DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI

TRƯỜNG, KHOA MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN,
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140
Trong đó:
A. Kiến thức giáo dục đại cương: 60 TC
I. Kiến thức chung (bắt buộc):
II. Kiến thức chung cho nhóm ngành:
II.1 Môn học bắt buộc:
II.2 Môn tự chọn:

26 TC
34
32
2

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 TC
I. Kiến thức cơ sở ngành:
I.1 Môn bắt buộc:
I.2 Môn tự chọn:

48 TC (60%)
38
10

II. Kiến thức chuyên ngành:
II.1 Môn bắt buộc:
II.2 Môn tự chọn:
II.3 Khóa luận hoặc thi cuối khóa:

32 TC (40%)
14
8
10

Tổng số môn giai đoạn đại cương: 19 môn không kể ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục
quốc phòng)
Bắt buộc:
18 môn
Tự chọn:
1
Tổng số môn môn giai đoạn giáo dục chuyên nghiệp:
Kiến thức cơ sở ngành:
Bắt buộc:
17 môn
Tự chọn:
5 môn
Khối kiến thức chuyên ngành:
Bắt buộc:
Tự chọn:

6 môn
4 môn

Tổng cộng: 50 môn
Chia đều 7 học kỳ, mỗi học kỳ 7 môn.
Ghi chú:

1) Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN Hà Nội: 139 TC, 52 môn học.
2) Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông lâm, TP.HCM: 140