You are on page 1of 7

..

.. 14 ,.-',.

"

,.

,.

,.

,.

~

"

"

"

fA

,.

"

if

"

II"

"

"

"

,.,...

"

,.

,.

,."Esperame

A

dm7

Jesus Adrian Romero

B

I

1\ ~ lot.
t tJ ·
·
.-
• --- I • --- I • I ._ ' .. ~ ~ ~ ~-
< ~. -- .. ___ ..
, ~ ~. ! J ! d. t---n
·
· · . .
·
WI U 1,....1 A

dm7

B

I

5

fl ~ lot
--
~ ~ .._,. -- I • -- I • -
! J. ! J ! J----
-- n
I · .
· . .
W I l.,....J L.,...I A

G~m7

B

E

I

9

fl ~ H r -""'"""' ...... I ,......,
- --
~ - 1...01 I
l.Es pe ra me por_ Ia_ rna fia_ na_
2.Es pe ra me des_ de_ tern pra_ no_
9 fl joI lot I --- I
.
t tJ .
-- -- / I
< rJ--J
f .-"0 .• -? '0
·
·
I I I I Vastago Producciones 2005

I

I

B E/G#

It II

,

15 , ,

~ ~ .. ,

, ,

4 ,

, ,

c ~ ,~

c

• ~

,

, ,

~ 4 ~ ~

A

I

B

G#m7

13

fl ~ tt
·
u ~ r I r I I --
an tes de que sal gael sol __ an tes que co mien ceel di_
yo no quie roel diaem pe zar __ sin es tar en tu pre sen L
13 fl ~ tt.
·
.
I ·
U I I --
• "_---fL
.-.,.,. ._C? 1 I 1 __
I ·
·
11 I L -
A

Bsus4

17

fl ~ tt
.
.
u '-' -- - --
- a __ quie ro dar te ml_ can cion __
- cia_ sin sa ber que cer_ caes __ tas __
17 fl ~ +I ,....., • ~. --
I .
U I . <c:»: -,j <J 1:
I C'o S ~ •. -J .-. I
· .
·
I I I-J A

B

E

G#m7

I

• 4ft.

21

fl ~ +I r:I""1 ~ P""'"'l I ~
.
- -
tJ 1.....1 I
Es pe ra me cuan_ do_ las a __ ves __
Es pe ra me que __ ne_ ce si __ to __
".« ~ if. .-. I I
, tJ r-
--
< r.J ---de
I • ~---? ~ r-p.. -,j.
·
· .
I I I I I Vastago Producciones 2005

... ILl lilt lit ..

-III

,.

,.

.. ..

~ • III

.. lilt ..

• ..

.. ... III ,.

.. III Itt .... .. If

- Itt

.. .. .-

• ill

,.

,.

...

• " •

16

A

B

dm7

I

25

II ~ lot ~ - L r--.
. .
-- -
t..J ----- I
aun noem pie zan_ a __ can tar_ cuan do
tu mi ra da_ so_ bre mi_ r ~l1e nas
25 II ~ +t I ,. 1'--
, t..J U
• . --:" .. ~---~
I ·
·
I I
G#m7

F#m7

A

I

I

28

II ~ lot -
t..J r I I - - -- --
to does men si len __ cio_ yo con __ ti go quie.Lc; roes tar_
to dos mis ~an ~: e los_ so loa __ sf pue do __ vi vir L,
28 tI. P.
II ~
t t..
<
.--0 _ .,. ,.---~ e
t _
·
·
r I Bsus4

B

E

BID#

I

31

II ~ t.I. -
.
. .
.
t..J '-' r ioooooI I L.....I ~ r I r
- Es pe ra_ me __ luz de mi co ra zon_ es pe_
31 II j.f tI. - r+t,
-- . t\ I
, .
t..J - . - -,j u --
< ! ;. ! _ J_:
f .- __ ----.- -;... • 7':}'_'
·
·
l,..J - ~ Vastago Producciones 2005

I

I

~

17 ,

, ,

~ ,

, , ,

4 ,

, , ,

4 ,

, ,

• C

,

,

4 4 ~ ~

A

F#m7

Bsus4

35

/

,... ~ +t 1"'-1 ---
'"'
. . .
tJ - - ~ I ~ -- I
_ ra me es tre lla de la_ ma na __ na_ te quie_ ro __ ver
35,... ~ +t
I tJ • • ~ ~ ~ ?;- ~ ~
.__
.~ J
I · .
·
~ u B

E

I

39

,... ~ +t - r--,
.
. .
tJ r ~ I r I I I ,
Es pe ra_ me __ due no de mia mor es pe_ fa me se
39,... 101 It ,---- -- L
I ~ ~: . .__- •
< ~ . t: ! • J:
I ~ d.
· .
·
- __. L,....oI A

I

Bsus4

I

B

43

,... 101 it. --
. . ·
·
tJ - - """""' I -...:I ..... I I
ras mi pri me_ fa ci __ ta_ a hies_ ta __ re
43,... 101 it. 1
I ·
·
tJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<
I ·
· ·
·
u Vastago Producciones 2005

..

.. 18

--

III

-

lilt

!Ill

..It..

...-,.

..

II

III

111

.-

..III

lit.."

,.

--..,.Bsus4

I

B E

11 I

47

2

fl .. +I I -
.
. .
t.J I I I r ~ I
re Es pe ra L; me __ luz de
47 '\ .. +I I 2
1 1--. ..-
t. t t ~
! J.
I • ?'j" •
·
·
- BID#

dm7 B A

84ft. 11' I

50

~ .. +I r--, ..-
.
t.J 1......1 ......., r I r - - -
mi co ra zon_ es pe_ ra me es tre lla de la_ ma na_
50 f'l .. ft. ,.-.... • r\ I
I
t.J -- .. .._ • iJ9 t
( ! • d: ~ ~ I
·
·
___. ~ Bsus4 B E

I

1111

53

fl .. +I -
,__ .
. . . .
t.. ""'-I I -...;; -- I r ""'-I I
_ na_ te quie_ ro_ ver Es pe ra_ me __ due no
53 ~-..~ ".-.. .. e--
fl .. +I • I- I- -
, --
t.. t ~ t t ~ ?j
< t • d:
,
·
·
u - Vastago Producciones 2005

c#m7

B A E/G~

til II

B19 ,

• • •

• • • • I

• • • • •

• • • • • • ,

• • • t

t 4 ,

~

• • t

• • • t

~ t 4 4 4

I

57

II 101 lot 1""'1 .-
.
.
~ r I I I r - - i000oi I ....._ ..... I --
de mia mor es pe _ ra me se ras mi pri me_ra ci_ta_ a hies_ta re Es pe_ra
57 II 101 lot ""'F'
~ I
t ~ . ___ . iI9" ~ ~ !b ~
< 1 .1:
f ~ ,J I
·
·
lo,.000ooi L...J u A

B

c#m7

I

62

II 101 lot
.
~ --
me es pe_ ra
6211 ~ tt
t ~ . - ___ - I . - ___ - I . - __ - ___ ._ f..-..' --- ._ .
J. ! J. ! J.
f ~ ['--0
· .
· . .

W ~ ~ A

B

c#m7

I

66

11 101 lot
~ -
me (ad-lib hasta el final)
6611 ~ tt
, ~ . - ___ I • __ I • '-' '-'
<
f ! j. }. J. ! J.-- -- _0
· .
· . .

W L-J l,....oI Vastago Producciones 2005

.-

III 20

If

lit

..

lit

...

l1I)

III

..

III

III

III

~

lit

.-8

-

III

..

III

lit

..

III

..

..

"

..

"

8

..

..

..

flit

lit

..

..

lit

..A

B C~m7

I

70

fj ~. ft
·
·
~
70 fl Jot ft.
I ~ ·
·
.. '-' I .. '-' I .. '-' '-' .. _ !' . - .. __ ..
_-
<
I ~ J. ! d. ! d. '0
· .
· · . .
·
W l.-J ~ A

B C~m7

I

74

fl Jot lot
·
·
~
74,... .lot +I
·
I ~ ·
.. .._ I .. .._ I .. -- --
<
! j. l J. ! J.---
f -- . .0
· .
· . . ·
·
W I I,....J ~ Vastago Producciones 2005