You are on page 1of 6

Mtro.

Gabriel Snchez Barragn| 1Antologa de la lrica arcaica
Dioses y hombres
l. t Eo tpoI 1I t 1I; 1I ou 1I; oxIo oVop
o V0pmEo. oII o1oV oIIo Iooo1o t I0,
IoEpoV to tEto1IV oVpmV xoI tIIIo oImV
l
.
Z. 1oI 0toI 1 tI0tI o EoV1o EoIIo xI tV tx xoxmV
o Vpo op0ouoIV tIoIVI xtItVou t EI 0oVI,
EoIIoxI o Vo1ptEouoI xoI oI tu ptpxo1o
uE1Iou, xtIVoI <> tEtI1o EoIIo IVt1oI xoxo,
xoI pIou pI EIoVo1oI xoI Voou Eopopo
Z
.
J. [ |[|[
Ep[m|1mI 1o tIEV ou[
o 0uptI Ett mV ouEooIm
popo, IImVmV Et o It[o1mV
tumtVo ou1oIoIV tEo[pxt1m
xVo t Eom0tI A1ptI o[|[
oE1t1m EoIIV m xoI Eto NupoI[I|m
0o x ot poII1 Aptu t EI[1uto
1poEV tx t oIm 1mt Io0oIt0[
oIooootV t 1o 0uopopm Iu o
t u Im 1t oo, 1o V 1I IuEImV
t Vmpot, o oV tV tI o uo1oV omV
I11o xmI t IoI xu o t Ep[o1|oV
J
.
4. IVmoxm, xoI oI ptVo t Vo0tV o Ito xtI1oI,
Eptopu1o 1V t oopmV oIoV [|ooVI

1
PI., P., VIII. 95-97.
2
ARCHIL., 130.
3
ALC., 70.
Mtro. Gabriel Snchez Barragn| 2

xIIVotVV, ...
.......................................................................................................
JV 1t [IIopup|IV 1V uEtpoVIV
.......................................................................................................
utI ouo ooV1t tVI ptoI xop1tpoV 1op,
oI EoIImV o o0mV t xopoV [|Iooo1t,
t V t1pIoIoI 1I0to0t toV VooV ou1t op tI
EtIoot0, ou0 uIV o p1Io 1o[u|1 t ot1oI.
......................................................................................................
EoIIoI op EIou1[tou|oI xoxoI, o o0oI t EtVoV1oI
o II tI 1ou 1oI ou IotIyo t0o
1 opt1 1oV EIou1oV, tEtI 1o tV t EtoV oItI,
po1o o V0pmEmV o IIo1t o IIo t tI
4
.
La muerte y el amor
l. 1mV t V tpoEu IoI 0oVoV1mV
tuxIt tV o 1uo, xoIo o Eo1o,
pmo o 1oo, Epo o mV t Voo1I, o oIx1o tEoIVo
t V1oIoV t 1oIou1oV ou1 tupm
ou0 o EoVoo1mp o oupmotI poVo.
o VpmV o o0mV ot oxo oIxt 1oV tuoIoV
IIIoo tIIt1o op1uptI t xoI ^tmVIo,
2Eop1o pooIItu , o pt1o toV ItIoIEm
xoooV otVooV 1t xIto

.
Z. ou1I oVtu 0tmV
o pt1oV IoptV, ou EoII, ou ppo1o.
0to o Eo 1I oE-
oV1oV outV t o1IV t V [Vo|1oI

.

4
SOL., 4 Dhiel.
5
SIMONID., 26 Page.
Mtro. Gabriel Snchez Barragn| 3

J. 1oIoI IoEtI tV tVo o tIIou
1oV t V0ot Vux1o xo1m,
oIVIxopooI <> t VI ItImVtooI Epoo o1IoV ou 1mV
xoI IIpo VmV oxIopoV < >
xoI puooxopEoIoIV ptppI0t <tVpt oI>
xoI 1oI tn ippoij gumnasioisi <te>
1oI t EtoooI 1oI t opItooI 1tpEoV1oI, Eopo t oIoIV
tuoV0 o Eo 1t0oItV oIpo
oo tpo1oV xo1o mpoV xIVo1oI
oItI0uo1o tIVuV1mV EupI 1ItoVtI
<EoV1oIo 0tmV tEI pmoI>
7

4. EoIIo op IV to1I 1t0VoVoI poVo,
mtV opI0mI Eoupo xoxm t 1to
b
.
. ou1I oIoIo t1 o o1mV out EtpIo 0oVmV
IVt1oI opIV t oIIoV 1ou oou ImxotV
<oI> ooI, xo xIo1o oItI 1mI 0oVoV1I IVt1oI
9
.
. 1I t pIo, 1I t 1tpEVoV o 1tp puo ApoI1;
1t0VoIV, o1t oI xt1I 1ou1o t IoI,
xpuE1oI IIo1 xoI tIIIo mpo xoI tuV,
oI p o V0to IVt1oI o pEoIto
o Vpo oIV t uVoIIV tEtI ouVpoV tEtI0I
po, o 1 oIopoV om xoI xoxoV oVpo 1I0tI,
oItI IV pt Vo o I xoxoI 1tIpouoI tpIVoI,
ou ouo EpooopmV 1tpEt1oI tIIou,
o II t 0po tV EoIoIV, o 1Ioo1o t uVoIIV
ou1m opoItoV po t0xt 0to
l0
.

6
SIMONID., 21 Page.
7
PI., Frg. Thren., 129.
8
SEM., 3 Diehl.
9
ARCHIL., 133.
Mtro. Gabriel Snchez Barragn| 4

7. Ipo ou1t t xuoVtoIoIV uEo
pItopoI 1oxtp oooI tpxotVo
xIooI EoV1ooEoI t o EtI
po Ix1uo uEpIo topo IItI
oV 1pot m VIV t EtpotVoV,
mo1t tpt uo IEEo o t0Ioopo Eo1I poI
o txmV ouV otoI 0ooI t oIIIoV t po
ll
.
b. ooIpI u1t t EopupI
poIImV puooxo Ipm
VVI EoIxIIooopoImI
ouEoItIV EpoxoItI1oI
, t o1IV op o E tux1I1ou
^t opou, 1V tV t V xoV,
Itux op, xo1ot t1oI,
Epo o IIV 1IVo ooxtI
lZ
.
9. ut Eto NoIooV Ioxo IEmV xo Io mpo, EoIt,
oEouoot1t xoI 1oV IIo oIoV IIupoV tIuVVoV
t oI oEoIoV EpIV Eo1 toV1o poo po
t Et IIopt, ItuxoI ttVoV1o 1pIt t x tIoIVoV
popu t o uo EtEo1oI, oVo ou tpoIoI,
1o tV o1tVoIom ot m oIIo 1I xtV EotIV;
o pooV oVpmEoV toV1 ou u VoV1oV t VtooI.
xoI op Eo1o JImVoV toV1o ppooEouV Au mV
t pmI ... otIooV potV tI t oo1o o tpoIooV,
t oV1o xo IoV xoI VtoV, o II ou 1oV u m topyt
poVmI EoIIoV po, t oV1 o oVo 1oV o xoI1IV.
lJ


10
MIMN., 1.
11
IBYC., 6.
12
ANACR., 13.
13
SAPPH., 58.
Mtro. Gabriel Snchez Barragn| 5

l0. pI tV oI 1t umVIoI
IIt opotVoI pooV
t x Eo1omV, IVo op0t VmV
xEo oxpo1o, oI 1 oIVoV0It
ou otVoI oxItpoIoIV u t pVtoIV
oIVopt oI 0oIt0oIoIV: toI tpo
outIoV xo1oxoI1o mpoV.
o II o uEo o1tpoEo ItmV
pIxIo Hopto
o IoomV Eopo uEpIo o oIt-
oI oVIoIoIV tptVo o 0op
t xpo1t m Eto0tV 1IVooot
t1tpo ptVo
l4
.
ll. m EoI Eop0tVIoV pIt EmV
IoI ot, ou ou xIu tI,
oux tIm o1I 1 t
yu VIotutI
l
.
lZ. ^tuxt tV o otIoVVo
xoI IIot Nt ooI t
uVx1t, Eopo t pt1 mpo
t m t oVo xo1tu m
l
.14
IBYC., 5.
15
ANACR., 15.
16
SAPPH., 168b Campbell.
Mtro. Gabriel Snchez Barragn| 6