TAMADUN ISLAM

PENGENALAN
Perkataan tamadun berasal daripada perkataan Arab iaitu Madana yang bermaksud
kehalusan budi dan kesopanan tingkahlaku. Pembinaan Tamadun Islam bermula
selepas lahirnya Rasullullah SAW berserta turunnya wahyu daripada Allah SWT di
Gua Hira di kaki !ukit An"#urpada $% Ramadhan &$' Masihi
Tamadun Islam dibahagikan kepada ( peringkat iaitu peringkat awal di Mekah
peringkat pertengahan dan peringkat akhir. #abi Muhammad SAW menga)ak
masyarakat Arab kembali kepada nilai akhlak dan kemanusiaan yang
murni.Tamadun Islam bersi*at bersi*a* uni+ersal iaitu tidak terikat dengan bangsa
tempat atau tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia serta menepati
keperluan segala situasi mengikut dan peradaban ,aman .
LATAR BELAKANG TAMADUN ISLAM.
Tamadun Islam terbahagi kepada dua *asa iaitu *asa Mekah - sebelumHi)rah . dan
*asa Madinah - selepas Hi)rah . .Tamadun Islam adalah tamAdun yang bermula di
Timur Tengah dan Asia !arat serta didokong oleh bangsa Arab sebelum
berkembang kepada tamadun"tamadun yang lain seperti Turki / Parsi / India /
Sepanyol dan lain"lain . Tamadun Islam adalah berdasarkan sumber wahyu iaitu Al"
0uran dan Al"Hadis. Tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang menggelarkan diri
mereka sebagai muslim .
Tokoh penting dalam kelahiran Tamadun Islam ini ialah #abi Muhammad
SAW dan akhirnya nilai serta pegangan yang ada pada Islam men)adi tarikan
kepada masyarakat di Tanah Arab . Penerimaan Islam diperkembangkan se1ara
drastik men)adikan sebuah tamadunyang hebat dan disegani .
TAMADUN CHINA
PENGENALAN
Tamadun 2hina merupakan sebuah tamadun besar yang dibentuk oleh masyarakat
yang berbilang kaum. Mengikut se)arah bangsa yang menyumbang dalam
pembinaan dan perkembangan Tamadun 2hina adalah bangsa Tionghua iaitu
bangsa moden yang terdiri daripada pelbagai kaum di #egara 2ina .
Tamadun ini mempunyai si*at terbuka dalam interaksi dengan tamadun lain
walaupun pernah di1abar oleh tamadun"tamadun lain dan mengalami perubahan
dalam proses perkembangan yang pan)ang. #amunTamadun ini mengekalkan
identitinya sebagai suatu tamadun yang berkesinambungan dan kekal pada ke
seluruhannya .
LATAR BELAKANG TAMADUN CHINA.
3mpayar 2hina merupakan antara tamadun yang terma)u didunia dan pusat
pengaruh Asia Timur dengan kesan kuat yang masih dirasai pada hari ini. Sistem
pemerintahan 2hina berbentuk 4
a. 5esatuan yang terdiri atas 6( pro+insi
b. Pemerintahan Republik dengan sistem demokrasi komunis .
1. 5epala #egara adalah presiden sedangkan kepala pemerintah adalah
Perdana Menteri.
Agama dan Kebudayaan
Agama"agama utama 2hina ialah 4
a. Taoisme 4 tidak diketahui )umlah sebenarnya.
b. !uddha 4 tidak diketahui )umlah sebenarnya.
1. 5ristian 4 67 " 87 mengikut ka)ian barat dan kurang daripada $97 megikut
ka)ian 2hina
d. :alun Gong 4 tidak diketahui )umlah sebenar.
Meskipun Republik Rakyat 2hina se1ara rasminya merupakan #egara Aties
- tidak beragama . namun keper1ayaan agama masih diamalkan dibawah
pengawasan ketat oleh kera)aan. Mengikut se)arah Taoisme agama !uddha
merupakan agama"agama utama masyarakat 2ina yang masih diamalkan .
Masyarakat 2ina menmpunyai adapt resam atau pantang larang yang agak
unik. 5ehidupan seharian dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling
menyebabkan mereka banyak bergantung pada nasib Tukang tilik mempunyai
peranan yang besar sebagai pakar ru)uk dalam hal"hal kelahiran/ perkahwinan dan
kematian. Adat resam pula adalah berbe,a mengikut kaum"kaum tertentu. .
TAMADUN INDIA
PENGENALAN
Tamadun India merupakan tamadun yang tertua di dunia dan proses
perkembangannya mengalami masa yang pan)ang. Tamadun India mempunyai
keunikan yang tersendiri mengikuti pola perkembangan se)arah / budaya dan so1ial
masyarakatnya. Pembinaan Tamadun India hasi ldaripada pertembungandua
bangsa yang utama iaitu Aryan dan ;ra+idia Hasil daripada pertembungan tersebut
telah menghasilkan interaksi yang akhirnya membawa kepada kelahiran agama
Hindu dan pen)elmaan sistem kasta .Perkembangan seterusnya men)adikan
Tamadun India sebagai tamadun yang agung sehingga tamadunnya keluar daripada
tamadun khususnya di Asia .
Tamadun India telah wu)ud antara tahun 6<'' = $>'' sebelum
masihi.5edatangan orang Aryan telah membawa satu budaya dan tahap baru
kepada masyarakat lembah Indus selepas tamadun itu mengalami keruntuhan.
Tahap ini dikenali sebagai ,aman ?edik yang merupakan permulaan kehidupan
beragama bagi masyarakat tersebut dengan lahirnya agama Hindu.
Selepas beberapa ketika bertapak/ men)elang abad ke tu)uh sebelum masihi
perhatian masyarakat mula beralih ke @embah Ganges.Pada ,aman ini golongan
pemerintah terdiri daripada golongan Ra)a. Terdapat dua bentuk kera)aan iaitu
Aanapada atau 5era)aan 5e1il dan Maha)anapada atau 5era)aan !esar. 5ea)aan"
kera)aan 5e1il disatukan di bawah pemerintahan 2handragupta Maurya. Pada tahun
(6$ sebelum masihi lahir empayer pertama di India. Seluruh Btara India telah
disatukan semasa pemerintahan ;inasti Muarya dan men1apai kemun1ak
kegemilangan semsa pemerintahan Asoka.