CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA INGGERIS

PENGERUSI
En Sabin Tadsun
Guru Besar
SETIAUSAHA
En Suhairie Dikar
BENDAHARI
En Suhairie Dikar
GURU MATA PELAJARAN
En Sabin Tadsun (T3 dan T4
En Suhairie Dikar (T!"T#" T$"T%
MA&LUMAT GURU BAHASA INGGERIS SE&'LAH
&EBANGSAAN BASAI BARU
Na(a ) Suhairie Bin Dikar
Jan*ina ) Le+aki
Tarikh Lahir , Te(-a* ) 3./!./!0102 &3*a &inaba+u
N3 &ad Pen4ena+an ) 10!.3.5!#5$$16
N3 7ai+ Jaba*an )
N3 7ai+ PPB )
&e+u+usan
Akade(ik ) B2Ed (TES'L
Ikh*isas ) Tea8hin4 En4+ish as a Se83nd '*her
Lan4ua4e
'-s9en ) Bahasa In44eris
Tarikh Mu+a Berkhid(a* ) !0 Ma8 #.!3
A+a(a* Ru(ah ) &4 Teb3b3n" Men44a*a+" &3*a
&inaba+u
Tarikh Me+a-3r Diri di Sek3+ah ) !0 Ma8 #.!3
&e+as 9an4 Dia:ar ) Tahun !" #" $" %
Ju(+ah ;ak*u Men4a:ar Se(in44u ) 34 <ak*u
Tu4as &has ) Pen9e+aras UPSR" LINUS BI" S/U
&uriku+u(" S/U &3&uriku+u(" Guru
&e+ab BI" Pe4a<ai Ase*2
Ja<a*an ) Guru
MA&LUMAT GURU BAHASA INGGERIS SE&'LAH
&EBANGSAAN BASAI BARU
Na(a ) Sabin bin Tadsun
Jan*ina ) Le+aki
Tarikh Lahir , Te(-a* ) .% Ju+ai !0$% / &4 Bundu Tuhan" Ranau
N3 &ad Pen4ena+an ) $%.6.%!#$310
N3 7ai+ Jaba*an )
N3 7ai+ PPB ) PPB(SN/!..5#/!#3
&e+u+usan
Akade(ik ) Si:i+ Pe+a:aran Ma+a9sia (SPM
Ikh*isas ) Mak*ab
'-s9en ) PPS& DM
Tarikh Mu+a Berkhid(a* ) !014
A+a(a* Ru(ah ) &4 Basai Baru
Tarikh Me+a-3r Diri di Sek3+ah ) 4 Januari !014
&e+as 9an4 Dia:ar ) Tahun 3 dan 4
Ju(+ah ;ak*u Men4a:ar Se(in44u ) %.. (ini*
Tu4as &has ) Pen4erusi PIBG" Pen4erusi &uriku+u(
Ja<a*an ) Guru Besar