You are on page 1of 14

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

หน่ วยการเรียนรู้เรื่อง สั ตว์ในท้องถิ่น
เรื่อง โครงสร้ างภายนอกของสั ตว์

เวลา 1 ชั่วโมง

ชื่ อผู้สอน.....................................................................................วัน เดือน ปี ....................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ
ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั
มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่ งมีชีวติ
ตัวชี้วดั
สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ระบุลกั ษณะสิ่ งมีชีวติ ในท้องถิ่นและนามาจัดจาแนกโดยใช้ลกั ษณะภายนอกเป็ นเกณฑ์
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้การแก้ปัญหา
รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ภายใ
ต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อม
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
1. ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษาตามที่ กาหนดให้หรื อตามความสนใจ
2. วางแผนการสังเกต สารวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
3. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการสารวจตรวจสอบ และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
4. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสารวจตรวจสอบและนาเสนอผล
5. แสดงความคิดเห็นในการสารวจตรวจสอบ
6. บันทึกและอธิ บายผลการสังเกตสารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรื อข้อความสั้นๆ
7. นาเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผอู้ ื่นเข้าใจ

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ความรู้ (K)
1.1 บอกส่ วนต่างๆ ของสัตว์ได้
1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์ได้
2. ทักษะ/กระบวนการ (P)
2.1 สามารถสารวจโครงสร้างภายนอกของสัตว์ที่อยูใ่ นท้องถิ่นของตนเองได้
3. คุณลักษณะ (A)
3.1 มีความร่ วมมือในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์
สาระสาคัญ
สัตว์ เป็ นสิ่ งมีชีวติ ชนิดหนึ่ง โดยมีอวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ขา เท้า
ซึ่ งอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ จะทาหน้าที่แตกต่างกัน
สาระการเรี ยนรู้
โครงสร้างภายนอกของสัตว์
ภาระงาน

ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย?

ชิ้นงาน

การบันทึกในใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย?

กิจกรรมการเรี ยนรู้ (5E)
ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์แต่ละชนิด
และแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของการเรี ยนในครั้งนี้ให้นกั เรี ยนได้รับทราบ
ขั้นสร้ างความสนใจ (5 นาที)
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูบตั รภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ
แล้วให้นกั เรี ยนซักถามสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เห็นแล้วครู ค่อยถามเพื่อโยงเข้าสู่ สาระการเรี ยนรู ้
เช่นถามว่า
1.1 ภาพที่เห็นคือภาพของสัตว์ที่ชื่อว่าอะไร
ขั้นสารวจและสื บค้ น (20 นาที)
2. ครู อธิบายสร้างความรู้ในเรื่ องโครงสร้างภายนอกของสัตว์ โดยมีเนื้อหาคือ
2.1 โครงสร้างภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ส่ วนใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
3. ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ออกเป็ นกลุ่มละ 7-8 คน โดยคละนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง
4. ให้ตวั แทนของแต่ละกลุ่มออกมารับเอาใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? ที่โต๊ะครู
โดยให้ตวั แทนนับใบกิจกรรมเท่ากับจานวนสมาชิกกลุ่มของตน
5. ครู อธิ บายการจัดทากิจกรรมกลุ่มเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย?
6. ครู ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? โดยมีวธิ ี การดังต่อไปนี้
6.1 นักเรี ยนดูภาพสัตว์ในใบกิจกรรมที่ 3.1
6.2 นักเรี ยนช่วยกันคิดภายในกลุ่ม แล้วเขียนชื่อสัตว์ชนิดนั้น
ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (15 นาที)
7. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอธิ บายจากกิจกรรมที่ได้ทา
7.1 โครงสร้างภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
8. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลจากการทากิจกรรมโดยครู จะอธิ บายเพิม่ เติมในบางส่ วน
ขั้นขยายความรู้ (10 นาที)

9. ครู ให้นกั เรี ยนส่ งตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาบอกชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ขั้นประเมิน (10 นาที)
10. ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่า
10.1 โครงสร้างภายนอกของสัตว์มีอะไรบ้าง
10.2 ถ้าขาดส่ วนประกอบใดส่ วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างภายนอกไปจะเป็ นอย่างไร
10.3 ประโยชน์ของโครงสร้างภายนอกของสัตว์มีอะไรบ้าง
โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบ
11. เสร็ จแล้วให้ตวั แทนกลุ่มรวบรวมใบกิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? ส่ งที่บนโต๊ะครู
สื่ อการเรี ยนรู้
1. หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
2. ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย?
3. ภาพประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยนาเสนอผ่านบัตรภาพสัตว์ชนิดต่างๆ
แหล่ งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องวิทยาศาสตร์
3. อินเทอร์ เน็ต
การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตพฤติกรรมความร่ วมมือในการทากิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? (รายกลุ่ม)
1.2 สังเกตความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (รายกลุ่ม)
1.3 ตรวจใบกิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? (รายบุคคล)
2. เครื่องมือวัด
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมความร่ วมมือในการทากิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? (รายกลุ่ม)

2.2 แบบสังเกตความสามารถด้านทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ (รายกลุ่ม)
2.3 แบบตรวจใบกิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? (รายบุคคล)
3. เกณฑ์ การประเมิน
3.1 สังเกตพฤติกรรมความร่ วมมือในการทากิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? (รายกลุ่ม)
ระดับ 3 = ดี

ระดับ = พอใช้

ระดับ 1 = ปรับปรุ ง

3.2 สังเกตความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (รายกลุ่ม)
ระดับ 3 = ดี

ระดับ = พอใช้

ระดับ 1 = ปรับปรุ ง

3.3 ตรวจผลการทาใบกิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย? (รายบุคคล)
ระดับ 3 = 7-9 คะแนน (ดี)
ระดับ 1 = 1-3 คะแนน (ปรับปรุ ง)

ระดับ 2 = 4-6 คะแนน (พอใช้)

บันทึกหลังสอน
1. ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………......
.…………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………......
.…………………………………………………………………………………………………………….....
4. ปัญหา/อุปสรรค์
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
ลงชื่อ …………………………………..ผูส้ อน
(

)

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ …………………………………..ผูบ้ ริ หาร
(

)

แบบสั งเกตพฤติกรรมความร่ วมมือในการทากิจกรรมเรื่อง สั ตว์อะไรเอ่ย? (รายกลุ่ม)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
หมายเ
กลุ่ ความร่ วมมือในการทากิจ ความตั้งใจในการทาง แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิ
หตุ
มที่
กรรมกลุ่ม
านกลุ่ม
ดเห็นของผู้อนื่
3
2
1
3
2
1
3
2
1
1
2
3
4
5

เกณฑ์ การประเมินผล
ระดับ 3 = ดี
ระดับ 2 = พอใช้
ระดับ 1 = ปรับปรุ ง

แบบสั งเกตความสารถด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (รายกลุ่ม)

กลุ่มที่

ใช้ ทกั ษะการสั งเกต
สั งเกตได้ อย่ างถูกต้ อง
3
2
1

1
2
3
4
5

เกณฑ์ การประเมินผล
ระดับ 3 = ดี
ระดับ 2 = พอใช้
ระดับ 1 = ปรับปรุ ง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
บันทึกผลการทากิจกรรมได้ ถูกต้ อง สรุ ปผลการทากิจกรรมได้ ถูกต้ องชั ดเจน หมายเหตุ
3

2

1

3

2

1

แบบตรวจใบกิจกรรมเรื่อง สั ตว์อะไรเอ่ย? (รายบุคคล)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ
บอกชื่อสั ตว์ต่า สรุ ปผลจากการทากิจก สะอาดเรียบร้ ตรงต่ อเว คะแนนร หมายเ
เลข วม
หตุ
งๆ
รรม ได้ อย่ างถูกต้ อง
อย
ลา
ที่ สกุ
ได้ อย่ างถูกต้ อง

3 2 1
3
2
1
3 2 1 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ลงชื่อ …………………………………..ผูป้ ระเมิน
(
)
เกณฑ์ การประเมินผล

ระดับ 3 = 7-9 คะแนน (ดี)
ระดับ 2 = 4-6 คะแนน (พอใช้)
ระดับ 1 = 1-3 คะแนน (ปรับปรุ ง)
แนวทางการให้ คะแนนผลงานรายกลุ่ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการมีความร่ วมมือ
ประเด็นการประเมิ
ระดับคุณภาพ (Rubrics score)

3
2
-มีการใช้ทกั ษะการ
ใช้ ทกั ษะการสั งเกต มีการใช้ทกั ษะการสังเกตรู ป สังเกตรู ปภาพได้บางส่ วน
รู ปภาพได้ อย่ างถูก ภาพได้อย่างถูกต้อง
บันทึกผลการทากิจกรรมไ
ต้ อง
ด้แต่ตอ้ งได้รับคาแนะนาบ
บันทึกผลการทากิจกรรมได้ างส่ วน
บันทึกผลการทากิ ถูกต้องชัดเจน
จกรรมได้ ถูกต้ อง
สรุ ปผลการทากิจกรรมได้แ
ต่ตอ้ งได้รับคาแนะนาบางส่
สรุ ปผลการทากิจกรรมได้ถู วน
สรุ ปผลการทากิจก กต้องชัดเจนสมเหตุสมผลชั
รรมได้ ถูกต้ องชั ดเ ดเจนดี
จน
การมีความร่ วมมือ
ในการทากิจกรรมเ
รื่อง
สั ตว์อะไรเอ่ย?

ให้ความร่ วมมือในการทางา
นกลุ่มอย่างดี
มีความตั้งใจในการทางานอ
ย่างดี
ยอมรับฟังความคิดเห็นกับผู ้
อื่นอย่างดี

ให้ความร่ วมมือในการทาง
านกลุ่มพอใช้
มีความตั้งใจในการทางาน
พอใช้
ยอมรับฟังความคิดเห็นกับ
ผูอ้ ื่นอย่างพอใช้

1
-มีการใช้ทกั ษะการ
สังเกตรู ปภาพไม่ค่อยได้
บันทึกผลการทากิจกรรม
ไม่ค่อยได้หรื อไม่ตรงปร
ะเด็น
สรุ ปผลการทากิจกรรมไ
ม่ค่อยได้หรื อไม่ตรงประ
เด็น

ไม่ให้ความร่ วมมือในกา
รทางานกลุ่ม
ไม่มีความตั้งใจในการทา
งาน
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็
นกับผูอ้ ื่น

แนวทางการให้ คะแนนผลงานรายบุคคล การบันทึกในใบกิจกรรมเรื่ อง สัตว์อะไรเอ่ย?
ประเด็นการป
ระดับคุณภาพ (Rubrics score)
ระเมิน
3
2
-บอกชื่อของสัตว์ต่างๆ
ใบกิจกรรมเรื่ -บอกชื่อของสัตว์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องดี
ได้บางส่ วนไม่ครบถ้วน
อง
สั ตว์อะไรเอ่ย
?
สรุ ปผลจากการทากิจกรรมได้ สรุ ปผลจากการทากิจกรรมไ
อย่างถูกต้องดี
ด้
แต่ตอ้ งได้รับคาแนะนาเป็ น
-สะอาด เรี ยบร้อย
บางส่ วน
ลายมืออ่านเข้าใจง่าย
-สะอาด เรี ยบร้อย
ลายมืออ่านเข้าใจยาก
ส่ งใบกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่กา
หนดไม่เกิน 5 นาที
ส่ งใบกิจกรรมช้ากว่าเวลาที่
กาหนดไม่เกิน 10 นาที

1
-บอกชื่อของสัตว์ต่างๆ
ไม่ได้
ต้องได้รับคาแนะนาตลอด
เวลา
สรุ ปผลจากการทากิจกรร
มไม่ได้
ต้องได้รับคาแนะนาตลอด
เวลา
-ไม่สะอาด เรี ยบร้อย
ลายมืออ่านเข้าใจยาก
ส่ งใบกิจกรรมช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดเกิน 10 นาที

ใบกิจกรรมที่ 3.1

เรื่อง สั ตว์ อะไรเอ่ย?
ชื่อ...........................................................................................................เลขที่..................................................
ชั้น.............................................................................วันที่.................................................................................
จุดประสงค์

นักเรี ยนสามารถบอกชื่อสัตว์ที่เห็นจากรู ปภาพได้

วิธีทา

นักเรี ยนเขียนชื่อสัตว์ที่เห็นจากรู ปภาพ แล้วสรุ ปผล

ผลการทากิจกรรม
สัตว์ในรู ปภาพที่นกั เรี ยนรู้จกั คือ
1)................................................ 2)................................................ 3)................................................
4)................................................ 5)................................................ 6)................................................
7)................................................ 8)................................................
สรุ ปผลการทากิจกรรม
นักเรี ยนรู้จกั สัตว์ จานวน......................................ชนิด
และไม่รู้จกั .....................................ชนิดสัตว์ที่รู้จกั คือ
.....................................................................................................................................

บัตรภาพสั ตว์ ชนิดต่ างๆ