Hipnózis elméletek

Források:
http://drszabocsaba.hu/index.php/11-sajat-munkakbol/23-letoeltheto-anyagok
http://www.hypnosisandsuggestion.org/theories-of-hypnosis.html
Hipnózis-elméletek
• Disszociatív elméletek
A hipnózis egy módosult tudati állapot
• Szociokognitív elméletek
nem szükséges egy módosult állapotot
feltételezni
Shor 1959
„minden olyan állapotot, amelyben az általános valóságorientáció egy viszonylag
kevéssé működő tudatosságnélküliségbe halványult, transzállapotnak lehet nevezni”
Kritika: cirkuláris okság -> ugyanabból a viselkedésből vezetik le, mint amit
magyaráznak (Barber 1964c)
Transz a szuggesztibilitás oka vagy velejárója? (vö. Hilgard: horkolás-alvás)
Hipnózis -> megnövekedett szuggesztibilitás (+MTÁ_transz?)
ÁLLAPOT ELMÉLETEK
Hipnotikus indukció -> MTÁ
Hipnotikus transz -> specifikus
agyfunkciók
Hipnotikus válaszok specifikus
folyamatok eredményei
(disszociáció, MTÁ, stb.)
Hipnábilitás stabil
(személyiség)vonás
NINCS ÁLLAPOT ELMÉLETEK
Alanyok hipnózis nélkül is reagálnak
a szuggesztiókra
Az alanyok aktívan részt vesznek a
folyamatban
Hipnotikus válaszok normál
pszichológiai folyamatok
eredményei (attitűdök, elvárások,
motiváció, stb.)
Szuggesztibilitás módosítható
(pszichotrop anyagokkal,
pszichológiai módszerekkel)
Elmélet Fő szerző(k) Leírás Típus
Neodisszociációs elmélet Hilgard
A hipnotikus állapot a magas
rendű kontroll funkciók
disszociációjának eredménye
Állapot, Disszociáció
Integrált disszociációs elmélet Woody & Sadler (1998)
A disszociált tapasztalat és
disszociált kontroll elméletek
újra integrálása.
Disszociáció
Szocio-kognitív elmélet Spanos Nincs-állapot
Válasz elvárás elmélet /
Szociál kognitív elmélet
Kirsch (1985, 1991, 1994),
Lynn
Szociális tanulás elmélet
kiterjesztése. Az alany
várakozása, hogy szuggesztiók
módosítják a szubjektív
tapasztalatait-> tapasztalatok
megváltoznak, önkéntelen
válaszok.
Nincs-állapot
Integratív kognitív elmélet Brown, Oakley Integratív
Hideg kontroll elmélet Dienes, Perner
Megkülönbözteti:
- Egy tudatállapotban lenni
- Tudatában lenni, hogy egy
tudatállapotban van
Sikeres válasz a hipnotikus
szuggesztiókra, ha kialakul a
szándék a válaszra, magasabb
rendű gondolatok nélkül.
Kognitív
Disszociatív elméletek
Janet 1901
A lelki élet egy alegysége leszakad a többitől és
így a tudatosságtól és az akaratlagos
kontrolltól is leválik.
A hipnózis hatása:
1. A tudatosság korlátozottá válik
2. A tudatból kikerült tartalmak befolyásolják a
viselkedést (pl. poszthipnotikus szuggesztió)
Neodisszociációs elmélet
Klasszikus állapotelmélet – Hilgard, 1979, 1986
Magas rendű kontroll folyamatok disszociációja
Végrehajtó kontroll folyamatok külön csatornákra válnak szét
Szuggesztiók a disszociált részekre hatnak: az alany tudatában van a
szuggesztiók következményének, de nincs tudatában az odáig vezető
folyamatoknak
A hipnotizőr átveszi a végrehajtó kontrollfolyamatok irányítását és
megváltoztatja az alegységek hierarchiáját -> pl. motoros válaszok,
megváltozott percepció és memória, hallucinációk (mint valóság).
Neodisszociációs elmélet - Hilgard
Rejtett megfigyelő
• Fájdalom kísérletek
A tudatban párhuzamos folyamatok zajlanak, amelyeket
amnéziaszerű barrier választ el, amely az élményeket szimultán
csatornákra osztja.
Hierarchikus kontroll mechanizmus
Az alrendszerek egy magasabb szintű végrehajtó rendszer alá
vannak rendelve
(megfigyelő és végrehajtó funkció)
• Az alrendszerek önállóan képesek működni
• A hipnózis megváltoztatja a végrehajtó rendszer működését és
az alrendszerekkel való kapcsolatát (pl. a személy nem lesz
tudatában annak, hogy saját akaratának milyen szerepe van a
hipnotikus élményben)
A hierarchikus kognitív rendszer
Disszociált kontroll elmélet
Bowers, 1992; Woody & Bowers, 1994; Woody & Sadler, 2008
Alapja: Norman & Shallice végrehajtó kontroll modellje
Magasabb szintű végrehajtó kontroll funkciók részlegesen nem működnek
hipnózisban
Alacsonyabb szintű rendszerek veszik át az irányítást
Szuggesztiók közvetlenül az alacsonyabb szintű rendszerekre hatnak, kihagyva a
magas szintű kontroll folyamatokat
Woody és Sadler modellje
Végrehajtó megfigyelő:
független, kapcsolatban áll a végrehajtó
kontrollal
• Kétszintű kontroll
• Feedback a végrehajtó funkció és a
kontroll alrendszerek között:
-a végrehajtó látja, hogy cselekvés történt,
-a végrehajtó információt ad a
megfigyelőnek
(szándék), a megfigyelő információt ad a
végrehajtónak
Feedback hurkok
Hipnózisban a feedback hurkok
működése megváltozik
Disszociált élmény: „c” (vagy „e”)
kapcsolat gyengül akaratlagosan indít
cselekvést, de az információ nem jut
át a megfigyelőbe
Úgy észleli, mintha a cselekvés az
akaratától független lenne.
Disszociált kontroll
„b” kapcsolat gyengül
A szuggesztiók közvetlenül aktiválják
az alrendszereket
A személy úgy észleli, hogy
akaratlanul történik a cselekvés
Hideg kontroll elmélet
Dienes & Perner, 2007 (Rosenthal, 2002)
SOT second order thought - látom, hogy a macska fekete
TOT third order thought – tudom, hogy látom, hogy a macska
fekete
Megfelelő hipnotikus válasz a szuggesztiókra, ha nincs HOT
White 1941
A hipnotikus élmény és viselkedés más komplex szociális viselkedésekhez
hasonló
A személy célja, hogy úgy viselkedjen, mint egy hipnotizált személy
A személyek:
• Észlelik, hogy mit várnak el tőlük, hogy mit gondoljanak, érezzenek,
tegyenek.
• Aktívan létrehozzák a szuggesztiók által előhívott élményeket.
Az engedelmeskedés (Spiegel 1998)
Feladatmotivációs paradigma (Barber): „Fehér
karácsony”+macska hallucináció -> nyílt engedelmesség
A személy a szociális nyomásnak engedelmeskedik
De: Evans és Orne 1971:
a hipnotizált személyek másként viselkednek, mint a
szimulátorok. Észlelet és gondolat megkülönböztetése
(figyelem: passzív-befogadó, aktív-pásztázó), szenzoros-
perceptuális minőség megléte
Sarbin 1950
A személy meg akar felelni a szerepnek
A válaszolást befolyásolja:
A hipnotikus helyzet ismerete
A selffel és a szereppel kapcsolatos észleletek
elvárások
imaginatív készségek
a helyzet követelményjellemzői
Szociokognitív elméletek
Hull 1933, Spanos et al, 1980
Ugyanazok a szuggesztiók hipnózisban és éberen
A hipnózis hatása kicsi
A transz csak kismértékben növeli meg a szuggesztibilitást
Önkéntelenség csak attribúciós hiba (motiváció és helyzet miatt)
Szociokognitív elméletek
Spanos & Chaves, 1989; Spanos, 1986
kognitív-viselkedéses nézőpont, szociál-pszichológiai interpretáció
Attitűdök+hidelemek+képzelet+attribúciók+elvárások
Páciens képe arról, hogy milyen a hipnózis -> tapasztalatait ehhez igazítja
A hipnotikus viselkedést befolyásoló
tényezők
Barber 1969
attitűdök, elvárások,
a szuggesztiók megfogalmazása és hangsúlya,
a kérdőív szóhasználata, a hipnotizőr viselkedése
Feladatmotivációs instrukció
Kirsch: válasz-elvárás
Az elvárások befolyásolják a szubjektív élményeket
A hipnózisindukció módosítja az elvárásokat
Kirsch 1991.
A hipnotikus szuggesztibilitást befolyásolja az expektancia és a
képesség