KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI
CƯƠNG
I KIẾN THỨC CHUNG (bắt buộc)
Không tính các môn 7-8
1 Triết học Mác-Lê Nin
2 Kinh tế chính trị
3 Chủ nghĩa xã hội Khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Ngoại ngữ
7 Giáo dục thể chất
8 Giáo dục quốc phòng
II KIẾN THỨC CHUNG CHO
NHÓM NGÀNH
II.1 Môn học bắt buộc
9 Toán cao cấp A1
10 Toán cao cấp A2
11 Toán cao cấp A3
12 Xác xuất thống kê
13 Tin học cơ sở
14 Hóa học đại cương →3 TC
15 Hóa học hữu cơ-vô cơ →Bỏ
16 Hóa học phân tích
17 Thực tập hóa hữu cơ và vô cơ→Bỏ
18 Vật lý đại cương (cơ nhiệt)
19 Vật lý đại cương (điện từ-quang)
20 Sinh học đại cương
21 Khoa học Trái đất
II.2 Môn tự chọn
22 Cơ sở văn hóa Việt Nam
23 Tiếng Việt thực hành
24 Logic học đại cương
25 Xã hội học đại cương
26 Tâm lý học đại cương
B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN
NGHIỆP
I
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
I.1 Môn học bắt buộc
27 Cơ sở khoa học môi trường
28 Sinh thái học
29 Địa chất môi trường

4
3
2,5
2,5
2
12

34
32
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2/10
2
2
2
2
2
80
48
38
3
2
2

Tự học

1

26

Thực hành, thí
nghiệm

2

60

Thảo luận

Bài tập

MÔN HỌC

Ly thuyết́

TT

SỐ TÍN CHỈ

LOẠI GIỜ TÍN CHỈ
Lên lớp

Môn học
tiên quyết
(TT. của
môn học)

37
38
39
40
41
42
43
I.2
44
45
46
47
48
49
50
51
52
II
II.1

53
54
55
56
57
58
59

Các môn bắt buộc
14
Sức khỏe môi trường
2
Môi trường đới bờ
2
Tai biến môi trường
2
Hóa môi trường nước và khí
2
→ Hóa môi trường
Viễn thám ứng dụng trong môi
2
trường
Thực tập chuyên ngành
4
Các môn tự chọn
8/16
GIS ứng dụng trong môi trường
2

2

2

Tự học

1

Thực hành,
thí nghiệm

2

Thảo luận

Bài tập

34
35
36

Vật lý môi trường
2
Hóa môi trường
2
Môi trường khí hậu
2
Cơ sở cảnh quan môi trường
2
→ Địa lý cảnh quan
Bản đồ học và Hệ thông tin địa lý
3
Độc học môi trường
2
Các phương pháp phân tích môi
3
trường
Tin học môi trường
3
Kinh tế môi trường
2
Quản lý môi trường
2
Viễn thám cơ sở
2
Đa dạng sinh học
2
Đánh giá tác động môi trường
2
Thực tập môi trường → 3 TC
2
Các môn tự chọn
10/18
Quá trình và thiết bị công nghệ môi
2
trường
Quy hoạch môi trường
2
Phân tích hệ thống môi trường
2
Cơ sở môi trường đất
2
Sản xuất sạch hơn
Công nghệ môi trường
2
Sinh hóa môi trường
2
Toán ứng dụng trong môi trường
2
Phương pháp luận nghiên cứu khoa
2
học
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
32
Chuyên ngành khoa học môi
trường

Ly thuyết́

30
31
32
33

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

TT

LOẠI GIỜ TÍN CHỈ
Lên lớp

Môn học
tiên quyết
(TT. của
môn học)

60

Vi sinh kỹ thuật môi trường

61
62
63
64
65

Qui hoạch sử dụng bền vững đất đai
Quản lý tổng hợp lưu vực
Hóa học phân tích môi trường
Tài nguyên nước và môi trường
Tài nguyên sinh thái
→Kỹ thuật sinh thái
66 Mô hình hóa ô nhiễm nước ngầm
II.2 Chuyên ngành quản lý môi trường
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
II.3
82
83
84
85
86
87
88

2
2
2
2
2

Tự học

Thực hành,
thí nghiệm

Thảo luận

Bài tập

Ly thuyết́

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

TT

LOẠI GIỜ TÍN CHỈ
Lên lớp

Môn học
tiên quyết
(TT. của
môn học)

Nên chuyển thành môn bắt buộc
của nhóm KT cơ sở ngành

Giống tên môn học số TT 84

2
2

Các môn bắt buộc
14
Quan trắc môi trường
2
Kiểm toán môi trường
2
Quản lý chất thải rắn
2
Hệ thống quản lý môi trường
2
Kiểm soát tai biến và rủi ro môi
2
trường
Thực tập chuyên ngành
4
Các môn tự chọn
8/16
Quản lý tổng hợp lưu vực
2
GIS ứng dụng trong môi trường
2
Hạch toán tài nguyên và môi trường
2
Quản lý chất thải nguy hại
2
Sản xuất sạch hơn
2
Luật và chính sách môi trường
2
Quản lý môi trường đô thị và khu
2
công nghiệp
Quản lý môi trường nông nghiệp
2
nông thôn
Chuyên ngành TNTN và MT

Các môn bắt buộc
Qui hoạch sử dụng bền vững đất đai
Tài nguyên môi trường nước
Tài nguyên sinh vật và môi trường
Tài nguyên khí hậu, cảnh quan
Viễn thám ứng dụng
Thực tập chuyên ngành
Các môn tự chọn
89 Tai biến môi trường
90 Sinh thái môi trường đất ngập nước
91 Sinh thái môi trường nông thôn

14
2
2
2
2
2
4
8/16
2
2
2

Giống tên môn học số TT 64

92 GIS trong quản lý môi trường
93 Tài nguyên khoáng sản và môi
trường
94 Tài nguyên và môi trường biển
95 Quản lý tổng hợp lưu vực
96 Du lịch sinh thái
97 Kỹ thuật sinh thái
98 Kinh tế tài nguyên
V.4 Chuyên ngành tin học môi trường

2
2
2
2
2
2
2

Các môn bắt buộc
14
99 Mô hình hóa trong môi trường
2
100 Các hệ cơ sở dữ liệu trong môi
2
trường
101 GIS ứng dụng trong môi trường
2
102 Viễn thám ứng dụng trong môi
2
trường
103 Phương pháp xử lý dữ liệu trong môi
2
trường
104 Thực tập chuyên ngành
4
Các môn tự chọn
8/16
105 Mô phỏng và ứng dụng trong môi
2
trường
106 Lập trình trong GIS
2
107 Ảnh Radar
2
108 Kỹ thuật lập trình
2
109 Mô hình hóa ô nhiễm nước ngầm
2
110 Mô hình lan truyền chất ô nhiễm
2
trong môi trường không khí
111 Mô hình lan truyền chất ô nhiễm
2
trong môi trường nước mặt
112 Mô hình hóa xói mòn đất
2
V.5 Chuyên ngành môi trường và tài
nguyên biển
14
(môn bắt buộc)
113 Tài nguyên và môi trường biển
2
114 Địa chất môi trường biển
2
115 Cơ sở hóa học biển
2
116 Sinh thái biển và đại dương
2
117 Quản lý tổng hợp đới bờ
2
118 Thực tập chuyên ngành
4
Các môn tự chọn
8/16
119 Hải dương học nghề cá
2

Tự học

Thực hành,
thí nghiệm

Thảo luận

Bài tập

Ly thuyết́

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

TT

LOẠI GIỜ TÍN CHỈ
Lên lớp

Môn học
tiên quyết
(TT. của
môn học)

120
121
122
123
124

Địa mạo bờ biển
2
Sinh thái môi trường đất ngập nước
2
GIS ứng dụng trong môi trường
2
Kinh tế biển Việt Nam
2
Viễn thám và GIS trong nghiên cứu
2
môi trường biển
125 Tài nguyên khoáng sản biển Việt
nam
126 Các luật về biển
VI Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương
10
đương

Tự học

Thực hành,
thí nghiệm

Thảo luận

Bài tập

Ly thuyết́

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

TT

LOẠI GIỜ TÍN CHỈ
Lên lớp

Môn học
tiên quyết
(TT. của
môn học)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful