You are on page 1of 16

Mga Maling Doktrina ng Iglesia ni Cristo

Pahayag 7:1-3
1 At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng
lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o
sa dagat man, o sa anomang punong kahoy.
2 At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak
ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na
pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat,
3 Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga
punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng
ating Dios.

Ano ang apat na hangin?


Ang apat na hangin sa Apocalipsis 7 ay ang apat na mga mangangabayo sa apat na tatak
(Apocalipsis 6:1-8)

Ang katumbas ng apat na mga mangangangabayo ay ang apat na karo sa Zacarias 6:1-8

Zacarias 6:1-5
1 At itinanaw ko uli ang aking mga mata, at aking nakita at, narito, lumabas ang apat na
karo mula sa pagitan ng dalawang bundok; at ang mga bundok ay mga bundok na tanso.
2 Sa unang karo ay may mga kabayong mapula; at sa ikalawang karo ay mga kabayong
maitim;
3 At sa ikatlong karo ay may mga kabayong maputi; at sa ikaapat na karo ay mga
kabayong kulay abo.
4 Nang magkagayo'y ako'y sumagot at sinabi ko sa anghel na nakikipagusap sa akin, Ano
ang mga ito, panginoon ko?
5 At ang anghel ay sumagot at nagsabi sa akin, Ito ang apat na hangin sa
himpapawid, na lumalabas na pinakasugo mula sa harapan ng Panginoon ng
buong lupa.

Pag-aralan natin kung tugma ba ang mga ito sa apat na eruplano noong 9/11 terror attack
sa New York.
Image from:
http://web.archive.org/web/20011112061409/http://www.time.com/time/covers/1101010
914/destruction.html link

6 Ang karo na kinasisingkawan ng mga kabayong maitim ay lumalabas sa dakong


lupaing hilagaan; at ang sa mga maputi ay lumabas na kasunod ng mga yaon; at ang
mga kulay abo ay nagsilabas sa dakong lupaing timugan.
7 At ang mga malakas ay nagsilabas, at nangagpumilit na yumaon upang malibot
ang lupa: at kaniyang sinabi, Kayo'y magsiyaon at magparoo't parito sa buong lupa. Sa
gayo'y sila'y nangagparoo't parito sa buong lupa.
8 Nang magkagayo'y hiniyawan niya ako, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Narito,
silang nagsiparito sa dakong lupaing hilagaan ay nagpatahimik sa aking diwa sa
lupaing hilagaan.

Ang dalawang karo ay lumabas sa hilagaan o North, ang mga ito ay ang umatake sa twin
towers.

Ang isa ay lumabas sa timog o south at ito ang umatake sa Pentagon.

At ang isa ay nagpumiglas (ayon sa Magandang Balita Biblia) at ito ay ang bumagsak sa
Pennsylvania.

Sakto po ba sa hula?

Magaganap ang mga ito sa araw ng pagkubkob na gaya ng sinasabi sa Zacarias 5, kung
saan ay nabahagi sa tatlo ang bayan at ito naman ang sinasabi sa pitong (o anim na)
trumpeta. Pareho lang ang panahon ng kaganapan at katuparan ng mga pangitain
hanggang huling bahagi ng Apocalipsis.

Ngayon, paano nakapagtatak ang Cristo? Nagtatak ang Cristo, Daniel 12:7 at Apocalipsis
10:7 sa espiritual na paraan, bago maganap ang pagkubkob at kakaunti at talagang
kakaunti ang natatakan ng pangalan ng kanyang Ama at ng kanyang pangalan, 144,000
out of 6 billion.
Apat na Hangin (Unos ng Panginoon)
Ang unos ng Panginoon ay ang apat na mangangabayo na siyang apat na hangin.

Hayaan natin biblia ay magpaliwanag.

Jeremias 25:31,32,33
31 Ang ingay ay darating hanggang sa wakas ng lupa; sapagka't ang Panginoon ay
may pakikipagpunyagi sa mga bansa, siya'y papasok sa paghatol sa lahat ng tao;
tungkol sa masasama ay kaniyang ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon.
32 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, kasamaan ay mangyayari sa
bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa
kahulihulihang bahagi ng lupa.
33 At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yao'y magiging mula sa isang dulo
ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa: sila'y hindi tataghuyan, o dadamputin
man, o ililibing man; sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa.

Jeremias 23:19,20
19 Narito, ang bagyo ng Panginoon, ang kaniyang kapusukan, ay
lumabas, oo, ipoipong bagyo: babagsak sa ulo ng masama.
20 Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam, hanggang sa kaniyang magawa, at
hanggang sa kaniyang maisagawa ang haka ng kaniyang puso: sa mga huling araw ay
lubos ninyong mauunawa.

Isaias 66:15,16
15 Sapagka't, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang
kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; upang
igawad ang kaniyang galit na may kapusukan, at ang kaniyang saway na may ningas ng
apoy.
16 Sapagka't sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa
pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng
Panginoon ay magiging marami.

Jeremias 4:11,12,13
11 Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, Isang mainit na
hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng
aking bayan, hindi upang sumimoy, o maglinis man:
12 Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin:
ngayo'y magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila.
13 Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga
karo ay magiging parang ipoipo ang kaniyang mga kabayo ay
lalong matulin kay sa mga aguila. Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak.
Jeremias 12:12
12 Mga manglilipol ay nagsidating sa lahat na luwal na kaitaasan sa ilang:
sapagka't ang tabak ng Panginoon ay nananakmal mula sa isang dulo ng lupain
hanggang sa kabilang dulo ng lupain walang taong may kapayapaan.

Sa Jeremias 4:11, ang MAINIT NA HANGIN ay nilinaw sa Jeremias 12:12 na ang ibig
sabihin ay MGA MANGLILIPOL.

Habacuc 1:5,6,7,8
5 Mangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa, at tumingin kayo at mamangha kayo ng
kagilagilalas; sapagka't ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan
na hindi ninyo paniniwalaan bagaman saysayin sa inyo.
6 Sapagka't narito, aking itinitindig ang mga Caldeo, yaong makapangingilabot at
marahas na bansa, na lumalakad sa kaluwangan ng lupa, upang magari ng mga
tahanang dako na hindi kanila.
7 Sila'y kakilakilabot at nangakatatakot; ang kanilang kahatulan at ang kanilang
karangalan ay mula sa kanilang sarili.
8 Ang kanilang mga kabayo naman ay matutulin kay sa mga leopardo, at
mababangis kay sa lobo sa gabi; at ang kanilang mga mangangabayo ay nagtutumulin na
may kapalaluan: oo, ang kanilang mga mangangabayo ay nanganggagaling sa
malayo; sila'y nagsisilipad na parang aguila na nagmamadali upang manakmal.

Jeremias 50:40,41,42,43
40 Kung paanong sinira ng Dios ang Sodoma at Gomorra at ang mga kalapit bayan
ng mga yaon, sabi ng Panginoon, gayon hindi tatahan doon ang sinoman, o tatahan man
doon ang sinomang anak ng tao.
41 Narito, isang bayan ay dumarating na mula sa hilagaan; at isang malaking bansa,
at maraming hari ay mangahihikayat mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa.
42 Kanilang iniaakma ang busog at ang sibat; sila'y mababagsik, at walang awa;
ang kanilang tinig ay humuhugong na parang dagat, at sila'y nagsisisakay sa mga
kabayo, bawa't isa ay humahanay na parang lalake sa pakikipagbaka, laban sa iyo, Oh
anak na babae ng Babilonia.
43 Nabalitaan ng hari sa Babilonia ang kabantugan nila, at ang kaniyang mga kamay ay
nanghihina: pagdadalamhati ay humawak sa kaniya, at paghihirap na gaya ng sa isang
babae sa pagdaramdam.

Jeremias 51:1
1 Ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, ako'y magbabangon laban sa Babilonia, at
laban sa nagsisitahan sa Lebcamai, ng manggigibang hangin.
Ezekiel 1:4,5
4 At ako'y tumingin, at, narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa
hilagaan, na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang
ningning sa palibot, at mula sa gitna niyao'y may parang metal na nagbabaga, mula sa
gitna ng apoy.
5 At mula sa gitna niyao'y nanggaling ang kahawig ng apat na nilalang na may
buhay. At ito ang kanilang anyo, Sila'y nakawangis ng isang tao;

Ang apat na nilalang na may buhay na nakita ni Ezekiel ay pareho sa nakita ni Juan sa
Apocalipsis sa apat na tatak. Ang unos na hangin na mula sa hilagaan ay ang apat na
mangangabayo na nakita ni Juan na bawat isa sa mga ito ay may isang nilalang na buhay
na nagsabing "Halika!"

Apocalipsis 6:8
8 At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla: at ang nakasakay dito ay may
pangalang Kamatayan; at ang Hades ay sumusunod sa kaniya. At sila'y pinagkalooban
ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng
tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa.

Ang pantukoy na "SILA" ay tumutukoy sa apat na mangangabayo at hindi sa pang-apat


na mangangabayo lang.

Ezekiel 14:21
21 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Gaano pa nga kaya kung aking
pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak, at
ang kagutom, at ang mabangis na hayop, at ang salot, upang ihiwalay roon ang tao
at hayop?

Ayon sa Zacarias 5 ay magpapasapit ng tabak, kagutom, salot at mababangis na hayop


ang Panginoon sa araw ng pagkubkob at ito ang apat na mangangabayo.

At kapag naganap na ang pagkubkob ay magaganap na ang LAHAT, kapag sinabing


lahat ay lahat talaga, ng nasususlat.

Lucas 21:22
22 Sapagka't ito ang mga araw ng paghihiganti, upang maganap ang lahat ng mga
bagay na nangasusulat.

P.S.
Basahin po ninyo ang buong chapters ng mga ibinigay kong talata.

Link

Itinuturo ng mga ministro ni Felix Ysagun Manalo ang nasa Efeso 1:13 at ang itinatak ay
ang ebanghelyo bilang suporta sa kanilang pagmamayabang na si Manalo ang anghel sa
Apocalipsis o Pahayag 7:1,2,3 na nagtatak sa noo ng mga hinirang.

Efeso 1:13
Na sa kaniya’y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng
inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula ng kayo’y magsisampalataya, ay kayo’y
tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako.

Hindi si Manalo ang sinasabing “kaniya” na sasampalatayaan kundi si Jesus. Basahin


natin sa talata 12 at 14.

Efeso 1:12,14
12 Upang tayo’y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayo’y nagsiasa nang una
kay Cristo:
14 Na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pagaari ng Diyos
sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian.
15 Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Jesus na
nasa inyo, at ng pagibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal,

Efeso 4:30
30 At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kaniya kayo’y
tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.

2 Corinto 5:5
5 Ngayon ang gumagawa sa amin ng bagay na ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng
patotoo ng Espiritu.

2 Corinto 1:21,22
21 Ngayon siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo at nagpahid sa
atin ay ang Diyos
22 Na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga
puso.

Sa puso itinatak ang Espiritu hindi sa noo. Ang anghel sa Apocalipsis 7:2,3 ay sa noo
nagtatak o magtatatak. At ang nagtatak ng Espiritu Santo sa puso ay ang Diyos. Hindi
lang pala anghel si Manalo kundi siya pala ay Diyos din.

Isa pang kasinungalingan ng mga ministro ni Manalo ay ang nasa Apocalipsis 6:12-17
Ang pagtatago sa mga yungib daw ay naganap noong World War 1.

Apocalipsis 6:12-17

12 At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon ng malakas na


lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na
maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo; 13 At ang mga bituin sa langit
ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kaniyang mga
bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. 14 At ang langit ay nahawi na
gaya ng isang lulong aklat kung nalululon; at ang bawa't bundok at pulo ay naalis sa
kanilang kinatatayuan. 15 At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga
pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawa't alipin
at ang bawa't laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok; 16 At
sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami'y inyong
itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Cordero: 17 Sapagka't
dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan; at sino ang makatatayo?

Kailan ba magaganap ang mga tanda sa araw, buwan at mga bituin?

Hagai 2:21-23
21Salitain mo kay Zorobabel na gobernador sa Juda na iyong sabihin, Aking uugain ang
langit at ang lupa
22 At aking guguluhin ang luklukan ng mga kaharian at aking gigibain ang lakas ng
mga kaharian ng mga bansa at aking guguluhin ang mga karo at yaong nagsisisakay sa
mga yaon at ang mga kabayo at ang mga sakay ng mga yaon ay mangahuhulog ang bawat
isa’y sa pamamagitan ng tabak ng kanyang kapatid.
23 Sa araw na yaon sabi ng Panginoon ng mga hukbo kita’y kukunin oh Zorobabel,
na aking lingkod, na anak ni Sealtiel, sabi ng Panginoon at gagawin kitang pinaka
panatak; sapagkat pinili kita sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

“Aking uugain ang lupa at ang langit” v21 ay pareho lang sa: “aking panginginigin ang
mga langit at ang lupa” sa Isaias 13:13.

Ganito ang sabi sa Isaias 13: 9,10,13


9 Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik, na may poot at mabangis
na galit upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga
makasalanan niyaon.
10 Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon, hindi magbibigay
ng kanilang liwanag: ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi
pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag.
13 Kaya’t aking panginginigin ang mga langit at ang lupa ay yayanigin mula sa
kinaroroonan sa poot ng Panginoon ng mga hukbo at sa kaarawan ng kaniyang
mabangis na galit.

Pansinin ang talata 13 “kaarawan ng kaniyang mabangis na galit.”

Pahayag 6 talata 17 Sapagka't dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan; at


sino ang makatatayo?

Ano naman ang sinasabi ni Jesus tungkol dito?


Mateo 24:29 Datapuwa’t karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon
ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag at
mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga
kapangyarihan sa mga langit.

Ito ay tugma sa Apocalipsis 6:12,13. Kung itutuloy ang pagbasa sa Mateo 24 talata
30, ang makikitang tanda sa langit ay sa Anak ng tao at hindi kay Manalo.
Mateo 24:30
30 At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit at kung
magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng angkan sa lupa at mangakikita nila ang Anak
ng tao na napariritong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang
kaluwalhatian.

Kung ganon ang anghel sa Apocalipsis 7:2-3 ay ang Anak ng tao.


At kung ganon, ang Zorobabel na sinasabi sa Hagai 2:23 na gagawin panatak ay
ang Anak ng tao. Hindi si Manalo ang Anak ng tao.

Nota:
Sa pagitan ng ika-6 na tatak, trumpeta at mangkok ng poot ay nandoon ang
pahiwatig na pagdating ng Anak ng tao.

Ano ba ang katumbas ng apat na anghel sa Pahayag 7:1?

Pahayag 7:1
1 At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng
lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o
sa dagat man, o sa anomang punong kahoy.

Ang katumbas ay basahin natin sa Mateo 24:31

Mateo 24:31
31 At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang
titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa
isang dulo ng langit hanggang sa kabila.

Makikita naman ang mga hinirang na magkakasama sa Apocalipsis 7:9 at ang malaking
kapighatian na sinasabi sa Apocalipsis 7:14

Apocalipsis 7:9,14
9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang
karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa't bansa at lahat ng mga angkan at
mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na
nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay;
14 At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin,
Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang
mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero.

Ang malaking kapighatiang tinutukoy sa Apocalipsis 7:14 ay siya ring malaking


kapighatian na sinasabi sa Mateo 24:21.

Kailan ba nanaisin ng mga tao na magpatabon sa mga bundok? (Apocalipsis 6:16)

Lucas 23:29,30
29 Sapagka't narito, darating ang mga araw, na kanilang sasabihin, Mapapalad ang mga
baog, at ang mga tiyang kailan ma'y hindi nangagdalang-tao, at ang mga dibdib na kailan
man ay hindi nangagpapasuso.
30 Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok,
mangahulog kayo sa ibabaw namin; at sa mga burol, Takpan ninyo kami.

Sa mga araw pala na sasabihin ng mga babae na: "mapalad ang mga baog at mga tiyang
kailan ma'y hindi nagdalantao at mga dibdib na hindi nagpasuso" ay magpapasimulang
sabihin ng mga tao sa mga bundok "tabunan ninyo kami"

Bakit ba darating ang araw na sasabihin ng mga babae na mapalad ang mga baog at mga
tiyang kalian ma’y hindi nagdalantao at dibdib na hindi nagpasuso"?

Basahin natin sa Mateo 24:19 tuloy sa 21


19 Datapuwa't sa aba ng nangagdadalang-tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
20 At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong
taginaw, o sa sabbath man:
21 Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di
pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na
mangyayari kailan man.

Kaya pala sasabihin ng mga babae na mapalad ang mga baog at tiyang hindi nagdalan tao
at dibdib na hindi nagpasuso dahil ang mga ito ay magiging kawawa at magkakaroon ng
malaking kapighatian.

Bakit magkakaroon ng malaking kapighatian?

Mateo 24:15
15 Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na sinalita sa pamamagitan
ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal (unawain ng bumabasa), 16 Kung
magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:

Dahil pala sa kasuklam suklam na paninira kaya magkakaroon ng malaking kapighatian.

Balik tayo sa Apocalipsis 6, sinasabi ng mga ministro ni Manalo na ang pagdilim ng


araw at buwan at paglaglag ng mga bituin ay nangyari daw noong 1780 at 1833.

The Opening of the sixth seal is followed by a great earthquake, the darkening of the sun
and the moon and the falling of the stars (cf. Rev. 6:12-13). These events occurred in the
18th and 19th centuries. The great earthquake occurred in Lisbon in 1755, the darkening
of the sun and the moon in 1780 and the falling of the stars in 1833.

God's Message ¡V INTERNATIONAL EDITION April 1997


By: Bienvenido C Santiago
http://www.geocities.com/truthfinder_inc/pasugo_article1.htm

Kung wala na ang link na iyan ay pwede nyong hanapin sa yahoo

http://search.yahoo.com/search?ei=UTF-
8&p=great+earthquake+1755+falling+of+the+stars+1833+darkening+of+the+sun+and+
moon+1780+iglesia+ni+cristo&fr=yfp-t-701&dups=1

O kaya sa google

http://www.google.com.ph/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US
%3Aofficial&channel=s&hl=tl&source=hp&q=great+earthquake+1755+darkening+of+t
he+sun+1780+and+moon+falling+of+the+stars+1833+iglesia+ni+cristo+&meta=&btnG
=Hanapin+sa+Google

Web Crawler

http://www.webcrawler.com/webcrawler/ws/results/Web/great%20earthquake
%201755%20darkening%20of%20the%20sun%201780%20and
%20m/1/417/TopNavigation/Relevance/iq=true/zoom=off/_iceUrlFlag=7?_IceUrl=true

Balikan natin ang Mateo 24:29 Datapuwa’t karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa


mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng
kaniyang liwanag at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at
magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit.

Napansin ba ninyo yung sinabing: “karakarakang PAGKATAPOS NG


KAPIGHATIAN sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw...” ano ba yung
sinasabing “kapighatian”? Ito ay mababasa sa Mateo 24:21. Sa pagkakasulat ay ito ang
huling sinabi ni Jesus na nauugnay. Hindi naman yung paglitaw ng mga bulaang propeta
sa talata 23 at 24 ng Mateo 24 ang may kaugnayan sa “kapighatian” na sinasabi sa talata
29 Basahin natin ang Mateo 24:21.

Mateo 24:21 Sapagkat kung magkagayo’y magkakaroon ng malaking kapighatian na


ang gayo’y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni
hindi na mangyayari kailan man.

Ipagpalagay natin na ang kapighatian ay dulot ng digmaan, mali talaga ang sinasabi ng
mga ministro ng iglesia ni cristo.

“karakarakang PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN sa mga araw na iyon ay


magdidilim ang araw...”

..the darkening of the sun and the moon in 1780 and the falling of the stars in 1833.
God's Message ¡V INTERNATIONAL EDITION April 1997
By: Bienvenido C Santiago

http://www.geocities.com/truthfinder_inc/pasugo_article1.htm

Sinasabi ni Jesus na pagkatapos pa ng ipinagpalagay nating “digmaan” na “kapighatian”


magaganap ang pagdilim ng araw, buwan at bituin.

Pero sinasabi ng mga ministro ni Manalo na nauna yung pagdilim ng araw at buwan at
paglaglag ng mga bituin na naganap noong 1780 at 1833 kaysa digmaan noong 1914.
Ano ba ang nauna? 1780 at 1833 o ang 1914?

“karakarakang PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN sa mga araw na iyon ay


magdidilim ang araw...”

At hindi tanda ni Manalo ang makikita sa kalangitan kundi sa Anak ng tao (Mateo 24:30)

Mateo 24:30 At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit at
kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng angkan sa lupa at mangakikita nila ang
Anak ng tao na napariritong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at
dakilang kaluwalhatian.

Wala nang anumang magaganap pagkatapos ng mga tanda sa langit (Mateo 24:29 at
Apocalipsis 6:12,13) at ang kasunod nito ay ang tanda ng Anak ng tao.

Sa Malakias 4:5,6 ay ganito ang sinasabi: 5 Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na
propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. 6At
kanyang papagbalikingloob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak
sa kanilang mga magulang baka ako’y dumating at saktan ko ang lupa.

Malakias 3:1-2 Narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya’y maghahanda ng daan sa
harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo
at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya’y dumarating, sabi ng
Panginoon ng mga hukbo.
2 Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? at sino ang tatayo pagka
siya’y pakikita? sapagkat siya’y parang apoy ng mangdadalisay at parang sabon ng mga
tagapagpaputi.

Balikan natin:
Mal 3:2“sino ang tatayo” (pagka siya’y pakikita)
Apocalipsis 6:17 “sino ang makatatayo” (kami'y inyong itago sa mukha noong
nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Cordero)
Malinaw na sinabi sa Apocalipsis 6:17 na hindi dahil sa digmaan kaya nagtatago ang mga
tao na sinasabi ng mga ministro ng iglesia ni cristo kundi ayaw nilang makita yaong
mukha ng nakaupo sa luklukan at ang galit ng Cordero.

Ang Elias na sinasabi ay ang arkanghel sa 1 Tesalonica 4:16 Sapagkat ang Panginoon din
ay bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak
ng Diyos at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli.

Sinong arkanghel? Si Miguel na arkanghel. (Daniel 12:1) Ang mga talata sa ibaba ay
magkakatugma.

Daniel 12:1
At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti
ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng kabagabagan na hindi nangyari kailan
man mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon; at sa panahong yaon ay
maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat.

Jeremias 30:7-9,21
7 Ay! sapagka't ang araw na yaon ay dakila, na anopa't walang gaya niyaon: siya
ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob;.
8 At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo na aking aalisin ang
kaniyang pamatok sa iyo, at aking papatirin ang iyong mga tali at hindi na siya
maglilingkod pa sa mga taga ibang lupa:
9 Kundi kanilang paglilingkuran ang Panginoong kanilang Dios, at si David na kanilang
hari, na aking ibabangon sa kanila.
21 At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay
magmumula sa gitna nila: at aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin: sapagka't
sino yaong nangahas upang lumapit sa akin? sabi ng Panginoon.

Joel 2:2,10,11
2 Araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng
dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok; isang malaking bayan at
matibay; hindi nagkaroon kailan man ng gaya niyaon, ni magkakaroon pa man
pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon ng maraming sali't saling lahi.
10 Ang lupa ay nayayanig sa harap nila; ang langit ay nanginginig; ang araw at ang
buwan ay nagdidilim at itinitigil ng mga bituin ang kanilang kislap…
11 At pinatutunog ng Panginoon ang kaniyang tinig sa harap ng kaniyang hukbo;
sapagka't ang kaniyang kampamento ay totoong malaki; sapagka't malakas na
nagsasagawa ng kaniyang salita; sapagka't ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at
totoong kakilakilabot; at sinong makatatahan?

Mateo 24:21,29,30
21 Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang
gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi
na mangyayari kailan man.
29 Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay
magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at
mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan
sa mga langit:
30 At kung magkagayo'y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung
magkagayo'y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang
Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at
dakilang kaluwalhatian.

Si Miguel ba ang Anak ng tao? Iyan ang alamin mo.

http://sonsansun.blogspot.com

Marcos 13:19,24
19 Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa
nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni
hindi na mangyayari kailan man.
24 Nguni't sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang
araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag,

Sinasabi sa Marcos 13:19,24 na ang kapighatian o malaking kapighatian (Mateo 24:21)


ay magaganap bago magdilim ang araw, buwan at bituin kaya itanong ninyo sa kanila
kung kailan nangyari ang kapighatiang hindi nangyari kailan man.

Saan ba tumutukoy ang “mga araw na yaon”? Itaas natin ang pagbasa sa Marcos 13:14

Marcor 13:14
14 Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa
hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa
mga bundok ang nangasa Judea:

Ang “mga araw na yaon” ay tumutukoy sa kasuklamsuklam na paninira. Kaya itanong


din ninyo sa kanila (iglesia ni cristo) kung kailan ito naganap.

Basahin natin ang katumbas na hula na isinulat ng mga propeta

Joel 2:2,9,10
2 Araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng
dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok; isang malaking bayan at
matibay; hindi nagkaroon kailan man ng gaya niyaon, ni magkakaroon pa man
pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon ng maraming sali't saling lahi.
9 Kanilang nilulukso ang bayan; kanilang tinatakbo ang kuta; kanilang
pinagaalambitinan ang mga bahay; sila'y nagsisipasok sa mga dungawan na parang
magnanakaw.
10 Ang lupa ay nayayanig sa harap nila; ang langit ay nanginginig; ang araw at ang
buwan ay nagdidilim at itinitigil ng mga bituin ang kanilang kislap:
Heto pa ang isa sa mga talata na ginagamit ng mga ministro ng iglesia ni cristo sa
kanilang panlilinlang.

Basahin natin ang Mateo 24:3 dahil ito ay madalas gamitin ng mga iglesia ni cristo sa
kanilang pangangaral.

Mateo 24:3
3 At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng
bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang
mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng
sanglibutan?

Itinatago nila ang katotohanan sa tanong na "kailan mangyayari ang mga BAGAY NA
ITO?" at pinapalitan ng ibang konklusiyon at pinalilitaw na ang "BAGAY NA ITO" ay
tumutukoy sa katapusan ng sanlibutan.

Sa unang pagbabasa nito ay hindi mapapansin na sila ay nanlilinlang. Kaya alamin natin
kung ano ang "BAGAY NA ITO." Basahin natin ang sinundang talata

Mateo 24:2
2 Datapuwa't siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi baga ninyo nangakikita ang lahat
ng mga bagay na ito? katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dito'y walang maiiwang isang
bato sa ibabaw ng ibang bato, na hindi ibabagsak.

Ang mga "BAGAY NA ITO" ay tumutukoy sa "walang maiiwang isang bato sa ibabaw
ng ibang bato" ito ang tinatanong ng mga alagad. Tinatanong nila kung ano ang
magiging palatandaan bago maganap ang "walang maiiwang isang bato..." Basahin
natin sa Marcos at Lucas ang katulad na tanong sa parehong tagpo.

Marcos 13:4
4 Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging
tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito?

Lucas 21:7
7 At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga
bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari ang mga bagay
na ito?

Sa unahang ng tanong ay wala silang pinaguusapan kundi ang tungkol sa templo na


sinasabi ni Jesus ay "walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato" Ito yung
mga "BAGAY NA ITO" Sa pangalawang tanong ay tinatanong nila kung ano ang
magiging tanda bago mangyari ang mga "BAGAY NA ITO" kaya sinagot sila ni Jesus.
Ang mga digmaan, lindol, kagutom at mga salot ay mga tanda bago maganap ang mga
"BAGAY NA ITO." Ibig sabihin, ang digmaan, kagutom, lindol at mga salot ay mga
tanda bago maganap ang sinabi ni Jesus “walang maiiwang bato sa ibabaw ng kapwa
bato.

Pero nasagot ba ang lahat ng tanong sa Mateo 24:3? Balikan natin ang Mateo 24:3

Mateo 24:3
3 At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng
bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang
mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng
sanglibutan?

Ang hinahanap nating sagot ay yung tanong na lang na "ano ang magiging tanda ng iyong
pagparito, at ng katapusan ng sanlibutan?"

Saan ba makikita ang tanda ng pagparito ng Anak ng tao, sa lupa ba o sa langit?

Mateo 24:30
30 At kung magkagayo'y LILITAW ANG TANDA NG ANAK NG TAO SA LANGIT:
at kung magkagayo'y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita
nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may
kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.

Apocalipsis 6:12,13
12 At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon ng malakas na
lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na
maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo;
13 At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na
isinasambulat ang kaniyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na
hangin.

Sabi ng mga ministro ng iglesia ni cristo, ang katuparan ng mga ito ay naganap na. Ayon
sa kanila, ang katuparan ay ang mga sumusunod: Malakas na lindol sa Lisbon noong
1755; pagdilim ng araw at buwan noong 1780 at paglaglag ng mga bituin noong
1833.

Basahin natin sa Mateo 24:29 ang katulad na hula upang malaman natin kung ang
sinasabi nila ay mga tanda ng sinungaling.

Mateo 24:29
29 Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay
magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at
mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga
kapangyarihan sa mga langit:

Ituloy ang pagbasa sa Mateo 24:34


34 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa
mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito.

Sinabi ni Jesus na may isang henerasyon ang dadatnan ng mga hula na ibig sabihin, ang
mga tandang binanggit ni Jesus gaya ng digmaan, lindol, pagdilim ng araw, buwan at
bituin sa Mateo 24 ay makikita ng isang henerasyon. Kaya dapat ay ang mga dinatnan ng
malakas na lindol sa Lisbon ay umabot pang buhay sa panahon ng Unang Digmaang
Pandaigdig. Ang mga sinabi po nilang mga tanda ay ang sinabi ni Jesus sa Mateo 24:24

24 Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at


mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw,
kung maaari, pati ng mga hirang. 25 Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo.

Ang mga ministro nila ang nagpakita ng mga dakilang tanda (pagdilim ng araw buwan at
paglaglag ng mga bituin)

Bibliang ginamit: Ang Dating Biblia

http://adb.scripturetext.com/genesis/1.htm

Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagdilim ng araw, buwan at bituin at sa iba
pang may kaugnayan sa mga hula ng biblia visit:

http://sonsansun.blogspot.com

edited: 07-31-10