You are on page 1of 3

pˆexr kaCakaiC Ÿrad maKa Ÿs† idn

maÊa Ÿd

pˆexr kaCakaiC Ÿrad maKa Ÿs† idn


iPer Vr Vseb ik kKena, iPer Vr Vseb ik kKena
KuSI Vr l°ar maJamaiJ Ÿs† Hais
tuim Vr Haseb ik kKena, tuim Vr Haseb ik kKena|

AnueZag kar nam na Ÿjen,


VDaeret Ÿkan saRa na …en,
edKa Vr na ŸdKar kaCakaiC Ÿkan r–
ecaeK Vr Baseb ik kKena, ecaeK Vr Baseb ik kKena|

kabY ik kTa Ÿs, kabY ik iblaes


maya jal bunb ik tKena
du …kiF paKIedr es kakil Sunb ik tKena

es batas baSI ik Ÿga bajaeb


es VebeS men men sajaeb
ebaJa Vr na ŸbaJar kaCakaiC Ÿkan gan
Bal Vr baseb ik kKena, Bal Vr baseb ik kKena

pˆexr kaCakaiC Ÿrad maKa Ÿs† idn


iPer Vr Vseb ik kKena, iPer Vr Vseb ik kKena
iPer Vr Vseb ik kKena
imiñ …kFa gÉ

maÊa Ÿd

ˆˆˆˆ

imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR


imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR
ekˆ, na jain …es, kaˆek na Ÿpey, ŸgeC ik Guer
imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR
imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR

…ela Ÿmela ker CRaena iCl Zar


tar duiF Hat saijŸy idl kar
…ela Ÿmela ker CRaena iCl Zar
kar duiF Hat saijŸy idl tar
icin, ik icin na, ekaTay Ÿs Taek, kaeC na dUer
imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR
imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR

P™ldainFar r›p iPer ŸgeC, P™ldainFar r›p iPer ŸgeC


ik ker bil, Ÿkn ereK ŸgeC sdY ŸPaFaena pdMkil
Ÿkn, ereK ŸgeC sdY ŸPaFaena pdMkil
puraena dIepr kajl muiCey
ntun iSKaiF egeC Ÿjel idey
puraena dIepr kajl muiCey
ntun iSKaiF egeC Ÿjel idey
ik Ÿpey Haraela iniS Hawya ta† mer Guer

imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR


imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR
ekˆ, na jain …es, kaˆek na Ÿpey, ŸgeC ik Guer
imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR ˆˆˆ
imiñ …kFa gÉ rŸyeC GrFa jueR,
rŸyeC GrFa jueR, ˆ ˆ ˆ
sb Ÿtamair jnY

maÊa Ÿd

sb Ÿtamar† jnY sb Ÿtamar† jnY


Ÿtamar† jnY sb, Ÿtamar† jnY
tuim Balbas ta†, sb Ÿtamar† jnY
sb Ÿtamar† jnY, sb Ÿtamar† jnY

cadek bllam suÆdr Hw, ta† Ÿs suÆdr ŸHal


cadek bllam suÆdr Hw, ta† Ÿs suÆdr ŸHal
P™lek bllam gÉ Ÿzel daw, P™lek bllam gÉ Ÿzel daw
ta† Ÿs Ÿzel idl

Ÿtamar† jnY, sb Ÿtamar† jnY, sb Ÿtamar† jnY

VkaSek bllam Vrw nIl Hw, ta† Ÿs ŸHal …t nIl


ndIek bllam inrbiD bey Zaw, ta† Ÿs beH iJliml, iJliml

Ÿtamar† jnY, sb Ÿtamar† jnY


tuim Balbas ta†, Ÿtamar† jnY
sb Ÿtamar† jnY, sb Ÿtamar† jnY

paKIek bllam Vera suer gan gaw, BUiley daw sb jÔala


paKIek bllam Vera suer gan gaw, BUiley daw sb jÔala
sagrek bllam Vera iJnuk daw, ŸgeT edb mue¹¡ar mala
Ÿtamar† jnY, sb Ÿtamar† jnY
tuim Balbas ta†, Ÿtamar† jnY
sb Ÿtamar† jnY
sb Ÿtamar† jnY

sba† Vmar sb kTa raKela, r›ep res geÉ pâiTbIek zakela


sba† Vmar sb kTa raKela, r›ep res geÉ pâiTbIek zakela
etamay KUSI ŸdeK sba† ŸZ jlela,
etamay KUSI ŸdeK sba† ŸZ jlela,
etamaek Balebes Vim ŸZ DnY|
etamaek Balebes Vim ŸZ DnY|
etamaek Balebes Vim ŸZ DnY|
etamaek Balebes Vim ŸZ DnY|