VÎLCEANU ANDREEA MIHAELA

MASTER TEORIA I PRACTICA EDITĂRII Ș
ANUL I, SEMESTRUL II
coala rom Ș ânească n !ormea"ă #s$l %en$r l&$era$ră
Pas&nea %en$r l&$era$ră se %oa$e na $e 'n (&!er&$e mo(r& & (e%&n(e 'n %r&ml rân( (e ș ș
c&$&$or) Es$e !oar$e &m%or$an$ ca o %ersoană care n es$e &n& &a$ă 'n $a&nele lec$r&& & n cnoa $e ț ș ș
(rmr&le s%re cen$rl l&$era$r&& n&*ersale, să !&e 'n(rma$ sa măcar s!ă$&$ să alea#ă calea ce 'l
*a a+$a să e*ole"e) Cea ma& %o$r&*&$ă &ns$an ă %en$r real&"area aces$& lcr es$e, !ără (oar & ț ș
%oa$e, (ra#a noas$ră coală românească, care 'ncearcă să aco%ere ml$e %lanr& (e ac$&*&$a$e, (ar ș
&$ă să %nă accen$ %e !ormarea #s$l& %en$r l&$era$ră)
$&m c $o && că #s$l %en$r l&$era$ră se !ormea"ă 'n $&m% & are ne*o&e ca n c&$&$or să Ș ț ș
(e%nă (es$l (e ml$ e!or$ %en$r o, &nerea aces$&a, (e(&cân( ml$ $&m% & ră,(are %ână a ț ș
a+n#e să se nmească n s%ec&al&s$ al l&$era$r&& sa măcar o %ersoană c n (eose,&$ #s$ %en$r
l&$era$ră)
Da$ !&&n( !a%$l că coala es$e cea care ne (esc-&(e %or &le n&*ersl& (e"*ol$ăr&& ș ț
&n$relec$ale, aceas$a ar $re,&, (eo%o$r&*ă, să &n(că n s&m %en$r l&$era$ra *aloroasă a $$ror ț
$&m%r&lor, (ar & %en$r l&$era$ra ce *a !& crea$ă 'n rmă$or&& an&) D&n %ăca$e, a,&l&$a$ea (e ș
recnoa $ere a l&$era$r&& (e cal&$a$e n es$e as&#ra$ă (e coala românească, ele*&& & l&ceen&& ș ș ș
a*ân( $en(&n a să n (o,ân(ească o %as&ne %en$r lec$ră n&c& măcar (%ă 'nc-e&erea s$(&&lor) ț
Pe (e.o %ar$e, recnoa $em nl (&n$re &m%e(&men$ele care s$a 'n calea as&#răr&& ș
s&m l& %en$r l&$era$ră a n& ele*/ me$o(ele !olos&$e (e n %ro!esor %r&n care să (esc-&(ă calea ț
aces$&a 'n &n$er&orl l&$era$r&& n&*ersale) D&n momen$ ce %ro!esorl se l&m&$ea"ă la %ro#rama
colară & la !ra#men$ele c%r&nse 'n manale, es$e (es$l (e clar că & ele*l *a rma e0em%ll ș ș ș
%ro!esorl& & n *a 'ncerca să (e%ă ească aces$e l&m&$e ,&ne mo$&*a$e (e %ro!esor %r&n l&%sa ș ș
$&m%l& aloca$ s$(&&lor (e ca", &m%or$an a al$or as%ec$e le#a$e (e l&m,ă sa comn&care) ț
Des&#r, %r&n a(o%$area nor me$o(e mo(erne (e %re(are a l&$era$r&& române sa
n&*ersale, care să %erm&$ă ele*&lor să o,ser*e s$&ll (e scr&ere al a$orl& s$(&a$ n nma& 'n$r.o
o%eră, c& 'n$r.o *ar&e$a$e, s.ar !ace n %as &m%or$an$ 'n (esco%er&rea n&*ersl& n& scr&&$or) Iar
1
a%o&, ca să (es!&&n ăm or&ce %ro,lemă a $&m%l& aloca$ la clasă, se %o$ la !oar$e or câ$e*a ț ș
!ra#men$e re%re"en$a$&*e %en$r crea &&le n& scr&&$or & comen$a$e as$!el 'ncâ$ să s%orească ț ș
a$en &a & (or&n a ele*&lor (e a con$&na lec$ra acasă) ț ș ț
O al$ă %&e(&că 'n (e"*ol$area #s$l& %en$r lec$ră es$e $en(&n a (e renn are a ț ț
%ro!esor&lor (e l&$era$ră1 (&n #&mna"& & l&ce2 (e a ma& !ace recoman(ăr& (e lec$ră sa ș
or#an&"area nor ,&,l&o#ra!&& c $&$lr& re%re"en$a$&*e %en$r l&$era$ra n&*ersală) Doar
&n*en$&*&$a$ea &n!&n&$ă a m&n && celor a!la & la ca$e(ră ma& %o$ &n(ce %as&nea %en$r lec$ră & ț ț ș
%oa$e o!er& o al$erna$&*ă c-&ar & celor care a %ă &$ (e+a %e aces$ (rm) ș ș
Pe (e al$ă %ar$e, e0&s$ă & o mare %ar$e a ele*&lor care n es$e a$rasă (e l&$era$ră sa %r & ș ș
s&m%l n (ore $e să ' & (e(&ce $&m%l lec$r&&) Es$e *or,a (es%re ele*&& care (ec&( să ' & %e$reacă ș ș ș
$&m%l l&,er %r&n & 'n %re &oasele +ocr& %e calcla$or, sa na*&#ân( %e In$erne$, care n s&m$ ș ț
ne*o&a să ' & an$rene"e &ma#&na &a, (&n momen$ ce +ocr&le !ac as$a (e+a %en$r e&) Cea ma& mare ș ț
%&er(ere %e care o are aceas$ă ca$e#or&e es$e aceea (e a ra$a %oar$a s%re o lme &n!&n&$ă, 'n care
e0&s$ă l&,er$a$e, (ra#os$e, %ace, (rere, re"&s$en ă, e0$a", (ar & a#on&e) ț ș
A a(ar, #s$l %en$r l&$era$ră se na $e 'n $&m% & are ne*o&e (e o (ăr&re $o$ală a$â$ (&n ș ș ș
%ar$ea 'n*ă ăcell&, câ$ & (&n %ar$ea 'n*ă ă$orl& (eoarece (oar %r&n$r.o &n$ro(cere 'n lmea ț ș ț
romanescă n&*ersală se %oa$e o, &ne ca%ac&$a$ea (e a ale#e, (e a (eose,& o%erele (e *aloare (e ț
cele care n sn$ $ocma& re &$e) ș
Nma& c a+$orl %as&ona &lor (e l&$era$ră se %o$ na $e no& %as&ona & (e l&$era$ră, &ar ț ș ț
%en$r s%or&rea nmărl& aces$ora es$e ne*o&e ca %ro!esor&& să &,ească lec$ra & să le $ransm&$ă ș
& ele*&lor aceas$ă (ra#os$e) A*em ne*o&e ca, %e lân#ă lec$r&le (e ,a"ă %e care le o, &n %e ș ț
%arcrsl an&lor (e s$(&, ele*&& să !&e ca%a,&l& să recnoască a$or& con$em%oran& român&, a$or&
re%re"en$a$&*& %en$r l&$era$ra !rance"ă, en#le"ă, rsă, amer&cană)
coala românească ar $re,& sa !orme"e n #s$ %en$r l&$era$ră, !rc$&!&cân( $&m%l %e Ș
care ele*&& 'l %e$rec %e ,ănc&le col&&, !&&n(, %ână la rmă, cea ma& ,nă %er&oa(ă %en$r a %orn& 'n ș
marea a*en$ră a (esco%er&r&& l&$era$r&& n&*ersale) Ma& $âr"&, 'n $&m%l s$(&&lor n&*ers&$are, se
*a *e(ea $o$ e!or$l (e%s, a$nc& cân( nmele n& scr&&$or sa o%era l& $re"e $e am&n$&r& %lăc$e ș
ac$all& s$(en$, sa cân( aces$a es$e ca%a,&l să %ar$&c&%e la o (e",a$ere cl$rală) Aceas$ă
'm%l&n&re se %oa$e (o,ân(& (oar c s%r&+&nl col&&, care con$r&,&e enorm la na $erea & ș ș ș
'm,o#ă &rea cl$r&& #enerale) ț

2