You are on page 1of 1

COMPROMIS

CruTADA PER LA
SOSTENIBILITAT
20L2-2022
pER
uNA BARcELorua nns EeurrATrvA,
pnspsnA
I AUTosuFrct ENT
ACTA DE COMPROMIS
Amb l a si gnat ura d' aquest a act a, el nost re cent re expressa pbl i cament l a
vol unt at i el comprom s de f er l a prpi a AGENDA 21 ESCOLAR, que suposa
revi sar el s nost res pl ant ej ament s i l es nost res prct i ques amb cri t eri s de
sost eni bi l i t at i empr endr e acci ons de mi l l or a en I ' ent or n ms i mmedi at .
A l a vegada, ens compromet em a di f ondre i compart i r l a nost ra experi nci a
amb t ot a l a comuni t at educat i va.
4qr est a
s l a nost r a cont r i buci al COMPROM S CI UTADA PER LA
SOSTENI BI LI TAT.
Barcelona,
r 2
)
e[
|
O
*,
,-0&
e( t- Lo
I
1''
SI GNAT URA
Nom del cent re:
Nom i cognoms:
S
r.
Ti l
I
F
)
9
(J
lr

)e
o
o

alJ
A
CL
z
tl
at1
4t)

:
coM
PR9
MIS
o22
Ajuntament
de Barcelona
I A GE No 2 1 a c ]
e s c o l e s + s o s t e n i b l e s