You are on page 1of 27

PLA

FOMENT
LECTOR
ÍNDEX
1. Introducció general
2. Què hem d’entendre per lectura?
3. Animació lectora
4. Foment de la lectura i de l’escriptura.
5. Anlisi prè!ia de la situació inicial.
". #$%ectius generals del &la 'ector de (entre.
). #$%ectius* actuacions i criteris d’a!aluació per a cadascun
dels sectors implicats+
).1. ,l pro-essorat.
).2. '’alumnat+
).3.'es -am.lies.
).4.'’entorn del centre
/. 0ecursos disponi$les per a aplicar el pla lector de centre+
/.1. 1i$liote2ues d’aula.
/.2. 1i$lioteca del centre.
/.3. Aula d’in-ormtica.
/.4. 0ecursos humans.
/.5. Altres recursos.
3. 0esponsa$ilitats.
14. 5emporalit6ació* a!aluació* re!isió i propostes de millora.
11. 7i-usió del pla lector de centre.
12. 1i$liogra-ia.
13. 7ocuments de d’ampliació i de suport
1. INTRODUCCIÓ
Fomentar la lectura ha estat sempre* un dels o$%ectius principals de tots
els educadors i educadores. ,nsen8ants* $i$liotecaris* escriptors*
pro-essionals de l’animació sociocultural i tam$9* cada !egada m9s* pares
i mares* s’han plante%at com transmetre l’inter9s per la lectura als
:i2uets i les :i2uetes am$ m9s possi$ilitats d’è:it per crear;los l’h$it
lector i iniciar;los en el cam. de l’autoaprenentage+ 9s a dir* 2ue siguen
capa<os d’aprendre a aprendre.
,n realitat* una de les -inalitats primordials de l’educació ha de ser
aconseguir ciutadans lectors. =o$retot* per2uè sense l’ad2uisició
d’a2uesta ha$ilitat pri!em les persones del conei:ement personal c.!ic i
cultural necessari per a moure’s en la societat am$ autonomia i lli$ertat.
A2uesta idea ha estat sempre compartida pel pro-essorat 2ue sempre l’ha
tinguda en compte en la prctica docent diria. (al ara* concretar un pla
de -oment de la lectura 2ue siga capa< d’uni-icar estratègies* optimit6ar
recursos i sistematit6ar accions per a o$tenir resultats m9s satis-actoris
entre l’alumnat del centre 2ue augmenten els .nde:s lectors*
a-a!oris2uen la comprensió lectora i 2ue impli2uen l’aprenentatge de les
competències $si2ues* especialment+
a> la comunicació ling?.stica
$> ,l tractament de la in-ormació i la competència
digital
c> la competència cultural i art.stica
d> la competència per a aprendre a aprendre.
'a decisió d’ela$orar el pla de -oment de la lectura del centre* s’ha !ist
a-a!orida pel conte:t normatiu !igent 2ue incidei: de manera especial en
a2uest aspecte educatiu* tal com es !eu re-lectit a l’#rdre 44@2411* de )
de %un8* de la (onselleria d’,ducació de la Aeneralitat Balenciana* per la
2ual es regulen els plans per al -oment de la lectura en els centres de la
(omunitat Balenciana.
Altres lleis 2ue han regulat la importncia del -oment de la lectura són+
• ''ei #rganica 2@244"* de 3 de maig.
• 7ecret 3/@244/* de 2/ de mar<* del (onsell* pel 2ual
s’esta$lei: el curr.culum del segon cicle de l’,ducació In-antil
a la (omunitat !alenciana.
• 7ecret 111@244)* de 24 de %uliol* del (onsell* pel 2ual
s’esta$lei: el curr.culum de l’,ducació &rimria a la
(omunitat Balenciana.
Fomentar la lectura -orma part de les o$ligacions del pro-essorat+ de tot
el pro-essorat* am$ independència del ni!ell* cicle o matèria 2ue
s’impartisca. 'a lectura esde!9 un contingut curricular 2ue a-ecta totes
les rees* no sols a les ling?.sti2ues.
'’ad2uisició de l’h$it de la lectura no respon a una e!olució natural. ,ls
:i2uets i les :i2uetes s’ensen8en a llegir per2uè algC els ensen8a. ,s
tracta d’una ad2uisició 2ue pertan8 a l’m$it cultural i 2ue -orma part
d’un proc9s m9s general d’acc9s al llenguatge. ,n conse2?ència* 9s
necessari un conte:t social i -amiliar 2ue n’estimule l’aprenentatge.
'a nostra missió com a docents ser -acilitar;los l’ad2uisició de l’h$it de
la lectura+ hem de ser mediadors i -er de pont entre els lli$res i els
:i2uets* estimular;los i* so$retot* orientar;los en les lectures.
,l pro$lema es plante%a a l’hora de portar a la prctica una idea i un
o$%ectiu compartit per tots. =ens du$te* 9s molt m9s e-ectiu si tot el 2ue
es -a* es -a d’una manera coordinada* coherent i con%unta+ 9s a dir* si es
-a am$ un pla de -oment de la lectura.
2. QUÈ ENTENEM PER LECTURA?
• 'a lectura 9s una -ont d’in-ormació* d’aprenentatge i de plaer. &er tant*
llegim de manera di-erent segons 2uin siga el nostre o$%ectiu.
• 'legir no 9s Cnicament sa$er descodi-icar un te:t* sinó sa$er entendre’l.
=i no els comprenem* els te:tos aca$en per resultar;nos a!orrits i la
lectura dei:a de ser una acti!itat satis-actDria. &er ai:D* el tre$all so$re la
comprensió lectora 9s $sic en 2ualse!ol pro%ecte de -oment lector.
• 'a lectura no 9s una acti!itat e:clusi!ament de carcter literari de
manera 2ue s’han de programar tam$9 acti!itats de lectura relacionades
am$ les temti2ues de les rees no ling?.sti2ues+ conei:ement del medi*
art.stica* religió* matemti2ues* educació -.sica* etc.
• 'a lectura no sols s’ha d’associar als te:tos 2ue es transmeten en -ormat
lli$re* %a 2ue tam$9 es -omenta l’h$it lector mit%an<ant els cDmics* les
re!istes* els periDdics... i* so$retot* no hem d’o$lidar mai 2ue es -a molta
lectura am$ l’Cs de suports digitals i am$ Internet.
3. ANIMACIÓ LECTORA
'’animació lectora 9s el con%unt d’acti!itats* %ocs i estratègies 2ue
-aciliten* a poc a poc* el contacte dels :i2uets i les :i2uetes am$ els
lli$res i 2ue permeten* a tra!9s del plaer de la lectura* la creació* la
-ormació i la consolidació d’un h$it lector permanent i necessari per a la
-ormació integral de les persones.
4. FOMENT DE LA LECTURA I DE L’ESCRIPTURA
Ei ha una gran di!ersitat d’accions i d’acti!itats educati!es 2ue en un
centre es poden classi-icar com a prcti2ues -a!ora$le a la lectura. I com
ho 9s tam$9* 2ualse!ol acti!itat 2ue potencie l’Cs de l’escriptura* tant a
l’hora d’e:pressar $9 les idees i els continguts 2ue es pretenen comunicar
als altres* com 2uan es tracta de plasmar la $ellesa i la -icció de la
creati!itat de l’alumnat.
Fn $on pla de -oment de la lectura ha de contenir tam$9 acti!itats
d’est.mul de l’escriptura. A2uesta -erramenta essencial tam$9 en
l’aprenentatge de l’alumnat reclama un tractament especial i 9s necessari
incloure’n acti!itats en a2uest pla de -oment de la lectura.
5. ANÀLISI PRÈVIA DE LA SITUACIÓ INICIAL
ACTUACIONS I ACTIVITATS QUE FEM EN RELACIÓ AM EL FOMENT DE LA LECTURA
7,=5IGA7,= A '’A'FHGA5
• 'ectura colIlecti!a d’un lli$re per trimestre.
• ,n ,ducació In-antil s’utilit6a el ser!ei de pr9stec de
lli$res de la $i$lioteca d’aula+ cada setmana els :i2uets i
les :i2uetes se’n porten un lli$re 2ue 9s llegit per
l’alumne@a a casa.
• A les aules hi ha un llistat en 2uè s’anota els lli$res 2ue
lligen !oluntriament els alumnes.
• ,s proposa a l’alumnat tre$alls d’in!estigació 2ue
impli2uen -er recer2ues en Internet i llegir te:tos no
literaris de carcter in-ormatiu.
J= 7, ',= IG=5A'I'A(I#G=+ 1I1'I#5,(A 7’AF'A I AF'A 7’IGF#0HK5I(A &A05I(I&A(IL I (#'I'A1#0A(IL AH1 '’,G5#0G

E! "# $%$"%&'()# *’#+"#
• 5enim sempre un :i2uet@a encarregat del manteniment de
la $i$lioteca d’aula.
• (ada an8 destinem una 2uantitat de diners del centre a
comprar lli$res i materials necessaris per al -uncionament
de la $i$lioteca d’aula.
• 5enim ela$orades unes normes d’Cs i organit6ació de la
$i$lioteca d’aula.
• 5enim un registre on consta els lli$res 2ue cada alumne llig
E! "’#+"# *’%!,&-./'%)#
• '’aula 9s utilit6ada per totes les classes i ni!ells del centre+
9s a dir* per tot l’alumnat. =’hi organit6en grups reduMts per
a apro-itar m9s $9 els recursos 2ue hi ha.
• (ada an8 destinem una 2uantitat de diners del centre a
comprar materials necessaris per al -uncionament de l’aula
d’in-ormtica.
• &articipem en les acti!itats de -oment de la
lectura con!ocades per la $i$lioteca
municipal de la nostra localitat.
• &articipem en l’o-erta cultural i educati!a
2ue programa l’A%untament* el (,FI0,* els
cursos de -ormació i@o pro%ectes 2ue a la
nostra 6ona s’organit6en
• &articipem en els concursos d’escriptura
2ue es con!o2uen i 2ue considerem
interessants.
0. O1ECTIUS 2ENERALS DEL PLA LECTOR DE CENTRE
=egons l’#rdre 44@2411* de ) de %un8* de la (onselleria d’,ducació de la
Aeneralitat Balenciana* per la 2ual es regulen els plans per al -oment de la
lectura en els centres de la (omunitat Balenciana* els o$%ectius generals 2ue
s’han de promoure són els seg?ents+
1. Fomentar en l’alumnat l’inter9s per la lectura i desenrotllar l’h$it
lector.
2. A-a!orir la comprensió lectora des de totes les rees* matèries*
m$its i mDduls del curr.culum.
3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a acti!itat d’oci i de gaudi.
4. &romoure la colIla$oració i participació de les -am.lies i altres
mem$res de la comunitat educati!a de l’entorn en les acti!itats
deri!ades dels plans de -oment de la lectura.
5. ,stimular l’Cs de -onts documentals complementaris al lli$re de te:t*
tant en suports impresos com en suport digital i audio!isual.
". Fomentar en l’alumnat una actitud re-le:i!a i cr.tica per mit% del
tractament de la in-ormació.
). &otenciar l’Cs i la dinamit6ació de les $i$liote2ues dels centres
docents i ade2uar;les als o$%ectius i actuacions arreplegats en el pla.
/. 0e-or<ar la -igura dels mit%ans audio!isuals i digitals com a mit%ans de
suport a la lectura.
3. (ontri$uir al desenrotllament de la competència ling?.stica en
l’alumnat.
,s tracta d’o$%ectius assumits pel centre 2ue s’han de desen!olupar i concretar
mit%an<ant la plani-icació de les accions del pla per a cada curs escolar i en la
programació de cada una de les acti!itats.
&er altra $anda* a m9s dels o$%ectius especi-icats en l’#rdre 44@2411* de ) de
%un8* el nostre centre considera tam$9 important a-egir;ne els seg?ents+
• Incidir de manera especial a l’hora de promoure la lectura literria en
el conei:ement dels escriptors i les escriptores de literatura in-antil i
%u!enil en !alenci* com tam$9 de tots els 2ui -ormen part de la
tradició literria en la nostra llengua* sense 2ue ai:D signi-i2ue o$lidar
el conei:ement literari de les altres lleng?es.
• Fer del -oment de la lectura un recurs Ctil i moti!ador per a cele$rar
al centre les e-emèrides anuals 2ue es consideren d’inter9s educatiu+
l’an8 dedicat a una escriptora* a un gènere* a un tema concret N
• Fer present la lectura en totes les acti!itats didcti2ues -etes per a
tre$allar els temes trans!ersals i les commemoracions periDdi2ues
2ue tenen lloc tots els cursos escolars+ el 3 d’#ctu$re* el 7ia de la
&au* el 7ia de l’Ar$re* el 7ia de la 7ona* etc.
3. O1ECTIUS4 ACTUACIONS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER
ALS SECTORS IMPLICATS
0.1. PROFESSORAT
O1ECTIUS5
1. &articipar en lOela$oració del pla de -oment lector anual del centre i -er
una a!aluació del pla en -inalit6ar el curs.
2. In-ormar;se so$re la lectura in-antil i %u!enil+ tècni2ues* autors
pu$licacions.
3. ,la$orar les normes d’Cs de la $i$lioteca d’aula am$ el consens de
l’alumnat mit%an<ant la Punta de 7elegats.
4. (olIla$orar en les acti!itats dOanimació a la lectura 2ue sOorganit6en
colIlecti!ament al centre.
ACTUACIONS I ACTIVITATS5 CRITERIS D’AVALUACIÓ5
• (onstitució de la comissió
coordinadora encarregada de redactar
el pla de -oment lector de cada curs.
• ,la$oració d’un dossier in-ormatiu
am$ com les normes d’Cs i les
necessitats d’ad2uisició de nous lli$res.
• &reparació dOacti!itats lCdi2ues
destinades a lOalumnat+ cele$ració del
dia del lli$re* organit6ació d’actes*
plani-icació dOacti!itats especi-i2ues.
• &articipació en sessions so$re el
món del lli$re i assistència a actes
e:traescolars relacionades am$ el
-oment de la lectura.
• ,la$oració de llistes de lli$res per
als di!ersos ni!ells educatius.
• (on-ecció dOun sistema de
seguiment i a!aluació del pla acceptat
per tot el pro-essorat+ -it:es de lectura*
notes dOo$ser!ació* presentacions de
lli$res llegits* etc.
• A!aluació en claustre del pla
lector.
• 7’ha creat la comissió
coordinadora de la redacció del pla.
• =’han esta$lit uns criteris so$re
el dissen8 anual del pla de -oment
lector de cada curs.
• =’ha -et el dossier in-ormatiu
so$re les normes d’Cs de la
$i$lioteca d’aula
• =’ha tre$allat per cicles per a
preparar acti!itats lCdi2ues i
-ormati!es de -oment de la lectura
• =’han !alorat els resultats de les
acti!itats programades.
• =’han -et sessions de -ormació
del pro-essorat relacionades am$ el
-oment de la lectura i l’escriptura
• =’han ela$orat llistes de lli$res.
• =’ha consensuat un model de
seguiment i a!aluació de les
acti!itats de -oment lector.
• ,la$oració de l’a!aluació -inal del
pla lector per a incloure;la en la
memDria general del centre.
0.2. ALUMNAT
O1ECTIUS5
1. Familiarit6ar els :i2uets i les :i2uetes am$ els lli$res i am$ la $i$lioteca
del $arri i de lOaula.
2. Iniciar;los en el maneig de les tècni2ues $i$liogr-i2ues elementals i en
lOCs de la $i$lioteca.
3. A-icionar lOalumnat a la lectura i crear situacions -uncionals 2ue la -acen
necessria.
4. (rear h$its de respecte i de cura en!ers els lli$res i la $i$lioteca de
l’aula* del centre...
5. In-ormar;los de les di-erents possi$ilitats dOacc9s al lli$re 2ue es donen
-ora de lOm$it escolar+ $i$lioteca municipal* lli$reries* -ires del lli$re* etc.
". Iniciar i@o consolidar la necessitat de constitució de la prDpia $i$lioteca
personal.
ACTUACIONS I ACTIVITATS5 CRITERIS D’AVALUACIÓ5
ACTIVITATS INSERIDES DINS DEL CURRÍCULUM
ORDINARI DE L’ALUMNAT I DE L’AULA5
APRENENTAT2E DE LA LECTURA I
APRENENTAT2E MIT1AN6ANT LA LECTURA.
• 'ectura d’un te:t i dedicació d’un temps
per a comprendre’l* am$ preguntes.
• Apro-itar la lectura d’un -ragment literari
per a proposar acti!itats de recerca
d’in-ormació en enciclopèdies* Internet* etc.
• Apro-itar els te:tos poètics i teatrals 2ue
apareguen a les unitats didcti2ues per a
recitar en !eu alta.
• 1uscar in-ormació so$re un tema tractat
en una unitat de conei:ement del medi*
mCsica... i -er;ne un tre$all d’ampliació de
continguts.
• =eleccionar te:tos so$re temes del
curr.culum de l’alumnat per a llegir;los i
comentar;los.
• 0edactar te:tos literaris a partir del
contingut d’una lectura imitant;ne l’estil* el
gènere* el punt de !ista narratiu* etc.
• 0edactar te:tos e:positius so$re els
temes tre$allats en les rees no
ling?.sti2ues.
• 'ectura colIlecti!a dels te:tos redactats
per l’alumnat.
• 0ealit6ació d’una pro!a inicial
de comprensió lectora i
d’e:pressió escrita a inici de
curs.
• 0ealit6ació de les acti!itats
programades de -oment de la
lectura i de l’escriptura
inserides dins del curr.culum.
• 0elació de les acti!itats
d’e:pressió escrita -etes per
l’alumnat en cada ni!ell i rea.
• Arau de satis-acció del
pro-essorat i de l’alumnat.
• 0ealit6ació de pro!es
d’a!aluació -inal per a !alorar
els progressos aconseguits per
l’alumnat en relació a la
comprensió lectora i l’e:pressió
escrita* tant de te:tos literaris
com de te:tos nos literaris.
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DE FOMENT DE LA
LECTURA5 DE MOTIVACIÓ PRÈVIA4 A FER
DURANT LA LECTURA I PER A DESPR7S DE LA
LECTURA.
A)'%8%'#'9 *( .&'%8#)%: ;-<8%(9 # "#
"()'+-#5
• Bisitar una $i$lioteca pC$lica.
• #rganit6ar la $i$lioteca dOaula.
• ,la$orar o re!isar les normes dOCs i de
-uncionament de la $i$lioteca dOaula.
• ,studi de les co$ertes dels lli$res de
lectura Qanterior i posterior>.
• 'ectura de ressen8es.
• 0edacció de recomanacions lectores per al
tauler de la $i$lioteca dOaula.
• &resentar lli$res a la classe i a la resta
dels compan8s del centre.
• Fer %ocs d’ende!inació am$ gestos o am$
paraules relacionades am$ els lli$res i els
seus t.tols.
• Bisitar una lli$reria* una impremta* una
e:posició* etc.
• ,la$orar recomanacions de lectures.
• &rogramació i realit6ació de lOhora
setmanal del conte.
• Intercan!i de correspondència escolar
entre lOalumnat per tal de comentar i
recomanar;se lectures.
• (on-ecció de murals poètics am$ la
reproducció dOa2uelles poesies pre-erides.
• &ro%ecció de pelIl.cules $asades en o$res
literries.
A)'%8%'#'9 # -(#"%'=#- *+-#!' "#
"()'+-#5
• 'Ohora de la $i$lioteca.
• 'ectura en !eu alta de -ragments i
comentaris so$re el contingut.
• 0ecitació de te:tos poètics.
• 7ramatit6ació de te:tos.
• 'ectura colIlecti!a dOun lli$re.
• Gom$re i relació de les
accions i de les acti!itats de
-oment de la lectura i de
l’escriptura -etes en cada cicle i
ni!ell.
• Arau de satis-acció del
pro-essorat i de l’alumnat.
• ,n2uesta a l’alumnat per a
detectar les acti!itats m9s
grati-icants i interessants.
• 0elació de les di-icultats
plante%ades en el
desen!olupament de les de les
acti!itats programades.
• Gom$re de lli$res llegits per
cada alumne@a en cada un dels
ni!ells educatius del centre.
• 0elació de les acti!itats de
-oment de la lectura
relacionades am$ el lli$re i la
lectura d’m$it general -etes al
centre.
• Arau de satis-acció del
pro-essorat* de l’alumnat i de
les -am.lies de cada una de les
acti!itats.
• Baloració de la comissió
coordinadora i dels
responsa$les de cada una de
les acti!itats so$re
l’organit6ació i el seu
desen!olupament
A)'%8%'#'9 # -(#"%'=#- *(9;->9 *( "#
"()'+-#5
• 'a -it:a de lectura o con!ersa am$ el
pro-essorat per a comentar l’o$ra llegida.
• 'li$re -Drum. #rganit6ació de de$ats
so$re un lli$re determinat.
• Bisita dOun escriptor o escriptora.
• 0ealit6ació de %ocs relacionats am$ la
temtica i el contingut del lli$re llegit+ el
telegrama misteriós* sopa de lletres*
%erogl.-ics* $uscar la paraula oculta* la per:a
de les paraules* etc.
• 0ealit6ació de %ocs relacionats am$ les
ilIlustracions+ $uscar el personatge ocult*
di-erències entre ilIlustracions* etc.
• IlIlustració dOalgun passatge determinat.
• 5rans-ormació en cDmic d’alguna escena.
• 7ramatit6ació dOalgun succ9s o escena del
lli$re.
• 0ealit6ar un taller dOescriptura a partir de
2ualse!ol -ragment de lOo$ra llegida.
• 0ecerca dOin-ormació en lli$res*
enciclopèdies* Internet so$re lOautors*
gèneres* temtica... i realit6ació en e2uip de
murals* etc.
• 0ealit6ació dOacti!itats art.sti2ues
relacionades am$ la lectura del lli$re+
e:posició de di$ui:os so$re els personatges*
dissen8 dOuna no!a portada* descripció i
di$ui: de la ciutat o paratge on es
desen!olupa lOacció de la histDria* con-ecció
de lOescenari i la decoració per a dramatit6ar
un te:t teatral llegit* realit6ació dOun recital
de poemes* etc.
• ,scriptura dOuna carta indi!idual o
colIlecti!a a un autor o autora per
comunicar;li la nostra opinió so$re la lectura
dOuna o$ra seua.
• In!enció dOende!inalles so$re la trama de
la histDria dOuna o$ra llegida.
• 0ealit6ació dOacti!itats de carcter lCdic i
-estiu+ e:cursió a la ciutat o po$le real on
• Gom$re de pro-essorat i
d’alumnat 2ue ha participat en
cada una de les acti!itats de
-oment de la lectura del centre.
• Arau d’implicació de l’AH&A i
de les -am.lies del centre.
• 0esultats a!alua$les de les
acti!itats i de les campan8es
d’animació lectora dutes a
terme.
• Gom$re de pro-essorat 2ue
ha aplicat en les seues classes
les estratègies de re-or<ament.
• 0elació de 2uines han sigut
les estratègies m9s utilit6ades.
• 0elació de 2uines han sigut
les estratègies m9s e-ecti!es
per a l’alumnat.
esde!9 lOacció del lli$re llegit* organit6ació
dOuna -esta de dis-resses relacionada am$ el
món dels personatges apareguts en una
o$ra llegida* etc.
ACTIVITATS COMMEMORATIVES RELACIONADES
AM EL LLIRE I LA LECTURA D’ÀMIT
2ENERAL5 DE CICLE4 DE CENTRE4 DE LOCALITAT4
ETC.
• Assistència a la representació d’o$res de
teatre in-antil per tal de potenciar la lectura
de te:tos dramtics.
• #rganit6ació i cele$ració dOun dia al centre
so$re el món de la lectura+ 2 dOa$ril o 23
dOa$ril Qdia internacional del lli$re>.
• (ampan8es de sensi$ilit6ació+ eslDgans*
con-ecció de punts de lectura* etc.
• &reparació i realit6ació dOuna !isita
colIlecti!a a una -ira del lli$re.
• 7ecoració dOun racó am$ els personatges i
els o$%ectes apareguts en un lli$re.
ESTRATÈ2IES DE REFOR6AMENT I DE
CONSOLIDACIÓ PERMANENT.
• Hantenir contacte permanent am$
l’alumnat per a es$rinar 2uè estan llegint i
sa$er;ne lOopinió.
• (ompartir lectures am$ lOalumnat.
• Balorar lOes-or< i la tasca lectora de
lOalumnat en lOa!aluació cont.nua.
• 0espectar les opinions 2ue mani-esten en
relació a les lectures.
• Fer cas 2uan els alumnes porten un lli$re
a lOaula i el mostren als compan8s.
• =uggerir lectures de lli$res.,:ercir una
espècie dOorientació so$re 2uines lectures
són les ade2uades per a cada alumne
segons els seus gustos personals.
• &romoure i -acilitar en lOaula lOintercan!i
de dades so$re possi$les lectures entre
lOalumnat.
• (omentar not.cies relacionades am$ el
món de la cultura i dels lli$res+ concessió de
premis a escriptors* cele$racions de -ires de
lli$re* e:posicions* articles dOopinió* etc.
• #-erir una imatge de persona lectora
da!ant lOalumnat de manera -re2?ent.
• 0eno!ar i ampliar -re2uentment la dotació
dels lli$res de la $i$lioteca dOaula.
Bisitar am$ -re2?ència la $i$lioteca pC$lica
m9s prD:ima.
0.3. LES FAMÍLIES
O1ECTIUS5
1. In-ormar i -ormar els pares i les mares de la importncia de la lectura+ la
seua repercussió en el $on -uncionament i rendiment escolar i en la -ormació
integral de la persona.
2. #rientar;los so$re les -órmules per aconseguir un am$ient -amiliar
-a!ora$le a la lectura.
3. &roposar i -acilitar la participació i colIla$oració de les -am.lies en les
acti!itats de -oment lector 2ue s’hi programen.
4. Implicar l’AH&A del centre en el pla anual de -oment de la lectura del
centre.
ACTUACIONS I ACTIVITATS5 CRITERIS D’AVALUACIÓ5
• 0ealit6ació de -ulls in-ormatius per als
pares i les mares per in-ormar;los so$re la
importncia de la lectura i orientar;los
so$re la -ormació dOun am$ient -amiliar
-a!ora$le a la lectura.
• In!itació a les mares i als pares a
participar en les acti!itats i les campan8es
d’animació lectora 2ue organit6a el centre.
• 0ealit6ació de :arrades i taules redones
2ue ser!is2uen per a la seua -ormació com
a pares en relació a la potenciació de la
lectura en els seus -ills.
• Implicació de la %unta directi!a de l’AH&A
del centre en la mesura de les seues
possi$ilitats en el pla anual de -oment de la
lectura am$ l’organit6ació d’acti!itats...
• 0edacció de -ulls
in-ormatius
• Arau de participació de les
mares i dels pares en les
acti!itats d’animació lectora
organit6ades.
• Gom$re de persones
participants en cada una de
les acti!itats -ormati!es
-etes de cara a les -am.lies i
!aloració
• Arau d’implicació de la %unta
directi!a de l’AH&A en el pla
anual de -oment de la
lectura
• Gom$re d’acti!itats
organit6ades directament
per l’AH&A i grau de
satis-acció.
• 'a %unta directi!a de l’AH&A
ha ela$orat una memDria
per a!aluar la implicació i
participació de l’associació
en el pla anual de -oment
de la lectura del centre?
=’ha inclDs en la memDria
del pla?
0.4. L’ENTORN DEL CENTRE ?ILIOTECA4 A1UNTAMENT4 LLIRERIES4 ENTITATS
CÍVIQUES I SOCIALS4 EDITORIALS4 ETC.@
O1ECTIUS5
1. Hantenir un contacte periDdic i una actitud de colIla$oració mCtua am$ les
institucions i entitats pC$li2ues i pri!ades 2ue promouen iniciati!es
educati!es i culturals relacionades am$ el -oment de la lectura* especialment
am$ les de l’entorn m9s prD:im al centre+ $i$lioteca municipal* A%untament*
etc.
2. &ropiciar la colIla$oració i l’intercan!i d’idees i e:periències am$ els altres
centres de la localitat o de la comarca.
3. ,sta$lir els procediments i la colIla$oració entre el centre i els mit%ans de
comunicació de l’entorn.
4. A-a!orir la comunicació i la in-ormació del centre am$ el món dels lli$res+
escriptors* ilIlustradors* lli$reries* editorials* distri$uMdores* etc... per a
propiciar la colIla$oració i la realit6ació d’acti!itats.
ACTUACIONS I ACTIVITATS5 CRITERIS D’AVALUACIÓ5
• &articipació en les acti!itats de -oment de
la lectura con!ocades per la $i$lioteca
municipal de la localitat i per l’A%untament.
• &articipació en els concursos d’escriptura
2ue es con!o2uen.
• (ontactar am$ escriptors i altres
pro-essionals per organit6ar :arrades
adre<ades a l’alumnat* al pro-essorat o a les
-am.lies.
• In-ormar els mit%ans de comunicació de
totes les acti!itats de -oment de la lectura
2ue es -acen al centre.
• #rganit6ació d’acti!itats con%untament
am$ altres centres.
• (oncretar* en cada curs escolar* les
accions i les acti!itats 2ue es -aran am$ el
suport i la participació de les institucions i
entitats colIla$oren en el pla anual de
-oment de la lectura.
• Gom$re d’acti!itats en 2uè
s’ha participat am$ la
$i$lioteca municipal* am$
l’A%untament o am$ altres
institucions o entitats i grau
de satis-acció.
• Gom$re de participants del
centre i resultats en els
concursos d’escriptura en
2uè s’ha participat.
• Gom$re de !isites -etes
per pro-essionals
relacionats am$ el món del
lli$re i grau de satis-acció.
• 0elació de les acti!itats
-etes con%untament am$
altres centres i grau de
satis-acció.
• 0elació de les acti!itats
-etes am$ el suport i la
participació de les
institucions i entitats
pC$li2ues i pri!ades* i grau
de satis-acció en cada una
d’a2uestes.
A.RECURSOS DISPONILES I NECESSARIS PER A APLICAR EL
PLA LECTOR DE CENTRE
A.1. ILIOTEQUES D’AULA
'es $i$liote2ues d’aula són un recurs imprescindi$le per a -omentar la lectura*
so$retot en l’,ducació In-antil i &rimria* per2uè apro:imen el lli$re als :i2uets
i les :i2uetes i el -an !isi$le en l’entorn de l’aula* l’espai -.sic en 2uè passen la
ma%or part del temps de la seua !ida escolar.
&er ai:D* considerem 2ue les $i$liote2ues d’aula al nostre centre són un recurs
important.ssim per a l’è:it de les acti!itats del pla de -oment de la lectura.
'’organit6ació de les $i$liote2ues d’aula es $asar en+
• 'a persona responsa$le del $on -uncionament de les $i$liote2ues
d’aula 9s el pro-essor tutor o en el cas de les aules espec.-i2ues R&5*
Angl9s* HCsica* etc.R el pro-essorat especialista encarregat de l’aula.
• Al comen<ament de cada curs escolar el tutor o tutora organit6ar i
muntar la $i$lioteca d’aula en l’espai -.sic 2ue considere idoni i
procedir a la decoració del lloc am$ la inter!enció de l’alumnat. A les
aules espec.-i2ues tam$9 es procedir a la posada en -uncionament
de les seues $i$liote2ues am$ la colIla$oració* sempre 2ue siga
possi$le* de l’alumnat 2ue les utilit6a.
• ,n cada aula* s’anomenaran uns encarregats o $i$liotecaris d’aula
2ue tindran* entre altres* la missió de !etlar pel compliment de les
normes de la $i$lioteca d’aula i del -uncionament del ser!ei de
pr9stec* am$ la super!isió del pro-essorat tutor.
• =’ela$oraran* am$ la participació de l’alumnat* unes normes d’Cs de
la $i$lioteca d’aula sen6illes i prcti2ues 2ue s’e:posaran en un cartell
$en !isi$le en el racó assignat per a la $i$lioteca d’aula.
• =’esta$lir un seguiment de lectures consensuat per l’alumnat de la
classe en 2uè es re-lectir els lli$res llegits per cadascC Ram$
independència 2ue a2uests siguen lli$res de la $i$lioteca d’aula* de la
del centre* de la localitat o lli$res particulars de l’alumnatR i -ent;ne
distinció de la llengua en 2uè estan escrits+ !alenci* castell*
angl9sN
• ,l pro-essorat tutor o especialista* am$ la participació de l’alumnat*
esta$lir les estratègies 2ue en cada aula -aciliten la moti!ació per la
lectura+ tauler de recomanacions* presentacions de lli$res...
• ,n cada curs escolar ser necessria una reno!ació de la $i$lioteca
d’aula. 7’una $anda* es donaran de $ai:a a2uells lli$res 2ue estiguen
%a en un estat molt deteriorat i* per l’altra* s’e-ectuaran no!es
ad2uisicions per augmentar;ne el -ons $i$liogr-ic.
• ,l pro-essorat tutor o especialista -ar sempre una a!aluació -inal a
l’aca$ament del curs escolar 2ue traslladar a la comissió
coordinadora del pla de -oment de la lectura per a la seua
consideració en la memDria del pla.
A.2. ILIOTECA DEL CENTRE
A causa de la manca d’in-raestructures del nostre centre i* conse2?entment*
d’espais disponi$les* la nostra escola no disposa de cap aula o espai 2ue es puga
destinar a $i$lioteca de centre am$ l’agreu%ament 2ue no hi ha al $arri $i$lioteca
i 2ue per tro$ar;ne una cal anar al $arri del costat* el (an8amelar* cosa 2ue
di-iculta moltes de les acti!itats 2ue es podien organit6ar.
A.3. AULA D’INFORMÀTICA
7es de l’auge i per-eccionament de les tecnologies de la in-ormació i la
comunicació Q5I(>* les aules d’in-ormtica han esde!ingut molt m9s 2ue un
espai per a aprendre a utilit6ar uns aparells Rels ordinadorsR i uns programes
in-ormtics determinats. =ón tam$9 unes aules am$ uns recursos in-ormatius i
didctics d’una gran di!ersitat 2ue no hem de desapro-itar especialment si es
tracta de -omentar la lectura i l’escriptura entre l’alumnat del centre. &er ai:D*
en cada curs escolar+
• =’anomenar* entre el pro-essorat del centre* una persona o e2uip
responsa$le de l’aula d’in-ormtica 2ue tindr cura de l’organit6ació i
del $on -uncionament.
• =’esta$lir un horari d’Cs de l’aula d’in-ormtica per a cada grup
d’alumnes del centre i l’e2uip directiu -acilitar en la distri$ució
horria del centre la -ormació de grups d’alumnes m9s reduMts per a
una atenció m9s indi!idualit6ada per part del pro-essorat i una
correcta ad2uisició dels continguts impartits.
• =’ela$orar un document am$ les normes d’organit6ació i de
-uncionament de l’aula d’in-ormtica 2ue* 2uan estiga redactat*
s’haur d’apro!ar pel (onsell ,scolar i s’inclour en la documentació
general del centre.
• '’e2uip encarregat de l’aula* am$ la participació de la comissió
coordinadora del pla de -oment de la lectura* plani-icar per a cada
curs escolar un programa d’acti!itats relacionades am$ el -oment de
la lectura per a desen!olupar en l’aula d’in-ormtica. A2uestes
acti!itats s’inclouran en la &AA i en el pla anual de -oment de la
lectura.
• l’e2uip de l’aula d’in-ormtica s’encarregar del manteniment dels
aparells i del $on -uncionament dels programes in-ormtics* i de la
reno!ació i actualit6ació dels recursos digitals 2ue o-erei: l’aula.
• '’e2uip encarregat proposar en colIla$oració am$ la comissió
coordinadora del pla* la creació de grups de tre$all de -ormació del
pro-essorat per a apro-undir en les possi$ilitats 2ue els programes de
processadors de te:tos tenen per a millorar el tre$all de creati!itat i
d’e:pressió escrita de l’alumnat.
• '’e2uip encarregat de l’aula -acilitar in-ormació periDdica dels cursos
2ue les institucions i entitats acadèmi2ues con!o2uen relacionats
am$ l’Cs de les tecnologies de la in-ormació i la comunicació Q5I(>.
• A l’aca$ament del curs* l’e2uip de l’aula in-ormtica -ar una
a!aluació de les acti!itats -etes per a incloure;la en la memDria anual
del pla de -oment de la lectura.

A.4. RECURSOS BUMANS
5ot el pro-essorat del centre ha d’estar implicat i en a2uesta tasca*i en
conse2?ència* -orma part dels recursos humans de 2uè es disposa. &erD* a m9s
del pro-essorat* hi ha altres recursos humans 2ue poden ser utilit6ats com+
• ,ls pares i les mares* mit%an<ant l’AH&A* 2ue poden participar en
a2uelles acti!itats en 2uè la seua presència es considere oportuna.
• ,l personal 2ue tre$alla en la $i$lioteca pC$lica de la localitat 2ue pot
e:ercir una -unció d’assessorament i am$ el 2ual es poden -er acti!itats
con%untament.
• ,ls psicopedagogs escolars 2ue* per la seua implicació en els centres*
poden aportar moltes idees i participar en les acti!itats 2ue necessiten
de la seua colIla$oració.
• ,ls escriptors i escriptores de la localitat 2ue per la seua pro:imitat*
poden accedir am$ m9s -acilitat a participar en alguna acti!itat.
• 5otes a2uelles persones de la localitat 2ue es presten a participar en les
acti!itats del pla de -oment de la lectura.
• ,ls contacontes* pro-essionals o -amiliars de l’alumnat del centre.
• ,ls assessors de -ormació del pro-essorat.
• ,ls representants de les editorials.
A.5. ALTRES RECURSOS
A m9s de tots els recursos relacionats am$ anterioritat* n’hi ha d’altres 2ue
tam$9 9s necessari tenir en compte* com per e:emple+
• E"9 -()+-9&9 ()&!C.%)9* sense els 2uals no es pot plani-icar
correctament cap tipus d’iniciati!a. =eria con!enient assignar una
2uantitat anual per a les $i$liote2ues d’aula i per a l’aula
d’in-ormtica. '’aportació econDmica assignada procedir* com 9s
lDgic* del pressupost general del centre* perD tam$9 podr
contemplar altres assignacions+ de l’AH&A* de la dotació d’un
pro%ecte* de la participació en un premi* etc.
• ,ls recursos materials i humans 2ue ens pot o-erir "# $%$"%&'()#
.+!%)%;#". =empre es pot disposar de l’assessorament del personal
tècnic de la $i$lioteca* perD* a m9s* l’espai -.sic de la $i$lioteca
pC$lica de la localitat 9s un lloc en 2uè es poden -er acti!itats
plani-icades pel centre o $9 participar en les 2ue organit6a la
$i$lioteca. 5am$9 con!9 no o$lidar 2ue es poden -er pr9stecs
colIlectius de lli$res de la $i$lioteca municipal per a ampliar
temporalment el -ons $i$liogr-ic de les $i$liote2ues d’aula.
• L’AD+!'#.(!'* del 2ual es poden aconseguir acti!itats educati!es i
culturals programades al llarg del curs per a participar;hi am$
l’alumnat o am$ el pro-essorat.
• 'a resta dels )(!'-(9 (*+)#'%+9 *( "# "&)#"%'#' am$ els 2uals
de!em intercan!iar idees i e:periències* a m9s de plante%ar pro%ectes
comuns 2ue possi$iliten i -aciliten la realit6ació d’acti!itats
inassoli$les per un centre sol+ con!ocatDria d’unes %ornades o curs de
-ormació per al pro-essorat so$re temes relacionats am$ el -oment de
la lectura* !isita d’un escriptor o escriptora de prestigi a la localitat*
etc.
• L# -(8%9'# (9)&"#- *(" )(!'-( 2ue* sens du$te* a-a!orei: l’e:pressió
escrita i l’inter9s de l’alumnat per llegir els escrits dels compan8s.
• L(9 %!9'%'+)%&!9 % "(9 (!'%'#'9 ;E$"%F+(9 % ;-%8#*(9 de carcter
cultural i educatiu 2ue tenen* so!int* una relació directa am$ les
acti!itats de -oment de la lectura i a les 2uals podem solIlicitar
suport* assessorament i colIla$oració+ Fundació 1romera per al
Foment de la 'ectura* Fundació sam$ori...
• L(9 (*%'&-%#"95 =o!int o-erei:en recursos com ara propostes
didctics so$re t.tols concrets* plans lectors* animacions lectores* etc.
• L# ""%$-(-%# & "(9 ""%$-(-%(9 de l’entorn am$ les 2uals* a m9s de
re$re in-ormació so$re les no!etats editorials d’inter9s per al centre*
tam$9 podem esta$lir -órmules de colIla$oració i -er acti!itats
con%untament+ !isita a la lli$reria* -ires de lli$re al centre* etc.
• E"9 .%'D#!9 *( )&.+!%)#)%: locals i comarcals 2ue poden a%udar a
la di-usió de les acti!itats i al prestigi social de les accions 2ue es
-acen del pla de -oment lector.
• L# ;/G%!# H($ *(" )(!'-( on es pot pu$licitar totes a2uelles
acti!itats 2ue es programen al llarg de l’an8* llistes de lli$res per
edats* no!etats editorials* tre$alls realit6ats pels :i2uets i :i2uetes...
I. RESPONSAILITATS DE LES ACTUACIONS DEL PLA DE
FOMENT LECTOR
,l pla de -oment de la lectura del centre ha sigut redactat per la comissió
coordinadora constituMda a comen<ament del curs escolar 2411;2412 am$ la
-inalitat d’ela$orar el pla i 2ue !a estar -ormada pels mem$res seg?ents del
claustre del centre+
a> 'a cap d’estudis.
$> ,ls coordinadors i les coordinadores de
c> 'a pro-essora responsa$le de les 5I(
Fna !egada redactat el pla* ha estat re!isat pel claustre i apro!at
de-initi!ament pel (onsell ,scolar del (entre en la reunió cele$rada el dia
43 de no!em$re de 2411
7’acord am$ a2uest document 2ue -orma part del pro%ecte educatiu del
centre* la comissió coordinadora del pla de -oment de la lectura es constituir
cada curs escolar am$ idèntica composició i ser l’encarregada de concretar
les accions i les acti!itats a -er en cada curs escolar relacionades am$ la
promoció de l’h$it de la lectura.
A2uesta comissió ela$orar el pla anual de -oment de la lectura del centre 2ue
ha de constar en la programació anual del centre. I assumir tam$9 la -unció
de proposar al centre la realit6ació d’un tre$all con%unt de -oment lector.
'a comissió coordinadora* a m9s* promour la colIla$oració am$ l’associació
de pares i mares QAH&A> del centre* am$ l’alumnat* ai:. com am$ les entitats
pC$li2ues o pri!ades 2ue duguen a terme iniciati!es i pro%ectes 2ue
contri$uMs2uen al desen!olupament d’acti!itats de -oment de la lectura al
centres escolars i el seu entorn.
&er tant* la comissió coordinadora t9 la missió de promoure i de coordinar
totes les accions i acti!itats 2ue es -acen al centre relacionades am$ el -oment
de la lectura. 'a -(9;&!9#$%"%'#' *( )#*# +!# *( "(9 #)'%8%'#'9 es -ar
constar en la concreció del document del pla anual de -oment de la lectura i*
depenent de les acti!itats proposades* la responsa$ilitat s’assignar a l’e2uip
directiu* als cicles* als coordinadors* al pro-essorat de cada una de les aules* o
als especialistes d’una matèria determinada.
1J.TEMPORALITKACIÓ4 AVALUACIÓ4 REVISIÓ I
PROPOSTES DE MILLORA
,l pla de -oment de la lectura del centre* a partir de la seua apro!ació i
inclusió en el pro%ecte educatiu del centre* 9s el re-erent principal 2ue cada
curs guiar l’ela$oració dels plans de -oment de la lectura anuals. ,n
conse2?ència* tindr una !igència inde-inida* mentre no se’n redacte un altre i
s’apro!e* am$ independència 2ue es puguen introduir les correccions i les
millores 2ue es consideren necessries despr9s de cada una de les a!aluacions
anuals 2ue es -acen.
Ai:D signi-ica 2ue els plans de -oment de la lectura de cada curs escolar
tindran una temporalit6ació anual i seran re!isats i a!aluats en -inalit6ar el
curs Rd’acord am$ l’#rdre 44@2411* de ) de %un8R per la comissió
coordinadora 2ue en -ar una memDria 2ue ser inclosa en la memDria anual
general del centre 2ue s’ha d’apro!ar pel (onsell ,scolar. A2uesta memDria* a
m9s d’una relació de les accions i acti!itats -etes durant el curs -ar una
a!aluació del pla anual de -oment de la lectura 2ue* necessriament* re-lectir
els aspectes seg?ents+
a> ,ls a!an<os de l’alumnat 2uant a h$its lectors.
$> 'es acti!itats e:ercides en el pla.
c> 'a consecució dels o$%ectius proposats.
d> '’apro-itament dels recursos del centre.
e> Altres continguts pre!istos en el pla.
7e l’a!aluació 2ue se’n -a<a* s’e:trauran les conclusions 2ue permeten
e:pressar les propostes de millora 2ue s’acorden per a introduir;les en el pla
de -oment de la lectura a l’hora d’ela$orar la proposta d’acti!itats per al curs
seg?ent.
&el 2ue respecta a l’a!aluació de les acti!itats concretes* cada e2uip o persona
responsa$le haur de portar un registre d’a!aluació Rnom$re d’accions o
acti!itats -etes* grau de satis-acció* resultats aconseguits* etc.R 2ue ha de
ser!ir de consulta per a -er un $on seguiment de com s’aplica el pla de -oment
de la lectura a l’hora d’ela$orar la memDria anual del pla.
11. DIFUSIÓ DEL PLA LECTOR DE CENTRE
5ant el document del pla de -oment de la lectura del centre com la concreció
anual 2ue se’n -a<a cada curs escolar estaran a disposició de tota la comunitat
educati!a. ,n a2uest sentit* la comissió coordinadora del pla ser
l’encarregada de la di-usió+
• =uper!isar 2ue en el Se$ del centre estiguen accessi$les els
documents actualit6ats del pla de -oment de la lectura i 2ue hi -igure
alguna secció en 2uè es done not.cia de les acti!itats m9s destaca$les
2ue es -acen al llarg del curs.
• Facilitar la in-ormació $sica del pla anual de -oment de la lectura a
l’e2uip directiu per2uè la incloga en la in-ormació a les -am.lies 2ue es
-a a comen<ament de cada curs.
• &roporcionar al pro-essorat nou els documents del pla i a tot el
pro-essorat la concreció anual de les acti!itats de -oment de la lectura
acordades per a tot el centre en cada curs escolar.
• (olIla$orar am$ el pro-essorat tutor per2uè es done la in-ormació
m9s relle!ant del pla en les reunions inicials am$ els pares i les
mares de cada aula.
• Am$ la super!isió de l’e2uip directiu* redactar si s’estima
con!enient* notes de premsa i in-ormar* els mit%ans de comunicació
locals i comarcals Rpremsa escrita impresa i digital* rdio i tele!isióR
de les acti!itats i dels actes m9s importants 2ue es -acen al centre
relacionats am$ el -oment de la lectura.
• &romour i moti!ar el pro-essorat del centre per2uè participe en els
premis de $ones prcti2ues de -oment de la lectura 2ue es con!o2uen
anualment* tant per institucions pC$li2ues com per entitats pri!ades
de la (omunitat Balenciana* d’,span8a o d’,uropa.
12. ILIO2RAFIA
LAquest Pla de Foment lector ha estat extret de l’editorial Bromera,
elaborat per Josep Antoni Fluixà una de les persones que més coneix el
món de l’animació lectora i els Plans de Foment lector. De et, la ma!oria
dels mestres d’aquest centre han asist"s a al#una de les seues
coner$ncies.
A'50A 1I1'I#A0AFIA
1A'',=5,0* Anna+ TAnimació a la lectura. ,l plaer d’en!oltar;se de paraules
2ue acaronenU* dins Articles de didàctica de la llen#ua i la literatura, n.
21. ,special 'iteratura Pu!enil. 1arcelona. ,ditorial Araó. A$ril;Haig;
Pun8 de 2444. &g. 1);24.
(A==AGV* 7aniel ;'FGA* Harta i =AGW* AlDria+ %nsen&ar llen#ua. 1arcelona. ,d.
Araó. (ol T,l llapisU. 1333.
(#'#H,0* 5eresa i (AH&=* Anna+ %nsen&ar a lle#ir, ensen&ar a comprendre.
1arcelona. 0osa =ensat@,dicions "2. 1331. 1332X.
F'FIYK* Posep Antoni+ Jocs i estrat$#ies d’animació a la lectura. Balència.
(onselleria dO,ducació i (iència. 7irecció Aeneral dO#rdenació i
Inno!ació ,ducati!a. =er!ei dO,nsen8aments en !alenci. Haterials
7idctics. 1335.
&,GGA(* 7aniel+ 'om una no(el)la. 1arcelona. ,d. ,mpCries. (ol 1i$lioteca
Fni!ersal ,mpCries. 1332.
PAG,0 HAGI'A* Aa$riel+ *a literatura inantil. (iutat de Hallorca. I.(.,. ,m$at.
13)3.
''F(E* Aemma+ %l lector model en la narrati(a per a inants i !o(es.
1arcelona@(astelló@Balència. Fni!ersitat AutDnoma de 1arcelona.
Fni!ersitat Paume I. Fni!ersitat de Balència. (ol. TAldea Alo$alU. 133/.
1A7IA* 7olors* BI'A* GCria i BI'K* Honserrat+ 'ontes per er i reer. +ecursos
per a la creati(itat. 1arcelona. ,ditorial Araó. (ol. TAui:U. 13/5.
1A7IA* 7olors i BI'K* Honserrat+ Jocs d,expressió oral i escrita. 1arcelona.
,umo ,ditorial. 13/4.
(A==AGV* 7aniel+ *a cuina de l,escriptura. 1arcelona. ,mpCries. (ol. T'es
Gaus dO,mpCriesU. 1333.
0#7A0I* Aianni+ -ram.tica de la antasia. /ntroducción al arte de in(entar
historias. 1arcelona. Argos Bergara. 13/3.
MES
SSS.-undacio$romera.org
http+@@SSS.:tec.cat@recursos@litZin-@
SSS.amigosdeli$ro.com
http+@@SSS.unamardecontes.org@
http+@@leer.es@
13. DOCUMENTS D’AMPLIACIÓ I DE SUPORT
• &la anual de -oment de la lectura
• 'es normes d’Cs de la $i$lioteca d’aula o de centre
• selecció de les lectures per als cicles.
• les acti!itats de promoció de la lectura o d’animació lectora...