You are on page 1of 1

Propietat

Cóm es produeix l’aprenentatge? Distribuït dins de una xarxa, social,


tecnològicament millorat, reconeixent i
interpretant patrons

Factors que influeixen Diversitat de la xarxa, fora dels vincles,


context de aparició
Paper de la memòria Els patrons d’adaptació, representatius del
estat actual, existents en les xarxes.
Cóm es produeix la transferència? Connexió (afegit) a nodos i creixement de
la xarxa (social/conceptual/biològica)
Tipus d’aprenentatges millor Aprenentatge complex, canvia ràpidament
explicats. de nucli, diverses fonts de coneixement.