You are on page 1of 3

ABSTRAK

Kelemahan pelajar-pelajar Melayu dalam menghasilkan sebuah wacana yang baik dan
menarik telah menimbulkan pelbagai reaksi banyak pihak. Kelemahan ini didapati
berpunca daripada masalah penggunaan penanda wacana yang tidak tepat dan kurang
sesuai serta rendah tahap pemahaman mereka terhadap aspek tatabahasa ini. Tugasan
ini memperincikan konsep penanda wacana, jenis-jenis dan fungsi-fungsi penanda
wacana. Analisa daripada bahan petikan turut di nyatakan di dalam tugasan ini supaya
aspek penggunaan penanda wacana dalam bahasa Melayu dapat dilihat dengan lebih
jelas dan akan lebih difahami. Usaha memartabatkan ahasa Melayu sebagai bahasa
Kebangsaan pasti akan terganggu sekiranya permasalahan ini tidak diatasi dengan
segera. Kerjasama dan usaha daripada semua pihak hendaklah digabungkan supaya
matlamat memartabatkan bahasa Melayu ini tercapai dengan jayanya.
Usaha yang positif perlu digabungkan oleh semua pihak sama ada pihak pengurusan atau
pengguna untuk mengurangkan kadar kemalangan maut di jalan raya Malaysia ke tahap
yang paling minimum.
Sampel adalah terdiri daripada 265 pelajar-pelajar kolej yang terdiri daripada 100 pelajar
Sains ayat!10" pelajar Sains #i$ikal dan 62 pelajar %erakaunan. &ajian ini juga akan
melihat sama adaterdapat perbe$aan min kerisauan diantara jantina! bangsa dan jurusan.
'nalisis statitstik yang digunakan ialah ujian t! ano(a sehala! korelasi pearson dan
analisis regressi. )apatan kajianmendapati kerisauan mempengaruhi 1*.1+ pen,apaian
matematik dalam bahasa -nggeris..adangan-,adangan kepada tenaga pengajar supaya
mengambil kira akan kerisauan pelajar didalam menentukan kaedah pengajaran yang
sesuai juga disertakan. %eningkatan di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik
adalah amat penting di dalam memastikan kejayaan pelajar apabila berlaku perubahan di
dalam kurikulum
/erdasarkan petikan ini! beberapa rumusan dapat dibuat tentang penggunaan tanda
0a,ananya. 'ntaranya ialah1
i2 %enanda 0a,ana yang digunakan dapat menambah dan memperluaskan idea
tentang isu atau topik tersebut. )alam hal ini! tanda 0a,ana yang digunakan seperti
3selanjutnya4 dan 3dan4 dalam perenggan yang pertama dapat menambahkan lagi
pengetahuan pemba,a terhadap isu yang diperkatakan.
ii2 %enanda 0a,ana yang digunakan dalam petikan dapat memperlihatkan pertautan
antara ayat dengan ayat. .ontohnya! tanda 0a,ana 3kini4 dalam perenggan pertama
menunjukkan pertautan dari segi kronologi yang memberi pengertian yang berkaitan
dengan 0aktu. Selain itu! ia turut mengaitkan frasa pertama dengan frasa yang kedua
dalam ayat tersebut.
iii2 %enanda 0a,ana yang digunakan dalam petikan dapat memperlihatkan pertautan
antara perenggan dengan perenggan. Sebagai ,ontoh! tanda 0a,ana 3oleh sebab itu4
dapat mengaitkan semula isi di dalam perenggan pertama dengan isi yang terdapat di
dalam perenggan yang kedua. Selain itu! penanda 0a,ana tersebut turut menunjukkan
hubungan antara sebab-akibat dalam kedua-dua perenggan tersebut. Se,ara tidak
langsung! fakta di dalam perenggan pertama dapat dihubungkan dengan fakta yang
terdapat di dalam perenggan kedua.
i(2 %enanda 0a,ana yang digunakan dalam petikan menunjukkan ada pertentangan
idea di antara satu fakta dengan fakta yang lain. .ontohnya! penanda 0a,ana 30alaupun
begitu4 dalam perenggan kedua dan 3sebenarnya4 dalam perenggan ketiga menunjukkan
fakta yang dikemukakan mengalami pertentangan idea dengan isu utama topik tersebut.
Se,ara keseluruhannya! penanda 0a,ana yang digunakan dapat menunjukkan ketepatan
seluruh isi dan berfokuskan isu atau topik yang diperkatakan. -su yang hendak
diketengahkan di dalam petikan 5Mengesan 'pendiks &etika amil6 ini dapat
dikembangkan dan dikaitkan antara ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan
melalui penggunaan penanda 0a,ana yang sesuai.
5.0 KESIMPULAN
Usaha mendaulatkan dan memartabatkan /ahasa Melayu adalah merupakan tindakan
murni yang bukan sahaja menepati semangat undang-undang tertinggi negara iaitu
%erlembangan %ersekutuan yang memperuntukan kedudukan istime0a /ahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan di dalam perkara 152. Malahan! isu memartabatkan /ahasa
Melayu ini sepatutnya terus dijadikan sebagai agenda dalam pembangunan masyarakat
Malaysia khususnya generasi muda yang semakin tenggelam dengan pengaruh bahasa-
bahasa asing dan bahasa-bahasa ,iptaan mereka.
7usteru semua pihak! bermula dari istitusi kekeluargaan hingga ke intitusi pendidikan
mestilah berganding bahu memperjuangkan usaha-usaha murni ini. -bu bapa hendaklah
terus menjadi ikon bahasa kepada anak-anak mereka manakala guru-guru hendaklah
meneruskan perjuangan untuk memurnikan aspek bahasa anak-anak didik mereka.
Sesungguhnya penggunaan penanda 0a,ana yang betul akan memartabatkan 0a,ana
seseorang dan kepin,angan bahasa akan terus berlaku sekiranya aspek tatabahasa ini
diabaikan. 8leh yang demikian! penggunaan penanda 0a,ana tidak boleh dipandang
remeh kerana di sinilah bermulanya keindahan dan kepin,angan bahasa yang
diungkapkan mahupun yang tersurat.