You are on page 1of 2

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

Vilnius University Students’ Representation

VU SA POZICIJA DĖL SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS

2009 m. lapkričio 25 d.
Vilnius

Vienas iš Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (toliau VU SA) tikslų – rūpintis studentų
socialinėmis sąlygomis ir gerove. Gilėjanti ir vis labiau studentus liečianti problema yra sveikos
gyvensenos įgūdžių nepropagavimas bei nesirūpinimas savo sveikatos stiprinimu. Suprasdami
problemų mastą ir siekdami efektyviai jas spręsti studentų atstovai nuolat ieško bendradarbiavimo
galimybių su atskirais Universiteto padaliniais.
Studentų atstovų nuomone, VU Sveikatos ir sporto centras turėtų aktyviai veikti ne tik sporto,
bet ir sveikatos (sveikos gyvensenos) ir jos populiarinimo srityje. Taip pat šio padalinio veikla
turėtų būti orientuota į visą akademinę bendruomenę, ne tik į VU sporto rinktinių narius. Norint
užtikrinti efektyvią ir tikslingą veiklą būtina atlikti tam tikrus paruošiamuosius darbus bei
vadovautis aiškiais, tiesioginių tikslų padedančiais siekti, principais:

• VU SSC Taryba turėtų inicijuoti „kūno kultūros ir sporto, sveikatos stiprinimo,


sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo strategiją[os]“ parengimą, o centras turėtų būti
atsakingas už jos įgyvendinimą;
• VU SSC turėtų užsiimti sveikos gyvensenos propagavimu ir skatinimu – leidiniais,
paskaitomis ar kitokiomis formomis (internetiniame puslapyje šiuo metu yra skiltis
sportas, bet nėra skilties sveikata – tai yra netinkama praktika);
• VU SSC turėtų pritaikyti savo infrastruktūrą taip, kad ji atitiktų studentų su
specialiaisiais poreikiais reikmes. Taip pat pritaikyti jiems jau egzistuojančias
programas
• VU SSC neturėtų laisvai pasirenkamiems dalykams nustatyti tokių apribojimų kaip –
„turėti sporto rezultatus, atitinkančius VU rinktinių reikalavimus“, nes tai mažina

Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294


Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636
LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas
Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
-2-
pasirinkimo galimybes. Jei VU SSC mano, kad tai yra neišvengiama – paraleliai
turėtų būti renkamos papildomos grupės, kurios nebūtų orientuotos į VU sporto
rinktinių narius.

Kadangi VU SSC valdymo organas yra centro taryba, kurios vienas iš narių yra VU SA
deleguotas studentų atstovas – VU SA Parlamentas jį įpareigoja visuose VU SSC Tarybos
svarstomuose klausimuose vadovautis šia pozicija ir atstovauti VU studentų interesus.

Priimdamas šią poziciją VU SA Parlamentas įsipareigoja priimti ir vidinę VU SA poziciją bei


nustatyti principus, kuriais derėtų vadovautis vykdant veiklą susijusią su studentų sportinės veiklos
ir sveikos gyvensenos skatinimu.

VU SA Parlamento nariai

Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294


Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636
LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas
Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440