You are on page 1of 7

ACT CONSTITUTIV

al asociaţiei ______________


Subsemnaţii:

1. __________________, cetăţean român, născut la data de 11.12.1971, în Timisoara, jud.Timis,
cu domiciliul în Minneapolis, 4721 Nicollet Ave S, ap. 4, Minnesota, Cod 55419, identificat cu
PAS seria 8,
2. __________________, cetăţean român, născut la data de 05.09.1972, în Ors. Borsa, jud.
Maramures, cu domiciliul în Timişoara, str. Zurobara, nr. 13, ap. 1, jud.Timiş, identificat cu CI
seria TM nr. __________________, eliberat de Pol. Mun. Timişoara la data de 30.03.2004, având
CNP __________________;
3. __________________, cetăţean român, născut la data de 19.02.1977, în Mun. Timisoara, jud.
Timis, cu domiciliul în Mun. Timisoara, Ale. F.C. Ripensia, nr. 18, sc. C, et. 9, ap. 39, jud. Timis,
identificat cu CI seria TM, nr. __________________, eliberat de Pol. Mun. Timisoara, la data de
13.02.2001, având CNP __________________1770219354738;
4. __________________, cetăţean român, născut la data de 17.06.1976, în Mun. Timisoara, jud.
Timis, cu domiciliul în Mun. Timisoara, str. Soroca, nr. 3, et. 2, ap. 5, jud. Timis, identificat cu CI
seria TM, nr. __________________, eliberat de SPCLEP Timisoara, la data de 16.04.2010,
având CNP__________________ 1770219354738

Întruniţi astazi 08.12.2010 la Timişoara, de comun acord

am hotarat infiintarea unei asociatii, persoană juridică de drept privat, nationalitate romana, cu scop
nepatrimonial si dedicata in exclusivitate scopurilor prevazute in art.6 din statutul asociatiei.


CAP.I. DENUMIRE SI SEDIU

Art. 1 Asociatia CAMERA 4 este persoană juridică de drept privat şi de naţionalitate romănă.

Art. 2 Denumirea asociaţiei este “__________________”. Prezenta denumire este
singura folosită în toate documentele şi acţiunile organizaţiei.

Art. 3 Sediul asociatiei este in Timisoara, str. __________________, jud. Timis. Asociaţia
poate înfiinţa filiale sau sucursale ce vor fi înregistrate conform procedurilor legale în vigoare.

Art. 4 Durata de activitate a asociaţiei este nedeterminată.

Art. 5 Asociaţia este neguvernamentală, apolitică, profesională şi fără scop lucrativ.


CAP.II. SCOPURI ŞI OBIECTIVE

Art. 6 Scopurile si obiectivele asociatiei sunt urmatoarele:
Asociatia va desfasura activitati culturale, artistice, caritabile si de asistenta sociala in domeniul
foto-video si TV si activitati asociate acestora; cercetare teoretica si practica in aceste domenii;
Art. 7 Pentru realizarea scopurilor si obiectivelor sale, asociatia foloseste urmatoa-
rele mijloace:

a) reprezinta, promoveaza, sustine si apara interesele de orice natura ale membrilor ei, in relatiile
cu autoritatile publice, administratia publica locala si centrala, sindicatele, organizatiile
neguvernamentale si cu alte persoane juridice si fizice in raport cu obiectul si scopul lor de
activitate , pe plan national si international;

b) organizeaza expozitii, tabere, targuri, prezentari, turnee, concerte, spectacole si alte manifestari
cultural-artistice in scopul promovarii membrilor asociatiei si dezvoltarii in comunitate a spiritului
promovat de asociatie;

c) organizeaza si sustine cursuri teoretice si practice, workshopuri si alte forma alternative de
educatie in vederea imbunatatirii formarii si calificarii profesionale a membrilor sai ai altor actori
interesati în domeniul de activitate al asociatiei;

d) desfasoara activitati de consiliere si consultanta în domeniul cultural, artistic, social si caritabil
legat de activitatile foro-video si TV;

e) activeaza pentru deplina libertate de actiune a membrilor sai în scopul dezvoltarii si
eficientizarii activitatii acestora prin inlaturarea parghiilor birocratice si administrative;

f) realizeaza activitati de cercetare si proiecte pilot în domeniul sau de activitate;

g) desemneaza si sustine reprezentanti în organizatiile profesionale nationale sau internationale
din domeniul sau de activitate;

h) constituie fonduri de premiere si acorda burse; organizeaza în scopul promovarii intereselor
membrilor sai concursuri de creatie si competitii, dezbateri publice, campanii media, festivaluri,
turnee si campionate, programe de colaborare stiintifice si profesionale cu organisme similare din
tara si strainatate etc;

i) constituie societati comerciale sau civile în vederea desfasurarii de activitati economice si de
exercitare a profesiilor liberale în beneficiul membrilor sai si în conformitate cu dispozitiile legii;

j) editeaza carti, publicatii, brosuri, cataloage, afise, materiale audio-video si in format electronic,
pagini web, materiale publicitare multimedia si organizeaza si/sau realizeaza difuzarea lor ;

k) sustine, propune si promoveaza modificarea legislatiei din domeniu in conformitate cu
legislatia europena;

l) foloseste orice alte mijloace permise si reglementate de lege în scopul apararii ai promovarii
intereselor membrilor sai.

m) atrage sponsorizari si donatii pentru îmbunatatirea bazei materiale a asociatiei;

n) realizeaza actiuni caritabile in domeniul sau de activitate pentru care va strage fonduri ce vor
fi utilizate in vederea atingerii obiectivelor asociatiei;

o) realizeaza evaluari si elibereaza certificate de competenta in domeniul sau de ativitate;

p) organizeaza si administreaza baze de date in domeniul sau de activitate si inc onformitate
cu dispozitiile legii;

r) pune la dispozitia altor organizatii personal uman specializat si echipamente specifice in
vederea realizarii de fotografii si filmari in vederea promovarii activitatilor acestor organizatii


CAP.III. MEMBRI

Art. 8 Pot fi membri ai asociaţiei orice persoană fizică sau juridica, indiferent de
cetăţenie, naţionalitate, vărstă, religie, sex sau opinii, cu următoarele condiţii:
a) să indeplineasca conditiile legale pentru a fi membru al unei asociatii;
b) să adere la statutul şi regulamentul intern al asociaţiei;
Membrii asociaţiei pot să adere la orice altă organizaţie, de orice natură ar fi, ale cărei scopuri
nu contravin scopurilor asociaţiei.

Art. 9 Membrii pot fi membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii simpatizanţi.
Membrii fondatori sunt fondatorii asociaţiei în persoana semnatarilor prezentului statut.
Membrii de onoare reprezintă personalităţi proeminente din viaţa economică, politică,
ştiinţifică sau culturala care sau remarcat printr-o contribuţie semnificativă la dezvoltarea
comunităţii cultural-artistice, sociale sau caritabile de natura religioasa din Romania. Sunt aleşi cu
o majoritate de 3/4 de către Consiliul Director din răndul membrilor asociaţiei.
Membrii simpatizanţii sunt persoanele fizice care aderă la statutul asociaţiei în conformitate
cu dispoziţiile art.8.

Art. 10 Calitatea de membru se dobăndeşte în baza unei cereri adresată
preşedintelui asociaţiei şi aprobată de catre Adunarea Generala cu o majoritate de 3/4.

Art. 11 Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin:
a) retragere scrisă;
b) excluderea de catre Adunarea Generala cu o majoritate de 3/4, la propunerea
Consiliului Director sau a 1/4 din membrii Adunarii Generale în urma constatarii unor abateri
grave;
c) restrăngerea drepturilor civile, urmarea unei hotărări judecatoreşti definitive;
d) condamnarea penală prin hotarare judecatoreasca definitiva.


Art. 12 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să îşi exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor asociaţiei;
b) sa participe la activităţile asociaţiei;
c) să desemneze persoanele care vor alege şi vor fi alese în structurile de conducere sau în
cercurile şi departamentele asociaţiei;
d) să aibă iniţiative şi să aducă propuneri ce vor fi dezbătute de organele de
conducere.

Art. 13 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului.
b) să participe la activităţile asociaţiei;
c) să-şi achite cotizaţia lunară;
d) să respecte hotărările organelor de conducere.

CAP.IV. PATRIMONIUL ŞI FONDURILE ASOCIAŢIEI

Art. 14 Veniturile asociaţiei provin din:
a) patrimoniul iniţial, în valoare de 800 lei;
b) cotizaţiile membrilor;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) încasări în urma organizării unor manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sociale,
caritabile, sportive, de divertisment sau de oricare natură cu respectarea obiectivelor
asociaţiei;
e) venituri realizate din activităţi economice directe;
f) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
h) încasari în urma organizarii unor cursuri şi seminarii de perfecţionare;
i) venituri obţinute din emiterea recomandărilor, avizelor sau autorizaţiilor în
conformitate cu dispoziţiile legii;
j) finantari obtinute in urma accesarii unor programe nationale sau internationale;
k) alte venituri prevăzute de lege.


CAP.V. ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 15 Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori.

Art. 16 Adunarea Generală, constituită din membrii fondatori ai asociaţiei, se
întruneste de 2 ori pe an sau poate fi convocată în situaţii extraordinare de către Consiliul
Director sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii asociaţiei.
Convocarea se face, în toate aceste situaţii, de către preşedintele asociaţiei, în scris,
precizăndu-se data, locul, ora şi ordinea de zi a sedinţei.

Art. 17 Adunarea Generală este constituită statutar dacă sunt prezenţi cel puţin
jumătate plus unu din membrii fondatori ai asociaţiei la prima convocare şi orice număr la a
doua convocare.

Art. 18 Conducerea Adunării Generale revine preşedintelui sau în absenţă,
vicepreşedintelui asociaţiei.

Art. 19 Alegerea Consiliului Director se face prin vot secret. Dreptul de vot
este individual şi nu este transferabil.

Art. 20 In funcţia de Preşedinte al asociaţiei este ales candidatul care a
obţinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate ale membrilor Adunării Generale.
În cazul în care nici unul din candidaţi nu a obţinut jumătate plus unu din voturi, se
organizează un al doilea tur la care participă primii doi candidaţi în ordinea numărului de
voturi obţinute în primul tur.
Este declarat ales candidatul din turul al doilea care a obţinut cel mai mare
număr de voturi.
Mandatul presedintelui este de 4 ani.


Art. 21 Consiliul Director se compune din:
a) preşedinte executiv;
b) doi membri.

Art. 22 În funcţiile de membrii ai Consiliului Director sunt declaraţi aleşi
primii doi candidati în ordinea numărului de voturi, indiferent dacă au obţinut sau nu
jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate.
Următorii doi candidaţi în ordinea numărului de voturi sunt declaraţi membrii
supleanţi ai Consiliului Director.

Art. 23 Atribuţiile Adunării Generale sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director,
d) alegerea şi revocarea Cenzorilor;
e) înfiinţarea de filiale;
f) aprobarea şi modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
g) divizarea, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după divizare sau lichidare;

Art. 24 Consiliul Director numeşte, din randul membrilor săi, un presedinte, un
vicepreşedinte şi un secretar-trezorier, care va avea în administraţie împreună cu Consiliul
Director patrimoniul asociaţiei.

Art. 25 Vicepreşedintele şi secretarul -trezorier vor fi desemnaţi de către Consiliul
Director prin consens în prima şedinţă a Consiliului Director după Adunarea Generală. În cazul în
care un consens nu este posibil, votul preşedintelui hotărăşte.
Pentru un prim mandat Consiliul Director al Asociatiei __________________ este
format din ________________________________.

Pentru un prim mandat presedinte al asociatiei este ales
________________________________.
Pentru un prim mandat vicepresedinte al asociatiei este ales
________________________________.
Pentru un prim mandat secretar-trezorier al asociatiei este ales
________________________________.
Art. 26 Consiliul Director se intruneşte lunar sau ori de căte ori este nevoie,
la initiaţiva preşedintelui executiv sau a cel puţin o treime din membrii sai.

Art. 27 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
d) convoacă Adunarea Generală;
e) aprobă primirea sau excluderea de membri;
f) desemnează din randul membrilor săi vicepreşedintele şi secretarul-trezorier al
asociaţiei;
g) stabileşte responsabilităţi pentru membrii săi şi pentru alţi membri ai
asociaţiei;
h) desemnează membrii de onoare ai asociaţiei;
d) hotarăşte schimbarea sediului
e) stabileşte domeniile de activitate ale cercurilor şi
departamentelor asociaţiei şi numeşte coordonatorii acestor structuri la propunerea
secretarului-trezorier.

Art. 28 În cazul în care unul din membrii Consiliului Director se află în
incapacitatea de a-şi exercita atribuţiile, Consiliul Director va fi completat cu supleanţi.

Art. 29 Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) conduce sedinţele Adunării Generale;
b) reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte asociaţii şi cu organismele
guvernamentale;
c) coordonează departamentele asociaţiei şi face propuneri pentru membrii şi
coordonatorii acestor cercuri şi departamente.
d) prezintă programele şi rapoartele asociaţiei.

Art. 30 Atribuţiile secretarului-trezorier sunt următoarele:
a) conduce aparatul administrativ al asociaţiei;
b) coordonează departamentele asociaţiei şi face propuneri pentru membrii şi
coordonatorii acestor cercuri şi departamente.
c) administrează patrimoniul şi fondurile asociaţiei ;
d) întocmeşte proiectele pentru rapoartele şi programele asociaţiei.


Art.31 Activitatea asociaţiei este controlată de o Comisie de cenzori,formată din unu
pana la trei membrii, desemnată de Adunarea Generală.

Art. 32 Atribuţiile Comisiei de cenzori sunt următoarele:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) controlează în mod curent problemele economice ale asociaţiei;
d) verifică bilanţurile contabile întocmite de secretar-trezorier.

Art. 34 Cenzorii nu pot face parte din Adunarea Generală sau din Consiliul Director.

Art. 35 Durata mandatului Presedintelui, Consiliului Director şi al Comisiei de cenzori
este de patru ani. Mandatul vicepreşedintelui şi al secretarului trezorier se reînoieste de asemenea
la patru ani.

CAP.VI. FILIALE

Art. 36 Asociaţia îşi constituie filiale ce vor fi înregistrate conform procedurilor legale.
Filialele dispun de autonomie organizaţională şi financiară. Dispoziţiile privind alegerea,
competenţa şi atribuţiile organelor de conducere ale acestora se aplică prin analogie cu cele ale
asociaţiei.
Art. 37 Raporturile dintre structurile de conducere centrale şi ale filialei sunt de
colaborare şi nu de subordonare.

CAP.VII. INCETAREA ACTIVITĂŢII

Art. 38 Încetarea activităţii asociaţiei are loc prin divizare şi autodizolvare.
Autodizolvarea respectiv divizarea nu poate fi hotarătă decăt de o Adunare Generală special
constituită în acest scop. La Adunarea Generală convocată în scopul dizolvării/divizării
asociaţiei este necesară prezenţa a minim două treimi din membrii fondatori ai asociaţiei.
Decizia privind dizolvarea/divizarea trebuie să fie aprobată de jumatate plus unu din
membrii prezenţi.

Art.39 În cazul dizolvării asociaţiei în cazurile prevăzute de Ordonanţa 26 din 30
ianuarie 2000 modificata prin Legea nr.246 din 18 iulie 2005, destinaţia bunurilor asociaţiei va fi
hotarată de membrii Consiliului Director al asociaţiei, cu menţiunea că aceste bunuri vor intra în
folosinţa unor fundaţii sau asociaţii cu scop identic sau asemănător cu cel al acestei asociaţii.

Art. 40 Pentru dobandirea personalitatii juridice, membrii fondatori imputernicesc pe
domnul __________________, sa indeplineasca toate formalitatile necesare, semnand actele de
constituire, cererile si oriunde va fi necesar.


ASOCIATI,


ADRIAN DANCIU ___________________________

DANCI CALIN-MARIUS ___________________________

ILEA CRISTIAN-ALIN ___________________________

VASILCIN RAFAEL ___________________________