lu fUnt rf ctdtl fuU
mˆbu÷tl fuU v=tr∆tfUthe “ttvl =ulu r=mˆch fUtu fUtAt\z rs÷ttr∆tfUthe Jië, c]suN r;Jthe, bltus fwUbth c=÷ttJ ytgt ni> mrbr; fuU ∂rbfUt¸ fUtu mCe mwrJ∆tt mbg vh
rs÷ttr∆tfUthe fuU vtm vnw‚a;u nÓ ;tu lu vqJtuo˙th rn‡=wÙ;tle mˆbu÷tl fuU
rN÷tah dtk∆te CJl b¸ ytgturs; rfU Jsl b¸ nuhtVuUhe, rb÷ttJx ;:t ∂rbfUt¸ fUt> 2 JMo b¸ lge fUˆvle
mu WvgwoˇU ct;¸ fUne> fUtAt\z fuU‡={eg fUbuxe fuU y÷ttJt fwU÷t 44 htNl å=tl rfUgt st;t ni> Rmr÷tY
Ju ÙJgk ne “ttvl v\ZfUh mcfUtu v=tr∆tfUtrhgt¸ WbtfUt‡; r;Jthe, rs÷ttfUthe lu v=tr∆tfUtrhgt¸ fUtu mne NtFt fUbuxe mrf{g h•v mu fUtgo
d{tnfU mwhGt mrbr; fuU d{tnfU fUt÷ttctsthe b¸ ytb yt=be Xdt lu ctdtl fUt W¿vt=l 52 nsth mu
∂rbfU Ce W¿mtnvqJofU ctdtl fuU
mwlt;u nÓ ytih WvgwoˇU ct;¸ ctu÷t;u yh•K fwUbth bn;tu, vkfUs Nw¢j fUtgoJtne fUt ytáJtml r=gt>
mˆbu÷tl b¸ bntmraJ rJÀjJ st hnt ni> rNGt fuU yCtJ b¸ 2 ÷ttF fuUse vnwa ‚ t r=gt> 5 ÷ttF
fUh hne ni> 18 r=mˆch fUtu dtuÙJtbe lu yvlu år;Ju=l b¸ fUnt NuMtkN v]≤ 3 vh vti∆tt¸ fUe lmohe ÷tdtge dge ni> W™tr; fuU r÷tY vrh∂bh; ni>

ltRox mwvh mtultvwh b¸ =wDoxlt ;el r=Jmeg sl mqalt yrCgtl mˆv™t årmı mtrn¿gfUth, v∫tfUth y;el =tN fUtu bt;]rJgtud
åu.mk., rN÷tah & d; 18 r=mˆch yF„z Cth; fuU ckd å=uN fuU dnht ÷tdtJ :t, J]ıtJÙ:t b¸ Ce
d{Ù;, 8 fUe bti; 24 Dtg÷t åu.mk.,dtintxe & åum R‡VUthbuNl
Ágqhtu dtintxe ≈tht fuU‡={ mhfUth fuU
fUtu htr∫t 10.30 csu hk d vw h
lJv÷÷te rÙ:; rJœgt;
∂en’ rs÷tu fuU Jlu=e dtkJ b¸ 1930
b¸ vi=t nwge rnh„gåCt =tN fUt
Ju rlgrb; y∆ggl fUh;e :e>
Ju yvlu veAu vt‚a vw∫t,
åu h Kt Ágq h tu & dw J tntxe mu cth z[tRJh fUtu dt\ze ;us a÷ttlu Cth; rlbtoK gtuslt‡;do; ;el ath vw∫te, cnwYk, =tbt=, lt;e-
mtrn¿gfUth, v∫tfUth y;el =tN rJJtn lgl∂e dtkJ fuU n÷t∆th =tN
ydh;÷ttdtbe ltRox mwvh vqst mu blt rfUgt :t bdh at÷tfU lu r=Jmeg slmqalt yrCgtl fUt vtu;u mrn; Chtvqht vrhJth Atuz\ dge
fuU fUrl≤ C{t;t mwle÷t =tN fuU fuU mt: nwyt> YfU c\zu vrhJth fuU
x[iJu÷m cm mtultvwh fuU ÷ttuCt l=e rfUme fUe YfU l mwl;u nwY dt\ze ytgtusl vr¥tb dthturn÷m b¸ rfUgt nÓ> W‡nt¸lu yvlu b∆twh ‘gJnth mu
rlJtm vh WlfUe btk rnh„gåCt Dh-mkmth fUt =trg¿J rlJton fUh;u
b¸ =wDoxltd{Ù; ntulu mu cÂau mrn; fUe h‹;th fUtu ;us ne hFt> gtr∫tgt¸ dgt> 16-18 r=mˆch fUtu mcfUtu åCtrJ; rfUgt> WlfuU Jrh≤
=tN fUt rl∆tl ntu dgt> 79 nwY mkde;, mtrn¿g J ∆ttrbofU fUtgtū
ytX ÷ttudt¸ fUe bti; ntu dRo> lNu lu c;tgt rfU cth-cth at÷tfU fUtu ytgtu r s; yrCgtl b¸ rs÷tt vw∫t y;el =tN rJœgt; fUrJ,
JMeog rnh„gåCt =tN ∆ttrbofU fuU år; ÷tdtJ fuU a÷t;u v\zturmgt¸
fUe nt÷t; b¸ ;us dt\ze a÷ttlu fuU xtufUlu vh Ce Jn W÷xu nbÈ fUtu ne åNtml dthtu rn÷m, zeYVUve, åJ]r˙t fUe brn÷tt :e> b¸ ÷ttufUråg :e> y∆ggl mu WlfUt NuMtkN v]≤ 3 vh
fUthK gn Dxlt Dxe ni> 30 mu Ce mwlt;t hnt> ÷ttrz[bctRo fuU vtm YfU zeYJeve, de; J z[tbt rJCtd lu
yr∆tfU ÷ttud sœbe nwY nÓ> 18 ntux÷t b¸ mCe gtr∫tgt¸ lu Ftlt mngtud rfUgt> W=TDtxl mbthtun
r=mˆch fUe Ctuh b¸ buDt÷tg fuU
sgr‡;gt rs÷tu fuU WbrfUgtkd
vqJtu˙o th hu÷tJu rN÷tah b¸ ImtbqrnfU
Ftgt, z[tRJh Ce lNu fUe nt÷t; b¸
dt\ze ytdu a÷ttlt Nwh• rfUgt ytih
fUtu Ù:tleg rs÷ttr∆tfUthe mksg
dtug÷t lu mˆctur∆t; rfUgt> veytce
zeytzeY fuU åtusu¢x ztghu¢xh
∂eb;e YVU me Y mk d bt,
rJrC™t rJMgt¸ vh stlfUthe å=tl
fUe> r≈;eg r=l fuU‡={ mhfUth fUe
:tlt‡;od; Ù:tl vh l=e b¸ rdhfUh Ctuh cu÷tt b¸ ÷ttuCt l=e b¸ cm fUtu
gn =wDoxlt Dxe ni> v;t a÷tt ni
rfU fuUrcl b¸ ciXu gtr∫tgt¸ lu cth- b¸ 9 nsth rJJtnO 31 slJhe fUtu
=wDoxltd{Ù; fUh r=gt> DxltÙ:÷t
NuMtkN v]≤ 3 vh
fuU mˆvfoU yr∆tfUthe Ylsu NirfUgt
lu ÙJtd; JˇU‘g r=gt>
å:b r=l fuU fUtgof{b b¸
yr;.rs÷ttr∆tfUthe Yˆc{tum bhtfU,
rbNl fUtuytrzoluxh fuU.xe.mkdbt
ytr= lu WvrÙ:; ltdrhfUt¸ fUtu
gtusltyt¸ fUtu ntR÷ttRx rfUgt dgt>
18 r=mˆch fUtu yrCgtl fUt
mbtvl mbthtun nwyt> åu.mk.,rN÷tah & ÷ttg‡m ¢jc fUu ;theF 10 slJhe ni> Rmr÷tY stu
;¿JtJ∆ttl b¸ ytgturs; ImtbqrnfU Ce ‘grˇU ytJu=l v∫t ÷tu awfuU nÓ
rN÷tah burzfU÷t fUt÷tus st÷teltux fuU mt: vt‚a rdh‹;th v= rhˇU rJJtnO ytdtbe slJhe bnelu fuU
31 ;trhF fUtu ntulu st hnt ni> mkÙ:t
gt ÷tulu Jt÷tu nÓ Ju VUtuxtu ytih ytgw
åbtK v∫t fuU mt: 10 slJhe
lRo r=÷÷te (mbt.Ys¸.) & snt‚ fUe ytuh mu ImtbqrnfU rJJtnO b¸ fuU Ce;h Wmu sbt fUh =¸> ntulu
Chtumu fUt fuU‡={-ztp0 mk=evl v{u.mk.,rN÷tah & rN÷tah åub;÷tt
fuU YfU ntux÷t d{ux RÙxlo mu mult fuU
ymb b¸ athtu ytuh ltifUhe fUe
;÷ttN b¸ cufUth gwJt bthu-bthu rVUh
rnÙmt ÷tulu Jt÷tu =ˆvr˙t gt WlfuU Jt÷tu mtbqrnfU rJJtn b¸ stu\zt¸
åu.mk.rN÷tah & rN÷tah burzfU÷t bt;t-rv;t ÷ttg‡m lu∫t yÙv;t÷t fUe mkœgt merb; hnude> YfU åum
fUtu mˆctur∆t; fUh;u nwY yÙv;t÷t sJtlt¸ lu st÷te ltux mrn; vt‚a hnu nÓ, Jne vqJtu˙o th hu÷tJu b¸ 9 nsth
fUt÷tus fUe rÙ:r; vn÷tu mu cnw; mu 100/- h•vgu fUt ytJu=l v∫t rJ“trπt fuU bt∆gb mu gn mbtath
fuU y∆gG ztp0 mk=evÙJÀl ∆th lu ÷ttudt¸ fUtu rdh‹;th rfUgt ni> vfU\zu v= rhˇU v\zu nwY nÓ> 18 r=mˆch
cun;h ni, vn÷tu =Jt, rarfU¿mfU, mkd{n fUhlu fuU rjY fUnt dgt ni> gtuslt fuU rl=uNfU ybh lt:
WvgwoˇU ct;¸ fUne> W‡ntuklu fUnt rfU dgu vt‚at¸ ni÷ttfUt‡=e rs÷tu fuU fUtu htflg mCt b¸ ydv mtkm=
gk∫tt¸ fUt yCtJ :t rsmfUt mbt∆ttl ytJu=l v∫t sbt fUhlu fUe ykr;b F„zu÷tJt÷t lu r=gt>
2004 mu ne burzfU÷t fUt÷tus b¸ rlJtme nÓ> 17 r=mˆch fUtu 11 Jehu‡={ åmt= Jiág fuU åált¸ fuU W˙th
J;obtl b¸ ntu awfUt ni> burzfU÷t fuU Rm v= vh ytmel nÓ, Rm JMo rVU÷z hursbu‡x fuU sJtlt¸ lu Atvt b¸ hu÷tJu år;bk∫te R.ynb= lu
Ce;h vgtoπt mVUtRo rb÷tude, =wdo‡∆t
lnÈ rb÷tudt> lRo-lRo yt∆twrlfU
WlfUt fUtgofUt÷t mbtπt ntu stgudt>
burzfU÷t fuU rJfUtm fuU r÷tY YfU
bthfUh st÷te ltux fUt ∆tk∆tt fUhlu
Jt÷tt¸ fUtu ∆th =ctuat> vfU\zu dgu
c;tgt rfU vqJtuo˙th mebt hu÷tJu b¸
fwU÷t 8957 v= Ft÷te vzt ni>
vnt\z ÷ttRol b¸ rVUh zfiU;e
bNel¸ ytRo nw R o ni > rN÷tah fUhtu\z h•vgu fUt csx cltgt dgt ÷ttudt¸ b¸ YfU vwr÷tm fUbeo Ce rsmb¸ Y ytih ce fiUxudhe b¸ 82 åu.mk.rN÷tah & vnt\z ÷ttRol b¸ vwl& ÷ttbrzkd seythve fUe CqrbfUt vh
burzfU÷t fUt÷tus yÙv;t÷t åck∆tl ni> 2005 mu ne rJfUtm fUt fUtgo Ntrb÷t ni> yÁ=w÷t mwCtl ÷tÙfUh fu U y÷tdtvw h :tlt‡;do ; J;obtl b¸ vwr÷tm rhsJo b¸ fUtgoh; v=, me ytih ze fiUxudhe b¸ fwU÷t zfiU;e fUe Dxlt Dxe ni> fUtAt\z Ce mJt÷t WX hnt ni> 18 r=mˆch
yCe ÙJtÙ⁄g muJt fuU fuU‡={ b¸ yÂAe ythˆC ntu awfUt ni, J;obtl b¸ 60 ltbfU vwr÷tm fUbeo ni÷ttfUt‡=e rs÷tu Ftrmgtvkwse fUt rlJtme ni> mwCtl Y¢måum b¸ zfiU;e fuU ct= mNÙ∫t fUe Ntb ÷ttbrzkd mu ÙvuN÷t x[ul
NuMtkN v]≤ 3 vh NuMtkN v]≤ 3 vh
muJt å=tl fUh hnt ni> yJfUtN gtusltyt¸ vh fUtb a÷t hnt ni> zfiU;t¸ fuU =÷t lu ydh;÷tt ÙvuN÷t ydh;÷tt fuU r÷tY hJtlt nwRo :e>
÷tulu mu vqJo 17 r=mˆch fUtu v∫tfUtht¸ NuMtkN v]≤ 3 vh vim‡u sh x[lu b¸ ÷tqxvtx rfUgt> vnt\z zfiU;t¸ lu gtr∫tgt¸ fUtu nr:gth fUt

std]; ;e:oÙ:÷t,
YmYmveYb x[Ùx htsÙ:tl ≈tht hturdgt¸ fUe rl&Nw÷fU rarfU¿mt ÷ttRol fuU bqVUt ÙxuNl fuU fwUA vn÷tu
5695 ztWl ÷ttbrzkd ydh;÷tt
zh r=FtfUh mtult-at‚=e, btuctR÷t
mux, h•vgt ytr= Ael r÷tgt>
åu.mk.,rN÷tah & =timt htsÙ:tl fuU ÷ttC WXtgt> ÙJtÙ⁄g vheGK fuU fUtu Ce mntg;t btRctkd ÙxuNl mu vn÷tu =hJtst
mÂau Ü=g mu fUe Ym Ym ve Yb bu b tu r hg÷t y÷ttJt hturdgt¸ fUtu =Jt J ∂JK fuU r÷tY ÷tdtgt
ÙvuN÷t vimu‡sh x[ul fuU vt‚a lkch
dge bltufUtbltYk ctude b¸ DwmfUh zfiU;t¸ lu ÷tqxvtx Ftu÷tfUh a÷t;e x[ul mu fqU= fUh
VUtW„zuNl x[Ùx ≈tht W˙th vqJt¯a÷t gk∫t Ce å=tl rfUgt dgt> rN÷tah dgt :t> Rm zfiU; Ctd F\zu nwY>
vqKo ntu;e ni> rfUgt> zfUi;e fUe Dxlt ntulu mu
fuU dhec hturdgt¸ fUe rarfU¿mt fuU ltbo÷t ÙfqU÷t b¸ ytgturs; rNrJh rNrJh b¸ rJNuM
r÷tY 15-17 r=mˆch ;fU ;el bku vt‚a mti mu yr∆tfU bhest¸ lu h•v mu burzmel,
Ù:tlt¸ vh rl&Nw÷fU rarfU¿mt vheGK fUhJtfUh bw‹; =Jt åtπt ltfU, fUtl, åu h Kt Cth;e vtXfU bk a fUt
rNrJh ytgturs; rfUgt dgt> 15 fUe> mwcn 10 csu mu ne lRo d÷tt, Ù∫tehtud
r=mˆch fUtu r∫tvwht fuU ∆ttu÷ttRo, 16
r=mˆch fUtu rbstuhb fUu Jtgh„xe
r=÷÷te ÷tuze nrzo‡s burzfU÷t
fUt÷tu s fu U rJœgt; abo htu d
ytih rNNwhtud fuU
r÷tY ytgturs;
ytbk∫tK mCe =uNCˇU ltdrhfUt¸ fUtu
b¸ ytih 17 r=mˆch fUtu rN÷tah rJNuM“t ztp0 htb ak=h ytih htb nwyt :t> rNrJh fuU ytgtusl b¸ rNrJh b¸ JeveY÷t Ù;h fuU 20 IIhtsCtMt rf{ U gt‡Jgl mrbr; fUe
b¸ rarfU¿mt rNrJh ytgturs; rfUgt bltunh burzfU÷t fUt÷tus fuU rJœgt; Cth; mkath rldb r÷trbxuz fuU bhest¸ fUtu ∂JK gk∫t Ce r=gt dgt>
dgt> r∫tvwht ytih rbstuhb b¸ Jnt‚ rarfU¿mfU ztp0 su.me. htg lu bntåck∆tfU ∂ehtbse J y‡g rNrJh b¸ bntåck∆tfU ∂ehtbse fuU rlrÌf{Ug;t ytih yfUbo„g;t fuU rJh•ı mCtOO
fUe htflg mhfUth fuU ÙJtÙ⁄g rJCtd r=lCh bhest¸ fUt ÙJtÙ⁄g vheGK yr∆tfUtrhgt¸ fUt rJNu M h•v mu y÷ttJt ÷ttg‡m ¢jc fuU ybhlt:
mti.mu- chb ctct bkr=h, rN÷tfwU\ze fUe mntg;t mu rNrJh ytgturs; fUh W‡n¸ =JtRogt‚ =e> ÷ttg‡m ¢jc
Ù:tl& lhrmkn W0bt0 rJët÷tg m=hDtx, rN÷tah
gtud=tl :t ytih vqht r=l rNrJh Fkzu÷tJt÷t, =uJtNeM vwhfUtRÙ:,
atg ctdtl, fUtAt\z-ymb nwY> rNrJh fUt mifU\zt¸ hturdgt¸ lu fUe ytuh mu 7 Ù:tleg rarfU¿mfUt¸ b¸ ‘gJÙ:t =uF;u hnu> ÙJtÙ⁄g htsuN R¿gtr= WvrÙ:; :u> r=ltkfU & 25 r=mˆch r=l Nwf{Jth, vqJto‡n 11 csu
cw∆tJth (23 r=mˆch 2009) v]≤ 2
yb]; Jal
nb RoáJh fUtu mJo‘gtve, ‡gtgfUthe btlfUh WmfuU
ylwNtml fUtu yvlu seJl b¸ W;th¸du>
fUtil nik rlr;l dzfUhe? lgu y∆gG d\zfUhe lu Ctsvt fUe fUbtl mkCt÷te lRo r=÷÷te, (mbt.Ys¸.) & lRo ve\\Ze fUtu fUbtl mtivlu fUe yvlt mkrJ∆ttl ni ytih Jn ytk;rhfU ÷ttufU;k∫t b¸ rJáJtm
mbt.Ys¸me& rlr;l dzfUhe yc Cth; fuU WlfuU rF÷ttVU btb÷tt =so rfUgt :t> ht≥[eg ÙJgkmuJfU mkD fUe RÂAt fUtu vqht fUh;u nwY Cth;eg fUh;e ni Rmr÷tY nh ;el JMo b¸ lY y∆gG fUt awltJ
-vk0 ∂ehtb Nbto ytatgo
mcmu c\zu rJvGe =÷t sl;t vtxeo fuU lY 1995 b¸ Jtu bntht≥[ b¸ rNJ sl;t vtxeo lu yts yvlt y∆gG c=÷t r=gt ni ytih 58 rfUgt st;t ni>OO
ht≥[eg y∆gG cl dY nÓ> W‡nt¸lu rlJ;obtl mult-Cth;eg sl;t vtxeo fUe dXck∆tl mhfUth JMeog htslt: rmkn fUe sdn 52 JMeog rlr;l dzfUhe fUtu htslt: rmkn lu fUnt rfU mt: ;=:o y∆gG fUt
mkvt=fUeg y∆gG htslt: rmkn fUe sdn ÷te ni, Ju b¸ ÷ttufU rlbtoK bk∫te cltY dY ytih ath mt÷t vtxeo fUe fUbtl mtÓv =e dRo ni> W‡nt¸lu NrlJth fUe =tuvnh mu v= mCt÷tlu fuU ct= W‡nt¸lu ;el JMo ;fU vtxeo fuU vqKofUtr÷tfU
Ctsvt fuU ltÓJuk ht≥[e y∆gG clu nÓ> Ju ;fU bk∫te v= vh hnu> bk∫te fuU ¡v b¸ Jtu yvlu ne fUtgoCth r÷tgt ni> Ctsvt fuU ht≥[eg fUtgto÷tg 11, yNtufU y∆gG fuU ¡v b¸ yvlt fUtgofUt÷t r=mkch b¸ vqht fUh r÷tgt
berzgt ≈tht bntå÷tg fUt nti‘Jt Ctsvt fuU yc ;fU fuU mcmu gwJt y∆gG yÂAu fUtbt¸ fUe Jsn mu sc=oÙ; ;theVU Ce htuz b¸ ÷tt÷tf]ÌK ytzJtKe ytih htslt: rmkn lu VU÷tqbt÷tt ni> W‡nt¸lu mkm=eg ctuzo fuU ViUm÷tu fUt rsf{ fUh;u nwY fUnt,
rvA÷tu fRo bnelt¸ mu R÷tu¢x[trlfU berzgt b¸ Rm ct; fUtu nÓ> htsler;fU dr÷tgtht¸ btlt st hnt :t cxtuh awfuU nÓ> 1989 b¸ Jtu vn÷te cth rJ∆ttl vnltfUh ytih ÷tzTzq rF÷ttfUh vtxeo fuU lY y∆gG fUt ÙJtd; IIbÓlu åÙ;tJ hFt :t rfU rlr;l dzfUhe gtu…g mGb ytih
rfU ht≥[eg ÙJgkmJu fU mkD (ythYmYm)Rm vrhM= fuU r÷tY awlu dY> nt÷ttkrfU Wmmu vn÷tu rfUgt> vtxeo fuU Jrh≤ v=tr∆tfUthe Rm yJmh vh btisq= :u> fwUN÷t htsler;fU fUtgofU;to ni ytih gr= vtxeo b¸ y∆gG fUe
÷tufUh år;Ùv∆tto bae ni rfU fUtil rfU;lt nti‘Jt F\zt fUh mfU;t bntht≥[ fUe htsler; b¸ mrf{g hnu rlr;l dzfUhe vn÷te rsˆbu=the W‡n¸ mtÓve stY ;tu vtxeo fUtu nb rs;lt mw=]\Z ytih
v= fuU r÷tY WlfuU ltb vh vn÷tu ne bwnh 1983 b¸ Jtu awltJ nthu Ce :u, Jtu rvA÷tu
ni? rfUm ct; fUt nti‘Jt, ;tu Ibntå÷tgO fUt> Rl ∆tbtfuU=th, ÷tdt awfUt :t> Rmr÷tY WlfuU y∆gG cllu 20JMtu¯ mu rJ∆ttl vrhM= fuU m=Ùg nÓ ytih cth ht≥[eg htsler; b¸ yt hnu nÓ y∆gG fUt v= mkCt÷tlu dr;Ne÷t cltlt atn;u ni> Wmb¸ mVU÷t;t rb÷tude> Rm åÙ;tJ
mlmleFus, ht¸dxu F\ze fUh =ulu Jt÷te mqaltyt¸ vh dtih fUhu ;tu fUe DtuMKt fUtu rmVoU ytivatrhfU;t btlt ytrFhe cth 2008 b¸ rJ∆ttl vrhM= fuU r÷tY fuU ct= W‡nt¸lu fUnt ni rfU Ju vtxeo b¸ mCe ÷ttudt¸ fUt vh mkm=eg ctuzo b¸ ytb mnbr; :e>OO W‡nt¸lu c;tgt rfU fURo
v;t a÷tudt rfU fUtuRo r=Ft hnt ni, CwdCeog n÷ta÷t mu bntå÷tg st hnt :t> dzfUhe fUe nirmg; ht≥[eg Ù;h awlu dY> Jtu bntht≥[ rJ∆ttl vrhM= b¸ rJvG btdo=Nol ÷tu;u nwY mCe fUtu mt: ÷tufUh a÷t¸du> Ctsvt htflgt¸ fuU bwœgbkr∫tgt¸ mu Ce Rm rJMg b¸ W‡nt¸lu aato fUe :e
ntude ;tu fUtuRo mbwä Fti÷tudt, …jurNgh rvD÷t stYkdu, v]⁄Je zqc vh cnw ; vnatle lnÈ ni , vh Jtu fuU lu;t Ce hnu nÓ> W‡nt¸lu yvle vnatl sbel b¸ lu;]¿J f{b b¸ Nwf{Jth fUtu vtxeo lu ÷ttufUmCt b¸ lu;t ytih Ju Ce Rm åÙ;tJ mu mnb; :u> htslt: rmkn lu yvlu v=
ythYmYm fuU anu;u btlu st;u ni ¢gt¸rfU mu sw\zu YfU fUtgofU;to fuU ;tih vh cltRo nÓ> Jtu år;vG fUt v= yvlu mcmu mu ¿gtdv∫t =ulu fUe
stgude simu =nN; vi=t fUhlu Jt÷tu NÁ=t¸ fUt ågtud ntu;t ni>
Jtu mkD fuU YfU år;cı ytih rl≤tJtl YfU htslu;t fuU mt:-mt: YfU fU]MfU ytih ylw b ;e lu ÷ tt ÷tt÷tf] U ÌK Dtu M Kt fUh;u nw Y
yc sht mt∆tthK =]r≥ mu rJath fUhu ;tu …jtuc÷t Jtrb¯d fuU ytzJtKe mu ÷tufUh Wmu mwMbt rlr;l dzfUhe fu U
ÙJgkmuJfU nÓ, WlfuU rv;t sntp mkD fuU YfU YfU Wëtudvr; Ce nÓ> ÷turfUl stlfUthe fUe
a÷t;u =wrlgt F;hu b¸ ni> å=qMK fuU a÷t;u åtf]Ur;fU W:÷t- mtbt‡g fUtgofU;to :u JnÈ bt;t YfU årmı htg b¸ WlfuU y∆gG fuU fwmeo ;fU stlu fUe ÙJhts fUtu =ulu fUe DtuMKt fUe ;¿fUt÷t fUtgo C th
vw:÷t bae nwRo ni> btimb c=÷t hnt ni, mwltbe, CqfUˆv ytih åathfU :È> 52 JMeog rlr;l dzfUhe mcmu c\ze Jsn ythYmYm mu ls=efUe btle :e> NrlJth fUtu DtuMKt fUe dRo mkCt÷tlu fUe DtuMKt
;qVUtl mu Cthe bt∫tt b¸ ;ctne ntu hne ni> vhbtKw ytih sirJfU ht≥[eg y∆gG cllu mu vn÷tu bntht≥[ b¸ st;e ni> ÷ttufUmCt awltJÈ b¸ ÷tdt;th =qmhe ni rfU htflgmCt b¸ lu;t år;vG fUe W‡nt¸lu Rm vrhJ;ol
nr:gth =wrlgt b¸ fUne Ce rJltN fUhlu fuU r÷tY åÙ;w; ni> fwUA l Ctsvt fuU å=uN y∆gG :u, Jtu bntht≥[ cth nth fuU ct= Ctsvt b¸ stu W:÷t vw:÷t ni fUt v= vn÷tu fUe ;hn y¡K vh rxÀvKe fUh;u nwY
rJ∆ttl vrhM= fuU m=Ùg Ce ni>k WlfUt s‡b Wmmu Wcthlu fuU r÷tY ythYmYm lu vtuxeo fuU su x ÷te mk C t÷t;u hn¸ d u > fUnt IIstu dr;Ne÷t
fwUA, fUnÈ l fUnÈ ;tu Dx hnt ni? vn÷tu Ce DxltYk nwRo nÓ, ytdu
bntht≥[ fuU ltdvwh rs÷tu b¸ YfU c{—tK NeMo v=tr∆tfUtrhgt¸ fuU c=÷tlu fUe ct; fUne> W÷÷tuFleg ni rfU ydÙ; bnelu ytih mGb lnÈ ntudt
Ce nt¸de rfU‡;w RmfUtu ÷tufUh sl;t b¸ yt;kfU ViU÷ttlu fUt ¢gt ;wfU ytih sc mkD lu gn fUnt rfU lgt y∆gG fuU yk; b¸ ht≥[eg ÙJgkmuJfU Jnt‚ rsˆbu = the b¸
vrhJth b¸ nwyt, Jtu ;el cÂat¸ fuU rv;t nik>
ni? gu R÷tu¢x[trlfU ail÷t cwrı fuU stuh vh yvle xe.yth.ve. W‡nt¸lu Y÷tY÷tce ytih YbfUtpb ;fU fUe r=÷÷te mu lnÈ ntudt ;tu lu;t fUe ;÷ttN nwRo mkD fuU åbwF btunl CtdJ; lu Ctsvt fuU yk=¡le fU÷tn vrhJ;ol R;le mns;t mu lnÈ ntu mfU;t>OOfUtkd{um ytih lun¡-
c\Ztlu fuU r÷tY sl;t b¸ bntå÷tg fUt nti‘Jt F\zt fUhlu b¸ swxu nÓ> rNGt ÷te nÓ, dzfUhe lu At∫t seJl b¸ ne rsmb¸ WlfuU mt: dtuJt fuU vqJo bwœgbk∫te bltunh vh rak;t strnh fUe :e ytih ve\Ze fUtu =trg¿J mtÓvlu fUe dtk∆te vrhJth fUt ltb r÷tY rclt W‡nt¸lu fUnt, IIYfU ne vrhJth
gr= ÷ttudt¸ b¸ RmfUt nti‘Jt l F\zt fUhfuU mfUtht¿bfU vn÷t fUe yrF÷t Cth;eg rJët:eo vrhM= mu swzfUh vtrh¢fUh fUt Ce ltb WCht, vh ytzJtKe fuU mkD fUe vwhtle RÂAt fUtu =tunhtgt :t> Wm mbg vtxeo fuU fUtu fUtuRo ‘©trˇU ne vtxeo fuU lu;]¿J fUt =trg¿J rlCtY, Yumt
st;e> å=wMK mu catJ fUe rNGt =e st;e> rcr÷zkdt¸ fUt skd÷t yvlu htsler;fU mVUh fUe Nw¡yt; fUe> cthu b¸ vtrh¢fUh fuU rJJt=tÙv= cgtl lu WlfUt mCe Jrh≤ lu;tytu¸ lu btunl CtdJ; fUmu bw÷ttfUt; fUe nbthu gnt‚ lnÈ niOO W‡ntuklu rlr;l dzfUhe fUtu yvle fwUmeo
yvlu QstoJtl ‘grˇU¿J ytih mc fUtu mt: v;t fUtx r=gt ytih Rm ;hn WlfuU htÙ;u yr∆tfU :e ytih ;Ce mu gn ;g btlt st hnt :t rfU vtxeo lu mCe mtÓv;u nwY NwCfUtbltY‚ =e> RmfuU ct= ÷tt÷tf]UÌK ytzJtKe lu
ne å÷tg fUt ytbk∫tK ni, WmfUe sdn vu\z, vti∆tu WdtfUh ne =wrlgt Ù;h vh lu;]¿J vrhJ;ol ntudt> nt÷ttkrfU Nwf{Jth ytih NrlJth Ce rlr;l dzfUhe fuU åNtml Gb;t fUe ;theVU fUh;u nwY
÷tufUh a÷tlu fUe Fqce fUe Jsn mu Jtu ytmtl ntu dY> ytrFh b¸ ÷tt÷tf]UÌK ytzJtKe
fUtu catgt st mfU;t ni> ytiëturdfUefUhK fuU a÷t;u bntå=wMK fUe htg vh rlr;l dzfUhe fuU ltb vh fUtu vtxeo lu lu;]¿J vrhJ;ol fUe stu DtuMKtYp fUe nÓ Wmb¸ rJáJtm s;tgt rfU J vtxeo fUtu ytdu c\Ztlu b¸ mVU÷t nt¸du>
nbuNt yvlu Jrh≤ ÷ttudt¸ fuU råg hnu nÓ>
ViU÷t hnt ni> WmfUe sdn nÙ;rN÷v, fwUxeh Wëtud fUtu c\ZtJt rJJt=t¸ mu Ce WlfUt rhá;t hnt ni> ÷ttufU ythYmYm lu yvle dwnh ÷tdt =e :e> NrlJth fUtuRo Ce DtuMKt atÓfUtlu Jt÷te lnÈ nik ytih RmfUe yxfU÷tuk rlr;l dzfUhe Wme ltdvwh Nnh fuU hnlu Jt÷tu ni snt‚ ht≥[eg
r=gt st;t> c\zu-c\zu ct‚∆t cltfUh lr=gt¸ fUtu mwFtgt st hnt ni, mCt fuU awltJ fuU =tihtl å∆ttlbk∫te 19 r=mkch fUtu Ctsvt fuU mkm=eg ctuzo b¸ rvA÷tu ;el bnelt¸ mu ÷tdtRo hne :e> ÙJgkmuJfU mkD fUt bwœgt÷tg ni Ntg= Rmer÷tY mns ¡v
WlfUe sdn Atuxu-Atuxu ck∆tu cltfUh s÷ttCtJ fUtu =qh rfUgt st blbtu n l rmk n fu U rF÷ttVU fUr:; W‡n¸ mJomˆbr; mu lgt y∆gG awllu fuU r÷tY Rm vrhJ;ol fUe DtuMKt fUh;u nwY rlJ;obtl mu btlt st;t ni rfU Ju mkD fuU ls=efU ni gt Wlfu anu;u n¸>
mfU;t ni> sh•h; ni yvlu ÙJt:o vqr;o fuU cnwbkrs÷te Rbth; mu ytvr˙tslfU cgtl =ulu fuU r÷tY Jtu mnbr; cl dRo> vtxeo fuU mkrJ∆ttl fuU ylw¡v y∆gG htslt: rmkn lu fUnt rfU Cth;eg sl;t vtxeo b¸ ht≥[eg htsler; b¸ WlfUe vnatl fUb gt lnÈ fuU chtch ni
rJJt=t¸ b¸ rDhu ytih awltJ ytgtud lu WlfUt fUtgofUt÷t ;el mt÷t fUt ntudt> =trg¿J vrhJ;ol YfU mns-ÙJtCtrJfU årf{gt ntu;e ni> ÷turfUl rVUh Ce W‡n¸ Yumt =trg¿J mtÓvt dgt ni rsmu Ctsvt fUe
leau W;hfUh btlJ;t fUe hGt fuU r÷tY sbele nfUefU; fUt mtblt W‡nt¸lu fUnt, IICtsvt YfU Yume htsler;fU vtxeo ni rsmfUt htsler; fUtu =uF;u nwY ynb fUnt st mfU;t ni>
fUhlu fUe>

vuvh rb÷t fuU v=tr∆tfUtrhgt¸ fuU mˆbtl mu c\zt ni htsCtMt fUt mˆbtl
- vtXfUt¸ fuU v∫t - fUtAt\ z vu v h rb÷t
≈tht åuhKt Cth;e fUtu btlntrl
vh lnÈ Fu÷t åube m\zu y„zt¸ ytih
xbtxhtu mu Ce ÙJtd; fUh;u ni>
Cth;e lu rfUgt ni> Ntg= Jtu l
ntu;t ytih vuvh rb÷t fuU yr∆tfUtrhgt¸
;tu gu mbS lnÈ yt;t, WlfuU rJr∆t
åck∆tfU ytih yr∆tJˇUt lu ¢gt mtua
rn‡=e fUtu htsCtMt fUe -mrÂa=tl‡= IrJätuneO
mˆvt=fU bntu=g, rmVoU R;lt ni rfU fUtuRo v{¿gG h•v fUt lturxm Cusu stlu fUt mbtath chtfU Dtxe mu fUtu ciXu-rcXtY bwmec; Ctu÷t ÷tule fUh åuhKt Cth;e fUtu lturxm Cuse> ÙJef]Ur; ;tu =e dge ÷turfUl b¸ mngtu d e ni htsCtMt
IIåuhKt Cth;e fUtu YfU mu gt fUtuRo yå¿gG h•v mu ht≥[CtMt scmu rb÷tt ;Ce mu fwUA r÷tFlu åfUtrN; ntulu Jt÷tt YfUbt∫t rn‡=e l v\z;e> rfU‡;w ntu;t Jne ni stu Fih gnt‚ rJMg ni I¢gt htsCtMt JtÙ;J b¸ ykd{use bt∆gb mu rf{gt‡Jgl mrbr; stu yvlt
fUhtu\z fUt JfUe÷t lturxmO NeMofU fUt yvbtl fUh;t ne ni> yvle fuU r÷tY bl b¸ W:÷t-vw:÷t bae mtπttrnfU (bÓ rlgrb; vtXfU nq‚) ntulu Jt÷tt ntu;t ni> fuU mˆbtl mu c\zt ni, fUtAt\z vuvh rNrG; ltifUhNtnt¸ fuU a÷t;u
:e> 9 r=mkch fUtu åuhKt Cth;e fuU rb÷t fuU fwUA v=tr∆tfUtrhgt¸ fUt =trg¿J vqKo fUhlu fuU cstg
mbtath v\Z fUh nb¸ Ftm yt¥tgo bt;]CtMt fuU r÷tY ÷t\zlt bhlt gr= stu gnt‚ fuU ht≥[CtMt åurbgt¸ fUt 4 lJkch fUtu åuhKt rn‡=e fUtu WmfUe bgto=t lnÈ
lnÈ nwyt, ¢gt¸rfU gn ;tu ytsfU÷t yvlt yr∆tfUth ni ;tu ht≥[CtMt fUt mˆvt=fUeg v]≤ vh rJMg Ce rb÷t YfUbt∫t mntht ni, Wmu lturxm Cuslu Cth;e fuU bwœg v]≤ vh åfUtrN; btl-mˆbtl?O W˙th ntudt lnÈ, Ftltvqr;o b¸ WÙ;t= ni>
mˆbtl fUhlt Ce yvlt ht≥[∆tbo dgt, rVUh ¢gt :t? fU÷tb yt;wh mu vn÷tu Ntg= rb÷t åck∆tl lu mbtath IfwUA Ce Atv;u hntu, htsCtMt fuU mˆbtl mu c\zt rfUme rb÷t hne> mhfUthe ldh htsCtMt
ÙJtCtrJfU ntu dgt ni, ‘grˇU ntu gt
ni> ht≥[ fuU år; yvlt fU;o‘g ntu;t ntu WXe ytih r÷tFlu ciX dgt> dˆCeh;t mu rJath lnÈ rfUgt nbtht ¢gt rcd\zdu tO bÓ ;el vkrˇUgtk fUt mˆbtl lnÈ ntu mfU;t> fUtgto÷tgt¸ b¸ fuU‡={ mhfUth rf{gt‡Jgl mrbr; fuU v=tr∆tfUthe
mkÙ:tl fUtuRo lnÈ atn;t fUe Wmmu
ni> htsCtMt rf{gt‡Jgl mrbr;, awkrfU rJMg fUtAt\z y‡g:t Ju Yumt fU=b WXtlu mu vqJo mhfUthe lti f UhNtntu vh fU\ z e rn‡=wÙ:tl ne lnÈ vqhu ≈tht ;btb åtu ¿ mtnltu fu U sc ;fU mhfUthe Ftltvqr;o fUh;u
sw\zu nwY rfUme Ce ma fUt Wstdh
rN÷tah fuU rlrÌf{g;t vh r÷tFlu vuvh rb÷t mu sw\zt ni, Rmr÷tY åfUtrN; mkJt= fUt F„zl yJág rxÀvKe ni> RmfUt W÷÷tuF bÓ fUh rJáJ b¸ mJtor∆tfU ctu÷te stlu Jt÷te hnudu, Ju htsCtMt fUe WvuGt fuU
ntu > mÂatRo fUt mtblt ;tu CtMt ni rn‡=e> rn‡=e fuU ct=, aele ctJsq= htsCtMt fUt Wvgtud
mu åuhKt Cth;e fUtu JfUe÷t lturxm r÷tFlt Ce Jne mu åthˆC fUh hnt fUh;u> bÓlu 28 y¢xqch fUtu åuhKt hnt nq‚, IIrb÷t fuU Jrh≤ yr∆tfUthe, yvht∆te ni > Ju htsCtMt fUt
rnˆb;Jt÷tt¸ fuU r÷tY ntu;t ni, ytih WmfuU ct= ykd{use fUt lˆch ltbbt∫t fUt ntu hnt ni> RmfUt
YfU awlti;e ni ytih nb Rm awlti;e nq‚> åuhKt Cth;e b¸ Yumt ¢gt Avt? Cth;e b¸ bwœg v]≤ vh åfUtrN; XefuU=th J lu;tdK rb÷t fUtu ÷tqx yvbtl fUh hnu ni> htsCtMt
zhvtufU yvle d÷t;e vh vh=t yt;t ni> Rme fUt rJath fUh;u nwY
rsmb¸ vuvh rb÷t fUt yvbtl ntu mbtath htsCtMt rf{ g t‡Jgl hnu ni> C÷tu rb÷t fUt m¿gtltN ntu fUthK ni Rl fUtgto÷tgt¸ b¸ rf{gt‡Jgl mrbr; fUt =trg¿J
zt÷tlu Jt÷tt¸ fuU r÷tY mÂatRo lnÈ fUtu ÙJefUth fUh;u nwY RmfUt mtblt mkrJ∆ttl mCt lu rn‡=e fUtu htsCtMt
dgt, gn fUtrc÷tu dtih ni> Jimu ;tu mrbr; fUh hne,htsCtMt fUt rf{gt- stg, vh‡;w WlfUe vt‚atu Wd‚r÷tgt vt÷tl fUh hnu fUtAt\z vuvh rb÷t
ntu;e ni> yts fuU mbg ;tu ht≥[CtMt fUhlu fuU r÷tY åÙ;w; nÓ>
=uN fuU å¿gufU ltdrhfU ¢gt seJ fUbo fURo cth v\Zt Wmb¸ Yume fUtuRo ytih ht≥[CtMt ÙJefUth rfUgt> Rm ciXu WÂatr∆tfUthe stu bifUt÷tu
De b¸ ni> sc W‡n¸ rb÷t fUe ne fuU fwUA v=tr∆t¢trhgt¸ fuU mˆbtl mu
fUt yvbtl fUhlt YfU ÙJtCtrJfU mqgoåfUtN fUnth, bwˇUt bt∫t fUt btl Ùtˆbtl rb÷t;t ni ;hn htsCtMt fUt yvbtl fuUJ÷t fu U btlm vw ∫ t ni > WlfUt
ct; lsh lnÈ ytge rsmfuU r÷tY ra‡;t lnÈ ;tu htsCtMt rf{gt‡Jgl c\zt ni, htsCtMt fUt mˆbtl>
årf{gt cl dRo ni> chtfUDtxe ntu rmkn, fUlfU …Jt÷tt, å=ev fUtuRohe, rfU‡;w stu fU;o‘gÂgq; ntu;u ni,W‡n¸ rn‡=wÙ:tl fUt lnÈ mthe =wrlgt b¸
mksg fwUbeo, dti;b dtu\z, W∆tthc‡=,
btlntrl fUt btb÷tt cl;t ntu> gr= fUe ¢gt ra‡;t ntude?OO gu fUXtuh ykd{use åub R;lt dnht ni rfU btlntrl fUt bwfU=bt åuhKt Cth;e
gt bntht≥[ ntu, fRo CtrMfU mkdXl W÷dnlt Ce rb÷t;e ni> Cth;eg mrbr; lu WˇU mbtath fUt Fkzl m¿g ni rsmu lturxm Cuslu Jt÷tu cmu mˆvq K o rn‡=eCtrMgt¸ fUt
ntu gt y‡g fUtuRo mrbr; ntu, yk;h fUtAt\z, ymb Ju rn‡=e fUtu =uFlt Ce vm‡= vh lnÈ JhlT Rl v=tr∆tfUtrhgt¸ fuU
rf{fuUx xeb sc se;;e ni ;tu ÷ttud Cus r=gt ntu;t ;tu yd÷tu ykfU b¸ ;:tfUr:; yr∆tfUthe :e C÷te- yvbtl ni stu rn‡=e fUtu yvle
mhyt‚Ftu vh rcXt;u ni rfU‡;w nthlu stu fU\ze CtMt fUt RÙ;ubt÷t åuhKt Ct‚r; stl;u ytih mbS;u ni> bwSu bt;]CtMt btl;u ni> lnÈ fUh;u> WlfuU Rm yvht∆t rF÷ttVU ntult atrnY>
htsCtMt mkm=eg mrbr; fuU åuhKt Cth;e Rm yka÷t fuU ÷ttFt¸ rn‡=eCtMe
ltb Fw÷tt v∫t ÷ttudt¸ fUe ytJts ni>
åtKtgtb fUhlu ;tu lt:qhtb dtuzmu nÓ dtk∆te se fUtu÷tfUt;t hnu
∂ebtlT mraJ bntu=g, mˆvt=fU bntu=gt, atn;e ni> ydh ct;t¸ b¸ mÂatRo mu htud rlJthK fuU rv;t! gt r=÷÷te, gu ni
ni=htct=,(mbt.Ys¸me)& gfUel ra;w h rs÷tu b¸ rvA÷tu r=lt¸ bb;t fUe bseo
ytvfUtu rJr=; ntu rfU ymb htflg fuU chtfUDtxe fuU mCe fuU‡={eg ytvfuU bt∆gb mu bÓ Rm lne ntu;e ;tu ¢gt gne fUtb åbtrK;
mkÙ:tlt¸ b¸ rnk=e fuU rf{Ugt‡Jgl fUt fUtgo Ildh htsCtMt rf{Ugt‡Jgl
mrbr;, rN÷tahO fUh;e ni> rfU‡;w Rm mrbr; fUt fUtgo =uFfUh mk=un
v∫t fUtu IåuhKt Cth;eO mbtath v∫t
fuU vtXfUt¸ fuU rJath vx÷t vh
=Ù;tJust¸ fuU mt: ma fUtu åuhKt
Cth;e fuU ≈tht ne ÷ttgt lnÈ st
ntu;t ni fUh¸ gt l fUh¸-ytk∆t{ å=uN fuU yrCgtl a÷ttgt dgt> Rm =tihtl
åfUtrN; fUhlu fUe RÂAt hF;t nq‚> åu.mk.,rN÷tah & fUtAt\z v;ksr÷t yr∆tfUtrhgt¸ lu bnt¿bt dtk∆te fuU rJJtr=; fUtzo mtblu ytlu fuU ct=
ntu;t ni rfU gnt‚ 70mu yr∆tfU fuU‡={eg mkÙ:tl nÓ rfU‡;w ath mu vt‚a mfU;t :t? mkCJ;& Cq÷t åfUtNl
bwSu ytNt ni rfU buhe år;r÷trv gtu d mrbr; fu U vt÷tk d Dtx ltb vh YfU htNl fUtzo sthe rfUgt rs÷ttr∆tfUthe Je. NuMträ lu btb÷tu
mkÙ:tlt¸ b¸ ne rn‡=e yr∆tfUthe nÓ> yr∆tfUtkN fuU‡={eg mkÙ:tl b¸ rn‡=e fUtu Nwı fUhfuU Fu= fuU mt: åfUtrN;
g:tJ; åfUtN b¸ ytgude ytih rfUgt st;t vh gnt‚ mk=un fuU vwr≥ Wvmrbr; fu U mk a t÷tl b¸ ni> Rmb¸ WlfUe VUtuxtu Ce ÷tde, nwRo fUe stka fUt yt=uN r=gt> mq∫tt¸
yr∆tfUthe ;tu =qh, rn‡=e xtRorvÙx ;fU lnÈ ni> Yume vrhrÙ:r; b¸ fuU‡={eg
åuhKt Cth;e fuU rJNt÷t vtXfU Jdo ÷ttgfU nt÷tt; Wstdh ntu awfuU nÓ ch•kdtcÙ;e =elck∆tw xel Ysh ni> atikfUtlu Jt÷te ct; gn ni rfU fuU bw;trcfU htNl fUtzo ra˙th rs÷tu lRo r=÷÷te,(mbt.Ys¸me)& hu÷t
mkÙ:tlt¸ b¸ rn‡=e rf{Ugt‡Jgl fuU r÷tY Ildh htsCtMt rf{Ugt‡Jgl mrbr;,
;fU v∫t fuU rJatht¸ fUe dq‚s ntude> ¢gt¸rfU vuvh rb÷t lu btb÷tu fUtu ¢jc ytih ctvwse xe Ysh ¢jc fUtzo b¸ dtk∆tese fuU n¿gthu lt:qhtb fuU htba‡={vwhb bkz÷t fuU ra˙tdqkxt bk∫te bb;t clseo fuU r=÷÷te fuU
rN÷tahO ¢gt fUh hne ni, gn nbthe mbS mu vhu ni>
bntu=gt åuhKt Cth;e fuU 43 ykfU ∆tbfUe ≈tht mbtπt fUhlu fUt rJfU÷v fu U mrˆbr÷t; ågtm mu 12 cstY yr∆tfU;h mbg vráab
chtfUDtxe b¸ 70% rn‡=eCtMe nÓ> rfU‡;w YfU mtrsN fuU ;n; dtuzmu fUt ltb WlfuU rv;t fuU ¡v dtkJ b¸ sthe rfUgt dgt :t> Rm
b¸ IIhtsCtMt rf{gt‡Jgl mrbr; rlfUt÷tt ni> W‡n¸ Ntg= gn “tt; r=mˆch mu 17 r=mˆch ;fU A& ckdt÷t b¸ dwsthu stlu fuU mkck∆t b¸
JMtu¯ mu rn‡=e fUtu =ctfUh y‡g CtMt fUtu chtfUDtxe fUe åbwF CtMt b¸ r÷tFt dgt ni> =edh ni rfU vh bnt¿bt, dtk∆te fUt ra∫t ÷tdt
.......OO NeMo f U mu åfUtrN; lnÈ fUe åuhKt Cth;e Rm yka÷t r=Jmeg gtud rNrJh mˆv™t nwyt> ÷ttufUmCt b¸ yts YfU m=Ùg fUe
cltlu fUt ågtm a÷t hnt ni> gnt‚ sc Ce m¸mN ntu;t ni ;tu Rmb¸
mbtath ytih WmfuU ct= Rmmu fuU ÷ttFt¸ rn‡=eCtMe ÷ttudt¸ fUe Ù:tleg 1234 lkch htgcÙ;e IdtuzmuO yNwı r÷tFt dgt ni> nwyt ni> WlfUt ltb YbfuU dtk∆te rNfUtg; vh ;] K bq ÷ t lu ; t lu
rn‡=eCtrMgt¸ fUe bt;]CtMt rn‡=e fuU Ù:tl vh y‡g CtMt r÷tFe st;e W÷÷tuFleg ni rfU VUseo :txt (;u÷twdq b¸ :txt fUt y:oo=t=t
mˆcr‡∆t; =qmht mbtath JtfRo ytJts ni> v]≤ mkœgt C÷tu ne fUb Y÷tve ÙfqU÷t b¸ gtudrNrJh vhuN ;b;bt;u nwY fUnt rfU Jn fUntk
ni> gnt‚ rn‡=e fuU rJh•ı fuU‡={eg rJáJrJët÷tg, =qh=Nol ytih hurzgtu
htsCtMt fuU ltb yvlt vux vt÷tlu ntu vh vtXfU mkœgt fUb lnÈ ni> ;t‚;e ytih yb÷t fUt‡;e =tm lu htNl fUtztū fUt v;t ÷tdtlu fuU r÷tY ntu;t ni), Wb{ 65 JMo, rv;t fUt hn¸de, Rm ct; fUtu Fw= ;g fUh¸de>
ÙxuNl ;fU b¸ ∆thlt, å=Nol ntu;u hn;t ni> Rl mc mtrsNt¸ fUt v=toVUt‚N ltb lt:qhtb dtuzmu, v;t 15-
ytih Wmu ne Nbomth fUhlu Jt÷tt¸ fuU htsCtMt rf{gt‡Jgl mrbr; ¢gt r=gt> =elck∆tw ¢jc fuU mCtvr; lJhts å∆ttl lu 12 r=mˆch fUtu m=l b¸ hu÷t bk∫tt÷tg fUe ylw=tl
fUh;t ni ;tu Jn chtfUDtxe mu åfUtrN; ntulu Jt÷te YfUbt∫t rn‡=e vr∫tfUt 46541 dtk∆te Ùx[ex, dtk∆te htuz fUe ylwvqhfU btkdt¸ vh aato fuU
IåuhKt cth;eO Rm vr∫tfUt lu 28 y¢xqch fuU YfU ykfU b¸ Ildh htsCtMt ltb vh fUhtht ;btat ni> Yumu ÷ttudt¸ htsCtMt fUt rf{gt‡Jgl fUhude stu fUtgof{b fUe Nwh•yt; fUe> mbtvl mbthtun b¸ yb÷tfUt‡;e =tm lu fUnt
fUe ne Jsn mu yts Ce YfU mkåCw Fw= fUt lturxm ne ykd{use b¸ Cus;e rfU rlgrb; åtKtgtb ytih gtud fUhlu mu ykstlu b¸ rfU;lu htudt¸ fUt r÷tFt ni> gn v;t YfU Wra; bq÷g =tihtl cmvt lu;t =tht rmkn atintl
rf{Ugt‡Jgl mrbr;, rN÷tahO fuU mk=untÙv= rf{Ugt-fU÷ttvt¸ fUtu åfUtrN; ≈tht Rm cthu b¸ rNfUtg;U rfY stlu
ht≥[ fUe htsCtMt yvlu vq K o ni> WlfUtu fUhlu ÷ttgfU cnw; mthu rlJthK ntu st;t ni> Wv mrbr; fuU mraJ vhuN ;t‚;e lu ICth; ÙJtrCbtlO fUe =wfUtl ni> N u M t r ä lu
rfUgt :t, (WmfUt fUrxkd mk÷t…l ni) rsmfUt YfU-YfU NÁ= m¿g ni> b¸ vh bb;t lu W‡n¸ cea b¸ xtufU;u
ct= b¸ v;t a÷tt rfU Ildh htsCtMt rf{Ugt‡Jg mrbr;, rN÷tah O lu htsfUeg bgto=tyt¸ mu =qh ni> åuhKt fUtb ni stu WlfuU lbfU n÷tt÷te fUtu ytk=tu÷tl b¸ mCe fUtu Ntrb÷t ntulu fUt vhtbNo r=gt> rNrJh b¸ vqJo btb÷tu fUe stk a yti h rsˆbu = th
Cth;e fuU 48 Ju ykfU bku vwl& IåuhKt cnt÷t fUh mfU;e :e, y‡g:t yr∆tfUthe fu U rF÷ttVU fUtho J tRo nwY fUnt-bÓ fUntk hnqk, fUntk lnÈ gn
IåuhKt Cth;eO vr∫tfUt vh YfU fUhtu\z h•vgu fUt JfUe÷t lturxm Cust ni> rNGfU yh•K fwUbth =tm mkrGÀ; JˇUÛg r=gu> mkat÷tl mwrb; ctWhe lu
Cth;e fUtu .....O ma fuu Wstdh lbfUn÷tt÷te fUtu cnt÷t fUh mfU;e bÓ Fw= ;g fU¡kde> gn fUtuRo ytih
Rm chtfUDtxe b¸ rn‡=e fuU yrÙ;¿J fUe hGt fUhlu Jt÷te YfUbt∫t rn‡=e rfUgt> fu U r÷tY ;el m=Ùgeg stk a
ntu l u mu cti F ÷ttRo htsCtMt :e y‡g:t lbfU FtfUh lbfU fUt ;g lnÈ fUhudt> cmvt m=Ùg lu
vr∫tfUt Iv{uhKt Cth;eO fUtu fwUa÷tlu fUt fUtgo Ildh htsCtMt rf{Ugt‡Jgl =÷t fUt dXl aato fuU =tihtl fUnt :t rfU bb;t
mrbr;, rN÷tahO fUh hne ni> Yumt å;e; ntu;t ni rfU Rm Gu∫t b¸ rn‡=e fUtu
rf{Ugt‡Jgl mrbr; fuU v=tr∆tfUtrhgt¸
fuU fwU‡= brÙ;ÌfU vh cun= yVUmtum
bq÷g l =uluJt÷tt ;tu lbfU nhtb
ne fUnt st mfU;t ni>
ntr=ofU c∆ttRogt¸ fuU mt: rfUgt ni> =e=e fUtu hu÷tJu fUe rak;t ;tu ni ÷turfUl
=ctlu fUt fUtgo fwUA ymtbtrsfU ;˙J fUh hnu nÓ, Wmb¸ Ildh htsCtMt
rf{Ugt‡Jgl mrbr;, rN÷tahO Ce rnÙmt clfUh rn‡=e fUtu =ctlu fUt fUtgo
ntu;t ni> gnt‚ fuU (chtfUDtxe)
Ù:tleg rb’e b¸ yvlu s‡b mu
bntu=gt bwSu htsCtMt
rf{Ugt‡Jgl mrbr; mu fwUA ÷tult =ult
MANIPUR VUseo htNl
fUtzo sthe
Jn hu÷tJu fUtu vqht mbg lnÈ =u vt;e
nÓ> WlfUtu rs;lt ∆gtl hu÷t bk∫tt÷tg
fUh hne ni> vh =ult atrnY, hn vr¥tb ckdt÷t
gnt‚ fuU‡={eg mkÙ:tlt¸ b¸ rn‡=e rf{Ugt‡Jgl lnÈ ntulu fUt v{bwF
fUthK gn Ce ni rfU rN÷tah Nnh fuU y‡=h yr∆tfUtkN fuU‡={eg mkÙ:tl ni>
÷tufUh yc ;fU fUt fUt÷t ‘g;e;
fUhlu fuU fUthK nb¸ åuhKt Cth;e
lnÈ ni> vh htsCtMt fUt mˆbtl
fUhlt nh ltdrhfU fUt fU;o‘g ni> TEA ESTATE ntu l u fUe gn
vn÷te Dxlt
vh∆gtl =ulu ytih Jntk hnlu fuU fUthK
mkCJ lnÈ ntu vt;t ni> bb;t fUe
fuU y÷ttJt =qmhu CtMt fuU mbtath Rm lt;u bÓ ytvfuU mkJt= v∫t fuU lnÈ ni > vn÷tu
vh‡;w ldh fuU y‡=h htsCtMt rf{Ugt‡Jgl mrbr;, rN÷tah fUt bwœgt÷tg åfUtNlt¸ vh lsh hFlt v\z;t ni> bt∆gb mu htsCtMt rf{Ugt‡Jgl Drink Manipur Tea C e
ytvr˙t vh veXtmel yr∆tfUthe
rN÷tah mu 25-30 rfU÷ttubexh =qh vt‚ad{tb vuvh rb÷t b¸ ni> scrfU Jnt‚ nbku ytgu r=l rn‡=wÙ;tl vuvh fUrhgt bwkzt lu m=Ùg mu fUnt rfU
vt‚ad{tb b¸ fuUJ÷t YfU ne fuU‡={eg mkÙ:tl ni> fUtp h vtu h u N l r÷trbxu z ;:t
mrbr; fUt Ùv≥efUhK fUt bt‚d Drink Ruttonpore Tea KAMLESH SINGH
h t s l u ; t y t ¸ , ‘grˇUd; rxÀvKe fUe cstY Jn
fUh;t nq‚> ydh mabwa b¸ W‡ntuklu rVU÷b Ùxtht¸ , rJMg vh yvle ct; hF¸> Jimu
Yume vrhrÙ:r; b¸ ytvmu lb{ rlJu=l ni rfU Ildh htsCtMt Director
rf{Ugt‡Jgl mrbr;, rN÷tahO fuU rf{UgtfU÷ttvt¸ fUt yrJ÷tˆc st‚a
rn‡=wÙ;tl vuvh rb÷t fuU ltb mifU\zt¸ fwUA fUtb htsCtMt fuU r÷tY rfUgt Drink Derby Tea rF÷ttr\zgt¸ cmvt m=Ùg fUe rxÀvKe vh lthts
mbtath åfUtN b¸ yt;u nÓ stu JtfRo ni ;tu måbtK åfUtrN; fUhJtg¸ ytih ntulu fuU y÷ttJt bb;t fUtVUe
fUhtRo stY ytih =tuMe v=tr∆tfUtrhgt¸ fUu rJh•ı fUthoJtRo fUe stY> WmfuU mtF vh åál ra‡n ÷tdt;u ma fUtu mtblu ÷ttgu y‡g:t gn Drink Pathini Tea yti h gntk ;fU
åm™tra; ytih bu÷trb÷ttv fuU bqz
mt: ne mrbr; fUt bwœgt÷tg vt‚ad{tb mu WXtfUh rN÷tah Nnh b¸ nÓ> vh fUCe Ce rfUme lturxm gt ne åbtrK; ntudt rfU gne ÷ttud rfU rnk=q
Ù:tlt‡;rh; rfUgt stY ;trfU fuU‡={eg mkÙ:tltuk b¸ rn‡=e fUtu Wra; MANIPUR BAGAN, HAILAKANDI PHONE .( 03844) 82423/ 82425 =u J ;tyt¸ fu U b¸ r=Feo> Jn fUCe mvt lu;t
y=t÷t;e fUthJtRo fUt åál lnÈ htsCtMt fuU ltb vh Ju;l rdl hnu
Ù:tl rb÷t mfuU> nb¸ ytNt lnÈ vqKo rJáJtm ni rfU WˇU bt‚d fUtu ytgt> rVUh yatlfU b¸ åuhKt “GOVIND BHAWAN” NATIONAL HIGHWAY (NEAR SOUTH ltb vh Ce bw÷ttgb rmkn, fUCe Ctsvt lu;t
nÓ ytih fUh hnu nÓ, htsCtMt fUt POINT SCHOOL SILCHAR . 788005 . CACHAR, ASSAM ÷tt÷tse xkzl, htfUtkvt lu;t mwrågt
NeD{ ne vqht rfUgt stYdt> gr= Yuumt ntu;t ni ;tu Rm Gu∫t fUe sl;t Cth;e fUtu lturxm fUt ¢gt b;÷tc? rf{Ugt-fUbo> VUseo sthe
Manipur Tea Co. Pvt.Ltd mw÷tu ytr= fuU vtm ciXfUh Wlmu
ytvfUt m=iJ ytCthe hnude> strnh ni rfU gnt‚ fwUA ni stu vuvh ytNeM htg, ÷tt÷tauht, ntu ; u hnu nÓ > nkm;e ctu÷t;e =uFe dRo>
mraJ, rn‡=e rJfUtm vrhM=, vi÷ttvw÷t, fUtAt\z-ymb rb÷t de=\z CCfUe =ufUh Awvtlt fUhebdks, ymb
cw∆tJth (23 r=mˆch 2009) v]≤ 3

rlgwrˇU =ulu fuU r÷tY fUnt ni, ÷turfUl JtrMofU/yıoJtrMofU vtXfUt¸ fUe ;tr÷tfUt ytdtbe mπttn ytvfUt fiUmt hnudt?
v]≤ 1 fUt NuMtkN rfUgt st mfU;t ni> =wfUtl=th ÷ttN l=e mu, ctfUe YfU ‘grˇU fUe bb;t clseo fUe ytuh mu fwUA Ùv≥ 687. ∂e rNJt R÷tur¢x[fU÷m 300/- åub;÷tt, rN÷tah buM&- mbg yÂAt dwshudt, fUtgtu¯ fuU år; bl ÷tdudt, vrhrÙ:r;gt¸ b¸
d{tnfUt¸ fUtu hme= lnÈ =u;t rsmfuU bti; rN÷tah burzfU÷t fUt÷tus ÷tu lnÈ c;tgt dgt ni> 688. ∂e ctcw ÷ t lthtgK fUtlw 200/- ∂efUtult, rN÷tah f{rbfU mw∆tth ntudt, y∆gt¿b fuU år; ytÙ:t hnude, rJatht¸ b¸ Wd{;t
fUtAt\z Ctsvt... fUthK å;tr\z; ‘grˇU fUtlql fUt st;u mbg nwyt> 20 sœbe ÷ttudt¸ årmı mtrn¿gfUth.. 689. ∂e h;l a‡= sil 300/- stledks, rN÷tah hnude, yfuU÷tuvl fUe Ynmtm ntude, vhtuvfUth fUe CtJlt hnude>
mntht lnÈ ÷tu vt;t ytih yvlu fUtu rJrC™t yÙv;t÷tt¸ b¸ C;eo 690 ∂e rNJNkfUh rmkn(chtfUJt;to) 300/- ;thtvwh, rN÷tah J]M&- Ct…gtu=g fUt btdo åNÙ; ntudt, rn;iMe ytvfUt mngtud fUh¸du,
å¿gG lsh yt hnt ni> rN÷tah
yr∆tfUtht¸ mu Jkra; hn st;t ni> fUhtgt dgt ni> sœbe ÷ttudt¸ b¸ ;el v∫tfUth ni> WlfuU fUrl≤ vw∫t mwctM 691. ∂e rJÀjJ vxJt 300/- rN÷ttkd v’e, rN÷tah =wsolt¸ mu fU≥ ntudt, btlrmfU htn; hnude, mwF mwrJ∆tt fuU s¡he
ldh mrbr; dXl b¸ rsm åfUth
dtuÙJtbe lu c;tgt rfU vqhu =uN b¸ sJtl Ce :u> l=e b¸ vtle fUb =tN, vw∫tJ∆tw yth;e =tN, ltr;l 692. ∂e =wdto åmt= ÷ttunth 300/-DwkDwhYmYbme htuz.,rN÷t. mt∆tl mw÷tC nt¸du, Ùv≥Jtr=;t ytvfuU r÷tY Œtt;fU rmı ntudt>
mtkm= vw∫t ytih WlfuU ylwdtrbgt¸
dhect¸ fuU r÷tY atJ÷t fuU mt: ytxt ntulu fuU a÷t;u cm zqct lnÈ, Dxlt yl‡gt, ltr;l =tbt= rJáJse; 693. ∂e htle åstvr; 300/- ctuytr÷tgt atg ctdtl rb:wl&- mbg mtbt‡g hnudt, =trg¿J vwr;o b¸ ‘gJ∆ttl hnudt, NuM
lu vtxeo fUtgto÷tg b¸ mCe bgto=t l=e fuU rfUlthu ne Dxe ni> htg Jbo l , ltr; yh•KtC, 694. ∂e =uJ fUe l‡=l st÷ttl 2000/- JfUe÷t v’e, rN÷tah mbg NwCVU÷t=tge hnudt, vhtf{b b¸ J]rı ntude, fUrXltRgt¸ fUt rlhtfUhK
;tu\zfUh rlJtoal yr∆tfUthe NuFh Ce yt;t ni bdh vqJtuo˙th fuU A&
yb÷ttC, NwCu‡=q J ∆t{wJflgtur; 695. belt Ùxtu h 300/- åub;÷tt, rN÷tah ntudt, slfU÷gtK fUe CtJlt hnude, ra‡;tYk fwUA fUb ntude>
…Jt÷tt fuU mt: =w‘goJnth rfUgt, Jn htflgt¸ b¸ fwUA dhect¸ fUtu atJ÷t ;tu rN÷tah burzfU÷t fUt÷tus.. ytr= v∫tfUtrh;t, åfUtNl J 696. ∂e blbtunl Ch 150/-meVuUlswhe xeR fUhebdks fUfoU&- vrhrÙ:r;gt¸ b¸ mw∆tth ntudt, mbÙgtyt¸ fUt mbt∆ttl ntudt,
Ctsvt simu =÷t fuU r÷tY NboltfU rb÷t st;t ni rfU‡;w ytxt atuhe mu
rb÷tt¸ b¸ a÷tt st;t ni ytih vem W‡ntulu c;tgt rfU yCe burzfU÷t mtrn¿g fuU mt: sw\zu nwY nÓ> ÙJ. 697. ∂e belt VUtrloah 300/- rN÷ttkd v’e, rN÷tah mngturd mngtud fUhlu mu nx stYkdu, ÙJtÙ⁄g mwF ntudt, ågtm mt:ofU
ne lnÈ yt¿bDt;e Ce ni > fUt÷tus b¸ lgu-lgu CJl, lgt rnh„gåCt =tm fuU vrhJth fUt c\zt 698. ∂e btrlfU mtntle 300/- stledks, rN÷tah
fUh rcf{e ntu st;t ni> RmfuU r÷tY ntudt, ∆tltdb fUt btdo åNÙ; ntudt, bl åm™t hnudt>
rs÷tt∆gG fUe fwUmeo vh fUtil ciXu? rJCtd cltgt st hnt ni> n»e fuU Ctd mtrn¿g ytih v∫tfUtrh;t fuU 699. ∂e rJ∆ttl C’tatgo 300/- hkdvwh, rN÷tah rmkn&- fUtgo rmrı b¸ åg¿lNe÷t hn¸du> c\Z;u Fao mu vhuNtl hn¸du,
htflg mhfUth ne sJtc=un ni>
mthu Sd\zu fUe s\z rs÷tt∆gG fUe st‚a fuU r÷tY zeY¢mRo bNel, bt∆gb mu =uN ytih mbts fuU år; 700. Nbto Y„z fUˆvle 300/- ;thtvwh, rN÷tah Jt=-rJJt= fUe ytNkfUt hnude, rJNuM ‘grˇU mu mˆvfoU ntudt, mtbtrsfU
fwUmeo ni> Wm fwUmeo vh blvmk= fuU ÷turfUl yvlt nfU vtlu fuU r÷tY :i÷temurbgt htud fuU Ro÷tts fuU r÷tY mbrvo; ni> 701. ∂e dturJ‡= ÷ttunth 140/- RoxFtu÷tt, rN÷tah
stdh•fU ntufUh yt‡=tu÷tl fUhlt ne dr; rJr∆tgt¸ b¸ ¡ra hnude, JtirıfU Gb;t fUe J]rı ntude>
‘grˇU fUtu ciXtlu fuU r÷tY mtkm= lu R÷tu¢x[tuVUtuhurmm, vheGK fuU r÷tY 702. ∂e btunl ÷tt÷t Nbto 300/- vtrÁjfUÙfqU÷thtuz, rN÷t. fU‡gt&- Dhu÷tq mbÙgtyt¸ fUt mbt∆ttl ntudt, yr:ofU Gu∫t b¸ vrh∂b fuU
yvlu vw∫t fUKt= vwhfUtgÙ: fUtu ntudt> d{t.mw.m. fuU y∆gG y;el YfU mti lgt btRf{tÙu fUtuv, 18 åfUth sc Ce bwSu =w÷ttht ;wblu 703. ∂e ysg fwUbth rmkn 300/- vt‚ad{tb, ntR÷ttfUt‡=e ylw¡v vrhKtb åtπt nt¸du, RrÂA; v= fUe åtrπt ntude, ra∫t åVwUr®;
Fw÷te Aqx =u hFe ni> =tm lu fUnt, Cth; fUt å¿gufU fuU vheGK fuU rjY Ybixtu÷ttpse 704. ∂e slfU fw U bth rmk n 150/- vt‚ad{tb, ntR÷ttfUt‡=e ntudt, f{tu∆t fUe yr∆tfU;t hnude, ‘g:o C{bK mu vhuNtl hn¸du>
mwllu b¸ yt hnt ni rfU ltdrhfU d{tnfU ni, gn stdh•fU;t Ylt÷ttRsh mcfwUA yÙv;t÷t b¸ NwC=t vt„zug 705. c‡=lt btfuoUrxkd 300/- åub;÷tt, rN÷tah ;w÷tt&- gn mπttn mbt‡g hnudt, NkfUt-fwUNkfUt mu fUtb rcd\zdku ,u ytr:ofU
b„z÷t y∆gGt¸ yti h rs÷tt mCe b¸ ytlu fUe sh•h; ni, d{tnfU vgtoπt ni> J;obtl b¸ lrmkod ntub sc Ce bwSu =w÷ttht ;wblu, ve\zt ne 706. ∂e fwUcuh lwrlgt 300/- rN÷tfwU\ze, fUtAt\z ntrl fUe rÙ:r; hnude, rJhtu∆te mrf{g hn¸du, NuM mbg yÂAt hnudt,
år;rlr∆tgt¸ fUtu mtkm= rlr∆t fUt xtuv yt‡=tu÷tl …t{tnfUt¸ fuU C÷tu fuU r÷tY fUt mntht l ÷tufUh yr∆tfUtkN bhes blbe; nwRo 707. ∂e mwsl =˙t 200/- zu0 y:trhxe, rN÷t. yt¿b c÷t b¸ J]rı ntude, ÷ttC fUt mwgtud cludt>
r=FtfUh yvle ;hVU fUhlu fUt ntu;t ni rfUme htslir;fU ÷ttC fuU me∆tu burzfU÷t fUt÷tus b¸ a÷tu yt;u NÁ=t¸ fuU Rm b∆twh AwJl mu, cle 708 ∂eb;e Ntkr; hrJ=tm 150/- RoxFtu÷tt, rN÷tah J]r¥tfU&- Ct…gtu™tr; fuU lgu htÙ;u Fw÷t¸du, ‘gJmtrgfU Gu∫t b¸ mVU÷t;t
ågtm Ce mtkm= vw∫t ytih WlfuU r÷tY lnÈ> d{tnfUt¸ fUtu stdh•fU fUhlu nÓ> y∆gG ∆th lu fUnt rfU rN÷tah hne bÓ AwRo-bwRo 709. nlwbtl ytxtubtuctR÷m 300/- mtultRo htuz rN÷tah rb÷tude, c\Z;u Fao mu vhuNtl hn¸du, vthÙvrhfU mˆJ‡∆tt¸ b¸ ;ltJ
mb:ofUt¸ ≈tht rfUgt st hnt ni> Yumu fuU r÷tY ne d{tnfU mwhGt mrbr; cle burzfU÷t fUt÷tus ytih yÙv;t÷t fUe yt‚mq fuU =voK mu cn;u 710. Rk÷tÓz x[t‡mvtuxo 300/- stledks, rN÷tah hnudt, rJJt= mu cs¸, fwUAufU fUtgo cludt, btkdr÷tfU ytgtusl ntudt>
b¸ rs÷tt∆gG v= fuU ;el =tJu=tht¸ nwRo ni> W‡nt¸lu c;tgt rfU Rm ytuh nhhtus bhest¸ fUe mkœgt c\Z YfU cth bwÙfUtyt¸ 711. lex, rN÷tah 300/- lex, rN÷tah ∆tl&- ÷ttC fUt mwyJmh åtπt ntudt, mtuau nwY fUtgo vqKo nt¸du, fwUA
mrbr; lu rs÷ttr∆tfUthe fUtgot÷tg hne ni> 2009 mt÷t fuU 11 bnelt¸ Chu fkUX b¸ mwh =ufUh ;wb 712. sil cämo 300/- åub;÷tt, rN÷tah fUrXltRgt¸ fuU ÷tufUh vuhNtl hn¸du, YfUtd{;t Ckd ntude, bltu-rJltu= fuU
rfUhexCwMK vwhfUtgÙ:, vt:o a‡=
b¸ c\zt yt‡=tu÷tl fUh ckd÷tt b¸ b¸ fwU÷t 2 ÷ttF 42 nsth 808 sc fUn;u fwUA dtytu 713. ctuˆcu ztRkd 300/- ;w÷ttv’e, rN÷tah yJmh åtπt nt¸du, ra‡;tYk =wh ntude, btl mˆbtl b¸ J]rı ntude>
J de;uN =uJ fuU cea bwfUtc÷tt l
ntufUh , bwfUtc÷tt atat-C;est htNl fUtzo YfU bnelu fuU Ce;h bhest¸ lu ytWxztuh b¸ ltb =so sœbt¸ vh vic‡= ÷tdtfUh, bwÙfUt;e 714. =e ‡gq Rkrzgt Y‡mqhu‡m 300/- m=hDtx, rN÷tah bfUh&- bltuJtkrA; mVU÷t;t rb÷tude, m¿mkd mu ytr¿bfU Ntkr; rb÷tude,
ytbsl;t fUtu Wv÷tÁ∆t fUhJtgt> fUht fUh rarfU¿mt ÷ttC rfUgt ni> mkde; nwRo 715. ∂e fUb÷t mth=t 300/- stledks, rN÷tah ytr:ofU rÙ:r; mw=Z\] ntude, Jrh≤ slt¸ mu mˆvfoU ntudt, rb∫tt¸ mu blbwxtJ
fuU cea ntu dgt ni> C;est lu Ce 716. ∂e ce.yth. ati∆the 300/- åub;÷tt, rN÷tah
rJd; YfU JMo mu bn‚dtRo fuU a÷t;u burzfU÷t b¸ fwU÷t 36 nsth 539 yCe yk; fUe ct; fUhtu b; fwkUC&- mwF mwrJ∆tt fUt yCtJ hnudt, rJatht¸ b¸ Wd{;t hnude, rJJt=
Xtl r÷tgt ni rfU atat fUtu 717.∂e ÷tt÷t ctcw rmkn 300/- bunhvwh, rN÷tah
÷ttudt¸ fUtu =wdwlu =tb vh Ftë fUboathe ni> å¿gufU r=l ÷tdCd åÙ;trJ; fUhJtytu mu fU≤ ntudt, NuM mbg b¸ ÷ttC fUt mwgtud åtπt ntudt, fwUAufU vuhNtrlgt¸
rs÷tt∆gG lnÈ cllu =¸du> gr= 718.bilsh (ve Y„z ytRoyth) 300/-Y÷tytRome bunhvwh
mtbd{e Fhe=le v\z hne ni> W‡ntulu 868 bhes ;:t ytvt;fUt÷t b¸ btimb fUe ni ytm y∆tqhe fUt mtblt fUhlt v\zudt gwrˇU mu fUtgo cllu mu FwNe åtπt ntude>
Jrh≤;t fuU r÷tnts mu =uFt stg ;tu 110 ÷ttud C;eo ntu;u nÓ> 2001 fUe flgtur;-v: msJtytu 719. ∂e mt∆tw ntstb 155/- DwkDwh burzfU÷t, rN÷tah bel&- ÙJtÙ⁄g ∆tehu-∆tehu W™tr; ntudt, mngturdgt¸ mu mngtud rb÷tudt,
rfUhex CwMK vwhfUtgÙ: rs÷tt∆gG fUnt rfU bn‚dtRo fuU fUthK 10
år;N; ÷ttudt¸ fUt Ju;l c\Zt r=gt ;w÷tlt b¸ gn mkœgt =wdwle ntu dRo cnu lgl fuU fUsht vh bÓ, YfU 720. ∂e htbmuJfU lwrlgt 150/- CtuhtFtRo atg cdtl yrC÷ttNt vwr;o mu ‘gJ∆ttl hnudt, rfUme mu ∆ttuFu fUe ytNkfUt hnude,
cllu fuU mJo:t gtu…g nÓ> W‡nt¸lu ni> yÙv;t÷t fUe ytb=le b¸ Ce mt‚J÷te åe; nwRo 721. ∂e ctcw ÷tt÷t hrJ=tm 300/- rN÷tfwU\ze, rN÷tah
ytseJl Ctsvt fuU r÷tY fUtb st;t ni, stu fUboathe ni ctfUe 90 ‘g:o fuU Ctd =ti\z fUhlt v\zudt, m=TrJatht¸ fUt W=g ntudt>
år;N; ytbyt=be fUtu Cwd;lt c\Ztu˙the nwRo ni> å¿gufU r=l 1 ÷ttF ma ni cnw; fUrXl ni sd b¸ ve\zt 722. ∂e ve. fuU. XtfwUh 300/-vtrÁjfU ÙfqU÷t htuz,rN÷t.
rfUgt ni, rfU;le cth åCthe y∆gG fUt VUtg=t ntu hnt ni, Rm h•vgu fUtu fUtu SwX÷ttlt 723. ztp. rl¿gtl‡= vt„zug 500/-ymb rJ.rJ. rN÷tah mkvfoU mq∫t& flgtur;M, Ju=, ;k∫t, bk∫t fUu “tt;t
Ce hnu nÓ> gn awltJ Ce nh =tu JMo v\z;t ni> yr;rhˇU rs÷ttr∆tfUthe Wmmu yr∆tfU fUrXl ni ÷tu r fUl
IfU‡flgwbh rbxO b¸ d{tnfUt¸ fUtu yÙv;t÷t fuU rJfUtm b¸ Fao rfUgt NtÙ∫te Dlágtb vt„zug-M-9435431931
vh ntult ni, Wvh mu mtkm= fuU ylws st hnt ni> v∫tfUth Jt;o t b¸ yvltvl Cw÷tJtlt
Ce nÓ> rVUh mtkm= vw∫t fUKt= mˆctur∆t; fUh;u nwY c;tgu rfU nh
fUtuRo yvlu yr∆tfUth fuU r÷tY
mwvrhxu‡zu‡x ztp0 b]Kt÷tfUt‡=e =u Rl =tult¸ fuU ≈‡≈ cea b¸, m=t dwsht; b¸ yrlJtgo ntudt b;=tl Ylmeve fUt ht≥[eg yr∆tJuNl mˆv™t
vwhfUt©tÙ: ≈tht atat fUtu vhtÙ; lu fUnt rfU yc burzfU÷t fUt÷tus rJsrgle he; nwRo> (mbt.Ys¸me)& =uN b¸ vn÷te cth dwsht; mhfUth lu YfU rJ∆tugfU åu.mk., lRo r=÷÷te & ht≥[Jt=e fUtkd{um vtxeo fUt ht≥[eg yr∆tJuNl rJd; 20
fUhlu fuU r÷tY =÷teg ylwNtml ytih åNtmrlfU yr∆tfUthe mu mˆvfoU fUhu b¸ yt¢mesl fuU r÷tY rmr÷t„zh vtrh; rfUgt ni rsmfuU ylwmth Ù:tleg rlfUtgt¸ ytih vkatg;e fuU awltJe r=mˆch fUtu btJ÷tfUh ntWm lRo r=÷÷te b¸ ytgturs; nwyt> mˆbu÷tl b¸
bgto=t Ckd fUhlt fUnt‚ ;fU Wra; ytih cuRobtle fuU rF÷ttVU ytJts
WXtY> fUtlql fUt mntht ÷tu> rs÷tt
÷tu f Uh R∆th-W∆th lnÈ =ti \ z lt brlgthFt÷t b¸ b;=tl fUhlt yrlJtgo ntudt> fUtkd{um lu htflg rJ∆ttlmCt b¸ Rm ht≥[eg Ù;h vh mkdXl fUtu bscq; cltlu fUt åÙ;tJ vtm nwyt> vkatg;
ni? Rm mthu Sd\zu mu =qh r=÷÷te v\z;t> 806 cuztu b¸ burzfU÷t fuU rJ∆tugfU fUt rJhtu∆t rfUgt> dwsht; Ù:tleg yr∆tfUth fUtlql (mkNtu∆tl) Ù;h ;fU mkdXl fUtu F\zt fUhlu fUe gtuslt cltRo dge> Ylmeve fuU
ciXu mtkm= yvle rsˆbu=the mu ca åNtml nbuNt d{tnfUt¸ fuU mt:
hnude> Ftë ytvqr;o rJCtd fuU
Ce;h ne yt¢mesl fUt fkUx[tu÷t m\zfU fuU fUtb b¸ rJ∆tugfU-2009 fuU fUtlqle =sto rb÷tlu fuU ct= rfUme b;=t;t fUt rclt ht≥[eg lu;t Nh= vJth, ve.Y.mkdbt, Adl Cwsc÷t, åVwU÷÷t vxu÷t J
lnÈ mfU;u> fUtAt\z Ctsvt b¸ a÷t h•b ni> JnÈ mu vtRov fuU bt∆gb rfUme Xtum fUthK fuU Jtux lnÈ zt÷tlt ytmtl lnÈ ntudt, cr÷fU WlfuU yth.yth.vtrx÷t R¿gtr= bwœg h•v mu WvrÙ:; :u> Nh= vJth lu yr∆tJuNl
hne å¿gufU dr;rJr∆t fUt me∆tt ymh mw v rhxu ‡ zu ‡ x bltu s ctu h t ,
ytkar÷tfU Ftë rlheGfU ;h•K
mu ytvhu N l r:gu x h ;fU Dtuxt÷tu fUt ythtuv rF÷ttVU fUthoJtRo ntu mfU;e ni> Rm rJ∆tugfU b¸ brn÷ttyt¸ fUtu 50 år;N; fUtu mˆctur∆t; fUh;u nwY fUnt rfU Ylmeve fuU fUtkd{um b¸ rJ÷tg fUe ct;
WlfuU Qvh ytih =÷t fuU Qvh yt¢mesl vnw‚a st;t ni>
fUt‡;e =˙t ati∆the, yt‚ar÷tfU =Jt åu.mk., brlgthFt÷t & å∆ttlbk∫te ythGK =ulu fUt Ce åtJ∆ttl ni> rJ∆tugfU fUtu NrlJth fUe mwcn htflg fuU bt∫t yVUJtn ni> 12 htflgt¸ b¸ nbthu rJ∆ttgfU nÓ, R;lt c\zt mkdXl ni
v\zudt> Rmr÷tY ‘grˇU mu c\zt =÷t
fUt rmıt‡; btl;u nwY ytvme ≈‡≈ rlheGfU mwMil bswb=th, d{tnfU st÷teltux fuU mt:... d{tbeK m\zfU gtuslt fuU y‡;do; bwfUtkœdgbk{umlu∫teb;=tl lh¸ä btu=e lu rJ∆ttlmCt b¸ vuN rfUgt :t> nt÷ttkrfU htflg nb fUtkd{um b¸ ¢gt¸ rJ÷tel nt¸du> fUtAt\z mu ylwv fwUbth rmkn ytih
fUtu yrlJtgo cltlu fuU åtJ∆ttl fUt gn fUn fUh rJhtu∆t se.fuU.vtkzug lu mˆbu÷tl b¸ Ctd r÷tgt> ylwv rmkn ytih ∂e vtkzug lu
y=t÷t; fuU y∆gtvfU snh fUt‡;e ytbhtDtx brlgthFt÷t m\zfU vh
¿gtdfUh Jrh≤;t fUt mˆbtl fUh;u ni> vfU\zu dgu st÷te ltux fUtrhgt¸ mu rfUgt rfU gn mJi ∆ttrlfU åtJ∆ttlt¸ fuU rJhtu∆ttCtme ni> nt÷ttkrfU fUtkd{um lu Nh= vJth mu rb÷tfUh fUtAt\z fuU rÙ:r; fUe stlfUthe å=tl fUe> d{tbeK
nwY mtkm= fuU ylwgtge J y‡g mul, r÷td÷t bux[tu÷ttse rJCtd fuU =tu nsth st÷te ltux chtb= rfUgt ctsth mu stu\ztFt÷t, VuUheDtx ;fU brn÷ttyt¸ fuU ythGK fUtu 33 mu c\ZtfUh 50 år;N; fUhlu fUt mb:ol
rfUhex rJhtur∆tgt¸ fUtu Ce mJobt‡g mcws rm‡nt ytr= Rm rJMg vh dgt ni > ctfUe ath ÷ttu d t¸ b¸ fUtp v u r xk d fUt fUtb cnw ; ne rfUgt> lh¸ä btu=e fUt fUnlt ni rfU ÷ttufU;tkr∫tfU ‘gJÙ:t fUtu bscq; htflg bk∫te ydt:t mkdbt ntr=ofU NwCfUtbltyt¸ mrn;
rlKog ÷tult atrnY> rJÙ;]; r=gu> yr;l =tm fUe rlstbwÊel (34), bhtc y÷te rlˆlÙ;h fUt nwyt ni> Yumt ythtuv fUhlu fuU r÷tY yrlJtgo b;=tl fUt fUtlql s¡he ni> mu rb÷tfUh zeythzeY
c\ z Cw R o g t (38), mhVw U rÊl ÷tdt;u nwY brlgthFt÷t dtkJ WlfUt fUnlt :t, IInb Wm mbg ;fU ÷ttufU;tkr∫tfU fUtAt\z b¸ ‘gtπt C{≥tath
Ctsvt b¸...
y∆gG;t b¸ mCe yr;r:gt¸ fUtu
mˆbtrl; rfUgt dgt> bwœg yr;r: c\zCwRogt (29), lqh•Êel ÷tÙfUh vk a tg;
r=mˆch
R÷ttfu
fUtu
U fu
vq ;
U
o
÷ttu d
rJCtd
t¸ lu 15
fu U
årf{gtyt¸ fUtu bscq; lnÈ fUh mfU;u, sc ;fU b;=tl =ult yrlJtgo fUe rNfUtg; fUe>
Atux÷u tt÷t muX
å¿gtNe Ce F\zu ntu;u nÓ, y÷td- yr;rhˇU rs÷ttr∆tfUthe ce.me.lt: (55) ni> mult fuU mq∫tt¸ fuU bw;trcfU
y÷td Zkd mu gu ÷ttud yvlt-yvlt
åath fUh;u nÓ, Ctsvt b¸ Ce gne
lu =ev åôJ÷tl rfUgt> åthˆC b¸
btikxwme mntht lu J‡=ubt;hbT de;
Rm Dxlt b¸ vwr÷tm fUbeo swz\ t nwyt fUtgofUthe yr∆tfUthe fUtu “ttvl lnÈ cltgt st;t>OO WlfUt fUnlt :t rfU mkrJ∆ttl lu å¿gufU Cth;eg fUtu Jtux =ulu fUt yr∆tfUth
ni rfU lnÈ rVU÷tnt÷t fUnlt WlfuU r=gt> “ttvl =u ; u mbg r=gt ni> gr= gn rJ∆tugfU fUtlql cl st;t ni ;tu dwsht; fuU nh b;=t;t fUtu Ù:tleg rlfUtgt¸ ytih
Y„z fU0
a÷t hnt ni> W‡ntulu fUnt rfU ICtMt r÷tY bwráfU÷t :t> rJNuM mq∫tt¸ fuU år;rlr∆tbkz÷t fuU vqJo ∆ttu÷ttRo vkatg;t¸ fuU awltJe b¸ Jtux zt÷tlt yrlJtgo ntudt ytih ydh fUtuRo Jtuxh dihntrsh hnt ;tu Ù:tleg
Nne= ÙxuNlO ltb fuU r÷tY rN÷tah
åÙ;w; rfUgt> d{tnfU mˆbu÷tl b¸
rs÷tu fuU mCe Ctdt¸ mu d{tnfUt¸ lu bw;trcfU, m‡=un rfUgt st hnt ni rs÷tt vrhM= m=Ùg rJáJse; awltJ yr∆tfUth W‡n¸ fUthK c;tytu lturxm sthe fUh mfU;t ni> RmfuU ;n; Jtuxh fUtu Jtux lnÈ x[t‡mJ÷zo Rˆvu¢m
mtkm= fUJe‡={ vwhfUtgÙ: ÷ttufUmCt c\Za\Z fUh rnÙmt r÷tgt> rfU vfU\z dgu ath ÷ttud Wd{Jt=e =uJhtg, JtrKNrˇU ¢jc fuU mraJ zt÷tlu fUt Ji∆t fUthK YfU bnelu fuU yk=h-yk=h c;tlt ntudt ytih ydh Jtu Ji∆t fUthK c;tlu b¸ åub;÷tt, rN÷tah-4
b¸ stuh=th ågtm fUh hnu nÓ> mkdXl fuU mt: sw\zu nwY nÓ> st÷te vhuN ;t‚;e, htleSe÷t gwJt mkÙ:t ymVU÷t hnu ;tu Wlvh fUthoJtRo ntu mfU;e ni> fUtlql Ce Wl b;=t;tyt¸ fUtu Aqx =e dRo ni stu
rN÷tah Nnh fUe Fhtc m\zfU fuU
ltRox mwvh mtultvwh... ltux fUthtucth b¸ sw\z vt‚at¸ ÷ttudt¸ fuU mraJ åJeK Nbto WvrÙ:; :u> b;=tl fuU r=l cebth nt¸du ytih =uN gt htflg mu ctnh nt¸du> -261866, 247016, 230205
rsˆbuJth fUtkd{ume ÷ttud nÓ> nb÷ttud mu mt; ÷ttN¸ chtb= rfUgt dgt> fUtu y=t÷t; b¸ vuN fUhlu fuU ct=
XefU fUhJtlu vh ;w÷tu nwY nÓ> v∫tfUth buDt÷tg vwr÷tm mq∫tt¸ fuU bw;trcfU y=t÷t; lu vqA;tA fuU r÷tY W‡n¸ Ctsvt mCtvr; Csl mul,år;. clu ÷tt÷tt rmkn ntr=ofU NwCfUtblt J c∆ttRogt¸ fuU mt:
Jt;to b¸ Wv-mCtvr; rfUrhx cm b¸ ÷tdCd 47 gt∫te :u> r∫tvwht ;el r=l fuU rjY vwr÷tm rhbt„z åu.mk., mtultRo & Cth;eg sl;t år;rlr∆t v= vh ÷tt÷tt rmkn awlu Nbto fUtu yJ∆tuN rmkn fuU
vwhfUtgÙ:, NNtkfUNuFh vt÷t, fuU vqst x[iJu÷m (YbY÷t-05, b¸ Cust ni> vfU\zu dgu ÷ttudt¸ mu vtxeo mtultRo b„z÷t fuU å¿gufU dt‚J dY> gu atht¸ ÷ttud Ctsvt mtultRo vm‡= fUt å¿gtNe c;tgt
yJ∆tuN rmkn, yrl÷t a‡={ lt: YVU-8547) ;eJ{ dr; mu a÷ttlu vwr÷tm vqA;tA fUh hne ni> vkatg; fUbuxe dK;tkr∫tfU rlgb b„z÷t fuU vwhtlu fUtgofU;to nÓ> agl dgt ni , gn Ce Fch
ytih Jtmw=uJ Nbto åbwF ;tih vh fuU fUthK btuz\ vh =wDxo lt fUt rNfUth
vqJtuo˙th hu÷tJu b¸ .. fuU ylwmth drX; nwRo ni> 7 r=mˆch ntulu fuU ct= mCtvr; lu fUnt rfU rlht∆tth ni > nb mCe ntrÙvx÷t htuz, rN÷tah-788 004 (ymb)
WvrÙ:; :u> ntu dRo> ÷tdCd zu\Z mti VwUx leau fUtu mtultRo rJJufUtl‡= ¢jc b¸ Ù:tleg YfU ckd÷tt mbtath v∫t fUtgofU˙tto yJ∆tuN rmkn fUtu =qhCtM& 264689, (M) 9435073213
cm ÷ttuCt l=e bku rdh v\ze> fwUA 8875 v= Ft÷te v\zt ni> hu÷tJu å¿gufU dtkJ vkatg; mCtvr;, lu mtultRo bkz÷t Ctsvt fuU Ce;h btl;u nÓ ;:t fRo mt÷t mu
d{t.mq.m. fUt... ÷ttud btifUu vh ne =b ;tu\z r=gu, ctuzo fUe ytuh mu Rl Ft÷te v=t¸ fUe mtultRo bkz÷t fuU =÷t fuU mrf{g b;Cu= c;tgt ni, stu rc÷tfwU÷t YfUmt: fUtb fUh;u ytY
A HOUSE OF INDUSTRIAL & DOMESTIC ELEC-
TRICAL GOODS
d{tbeK Gu∫tt¸ b¸ d{tnfU fUtlql fUt fwUA ÷ttud ctnh rlfU÷tlu fUt ågtm vqr;o fuU r÷tY ‘gJÙ:t ntu hne ni> fUtgofU;to ytih vqJo bkz÷t fUbuxe fUe cucwrlgt= ni> W‡nt¸lu fUnt rfU nÓ> b„z÷t mCtvr; Csl
mntht lnÈ ÷tu;u> fU‡flgwbh VUtuhb Ce rfUgu> dt\ze fuU Ce;h mu ath DEALS IN :
mtkm= Jehu‡={ åmt= Jiág fuU åált¸ WvrÙ:r; b¸ r≈vtgl af{J;eo lu mbtath b¸ gn Ce r÷tFt dgt :t mul lu c;tgt rfU ytdtbe • Larsen & Toubro, • Bharatia Cuttler Hammer, • Siemens, • Havells,
fuU btîTgb mu yvlt yr∆tfUth åtπt ÷ttN fUtu rlfUt÷tt dgt ytih ;el fuU sJtc b¸ år;bk∫te R.ynb= lu bkz÷t fUbuxe YJk bkz÷t år;rlr∆t rfU hKu‡={ rfUNtuh =uJ fUtu mb:ol r=lt¸ nb b„z÷t mrbr;, • Plaza, • Philips, • Bajaj, • HPL, • Raymond Dr Beck Varnish, • Anchor
ytdu fUnt rfU hu÷tJu fUe ltifUhe fuU fUt awltJ rfUgt> fUtAt\z rs÷tt lnÈ rb÷tlu vh Ju awltJ mu y÷td mn-mCtvr; yJ∆tuN rmkn Switch & Accessories, • Tullu & Centifugal Pump Spares, • Motor Winding
Ftu dgt r÷tY stu vheGt ntude Jn Ù:tleg mn-mCtvr; yJ∆tuN fwUbth rmkn nx dgu, gn Ce cucwrlgt= ni> ytdu fuU vhtbNo ;:t mngtud mu Wire, • Heating Element, • Fan Spares, • H.T. & L.T. Line Materials, •
CtMtyt¸ b¸ lnÈ ntude cr÷fU hu÷t stu Rm bkz÷t mrbr; fuU YfU m=Ùg fUnt rfU mksg rmkn ytih htbuáJh mbtsrn; b¸ fUtb fUh¸du> Transformer Materials & • Panel Accessories.
ltb-NuVUt÷te vt∫t, htusJi÷te fUt åbtKv∫t lk. 07638323 bk∫tt÷tg fuU rl=uoN bw;trcfU rn‡=e Ce ni, W‡ntulu Ce vqKo h•v mu
D.O.C.-21.01.08 YJk ytih ykdhuse b¸ ntude> Ù:tleg mntg;t rfUgt> bkz÷t mCtvr; v=
CtMtyt¸ vh vheGt ntulu fUt ct; vh Csl mul ytih mksg rmkn ;:t
dturcl ÷tt÷t …Jt÷tt, htusJi÷te åbtKv∫t lkch -7750173 yCe rJathKeg ni> mkm= bku bkz÷t år;rlr∆t v= vh ÷tt÷tt rmkn
D.O.C.-. 05.09.08 rfUme fUtu rb÷tlu vh åált¸˙th fuU v¥tt; mtkm= Jiág lu YJk htbu á Jh Nbto fu U cea
9954188032 btu. lkch vh mˆvfoU fUhu > hu÷tbk∫te bb;t clseo mu rb÷tfUh år;r≈r=;t nwRo> bkz÷t mCtvr;
mti år;N; Ù:tleg ÷ttudt¸ fUtu vh= vh Csl mul YJk bkz÷t
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
Natural, Unique, Healthy, Good to Drink
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ykds
u{ e lJ JMo fUe c∆ttRo ROSEKANDY TEA
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
J NwCfUtblt 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ciXtFt÷t atg 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
e in
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
Availabl
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
R
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

SILCHA
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ctdtl 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
fUhebdks-ymb 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
At
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
RAJESH TRADING CO.,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
cw∆tJth (23 r=mˆch 2009) v]≤ 4

Cth; lu ∂e÷tkfUt fUtu 7 rJfuUx mu ∆ttugt 31Jt‚k VuUzhuNl VwUxct÷t fUv rN÷tah b¸ åthkC YuN-rcvtNt b¸ Nw¡ nwRo VUtRx clt hnu nÓ> Rm ntp÷teJwz rVU÷b
fUxfU (mbt.Ys¸.) fUtr;o f U lu 36, f{ez\ t mk..,rN÷tah & dtuJt fUtu veAu YuáJgo htg cÂal rs;le Fqcmqh;
& 21 r=mˆch fUt y=tfUtht nÓ> W;le ne åtuVuUNl÷t fUt ltb ni I;tsO vn÷tu Rm rVU÷b
mnJtd lu 44 J ∆tfu U ÷t fUh ymb Vw U xct÷t
r=l Cth;eg xeb Ce ni> gu Fqcmqh; y=tfUtht bdh b¸ bwb;ts fUt rfUh=th YuáJgo fUtu
dkCeh lu 32 hl YmturNYNl lu 31J¸ VuUzhuNl
fUt :t> nh VUe÷z Àgth rlCtlt stl;e nÓ ;tu =wáble rb÷tt :t ytih WlfUe cuxe sntkytht
cltY> hJe‡={ VwUxct÷t fUv fuU ytgtusl fUt
b¸ ∂e÷tkfUt fuU ae;tu s=u s t fUtu bi l yr∆tfUth ntrm÷t fUh r÷tgt> YfU
fUtu vhtÙ; fUh;u nwY ytVU = bi a mk J t==t;t mˆbu ÷ tl b¸
Cth; lu ;];eg YfU DturM; rfUgt dgt> YmturNYNl fUe ytuh mu ykfUw h =˙t
r=Jmeg bia mt; ∂e÷tkfUt fUe ;hVU lu ytgtusl rb÷tlu vh dJo åfUx
rJfu U x mu se; mu :thkdt lu 73, rfUgt> VuUzhuNl fUv b¸ 16 =÷t
r÷tgt> RmåfUth mkdfUtht lu 46, Ctd ÷tu hnu nÓ> 22 r=mˆch mu
vt‚ a bi a tu fUe r=÷tNtl lu 41 hl 26 r=m. ;fU rN÷tah VwUxct÷t
∂kF
] ÷tt b¸ Cth; 2- cltfUh c\zt ÙfUtuh fuU hkd b¸ hkdudt> JtRawkd Cwrxgt
1 mu ytdu ni> d¸=cts hrJ‡={ s=ust lu se; b¸ F\zt fUhlu fUt ågtm rfUgt rsm simu Ùxth rF÷ttr\zgt¸ fuU rN÷tah
∂e÷tkfUt vn÷tu Fu÷t;u nwY bn˙JvqKo CqrbfUt rlCtge> W‡ntuklu ytdbl fUu mbtath mu VwUxct÷t
vh Cth; fuU d¸=ctst¸ lu vtle VuUh
45J¸ ytuJh b¸ ne 239 vh rmbx 10 ytuJh b¸ 32 hl =ufUh 4 rJfuUx åurbgt¸ b¸ ytlk= ‘gtπt ni> bia
r=gt> Cth; lu se; fUt ÷tÃg 7
dgt> mral ;¸=w÷tfUh lu ltct= fUt rJJhK rlˆlJ;T ni- Cth; fuU Ùxth rF÷tt\ze JtRawkd Cwrxgt
axfUtY> lunht ytih ∂emk; lu 2-2 ytuJh vn÷tu ne ntrm÷t fUh r÷tgt>
96 hl cltfUh Cth; fUtu 7 rJfuUx r÷tgu> nhCsl J mnJtd lu 43 Ju ytuJh b¸ Cth; lu 3 rJfuUx d{wv-Y hnt ni> 30 r=mˆch fUtu d{wv me
rJfuUx mu se; r=÷tt =e> lJtur=; YfU-YfU rJfuUx r÷tgu> Cth; fuU r÷tY FtufUh 242 hl cltY> 22r=. RÙxckdt÷t ¢jc cltb CeCt fuh÷tt 3.00 Ntgk zeYmY airˆvgl fuU mt: d{wv ze fUt mube
22,r=. sumexe cltb mt÷tdtJfUth Ymme 5.30 Ntgk ,, VUtRl÷t ;:t d{wv Y airˆvgl fuU Ce yÂAu mu rlCt;e nÓ> Jimu Rm fUt rfUh=th rcvtNt cmw fUtu rb÷tt
∆ttule vh ÷tdt år;ck∆t, mnJtd fUπttl 24 r=.
24 r=.
CeCt fUuh÷tt cltb sumexe
mt÷tdtJfUth Ymme cltb R.ck.¢jc
3.00 Ntgk ,,
5.30 Ntgk ,,
mt: d{wv ce airˆvgl fUt mube
VUtRl÷t bw f Utc÷tt ntu d t> 3
Fqcmqh; y=tfUtht lu Rm cth :t> yCe ;fU gne ;g :t> rcvtNt
yvle =wáble rlCtRo ni ctp÷teJwz lu ;tu yvlu Rm rfUh=th fuU r÷tY ntk
ltdvwh, (mbt.Ys¸me)& Cth;eg vtka biat¸ fUe 27 r=. RÙxckdt÷t ¢jc cltb sumexe 3.00 Ntgk ,, slJhe fUtu dwJtntxe b¸ VuUzhuNl fUe ntpx cuc rcvtNt cmw mu> YuN fUh =e :e ÷turfUl YuáJgo fUe rcvtNt
fUπttl bnu‡={ rmkn ∆ttule vh ∂e÷tkfUt mehes b¸ 1-1 27 r=. CeCt fuUh÷tt cltb mt÷tdtJfUth Ymme 5.30 Ntgk ,, fUv fUt VUtRl÷t ntudt> rN÷tah lu ntp÷teJwz rVU÷b I;tsO b¸ YuN lu fUe btk fUt rfUh=th rlCtlu mu
fuU rF÷ttVU Nwf{Jth fUtu =qmhu fUe chtche ntu d{wv-me zeYmYm bi=tl b¸ nh htus =tu YfU cth rVUh rcvtNt cmw mu WlfUt Yu;hts :t> Rmr÷tY YuáJgo lu
YfUr=Jmeg yk;hto≥e[ g rf{fUu x bia awfUe ni> ∆ttule 21 r=. arao÷t c{=mo cltb nu÷t ckd÷tqh 3.00 Ntgk zeYmY Fu÷t fUt ytl‡= WXtgt stYdt> rfUh=th Ael r÷tgt> Yumt vn÷tu Ce rVU÷b fUe vxfU:t b¸ fwUA c=÷ttJ
b¸ xeb fuU ∆tebu ytuJh hux fuU fUthK Rm mbg 21 r=. Ùvturxkd ¢jc = dtuJt cltb bwkcRoYVUme 5.30 Ntgk ,, YfU ne rxfUx b¸ =tultu¸ Fu÷t ‹jz nwyt :t rVU÷b IhtJKO b¸ bk=tu=he fUhlu fUe btkd hF =e ;trfU W‡n¸
=tu biat¸ fUt år;ck∆t ÷tdt r=gt yvlu cun;hel 23 r=. bwkcRo YVUme cltb arao÷t c{=mo 3.00 Ntgk ,, ÷ttRx fuU Wst÷tu b¸ =NofU =uF fUt rfUh=th fuU r÷tY rcvtNt lu vn÷tu rcvtNt fUe btk fUt rfUh=th l
dgt ni> ∆ttule Rm år;ck∆t fuU VUtbo b¸ nÓ ytih 23 r=. nu÷t ckd÷tqh cltb cltb Ùvtu.¢jc = dtuJt 5.30 Ntgk ,, vtg¸du> rxfUx fUt bq÷g 30/- ni ntk fUh =e :e ÷turfUl ct= b¸ rfU‡nÈ rlCtlt v\zu> Rmr÷tY rVU÷b fUe
fUthK ∂e÷tkfUt fuU rF÷ttVU fUxfU xeb fu U 26 r=. bwkcRo YVU me cltb nu÷t ckd÷tqh 3.00 Ntgk ,, ytih ÙvuN÷t rxfUx fUt bq÷g h•vgt fUthKt¸ mu blt fUh r=gt> Yumt fUnt vxfU:t rVUh mu r÷tFe dRo ytih Rmu
ytih fUtu÷tfUt;t b¸ ntulu Jt÷tu ;emhu mk f Uxbtu a fU 26 r=. arao÷t c{=mo cltb Ùvturx¯d ¢jc = dtuJt 5.30 Ntgk ,, 150/- ni> augh 100 h•vgt, st hnt :t rfU rcvtNt fuU blt fUhlu r÷tFlu fuU r÷tY vqhu =tu mt÷t ÷td
ytih ati:u Jlzu b¸ lnÈ Fu÷t clu nw Y nÓ > RmfuU y÷ttJt d{wv ce ytih ze fUtU mCe bia dwJtntxe b¸ Fu÷tt st rmsl augh 500 h•vgu fUt ni> fuU veAu YuN fUt ne nt: :t> dY> rVU÷b fUe lRo vxfU:t b¸ mu
vtYkdu> WlfUe sdn xeb fUe Cth;eg xeb =hym÷t Idtk∆teO rVU÷b b¸ bnt¿bt rcvtNt fUt rfUh=th fUtx r=gt dgt>
fUπttle rJÙVUtuxfU ytuvlh Jeh¸ä
mnJtd mkCt÷t¸du> yk;hto≥[eg
fUtu ltdvwh bia b¸ ;el ytuJh ∆tebt
vtgt dgt stu rfU ∆tebu ytuJh hux fuU
dgt :t ytih yc bia huVUhe f{tu fuU
vtm fUπttl ∆ttule vh år;ck∆t ÷tdtlu
vhuN c¡Jt fUt r=btde mk;w÷tl rcd\zt dtk∆te fUe CqrbfUt rlCtlu Jt÷tu cul nt÷ttkrfU Yumt lnÈ ni rfU YuN lu gu
rfkU…m÷tu yc bwb;ts ytih Ntnsntk mc stlcqS fUh rfUgt ni, stu Ce
dwJtntxe& (mbt. Ys¸me)& ∆tubtse nwY fU÷t vhuN c¡Jt lu htflgJtrmgt¸ ne fwUA :t ;tu Ju (vhuN) R;lu r=l fUe btunÁc; fUe rlNtle ;tsbn÷t =tult¸ fiUxTm fuU cea skd ;tu rA\z
rf{fuUx vrhM= (ytRomeme) fuU r÷tY dkCeh yvht∆t fUe ∂uKe b¸ yt;t fuU rmJt ytih fUtuRo rJfU÷v lnÈ ca
bia huVUhe siVU f{tu lu Cth;eg xeb rJÙVUtux fUtu ÷tufUh y÷VUt fuU bwœg mu btVUe btkde :e> ∆tubtse cb ∆tbtfuU awv ¢gt¸ hnu? =hym÷t mkdXl fuU vh YfU c\zu csx Jt÷te rVU÷b ne awfUe nik>
ni> ∆ttule vh gn år;ck∆t ;¿fUt÷t dgt :t> gr= Cth; Fu÷t fuU rfUme
fuU ∆tebu ytuJh hux fuU fUthK ∆ttule mult∆gG vhuN c¡Jt ≈tht fU÷t vh sthe yvlu cgtl b¸ ∂e c¡Jt mthu NeMo lu;tyt¸ fUt mt: Aqx stlu
åCtJ mu ÷ttdq ntu dgt ni > ¡v b¸ ∆tebu ytuJh hux fUt yvht∆t sthe rfY dY cgtl vh yts lu rfUme fUt ltb r÷tY rclt mkDMo mu ∂e c¡Jt l fuUJ÷t fUbstuh v\z
vh =tu biat¸ fUt år;ck∆t ÷tdtlu
fuU mt:-mt: vqhe Cth;eg xeb
YfUr=Jmeg bia b¸ =tu ytuJh ∆tebt
hnlt ytih xuÙx fuU YfU r=l b¸ vtka
yd÷tu 12 bnelu b¸ rVUh =tunht =u;t
ni ;tu ∆ttule vh =tu mu ytX Jlzu gt
fU\ze ytvr˙t s;t;u nwY mkdXl rJhtb dwx fuU fwUA m=Ùgt¸ fUe ytuh dY nÓ cr÷fU yvlt btlrmfU ath ;÷÷tt CJl rcfUtQ ni
vh WmfUe bia VUem fUt 40 fuU mkDMo rJhtb dwx fuU lu;t b]Kt÷t RNtht fUh;u nwY fUnt ni rfU W‡n¸ ;:t mk;w÷tl Ce Ftu ciXu nÓ> mkdXl b¸ ht∆ttbt∆tJ htuz b¸ 5 fUËt sbel vh, vt‚a;÷÷tt
ytuJh ∆tebt hnlt n÷fUt yvht∆t YfU mu ath xuÙxt¸ fUt år;ck∆t ÷td nstrhfUt lu fUnt rfU I∂e c¡Jt y÷VUt fuU NeMo lu;tyt¸ fUtu rclt rVU÷tnt÷t yfuU÷tu v\zu ∂e c¡Jt
år;N; fUt swbtolt Ce ÷tdtgt ni> btlt st;t ni ytih år;ck∆t Wme mqh; mfU;t ni> ∆ttule vh WlfuU Jlzu
Nwf{Jth ht; fUtu bia mbtπt ntulu b¸ ÷td;t ni sc gn yvht∆t 12
yvlt btlrmfU mk;w÷tl Ftu ciXu yJd; fUhtY fwUA fiUzht¸ lu Rm fUtb ≈tht fU÷t sthe fUe dRo rJ“trπt mu VUtW‡zuNl fUt ;el nsth JdoVwUx fUt ath;÷÷tt CJl
fiUrhgh b¸ fUπttle mkCt÷tlu fuU ct= nÓ> r÷tntst Yume rÙ:r; b¸ Ju Rm
fuU ct= f{tu lu Rm mwlJtRo fuU ct= bnelu fuU yk=h =tu cth =tunht r=gt fUtu ykstb r=gt :t> ∆tubtse cb gn ct; mtrc; ntu st;e ni> =qmht¸ rcfUtQ ni> d{tW„z ‹jtuh fUtbrNog÷t, å:b J r≈;eg
mu Rm ;hn fUt år;ck∆t fUCe lnÈ ;hn fuU yt∆tthnel cgtl sthe ∆tbtfuU b¸ ÙfqU÷te cÂat¸ mrn; fwU÷t 14 vh Rm ;hn SqXu ythtuv :t¸vfUh
gn ViUm÷tt r÷tgt> ∆ttule vh stY> Nwf{Jth ht; fUtu Cth; lu yvlu ÷tdt :t> Jn yc ;fU Cth; fUtu fUh yvle fUbstuh fUtu strnh fUh ÷ttudt¸ fUe stl dRo :e> yvlu bwœg Ju mÂatRo mu bwkn lnÈ btu\z mfU;u>
;÷t ytJtrmfU, xtv ‹jtuh 2 nsth JdoVwUx>
år;ck∆t ÷tdlu mu Cth; fUtu dnht 50 ytuJh rl∆ttorh; mbg mu 45 61 biat¸ b¸ yvle fUπttle 39 biat¸
SxfUt ÷tdt ni> Cth; =qmht Jlzu rblx ct= vqhu rfY :u> gn ∆teb¸ b¸ se; r=÷tt awfuU :u ytih Jn
hnu nÓ>O bt÷tqb ntu rfU 2004 fuU mult∆gG ∂e c¡Jt fuU Rm ;hn fuU Yuumu b¸ C{tbfU cgtl sthe fUh ∂e f{g fUhlu fuU RÂAwfU ‘grˇU mˆvfoU fUh¸>
15 ydÙ; fUtu ∆tubtse b¸ nwY YfU cgtl vh fU\ze år;rf{gt ‘gˇU fUh;u c¡Jt ÷ttudt¸ fUe mntlwCqr; ntrm÷t
;el rJfuUx mu nth awfUt ni ytih ytuJh hux fuU r÷tY dkCeh btb÷tt cl fuUJ÷t 24 biat¸ b¸ nthu ni> cb ∆tbtfuU fUe rsˆbuJthe ÷tu;u nwY ∂e nstrhfUt lu fUnt rfU ydh Yumt lnÈ fUh mfU;u>
(btuctR÷t)-9435724456

Cth; mkath rldb r÷trbxuz fuU BSNL


WvCtuˇUtyt¸ fuU r÷tY lRo gtusltY‚
mezeYbY åe-vuz heatso ctWah/ymb xu÷tefUtb mezeYbY åe-vuz fUt÷p t atso (h•0/rblx)
mtbt‡g xirhVU ymb mrfoU÷t b¸ ymb mrfoU÷t fuU ctnh (Ymxeze)
mrfoU÷t b¸ xtpv-yv ctWah yvlu luxJfoU b¸ =qmhu luxJfoU b¸
0.60 0.90 1.20
R‡J¸xhe rJf{g bq÷g rJf{g bq÷g xtpfU bq÷g r=l b¸ Wv÷tÁ∆t;t vemeytu/Jevexe 1.00
xi¢m Atu\zfUh xi¢m fuU mt: (h•0) Ji∆t;t YmYbYm 0.60 1.00
mtbt‡g heatso Ji÷gq 99 30 30 råkxuz VUtbo gt
199 130 30 seYmYb mu
299 299 30 me-xtpv-yv
499
999
499
900
50
120
vrhJth ytih rb∫tt¸ fuU r÷tY rJNuM gtuslt
mtbt‡g xtpv-yv 49 49 0 rJJhK xirhVU
105 105 0 Rm mwrJ∆tt fuU r÷tY Y¢xeJuNl atso h•0. 20
205 205 0 vrhJth J rb∫tt¸ fuU lkch b¸ yr;rhˇU/JifUr÷vf (år; lk. h•0.) 10
405 405 0 btrmfU Nw÷fU h•0. 30
vemeytu heatso JtWah 210 300 15 år; rblx fUtp÷t fUt Nw÷fU
345 500 30 vrhJth J rb∫tt¸ fuU r÷tY ;el Ù:tleg ceYmYlY÷t lkcht¸ vh 0.20
660 1000 45 vrhJth J rb∫tt¸ fuU r÷tY =tu Ymxeze ceYmYlY÷t lkcht¸ vh 0.40
1920 3000 45 y‡g mCe rlgb, N;u¯ J Nw÷fU mtˆtt‡g gtuslt fuU ylwmth
3050 5000 45 seYmYb mu
5800 10000 60 me-xtpv-yv
5670
150
9000
0
100
30
mezeYbY åe-vuz gtuslt
400 0 90 f{. rJJhK gtuslt 900 ytseJl YYmythzeY÷t 90 mtbt‡g vemeytu Jevexe
Jevexe heatso JtWah/ 69 101 0 seYmYb mu
1. ytRoYVUzÁ÷gwxe rJf{gbq÷g 900 900 250 Nq‡g 2500/3000
xtpv-yv 133 201 180 me-xtpv-yv
321 501 180 (RlÁgw÷xcexeJtRo fuU mt:) h•.*
621 1001 180 2. mrf{g;t bq÷g h•. Nq‡g Nq‡g Nq‡g 221 Nq‡g 125
1201 2001 180 3. xtpfU Ji÷gq h•. 100 100 50 150 2000/2500 50
heatso JtWah 50 365 seYmYb mu 4. r=lt¸ b¸ Ji∆t;t 30 ytseJl 180 30 9/12 bnelu yt0**
fUe Ji∆t;t 200 me-xtpv-yv
100 20 180 5. yr;rhˇU Jt;to bq÷g h•. 800 Nq‡g Nq‡g Nq‡g 12/15/18 bnelu fuU r÷tY
rJNuM xiheV 89 fUtp÷t atso fUb fUhlu fuU r÷tY 30 seYmYb mu Nq‡g Ji∆t;t fuU mt:100/veYb
JtWah (YmxeJe) 49 30 me-xtpv-yv 6. åtu™tr; fUt÷t 1 (r=lt¸ b¸) 15 15 15 15 15 15
‹ji¢me-xtpv-yv WvgwoˇU fUtu Atu\z heatso bq÷g heatso bq÷g seYmYb mu 7. åtu™tr; fUt÷t 2 (r=lt¸ b¸) 165 0 165 165 15 15
fUh fUtuRo bq÷g fuU ylwmth fuU ylwmth me-xtpv-yv
* rJf{g fUh gtusltlwmth ÷ttdq ntudt>, ** ytseJl Ji∆t;t fUt ÷ttC sthe hnudt, v{¿gufU 180 r=lt¸ vh ‡gwl;b h•.205 fUt heatso ytJágfU ni>
* J;obtl b¸ Wv÷tÁ∆t lnÈ ni, rfU‡;w NeD{ ne seYmYb mu me-xtpv-yv Wv÷tÁ∆t ntudt
ÙJ¿Jtr∆tfUthe, åfUtNfU J bwäfU ∂e r=÷tev fwUbth ≈tht åuhKt Cth;e fUtgto÷tg bunhvwh rN÷tah-15 (ymb)mu mu bwrä; J åfUtrN; * mˆvt=fU ∂eb;e mebt fwUbth, Ph. & Fax (03842) 242633 (M) 94352-13512 preranabharati@ gmail.com