You are on page 1of 220

OKULTNA REVIJA

Broj 1 zima 2012.gnosticizam q ezoterija q wicca q magija

tarot q intervjui q recenzije

The Occult Review je bio britanski meseni magazin koji je iz-
lazio od 1905. do 1951. Neka od najveih imena okultizma
(Alister Krouli, Meredit Star, Artur Edvard Vejt, Florens Far,
Franc Hartman, Dajon Forun) pisala su za ovaj magazin. I
ba po uzoru na taj magazin i mi smo ovaj na projekt
nazvali Okultna revija.
Cilj nam je ne samo da informiemo, ve i da sauvamo se-
anje na neke stvari koje su se dogaale. Jako bi voleli da
neko napie istoriju EGA, i seanje na to to se tamo radilo.
Jako nam je drago da smo dobili tekst o SGLVX. U pitanju je
pokret sa veoma dobrim istorijskim referencama od uestvo-
vanja na aeonskom ritualu u Engleskoj (zajedno sa Soror
Nemom, Majkl Stelejem, Jan Frisom, Mog Morganom), pa
do veza sa Regardiem, Mecgarom, Grantom i Bertiom.
Koliko znamo od teksta u nemakom magazinu AHA
poetkom devedesetih nisu se pojavljivali u nekom maga-
zinu. Takoe, zahvalni smo HHH747 to nas je povezao sa
ovdanjom Zlatnom Zorom. Veoma nam je drago i to smo do-
bili saradnika iz Crne Gore koji je pisao o huduu i slinim
afro-karibskim sistemima, ba kao i to to smo obavestili o
postojanju kue u regionu u kojoj se praktikuju vudu,
santerija, kimbanda i ostali afro-ameriki sinkertizmi. elimo
da budemo u toku i da propratimo sve to je aktuelno. Oba-
vetenja o izdavaima, uenjima i grupama smo ili dobili od
njih. ili nali na netu. Nismo mogli a da ne primetimo veliki
rast interesovanja za paganizam i Viku u regionu. The Pagan
Federation je ovde za svega par meseci postigla veoma veliki
uspeh i u Srbiji su redovna okupljanja na mesenom nivou,
dok se u Hrvatskoj u Zagrebu odravaju redovna nedeljna
okupljanja, sa tendencijom porasta i irenja na ostale grado-
ve (Split, Rijeka). Isto tako nismo mogli da ne primetimo
rast interesovanja za gnosticizam u regionu. injenica je da
je sa propau kalifatskog Ordo Templi Orientisa u Hrvatskoj i
Srbiji dobar deo ljudi koji se nije pasivizirao i potpuno se po-
vukao iz takvih pria, to je bilo karakteristino za Srbiju, u
Hrvatskoj preao ili kod Deri Kornelijusa u A A , ili kod
Alena T. Grinfilda u njegovu gnostiku crkvu, naroito na-
kon njegove posete Evropi i zareenja nekoliko gnostikih
biskupa iz Hrvatske. Prostori verovatno svih hramova koje je
kalifatski Ordo Templi Orientis imao u Hrvatskoj sad su kod
Grinfilda, tako da je to injenica koju ne moemo da za-
nemarimo. Nas ne interesuju sapunice i tabloidne vesti o
skandalima u raznim organizacijama, ali bismo rado imali
tekst o mehanizmima koji objanjavaju kako je kalifatski Ordo
Templi Orientis koji je u staroj Jugoslaviji po broju lanova u
svetu bila odmah iza Amerike i u dosta gradova Srbije i Hr-
vatske imao svoja organizovana tela, doao do toga da sad
ima doslovno deset puta manje lanova i da ima svega par
sitnih grupica, po brojnim svedoenjima ogrezlih u skandale
i to u samo dva tri najvea grada u Srbiji i Hrvatskoj, a iz
kojih ljudi bee od sramote jer su postali predmet ismevanja
ostatka okultne scene u Srbiji i u Hrvatskoj. Dakle ako neko
moe da napie tekst koji bi to objasnio okultnim principima,
i bez emocija i iznoenja gomile optubi i prljavog vea, mi
smo zainteresovani da to nepristrasno i na jedan fenomeno-
loki nain obradimo u sledeem broju.
Trebaju nam saradnici volonteri koji bi prevodili, radili pre-
lom, dizajn, lektorisali Besomuno smo pregledali tekstove
i uvek bi se promakla neka greka. Na kraju smo odluili da
ako su neke i ostale ne menjamo nita, jer i greke su za ljude.
Okultna revija je regionalni projekt na jezicima regiona. Imena
smo u tekstovima na srpskom transkribovali jer je to po pra-
vopisu srpskog jezika. U tekstovima na hrvatskom smo, po
hrvatskom pravopisu, ostavljali imena u originalu.
Sem vesti iz regiona, interesuju nas tekstovi o TOPY, Timoti-
ju Liriju, AMOOKOS,, Robertu Antonu Vilsonu, Vilijemu Be-
rouzu, IOT itd. Ako mislite da moete da napiete kvalitetan
tekst na neku od tih tema, ili imate neto slino da predloite,
javite nam se. Mi smo tolerantni i obraujem sve to mislimo
da nije tetno. Deo o LHP smo stavili jer je to deo svetskog
okultizma iako se niko od nas ba neto i ne loi na to.
Ako neto pravite i prodajete, a potpada pod kategoriju ono-
ga ime se bavi Okultna revija, javite nam se da objavimo in-
formaciju o tome. No, ako prodajete artikle, kao na slici is-
pod, na buvljaku na haubi svog ultra modernog trabanta ili
stojadina, neemo vas tretirati kao vlasnika okultnog hauba
opa i neemo vam objaviti informaciju. Mada, naravno,
moemo da vam platimo pivo ili vinjak za originalnost i da
se slikamo sa vama za na album sa izuzetnim likovima


Za sve ostale mi smo ananimna ontoloka gerila i jedini
kontakt odravamo preko mejla. Iako smo anarhoidna
skupina ipak se trudimo da igramo po pravilima. Za dobar
deo tekstova smo dobili dozvolu autora (Mog Morgan, Frater
Zefiros, Nikolaj de Matos Frisvold). Neke nismo mogli da
kontaktiramo, a deo tekstova o Viki i Egiptu smo uzeli sa
prosvetljenje sajta. Nismo ih pitali jer nemaju mejl na sajtu.
Zahvaljujemo i Nikoli i Dejanu na prgledavanju tekstova,
Vesni jer smo dobili preko posrednika neke njene tekstove jo
pre par godina. Zahvaljujemo i svima ostalima na autorskim
tekstovima, prevodima, tehnikim savetima i svemu dru-
gome ime su pomogli. Zahvaljujemo Neveni na naslovnoj
strani koju ipak nismo, na alost, stavili. Kao veliki ljubitelji
pre-rafaelita prvo smo se plaili da emo sa njima preterati.
Na kraju smo shvatili da nemamo ni jednog u reviji pa smo
ih stavili na naslovnu i zadnju stranu.
Reviju neemo stavljati ni na jedan sajt, a ako neko hoe da je
sam stavi na neku sajt za besplatan download dobro doao je.
Sledei broj e izai kada sakupimo material.
Do tada za kontakt sa nama vai sledei mejl:

okultnarevija@gmail.com
Okultna revija broj 1
2
O ISTORIJATU
HERMETIKE A A
Tokom poslednjih stodvadeset godina konstantno se pove-
ava broj ljudi koji se, iskreno tragajui za skrivenom
istinom, okreu ka Hermetizmu, Okultnim naukama i skri-
venim zakonima Prirode. Postaje apsolutno zadivljuju i
zauuju rast interesa za ove stvari, pogotovo sada kada
nauka daje sve vie odgovora na pitanja o sutini svih stvari.
Sada takoe postaje evidentno da odgovori koje nauka daje
nisu dovoljni i da je neophodno pronai klju sutastva stva-
ri, osnovni opti princip, univerzalni zakon, koji nee samo
objasniti i omoguiti razumevanje svega to jeste ve i omo-
guiti ljudima da dostignu, tj. ojastve sve to jeste, onako
kako ono jeste. Nebrojano je mnogo drutava, asocijacija, re-
dova, grupa, itd., itd., koji su osnivani u svim delovima ci-
vilizovanog sveta i svaki od njih prati neku liniju Okultne
nauke.
Dok ova novoosnovana udruenja daju donekle dobru
podlogu i pripremu uma onih zainteresovanih da postanu
istinski poznavaoci Jedne Hermetike Istine, ipak, postoji
samo JEDAN Antiki Red Mistika koji marljivom ueniku
pokazuje Kraljevski Put ka otkrivanju Izgubljenih Misterija
Antike i ka otkrivanju te Jedne Hermetike Istine. Ova
organizacija je nekada bila poznata pod imenom Her-
metiko Bratstvo Svetlosti, a danas se ona zove Herme-
tiki Red A A Ovaj Red je moderna kola Magova i
poput antikih kola Magova ona svoja znanja prenosi jo od
starog Egipta i Kaldeje. Ovo Znanje nikada nije bilo otkri-
veno profanima jer daje neverovatnu mo, bilo za dobro, bi-
lo za loe, onima koji ga poseduju.
Simboli svih redova i bratstava originalno su izvueni iz
mnogo starijih, antikih misterija. Rituali i ceremonije, zna-
kovi i lozinke ouvane su sa velikom panjom, ali je Pravi
Klju odavno izgubljen za mnoge. Taj Klu, Klju naeg Zna-
nja, moe biti poveren svima onima koji ga nesebino ele,
ue i rade kako bi ga zadobili. Svi ti simboli predstavljaju sa-
mo razliite nivoe inicijacija i deo su Jedne Velike Misterije.
Pravilnom upotrebom tog Kljua, i samo tako, moe se pro-
nai Glavna Re.
Na Red ima dugu tradiciju. Mada se pod ovim imenom,
Hermetiki Red A A prvi put manifestovao 1887. godine,
on je naslednik je daleko due tradicije koja preko Reda
Brae R+C, osnovanog 1398. godine, vodi sve do samog
Egipta i Kaldeje, na tom putu obogativi svoja znanja i
mudrou istoka i filozofijom zapada kao i Svetom Kabalom
iz koje proistiu svi Magijski Sistemi. Ovaj Antiki Red u
razliitim periodima imao je mnoga imena, izmeu ostalih i
Veliko Belo Bratstvo, a jezik njegovih inicijacija i lekcija
menjao se samo u toliko kako bi ga ljudi tog vremena mogli
razumeti. Nita se drugo nije promenilo. (Citat iz Konsti-
tucija Reda.)

Ovde sledi skraeni istorijski zapis sadanjeg Reda A A
kako je on bio predat Brai i Sestrama pred kraj XIX veka.
Napisao ga je GH Frater S.A. 1887. godine.

Pre vie od sto godina odlueno je da se obnovi Spoljanji Red G
D ; Hermetiko Drutvo iji su lanovi uili principe Okultne
Nauke i upotrebu Magije Hermesa; poto je tokom druge polovine
XVIII veka smrt nekoliko eminentnih Adepti i Stareina Reda
uzrokovala privremeno neaktivno stanje.
uven meu ovim Adeptima je bio Eliphaz Levi, najvei od svih
Francuskih Maga; Ragon, autor nekoliko klasika o okultnim tema-
ma; Kenneth MacKenzie, autor Masonske Enciklopedije; i
Frederick Hockley, uven zbog njegovog gledanja u kristale i


Na slici: Valentin Andrea

i njegovih Manuskripta.
Ovi i drugi savremeni Adepti primili su svoje znanje i mo od
predhodnika jednake i vee eminencije, a koji su bili jo vie
skriveni u svom postojanju i radu. Mnogi od njih su zaista primili
doktrine i sistem Teozofije, Hermetike Nauke i Vie Alhemije od
duge liste praktiara iji zaetak vodi do Brae R C Nemake
ija je zajednica osnovana od strane Christian Rosenkruetz-a i
njegove brae jo davne 1398.
Valentin Andrea, Nemaki teolog i mistik, nam je ostavio u svojim
radovima, izdatim tokom i nakon 1614., opise doktrina i egzo-
terinog upravljanja R.C. udruenja. Ali ak je i oivljavanje mis-
ticizma bilo samo novi razvoj mnogo starije mudrosti Kaba-
listinih Rabina i najtajnijeg od svih znanja, Magije Egipana, u
kojoj je kako nam i Biblija sama kae i Mojsije, osniva Jevrejskog
sistema, bio "uen", to jest u koji je bio iniciran.
Kroz Hebrejsku Kabalu, mi smo uistinu dobili mudrost stariju
nego iz bilo kog drugog izvora jer mora biti uvek na umu da su
Hebreji bili ueni jo u davna vremena od Egipana i kasnije od
strane Kaldejskih proroka Vavilona.
Stoga 0 = 0 stepen Neofit sadri mnoge Egipatske karakteristike i
simbolizam, a kasnije paljivo izuavanje Viih Stepena e otkriti
izvor velikog dela kulture i ilustrovati renik pokojnog Eliphaz
Levi-ja kroz ije uenje i zagovaranje je izuavanje Okultizma bilo
popularizovano.
Prvi Red je grupa od etiri Stepena u koje Neofit redom moe
pristupiti kada je dobio odobrenje Nadasve Potovanih Naelnika
nakon to je pokazao da poseduje dovoljno sposobnosti i znanja.
Iznad njih su tri Stepena Adepti koji formiraju Drugi Red. Oni
imaju mo da iniciraju uenike u nie stepene i da izdaju Naloge i
odobrenja za Hramove kakvi su na primer Ahathoor (u Parizu,
zatvoren) ili Neb-er-tcher. Ali najvii od svih u ovoj antikoj shemi
su Veliki Vladari celog sistema koji strogo odravaju i vladaju
Treim Redom koji ukljuuje tri magina zvanja asti i Nadmoi.
Oni predstavljaju Najviu Triadu Sephiroth i oni su zavijeni od i
nepristupani profanima i svima ostalima osim Glavnom Adeptu i
u sluaju upranjenja u tom Redu, Glavni, najvie ueni i
najpoznatiji Adept dobija dekretom eljenu Nadmo.
Odobrenje za formiranje Hrama Isis-Urania Br.: 3 izdala je GH
Sestra S.D.A. iz Nemake, Brai William Wynn Wescott, Comte
Samuel Liddel MacGregor, i William Woodman koji je bio Najvii
Magus Soc. Ros. in Anglia, i oni su duno upueni da proire Red
Okultna revija broj 1
3


u Engleskoj.
Hram Br 1, Licht, Liebe und Leben je grupa Kontinentalnih
Mistika u Nemakoj koji nemaju naviku odravanja ceremonija u
otvorenoj loi nego daruju Stepene uglavnom privatno i u prisu-
stvu jedino dva ili tri svedoka. Iz tog razloga nema tanog podatka
o imenima i stepenu svih njihovih lanova i pokazuju veoma veliku
povuenost u komunikaciji.
Sada e biti prigodno da Vam pruim Imena naeg Reda na neko-
liko jezika:
Sa Hebrejskog prevod naziva je Drutvo Sijajue Svetlosti Jutra.
Dok je Latinski bio univerzalni jezik kulturnih ljudi ime je bilo A
A
Na Grkom:
Na Francuskom L'Aube Doree
Na Nemakom naziv je Die Goldene Dammerung.
A A Red dolazi od antikih roditelja i predhodnika; uvajui
antiku i mnogo proireniju bazu za prijem svih dobrovoljnih ue-
nika; bogatih ili siromanih, bez obzira na pol, koji mogu podje-
dnako da se razvijaju a da pri tom ne ometaju mir drugih i mogu
da vode istinske i strpljive uenike koji imaju Volje Usuuju se
Ue i o tome ute, radi Summum Bonum, Istinske Mudrosti i
Savrene Sree.

Tako se zavrava istorijski prikaz naeg Reda sa
formiranjem Hrama Br.: 3, Isis-Urania u Londonu, Engleska,
poetkom 1888. godine. Iz njega je izdato mnogo Naloga za
formiranje Hramova, izmeu ostalih i Hrama Br.: 7, Ahat-
hoor u Parizu, Francuska, tokom 1893. godine i ovaj hram je
bio pod nadzorom Brata Comte Samuel Liddel MacGregor-a
(S.R.M.D. 4=7 i D.D.C.F. 7=4) koji je postao jedini autoritet
Reda.
GH Brat D.D.C.F. je video u to vreme propadanje Reda, a
kako su Red i njegova uenja njemu bili povereni na uvanje,
on se prvo stacionirao u Ahathoor Hramu u Parizu, ali vide-
vi da e ak i tako svi Adepti postati korumpirani te da e
svo znanje biti upotrebljivano za zlo, on je osmislio plan da
sprei takav razvoj dogaaja i da da Nalog Hramu, daleko
odatle, koji bi radio u Istinskoj Tiini i Tajnosti, bez ikakvog
kontakta kakvog god sa drugim Hramovima koji potiu iz
Isis-Urania Hrama, niti bilo kog Hrama koji iz njih proistie,
sve do onog vremena kada a postati bezbedno da se mani-
festuje Red u svojoj Punoj Svetlosti.
Tako je on ostvario kontakt sa Bratom Dominus Deus Sine
Qui Non (Brat BN ALHYM) u Peti, Maarska, putem njiho-
vih zajednikih Slobodnozidarskih poznanika, i uzdigao ga
je, zajedno sa Bratom Lux Lucis, Sestrom Libella Veritas,
Bratom Magna Gloria Aurea Crucis, Bratom Immaculata
Verba i Sestrom Magna Verba Veritas na Uzvieni 7=4 Ste-
pen Adepti Exeptus. On im je poslao mnoge pakete doku-
menata, insignija i implemenata i preneo na njih sva znanja
Reda koja je posedovao. On im je tad dao Nalog i odobrenje
da konstituiu Hram Neb-er-tcher, 1894. godine i da rade po
stepenima od Neophyte do Adeptus Minor (a kasnije, od
1904. godine takoe i po stepenima Adeptus Major i Adep-
tus Exemptus).
GH Brat D.D.C.F. je tad takoe dozvolio ulazak u Red Bratu
P. (Aleister Crowley), Sestri S.D.A. (Laura Horos/Editha
Jackson), Bratu M.S.R. (Theo Horos/Frank Jackson), i Sestri
S.A.B.H. (Rose Adams), svako od njih nedostojan takve
privilegije, kako bi oni sproveli ono to je poznato kao "pad
Reda". U tome su oni i uspeli iako to ak nisu ni shvatali, te
je ovo rezultiralo time to su neki lanovi napustili Red i
zapoelo je frakcionisanje ostatka lanstva Reda na zapadu.
Sve frakcije su se ugasile do 1944. godine.
Braa i Sestre u Peti su radili u Tiini i Tajnosti mnogih
godina. 1939. Hram se prebacio u "Ujvidek varos" (Grad No-
vi Sad) poto su Braa i Sestre morali da bee pred pretnja-
ma maarskih faista koji su zabranili "sve masonske i sline
organizacije."
Braa i Sestre Neb-er-tcher Hrama su napravili pauzu u
radovima u Hramu tokom perioda od 1941. do kraja 1945.
godine zbog rata, nakon ega su nastavili svoj rad. U to
vreme je stigla do njih vest o tome ta se desilo sa
Hramovima u Engleskoj i Francuskoj (jer su oni svi odavno
ve bili zatvoreni), i tako su sa odobrenjem Tajnih Stareina
Treeg Reda, na dan Corpus Christi 1946. godine re-
konstituisali Hram Neb-er-tcher pod Br.: 2.
2008. godine doneta je odluka da se izdaju Nalozi za formi-
ranje nekoliko novih Hramova jer su mnogi Adepti danas
previe stari da bi nastavili tradiciju, a dolo je vreme da se
Red A A manifestuje u svom Uzvienom Svetlu.
S toga je konstituisana astralna forma H T.'. Hrama Br.: 3,
krajem 2009. godine, i bie tako dok se ne steknu uslovi za
formiranje potpunog i savrenog Hrama. Dotle Adepti e se
truditi da vrata otvore za sve zainteresovane, ali napomi-
njemo da oni koji imaju naviku podvrgavanja Medijumstvu,
eksperimentima Hipnotizma, Mezmerizma ili Spiritualizma;
koji se bave Satanizmom i/ili bilo kojom vrstom Zle Magije,
nee biti primljeni u na Sveti Red, niti bilo koja osoba koja
po navici sebi dozvoljava da padne u potpuno pasivno stan-
je Uma i Volje koristei droge ili zloupotrebljavajui druge
psihoaktivne supstance. U tu svrhu prikljuujemo uz ovaj
tekst i formu molbe za prijem sa preliminarnom zakletvom
svima kojih se to moe ticati. Na adresu
aureaaurora120@gmail.com svi zainteresovani mogu posta-
viti dodatna pitanja i dobiti uputstva o proceduri za prijem.
Neka nas sve Gospod Univerzuma vodi ka pronalasku
Kamena Filozofa, Summum Bonum i Savrene Sree.

LUX IN PROPAGATIO

Fra. V.A.I.A.V.A. 7=4
Glavni Adept
VIII Januarius, MMXII
Okultna revija broj 1
4
HERMETIKI RED A A
__________________ HRAM ___ ______________ HRAM ___

Radi izuavanja Okultne Nauke i daljeg istraivanja Misterija ivota i Smrti i naeg Okruenja, Tajne
Stareine R
Radi izuavanja Okultne Nauke i daljeg istraivanja Misterija ivota i Smrti i naeg Okruenja, Tajne
Stareine R C su dale odobrenje odreenoj Brai i Sestrama, uenim u Okultnim Naukama, da
odravaju radove Hermetikog Reda A A ; da odravaju sastanke istog radi izuavanja i iniciranja
bilo koje odobrene osobe, mukarca ili ene, koji/a se obavee da e uvati u strogoj tajnosti bilo ta to
se tie tog Reda. Ovaj Red NIJE ustanovljen radi koristi onih koji prieljkuju samo povrno znanje
Okultne Nauke. Vera u Vrhovno Bie ili Bia je obavezna.

Oni koji ele da postanu Kandidati za Inicijaciju moraju ispunjavati sledee uslove:
(1) moraju prvo potpisati i poslati na odobravanje prikljuenu Prijavu i Preliminarnu
Zakletvu, potpisanu i od strane garanta koji moraju biti lanovi Reda. Uz to, Kandidat
mora biti spreman da tokom Inicijacije poloi Sveanu Zakletvu Bratstva, Odanosti i
Tajnosti, u kojoj nema niega suprotstavljenog njegovim ili njennim linim moralnim,
graanskim i religijskim dunostima i uverenjima,
(2) Moraju verovati u Boga ili Bogove, ili barem u Vrhovno Bie ili Bia, i moraju biti spremni
da prouavaju Egipatski, Hrianski i Kabalistiki Simbolizam,
(3) moraju duno prihvatati autoritet Stareina Reda i Tajnih Naelnika Reda koji se nalaze u
Nemakoj i koji upravljaju celim Hermetikim Redom A A
(4) moraju biti odobreni od strane Nadasve Potovanih Naelnika Drugog Reda nakon dunog
ispitivanja po obiajima Reda.

Prijem nije nuna posledica ovakve prijave.

Stareine Reda NEE primiti u lanstvo bilo koju osobu koja je naviknuta na podvrgavanje Medijumstvu,
eksperimentima Hipnotizma, Mezmerizma ili Spiritualizma; koji se bave Satanizmom i/ili bilo kojom
vrstom Zle Magije, niti bilo koga ko po navici sebi dozvoljava da padne u potpuno pasivno stanje Uma i
Volje; i Stareine takoe ne podravaju metode koje se koriste u takvim i slinim eksperimentima i
radnjama.

lan uvek moe napustiti Red, ali mora pri tom vratiti sve to pripada Redu, a to mu je predato na
uvanje, te se mora pridravati Zakletve o Tajnosti u skladu sa njegovom Zakletvom.

Ovaj veoma poverljivi dokument mora biti prosleen Stareinama Reda u roku od nedelju dana od
potpisivanja, i to na adresu

VH Sestra P.A.A.A.

_______________________________________

_______________________________________

ili

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________.
Okultna revija broj 1
5
HERMETIKI RED A A
__________________ HRAM ___
PRIJAVA I PRELIMINARNA ZAKLETVA ASPIRANTA
______________ HRAM ___
PRIJAVA I PRELIMINARNA ZAKLETVA ASPIRANTA
Prijava br.: ______ / 20___. Prijava br.: ______ / 20___.

Ja, (ime, ime roditelja i prezime) _________________________________________, dole potpisani/a,

roen/a (datum) ______________________, u (tano vreme sati i minuta) ___________________,

u (mesto) __________________________________________, koji/a ivim u/na (adresa, grad, drava)
Ja, (ime, ime roditelja i prezime) _________________________________________, dole potpisani/a,

roen/a (datum) ______________________, u (tano vreme sati i minuta) ___________________,

u (mesto) __________________________________________, koji/a ivim u/na (adresa, grad, drava)

__________________________________________________________________________________, __________________________________________________________________________________,

se ovim putem zaklinjem i potvrujem: se ovim putem zaklinjem i potvrujem:

(1) Da sam punoletan/a, na dobrom glasu, i da verujem u Vrhovno Bie ili Bia (1) Da sam punoletan/a, na dobrom glasu, i da verujem u Vrhovno Bie ili Bia
(2) Da se pridruujem ovom Redu svojom slobodnom voljom i odlukom (2) Da se pridruujem ovom Redu svojom slobodnom voljom i odlukom
(3) Da u uvati u tajnosti ovaj Red, njegovo Ime, imena njegovih lanova, njegove Radove,
od svih i svake osobe van njegovog svetla, ak i od Inicijanata ukoliko oni ne poseduju
lozinku za taj period. Nadalje obeavam da u uvati u tajnosti svaku informaciju koja se
tie ovog Reda, a koja mi je bila poznata pre zavretka mojeg prijema, i takoe se
zaklinjem da ne razotkrijem bilo ta to se tie ovog Reda spoljanjem svetu u sluaju mog
istupanja iz lanstva, suspenzije ili odlaska iz Reda, ili u sluaju da budem izbaen/a.
(3) Da u uvati u tajnosti ovaj Red, njegovo Ime, imena njegovih lanova, njegove Radove,
od svih i svake osobe van njegovog svetla, ak i od Inicijanata ukoliko oni ne poseduju
lozinku za taj period. Nadalje obeavam da u uvati u tajnosti svaku informaciju koja se
tie ovog Reda, a koja mi je bila poznata pre zavretka mojeg prijema, i takoe se
zaklinjem da ne razotkrijem bilo ta to se tie ovog Reda spoljanjem svetu u sluaju mog
istupanja iz lanstva, suspenzije ili odlaska iz Reda, ili u sluaju da budem izbaen/a.
(4) Obeavam da u sa revnou izuavati Okultne Nauke i da u odravati Bratske odnose sa
Braom i Sestrama u Redu, da neu zapoinjati ni podravati ogovaranje, rivalstvo,
pobune protiv Stareina Reda, izme, i slino
(4) Obeavam da u sa revnou izuavati Okultne Nauke i da u odravati Bratske odnose sa
Braom i Sestrama u Redu, da neu zapoinjati ni podravati ogovaranje, rivalstvo,
pobune protiv Stareina Reda, izme, i slino
(5) Da u u bilo kom trenutku, po zahtevu Stareina Reda, vratiti bilo ta to se tie Reda:
stvari koje su mi poverene na uvanje, pozajmljene, sainjene ili kpirane, da u iste stvari
takoe vratiti i u sluaju prestanka mog lanstva, kao i u sluaju moje smrti ili
nemogunosti. Takoe obeavam da u se pridravati svih akata Reda.
(5) Da u u bilo kom trenutku, po zahtevu Stareina Reda, vratiti bilo ta to se tie Reda:
stvari koje su mi poverene na uvanje, pozajmljene, sainjene ili kpirane, da u iste stvari
takoe vratiti i u sluaju prestanka mog lanstva, kao i u sluaju moje smrti ili
nemogunosti. Takoe obeavam da u se pridravati svih akata Reda.
(6) Ako budem primljen/a kao Kandidat, obeavam da u istrajati kroz Ceremoniju mog
Prijema
(6) Ako budem primljen/a kao Kandidat, obeavam da u istrajati kroz Ceremoniju mog
Prijema

Obavetenja elim da primam na adresu (ako je drugaija od predhodno navedene adrese stanovanja): Obavetenja elim da primam na adresu (ako je drugaija od predhodno navedene adrese stanovanja):

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Takoe, moete me kontaktirati putem (telefon, mobilni telefon, E-mail): Takoe, moete me kontaktirati putem (telefon, mobilni telefon, E-mail):

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________


Potpis: Potpis:

____________________________ ____________________________
Ja, _______________________ dole potpisani/a,
sam se sastao/la sa Aspirantom i garantujem za
njega/nju kao i za istinitost navedenih podataka.
Ja, _______________________ dole potpisani/a,
sam se sastao/la sa Aspirantom i garantujem za
njega/nju kao i za istinitost navedenih podataka.

Potpis: ____________________ Potpis: ____________________
Popunjava garant!
Dana: _________________. godine

U ___________________________
Okultna revija broj 1
6
iveti ukorenjen u Istini:
Intenziv prosvetljenja kao
savremeni metod
samospoznaje
Emir Salihovi je na ezoterinoj sceni bive Jugoslavije prisutan od
kraja osamdesetih godina. Upueniji se seaju njegove knjige Staza
gnostike svetlosti koja je u prvoj polovini devedesetih godina
ovdanjoj italakoj publici na veoma inovativan nain prezen-
tovala seksualnu ezoteriju i transformaciju seksualne energe. Ne-
to vie od deset godina docnije Emir Salihovi je u Bosni objavio
knjigu Spoznaj samog sebe, verovatno jednu od najbolje napisanih
knjiga o Intenzivu prosvetljenja, tehnici koju je izumeo arls
Berner, a injenica da je Emir Salihovi istovremeno i jedan od
retkih formalno i validno obuenih instruktora ove tehnike na pros-
torima bive Jugoslavije, te da je najavio da e poeti da odrava
Intenzive prosvetljenja i da ljudima omoguava da prou kroz
system takozvane Holistike joge, bio je sasvim dovoljan povod da
sa njim napravimo intervju.
Kada i kako si poeo da se bavi Intenzivima
prosvetljenja?
Ja sam prvi put uo za Intenziv, mislim, 1983. ili 1984.
godine... Tada je ta metoda samo uzgred pomenuta u knjizi
Petra Vasiljevia Tahutijeve tajne. To me je odmah
privuklo, pisao sam tadanjem Udruenju psihotroniara u
Beogradu i dobio od njih uvodne informacije o intenzivima,
sa opisom tehnike. Odmah sam shvatio tehniku. Imao sam
automatsko razumevanje toga ta je to i kako se radi. Samo
sam trebao otii na intenziv. Ali naalost nisam mogao, bio
sam maloletan. Imao sam tada tek 15 godina. Na svoj prvi
intenziv sam uspeo otii tek 1985, godinu ili dve kasnije, u
organizaciji Drutva za psihofiziku rekreaciju iz Zajeara.
Nakon mesec dana sam odmah otiao i na drugi. Iako sam
nakon toga uestvovao verovatno na jo oko desetak
intenziva, ukljuujui i jedan od 14 dana, ta prva dva
intenziva su mi ostali kao doivotna uspomena, ivotna
prekretnica, jer sam tada prvi put doiveo ta to znai
direktno spoznati krajnju stvarnost, da to tako nazovem... Ili,
svoju stvarnu prirodu, ta je ono to svako od nas jeste u
svojoj biti.

ta to znai, direktno spoznati krajnju
stvarnost ili svoju stvarnu prirodu?

To je neto to je dosta teko opisati uobiajenim renikom,
jer nijedan opis, ma koliko opisiva bio precizan, nije u sta-
nju sasvim preneti prirodu tog iskustva... Naa uobiajena
iskustva su, po prirodi stvari, vezana za ula i um. Ili neto
doivljavamo ulima ili kroz neki mentalni proces. Direktno
iskustvo svoje stvarne prirode je potpuno drugaije kate-
gorije od ula i uma. To je zbog toga to, u svojoj biti, mi nis-
mo ni ula ni um. Ono ko i ta mi jesmo je sasvim jedin-
stvena, posebna kategorija stvarnosti. To nije ni prostor, ni
energija, ni materija bilo koje vrste, ni vreme... Zato uobi-
ajena logika uzmie pred pokuajima tanog opisa ta to
tano znai imati direktno iskustvo te jedinstvene stvarnosti
koja nije od ovog sveta. Kada imate direktno iskustvo svo-
je stvarne prirode tada jasno doivite da vi niste svoj um, da
niste telo, da niste bilo koja od ulima ili umom opaljivih
stvari... Na izvestan nain se, privremeno, odvojite od uma i
ula i imate direktno znanje


Na slici: Emir Salihovi (drugi sa desne strane u do-
njem redu), na kraju intenziva koji je u leto 1986. u
Zajearu vodio Desimir Ivanovic, osniva Drutva
za psihofiziku rekreaciju


samih sebe kakvi jeste. Mislim da je osnovna karakteristika
tog stanja ispunjenje. U tom stanju ne postoje nikakve elje
niti pokreti uma, ve samo potpuno, totalno ispunjenje. To
je, u stvari, i definicija joge po drevnom mudracu Patan-
daliju: chitta vritti nirodha prestanak mentalnih impresija
ili aktivnosti. Samo ova vrsta iskustva moe vam doneti
istinsko, unutranje ispunjenje. Opet, i dok govorim sve ovo
svestan sam koliko je ovo neadekvatan i neprecizan opis.
Dokaz pudinga je u tome kad ga jedete, kau Englezi.

Mnogi smatraju da je ne mogue doiveti
prosvetljenje za tri dana, koliko intenziv
traje?
Mnogi, pre svega, imaju mnotvo pogrenih ideja i zabluda
o tome ta prosvetljenje uopte jeste, a onda naalost imaju
pogrene informacije i o tome ta je intenziv, koji mu je cilj i
kako.se.praktikuje...
Ja ne volim re prosvetljenje, ipak je bolje rei direktno
iskustvo istine ili direktna spoznaja svoje stvarne pri-
rode, a za one kojima nije nepoznat japanski Zen volim ko-
ristiti.i.re.kensho.ili.satori...
To je, jednostavno reeno, jedno duboko lino iskustvo, koje
nadilazi i subjektivno i objektivno, u kojem ovek postane
direktno svestan svoje stvarne prirode ne svoje linosti, ka-
raktera ili persone postane jedno sa istinom o sebi, direk-
tno spozna sebe takvog kakav jeste, bez raznih konstrukcija
o samom sebi koje je od detinjstva gradio i doterivao... ista
ogoljenost postojanja onog koji jeste. Kako ete zvati to is-
kustvo, nebitno je... Ljudi imaju mnotvo predrasuda o pros-
vetljenju, i onda kada upotrebite tu re, oni misle o tim svo-
jim predrasudama. Zovite iskustvo na intenzivima kako ho-
ete, ta direktna spoznaja istine o sebi je cilj...
Sada, to to intenziv traje tri dana ima svoje tehnike raz-
loge, ali to ne znai da e svaki uesnik imati to iskustvo to-
kom ta tri dana. Intenziv nije instant tehnika. Po neko e to-
kom ta tri dana imati to probojno iskustvo, ali veini ljudi bi-
e potrebno da uestvuju na vie intenziva... Takoe, to is-
kustvo samospoznaje moe biti plitko, ali moe biti i dubo-
ko, niko to ne moe predvideti... Kako e se to odraziti na
ivot pojedinca, i da li e se uopte odraziti na neki znaajan
ili vidljiv nain, niko ne moe sa sigurnou rei... Intenziv je
Okultna revija broj 1
7
jednostavno jedna dobra tehnika kontemplacije, dobra
tehnika rada na sebi, i tako ga treba shvatiti. Ne treba praviti
kult od te tehnike.
U bivoj Jugoslaviji je Intenziv na nae
prostore doneo psiholog ivorad Mihajlovi
Slavinski, koji danas praktikuje sasvim
drugaiju tehniku Intenziva i tvrdi da je sa
njom mogue doiveti prosvetljenje i za
manje od tri dana prakse?
To je slino pitanju koliko puta je potrebno baciti udicu da bi
upecali ribu. Neki kau samo jednom. Neki mnogo puta.
Ako ste bacali udicu 100 puta i iz 101. puta upecali ribu, da li
je bio dovoljan samo taj jedan, 101. put, ili je bilo potrebno i
onih 100 puta pre toga? Mnogi ljudi su se prosvetlili i bez
Intenziva, i prosvetljavali su se hiljadama godina i pre nego
to je Intenziv uopte izmiljen. Rekao sam da ne treba
praviti kult od te tehnike. Intenziv je samo jedna dobra, jako
dobra metoda koja mnogim ljudima moe pomoi da imaju
direktno iskustvo, da se probude za istinu svoje stvarne
prirode. Mislim da je Slavinski na izvestan nain uvek
pravio kult od ove metode. Ne postoji metoda koja e vas
prosvetliti sama po sebi. Uvek se prosvetljavate samo vi
sami. Metod je tu samo da vam pomogne. Trajao Intenziv
dan, ili tri, ili mesec dana, prosvetljenje je i dalje stvar vae
line sudbine, da ne kaem karme, i to je neto to je intimno
izmeu vas i Istine. To to Slavinski radi je njegova lina
stvar i njegova lina kreacija. Ako to nekome pomae da se
priblii onom konanom ispunjenju o kojem sam govorio
fino. Po meni je vano imati na umu da je sam Slavinski
jasno napisao u svojoj romansiranoj autobiografiji da nikada
nije zavrio obuku za voditelje Intenziva, da je napustio pre
nego to je i poela. Ja sam zavrio tu obuku i poduavam
Intenziv onako kako ga je originalno postavio njegov tvorac,
arls Berner. Tako, to to ja radim i to to Slavinski radi je
razliito i tu bih se zaustavio, ne bih to dalje komentarisao.
Neka svako ide tamo i radi ono to misli da mu je bolje i od
ega misli da ima vie koristi.
Kada si poeo da vodi intenzive?
Ja sam kao vrlo mlad otiao na svoj prvi intenziv, pa sam
kao mlad poeleo i da se nadjem u ulozi asistenta naNa slici: Lorens Nojs, Emir Salihovi i Rita Vizer u
Cirihu, vajcarska, nakon odrane obuke za voditelje
Intenziva 2002. godine.
intenzivu. Nakon to sam dva puta bio asistent, jednostavno
sam osetio poriv da vodim intenziv. Osetio sam da to mogu.
Prvi intenziv, sa vrlo malim brojem uesnika, odrao sam
moda 1989. ili 1990. godine, u Zajearu. Bilo je to pomalo
naivno, ali izuzetno hrabro sa moje strane, jer nisam prt-
hodno proao nikakvu formalnu obuku, medjutim bio je to
dobar intenziv, i drago mi je da smo ga odrali. Seam se do-
bro duboke line transformacije koju je jedan uesnik tada
doiveo, nakon svog direktnog iskustva, koje me je ohrabrilo
da nastavim u smeru obuke za majstore. Da se to nije desilo,
danas verovatno ne bih bio trenirani voditelj Intenziva i lan
Meunarodne asocijacije majstora Intenziva. Ali da je bilo
mladalaki hrabro i naivno jeste.
Pominje formalnu obuku... Kada si ti
zavrio obuku za vodjenje Intenziva i kod
koga?
Tek 2002. godine u vajcarskoj, kod glavnog Bernerovog
uenika i saradnika, Lorensa Nojsa, ranije poznatijeg po
jogikom imenu Skanda. Naime, trening je dosta skup, i pre
te godine nisam imao dovoljno novca da finansiram to ko-
lovanje, tako da su se povoljne okolnosti sklopile tek te 2002.
godine.

Zato si iao na trening, kada si ve i ranije
drao intenzive, po tvojim reima uspene?
ta si oekivao da naui?
Smatram da je za oveka generalno bitno da u onome to
radi dobije potvrdu od nekoga ko je ve priznat autoritet. To
je zato to nam ta vrsta uzajamnog priznavanja, komuni-
kacije, daje veu realnost u vezi toga ime se bavimo, i sam
na rad moe biti kvalitetniji i dalje se razvijati. Ako se
povuemo u kulu od slonovae i smatramo da smo mi naj-
pametniji, neki veliki inovatori ili znalci, i pri tome odba-
cujemo kontakt sa drugima i tvrdimo da nam tue diplome
ili priznanja ne trebaju... mislim da je neto nezdra-
vo.u.vezi.sa.takvim.pristupom.
Ja sam iao na trening da vidim i nauim kako se intenzivi
rade na izvoru stvari, te da postavim mnotvo pitanja o-
veku za kojeg smatram da je najvei ivi autoritet po pitanju
tehnike Intenziva nakon Bernera. Taj trening mi je bio jako
koristan, uvek u ga rado pamtiti, a jako mi je drago i na pri-
jateljstvu koje sam razvio sa Lorensom, koji je moj mentor u
meditacijskoj praksi i sa kojim sam esto u kontaktu.

Da li Intenziv Prosvetljenja, ako recimo
pokuava da ga vodi nestruna osoba, moe
dovesti do nekih neugodnosti ili tetnih
posledica?

Mislim da bi se moglo rei da bi najvea neugodnost bila ta
da uesnik ne bi dobro nauio tehniku, ne bi imao adek-
vatnu potporu u radu tehnike, i da stoga ne bi imao sve do-
biti od tog rada kakve bi verovatno imao da uestvuje na in-
tenzivu kod nekog treniranog, i poeljno iskusnog majstora.
Moj prijatelj je jednom prilikom duhovito primetio da je
tehnika intenziva sama po sebi oito vrlo mona i efikasna,
jer su prvi voditelji intenziva u tadanjoj SFRJ esto pravili
sve mogue vrste greaka u radu, ali su uesnici ipak doiv-
ljavali.direktna.iskustva.i.pored.toga.
Okultna revija broj 1
8
U svom dosadanjem iskustvu zaista nisam primetio da je
intenziv doveo do nekih neugodnosti ili tetnih posledica.
Naravno, govorim o zdravim ljudima, ne o ljudima koji su
se na intenziv moda provercovali sa nekim od ranije pri-
sutnih mentalnih problema, koje su pred poetak intenziva
prikrili pred voditeljem. Meutim, ak i u tim sluajevima
ne seam se da sam ikada uo da je nekome sta-
nje.trajno.pogorano,...ili.neto.slino.
Sama tehnika je u potpunosti ukorenjena u Istini, te ak i
kada ljudi pokuaju da je rade pod nestrunim vostvom,
mogu imati odreene dobiti. Ja lino bio sam otvoren da kao
uesnik idem na intenzive ne samo kod iskusnih majstora,
ve i kod onih za koje sam znao da su manje iskusni, i onda
bih tokom intenziva video da ba i ne znaju ta rade. I kod
njih mi je jedina neugodnost bila ta to sam morao sluati
krajnje pogrena i neubedljiva tumaenja tehnike tokom nji-
hovih dnevnih predavanja. Najvea neugodnost je tu ipak
bila za one koji su prvi put uestvovali, jer su dobili pog-
rene instrukcije ta treba da rade, i oni sada moda misle da
znaju ta je tehnika intenziva i kako se radi, ali to, naalost,
nije sluaj.


Medju nekim od starijih domaih uesnika
intenziva vlada miljenje da je Intenziv,
naroito kada se govori o 15-todnevnim i
duim Intenzivima, u stvari kundalini
tehnika. Da li je takvo miljenje opravdano?

Ne. Intenziv nije kundalini tehnika, ni u kraim ni u duim
oblicima. Ono to se moe desiti na intenzivima, posebno
duim, jeste da dodje do pojave onoga to se u jogi naziva
pranothana, ili podizanje tj. buenje prane, ivotne energije,
iz donjih energetskih regiona tela ka viim energetskim regi-
onima tela. Jednostavno reeno, od nogu i korena kime ka
grudima i glavi. To je posledica sve veeg procesa men-
talnog i emotivnog, te s obzirom na istu prehranu delom i
fizikog ienja organizma, tako da prepreke koje su nau
energiju drale u donjim regionima nestanu, i onda ener-
gija prirodno kree navie. Ljudi to iskustvo doive na razne
naine, mislim da se to ne deava ba tako esto, ali greka je
pobrkati to sa budjenjem kundalini. Ipak, nemogue je imati
duboko i stabilno direktno iskustvo, a da pri tom nije dolo i
do barem delominog buenja i podizanja ivotne energije u
telu. Ali buenje kundalini u svom punom obliku nije mo-
gue na intenzivu, zbog prirode samog rada. To je mogue
tek.u.naprednoj.individualnoj.praksi.tzv..prirodne.meditaci-
je.


U svojoj knjizi o Intenzivu ti se ne dotie
previe Bernerove Holistike joge. Kakvo je
mesto Intenziva Prosvetljenja, kao tehnike,
u odnosu na ostale aspekte Bernerove Holis-
tike joge?
Berner je tokom svoje karijere pravio nekoliko pokuaja da
saini koherentan, smislen sistem rada na linom razvoju.
Prvi takav bio je Abilitizam, sled koraka i kurseva koji su
pomalo podseali na sajentoloki Bridge (Most). A


Na slici: arls Berner, tvorac Intenziva prosvetljenja

nakon to se u potpunosti predao vostvu indijskog gurua
Swami Kripalvanande, sainio je novi sistem, u kojem je
osnovni kurs holistike (celovite) joge bio prvi korak.
Taj kurs se sastoji od 32 lekcije koje pokrivaju razliite as-
pekte ivota, od ishrane i vebanja, do novca i odnosa sa
drugima, meditacije, rada sa umom, zdravlja itd. pa i pros-
vetljenja. Od te 32 lekcije, intenziv je samo jedna od njih. Ber-
ner u tom kursu nije intenziv izdvojio kao neto to nadilazi
ili prevlauje nad drugim aspektima ivota. Intenziv je stav-
ljan.u.kontekst.ravnopravnosti.sa.radom.na.svim.drugim.
oblastima.ivota.
Nakon to bi ovek zavrio taj osnovni kurs od 32 lekcije,
primio bi joga inicijaciju u tzv. tehnike Vladanja energijom i
radio.istoimeni.dopisni.kurs.od.50.kratkih.lekcija.
Ako bi po zavretku istog smatrao da je Berner njegov gu-
ru, da je ta vrsta rada njegova Staza, primio bi klasinu jogi-
ku mantra inicijaciju i smatrao se sledbenikom te poseb-
ne.joga.kole.
Na tom tzv. mantra nivou studiranja uglavnom bi radio
klasine joga tehnike, studirao svete indijske spise, prou-
avao sanskrit, ali i nastavio sa intenzivima i specifino ber-
nerovskim lekcijama o ivotu, duhovnom razvoju itd. Ako
bi kompletirao taj nivo rada, mogao bi biti zareen kao
svetenik Holistike joge, meutim prethodno bi kao uslov
za svetenstvo morao biti u braku i imati porodicu.


Koliko je uopte bitno da se izbalansiraju
razliiti aspekti svakodnevnog ivota, da bi
se na kvalitetan nain iskustvo koje se stie
Intenzivom Prosvetljenja kvalitetno integ-
risalo u pomenuti svakodnevni ivot?
Mislim da to jeste bitno. Ako se ovek ne potrudi da
iskustvo sa intenziva na neki nain unese u ivot, odnosno
da svoj ivot uskladi sa istinom koju je doiveo, to iskustvo
e do odreenog stepena izbledeti, pretvorie se u seanje, i
nee postati iva, svakodnevna stvarnost u ivotu te osobe.
Taj poetni kurs holistike joge je na odreeni nain upra-
vo bio odgovor na pitanje koje su Berneru pojedini uesnici
intenziva postavljali posle intenziva: A ta dalje? ta sada
mogu da radim? On bi ih uputio na kurs holistike joge.
Okultna revija broj 1
9
Dobra stvar u vezi tog kursa jeste to je prilagodljiv za sve
ljude. Iako se zove kurs holistike joge, on se moe prila-
goditi i ljudima koji iz nekog razloga ne ele da slede klasi-
nu joga tradiciju... Na primer, u radu na lekciji Pojanje
oni ne moraju pojati klasine indijske mantre... mogu koris-
titi zapadna crkvena pojanja npr. ili islamske kaside, ili ta
ve ele, zavisi koja ih verska tradicija privlai... Taj kurs je
potpuno osloboen bilo kakvih ideolokih, dogmatskih up-
liva ili interpretacija i bavi se direktno ivotom takav kakav
jeste. Treba oko godinu dana da se kompletira. To je divan
kurs, i srdano ga preporuujem vaim itaocima. Ja sam
dostupan da radim sa ljudima kao mentor na tom kursu, i
oni koji to ele mogu mi se javiti i radiu sa njima.

Koji faktori utjeu na
vrijeme potrebno aroliji da
pone djelovati?

Brother Moloch 9 6 9
Koliko e potrajati dok arolija ne postane efektna ovi-
si.o.nizu.faktora.
Uspijeh arolije ovisi o mnogobrojnim faktorima es-
to.ne.moemo.utjecati.na.njih.-.poput:

1. Snaga potranje koliko je velika strast za eljom? elite li
biti predsjednica/predjednik jedne od 500 najboljih tvrtki?
elite li biti u posjedu kue/stana bez kreditne ili hipo-
tekarne optereenosti? Mjesec dana godinjeg provesti
bezbrino.putovajui.svijetom?

-- Zlatno pravilo: to je vea elja, vie e vremena trebati
Duhovima kako bi manipulirajui za Vas ispunili trae-
nu.elju.

2. Vremenski okvir - koliko arko elite to to traite? Da li je
to.neto.to.MORA.biti.ispunjeno.odmah?

-- Zlatno pravilo: bra potreba za rezultatom e rezultirati
veim.stresom.za.duhove.kako.bi.ispunili.to.to.traite.

3. Ostali ljudi ukljueni u proces mogu biti od prosjenih
ljudi koji stoje na putu prema vaoj elji do ljudi s auto-
retitom kako bi omoguili to to traite. Oni takoer moraju
biti manipulirani ovom arolijom, trebat ete ih identificirati
i.odaslati.dio.arobne.energije.prema.njima..To.se.moe pos-
tii stavljanjem njihove fotografije podno ljubiaste svijee s
pomazanjem."Bend.Over".ulja.

4. Nevidljivi/nepoznati faktori ukljueni u proces to moe
biti bilo to od nepoznatih ljudi ukljuenih u lanac (npr. u
velikom poduzeu) ija je rije vana kako biste sudjelovali u
ekonomiji poduzea (npr. ako neto prodajete) do svega o
emu niste informirani. Upravo stoga, divinacija moe po-
moi u identificiranju stvari ili osobe koja Vam stoji na putu
i identificiranju mini-arolije koja e razrijeiti situaciju.

Faktori.na.koje.vi.imate.utjecaj:

1. Stav - ne posustajte i ne odustajte primjerice, ako elite
dom u nekoj drugoj zemlji to se jednostavno ne dogaa u
samo 6. mjeseci. Moe potrajati dok Duhovi ne ponesu ne-
kog na drugu lokaciju ili postave odreenu robu ili uslu-
gu.na.trite..Osoba.koja.prizna.poraz.unitava.Magiju.vie.
od.iega.

2. Vjera poput stava, ne posustajte. Zadrite vjeru. Drite
se puta. Nikad ne odustajte. Neki ljudi su skloni odustajati
ukoliko rezultati nisu vidljivi preko noi. Kako znate da
Vam je elja nedostina, kad je samo pusta elja? Divinacija.
Odustanite samo ako Vam Duhovi porue da zaboravite i
nastavite.nekim.drugim.poslom,..u.protivnom.nastavite.vje-
rovati.

3. Strast (suprotno bez-strasti) neki tvrde da je dovoljno
izvesti aroliju i potom zaboraviti na nju. Lake je govoriti
nego uiniti! Ako voljena osoba ima karcinom, KAKO moe-
te zaboraviti na to? Rae dodajte jo "soka" na aroliju! Ako
je potrebno, izvedite dodatna prizivanja i dodajte jo jednu
svijeu pomazanu s drugim uljem. Probajte neku drugu
energetsku tehniku. Probajte mali zilion drugih stvari.
Crowley je upozoravao na "strast prema rezultatu", uvijek
mi se to doimalo luckastim. Hou vraji rezultat to prije,
zato da se optereujem s bilo ime od ovog? Za male stvari
mogu izvesti aroliju ili jednostavno pitati svoje Duhove i
bezbrino zaboraviti na to, jer sam drukija osoba. Bilo do-
bijem ili ne to traim, ali za velike projekte sam uvijek
strastven/a..Uostalom,.strast.pogoni.arobnjatvo.

4. Ponavljajte aroliju - ono to elite moe zahtijevati vie
od jedne arolije. Veina New Age praktikanata poput Wicce
tee odraditi samo JEDNU arobnu aplikaciju i to je to. Hu-
duisti tee odraditi od 7 do 9 preciznih aplikacija (poevi od
datog dana i nastavivi po jednu kod svakog narednog do 7
ili 9 dana). Ponavljanje pomae u usmjeravanju toga to
doista elite. Ukoliko imate dojam da se nakon treeg dana
Okultna revija broj 1
10
cijeli proces pretvara u posao nije isklju-eno da zapravo ne
elite.dovoljno.jako.to.to.traite.

5. Pristupite drukijem taktu umjesto samo arolije svi-
jeom moda bi ste stvoriti Kartu Blaga (Treasure Map *opp)
za cilj kojem teite, naroito ako je elja VELIKA poput do-
ma u nekoj drugoj zemlji ili Ferrari Enza, odnosno neto to
zahtjeva vie vremena da se arolija realizira. Moete upot-
rijebiti bilo to od: molitva, vizualizacija, svijea, talismana,
radionike, znanost novih misli, karti s blagom, zahtjevati od
Boga/Boginje, Vaih predaka itd... U vrijeme starih Grka e-
lju bi napisali na metalni tanjur i bacili u bunar ili tijelo koje
sadrava vodu.


Osnove privlaenja novca
(prvi dio)

Brother Moloch 9 6 9

Za mnoge se ljude u vrijeme stisnutih ekonomskih prilika
novac ini nedostinim dobrom.
To nije sluaj za uber bogate koji mogu privui novac bolje
nego ita drugo, ve za nekog poput Ivica & Marica d.o.o.
Koji rade prekovremeno kako bi osigurali pristojnu egzis-
tenciju.
Takoer, zgodno je kad ekonomija cvijeta kako se ljudima
ini kao da novac dolazi olako, prosjeni praktikant e tada
esto (ne i uvijek) izbjegavati aroliju kako bi poboljao
svoje financijsko stanje.
Zato je obiaj nai u starijoj, svetijoj-od-svega retorici
kasnog Viktorijanstva menatalitet s jo uvijek jakim
utjecajem na Zapadne praktikante. Vjerujem da je taj
mentalitet pogonjen i danas, te da potjee iz tog razdoblja.
Zato? Praktikanti Ceremonialne Magije (CM) tee drati do
takvih ideja makar su zastarjele. Navodim to tek kao prim-
jer, no evo i boljeg: CM se najee prakticira od strane bijele,
srednje klase ljudi s fakultetskim obrazovanjem i rade na bo-
lje plaenim poloajima. Ako zarauje vie nego to ti je po-
trebno za ivot, zato onda treba arobnjatvo kao pomo u
osobnim financijama?
Bilo da se radi o crnakoj ili latinskoj zajednici, naroito onih
u latinskim predgraima, getima i unutar gradskim regi-
jama, usredotoenost na magiju novca i kockanja je danas
jednako rairena pojava kao to CM prakticiraju LBRP. Kao
dio njihovih treninga i kurikuluma, vidjet ete da e mnogi
praktikanti ATR-a
1
uiti o arolijama koje su usredotoene
na privlaenje novca ka osobama.
Naravno, s punim pravom mnogi od vas mogu pitati "Zato
ih je toliko mnogo? I zato ti ljudi trebaju nauiti ovu tehni-
ku kako bi privukli vie novca?" esto postoje razlozi u
drutvu i kulturi za ovakvu pojavu, ali uzmite u obzir da
mnogi od njih ive kako bi platitli raune ba kao i vi i prem-
da se njihovi rauni vama ine bezvrijednima u odnosu na
vae obaveze, zapravo su vrlo relevantni.
Nastranu budizam, ako pogledate u druge kulture, posve-
eni ljudi su esto uvjebani kako za svoje klijente i laike
kroz LWA privui novac, uspjeh i blagostanje. Jednostavno
ne uoavate ovakav trend jer ne predstavlja dio njihovog
posveenja, dok ostale stvari jesu. ak i u katolicizmu
postoje odreeni sveci koje moete zatraiti za financijsku
pomo. Dakle, trend je prisutan u svim kulturama.

1
Atr afrike tradicionalne religijeDruga je prepreka koju valja proi "da je novac prljava
psiholoka zamka", to je samo po sebi izmet (Oprostite mi
na izrazu, ali za vas koji ste godinama pratili moje postove u
Yahoo grupi, znate da upotrebljavam ivopisne metafore ra-
e nego da napiem "ovo je hrpa smrdljivih, kravljih gova-
na").
Novac je poput magije neutralna je sila i moe upot-
rebljena za dobro i loe. Ukoliko ste odrasli u kuanstvu gdje
osoba koja je imala snaan utjecaj na vas bi se znala citirati:
"Ne moe imati ovce i novce" ili "Novac je izvor svih zala"
tada imate ogromnu barijeru ka uspjehu i uspjeh nee stii
preko noi. Ukoliko je to sluaj sa vama koji itate ove retke,
u tom sluaju predlaem seriju razbijanja te vradbine i da
posvetite vremena reprogramiranju vlastite podsvijesti na
nain da volite novac i iste ste savjesti posjedovati ga.
Kad ste se oslobodili prepreka, moete zapoeti s privla-
enjem prosperiteta i bogatstva. Mudar e ovjek znati kako
tediti i investirati novac, a budala e nastaviti troiti na
stvari koje mu nisu neophodne.
Na primjer, klijent me zatraio za pomo da mu privuem
velike koliine novca za njegov projekt. Trebao je velik ban-
kovni kredit i banku koja bi usliila njegov zahtjev. Odradio
sam svoj iribu-iriba i dobio je zajam. Poeo je zaraivati sa
svojim tihim partnerom i umjesto da pone otplaivati kre-
dit...trotl je troio na besmislene stvari poput novog plazma
ekrana s dijagonalom 60 ina, novi Lexus, hot tub (ivio je u
getu), sve mu je to popapalo zajam. Bio je poput skakavca
koji ivi za danas bez primisli o nadolazeim danima, pa...
pogodili ste, nije mogao vraati zajam i zavrio je u goroj
situaciji nego to je ikad bio.
Prema tome, DA, novac ne moe rijeiti takve unutarnje
probleme. Premda, prosjena osoba dolazi kod mene vje-
rujui da e dobitak na lutriji rijeiti sve njegove probleme.
Teko. Istraivanja pokazuju da uznemirujua veina dobit-
nika na lutriji zavre ne samo sa protraanim bogatstvom
nego i sa protraanom obitelji (nerijetko i tragino) unutar
nekoliko godina nakon dobitka.
Klju je imati razraen plan to uiniti sa novcem kad ga zat-
raite. Dopustite mi da vam ponovim: imati plan za kori-
tenje novca i to je jo bitnije: DRATI SE PLANA!
Prolog sam ljeta zatraio svog Vodeeg Duha za novac
kako bih si kupio gitaru. Nisam trebao 1000 USD i gitaru jer
Okultna revija broj 1
11ne sviram profesionalno, stoga mi je jednostavna gitara
unutar 400 USD vrijednosti bila idealna. Bio sam tada kratak
s novcem nakon to sam poplatio neke glavne raune i
proslijedio neto novca svojoj tinejerskoj djeci (roditelji me-
u vama koji ovo itaju e POTPUNO razumjeti o emu
priam!).
Stoga sam zatraio i dobio potreban novac. Kada sam otiao
u trgovinu glazbala, iskuao sam cijeli niz gitara ali nijedna
mi se nije uinila po ukusu. Kad sam poeo traiti meu no-
vim pojaalima. dio mene je bio: "Hej, Uzmi novo pojaalo i
uzmi nov zvuk", ali nakon toga sam uo svog Vodeeg Duha
kako govori u meni: "To NIJE ono za to si prvobitno traio
novac!" pribrao sam se i nastavio traiti pristojnu gitaru...i
DA, naao sam lijep Fender Squire Stratocaster koji je
odgovarao cijeni i s kojim sam vie nego zadovoljan. Da
nisam uinio tako bio bih jednako kriv kao i netko tko dobije
vjetar u lea i spiska sve na neto to ne treba (inae, ve
imam 4 pojaala, LoL).


Kako privui novac
--------------------------

Prvo, zatraite od svojih predaka. U srodstvu su s Vama i
imaju najbolji interes za Vae dobro.
Oni najee tee pomoi Vam i najbolji su u svakodnevnoj
pomoi kroz brigu o Vama da imate to jesti, za platiti
raune, auto, kredit i za sposobnost tednje.
Mnogi CM i Wiccani tee vjerovati u budalastu tvrdnju " da
preminuli nemaju utjecaja na Magiju, zato bi stoga bili poz-
vani za pomo?" Odgovor: zato to va sistem Magije najvje-
rojatnije potjee od nekog tko vjeruje u literaturu kasnije
Viktorijanske Magije (Zapamtite: stara uvjerenja teko
odumiru).
Preminuli roaci vas poznaju; njihova krv, obitelj, ak i DNK
se prenose kroz vas, ak i ako ste bili posvojeni ili ih uope
niste poznavali. Halo? Bezobzira na vae uvjerenje, kad pro-
ete kroz ovaj svijet, vidjet ete se s njima. Ukoliko nosite
gorinu to su vas roditelji dali posvojiti, ZATO drite taj
osjeaj uperen potiv ostatka obitelji? Vai djedovi bake, vai
pradjedovi i prabake, ujaci, strievi i slini bi lako mogli
imati razvijenu sklonost prema vama, zato ne okreite lea
naklonosti s njihove strane. Ipak to zahtjeva jedan dodatni
esej na kome u raditi i prezentirati vam ga.
Iz mog iskustva, vai vlastiti preci bi trebali biti svaki dan
zatraeni da ivite na boljem mjestu (naroito ako ivite u
urbanoj sredini koja nije ugodna). Oni mogu i pomoi e kao
to bi pomogli i samima sebi ukoliko bi se nali u vaoj koi.
Ukoliko elite zapoeti business, postoje Duhovi kojima se
moete obratiti za to i taj emo segment podrobnije obraditi
u nekom od slijedeih eseja, ali zasad u se pridrati
jednostavnih uputa za privlaenje novca koje jednostavno
moete odraditi.

arobnjatvo.trgovine.s.ivenim namirnica-
ma
---------------------------------------------------------

ATR Magija je vrlo suptilna i potrebni sastojci su jednostavni
i uinkoviti (imajte na umu da to nije sluaj uvijek!) Mnogo
Houngan-a
2
imaju jednostavne savjete kako pomoi svojim
klijentima u privlaenju ivenih namirnica, na primjer:
Idite u trgovinu i kupite sok od ananasa. Ne kupujte voni
miks, nego rae sok od ananasa npr. u tetrapaku. Prodaju
se, stoga uzmite jedan tetrapak. Moete ga razrijediti tako
to ga dodajete u pakiranje od jednog gallon-a
3
dodate vodu
do vrha. Dobro protresite.
Uzmite bijelu svijeu nijanse aja i sve zajedno jedno pored
drugog postavite na manji bijeli stoli, okrenite se istoku i
recite: Nudim ovaj sok Duhovima kako bi mi pomogli pri-
vui vie novca u kuanstvo! Molim Vas posvetite ovu naka-
nu". Priekajte trenutak, poklonite se i okrenite se u sup-
rotnu stranu u smjeru kazaljke na satu, prema zapadu. Po-
novite istu radnju i okrenite se u smjeru kazaljke na satu u
smjeru zapada, ponovite i okrenite se u smjeru kazaljke na
satu prema jugu i ponovite radnju. Kad ste zavrili radnju,
imat ete posveeni gallon soka od ananasa.
Uzmite ga van i prolijte oko Vaeg doma. Nebitno je ako
prolijevate u smjeru kazaljke na satu ili suprotno. Samo pro-
lijte u malim koliina u obliku prstena vani, oko svoje kue.
Ukoliko Vam je ostalo neto soka (moda ivite o mobilnoj
kui, kamp-kui) zaklopite i sauvajte za neku drugu zgodu.
Ovo e privui novac u Vau kuu kroz razumne naine
poput mogunosti odraivanja dodatno plaenih sati (ako
radite po satu) ili vee mogunosti kroz komisionu prodaju.
Postoji mogunost da ete dodatno zaraditi izvan svog
uobiajenog posla, poput dodatnog poslia ili radei neki
udan posao za nekog kako biste zaradili dodatno. Ovo nije
arolija za kockanje s novcem, ve jednostavna ouanga koju
svatko moe izvesti kako bi poboljao prihode.
Uobiavao sam se koristiti tom tehnikom kada sam
prodavao komisiono od vrata-do-vrata. Prodavao sam pre-
parate za tretiranje vode (omekivai vode, kloriranje vode i
preparate za obrnutu osmozu) i ovakve jednostavne tehnike
su uvijek bile djelotvorne. Nisu nikoga primorale da kupi od
mene, umjesto toga rae su me navodile prema ljudima koji
su TREBALI i ELJELI pomo u tretiranju svoje vode (to
nije problem ako ivite u veem gradu, ali ako ivite na selu,
e pa voda moe biti zeznuta stvar!)

Metafiziki recepti
-----------------------

Money ulje (ili jo bolje moj vlastiti novani napitak) esto
moe biti jednostavno upotrebljen/o pri pomoi za
privlaenje novca. Da, poznavao sam crnce koji su koristili
jefftino Anna Riva Money Drawing ulje (za nekih 1.95 USD)
koje im je pomagalo privui toliko eljeni novac.

2
Muki sveenik voodoo magije na Haitiju *opp)
3
2.5L
Okultna revija broj 1
12Naravno, uobiajeno je ipak koristiti zelenu svijeu i
pomazati je uljem, ali esto praktikanti zaborave iskoristiti to
isto ulje prenijeti na svijeu na nain koji najbolje odgovara
njihovoj situaciji.
to mislim s time ? Morate nositi to ulje i na sebi !
Nekoliko kapi razmaite u mrljice iza svog uha. Trljajte ih
svojim dlanom. Kad dodirnete nekog, na njega prenosite
utjecaj svijee. Ponovo, to nije za manipulacije, nego radije
pustite svijeu da odradi posao i ako neka osoba treba Vau
pomo, posao moe otpoeti. Ovo funkcionira jako dobro
kod intervjua za posao.

Kupka za pronalaenje jednostavnog posla
---------------------------------------------------

Ukoliko traite posao, uzmite komadi Kozije rutvice
(Tephrosia virginiana). Samo ukoliko ga ne moete nabaviti
ili u blizini ne postoje botaniarske radnje onda uzmite
malenu granicu s drva hrasta (sigorno takvih ima u blizini!)
Drite korijen ili granicu, posvetite ga prema svim etiri
stranama na nain koji sam ranije opisao sa sokom od
ananasa i potom ga umetnite u gallon vode, stavite sadaj u
tavu od Pyrexa (ne metalnu) i kuhajte 10-15 minuta.
Upotrijebite klijeta kako biste izvadili korijen ili granicu.
Vodu nalijte u vr.
Kad je sadraj ohlaen, moete dio toga staviti u svoju
kupku (aa je dovoljna) i recitirajte bilo Psalam 65 ili
Orfiku Himnu Hermesu/Merkuru kako se kupate.
Potrudite se jasno izgovoriti svoje ime i recite Duhu da elite
pomo u traenju prikladnog posla. Razmislite dobro i ne
traite posao koji ne moete obavljati. Na primjer, ukoliko
niste zavrili fakultet ne traite rukovodea mjesta u
vrhunskim poduzeima, ili ako ste prikovani za kolica traiti
posao radnika na mostu je glupa rabota. Sukladno svojim
mogunostima traite posao.


Jo jedna tehnika za privlaenje posla
---------------------------------------------

Ova tehnika zahtjeva bilo ulja od korijena High John the
Conqueror biljke ili kako ga neki samo zovu High John (ili
John the Conqueror) koje moete dobiti u svakoj poznatoj
botaniarskoj radnji. Drugo ima za tu biljku je "Jalap".
Ako moete, uzmite korjen. Ulijte etvrtinu vode u tavu od
Pyrex-a i kuhajte 15 minuta. Sauvajte korijen za druge stva-
ri, ali zasada ulijte vodu u manju staklenku i zaklopite. Za
upotrebu, ulijte malo sdraja na dlan i trljajte po tabanima
(donjem dijelu stopala). Ovo e vas navoditi do novca, ume-
sto da navodi novac k vama.
Ako moete nai samo ulje, upotrijebite samo kap kako biste
pomazali petu vaih stopala i posipajte malo talcum pudra
unutar pete vae cipele (Dame koje koristite sandale ili
cipele koje se na peti veu kopom, nisam siguran to bih
vam rekao).
Koristite tehnike koje sam podijeli s vama, koje su
jednostavne i lako izvodljive. Nek se novac slijeva u vae
ruke i najbitnije od svega: imajte plan kako ga iskoristiti.

Tehnike za privlaenje
novca (drugi dio)Pametan arobnjak e postati student trgovanja i ekonomije.
Ne sugeriram da istom potrite posati financijski strunjak
ili bilo to drugo, osim ako vam takvo to doista nije priraslo
srcu.
Radije bih vam preporuio da izdvojite vremena i pro-
studirate to uiniti s novcem kad ga jednom dobijete.
Nauite sve to moete o tome i napravite jednostavne,
strateke odluke kako biste poveali prihode.
Najpametnije je zapoeti vlastiti business. Unato tome to
Administracija za male poduzetnike tvrdi kako veina malih
business-a propadne u roku 6 godina, iskreno to je OK.
Business koji propadne predstavlja ogroman otpis
oporezujuih trokova.


Novani pauci
-----------------

Ovo je jednostavna novana tehnika koju rado prakticiram:
uzmite novanice od deset kuna i postavite ih na svoju
fotografiju na mjestu gdje radite. Pomaite svaku novanicu
sa "Money Drawing" uljem. Zapalite malo "Money Drawing"
tamjana i drite svaku novanicu u dimu nekoliko sekundi.
Koristei moj PDF naslovljen "Skrb i prehrana podinjenih"
(The Care & Feeding of Thralls), podinite kako biste pratili
razvoj i napredak vaih novanih pauka.

Okultna revija broj 1
13Potom potroite novanice od 10 kuna u to daljem i irem
krugu moete. Probajte potroiti po jednu u svakoj prilici,
zajedno sa ostalim novanicama koje nisu tretirane aro-
lijom. Naprimjer, kad platite jelo u restoranu potroite izme-
u ostalih i jednu novanicu tretiranu arolijom, kupujete li
neki asopis potroite i jednu tretiranu novanicu arolijom,
kupujete li nove cipele upotrijebite jednu tretiranu nova-
nicu itd...
Kasnije tijekom iste veeri (kada ste potroili novanicu)
jednostavno pozovite Novane pauke koje ste potroili i
recite im da pozovu prijatelje svih veliina i dovedi ih vama
u kuu.
elite li stvoriti novac, morate investirati u vrijeme, energiju
i najvejrojatnije novano na sebe samog. Koji su vam
nedostaci ? Veina ljudi koje poznam imaju nisko miljenje o
sebi ili im nedostaje entuzijazam. Ozbiljno, poznam Pagane
koji e se prepirati i urlati na svijet o osobnim stavovima, ali
da im velite da pitaju nekog hoe li neto kupiti zamrznu
se i vele da oni to jednostavno ne mogu.
ao mi je, ali to je sranje. Moete li iznijeti svoj stav i svaditi
se oko toga, tada ve prodajete. Vrlo jednostavno. Prodaja
predstavlja stepenicu iznad pitanja nekog za novac radi se
o potraivanju i dobivanju. Postoji li uvjeravanje u procesu ?
Ne uvijek ali ponekad DA.
Ako ste ikad proveli vremena razgovarajui s Markom
Markoviem o nekoj politikoj stavci, imate snana uvjerenja
glede vlade, oporbe, ekonomije zemlje, religije, vegeta-
rijanstvu, zatiti okolia itd... ve ste pokuali drugoj strani
prodati Va stav. " O ne Moloe ! Nisam prodavao nita ! Sa-
mo sam uvjeravao Marka Markovia zato bi trebao znati o
"X" stvari" Dio procesa prodaje predstavlja informirati kupce
o robi ili usluzi koju nudite.
Uskoro u napisati knjigu za Paganske businessmen-e i
nauiti ih jednostavnim tehnikama kako bi mogli zapoeti i
raditi business za koji imaju strastvenu elju, bez da izgube
ivotnu uteevinu.
Mentalni Valovi
-------------------

Godinama prije nego sam odpoeo s Okultnim, iskuao sam
se u onom to zovem Mentalnim valovima. aavo ? Isprika
na nespretnom naslovu za jednu vrlo lijepu tehniku.
Sve je zapoelo kada sam jo ivio daleko od posla oko 40-
45 minuta daleko bez prekoraenja brzine. Poeo sam raditi
cijeli niz Pentagrama kako bih zatitio auto. Uslijed toga mi
se rodila ideja zamiljajui cestu kako mi alje misaoni val o
tome da li policija koristi radar ili ne.
Odpoelo je funkcionirati izvrsno, jer sam dobivao osjeaj u
sebi je li policajac iza ovog breuljka ili nekog ugla. Uspo-
rivi kako bih se uvjerio, Gospon od zakona je stajao tamo s
radarom.
Kasnije sam poeo eksperimentirati aljui misaoni val poli-
cija da se makne ili ak da zaspu. Ne smijte se! Proao sam
pored jednog policijskog vozila u kom je policajac bio naslo-
njen na sjedalo uvjerivi me da ili spava ili se tek poinje bu-
diti.
Potom sam napustio posao i odpoeo s relativno novom
radnom pozicijom na kojoj je vlasnik proveo 3 tjedna sjedei
pored mene tijekom veeri, uei me o svojim proizvodima i
uslugama, te kako se odnositi prema kupevim pitanjima
preko telefona.
Zvao sam druge kompanije, specijalizirane radnike za tele-
fonske i ine kompanije pokuavajui ih zainteresirati za
alate koje prodajemo. Nemoj raditi greke, nai su alati vrlo
skupi poduavao me moj gazda, "cijena je kurvinska igra"
stoga ne prodaj fokusirajui se na cijenu.
Prva su dva tjedna bila otuna i onda sam se sjetio: mentalni
valovi. Ako je funkcioniralo na policiji zato nebi i prodajui
neto? Tako sam drei vizitku kompanije s tel. brojem nazi-
vao raspitivajui se tko je manager ili poslovoa u kompa-
niji. Kada bih dobio ime to je bilo sve to sam trebao.
Zatim sam drao vizitku i odaslao misaoni val koji je toj
osobi govorio: Opusti se, razgovaraj samnom, imam tvoju
naklonost, kupit e od mene. Ineresanta stvar je da su te po-
slovoe uvijek bili uviavni ljudi s kojima moe razgo-
varati. Nitko od njih nije bio bijesan to ga uznemiravam i
tog tjedna me jedan od njih nazvao natrag da se raspita o ci-
jeni. Kada sam mu uslijed razgovora telefonom odaslao
mentalni val, rekao mi je (citiram) : "Mi STVARNO trebamo
taj alat. K vragu ! Dajte mi broj svog faxa da Vam poaljem
narudbu".
Naravno, nisam prodao SVAKI PUT, ali sam imao rezultate.
Neki od ljudi s kojima sam razgovarao mi nisu mogli po-
moi, ali bi mi proslijedili broj nekoga za kog su bili sigurni
DA E kupiti.
Mentalni valovi mogu biti koriteni na razne naine, ne sa-
mo za prodaju. Uostalom vidite na mom prikazu kako je jed-
nostavno, plus rtvovanog vremena i strpljenja, prihvatit e
te da stvar funkcionira.
Budui da sam imao klju od zgrade na prvom prodajnom
mjestu, otiao sam na posao jedne veeri kada je vlasnik zap-
lovio (vlasnici esto imaju obiaj razbiti se od alkohola) i
uzeo sam sa sobom svoj priruni alat za privlaenje novca.
Uzeo sam sa sobom Money Drawing pomast i pomast Ve-
likog Ivana (High John), Money Drawing ulje, poslovni us-
pjeh (business success) i sretnih 9 pranja (lucky 9 wash) i
unio sam to u prostoriju koju sam morao tjedno posvetiti za
sreu.
Uzeo sam kantu za ienje poda i malo vode kako bih
izglancao betonski pod i zapalio malo od oba pomazanja i
zakluao vrata svog ureda.
Namjera je bila ukloniti negativnu vibru iz ureda, budui da
je bila ve znatno akumulirana tamo i zamjeniti ju s
Okultna revija broj 1
14pozitivnom, prikladnom za prodaju. Pokazalo se korisnim
jer sam poeo ozbiljnije koliine prodavati, to je privuklo
panju mog gazde.
Novi koji sam ostavljao u ladici svog kabineta, osim ako je
bio petak tada bih ga do ponedjeljka uzeo sa sobom kui, po-
mazao bih i osnaio ponovo sa novano/sretnom vibrom i
vratio nazad u ponedjeljak ujutro.
"OK Moloe, nemam posao u kom ostvarujem prodaju. U
slijepoj sam ulici to se posla tie. to da radim ?"
Opcije su Vam ograniene, ali jo uvijek moete zaraditi.
Npr. Plavi oglasnik i Njukalo su dva jednostavna naina na
koja moete brzo zaraditi.
Mentalni valovi mogu biti upotrebljeni da biste odaslali
poruku svom osoblju (ili kupcima) unutar grada, drave u
kojoj ivite, pa ak i izvan njenih granica. Sjeam se, itajui
knjigu John Pope-a "The ten day Money Miracle Techique"
(izdav. Finbarr International 1993) gdje autor takoer pre-
poruuje odaslati mentalni val u smjeru gdje elite prodati
ili od koga traite novac.


Mentalni Valovi upueni specifinoj osobi
--------------------------------------------------------

Najbolje je ako imate fotografiju osobe na koju elite utjecati,
ukoliko nemate koristite sve to imate o toj osobi. Fotografija
sadri sr osobe i tako aljui mentalni val dobiva dodatni
naboj kako bi ste utjecali na osobu da uni to god traite od
nje.

Magnet
-------

Evo jedne jednostavne i uspjene tehnike privlaena novca
na koju sam naiao prije par godina: elite li dobiti od nekog
neto poput odreenog iznosa, auta, ugovora, posla ili to
ve, pribavite fotografiju te osobe.
Poloite fotografiju na mjesto Vaeg radnog oltara i pored
fotografije polegnite jednu svoju. Potom uzmite dva
magneta, svaki u jednu ruku i recite: Kao to su ovi magneti
privlani, tako e i (izrecite ime osobe na fotografiji) biti
privuen meni! Osjeat e sklonost k meni i vjerovati mi!"
Stavite magnete na fotografije, drite ruke iznad obje
fotografije i magneta i poaljite mentalni val u svoje ruke, iz
ruku u dlan i iz dlana u fotografije.
Posvetite misli toj radnji i dajte si malo vremena kako biste
isprobali ovu tehniku. Upamtite da je nuno podijeliti dio
novca sa siromanima. Ne pljujte i ne budite zli prma bes-
kunicima i siotinji, jer kao to je moj djed znao rei: " Nikad
ne zna tko je zakamuflirani Aneo".


Dodatna literatura:

The Ten Day Money Miracle Technique by John Pope
(Finbarr International; 1993)

The Money Secret by Donald Ivor Peake (Finbarr
International; 1988)

Money Spells by Donna Rose (Mi-World Occult Supplies;
1978)

Moneylove by Jerry Gillies (M. Evans & Co.; 1978)

Think & Grow Rich by Napoleon Hill (Tribeca Books; 2011)

Brat Moloh 9 6 9 je moderni arobnjak i autor vie
knjiga i teajeva o magiji. 1989-e je iniciran i treniran u
kovenu Aleksandrijskih vjetica. Bavi se uobiajenim poslo-
vima iz podruja marketinga i prodaje. U jednom mu je
trenutku dozlogrdilo imati novca tek za puko preiv-
ljavanje, stoga se okrenuo izuavanju arobnjatva. Pokazuje
interes iskljuivo za konkretne rezultate glede seksa, novca i
moi. Posveen je za voodoo sveenika 2009-e. Njegov se site
nalazi na sljedeoj web adresi: www.molochsorcery.com/Okultna revija broj 1
15
Hudu, misterija naziva i
mo rijei

Shadow

Prije nego se pozabavimo samim sistemom, dobro je na-
pomenuti par stvari o samoj rijei Hudu, njenom porijeklu i
kako se razlkuje od Vudua.
Etimologija same rijeci Hudu (org. en. Hoodoo) ni dan
danas nije u potpunosti poznata. Mada se smatra de je po-
rijeklom iz afrikog jezika (tzv. Hausa jezika.grupa) sma-
tra se da su je kao takvu u Sjedinjenim Amerikim dra-
vama prvi upotrebili irski mornari. Naime, irsko - galski
arhaizam Uath Dubh koji se izgovarao Hudu, oznaavao
je jednu vrstu zloslutnog fantoma, utvare koja je pohodila
brodove i donosila nesreu. Drugi pak, a meu njima i
Zora Nil Harston (org.en. Zora Neal Hurston), folklorist i
poznavalac Vudu i Hudu kulture , smatraju da je rije
Hudu ustvari iskvaren oblik rijei Vudu, to svakako nije
nezamislivo. Evropski kolonisti nisu imali razumijevanja
za obiaje i folklor afrike dijaspore u Americi, a svakako
nisu dobro razumjeli dijalekat Kreole (org.en. Creole) i
termine koje je ta zajednica koristila meu sobom. Trea
kola miljenja (prema tvrdnjama Eoghan Ballard) pak
tvrdi da bi rije mogla poticati od naziva za granu Palo
(magijsko - religijski sistem afrike dijaspore proizaao iz
haianskog Vudua) tzv. Palo Judio (doslovno Jevrejski
Palo, oznaava nesikretizovanu praksu Palo-a , dakle bez
hrianskih elemenata) gdje se Judio izgovara Hudio.
Bijelci, veinom antropolozi i nedovoljno upueni pois-
tovjeuju Hudu i Vudu i koriste rijei kao sinonime, neki
ak pretenciozno napominjui kako se ne kae Hudu ve
Vudu. U stvarnosti to su dva , iako povezana, prilino raz-
liita sistema ! Nadalje za Hudu se jo mogu pronai

izrazi kao to su arobnjatvo (org.en. Conjuring) vje-
tiarenje (org.en. witchcraft) korjenovanje (org.en. root-
work) , dok se onaj ko se bavi Huduom naziva korjen-dok-
torom (org. en. root doctor) dvoglavim doktorom, Hudu
ovjekom (ili enom) ili arobnjakom (org.en. Conjurer).
Rije Hudu je takoe multifunkcionalna, i kao takva moe
se koristiti (u engleskom jeziku) kao imenica, glagol ak i
pridjev, a da se pri tome ne mora strukturoloki (gra-
matiki) mijenjati.
Primjer : That man had been hoodoo , causing him ill. So
they went to a Hoodoo doctor that killed the hoodoo cha-
rm
U prevodu Taj ovjek je bio zaaran, te je otiao Hudu
doktoru, koji je ponitio hudu aroliju

ta je to Hudu?

Uvreena definicija je da je Hudu sistem nie, ili folk
magije, narodne magije afriko-amerikog porijekla. Iako
prilino suva definicja daje nekakav generalizovan opis
Hudua. I takoe istie jednu bitnu stvar a to je da je u pita-
nju magijski sistem , to je osnovna razlika izmeu Hudua i
Vudua (Vudu je magijski ili magijsko-religiski sistem , kao
u sluaju Kreole Vudua, ili Nju Orleans Vudua), i istie
uticaj afrike kulture.
Ali uticaju Vudua i predakog kulta iz Zapadne Afrike nije
niti dominantan, niti jedini. Hudu sadri i druge
elemente:

Hrianstvo - Hudu je karakteristian po radu sa ofi-
cijelnim i narodnim Svecima, potovanju i sluenju
istim, te koritenju Hrianskih molitvi i tekstova iz
Biblije kao rijei moi, ali i koritenju hrianskih re-
likvija u praktinom, ritualnom radu. Neki pripi-
suju rad sa svijeama kao jo jedan uticaj Hrian-
stva na Hudu. U Nju Orleansu, Vudu je sinkreti-
zovan sa Hrianstvom, te su hrianski Sveci i iko-
nografija svojevrsna maska pod kojom se oboavaju
Vudu duhovi zvani Loa
Kabala i Judaizam - uticaj Kabale na Hudu ogleda
se u koritenju Psalma kao rijei moi, kabalistikih
imena Boga, kabalistikih talismana i potovanje
Mojsija i Solomona, kao neku vrstu zaetnika Hudu
arobnjatva (org.en Hoodoo Conjure)
Evropski, afriki i indijanski herbalizam ogroman,
ako ne najvei dio Hudu magije zasniva na magiji
Okultna revija broj 1
16
biljka i spravljanju raznovrsnih formula (ulja, mirisi,
soli za kupanje, prahovi, kupke za pod i drugo) po-
sebno upotrebi korijenja po kome se Hudu ponekad
i naziva korjenatvo (org.en. rootwork, vidi gore u
tekstu) za spravljanje ulja i Hudu vreica. Evropski i
indijanki folkor su takodje imali velikog uticaja na
Hudu, pogotovu germanski i britanski/keltski fol-
klor i sujeverja. ). Srednjevjekovni evropski grimo-
ariji , kao to su Klju Kralja Solomona, Crna Ko-
koka ili Koka sa zlatnim jajima (org.en. Black
pullet) djela o etnomedicini i nioj magiji Alberta
Magnusa i drugi. Peati iz pomenute literature se u
Hudu magiji koriste kao simboli, amuleti, talismani,
ili se dodaju u Hudu vreice.
Hari Midelton Hajat (org.en. Harry Middleton Hyatt)
evangelistiki svetenik i folklorist zabiljeio je ogroman
broj Hudu folklore, vjerovanja i kazivanja , koji su nastali
kao nasljee evropskog folkora, u svom djelu Folklor u
okrugu Adams, Ilinois (org.en. Folklore in Adam county
Illinois) jednog od najuticajnih okultnih tekstova na modern
Hudu praksu. Tu su naravno i gore pomenuti, evropski
kultni textotovi od kojih jo valja napomenuti ovdje Pov
Vov , ili uspomene davno izgubljenog prijatelja (org.en. Pow
wow or memories of long lost friend od John George Hofman-
a), Egipatske tajne Alberta Magnusa, i esta i Sedma knjiga
Mojsijeva, koje se uglavnom koriste kao izvor magijskih pe-
ata, dok se rituali opisani u posljednjim, u Hudu magiji ne
praktikuju.
U novije vrijeme, pojedini praktiari nastoje da uvedu
hinduistiki panteon u Hudu kao alternativu hrianskom
sistemu Svetaca.

Regionalne razlike i Nju Orleans

Iako su osnovni elementi, Hudu, pa ak i naziv za ovaj
magijski sistem razlikuju se u regionima ak i dravama.
Postoje metode Hudu magije karakteristine samo za Hu-
du specijalnog mjesta ili oblasti. Te tako imamo Texas Hu-
du, koji je pod uticajem latinoamerike folk magije i spiri-
tizma, ili Missisipi Hudu koji je osoben po specijalnom,
zlokobnom metodu magije naoenja tete poznate kao Mi-
sisipi arobnjatvo smrti, ili Ubijanje boli (u org, Mississippi
death conjure or Killing hurts) .
Tu je i jedan on najstarijih i posve osobenih sistema Hudua,
a to je Nju Orleans Hudu. Najee nazivan Hudu Vudu
jer je Luizijani jako teko pronai praktiara koji praktikuje
Hudu a ne praktikuje Nju Orleans Vudu, ili Kreole Vudu
osoben po tome to ne zahtijeva inicijacju, da bi se mogao
obavljati rad sa Loa duhovima. tavie, Dvoglavi doktori i
Mame sa raskra (org.en. Crossroad mamas) potuju i rade i
sa Svecima i sa Loa duhovima. Oni mogu ujutru ii na
Misu u oblinjoj katolikoj crkvi a odravati spirtualne
Vudu sluzbu uvee u svojim kuama ili ak na ulici.
Mnogi tvrde da je rodni grad Hudua upravo Nju Orleans,
a neki cak za prelomne trenutke roenja ovog sistema
uzimaju kraj 19. vijeka i vezuju ih za kultno mjesto u New
Orleansu, trg Kongo. Nedeljom, robovima je po crnom
kodeksu (tzv. Codex noire) bilo dozvoljeno okupljanje i
pjevanje nacionalnih pjesama i odravanje spiritualnih
plesova. A to je na svojevrstan nain bio poetak raznih
vrsta sloboda za robove, izmeu ostalih, spiritualnih. Istina
je ustvari da se Hudu vjerovatno razvijao na vie mjesta
odjednom, ali do 1970.e takva praksa je bila zabranjena
svuda osim u Nju Orleansu.


Na slici: Botanika koja prodaje potreptine za
Hudu

Jo jedan generalni uticaj na regionalni razvoj Hudu magije
(mada i na nacionalnom nivou) svakako su imali neki od
prvih, veih snabdjevaa okultnog inventara, koji su kao
takvi neposredno, nametali svoj monopol i uticali na
formule koje su se koristile u Huduu. Na primjer, jedni od
prvih snabdjevaa spititualnim potrebtinama u Sjedi-
njenim Amerikim dravama, izmeu dva svjetska rata
(uglavnom u period izmeu 1930 - 1950) bili su Neumann
i kasnije Novelty. Iz njihovih proizvoda e evoluirati, ono
to je danas u svijetu nairoko poznato kao Hudu proiz-
vodi.

Metode i mjesta moi

Iako popularna definicija kae da je Hudu sistem folk ili
narodne magije, ja vas kao praktiar uvjeravam da Hudu
zna biti izuzetno ceremonijalan. Ne kao u ritualima visoke
magije, atame, pehar, pentakli, tapovi, ceremonijalne
odore, otvaranje i zatvaranje krugova, sve to predstavlja
stvari koje se u Hudu magiji ne koriste. Pa ipak dosta ritu-
ala i arolija u korjenatvu , neophodno je ponavljati uzas-
topno nekoliko dana, paliti svijee, istiti podove, kupati se
i paliti mirise, sve praeno esto tano odreenim (naje-
e neparnim, 1 to 3 ili 7, 9, 13 ) brojem recitovanja psalma i
molitvi. A opet veliki, ako ne najvei broj Hudu arolija se
sastoji u paljenju tzv. ureenih svijea (org.en. fixed can-
dles) to bi znailo, premazane odgovarajuim okultnim ili
Hudu uljem, urolanih u bilje ili poprskanih prahovima, i sa
urezanim simbolima ili magiskim peatima, koji se u
papirnoj formi mogu staviti ispod svijea.
Da bi smo najbolje razumjeli korjenatvo, ili Hudu, moda
bi bilo najbolje da predstavimo osnovne metode rada i nji-
hovo porijeklo, jer generalno moemo govoriti o dvije vrs-
te metoda i tehnika koje se smjenjuju (to ne znai koriste
nezavisno jedna od druge) i to :

1. Afriko magijsko nasljee
Magijski rad na mjestima moi (raskra, vode,
groblja i hrianske crkve)
Magija otisaka stopla (org.en. foot track magick) je
grupa tehnika, direktno nasleena iz zapadno af-
rikog spiritualnog rada, koja se odnosi na simpa-
tetiku magiju uraenu pomou neijeg otiska sto-
pala, ili mjesta na kome neko gazi, prolazi i sl.
Najee (mada ne isklljuivo) se ove metode
Okultna revija broj 1
17
odnose na nanoenje zla i najsilnije su
balkanskom konceptu, nagaza, nagravisanja,
zakopavanja stvari (u Hudu magiji vreica i tegli
ili boca) gdje e ciljana osoba prei preko toga.
Jedan primjer ukljuuje uzimanje zemlje sa neijeg
otiska stopala, mijeanje iste sa crvenom
paprikom, siretom i crnim biberom , stavljanje u
teglu i bacanje u rijeku koja tee iz grada, u
vrijeme kad Mjesec opada (ukoliko je mogue,
mjeseeve faze nisu obavezujue za Hudu
praktiare). Ovakve ini, vjeruje se, slue da nat-
jeraju nekog da se odseli, ode daleko od nas ili
nas prosto ostavi na miru.
Ritualno ienje prostora i pranje podova - koje
se obavlja ili ritualnim icenjem metlom ili raz-
nim kupkama za podove, od kojih je svakako
najpopularnija, a po mnogima i najmonija tzv.
kineska kupka (u osnovi mjeavina deterdenta ili
sapuna sa etarskim uljima azijskih aromatinih
biljaka, kao to su limunove trave, citronele, ver-
tivera i vlakana sa nove metle). Metlom se brie sa
unutra ka napolju, a posle se esto pod opere po-
menutim kupkama (org.en. floorwash , doslovno
podoper ili podopera), da bi se na kraju poprskao
Svetom Vodicom , ili Hudu kolonjskim voidcama,
ili pak lagano poprska nekim prahom. Pranje
podova u Hudu magiji nije iskljuivo protje-
rujueg karaktera, kako bi bilo lako pretpostaviti,
razne kupke za pod se koriste da privuku partne-
re, muterije, pozitivne duhove isl., te mogu
sadrati sastojke poput braon eera ili cimeta.
Ritualno ili obredno kupanje - je jednostavno
spiritualna praksa pranja tijela, uz pomo raznih
magijskih kupki. esto se savjetuje da ovakve
kupke prethode ozbojnijim inima i ritualima, u
apotropijskom radu, ali i za privlaenje ljubavi,
partnera i novca na primjer. Izvorno, ovakve
kupke su imale svrhu proienja ne samo tijela
ve i duha, kao i svrhu u inicijaciji, dok su sa
evropskim uticajima dobili raznovrsnije uloge
(vidi kasnije u tekstu)
Polaganje trikova, krianje i raskriavanje - su
metode koje su esto usko povezane sa magijom
otisaka stopala i podrazumijevaju polaganje ili
prosipanje stvari po podu, najese u obliku X
slova, otkuda i naziv kiranje ili prekriavanje
(org.en. crossing) , pri emu osoba koja nagazi
ovako prosut prah ili recimo Ratnu vodu (org.en.
War Water, voda u kojoj su potopljeni ekseri dok
ne zahraju) postaje prekriena (org.en. crossed)
ukleta (org. en. hexed, cursed) ili otrovana kroz
stopala (org. en. feet poisoned). Takva stanja se
lijee vezivanjem apotopijskih premeta za lan-
ke, raznih korjenova (npr. korjenova nekoliko
vrsta biljaka iz roda Virburnum) ili postavljanjem
srebrnih novia u cipele, to je ujedno i zatita od
ovakvih baenih, poloenih trikova (org. en.
Lain tricks)
2. Evropske, kabalistike i hrianske (i eventualno
druge tradicije u maloj mjeri) metode
Upotreba bilja, minerala (neorganskih materija) i
ivotinjskih djelova prema anglo-germanskoj
tradiciji i vjerovanjima vezanim za iste. Ovo je
posebno uticalo na formule koje se koriste u Hudu
magiji, pa se tako, npr, ranije pomenuta spiritu-
alna kupka za uklanjanje zla i proienje najee
pravi kao infuz od izopa ili miloduha (Hyssopus
officinale) esto uz dodatak soli, ponekad i rute,
petrovca, bosiljka i sl. Takva kupka se posipa niz
sebe, ili se u njoj potopi cijelo tijelo 9 ili 13 puta, a
esto se ita Pokajni Psalm 51, i na taj nain se
praktiar isti od grijeha , zla i krianja, pogotovo
ako ih je sam, inei nepravdu na sebe navukao.
Koritenje judeohrianskih talismana i peata i
srednjevjekovnih grimoarija ( vidi ranije u tekstu )
Koritenje hrianskih molitava i Psalma, Bojih
imena i sl.
Vjerovanja vezana za predmete iz domainstva,
makaze, metle, hleb, so, biber, djelovi tijela itd.
Sporadina, i esto individualna upotreba sistema
Mjeseevih faza/mijena i astrolokih korespon-
decija i zodijaka. Veliki uticaj ima i okultni sistem
korepodencija boja , to se posebno ogleda u upo-
trebi bojenih svijea i tkanina u raznim bojama za
pravljenje vreica/talismana. Pojedini Hudu prak-
tiari konsultuju sisteme korespondencija dana u
nedjelji i planeta i predloenih vrsta magij-
skog/spiritualnig rada pogodnog za te dane ,
najee prema Kjuu Kralja Solomona.

Okultna revija broj 1
18


Na slici: Nju Orlins Vudu Kraljica Mari Levo

Mjesta moi u Hudu magiji predstavljaju kultna mjesta ,
gdje su spiritualne energije jake. Takoe ta mjesta su esto
vezana za pretke ili oboavana bia i mogu biti njihova
stanita. Taj koncept balkanskim narodima je vrlo poznat,
jer i mi imamo svoja raskra, groblja, vodenice i sl.
U Hudu, i kao i sistemima izvedenim iz zapadnoafrikog
Vudua (kasnije preseljenog na Haiti , a vremenom u ostale
djelove svijeta) postoje neka osnovna mjesta moi, od
kojih izdvajamo etiri univerzalne kategorije (u svim
tradicijama i podgranama sistema) i to:
1. Groblja povezana su sa predakim kultom iz Afrike.
Hudu praktiari nabavljaju nezamjenjivu zemlju sa groblja
(org. en. graveyard dirt) koja se za razliku od balkanskog
ekvivalenta, koristi i u pozitivnom, i u negativnom radu.
tavie, moda ee u pozitivnom. Duhovi uvari groblja
se odobrovoljuju traenjem dozvole i potovanjem, osoba
ulazi, uzima zemlju sa odreenog broja grobova (recimo sa
osam nepoznatih grobova i jednog djeijeg, za magiju
iscjeljivanja) a onda plaa viskijem i srebrenim
noviima, nekad i slatkiima. U Nju Orleans Huduu, a
pod jakim utjecajem Vudua, vjeruje se da na groblju borave
tzv. Baroni, ili porodica Cimetre, familija Loa duhova
smrti. Smatraju se izuzetno monim, aljivim i vulgarnim, i
vole viski kao i cigarete, otuda se ponekad takve ponude
ostavljau prilikom sakupljanja zemlje sa groblja. Groblja
slue i za raznovrsne rituale, recimo pravljenje boca koje
treba da uutkaju osobu koja iri traeve i lai, ili na drugi
nain ini veliku tetu rijeima. Takva boca se nakon to
je napunjena sastojcima, i posveena rijeima moi (Psalm
31:17-18 za ovu priliku) bude zakopana i ostavljena na
groblju.
2. Raskra - raskra su kultna mjesta gdje se spajaju
putevi, samim tim i energije, i gdje obitavaju htonski
duhovi. U hudu magiji na raskrima se pravi pakt sa
Crnim ovjekom koji je personifikacija poznatog Vudu
Loa duha , Tata Legbe (org.en. PaPa Legba) , esto u ranim
biljekama o afriko-amerikoj zajednici i crncima
pogreno poistovjeivan sa Hrianskim avolom. Na
raskrima se ostavlja preostali vosak od rituala sa
svijeama , ostavljaju se ponude ili prosipa tenost kojom
su se ritualno prali podovi. To su samo neke od praksi. U
Nju Orleansu, enski praktiari (posebno oni koji prakti-
kuju i rad sa Loa duhovima) se ponekad u tipinom
junjakom slengu nazivaju Mame sa Raskra. U Nju
Orleansu ljudi jako potuju Tata Legbu, i esto izvode
jednostavan ritual gdje na sve etiri strane raskra bace
po tri slatkia i po jedan novi i izgovore elju odlazei
bez osvrtanja sa vrstom vjerom kako e im Legba pomoi
u ostvarenju iste.

3. Vode rijeke i mora slue za obavljanje reznih rituala,
esto osobaajuih. Hudu praktiari vjeruju da je Bog
stvorio vode da zadre i odagnaju zlo od ljudi, pa se esto
na rijeci bacaju stvari kojih se elimo osloboditi, ili ini sa
teglama u kojima se ljudi ili druga bia protjeruju (vidi
primjer ranije u tekstu), takoe ritualno kupanje se pone-
kad obavlja u njima. Plava boja morske vode plai ljutite
duhove (tzv. haints) a sama mora i okeani su po Nju Orle-
ans Vudu Hudu tradiciji povezani sa Jemajom (org.en. Ya-
maya ili Yemonya) Vudu Loa duhom brine prirode, koja
donosi smirenje i razbijanje blokada. esto se za tu svrhu
nose sedam bijelih rua koje se bacaju u vodu uz molitve
majki sedam mora nakom ega se tijelo 7 puta potopi u mor-
skoj vodi. Hudu praktiari odlaze na vode i, sakupljaju vo-
de sa pet izvora (rijeka, more, kinica, esmena ili izvorska,
i Sveta vodica) mijeaju, te koriste kao Vodu Mira (org.en.
Peace water) koja se koristi u pozitivnom radu i kao
odgovor na tzv, Ratnu vodu.
Na slici: Boginja Jemanja

Okultna revija broj 1
193. Katolike crkve Sveta mjesta gdje Huduisti odlaze da
se mole Avramovom Bogu, Hristu i Svecima, uzimaju
Svetu Vodu, primaju krizme i Blagoslove. Nasuprot popu-
larnom uvjerenju, i odsustvu institucializovanog morala i
etike, Hudu ljudi su vrlo esto predani i vjerni Hriani.
Izmeu ostalog esto koriste hrianske relikvije u svom
radu, oslikane svijee u staklu, tzv. novene, medaljone
svetaca i slino. U Nju Orleansu postoji legenda o Vudu
kraljici Mari Levo (org.en. Marie Leveaux) koja je je jednom
prilikom provela (po nekim verzijama) tri dana u crkvi , sa
ljutim paprikama u ustima , u tihoj molitvim, te je istim
ritualom osobodila zloinca od, do tada, sigurne presude.

precizno prikazuje praskus i razlike Vudu i Hudua u
Luizijani.

Reference:

Istorijat.Hudua.,.konsultovani.izvori:
http://www.luckymojo.com/hoodoohistory.html
Hoodoo herb and root magick od Catherine Yronwode
Hudu u poularnoj kulturi
Voodoo Hoodoo spellbook od Denise Alvarado, Guide to
serving Seven African Powers od istog autora
Hudu je tema mnogih bluz pjesama, sama rije, raskrsnice i
uvene hudu vreice, inspirisale su mnoge bluz umjetnike.
tavie neki su navodno stekli umijee sklapajui pakt sa
Crnim ovjekom sa raskra. Jedan takav uveni notorni
primjer je sluaj gospodina Roberta Donsona (org.en.
Robert Leroy Johnson), premda je kasnije utvreno da se
vrlo vjerovatno radilo o Tomiju Donsonu (org.en. Tommy
Johnson), prijatelju ranije pomenutog. On je tvrdio da ga je
ovjek sa raskra nauio da svira gitaru, tako to je otiao
na raskre u pono, gdje mu je veliki crni ovjek, pojavivi
se u pono natimovao gitaru, pa mu je dao nazad u
ruke, nakon ega je ovaj postao izuzetno poznat i vjet
umjetnik na gitari.
www.luckymojo.com/crossroads.html ,
Charms spells and Formulas od Ray T Malborugh a
http://www.examiner.com/voodoo-in-new-
orleans/denise-alvarado kosultovanu u dijelu vezanom za
Kongo trg i Marie Leveaux legendu
Grobljanske ini za uutkivanje osobe, prafrazirano sa
http://herb-magic.com/aloes.html


Jedna od starijih , a i danas dobro poznatih Bluz numera
Hudua je Hoodoo Lady Blues od Artura Krudopa (org.en.
Arthur Crudup). Zatim tu su primjeri poput Louisiana
Hoodoo blues od Ma Rejni (org.en. Ma Rainey), ili od Bo
Didlija (org.en. Bo Diddley) Who do You love koja govori
o mukarcu koji je koristio Hudu trikove da privue djevoj-
ku.
Hoodoo je vaan motiv u filmu Pono u vrtu dobra i zla pre-
ma romanu Don Berendt (org.en. John Berendt), pominje
se u popularnoj seriji Lovci na Natprirodno (org.en. Super-
natrual), a radnja filma Klju od kosti/ju (org.en. Skeleton key)
formira se oko Hudu prakse u Nju Orleansu, i u veini vrlo

Na slici: Blagosiljanje i posveivanje tri Moudoa
Okultna revija broj 1
20
Magija Svea
Fr. Hermes Primus Trismegistos

Primena svea u magijskim ritualima datira jo od same
spoznaje magije, od starog veka i najstarijih vremena.
Naime, jo u Egiptu, Mesopotamiji, Vavilonu, u sumerskoj
civilizaciji, Indiji, Persiji, Staroj Grkoj i naposletku Rimskoj
imperiji, voskarski zanat bio je veoma cenjen i traen, a
mnogi veleposednici i vladari imali su svoje voskare koji su
izraivali svee posebno za njih i njihove duhovnike,
gurue, svetenstvo, vraeve i magove.
Ponekad su i sami magovi izraivali svoje svee, koje su
posebnim ritualom namene, inicijacije izraivali za
unapred pripremljene magijske obrede. Samo svojstvo
voska u ezoterinom svetu, pored osnovne, odravanja
plamena, imao je i dublje ono metafiziko svojstvo,
isezavanja odreenog ve nanetog magijskog uticaja, od
strane istog ili drugog maga, ali i lepljenje ini za subjekt.
Pored ovih svojstva, svee u spirituanom svetu,
predstavljaju sam subjekt, bilo da je on fiziki egzistentan
ili je prisutan samo kroz duhovno polje, te se putem svea
prizivaju razni duhovi, demoni i due pokojnika, potom,
boanstva i polubogovi (sefiroti, aneli, deve i sl.), koji se
putem ovog kanala vizuelizuju i daje im se fiziki oblik.
Svee, dakle, predstavljaju kanal na koji se putem sinteze
svesti i podsvesti vezuje mag, kroz spiritualnu auru i
astralno telo, za subjekt, a potom, svojom voljom deluje na
njega ili prima podatke o buduim i prolim dogaajima u
vidu vizija ili pretskazanja.


Na slici: Elifas Levi
Elem, jo je Elifas Levi, poznati okultista, gnostik i
teoretiar magije, najvie u domenu Kabale postavio u
svom delu Taranscedentalna magija, tri osnovna
principa - zakona magijskog delovanja, koji su primenjivi i
na oblast u engleskom govornom podruju poznatijom pod
nazivom: Candle Magic, odnosno Magija svea. Prvi
princip Visoke magije ( High Magic), kod Levija je u
saglasnosti sa Alisterom Kroulijem i njegovom uvenom
devizom: ini to ti je volja! (Do What Thou Wilt!), te
Levi kae da je osnovni princip Visoke magije, jaka volja,
koja mora nadjaati vae psihike barijere (predrasude,
strahove, bes i sl.) i bezkompromisno se fokusirati na sam
subjekt. Levi govori da Vam je za ovu radnju najpre
potrebna bezuslovna i potpuna koncentracija, koju ete
postii transcedentalnim meditacijama i ulaskom u astralni
svet astralnim putovanjima, gde e Vaa dua nai svoj
mir i svoj stepen delovanja i na taj nain ete moi da
izbegnete uticaje i ometanja spoljnog fizikog sveta, kao
to su elektromagnetna zraenja raunara, TV ureaja, el.
aparata, mobilnih telefona, podzemnih voda i sl.
Kada doete u stanje potpune koncentrisanosti i pustite
vau volju, odnosno uperite misli ka osobi na koju elite da
delujete ( obratite panju da misli budu, iste, jasne, bez
premiljanja) dolazimo do drugog Levijevog principa
Visoke magije, koji se bazira na Zakonu astralnog tela. Ovaj
zakon iako uslovljen prvim principom, predstavlja most
izmeu Vas, kao magiara i subjekta, koji zapravo vri
funkciju objekta, na kome se prikazuje u fizikom smislu
vaa volja. Usled dobrog energetskog balansa u Vama i
ispravnim postupanjem, moi ete da vau volju prenesete
na subjekt, ma gde se on u datom trenutku nalazi i na taj
Okultna revija broj 1
21

nain, ulaskom u njegovo nesvesno astralno polje i
spiritualnu auru, utiete na mentalnu i fiziku auru i time
delujete da osoba na fizikom i mentalnom planu oseti
delovanje vae volje, kroz dogaaje koje e inicirati
podsvest objekta ili direktnim putem, kroz preslikavanje
dogaaja iz vae vizuelizovane psiholoke slike, nastale
vaom voljom. Dogaaji se ne moraju dogoditi, ba u
skladu sa odrazom iz percepcije vae slike, ali sutina mora
biti simetrina ili efekat na subjekt isti. Najzad, dolazimo i
do treeg principa Elifasa Levija, koji se odnosi na
korenspodenciju, ili uzajamno delovanje Kosmosa, kao
globalnog pokretaa i Vas kao lokalnog. Potrebno je da se
stavite u poloaj gde ste Vi Kosmos i da kontrola svakog
dogaaja, zavisi upravo od Vas, vae volje, slike koju
zamislite i astralne proekcije te volje na dati subjekt, koja e
biti ostvariva samo pomou ove korenspodencije. Ako
Vam je ovo jasno, sigurno se pitate, kakve to ima veze sa
sveama?
Dolazimo i do toga. Dakle, kao to sam ve spomenuo
svea predstavlja energetski klju i kanal putem koga
vrimo sam ritual ili obred. Svee su prisutne u svim
religijama, kako ovim dananjim, tako i onim zamrlim,
starim religijama, koje su donekle prisutne u tajnim
drutvima, verskim organizacijama i krugovima paganskih
religija. Svojstvo svea, dakle, poznato je ve milenijumima
i nalazi primenu od onih svakodnevnih, poput
osvetljavanja i grejanja prostorija, pa do onih ezoterinih,
kroz meditativno polje, religijske obrede i magijske rituale.
Osnovni sastojak svea jeste vosak, mada se u dananje
vreme dodaje i znaajna koliina parafina, te se ove
parafinske svee karakteriu brim sagorevanjem, ali i
oslobaanjem velike koliine enzima u gasovitom stanju
koji utiu na modane procese i mogu rezultirati kao nus
pojave, pa se upotreba ovih svea izbegava u meditativnim
procesima, jer moe doi do potpunog neuspeha ili obrta
prvobitne elje u peorativnom smislu, a u najmanjoj meri
sam kontakt sa subjektom moe biti naruen, te e viak
energije koju ste trebali da prenesete na subjekt, ostati u
vama i rezultirati glavoboljom, pojavom poviene
temperature ili nervoze, koja prelazi u hronian umor, ili
pak ukoliko rituale izvodite nou, moete imati veoma jake
komare ili se probuditi sa glavoboljom, upalom miia ili
ete se ceo dan oseati loe, uz muninu i vrtoglavicu.
Hand made runo izraene svee su najbolje za ovu
upotrebu ili ukoliko ste kadri da se upustite u izradu
sopstvenih svea, moete eksperimentisati sa dodavanjem
sopstvene krvi ili krvi odreenih ivotinja, kao i ostalim
ivotinjkih fluida (zmijski otrov, mast i sl.), ali i drugih
sopstvenih telesnih tenosti ( menstrualne krvi, pljuvake,
mokrae, sperme i dr.) Upravo ovakve svee daju najbolji
magijski uspeh, pod uslovom da su ve namenjene za
odreeni ritual ili magijsku praksu ili pak osobi koja e
predstavljati subjekt, ali se morate drati i prethodna tri,
gore navedena zakona. Upotreba ovakvih svea poznata je
kod stare keltske religije, Druida, potom u Visokoj
Egipatskoj magiji prizivanja demona i podizanju
pokojnika, o kojoj govori Alister Krouli u Nekromantiku,
jer krv kao veoma moan fluid, direktno pri sagorevanju
vezuje Vau auru sa onostranim i tako Vam omoguava
bri ulazak u spirutualni svet, a predstavlja i svojevrsnu
rtvu kojom umiloujete sile magijskog sveta. Derald
Gardner u svojoj Knjizi Senki pie o upotrebi ovih svea
kod nekih grupa jeretikih svetenika, kao i kod Vitezova
Templara i Ruinog krsta, ali i kroz obrede Satanske crkve,
Antoana andora la Veja, iji su pripadnici koristili svee sa
menstrualnom krvi i spermom u ritualima orgija i
prizivanju princa Tame. Gardner govori da nikako ne treba
koristiti i svee lojanice u svrhu meditacija ili isceljivanja,
ve da one mogu posluiti samo za magijski napad i to na
zdravsvenom planu. Sada kada imate elementarno znanje
o ovoj oblasti treba pristupiti izboru svea.
Kako izabrati adekvatnu sveu za ritual ili
meditaciju?
Najpre emo poi od oblika svee i njene veliine. Oblik
svea moe biti raznolik, te upravo to dovodi do zabune u
odabiru svea. Iz neznanja ljudi esto koriste svee iji je
oblik zanimljiv i nesvakidanji, neznajui da izrada ovih
svea je mainska i da e se odraziti veoma slabim
uticajem, ako se uopte i odrazi. Naime, treba se odluiti na
standarde koji se koriste vekovima. Svea mora biti
izduena, valjkastog oblika, pri vrhu moe biti kupasta, ali
nije neophodno, dok pri dnu mora biti ravna. Dakle,
duina svee nije neto naroito presudna, stim to se
preporuuju svee duine od 6cm do 18cm, zbog duine
sagorevanja. Naravno na duinu trajanja plamena svee
utie i njen prenik, koji kako sam ve naveo mora biti
manji od njene duine ( visine ), te se savetuje da u skladu
sa ovim pravilom prenik svee proporcionalno varira od
0,6cm do 9cm. Najprigodnije svee za magijske rituale su
dimenzija h = 6-9cm, R= 3-5cm, runo izraene od voska.
Glazura na svei nije neophodna, ali je dobra za ispisivanje
odreenih simbola (magijskih, astrolokih, sanskrita i dr.),
dok se upotreba rebrastih i spiralnih svea nalazi u
meditacijama, gde se ak moe uz klasine svee dodati i
neznatan broj svea u malim metalnim kalupima,
standardnih dimenzija h = 1,5cm, R = 3cm. I svea svernog,
kvadralnog i piramidalnog oblika. U procesima meditacija,
naroito u tantristikim i transcedentalnim, kao i onima
gde se otvaraju akre dolazi do uporedne primene
Okultna revija broj 1
22
miriljavih svea, tapia i eterinih ulja u glinenim
posudama ispod kojih je smetena mala svea, radi
isparavanja. Najpre treba sutinski razdvojiti ova dva
rituala: magijska evokacija i meditacija. Kod meditacija,
dozvoljena je primena gore pomenutih svea, jer se
vezivanje sa spiritualnim svetom odnosi direktno na Vas i
plamen svee, kao i mirisi samo doprinose viem stanju
uma, to je krucijalan faktor za uspeh meditacije i
podizanja svesti na vii spiritualni nivo u cilju jaanja i
irenja vae spiritualne aure i pronalaenju pomenutog
unutranjeg mira. Ista je primena i za meditacije koje se
zavravaju transom, jakim vizijama i sl. Ipak, polje
magijskog uticaja zahteva stroga pravila, naroito ako ste
poetnik. Posle dobro i kvalitetno uraene meditacije, treba
postaviti odabrane svee, prethodno dobro primenjene za
magijsko delovanje ili evokaciju.
Kako pripremiti svee za odreene magijske
obrede?
Na poetku krenuemo od boja samih svea i njihovog
odabira u skladu sa pravilima. Boje svea mogu varirati,
mada osnovne 4 boje (bela, plava, crvena i zelena),
predstavljaju 4 elementa, 4 godinja doba, 4 boje u Maloj
arkani Tarota, 4 vrste znakova zodijaka 4 strane sveta, 4
kraka krsta i sl. Pored ove 4 boje mogu se javiti i druge
(roze, purpurna, uta, siva, zlatna, srebrna, crna, braon,
narandasta, boje meda), i svaka od ovih boja i njihovih
nijansi, odnosno varijacija ima svoju posebnu primenu i
ritualni znaaj. Putem osnovne 4 svee se u skladu sa 4
elementa i 4 strane sveta, posveuju osnovna magijska
orua:


Bela-sever-element Vazduh-ma ili atem (obostrano otar
bode)
Crvena-jug-element Vatra-tap ili palica
Plava-zapad-element Voda-kupa ili pehar
Zelena-istok-element Zemlja-tanjir ili disk-pentakl
Dok se ostala magijska orua, poput Tarota, posveuju
putem sve 4 svee dobro postavljene na 4 strane sveta. Ove
svee, kao i ostale mogu imati i sekundarne funkcije,
odnosno direktnu magijsku primenu i uticaj na subjekt, i
to:
Crvena sexualna strast, snaga i jaka energija
Roze privlanost, ljubav, ostvarenje elje
Narandasta/Braon fleksibilnost, otvorenost i
zadovoljstvo
uta/Zlatna samopouzdanje, arm i poverenje
Zelena novac, poslovni uspeh i plodnost
Plava strpljenje, umirenje bolova, psihiko smirivanje i
zdravlje
Purpurna/Crna ambicije, mo, dominacija i vlast, ali i
smrt
Bela/Siva/Srebrna duhovni mir, snovi, strahovi
Boja meda/Oker emocije, spajanje, emotivni odnosi,
brak
Kao to primeujete, imamo 9 verzija primene svea u
magijskoj postavci, stim to se pomou ovih objanjenja sve
funkcije mogu primeniti i u pozitivnoj, kao i u negativnoj
konotaciji, a svaku inicijaciju zasebno moete pronai u
ovih 9 kategorija.
Kada smo reili nedoumice oko primene boja i oblika
svee, potrebno je svaku sveu posebno pripremiti za
magijsku upotrebu. Najpre morate pronai odgovarajue
eterino ulje u skladu sa bojom i magijskom evokacijom
koju elite da obavite. Na primer ulje jasmina ili urevka
za crvenu sveu, borovo ulje za zelenu, kantarionovo ili
Okultna revija broj 1
23
ulje cimeta za utu, ulje lavande ili koliandera za
purpurnu, a ikovo ili ule bosiljka za plavu.
Ukoliko pak, ne uspete da pronaete odgovarajue ulje za
odreenu boju i magijsku evokaciju moete za svaku sveu
upotrebiti obino, kupovno, jestivo ulje, dobijeno hladnim
ceenjem iz itarica (suncokret, jeam, kukuruz, kikiriki i
sl.), ili pak ukoliko nemate pristup eterinim uljima koja se
koriste za aroma terapiju upotrebite hladno ceeno,
maslinovo ulje ili bademovo ulje, koje je tekoe, odlina
zamena za ostala eterina ulja. Izabranim uljem treba dobro
utrljati sveu i to krenite od centra pri vrhu ka spolja, a
potom utrljajte ulje po obodima kako bi ste dobro zavrili
inicijaciju svee u prizmu magijskog sveta. Dok oba1vljate
ovaj proces miropomazanja svee, usmerite misli i svest na
magijsku evokaciju koju elite da prizovete ili uinite, tako
ete lake ui u astral i uspostaviti bri i laki kontakt sa
subjektom na koga se odnosi sama magijska praksa.
Po okonanju procesa miropomazanjai posveivanja svee
ispiite svoju magijsku prosidbu na svei, odozgo ka dole,
u cilju boljeg vezivanja i kaenja za sam kanal. Ova
prosidba moe biti ispisana i na maternjem jeziku, mada se
kod danamjih vrhunskih magiara poput Aleksa Sandersa
ili Starhouk, mogu nai i tablice sa magiarskim alfabetom,
koje su veoma korisne i primenjive u ovu svrhu, kao i
tablice Runa ili sanskrita. U skladu sa astrolokim
aspektima u danima kada izvodite ritual, ispiite po obodu
svee i odnose meu planetama ili neki dominantan
aspekt, kao npr. Mars trigon Venera za ljubavnu inicijaciju.
Takoe morate obratiti panju na poloaj Sunca i Meseca u
datom trenutku, kao i na Meseeve mene ( u kojoj je fazi,
rast ili opadanje). Za poboljanje novane situacije po
zelenoj svei, koju ste prethodno miropomazali borovim
eterinim uljem ispiite magijsku prosidbu i pazite da je
Mesec ili tek mlad ili u fazi rasta do polovine, ali i da nije u
loem aspektu sa Suncem ili da nije u padu ili izgonu (npr.
Mesec u korpiji). Knjiga Efemerida bi Vam bila od koristi
pri odabiru dobrih dana za izvoenje rituala ili male
astroloke tablice koje izlaze za svaku godinu. Ispisivanje
po svei vri se crnim tankim markerom ili markerom neke
flurescentne boje, ukoliko je svea crne boje ili neke tamne
boje, a u odreenim situacijama, simboli se ispisuju i ilom
ili drugim otrim, tankim predmetima, poput bodea ili
igle.


Sledei korak u praksi se pokazao kao najvaniji korak pri
samom ritualu, ali pod uslovom da su svi predhodni uslovi
ispunjeni i precizno ostvareni. Naime, re je postavljanju
svee u svenjak ili posudu sa peskom zbog voska koji
pada, koja bi trebalo da se nalazi na vaem magijskom
oltaru ili stoiu ispred Vas, postavljenom suprotno od
vrata prostorije, na sredini ili severnoj strani, ukoliko se
nalazite na severnoj hemisferi zemlje, ili pak junoj strani
ukoliko ritual vrite na junoj hemisferi zemlje, kao to je
opisano u knjizi Karlosa Kastanjede Drugi krug moi.
Oltar ili improvizacija oltara mora biti naspram Vas, koji bi
trebalo da zauzmete sedei poloaj, kao pri meditaciji
poloaj lotosovog cveta ili sa ukrtenim nogama (turski
sed), ali obratite panju da vam sve na oltaru bude
dostupno rukama dok sedite, kako bi ste se to bolje
oseali. Prionite na posao!
Kratko uputstvo pri izvoenju samog
rituala!
U sedeem, gore navedenom poloaju, fokusirajte se na
svoju volju, gledajte u plamen svee i dok izgovarate
magijske sekvence, vizuelizujte kroz plamen uspeh vae
magijske prosidbe, koja izlazi iz Vas i Vaeg uma. Usmerite
Vau energiju na sveu i apatom ponavljajte prosidbu, a
radi bolje veze sa subjektom, moete gledati u fotografiju
samog subjekta, ukoliko je posedujete, ili drati u levoj ruci
neki predmet koji pripada osobi, za koju vrite ritual, a
ukoliko ne posedujete nita slino, jednostavno desnom
rukom (kaiprstom) ili bodeom, dodirnite sveu na dnu,
radi prenosa energije i breg upliva u spiritualnu auru
osobe. Po zavretku rituala moete jednostavno ugasiti
sveu i gledati dim zamiljajui da je to snaga vae magije
koja zatvara krug, energija odlazi u Kosmos i munjevito se
obruava na subjekt, ili moete ostaviti sveu da dogori do
kraja, a sav vosak koji ostane na svenjaku ili u posudi sa
peskom zamotati u tamnu tkaninu ili u tamnu vreicu i
time oznaiti uspeh vaeg rituala. Svea koja je ve
namenjena nekoj osobi ili nekoj evokaciji, moe ponovo biti
upotrebljena, samo za taj ritual ili dotinu osobu, a nikako
za neto drugo. Kada ste itavu ceremoniju zavrili, lezite
na neko udobno mesto, ake stavite sa strane, dlanovima
otvorenim na gore, zamislite sebe kao drvo na proplanku, a
potom se fokusirajte na svoju kimu, poev od vratnih
prljenova, pa postupno do kraja i osetite kako Vam
Okultna revija broj 1
24
energija izlazi kroz elo i dlanove. Time vrite razmenu
kosmike energije, izbacujui negtivnu u kosmiko polje,
koja e ponovo postati kreativna i pozitivna i vratiti se u
Vas.

Sreno!!!
Fr. Hermes Primus Trismegistos je roen 21. Juna 1983.
godine u Beogradu, kao Milo Dimitrijevi. Zavrio Treu
beogradsku gimnaziju i Muziku kolu Stankovi na odseku za
jazz gitaru i teoretskom odseku. kolovanje nastavlja na
Beogradskom univerzitetu uporednim studijama na Filozofskom
fakultetu na grupi za filozofiju i Fakultetu politikih nauka na
politikolokom smeru. Ipak 2005. godine naputa studije u
Beogradu i odlazi u London na FAS (Faculty for Astrological
studies) i zavrava osnovne akademske studije 2009. 2010.
Godine prijavljuje doktorsku tezu pod naslovom Analiza snova
savremenim astrolokim tehnikama, takoe na FAS-u. Od 1999.
Godine poinje njegov istraivaki i praktini rad u oblasti
hermetizma i magiarskoj praksi u emu se posebno izdvaja rad
sa divinacijskim disciplinama, naroito Tarot kartama i u oblasti
Karmike astrologije. 2009. Godine osniva Lust-creative
consulting, kreativno parapsiholoko savetovalite koje prestaje sa
radom septembra 2011. Pisao je za nekoliko asopisa u Srbiji i
SAD i lan je nekoliko astrolokih organizacija, meu kojima se
posebno istie lanstvo u ISAR-u, gde dobija status profesora
astrologije.
VEOMA BRZ METOD
ASTRALNE PROJEKCIJE
Kruna dosadanjeg rada je osnivanje prve visoko obrazovne
institucije u oblasti Hermetizma : Akademia Hermetica, 2011.
Godine u kojoj spaja sve hermetike discipline pod istu kapu i u
sintezi istone i zapadne okultne tradicije zapoinje i rad na
projektu PFI Srbija.
1. Opusti se i ui u trans brojei od 7 - 1. Ne treba
vizualisati silazak merdevinama i sl. Vano je osetiti
propadanje prema dole, sve dublje i dublje.
2. U mati nacrtaj beli krug oko sebe.
3. Ispuni se svetlom i energijom.
ivi i radi u Beogradu i Zrenjaninu, gde se nalaze dva
odelenja njegove Akademije i njegova radionica za izradu
magiarskog orua i drugih magiarskih predmeta.
4. Otvori svoju aktivniju akru. Jednostavno oseti
energiju kako se spiralno sve vie odmotava u sve
veim krugovima prema napolje.
5. Zamisli da iznad tebe visi jedan konopac okaen na
tavanici. Prui ruke iz tela i uhvati konopac. Oseti
vrsti debeli konopac u rukama i poni se penjati
rukama prema gore po konopcu. Ne pokuavaj
vizualisati ovaj konopac. Ova akcija stvara snani
pritisak na astralno telo u jednoj toki. Osetie razne
senzacije, poveanje teine, vibracije, kovitlanje,
paralisanost. Ne obraaj panju na ove senzacije jer e
te to samo omesti u koncentraciji. One su samo
prirodni rezultat protoka energija kroz nadije.

6. Sledee to e osetiti je to da se izvlai napolje i
oslobaa tela.
Ova metoda je direktna. Ona dramatino skrauje potrebno
vreme za projekciju. Kad se pone penjati uz konopac
projekcija e nastupiti veoma brzo. Brzina ovog metoda te
moe uplaiti. Sve e se desiti suvie brzo.
JO BRI POSTUPAK
1. Idi u krevet ili sedi u fotelju.
2. Ui u trans.
3. Poni se penjati uz konopac.
Okultna revija broj 1
25
Vidovito istraivanje
enohijanskih Aetira
Frater Terion

Enohijanska Magika je jedna od najkompleksnijih i
najfascinantnijih grana zapadne ceremonijalne magike.
Ovaj sistem, koji su originalno Donu Diju i Edvardu Keliju
prenela bia koja su sebe nazivala "andjelima", nije bio
upranjavan od kako su se njih dvojica razili. Zlatna Zora je
koristila deo ovog sistema i razradjivala ga kako bi stvorila
svoju vlastitu verziju. Ipak, najvei deo ovog sistema je jo
uvek ostao opskuran i nedovoljno istraen, ak se neki
magiari i plae Enohijane verujui da je to sistem koji je
demonski i koji moe da im na neki nain naudi.
Moja vlastita istraivamja i eksperimenti sa Enohijanskom
Magikom su u poetku uglavnom ukljuivali vidovito istra-
ivanje Aetira, to je po mom verovanju, a i mnogih drugih
ukljuujui i Kroulija, predstavlja inicijacijsko iskustvo, vo-
dei magiara dublje u stanja uma i irei njegovu svest.
Metod koji ja koristim da vidovito istraim Aetir je veoma
jednostavan i ne iziskuje pomagala ili ritualne potreptine,
ve samo otvoreni um i srce.

Procedura za Vidovito istraivanje enohijanskog
Aetira

1. Ako je paljenje svea i mirisa nain na koji vi pripremate
hramovski prostor uradite tako, a zatim izvedite neki tera-
jui ritual. (na primer manji terajui ritual pentagrama).
2. Izrecitujte Devetnesti enohijanski klju (koji se takodje
zove i Priziv 30 Aetira), umeui na pravo mesto (posle
praf...) ime Aetira koji elite da istraite.
3. Nakon toga vibrirajte imena vladara Aetira.


Na slici: Slova enohijanskog alfabeta, njihov
engleski ekvivalent i njihova brojna vrednost

4. Budite spremni za vidovito putovanje, Aetir bi trebalo da
se tada otvori. Moete da koristite kristalnu kuglu ili neku
drugu magijsku reflektujuu povrinu, ako elite, i da ekate
dok se vizija ne pojavi. Ako radite u grupi jedan moe da
radi tehniku, ili da je svi rade. Sami iznadjite ta najbolje radi
za vas.

Napomene:

Aetiri bi trebalo da se vidovito istrauju po redu od 30.- (TEX) pa
do 1. (LIL). Kada bi drugaije radili to bi bilo kao da pokuavamo
da se penjemo uz merdevine pokuavajui da dosegnemo preke
koje su nam previsoko.
Ne forsirajte vizije da se pojave, ili drugaije reeno budite
strpljivi.
Po mom iskustvu andjeli Aetira su u osnovi neto kao vodii, is-
kaite im potovanje, budite strpljivi, i oni e vam razotkriti neke
veoma zanimljive stvari.
Postoje i mnogi drugi naini, sloeniji, koji se mogu koristitii za
vidovito istraivanje Aetira i koji iziskuju mnogo vie ritualnog
dekora i potreptina. Slobodno isprobajte i njih, zapravo zar
eksperimentisanje nije klju bilo koje Okultne Nauke?
Na slici: Don Dijev votani magijski pentakl u
Britanskom muzeju

Okultna revija broj 1
26
Hramovi oveanstva (M.C.)

Tekst koji sledi je nepublikovani dokument Whare Ra
Hrama sa Novog Zelanda. Whare Ra je bio zabaeni hram
Zlatne Zore koji je 1912. osnovao Dr. Robert Vilijem Felkin
i koji je bio aktivan do 24. augusta 1978.


Na povrini zemlje nalaze se izvesna podruja koja su
veoma nabijena ritualnom moi.
Ta mesta zovemo Hramovima stoga to su na njima,
veinom, ljudi podizali objekte specijalno posveene
duhovnom poduavanju.
Sasvim je verovatno da su prvobitno takva mesta bila
obeleena nekim prirodnim fenomenima, poput pla-
menova ili toplih izvora u peinama. U svakom slu-
aju ona su predstavljala sveta mesta za divlje stvo-
rove u tekim vremenima.
Jednom kada su ih ljudi prepoznali i namenili, na-
stavili su da ih koriste ma koji da je oblik religije preo-
vladavao u nekom vremenu. Na primer mesta Svetog
Pavla i Vestminsterske opatije, za koje se zna da su u
pre-hrianskim danima bili hramovi Sunca i Meseca,
Postoji bar 12 takvih mesta i moe biti da ih ima i
mnogo vie. Po svemu sudei i na hram Whare Ra je
ba takvo mesto.
Ta podruja su, jo od vremena koja prethode naem
pamenju, povezivana sa astrolokim znacima i pla-
netama. Znamo za jedno takvo na obali Eufrata koje je
posveeno Suncu, za jedno na Ruenzori planinama
(izmedju jezera Albert i Viktorija), koje je povezano sa
Mesecom. Kao i za jedno u Centralnoj Evropi koje se
povezuje sa Venerom, kao i za drugo u Severnoj Italiji
koje se povezuje sa Merkurom.
Neka druga postoje u Kini i na drugim mestima, kao
to su Mesopotamija (Sunce) Severna Persija (Mars),
Severna Azija (Saturn), planine izmedju Kine i Tibeta
(Jupiter).
Na slici: Vestminsterska opatija
Da biste kontaktirali bilo koje od njih neophodno je da
budete sasvim sigurni koje bi od njih da posetite, te
kako biste stigli do njega kada bi do tamo putovali
uobiajenim nainima. U ovom vremenu moemo da
odemo maltene bilo gde vazduhom, tako da moete
da sebe zamislite kako ulazite u avion
Prvo se zatitite terajuim ritualom pentagrama.
Zatim uite u va avion i ponaajte se ba onako kako
bi se ponaali i da stvarno fiziki putujete. Mentalno
sledite put koji ste isplanirali. Spustite se na od-
govarajuoj udaljenosti od odabranog mesta i nastojte
da vidite unutranjim oima ono to je ispred vas.
Moglo bi se dodati da sva ta mesta obeleava
prisustvo planina, vode (reke, jezera ili potoci), ist
okrepljujui vazduh i obilje svetlosti.
Where Ra Hramu je nedostajalo blisko prisustvo vode.
Redu je trebalo samo da nacilja u rupu jer je ispod
postojao bar jedan podzemni vodeni tok, ako ne i dva..
Jedan od Hramova do kojih se najlake dostie je hram
Sunca na Eufratu. Jednostavno sledite tok reke dok se
ne naete na vrhu brda na mestu gde reka pravi
meander. Od okruujue zemlje Hram deli kratak
kanal, tako da se do njega moe stii mostom bilo sa
severno, bilo sa june strane graevine, te potom
uspinjui se stepenicama. Na junoj strani stepenice
poinju sa druge strane vodenog toka, tako da same
po sebi formiraju most.
Na severnoj strani prvo ide most, pa zatim stepenice
podeljene u tri grupe od po dvanaest, sedam i tri ste-
penika, svaka grupa je obeleena etvorostranim
odmoritem i podupiraimaNajnie od njih su par
obeliska, srednje predstavljaju dve palme, a tree dve
sfinge sa glavama lava.
Prilaz sa june strane je neisprekidan i ini ga stotinu
stepenica sa ogradom na svakoj strani. Na vrhu, sa
svake strane, nalaze se velika vrata koja se otvaraju po
sredini i pruaju ulaz u veliki kvadratni natkriveni
trem na ijoj unutranjoj strani vise teke i izvezene
zavese.
Aspirant bi trebalo da bude opremljen svim svojim
Znacima, Stiscima i Lozinkama Reda. Ako je mason
takoe bi bilo dobro da time bude opremljen.
Setite se da morate svaki put da stupite na takvo
mesto sa pozdravnim znakom i znakom tiine. Stojte
smireno i ekajte dalje vodjstvo i instrukcije. Koristite
vae oi i inteligenciju briljivo opaajui bilo ta to
moete videti i uti tako da moete zapisati jasan
prikaz kada se vratite.
Imajte na umu da ti Hramovi nisu samo astralni,
trebalo bi da od njih primate duhovne vibracije, a
uenje ne bi trebalo da bude samo lino.
Ta mesta su kosmika i odnose se na svetske dogaaje,
ne samo na siune line kontakte.
Na mnogima od njih izgleda da se koriste neki oblici
ceremonija i moda ete biti pozvani da uzmete uee
u tome. Ako se to desi to je zbog nekog odreenog
razloga i svrhe.Okultna revija broj 1
27
O Hramu Istoka

Fra Impero

Istok je taka kompasa koja oznaava taku Ilumi-
nacije. Poto Istok jeste taka irenja svetlosti, iliti
kako bi to naa starija Braa drevnog Khema
formulisali KONX OM PAX, onda Hram Istoka ozna-
ava jedan Hram Svetlosti ija se hijerarhija raspro-
stire, ba kao to se zraci Sunca rasprostiru po povrini
Zemlje.
Ovaj Hram Svetlosti iliti Hram Istoka u svojoj simbo-
lici spaja taku izlaska Sunca i horizont taku spa-
janja Zemlje sa Nebom. Kroz ovu simboliku Hram
Istoka jeste Hram Ilumnicije, pri venanju konanog i
beskonanog, Zemlje i Neba, oveka i Boga. Svojatati
pravo na ovaj Beskonani Hram, je iluzorno; ali pri-
znati da na Zemlji postoje njegovi ogranci, znai
potvrditi, da su kole Misterija samo zraci ovog Ve-
nog Hrama.
Ova Taka Sjedinjenja, u drevna vremena, bila je
prikazana Okom. Ovo Oko je Gnosis, te je bilo i danas
jeste, simbol za Svetilite Skrivene (spititualne) Svet-
losti Tajnog Uenja Graditeljstva.
Mi, u skladu sa tim, nastojimo sebe uiniti dostojnima
Tajnog Uenja Graditeljstva, te treniramo sebe u razvi-
janju Vrlina i Znanja, koja za cilj imaju otkrivanje
sposobnosti Navigovanja.
Na ivot, za nas je Crkva i Mi smo Njeni Arhitekte i
Hijerofanti, unutar nae Crkve mi sluimo Religiju
Ljubavi.

ISTINA - MIR - TOLERANCIJA

Istina ne moe biti nametana drugima (to je daleko
od prakse ljudi), jer bi u suprotnom bila la koja ima
tedenciju da porobi.
Kada naa Istina pone da ugroava istine drugih i da
sebe namee kao jedinu prihvatljivu, onda takva istina
preti da postane dogma. Ne shvatamo da je naa istina
samo fragment jedne beskrajne slike, i da, dok
Majstori vide itavu sliku, egrti i kalfe, uoavaju
samo njene fragmente. Stoga, oruje Majstora jeste
Istina.
Moramo imati razumevanja da postoji i takva Istina
koja sebe eli prikazati kao jedinom i prihvatljivom,
znai i to, da nasuprot njoj kao protivtea mora
postojti i la koja tei apsolutnom prihvatanju.
Tamo gde bata nije pod okriljem razumevanja
istinskog Majstora, postoje oni falsifikatori Istine koji
nose titule i znamenja oruja lai.
Istina, Mir, Tolerancija ine tri take uspravnog
Trougla koji otvorena oka bdi nad Panovim stanitem.
Da li je ba sluajno to Istina zauzima vrhovno mesto
tog Trougla i to je broj 1 u korespodenciji sa onom
Istinom ije misterije nosilac jeste svaki ovek i svaka
ena?
U naoj Svetoj Knjizi reeno je da je svaki mukarac i
svaka ena zvezda, onda je veza koja postoji u odnosu


broja 1 i Istine je ona koja je vena i individualna sr
bia svakog mukaraca i svake ene.
Uvianjem da Istina postoji u svakom oveku i svakoj
eni, odnosno da je slobodna svakoj individui u
skladu sa koliinom razumevanja njene sutine, govori
nam o esencijalnom i najviem principu due kojeg je
ona kadra dokuiti spoznaje JA JESAM.
Razumevanje tog venog principa u svakom od nas
vodi nas ka taki Tolerancije, jer kada ovek poznaje i
ivi svoju individualnu istinu, on je najpre u Miru sam
sa sobom, a potom i sa svetom koji ga okruuje; a time
krunie svoj ivot krunom trostrukih principa; Mira,
Istine i Tolerancije.
Mir je na taki Trougla koji je u vezi sa brojem 2.
Interesantno je primetiti da je broj 2 broj venog
antagonizma, podeljenosti i dvojnosti svih stvari, kako
u svetu koji nas okruuju i tako i unutar nas samih.
Opozicija, na koju aludira broj 2, slika je vene borbe
koja je sila zamajac progresije velikog toka evolucije.
Tako, da nije sluajno to ba Mir stoji na drugoj taki
Trougla, jer jedini nain na koji se dolazi do pomirenja
antagonizama, jeste taj da se spozna vlastita Istina sa
kojom nam je omogueno da ivimo u skladu sa
naom voljom i obitavamo u Toleranciji sa ostatkom
Okultna revija broj 1
28
sveta koji nas okruuje, to bi bilo jednako postignuu
da se ne pravi razlika izmeu jedne i bilo koje druge
stvari. Jer kao to su potrebne dve take da bi se
ostvarila bilo kakva veza i komunikacija, bilo koje
neslaganje i sukob, tako je potrebna i trea taka koja
uravnoteuje Trougao u njegovom manifestovanju u
Biu oveka, ba kako to jednostavnim matematikim
jezikom brojeva moemo uoiti: 1+2=3.
Mir postignut spoznajom nae vlastite Istine,
otelotvoruje sliku harmonije u broju 3, a ija priroda je
Razumevanje. Nastojmo da razumevamo kako su
stvari oko nas tako postavljene, da ine alhemijski
proces sjedinjavanja sila konstrukcije i sila destrukcije,
a da je za taj proces drugi naziv Ljubav, iji je izlasanik
aneo Mira na Zemlji vien u Golubu Svetom Duhu
ili Gnozi. Stoga je koren svake Tolerancije shvatanje da
je Istina jedna samo u odnosu na nas same, i stoga je
najvei apsurd onih religija i Majstora koje imaju
tedenciju ka nametanju sebe svetu kao jedinih istina.
Stoga, ostvariti duhovni preporod unutar granica
naih ivota i sudbina, znai podupreti napore naih
Volja i Ljubavi principima Istine, Mira i Tolerancije,
staviti krila i podii sklupani sjaj unutar nas; teiti
uvek ka viem.

O MAGICI

Drevna sfinga ispred Svetilita Hrama. Mora spoznati
njene Tajne, ako eli napredovati u Svetlu Hrama Istoka.
Bokovi Bika pripisuju se elementu zemlje, krila Orla
elementu vode, lavlje ape elementu vatre, a glava oveka
vazduhu; takoe moemo kazati da ta drevna predstava
upuuje na sledeu pomisao; bokovi bika jesu upornost i
snaga, otud vrlina HTETI, a IVOT je htenje Tela; lavlje
kande upuuju na hrabrost i strast otuda vrlina SMETI, a
VOLJA (Thelema) je Svetlost ivota; krila orla upuuju na
tiinu kako visina, tako i dubina voda analogno astrolokom
znaku korpije, otuda je vrlina UTATI, a LJUBAV
(Agape) je Misterija Svetlosti ivota; a glava oveka
upuuje na znanje, te otuda vrlina ZNATI, a SLOBODA je
izraz Intelegencije (istinskog znanja). I kao to glava oveka
nad lavljim apama upuuje na to da Inteligencija
natkriljuje Volju, tako i krila orla koja su nad bikovim
bokovima daju nam do znanja da Ljubav natkriljuje ivot.
Ova etverostrukost je baza celeog magijskog razumevanja.
No vie od svega:
UTANJE je bremenitost trpnje smrti u kojoj se razlau
grubi elementi nae prirode, VOLJA jeste tvrda upornost da
se istraje u dosezanju Smrti, ali koja je sada viena kao
svesno orue transnormativnih tenji; USUDITI SE znai
ovladavanje Voljom kroz istotu svojih usuda, koji
predstavljaju onaj razgolieni bljesak Svetla, koji se nazire
meu preponama Smrti. Pobeda koja je prodrala smrt,
viena je kao ljudska glava na Sfingi, glava koja ZNA, ali
veno uti, jer u njenoj tiini postoji govor; pobuena sfera
Intucija, tzv. 6. ulo iliti tree oko, poto Ajna oznaava
podignuta krila Hadita naeg najintimnijeg sopstva.
MAGIKA je nauka i umetnost izazivanja promene u skla-
du sa voljom.
Pozabavimo se na trenutak prvim delom ove definicije.
Magika kao nauka; kao to znamo, ili moda ne znamo,
osnovno oruje nauke je analiza. Analiza zahteva predmet
analiziranja i onog koji vri analizu, drugim reima subjekat
i objekat. Na jednoj strani stoji Univerzum, a na drugoj
posmatra, iz njihovog odnosa proizaie mnogi misaoni
koncepti. Magika se pita; ta je Univerzum, a potom putem
posmatranja, kontemplacije i analitike, da tako kaem, ras-
parava telo Univerzuma i studira funkciju svakog poje-
dinog dela kao nezavisnu celinu u odnosu na kompletni
Univerzum. To je prvi deo formule. Delo maa. Drugi deo
se odnosi na Magiku kao Umetnost. Umetnost, za razliku od
nauke, je in sjedinjavanja subjekta i objekta iz ijeg
sjedinjavanja proizilazi akt dela. Nauka je racio
(kazademo, slovo Bet), a umetnost je vie passion (kaza-
demo slovo Tet); otud je broj Magike (promene) 11
(Bet+Tet); a kada ovoj formulaciji dodam filozofsko
tumaenje Umetnosti kao ART-a, odnosno simbol Ruke kao
stvaralake sile; i tu stvaralaku silu Ruku stavim izmeu
slova Bet i Tet; dobivi na taj nain re BIT; Sutina, koja,
kada se speluje odgovara boanskom imenu postojanja
AHIH. Umetnost, koristi plodove analize, i rasparane
delove Univerzuma sjedinjuje na takav nain da za svoj
rezultat ima ekstazu. Korienjem i Nauke i Umetnosti na
ovakav nain, Magika postaje sredstvo Promene u skladu sa
Voljom.
Prvi deo formule je vezan za odnos Maa i Diska. Ma je
sredstvo presecanja, deljenja na dvoje. Ta njegova funkcija
jeste simbol dualiteta, veze koja postoji izmeu subjekta i
objekata. Ma, u Magici, predstavlja alhemijski simbol
postupka analize. Dok je Pentakal telo Univerzuma,
Okultna revija broj 1
29
predmet analize. Alhemijski i magijski odnos Maa i Diska
vezuje se na posmatranje, kontemlaciju i analizu tela
Univerzuma. Taj Univerzum, ne mora biti strogo makro-
ksmike prirode, ve i obrnuto, taj Univerzum moe biti
posmatran kao mikrokosmos; pa je odnos Maa i Diska na
mikrokosmikom planu, odnos Uma i Tela; njihova uza-
jamna povezanost; odnosno, intelektualna analiza veze Um-
Telo. Dobijeni zakljuci skladite se u sferi koja se kod
oveka naziva Znanje. U odnosu na to Znanje mi smo iznad
ostalih primata, i intelektualno superiorniji od onih poje-
dinaca koji nisu ovladali, renikom Magike, vetinom Maa
i Diska.
Pria o Mau jeste jedan od bajkovitih elemenata prie o
kralju Arturu, koja u svojoj simbolici otkriva jednu divnu
magijsku alegoriju, koju u, a propo, prie o magikom
Mau, ovde i interpretirati.
Grci kau: karakter je sudbina, drugim reima, duboko
uroene i ukorenjene sile nae ego-linosti pokazuju se kao
strogo iscrtane granice naeg ivota, unutar kojih mi, zavi-
sno, tako rei od temperamenta tog istog karaktera, stiemo
da odvojimo (renikom alhemije) grubo od prefinjenog,
odnosno, stiemo da izvuemo najveu moguu dobrobit iz
vlastitih ogranienosti.
Ma Eksalibur, koji je uboden u stenu i eka, po sudbini,
istinskog Kralja, slika je susreta sa vlastitom sudbinom koja
je usko vezana za na karakter. Jer da bismo razumeli ovu
metaforu, moramo sebe najpre priupitati, koje su to karak-
terne crte oveka koji u sebi nosi potencijal Kralja? Takvog
oveka krase vrline.
Najpre, Kralj je jedan od simbola Tifareta iliti sfera Sunca
na Drvetu ivota. Treba napomenuti, da je Ma kao
magiko oruje usko povezan sa sferom Ruah-a, kojoj je
Tifaret sredite, odnosno centralni deo ljudske svesnosti.
Tako da veza izmeu Kralja i Maa jeste sinonim za Artur-
ovu sudbinu.
Opet, s druge strane, u indijskim spisima, pojam Rada se
simbolino vezuje za sliku ljudskog Uma, unutar kojeg se
odvajaju arhetipske bitke izmeu vrlina, kao onih gradi-
teljskih i duhovnih principa na jednoj strani i na drugoj
strani mana, kao onih principa koji nas nastoje vezati za
nae primalne strasti. Na Drvetu ivota ova simbolika je
uoljiva tako to je sefira Tifareta smetena izmeu sefire
Keter (sopstva) i sefire Jesod (animalne due ega). Stena u
koju je zaboden Ma Eskalibur, slika je materijalne sfere,
odnosno sefire Malkut (Kraljevstva). Ovo nas upuuje na
odnos koji postoji izmeu Uma i Tela a simbol Eskalibura
bio bi predstava prefinjenog i visoko sofisticiranog, (duhom
oplemenjenog), mentalnog principa, koji trai takvog istog
pogodnog nosioca. Drugim reima, sila moe biti inkar-
nirana samo u srodnom nosiocu, i u tome je skrivena tajna
magikog prizivanja i preuzimanja bogooblija sudbine.
No, kao to rekoh, takvog nosioca moraju krasiti vrline.
Odvanost, spremnost, hrabrost, dobrota, povrtvovanost
daju SPOSOBNOST, koja predstavlja potencijale iliti
stubove Arturovog karaktera. Nisu li ove odlike kakvog
Lava? Nisu li ovo odlike kakvog Sunca otelotvorenog na
zemlji? Arturova sudbina je da ponese Ma, jer za njegov
balak potrebna je odvana volja i isto srce, plemenit um i
snana i veta ruka. Njegove vrline jesu njegova sudbina.
Ove vrline predstvaljaju: Volju kao vatru, ili izvor
najspiritualnijeg dela Bia. Ta vatra, iliti Volja zahteva isto
srce, ono Srce koje je sredite Due. Samo isto srce u
stanju je da ponese plamen Vatre, odnosno izraz one najvie
Volje, koja vodi ka ispunjenju Sudbine. istota na koju se
ovde pozivam, jeste ona osobina nevinosti koja je
osloboena upliva predrasuda, plemeniti um je vizionarska i
proroka mo koja omoguava sagledavanje Sudbine u
odnosu na itavo Kraljevstvo svet, kao mesto inkarniranja.
Na posletku, snana i veta ruka je sprovoenje prethodne
tri vrline u Ispoljenje, a vladati kroz ove vrline, znai imati
sposobnost ostvariti svoju Sudbinu.
Artur poseduje sve karakterne osobine koje su neophodne
da se Ekskalibur nae u njegovim rukama, a samim tim i
slava njegove sudbine. Ali, kao to vidimo, Ma je duboko
zariven u stenu. Stena je, kao to sam ve rekao, simbol
materije i prikazuje vezu i meusobno proimanje uma i
materije. Odnosno, Materija je ogledalo Uma, te otuda pos-
toje razlike u materijalnosti svaijeg uma. Treba razli-
kovati tri tipa materijalnosti uma ili tri gune; trom i spor
um, koji je najproetiji materijom, odnosno elementom ze-
mlje i vode, naziva se u indijskoj filozofiji tamas, iliti in-
ercija. Um koji je nasuprot tromosti i inertnosti zemlje i
materije, brz i pokretljiv i koji odgovara elementu vatre
naziva se rajas; iliti akcija, a pak um koji je najprefinjeniji i
najsuptilniji i odgovara elementu vazduha, naziva se satva;
iliti uravnoteenost. Svaiji
karakter je pod peatom ovih guna, i skladno sa tim, grub
mora proi kroz vatru, prefinjen biti iskuan u intelektu, a
najvii izabranici u najviem.
Drugim reima, ova metafora o Mau u steni govori nam o
jo jednoj strani puta transformacije i prirode njenog
konanog cilja. Unutar materije zarobljena je sila dovoljno
jaka, ad used jingo oslobaanja dolazi do oslobaanja
ogromne koliine energije, ija snaga, voena virtusom
nukleusa ljdskog Bia, moe biti koriena u svrhu
plemenitih ciljeva oveanstva.


***
Okultna revija broj 1
30
Drugi deo formule Magike, koja se odnosi na
Umetnost, tie se vetine sjedinjavanja i dostizanja
ekstaze izazvane promenom koja je u skladu sa
Voljom. Magijski simbol ovog sjedinjavanja iliti
sinteze, jeste magijski tap. Kao to znamo, tap ima
dva kraja, ali povezana u kompaktnu celinu, otuda je
tap nadopunjujua funkcija Maa; ba kao to je to
sintezu u odnosu na analizu. tap je magijski simbol
za stvaralaku Volju, onu koja ima sposobnost
stvaranja novog ivota (matematiki, 1+2=3). Kada
smo proli kroz faze kontemlacije i analize, i
rasparane delove tela Univerzuma sjedinili u novi
izraz i doivljaj, ta promena mora biti propraena
ekstazom. Ako izostaje ekstaza, onda se u pitanje
dovodi naa Volja; da li je ovaj proces bio tenja nae
istinske Volje ili tek hir strasti? Upravo zato je ova
ekstaza, iji magijski simbol je Pehar, uslovljena
delovanjem Istinske Volje. Ova Istinska Volja nazvana
je jo i Svrhom, bez koje je Znanje tek izmet Mudrosti,
a Razumevanje tama jalovosti. Tek spoznajom Svrhe,
iliti nae Istinske Volje moemo stei i ekstazu, ija je
priroda u odnosu na Znanje Razumevanje prirode
Univerzuma. tap i Pehar su magijski sinonimi za
Intelegenciju Duha, bez koje nije mogue (isto putem
znanja), pojmiti prirodu Univerzuma, a time niti
Magiku nazivati kraljevskom vetinom.
Reeno je da on treba da bude duine od lakta pa
neto iznad srednjeg prsta. To je merna duina od
jednog lakta, koja se koristila u staro-egipatkom
GRADITELJSTVU. Ta, nazvau je idealna duina,
zapravo odgovara polovini duine od predela geni-
talija do sredita grudi. Imali sada ova duina neko
dublje znaenje, kada je dovedemo u vezu sa egipat-
skim GRADITELJSTVOM? Drugim reima, tap ide
od Jesoda do Tifareta, i simbolie onu silu ija je
stvaralaka mo centralizovana u Suncu, saoptavajui
nam, kako in stvaralatva treba da tei harmoniji i
skladu, odnosno da naa Volja treba teiti Lepoti, jer je
u Lepoti skrivena vena Istina. S druge strane, uoa-
vam onu predstavu vene tenje
oveka da se sjedini sa viim i boanskim aspektima
Postojanja. E sada, ta jo uoavam? Ova duina tapa
se uzdie od Jesoda do Tifareta, ali sada, kada iz take
Tifareta iliti take Srca, tap ponovo uzdignem, uvi-
am da tap tada dolazi do eonog renja, odnosnoNa slici: Ana akra
Ane akre iliti, ad tako kaem, Binaha. Ali kakva je
misterija skrivena zbog toga u duini tapa. Tifaret od
Binaha odvaja Bezdan, a za in njegovog prelaska
zahteva se odricanje od vlastite Volje, odnosno sile
tapa koja nas je uzdigla do samog prelaska. Prelazak
zahteva istu Veru u kojoj se ogleda najuzvienija
Ljubav, jer odriui se svoje Volje, mi se preputamo
Volji naeg boanskog dela Bia (Nemah+Hijah),
naem Svetom Anelu uvaru. Iz tog razloga duina
tapa odgovara onoj Volji koja dosee do Tifareta, i
predstavlja nau tenju ka postignudu Znanja i Raz-
govora sa Svetim Anelom uvarom. Kada tap
uzdignem do Ane, odnosno Binaha, onda on
predstavlja onaj drugi deo te Volje, koja je boanska i
koja se sputa do sfere Sunca, odnosno do Tifareta i tu
se sjedinjuje sa Voljom nas samih, i u toj taki (Anahati
iliti taki Srca) dolazi do sjedinjavanja spoznavanja
nae istinske Volje, koja nas prevodi preko Ponora, ali
i do sjedinjenja, Zveri (sefira Jesod) iliti Nefea, sa
Bogom iliti vrhovnom Trijadim (sefira Keter,Hokamh,
Binah) iliti sferom boanske emanacije, a sve to u taki
oveka (sefire Tifaret) iliti Ruahu, i u tom postignuu
dolazi do formiranja Heksagrama (donja trijada
Nefe, sjedinju je se sa vrhovnom trijadom
boanskim zraitem Jecidaha i Hijaha ustolienog u
Nemahu iliti sefiri Bianah, kao Sveti Aneo uvar).
Unutar tog Heksagrama jeste zvezda oveka, iliti
Pentagaram. Tako dolazi do sjedinjavanja Mikrokos-
mosa sa Makrokosmosom, i to je ono delo, koje se u
Al-u naziva delo tapa!
Na kraju krajeva, Magika je Razumevanje onoga to
nam Priroda oko nas govori.


MISTERIJE MIZRAEMA

...predeo ovekovih genitalija, kojeg emo u ovoj
raspravi nazvati svetilite karlinog Hrama, za nas
predstavlja mesto na kojem ivi bog ivota. Iako je u
tom delu smetena sama rasplodna sila, darivalac
novog ivota, kreativni Lingam oveka, simbol
pustinje uzet je kao slika ''jalovog'', nekreativnog,
''utrojenog'' aspekta stvaralake sile, kojoj je oduzeta
mod istinske kreacije, i ijom zloupotrebom iskljuivo
nastaju utvare i fantomi. Umesto da je taj predeo
shvaen kao svetilite Svemogueg ivog Boga, ovde
otkrivamo ono drugo lice, koje bez sutinske moi
stvaralatva i oplodnje, bez mogunosti ispoljavanja
Istinske kreacije, svetilite pretvara u pustinju u kojoj
se nastanjuju lai, fatamorgane, aveti, demoni, avoli,
tj, slike degenerisanog i zloupotrebljenog stvaralakog
Lingama. Ovde se otkriva lice boga izopaenosti, oko
kojeg je podignut kult oboavanja. Oni koji oboavaju
boga izopaanosti, za nas predstavljaju svetenike u
slubi laova, ija je sutina da kuaju putnika-
hodoasnika na njegovom putu.
Svetilite Istine nije odvojeno od ivota, i posveenici
Hrama Istine, idui kroz etape inicijacija, shvataju da
istinska postignua dolaze kroz ovladavanje silina
Prirode, stavljajui oveka u centar vascele Manifes-
Okultna revija broj 1
31
tacije. Na oveka se spustila Re, i ona blista unutar
njega kao to na Nebu blista sunev Oganj. Re je
mona kada prenosi Istinu, a istina je dostupna malom
broju Posveenika.
Tamo gde je kamp posveenika, pustinja ozeleni.
Kamp je sainjen od Dve ili vie Individue koje
svetkuju Religiju Ljubavi u Crkvi ivota, pod peatom
Knjige Zakona. Dve individue simbolino pred-
stavljaju glavu i telo zmije. Pri emu Glava (Mukarac-
Istok) uvek tei da se sjedini sa Telom (enom-
Zapad), a Telo uvek tei da se sjedini sa Glavom; nji-
hovo sjedinjavanje oznaava sakrament Crkve ivota.
Takoe; Glava Zmije je uvek Inteligencija, a Telo je
Kale; spojem glave i tela ostvruje se rad Intelegencije
unutar sfere Razumevanja.
Mi ovaj Kamp vidimo kao pravilno shvaenu misteriju
svetilita karlinog Hrama, koja se ogleda u
razumevanju misterija Stvaranja.
Tamo gde se svetkuje Ljubav pojavljuje se mistini
izvor iliti Hram, sred pustinje mora Maje. Hram
omoguuje da se mnogi putnici kroz pustinju okrepe.
Oni koji svetkuju Religiju Ljubavi za iznemogle
putnike izgledaju kao Bogovi-uvari mistinog
izvora, i mnogima njihova Re daje snagu i podstrek,
i Mudrost na njihovim Putevima.
Predeo ovekovih Grudi, kojeg emo u ovoj raspravi
nazvati svetilitem solarnog pleksusa, za nas
predstavlja mesto, kojeg mi vidimo kao Hram, jeste
svetilite u kojem boravi bog Znanja, Lepote i
Harmonije. Hram je centralno mesto naeg bia. On je
srce oveka u kojem se odvija Transformacija. U
hramu se odvija Spoznaja viih sfera naeg Bia i
uspostavlja veza sa naim viim Ja, Anelom
uvarem, boanskim delom ovekovog bia .
Svi koji borave u Hramu, morali su dokazati da
Guja ne boravi u njihovim srcima, da njihov jezik ne
krije zub otrova, i da su im due meke kao golubija
krila, jer to su za one koji su se izdvojili iz Pustinje,
sinonimi postignua njihove Inicijacije.
Svetilite, koje za nas ima krunsku simboliku, nazvano
je svetilite krune, koje simbolino oznaava vrh
ovekove glave, a kojeg mi nazivamo Kraljevstvo
unutar kojeg boravi Istina. Na ovaj nain, imamo slike
Pustinje, Hrama i Kraljevstva, kao simbole
pustopoljine sveta Iluzije, hrama Ljubavi i Znanja i
kraljevstva Istine, koja oveka oslobaa od robovanja
opsenama. Tek po uspostavljanju veze izmeu Krune i
Kraljevstva, hodom po vertikali, (pustinja kao predeo
genitalija , hram kao nae srce, i kraljevstvo kao vrh
glave),dolazi do ostvarivanja aspekta simbola
Kraljevstva, koje je po svom karakteru boansko .
Ovaj put, mi nazivamo putem Zmije Mudrosti.

***

Na ulasku u Hram, oi Ti behu zatvorene. Doveden si
u sredite Hrama. Ti nita ne vidi. Potom uje Re
to dopire sa Istoka. Od tebe se trai Zakletva. Oseda
kako ti srce udara, kako struja obuzima tvoj Um.
Izrie svoju Zakletvu. Meditiraj o Velikim Peatima.
Pod peatom etri oruija Istine.
Pod peatom Pentagrama.
Pod peatom Heksagrama.
Pod peatom Vrhovnog Trougla.
Jer poznavanje ovih Peata uvodi Te u bolje
razumevanje Hrama, a ponajvie, tvoju Intelegenciju
uvodi u struju koja vodi poreklo jo iz drevnog
Khema. Potrai odgovore.
Potom je usledila Re onih koji su jeli sa Drveta
Znanja, i ija Iluminacija je vodila ljude i pojedince
kroz sve epohe oveanstva. Svevidee Oko je simbol
za sferu njihove Slave.
Po davanju Zakletve, skida ti se povez. Ti si unutar
Svetilita. Reeno ti je:
Nebo i Zemlja su telo Boginje Velika Majka.
Sunce ti je Otac i tvoj Brat.
Mesec je tvoja Sestra i ena.Ti si Zvezda u Telu boginje zvezda, ali isto tako, Ti si
njen veni Mladoenja, a Ona tvoja Vena Mlada.
Sjedinjuj se sa Boginjom i neka Ona bude Pan za tvoju
Ljubav.
Potom si upitan: da li eli nastaviti svoju
Inicijaciju?, tada si ti dao svoj odgovor. Da! Ovo bee
tvoja elja da se sjedini sa neim mnogo veim nego
to si ti ta tvoja elja uvodi te u razgoliavanje pred
in ljubavi. To oznaava potvrdu tvog celokupnog
Bia i najskriveniju elju za ulazak u Misterije
Prosvetljenih.


Okultna revija broj 1
32


Izida iliti ISIS ima jedno skriveno znaenje koje se
pojavljuje u Knjizi Zakona kao: poto sam ja
beskrajni svemir i bezbroj zvezda u njemu, to daje
na jeziku Proroka sledee znaenje: Infinitiy Space,
Infinitiy Stars, iliti ISIS.
Izida je u egipatskoj mitologiji prikazivana sa
mesecom na glavi, unutar kojeg je disk Sunca. Ona
doji Horusa odnosno, dete svoje utrobe. Tako i sam
inicijant ulaskom u Njeno Svetilite, jeste Dete Zvezda
njenog beskrajnog Tela. Za inicijanta hrana Boginje
jeste Lu, ivot, Ljubav i Sloboda. Dete-Horus jeste
svaki tek inicirani u Njenom Svetilitu. Po zadobijanju
snage, dete-Horus postaje Osvajako i Krunisano Dete,
i ono hrli ka sjedinjavanju sa meseevim likom
Boginje na zemlji, a to je ena.
ena je klju Misterija!
U odnosu na nas same treba primetiti aspekt Boginje
koja doji dete, jer to predstavlja simbol nae svesti u
domenu njenog uticaja. Tek po postizanju one Vrline
koja od Deteta stvara oveka, dolazi do izlaska iz
sfere nesvesnog, to je simbol postizanja
Individualnosti i izlaska iz majinskog naruja, i
okretanju ka ostvarenju najintimnije svrhe sri naeg
Bia. Kao odrastao Horus, pred kandidatom tada
Majka preuzima lik ene i supruge, odnosno Boginja
se manifestuje u liku Lune, supruge Sola. Tada dolazi
do ostvarivanja polarnosti kao osnovnog principa
Prirode. Njihov odnos jeste ivot.
Potvrdivi svoj ulazak u Njeno Svetilite, od tebe se
trai da skine sve sa sebe, i bude nag i ist pred
zajednicom zvezda; ba kao to je novoroene golo
po svom roenju i isto u svojoj dui, ba kao to je
svaki Mukarac i svaka ena gola i ista pred inom
Ljubavi!
Tada ti je reeno o Putu Zmije i Putu Goluba.
Kuao si Jabuku. Roen si u Znanju. U istoriji je ova
Misterija nazvana Misterija
Pada, ali nije re o bilo kakavom padu, ved o
otelotvorenju AHIH-a u sliku
oveka...

***

Za Put Zmije ti je reeno: Uzdigni zemlju do Nebesa i
tvoja Ljubav e preuzeti Lik Rajskog Vrta. To ti otkriva
misterija rei ODN iliti Eden, raj. Zato je to put Zmije
put Znanja kojim se ovek uzdie na Nebesa.
Potom si kuao maslinku.
To je Put Goluba.
Ova misterija je poznata kao Misterija Arke.
Re je o Arci koju je Bog dao Noe-u. Arka je za nas
simbolino nacrt ili mapa Boanskog Plana, ba kao
to je u kasnijim epohama Solomonov Hram nacrt Bo-
ijeg Plana.
U Arku je Noe dobio zadatak ad uzme sve po dva
para iz vascele Prirode, te je to zapravo alegorija i
metafora o skupovima Prirode, koja se ogleda kroz
pojam odnosa - parova.
Potop je metafora za povlaenje Noe-a i njegove
obitelji u Arku. Unutar Arke, ta obitelj predstavlja
semenje budueg Sveta, ba kao oni koji su se
povukli iz mora Maje, koji su Iluminirani, a obitavaju
u Arci Posvedenika, poznatiji kao ADEPTI, jesu up-
ravo navigatori budueg sveta. Stoga je Pria o
Noevoj Barci, metafora za one koji su dosegli
Majstorstvo kroz Razumevanje (sfera Binah) skupovaOkultna revija broj 1
33
u Prirodi, drugim reima postali su ostvareni unutar
Tela Boginje, razumevi njen Lik u Prirodi.
Otuda Potop predstavlja Veliko More sfere Binah.
A Arka Posveenika jeste ovde simbol sefire Malkut
uzdihgnute do Razumevanja. Misterija Arke, daje ti
blagi uvid na plodove tvog mogueg postignua. Jer
Majstori iliti Iluminirani pustie Goluba preko Velikog
Mora, drugim reima Duh Gnoze, a Golub im se vra-
tio sa granicom masline. To znai, da tamo negde,
pre-ko pustog mora Maje, postoji zemlja gde bi taj
Duh mogao da se uzemlji, otelotvori, odnosno gran-
ica masline govori da se Duh Razumevanja i veza sa
Majstorima deava tek onda, kada Zemlja (ivot)
aspiranta dosegne unutranju Mudrost (mas-linka).
Maslina korespondira sa boginjom Minervom, odno-
sno rimskom boginjom Mudrosti, te je maslina plod
zemlje koja je procvetala Mudrou.
U prvom sluaju, Arka je slika sfere onih Inteligencija i
Majstora, koji operiu u Arci Duha (in), te stupaju u
kontak sa nama kada zemlja (na ivot / Mem)
prolista Mudrou (maslinka). Arka je Sfera iliti Sve-
tilite onih aspiranata, kasnije nazvanih svecima, a koji
su Duhom uzneti do Razumevanja, a samim tim su u
dodiru sa Izvorom Postojanja.
Sa druge strane, Arka je takoe i Telo (Kraljevstvo)
okrueno, iliti zagnjureno u vode Maje. Golub je Duh,
koji nas nosi preko, koji nas uzdie, koji nas vodi u
sigurnu Zemlju, sigurnu luku; povezujui nas sa
ivotom koji u sebi ima Izvor besmrtnosti. Golub
prelee More; Duh nadilazi more Maje, i nalazi vezu
sa Izvorom ivota. Tada Golub za aspiranta postaje
simbol dostizanje dugooekivanog Mira i Slobode iliti
osloboenja od okretanja Toka Karme, venog toka
inkarnacija.Uzemljiti Duh, iliti i uivati u Raju, ak
i onda kada je Nebo poloeno na Zemlju, predstavlja
Put Goluba, kojim dolazi do uznesenja Svesti
aspiranta, simbolino u istoriji oveanstva
prikazanog u licima Svetaca i Velikih Majstora, koji su
upravo i dosegli Razumevanje AHIH-a...
Kada bismo ove analogije preveli na jezik drevnih
egipatskih hijerofanta veoma lako bismo mogli
zamisliti i videti; sfingu kao uvara Misterija Hrama;
dva velika stuba misterija inicijacija na porti Hrama;
Inicijanta (pentagram) i Hijerofanta (heksagram)
unutar Hrama; i svevidee oko iliti Vrhovni Trougao
kao prisustvo Boanskog koje je boravilo i danas
boravi nad kolama misterija...


Fra. Impero vodi Porta Lucis Hram Ecclesiae Gnosticae
Unive-rsalis. Dana 11. 10. 2009. pri redovnoj izvedbi
Gnostike Mise, u Porta Lucis Templu Biskup T Qadosh
zaredio je fra Impera u Svetenika Ecclesiae Gnosticae
Universalis. Takoe, tada je Hram primio primio blagoslov
Izvorne Tradicije Gnoze, od strane biskupa T Sunca iz
Theba Hrama. Ovim zareenjem brat Impero je prepoznat i
prihvaen kao punopravni Svetenik Ecclesiae Gnosticae
Universalis, te je time dobijo pravo i mo da Baptizira i
Konfirmie Gnostike u EGNU, zareuje akone EGNU, te
da deli blagoslove i pretvara profano u sveto dok god je iv,
u suradnji sa Biskupom T Suncem. Slike su autentine iz
Hrama, a lica su obraena u foto opu da bi se, iz
pristojnosti, sauvao identitet lanova Hrama. Vie infor-
macija o Hram Ecclesiae Gnosticae Universalis moe se nai
na adresi:

http://www.egnu.org/

Seksualna simbolika
alhemijskih procesa

(Iz knjige Sex Magick Luja Kalinga)

Kukurbita: enski organ.
Alembika retorta: isti organ u procesu preobraaja.
Menstruum: Magika tenost enskog organa.
Orao: ena.
Beli orao: Isto kao i menstruum.
Lav: mukarac.
Crveni lav: muka esencija.
Sublimirati: znai uzdizanje i oplemenjivanje.
Preobrazba: Metaforiki promena osnovnih metala u
zlato. Telesna ekstaza preobraena u duhovnu.
Eliksir: Seksualna esencija crvenog lava.
Kvintesenca: Preobraeni eliksir.
Transubstancija: U razliitim religijama ovo
predstavlja magiki proces "mesa i krvi" boga
sadranog u postojeem hlebu i vinu. Ovo se ponekad
naziva i jedenje bogova.
Majka orla: Sluzave membrane, kao u enskom
organu i ustima Orla i Lava.

Ji Djing novii

U nekim ovdanjim kineskim prodavnicama, kao deo
feng ui opreme, pojavili su se i kineski ji ing novii.
esto pitanje koje se moe uti kod onih koji se ovde
bave ji ingom jeste ta je na tim noviima pismo
(jang), a ta je glava (jin). Kineski novii su okrugli sa
etvrtastim otvorom u sredini. Prisustvo simbola na
njima varira u zavisnosti od istorijskih perioda, no
uopteno govorei strana na kojoj se nalaze etiri kine-
ska ideografska znaka, rasporeena oko pomenutog
etvrtastog otvora, predstavlja jin stranu, a strana koja
je na nekim noviima prazna, dok su na drugima su
ponekad dva znaka, odnosno zmajevi kao to je veo-
ma esto sluaj sa noviima koji se kod nas mogu nai
Okultna revija broj 1
34
u kineskim prodavnicama, jeste jang strana. Na slici
koja sledi levo je jang strana novica, a desno je jin
strana10 simptoma da je va
okultni lider poandrcao

Nik Ferel

Nik Ferel je roen 1965., i od najranijeg detinjstva je iveo na No-
vom Zelandu. Jo kao detetu deavale su mu se natprirodne stvari i
udni snovi. Sa 17 godina je upoznao jednog uenika Aleksa Sen-
dersa ,koji ga je povezao sa ezoterinom organizacijama Builders of
the Adytum (BOTA) i The Servants of Light (SOL). Pored tre-
ninga u tim organizacijama, Nik Ferel je magijski treniran i u The
Order of the Table Round (poboni Red Whare Ra Hrama Zlatne
Zore sa Novog Zelanda). Jedno vreme je bio predstavnik u Evropi
the Hermetic Order of the Golden Dawn koji vode Sandra i ik
Cicero. Od 2010. odvojio se od tog Reda i vodi svoju samostalnu
organizaciju The Magical Order Of Aurora Aurea. Autor je vie
zapaenih i veoma dobro, od strane italaca i drugih okultista, oce-
njenih knjiga o okultizmu i magiji.

Voe okultnih organizacija se nalaze u tekoj poziciji zato
to moraju da pokuavaju da izbalansiraju svoj vlastiti du-
hovni put sa pomaganjem drugima. Ponekad je sve to za
njih previe da podnesu i onda ponu da vilene unaokolo.
Postoji 10 osnovnih pokazatelja da se sve kree ka tome da
ode u boiju mater, na ta bi sledbenici trebalo da reaguju.

1) Lider poinje da veruje da su on i njegova grupa zbilja
bitni. Zlatna Zora, verovatno najpoznatiji ezoterini red na
svetu, imao je manje od 130 lanova u svojoj istoriji. Whare
Ra je imao dosta vie lanova od toga, ali to mu nije dalo
puno vei znaaj. Jednu od najveih grupa Zlatne Zore u
svetu vodi Chic Cicero. Ta grupa ima nekih 20 hramova od
kojih svaki, proseno, ima po 15 lanova. Sve to skupa je
apsolutno siuno u odnosu na iri razmer stvari. ak i u
wicci, koja je mnogo zastupljenija, lideri grupa mogu da
izjave da realno nemaju pod svojom kontrolom vie od 20
ljudi. U odnosu na svetske okvire takve pretenzije njh, ili
njihovih redova, na nekakvu bitnost krajnje su patetine.

2) Lider poinje da tvrdi da je reinkarnacija poznatog
okultiste. To znai, psiholoki, da on zna da njegova linost
ne odgovara standardima koji se zahtevaju, ili oekuju, te
stoga mora da pozajmi neiju tuu linost. Ono to je
zanimljivo je to da tako kradui identitet nekog drugog oni
koji to rade esto zavre pravei iste greke ili ponavljajui
ivotnu priu tih osoba iji su identitet pozajmili. Slian
problem tome je da ponu da tvrde da imaju stepene koji ih
jo vie izdiu iznad onih koji su oko njih. esto to rade
zaklanjajui se iza autoriteta Tajnih Voa (koji nisu nikad u
blizini da potpiu sertifikat ili da odgovore na pitanja drugih
ljudi). Dakako da je teko protivreiti nekome ko tvrdi da je
10=1 stoga to je od svojih Tajnih Voa dobio taj stepen zbog
svojih magijskih sposobnosti.

3) Pone da se prilino drogira ili da pije. Ovo je
rsporostranjen problem koji ukazuje na to da osoba trai
bekstvo iz realnog sveta i ivi u nekom u kojem e biti
viena kao vana.

4) Odlui da se mane svakodnevnog zaposlenja i da ivi od
svojih uenika ili svog Reda. Ovo ukazuje da ta osoba gubi
dodir sa materijalnom stvarnosti.

5) Poinje da se poziva na autoritet koji dolazi od Tajnih
Voa ili nevidljivih bia. Jedini autoritet dolazi od Boga. Sve
drugo su saveti. Tajne Voe, odnosno kontakti, ne govore
ljudima ta da rade. Oni opkrbljuju savetima i smernicama
vezanim za duhovne principe. Neke voe tvrde za neke
mune ili nepopularne odluke dolaze kao zahtev od Tajnih
Voa ili kontakata. Recimo, mogu rei da nisu oni koji
odbijaju da vam daju neki stepen, ve da je to Anubis.
Adekvatan odgovor na to je ako ti Anubis sada kae da se
baci sa velike piramide hoe li da uradi to? Poenta ovo-
ga je da tretiramo kao injenicu da Tajne Voe i kontakti
nama pomau da se individualizujemo i da je ta vrsta
odnosa koja se zasniva na poverenju.

6) Trae od vas da im date sav svoj novac ili ele da se
kresnu sa vama, ili vaim partnerom, radi napredovanja na
vaem duhovnom putu. Desie se nekad da e ak da prave
promene u strukturi svoga Reda samo da bi bili sigurni da
e se ogrebati za seks. Jedna OTO grupa ima obiaj da
ubrzava napredovanje mladih atraktivnih ena kroz stepene
kako bi one mogle bre biti koritene za seksualnu magiju
njihovih voa.

7) Poinje da biva neverovatno paranoian. Ovo je simptom
broj jedan. Kako poinja da naduvava svoju bitnost, tako
poinje i da smatra da je svako protiv njega. Paranoja je znak
slabe linosti koja je esto prenaduvana. Jednom me je neko
optuio da radim crnu magiju protiv njih... to je me
iznenadilo budui da ja stvarno nikad nisam ni mislio o
njima. U mom univerzumu oni nisu bili ba toliko bitni da
bih se smarao njima, a da ni ne pominjem jo i neko
bavljenje magijom povezano sa njima. Ono to su oni radili
je bilo to da su temeljno analizirali eseje, lanke i internet
postove u oajnikoj potrebi da nau dokaz da drugi priaju
o njima. Viali bi napade tamo gde im ne bi bilo ni traga i
pogreno citirali i iskrivljivali reenice tako da bi one
izgledale kao napad.

8) Osea potrebu da napada druge Redove, linosti i sisteme.
To je znak da nema zapravo nita, te e stoga karakterisati i
napadati druge grupe. U okultizmu, oni koji mogu, ine. Oni
koji ne mogu napadaju one koji mogu. Takvi tipovi nee
napasti samo one koji su bolji magiari, napae bilo koju
grupu koju vide kao opasnost. Ako su zavisni o novcu od
svog Reda, ili statusu koji im on obezbeuje za njihovu slabu
linost, tada e oni esto napadati grupe koje su vie
komercijalno uspene.

Okultna revija broj 1
35
9) Gubi svaki oseaj za humor.

10) Veruje u svoja vlastita sranja. Hrpa okultnih lidera pravi
prie o sebi ili svojim redovima. Pol Foster Kejs i En Dejvis
su bili izvanredni u tome. Dejvis je jednom priala kako je
Majstor R manifestovao statuu Madone na njenoj polici za
knjige da bi joj popravio raspoloenje. Kako god, takve prie
su uvek bile prezentovane nelakovernima tako da je malo
verovatno da je iko ikad verovao u njih. Meutim, kada
lider stvarno pone da veruje u takve prie, ak i kad se suo-
i sa injenicama (recimo da su bili u pogrenom gradu za
vreme prie za koju tvrde da se desila) onda to je znak da je
lider odlepio.

Ako lider vae ezoterine grupe pone da ispoljava neki od
ovih simptoma moraete da mu budete potpora i da vidite
ta nije u redu. Veoma je mogue da e on da neto predloi
za razmatranje, ali ako odbije da slua trebalo bi da ga
napustite. Verujte Univerzumu da ete nai novog uitelja.
To ne znai da je on lo, to samo znai da on prolazi kroz
nekakvo sranje i potrebno mu je da uoi problem i rei ga.
Ako on ne reava to, trebalo bi da odete pre nego sve
postane veoma runo. Nemojte smetnuti sa uma da on
ispoljava te probleme samo zato to je dobrano polupan, a
razlog zato on reaguje pogreno i ljutito je zato to zna da
ste u pravu.Nik Ferel je roen 1965., i od najranijeg detinjstva je iveo na No-
vom Zelandu. Jo kao detetu deavale su mu se natprirodne stvari i
udni snovi. Sa 17 godina je upoznao jednog uenika Aleksa Sen-
dersa ,koji ga je povezao sa ezoterinom organizacijama Builders of
the Adytum (BOTA) i The Servants of Light (SOL). Pored tre-
ninga u tim organizacijama, Nik Ferel je magijski treniran i u The
Order of the Table Round (poboni Red Whare Ra Hrama Zlatne
Zore sa Novog Zelanda). Jedno vreme je bio predstavnik u Evropi
the Hermetic Order of the Golden Dawn koji vode Sandra i ik
Cicero. Od 2010. odvojio se od tog Reda i vodi svoju samostalnu
organizaciju The Magical Order Of Aurora Aurea. Autor je vie
zapaenih i veoma dobro, od strane italaca i drugih okultista, oce-
njenih knjiga o okultizmu i magiji.

UreusNa sici: Ureus nadjen u Tutankamonovoj grobnici

Ureus (mnoina je urei), jeste stilizovana kobra koju su
egipatski vladari nosili na pokrivalu glave, takozvanom
nemisu. U sauvanoj umetnosti drevnog Egipta kobra se
obino prikazuje uspravljena i rairenog vrata. Grka re
koja se najee koristila da opie kobru u tom poloaju bila
je uraeus i odatle i potie ime koje se danas koristimo za ovaj
symbol koji su nosili egipatski vladari.
Prvu kobru tj. Ureus, kako legenda kae nainila je Boginja
Izida od zemlje i pljuvake Boga Ra. Pomou nje je svome
suprugu Ozirisu obezbedila egipatski tron. Od tada je ureus
kraljevski simbol koji su nosili faraon i njegova kraljica i koji
je, izmedju ostalog, sem oznake kraljevskog statusa i
boanskog porekla, imao i zatitnu prirodu.
Moe se postaviti pitanje zato su drevni Egipani izabrali
ba jednu smrtonosnu ivotinju, u ovom sluaju kobru vrste
Naja haje, koja izaziva strah, za takav kraljevski i boanski
simbol? Verovatno po onoj narodnoj da se klin klinom izbija,
izabrali su one ivotinje koje su najopasnije da ih i tite od
zla. Tako Ureus na elu vladara po verovanju titi nevine, ali
i spaljuje one koji su krivi. Skoro sve zmije u Egiptu su lako
pokretljive, brze i otrovne, samim tim i opasne. Dakle dobro
ih je imati na svojoj strani u borbi protiv zla. Sa druge strane,
u drugim delovima Afrike gde su zmije vee, sporije i manje
agresivne, njihove religije poput dahomejske su zmijama
dale ulogu Boanstava koja stvaraju svet.

Okultna revija broj 1
36


Na slici: Boginja Menhit (levo) i bog Knum (desno)

Ovaj simbol kraljevskog i boanskog identiteta je nekad bio
predstavljan i drugim ivotinjama. Recimo, za nie kraljice i
princeze ponekad je umesto kobre korien i motiv gazele
(npr. slike iz groba Mena, Teba, 18. dinastija). Kao kobra
simbolizovao je Sunce, Donji Egipat, kralja i brojna
boanstva. Kobra je takodje bila poznata i kao vatreno oko
Ra i stoga esto stoje dva ureusa sa dve strane solarnog dis-
ka. U Tutankamonovoj grobnici pronadjena je sklupana dr-
vena kobra netjer-ank (ivei Bog) i tu je njena funkcija
pogrebna i vezana je za zagrobni ivot. U toj funkciji kobre
su esto prikazivane kako pljuju otrov. Zapravo, verovalo
se da dve takve kobre uvaju u jednosatnim intervalima
vrata podzemnog sveta. U kasnijem periodu ureus je u pog-
rebnim tekstovima prikazivan skupa sa Sunevom barkom.
Ue gledano, Ureus-Boginja je bila Menhit, ona-koja-ubija
ali i ona-iz-grma-papirusa to je upuivalo na njeno pore-
klo vezano za deltu Nila. Povezivana je sa crvenom krunom
i sa Vaet, Boginjom-Gospodaricom grada Buto ija je sveta
ivotinja bila kobra. Menhit je takodje bila aspekt Neit iz Sai-
sa. Tokom ptolomejskog perioda postala je deo trijade iz
Esna, supruga Knuma i majka Heka koji je kao jedna od tri
kreativne moi Ra simbolizovao Boansku magijsku ener-
giju. Heka se obino prevodi kao magija ali je bolje koris-
titi izraz ivotna sila u delovanju. Jedno od imena Izide u
mitu po kojem je ona uz pomo ureusa otkrila tajno ime Ra
bilo je ba Veret-Hekau. Menhit je takodje bila poznata i u
svoj socijalizovanijem obliku kao Nebetu koja je bila dru-
ga ena Knuma ije je ime isto povezano sa reju ureus. Ka-
ko je Knum postao blii sa u, Menhit su poeli da iden-
tifikuju kao Tefnut.

Neki su Uraeusi bili jednobojni, no oni nadjeni u grobnicama
Tutankamona ili pak Sesorisa II su obojeni. Objanjenje boja
na ureusu koje sledi je dato u kraljevskim bojama koje se
odnose i na polu-drago kamenje (navedeno u zagradama iza
boja)

Tamno plava (Lapis lazuli) se odnosi na venost, nono
nebo, Akh, boansko

Crvena (karnelian): se odnosi na Crvenu zemlju, vrelinu
sunca, snagu i mo

Crna (obsidian ili oniks): se odnosi na Crnu zemlju,
plodnost, mo

Zeleno-plava (tirkiz ili malahit): se odnosi na vodu, ivot i
izobilje

Izrazi Crna i Crvena zemlja odnose se na plodnu zemlju oko
Nila koju su Egipani zvali Crna zemlja (drevno ime za
Egipat je bilo Kemet i ono je imalo ba to znaenje), i na
pustinju koju su Egipani zvali deret (Crvena zemlja).

Aku, mnoina od Ak, jeste termin koji se odnosi na kemetski
concept predaka, onih koji su posle smrti preli na Zapad, u
ivot posle ivota. Sama re u doslovnom prevodu znai
oni koji sijaju. Naime, u drevnom Egiptu je postojalo
verovanje da se duhovi predaka mogu uzdii do neba, do
zvezdanog pojasa Boginje Nut, te postati zvezde koje sijaju
na nas. Seanje na pretke i njihovo potovanje je bio jedan od
kljunih koncepata kemetske religije.Okultna revija broj 1
37
Kako voditi magijski
dnevnik

Fra. H.H.H. 747

(Sledei tekst je pre nekoliko godina napisan za potrebe Sanctum
Sanctorum Oaze Ordo Templi Orientisa u Novom Sadu. Tekst
nikad nije dobio lokalnu dozvolu od nacionalnih OTO funkcionera
za distribuciju unutar Sanctum Sanctorum Oaze OTO, tako da je
samo neslubeno bio posredovan lanovima Oaze i sve do sada je
bio tretiran kao interni tekst koji ne bi trebalo da bude dostupan
neiniciranima. Budui da je autor lekcije napustio Ordo Templi
Orientis i da se magijski distancira od te organizacije objavljivanje
internih lekcija koje je pisao, sem onih u kojima se objanjava
priroda delova inicijacijskih rituala, poput recimo lekcije o
magijskim zakletvama generalno, jeste njegov magijski in kao
poslednjeg Majstora Sanctum Sanctorum Oaze. koja vie ne
postoji, rasputanja grupnog duha Sanctum Sanctoruma i preki-
danje astralne veze koja je na osnovu dokumenata i svih prpratnih
adminsitrativno-okultnih inilaca, postojala sa grupnim duhom
regionalng i svetskog OTO. Sem tog linog magijskog i karmikog
ina distanciranja od OTO, autor se nada da e tekstovi biti nekom
i od koristi. Tekstovi su napisani za potrebe jedne odreene orga-
nizacije sa specifinim potrebama, simbolikom i sebi karak-
teristinim nainom izraavanja, ali i pripadnici drugih grupa i
tradicija mogu lako, u skladu sa svojim znanjem i razumevanjem,
da zamene simboliku OTO sa simbolikom i nainom izraavanja,
ili recimo pisanja datuma, karakteristinom za njihovu grupu.
Ilustrcije uz tekst su dodate od strane Okultne revije.)

Magijski dnevnik je jedno od najvanijih orua svakog ma-
giara. Magijski dnevnik u osnovi moe biti bilo koja sveska,
ili notes, u koju neko odlui da zapisuje izvetaje o svojoj
magijskoj praksi i svemu onome jeste, ili se proceni da bi
moglo biti, vezano za nju. Dosta magiara, pak, preferiraju
da to bude posebna prazna knjiga sa lepo dekorisanim kori-
cama ukraenim odgovarajuim simbolom. Takvi Magijski
dnevnici mogu se kupiti preko raznih okultnih snabdevaa
u svetu, ali neko ih moe i sam napraviti kod ovdanjih knji-
govezaca.
Simboli na koricama dnevnika, ako govorimo o voenju
dnevnika kao generalnoj magijskoj praksi, mogu varirati za-
visno od duhovne tradicije koju neko sledi i koji mu stoga
mogu biti bliski i znaajni. Thelemiti naravno mogu, u skla-
du sa svojim razumevanjem, odabrati neki od standardnih
okultnih simbola, poput pentagrama, ili horusovog oka. Ta-
koe, mogu staviti na prednju stranu pentagram, a na zad-
nju heksagram, odnosno mogu izabrati neki od postojeih
telemitskih simbola.
Za pisanje u Magijski dnevnik poeljno je koristiti posebno
pero/olovku namenjenu samo za tu svrhu. Postoje i slu-
ajevi da neki tradicionalnije orijentisani magiari koriste
mastilo i guije pero.

Sa Magijskim dnevnikom, kao i sa bilo kojim drugim ma-
gijskim oruem, potrebno je postupati sa potovanjem i dr-
ati ga na nekom mestu gde nee biti dostupan drugima
(zakljuana fioka radnog stola, neka krinja gde se dri ritu-
alni pribor i sl). Potpisnik ovog teksta, recimo, zbog nekoiih
svojih razloga i svog razumevanja, u svom linom radu ima
pristup da Dnevnik, posle zapisavanja rezultata, uvek osta-
vlja na mesto koje je ili u visini srca ili iznad njega. To je na-
ravno individualni pristup tome i svako bi trebalo u skladu
sa svojim vlastitim razumevanjem toga ta za njega znai re
potovanje, sam iznae svoju pristup odnosu prema Dnev-
niku.
Unos za svaki novi dan poinje pisanjem datuma. Postoji
obiaj da se u Magijskom dnevniku datumi i oznake ne piu
na profani nain kao u obinim dnevnicima, ve se veoma
esto godina pie rimskim brojevima a, u sluaju da dnev-
nike vode Thelemiti, godine se takoe obeleavaju u skladu
sa thelemitskim merenjem vremena koje poinje od 1904. ili
se, u sluaju da se tako ne piu, iza godine stavi e.v. (era
vulgaris). Ta oznaka je adaptacija prevoda izraza Prosta Era
(Common Era), koja se odnosi na raunanje godina od
vremena Hristovog roenja, to je zapoelo da Dionizijem
Egzigusom koji je 525. godine prekinuo dioklecijansko bro-
janje i uspostavio "Anni Domini Nostri Jesu Christi", odnosno
novu eru koja poinje sa Isusom Hristom. Izraz vulgarna era
(vulgaris aerae) prvi je upotrebio Johan Kepler 1617. godine.
Thelemiti, kada piu godinu raunajui je od Hristovog ro-
enja, oznaku AD koja se uobiajeno iza nje stavlja, kako je
ve reeno zamenjuju oznakom E.V. Zapravo, puni oblik
thelemitskog naina pisanja godina bi ukljuivao astroloku
poziciju Sunca i Meseca, thelemitsku oznaku godine i ispod
nje uobiajeni nain pisanja godine praen oznakom e.v.
Na primer, ako neko pie dnevnik 29. januara 2010. e.v.
onda bi puni oblik pisanja, pri emu ja recimo mislim da nije
na odmet i dodati aktuelnu fazu meseca, datuma na poetku
unosa za taj dan bio:

Dies Jovis
Sol in Aquarius Luna in Cancer
Anno IV: 17 A.N. (29. januar 2010. e.v.)

Astroloke pozicije Sunca i Meseca mogu se pronai u efe-
meridama za taj dan. Sem ovog naina pisanja ima i onih ko-
ji piu umesto rei astroloke oznake za Sunce i Mesec, kao i
za znake u kojima se nalaze. U ovom sluaju to bi izgledalo
ovako: in i in .
Thelemitski nain pisanja godine, koji se pie ispod astro-
loke pozicije Sunca i Meseca za taj dan, zasniva se na bro-
janju od 1904. Naime, thelemitska Nova Godina se rauna
od 20. marta 1904, budui da je tada izveden Ritual Horusa
koji je i doveo do primanja Knjige Zakona i otpoinjanja Ae-
ona Horusa. Rimska slova se odnose na broj ciklusa godina
od 1904. Ciklusi godina se raunaju tako to se broj godina,
koje su prole od 1904, podeli sa 22. U ovom sluaju to je
etvrti ciklus i on se obeleava rimskim brojevima. Arap-
skim brojkama se obeleava tekui broj godina u tom cik-
lusu i to je broj 17. U martu 2010. e se promeniti godina i
pisae se IV: 18. Tek u martu 2015e.v. e se ciklus promeniti

Simboli znakova zodijaka

Okultna revija broj 1
38
i tada e se rimskim brojkama obeleavati da je peti ciklus.
Ovakav nain obeleavanja godina je povezan i sa Tarot kar-
tama od nulte do dvadeset i prve, tako da bi se za januar
2010. e.v. moglo rei da je u godini Zvezde (Atu XVII) u cik-
lusu Cara (Atu IV). Anno ispred takvog obeleavanja godi-
ne je latinska re za godinu, a skraenica A.N. se odnosi na
latinski izraz "Aerae Novae", to u prevodu ima znaenje
Nova Era.
Ispred ovog stavljanja datuma, na poetku unosa zapisa u
dnevnik za taj dan se naznai i koji je dan. Naravno i to se
obino ne radi na profani nain, ve se imena dana piu na
latinskom i to onda izgleda na sledei nain:

Nedelja - Dies Solis
Ponedeljak - Dies Lunae
Utorak - Dies Martis
Sreda - Dies Mercurii
etvrtak - Dies Jovis
Petak - Dies Veneris
Subota - Dies Saturni

Kako je gore u primeru naznaeno oznaka dana se stavlja
ispred datuma.
Ispod datuma unos se svakog novog dana moe otvoriti sa
Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Analogno tome
unos za taj dan se moe zatvoriti sa Love is the law, love under
will. Takoe, umesto toga moe se svaki dan dnevnik zapo-
eti stihom iz Liber Al vel Legis (ili iz nekog drugog thele-
mitskog svetog spisa), dobijen metodom bibliomantije ili po
linom izboru.Na slici: Knjiga u kojoj su objavljeni dnevnici
Dona Dija


Mudro je voenje Magijskog dnevnika zapoeti, esejom u
kojem se sagleda svoj dotadanji ivot, svoji pogledi na du-
hovnost, svoje slabosti i svoje aspiracije ka neemu viem,
svoji razlozi za pristup Redu, te tek nakon toga krenuti sa
svakodnevnim upisivanjem praksi.
Neki magiari na poetku dana izvode divinaciju nekom od
metoda koje koriste (Tarot, I Ching, Geomantija). Tu
divinaciju upiu u dnevnik i sutradan analiziraju kako je
prethodni dan protekao u odnosu na pomenutu divinaciju.
To je zanimljiva praksa od koje moe biti koristi, ali mora se
napomenuti da je praktino za ostale divinacije koje se rade,
naroito za one koji ih rade na regularnoj dnevnoj bazi,
voditi posebne dnevnike. Ako neko radi nekoliko otvaranja
Tarota ili I Ching-a, to bi, skupa sa crteima pozicija i
naknadnom analizom otvaranja, moglo zauzeti previe pros-
tora u dnevniku i zato je opcija separatnih dnevnika poseb-
no namenjenih za to, kako je ve reeno, veoma praktino re-
enje.
Preporuuje se da se to u dnevnik izvetaj o praksi upie to
neposrednije nakon prakse. U sluaju da se praksa ne radi
kod kue ve negde gde dnevnik nije pri ruci, ili ako se desi
neto to se moe povezati sa ranije raenom praksom, onda
je sasvim u redu zapisati te podatke, na licu mesta, te ih kas-
nije prepisati u dnevnik.
Sam unos zapisa o izvedenoj praksi bi trebalo da obavezno
sadri informacije o tanom poetku i zavretku prakse, na-
ziv i opis prakse (potpun, ali i bez nepotrebnih ulaenja u
detalje), mestu gde je praksa izvedena, uz dodat jezgrovit
info o vremenskim prilikama, te napomenu o psiho-fizikom
stanju pre poinjanja prakse. Otprilike to bi moglo da izgle-
da kako to pokazuje sledei improvizovan i veoma pojed-
nostavljen primer:

Vreme izvoenja: 17,30 - 17,40
Izvedena praksa: MTPR
Vremenske okolnosti: Sneg i veoma hladno,
temperature oko 3 ispod nule. Nebo vedro.
Stanje: Manji oseaj umora zbog nedovoljne
naspavanosti, raspoloenje dobro i entuzijastino. Ne
postoji oseaj otpora radu.

Opis prakse: Ritual izveden u standardnom obliku.
Vizuelizacija pentagrama bila malo tea nego obino.
Koncentracija bila dobra uprkos buci koja se u
jednom momentu ula sa ulice. Oseaj centriranosti i
smirenosti posle priziva Arhanela bio snaan.
Tokom rituala eksperimentisao sa koritenjem
drugog imena umesto Aiwass-a.
1
Oseaj je bio
drugaiji, vie egzaltirajui i nekako vie, u skladu sa
koritenim imenom, marsovski po prirodi. Na kra-
ju rituala, posle kabalistikog krsta, spontano dola
kontemplacija o tom imenu. Tokom kontemplacije
dole su mi sledee ideje (tu nabrojati sve to se
javilo), pri emu mi od tih ideja ( nabrojati) ideje ne
deluju logino.

Drugi primer, koji je direktno preuzet iz jednog magijskog
dnevnika, predstavlja zapis stvarno izvedene magijske ope-
racije dana 17, januara 2010. e.v. i odnosi se na pravljenje
astrolokog talismana Jarca, pri emu su imena izvoaa
izostavljena:

Zapis o operaciji u dnevniku:

1
U pravom dnevniku bi tu trebalo navesti koje je ime
koriteno.
Okultna revija broj 1
39
Mesto izvoenja: lini hram
Vreme izvoenja pravljenja talismana: 7:45- 8:15
Astroloki faktori pri pravljenju talismana: Sunce pri
izlasku na 26 stepeni Jarca u trigonu sa Saturnom.
Mesec u Vodoliji u konjukciji sa Jupiterom.

The Faces & Decans iz Liber Hermetis (Hermes)
The Book of Reasons strana.13 (Abraham Ibn Ezra)

Opis talismana:
Crno mastilo na narandastom pergament papiru.
ena koja radi na preslici sa est paoka i smeje se,. Na
elu, izmeu obrva, ima crnu taku. (po opisu iz Ibn
Ezrine knjige)

Ritual

Terajui pentagrami u uglovima. Zvonjenje zvonom
3-3, zapaljena uta svea i kao miris svee oguljena
kora narande. U tom momentu crna vrana je sletela
na vrh najvieg drveta u okolini koje se vidi kroz
prozor i udaljeno je otprilike 30 metara skoro
potpuno u pravcu Istoka. Okrenuta ka Istoku Sestra
(***) je itala oboavanje Ra. Zatim nacrtao talisman i
okadio ga mirisom. Potom meditacija nekoliko
minuta. Zatim smo objavili nau nameru kao
zdravlje i prosperitet u ime Marksoisa. Talisman je
Sestra (***) ponela na posao.

Rezultat:

Oko 11 Sestra (***) dobila bonus novac od efa koji
joj je i inae dugovao novac.
Oko 12 Sestra (***) Saradnik na poslu koji je skoro
mesec dana bio odsutan je doao na posao i sa
Sestrom (***) obnovio stari razgovor o tkalakoj
vetini. Tom prilikom joj predloio da se sretne sa
osobom koju je upoznao. Na upooznavnje je dola
ena je koja je na glavi imala crnu maramu i u
razgovoru saoptila da ima svoju preslicu i da je
voljna da je podui vetini tkanja.
Oko 18 Sestra (***) je primetila da ima oseaj kao da
ima mnogo vie energije nego to je to uobiajeno za
taj period radnog dana.
Oko 7 ujutru sledeeg dana Sestra (***) je nala
telefon koji dva dana nije mogla da nae
Oko 8 istog jutra od efa stie i redovan novac koji je
dugovao Sestri (***)

Iako ne potpuno pisani na identian nain, oba ova primera
mogu da prue predstavu o tome kako se dnevnik moe
voditi. Dakle ovo su neke opte smernice, a svako odluuje
sam za sebe kako e voditi dnevnik. Bitno je da se u njega
zapie sve to neko proceni da je bitno da se u njemu i nae.
Ako se radi prvi put ritual ili praksa koji ne spadaju pod
uobiajene prakse tipa recimo Manjeg terajueg pentagrama
ili Srednjeg stuba, dobro je u kratkim crtama opisati praksu,
kako se to moe videti iz naeg drugog primera, zato to ako
itate dnevnik posle recimo 10 godina moda neete moi da
se setite kako je praksa koju ste radili tano izgledala. esta
greka je da neko oekuje samo neke natprirodne rezul-
tate. Zapisuje se, svaki oseaj, impresija koja se javi, uvid ili
bilo ta slino. Emocije i raspoloenje, ako se promeni, su
neto to bi obavezno trebalo da se unese u izvetaj. Takoe,
nakon unetog zapisa o praksi trebalo bi ostaviti dovoljno
praznog prostora u sluaju da bi seNa slici: Strana iz magijskog dnevnika V. B. Jejtsa

naknadno trebale uneti neke napomene povezane sa efek-
tima prakse koje se mogu javiti kasnije u toku dana, ili u to-
ku narednih dana. Dakle ako osoba radi neku praksu i u to-
ku dana se desi da se neki ljudi, poznati ili nepoznati, po-
nu udno odnositi prema njoj, onda se to neuobiajeno
pona-anje unese u dnevnik. Dakle sve to moe, ali i ne mo-
ra, biti povezano sa izvedenom praksom. Da li je bilo pove-
zano ili moe se posle nekog vremena analizirati, ali ako nije
zapisano toga se moda neemo setiti. Dalje, veoma esto
neko misli da se nita ne deava, ili pak ne razume ta se
deava. Jedna od vrednosti dnevnika je u tome to on ne
samo da nam prua realnu sliku o kontinuitetu naeg rada,
ve nam omoguuje i da u odreenim vremenskim
intervalima analiziramo prakse koje smo radili, te da sa
vremenske distance uoimo eventualnu povezanost tih
praksi i nekih sitnijih, ili krupnijih, deavanja u naem
ivotu. Sem toga, moemo da pratimo i tok nae Inicijacije.
Analiza onoga to je zapisano u dnevnik moe dati odgovor
na to da li smo se u nekom periodu promenili, koliko su
nam sad stavovi drugaiji od onih koje smo imali na poetku
voenja dnevnika ili od prethodne analize, koliko smo us-
peli da se oslobodimo naih slabosti i da li smo kod nas
otkrili neke nove. Takvi zakljuci, takoe se zapiu u dnev-
nik.
Genralno, praksa koja se preporuuje, vezano za analizu
Dnevnika, jeste da se na kraju opadanja Meseca, dakle pred
mlad Mesec, analiziraju dnevniki zapisi naeg rada u toku
tog proteklog perioda izmeu dva mlada Meseca i saini
rezime toga u formi kraeg eseja.
Dnevnik, pored toga to je nezamenjivo pomagalo za
analizu naeg rada, kako je reeno na samom poetku, nije
samo to ve je i magijsko orue. Ima magiara koji dnevnik
doslovno koriste kao konkretno magijsko orue koje se sa
ostalim oruima stavlja na oltar. Magijski gledano
zapisivanje rezultata u dnevnik moe isto tako da se tretira
kao magijski in. To moe ii dotle da neki magiari
uobiavaju da svoj Magijski dnevnik vode u ritualnom
ambijentu svog Hrama, bilo da je on stalno postavljen ili
samo improvizovan, pod svetlou svea. Takoe, neki
magiari koriste mastila raznih boja za zapisivanje nekih
odreenih delova dnevnika to, u skladu sa korespon-
dencijama boja, moe biti jedan konkretan magijski pristup
dnevniku koji u tom sluaju postaje direktno sredstvo kojim
neko namerava da izazove neki efekat i samim tim i neku
promenu unutar sebe, ili ak i izvan sebe u svetu koji ga
Okultna revija broj 1
40


Na slici: Strana iz magijskog dnevnika V. B. Jejtsa

okruuje. Dalje, postoje neki magiari koji, recimo, talis-
mane ili kreirane sigile stavljaju unutar svog Magijskog dne-
vnika zato to smatraju da je dnevnik generalno mesto gde
se neka ideja, naim zapisivanjem, sputa na jedan materi-
jalniji i konkretniji nivo, takorei se prizemljuje. Shodno to-
me je zapisivanje u dnevnik, recimo, preuzetih magijskih za-
veta u linim magijskim operacijama izuzetno ozbiljna stvar
i ne bi joj trebalo pristupiti olako. Sa druge strane mora se
napomenuti da u nekim sluajevima magijski zaveti i oba-
veze preuzete tokom nekih ceremonija, recimo primer toga
bi bile inicijacijske ceremonije, podleu diskrecionoj prirodi
koja prati takve ceremonije, tako da je zapisivanje samih
zaveta u dnevnik ponekad malo u koliziji sa idejom tajnosti.
Zato se takvi zaveti ne zapisuju u dnevnik, ali zapisivanje
naih impresija o tome kako sledimo te zavete, bez da te
zavete pismeno navedemo, da li smo nekad u iskuenju da
ih prekrimo, koliko sami doprinosimo stvaranju opteg
ambijenta koji je u skladu sa tim zavetima koje smo preuzeli
tokom naih posveenja, moda nekad i nae dileme i kole-
banja u odnosu na njih, jer i krize mogu biti deo magijskog
procesa naeg izrastanja ka Svetlosti, sve to moe biti koris-
no u naknadnim analizama naeg toka Inicijacije. Recimo,
moe biti zanimljivo kada neko ko ode u I stepen posmatra
dnevnik koji je vodio kao Minerval i sa te distance razmotri
da li bilo razlike u shvatanju fraternalnosti i Bratske Ljubavi,
koja je veoma bitan faktor u naem razvoju u Redu i koji se,
kada se adekvatno razvije, reflektuje na nivou Briaha kao
sasvim specifian kvalitet, u vremenu kada je neko bio samo
gost u OTO, u odnosu na ono vreme koje poinje od mo-
menta kada je neko postao povezan magijskom vezom sa
OTO. Naravno, takve introspekcije se mogu raditi na svim
stepenima u uporeivati koliko su se, ako jesu, nai stavovi i
pogledi promenili u odnosu na vreme kad smo imali nii
stepen, Istovremeno to mora biti veoma umereno i izbalan-
sirano uneto zato to nije dobro dnevnik opteretiti preve-
likom eksplicitnou naeg estetskog dojma. Prema dnev-
niku, jednostavno, moramo biti iskreni, imoramo ga poto-
vati i odnositi se prema njemu kao i prema ostalim ma-
gijskim oruima.
Sve gore izneto nije obligatorno, to su pre ideje i mogue
smernice. Svako sam za sebe bi trebalo da iznae vlastiti
nain na koji e pristupiti voenju Magijskog dnevnika.
Magijski dnevnik je intimna stvar i mi od vas neemo traiti
dnevnike na uvid.Preporuena literature:
1. Aleister Crowley and the Practice of the Magical Diary . Edited
by James Wasserman, Foreword by J. Daniel Gunther
(izdava: Sekmet Books, 2003. e.v.)

2. Liber CLXV . Majstor Hrama (A.. A.. Biblioteka, prvo kolo
knjiga 6, izdava SOL Oaza, Ljubljana
3. John Dee's Five Books of Mystery: Original Sourcebook of
Enochian Magic (izdava: RedWheel / Weiser, 2008. e.v.)
Magijsko ime

Frater HHH 747

(interni instrukcioni dokument namenjen za upotrebu u
nekadanjoj novosadskoj Sancrum Sanctorum Oazi, Ordo
Templi Orientis; zbog nedostatka dozvole od lokalne OTO
administcije nikad zvanino distribuiran u Oazi i sada se
ovde prvi put javno publikuje. Autor je u meuvremenu
odustao od miljenja da je kalifatski OTO mistino-magijski
red i tretira ga kao iskljuivo privatizovani socijalni klub
bez ikakvih magijskih ili duhovnih karakteristika, ali su
miljenja o ulozi magijskih imena u kontekstu OTO ostav-
ljena jer se odnose na originalnu zamisao kako je Kroli bio
zamislio OTO, a ne na ono to je kalifatski OTO danas)

U Ordo Templi Orientisu je, po tradiciji, uzimanje
magijskog imena bilo obaveza X koji usvajaju magijsko
ime/titulu, slino nainu na koji se to radi u sluaju rimskih
papa ili nekih vladara. Obiaj da lanovi Ordo Templi
Orientisa uzimaju Magijska imena, odnosno Magijske motoe,
nastao je usled ukrtanja sa tradicijama Zlatne Zore. i A A
U dananje vreme, iako smo videli da to po tradiciji nije
bilo obavezno, uobiajena je praksa da ve na stepenu Mi-
nervala lanovi Ordo Templi Orientisa izaberu za sebe magij-
ski moto.

Socijalni nadimci

Razne kulture, a to je i danas sluaj u nekim uroenikim
zajednicama, poznavale su takozvane rituale prelaza koji su
obeleavali neiji prelazak iz jednog ivotnog doba u drugo.
Veoma esto, pri prelasku iz stanja detinjstva u od drutva
priznato stanje odrasle osobe, neko bi dobio novo ime kojim
bi ga od tada zvali lanovi njegove zajednice. Koje e ime
neko dobiti esto je bito povezano sa prirodom iskuenja,
odnosno podviga, koje je neko morao da proe da bi uao u
svet odraslih i tako bio punopravni lan zajednice.
Sa druge strane, uzeti neko drugo ime moe se raditi i
zbog tajnosti. Tako je u 18. i 19. veku postala uobiajena
praksa da se politiki lanci potpisuju pseudonimima, za
neke od tih lanaka ni do danas nije se saznalo ko ih je
stvarno napisao. Iz razloga tajnovitosti su od druge decenije
prolog veka birana i partijska, tzv kadrovska, imena tako da
smo danas neke istorijske linosti uglavnom i zapamtili po
njima.
2


2
Na primer Josipa Broza pod imenom Tito, Vladimir Illjia
Uljanova pod imenom Lenjin, Josifa Visarionovia Dugavilija
pod imenom Staljin itd.
Okultna revija broj 1
41


Na slici. Florens Far

Dakle sem toga to socijalni nadimci mogu da imaju svrhu
ostvarivanja veeg stepena bliskosti u nekoj grupi, nebitno je
da li se to koristi u pomenutom primeru plemenskih zajed-
nica, ili u nekom sportskom timu, vojnoj eti, izbornom ta-
bu nekog predsednikog kandidata ili bilo gde drugde gde
je potrebno da koritenje posebnih imena doprinese nekom
obliku timskog delovanja i ostvarivanja to jaih veza izme-
u lanova grupe. Takva imena mogu da budu i u funkciji
bezbednosti lanova neke grupe.

Duhovna imena

U tradiciji mnogih duhovnh sistema i religija praksa je da
neko ko ue u njih, na poetku ili kasnije, kao upuivanje na
promenu njegovog stanja, dobije posebno, duhovno, ime.
Primere toga moemo nai ak i u Novom zavetu gde Isus
Simonu daje novo ime Petar, znaenja kamen, kako bi bio te-
melj Crkve
3
.Slino tome Bog u Starom zavetu menja imena
Avramu i Sari kako bi bili otac i majka nacije.
4
Istoni sistemi
takoe poznaju dobijanje posebnog imena pri posveenjnu,
no ovoga puta se neemo, iako je i to veoma zanimljivo, ba-
viti time ve emo se zadrati na savremenoj zapadnoj tradi-
ciji u kojoj se imena ne dobijaju ve ih, po pravilu, Inicijati
najee sami izaberu.
Teko je rei da li je takva upotreba posebnih imena u
zapadnu ezoterijsku tradiciju moda ula preko Iluminata
koji su ih koristili iz razloga skrivanja identiteta, ili moda
preko mita o templarima koji se sklanjaju od Inkvizicije i
koje podrava tajna mrea jataka koja sem to koristi sistem
lozinki i tajnih znakova radi prepoznavanja, takoe poznaje


3
Jevandjelje po Mateju 16: 18
4
Postanje 17: 05-15
i tajna imena kako bi se sakrio identitet kako skrivajuih
templara, tako i njihovih jataka. Ali ono to znamo jeste to
da je, kako je napomenuto na poetku, obiaj upotrebe
magijskih imena u Ordo Templi Orientis doao usled
ukrtanja sa tradicijama Zlatne Zore. i A A
U Zlatnoj Zori je upotreba magijskog imena/motoa imala
svrhu da napravi otklon od profanog ivota lanova i da
sakralizuje njihovu magijsku praksu unutar Reda. Magijski
moto se tu uzimao na poetku, primeri nekih od magijskih
imena lanova su sledei:
Edvard Berid -- Resurgam (prevod sa latinskog: "Uzdii u
se ponovo")
Alister Krouli -- Perdurabo (Latin: "Istrajau do kraja")
Florens Far -- Sapientia Sapienti Dona Data (prevod sa
latinskog: "Mudrost je dar koji se daje mudrima")
F.L. Gardner -- De Profundis Ad Lucem (prevod sa
latinskog:: "Iz dubina ka svetlosti"
Mod Gon -- Per Ignem ad Lucem (prevod sa latinskog: "Kroz
vatru ka svetlosti")
Eni Horniman -- Fortiter et Recte (Latin: "Snano i ispravno")
Moina Bergson Meters -- Vestigia nulla retrorsum (prevod
sa latinskog:: "Nikad neu ii unazad")
Semjuel Lidel MekGregor Meters -- 'S Rioghail Mo Dhream
(prevod sa gaelika: "Carsko je moja rasa")
Vilijem Vin Veskot -- Sapere Aude (prevod sa latinskog:
"Usuujem se da znam")
Vilijem Robert Wudmen -- Magna est Veritas (Latin: "Velika
je Istina")
Vilijem Batler Jejts -- Demon est Deus inversus (prevod sa
latinskog:: "Demon je izokrenuti Bog")

Kako se da primetiti imena su uglavnom bila na latinskom.
Veinom su lanovi u spoljnom redu zadravali isto ime na
svim stepenima, Krouli je recimo tek u Parizu prilikom Inici-
jacije u stepen Adeptum Minora 5=6 i ulaskom u Drugi
Red preuzeo novo magijsko ime, to je bilo u skladu sa uob-
iajenim standardima u Zlatnoj Zori, a koje je glasilo Parzi-
val. Nakon 5=6 za svaki stepen Krouli je uzimao novo ma-
gijsko ime, dok je sa druge strane Dord Secil Douns, koji
je sa njim napravio reviziju Zlatne Zore i osnovao Astron
Argon
5
, bio preuzeo samo jedno ime za Spoljni i samo jedno
ime za Unutranji Red.

O magijskom imenu Krouli je u Liber IV vel Aba napisao
sledee:

Re treba da izraava volju: jer Mistino Ime Iskuenika je izraz
njegove najvie Volje. Naravno, veoma malo je Iskuenika koji
poznaju sebe dovoljno dobro da bi bili u sranju da uoblie svoju
volju, pa otuda tek na kraju svog iskuenitva biraju novo ime.
6


Takoe, u Magici bez suza Krouli pie sledee:

Svako ime je broj: a "Svaki broj je beskonaan; nema razlik|e"
(AL, I: 4). Ali jedno Ime, ili sistem Imena, moe da bude podesniji
ili (a) za tebe lino ili (b) za rad u kome si.
7

Kao ilustracija ovoga moe posluiti i pria o konsultaciji
oko izbora svog magijskog imena koju je Grejdi MekMartri
1943. imao sa Kroulijem u Londonu. Grejdi je objasnio Krou-


5
Danas se veoma pogreno koristi izrz Astrum Argentum. Kroli je
koristio grko ime Astron Argon, a i da je koristio latinski izraz
onda bi to ispravno bilo Argentium Astrum a ne Astrum
Argentums.
6
II deo, Magika (elementarna teorija), poglavlje o tapu.
7
Magika bez suza, pismo H, 10-11. novembar 1943.
Okultna revija broj 1
42

Na slici: Grejdi MekMartri

liju da on u potpunosti ne razume ta bi moto trebalo da
predstavlja i pitao ga za pomo oko izbora imena. Krouli ga
je jednostavno upitao ta je tvoja Volja? Grejdi je nakon
kraeg razmiljanja odgovorio da je to da ujedini ono to je
gore sa onim to je dole. Krouli je na to odgovorio da e raz-
misliti. Kasnije je Grejdi poslao Krouliju pismo u kojem mu
je podrobnije objasnio svoju ideju o ujedinjenu internog sa
eksternim univerzumom, balansiranju svakodnevnog
ovozemaljskog sa duhovnim, te potrebu da to predoi u
jasnu izjavu koja bi odredila njegovu putanju. Nedugo posle
toga Krouli mu je odgovorio pismom
8
u kojem je napisao da
je neko vreme bio daleko od reenja, ali da mu je u jednom
momentu sinulo da bi za tu svrhu moglo da poslui ime
Hymanaeus Alpha (Alef) 777, uz dodatno pojanjenje da je
Hymanaeus grko-rimski Bog braka,. A da za Alef obrati
panju na esej o Tarot Atu O.
Dakle, moe se primetiti da je Krouli upotrebu magijskog
imena/motoa razvio u pravcu naglaska na ispoljavanje
Istinske Volje i da bi Ime trebalo da izraava Istinsku Volju.
No, istovremeno se moe i proimetiti da je teko oekivati
da Minervali ve znaju svoju Istinsku Volju? Zato Minerval
moe da meditira na to koja je njegova magijska aspiracija, tj
cilj kojem tei i da na osnovu toga izabere svoje ime. Uzi-
manje magijskog imena je ozbiljna stvari zato joj je potrebno
ozbiljno i pristupiti. Ne preporuuje se recimo, bar ne poet-
nicima to je naravno individualno i razlikuje se od osobe do
osobe, da se uzimaju imena boanstava.
9
Ime u velikoj meri
moe da odredi na dalji tok razvoja, Krouli o tome govori
kao o ispunjenju proroanstva gde se on u 9 od 10, ponekad
u aljivom duhu, sluajeva uverio da je tako, navodei
primere Viktora Nojburga i Fulera, te potom Metersove
napomene o uticaju imena na neke lanove Zlatne Zore
108
Prva strana tog pisma se, kao ilustracija, nalazi na kraju
teksta
9
Hindusi to veoma elegantno reavaju tako da retko uzmu
ba konkretno ime Boga, ali zato su im esta imena koja su
na neki nain povezani sa kvalitetom nekom Boanstva, npr
Blaenstvo ive i sl.
10
The Magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923,
edited by Stephen Skinner, strana 181 & 182
Ordo Templi Orientis je i socijalni i mistino-magijski Red,
tako da u njemu uzimanje magijskog imena moe biti u
slubi obe funkcije, dakle kako one socijalne tako i one
duhovne. Obratiemo panju na ovu drugu funkciju, dakle
duhovnu, i samo malo zakomplikovati, napomenuvi lano-
vi Ordo Templi Orientisa u stvari mogu doi u priliku a izabe-
ru dva imena. Jedno je ime koje e koristiti u Ordo Templi
Orientisu, drugo je krteno ime koje uzimaju ako postanu
lanovi EGC. Ja sam, na primer, prilikom krtenja izabrao
ime iz gnostike tradicije prvog veka stara ere, znam za neke
koji su pre krtenju izabrali da im krteno ime bude isto kao
i svetovno. To je opet stvar linog izbora i ostavljeno je
potrebama, razumevanju i shvatanju svakoga pojedinano.
to se tie Ordo Templi Orientisa neko moe izabrati da
koristi jedno ime, drugi mogu da izaberu da ih menjaju po
stepenima. Inicijacije su nova iskustva, sasvim je prihvatljivo
da neko preispituje to novo stanje, da produbljuje svoje
razumevanje Inicijacije koje je dobio i da u skladu sa tim taj
neko uzme novo ime koje se odnosi na to novo stanje, ili na
promenu magijske aspiracije i razumevanje cilja. Ali isto
tako i da to moda i ne uradi.
Takoe, nije na odmet napomenuti da je esta praksa da
neko prilikom izbora imena prerauna numeriku vrednost
imena koje misli da bi mogao preuzeti i da onda vidi sa ko-
jom idejom to korespondira u Sefer Sefirot.
Da li ete tako izbrano ime nekom saoptiti ili ete koristiti
inicijale tog imena, ili pak njegovu brojnu vrednost, zavisi
iskljuivo od vas. Takoe, kad se potpisujete ispred imena
obino ide Brat ili Sestra, na latinskom. Dakle u sluaju mu-
karaca se koristi Frater, u sluaju ena Soror, pri emu bi
trebalo obratiti panju na to da se ne upotrebljava skraeni
oblik Fr. koji se ponekad nepravilno koristi i koji ne ozna-
ava skraenicu od rei brat, ve oznaava skraenicu za
eklezijski oblik upotrebe rei otac. Ispravan oblik skraivanja
rei Frater ispred imena jeste Fra.

Preporuena veba:

Prouavati biografije raznih magiara i duhovnih ljudi, te
pokuati ustanoviti u kakvoj vezi moe biti magijski
moto/duhovno ime koje su imali, sa dogaajima u njihovoj
biografiji, sa njihovim duhovnim uspehom ili padom.
Uz ovaj instrukcioni tekst, kao i uz sve ostale, ide usmeno
davanje i ritualne meditcije koja se radi kako bi se neko
magijski zbliio sa svojim imenom.

Preporueno za itanje:

Caliph Hymenaeus Alpha 777: Karls Karma (O.T.O.
Newsletter, Vol. II, No. 1, jun 1978)

Neka zapaanja o ritualu
kabalistikog krsta

Fra. H.H.H. 747

(interni instrukcioni dokument namenjen za upotrebu u
nekadanjoj novosadskoj Sancrum Sanctorum Oazi, Ordo
Templi Orientis; zbog nedostatka dozvole od lokalne Oto
administcije nikad zvanino distribuiran u Oazi i sada se
ovde prvi put javno publikuje)

Okultna revija broj 1
43
Kabalistiki krst je jednostavan ritual koji je najpoznatiji
kao deo manjeg rituala pentagrama koji se u Liber MCLI, za
stepen Minervala, preporuuje za izvoenje dva puta dnev-
no. .Kabalistiki krst se izvodi na sledei nain:

1. Dri bode u desnoj ruci, ili koristi kaiprst desne
ruke. Okreni se ka Istoku.
2. Dodirni elo, i kazi Ateh.
3. Dodirni grudi i kai Malkuth.
4. Dodirni desno rame i kai Ve-Geburah.
5. Dodirni levo rame i kai Ve-Gedulah.
6. Sastavi ruke ispred sebe, i kai Le-Olam
7. Postavi bode izmeu prstiju (ili dri ruke spojene
kao u molitvi), pokai uvis, i reci Amen. Prevod
rei: 'Ateh (Ti si) Malkuth (Kraljevstvo) Ve-
Geburah (Mo) Ve-Gedulah (Slava) Le-
Olam.(Zauvek),.Amen. '

Svrha

Kabalistiki krst poinje sa boanskim, tj sputanjem svet-
losti iz podruja Ketera, a isto se tako i zavrava reju
Malkut kojom potvrujemo Kraljevstvo boanskog u pod-
ruju naeg srca.
11

Kabalistiki krst deluje kao veoma jednostavna veba, svo-
jevrsna aktivna ritualna meditacija mogli bi rei, pri emu
ali je istovremeno i jedna od najvanijih praksi ritualnog ra-
da. Neka od dejstava koja se ele postii kabalistikim krs-
tom mogu biti:
sputanje boanske svetlosti u nae svetlosno telo, balan-
siranje energija u naem svetlosnom telu
12
, psihika zatita
od negativnih uticaja, proirenje magike sfere svesnosti
izvoaa itd.

Napomene o izvoenju

Kabalistiki krst se izvodi sa koncentracijom i pos-
veenou.
U knjigama Izraela Regardija, a kod nas svojevremeno
posredstvom jedne skripte ivorada MihajloviaSlavinskog
posveene ritualu pentagrama, popularisana je ideja o tome
da se kabalistiki krst izvodi tako to se zatvore oi i onda
zamilja kako postajemo sve vei i vei, sve dok Zemlja na


11
Na naem jeziku dobar komparativni pregled znaaja
podruja srca u mistici, religiji i poeziji raznih kultura
predstavlja obimom nevelika knjiga Srce u indijskoj i hri-
anskoj mistici (Boris Vieslavcev; Logos, Beograd, 2008),
dok se od knjiga na engleskom moe preporuiti knjiga
Layayoga: The Definitive Guide to the Chakras and Kundalin,
(Shyam Sundar Goswami, Inner Traditions, 1991) i u njoj pog-
lavlje o hridaja akri.
12
Jedan od izdanaka Zlatne Zore, Stella Matutina, imao je u
svojim materijalima razradu ovakvog balansiranja elemen-
tarnih energija kabalistikim krstom pri emu je kracima
krsta svetlosti pripisivan po jedan element i hebrejsko slovo,
dok je u centar smetan Duh i hebrejsko slovo in.kojoj stojimo ne postane mala poput prosene lopte i da tek
onda prelazimo na izvoenje kabalistikog krsta. To je bio
deo usmene tradicije Stelle Matutine gde je Regardi i nauio
tu tehniku. Ta tehnika je produkt nekih pobonih radova
koji su raeni u Zlatnoj Zori, te ideja o ekspanziji aure kori-
tenjem hebrejskih slova kao fokusne take koje su istraivali
neki okultisti koji su uticali na neke lanove Zlatne Zore u
prvoj deceniji dvadesetoga veka. To nije tehnika koja je
originalno koriena pri izvoenju kabalistikog krsta, a ni
kasnije nije jasno da li su je u Stelli Matutini izvodili uvek
kada su radili kabalistiki krst, ili samo kada su imali neke
odreene potrebe. Takoe, nije poznato da je Krouli davao
takvo upustvo za izvoenje kabalistikog krsta, pismeno ili
usmeno, stoga da li e neko tako izvoditi kabalistiki krst, ili
ga raditi bez te ekspanzije u svemir, ostaje da svako
izabere sam za sebe u skladu sa svojim afinitetima, razu-
mevanju i procenjenim potrebama. Npr, ranije pomenuto
proirenje magike sfere svesnosti izvoaa moe biti jedna
od stvari koje se takvim izvoenjem moe eleti postii.
to se tie vibriranja, a rei se tokom izvoenja kaba-
listikog krsta vibriraju, upute kako se ono izvodi mogu se
nai u Krolijevoj knjizi LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE
SVB FIGVRA VI. Pored toga, lanovi Sanctum Sanctorum uz
ovu lekciju mogu dobiti i audio snimak na kojem se moe
uti kako Regardije izgovara i vibrira navedene rei.
to se tie vizuelizacije, zamilja se bljetava svetlost. koja
prati pokrete ruke. Prvo se iznad nae glave vizuelie kugla
bljetave svetlosti. Njena veliina ne bi trebalo da bude
manja od prenika nae glave, ali ni vea od otprilike dva
prenika nae glave, gledano spreda. Kada se zamisli ta kug-
la prst se stavi u nju i zamisli se kako se svetlost vue na do-
le, do ela gde vibriramo ATEH. Dok se to vibrira panja je
na kugli iznad nae glave, u neku ruku ka njoj usmeravamo
vibraciju, ali bi senzaciju trebalo da osetimo na naem elu.
Kako vuemo ruku na dole, tako zamiljamo da sa njom
vuemo i neprekinutu svetlost, s tim to se umesto na gru-
dima gde je po ritualu predvieno da se zaustavi ruka, svet-
lost moe nastaviti sputati, u naoj vizuelizaciji, do stopala
gde se vizuelie kako ih okruuje kugla bljetave svetlosti is-
te veliine kao i ona iznad nae glave. Kako se ruka pomera
ka ramenima, onako kako je opisano u tekstu vebe datom
ranije, tako se i vizuelie traka neprekinute svetlosti koja
Okultna revija broj 1
44
prati ruku. U podruju ramena gde se vibrira Ve-Geburah i
Ve-Gedurah takoe se vizueliu bljetave kugle poput onih
iznad glave i oko stopala. Nakon zavretka vebe kroz celo
nae telo se protire krst bljetave svetlosti na inim kraje-
vima su kugle takoe bljetave svetlosti. U sluaju da se krst
radi tako da se pre njega poveavamo kako je to pomenuto
ranije, a to se moe recimo raditi u cilju ranije pomenutog
proirenje magike sfere svesnosti izvoaa, tada se moe,
pre nego se vibrira Le-Olam Amen, vizuelisati kako se kraje-
vi krsta neogranieno ire levo i desno, gore i dole, sve do
krajnjih granica univerzuma, pa ak i dalje. Krst tako obuh-
vata sve galaksije i sve svetove koji postoje i tako magiara
povezuje sa celokupnim univerzumom sa kojim se on na taj
nain identifkuje. Kada se zavri veba, pre nego se zamisli
da se smanjujemo na originalnu veliinu, vizueliemo kako
se svetlost istim putem kojim smo je i irili vraa u kugle i tu
skuplja, zatim kako iz njih se upija u kuglu iznad glave
istim putem kako je i dovoena. Nakon toga se iz te kugle
svetlost spusti u glavu i odatle po celom telu koje apsorbuje.
Nakon toga se vratimo na normalnu veliinu.
Originalno uputstvo napominje da se veba moe izvoditi
bodeom ili prstom. Postavlja se pitanje ako se radi prstom,
koji prst izabrati? Postoji podela prstiju po elementima i
planetama, no to prevazilazi potrebe ovog papira. Za sada
ostanimo pri tome da bi izbor palca, kaiprsta ili pak
kaiprsta i srednjeg prsta, bio sasvim prigodan.
Kad se zavri iscrtavanje, po originalnim uputstvima ruke
se sastave ispred grudi, kao za molitvu, dok se izgovara Le-
Olam Amen.
Napredniji oblik izvoenja kabalistikog krsta podra-
zumeva preuzimanje Bogooblija nakog ega se izvodi ka-
balistiki krst. Zavisno od cilja zbog kojeg se izvodi kaba-
listiki krst i efekta koji se eli postii bira se koje e Bogo-
oblije biti preuzeto. Vie o tome bie rei na nekim drugim
radionicama.

Thelemitska verzija

Thelemitska verzija izvoenja kabalistikog krsta
podrazumeva da se ne mestu centra grudi, izmeu
vibriranja Ateh i Malkuth, vibrira ime Aiwass
13
, a da se
Malkuth vibrira tako to se pokret rukom produi do
genitalija, tako da se, prstom, ili bodeom, usmeri ka
stopalima. Tada se vibrira Malkuth, pri emu se senzacija
osea u podruju stopala. Ovo ubacivanje imena Aiwass je
praksa koju je Krouli sugerisao Grejdi MekMartriju (Kalif
Himeneus Alfa), uz napomenu da tako radi dok ne sazna
ime svog Svetog Anela uvara kojim bi onda trebalo da
zameni ime Aiwass-a.
Takoe, na kraju vebe, mnogi Thelemiti izbegavaju da
sklope ruke ispred grudi, to sugerie molitvu i jedan
pasivan poliaj, ve Le-Olam-Amen vibriraju sa rukama
prekrtenim na grudima.
13
Ime Aiwass smo ostavili napisano u originalu jer od
naina pisanja postoji i razlika da li je u pitanju magijski ili
mistini aspekt te inteligencije. Za dalje informisanje o
Aiewass-u preporuujemo itanje Alister Krouli: Equinox
Bogova, prevod je dostupan u elektronskom obliku


Na slici: Alister Krouli sa rukama prekrtenim na
grudima

Thelema reflektuje promenu formule spiritualnog razvoja i
postignua, a koja se dogodila poetkom dvadesetog veka.
Jedna od osnovnih postavki te formule je da su neki raniji
duhovni principi i tokovi postali nefunkcionalni i da nisu
vie ni sredstvo postignua, a ni provodnik duhovnih took-
va i energija, odnosno okultnom terminologijom govorei
da su one duhovne sile koje su bile aktuelne u vremenu
do poetka dvadesetog veka sada pale u klifote.
14
Stara
imena moi sada vie nisu ta kojima se kontroliu nie
frekvencije, nazovimo to uslovno tako, Re je drugaija, a
planina Adepata vie nije Abiegnus ve je sada identina
planini Zion.
15

Smetanjem Aiwass-a na podruje sranog centra tokom
rituala kabalistikog krsta, potvruje ovu promenu koja se
desila u Univerzumu.
Razlog, pak, zato neki Thelemiti nisu skloni da sklope
ruke kao u molitvi, jeste za neke taj to je to veoma pasivni
in koji nekog stavlja u veoma podreeni i ponizni poloj u
odnosu na Makrokosmos. Smer u kojem se formula menjala
je vie ka individualizmu i hrabrosti, umesto robovskog
mentaliteta krda i poniznosti.

14
Iskustvo nekih okultista iz sveta, a koji rade u staro-
eonskoj paradigmi, je bilo takvo da kada su pokuali da
kontaktiraju neke duhovne tokove koji su bili duhovni izvor
za pre-thelemitske grupe, ustanovili su da je taj okultni tok
veoma zaprljan, a izraz koji su upotrebili da ga opiu bio je
demonizovan. Takodje, neki sluajevi egzorcizma su
ukazali na to da hrianska imena vie ne daju rezultat.
15
Ova promena formule je obradjena i predoena u knjizi
Initiation in the Aeon of the Child (J. Daniel Gun-ther; Ibis Press,
2009). Ali problem sa tom knjigom je to ne navodi izvore
tako da se ne zna ta je originalno Krolijev material, a ta je
Gunterova nadogradnja, tako da u tom smislu ovu knjigu
teko da moemo da shvatimo previe ozbiljno.
Okultna revija broj 1
45
Duhovnosta Zapada je dugo vremena negovala takav pri-
stup gde je neko mali i bedan pred metafizikim biima za-
padne misterijske tradicije i jedino to moe je da ih moli za
pomo i zatitu. Istona tradicija je, recimo, mnogo bogatija
razliitim pristupima Boanstvima, tako da za primer mo-
emo uzeti Krinu koji sem pristupa poniznosti i odnosa koji
karakteria slugu i gospodara, a koji je najee popularisan
na Zapadu i kod nas u proteklih par decenija, imamo i npr
jednu Miru Bai koja je Krini pristupala kao ljubavniku, ili
jednog Arunu koji mu je bio saborac na bojnom polju.
Pristup koji je prisutan u formuli koja je aktuelna u proteklih
100 godina se najbolje moe ilustrovati samim izgledom
Stele, slika je priloena u tekstu. Naime na njoj se da
primetiti da su oi Re-Harakhtya i njegovog svetenika
Ankh-af-na-Khonsua, koji stoji ponosno i uspravno pred
njim, u istoj ravni to sugerie jedan sasvim drugaiji odnos
od onog na koji moe upuivati jedan bojaljivi poloaj
moljenja..


Neobavezujua praksa: Izvebati izvoenje kabalistikog krsta.
Tehniku posveivanja soli i vode, koja se u Sanctum Sanctorumu
daje usmeno prvim stepnenima i koja se u OTO tradicionano
davala to se sad na alost oigledno vie ne radi vie ne radi, uz
upotebu kabalistikog krsta i adekvatne formule iz Gnostike mise,
te njenu primenu za psihiku samoodbranu i zatitno zatvaranje
prostora i njegovo astralno peaenje, uporediti sa verzijom te
tehnike koja je koritena ranije, pri emu e biti data uputa gde se
ona moe pronai u literature koja se nalazi u biblioteci Sanctum
Sanctoruma. Razmiljati zato je tehnika promenjena na ovaj
nain i kako je to u skladu sa promenom formule Aeona, te
razmiljanja i beleke o tome, ako se oseti potreba, u kratkim
crtama upisati u dnevnik.

RITUAL OTVARANJA KULA
STRAARA

Priredio i u skladu sa svojim
razumevanjem komentarisao

Frater HHH 747

(Sistem enohijanske magije je na ovim prostorima privlaio jako
puno panje, ali su istovremeno o njemu postojale i velike pred-
rasude, pa ak i skroz pogrene predstave na granici sa suje-
verjem. Da bi i to znanje poteklo pravilno Sanctum Sanctorum, jo
dok je bio Kamp, je ponudio neke radionice na tu temu, a rezultat
je izmeu ostaloga bila i ova interna skripta o Ritualu otvaranja
Kula Straara. Skripta nikad nije ni poela da se zvanino distri-
buira u Kampu, a potom Oazi jer je iz centrale OTO u Nemakoj
upozoravano da se u Sanctum Sanctorumu ak ne igra ni
enohijanski ah zato jer je i on opasan. Iako je taj strah od ma-
gije i okultnog za nas bio iracionalan, potovali smo i ova skripta
nije bila deo zvaninih Sanctum Sanctorum aktivnosti. No budui
da Sanctum Sanctorum vie ne postoji, nema razloga zato tekst
ne bi bio prezentovan i iroj javnosti i svima onima kojima bi
moda mogao biti interesantan i inspirativan. Pri tome reference
na Sanctum Sanctorum Oazu nisu izbacivane ve je tekst os-
tavljen u originalnom obliku kao svedoenje o jednom momenta u
prolosti i okruenja u kojem je i nastao.)

1. Uvod

U periodu izmeu 10. aprila 1584. i 18. aprila 1587. Don Di i
Edvard Keli su, tokom svoje komunikacije sa biima koje su
doiveli kao Anele, primili itav novi sistem magije koji je
danas poznat kao enohijanska magija.
Tokom tih radova primljene su i table, koje je Dee zvao
Velikim tablama, a danas su poznate kao Kule Straare.
Postoji nekoliko verzija ovih tabli. Prva je Prvobitna tabla
koju su primili Di i Keli. Druga je Tabla koju je naknadno
primio Keli i koja se naziva Reformisana velika tabla Rafaela.
Ovu tablu neki danas osporavaju nazivajui je svingerskom
tablomi ak je smatraju Kelijevom konstrukcijom stvore-
nom sa namerom da Diju opravda predlog da razmene ene
u krevetu.
Zlatna zora je bila prvi savremeni magijski Red koji je u
svoje prakse inkorporirao enohijansku magiju. injenica ra-
di, to nije bila ona ista enohijanska magija kako ju je Don Di
preneo, a verzija enohijanskih tabli koje je Meters prihvatio
je bila ona po Rafaelu. Tako je nastala trea verzija tabli na
kojoj se u nekim poljima nalaze po dva slova, s tim to je uz
njih ila napomena da je bolje koristiti ono koje je napisano
iznad. Razlog za stavljanje dva slova u neka polja je
verovatno bila Metersova nedoumica koja od ta dva slova
ide na odgovarajue mesto na tabli, pa je onda ostavljao oba.
Ove table se danas retko koriste. Inae, table koje je Regardi
objavio nisu originalne table Zlatne zore koje se mogu videti


Na slici: Trodinemzionalno polje sa enohijanske
table u obliku zaravnjene piramide, levo pogled sa
strane, desno odozgo

Okultna revija broj 1
46
u Veskotovom dodatku H dokumentima. Danas samo Di-
ja prihvatamo listunci uglavnom koriste prvu verziju tabli,
a verziju po Rafaelu mnogi modernije orijentisani magovi.
Druga novina koju je donela Zlatna zora su trodimen-
zionalne table sa piramidama sa zaravljenim vrhovima.
Ovako trodimenzionalno predstavljene table, veliine
12x13 polja izuzimajui Tablu Duha koja veliine 5x4 polja,
omoguile su da se svaka strana zaravljene piramide prido-
da odreenom elementu. Na vrhu svake piramide nalazi se
slovo enohijanskog alfabeta koje oznaava ime Anela koji
odgovara toj piramidi.
Svaka strana piramide je obojena u odgovarajuu ele-
mentarnu boju, pri emu postoji nekoliko naina bojenja tab-
li. Iznad svake od etiri table se nalazi po peat.Peat. Ta e-
tiri peata simboliu Kreaciju.
Kuriozitet je pria koja deluje pomalo fantastino, stoga
neka to ostane samo na nivou okultne legende bar dok
nam jednog dana i to ne doe na red da u Sanctum San-
ctorumu praktino pro-verimo kako deluje, a po kojoj je da-
vno u originalnoj Zlatnoj zori jedan njen lan koristio ator,
sa zaravnjenim krovom, kome su stranice bile obojene u raz-
liite boje i koje je po potrebi menjao kako bi odgovarale od-
reenim piramidama sa tabli. U tako improvizovanoj pi-
ramidi, shodno polju kome odgovara na Kuli Straari, vrio
bi enohijanske prakse vidovidosti. No, budui da je po zani-
manju bio farmer pria kae da bi nekad po ulasku u ator
preu-zimao bogooblije koje bi odgovaralo tom kvadratu i
zatim se uz-dizao kroz kvadrat, a sve u cilju ne bi li menjao
vremenske uslove kako bi odgovarali njegovim
poljoprivrednim potrebama i tako recimo izazivao kiu.
Detaljnija slika o simbolinom prikazu univerzuma koji
je dobio Doktor Don Di kroz vizije Sir Edvarda Kelija" mo-
e se stei prouavanjem dnevnika Don Di-a ili Krolijevog
Liber 084, te dalje zainteresovane upuujem na pomenuta
dela.


Na slici: Obsidijansko ogledalo i votani pentakl
koje je Dr. Di koristio za vizije (British Museum); na
slici deo istih artefakata, samo sa postavke iz 1990.Na slici: Dr Izrael Regardi

2. Ritual

Sam ritual otvaranja Straarskih kula se najee pripisuje
Izraelu Regardiju. Postoje i tvrdnje da je Alister Krouli,
zapravo, preradio ritual Posveivanja Grobnice koji je koristila
Zlatna zora i napravio ritual otvaranja Kula Straara koji je
Regardie naknadno prekopirao. Da li je to tano, ili nije,
Nepoznato je. U nedostatku iega konkretnog to bi
autorstvo ovoga rituala pripisalo Krouliju ostanimo pri tome
da je ovaj ritual kreacija Regardija.
Regardi je prilicno brzo proao kroz takozvane elementalne
stepene i verovatno zato i nije imao ba neko posebno mi-
ljenje o njima, niti je, po svemu sudei, uopte imao neku e-
lju da se petlja sa kasnijim podstepenima. Prvobitno, po ne-
kim izvorima, koristio je Otvaranje Kula Straara kao pripre-
mu za jednu od Z2 ceremonija, no kasnije je poeo na ovaj
ritual da gleda kao na ritual samoinicijacije u stepen Adep-
tusa Minora i poznati su sluajevi da su neke osobe od njega
dobile taj stepen samo na osnovu izvoenja ovog rituala. Pri
tome, stvarno nije namera da se u ovom tekstu predstavi
ovaj ritual kao ritual Zlatne zore. On to nije, ba kao ni, na
primer, veba srednjeg stuba i veoma je verovatno da je kla-
sina Zlatna zora Kule Straare tretirala malo drugaije. Reci-
mo dananja interpretacija Kula Straara od strane nekih
poznatijih magiara koji su oigledno na tragu Regardijeve
ideje, tretira ovaj ritual, za raziku od naprimer Veeg rituala
pentagrama gde se prizivaju etiri elementa u materijalni
univerzum, kao prizivanje etiri sveta Kabale pod patrona-
tom svetog Boijeg imena. Tako je jedna od modernih
interpretacija da juna Kula Straara odgovara Acilutu, za-
padna Briahu, istona Jecirahu, a Severna Asiahu. Priziv
Table Jedinstva ima za svrhu da sve to objedini u jedinstvenu
celinu i da se od pojedinanih slova Boijeg imena oblikuje
jedinstvena Re. U tom smislu priziv Tabli na stranama sveta
se odnosi na sputanje Boije energije od Ketera do Asiaha, a
priziv Table Jedinstva na dizanje na ravni, od Asiaha ka
Okultna revija broj 1
47
Acilutu. U tom smislu Otvaranje Straarskih kula ne bi trebalo
tretirat samo kao superusavrenu verziju manjeg i veeg
rituala pentagrama. Manji pentagram je, originalno tretiran
kao da se izvodi u Malkutu i nije imao, kao to ni danas
nema, nikakvih elementarnih atribucija i definitivno potpa-
da pod sferu Asiaha. Ceo spoljni Red Zlatne zore, sfere eleme-
nata, bio je simbolizovan Pentagramom, dok je Unutranji,
Makrokosmos, tj planetarna sfera, simbolizovao Heksag-
ram. Neofiti Spoljnog Reda su dobijali Manji terajui ritual
pentagrama, a Neofiti Unutranjeg su dobijali Manji terajui
ritual heksagrama. Kao prelaz izmeu dva Reda sluio je Vei
ritual pentagrama, koji je, kao formula Portala, u osnovi
sadravao sve moi prethodnih stepena. U ritualu Neofita
one su takoe prisutni, ali kao mogui potencijal. Kod for-
mule Portala oni su realno prisutni. Formula Spoljnog Reda
je bila zasnovana na formuli duhovne alhemije (razdvajanje,
proienje i ponovno kombinovanje etiri elementa Inici-
jatovog Sopstva) i u tom smislu imaju logike ideje da redov-
no izvoenje Otvaranja Straarskih kula verovatno moe do-
vesti do slinog rezultata.
to se tie samog izvoenja rituala ono kod svih rituala
zavisi od iskustva, od znanja i razumevanja onoga ko ga iz-
vodi. Sam ritual moe biti koriten kao preliminarna praksa
pre skoro svake magijske prakse, a siline koje on priziva
mogu se usmeriti ka cilju onoga to se potom izvodi. Dalja
praktina objanjenja i neke korekcije koje se odnose ne za
veinu na raznim publikovanih verzija, vezana za ovaj ritual
mogu se dobiti na radionicama Sanctum Sanctorum Oaze.
Nije neophodno da tokom izvoenja ovog rituala Kule
Straare budu okaene na zidove, no ako to elite, a nemate
ih moete ih nabaviti preko Sanctum Sanctorum Oaze po
veoma povoljnoj ceni ne veoj od nae nabavne cene. Verzija
Otvaranja Kula Straara koja sledi jeste telemizirana verzija
objavljena u jednom telemitskom magazine. Ritual se
prenosi u originalnoj formuli u kojoj je i tamo dat, a po
onome kako sam ja uen ako se ve eli telemizirati neki
ritual Zlatne Zore onda je shodno i simboliku njene formule
promeniti u simboliku novoeonske formule. Stoga u ovom
sluaju mudro bi bilo na oltaru krst i trougao zameniti
Stelom Otkrovenja. Takoe , kod dozvole za otputanje
moda nije zgoreg re duhove zameniti adekvatnijim
izrazom. Sve ostale praktine instrukcije o izvoenju ovog
rituala, koji je podesan i za poetnike u okultnom, mogu se
dobiti na radionicama Sanctum Sanctorum Oaze.

Za ritual je potrebno sledee:

- oltar
- Knjiga Zakona (na oltaru)
- insens (ili svea) na junom delu oltara)
- pehar sa vodom na zapadnom delu oltara
- no (ili lepeza) na istonom delu oltara
- hleb i so (ili disk) na severnom delu oltara
- na sredini oltara jednastranini beli trougao, na njemu
jednakokraki crveni krst.
- na sredini oltara cvet (rua)

OTVARANJE

1. STOJ NA SEVEROISTOKU. OGLASI PREMA ISTOKU:

HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI
(ili PROCUL, O PROCUL ESTE PROFANI!)

2. Izvedi noem terajui manji ritual pentagrama.
3. Izvedi manji terajui ritual heksagrama.
4. Idi juno od oltara. Uzmi tap (ili insens). Tri puta zamah-
ni prema jugu.
Dri tap iznad glave, idi oko mesta delatnosti u smeru Su-
nca govorei:

I KADA SVI FANTOMI NESTANU UGLEDAE SVETI I
NEOBLIKOVAN OGANJ
KOJI SEVA KROZ TAJNE DUBINE UNIVERZUMA, UJ
GLAS OGNJA.

5. Na jugu tri puta izvuci Simbol Ognja, zatim veliki krug i
prizivni Pentagram Ognja u krugu sa Simbolom Leo.(Tj. a) Tri puta zamahni prema jugu.
b) Orujem opiI vei krug prema jugu.
c) Unutar kruga izvuci aktivan Pentagram Duha.
d) Izvedi Znake LVX.
e) Izvuci Pentagram Ognja, u sreditu iscrtaj simbol
Keruba Ognja (tj. astroloki znak Lava)
f) Izvedi Znak Ognja (tj. Znak 4 = 7 )

Izgovori (enohijanske rei uvek vibriraj):

OIP TEAA PEDOKE. IMENIMA I SLOVIMA VELIKOG
JUNOG KVANDRANGLA JA VAS PRIZIVAM, ANELI
KULE STRAARE JUGA.

6. tap na svoje mesto. Idi na Zapad, uzmi Pehar sa vodom.
Tri puta pokropi prema zapadu i idi oko mesta delatnosti u
smeru Sunca. Idui u krug govori:

TAKO SVETENIK KOJI UPRAVLJA DELIMA OGNJA
MORA DA IZVEDE POSVETU SA VODOM
GROMOGLASNOG BESKONANOG MORA.

7. Na zapadu tri puta izvuci simbol vode prema Zapadu,
ponovi proceduru od a) do f), (Kerub: Orao), ali sa
simbolima koji odgovaraju Vodi. Govori:

EMPEH ARSEL GAIOL. . IMENIMA I SLOVIMA
VELIKOG ZAPADNOG KVANDRANGLA JA VAS
PRIZIVAM, ANELI KULE STRAARE ZAPADA.


Okultna revija broj 1
48
8. Pehar odloi na njegovo mesto. Idi na istok, uzmi no (ili
lepezu).Tri puta prema istoku izvuci Simbol Vazduha.
Kruei govori:

POSTOJI OGANJ KOJI SE PROSTIRE KROZ NEMIRAN
VAZDUH. NEOBLIKOVAN OGANJ IZ KOJEG IZVIRE
OBLIK GLASA.

9. Na istoku ponovi kao i do sada proceduru od a) do f)
(Kerub: Aquarius), ali sa simbolima koji odgovaraju Vaz-
duhu.Reci:

ORO IBAH AOZPI. IMENIMA I SLOVIMA VELIKOG
ISTONOG KVANDRANGLA JA VAS PRIZIVAM,
ANELI KULE STRAARE ISTOKA.

10. Ostavi no (lepezu) na svoje mesto. Idi na sever, uzmi
hleb i so (ili disk). Tri puta prema severu izvuci simbol
zemlje. Govori kruei:

NE ZAUSTAVI SE U TOM TAMNOM SJAJNOM SVETU U
KOJEM LEI BEZMERNA DUBINA.

11. Ponovi proceduru od a) do f) (Kerub: Taurus), ali sa
simbolima koji odgovaraju zemlji.Reci:

EMUR DIAL HEKTEGA. IMENIMA I SLOVIMA
VELIKOG SEVERNOG KVANDRANGLA JA VAS
PRIZIVAM, ANELI KULE STRAARE SEVERA.

12. Ostavi instrument na svoje mesto. Idi zapadno od Oltara
i okreni se prema istoku. Cvetom (ili palcem) nacrtaj krug,
unutar kruga Prizivni Pentagram Duha (prvo dva puta
aktivni a zatim dva puta pasivni)
16
govorei:16
Aktivni Prizivni pentagram Duha je levo na slici, a
pasivni je desno na slici


EXARP, BITOM, NANTA, HKOMA.
17
IMENIMA I
SLOVIMA MISTINE TABLE UNIJE JA VAS PRIZIVAM,
ANELI BOANSKE SILINE DUHA IVOTA.

13. Ostavi instrument na svoje mesto. Daj Znak Otvaranja
Vela i reci:

OL SONUF VAORSAGI GOHO IADA BALTA.
ELEXARPEH COMANANU TABITOM. ZODAKARA EKA
ZODAKARE OD ZODAMERANU. ODO KIKLE QAA
PIAPE PIAMOEL OD VAOAN.

JA VAS PRIZIVAM ANELI NEBESKIH SFERA IJE JE
PREBIVALITE U NEVIDLJIVOM, VI STE STRAARI
VRATIJU UNIVERZUMA I BUDITE STRAARI I OVE
MISTINE SFERE. DRITE DALEKO ZLE I NEURAV-
NOTEENE. OSNAITE I NADAHNITE ME TAKO DA
MOGU DA SAUVAM ISTIM OVO MESTO MISTERIJA
VENIH BOGOVA. NEKA MOJA SFERA BUDE ISTA I
SVETA TAKO DA MOGU UI I POSTATI SUDEONIK U
TAJNAMA BOANSKE LUI.

14. Krui tri puta u smeru sunca poev od istoka. Na istoku
daj znak Horusa. Idi zapadno od Oltara. Daj znak Horusa
svaki put kad prolazi istok. Vrati se do Oltara na zapadu,
okreni se ka istoku i izgovori sledee:
(posle svakog reda izvedi znak Horusa, a na kraju zadnje
reenice izvedi znak Harpokrata).

SVETI SI TI, O GOSPODARU UNIVERZUMA.
SVETI SI TI, KOGA PRIRODA NIJE OBLIKOVALA.
SVETI SI TI, SVEPRISUTAN I SVEMOAN.
GOSPODAR SVETLOSTI I TAME.

15. Sopstvenim reima iskai svrhu izvoenja ceremonije.
Sedi smireno u asanu okrenut prema istoku i pokuaj da
oseti prisustvo Duha iznad, oko i u tebi.

(sada se moe izvesti neki magijski rad ili odabrana
meditacija)

ZATVARANJE

16. Tri puta krui u suprotnom smeru od kretanja sunca.
Kada se na|e na istoku daj znak Horusa.

17. Izvedi terajui ritual pentagrama i heksagrama.

18. Reci:

OTPUTAM SVE DUHOVE PRIZVANE OVOM
CEREMONIJOM. IDITE U MIRU U SVOJA PREBIVALITA
I NEKA NA VAMA BUDE BLAGOSLOV RA-HOOR-
KHUITA, GOSPODA EONA. PROGLAAVAM OVAJ
HRAM ZATVORENIM.

17
EXARP = enoh. VAZDUH; BITOM = enoh. OGANJ;
NANTA = enoh. ZEMLJA; HKOMA = enoh. VODA
Okultna revija broj 1
49
Kabalistike izreke
napisao takozvanu Egipatski knjgu mrtvih, to je definitivno
pogrean prevod odomaen na zapadu, u kojoj se preminula
osoba suoava sa 42 sudska pomonika smrti koji joj presu-
uju. Po nekim objanjenjima ta 42 sudska pomonika smrti
odgovaraju 42 administrativna podruja na koja je Egipat
bio podeljen i odatle se smatra da potie legenda o
42.Knjige.Tota.
Veronica Ions u svojoj knjizi Egipatska mitologija (IRO
"Otokar Kerovani", Opatija, 1990. e.v.) o 42. Knjige Tota
kae sledee:

"Kada neko izgovori i uzrokuje da se jedno od slova (ili
zvukova) pomeri, (tada) duhovna sila istog (slova) e be-
zuslovno biti pokrenuta i izdah iz (njegovih) ustiju, iz koga
se formiraju sveti oblici, e se uzdii i biti spojen sa njihovim
korenom, jer oni su koren emanacije (i.e. Razotkriveni
Bog).....
Iz toga (izgovora rei), dah iz njegovih ustiju, stvara
duhovnu silu i entitet, koji je aneo koji e se uzdii i biti
spojen sa svojim izvorom i urie da izvede svoju operaciju
na brz i nagli nain, i ovo je tajna izgovaranja (Svetih) Imena
i kavvanah (fokusirana namera) molitvi."
"Pretpostavljalo se da je sam Tot svojom rukom napisao
knjigu o magiji u etrdeset i dva sveska koji su sadravail
sve znanje sveta. Za vreme Osamnaeste dinastije ti su svesci
bili iznesti pred sud radi potvrde jer je znanje o Boanskom
poretku bilo vaan predmet zakona po kojima se vladalo
kraljevstvom."

- Mojsije Kordovero (Pardes Rimonnim)

"Kada osoba izgovori slova ona pomera natprirodnu ivotnu
snagu, i kada svojom misli prodre ka Bogu na potpuni
nain, on vraa ivotnu silu koja je emanirana od strane
natprirodne misli, dok ne doe do govora i (na kraju) bude
smetena u usta oveka; i on kroz molitvu udi za Bogom,
tako to izaziva da zvuci lete gore ka svom izvoru.....ako
uspe da sa visina spusti duhovnu silu u svoje rei, da bi
izazvao da izgovorena slova lete navie, kao to je i napisano
u Parades Rimmonim."
I druga struna literatura koja obrauje egiptologiju
potvruje postojanje ovih knjiga. Ova 42 spisa bila su nabro-
jana na zidu hrama u Edfu i ti svici, nainjeni od papirusa
(ili koe), uvani su u uskim niama u isklesanim zidovima.
Arheolozi smetaju ovu biblioteku u period izmeu 140. i
124. godine pre Hrista. Jo jedan hram Gornjeg Egipta, onaj
u Todu, imao je sline otvore u zidovima namenjene istoj
svrsi, a sline biblioteke su naene i u Fili, te u Hramu u
Esni.koji.potie.iz.Rimskog.perioda.
Drugi izvor koji govori o 42. Knjige Tota je Kliment
Aleksandrijski koji ih nabraja u svom delu Stromata, a spi-
sak je sledei:

- Meulam Fobus Zbaraki (Joer Divrei Emet)

42 Knjige Tota

1).Himne.bogovima.(1.knjiga)

Egipatski Bog Tot se povezivao, po nekim mitovima, sa
kreacijom fizikog sveta, ali i sa stvaranjem pisma i
hijeroglifa. Smatralo se, takoe, da je Tot lino
2).Zapis.o.ivotu.kralja.(1..knjiga)

3).Astroloske...knjige.(4.knjige)


4).Hieroglifske.knjige.o.kosmologiji,geografiji,graenju.
hramova,.zemljitima.posveenim.hramovima,
opskrbljavanju.i.opremi.hramova.(10.knjiga)

5).Knjige o obrazovanju, umeu prinoenja rtvi, himnama,
molitvama,.procesijama.i.proslavama.(10.knjiga)

6).Hieratske.knjige.o.zakonima,.bogovima,.i.treningu.sve-
tenstva.(10.knjiga)

7).i.medicinske.knjige.o.bolestima,..organima,..lekovima,
bolestima oka, i ginekologiji (6 knjiga)
Kliment ih je nedvosmisleno, svih 42 knjige, pripisao
Hermesu,.koji.je.poistoveivan.sa.Totom.
Postoji i miljenje da je delo Salmeschiniaca, koje Jamblih
pominje u svojoj knjizi De Mysteriis, iako se direktno ne
pominje ni u popisu Edfu hrama ni kod Klimenta
aleksandrijskog, zapravo jedna od etiri astroloke knjige
koje su se nalazile meu 42 Totove knjige i koju su egipatski
svetenici.morali.da.naue..napamet.
Dobar deo egipatske magije prevoen je i inkorporiran u
grku magiju. Pa ipak, najvei deo je nepopravljivo izgubljen
jer su magijske knjige sistematski bile zebra-njivane i
unitavane (Dela apostola, 19:19 u Novom zavetu, na pri-
mer) .

Okultna revija broj 1
50


Nemis
Nemis je bio egipatsko ritualno pokrivalo glave koje
su nosili faraoni. Poznat je u velikoj meri po slikama
sarkofaga Kralja Tutankamona.
Nemis u Zlatnoj Zori, nije bio nita manje vaan deo
magijske opreme od recimo. magijske odore. Najpre,
nemis je bio jedno od obeleja ranga Inicijata, pri emu
su lanovi Spoljnog Reda nosili crno-bele nemise. Po-
tom, u simbolinom smislu, nemis je bio nadopuna
odore i zajedno su predstavljali Ank. Noenje pokri-
vala glave u obliku Anka simbolino je oznaavalo
stremljenje ka "veitom ivotu" i ulazak u magijsko
stanje svesti. U praktinom smislu, nemis je imao
kompleksnu zatitnu ulogu koja je obezbeivala da se
izbegne pojavljivanje sindroma "viestruke linosti",
odnosno arhetipa koji bi se asimilovao sa magiarem
tokom rituala, a nakon preuzimanja Bogoformi. Ako
ste se ikada pitali zato na slikama nemis sa zadnje
strane ima "rep", pri emu se na tim slikama ne moe
videti da je u dno tog "repa" stavljen komadi olova,
odgovor je da se Bogoforma "aktivira" Znakom Ula-
zeeg, Znakom Tiine se prekida eterina spona, dok
"rep" nemisa, po magijskoj teoriji Zlatne Zore spreava
tu istu Bogoformu da postane trajna i titi magiara od
integrisanja te Bogoforme sa njegovom linou, od-
nosno posednua.
Na slici: Ina Kasters van Bergen & Raul Petrisor sa
nemisima na glavi
Bogomili i husiti u Sremu i u
Bakoj


Stanoje Stanojevi

(Glasnik Istoriskog drutva u Novom Sadu, I, sveska 1, Novi
Sad, 1928. Sitni prilozi)

Ne moe biti sumnje, da je bogomilska vera iz Bosne rano
prodrla i u Srem i Baku, i da je i tu zadobila pristalica. U
15 veku nali su u tim krajevima zemljita za propagandu
i husite. Tako je u 15 veku u Sremu i Bakoj, uz pra-
voslavne i katolike, koji su inili glavnu masu stano-
vnitva, bilo u znatnom broju i bogomila i husita.
Minorita Jakov de Maria odreen je bio u to doba za
inkvizitora u Srbiji i u Bosni, ali je on poeo raditi i u Sre-
mu. Meutim njega su tu u radu spreavali, jer nije imao
naredbu i odobrenje da i tu radi. Stoga se on po toj stvari
obratio na poekog komesara Vladislava, koji mu je
izdao 25 februara 1437 god. u akovu jedan akt, u kome
on tvrdi da maiorem partem predictarum parcium Syrmie
Rascianos inhabitare, i da se u veini mesta u Sremu Ras-
ciani et eciam Bosnenses cum cliristianis mixtim commo-
rantur. Tu se dalje istie da quedatn civitates ac ville sectis
hereticorum Boznensium ac Huzitarum infecie per pluros
annos extiterunt, i da ih je pomenuti Jakov vratio u pravu
veru.
Dalje se u tome aktu tvrdi, da i ymmo ex altera parte Danu-
bii quasi per spacium unius miliaris vel circa mixtim Rasciani
et Boznenses heretici cum christianis moram faciunt perso-
nalem (E. Fermendin, Acta Bosne, 1892, 159; ep. 172).
U drugom jednom aktu koji je izdan u Valpovu 18 jula
1438 istom Jakovu, tvrdi se isto to i u preanjem aktu, a
osobito, da su quedam ville et civitates sectis Hisitarum
hereticorum infecte (L. c. 163).
Zbog proganjanja jeretika dolazalo je u to doba u Sremu i
do nezgodnih pojava. Tako je 1439 u Kamenici cipelar
Valentin isukanim maem napao na sudiju Jovana, a
posle sa ruljom udario na sudijinu kuu, gde je u zatvoru
bio jedan svetenik, koji je bio optuen za jeres, pa su
demonstranti razbili apsanu i oslobodili uhapenog sve-
tenika (.. s. 1735. Ispit svedoka bio je u Kamenici 19
avgusta 1439 god.)
U jednom aktu iz iste godine ima vrlo zanimljivih
podataka o obredima tih jeretika u Sremu i Bakoj. Tu se
pria, da je konstatovano alios in silvis, alios in cellariis,
alios vero in molendinis, nonnulos autem in speluncis et
cavernis montium et terrarum divina prophanasse, et sub
utraque specie a multis retro temporibus communicase, ac
sacram eucharistiam nec non sanguinem domini nostri Jesu
Christi in quibusdam bursis, ab intus pie subductis; a colo
pendentibus, per huiusmodi dampnata latibula, detulisse et
plurimos nocturno in silencio ad huiuscemodi prophana oca
transeuntes, proh dolor, ipsum sanguinem domini nostri Iesu
Christi super se et indumenta efudise, ila ut eciam in cal-
ceamenta ipsorum usque coufiueret et terra exinde non medi-
ocriter aspargeretur.
Na ispitu su jeretici, kae se u tom aktu, tvrdili, iam ad
arma se promptuabant atque pontifices cum clero miserabili
meci tradere conabantur (L. c. 1767).
Okultna revija broj 1
51
Energetska arita

Nakon vie od dvadeset godina praktikovanja jasnovidosti
koritenjem razliitih tradicionalnih metoda (kristali, magi-
jsko ogledalo,) te ritualnoj magiji dodanih novih tehnolo-
gija (joga, biofidbek, astralna projekcija, seksualni odnos
korien za jasnovidost i sl.) Alan Grinfild je sredinom
osamdesetih godina poeo da eksperimentie sa jasno-
vidim istraivanjem tradicionalnog inicijacijskog sistema
koji je poznat pod imenom Memfis Mizraim.
Polazna taka za ovo istraivanje bio je sistem taaka mo-
i, odnosno points chaudF
1
F iz takozvanog vudu gnosti-
kog sistema Majkla Bertioa sa kojim je Grinfild magijski sa-
raivao.

Na slici: Energetska arita na prednjoj strani tela

Naime, paralelno sa evropskom linijom magijske sukcesije
martinizma i Memfis Mizraima postoji i haianska linija pre-
nosa ovih sistema koja je sauvana preko Lusijena Fransoa
an-Mejna. Nekoliko lanova njegove porodice je u
prolosti bilo povezano sa Martinez de Paskuelijem, tako
da je Paskuelijev Ordre des Chevelier Maons lus Cohen de
LUnivers na Haitiju bio aktivan pod imenom Temples
Cohens de Port-au-Prince et de Logane. Zna se da su ve i pre
nego to je de Paskueli stigao na Haiti tamo ve postojale
templarske i masonske Loe, tako da se nakon de
Paskuelijeve smrti nekoliko Elus Cohen lanova udruilo sa
masonima, templarima i pripadnicima afrikih tajnih dru-
tava, tj prenetih afrikih kultova koji su negovani meu
dovedenim robovima, od ega je nastao veoma udan
sinkretizam nazvan "Les Templiers Noirs, odnosno Crni
templari. U takvom miljeu duhovnih raznolikosti Lusijen
Fransoa an-Mejn je posveen za gnostikog Biskupa u
Francuskoj poetkom dvadesetog veka, gde je razmenio sa
Papijem i neke tradicioanlne linije inicijacije ukljuujui i
Memfis Mizraim koji je Papi bio dobio od Teodora Rojsa. U
ovom sluaju trebalo bi samo voditi rauna da je Rojs
koristio za isti sistem paralelno izraze Memfis Mizraim i
Ordo Templi Orientis, pri emu je ovom prvom davao pred-
nost. Ovim prenosom Papi je anMejnu dao pravo da na
Haitiju osnuje OTO Lou, to je ovaj i uinio, ali tek 1921.
godine jer je pre toga boravio u Madridu. Prethodno je u
francuskom OTO dolo do podele, pri emu se anMejn
naao na elu one strane koja je sledila originalne Papijeve
regulative. Po stizanju na Haiti an-Mejn tamo eni erku
vudu patrijarha i 1921. osniva OTO

1
Mi smo points chaud preveli kao energetska arita


Na slici: Alen Grinfild sa saradnicima nakon jed-
nog okupljanja radi prenoenja energetskih arita

Lou, uz dodatak na ime OTO rei Antiqua. Godinu dana
kasnije osniva i vudu masonski red "La Couleuvre Noire"
(Kult crne zmije). Na taj nain tradicionalni martinizam i
Memfis Mizraim su ouvani ba kroz haiansku liniju, i u
neku ruku bi mogli rei da je to jedini OTO za koji bi se
mogao dokazati legitimitet u toj liniji, budui da je Rojs bio
izbacio Krolija iz OTO i da je pitanje da li je linija koja se
naslanja na njega u smislu legitimiteta uopte validna?
anMejn je imao jedno dete, sina Hektora Fransoa
anMejna koga je zaeo na magijski nain kako bi u njega
inkarnirao duu naprednog adepta. Hektor anMejn je
magijski posvetio Majkla Bertioa 1966. godine, da bi ga
1970. posvetio i kao Suverenog Velikog Majstora Ordo Templi
Orientis Antiqua-e.
Tako je Bertio postao nosilac i prenosilac stepena Memfis
Mizraima, na osnovu ega je izdao povelju Alenu Grinfildu
da osnuje svoju Lou Memfis Mizraima. Grinfild je Bertioov
sistem energetskih arita iskombinovao sa tehnikama koje
je nauio od Vilijema Veba, to je rezultovalo veoma fun-
kcionalnim i inovativnim razvojem ovog tradicionalnog
sistema inicijacije. ta vie, Grinfild, delom na osnovu pisa-
nja poznatog masonskog istraivaa Keneta MekKenzija,
zaetak ovog inicijacijskog sistema nalazi u drevnoj
sumerskoj civilizaciji gde je svetenstvo radilo sa svih 360
energetskih arita, dok je preko masonerije u Egipatskom
obredu na Zapadu ostala ouvana samo etvrtina tog
sistema (90 stepeni sukcesivnih inicijcija). Po Grinfildu
Istok je sauvao svih 360 taaka to je, po njemu, vidljivo i
iz kineske akupunkture.
Ono to jo nije jasno, ili nije javno obelodanjeno, jeste to
kako praktino mogu da se primene odnosi energetskih
arita i mesta na telu sa njihovim korespondencijama, sa
fizikim lokacijama na planeti i sa enohijanskim nebesima
koje je Grinfild dao? ekajui da se obelodane dodatna
objanjenja o tome, ako ih bude, moe se konstatovati da je
Grinfildov sistem u razvoju i da je zasnovan na Naunom
Iluminizmu tako da je prisutan jedan egzaktniji pristup, koji
podrazumeva i naine za verifikaciju dobijenih rezultata.
Okultna revija broj 1
52

Na slici: Energetska arita na zadnjoj strani tela

A rezultati su za sada zanimljivi. Najpre u socijalnom
smislu, zbog injenice da je u pitanju jedno od najbrih
irenja nekog okultnog uenja koje smo videli u proteklih
par desetina godina, a potom i zbog propratnih efekata
koji su se deavali jednom delu onih koji su prolazili kroz
ovaj spoj tradicionalne ezoterine masonerije i energetskih
transfera posredstvom energetskih arita koje bi trebalo
tretirati kao svete take na telu, odnosno zone moi.
Deavalo se da ljudi spontano razviju isceliteljske spo-
sobnosti, dobiju sposobnost izlaska iz tela ili prekognicije.
Ali isto tako iskustvo je pokazalo da je ovo veoma moan
sistem koji je u malom broju sluajeva doveo i do nekih ne
ba poeljnih razvoja situacije, pa ak i traginih, zbog ega
se poelo insistirati na ispravnom posveenju pre rada sa
ovim energijama kako bi se smanjo rizik od neeljenih
posledica. Grupe koje rade na ispravan nain po ovom
sistemu postoje u regionu tako da nije nemogue upustiti
se u ovu magijsku avanturu, a za prvu polovinu sledee
godine najavljene su neke posete iz Francuske gde e se u
autentinoj liniji Memfis Mizraima i gnostike crkve u Hr-
vatskoj izvriti neke dodatne obuke i transferi to e ovu
priu u regionu dii na jedan jo kvalitetniji nivo to je u
svakom sluaju pohvalno i zasluuje svaku podrku.

Metoda jasnovidosti po
energetskim aritima

Dositeos

Adaptirano iz rada T Alana Grinfilda (uz duno
potovanje Docteur Majklu Bertiou)

Slede prerekviziti za korienje ove metode:

1. Vetina u tehnici jasnovidosti

2.Vetina u nekom obliku proricanja kao to je Ji ing, ta-
rot, rune ili bibliomantija.

3.Vetina u joga asanama sa generalnim znanjem prana-
jame, to bi takoe koristilo.

4. Radno znanje Kabale, ukljuujui odreeno postignue u
analitikoj kabalistikoj teoriji.

Sledi prikaz metode sa komentarima:

1. Izaberi stepen/arite za jasnovidost.
Postoje razni pristupi za biranje stepena. Neki mogu pre-
ferisati sekvencijalni red (od 1 do 97), ali ovo nije obavezno,
niti se generalno preporuuje. Jedan intuitivan pristup iz-
gleda da je superioran u odnosu na striktno racionalni
pristup u biranju take za vidovnjatvo. Budi prijemiv.
Dozvoli svom unutranjem glasu da te vodi. Ako eli da
se posavetuje sa drugima koji su imali lake od drugih
iskustva osnaenja od energetskih arita onda je to esto
mogue kroz nau rastuu mreu slobodnih iluminista koji
su posveeni ovom radu. Liste javnih pristupnih taaka se
mogu nai ovde:

Uhttp://lightofthegnosis.org/blog/2009/02/14/
free-illuminism-intro-and-contacts/

2. Izvedi divinaciju
Bibliomantija je izgleda idealna za ovaj tip rada poto
moe dobiti strofu ili pasus iz izabranog svetog teksta i/ili
magijskog dokumenta koji se moe posle koristiti u koraku
6, datom dole, ali se se isto moe sa uspehom moe kori-
stiti i tvoj preferirani metod divinacije. Kljuni faktor za
razmatranje je to da li je u oblik divinacije koji koristi
ukljuen aspekt sluajnosti i da li rezultati divinacije mogu
biti tumaeni na opisni nain (relativno jednaki frazi ili
pasusu teksta).

3. Asana
Kao i sa divinacijom, tvoja preferirana asana se moe
uspeno koristiti , ali postoji specifina asana koja se esto
koristi zajedno sa ovom tehnikom. Zove se proroka
asana i nama je predata od strane Fratera Damona iz
QBLH (Vilijam Volas Veb). Proroka asana je veoma slina
delu salata (muslimanske molitve) nazvanim sadah, sa
izuzetkom da je glava paljivo sputena ispod tela ka tlu
sve dok je to udobno. Vano je imati asistenta ija je
dunost da bude uvar. Ako osea blagu nesvesticu,
paljivo podesi glavu da omogui bolji protok vazduha.
Ako ima potekoa u disanju ili doivljava bol prekini
odmah sa praksom. Bezbednost je najvanija. Treba da se
osea udobno u svojoj asani. Ne naprei se, jer tako moe
teko da oteti svoje telo.

4. Poni seansu jasnovidosti.
Tehnika na koju se ponekad poziva kao jasnovidovitost u
Duhovnoj Viziji je veoma pogodna za ovu svrhu, ali bilo
koji oblik vidovnjatva e posluiti, ako se pomou njega
zadobijaju vizije. Primeri jasnovidosti u Duhovnoj Viziji se
mogu nai u Viziji i Glasu Alistera Kroulija kao i u
radovima Bendamina Roua (vidi Kratki kurs jasnovidosti
gde je dat izvanredni primer ove tehnike) . Ako je tehnika
izvedena uspeno, Vizija e se pojaviti i Re e biti
dobijena. Asistent takoe treba da vri funkciju pisara,
beleei vizionarska iskustva u stvarnom vremenu onako
kako ih govori vidovnjak. Pisar treba da bude detaljan
koliko je mogue, beleei uslove, odgovore vidovnjaka,
Viziju i Glas.

5. Pretvori Re u ifrovanu vrednost.
Ovde se preferira engleska kabala poto je manja ansa za
greku bez prevoda nego kad postoji pokuaj trans-
literovanja sa engleskog na hebrejski, grki ili arapski, osim
Okultna revija broj 1
53
ako nisi vet u ovim jezicima ili je re sama po sebi dobi-
jena na drugom jeziku. Takoe, engleska kabala poznata
pod imenom ifra 6 i novoeonska engleska kabala su kori-
ene sa velikim uspehom.

6. Izvedi kabalistiku analizu Rei.
Ispitaj gematrijsku vrednost zadobijenu u koraku 5 sa sve-
tim tekstom i/ili magijskim tekstom . Soror Itaria iz QBLH
je razvila program LEXICON koji olakava ovaj proces.
Poto si to ispitao, dalje koristi svoju preferiranu tehniku
kabalistike analize da bi dobio rezultate. Ako si koristio
drugu ifru ili formu kabale, kao to je grka ili jevrejska,
onda primeni odgovarajue tehnike analize skladne sa tim
sistemima.

7. Zabelei rezultate svog rada i ponudi zapis na detaljnu
kritiku.
Nuenje svojih rezultata jednom nezavisnom i upuenom
kontaktu moe biti veoma od pomoi, i uvati od mani-
pulacije rezultatima u tvoju korist voenom od strane tvog
samointeresa. Stavljanje rezultata na detaljnu kritiku od
strane druge individue ili zajednice dri stvari u ravnotei.
Ovo ohrabruje druge da urade isto i, konano, poveava
opseg rada koji se odnosi na sistem energetskih arita, a to
je jedna od kljunih taaka koja se veoma preporuuje unu-
tar Kongresnog Skupa Iluminizma.
Agape,

+Dositeos
Ormus Loa APRMM

Valentinova Gnoza

''Sretan je onaj ko se vratio samome sebi i probudio se, i blaen
je onaj ko je otvorio oi slepima

Jevanelje istine

Pretpostavlja se da je Valentin, najvei gnostiki uitelj svih
vremena, roen oko 100. godine na podruju Kartagine. U
mladosti ga je poduavao jedan od uenika jednog od izvornih
Isusovih apostola kojem je ime bilo Theodas. Ve zarana naputa
svoj rodni dom: najpre odlazi u Aleksandriju, a potom u Rim gde
je bio izuzetno uvaen i cenjen, te zamalo postao rimskim bisku-
pom (danas bi rekli papom). Nakon dvadeset godina boravka u
Rimu vraa se u Aleksandriju.
Za svoj mistini nauk Valentin ima zahvaliti numinoznom
iskustvu koje je bilo propraeno ekstazom. U toj viziji, Valentin
je video novoroene koje je na njegov upit odgovorilo da je Lo-
gos. Naravno, ovo e iskustvo uveliko uticati na formiranje nje-
gove hrianske misli u gnostikom svetlu. Valentin tvorca vidi
kao nevidljivog Oca koji iz sebe emanira u nie oblike. Trideset
emanacija ini vrhovne eone Plerome odakle proizlaze sva zema-
ljska zbivanja. ovek za svoj ivot moe zahvaliti demijurgu ba
kao i za sve to ga okruuje. Stanovnik je nieg sveta u kojemu je
zarobljen, te stoga udi za povratkom u prvobitno jedinstvo koje
se nalazi van uticaja demijurga. Razlog to on toliko ezne jeste
latentna iskra koju poseduje u sebi, a dana mu je neposredno od
jedinog Boga Oca, bez znanja
demijurga. Ovaj e zametak, ukoliko se pojedinac za ivota
osvesti, postupno rasti i na taj nain izvriti konani cilj: vratiti
izgubljenu duu makrokosmosu, jedinstvu s Veitim Ocem.
Crkveni otac Tertulijan zapisao je da se Valentin pridruio tom
krivoverju tek nakon godine 175. No i unato tome Valentinov
nauk nikada nije bio osporavan jer je iveo u ono vreme kada se
gnoza jo nije smatrala za jeres. Za pretpostaviti je da korene
njegovog gnostikog uenja ipak treba potraiti u Aleksandriji
koja je predstavljala pravo vrelo uenja svih vrsta. Uz Valentina,otprilike u isto vreme, delovale su jo dve izuzetno vane
veliine, neoplatoniar Plotin te Klement Aleksandrijski.
Plotin je bio miljenja da zlo nema svoj bitak, ve da ono znai
nedostatak dobra kao to tvrdi hrianska teologija. Za razliku od
siunog dela izvornog Boga, to ga Valentin u oveijem telu
vidi prikrivenim, Plotin smatra da je dua oveija uvek savrena
u svojoj unutranjosti i odana svom boanskom poreklu. Najvea
razlika svakako se oituje u samom poimanju bitka: Plotin ne
smatra da je dua utonula u materiju i tako postala okovanom,
ve razlog to dua prebiva van Oca vidi u njezinom
nepokoravanju.
Klement je roeni Atinjanin koji u Aleksandriju dolazi tek pred
kraj 2. veka. Progonjen od vrlo okrutnog cara Septimija Severa
ubrzo bei u Malu Aziju. Za razliku od mnogih crkvenih oca,
Klement je bio daleko snoljiviji prema paganskim bogovima.
Cenio je Platona. Ipak, smatra da punina spoznaje dolazi tek s ot-
krivenjem Isusa Hrista. Mada ga Crkva smatra borcem protiv
gnosticizma, Klement svojim delima dokazuje da je i sam bio
gnostik. Tako on hrianskog gnostika vidi kao onoga koji je
predvoen Hristom. Izuzetno je vredan sledei podatak
koji nam sam Klement daje. U svom spisu Stromata VI, 61-3,
zapisao je: Gnoza je usavravanje oveka kao oveka
prenesena usmeno, nasledstvom, koja je stigla od apostola do
malog broja onih koji je poseduju. Time Klement oito daje do
znanja da je Isus osim svog svetovnog posedovao i tajni nauk,
kao to je to sam u izrekao u jevaneljima (Mt. 13, 10-11):
I, pristupivi, rekoe mu uenici: Zato im zbori u priama? A
on odgovarajui ree im: Vama je dano da znate otajstva carstva
nebeskoga, a njima nije dano.
No, za razliku od Valentina, Klement Hrista vidi kao otkupitelja
onako kako ga vidi crkva, dok Valentin, pozivajui se na izvorno
grko znaenje te rei, smatra Hrista onim koji se brine o naem
zdravlju, dakle onim ija je uloga u tome da bude pomonik
naem izbavljenju, uitelj.

Okultna revija broj 1
54
Prema Valentinu Hrist je dakle arhetip palim duama, onaj iji
nauk treba slediti i vlastitim ga iskustvom primeniti na ovome
svetu. Hrianski kritiari nastojali su ovde pronai dokaz vie u
prilog Valentinova krivoverja, ali i uprkos njihovom miljenju,
Valentin je izuzetno cenio Isusa to je slikovito opisao u
Jevanelju istine. No, i unato tome, Valentin od Hrista ne
oekuje spasenje: ono je po njemu izlino ukoliko ovek ne
poradi na sebi i putem duhovne samospoznaje ne dosegne cello-
vitu unutranju transformaciju.
Irinej (Lionski) nas u svom delu Protiv jeresi poblie upoznaje
s Valentinovim gnostikim stajalitima. Tako on iznosi
Valentinov stav da probueni unutranji ovek ne oslobaa
sebe u dui, koja je posledica nedostatka, ve u duhu, odnosno
onom njegovom latentnom delu: taj proces jeste izbavljenje i
njega je nemogue izvriti bez gnoze. Time on Logos vidi kao
pomonika u procesu koji ovek sam ima da izvri. Ne postoji ot-
kupiteljska pomo spolja osim kao smernica. ovek je sam taj
koji sebe oslobaa i ini to sveukupnom transformacijom
vlastitog duevno-telesnog bia u Svetlost. Sam Isus, rei e
Valentin, roen je pod stanovitom senom koju kasnije odvaja od
sebe (Adversus Haereses, I 11,1): Karl Gustav Jung, anali-
zirajui njegov nauk, smatra da ta sena znai jevrejski zakon
pod kojim je Isus roen. ovek se dakle oslobaa od svega to
pripada grubom materijalnom svetu, i sve dok se ne odrekne i
poslednje svoje vezanosti, nee postii izbavljenje.
Zanimljiva je Valentinova podela ljudi na tri kategorije: on vidi
hilike, materijalne ljude, psihike, ljude koji rukovode vlastitim
umom i pneumatike, koji ve roenjem zadobijaju tu sposobnost
da budu otvoreni delovanju Logosa. Sa obzirom na kasniju
podelu hriana na klerike i pneumatike, oito je da je sam Va-
lentin ve zarana uoio nejednakost meu ljudima u pogledu
pristupa boanskom otajstvu. Zato su psihici nii hriani kojima
su potrebni vodii od krvi i mesa, dok pneumatika vodi sama
Boja Re koja mu pomae da izvri sedinjenje s Pleromom.
Psihika uveravaju da je roen s grehom, i da je na ivotni sistem
siromaan zato to smo ga sami stvorili takvim; no pneumatik
zna da je ovaj svet sutinski manjkav, te da njegova nesavrenost
nije posledica naih grehova ve same njegove prirode koja samo
oponaa beskrajnu lepotu Veitog Jednoga.
Hrianska teologija ovakvom e uverenju tota zameriti.
Augustin e u prilog dokaza vlastitom uverenju da je ovek sam
kriv to njime vladaju tirani, navesti Vergilijev stih:

On ini da licemer vlada
zbog izopaenosti puka.

Stoga je u Valentinovu nauku oita tenja da skine s oveka teret
greha i odgovornosti za ovaj svet, pa svu panju usmerava na
izbavljujui potencijal koji nosimo u sebi. Svet u kojemu ivimo
tek je iluzija kojom se zavaravamo, i koliko za njega prijanjamo,
utoliko tee dolazimo do izbavljenja. Valentin prihvata
heraklitovski nebitak ovoga sveta i upravo to snai njegovo
uvjerenje da ovaj svet nije konaan plod Veitog Oca. Naravno,
ovek koji ivi u strahu pred Bogom je onaj koji veruje u demi-
jurga: na pravi istinski Bog je van ovoga sveta i ne poznaje me-
tode zastraivanja kojima uza se nastoji vezati one koji ga ljube.
Put povratka u jedinstvo s Bogom nemogu je dakle bez mental-
ne alhemije. ovek koji eli ka Bogu mora svoje duevno-telesno
jedinstvo podrediti unutranjoj snazi Duha. in koji se od oveka
oekuje jeste alhemijsko venanje ime dua stupa u zagrljaj
svog Oca i s njime postaje JEDNO. To je nemogue izvriti ako
ovek sasvim ne izmeni svoj ivot. Zakone treba primjenjivati sa
ljubavlju prema blinjem i pratanjem te eljom za uspenjem ka
Bogu, koji je u nas usadio neunitivu iskru ijim plamenom
moemo ogrejati svo svoje bie. Taj proces pojedinac vri indi-
vidualno ime samospoznaja postaje osnovni princip i ne prianja
uz kolektivni obrazac koji nudi crkva, jer on nije zadovoljavajui.
Sakramenti venanja i izbavljenja, spomenuti u Filipovom
jevanelju, nedvosmisleno nam daju na znanje o kakvom je
venanju re. Unutranje elemente oveije psihe treba natrag
sjediniti i time nadmaiti ne samo vlastitu dvostruku ud, ve
ujedno i sav ovaj svet koji je sutinski dualan.
Spas je dakle u JEDNOM. Ko sebe uini JEDNIM, sve je pos-
tigao.

Zato me posluaj, o Svetlosti nad svetlima, jer sada pevam
Tvoju pesmu hvale u trinaestom eonu, podruju iz kojeg sam
otila.
spasi me, o Svetlosti, u Tvojoj velikoj misteriji i oprosti moj greh
prema Tvojoj velikoj trpeljivosti. Krsti me, oprosti mi grehe i
oisti me od mojih prestupa.
Moj je prestup snaga s lavljom glavom, koja pred Tobom nikada
nee ostati skrivena; jer zbog nje sam sila.
Od svih nevidljivih, u ijem podruju sam se nalazila, samo sam
ja zgreila i sama sam sila u haos. Pred Tobom sam zgreila,
kako bi Tvoj zakon bio ispunjen.

Pistis Sophia I, 57Na slici: Sveti Antonije i Sveti Pavle u pustinji
(David Teniers)

il Duanel, pokreta moderne gnostike crkve, za svoje
duhovno ime, po uzoru na antikog gnostika Valentina, bio
je izabrao Tau Valentin. Svi gnostiki biskupi u njegovoj
liniji transmisije nose prefiks Tau ispred svog imena to je
tradicionalno titula koju oni dobijaju na posveenju. Za-
nimljivo na ovoj slici je da sveti Antonije na ramenu ima
Tau to se da videti dole na iseku ove slike..


Okultna revija broj 1
55
O vezi francuskih gnostika i tajnih inicijacijskih redova

Stefan A. Heler


ta su tajni inicijacijski redovi?

Kako je to poznato svima koji imaju bar neko znanje o
prolosti, gnostici nisu bili u prilici da otvoreno deluju
tokom najveeg dela trajanja zapadne kulture. U neko-
liko prilika kada su se gnostike religijske organizacije
javno ispoljavale, svom su estinom brutalno suzbi-
jane (najpoznatiji su primeri katara i templara).
U osamnestom stoleu, delom kao rezultat pokreta
znanog kao Prosvetiteljstvo, ezoterini tokovi, uklju-
ujui i one koji su sadravali gnostike elemente, po-
novo su izronili na povrinu. U svetlu uvek prisutnih
snaga religijske netolerancije bilo je razborito da se
osobe sa ezoterinim interesima udrue zajedno u
skupine koje deluju u tajnosti i prihvataju lanove tek
nakon to bi oni proli izvesne testove i nakon to bi ih
obavezali zakletvama.
Do druge polovine osamnestog veka tajna drutva su
bila uveliko deo evropskog (a verovatno i amerikog)
drutva. Najpoznatiji od tih redova bilo je slobodno
zidarstvo, iako su i drugi redovi, naroito Rozen-
krojcersko Bratstvo u Nemakoj, bili takodje poznati.
U to doba je nastao i Red Martinista kao rezultat aktiv-
nosti Martin de Paskval i Luj-Klod de Sent Martina.
Tajni inicijacijski redovi su sluili mnogim svrhama,
od kojih ni malo nije bilo zanemarljivo prouavanje i
praktikovanje heterodoksnih ezoterinh duhovnih tra-
dicija, od kojih s mnoge bile blisko povezane sa gnosti-
cizmom. Kako se devetnaesto stolee pomaljalo usred
metea izazvanog Francuskom revolucijom i Napoleo-
novim ratovima tako su i tajni redovi postajali u sve
veoj meri predmet kontroverzi i suzbijanja od strane
Rimske katolike crkve i vlasti koje su bile pod njenim
uticajem.Na slici: Biskup Stefan Heler (desno) i Timoti Hogan, autor nekoliko knjiga na temu veze masonerije, kabala i alhemijeOkultna revija broj 1
56
Tajni redovi i francuski gnostici

Kada je Biskup il Doinel (Tau Valentin II), osnovao
(ili obnovio) Francusku gnostiku crkvu, tajni redovi su
jo uvek bili predmet velikog interesovanja i kontro-
verzi. Jedan od Biskupa koje je Biskup Duanel posve-
tio bio je Dr. irard Enkos, poznat pod svojim
knjievnim pseudonimom kao Papus (njegovo crkve-
no ime je bilo Tau Vinsent).Na slici: erard Enkos u svojoj ezoterinoj labora-
toriji


Papus je bio i plodan pisac i obnovitelj-reorganizator
Martinistikog Reda. Jedna od kasnijih vodeih figura
Gnostike Crkve, an Brikod (Tau Johan), istaknuti marti-
nist, uspostavio je formalnu povezanost izmedju Martini-
stikog Reda i Gnostike Crkve koja, sa nekim modify-
kacijama, traje do dananjih dana.
Kako je to oigledno nekome ko to posmatra iz ugla isto-
riara , bliski savez Gnostike Crkve u Francuskoj sa mar-
tinizmom i takoe sa izvesnim oblicima masonerije, kao
to je Obred Memfisa i Mizraima, doprineo je dvema naj-
vanijim dobrobitima za Crkvu. Jedna od njih je teorijska,
drugi je praktina.


1) Po pitanju teorije, odnosno teologije, ova zajednitva
donela su izvesne ideologije Gnostikoj Crkvi koje su se
pokazale korisnima. Ne bi trebalo smetnuti sa uma da je
poetkom dvadesetog veka bilo dostupno veoma malo
pouzdanih informacija o gnosticizmu. Knjigu Pistis Sofia
je G. R. S. Mid tek bio preveo i njen sadraj su rani
francuski gnostiki biskupi koristili, ali su ipak najvie
morali da se oslanjaju na neprijateljski nastrojena i zbr-
kana pisanja Crkvenih Otaca. Stoga su neo-gnostiki
mitovi, Martin de Paskval i ezoterini hrianski misti-
cizam Luj-Klod de Sent Martina posluili kao dobrodola
teoretska potpora sakramentalnim praksama Gnostike
Crkve.


2) Praktine koristi za Gnostiku Crkvu na osnovu njene
povezanosti sa martinistima i masonima bile su povezane
sa uvek turbulentnom politikom klimom Francuske.
Tokom svoje moderne istorije Francuska je generalno
proklamovala religijsku slobodu. Medutim, ta sloboda se
retko proirivala na male religijske pokrete koji drugaije
misle. Oni su obino nazivani sektama (istoimenog
znaenjakult), proganjani i suzbijani. Masonske i marti-
nistike loe, sa druge strane, oduvek su posedovale veliku
koliinu razumevanja, prihvatane su i potovane. Jedini
izuzetak od ovog pravila bio je period viijevske vlasti
tokom drugog svetskog rata. Vlast je tada progonila tajne
redove skupa sa sektama poput Gnostike Crkve. Jedna
od tunih konsekvenci toga bilo je muenitvo Konstant
eviljona (Tau Harmonius) 1944., u relativno normalnim
vremenima. Medjutim, Gnostika Crkva je uivala zatitu
tajnih redova odravajui svoje slube u masonskim
loama i na slinim mestima.


Na slici: Konstant eviljonOkultna revija broj 1
57
Lutajui Biskupi: svi putevi
ne vode u Rim

Stefan Heler

Sluba biskupa je stara koliko i samo Hrianstvo. Jo 90.
godine Sveti Klement rimski, u pismu upuenom feudalnoj
zajednici na Korintu, podsea svoje sadruge Hriane de je
apostol odredio i posvetio biskupa kao njihovog legitimnog
naslednika, i da e biti protiv Boije volje ako ljudi pokuaju
da ga zamene. U ranom Hrianstvu, mukarci (a izgleda i
ene) zvani episkopoi su primali autoritet od svojih
prethodnika polaganjem ruke da bi imali punou duhovne
moi koju je Isus dao svojim apostolima. Biskupi su onda
bivali opunomoeni za specijalne funkcije kao to su uenje,
opratanje grehova, isceljivanje, i savetovanje ministara koji
su bili njihovi pomonici. Tako je sluba biskupa drevnija od
slube svetenika, akona, ili drugih manjih crkvenih
redova, koji su ve svi uspostavljeni do drugog veka, znaaj-
no kasnije nego apostolski red biskupa.
Apostoli i njihovi naslednici funkcioniu na dva naina: neki
su trajno vezani za odreeni grad i geografsku oblast gde se
brinu za spiritualno stanje zajednice Hriana, dok drugi,
inspi-risani reima svojeg osnivaa koji im je komandovao
da ue sve narode i nacije, putuju u daleke zemlje irei po-
ruku svoje vere. Ove voe su lutale daleko od
Srednjoistone kolevke Hrianstva, probijajui se do tako
udaljenih zemalja kao to je Indija, kao to je to uradio apos-
tol Toma. Isusovi apostoli kao to su Toma, Vartolomej i
Andrej, koji nisu ostali u fiksnom boravitu, brinui za ut-
vrenu zajednicu, mogu se nazvati prvim putujuim ili
lutajuim biskupima.
Kasnije, druge kategorije lutajuih biskupa su se pojavile na
sceni. Car Konstantin je ustanovio Hrianstvo kao dravnu
religiju i nametnuo vetako jedinstvo Hrianske zajednice.
Malo pre ovog vremena, postojala je jaka pluralistika
orijentacija ovih zajednica i njihovih voa. Objavljujui
zajedniku devociju ka Hristu i njegovim uenjima, one su
se podosta razlikovale u doktrinama i praksi. Sa Konstan-
tinom stanje se promenilo; ortodoksija je bila obavezujua
za sve. Oni koji se nisu uskladili, bili su primorani da napus-
te svoju zajednicu, a esto i mesto svog boravka. Oni su
postali lutalice. Gnostici, Arijanci, Nestorijanci, Monofiziti, i
drugi neprilagoeni Hriani koji su postali lutajui biskupi.
Novi trend je stvoren. Onima odanima caru i biskupu je bilo
dozvoljeno da ostanu u slubi i uivaju podrku drave, a
oni koji su odbacivali dogme crkve su bili pozivani da se
odvoje i postanu lutalice. Ipak, te lutalice nisu bile bez
sledbenika, jer nekonformistiko svetenstvo, sa bliskim ue-
njima, je pomagalo tamo gde god su ili, esto prisiljavajui
ortodoksne autoritete da ih proganjaju. Ostatak prie je
poznat i tuan.
Od najranijih vremena, transmisija apostolskog autoriteta je
postojala van glavnih tokova crkvi Rima, Konstantinopolja,
Antioha i drugih gradova. Mnoge od ovih transmisija su
proglaene od strane njihove Velike Brae kao jeretike.
Zanimljivo, validnost njihovih apostolskih redova je takoe
proglaavana od strane njihovih kritiara. Po jednoj ranoj
tradiciji, propagiranoj, ali ne i izmiljenoj, od strane Svetog
Augustina, ortodoksija i validnost apostolskog nasledstva
nisu identini. Biskupi mogu biti jeretici, a ipak mogu vriti
dunost kao nadglednici slube sakramenta na validan
nain. Ova doktrina (znana i kao Augustinova doktrina
redova) se odrala do dan danas od strane Rimske Katolike
Crkve. Zakljuuje sa da poto lutajui imaju iste namere
kada odreuju svoje naslednike kao i one koje ima sacra-
mentalno Hrianstvo vekovima, onda oni mogu preneti
svoje svete moi i nadgledati slubu sakramenta na nain
koji pape priznaju kao validan. Takav je savremeni karakter
i status tzv. lutajuih biskupa.

Moderni Lutajui Episkopat

Lutajui biskupi su postojali tokom itave istorije. U
Srednjem veku lokalni biskupi su se esto alili papi o
putovanju prelata irom zemlje, koji su vrili funkcije
rezervisane za biskupe, kao to su upuivanje mladih ljudi, i
postavljanje svetenika i akona. U moderna vremena,
pratei Reformaciju, ove aktivnosti su nekad bile razlog
odvajanja veeg dela zajednice od Crkve Rima. Jedan takav
uveni sluaj je onaj gde je bio ukljuen Francuski biskup
Varlet, koji je, putujui Holandijom, poeo da propoveda
jednoj izolovanoj grupi unutar Katolike manjine, i ostajui
u toj zemlji Kalvinista. Biskupa Varleta su konano ubedili
da preda episkopat voi ove grupe Holandskih Katolika.
Tako je 1724 god.roena je Holandska Staro-katolika Crkva.
Ova jaka i odana zajednica je odrala svoj identitet kao
Katolika Crkva odvojena od Rima, a ipak je sa
neodobravnjem priznata kao validno Katoliko telo od
strane papa, a i danas odrava svoj status. U zapisima
kasnijeg zbora Rimske Katolike Crkve (znanom i kao Drugi
vatikanski), malena Stara Katolika Crkva Holandije je stavljena
na vrh liste za posmatranje, mnogo pre nego to su stavljena
velika Protestantska tela anglikanskih ili prezbiterijanskih
crkvi, a to je zbog neispitane validnosti.
Drugo mesto gde su biskupi obitavali u veem broju je
drevna oblast hrianaske misije u junoj Indiji, gde po
lokalnoj tradiciji nedaleko od grada Madrasa lei u grobnici
najvei i najivahniji od svih lutajuih biskupa, Apostol
Toma. Hriani Svetog Tome, originalno Bramini sa Malabar
obale, postoje vekovima kao neustraiva nezavisna grupa
zajednica koje stalno trae svoja prava protiv papa i
patrijarhata koji objavljuju jurisdikciju nad njima. I tako se
desilo da su tvrdoglavi Holandski Stari Hriani i
frakcionaki junoindijski Hriani bili nenamerni zaetnici
nezavisnih, ili lutajuih biskupa, iji se broj danas broji na
hiljade i raireni su na svakom kontinentu. Inicijatori ovog
irenja bez presedana su bila dva svetenika, jedan engleski,
a drugi francusko-ameriki, koji su pri kraju devetnaestog i
u poetku dvadesetog veka primili posveenje rukama
predstavnika holandskih i junoindijskih biskupa. Po redu
posveenja, to su bili Arnold Haris Metju (1852.-1919.) i
Dozef Rene Vilet (1854.-1929.). Metju je postao vodei
prelat Stare Katolike Crkve Velike Britanije, dok je Vilet doneo


Na slici: posveenje Biskupa D. I. Vedvuda (drugi
s leva), Februar 1916, London
Okultna revija broj 1
58
i struju originalnog sirijskog naslea Junoindijske Crkve u
Ujedinjene Drave. Nevezani tradicionalnim pravilima ogra-
nienjima u pogledu posveenja drugih biskupa, ova dva
dobrovoljna prelata su nastavila da polau svoje posveene
ruke na dobar broj ljudi sa obe strane Atlantika, i tako su ini-
cirali nove eru lutajuih biskupa.

Uvodjenje okultne veze

1913. god., ostareli, angrizavi voa veoma neuspenog
britanskog ogranka Holandskog Starog Katolicizma, Metju,
primio je posetioca. Tridesetjednogodinji, zgodni, kulturni,
i poletni ovek koji je kucao na vrata Biskupa Metjua je bio
Dejms Vedvud, potomak ugledne Engleske Vedvud po-
rodice. Bio je teozof, strastven sledbenik neognostikog spi-
ritualnog sistema objavljenog 1875. god. od strane plemkinje
i plodne autorke, H. P. Blavacke. Nimalo nalik drugim teo-
zofima (i mnogim dananjim istomiljenicima Novog Do-
ba), Vedvud je cenio Zapadnu Spiritualnu Tradiciju, kao
to je ceremonijalna magija, ezoterina masonerija, i misterije
i svetu magiju hrianskih sakramenata. Vedvud se pridru-
io malom Starom Katolikom pokretu i posle nekog vreme-
na i promena, 1916. god. je postao biskup. Mnogi od njego-
vih prijatelja teozofa su takoe bili privueni uzvienom le-
potom i misticizmom Mise i drugih sakramenata, pod upra-
vom Vedvuda i njegovih pripadnika. Meu njima je bio la-
vovski veliki stari ovek Teozofskog drutva, znaajni
uitelj, pisac i vidovnjak, arls Vebster Ledbiter. Uskoro su
se Vedvud i Lidbiter smestili u Australiju na dui period,
radi planiranja i rada. Rezultat je bio novo crkveno telo koje
poseduje svoju prepoznatljivu liturgiju, filozofiju, i obiaje.
Postalo je znano kao Liberalna Katolika Crkva, i sa njime je
roen novi okultni misticizam, koji e imati uticaj i posledice
koje e nadmaiti brojanu snagu nove crkve ili njenog
saradnika, Teozofsko drutvo. Tvrditi da moe postojati
okultni katolicizam nije tako apsurdno kao to neki misle.
Istorija je puna prelata, svetenika, i asnih sestara koji su
bili odani i veti okultisti. Kabala, hermeticizam, astrologija i
magija, sve je to podravano od strane dosta papa i branjeno
od strane crkvenih voa. (U zavisnosti od osoba koje su bile
umeane, kao i od istorijskog perioda, praktiari ovih
disciplina su u ta vremena spaljivani na lomaama od strane
Inkvizicije). Gledano psiholoki, odnos Crkve i okultizma
kao da odslikava odnos ega i senke; uprkos njihovom povre-
menom konfliktu, oni su zajedno i zavise jedno od drugog.
Najvee otuenje Katolicizma od svog tamnog ezoterinog
blizanca je dolo posle doba Prosveenja, kad su racio-
nalistika razmatranja nala svoj put u Crkvu. ak i danas,
moe se otkriti da osobe gnostiko-hermetikog intereso-
vanja imaju vie slinosti sa tradicionalnim katolicima nego
sa modernim vatikanskim katolicima Drugog sabora ili sa
protestantima. Bez jasnog iskazivanja ovih misli, Vedvu-
dovi i Lidbiterovi teozofski Katolici izgleda da su intuicijom
doli do arhetipskih odnosa i kompatibilnosti izmeu su-
tinskog Katolicizma i baznog okultizma. Sa ovim intuit-
tivnim nalazima, oni mogu postati pioniri jednog pristupa
sakramentalnom Hrianstvu koje dosta obeava za budu-
nost zapadne religije.

Novi magijski pogled na mo sakramenta

Glavni predvodnik okultnog Katolicizma je bez sumnje
arls Vebster Lidbiter. Bivi anglikanski svetenik koji je
napustio crkvu, familiju, i zemlju da bi sledio Madam Bla-

Na slici: Biskup Dejms Ingal Vedvud

vacku u Indiju i u svet teozofije u kasnom devetnaestom ve-
ku, ostao je misteriozna i interesantna figura sve do svoje
smrti 1934. god. Iako do kraja posveen uenjima teozofije,
Lidbiter je bio svestan da je magija sakramenata veoma
potrebna savremenoj populaciji ljudi. U Aprilu, 1917. god.
napisao je u Teozofu:
U svojim zadnjim danima na zemlji veliki Svetski-Uitelj je
napravio specijalni sporazum o kome moemo misliti kao o
odeljku rezervoara spiritualne moi, kako bi bio dostupan za
upotrebu novoj religiji koju je osnovao, i da njegovi zas-
tupnici treba da budu opunomoeni, da korienjem
odreenih ceremonija, rei i znakova moi, mogu da crpe
odatle radi spiritualne koristi oveanstva.
Biskup Lidbiter je oseao da bi mogao putem svoje
ekstrasenzorne sposobnosti da opie mehanizam sa nekom
preciznou posle ega bi sakrament delovao efikasno. U
takvim radovima kao to su Nauka o Sakramentu i Unutranja
strana hrianskih praznika, i u skoranjem posthumno
objavljenom radu Hrianin gnostik, on je ostavio jedno imp-
resivno naslee gde je na zadovoljstvo svih demonstrirao da
su Misa i drugi sakramenti apostolnog Hrianstva u
mogunosti da prue pomo u duhovnom dobrostanju i tra-
nsformacionom rastu osoba u naem dobu kao i u prolosti.
Mala, ali disciplinovana, crkva koju su Lidbiter i Vedvud
osnovali i dalje postoji na pet kontinenata, u zemljama kao
to su Holandija, Australija, i Novi Zeland i poseduje brojne
impresivne crkvene objekte sa velikim kongresnim mestima.
Ozbiljan udarac sa kojim se borila Liberalna Katolika Crkva je
zadat 1930. god., kada je Didu Krinamurti, koji je pro-
glaavan od vodeih teozofa za novog Svetskog-Uitelja
Okultna revija broj 1
59
(Hrista), napustio svoje mesijanstvo, i kritikovao sve rituale i
ceremonije sa posebnom estinom.
Lidbiter i njegov nov brend okultnog katolicizma su plodno
delovali na mnoge lutajue biskupe to su ih pratili, i koji su
povremeno funkcionisali van formalno crkvenog tela
osnovanog od strane teozofskih voa. Jedan takav crkveni
velikodostojnik je bio Louel Pol Vadl, glavni predstavnik
naslea u Ujedinjenim Dravama, donetog na taj kontinent
od strane Francuske lutalice Vileta. Vadl je bio teozof i
popularni predava u krugovima alternativne spiritualnosti,
posebno u Kaliforniji. To je bio armantan i ljubazan ovek, i
njegov uticaj na okultni Katolicizam moe skoro da se meri
sa Lidbiterovim. Boravei u svojoj specijalno ureenoj crkvi
Svetog Franje na Laguna Biu, u Kaliforniji. To je bio
armantan i ljubazan ovek, i njegov uticaj na okultni
Katolicizam moe skoro da se meri sa Lidbiterovim.
Boravei u svojoj specijalno ureenoj crkvi Svetog Franje na
Laguna Biu, u Kaliforniji, on je bio ovek koga su mnogi
crkveni ljudi i svetovnjatvo razliitih opredeljenja traili za
savet i radi drutva.
Nije preterano rei da su okultni i teozofski pogledi koji su
uvedeni u oboavanje crkvenih sakramenata od strane ovih
pionira imali dalekosnane implikacije i stvorili mnogo vei
utisak nego to se vidi na povrini. Brojne kreativne osobe
su bile duboko impresionirane mogunou jednog efi-
kasnog odvajanja sakramenta od teine dogme i zastarelog
moralisanja koji u glavnim redovima crkve nesumnjivo


Na slici: Biskup arls V. Ledbiter u poznim
godinama

postoje. Sada bi osoba mogla uestvovati u beneficijama
sakramentalnog blagoslova bez da je prisiljena na sisteme
verovanja i zapovesti koje su moda u suprotnosti sa njenim
dubokim ubeenjima. Pre vie od pola veka, liberalni i
tolerantni teoloki trendovi su napravili upad u bastion
sakramentalnog hrianstva; jedan prolaz je tako otvoren za
slobodu, kreativnost, i najvanije, za nestandarne vrste
magijsko-mistine misli unutar sklada i uzviene lepote tog
starodrevnog ceremonijala Crkve.

Gnostiki Biskupi Ulaze u Trku

Navodno rimokatolika Francuska je udomljavala
jeretike, izmatike, i lutajue biskupe dugi niz vekova.
Gnostici Liona su tako nervirali Crkvenog Oca Irineja da je
uputio gomile kritika u borbi protiv njih. Gnostike grupe
razliitih vrsta su postojale u francuskim provincijama
tokom istorije, a najpoznatija i najbrojnija je bila Katarska
crkva iz trinaestog veka. Intereseantno je primetiti da je
svaki put kada je Rimska Crkva imala slabiju podrku od
vlade Francuske, tada je iz skrivenosti izranjalo gnostiko
religijsko telo, obino da bi bilo suzbijeno od strane sledee
svetenike vlade. I tako, za vreme Francuske revolucije, ve
jednom suzbijani Red Templara se reorganizovao putem
nejasnih gnostikih linija od strane njihovog Velikog
Majstora, biveg rimokatolikog svetenika i ezoteriste
Bernarda Fabre-Palaprata, koji je 1800. god. posvetio
Patrijarha Johanitske Crkve Primitivnih Hriana, saveznika
Reda Templara. Ovo posveenje je postavilo obrazac za
mnoga potonja proizvoenja gnostikih Francuskih lutajuih
biskupa i slina delovanja, jer posveeni prelat, Monsinjor
Muviel, je bio tzv. Konstitucioni biskup, to znai,lan
hijerarhije validno posveenih francuskih biskupa pos-
tavljenih od strane revolucionarne vlade u opoziciji papin-
stvu. Gnostici, Templari, Katari i druge tajne grupe su ug-
lavnom imale svoja ezoterika naslea, ali od toga vremena,
nali su da je korisno da prime posveenje od ruke validnog,
ali neregularnog katolikog prelata kojeg nije bilo teko nai
u vremenima buenja revolucije i tadanje crkvene konfu-
zije.
S kraja devetnaestog i poetka dvadesetog veka je makar
jedna javna gnostika crkva, Eglise Gnostique Universalle, bila
relativno aktivna u Francuskoj, voena od strane
karakteristinih ezoterista kao to su il Donel, an Briko, i
eventualno voa obnovljenog Martinistikog reda, znan kao
Papi (Dr. . Enkos). Tako je ostvaren preporod javnog
pokreta za Katolikog Gnostika (ili Gnostikog Katolika).
Kao i u sluaju teozofskog okultnog Katolicizma, i ovde se
pitanje samo od sebe namee: Zato okultne ili gnostike
linosti tee slubi biskupa u katolikom smislu, i zato bi
praktikovali sakramente Rimske Katolike Crkve? Odgovor
nije teak. Gnostiki pokreti raznih vrsta koji su tajno
preiveli u Evropi su originalno bili deo Rimske Katolike
Crkve. Iako su se razlikovali od svoje vee roake, i
povremeno bili proganjani sa njene strane, oni su je i dalje
smatrali za model crkvenog ivota. Oni su mogli da
smatraju sadraj religije sasvim razliit u odnosu na uenja
Rima, ali forma oboavanja je i dalje bila ona koju je drevno i
univerzalno Hrianstvo uvek praktikovalo. Vrsta inova-
tivnog religijskog pluralizma koji je evoluirao u Severnoj
Americi nije njima bio znan, i sasvim je verovatno da bi bili
odbijeni njime, ak i da su znali za njega. Gnostik, iako
jeretik, je i dalje lan jedne, Svete Katolike i Apostolske Crkve, i
ima pravo i obavezu da praktikuje sedam istorijskih sacra-
menata u tradicionalnom maniru.

Okultna revija broj 1
60
Francuski gnosticizam je tako uspostavio svoj crkveni
ivot, pratei primer rimokatolike prakse. Redu nikad nije
nedostajalo promene. 22. marta 1944., glava glavnog
gnostikog religijskog tela u Francuskoj, Monsinjor
Konstant eviljon (Tau Harmonius) je surovo pogubljen
poto je viijevska kolaboracionistika vlada vrila
suzbijanje Gnostike Crkve. Ipak, pokret se iri u
Nemakoj, paniji, Portugalu, Latinskoj Americi, i u zemlje
francuskog govornog podruja kao to je Haiti. Ove
Gnostike Crkve su se pritajile sve do zavretka Drugog
Svetskog Rata.
Odsustvo vrednosti mnogih ne treba da zaslepi nekoga za
potencijal koji postoji u manjini. Masa lutajuih biskupa
dosta podsea na vrstu alhemijske prima materia odakle se
moe stvoriti istinski kamen filozofa. Hrianstvo je,
imajui za svog osnivaa pogubljenog kriminalca, zapoelo
kao zloglasna jevrejska jeres. Hrianske izme i jeresi koje
se danas smatraju zloglasnim mogu takoe voditi do
velikog i transformativnog razvoja. Kameni temeljci bu-
dunosti su esto postavljani od kamena koji su graditelji
odbacili. udni i paradoksalni fenomen lutajuih biskupa
se moe pokazati kao vitalna komponenta u istorijsko-
duhovnoj alhemiji dolazeeg doba. Neki od nas se nadaju
da e to biti sluaj, dok se drugi podruguju i okreu glavu
od tog posla. Zadnja re, ipak, pripada Moima koje
transcendentiraju i zagovornike i kritiare. I njihova re,
moemo biti sigurni, e biti konana i zakljuna.
Gnostika tradicija, ije je originalno poreklo u Francuskoj,
biva uspostavljena u Engleskoj, a kasnije u Ujedinjenim
Dravama, inicijalno kao rezultat biskupa Francuskog
porekla koji je odrastao u Australiji. Roen kao Ronald
Pauel on uzima ime Richard an Kretien Duk de Palatin.
Uen i harizmatian ovek, de Palatin (koji je primio
naslee od dobro poznatog Britanskog prelata Hju de
Vilmot Njumana) moe biti smatran za pionira u
sakramentalnom gnosticizmu, i u Engleskoj i u Ujedi-
njenim Dravama. Njegova tradicija je uglavnom preivela
u Ecclesia Gnostica, sa bazom u Los Anelesu i voene od
strane pisca ovoga eseja koji je posveen 1967. god. od
strane Biskupa de Palatina. Druge gnostike crkve slinih
orijentacija nastale su zadnjih godina u veem broju. Danas
postoje jaki i stabilni potomci Francuskog gnostikog
pokreta koji funkcioniu u Njujorku, ikagu (voeni od
strane Monsinjora Roberta Konikisa), i Barbadosu (voeni
od strane Tau Tomasa). Prva ena-biskup u modernom
gnostikom pokretu je Biskup Rozamunda Miler, koja je
osnovala Ecclesia Gnostica Mysteriorum u Palo Altou, u
Kaliforniji.Na slici: Tau Rozamonde Ikvku Miler, Tau Stefan Heler & Tau Stiven Maral

Okultna revija broj 1
61
Ka Novoj Hrianskoj Gnozi

Imena i pokreti gore navedeni nikako ne iscrpljuju broj
dananjih lutajuih biskupa i pokreta koje su oni osnovali.
Najbrojnije i najstabilnije takve organizacije su Nezavisna
Crkva Filipina, ije koreni vuku od vremena odvajanja
panije od Filipina; i Brazilska Katolika Crkva osnovana
decenijama pre od strane nezadovoljnog Brazilskog Rimo-
katolikog biskupa. Obe ove crkve odravaju nejasno
definisane teorije ortodoksnog karaktera, iako povremeno
postoji pozitivna interakcija izmeu njih i okultno-gnosti-
kih tela. Potencijal za veliku izmatiku crkvu postoji na ko-
pnu Kine, gde je stvorena nepapinska Rimska Katolika Crkva
pod naredbama Mao Cetunga. Ovaj pokret sa validno pos-
veenim biskupima i dalje funkcionie, i zanimljivo, vri
svoje funkcije bez ikakvih promena uvedenih od strane
Vatikanskog Drugog sabora.
Samo e vreme rei kakva e biti uloga lutajuih biskupa
unutar razvijajuih struktura sakramentalnog Hrianstva.
Od drugog Vatikanskog Sabora u ezdesetim, konfuzija i
javno neslaganje su se pojavili ak i u Rimokatolikom
monolitu. Liturgijske reforme kombinovane sa nehajnou
i potpunim trivijalnim razmiljanjima su toliko promenili
prirodu slube Rimokatolike Crkve da mnogi od lutajuih
biskupa mogu polagati vei tradicionalni autoritet nego nji-
hove imunije i monije Rimokatolike kolege. Takoe, dok
se ene i dalje bore u izgleda beznadenoj borbi za pravo na
svetenstvo u Rimu, mnogi od lutajuih biskupa s pravom
mogu tvrditi ne da su samo osnivali enske svete redove,
ve su znaajno vreme podravali i odreeni spiritualni
feminizam.
Tako je gnostiki patrijarh Tau Sinesijus, jo 1908. god., pisao
religijskom kongresu:
"Postoji meu nama doktrina na koju elim da se obrati
posebna panja: doktrina enskog spasenja. Rad Oca je
zavren, kao i Sina, takoe. Ostaje rad Duha, koji je sam spo-
soban da dovede do konanog spasa oveanstva na zemlji i
tako, da poloi put za rekonstituciju duha. Sada taj Duh,
Paraklet, korespondira boanskom delu enske prirode, i
naa uenja ekplicitno izjavljuju da je to jedino lice Bo-
anstva kome zaista na um moe pristupiti. Kakva e
ustvari biti priroda ovog novog i ne tako udaljenog Mesije?"
Prividno obeanje koje lei u lutajuim biskupima je nejasno
i ponekad negirano zbog linih ekscentinosti i neprijatnog
karaktera velikog broja ovih biskupa. Poto se posveenje u
episkopat tako lako nabavlja od lutajuih, potkupljivih,
nestabilnih, i jadno obrazovanih osoba preplavljenih ino-
vima nezavisnog episkopata, veliki broj ovih biskupa su
jednostavno ljudi koje osoba ne bi pozvala na veeru.
Faktor nepotenja je previe evidentan i stalno prisutan, i
ovaj faktor e verovatno ostati najvea prepreka pozitivnom
radu koji bi lutajui biskupi mogli da postignu u dananje
vreme.
Odsustvo vrednosti mnogih ne treba da zaslepi nekoga za
potencijal koji postoji u manjini. Masa lutajuih biskupa
dosta podsea na vrstu alhemijske prima materia odakle se
moe stvoriti istinski kamen filozofa. Hrianstvo je, imajui
za svog osnivaa pogubljenog kriminalca, zapoelo kao
zloglasna jevrejska jeres. Hrianske izme i jeresi koje se
danas smatraju zloglasnim mogu takoe voditi do velikog i
transformativnog razvoja. Kameni temelji budunosti su es-
to postavljani od kamena koji su graditelji odbacili. udni i
paradoksalni fenomen lutajuih biskupa se moe pokazati
kao vitalna komponenta u istorijsko-duhovnoj alhemiji dola-
zeeg doba. Neki od nas se nadaju da e to biti sluaj, dok se
drugi podruguju i okreu glavu od tog posla. Zadnja re,
ipak, pripada Moima koje transcendentiraju i zagovornike i
kritiare. I njihova re, moemo biti sigurni, e biti konana i
zakljuna.

lanak je prvi put objavljen u Gnozisu: urnalu Zapadne
Unutranje Tradicije (Vol. 12, Leto 1989 god.)

Neke od izreka Mansur al-
Halala

1. anal-Haqq Ja sam Istina.
2. Ti zna i ti nisi znan; Ti vidi i ti nisi vidjen. (Akhbar al-
Hallaj 44, 1.4)
3. Tvoj Duh pomean je sa mojim Duhom malo po malo,
preokretanjem, kroz ponovno sjedinjenje i raskalanost. I
sada Ja sam Ti, Tvoja egzistenicja je moja, i to je takodje moja
volja. (Diwan al-Hallaj)
4. Otkrio sam da je udno kako itavo boanstvo moe biti
rodjeno u mojoj majunoj ljudskosti, a kada sam ipak prih-
vatio taj teret zemlja me nije mogla podneti. (Akhbar al-Ha-
llaj, 11)
5. Nisam prestajao da plivam u morima ljubavi, diui se s
talasima, a onda padajui; sada su me talasi progutali i ja
sam nestao pod njima; ljubav me je odnela tamo gde vie ne-
ma obale. (Diwan al-Hallaj, M. 34)

Mansur al-Halal (858. 26. mart 922.) bio je persijski mistik,
revolucionarni pisac i uitelj sufizma poznat po svojim
pesmama. Zbog javnog poduavanja sufizma po naredbi
abasidskog kalifa uhapen je i pogubljen. U svojoj knjizi
Sufiji Idris ah je izneo tvrdnju da bi Mansur al-Halal mogao
da bude originalni model na kojem su masoni zasnovali
Hirama Abifa. Vezu izmeu masona i sufija on nalazi preko
sufi sekte Al-Bana koji su izgradili Al-Akra damiju u
Jerusalemu, najsvetije mesto sunitskog Islama.


Na slici: figura Mansura Al Halala u muzeju
votanih figura u irazu
Okultna revija broj 1
62
Opta gnostika kosmogonija
Fra. Borealis


Ovde emo pokuati da iznesemo, u optim crtama, osnove
gnostike kosmogonije , teologije i panteona. Podaci o ovim
stvarima mogu se nai izloeni u tri apokrifa, ili gnostika
teksta: u "Apokrifu Jovanovom", "Hipostazi Arhonata" i "O
poreklu sveta", te sam te tekstove i koristio u pisanju ovog
eseja.

Poetak i Hrist Autogenes

Gnoza nam kae da je u poetku postojao samo jedan
nevidljivi Duh, savren, svet, bezgrean, devianski, ni
telesan ni netelesan. Bivajui nevidljiv, on je stvo-rio isto,
nemerljivo svetlo: on je vean i neunitiv. Spasitelj ga je
definisao kao istinski Vrhovno Bie, Prvi Aeon, i Boga. U
apokrifu po Jovanu prema nje-mu se odnosi kao prema
"nevidljivom Duhu", ili "nevidljivom Duhu". U ovom eseju,
zvaemo ga Duh.
Duh je pogledao u izvor ivota i pomou moi svoje misli,
stvorio ensko bie, ija je svetlost nalikovala njegovoj, i
njena mo kao njegova. Ona je bila njegov enski parnjak,
njegova emanacija i nazvana je Barbelo, promisao svega,
savreni Aeon.
I bi joj dato pet moi: slika nevidljivog Duha, prvospoznaja,
neunitivost, veni ivot, i istina. Iz istog svetla koje je
zrailo iz nje i okruivalo Duh, is-kra se zaarila u Duhu i
ona stvori jo jednu svetlost -"jedinorodnog Sina"
Njegovog, boanskog Autogenesa, Pomazanika, Hrista.
Kao i Njegovi Majka i Otac, i Autogenes (Hrist) bio je svet i
ist. Sve to Sin (Autogenes-Hrist) radi, radi u slavu Oca
svojega Duha i Majke svoje Barbelo. Ovo je gnostiko Sveto
Trojstvo: Otac, Majka i Sin: tri savrena Aeona.
Otac i Sin stvorili su etiri Svetla ili Videla, ili Svetlosna
Aeona. Svako od etiri Svetla vladalo je nad tri manja, i
tako inilo ukupno dvanaest Svetala.
Prvi svetlosni aeon, (H)Armozel, vlada nad milou,


Na slici: moderna umetnika predstava
Arhonta
istinom i oblikom.
Drugi svetlosni aeon, Oriel ili Oroaiel, vlada nad
koncepcijom, precpecijom i memorijom.
Trei svetlosni aeon Daivetai, vlada nad shvatanjem,
ljubavlju i idejom.
etvrti svetlosni aeon, Eleleth, vlada nad savrenstvom,
mirom i mudrou.
I sva etiri svetlosna eona i dvanaest aeona sluila su
Hrista Autogenesa, jer Hrist radi po volji Duha, a Duh
deluje kroz Hrista. Jo i etiri druga bia obitavala su u
svetlu, zajedno sa Videlima: Pigera-Adamas, savreno
ljudsko bie, Kosmiki ovek, iveo je sa (H)Armozelom;
Seth, sin Adamasov, obitavao je sa Orielom; Potomstvo
Sethovo, odnosno due svetih ljudi, iveli su sa Daivethai-
em; i konano, poslednji aeon, poznat kao Due onih koji
nisu spoznali svetlo i gnozu odmah, ve kasnije, iveli su
sa Eleleth-om.

Pistis Sofija i Demijurg - Prvi Arhont

Moda najvanija kategorija u gnostikoj kosmogoniji,
posle Duha i Autogenesa, jeste Sofija. U prevodu sa grkog,
ime Sofija znai mudrost, i uz to ide i ime Pistis, to znai
vera. Dakle, Pistis Sofija je vana pre svega jer je ona uzrok
materijalnog stvaranja sveta. Verovatno zbog ponosa,
znajui da je ista i sveta, Sofija je odluila da stvori
savreno bie koje e biti pandan Barbelo, ali uspela je da
stvori nita drugo do sliku same sebe. U elji da sama
stvori svoje potomstvo, bez svog parnjaka i uticaja Duha
Svetog, stvorila je anomaliju, jer nije bila savrena kao Duh
Sveti i Autogenes. Videvi svog sina, uplaila se, budui je
to bilo stvorenje sa licem lava i telom zmije, i nazva ga
Jaldabaot, i izbaci ga iz plerome, i sakri ga od drugih aeona
u svetlosni oblak, budui uplaena i postiena svojim
delom.
Jaldabaot tako postade prvi od arhonata, arhontskih sila, i
on ukrade mo svoje majke; i uprkos tome, on je bio slab,
ali ambiciozan i gladan jo vie moi. Budui je bio
androgino bie, on je stvorio dvanaest drugih arhonata,
dajui svakome pomalo od svoje moi. Njihova imena bila
su: Athot, Harmas, Kalila-Oumbri, Jabel, Adonaiou (ili
Sabaot), Kain, Avelj, Abrisene, Jobel, Armoupiel, Melceir-
Adonein i Belias.On ih postavi nad sedam nebesa, i nad
Bezdanom koji bi stvoren, i stvorie jo 365 anela da im
pomau u vladanju.
U apokrifu "O poreklu sveta" navodi se da je Jaldabaot
stvorio i podruje zvano materija, to bi znailo da je on
stvoritelj ovog naeg sveta.
U tami svog neznanja, Jaltaboth nije znao da postoji sila
koja je vea od njega; i sagreio je bivajui ubeen u to, i
zato bi nazvan Samael, "slepi bog", i Saklas, "neprijatelj". A
u apokrifu "Hipostaza Arhonata" navodi se da mu je sama
Sofija nadenula ime Samael:

"Pogreio si, Samaele." (II 87:2)

I ponovo, u "Hipostazi Arhonata", navodi se da je on
istrajao u svom grehu, uzviknuvi u odgovor svojoj majci:

"Ako ita postoji stvoreno pre mene, neka mi to bude
pokazano!" (II 94:25)
Okultna revija broj 1
63
I njegova majka, Sofija, ispruila je prst i dovela
bezgranino svetlo u kraljevstvo tame i materije, i Jaldabaot
je zadrhtao od straha. I kad su on i drugi arhonti uli glas,
nisu mogli, zbog svog neznanja, da prate glas do njegovog
izvora, ve pomislie da glas dolazi iz Bezdana, i pogledae
u njega, i videe odraz Sofije koji se ogledo u vodama. I oni
pokuae da zarobe odraz, ali ne mogae, jer bili su slabi i u
neznanju, i nisu znali da je to samo odraz, a ne istinska
Sofija.
I u tom trenutku Sofija shvati ta je uinila u potpunosti, i
pokaja se. I pomoli se Duhu Svetom da joj oprosti, i dobi
oprotaj, iako je njena svetlost tamnela, jer njen sine ukrade
deo njene moi. I Duh Sveti prekori Jaldabaota i arhonte, i
oni zadrhtae od straha, i videe, ogledanu u vodama,
Boiju sliku i priliku u ljudskom obliju.

Ljudska bia: Adam i Eva

Videvi taj oblik, arhonti pokuae da stvore bie nalik
Kosmikom oveku, i uspee da stvore oblik, ali beivotan
i bez ive due u njemu.
Sofija, u nadi da e vratiti deo svoje moi koji joj njen sin
ukrade, zamoli Duha Svetog i Barbelo da joj pomognu, i
savetova Jaldabaota da pusti svoj dah na lice beivotnog
oblika kako bi mu udahnuo ivot. I on u svom neznanju
uradi tako, i mo koju on oduze svojoj majci ue u telo i
ono oivi, i i najvei od arhonata nazva ga Adam.
Ali po "Hipostazi Arhonata" i "Poreklu sveta", Jaldabaot je
uzalud pokuavao da udahne ivot u telo Adamovo, a
svrha bee da u telo udahnu i tako zarobe Boiji oblik.
I kad Adam ustade, Jaldabaot ga smesta zamrze, jer je
Adam bio superiorniji, moniji i inteligentniji; i kao test,
dovedoe pred Adama sve vrste ivotinja i pokazae mu
sve vrste biljaka, i on ih nazva njihovim pravim imenima, i
arhonti uvidee da je Adamova dua sainjena od svetla i
slobodna od svakog zla, i zbog toga, i njihove mrnje,
bacie ga u najnii, materijalni plan postojanja - Zemlju.
Ali u milosti svojoj, Duh Sveti naredi Barbelo da poalje
Adamu pomagaa: Epinoiu, takoe poznatu i kao Zoe
(ivot), kako bi Epinoia pruila pomo Sofiji da povrati
mo i mesto. Epinoia bi skrivena u Adamovom telu i u
tajnosti mu podari znanje o tome
kako je stvoren, i kako da se vrati u pleromu, istinski dom
ljudskog duha.
Arhonti htedoe da zarobe Adama, i stoga njegovu duu
bacie u tamnicu mesa, i fiziko telo uinie smrtnim.
Postavie Adama u zemaljski raj, Edenski vrt, i uspavae
ga i prekrie ga zaboravom.
I dok je Adam spavao, Jaldabaot pokua da ga lii Epinoie,
i to preko jednog Adamovog rebra; meutim, Epinoia
utee, i vrhovni arhont stvori jo jedno telo od krvi i mesa,
da nalii Epinoii, i nazva to telo enom, i Epinoia ue u to
telo.
ena se prva probudi, i ugleda Adama kako lei pored nje.
I monim glasom kaza mu "Adame, Adame, ustani". I
Adam se probudi, i kako je bio prekriven zaboravom od
strane vrhovnog arhonta, pomisli da mu je ena podarila
ivot, i obrati joj se ovako:
"Ti si ona koja mi dade ivot i bie zvana "majkom ivih"".
A pravo ime enino bee Zoe, ivot, ali je on nazva Evom.
I Jaldabaot, vrhovni arhont, hotei da ih uini svojim
robovima, dade im da jedu od sveg voa u raju, ali zabrani
im da jedu sa drveta poznanja dobra i zla, kako ne bi
saznali istinu, meutim njegov plan se izjalovi. Sam
Autogenes, Hristos Autogenes, saali se nad ovom dvoje i
navede ih da jedu od tog drveta; dakle, bee to on koji ih


Na slici: Boanska Sofija, slika Nikolaja Reriha

navede da jedu, ne zmija. I arhonti bacie prokletstvo na
Adama i Evu, i izbacie ih iz Raja, i Jaldabaot vide da
Epinoia sjaji u Evinom telu, i on oduze Evu od Adama; ali
Epinoia ponovo utee, pre nego to vrhovni arhont uze
Evu i zae s njom dva sina, Eloima i Javea, koje mi
poznajemo kao Kaina i Avelja. Meutim, u drugim
apokrifima, Eloim je Evin sin, a Jave Adamov.
Nadalje, po apokrifu "Hipostaza arhonata", Jaldabaot uze
Evu pre nego su ona i Adam jeli sa drveta poznanja dobra i
zla, i Epinoia ue u zmiju, koja zauzvrat navede ovo dvoje
da uzmu ploda od drveta.
I, kao u egzoternoj Knjizi Postanja, Kain ubi Avelja, i Bog
ga prokle. Ali, Adamov sin Set, kojeg Eva dobi umesto
Avelja, imae potomstvo koje e biti upoznato sa Gnozom,
i koje ini sr nepokolebljive rase. I kao to Tajno
Otkrovenje Jovanovo kae, Sofija je pripremila mesto na
Nebesima koje e ispuniti due koje e putem Isusa,
inkarnacije aeona Hrista, izdrati sve, prebroditi sve i
izbei zamke arhonata, i bie izleene od svake
manjkavosti i postati sveti i bezgreni.
Ovde otkrovenje Jovanovo prestaje; meutim, tamo gde je
Otkrovenje stalo, nastavljaju "Hipostaza Arhonata" i "O
poreklu sveta".
Ve nam je poznato da je Set sin Adama i Eve, predak
svetih ljudi, dobar ovek i sledbenik gnoze. On imae
sestru po imenu Norea, koja bee jo mudrija od njega. Po
njenom roenju, Eva ree:
"On zae u meni devicu koja e biti pomo mnogim
naratajima ljudi."
Kad mnogi narataji prooe, arhonti odluie da unite
oveanstvo potopom i spasu samo Nou, kojeg poduie
da napravi arku; on ne htede da pusti Noreu u brod, ali
ona ga spali plamenim dahom, tako da Noa bee prisiljen
da napravi i drugu arku.
Videvi Noreinu mo, arhonti odluie da je iskoriste. Ona
ih prkosno odbi, i izjavi da Jaldabaot nije njen bog, ve bie
tame. Jaldabaot odlui da je siluje, ali ona zavapi za pomo
Istinskom Bogu, i arhonti u strahu pobegoe pred aeonom
Eleletom.
On joj ree da nije ovde da je spasi, ve da je podui o
njenom poreklu, i prirodi Neprijateljevoj -Jaldabaotovoj, te
da ona ima veu mo no to je njegova.
Meutim, i tada Jaldabaot zavika da je on istinski bog
svega stvorenog, te se sam ivot, Zoe, pobuni i obaspe
Okultna revija broj 1 Gnosticizam
ga plamenim dahom, koji se pretvori u plamenog anela
koji veza Jaldabaota i baci ga u Tartarus, podruje koje lei
ispod Bezdana.
Tada, videvi na delu mo aeona, jedan od arhonata se
pokaja i pree na stranu aeona, a ime njegovo bee Sabaot.
Okultna revija broj 1
64
Sofija i Zoe ga nagradie uinivi ga vladarem sedmog
neba, i Zoe sede sa njegove desne strane kako bi ga uila o
osmom nebu, a sa njegove leve strane veno sedi aneo
besa.
Jaldabaot vide nagradu i sjaj kojom bee nagraen njegov
sin, i pozavide mu, kao i svim biima koja borave u svetlu,
i prokle ih, i iz zavisti stvori Smrt, a Smrt stvori mnoge
druge potomke, i ljudi postadoe smrtni.
Ali Elelet prorokova da e ljudima biti dat klju kojim e
moi da se oslobode ropstva Arhontima, lai i smrti, i da e
se to desiti u trenutku kad aeon Hrist bude inkarniran kao
ovek Isus, koji e objaviti Istinu - gnosis.

Kratak esej o Jovanu
Fra. Borealis


Uenje spasiteljevo, i otkrovenje misterija i stvari
sakrivenih u tiini, onih stvari kojima je on poduio Jovana,
uenika njegovog.
Ovako poinje Tajna knjiga Jovanova, po mom miljenju,
jedan od najsvetijih i najdubljih gnostikih spisa. Zaista se
u ovom spisu otkrivaju najunutranjije i najsvetije misterije
Najvieg. Ono takoe moe da poslui kao dokaz da na
poziv upornog smrtnika blagosloveni besmrtnici brzo
odgovaraju. Pokuau da objasnim zato je tome tako, a
da ne upadnem u zamku pukog prepriavanja same knjige.
Dovoljno je, to se toga tie, rei da ovaj spis otkriva
misterije poetka, stvaranja osnovnih sila Svetla, Prirode,
stvaranja, pada i plana arhontskih sila, stvaranje i pad
ovekov, i zaetak i svrhu Hrista Samostvorenog. Ovaj spis
sadri, takoe, i neke kontradikcije u odnosu na tekst
Starog Zaveta, ali e temeljnim itanjem biti otkrivene i
mnoge slinosti izmeu redova.
Jovan se naao u trenutku sumnje i slabosti; otiao je u
divljinu da kontemplira o tome i, ako je mogue, da
razgovara sa svojim Gospodom i spasiteljem. I zaista, On
se pojavio pred Jovanom, u viziji, i razgovarao sa Jovanom
kao sa sebi jednakim. Spasitelj dolazi i izgovara znaajne
rei: Jovane, emu sumnja, emu strah? Nije li ti poznata
ova slika? Ne budi mlak.
Ove rei dokazuju istinitost principa Gnoze i pokazuju
beskorisnost zahteva koje egzoterne crkve postavljaju pred
nas: nije potrebna slepa vera, nije potrebna poniznost u
njihovom, egzoternom smislu, ali postoji potreba za
poniznost i poklon pred Kosmosom, Stvaranjem i
predivnom mudrou Svega, i shvatajui to, moemo da
razgovaramo sa Bogom licem u lice i po pravu zahtevati
prijem u Kraljevstvo nebesko, putem sile Volje i sile Due.
Zajedno sa Jovanom koji je blagosloven jer je shvatio, svie
nam da nikada i nismo bili izbaeni iz Raja ili Plerome; jo
uvek smo duboko ukorenjeni u njoj, i moramo da shvatimo
da moramo da gledamo u jedinu i istinitu Sliku, ne u njen
odraz u vodama povratka. Pre toga, mi moramo, kao i na
Spasitelj, da siemo u Pakao, i izronimo vaskrsnuti u ovom
telu, za ovog ivota, na ovoj zemlji. To je mogue i
neophodno, i na primeru Jovanovom, koji je otiao u
divljinu, sam i poraen, vidimo pravi smisao i istinitost
onoga to je pisano: Kucajte, i otvorie vam se, traite, i
dae vam se.
Moramo da budemo kao Jovan: on je video, i znao, a ipak
posumnjao: traio je i dato mu je, kucao je i bilo mu je
otvoreno, i on je uao u Kraljevstvo nebesko.
U ovoj tekoj borbi za osloboenje od Arhontskih sila, data
su nam oruja, kao to je pisano. Imamo Volju, Misao, i
date su nam i Percepcija kroz koju primamo Svetlo, Milost
pod ijim smo neprestanim uticajem, i koja nas ui da
budemo bezazleni i isti kao golubovi i Opreznost koja nas
ui da budemo mudri kao zmije. I konano, dato nam je
Razumevanje, kako bi kroz sve nareeno, mogli da
spoznamo i ivimo Hrista Samostvorenog.
Ovaj spis je sam po sebi mono oruje i pogodan alat.
itajte ga paljivo i sa radou, jer ovo je put ka ivotu i
Ljubavi. Neka ovaj spis poslui kao plamen koje e upaliti
Svetlo Gnoze skriveno u naoj krvi.

Brat Borealis je Svetenik Ecclesia Gnostica Aeterna i sluitelj
"Pistis Sophia" Misije EGA u Srbiji
Duk de Palatin, tajni
redovi i 12 linija
gnostikog naslea


Ronald Pouel je roen 1916. u Zapadnoj Australiji, gde je,
kau, radio kao harizmatian predava. O njegovom ivotu
se malo zna. Roen je u otmenoj porodici francuskog i
britanskog porekla, a majka mu je bila potomak kapetana
Dona Henkoka, poznatog po tome to je potpisao
Deklaraciju o nezavisnosti Sjedinjenih Amerikih Drava.
kolovao se na Univerzitetu u Melburnu, Zapadnom
ortodoksnom univerzitetu i na Universite Philotechnique Inter-
national. I to je ono to se o njemu zna do 1948. godine. Te
godine on je svojim blinjima saoptio da je njegov put
takav da mora da napusti Australiju, jer to to mora da
uradi se ne nalazi tu i da zato on mora da se preseli u
Evropu kako bi "Oev posao" mogao da bude obavljen.
Nakon toga Ronald Pouel je iz Australije preao da ivi u
Englesku. Ime Richard an Kretien Duk de Palatin, koje e
u skraenom obliku Palatin biti koriteno od sada u tekstu,
uzeo je nakon to je od Princa Aleksandera Likastro de la
astre Grimaldi Lascarisa dobio plemiku titulu, ime je
Okultna revija broj 1
65
potvreno njegovo postignue duhovnog plemstva
kao.Princa.Svetlosti. U Engleskoj, Duk de Palatin je
zareen za gnostikog biskupa. Ono to se pouzdano moe
rei je to da je on bio posveen od strane Hju de Vilmot
Njumena, biskupa Amerike katolike crkve (nezavisne od
Rima). Takoe, pretpostavlja se da je nakon toga Duk de
Palatin posveen i u Liberalnoj katolikoj.crkvi. Supruga
njegovog sukcesora je iza sebe ostavila svedoenje da je
Palatin kao gnostiki biskup polagao pravo na neprekinutu
liniju naslea Antioha i povezivao u sebi dvanest linija
gnostikog naslea. Pored gnosticizma upustio se bio i u
teozofiju prouavajui knjige Blavacke, no pored toga Duk
de Palatin takoe je bio i mason, tanije dostigao je 33.
stepen kotskog obreda nakon ega je poeo da ulazi u
neregularne masonske redove osmiljene da budu
nadogradnja masonerijie od 33. stepena, kao i u takozvane
egipatske obrede, traei prosvetljenje. Takoe,
uspostavljao je kontakt sa raznim u tajnosti delujuim
rozenkrojcerskim i martinistikim redovima irom Evrope i
Amerike. Na taj nain Palatine je kod sebe objedinio linije
21-og Reda:

Iluminirajui masonski redovi:

1. Fratres Lucis ili Bratstvo Iluminata
2. Red Iluminata
3. Red Martinista
4. Bratstvo Luksora

Templarski Redovi::

1. Vitezovi Svetog Duha
2. Vitezovi Svetog Jovana
3. Vitezovi Malte
4. Vitezovi Svetog Groba
5. Vitezovi Hrama

Rozenkrojcerski:

1. Red istinskog ruing krsta
2. Zlatni ruin krst
3. Red istinitog ruinog krsta

Gnostiko eklezijski:

1. Red Ecclesiae Rosicrucianae Catholicae (katoliki)
2. Skrivena Crkva skrivenog Grala (protestantski, Edgar
Vejt)

Nad masonski i masonski:

1. Drevni i primitivni obred
2. Obred Memfisa
3. Obred Mizraima
4. Drevni i prihvaeni kotski obred
5. Svedenborgovski obred
6. Red Rue i Krsta Rose-Croix Hiredoma
7. Red svetog kraljevskod svoda Enoha

Sve ove obrede bio je sakupio Don Jarker u 19. veku kao
jedan Drevni i univerzalni pan-sofijski obred masonerije.
Od njega ta sinteza je bila preneta na ve pominjanog Hju
de Vilmot Njumena, koji je to opet.pak.preneo.na.Palatina.
Palatin je 1960. godine promenio ime Bratstva Iluminata
najpre u Bratstvo Plerome, pa u Red Plerome. Od 1964.
godine sve nabrojane redove i linije ukljuio je u Disciplina
Arcani, integralni deo Reda Plerome. Palatin je takoe, u
skladu sa gnostikim nasleem koje je posedovao, 25.
oktobra 1953. u Londonu oformio i Pre-nikejsku gnostiku
katooliku crkvu sa ciljem da obnovi Gnozu (boansku
mudrost) i poduava put svetosti i unutranje iluminacije.
Pre-nikejska se zvala jer se zasnivala na uenjima gnostika
poput Valentina, Bazilida, Marcija, ali i Svetog Pavla kojeg
su su oni smatrali gnostikom. Katolika zbog doktrine da su
sve.religije.u.svojoj.sutini.ispoljavanje.jedne.jedinstvene.
religije. Palatine se 1971. godine preselio iz Londona u Los
Aneles gde je nastavlio sa svojim radom sve do 1977.
godine kada je preminuo. Iza sebe je ostavio nekoliko nas-
lednika koji su nastavili njegovu gnostiku liniju, izmeu
ostaloga i Stefana A. Helera, verovatno jednu od najistak-
nutijih linosti dananjeg gnosticizma.

Rozamunda Miler, iliti pria
o svetenstvu Marije
Magdalene
Rozamunda Miler se danas, iako ne pie knjige i ne
eksponira se u nekoj veoj meri, smatra jednim od najuti-
cajnijih i najpotovanijih imena modernog gnosticizma. Ro-
ena je na moru, blizu obala Zapadne Indije, u istorijskom
momentu Nemake okupacije Francuske Otac joj je bio dip-
lomata tako da je odrastala i kolovala se u razliitim zem-
ljama i kulturama. Sluba je njenog oca konano odvela na
Kubu, neto pre nego e Fidel Kastro preuzeti vlast, tako
da se Rozamunda na Kubi upisala na tamonji Univerzitet.
Nove kubanske vlasti su je optuile za urotu protiv drave
i uhapsile je, nakon ega ju je kubanska tajna policija
ispitivala. Od povreda koje su bile posledica muenja
tokom ispitivanja, Rozamunda se u potpunosti nikad ni-
je.oporavila. Rozamunda je tokom ispitivanja, prebijanja,
muenja i viestruko zlostavljana odluila da svoj ivot po-
sveti Bogu. I Bog joj je odgovorio. Jedan karmelianski sve-
tenik, koji je bio njen stari poznanik, pomogao joj je da po-
begne iz zatvora i sa Kube, nakon ega se Rozamunda naj-
pre obrela u paniji, a potom i u Francuskoj. Po njenom
dolasku u Pariz, januara 1962. godine, kontaktirali su je
predstavnici Reda Marije Magdalene (Holy Order of Miriam of
Magdala). U pitanju je bio tajni enski red u koji se ulazilo
samo po pozivu. Tako je nakon tog kontakta, a u ivo-
Okultna revija broj 1
66
pisnom francuskom gradu Carcassonne, Rozamunda
Miller posveena i zareena u ovaj Red. ta vie, Roza-
munda je proglaena za naslednicu poglavarke ovog Reda,
postavi ujedno i sedma po redu Marain, to je titula koja
se u tom Redu dodeljuje jednom u nekoliko stolea. Po
predanju ovog Reda on vodi direktno poreklo od Marije
Magdalene koja je, opet po ovom predanju, skupa sa
Josifom iz Arimateje, doplovila do Britanije gde je boravila
do Josifove smrti, nakon ega je sa svojim vernim
pratiljama prela na kontinent. Nakon njezine smrti njene
naslednice sauvale su i prenosile njene tajne do dananjih
dana. Carcassonne je inae mesto koje se nalazi u delu
Francuske koji ne oskudeva u legendama o Mariji
Magdaleni, Crnim Madonama, krstaima i merovinkim
kraljevima. No, sudei po intervjuu koji je dala i koji je
objavljen u knjizi Mary Magdalene: The Modern Guide to the
Bible's Most Mysterious And Misunderstood Woman, autorke
Mira Lester (u izdanju Adams Media 2005.), sama Roza-
munda ima veoma racionalan i izbalansiran stav o, na
primer, savremenim modernim teorijama o Isusu i Mariji
Magdaleni. Zapravo, ona odbacuje ideju da su oni bili
venani i imali dete, ali navodi da postoji neto u naim
umovima emu su potrebne prie, arhetipovi i mitovi. Sve
dok ih mi ne prihvatamo doslovno i ne brkamo ih sa
istorijom, moemo da imamo koristi od njih. Rozamunda
se nakon devet godina od preuzimanja uloge naslednice
poglavarke Reda Marije Magdalene preselila u Ameriku.
Tamo je, u ikagu gde je ivela, u Hramu Ramakrininog
Reda inicirana u jogu i tradiciju Vedante i to je bilo njeno
jedino religijsko angaovanje u tom periodu. No, nakon
dve godine, gnostiki biskup Stefan A. Heler joj je, uvi o
njoj iz nekoliko razliitih izvora, nakon konsultacije sa
nekoliko drugih gnostikih biskupa, napisao pismo sa
ponudom da je zaredi u gnostiko svetenstvo. Roza-
munda se o tome savetovala sa svojom poglavarkom u
Redu Marije Magdalene i na kraju odgovorila Stefanu Hele-
ru, nala se sa njim i to je na kraju, 19. januara 1974. u
Helerovoj Kapeli Svete Sofije u Holivodu, rezultovalo njenim
zareenjem u gnostiku svetenicu. Nakon toga. Roza-
munda Miller je u Kaliforniji, u mestu Palo Alte, osnovala
gnostiko svetilite koje je nazvala Svetilite Svete ekinah.
To je i mesto gde ju je, sedam godina nakon njenog zare-
enja u gnostiku svetenicu, Biskup Stefan Heler, skupa
sa istim onim biskupima koji su uestvovali u njenom
zareenju, posvetio.u.gnostikog.biskupa. Svoju Crkvu
Gnoze, iji je puni i oficijelni naziv Ecclesia Gnostica Myste-
riorum, Rozamunda jednostavno definie kao grupu ljudi
sa smislom za humor. Gnostika sluba, koja se od 1978.
odrava svake nedelje, naziva se Gnostiki misterij euha-
ristije. Njena Crkva nema dogmu i nema tekih i obave-
zujuih pravila za one koji dolaze na slubu.To je zato to
Rozamunda Miller ne poduava. Ona nema lekcije, niti
neki intelektualni i sistematian program koji bi neko
proao da bi ostvario gnozu. Ona stvara okolnosti pod
kojima se gnoza kod ljudi moe razviti iznutra. Njena
Crkva gnoze je veoma naklonjena enskom aspektu
boanskog, konkretno Sofiji. Sofijski gnosticizam, pak,
karakterie put takozvane divlje gnoze, neto to se opisuje
kao direktno i transformiue iskustvo neuslovljeno
kulturnim, drutvenim i religijskim normama i modelima.
Rozamunda Miler deluje nestvarno misteriozno za vreme u
kojem ivi i radi, a apostolska linija transmisije preko
Marije Magdalene, za koju tvrdi da na nju polae pravo, u
svakom sluaju jeste redak, ako ne i jedinstven, sluaj u
svetu modernog gnosticizma i ezoterije.
Slovenska Knjiga Enoha i
lokalna tradicija Balkana
Gwydion


Kada sam upitan da napiem neto za Okultnu reviju
siguran sam da niko nije oekivao da u izabrati ba ovu
temu. ivot je super ba zato to krije puno iznenaenja.
Dakle, tema nam je takozvana Knjiga Enoha.
U pitanju je mistini tekst koji je na Zapadu dugo smatran
za izgubljen. U sedamnestom veku je pronadjen u Etiopiji,
a u prvoj polovini devetnestog veka je prvi put objavljen
prevod na engleski. Ono to je nama na ovim podrujima
zanimljivo je to da je druga verzija ovog teksta, pod
nazivom Slovenska Knjiga Enoha, pronadjena ba u
Beogradu. Originalno ovaj rukopis bio je svojina
hercegovakog Manastira Dobrilovina. Narodnoj Biblioteci
u Beogradu poklonio ga je dubrovaki trgovac Boo
Bokovi. Nedugo posle toga arls i Morfil su 1896. godine
objavili engleski prvod ovog teksta. Original rukopisa,
pisan na meavini crkvenolovenskog i narodnog jezika,
uniten je tokom bombardovanja. Prevod knjige nikad,
koliko ja znam, nije objavljena u Srbiji, ali Okultna Revija je
pokazala interesovanje da objavljuje u nastavcima od
sledeeg broja originalan prevod sa sauvanog transkripta
originalnog rukopisa.
Slovenska Knjiga Enoha sadri etiri celine. U prvoj dva
Anela nose Enoha kroz sedam neseba. U drugoj
Arhaneo Gabrijel uvodi Enoha na sedmo nebo gde licem
u lice on sree Boga, nakon ega ga Arhaneo Mihajlo
pomazuje. U treoj Enoh saoptava svojim naslednicima
etika i moralna pravila. U etvrtoj se objanjava linija
svetenstva koja se uspostavlja nakon mistikog roenja
Melkizedeka. Mistina linija svetenstva Melkizedeka,
prvog koji je nosio titulu Kohena, jevrejskog svetenstva
koje hiljadama godina priprema dolazak novog mesije, deo
je i nekih velikih religija, recimo mormoske, ali i bitan
element nekih delova zapadne inicijacijske tradicije.
Slovenska Knjiga Enoha tako tradiciji Metatrona, gde se
boansko sputa do oveka jer je ba po nekim
tumaenjima on bio taj koji se u Boije ime obraao Mojsiju
iz zapaljenog grma, dodaje kao mogunst i tradiciju Enoha
gde se ovek die do Boga. Ali ono to je nama zanimljivije
Okultna revija broj 1
67
od toga jeste to da je tekst sauvan ba na ovim prostorima.
Potpisnik ovog teksta je veliki pristalica ideje da Srbi nisu
nebeski narod, ali da Srbija jeste nebeska zemlja, isto koliko
i Hrvatska, i Makedonija ili Bosna. Ovo podruje ima svoju
mo, i jo je Majkl Bertio pre vie od dvadeset godina u
tekstu o Aivazu i Lamu pisao o vezi tih energija sa
energijama srednjovekovnih balkanskih gnostika. Recimo,
u Bosni postoji slavlje Ajvatovice, verovatno najvea
muslimanska proslava u Bosni.. Vezuje se za Ajvaz Deda i
pravoverni Muslimani je kritikuju kao neverniki skup jer
je Ajvaz Deda bio gnostik. Dalje, imamo sluaj lingvistikih
analiza koje balkanske bogumile, preko imena babuni,
povezuju sa balkanskim preslovenskim matrijarhalnim
svetenicama koje su se zvale babe i koje bi mogle da se
tretiraju kao prototip kasnijeg balkanskog vetiarstva. Da
li to ima veze sa proto-Babalon tipom Boanstva?
Jednostavno ovo podruje je veoma magino i jedno
lingvistiko, antropoloko, ali i unutranje mistino
povezivanje i razrada svih tih momenata u neki novi
kvalitet i predoen izvetaj o takvim ritualno-
intelektualnim istraivanjima bi bilo neto to bih ja voleo
da vidim u okultnoj reviji za koju se nadam da se nee
svesti samo na prevode.

Meditativni tarot Zlatne
Zore

Od nedavno je dostupan tarot set velikih arkana
nazvan Hram Zlatne zore tarot. A5 je dimenzije, I na-
menjen je za meditaciju, rituale i talismane. Set sadr-
i samo velike arcane, ukupno 23 karte budui da je
Umerenost data u dve verzije.
Set je uraen u samo 100 primeraka, cena mu je veli-
ka (50 britanskih funti + 15 funti za potarinu), ali se
trenutno trai izdava koji bi objavio ceo pil koji e
verovatno biti standardnih dimenzija i nie cene.
Uz set ide i knjiga koju je napisala Nikola Vendrih,
koja je i autor ovog tarota i uz Nik Ferela i izdava.
Knjiga sadri pripremne vebe za rad sa ovim ta-
rotom, ritual posvete i nekoliko meditativnih tehnika,
ali i objanjenje kako arhetipske energije tarota utiu
na nae ivote, kao i njihovu vezu sa natalnom kar-
tom, to ostavlja mogunost da se izbalansiraju ener-


tom, to ostavlja mogunost da se izbalansiraju ener-
gije i ui na osnovu dogaaja iz prolih ivota, kao i
da se uvidi kako arhetipovi funkcioniu unutar pa-
rova i grupa.
Karte su uraene na osnovu razaliitih originalnih
rukopisa Zlatne zore ukljuujui i njenu Knjigu T.
Na svakoj karti je tajni klju tarota, sa punim bojama,
tako da je ovo prvi objavljeni tarot koji donosi tako
date boje staza namenjene za pomo pri meditaciji i
stvaranje astralnih ulaza. pil je napravljen da bude
snano magijsko pomagalo, a oni koji su sa njim ve
radili to i potvruju.
Na slici: Nikola Vendrih


Okultna revija broj 1
68

Magijska avantura Rudolfa fon Labana

Rudolf fon Laban (18791958) je rodjen u Bratislavi i poticao
je iz aristokratske porodice. Otac mu je bio feldmaral u
austro-ugarsko vojsci i guverner Bosne i Hercegovine tako
da je Laban detinjstvo proveo u Sarajevu i Mostaru. Jo uvek
je nejasno da li je tokom boravka u Bosni Laban konver-
tovao u Islam, ali se zna da je bio fasciran derviima, nji-
hovim plesovima i njihovom otpornou na bol. Najpre je
upisao vojnu akademiju, no napustio ju je i upisao studije
arhitekture u Parizu. Tokom tih studija postaje zainte-
resovan za odnos pokreta ljudskog tela i prostora koji ga
okruujje, to ga usmerava ka plesu kojim poinje da se bavi
nakon svog odlaska u Minhen, to je za rezultat imalo to da
je kasnije u vajcarskoj osnovao svoj vlastiti Institut za
koreografiju.
vajcarska je u to vreme bila dom veoma neobinom so-
cijalnom eksperimentu. Naime, Henri Edenkofen i Ida Ho-
fman, nama interesantna po tome to je pre toga ivela u
Crnoj Gori gde je kao jedan od prvih inostranih pedagoga
predavala muziku na cetinjskom Djevojakom institutu, kupi-
li su 1990. jedno vajcarsko brdo i tamo osnovali Koope-
rativnu vegeterijansku koloniju Monte Verita (Planine Istine), a
uzor im je bila beka komuna Karla Vihelma Difenbaha,
slikara i socijalnog reformatora, koja je trajala od 1897. do
1899. Karl Vilhelm Difenbah je bio austrijski pionir nudizma
i mirovog pokreta, zastupao je vegeterijanstvo, odbacivao je
monogamiju, a po duhovom opredeljenju bio je teozof. Sli-
no njemu, Monte Verita komuna se grozila privatnog vlasni-
tva i propagirala je strogo vegeterijanstvo i nudizam.
Vie od pola veka pre nego su amerike feministkinje poele
da spaljuju grudnjake, u ovoj komuni ene ih nisu ni nosile.
Zajedno sa odbacivajem odee kao konvencije odbacivali su,
poput svog ve pomenutog ranijeg bekog uzora, i brak.
Odbacivali su i partije, politiku i dogme, a umesto toga
promovisali su zdrav ivot i takozvanu terapiju kupanjem
suncem, budui da su verovali da terapija izlaganjem nagog
tela suncu lei od mnogih bolesti. To nije bila ekskluzivna
ideja vezana za ovu komunu, jo je vajcarski lekar Arnold
Rikli (1823-1906) verovao da helioterapija, odnosno izlaganje
golog tela suncu, praeno kvalitetnom vodom, vegete-
rijaskom ishranom i izbegavanjem alkohola i duvana, lei
od veine bolesti to je u praksi i pokuano da se primeni u
ovoj komuni. Ovaj ivotni stil povratka zdravom ivotu,
odbacivanja kulturnih normi buroaskog drutva i prihva-
tanjem jednostavnog ivota, privukao je mnoge koji su
beali od modernog sveta, naroito od kada se u Monte
Veritu 1904. preselio osniva anarho-socijalizma Rafael Fri-
deberg. Oto Gros, psihijatar koji je zastupao ideju seksualne
revolucije, preselio se takodje u Monte Veritu, gde je pla-
nirao da osnuje univeritet putem kojeg bi seksualno emanci-
povao oveanstvo i na taj nain posredstvm oslobodjene
seksualnosti pomogao da se ljudsko drutvo vrati u stanje
komunistikog raja. Neki od poznatijih posetilaca Monte
Verite bili su i recimo Herman Hese, Isidora Dankan, Karl
Gustav Jung i Franc Kafka. Takvo okruenje je privuklo i
Rudolfa fon Labana i on je 1913. u Monte Veriti osnovao
svoju kolu umetnosti. Pored te kole osnovao je jo 25 kola
u Francuskoj, Nemakoj i Litvaniji, svaka je sadravala i
takozvani hor i laboratoriju pokreta, a plesai su bili pode-
ljeni u tri kategorije, na ukoene, klatee i impulsivne, koji su
jo nazivani i dubokim plesaima. Meri Vigmen, uz Kurta
Josa njegova najuspenija uenica, pridruila mu se i
nastanila u Monte Veriti.

Okultna revija broj 1
69


Na slici: Ida Hofman

Komunin trend slobodne ljubavi nije zaobiao ni Labana, tako da
je on pored zakonite supruge u Monte Veriti iveo i sa ostalim
lanicama svoje plesne trupe, tako da je sa svima njima ukupno
imao devetoro dece.
U celoj toj prii o slobodnoj ljubavi u komuni uglavnom su ostala
seanja na veze nekih mukaraca (Edenkofen , Laban, Gros) sa
vie ena. Ono to ne znamo jeste to kako se u komuni gledalo na
eventualne veze jedne ene sa vie mukaraca i da li je uopte toga
i bilo? Takodje, na znamo ni kako je komuna gledala na istospolne
veze?
Na slici: nudizam i oboavanje sunca u Monte Veritas
komuni
No ono to zasigurno znamo jeste to da se Laban proglasio paci-
fistom i da nije uestvovao u prvom svetskom ratu, ve se zajedno
sa svojim prijateljem, a po nekima i mentorom, Karlom Gustavom
Jungom sunao go u Monte Veriti, jeo voe i oboavao seks i
sunce. Ostalo je zabeleeno da je, ba kao i Jung, smatrao tekui
rat nunom apokalipsom nakon ijeg e proiavajueg dejstva
umesto vetakih civilizacijskih instikata ponovo na povrinu izai
pozitivni instinkti
Po nekim svedoenjima, sem za psihoanalizu Laban je godinama
pre dolaska u Monte Veritu bio zainteresovan i za numerologiju,
simboline oblike i njihovo znaenje, slobodno zidarstvo, rozen-
krojcere i crnu magiju.

TEODOR ROJS STIE U MONTE VERITU

Kockice su se konano sklopile kada je Ida Hofman 1916. u Monte
Veritu, verovatno posredstvom teozofskih veza, dovela Teodora
Rojsa koji je tu osnovao Verita Mistika Lou Ordo Templi
Orientisa. Ida Hofman je dobila najvii stepen Ordo Templi
Orientisa, a Edenkofenova supruga Izabela je poidignuta na VII
stepen omenute organizacije.
Laban je 1917. predstavljen Rojsu i iste godine je dobio najvii
stepen Ordo Templi Orientisa i pravo da inicira do estog stepena,
te zvanje Grand Mastera za vajcarsku.. Lou je inilo est
mukaraca i deset ena, ukljuujui sve ene iz Labanove plesne
grupe skupa sa Mari Vigmen. Ostalo je zabeleeno da je lan Loe
bio i izvesni Baron Herbert fon Bomsdorf-Bergen, operski
producent koji je tvrdio da je oiljak na njegovom nosu znak
Bafometa.Na slici: Teodor Rojs

Alister Kroli je u to vreme bio u Americi, a i bio je samo
nacionalni predstavnik tako da za sada ostaje pitanje da li je ikada i
bio u kontaktu sa Rudolfom fon Labanom. Ono to je sigurno je
toda Krolijevi reformisani rituali za stepene od O-III nisu
koriteni u Monte Veriti iz jednostavnog razloga jer je on reviziju
tih stepena zavrio tek 1919. i nikada ih ni Rojs, niti O.T.O. koji je
sa njim bio povezan, nije koristio, niti su ti obredi dobili Rojsovo
Okultna revija broj 1
70doputenje. Ono to je zanimljivo jeste to da se, kao i u sluaju
Rojsovih dokumenata koje je izdavao Rudolfu tajneru, ovde
najee koristi ime Memfis-Mizraim. Sam Laban je koristio izraz
Veliki Koncil i Senat drevnih slobodnih zidara kotskog i Memfis
Mizraim obreda. Sa druge strane vajcarski O.T.O. pod vodjstvom
Hermana Jozefa Mecgera je tokom ezdesetih obelodanio
dokument koji ne koristi ovo ime ve po kome je Rojs Idi Hofman
i Klari Linke dao stepene 33, 97 i X O.T.O.

SVETSKI MASONSKI KONGRES

Laban je smatrao da je ples htonska umetnost i da mu je koren u
prirodi i ritualu, to je ostalo zabeleeno i na video snimku na
kojem Meri Vigmen izvodi svoj vetiiji plesa koji se moe nai
ako se ode na youtube i ukucaju kljune rei Mary Wigman i
hexentanz. Monte Verita je bila zatvoreni svet za sebe, utopijska
komuna koja nije ivela po pravilima sveta koji je okruuje i rata
koji je oko nje besneo. U takvom drutveno-politikom momentu
Rojs je odluio da u Monte Veriti odri svetski Ordo Templi
Orientis kongres od 15. do 25. avgusta 1917. Budui da je Loa u
Monte Veriti bila anacionalna, i kongres se zvao Svetski
anacionalni kongres, a na njemu je izmedju ostaloga itana i
Krolijeva poezija i izvedena njegova gnostika misa. No, vrhunac
kongresa bio je Festival sunca, dvadesetetvoroasovno izvodjenje
horske koreografije Labanove plesne trupe i O.T.O. Loe. Program
je poeo u predveerje kada su svi posmatrali zalazak sunca na
jezeru, uz itanje Oto Borngreberove poeme Zalazak sunca.
Kako se onaj ko je itao poemu pribliavao upaljenoj vatri tako bi
ga okruivali ostali plesai. Kad je Sunce dopola bilo zaronjeno u
jezero, proitao bi drugi pasus poeme. Procesija je potom prisutne
vodila dalje od jezera, do ponoi, kad se deavao drugi deo
festivala nazvan Demoni noi gde su se pojavljivali plesai
maskirani u demone i vetice, sa bubnjevima i flautama, bakljama
i fenjerima, koji su zapalili pet vatri koje su u daljini osvetlile
planinske vrhove, a oko kojih su igrali i koje su preskakali. Potom
su se pojavljivali drugi plesai koji su iscenirali spaljivanje vetica,
nakon ega je usledio ples senki. Trei deo peformansa, nazvan
Pobedniko sunce, bio je najjednostavniji i u njemu su ene u
raznobojnim svilenim, labavo privrenim togama, pleui po
brdu pozdravile izlazee sunce.
Za Labana je ples bio duhovna praksa i ritual i on je na ovaj nain
izveo ritual duhovnog obnavljanja prirode u koji je sakrio Rojsovu
simboliku Ordo Templi Orientis misterija. Ono to je fascinantno,
a videemo da je to re koja se u kontinuitetu moe koristiti za
Ordo Templi Orientis u vajcarskoj, jeste to da je Ordo Templi
Orientis tada bio jedna kreativna organizacija u kojoj, to se da
zakljuiti, nije bilo manipulisanaj dobijanjem stepena, inventivnost
i lini izraz su bili ne samo dozvoljeni, ve oigledno i podsticani,
a po legendama koje su medju okolnim stanovnitvom okruivale
Monte Veritu da se prepoznati da su se lanovi i bavili okultnim, tj
imali su rezultate u tome. Kada ovde govorimo o Ordo Templi
Orientisu priamo o tome ta je on nekad bio i ne bi trebalo upasti
u zabunu i poistovetiti to sa amerikom organizacijom koja sada
koristi isto ime. Takozvani kalifatski Ordo Templi Orientis je
danas jedna birokratska organizacija optereena linom moi
koncentrisanom u rukama najvie pozicioniranih lanova i koju je
svojevremeno napustio ak i njen drugi ovek u hijerarhiji, koji je
istovremeno bio i ostao na elu A A , uz privatni komentar da
je kalifatski Ordo Templi Orientis samo obian socijalni klub koji
je u potpunosti u ovozemaljskoj sferi i da ni jedna inicijacija nije
stvarno Inicijacija. To ostavlja utisak slian onom koji je Kroli
imao u odnosu na teozofe za koje je govorio da samo priaju o
magiji, a da se njome uopte ne bave.
Sada kada je to pojanjeno, vratimo se ovoj istorijskoj retro-
spektivi. A ona nam pria da idila nije dugo trajala i da 1918. godi-
ne ene naputaju Lou, a Meri Vigman koja je imala doputenje
da osnuje svoju vlastitu ensku Lou, naputa O.T.O. u novembru
1918. i seli se u Drezden gde otvara svoj studio i odustaje od
horskog pokrea i u stilu plesa se donekle vraa Isidori Dankan.
Sam Laban istog meseca se seli za tudgart kako bi se u
potpunsoti posvetio plesakoj karijeri. Nema indicija da se nakon
toga Laban bavio Ordo Templi Orientisom, Laban je docnije imao
neobinu ideju da se sa svojom plesnom trupom preseli u Beograd
koji je i posetio 1924, no shvatio je da u Beogradu nee moi da se
izdrava tako da je to leto umesto u Beogradu proveo u Zagrebu.
Tokom svoje posete Beogradu Laban je odrao i javni as u koli
za ritmiku i plastiku gde je posebno pohvalio rad Mage
Magazinovi to je bitno uticalo na njen kasniji rad i njenu
inspiraciju za libreta koju je traila u narodnoj knjievnosti. Maga
Magazinovi je od Labana preuzela dva principa: besmislenost
odbacivanja sveukupne dotadanje koreografske batine, kao to
su to pre uinili i Emil ak Dalkroz i Isidora Dankan; te soci-
jalnost igre, odnosno njen kolektivan karakter, sveobuhvatnost,
izraenu kroz ravnopravno angaovanje amatera i profesionalaca i
nepostojanje sistema zvezda. Bilo bi primamljivo matati da je
Laban inicirao Magu Magazinovi u misterije Memfisa i Mizraima
i Rue i Krsta, ime bi koreni srpskog modernog plesa i teatra do-
bili sasvim neoekivane mistine korene, no to ostaje samo mata
budui da je Maga Magazinovi oigledno, sudei po njenoj auto-
biografiji u kojoj je prilino ismejala Rudolfa tajnera sa kojim se
bila upoznala, imala veoam negativan stav o magiji i okultizmu.
Rudolfa fon Labana je na mestu majstora nasledio Hans Rudolf
Hilfiker koji se kasnije distancirao od Krolija i pribliio
Brikodovom nasledniku Konstantu eviljonu i njegovom suvere-
nom svetilitu Memfisa i Mizraima. vajcarski Ordo Templi Ori-
entis se razvijao svojom vlastitom putanjom i tokom pedesetih, ka-
da u svetu O.T.O, praktino nije ni postojao, objaviljivali su na
nemakom bitna izdanja Krolijevih knjiga. U njihovom vlasnitvu
je sauvana i arhiva Krolijeve uenice Marte Kuncel, tako su
recimo sauvane i Krolijeve ispovesti, a postoje glasine da u tim
arhivima bilo jo uvek ima neobjavljenih Krolijevih rukopisa.
vajcarski O.T.O. je veoma tajanstven, nikad nije imao sajt na
internetu i potpuno je u tradiciji drevnih redova koji rade bez da se
u javnosti istiu previe. Oni koji su ih posetili u njihovoj Opatiji
Theleme koju su uspostavili u vajcarskoj, svedoili su da je u
pitanju veoma ozbiljan okultni red sa svojom vlastitom crkvom, u
smislu velike gradjevine sa zvonikom, alhemijskom laboratorijom
gde su pravili Paracelzusove alhemijske napitke, vlastitom tampa-
rijom, hotelom i pravom pravcatom fabrikom. O gnostikoj misi
koja je tamo decenijama izvodjena svake naizmenine nedelje, bez
da je ijednom preskoena neka nedelja, ostali su zabeleeni samo
najpozitivniji utisci.


Okultna revija broj 1
71

Na slici: Molitva svetlosti (1906), slika teozofski inspi-
risanog nemakog slikara Fidusa (1868-1948) koji je di-
rektno uticao na psihodelinu umetnost Ova slika se
smatra ikonom pokreta za reformisanje ivota u
Monte Verita komuni.
H. J, Mecger, koji je vodio vajcarski O.T.O, preminuo je 1990.
Autoritet i legitimitet vajcarskog O.T.O. i Mecgera kao X pr-
znavao je i Grejdi MekMarti koji je u Americi rekonstruisao Kro-
lijev O.T.O. i vodio ga. To je i slubeno priznato u glasilu ovog
O.T.O. ogranka, ali Mecger ipak nije pozvan kada je novi inter-
nacionalni vodja biran nakon Grejdijeve smmrti, to ozbiljno do-
vodi u pitanje legitimitet tog izbora. Vodjstvo nad vajcatskim re-
dom preuzela je Anamaria Ebah koja je u velikoj meri fnansijski
izdravala red u proteklih etrdeset godina. Iako je vajcarski
O.T.O. smatran jednom od onih grupa koje imaju pravo da koriste
ime Ordo Templi Orientis 1999. Vilijem Briz, koji je nasledio
Grejdija na elu tzv kalifatskog O.T.O, poslao je pismo Gospodji
Ebah sa zahtevom da ga ona prizna kao njoj nadredjenog u
O.T.O, to je ona ignorisala. Anamaria Ebah je umrla 2008. godi-
ne, a vajcarski O.T.O. je ostao dosledan svojoj tradiciji sledjena
drevnih manira okultnih kola tako da se ne zna da li je jo aktivan
ili ne. U aprilu 2010, prialo se da su svi hramovi ritualno
zatvoreni, da je hramovska oprema, skup sa arhivom reda, ritualno
unitena u skladu sa okultnim principima. Da li je to tano do dan
danas nije javno obelodanjeno od strane bilo koga ko je bio lan
Loe tako da je ovaj deo okultne istorije dvadesetog veka jo uvek
prekriven misterijom. No, zar smo mogli i oekivati da e biti dru-
gaije?Na slici: lanica Rudolf fon Labanove plesne grupe i
O.T.O. Loe


Na slici: Majstor Rudolf fon Laban sa svojom plesnom
grupom/O.T.O. Loom


Na slici: Majstor Rudolf fon Laban sa svojom plesnom
grupom/O.T.O. Loom
Okultna revija broj 1
72


Kada nije bio zauzet osnivanjem labo-
ratorije za istraivanje Sunevog sistema
u Kaliforniji, Dek Parsons se bavio ma-
gijom i tvrdio za sebe da je Antihrist. Us-
peo je da i bez formalnog obrazovanja
razvije formulu za raketno gorivo koje je
Amerikancima donelo pobedu u Drugom
svetskom ratu i lansiralo ih u svemir. Nje-
govi magijski radovi lansirali" su ga me-
u najvee okultiste 20. veka.Davne 1879. godine arls Tejz Rasel, os-
niva verske grupe danas poznate kao
Jehovini svedoci, prorekao je da e Apo-
kalipsa doiveti svoj vrhunac 1914. go-
dine, kada e se 2. oktobra roditi Antih-
rist. Tog dana u Los Anelesu roen je
Marvel Vajtsajd Parsons, poznatiji kao
Dek Parsons.
Prema vlastitom svedoenju bio je izo-
lovano dete. Iz nemoi je sa 13 godina po-
kuao da prizove avola, to mu je i uspe-
lo. Kada je odrastao, svoja interesovanja
je usmerio ka raketama. Oenio se i za-
poslio na razvoju raketnih goriva pri Kali-
fornijskom institutu za tehnologiju. Poz-
nati strunjak za aerodinamiku Fon Kar-
man rei e da su Frenk Malina, Dek
Parsons i on bih tri najvanije osobe za
razvoj raketnih tehnologija u Americi.
Naglasio je da je Parsons pre svakog
eksperimenta recitovao pagansku poeziju
gledajui u nebo. Naime, bio je obiaj da
se istraivai pomole pre lansiranja, a Par-
sons je umesto hrianske molitve izgova-
rao Himnu Panu Alistera Krolija.
Po svemu sudei, mladi naunik se nikada
nije okanio avola. Zajedno sa supru-
gom od 1939. redovno je prisustvovao
skupovima i gnostikim misama Crkve
Teleme, to je bilo ime pod kojim je okul-
tna organizacija Ordo Templi Orientis
tada delovala u Americi.
Jedna od Krolijevih uenica Dejn Volf
zapisala je 1940. da je Parsons prvi poeo
da eksperimentie sa astralnim putova-
njima, zbog ega su i drugi poeli da rade
na tome, te da ga ona vidi kao istinskog
Krolijevog naslednika i mistino izabrano
Dete koje oekuju da e doi posle
njega".
Interesantno da Parsons tada jo nije bio
lan loe, ve su on i Helena to postali tek
15. februara 1942. godine, kada su pristu-
pili Krolijevoj verziji reformisane Zlatne
Zore, okultnoj organizaciji A.'. A.', od-
nosno Srebrna Zvezda.
Nekoliko meseci kasnije Parsonsovi su se
preselili u Pasadenu u Kaliforniji gde su
na spratu velike kue napravih hram i o-
kirali konzervativni komiluk odlukom da
izdaju sobe. U oglasu je pisalo da mogu
da se jave samo boemi, umetnici, muzi-
ari, ateisti, anarhisti i drugi egzotini
likovi. Ubrzo su kuom etali profesio-
nalni vidovnjaci i gatare, svakodnevno eg-
zotino odeveni, operska pevaica i or-
ganista, a u velikoj bati ene su u
prozirnim tunikama igrale oko vatre.


MAGIJSKI DVOBOJ

Parsonsovi se razvode 1943, poto je He-
len zatrudnela sa Vilfredom Smitom koji
je u to vreme vodio organizaciju Ordo Te-
mpli Orientis u Americi. Ubrzo je Kroli
izba-cio Smita iz organizacije, uveren da
je od loe napravio privatni ljubavni klub.
Ostavljen, Dek Parsons nalazi utehu u
Heleninoj mlaoj sestri Beti, koja je ima-
la samo 18 godina. Magijski radovi Deka
i Beti bili su veoma intenzivni, pa je
Dejn Volf u svojim pismima zapisala da
je brat Dek veoma oaran vuduom i
vetiarenjem i


Okultna revija broj 1
73


da je odavno pokuavao da neto prizove
bilo ta, samo da bude rezultata. Sada ne
zna ta e s tim to je prizvao, pa na tre-
em spratu kue ima problematinih duho-
va koji se moraju oterati".
Krajem avgusta 1945. Parsons je upoznao
Rona Lafajeta Habarda koji e godinama
kasnije postati osniva Sajentolokecrkve. Habard je iznajmio apartman u
kui svog prijatelja. Prialo se da je kao
veliki zavodnik imao seksualne afere sa
svim enama koje su tu ivele. Na kraju je
zaveo i gazdaricu Beti. Do tada samo-
uvereni Dek Parsons pretvorio se u
ljubomornog mua, koji je pribegao
drama-tinom magijskom ritualu. Kada se
smirio, napi sao je pismo Alisteru Kroliju,
u kome je Habarda opisao kao prirodno
izuzetno talentovanog za magiju, kao
najtelemitskiju" osobu koju je ikada
sreo, veoma zainteresovanog za uspos-
tavljanje Novog Eona, ali je i napomenuo
da ga iz jakih razloga nije primio u lou.
Parsons i Habard su 4. januara 1946. za-
poeli takozvane Babalon radove u koji-
ma je Habard imao ulogu vidovnjaka.
Babalon je ensko boanstvo mistinog
sistema Teleme, koji je uspostavio Alister
Kroli. Poznata je i kao Skerletna ena,
Velika majka i Majka gadosti. Pominje se
i u Otkrivenju svetog Jovana kao Velika
Babalon. U svom najapstraktnijem obliku
povezana je sa svetim gralom, enskom
seksualnou i emancipacijom.
Iz perspektive duhovno nerazvijenog o-
veka neke stvari deluju zastraujue, pa
tako i Babalon koja pomae da se potpuno
uniti neiji ego. Svaiji ego se plai svog
unitenja i zato Babalon i ima zastraujui
izgled, poput indijske tantrike boginje
inamaste koja je sebi odsekla glavu,
to simbolino znai da je odsekla pre-
preke i oslobodila se svog ega.

PRIZIVANJE BOGINJE

Tokom nekoliko dana Parsons i Habard su
obavljali magijske prizive. Ostalo je zapi-
sano da su oko kue besneli udari vetra,
da su se ula udna kuckanja, a na kraju
ak i sablasni glasovi. Posle toga je Par-
sons pokuao da izvede ritual privlaenja
nove magijske partnerke. Iako je u poe-
tku delovalo da nema uspeha, u njegov
ivot je misteriozno ula Merdori Kame-
ron, mlada riokosa lepotica koja je upra-
vo napustila mornaricu.
Ron Habard je predloio Deku Parsonsu
da uloi novac u osnivanje zajednike
kompanije, s kojim bi Habard kupovao
jahte na Floridi i prodavao ih skuplje u
Kaliforniji. Parsons je pristao. Habard i
Beti su otili na Floridu, a Dek u pustinju
da sam zavri magijsku operaciju priziva
Babalon. Tokom te operacije javila mu se
Babalon i izdiktirala mistini tekst -
Knjigu 49 - koja se sastojala od 77 stiho-
va. im se Habard vratio zapoeli su in-
tenzivnu magijsku operaciju, ovog puta
prema ritualnim uputstvima dobijenim u
Knjizi 49, tokom koje im je Babalon
saoptila da je to 4036. godina po njenom
raunanju vremena i dala im je dalja ritu-
alna uputstva.
Ovi radovi su zabrinuli ak i Krolija.
Pisao je svom drugom ueniku u Americi,
Karlu Germeru, da je oigledno da Par-
sons i Habard planiraju da naprave ma-
gijsko dete, takozvano Meseevo dete.
Parsons je, naime, planirao da u ljudsko
telo spusti samu boginju Babalon i da ta-
ko stvori enskog telemitskog mesiju. No,
mnogo obinije stvari su mu odvukle pa-
nju od toga jer je shvatio da su ga Habard
i Beti pokrali i da je ostao bez prebijene
pare. Njegov bes bio je toliki da je priz-
vao Bartzabela, duha Marsa, da napadne
Habarda. U istom momentu snana i izne-
nadna oluja otetila je brod na kojem su
bili Habard i Beti koje je jedva spasila
obalska straa.

ODLAZAK U RAJ

Parsons 20. avgusta 1946. pie pismo
Kroliju u kojem ga obavetava da je
razoaran stanjem u organizaciji Ordo
Templi Orientis i da smatra da ona nije
sposobna da iri principe Prava Coveka,
te da kao i brojni drugi lanovi koji su se
povukli i on eli da istupi. Posle toga seParsons udaljio od svakog okultnog rada i
dve godine se bavio samo naukom. Ali,
na No vetica 1948. ponovo mu se javila
Babalon i poduila ga kako da napravi
svetilite. Uputila ga je na astralno Crno
hodoae koje ga je dovelo do mranog
grada Horazina.
To je grad, danas poruen, koji se nalazio
na brdu iznad severne obale Galilejskog
mora. U Novom Zavetu se pominje dva
puta, jednom u Jevanelju po Mateju
(11.21) i drugi put u Jevanelju po Luki
(10.13), kao grad koji je Hrist prokleo.
Apokrifni sirijski tekst Apokalipsa po
Pseudo Metodiju iz 7. veka prenosi
legendu prema kojoj e se Antihrist roditi
ba u ovom gradu, obrazovati u Betaidi,
a vladati u Kapernaumomu.
U astralnom Horazinu Parsonsu su se
javila seanja na prole ivote u kojima je
bio Simon Mag koji je slavio Helenu kao
Sofiju i il d'Rec koji je pokuavao da
ustolii Jovanku Orleanku kao kraljicu
vetica. U oba sluaja video je da je pao
zbog ponosa. Bio je i Kaljostro koji je pao
jer nije shvatio ensku prirodu svoje Sera-
fine. Odveden je pred princa tog mesta
gde su mu raene neke stvari koje nije
zapisao u svoj dnevnik, posle ega mu je
reeno da ako preivi ostvarie svoju
Volju. A ona je bila da se priprema 40
dana i pree Bezdan, odnosno prepreku
koja deli svet ljudi od Raja, to je i uradio.
A da su Dek i Kamerun znali da ugode i
naprave sebi zemaljski raj pokazuje i
Okultna revija broj 1
74
njihov ivotni stil koji su vodili kad su se
vratili u Pasadenu. Kamerun je uredila
atelje gde je slikala, dok su slobodno
vreme provodili u dez klubovima i na
divljim urkama kod iraira Zortijana,
bogatog jermenskog umetnika, koji je
promovisao nudizam i slobodnu ljubav.
Ostalo je zabeleeno da je na jednoj od
njegovih urki uveni saksofonista arli
Parker svirao potpuno nag. Idilini hedo-
nizam prekinula je eksplozija u Dekovoj
laboratoriji 17. juna 1952.
Keneta Engera koga je oarala toliko, da
je angaovao da mu glumi u filmu.

Uprkos dananjem oduevljenju koje Kro-
lijevi sledbenici gaje prema Engeru, nje-
govi tadanji prijatelji i uenici uglavnom
su se negativno izraavali o njegovim fil-
movima. Bolje miljenje nisu imali ni za
Kamerun za koju su mislili da je luda. Je-
dini koji je hteo da prizna nju i Parson-
sovo postignue, ukljuujui i njegovu
Knjigu 49 bio je britanski okultista Kenet
Grant koji je smatrao da je taj rad otvorio,
na okultni nain, put onome to je on sam
uradio. Ne bi trebalo iskljuiti mogunost
da je to pravi razlog zbog koga je Grant
izbaen 1955. iz Ordo Templi Orientisa.


Jedina osoba sa kojom je Kamerun
saraivala i htela da joj ustupi Dekove
magijske dnevnike bila je Dejn Volf to
je dobro, jer je u trenucima nestabilnosti
Kamerun umela da unitava kako svoje
slike, tako i preostale Dekove rukopise.
Na slici: ivot Deka Parsonsa
isprian je i u stripu. U ovoj epizodi
prikazan je njegov zaziv duha Mar-
sa, koga je poslao da uniti brod na
kome su se nalazili Ron Habard i
njegova supruga Beti.
Posthumno je po Deku Parsonsu nazvan
jedan krater na Mesecu. Ironino, nalazi
se na tamnoj strani".
U narednim godinama Kamerun je prola-
zila kroz line krize, eksperimentisala je
sa drogom LSD, podravala je rasna i ho-
moseksualna prava... Pronala se u


U magijskom ritualu kojim je htela da se
priblii Deku sa one strane", doivela je
izmenjeno stanje svesti u kojem je dobila
svoje novo ime - Hilarion.


To je bilo ime koje je Kroli dao svojoj
magijskoj partnerki Dejn Foster, sa
kojom je 1915. pokuavao da napravi
godine. Od laboratorije i Deka ostalo je
samo zgarite. Ba kao to mu je Babalon
nagovestila: Ti e postati ivi plamen,
pre nego to se Ona inkarnira".
magijsko dete.
Poto mu je ispriala da je videla NLO,
on je u svom dnevniku zapisao da je to
znak koji je ekao i na osnovu toga je Ka-
merun je, zapravo, tek posle Dekove
smr-ti pronala njegove dnevnike i shva-
tila koji je stvarni cilj Operacije Babalon.


DIVLJE URKE

Posthumno je prema Parsonsu nazvan
jedan krater na Mesecu. Sto se tie
Mardori Kamerun njena magijska
avantura jo nije bila gotova. Prvi put je
videla neidentifikovani letei obje-kat
1946. godine, to je zapravo prvo poznato
vienje NLO u svetu, a posle Dekove
smrti vest o vienom NLO iznad Bele
kue doivela je kao nebeski znak.
Zakljuila da je ba ona nosilac energije
Babalon. Delom je na to njeno miljenje
uticao i susret sa vidovnjakinjom u Palm
Springsu, za koju se zna da je bila Srp-
kinja, koja joj je rekla da ima veliku mo.
Nastavila je Dekove radove tako to bi
tokom seksualnog ina koristila magijske
prizive da joj svest prebace na astralni
plan i tajno ime Boga koje je izgovarala u
pravom momentu. Poela je da ekspe-
rimentie sa psihodelinim drogama, a
seksualni skandali u kojima je uestvo-
vala sa svojim prijateljicama sablanjavali
su ceo grad. Takav ivot je neminovno
doveo do Holivuda, gde je srela reisera
Keneta Engera koga je oarala toliko, da
je angaovao da mu glumi u filmu.

slobodnoj ljubavi ezdesetih i nastavila sa
poseivanjem svingerskih urki; slikala
je, svirala keltsku harfu i bavila se tai i
uanom, da bi se pred kraj ivota zain-
teresovala za jedan oblik modernog egi-
patskog amanizma. Verovala je da e sa
tim znanjem uspeti da reinkarnira Deka
Parsonsa u nekom od svojih unuica.
Umrla je 24. juna 1995. godine, a njenom
smru, kao i nedavnom smru Keneta
Granta, svetski okultizam se pribliio
kraju jedne epohe koju su obeleila
velika magijska imena, od kojih je ostao
jo samo Majki Bertio.Boidar Mii


Tekst je prenet iz magazine Mistika uz
saglasnost autora. Oprema, uz samo
jednu dodatu sliku, je slina reenju
koje je primenjeno u Mistici, a jedine
promene koju smo izvrili u tekstu je
da smo ime Babalon tretirali u ori-
ginnalu, bez promene u Vavilon kako
je to uradjeno u Mistici, te da smo do-
dali sliku Keneta Engera.
Na slici: Kenet Enger
Okultna revija broj 1
75
Ofidijanska Struja

Frater Zefiros
2=9 A A

ini to ti je volja e biti sve od Zakona.

Ofidijanska struja takoe radi u varijacijama znanim kao
Drakonijanske ili Tifonijanske Struje, koristei Vatrenu
Zmiju Kundalini. Kenet Grant se slae sa Motinim
postulatima o Hristicizmu kada objanjava kako su sadanji
radovi linijom moi Jezida uklonili Ozirijansku formulu
Umirueg Boga. Zelator otkriva da je njegovo ili njeno telo
Hram Svetog Duha i postaje student formule Rue i Krsta.
Ipak, nemogue je za Zelatora da izvri ovaj Veliki Rad kao
to to moe Adeptus Minor (Unutranji), koji je primljen u
Koled Svetog Duha.
Zelator je probio Veo Keeta i potpuno je svestan Jecirah
plana. On ili ona je vrsto uglavljen u Jesod Sefiri i potpuno
je posveen Planetarnoj Magici Heksagrama da bi stekao is-
kustvo ovog plana. Vii luk Heksagramatike Magike se
pojavljuje na Brijah Planu. I tako je rad Zelatora da dostigne
odreenu istou Tenje koja e sama pripremiti njega ili nju
za tu mo i stanje svesti gde neizcrecivo moe biti direktno
shvaeno i znano.
Sledei zakljuci su izvueni iz knjiga Keneta Granta Alister
Krouli i Skriveni Bog i Nona Strana Raja. Kenet Grant sasvim
sigurno odlazi u istoriju kao glavni kontributor telemitskoj
misli u ranim danima Horusovog Eona. Drugi telemitski
pisci od znaaja su arls Stanfild Douns; poznat i kao Fra-
ter Ahad, i Marelo Ramos Mota. Ovi ljudi su se odvojili od
svakih pretenzija na vostvo bilo kog reda i ne pozivaju se
na bilo koje dogaaje iz svog svetovnog ivota: To je njihov
rad i doprinos naunoj tradiciji skupljanja i uporeivanja
beleaka.
Na slici: arls Stanfild Douns


Na slici: Sistem akri


Najbolja je krv od meseca, mesena. AL III.24

enska crvena supstanca je primarni menstruum magike
energije.

Jer on je je uvek Sunce, a ona Mesec. Ali za njega je krilati
tajni plamen, a za nju je nadvita svetlost zvezda AL I.16

Formula Eona (418) je Het, Koija. To je formula kretanja.
Muko je belo a ensko crveno (Skerletna ena). Mukarac
moe postii u inicijaciji, ali se ne moe manifestovati u moi
bez enskog.
Formula i funkcija Skerletne ene poinje sa zonama okultne
energije blisko povezanim sa mreom nerava i pleksusa koji
su u asocijaciji sa endokrinim lezdama.
Kundalini energija utie na akre u njenom telu i te vibracije
utiu na hemijski sastav njenih lezdanih izluevina. Te
tenosti bivaju pojedene od strane Svetenika i transmu-
tovane u magiku energiju.
Zapadna nauka je nabrojala etrnaest enskih genitalnih
izluevina, a za dve pretpostavlja da postoje. Ove Kale mogu
biti evocirane u akru koja je pravilno pripremljena.

Ja sam tajna Zmija sklupana pred skok: u mojoj sklup-
anosti je radost. Ako podignem glavu ja i moja Nuit su
jedno. Ako spustim glavu, i izbacim otrov, tada je to naslada
zemlje, i ja i zemlja smo jedno. AL II.26

Konzumiranje Kala, napunjenim sa nagore usmerenim
strujama (nektari) transformie svest i stvara u njoj mogu-
nost za kontakt i komunikaciju sa transcendentalnim enti-
tetima. Nadole usmerene sile (otrovi) su napunjene otrov-
nim vibracijama koje se koriste za radove materijalizacije i
rastvaranja.
Da bi enski operater uzdigla Kundalini ona vizualizira
Zmiju u falusnoj formi, u Muladara akri, i raspaljuje sebe
sve do take Orgazma. Ipak, pre Orgazma, ona mora da

Okultna revija broj 1
76Na slici: Marcello Ramos Motta


premesti sliku u Ana akru. Onda mora da odrava sliku
sve do ina Konzumacije.
A mukarac radi tako to identifikuje Kundalini sa Haditom,
a modani centar sa Nuit. Hadit sila se budi i probija svoj
put nagore kimenim stubom prolazei sve peatirane akre
i ulazei u modani centar.
ovek je Re; ena je Delo; dete je Re nainjena mesom uz
rad Dela. Um koncentrie Dete da e telo nositi Delo Magi-
ke Kreacije.
Kundalini sila se moe probuditi sledeim metodama:

1.Totalnom koncentracijom na Magiki Simbol
2. Kalama, drogama koje navodi Liber Al vel Legis.
3. okom.
4. Brzinom brzim pokretima koji oslabljuju veze astralnog
tela sa fizikim, kao Ples Dervia ili Tarantela.
5. Muzikom ekstazom.
6..Magiki kontrolisanom seksualnom aktivnou (to su
veoma opasne metode).
7. Apsolutnim saoseanjem za sva stvorena bia.
8..Umetnikim zanosom izazvanim kontemplacijom na
Superiornu Umetnost.
9. Religijskim entuzijazmom Bakti-Joge.
10. Nasiljem

Ove akre onda moraju biti peatirane tako to se Aspirant
dobro uzemljuje i vraa u Normalnu Svesnost. Bez toga
Aspirant je u velikoj opasnosti od opsesije.
Sutinski rad se fokusira na sposobnost Adepta da
transmituje vibracione nivoe uzdignute Vatrene Zmije ka
drugom adeptu. Ova Kundalini energija se deli kroz
Muladara akru vrlinom koitusa uesnika, sa obe akre u
fuziji kao jednom. Dobijeni Eliksir ejakulacije biva mean sa
izluevinama Joni; koje su zauzvrat usklaene sa
odgovarajuom Kalom koja je evocirana unutar Svetenice.
Dobijeni produkt se onda stavlja u usta Svetenika koji
zatim to oralno deli sa Svetenicom. Razvijajui Eliksir oboje
meaju u ustima; stvarajui hemijsku reakciju sa
pljuvakom. Ovo se onda prenosi u struju Suumne preko
Lalana akre , koja je locirana u osnovi grla. Ipak, ostaje da
bude nauno potvreno da li postoji ili ne uzrona veza
izmeu ove akre i hormonskih i pljuvanih lezda, kao i
Ana akre.
Priroda bilo kakve veze bi sigurno pruila vei uvid u
prirodu psiho-seksualne energije tela. Specifino, postojanje
veza hormonskih i pljuvanih lezdi sa Umom i njihova
energetska aktivnost bi potvrdila teoriju atavistike energije
za koju se sumnja da je bila u potpunosti dostupna drevnim
rasama koje su evoluirale pre rascepa dvostrukog uma
dananjeg oveanstva. Ove energije e se manifestovati
individualno u instinktivnim tenjama koje potiu iz
kolektivnog nesvesnog primalnog oveanstva i sasvim
sigurno mogu biti povezane sa Klifotima Jevrejske Kabale
kao i sa Atavistikim formama arobnjaka.
Venera je Lucifer Jutarnja Zvezda koja izaziva Boga na
taki izlaska Sunca, na istonom horizontu. U podne Lucifer
je izbaen i pada van milosti, opisan kao padajua zvezda
ispod horizonta Hada. Venera je onda Donosilac
Svetlosti(Prometej) koja otima vatru Duha i daje je naoj
podsvesnoj prirodi gde postoji mnogo klifotskih ljusaka.
Moe biti takoe i nekih klimatskih uslova u ustima
Operatera kako se ova primordijalna supa energizuje
Kundalini energijom diui se uz Suumnu. Meusobno
zakljuavanje ustiju stvara jo jedan izvor kretanja energije
izmeu Operatera znan kao Peatirana Odaja. akra Srca je
takoe vitalno vana u ovom radu jer korespondira sa
Tifaretom i sa vrlinama mukih i enskih Adepata koje
podravaju njihovi Sveti Aneli uvari...Na neki nain, dve
Vatrene Zmije su upletene i transmutovane u jednu prirodu
...Ovo je podrano Ljubavlju izmeu Uesnika kao to je
izloeno na ATU-u XIV i u Liber Al vel Legisu.

...Volite jedan drugoga vatrenim srcima... AL II.24

Ako postoji bilo koja blokirana akra, operacija je jedan abo-
rtus, i stvara se Vampir. Ovo upozorenje samo po sebi je do-
voljno da opomene voajera da ne eksperimentie pre nego
to je spreman i sposoban. I ovo dalje objanjava zato Zela-
toru nije dozvoljeno praktikovanje Velikog Rada. Operacija
sa Atavistikim energijama ima u sebi ugraenu opasnost.
Seksomagijske Reference onako kako su izloene u
Suverenom Svetilitu Gnoze O. T. O.-a
Okultna revija broj 1
77


Na slici: Crte i napomene o seksualnoj magiji iz
materijala nemakog seksualno magijskog Reda Fra-
ternitas Saturni

VIII Stepen (Masturbacijski) za rituale koji ukljuuju posve-
ivanje (15-a Kala) talismana i za materijalizaciju novih par-
tnera pomou privlaenja.

Svetenice od strane Svetenika:
Putem usana za indukciju transa ili vizije.
Putem ruke radi indukcije te ekstaze koja vodi Proro-
anstvima.

Svetenika od strane Svetenice:
Preko usta radi njenog Magijskog hranjenja i obnavljanja
seksualne energije.
Preko ruke radi odravanja njenog tela kao seksomagijske
sprave glamura i privlanosti.

O Svetenicima kad su sami:
Korienje Ver Maski (Atavistika energija) za operacije
Likantropije, preuzimanja ivotinjskih formi u umetnosti
arobnjatva.

O Svetenicama kad su same:
Korienje Mer Maski (Atavistika enegija) za zaaravenje
bacanjem iluzija.

Muki Atavizam je Lav, a enski Orao. Njene seksualne Kale
su za radove IX Stepena.

IX Stepen Supernalni Prirodni kongres za radove Stvaranja,
Intuicije i Inspiracije.
Pakleni neprirodni kongres za radove Zombizma, Poze
Smrti i Kontrole Snova.
Ovaj stepen je Misa Svetog Duha, ili Via Misa koja
priprema Sakrament Gnostike Mise ili Nie Mise
stvarajui ujedinjeni pokret energije. Gnostika Misa je
ozbiljna inicijacija na grupnom nivou onih uesnika koji su
energetski spremni da prime Sakrament. Njihova energija je
probuena Prinosima mise, skupljenim od strane akona
koji ih isporuuje kimenim stubom Svetenika, koji ih dalje
prenosi Svetenici i dalje u pehar. Energija se tada vraa do
Skupa i Sakrament se distribuira. Sakrament se mora
distribuirati Skupu tako da svaka individua ima kontakt sa
originalnim Sakramentom.

XI Stepen Svetenik & Svetenica
Tokom ekliptike Meseca za radove Materijalizacije i Preob-
raenja.
Menstrualna Kala Svetenice za radove XI stepena je ona u
vreme Lunarne Eklipse, poto je menstrualna krv rezultat
neuspenog zaea.

O POTPUNOJ FORMULI

Ovo je onda Program za sve Operacije Seksualne Magike.

Prvo: ti e otkriti svoju Istinsku Volju, kao to sam te ve
poduavao, i taj njen Pupoljak koji je Svrha Operacije.

Dalje, formulii ovaj Pupoljak Volje kao linost. Traei ga,
konstruiui ga i imenujui ga po svojoj Svetoj Kabali sa
njenim nepogreivim pravilom Istine.

Tree, proisti i posveti ovu linost, koncentriui se na nju,
a odbacujui sve drugo. Ova priprema se treba nastaviti u
tvom celom svakodnevnom ivotu. Dobro zapamti: pripre-
mi novo Dete odmah posle svakog roenja.

etvrto, pre ulaska uini jednu specijalnu i direktnu Invo-
kaciju u Misi, formuliui vidljivu Sliku Deteta i nudei mu
Pravo na Inkarnaciju.

Peto, izvedi misu, ne proputajui Epiklesis (Invokaciju), i
neka bude Zlatni Venani Prsten na Svadbi lava sa Tvojim
Orlom.

esto, pri konzumaciji Euharistije, prihvati ovo Dete, gubei
svoju Svest u njemu, dok se ono u tebi dobro ne asimilira.
Stalno ovo radi, jer sa Ponavljanjem dolazi Snaga i Vetina, i
Efekat je kumulativan, ako mu ne da vremena da se raspri.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom


Okultna revija broj 1
78

Staza Gnostike Svetlosti
(SGLVX)


Na slici: Simbol Staze Gnostike Svetlosti

Puteva ka istini ima mnogo, i svi su ispravni sve dok
nas vode ka svetlosti spoznaje. Jedan takav put,
takva staza ka spoznaji istine, upravo je Staza
Gnosticke Svetlosti. Januara 1985 godine Majkl Ber-
tio najavio je pojavu Staze Gnostike Svetlosti pod
imenom GNOSTIC LIGHT MOVEMENT, nakon me-
dijumske komunikacije sa kosmikom inteligencijom
po imenu Aivaz. Jedan od kljunih momenata je mart
1983, kada Majstor Leo nakon rada sa Kroulijevom
Knjigom Zakona stupa u kontakt sa energetskim
tokom Aivaz i uvida u prirodu drevne gnostike
formule Abrahadabra. U noi sa 16. na 17. april 1985,
po reima Majstora Lea, usledila je odreena vrsta
nonog uenja koje je po buenju kulminiralo pos-
tavljanjem osnova SGLUX. Osnova uenja SGLUX
data je u Knjizi Gnoze, koja je u ogranienom broju
podeljena 1989 godine. (Prvu verziju Knjige gnoze
iz 1987 videli su samo najblizi sardanici M. Lea.
Druga verrzija iz 1989 je prilagodjena za vanjsku
objavu. To se pokazalo kao isparvana odluka .Ne
znamo koliko je orginlanih primeraka sacuvano,
medjutim Knjiga Gnoze se moze nai na internetu
bez dodatka koji je napisao Mihael Bertiaux
specijalno.za.Knjigu.Gnoze.)
SGLUX nema tradicionalni ritualni inicijacijski
sistem i ne postoje duhovni uitelj u klasinom
smislu te rei. Mesto uitelja tu su gnostii usme-
rivai, koji koliko je to u njihovoj moi mogu da
usmere i daju savet ako neko to trai, a na poje-
dincu.je.da.koraa.sam.za.sebe.
Napredak na duhovnoj stazi se moe sagledati
trostruko kao proces Kreiranja iluzije, ivljenja
iluzije.i.Prevazilaenje.iluzije.


Na slici: Naslovna strana druge verzije Knjige
Gnoze

Upoznajuci se sa putem kojim koraamo ka spo-
znaji mi se radjamo za taj put, radjamo se na tom
putu,.to.je.nivo.Kreiranja.iluzije.
Kad smo se rodili, moemo da ponemo da kora-
amo njime, da ivimo taj put, to je nivo ivljenja
iluzije.
I kad smo dovoljno koraali putem, dolazi mome-
nat kad se staza zavrava, kad smo preli ceo put i
stigli do kraja, vie nema puta, napravili smo krug,
prevazili.smo.iluziju.
To prikazujemo simbolino krugom u kome je
jedna taka. Simbol za TAO. U prvom krugu je
mnogo taaka (Beskonani svemir sa beskonanim
brojem zvezda)

Okultna revija broj 1
79


Staza Gnostike Svetlosti ukljuuje rad sa etiri
ivotinjska entiteta. Zmija, Golub, Pauk i aba. To su
dimenzije svesti, koji latentno uce u nasoj podsvesti
neprobudjeni i nesvesni.
SGLUX predstavlja spoljanji red. Postoje jos tri
unutrasnja red pod imenima ,,Crna gnostika zmija,
,,C. gnostiki golub i ,,C. gnostika zvezda.
(Pod ,,crnim "podrazumevamo: nesvesno, skriveno,
ne ispoljeno. Zbog nerauzmevanja izvornog pojma
,,crno" u daljem tekstu cemo izuzeti tu ,,re")
Moe se rei da je Aiwass diktiranjem Knjige Zakona
A. Krouliju, u neku ruku, ponovo aktivirao magijsku
struju koja je bila snazna u sredozemlju pre jaanja
hrianske crkve. To se odnosi na neke elemente
Grko-Egipatske magije i starih Gnostika. I na prvi
pogled se to moe videti...Egipatska boanstva, gnos-
tika formula Abrahadabra, kao i neke druge indi-
kacije u samim govorima Nuite i Hadita. Posebna fo-
rma ove struje se razvila i unutar Pokreta Gnostikog
Svetla. Pratkiar dolazi u direktan kontakt sa ovom
strujom radei sa tehnikama i meditacijama Knjige
Gnoze. Tu se radi sa Egipatskim boanstvima, for-
mulom Abrahadabra i entitetima Zmije i Goluba (koji
su specifino vezani za Gnostiku struju). Cilj rada
SGLVX u spoljanosti je izgradnja magijskog uni-
verzuma praktiara, uspostavljanje kontakta sa li-
nom Gnozom, ili kako se to u nekim drugim
tradicijama kae, otkrivanjem Istinske Volje,
Spoznajom i Razgovorom Svetog Andjela uvara,
itd.
U unutranjim redovima, stvari postaju kom-
pliciranije jer poinje rad direktno sa seksualnom
energijom, kao i tamnim (nesvesnim, neispoljenim)
aspektima linosti. O opasnosti ovog rada, Karl Jung
govori u 7 Propovedi mrtvih, kada spominje opasnosti
Plerome.
U redovima Gnostike Zmije i Goluba radi se VIII
formula magije, ali kombinovana sa formom Likan-
tropije. Tako imamo i Misu Zmije kao i Misu Golu-
ba. U redu Gnostike Zvezde radi se sa IX* formu-
lom, pa tako i tzv. Gnostika Misa. U spoljanjem re-
du imamo individualnu Misu koja se moe razviti iz
Gnoze 1, gde je zapravo Sakrament Heksagram u
sredini.kruga.(tj...jedinstvo.Boga.i.oveka).
GNOSTIKA ZMIJA je VIII a ne XI. Naravno ne
zna-i da ne postoje opcije XI ali VIII je broj koji
odraava sutinsku strukturu uenja zmije. XI moe
da se uba-ci u K.A. gde bi bilo sve sto je na margini.
Naime IX je kreacija i stvaranje, ujedinjenje suprot-
nosti...XI je jaanje snage jednosti. Magijska linija
uenja je upravo Egipat-Gnostici-Mi danas. Ide
drevni egipat, pa drevni gnostici i MI . Mi znai
vuemo tok. Skokom "abe" preskaemo vjekove za
nas nebitne i dolazimo do dananje nae gnoze. Ovo
je.osnovno.znaenje.simbola.abe.u.SGLUX.
Ako ste paljivo itali tekst mogli ste shvatiti da
SGLUX nije klasina grupa , organizacija, udruenje
....nema klasinog lanstva...nema sastanka lano-
va...to je Gnostiki tok koji na unurtanjim planovima
povezuje istarivae svesti.
Excitabo
(Prvi medju jednakima, jedina opunomoena osoba
koja ima pravo davati izjave u ime SGLUX)

Okultna revija broj 1


80
Spomen na Keneta Granta

Mog Morgan

Dosta ljudi se pojavilo na Oksford Tolking Stik Motu sa
eljom da to vie naue i da prodiskutuju o poznatom,
nedavno preminulom, okultisti Kenetu Grantu. Nekoliko
ljudi ga je dobro poznavalo, uglavnom na osnovu njegovih
knjiga, ali samo nekolicina njih i iz linog kontakta i
direktne prepiske koja je u nekim sluajevima trajala
godinama.
Jedna osoba se ak preselila u Golder Grin da bi bila blie
Kenetu Grantu. Izvestila je kako su se od 1973. do 1979. oni
sastajali najmanje jednom nedeljno a nekad i vie puta.
Druga osoba iz tog vremena se takoe sea svojih poseta
KG-u u njegovom Golden Grin boravitu i toga kako joj je
ivot bio izmenjen tim iskustvom. KG-ov kuni ivot se
moda moe initi kao da je bio prigradski. Buroaski i
uspavan u lanom oseaju sigurnosti. Neko ili neto u sobi
moglo je da ita ili materijalizuje misli. Ako bi neko postao
iritantan, kao to je to bila jedna osoba, zamiljajui neki
astralni objekt, u momentu je tu bio KG da ga uhvati; i jo
gore senovite prilike bi ustale u njegovu odbranu.
Oigledno nije bilo mudro varati starog arobnjaka koji je
ipak, posle svega, imao najbesprekornije uitelje od svih,
ukljuujui Alistera Kroulija i arobnjaka Ostina Spera.
Kau da je KG bio previe povuen, mada teko da bi bilo
koji okultista to smatrao udnim. Izabrao je da komunicira
sa svetom preko izabrane unutranje grupe studenata ili sa
spoljanjim svetom putem njegovih brojnih knjiga i
lanaka. Najuvenije delo mu je Tifonijanska trilogija, od
ega je finalni deo, knjiga Deveti Svod, izala pre par
godina. Nesumnjivo je propustio da doivi ono to je
implicitno u ovom naslovu. Vreme e rei da li e ova
knjiga postati klasik na nain na koji su druge, kao to su
Magijski Preporod, Alister Krouli i Skriveni Bog, Izvan
Krugova Vremena, Nona Strana Raja(moj lini favorit),
ve postale.
Sa smru KG-a takoe umire i zadnja iva veza sa
Alisterom Kroulijem. Ne pada mi na pamet jo neka osoba
koja ne samo da je poznavala ve u stvari bila i
poduavana od strane Majstora. KG je bio veoma mlad
ovek kada je postao Kroulijev sekretar u 1940-tim. Kratak i
nezreo odnos, najblie to je to mogue, dokumentovan je
u KG-ovim memoarima Seati se Alistera Kroulija. KG je
bio sin velkog svetenika, i postoje iskrena pisma u obliku
psalama, pa do AK-vog maskiranja kao da je poslodavac,
savetujui Staru Vranu o potrebi da se odstrane, ili ne,
sinovljevi hirovi.

Na slici: Kenet Grant (1924 2011)
Okultna revija broj 1
81


Na slici: Kenet Grant, tokom sedamdesetih, sa Majk
Magijem i Denis Bejli, u to vreme urednicima Sothis
magazina

U veoma interesantnom uvodu iz Devetog Svoda
diskutuje se o vanoj Grantovoj opsesiji vanzemaljcima. U
stvari ona je uinila da bude izbaen na poetku svoje
karijere od strane Karla Germera iz iz OTO-a njegova
gledita su bila jeres! (Vidi tekst Martina Stara za detalje).
Grant je bio svestan udnosti ovog verovanja, ali se
suprostavljao da Ma ta da je neiji stav prema takvom
fenomenu pozitivan, negativan ili ravnoduan ne moe
se porei injenica da smo, otkad je ovek stvorio ideje
bogova, inicirali eru neuporedive psiho-mitologije..., osim,
ako ne gledamo na itav mit kao na ogromnu masovnu
obmanu, moramo da prihvatimo injenicu da neto prividno
novo prilazi i neobjanjiva priroda poinje polako i
podmuklo da uznemirava svet u godini 1947-oj.(str. xix)
Naravno KG je najvie upamen po celoj tifonijanskoj
tradiciji jednoj od najvanijih novih ili novootkrivenih
magijskih struja modernog vremena. Tifon je ime Grkog
Titana/boga haosa i destrukcije. U Grkim izvetajima o
egipatskoj magijskoj religiji, bog Set je identifikovan sa
Tifonom. Set je jedan od najstarijih Egipatskih domaih
bogova. On je emanacija sve-oca Raa, i podrava sve strasne,
nejasne i psiholoke stvari. On je senka i Grant je bio jedan
od prvih koji je izdvojio ovaj skriveni aspekt teologije
Alistera Kroulija, i istovremeno uinio istraivanje senke-
sopstva modernim imperativom.
Ono to lino delim sa KG-om je iskljuenje iz istog
magijskog reda OTO. Nazad u 1980-tim kada sam dobio
moje naredbe za isterivanje bio sam prirodno malo
zlovoljan, ali stvari nisu ispale loe za mene. I zaista,
godinama sam imao korespondenciju sa KG-om u vezi
raznih izdavakih projekata. Moda su umetnost i istorija
bile druge njegove jake take. Mnogi su zakljuili da je skoro
on sam odgovoran za zastupanje engleskog vizionarskog
umetnika Ostina Osmana Spera. On je poznavao Spera i
posle neblagovremene smrti umetnika od peritonitisa u
1956., postao je njegov izvrilac i objavio ono to je i dalje
jedan od najboljih uvoda u njegov rad Slike i Proroanstva
Ostina Osmana Spera.
Mnogi smatraju da u ovom tekstu lee koreni moderne
Magije haosa, ali pored toga i dosta drugih stvari. Kad sam
jo bio u Tifonijanskom OTO-u (njegovo prethodno izdanje,
sada je preimenovan u Tifonijanski Red) seam se prijatelja
kome sam poslao knjigu o francuskom nadrealistikom
umetniku Ivu Tangeju. KG-ov eventualni odgovor je bio
kako je uivao projektujui sebe u kreacije umetnika i to
sve govori. Pretpostavljam da je jo negde tamo, pa moda
kad ste sledei put u galeriji, odvojite misao za KG-a i
moda ete biti dovoljno sreni da uhvatite njegov kratki
pogled, kako se materijalizira iza jedne od tih veno bludnih
konstrukcija.
Magija Haosa
Rej ervin
Ove beleke uzete su iz predavanja na Prvom
Nacionalnom Simpozijumu Telemitske Magike, odranog
u Oksfordu 25.10.1986.

Magija Haosa predstavlja pristup, a ne sistem. Ona
opisuje tehnike koje vre promene u svesti nastale
fizikim sputavanjem ili uzbuivanjem. Dakle, Haos
Magika je tehnika bez dogme.
Ako vrite neku aktivnost dovoljno dugo, poee da se
deavaju promene u funkcioniranju uma. Stepen
izmenjene svesti e zavisiti od koriene metode i trajanja
njene primjene. Sve religije i okultne tradicije koriste neki
oblik gnostike tehnike. Hriani koriste duga tiha bdenja
(sputavanje), a u prolosti i bievanje (uzbuivanje);
Dervii koriste duga okretanja oko svoje ose, urlike i
bubnjanje. Alister Krouli se sluio izrazom erotsko-
komatozne lucidnosti da bi opisao stanje nastalo
produenom seksualnom aktivnou. Tu su i mnogi
drugi metodi - duboko disanje, mantre, ritualno
bubnjanje, fiziko iscrpljivanje i liavanje ula.
Svaka magika procedura koja ukljuuje zaustavljanje
unutranjeg dijaloga zahteva gnostiko stanje uma. Samo
tada e informacija moi da proe izmeu normalne
svesti i boanske ili magiko potentne podsvesti. To je
razlog zato su pitijske svetenice u delfijskom proroitu
vakale lovorovo lie, a bahanatkinje brljan.
Obe biljke su opijati koje izazivaju potrebno stanje uma
za boansko proricanje. Bez sumnje, uzimanje droga
predstavlja bri metod za izazivanje izmenjene svesti,
nego neke druge gnostike tehnike koje smo pomenuli.
injenica je da je za radove praktine prirode potrebno
imati usmerenu, a ne rasutu panju.
Okultna revija broj 1
82
Tarot Senke/Liber 231 -
predloeni protokol za rad

Mog Morgan

Liber 231, tekst Zlatne Zore koji je originalni izvor za Tarot
Senke, namenjen je da bude veba za razvoj astralnih sposobnosti i
sposobnosti transa koje mogu biti koriene u drugim razraenijim
ritualima. Aspekt none strane zahteva neto brige i budnosti u
sluaju nezgode. Navodno, ispravan stav potie od sopstva ili
svedoka sa manjkom ega.

1. Pre poetka rada svako mora nacrtati svoju verziju sigila, u
korektnim bojama i redosledu; nije loa ideja da se kao vodi
koristi kompletna verzija Jana Frisa, koja ima prednost to je crno-
bela pa se moe obojiti.

2. Zabelei bilo koji san i uvedi ga trans ako ti se tako dopada.

3. Smisli ritual za otvaranje, na pr. Manji Ritual Pentagrama,
moda statiniju varijantu sedei oko stola kao za seansu,
intonirajui imena boga, ali vizualizirajui ostalo i angauj sve
prisutne u ovome da ako jedna osoba vodi napeve, nek je ostali
prate odmah poto uju notu i tako e postii traeni sklad.

4. Sedite u krug, drite se za ruke i neka vam bude prijatno.
Obojena karta i sigil se stavljaju u centar kruga ili table ili bilo
kojeg drugog aranmana. Kada ita, prva osoba poinje proces
normalnog jezikog transa kako je opisano u radovima Jana Frisa i
poglavlju o V. B. Jejtsu u knjizi Tankem Morgana Moga.

5. Svako mora da ode u opisanu kartu i ue u tunel i polako i tiho
govori jasno ta god da vidi, osea, itd. Voa moe tiho podsticati
ljude da govore postavljanjem glavnih pitanja, moda kao u
Kroulijevoj Viziji i Glasu.

6. Kada jedna osoba zavri, dolazi sledea po redu i tako se
nastavlja dok sve ne govore.

7. Moe videti tiho u linoj meditaciji zavrenoj sa nenim
pevuenjem rei Auen da bi koordinirao izlazak iz transa.

8. Zatvori krug ponavljanjem Manjeg Rituala Pentagrama.

9. Opustite se i itajte naizmenino bilo koji materijal od
prethodnih istraivaa, moda odgovarajue poglavlje iz knjige
Keneta Granta Nona Strana Raja.

10. Odredi nekoga da napravi neku vrstu beleki o tome kako je
sve prolo.Na slici: Mog Morgan i Nikolaj de Matos Frisvol, Scarlet
Imprint "Summer of Love" konferencija
Napomena o autoru:
Mog Morgan je bivi lan Kenet Grantovog Reda, osniva
je oksfordskog okultnog drutva Zlatna Zora i u Engleskoj
predvodio je tantriki Red AMOOKOS (the Arcane and
Magical Order of the Knight of Shamballa).
Autor je vie respektabilnih knjiga o okultizmu i vlasnik je
izdavake kue Mandrake of Oxford koja izdaje respek-
tabilnu okultnu literaturu.
Dejvid Renkin ga je nazvao jednim od znaajnijih nevid-
ljivih stubova modernog okultnog preporoda.
Rije "Vjetica" u hrvatskom
jeziku - porijeklo i
etimologija
AbyssusNa slici: progon vjetica u Hrvatskoj. Tu je odluku
26.oujka 1756. ozakonio i hrvatski Sabor. Poslije je carica
zabranila procese bez njena doputenja to je oznailo kraj
stoljetnih progona.

Od praindoeuropskog korijena *weyd/wid- koji je u nas
dao vid, vidjeti, ali i vjet, otud vjetica, zapravo izve-dena
iz glagola vdti (vjedjeti) u znaenju "znati". Bu-dui da se
izmeu d i t te t i t, umetalo s (npr. bod-em, bod-ti > bodsti
> bosti) te bi prvi glas ispadao, otudi vijest (vjed-s-t kao
npr. vladati - vlast, stradati - strast, sladiti - slast i sl.). Otud i
-v(i)jed-, usp. npr. ispo-vijed, s-vjed-ok i sl.
Primijeti da "vidjeti" (vidti) i "znati" (vdti) formiraju se
iz istog korijena (promjena samoglasnika morfo-loki je
uvjetovana i naslijeena iz praindoeuropskog, takozvani
prijevoj, usp. npr. sing - sang - sung ili brati, berem, birati,
izbor). esta konceptualna metafora "vidjeti" = "znati".
Isto je i u latinskom - video (otud video posuen u
engleskom, latinske su izvedenice vi-zualan i sl.) =
"vidim". U sanskrtu imamo veda = "znanje", Vede su
knjige znanja. to se te metafore tie, dosta je obraena u
kognitivnoj lingvistici i nije rijetka u jezicima svijeta. Npr.
grki ima idein = "vidjeti" te oida = "znam", opet iz istog
korijena.
esto je povezivano i s bijelom bojom pa je u velkom
odraz ie. korijena gwyn (otud posuenica pingvin < pen
gwyn = "bijela glava"). I gotovo zaboravih, germanske su
inaice engleski wise = "mudar" i njemaki wissen =
"znati"
Okultna revija broj 1
83
Gerald Brousseau Gardner,
tvorac suvremene vike
Emina
Tvorac vike koju danas pronalazimo u mnogim varijantama je
Britanac Gerald Brousseau Gardner (1884.-1964.), pisac, ama-
ter antropolog, okultist i najpoznatija figura u modernom vje-
tiarstvu. Mnogi ga smatraju ovjekom velike vizije, krea-
tivnosti i hrabrosti zbog njegovog istupanja i buenja vjeti-
arstva u vrijeme kada je umijee zabranjivano. Njegova su
djela Witchcraft Today i The Meaning of Witchcraft inspi-
rirala daljnji rast i razvoj mnogih tradicija modernog vjeti-
arstva najprije u Engleskoj a potom i u Europi i SAD-u.Gerald Gardner roen je u dobrostojeoj obitelji, u malom
gradiu Blundellsand u blizini Liverpoola u Engleskoj. Nje-
govog djeda prati reputacija da je oenio vjeticu i tvrdi da
neki lanovi njegove obitelji posjeduju nadnaravne sposob-
nosti. Gardner je vjerovao da je potomak Grissella Gairdnera
koji je spaljen kao vjetica u Newburgh-u 1610.
Gardner je imao dvoje brae, no s obzirom da je od djetinjstva
patio od astme podizan je odvojeno. Zbog Geraldove bolesti
njegovi roditelji upoljavaju dadilju Josephine Com McCom-
bie. Za vrijeme zimskih mjeseci Gerald zajedno sa Com odlazi
u toplije krajeve i putuje po Europi. esto ostaje sam i poinje
prouavati povijest i arheologiju. Neto kasnije dadilja Com se
udaje, pa Gerald odlazi ivjeti s njom u Ceylon. Ovdje se
poinje baviti plantanim uzgojem aja i kauuka. Nakon toga
seli u Borneo, te potom u Malaziju.
Zanimajui se i prouavajui povijest i arheologiju tog kraja,
Gardner biva oparan lokalnom kulturom, vjerskim i
maginim uvjerenjima. Ovdje se poinje zanimati za okultno
privuen ritualnim noevima i maevima, posebice male-
zijskim maem Krisom. Istraivajui Malezijske drevne
civilizacije Gardner poinje stvarati ime meu akademskim
krugovima. Objavljuje neke tekstove te 20 godina kasnije ob-
javljuje knjigu povijesti i folklora Malezije Keris and other
Malay Weapons u Singapuru 1936.
Od 1923. do njegovog umirovljenja 1936., Gardner radi kao
civilni asnik britanske vlade. Najprije radi kao inspektor pla-
ntaa, zatim kao carinski slubenik i inspek-
tor.opijumske.ustanove.
Gardner se obogauje prodajom kauuka, to mu omoguava
daljnje prouavanje njemu najdraeg podruja arheologije.
U jednoj ekspediciji.tvrdi.da.je.locirao.drevni.grad.Singapura.
1927. susree Donnu s kojom kasnije ulazi u brak.
1954. Gardner objavljuje prvu knjigu vjetiarstva Witchcraft
Today, u kojoj podupire teoriju antropologinje Margaret A.
Murray koja svjedoi da je moderno vjetiarstvo posljednji
preivjeli trag organiziranih poganskih religija koje su
postojale prije lova na vjetice. Margaret ujedno pie uvod za
knjigu. Neposredno nakon njezina objavljivanja knjiga do-
ivljava veliki uspjeh, te na njenom temelju rastu novi
mnogobrojni koveni diljem Engleske.
Nakon umirovljenja Gardner se sa enom vraa u Englesku i
udomljuje u New Forrest-u. Nastavlja svoje arheoloke poho-
de, te putuje po Europi i Aziji. Na Cipru pronalazi mjesto o
kojem je sanjao i uvjeren je da je na tom mjestu ivio u pro-
lom ivotu. 1939. objavljuje drugu knjigu A Goddess Arrives
ija je tematika bazirana na Cipru i Boici Afroditi oboavanoj
1450 godina pr. Kr.
Dolaskom u New Forrest, podruje jedne od najstarijih uma
u Engleskoj Gardner poinje istraivati lokalnu povijest. Ubr-
zo otkriva da lokalni folklor ima korijene u vjetiarstvu, te iz
znatielje poinje traiti veze u susjedstvu. Kroz susjede je
upuen u lokalnu grupu slobodnih zidara, bratstvo koje se
naziva The Fellowship of Crotona. Gospoica Besant-Scott
ker Annie Besant, osnivaica mijeane masonske organizacije
gradi malu skupinu The First Rosicrucian Theatre in England,
gdje se pridruuje i Gardner.
Kroz bratstvo djeluje i jedna skrivena skupina. Jedan lan
drutva povjerava Gardneru da ga poznavao u prijanjem
ivotu i opisuje mjesto koje je Gardner pronaao na Cipru.
Nakon to Gardner zadobiva povjerenje drutva otkriva da je
tajna skupina vjetiji koven koji koristi znanje prenoeno
stoljeima. Gardner ovdje upoznaje Dorothy Clutterbuck koja
pristaje da ga inicira u koven stare.religije.1939.
Vjeruje se da je Dorothy-n koven zadnji preostao koven direk-
tno proizaao is Nine Devetog kovena uspostavljenog od
George-a Pickingill-a etrdeset godina ranije.
1947. Gardner upoznaje Alestera Crowleya, a njihovo kratko
poznanstvo kasnije dovodi do pitanja autentinosti Gardne-
rovog originala Knjige Sjenki. Pretpostavlja se da je Crowley
takoer bio lan Devetog kovena George-a Pickingilla u New
Forrestu, a Gardner se posebno interesirao za rituale koritene
u tom kovenu. Tako Gardner trai od Crowleya da mu zapie
sav tamo koriten materijal kojeg se sjea. Iako je Crowley bio
slabog zdravlja i nekoliko mjeseci nadomak smrti, ispunjava
Gardnerov zahtjev i ujedno ga proglaava poasnim lanom
Ordo Templi Orient-a.
U meuvremenu Gardner seli iz New Foresta u Bricketts
Wood, gdje kupuje vikendicu na prostoru nudistikog kluba
odakle vodi svoju lou. Kroz vrijeme sakupio je mnogo znanja
o folkloru, vjetiarstvu i magiji, sakupio mnoge artifekte i
materijale koritene u procedurama i ceremonijalnoj magiji.
Iako je jako elio sabrati i prenijeti svoje znanje u djelo, bio je
sprijeen djelovati u javnosti.
Vjetiarstvo je jo uvijek bio zabranjeno u Engleskoj i
Gardner biva upozoren od Dorothy da ostane u tajnosti i ne
pie knjigu.
Okultna revija broj 1
84Na slici: Patricia Crowther i Gerald Gardner

Kasnije mu je doputeno da pie u obliku fikcije, a rezultat je
knjiga High Magics Aid. Knjigu je objavio Michael Houghton
1949., a sadravala je bazu ideja iz koje kasnije nastaje Gar-
dnerova wicca.
1951. nakon povlaenja zakona protiv vjetica Gardner je bio
slobodan izai u javnost. Odvaja se od New Forest kovena i
osniva vlastiti.Ukidanje zakona omoguuje Cecil H. Will-
iamson da otvori Muzej Magije i Vjetiarstva u Castletown-
u. Kasnije te godine Gardner upada u financijske probleme,
pa ga Williamson postavlja za direktora muzeja.

Na slici: Doreen Valiente (Ameth, 3) & Patricia
Crowther (Thelema, 3)
Kroz rad u muzeju, Gardner upuuje sve zainteresirane za
okultne krugove onog vremena. Njegova reputacija kao
vodeeg autoriteta vjetiarstva poinje se iriti. Kasnije 1952.
kada je rijeio novane probleme kupuje muzej, no materijali i
artifekti koje je prikupio nisu bili dovoljni za popunjavanje
muzeja, pa posuuje neto materijala.1953. Gardner upoznaje
Doreen Valiente i inicira je u svoj koven. Doreen Gardneru
prua veliku pomo i podrku, te mu pomae prepraviti
njegovu Knjigu Sjenki. Suraujui zajedno, unaprjeuju
mnoge tekstove, rituale i materijal dobiven u New Forest ko-
venu. Doreen takoer zbog mrane reputacije mie materijale
Alestera Crowleya i vei znaaj pridaje slavljenju Boice.
Doreen i Gardner na ovaj nain stvaraju novu praksu koju
danas pronalazimo pod imenom Gardnerova wicca.

1963. u kotskoj, u kui Gardnerove Visoke Sveenice
Monique Wilson (Lady Olwen), Garner upoznaje Raymonda
Bucklanda, koji e kasnije biti zasluan za predstavljene
Gardnerove tradicije u SAD-u. Monique inicira Bucklanda
neto prije nego Gardner odlazi na odmor u Libanon za
vrijeme zimskih mjeseci. Gardner nikad nije doivio razvoj
tradicije u Americi, jer ga na povratku pogodio srani udar.
Preminuo je 1964., a slijedei dan je pokopan na obali Tunisa.
U oporuci Gardner ostavlja muzej u Castletownu, sve
artifekte, biljeke i autorska prava na njegove knjige Visokoj
Sveenici Monique Wilson. Monique nastavlja voditi muzej i
jednom tjedno odrava kovenski skup u Gardnerovoj
vikendici. Muzej je meutim prodan kroz kratko vrijeme.
Gardner je neto posjeda ostavio Arnold-u i Patrici-i
Crowther (starim prijateljima) i Jack-u L. Bracelin-u, autoru
Gardnerove biografije napisane 1960. Gerald Gardner: Witch.
Gardner uskoro postaje poznata medijska linost i uiva u
mnogobrojnim javnim istupima. Meutim nisu svi istupi bili
pozitivno komentirani zbog Gardnerovog nudizma i nak-
lonosti ka ritualnoj nagosti. To je ujedno izazvalo i sukob sa
ostalim tradicionalno orijentiranim vjeticama koje tvrde da
uvijek rade obuene. Takoer mnogima se ne svia to Gar-
dner istupa suvie javno, dok se vjetija praksa oduvijek dri
tajnom, te vjeruju da e ovolika otvorenost nakoditi umijeu.


Raditi s Gardnerom postaje nemogue. Njegov egoizam i us-
mjerenost ka medijima iskuava strpljenje lanova njegovog
kovena ukljuujui i Valiente Visoku Sveenicu njegovog
kovena.
Medijska panja stvara nemir unutar kovena, a tome
pridonosi i Gardnerovo zalaganje za dominaciju Boga povrh
Boice. Zadnji revolt dogodio se kada Gardner proglaava
umirovljenje Visoke Sveenice smatrajui je prestarom. 1957
Doreen Valiente i vei dio lanova odlazi iz kovena. Gardner
nastavlja sa radom i objavljuje svoju posljednju knjigu The
Meaning of Witchcraft 1959.
Naredne godine umire Gardnerova ena u ijem je drutvu
Gardner boravio pune 33 godine, iako ona nikad nije
sudjelovala u vjetiarstvu ili aktivnostima unutar njega.

Gardner biva shrvan njezinom smrti i ponovo obolijeva od
astme.
Na slici: Gerald Gardner ispred Muzeja vjetiarstva
Okultna revija broj 1
85
VELIKI VJETIIJI RITUAL


Priprema

Tekstovi a), b), i c) ne spominju niti opisuju trenutak u kojem
Sveenica, nakon Peterostrukog Poljupca, lijee na ili ispred
oltara gdje treba biti od sti-ha "Pomognite mi da podignem
drevni oltar". Doreen Valiente nam kae da Sveenica "treba
leati usred Kruga, gdje je stavlja Sveenik, sa glavom prema
istoku i nogama prema zapadu. Treba leati na oltaru ili na
odgovarajuem leaju ispred oltara sa jastukom ispod glave.
Sveenik treba kleati ispred nje sa pogledom prema sje-
veru".
U pripremi treba osloboditi oltar od uobiajenih svijea i
orua, ako je dovoljno velik da bi Sveenica mogla lei na
njega, ili treba leaj ispred oltara spremiti tako da bude udo-
ban. Upotrebom oltara se slijedi tradicija kod koje se oltar
nalazi u sreditu velikog kruga umjesto na sjevernom kraju,
to je danas uobiajena praksa pogotovo u malim sobama.
Doreen napominje "U ovom je poloaju vagina Sveenice u
sreditu kruga ime se simbolizira njeno znaenje kao toke
u sreditu". Stoga, ako se koristi leaj onda mora biti postav-
ljen u poloaju istok - zapad.
Ako ritual ukljuuje ritualno bievanje onda pri ruci se
treba nai i Crveni Konop od tri metra za vezivanje.
Pehar sa vinom i kolaii moraju biti spremni kao i obino.
Isto je sluaj i sa Atameom i Biem Sveenice (bez obzira da
li se bievanje ukljuuje jer ga Sveenica nosi u poloaju
Ozirisa).
Ako na poetku rituala Sveenica ne sjedi na oltaru onda
joj treba pripremiti odgovarajui tron (presvuena stolica).

Ritual

1. Sveenica sjeda na oltar, ili na tron ispred oltara, s leima
prema sjeveru, drei Atame u desnoj, a Bi u lijevoj ruci u
poloaju Ozirisa (ruke prekriene na grudima).
Sveenik klekne ispred nje i poljubi oba koljena i obujmi
rukama njene bokove. Sputa svoju glavu tako da dotakne
elom njena koljena i ostaje miran nekoliko trenutaka.
2. Sveenik ustaje i uzima napunjeni pehar. Ponovno klekne
i prua pehar prema Sveenici.
Sveenica odlae Bi i, drei Atame izmeu dlanova
ruku, sputa vrh Atamea u vino, govorei:
"Ono to je Atame mukarcu, to je Pehar eni. Sjedinjeni
oni donose blagoslov".
Sveenica odlae Atame i uzima Pehar, ljubi Sveenika i
pije. Ponovno ljubi Sveenika i daje mu Pehar. Sveenik pije,
podie se i daje Pehar drugoj eni sa poljupcem. Vino se
dodaje od ene mukarcu i od mukarca eni sa poljupcem.
Kad su svi pili Pehar se vraa na oltar.
3. Sveenik uzima Pliticu sa kolaima i klekne ponovo ispred
Sveenice pruajui joj Pliticu.
Sveenica dotie svaki kola sa ovlaenim vrhom Atamea
dok Sveenik izgovara:
"O Najtajnija Kraljice, za naa tjela blagoslovi ovu hranu,
obdarivi nas zdravljem i blagostanjem i snagom i radou i
mirom, i onim ispunjenjem Volje i Ljubavi pod Voljom, koja
je trajna srea."
Sveenica uzima kola i jede ga, ljubi Sveenika koji
takoer uzima kola. Kolai se tada daju u krug sa poljup-
cem na isti nain kao i Pehar, a Plitica se vraa na oltar.
4. Sveenik ponovno ljubi Sveenicina koljena, obujmljuje
njezine bokove i stavlja elo na njena koljena. Sveenik i
Sveenica ustaju. Ako nije ukljueno bievanje onda se
nastavlja odmah sa predstavljanjem Straarskih Kula i teksta
Sveenika "Sad moram otkriti veliku misteriju". Ako ima bi-
evanja onda slijedi kao to je navedeno.
5. Sveenik kae:
"Prije nego to nastavim sa ovim uzvienim ritualom,
moram moliti za proienje iz tvojih ruku".
Sveenica ide po Crveni Konop i vezuje Sveenika tako da
sredinom konopa opasuje njegov struk iza lea, zatim
krajeve konopa preko ramena vezuje ispred vrata, putajui
ih da vise na njegovim grudima.
Sveenik klekne ispred oltara. Sveenica ide po bi i daje
mu tri blaga udarca. Zatim odlae bi na oltar.
6. Sveenik ustaje a Sveenica ga odvezuje. Zatim on vezuje
nju na isti nain i vodi je u smjeru sunca oko kruga tako da
dri krajeve konopa.
Sveenica klekne ispred oltara. Sveenik uzima bi i daje
joj tri lagana udarca. Bi odlae na oltar.
7. Sveenica ustaje a Sveenik je odvodi, drei je za krajeve
konopa, do svake etvrtine Kruga, govorei:
"ujte, vi Moni istoka (juga, zapada, sjevera): dvaput
(triput) posveeni i sveti --------, Velika Sveenica i Vjetija
Kraljica, su ispravno pripremljeni, i sad e nastavirti sa
podizanjem Svetog Oltara".
8. Sveenik odvezuje Sveenicu i kae:
"Sad ponovno moram moliti za proienje".
Sveenica ga vezuje i vodi u krug dajui mu tri blaga
udarca kao i prije. Zaustavljaju se i ona ga odvezuje i
ostavlja Bi i Konop na oltaru.
9. Sveenica kae:
"Sada moram otkriti veliku misteriju ".
Sveenica stoji s leima prema oltaru u poloaju Ozirisa
sa biem i Atameom u rukama. Sveenik joj daje Pete-
rostruki Poljubac.
Sveenica odlae Bi i Atame.
Sveenica lijee na lea na oltar ili na leaj u sreditu Kruga.
Njena glava je na istoku a noge na zapadu.
10. Sveenik klekne pored nje sa pogledom prema sjeveru


Okultna revija broj 1
86

Na slici: Meksin i Aleks Senders izvode simbolini
Veliki ritual

uzdu ili preko njenog tijela. (U slijedeem tekstu rije
"poljubac" znai da on ljubi nju iznad vagine, osim u dva
sluaja gdje je reeno drugaije, odnosno gdje ljubi njene
grudi i sigil treeg stupnja.)
Sveenik kae:
"Pomognite mi da podignem drevni oltar, gdje su nekada svi
oboavali,
Veliki Oltar svih stvari,
Jer je u stara vremena ena bila oltar.
Tako je oltar podignut i smjeten,
A sveta toka je toka u sreditu kruga.
Od davnina je kazivano da je toka u sreditu izvor svih
stvari,
Stoga je trebamo oboavati. (Poljubac)
Ono to oboavamo mi i prizivamo, snagom Uzdignutog
Koplja".
(Dodiruje svoj falus i nastavlja:)
"O krunico Zvijezda, (poljubac) iji je na Otac samo mlai
brat, (poljubac) divoto nezamisliva, duo bezgraninog
prostranstva, pred kojom je Vrijeme postieno, um zbunjen i
shvatanje tamno, do Tebe ne moemo stii osim dok Tvoj
odraz nije Ljubav. (poljubac) Zato Te prizivamo sjemenom i
korijenom, deblom i pupoljkom, listom i cvijetom i plodom.
O Kraljico prostora, O roso svjetla, stalnosti Neba, neka
uvjek bude tako; da ljudi ne govore o Tebi kao Jednoj ve
kao Nijednoj i neka o tebi ne govore uope jer ti si
neprekidnost. Ti si toka u krugu (poljubac) koju
oboavamo (poljubac), Izvor ivota bez kojeg ne bismo bili
(poljubac), i na ovaj nain postavljeni su Sveti Blizanaki
Stubovi." (On poljubi njenu lijevu dojku, a zatim desnu
dojku.) "U ljepoti i u snazi gdje su podignuti, na uenje i
slavu svih ljudi."
11. Ako je Veliki Ritual "stvaran", svi osim Sveenika i
Sveenice naputaju sobu, otvarajui ritualno prolaz i
zatvarajui ga iza sebe.
Sveenik nastavlja:
"O tajno nad tajnama koja si skrivena u biu svega to ivi,
ne oboavamo mi Tebe, jer ono to oboava si takoe Ti. Ti
si To, i To sam Ja. (Poljubac)
Ja sam plamen koji gori u srcu svakog ovjeka, i u sri svake
zvijezde. Ja sam ivot, i davalac ivota, pa ipak je stoga
spoznaja mene spoznaja smrti. Ja sam sam: Gospod u sebi,
ije ime je Tajna nad Tajnama."
12. Tada Sveenik ljubi po uzorku Sigila treeg stupnja
(uzdignuti trokut iznad uzdignutog pentagrama) na
slijedeim mjestima: iznad vagine, na desnom stopalu, na
lijevom koljenu, na lijevom stopalu, ponovo iznad
vagine, na usnama, na lijevoj dojci, na desnoj dojci i na kraju
ponovo usne.
13. Lijee njeno na nju i kae:
"Otvori put inteligencije meu nama;
Jer ovo su uistinu Pet Toaka Sljedbenitva -
Stopalo stopalu,
Koljeno koljenu,

Koplje Gralu,
Dojka dojci,
Usna usni.
Pomou velikog i svetog imena Kernunos;
I u ime Aradia;
Ohrabri naa srca,
Neka se svjetlost kristalizira u naoj krvi,
Ispunivi nas uskrsnuem.
Jer nema niti jednog dijela nas koji nije od Bogova."
14. Sveenik ustaje; a Sveenica ostaje gdje je. Sveenik ide
do svake kardinalne toke u krug, govorei:
"Vi Gospodari Straarskih kula istoka (juga, zapada, sje-
vera), triput posveena Velika Sveenica vas pozdravlja i za-
hvaljuje vam".Na slici: Denet i Stjuart Farar izvode puni Veliki
ritual

Vetiija orua: Atame

Atame je dvosekli ritualni bode sa otrim vrhom i crnom
drkom, nainjen od gvoa ili elika. U modernom
vetiarstvu athame je lino ritualno orue vetica i nikada
se ne koristi za stvarno seenje, ve mu je upotreba
simbolina i ceremonijalna, npr. za usmeravanja energije,
otvaranje kruga i tokom takozvanog Velikog rituala gde se
umesto stvarnog ritualnog seksualnog odnosa Svetenice i
Svetenika to simbolino radi tako to se athame stavi u
pehar.
Okultna revija broj 1
87


Na slici: Aleks Senders predaje atame novoiniciranoj
vetici

Teko je rei koliko je athame autentino tradicionalno oru-
je vetica, jer se kao vetiije oruje u zapadnoj literature
prvi put sree tek u knjigama Deralda Gardnera. Po svemu
sudei Ostin Osman Sper je bio prvi koji je doveo u pitanje
autentinost athame-a kao vetiijeg orua, u tradicio-
nalnom smislu, te izneo tezu da je Gardner inspiraciju za
atame kao vetiije orue dobio iz srednjovekovnih magij-
skih grimoara. Naime, u nekim od najstarijih rukopisa Solo-
monovog kljua pominje se artavus, mali no koriten za za-
otravanje guijeg pera. Po Speru, a i nekima kasnije koji su
prihvatili to miljenje, re athame je nastala korupcijom od
imena ovog noa. Tim pre to se u istim grimoarima, uz ar-
tavus pominje i no bolino, to je veoma slino imenu noa sa
belom drkom, koji se kod Gardnera i u modernom veti-
arstvu naziva bolin, a koji slui za aktuelno seenje i sline
radnje. Idris ah, Gardnerov prijatelj i biograf, je re athame
izvodio od arapske rei al-dhamm kojom se oznaavao
ritualni no u jednom srednjovekovnom kultu prisutnom u
Maroku i Andaluziji.
Uprkos loginosti Sperove pretpostavke da je vetiiji ma-
gijski no sa crnom drkom preuzet iz ceremonijalne magije,
no sa crnom drkom koji koriste vetice sree se i u istono-
evropskom vetiarstvu koje, budui da su ga sauvale ug-
lavnom nepismene ene, teko da je moglo biti pod uticajem
magijskih grimoara koji nisu bili ni dostupni ni poznati u
tim krajevima. Kazimirovi, recimo, tako navodi da vetice u
Srbiji koriste no sa crnom drkom koji se naziva kustura (u
Crnoj Gori kostura). Takoe, Dr. J. H. Vasiljevi: u Make-
donskom Zborniku, strana 15., navodi da se u jednoj vradbini
poreklom iz 8. veka pominje no sa crnom drkom. Isto ta-
ko, pravoslavni svetenik Konstantin u svojoj knjizi iz 16.
veka takoe pominje no sa crnom drkom.
Sledei citat je iz domae etnoloke literature. Nije navedeno
da li je pri pravljenju noa bilo bitno da crni ovan ima i crne
rogove, no to bi bilo logino i zato emo pretpostaviti da
jeste.
Natprirodna mo meseca esto se koristila i u magijskoj
praksi. Nije sluajno to su mnoge magijske radnje obavljane
pri njegovoj svetlosti. U nekim se obredima, na primer,
mesec zarobljava u ogledalo (odnosno u neki predmet s
takvom funkcijom). Na taj nain simbolino su ga skidali s
neba i privlaili na dohvat ruke. Kao primer se moe uzeti
jedan obred iz Homolja. Cilj obreda bilo je osveenje
britvice, koja je kasnije sluila za leenje. Babe koje su igrale
ulogu vraa pripremale su za tu priliku britvicu nainjenu
na dan sv. Vartolomea od desnog roga crnog ovna. Sam
obred izvodio se u vreme jedenja (pomraenja) meseca.
Dok je pomraenje trajalo, babe su iznosile u dvorite tepsiju
punu vode i u nju sputale britvicu.
Poto bi uhvatile na povrini vode lik pomraenog meseca,
izgovarale su bajalicu koja se zavravala uzvikom: Usili se,
mesee! Ojaaj, mesee! Osveti je, mesee! Kada bi mesec
izaao iz senke, babe bi se tri puta krstile i vadile britvicu iz
vode. Verovalo se da je ovako usiljena, ojaana i osve-
ena britvicaNa slici: Natpisi na drci Aleks Sendersovog atamea
koji se uva u Bostkestl muzeju vetiarenja

ispunjena nekom tajanstvenom, natprirodnom, a bez sumnje
i lekovitom silom.
injenica da se no sa crnom drkom sree i meu
modernim veticama na zapadu, kao i meu istoinim
tradicionalnim veticama jeste zanimljiva i moe povezivati
ove dve pojave, ali moe biti i sasvim sluajna podudarnost.

Magijski rad sa duhovima
prirode

Leri Kornet

Uvod

Svaka biljka, ivotinja, stena ili bilo koja druga stvar ima duh. Ovi
duhovi se mogu sakupiti u jednu zajednicu gradei duh jedne
itave oblasti. Duhovi Prirode podrazumevaju i realnu bioloku
inteligenciju, i oni su psihiki moni, ali i mnogo manje apstraktni
i kontroliui u odnosu na Elementale koje mnogi magovi, kada
prireuju rituale u prirodi, esto susreu..
Oni esto mogu biti veoma moni kada se udrue sa magom.
Takoe je mogue osetiti Duhove Prirode, odluiti da li su
prijemivi planiranom ritualu, i ako jesu dozvoliti im da aktivno
uestvuju u magijskom radu.


Okultna revija broj 1
88

Na slici: Selena Foks izvodi Wicca ritual u umi

Neki efekti magijskog rada sa Duhovima Prirode

Neobine fizike manifestacije mogu se dogoditi kada se radi sa
duhovima prirode u divljini. Lino sam video otiske na ivicama
magijskog kruga koji je bio obeleen kao taka moi jedan dan pre
nego to je ritual izveden. Video sam vie nego jedno mesto
prilagoeno za ritual da postaje suno i udobno sa pravilnim
krugom u oblacima iznad njega, u hladnim i kiovitim danima u
okolini. Ptice su se pridruivale ritualu, letei iznad kruga kada je
energija rasla; sa insektima i ostalim ivotinjama su se pridruivale
u napevanjima. tavie, vetar je esto odgovarao na prizivanja.
Generalno, ova neobine pojave su se deavale sasvim neoeki-
vano.
Sa ili bez ovakvih manifestacija, Duhovi Prirode e esto osetiti
ogromnu koliinu magine moi u ritualu. Savetuje se da nikad ne
pokuavate svesno doi do odreenih pojava. Dozvolite prirodi da
ona sama na svoj nain oseti tu mo magije. Ako je prizvana sa
potovanjem, priroda vam moe prirediti mnoga prijatna iznena-
enja.
Neobine fizike manifestacije ne moraju sigurno biti smatrane
kao znak uspeha. Ako su vam potrebne neobine manifestacije, a
Duhovi Prirode to znaju, oni e vam to i prirediti. Najbolji uspeh u
magiji je na unutranjem planu postojanja i mnogo je primetniji od
fizikih manifestacija. Uspeh ukljuuje korisne promene u naoj
svesti koje traju. tavie, rad sa Duhovima Prirode moe doneti
dubok oseaj prijateljstva sa Prirodom i doneti sasvim nove nivoe
usklaenosti sa njom.
Za najbolje rezultate, priredite prilagoavanje Duhovima Prirode
od nekoliko sati do nekoliko dana pre poetka rituala. Cilj ovakvog
prilagoavanja jeste da pronaete odgovarajue mesto moi i da
dobijete pomo od prijateljski nastrojenih Duhova Prirode. Ova
priprema daje prirodi vreme da prikupi svoju decu i pripremi ih da
aktivno uestvuju u glavnom ritualu.

ta ne treba initi

Ako su duhovi prirode prizvani bez potovanja i pokuavajui da
im zapovedate pre nego ih sasluate i pozovete da rade sa vama,
Duhovi Prirode mogu da pobegnu, da se pobune ili pak da vas
napadnu. Jednom sam prisustvovao ritualu nekih pseudo-
kroulijevskih magiara koji su pokuavali da izvedu ''Ritual
Varvarskih Imena'' na mestu moi u umi, a onda da proire krug
od nekoliko hiljada jardi u svim direkcijama.
Poto je uma, generalno, bila prepuna mnogih zvukova insekata i
aba, mesto na kome je odran ritual postalo je odjednom utiano i
mirno, kada je glavni mag izjavio da su svi duhovi sada podreeni
njemu. Meutim jedan uesnik je ubrzo postao obuzet od strane
jednog ljutog duha i neprestano je ponavljao: ''Ubio si moju decu,
ona nikad vie nee iveti u miru!!'' Kada je svetenica zakoraila
izvan granica kruga, bila je napadnuta od roja pela, i pele su
prekrile Knjigu Zakona. Magovi bi trebali mnogo vie znati pre
nego to poele zapovedati Duhovima Prirode ija prava imena ne
znaju.
Prizivanje Duhova Prirode

Da bi magijski ritual u divljini bio to bolje izveden, osoba pre
toga mora pronai mesto moi, na kojem su Duhovi Prirode
prijemivi planiranom ritualu, i pribliiti se duhovima sa
potovanjem i ravnopravnou. U mom iskustvu, najefektivnija
mesta moi za rad sa ivom inteligencijom prirode smetena su u
divljim podrujima, sa raznovrsnim i aktivnim prirodnim svetom.
Kad ulazite u divlje podruje da bi pronali mesto za odravanje
rituala, pronaite ono na kom se dobro oseate. Zatim uradite
sledee, kao
vodi za meditaciju, bilo individualno bilo u grupi:
1. Opustite se dok stojite uspravno, skoncentriite se na disanje.
Diite duboko iz dijafragme, diite svi zajedno ako ste u grupi.
2. Osetite vetar i dopustite mu da vas relaksira i probudi va duh u
vama, dok vas duboko disanje uvodi u neobinu stvarnost.
3. Zamislite, u svom unutranjem oku, neku svetlost unutar vas.
Dok diete osetite da se svetlost iri, proiuje vas i puni
energijom - ispunjujui tako vau auru.
4. Osetite da blistate, sijate, balansirani ste, proieni i puni moi.
5. Spojite se sa svojim unutranjim biem (vie bie), osetite uticaj
sopstvene intuicije.
6. Osetite sebe kao:
7. Vetar... Pun ivota i inteligencije komunicirajui sa svime oko
sebe
8. Suneva svetlost... topla, iva, kanaliui mo da komunicirate
sa prirodom i upijajui energiju oko sebe
9. Voda... Oseajni, intuitivni, osveeni i spojeni sa Prirodom
10. Zemlja... i zapazite kako vam je fiziko telo sposobno da luta
dok pritom ostaje i dalje deo Majke Zemlje.
11. Skoncentriite se na vae duhovno bie i zatim:
12. Osetite svetlost unutar sebe, zamiljajui da je to ljubav
13. Proirite svetlost i ljubav iza neposredne aure vaeg tela sve do
okolnog podruja gde ete otii da pronaete mesto moi i
poveete se sa duhovima prirode.
14. Telepatski (razmiljajui dok kanaliete energiju svetlosti i
ljubavi) poaljite signale Duhovima prirode da izau i postanu
svesni vaeg prisustva.
15. Recite im zato ste doli i pozovite ih da vam se pridrue i
zajedno proslavite ono to ste nameravali.
16. Vizualizujte energiju svetlosti i ljubavi kako se proiruje i
spaja sa svetlou daljih predela.
17. Osetite mo Zemlje da isplovljava kroz vae telo i stopala.
18. Osetite snagu neba i kanaliite ovu mo takoe kroz prenosni
signal ljubavi i svetlosti da se proiri i komunicira sa Prirodom.
19. Vizualizujte svetlost da se iri i stapa
20. Nastavite da aljete telepatske signale.
21. Sada idite jos dublje:
22. Zatvorite oi, sedite na Zemlju, i osetite povezanost dok
kanaliete jo vie ljubavi i svetlosti
23. Nastavite usklaivati svetlost i ljubav sa svojim mislima -
prizivajui duhove da vam se pridrue i da ih upoznate
24. Ako ste u grupi, bilo bi dobro da neko od uesnika udara
bubnjeve otprilike po jedan udarac svake sekunde, a vi trebate
sluati bubnjeve i pustiti zvukove da vas jos vie udube
25. Potvrdite sebi da ste prirodni mag, lekar, koji poznaje i
komunicira sa prirodom. Dopustite da ovaj deo isplovi do vae
potpune svesti. Pustite da zvuk bubnjeva i vae unutranje bie
probudi onaj deo vas koji prirodnim putem komunicira sa
drugim ivotnim oblicima. Dozvolite im da probude vae
telepatske sposobnosti.
26. Nastavite da aljete telepatske signale prirodi.
27. Kada se osetite spremno, sa unutranjim podsticajem da
ponete, naglo otvorite oi i pogledajte oko sebe dok i dalje
kanaliete ljubav i svetlost i telepatskim putem ekate odgovor.
28. Mozda ete videti svetlost iz odreenih mesta koja su
prijemljivija. Moda ete dobiti druge signale kao to su oseaj
moi ili ljubav koja vam se vraa iz odreenog pravca. Mozda e
vrsta odgovora na ovakvu vrstu rada biti potpuno neoekivana.
Pratite svoju intuiciju u tumaenju.

Okultna revija broj 1
89Na slici : Aleks Senders izvodi vetiije venanje u
prirodi

29. Moete testirati svoju povezanost komunicirajui (mentalno)
putem signala sa da/ne odgovorima (na primer kad svetlost postaje
slabija-manje ili ne, a kad svetlost postaje jaa-vie ili da). Onda
mentalno postavite pitanje i prouavajte odgovor.
30. Nakon to ste pronali odgovarajue mesto, ponite da etate
po mestu irei energiju ljubavi. Proirite svoju auru po celom
prostoru i osetite energiju. Ulazite na mesto moi.
31. Pre nego to uete na mesto moi pitajte za dozvolu da uete.
Ako je odgovor pozitivan uite, ako nije pronaite drugo
odgovarajue mesto.
32. Kada ulazite na mesto moi, pogledajte oko sebe. Mozda e
odgovarajua energija biti skoncentrisana oko nekog objekta
(buna, drveta, stene ili neeg slinog). Moda e energija biti
mnogo uoptenija, sluite se svojom intuicijom i uzvratite
duhovima da vas vode kroz vae akcije.
33. Ako oseate da je dobro, poaljite signal da elite dotai
objekat (ili zemlju) za bolju komunikaciju. Ako je odgovor
pozitivan, pribliavajte se zraei energiju ljubavi, a zatim
dodirnite ili zagrlite objekat (ili zemlju).
34. Ophodite se prema duhovima kao to biste i prema drugim
paganima koje prvi put upoznajete - budite saoseajni, otvoreni i
sluajte.

Produbljivanje komunikacije sa Duhovima Prirode

1. Kada ste ostvarili kontakt sa duhovima koji je prijemiv,
produbite komunikaciju:
2. Diite duboko iz dijafragme, i svakim uzdahom osetite se jos
vie osveeni.
3. Sada zamislite da je vaa kima stablo drveta koje formira svoje
korenje duboko u Zemlji. Duboko u bogatu, vlanu unutranjost
Zemlje. Svakim izdahom osetite da se korenje prostire jo dublje u
Zemlju.
4. Osetite energiju duboko unutar Zemlje, i unutar vode u Zemlji.
Osetite svoje korenje da apsorbuje hranu iz Zemlje i njenih voda.
5. Osetite da vlanost i toplina Zemlje raste.
6. Osetite da ekspodira iz Zemlje i die se uz vau kimu, poput
biljnog soka koji se die niz stablo drveta.
7. Osetite energiju da se podie do vae sedme akre (na vrhu
glave).
8. Sada zamislite da postoje grane unutar vas koje se granaju i
podiu prema gore, a zatim sputaju prema dole unutar Zemlje
poput vrbe.
9. Osetite da se grane sada ire i prepliu sa spoljanjim
okruenjem.
10. Osetite toplinu, vlanu energiju Zemlje da pluta kroz vae
grane, a zatim ponovo nazad u Zemlju poput fontane.
11. Osetite kako vae grane apsorbuju i energiju iz vazduha.
Takoe osetite da upijate i svetlost (vatru) iz neba.
12. Osetite energiju od gore da prodire duboko kroz vae telo,
zatim kroz Zemlju.
13. Takoe osetite da raste toplina Zemlje.
14. Osetite energiju kako cirkulie.
15. Osetite kako su vae grane isprepletene sa granama energije u
vaem okruenju.
16. Osetite energiju da plee meu vaim i granama oko vas.
17. Osetite i da je vae korenje isprepleteno sa podzemnim
energetskim kanalima.
18. Osetite energiju kako igra izmeu vaih korenja i energetskih
modela iz okruenja.
19. Osetite kako ste vi i ivot oko vas ukorenjeni u istu Zemlju,
diui isti vazduh, primajui istu vatru, pijui istu vodu, delei istu
fundamentalnu sutinu. Vi ste Jedno u maginom vrtu.
20. Telepatski spomenite prolo vreme kada su duhovi prirode i
ljudi redovno komunicirali i vau potrebu da ostvarite takvu
komunikaciju sada.
21. Testirajte svoju povezanost sa Prirodom postavljanjem pitanja i
tumaenjem njenog odgovora.

Rad sa Duhovima Prirode

1. Objasnite Duhovima razlog vaeg dolaska i prirodu rituala koji
planirate.
2. Ukoliko su Duhovi koje ste kontaktirali prijemivi:
3. Objasnite im detalje rituala i pozovite ih da vam obezbede ideje
4. Sluajte... Moda dobijete predloge kako da poboljate ritual.
Takvi predlozi mogu doi u vidu slutnje, vizije, odgovora sa da ili
ne korienjem gore navedenih tehnika ili na neki drugi nain.
5. Objasnite kakva vrsta prostora vam je potrebna i upitajte koje je
najbolje mesto da izvedete ritual.
6. Moda ete videti svetlost, a moda ete dobiti psihike signale
koji e vas voditi do drugih mesta ili ete moda ve biti na
jednom od njih.
7. Takoe moete i pitati koje je najbolje mesto i za neke druge
aspekte planiranog rada (piknik, traganje za individualnim
vizijama itd.)
8. Ukoliko je priprema prostora potrebna (uklanjanje korenja i
bunova, pripremanje vatrenog kruga itd.) pitajte duhove za
dozvolu pre nego to nastavite takvu akciju.


Okultna revija broj 1
90


Na slici: Meksin & Aleks Senders izvode ritual u prirodi

9. Pre nego to napustite mesto moi, recite duhovima koje ste
kontaktirali kada se planirate vratiti ritualu (vizualiziranje
odreenih lunarnih i solarnih aspekata mogu biti od pomoi u
komunikaciji)
10. Pozovite ih da se pridrue ritualu kada se vratite i da povedu i
svoje prijatelje
11. Pitajte ih ako bi mogli da dou tiho, putem zvukova bubnjeva,
antova ili nekim drugim oblikom pristupa.
12. Takoe moete traiti od duhova da vam budu vodi kroz rad u
balansu i da vam obezbede uitelja za dalji tok rada.
13. Pre nego to napustite mesto moi:
14. Zahvalite se duhovima
15. Kanaliite enrgiju ljubavi
16. Pokrenite svoje iskustveno pamenje i:
17. Ako oseate da je dobro, ostavite im malo duvana, ili pivo i
med,ili neto drugo odgovarajue, prospite na Zemlju.
18. Napustite ga u miru i ljubavi
19. Nastavite prema drugim mestima koja su bila upuena od
strane duhova, radei sline meditacije za svako mesto
20. Ako vam je neto potrebno, kao na primer Majsko drvo ili
magini tapi, takoe ih moete upitati gde da pronaete to to
elite i pratite uputstva koja primate (nikako ropski, ve onako
kako biste pratili nekog drugog paganina)
21. Pre nego to napustite generalno mesto na kojem ste pronali
mesto moi i kontaktirali Duhove prirode:
22. Kanaliite energiju ljubavi prema prijemivim mestima koje
ste pronali
23. Zahvalite se Duhovima Zemlje
24. Povucite nazad svoje korenje i grane
25. Uzemljite bilo koji viak energije koji oseate (stavljajui ruke
na zemlju, izdiite viak energije i kanaliite energiju kroz vae
ruke, vizualizujui i oseajui da ona prolazi direktno u Zemlju i
26. Napustite mesto u miru i ljubavi
27. Bilo bi dobro mesto napustiti isto kao to je bilo, ako ne i jo
istije
28. Ako radite Wicca tehnikama ili tehnikama ceremonijalne
magije, moda ete uvideti da stvaranjem kruga, prizivanjem
Elemenata, Boga i Boginje i lokalnih Duhova Prirode
dok radite na mestu moi, biete u mogunosti da dosta poboljate
komunikaciju
29. Koristei bubnjeve ili bilo koju drugu tehniku podizanja
energije, ak je mogue da upijete i energiju odgovarajuih
Duhova Prirode. Rezultati mogu biti vrlo interesantni. Ako ste u
kovenu takvi krugovi mogu postati deo usklaene grupe pa sve do
mesta moi koje ste locirali.
30. Ako se ne oseate dobro vezano za odgovor na vae
objanjenje rituala i niste u mogunosti da izaete na kraj sa
ritualom koji donosi pozitivan odgovor, nemojte pokuavati da
forsirate pozitivan odgovor. Samo biste sebe zavaravali.
31. Zahvalite duhovima na njihovoj panji.
32. Upitajte ih zato nisu prijemivi (ukoliko vam se ine
pozitivnim i komunikativnim)
33. Aktivirajte svoje pamenje
34. Povucite svoje ''korenje i granje'', vratite bilo koji viak
energije koji oseate nazad u Zemlju
35. Ako vam se ini odgovarajue, ostavite im malo duvana ili
neto drugo to bi odgovaralo , u znak potovanja prema
Duhovima
36. Pomerite se na drugo jo prijemivije mesto
37. Ukoliko vam je teko da pronaete drugo prijemivo mesto
trebalo bi:
38. Imati u vidu bilo koje utiske o tome zato Duhovi Prirode nisu
prijemivi na mestu na kojem ste bili, i obnovite svoje planove za
ritual koliko je god potrebno i odgovarajue.
39. Takoe bi bilo odgovarajue da potraite drugu generalnu
oblast na kojoj biste mogli pronai odgovarajue mesto moi koje
je prijemivo za planirani rad

ta raditi kada se vraate

Bilo bi vrlo pogodno da proistite i centrirate sebe i da se
prilagodite Duhovima Zemlje koristei tehnike prethodno opisane
za prizivanje Duhova Prirode odmah nakon vraanja na mesto.
esto, osobe koje rade individualno, mogu pronai mala,
specifina mesta moi kojem su posebno prilagoeni, gde su
Duhovi zainteresovani da uestvuju, ali tamo gde je mesto suvie
malo, ima previe vegetacije, ili je u drugom sluaju
neodgovarajue za glavni ritual. Individualno prilagoavanje
Duhovima na takvim mestima i pozivanjem da uestvuju u
glavnom ritualu moe biti vrlo vredno.
Zatim se pribliite mestu glavnog rituala koristei prethodno
navedene tehnike. Trebalo bi detalje prethodno izvebati sa
Duhovima Zemlje. Posebno mona tehnika ukljuuje rad povorke
kroz prolih mesta moi, prizivanjem Duhova Prirode da se
prikljue svaki put kada proete kroz mesta moi i zatim
pomerajui se na centralno mesto za glavni ritual. Ukoliko su
uesnici na individualnom mestu moi mogu se ukljuiti u
povorku kad doe do njih.
Kada osveujete krug u divljini ili otvarate krug nemojte uzeti
obim kruga kao barijeru za sve spoljanje sile van kruga; on bi
trebao predstavljati svetionik da privue prijateljski raspoloene
Duhove, sadralac magine moi, a barijera za one duhove koje ne
elite da primite.
Jo jedna zabavna stvar, a vredna pomena jeste da u prirodu
moete poneti odreene instrumente, kao to su zveka, frula ili
bubanj, da se spojite sa zvucima iz prirode i da uinite muziku u
ritmu zvukova iz prirode. Vrlo je mogue da ete biti u
mogunosti da dobijete nazad vrednu razmenu muzike ukljuujui
izabrana bia iz prirode i doiveti neverovatno iskustvo.
Okultna revija broj 1
91
Nakon zavretka rada, budite sigurni da ste se zahvalili Duhovima
na njihovom prisustvu ritualu. Veselje i prinoenje u znak
potovanja prema Duhovima je poeljno tokom ili nakon zavretka
rituala.

Priznanje

Postoje i drugi naini za rad sa Duhovima Prirode. Ovo je samo
jedan od pristupa. Autor se zahvaljuje Seleni Foks za poduavanje
osnova meditativnih tehnika za lociranje i kontaktiranje Duhova
Prirode na transmeditativnoj sesiji organizovanoj od strane
Chameleon Club-a (Deo Udruenja za istraivanje svesti) 1981.
godine, Viki Smit - urednici ovog lanka, Ajzaku Bonevicu za
optu skicu i proirenje drveta meditacije, kao i Karlosu Kastanedi,
Blek Iglu, Pi, Boginji, Bogovima i razliitim Duhovima Prirode
za poduavanje preostalih korisnih metoda.
ta je Knjiga senki?
Denet Farar & Gevin Bouns

Mnogo je smea i istih neistina objavljeno o tome ta
predstavlja Knjiga senki. Najjednostavnije reeno to
nije nita vie nego vetija belenica. Moramo
zapamtiti da je vetiarstvo religija plodnosti, i zato
ima svoje korene u prirodi. Zbog toga je ideja da se
tradicionalne Knjige senki prenose sa generacije na
generaciju smena jer veina ljudi sa sela nisu poeli
da ue da piu sve do poetka ovog veka!
Ideja moderne Knjige senki dolazi od Deralda
Gardnera. Nema puno mesta sumnji da je on kreirao i
nju i mitove koji je okruuju. Gardnerova Knjiga sen-
ki je najpoznatija, i osnovni je izvor rituala za mnoge
Vikanske tradicije; aleksandrijska Knjiga senki prois-
tie iz Gardnerove Knjige Senki Patrie Krouter. Aleks
Senders je iniciran tako to je koriena jedna od ini-
cijacija iz te Knjige senki.
Gardner je zapoeo svoju prvu knjigu ubrzo nakon
pristupanja u koven Nju Forest (za vie informacija o
tome potrebno je proitati The Witches Bible ili The
Witches Way). Postoji nekoliko razliitih verzija Gar-
dnerove Knjige senki koje je najbolje oznaiti
datumom njihovog zavretka, 1949., 1953., 1957. i
1961. U ranim verzijama (1949. i 1953.) bilo je veoma
malo rituala, i Dorin Velient je dodala Priziv Boginje i
veinu poezije, u stvari, ona je odgovorna za ono sto je
Knjiga senki danas ( zaista smo naili vetice koje tvr-
de da imaju vekovima staru Knjigu senki koja se pre-
nosi sa kolena na koleno, a da imaju Dorininu poeziju
u njima, dobar primer je Knjiga Senki Ledi ebe objav-
ljena 1980-ih).
Od Dorin Velient pa nadalje svaki Prvosvetenik ili
Prvosvestenica Gardnerove tradicije dodavali bi sop-
stveni materijal.
Proraunali smo da su od perioda Geraldove smrti,
oni morali imati najmanje osam originalnih Knjiga
senki. elimo da to istaknemo, jer smo u nekoliko pri-
lika naili na vetice koje su tvrdile da imaju Deral-
dov original.
Derald nikada nije mislio da Knjiga senki postane
dogma, jedna pria govori da je on zapravo razbacivao
okolo delove rituala da bi ljudi mislili o tome ta rade.
Na alost, to nije uspelo, a glasina je da postoji jo
jedna verzija sa nekim od rituala na pogrenom mestu!
Konfuzija oko razliitih Knjige senki se komplikuje
postojanjem srednjevekovnih grimoara, radne knjige
ritualnog magiara za koji se ponekad smatra da
potie jo iz elizabetanskog perioda. Dobar primer
jedne od njih se moe naci u Britanskom muzeju i
pripadao je Donu Diju, kraljevskom astrologu kraljice
Elizabete I.
Knjiga senki se ponekad naziva "Liber Umbarum",
crna knjiga. Ovo je verovatno jo taniji naziv. Reeno
je da se termin "Knjiga senki" zapravo odnosi na
bliskoistoni oblik proricanja, to nije iznenadujue, s
obzirom da se ukljuuje senka (ime moda potice od
Idris aha, studenta sufizma i jednog od originalnih
Deraldovih uzora). To je dovelo do toga da su mnoge
vetice preimenovale Knjigu senki. U Siaks-Viki
(saksonsko vetiarstvo razvijeno od strane Rejmonda
Baklanda) poznata je kao "Drvo", to je povezano sa
Igdrasilom, svetim drvom iz germanske mitologije (to
se zove Gavinova knjiga).
Strane u njoj su postale lie drveta "- to je igra rei.
Ostale vetice nazivaju svoje knjige drugim imenima,
pa smo se susreli sa nekoliko Knjiga svetla na naim
putovanjima.
Forma ove knjige moe da se menja, od mistinog
izgleda knjige od crne koe do knjige napravljene od
kolske vebanke, (i naravno sada vidimo sledei
korak - "Senke na disketi" Postoje nekoliko njih ve,
sve su iz razlicitih izvora i to ukljuuje Deraldove
originalne rukopise stavljene na disk). Glavna stvar
kod Knjige senki je njena praktinost, i iz tog razloga
preporuujemo eliminaciju fascikle od lia, jer lako je
zameniti strane ako postanu prekrivene voskom (to
e se bez sumnje desiti) ili vodom. To takodje znai da
moete ukrasiti svoje stranice kada imate vremena, i
zameniti sve na brzinu pisane beleke.
Vestiija knjiga senki obino sadri rituale koji su
kopirani iz glavne knjige kovena, i rituale i arolije
koje je vetica sama napisala. Dok je vetica na obuci
njena Knjiga senki slui za vebanje tokom rada.
Njihov svetenik/ svetenica e redovno eleti da ih
Okultna revija broj 1
92
pregledaju pre inicijacije, i stoga bi trebalo da sadri
beleke svega to su oni proitali, i bilo koji rad koji su
obavili. Takode oekujemo da nai studenti imaju
bibliografiju na poslednjoj strani svoje knjige tako da
moemo da vidimo ta su itali.
Na slici: Stranica iz jedne od Gardnerovih
originalnih Knjiga senki

Ritualna nagost
Rev. Rejven E. Aurlineus

Biti "skyclad" odnosno "starclad", iliti drugim reima
'obuen(a)-u-nebo', izraz je koji oznaava ritualnu
nagost unutar Vetine.

Na slici: Denet i Stjuart Farar
Neke pomisao na to isprepada i navede ih da pobeg-
nu, dok je za druge to sveti i oslobaajui deo njiho-
vog oboavanja Boanskog.
Kao vetica koja sledi puteve Prirode, nagost u ritual-
nom okruenju i u svakodnevnom ivotu, doputa mi
da se osetim vie oputeno i, u nedostatku bolje rei,
prirodno. Odea moe da sputava i stee i da u
neverovatnoj meri smeta mojoj telesnoj temperaturi.
Kada sam gola nema takvih smetnji. Zatim, postoji
"oslobadjajua" strana nagosti. Jer Boginja ree: "Bie
slobodna a u svojim obredima , a kao znak da si
stvarno slobodna, bie gola u svojim obredima." Ne
postoji nita to toliko statusno odreuje nekoga kao
to je to odea.. Bogati srednja klasa - siromani.... svi
oni mogu da se odrede po tome kako se oblae. Ali
kad smo svi goli, staleki odreene barijere su uklo-
njene i svi smo onakvi kakvim su nas Bogovi stvorili
.i svi smo isti.
Ritualna golotinja je takoe veoma praktian deo moje
ritualne prakse. Sa svim tim sveama i upaljenim
vatrama koje ukljuuje ritualni rad, biti obuen je
mnogo vie rizino nego ne biti. Da li ste ikada
pokuali da preskoite lomau za Beltejn odeven? To
je stvarno veoma opasno!
Mnoge osobe sa kojima sam raspravljala o ovoj veoma
golicljivoj (bez da sam bila dvosmislena) temi, rekli su
mi da su oni bili uplaeni da rade goli (skyclad) iz
nekoliko razloga. Najpre, sramota ih je od svojih tela.
OK ljudi, ako bi da budete u ovoj religiji koja je izra-
zito religija PRIRODE, trebalo bi da smesta promenite
takav stav! Nema nita na Zemlji, stvoreno od Bogova,
ega bi neko trebalo da se stidi! Pogledajte likove
Bogova i Boginja koje oboavamo...u nalrazliitijim su
veliinama i oblicima! ene, pogledajte Vilendorfsku
Veneru Ona je savren primer toga! Ona je izuzetno
senzualna VP (Velika predivna ena, za one koji to
nisu znali), i ona je oboavana (i jo uvek je tako
oboavaju) kao idealna ena!Na slici: Vilendorfska Venera
Okultna revija broj 1
93

Na slici: Bahus iz Aranjeza
A vi mukarci, pogledajte Bahusa iz Aranjeza!
Takodje razmotrite grkog Boga kovanja, Hefesta, za
koga se kae da je bio ruan i deformisan i primetite
sa kim je on bio: sa predivnom Boginjom Ljubavi,
Afroditom lino.
Sledei razlog zbog koji sam ula najee zbog kojeg
neko ne bi eleo da ide nag (skyclad) na rituale je
razlog koji su navodili mukarci. A to je da se mnogi
mukarci plae da bi se mogla dogoditi izvesna stvar
tokom rituala, a koja bi teko mogla da se prikrije u
nedostatku odee. Na to mogu samo da kaem da sam
ja godinama praktikovala ritualnu nagost tokom
rituala skupa sa mukarcima i da nisam nikad
prisustvovala neemu takvom da se dogodilo tokom
rituala. Razlog zato je to tako je da, dok ste goli u sobi
sa drugima koji su takodje goli, neuobiajenost toga
jednostavno iezne. Izgubi se oseaj da je to tabu.!
Iskusila sam to na mom prvom skyclad krugu u kojem
sam ikada uestvovala. Bila sam jedina potpuno
obuena u celoj grupi koja je bila skroz gola. I da vam
kaem prijatelji, nikad se nisam oseala toliko
neprikladno u nekoj situaciji koliko u tom trenutku! I
sasvim je dovoljno bilo da sam jedina obuena osoba
sobi, i kada sam skinula svoju odeu, tek tada sam bile
deo plemena. Nisam vie bila izdvojena i oseaj da
'svako gleda u mene' ubrzo je iezao i bila sam u stanju
da nastavim sa oboavanjem Bogova i skoncentriem
se na ritual. No, znate taak i ako se mukarac
uzbudi u Krugu, stvarno ne verujem da bi ijedna
vetica vredna spomena iskreno marila za to, stoga to
su gola tela u svim stanjima sveta. Naa tela su
hramovi koji udomljuju Boansku Iskru koju su svima
nama dali nai nebeski Majka i Otac, i ona su savrena.
Uopte nije bitno kako su oblikovana. Uopte nije
bitno da li neko od njih ima jarbol za zastavu poboden
posred bate! Savreno su isprojektovana ba takva
kakva jesu.
A sada je vreme za mali savet:
Da li ste ikada uli da se kae Ako ne verujete u (ili
volite) sebe, nee ni neko drugi? Dobrano, to vam je,
ljudi, tano. Stoga uite u Krug ispunjeni poverenjem i
ljubavlju u odnosu na va telesni hram i ostali e
prigodno odgovoriti. Oseajte se udobno u svojoj
vlastitoj koi i uvideete da se i drugi oko vas oseaju
takodje ugodno!
Stoga, molila bih vas, verujte u sebe, u one koji sa
vama uestvuju u ritualima odnosno u druge lanove
vaeg kovena, i slobodno iskuajte ritualnu nagost.
Upravo sam zavrila gledanje predivne episode Taboo
dokumentarnog serijala (druga sezona, National
Geographic) o paganima, veticama i ritualnoj nagosti.
Jedan australijski vetiiji koven je priao o vetiijem
pogledu na ritualnu nagost i ak su dozvolili kameri
da snimi skyclad ceremoniju punog meseca.

Na slici: Ritualno obeleavanja punog meseca iz
pomenutog dokumentarnog filma
Zatim su preli da priaju o hrianskim sektama koje
veruju u nagost unutar crkve! Katolici koji se na
svakoj slubi okupljaju goli?!
Bila sam ba ushiena kada sam to videla. Konano, i
hriani su shvatili.
Oni (hriani), su govorili o tome kako golo telo nije
neto ega bi se neko stideo i da je stideti se golog
tela isto to i stideti se BOGA, jer mi smo svi nainjeni
po izgledu Tvorcaiskrenokako je to uzbudljivo?!
Kao predana nudistkinja, mislim da su emisije poput
ove blagoslov... stvarno nam pomau da edukujemo
one koji pogreno shvataju ulogu ritualne/religijske
nagosti i svetost ljudskog tela.
Ako mate priliku da pogledate ovu epizodu, ili da
kupite Taboo serijal, najiskrenije to preporuujem!
Dakle moji prijatelji, nadam se da sam pomogla onima
od vas koji su do sada imali nedoumice ta da misle o
Okultna revija broj 1
94


ritualnoj nagosti ili ak kako da se uhvate u kotac sa
celim konceptom koji stoji iza toga. Setite se da su nai
preci itav milenijum oboavali goli bez straha ili
inhibicija. Tek se u proteklih 2000 godina pojavila
stigmatizacija golog tela.
Ovo je poziv vama da u potpunosti svoje telo
oslobodite oseaja srama i greha i da budete sposobni
da oboavate Boanske Kreatore na nain na koji ste i
doli na ovaj svet. Goli.
Rejven E. Aurlineus je Visoka Svetenica Y Ynys
Afallanau , velkog tradicionalnog vetijeg kovena.
Pored toga, bavi se Tarotom i skrajingom, naroito gle-
danjem u kristalnu kuglu, grafikim dizajnom, badi
artom i trbunim plesom, kao i intervjuisanjem omi-
ljenih joj grupa za metal magazine. Svira pagansku
muziku, autorr je nekoliko knjiga o paganizmu i dri
radionice po paganskim festivalima i okupljanjima,
poput one o ritualnom bubnjanju i pevanju na . St.
Louis Pagan Picnicu juna 2011. godine.
Ritual samoblagosiljanja
Ed Fitch
Ovaj ritual bi trebalo da se izvede tokom Mladog
Meseca, ali nije strogo ogranien na izvoenje za
vreme te faze Meseca. Potreba, a ne doba, oredjuje
izvodjenje. Postoji stvarna snaga u samoblagosiljanju i
ne bi je trebalo upotrebljavati sem onda kada postoji
stvarna potreba za tim i tada to ne bi trebalo raditi na
brzinu i smueno.

Svrha ovoga obreda jeste da dovede osobu u blii
kontakt sa Boanskim. Moe se takodje koristiti kao
manje posveenje, kada osoba koja eli posveenje
nema nikoga ko bi izveo Obred. Ovaj obred samo-
blagosiljanja moe takodje biti korien kao manji
egzorcizam, da se isteraju bilo kakvi zli uticaji koji se
mogu nalaziti oko osobe. To moe izvesti svaka osoba
sama nad sobom i po svom nahoenju.
Izvesti obred na mirnom mestu, na kojem vas niko
nee omesti i bez odee.

Za obred vam je potrebno sleee:

1 . So, oko 1/4 kaiice
2. Vino, otprilike jedna unca (1 unca iznosi oko 28,3
gr.)
3. Voda, oko 1/2 unce
4. Svea, posveena ili neka druga

Rezultat obreda je oseaj smirenosti i tiine. Poeljno je
da se onaj koji ga izvodi ogreje toplotom zraka zala-
zeeg sunca, tako da moe meditirati i shvatiti da je
prizvao panju Boanskog na sebe, traei da postane
blii Boanskom skupa po svojim ciljevima i mudrosti.
Kada ste spremni da ponete, pospite so po podu i sta-
nite na nju, osvetljavajui sveom. Pustite da toplota
svee ue u vae telo. Pomeajte vodu i vino, medi-
tirajui o tome zato izvodite ovaj obred samobla-
gosiljanja. Proitajte naglas sleee:

BLAGOSLOVI ME MAJKO, STOGA JER SAM TVOJE
EDO

uronite prste desne ruke u pomeano vino sa vodom i
premaite oi.
BLAGOSLOVENE BUDITE MOJE OI, DA JA
MOGU VIDETI TVOJ PUT

premaite nos vodom i vinom
BLAGOSLOVEN BUDI NOSU MOJ, TAKO DA JA
MOGU UDAHNUTI TVOJU SUTINU

premazati usta
BLAGOSLOVENA BUDITE MOJA USTA, TAKO DA
JA MOGU GOVORITI 0 TEBI

premazati grudi
Okultna revija broj 1
95
BLAGOSLOVENE BUDITE GRUDI MOJE, TAKO DA
JA MOGU DA BUDEM VERNA/VERAN TVOM
ZADATKU

premazati slabine
BLAGOSLOVENE BUDITE MOJE SLABINE KOJE
NOSITE IVOTNU SNAGU OVEKA, KAO TO TI
IZNOSI CELU KREACIJU

premazati stopala
BLAGOSLOVENA BUDITE MOJA STOPALA, TAKO
DA JA MOGU HODITI TVOJIM PUTEVIMA.

Ostati tako smireno... i meditirati neko vreme. Raz-
misliti o izreenome, o sebi, i o Gospi i BogovimaEdward "Ed" Fitch je Visoki Svetenik Gardnerovske tradicije
Wicce. Inicirao ga je Raymond Buckland 1967. Izdavao je prvi
The Waxing Moon, prvi ameriki magazine posveen
vetiarstvu. Uestvovao je i u osnivanju Covenant of the
Goddess (http://www.cog.org/), internacionalne organizacije
koja okuplja i objedinjuje pagane. Iniciran je u mnoge vetiije i
paganske tradicije, kao i u magijski Red The Order of the
Temple of Astarte (OTA).Autor je vie knjiga (Castle of
Deception: A Novel of Sorcery and Swords and Other-Worldly
Matters, With Seven Short Essays on the Reality of Matters
Supernatural; A Grimoire of Shadows: Witchcraft, Paganism,
& Magick; Magical Rites from the Crystal Well; The Outer
Court Book of Shadows; Rites of Odin; The Rituals of the
Pagan Way: A Book of Pagan Rituals).
Vetiija muzika: Gwidion
Pennderven

(21. maj 1946 - 9. novembar 1982)


Tomas de Long, poznatiji kao Gwidion Penderven, bio je
pisac, bard i vetac. Sa vetiarstvom se susreo preko druga
iz kole iji je otac bio Viktor Anderson, pesnik i visoki
svetenik Faeri vetiije tradicije. Tako je od svoje trinaeste
godine Tomas postao uenik Victora Andersona to e i
ostati do svojih dvadesetih godina.
Viktor i Kora Anderson su ga tretirali skoro kao svoga
usvojenog sina, a samu, gotovo roditeljsku, prisnost tog
odnosa Gwidion Penderven je opisao u neobjavljenom eseju
Anatomy of a Witch, ije delove je as Klifton objavio u svojoj
knjizi Her hidden children.
Budui da je napisao mnoge poeme i liturgijski materijal za
ovu tradiciju, uredio i pomogao Viktoru Andersonu da izda
svoju knjigu Thorns of the Blood Rose, promenio dotadanje
ime Faery u Feri, te propagirao uenje i inicirao mnoge nove
lanove, danas se on, skupa sa Viktorom Andersonom,
smatra osnivaem Feri tradicije onako kako je danas znamo.
Linija inicijata koji u Feri tradiciji vode liniju od njega se
naziva Watchmaker.
Sredinom ezdesetih, Tomas se upisao na dravni
univerzitet u Kaliforniji gde je studirao glumu. Moderni
teatar nije bilo neto gde bi se naao, ali ga je zato fascinirao
svet grke antike drame i ekspirovih dela. Pridruio se
zatim drutvu za istorijski rekonstrukcionizam (Society for
Creative Anachronism), koje je ve samo po sebi bilo veoma
teatralno, nauio je da ita, pie i govori velki jezik, te poeo
da se dopisuje sa praktikujuim paganima iz Velsa nakon
ega je konano poeo sebe da smatra druidom. To ga je
vodilo do toga da se prikljui lokalnoj druidskoj organizaciji
koja se zvala New and Reformed Druids of North America, a
koju je vodio Ajzak Bonevic. Sa Elis Harlou, prijateljicom iz
Society for Creative Anachronism koja je istovremeno bila
jedan od ranih Incijata Feri tradicije, Tomas je 1972. osnovao
Okultna revija broj 1
96


organizaciju nazvanu Nemeton (velki izraz koji oznaava
sveti gaj). Nemeton je uskoro postao organizacija sa
predstavnicima irom cele Amerike koja je odigrala veoma
bitnu ulogu u razvoju rane Wicca i paganske scene u
Americi. Organizacija poinje da izdaje paganski/Wicca
magazin, koji se gasi posle tri broja, te 1975. godine izdaje LP
plou pod nazivom Songs for the Old Religion (mada se mora
napomenuti da Dejms R. Luis u svojoj enciklopediji
savremenog vetiarstva i neopaganizma kao godinu
izdavanja navodi 1973. to moe znaiti da je eventualno
postojalo i neko ranije kasetno izdanje) na kojoj Tomas, pod
imenom Gwidion Penderven, sa svojim California Wicca
Blues Bandom izvodi magini hippy stoner dipsi folk. Taj
album je, sa svojim pesmama koje su govorile o vetijim
praznicima i slavljima, ime Gwydiona Penderwena visoko
pozicionirao u okviru paganske scene Amerike. A u okviru
te scene Gwidion Penderven je bio veoma aktivni i
konstruktivni element esto pomaui da se prevaziu neke
razlike i nerazumevanja izmeu razliitih grupa i tradicija.
Tako je bio meu prvima koji je podrao i davao kredibilitet
uani Budapest i njenoj feministikoj duhovnosti i to u
momentu kada je ona
nakon izdavanja njene knjige The Feminist Book of Lights and
Shadows te 1975. godine bila prilino neshvaena.
Sledee godine, Gwidion Penderven po prvi put poseuje
Evropu, konkretno odlazi u Vels. Tokom te posete sree se
sa paganima sa kojima se dopisivao do tada, ali i sa nekim
od velikih imena vetiarstva poput Aleks Sendersa i
Stjuarta Farara.Tokom tog putovanja posetio je i Irsku gde je
na lokaciji Tara Hill-a imao pomalo zastraujuu viziju
keltske Boginje Morigan.
Po povratku iz Engleske Gwydion Penderven naputa
dravnu slubu u kojoj je do tada bio zaposlen i kupuje
zemljite u Kaliforniji koje su pre toga koristili hipici za
svoju komunu, a koje se nalazilo pored jo vee parcele u
vlasnitvu Elis Harlou. To kupljeno zemljite Gwidion
Penderven je nazvao Annwfn (velka re koja oznaava
podzemni svet) i na njemu je sazidao sebi udan dom, koji je
istovremeno bio i hram, koji je nazvao Shaggy Mushroom.
Nakon to se tu skrasio Gwidion Penderven je u Annwfn-u
nastavio da inicira i obuava ljude u Feri tradiciju. Takoe,
njegovi eksperimenti sa amanizmom su ukljuival i
upotrebu LSD-a i raznih enteogena koje je on kombinovao sa
invokacijama i meditacijama.
Na pomenuto zemljite pored Annwfna, doselili su se
Oberon Cel i Morning Glori iz paganske organizacije Church
of All Worlds, te napravili integraciju sa Nemetonom
formiravi tako novu organizaciju koju su nazvali Holy
Order of Mother Earth (HOME). Za njima su doli i drugi
poznati ameriki pagani toga vremena kao to su Anodea
Judit, Eldri Litlvolf i Ana Korn, tako da se tamo naselilo vie
desetina ljudi koji su formirali razne paganske i magijske
grupe koje su sledile razliite tradicije, ali su praznike i
ostale rituale esto radile zajedno.
Gwidion Penderven je sa njima 1977. godine osnovao Forever
Forests, ekoloku misiju posveenu spasu planete zemlje i
saenju stabala. Od tada, svake godine u Anwynn-u se
odrava festival saenja stabala na kome se pored saenja
stabala izvode ceremonije namenjene isceljenju Majke
Zemlje, kuvanje organske hrane, muziki koncerti i slino.
Sledee godine je zajedno sa Church of All Worlds Penderven
osnovao The Elliptical Congregation i vlasnitvo nad zemljom
preneo na njih kako bi se njegova misija nastavila kao
svetilite u okviru neke organizacije. U narednim godinama
Penderwen je objavio dve svoje pesmarice, Wheel of the Year
(u ijem izdavanju mu je pomogao Ajzac Bonevic) i The Rites
of Summer. To su bile muzike fantazije koje je on izveo u
Annwfn-u, no posle toga poeo je da nastupa i na drugim
paganskim okupljanjima u Americi, to je vodilo do toga da
je 1981. izaao njegov drugi album koji se zvao The Fairy
Shaman, znatno zrelije ostvarenje na kojem su ovog puta bile
i gajde i harfe, a pesme su bile o prirodi, drveu i slinim
temema. Gwidion Penderven je tada ve postao paganski
aktivista i muziar kome su stizala pisma iz celog sveta.
Tada je, tanije poetkom 1982. godine, Pendderwen
zapoeo i karijeru politikog aktivizma budui da je sa
Starhouk i njenim svee oformljenim Reclaiming kolektivom
uestvovao u protestima tokom kojih je blokirana Lorens
Livermor laboratorija u Kaliforniji. Nakon toga Gwidion
Penderven je uhapen i izveden na sud. To iskustvo mu je
dalo uvid u realnu mo koju je on kao muziar stekao,
budui da su tokom njegovog voenja u sudnicu prisutni
poeli da pevaju pesmu We wont wait any longer sa njegovog
drugog albuma, to se horski nastavilo tokom sveg vremena
njegovog boravka unutra. Takav nain aktivizma, sa
pesmama i bubnjevima, obeleie svih kasnijih godina
protestne akcije Reclaiming kolektiva. Na alost Gwidion
Penderven nije bio deo tih kasnijih akcija budui da je iste te
godine poginuo u saobraajnoj nesrei. Bio je star svega 36
godina i po svedoenju onih koji su mu bili bliski, kao da je
predosetio da mu je doao kraj, budui je par dana pre smrti
poseivao lanove porodice i sve koji su mu bili bliski.
Kada se ta saobraajna nesrea dogodila Anodea Judit i Ana
Korn su odmah otile kod jednog forenziara koji je
poznavao Gwidion Pendervena jo iz vremena dok je ovaj
radio za vladin Internal Revenue Service, te traile da on na
licu mesta istrai tu nesreu. Njegova istraga, na osnovu
posete mesta nesree dok je vozilo jo uvek bilo tamo,
ukazali su da postoje veoma udne podudarnosti sa
sluajem smrti aktivistkinje sindikata Karen Gej Silkwud,
koja se dogodila osam godina ranije. U oba sluaja bilo je
indicija da su nesree usledile zbog drugog vozila koje je
izguralo njihove automobile sa puta. To je ostavilo mesta
teoriji zavere po kojima je zapravo to bila likvidacija zbog
njegovog politikog aktivizma kojim je poeo da se bavi te
godine. Da li u tome ima istine verovatno se nikada nee
Okultna revija broj 1
97
saznati. Ono to je meutim sigurno jeste to da je Gwidion
Penderven uao u legendu i sa samo dva albuma ostao
upamen kao sinonim za pagansku i Wicca muziku, kao i to
da njegovu slavu koju je u velikoj meri posthumno stekao
jo dugo niko nee uspeti da pomrai.
Vetiije boce za zatitu


Na slici: Vetiija boca iz Engleske, poreklom iz
XVII veka

Pria o veticama ne moe proi bez prie o
vradbinama, a vetiije boce su jedan od najeih, ali
po arheolokim nalazima i najstarijih, naina koje ve-
tice koriste kako bi se zatitile od magijskih napada.
Vetiija boca se pravi u posudi (flaa, tegla isl.) koja
se moe vrsto zatvoriti i koja se napuni razbijenim
staklom, ekserima, trnjem, solju, siretom, vlastitim
urinom itd. Za vreme opadajueg meseca, tako
napunjena boca se pred oltarom zalije voskom crne
svee, tako da se ceo poklopac i deo grla posude
prekrije voskom. Zatim se na vrhu u vosak uree
zatitni simbol i (sa obe ruke iznad boce) izgovori
odgovarjua bajalica. Pusti se svea da izgori i potom
se vetiija boca zakopa na nekom mestu gde je niko
nee nai. Ima onih koji misle da bi s vremena na
vreme bocu trebalo otkopati i obnoviti energetski,
ali po tradiciji se verovalo da boce deluju i bez toga
sve dok ih neko ne otkrije ili se ne razbiju.
Neke tradicije su smatrale da se boca zakopa na
najdaljem delu imanja, druge ispred praga, tako da to
ostaje kao izbor svakome ko odlui da je pravi. U
stanu moe biti problem da se nae mesto da se boca
zakopa, no onda manja boca i recimo velika saksija sa
fikusom nekad moda mogu da ree problem?
Takoe, boca za zatitu se moe zakopati u saksiju sa
kaktusom koji je po svojoj prirodi biljka povezana sa
planetom Mars. U nekim sluajevima takva staklena
boca je bacana u vatru, kada bi eksplodirala smatralo
se da to naudi onome od ije se crne magije onaj ko je
pravio bocu branio. Isto tako se smatralo da onaj ko je
radio crnu magiju posle adekvatne magijske upotrebe
boce vie ne moe da mokri. Ono to je manje poznato
jeste to da su ovakve boce pravljene ne samo za zatitu
ve, sa drugaijim sadrajem, takoe i za uspeh u
poslu, poboljanje kreativnosti, ili ak da se ljudi
prema onome ko je pravi ponu prijatnije odnositi
(takve boce se zovu mednim bocama).


Da li su vetice u trendu
u Srbiji?Mnogi se seaju takozvanog kongresa vetica,
turistike manifestacije koja je pokuala da od vetica i
magije napravi turistiki brend u Velikom Graditu.
Naravno da to nije bila okultna manifeastacija, pa ak
ni pagansko-religijska, ve isto komercijalno dogaa-
nje koje je samo koristilo trend potaknut sve eim
pro-slavama sa zapada uvezene takozvane Noi ve-
tica po naim kafiima i klubovima, te rastue popu-
larnosti vetica potaknute holivudskim uticajem na
masovnu kulturu (Harry Potter i Charmed serijal). Ono
to je bilo zanimljivo je to da reakcije onog
Okultna revija broj 1
98


Na slici: Atmosfera iz Witch kluba u Beogradu

konzervativnijeg dela Srbije nisu bile ba neto
estoke, vie su to bile izjave par svetenika koje su
delovale isto kao hajde da bar neto kaemo kad se
to ve eto oekuje od nas. Taj velikograditanski
fetival oigledno nije zaiveo i sledeih godina, ali
smo primetili par drugih zanimljivih pojava koje
ukazuju na to da vetica, kao pojam i ideja, u Srbiji
vie i nije toliki bauk, ve da je ak postala trend. To je
fenomenoloki gledano zanimljivo tako da emo mu
posvetiti malo panje. Recimo, zanimljivo je bilo
otvaranje Witch Bara u Beogradu. To su propratile
mnoge novinske kue, a i prestine televizijske stanice,
kao det set dogadjaj. U baru koji je opremljen uNa slici: Frizerski salon Witch Studio


Na slici: Knjiga ari (karta pia) iz Witch bara,
Beograd

vetiijem stilu i gde je cena za litar koktela bila
simbolinih 666 dinara, po onoj slici koju je nametnula
popularna kultura, okupile su se na otvaranju razne
poznate linosti, a vest dana je bila da je Milka Cani
od konobarice sa picastim eirom poruila neki
vetiiji koktel iz Knjige ari, kako se u tom baru naziva
karta pia. Nije bilo nekih negativnih reakcija u
medijima i javnosti na otvaranje ovog bara. Slian
primer imamo i u Novom Sadu gde je bio otvoren
frizerski salon koji je, u skladu sa svojim imenom koje
je Studio Witch, dekorisan ui vetiijem stilu. U oba
sluaja imamo korienje imena na engleskom, imamo
isti logo i sline modne detalje (picasti eir),
recikliranje prie o Halloween-u i tikvama, itd.
Dakle imamo veoma jasno prenoenje inostranog
trenda kod nas, pri emu to nije nailo na negativnuNa slici: Sa naslovne strane Vetice, umetnost
darivanja sajta
Okultna revija broj 1
99


Na slici: Frizerski salon Studio Witch u Novom Sadu

reakciju okruenja, ve naprotiv na pozitivnu. Slian
primer je i sa sajtom www.vestice.co.rs, odnosno
www.vestice.com. Ako neko oekuje da na tim
adresama nae neke Wicca stranice, ili bar priu o bilo
kakvoj praktinoj magiji ili vetiijim ritualima
prevarie se. U pitanju je radionica pod imenom
Vetice, umetnost darivanja koja ima samo nekoliko
proizvoda koji se mogu povezati sa veticama (i to su
neke kutije sa naslikanim veticama na metli, te fazon
pokloni tipa metla ili vetiiji eir), koja nudi razliite
proizvode uobiajene prirode. Ali su oigledno proce-
nili da je marketinski dobar fazon, sve skupa sa pi-
castim eirom ba kao i naa prethodna dva sluaja,
da koriste vetice kao lajt motiv svog prezentovanja na
trisu. U sluaju frizerskog salona, mora se priznati,
to je veoma armantno izvedeno, no ni u jednom
sluaju ne vidi se da bi moglo da bude bilo kakve veze
sa nekim oblikom praktikujueg vetiarstva, ve je to
isto estetsko korienje, kako je ve reeno, lika
vetice i ideja sa tim povezanim, preuzetih iz popu-
larne kulture u kojoj se oigledno deava jedna trans-
formacija od negativne, rune i zle vetice, u veticu
koja je prijatne spoljanosti i koja svoje moi koristi u
cilju dobrobiti kolektiviteta, ili bar koju kolektivitet ne
tretira kao opasnost.
Dodajmo tome jo dva primera sa domae estrade koji
pojam vetica uveliko pozitivno socijalno afirmiu.
Za ora Balaevia teko da bi mogli da tvrdimo da
ima neki afinitet ka paganizmu ili magiji, ak bi mogli
da pretpostavimo na osnovu svega to se o njemu zna
u javnosti da mu je to verovatno potpuno strano.
Ipak njegova pesma Moja je draga vetica gradi sliku o
rei

Na slici: Frajle

vetica kao neega veoma prihvatljivog i
intrigantnog. Slino je i sa Frajlama, sve popularnijom
novosadskom klubskom atrakcijom, koji su svojom
Vetiijom pesmom, slino Balaeviu, predstavili pojam
vetice, sa sasvim malo egzotine mistike kao
zainom, veoma romantino.
U svakom sluaju sve su to neke veoma zanimljive
promene u Srbiji u nainu razmiljanja i u prijem-
ivosti za neke motive koji su osnovi okultni. Dodajmo
tome da Srbijom i Crnom Gorom trenutno Isidora
Bjelica promovie svoju modnu liniju ezoterine
odee, ma ta to znailo. Ostaje da ekamo i da vidimo
kako e se takvi trendovi u Srbiji dalje razvijati...Na slici: Ulaz u Witch Bar u Beogradu sa karakteris-
tinim vetiijim predmetima iz popularne kulture
(eir i metla)

Okultna revija broj 1
100
Foto galerija
slika iz pagan/okult opa u
Novom Sadu

Kralja Aleksandra 12 TC Pariski Magazin
Novi Sad, Srbija 21000

Phone 0637685145
Email buchanans1411@yahoo.com

Orua, pomagala, divinacijski pribor, sastoj-
ci za arolije, statue bogova, knjige...


Okultna revija broj 1
101

Okultna revija broj 1
102
Magini praci

Emina

Kad spravljate magini praak vrlo je vano da
tijekom cijelog procesa, dakle skupljanja i pripravke
sastojaka, budete usredotoeni na ideju i svrhu praka.
U protivnom praak nee imati mo. Koncentracija i
posveenost onome to radimo vana je kod svakog
rituala.
S obradom praaka morate poeti u odreenoj
mjeseevoj fazi koja odgovara svrsi praaka. Ako niste
posve sigurni koji je astroloki period najpodobniji za
neki praak najbolje je odabrati vrijeme punog mjeseca
kad su magine moi pojaane. Praak spravljate na
nekom posveenom mjestu, palei svijeu
odgovarajue boje i miris tamjana prema svrsi praka.
Mjesto i nain pripreme prilagodite sebi. Svaka
vjetica ima svoju tajnu spravljanja maginih prakova
i napitaka. Otkrijte svoju.
Sastojke takoer prilagodite sebi i svojim
mogunostima, odnosno koristite ono to vam je lako
dostupno. Umijeajte pepeo od tamjana u praak i
zatim pohranite praak do trenutka kada ga budete
trebali koristiti.

Praak za novac

Koristite ga tako da ga trljate meu dlanovima dok
obavljate telefonske razgovore s klijentima, kupcima i
ostalim poslovnim partnerima, odnosno kod svakog
razgovora u kojemu se moe javiti novano pitanje.
Pospite njime prag svoje kancelarije ili poslovne
zgrade u kojoj se elite zaposliti, pisma koja aljete, a
koja su u vezi novih zaposlenja ili novih poslova, te
svoj novanik. Popraite ga po kunim vratima.

Sastojci:
(jednaki omjer svih sastojaka):
cvijet anisa svjee samljeven,
piskavica u prahu,
sjeme bijele gorice

Praak spravljate za veernjeg mjeseca, koristei
tamjan s mirisom umbira, zeleno kamenje i zelene
svijee.

Praak protiv duhova

Ovo je praak koji titi od neeljenih posjeta duhova i
sablasti. Najbolje ga je raditi za jutarnjeg mjeseca.
Sastojke za njega vrlo lako ete pronai u svakoj
trgovini.

Sastojci:
(jednaki omjer svih sastojaka):
sueno lie rumarina samljeveno u prah,
morska sol,
enjak u prahu
Kupka za ponitenje uroka i
nepoeljnih energija

Emina

Ovu aroliju koristite za rijeavanje negativne energije,
loih dijela, uroka ili radi proienja od bacanja
uroka.
U noi nakon punog mjeseca, prije odlaska na
spavanje upalite 13 bijelih svijea. Napunite kadu
vruom vodom (koliko moete podnjeti), dodajte
alicu morske soli, jednu aku kadulje, jednu aku
lavande, i jednu aku kamilice. Pomijeajte vodu, sol i
bilje u kadi. Skinite odjeu, kleknite ili sjednite ispred
kade i ponavljajte nekoliko puta:

to je uinjeno, uinjeno je
Sada izgubljeno je.
Svako djelo loe
Neka se izbrie.
Obuzmi me, posveti,
Duu oisti.
Ulazim u prostor sveti,
Duhove slavim.
U blaenstvu i miru boravim,
I radosna/radostan proienje slavim.
Neka bude, neka bude, neka bude
Uinjeno je!

Uite u kadu i pustite da vam voda oisti tijelo od
neistoa, energija, uroka. Rukama tri puta zagrabite
vodu i polijte po elu i glavi. Zamiljajte da vas voda
isti i blagosilja. Ostanite u kadi dok se voda ne
ohladi. Ugasite svijee i poite na poinak.


NAPOMENA: U sluaju da ste izveli ritual koji elite
ponititi i ako je nekome naudio takoer koristite ovaj
oblik arolije. Samo na kraju rituala dodajte rijei
isprike i aljenja za uinjenim. Ujutro e vas ponovno
proeti osjeaj blagoslova.
Okultna revija broj 1
103

Herbalistika pojam, osnove
i primjena bilja u magiji

Emina

Herbalistika se u prakticiranju magije koristi kao
najstariji, iskonski i najjednostavniji oblik. Pogodna je
za prakticiranje poetniku i neizostavan je element
veine magijskih rituala.
Ova se grana u magiji pojavljuje kao prvotna i prvi se
puta primjenjuje od strane sjeverno amerikih indi-
janskih plemena, prije dolaska civiliziranih ljudi sta-
rog svijeta. Indijanska plemena su vjerovala da svaka
stvar u prirodi (ivotinje, biljke, stijene) posjeduju
duh. Taj se ogranak kasnije proziva amanizam (eng.
shamanism) i smatra se najranijim oblikom ljudske
religije na Zemlji, a njegov temelj proizlazi iz
animizma.
Nadalje iz tog se smjera kasnije razvijaju mnogobrojne
grane magije koje slave spoj duha i sveg zemaljskog
na Zemlji, a Zemlja se u njima uzima kao temeljno
boanstvo. U njima se slavi ivot, duh i energija
Zemlje i raa se pojam elementalne magije.
Elementalna magija koja koristi rad sa pet elementa
uzima Zemlju kao polaznicu ivota, kao prvi i
najvaniji element koji se koristi u dananjoj
suvremenoj magiji i neo-paganizmu. Ti ogranci magije
koriste spoj duha i zemlje i taj spoj nazivaju
boanstvom Velikom Majkom Zemljom ili Gaia-
om. Sve neo-paganske tradicije vraaju se iskonskom
obliku, prirodnoj spiritualnosti, slavljenju Zemlje. U
njihovim je ritualima herbalistika redovno zastupljena.
svojstva koja se u dananjim ritualima redovno koriste
pojedinano ili kao spoj vie biljaka za prizivanje ili
pak ponitavanje eljenih energija.
Zbog njezine iznimne vanosti u prakticiranju magije
suvremena e vjetica u svojoj zbirci pored knjige
sjenki drati knjigu sa opisanim maginim svojstvi-ma
bilja. Ovdje u detaljnije opisati taNa slici: Druidska redionica za magijsku upotrebu
bilja, Vels, 2007.
Na slici: Melani Kardvel, herbalista, na druidskoj
redionici za magijsku upotrebu bilja, Vels, 2007.

svojstva i iznijeti popis neizostavnog bilja u svijetu
magije. Ovo je razdoblje cvatnje mnogih biljaka, pa
usporedno moete stvarati i prikupljati vlastitu zbirku
koja e vam uvijek biti pri ruci.
Herbalistika dakle u modernoj i u staroj iskonskoj
magiji nije samo umijee koritenja i poznavanja bilja,
ve i doktrina i sredstvo koje se koristi kao poveznica
izmeu fizikog i spiritualnog svijeta i energija.
Svaka biljka osim ljekovitih (u nekim sluajevima
toksinih), svojstava sadri jedinstvenu energiju i
Veina maginog bilja raste na naim podrujima i nije
ih teko sakupiti, ako se znaju prepoznati. Potrudit u
se dati to vie potrebnih informacija da bi vam se
olakao pronalazak i sakupljanje.
Zato se bilje koristi u magiji?
Biljke se koriste u magiji iz razloga to svaka biljka
ima svoju vibraciju, svojstvo i energiju. to to znai?
Biljke kao i ljudi imaju spol, planet koji njima vlada,
magini element koji je u njima zastupan, i esto su
svete i posveene Bogu ili Boici. U magiji taj pojam
poznat je pod nazivom korenspondiranje biljaka i
vaan je element u maginim ritualima. Uzgoj biljaka
u vlastitom vrtu daje veliku prednost, te unosi osobne
energije koje utjeu na biljke. Biljka kao to je angelika,
anelika (eng. Angelica), dominirana je Suncem, dakle
posjedovat e svojstva Sunca i elementa vatre i
njezinom upotrebom u ritual e donositi mo Sunca i
energije i svojstva elementa Vatre, zajedno sa vaom
osobnom energijom.
Okultna revija broj 1
104
Magijsko ogledalo Ajtel Kohun

Magijsko ogledalo koje je koristila Ajtel Kohun relativno
skoro se bilo pojavilo na tritu. Ajtel Kohun je bila
britanska slikarka nadrealista, imala je veza sa Zlatnom
Zorom i bila je OTO lan, kasnije je ostala lojalna Kenetu
Grantu i bila lan njegove New Isis Loe. Ogledalo koje je
koristila napravio je Frensis Kargig, aktivni druid, tako da je
i ogledalo veoma prilagoeno druidskoj simbolici. Ajtel
Kohun je i sama bila druid, tako da joj je ta simbolika bila
bliska. Ogledalo je drala umotano u originalnu ipkanu
tkaninu koja je sauvana uz ogledalo. Tkaninu je vezivala sa
tri vora, u skladu sa tri druidska vora prisutna u dizajnu
okvira ogledala. vorovi su bili obmotani utim kanapom
koji je ona zvala Um, skraeno od "umbilicus". Kad je radila
radove vidovitosti sa tim ogledalom jedan kraj tog kanapa bi
obmotala oko grudi, drugi bi iao oko ogledala i zatim bio
obmotan oko njene glave, pravei tako magijsku vezu
izmedju nje i ogledala. Rad sa magijskim ogledalima je OTO
praksa koju je Rojs davao svojim lanovima prvog stepena, a
ostala je sauvana u vajcarskom OTO-u koji je do kraja os-
tao magijska organizacija. Cilj koji je trebalo da se postigne
bio je da lanovi u ogledalu otkriju svoje "istinsko unutranje
sopstvo". uti kanap je naravno simbolina veza sa
astralnim telom i njegovim astralnim konopcem koji spaja
astralni dublet i fiziko telo. Definitivno moan magijski
predmet jedne velike Majstorice koji je, po nekim
informacijama, prodat po ceni od 3000 britanskih funti.POTREBAN ALATI I PRIBOR
ZA RITUALE I AROLIJE
VETICA

Razliite vetiije tradicije koriste razliita pomagala i
pribor. Tekst koji sledi bavi se tradicionalnim vetiijim
oruima karakteristinim za tradicije kao to su garden-
rovska i aleksandrijska.

Vetiiji tap - najvanije sredstvo arolije, moe biti
napravljen od najrazliitijih vrsta drveta kao to su: vrba,
oskorua, imela, leska ili zova. tap bi trebalo napraviti od
tankog stabla drveta, jednog ina u preniku i duine od
lakta do vrha kaiprsta. Dva ina sri izvaditi iz
unutranjosti pruta i upljinu ispuniti komadom platna, po
kome je kanuto 3-5 kapi krvi, Krv mora poticati od palca koji
se ubode potpuno novom iglom. Vrh pruta tada zatvoriti
voskom. Pentagram i magijsko ime vetice se iscrta ili
izgravira na prutu, koji se tada posveuje, vodom, vatrom,
vinom, uljem i tri puta se apne u prut ime boga i boan-
skog. Ove supstance predstavljaju 4 elementa.
Atame - Vetiiji no sa crnom drkom. Koristi se za
otvaranje kruga. Atame no i bode se koriste za izvodjenje
svih magijskih rituala i podvrgavanja osloboenih demona i
duhova.Okultna revija broj 1
105
Bi - drka bia je od breze, a 4 remena su od koe. Ova
sprava se koristi za obred uvoenja i simbol je snage i
dominacije. To je oruje Rogatog boga vetica i vrlo je vaan
u osnovnim ceremonijama.Na slici: Bi ritualno koriten u New Forest Kovenu
kojem je pripadao i Gardner


Pentakl - simbol elementa zemlje, pravi se od krunog
komada drveta obino oko 7 ina u preniku, sa urezanim ili
iscrtanim pentagramom. Takodje se moe napraviti od bak-
ra ili bronze.
Oltar - posveeno mesto ili predmet na kojem stoje ritualni
instrumeni koji se koriste u magijskom krugu.


Pehar - posuda koja se koristi za vino koje se nudi
bogovima. Obino je napravljena od metala i ispuni se vi-
nom i voem.
Okultna revija broj 1
106
Kadionica/gorionik - koristi se za gorenje tamjana i za
ohrabrivanje i pruanje dobrodolica dobrim biima, kao i
za teranje ravih.

Bolin - vetiji no sa belom drkom, koristi se za spravljanje
drugih instrumenata, urezivanje pentagrama na svee i dr.
Moe se koristiti samo izvan magijskog kruga.

Kotao - najee od elika. Moe biti i obian lonac za
kuvanje u kome se na ognjitu priprema hrana ili pie za
obrede.
Ue - magijsko dvostruko ue, napravljeno od vlakana
crvene vune ili traka. Pleteno je tako da ini omu, petlju na
jednom kraju, ime predstavlja enski aspekt. Drugi kraj je
ostavljen slobodan da predstavlja muki aspekt. Obmotati
ue oko vae glave i napraviti vor, nastaviti oko grudi i
vezati vor, zatim, oko bokova, pa vezati vor, onda oko
kolena, pa vezati vor, onda obmotati oko stopala, pa opet
vezati vor. Ue bi trebalo bi da bude dugako 9 stopa. Ovo
ue se nosi oko struka za vreme svih obreda i koristi se u
inima spajanja. Koristi se da spoji snagu stvaranja materi-
jalne osnove neophodne da ojaa vau volju. Oviti ue oko
vas, prolazei mukim krajem (kraj ueta koji simbolizuje
muki princip) , kroz omu (ensku), i privrstiti.

Steng - pravougaoni komad drveta od oskorue ili planin-
skog jasena, sa ravama na jednom kraju , koji se u stara
vremena koristio kao graa. Kraa verzija se koristila za
udaranje ritma prilikom igara u krugu.

Otvaranje kruga i prizivanje Kula
Straara

Emina

Potreban alat:

Atame ili magijski tap,
Voda pomeana sa solju (proiena voda).

Pre rada morate proistiti ritualni prostor. Uzmite posudu sa
slanom vodom i okrenite se prema Istoku. Popricajte vodu
prstima i recite "Proiavam ovaj prostor da bude spreman
za Veliku Boginju i Velikog Boga". Ponovite to na svim
stranama sveta (jug, zapad i sever).
Okultna revija broj 1
107
Nacrtajte krug ili ga zamislite oko oltara. Stanite na istonu
stranu sa atameom u desnoj ruci (ako ste denjak) uperenim
ka zemlji.Vizueliite zrak zelenog svetla kako izbija iz vaseg
atamea. Napravite tri kruga vizueliuci kako va zrak
postaje krug oko oltara i na kraju kugla unutar koje se
nalazite.
Kada ste zavrsili , kleknite ispred oltara i recite "Blagosloven
bio krug koji titi mene i moj rad."
Kada elite zatvoriti krug nakon magijskog rada, uinite to
na potpuno suprotan nain od otvaranja kruga.
Prizivanje Kula Straara
Jednom kada ste otvorili krug moete prizvati elementalne
duhove kako bi prisustvovali vaem ritualu. To nije
neophodno, ali e vau magiju ili ceremoniju osnaiti. Ako
to odluite da uradite, onda to morate uiniti pravilnim
redosledom.

1. Okrenuti se ka istoku , stati u poloaj Velike Boginje
(Poput znaka "X") sa rukama visoko uzdignutim i sa
magijskim tapom u desnoj ruci (ako ste denjak) i
recite:"Pozivam uvare Kule istoka , silina i inteligencija
vazduha, doite i blagoslovite moju magiju (ceremoniju,
aroliju ... zavisno od toga koji je cilj operacije koja se izvodi)
svojim moima". Mora se vizuelisati neto poput vazdunog
vrtloga ili tornada kako se pribliava sa istoka, dok se ne
zaustavi i ostane na istonoj strani kruga. Tada bi trebalo
kleknuti i nacrtati prizivni pentagram..

2. Okrenuti se ka jugu, stati u poloaj Velike Boginje (Poput
znaka "X") sa rukama visoko uzdignutim i sa magijskim
tapom u desnoj ruci (ako ste denjak) i rei:Pozivam
uvare Kule juga , silina vatre i promena, doite i
blagoslovite moju ceremoniju svojim moima". Mora se
vizuelisati neto poput vatrene kugle ili neeg slinog ako
vie odgovara, kako se pribliava sa juga, te staje i ostaje na
junoj strani kruga. Kleknuti i nacrtati prizivni pentagram.

3.Okrenuti se ka Zapadu , stati u poloaj Velike Boginje
(Poput znaka "X") sa rukama visoko uzdignutim i sa
magijskim tapom u desnoj ruci (ako ste denjak) i rei:
Pozivam uvare Kule zapada, silina vode i ljubavi, doite i
blagoslovite moju aroliju svojim moima". Mora se
vizualisati nesto poput kie, ili neeg slinog ako vie
odgovara, kako se pribliava sa zapada te staje i ostaje na
zapadnoj strani kruga. Kleknuti i nacrtati prizivni
pentagram.

4.Okrenuti se ka Severu , stati u poloaj Velike Boginje
(Poput znaka "X") rukama visoko uzdignutim sa magijskim
tapom u desnoj ruci (ako ste denjak) i rei:Pozivam
uvare Kule severa , silina zemlje i materijalnih vrednosti,
doite i blagoslovite moju aroliju svojom snagom i
moima". Mora se vizualisati neto poput stene,ili neeg
slinog ako vie odgovara, kako se pribliava sa severa te
staje i ostaje na severnoj strani kruga. Kleknuti i nacrtati
prizivni pentagram.

Kada je to gotovo , moe se zapoeti sa arolijom.
Kada se zavri sa arolijom , moraju se otpustiti uvari Kula
i zahvaliti im se na pomoci. Uiniti to na tano suprotan
nain od onog na koji su pozvani.To znai...
Okrenuti se ka Severu i stati u poloaj Velike Boginje.
Nacrtati terajui pentagram i rei: "Hvala vam to ste
prisustvovali ovom ritualu, idite u miru." Vizuelizacija je i
ovde bitna i zato ih treba zamisliti kako se udaljuju od kruga
odlaze, svaki na svoju stranu. Uinite to isto na zapadu, jugu
i istoku, uz odgovarajue promene u tekstu i invokacijama,
zavisno o kojoj strani sveta se radi. Ne bi trebalo zaboraviti
da im se zahvali!Na slici: Aleks Senders u magijskom krugu

Vetiije tradicije:
Gardnerova wicca

Emina

Nakon povlaenja zadnjih zastarjelih zakona protiv vjetica
1951., ponovo se poinje javljati interes za stare religije, a
posebice vjetiarenje. Gerald Brousseau Gardner, kasnije te
godine postaje direktor novootvorenog "Muzeja Magije i
Vjetiarstva" ("Museum of Magic and Witchcraft") -
Castletown, Isle of Man. Gardner poinje uspostavljati
kovene, koristei bazu ideja i rituala sabranih u njegovom
djelu "High Magics Aid" 1949.
1953. Gardner u svoj koven inicira Doreen Valiente. Doreen
pomae Gardneru oblikovati strukturu kovena, ispravljajui
i prilagoavajui njegovu "Knjigu Sjenki". Tako je
uspostavljena nova tradicija Gardnerova Wicca.
Gardner i Doreen su bili pod velikim utjecajem uenja
Charlesa Godfreya Lelanda, te kroz vrijeme tradicija popri-
ma elemente talijanskog vjetiarstva. Famozna knjiga
Doreen "Charge of the Goddess", jasno je inspirirana njego-
vim djelom.
Ostali aspekti tradicije poprimljeni pod utjecajem
Lelandovog pogleda na talijansko vjetiarstvo su rad i
okupljanje za vrijeme punog mjeseca, slavljenje zdruenja
Boice i Boga, rituali blagoslova torte i vina, i nagost u
ritualima.
Danas je tradicija uglavnom bazirana na radu u kovenima i
strogo slijedi put, hijerarhijsku strukturu neprikladnu praksi
Okultna revija broj 1
108
samotnica. Gardnerovi koveni dananjice ostaju vjerni sta-
rim vrijednostima prisege tajnosti, i novi inicijati obvezni su
izvriti prisegu tajnosti prilikom inicijacije. Zato garden-
rijanci dre svoje rituale I kovensku praksu tajnom neinici-
jatima? Budui da je jedan od najvanijih aspekata tradicije
razumijevanje kroz iskustvo, na ovaj nain svakom inicijatu
je dana prilika da za sebe istrai to znai koritenje osnov-
nog jezika tradicije i otkrije prirodu misterija.
Ponovni ulazak

Kada se vraate u krug idite istim putem kojim ste izali i
zatvorite vrata ili linije ponovnim spajanjem. Izvorno su
baena tri kruga: jedan noem, drugi posoljenom vodom,
trei incensom..
Da bi zavrili podiete no i peatite krug pravei
pentagram. Poljubite otricu noa i vratite se na mjesto.
Gardnerovi principi misterija koji ukljuuju wiccanske svje-
tonazore, ontologiju i etiku, mogu se kategorizirati na slije-
dee:
Jednom kada magijski rad zapone krug se ne bi smio
prekidati.

Stoac moi

- Inicijacija i prisega tajnosti pred bogovima
Svi imamo moi unutar naih tijela. To je ista mo koja se
koristi za iscjeljivanje i moe se vidjeti u obliku aure koja
moe micati neive objekte telekineza, koja vam
omoguava da vidite stvari u kristalnoj kugli ili tarot
kartama. To je vrlo impresivna mo i moe promjeniti va
ivot.
- Misterij Boice i Boga
- Snaga elementarnih uvara
- Reinkarnacija
- Magija i vjetije moi
- Zakon trostrukog povratka
- Wiccanski savjet
Kada god inite magiju, osigurajte se da budete neometani.
Svu energiju, koncentraciju i snagu stavljat ete u posao koji
radite. To ne moete postii ako brinete da e vas netko
otkriti, da e telefon zvoniti. Osigurajte se.
- Krug moi
- Kolo godine

Tradicija je usmjerena na svoju zajednicu i veliki znaaj
pridaje voenju i potovanju naspram svih osjetljivih bia na
putu ka duhovnoj zrelosti. Vjerovanje da vjetica ne moe
biti samotnica takoer je odraz ideje da osobni rast,
intelektualni i duhovni zavisi od utjecaja okruenja i ljudi
oko nas.

Glazba i ples

Jedan od naina da postignete i dovedete odreeni stupanj
energije u krug, je glazba. Veina plesova i glazbe u krugu
poinje polako i postupno se razvija sve bre i bre. Glazba i
ritam mogu uiniti da vam krv jurne kroz vene. Moete
osjeati toplinu to znai da je kontakt energija uspostavljen.
to pjevati? Ne neto poput mambo-jumbo, ili rijei koje ne
razumijete. Bolje da su rijei jednostavne i razumljive. inite
magiju za zaraivanje novca? Pjevajte onda o novcu:


MAGINI KRUG
Gospodaru i gospodarice, ja sam vaa vjetica. Usreite
me. Donesite mi bogatstvo. Emina
Moe se initi zemaljskim i nemistinim, ali je puno lake u
to unijeti osjeaje i to zapamtiti, nego neto poput: lamah,
baus, karbajski, sabalos

(Razraeno prema G. Gardneru i R. Bucklandu)


Zapamtite: jednostavnost i ritam.
Kada se spremate izvesti ritual krug mora biti baen i
posveen paljivije nego inae. Pobrinite se da vrak
ritualnog noa ili maa slijedi pravilnu liniju kruga tj. da
krug bude to pravilnije izrezan. Za ovo moete koristiti
kredu da bi pravilno obiljeili krug to je prostom rukom
nemogue napraviti.

Osjeaj/emocija

Osjeaj je vjerojatno najjai pojedinani element u magijskoj
praksi. Dobijte jasnu sliku u svom umu o onome to elite
uiniti. Razmiljajte o krajnjem rezultatu. Npr:
Pretpostavimo da elite napisati najprodavaniji roman. Ne
razmiljajte o sebi kao da stvarno piete roman. Radije
razmiljajte o romanu koji je ve napisan (s vae strane
naravno), prihvaen i izdan i vizualizirajte, u svojim
mislima, zavrenu knjigu. Vizualizirajte ju u tvrdom uvezu
ili u mekom u knjiarama. Ne gledajte stvar u nastajanju
gledajte ju dovrenu.
Osoba koja baca krug mora usmjeriti to vie energije kroz
no (ako se koristi) ili kaiprst desne ruke. Bitno je detaljno
napraviti prskanje i kaenje incensom. Takoer rad se
prilagoava krugu Esbata ili fazi mjeseca, nakon ega slijede
kolai, vino ili pivo. Za vrijeme uzimanja hrane razmilja se
(ili raspravlja ako je u pitanju grupa) kako e se obred
izvriti. Krug se nakon toga jo jednom uvruje slanjem
energije u no. Na samom poetku koncentrirajte se na slijed
rituala.Ulazak i izlazak

Za vrijeme rituala krug ne bi trebao biti prekinut. U nudi
krug je mogue napustiti i vratiti se, premda se izlazak i
ponovni ulazak u tom sluaju moraju raditi krajnje paljivo.
Naputanje kruga
S noem u ruci na istoku kruga izrezuju se vrata (pokret kao
da se ree kroz linije kruga), prvo sa desne, a onda sa lijeve
strane. Zatim se izlazi izmeu linija. Neki vjeci poinju s
rezom na tlu i penju se do pune visine, u luku, a zatim se
sputaju dolje do tla na drugoj strani kao da izrezuju
velika vrata. Ovo nije potrebno, dovoljno je da se izree
linija kruga. Nakon izlaska krug se privremeno zatvara iza
sebe.

Okultna revija broj 1
109

Vendi Rul, Vetica sa gitarom
Vendy Rul je australijska vetica i muziar. Rodjena je u
Sidneju 1967. godine i danas je jedan od vodeih i
najpopularnijih eksponenata paganske i vetiije muzike.
Tako Fiona Horn u svojoj knjizi Pop! goes the witch (2004.,
izdava: The Disinformation Company) ide ak toliko daleko
da Vendi smatra ivom Boginjom i jednom od
najtalentovanijih vetica na muzikoj pozornici u svetu. No,
Vendi nema publiku samo meu modernim veticama i
paganima o emu svedoi i Rejven Digitalis koji je u svojoj
knjizi Goth Craft: The Magickal Side of Dark Culture (2007.
izdava Lewellyn) tretira kao deo gothic i dark scene.
Vendi je pevala od malena, a sa petnaest godina poela je da
uzima privatne asove klasinog pevanja. To je odvelo u
dez vode tako da je sa 20 godina, dok je na univerzitetu
studirala dramu i literaturu, osnovala dez trio Wendy and
the Flyboys sa kojim je nastupala po lokalnim klubovima u
Melburnu. Po zavretku studija Vendi je pevala u nekoliko
rok bendova i produbljivala svoj interes za okultno
prouavajui tarot i astrologiju. Sa vetiarstvom je dola u
dodir nakon upoznavanja sa svojim suprugom, koji e joj
biti velika podrka i u duhovnom i u profesionalnom smislu.
Trudnoa i roenje sina 1992. godine Vendi su definitivno
usmerili na put Boginje. Paralelno sa praktikovanjem
vetiarstva, Wendi je pisala i pesme za svoj prvi album,
svaka je bila inspirisana po jednom velikom arkanom tarota,
no trebalo je vremena da to sazri i realizuje se. Otprilike u to
vreme upoznala je Rejel Semjuel, Engleskinju koja je svirala
elo, tako da su zajedno osnovale rok grupu The Raven, koja
je kasnije promenila ime u The Howl. Grupa se raspala 1995.
a Vendy i Rejel su skupa sa Kreg Petersonom poele da
nastupaju po klubovima u Melburnu i istovremeno krenuli
su da snimaju i album koji je izaao 1996. godine pod
nazivom Zero. Album, pun paganske i vetiije simbolike,
bio je veoma dobro primljen, pa ak i poreen sa albumima
izvodjaa kao to su Enya, Clannad i Cocteau Twins. Sledee
godine izlazi Continental Isolation, ostvarenje sa remiksima i
sa dve nove pesme, kao i Wendy Rule Live na kojem je bio
snimak koncerta odranog 1997. u Continental Cafeu u
Melburnu. Sledei album nazvan Deity izaao je 1998. i bavio
se Trostrukom Boginjom, a inspiracija za tekstove je u
najveoj meri bila pronaena u grkoj mitologiji. Sve je to
pratio raskoan zvuk ela, violine i perkusija.
Vendi se sledee godine vraa onome za ta se i kolovala.
Naime u Univerzittskom teatru Melburna postavila je
Okultna revija broj 1
110


dramu Underworld u kojoj je kroz muziku, ritual i poeziju
obradila motiv sumerske Boginje Inane koja silazi u
podzemlje.
Nakon te predstave budui da im se prikljuio i Sajmon
Dikson koji je zvuk obogatio dieriduom i embom, trio je
proiren u kvarter i bend je od tada nastupa pod imenom
The Wendy Rule and the Parallel Dream. U toj postavi je i 2000.
snimljen i album World Between Worlds.
Od januara 2001. Wendy zapoinje samostalnu muziku
karijeru, te odlazi na turneju po Americi i Evropi. Album The
Lotus Eaters joj izlazi 2003., a 2005. zajedno sa amerikim new
age pijanistom, duboko inspirisanim keltskim zvukom,
Gerijem Stedlerom izdaje album Deep within a Faerie Forest.Na slici: Vendi Rul u svom privatnom svetilitu

Izmedju ta dva albuma Vendi se na kratko vratila dez
korenima i izdala album A Night of Jazz na kojem je snimak
dez koncerta koji je ona odrala 2003. u Melburnu. Album
koji je usledio nakon tih izdanja bio je The Wolf Sky, izaao je
2006., sa temom amanskog putovanja, a na kojem je
otvarajua kompozicija po temi bila invokacija 4 elementa.
Album koji je izaao godinu dana kasnije, u neku ruku
osmiljen kao zvuna podloga za ritualni i meditativni rad,
nadovezao se na tu uvodnu invokaciju budui da mu tema i
jesu bila 4 elementa, te je tako i nazvan, Meditations on the 4
Elements, a predstavljao je kombinaciju recitovanja poezije i
zvukova ela i vibrafona u pozadini. 2010. izlazi njen za sda
poslednji album Guided by Venus na kojem se vratila svom
starom zvuku.
Sem toga to je, budui da nastupa na raznim paganskim i
vetiijim festivalima, muziar na neprestanoj svetskoj
turneji, Vendy Rul nikad nije prestala da bude i praktikujua
vetica. ta vie, s vremena na vreme poduava male grupe
onih koji bi eleli da ponu i sami time da se bave, a zadnji
put je primala prijave za nove lanove u avgustu 2010.


Liza Til, arobni glas enske
duhovnosti

Liza Til, vizionarska umetnica i ceremonijalna pevaica, vie
od dvadeset godina je jedan od najpopularnijih izvoaa
isceljujuih pesama i napeva u neopaganizmu i, naroto u
takozvanom pokretu enske duhovnosti. Po zanimanju
holistiki iscelitelj, po duhovnoj edukaciji svestrana, jer je
uila oboavanje Boginje od raznih Gurua, Lama i amana ,
a po zaredjenju Svetenica Brigid i Kuan Jin u The Felowship
of Isis. Astrolog je, bavi se tarotom i interpretacijom snova, a
i muzika joj tako raznolika. Muziki je duboko u amerikoj
folk muzici, odakle preispituje razne svetske muzike
tradicije koje se dotiu Boginje i njenog oboavanja. Za svoju
muziku kae da izvire iz njenog vlastitog iskustva
oboavanja Boginje, te da je pravljena da bude amanistika
isceljujua muzika. U mnogim svetskim enskim krugovima
tako se i koristi, tako da ako vas interesuje enska duhov-
nost obratite panju na nju.


Okultna revija broj 1
111
Witch Mark,
rokeri u Wicca kovenu


Na slici: Thelema

Witch Mark su vetiiji rok bend sa Floride. Da nije u
pitanju marketinki trik kojem pribegavaju mnogi slini
rok bendovi vreg zvuka svedoi linjenica da su svi
lanovi inicirani u gardnerovsku Wiccu, a Manun i The-
lema, koji i vode bend su oboje po 16 godina u Wicci,
gardnerovski su svetenik i svetenica 3 i vode koven
Path of the Sacred Pentacle. Muzika im je malo vri rok,
imaju dva albuma, a za sve dalje informacije vredi posetiti
njihov sajt na adresi:
http://www.witchsmark.com


Damh the Bard, moderni
druid u dinsu

U naem predstavljanju paganske i neopaganske kulture
odluili smo se za jednu od natprosenih linosti na toj
sceni. U pitanju je Dejv Smit koji nastupa pod imenom
Damh the Bard (to je velki oblik pisanja njegovog imena).
Irski folk je uio da svira od osme godine, a od jedaneste je
nastupao po irskim pabovima. Tokom devedesetih je treni-
ran za barda, poetu i pripovedaa u The Order of Bards,
Ovates and Druids, jednoj od veih i cenjenijih druidskih
internacionalnih organizacija. Tada je i formirao bend The
Spiral Castle koji je nastupao sa Robinom Vilijamsonom,
jednim od originalnih lanova poznatog avangardnog
benda Incredible String Band. Nastupali su na mnogim pa-
ganskim festivalima, ukljuujui i nastup na The Pagan
Federation International konferenciji pred 1500 ljudi. Od
2000-te zapoeo je solo karijeru albumom Hernes App-
rentice koji je dobio jako dobre kritike. Usledili su albumi
The Hills they are Hollow, Spirit of Albion, The Cauldron Born,
Tales from the Crow Man i As Nature Intended inspirisani
tematikom drevnih mitova i legendi Britanije i Irske, od
britanskih i irskih folklornih obiaja, preko Kralja Artura,
pa do Taliesina i Mabinoginona.
Dejv Smit je tako kroz muziku nastavio druidsku tradiciju
bardova i pripovedaa, nastupima ne samo po Britaniji i
Irskoj ve i po kontinentalnoj Evropi, Americi i Australiji
gde su poeli da ga zovu da svira na paganskim
festivalima. Prole godine je i iniciran kao novi Pendragon
u The Order of Bards, Ovates and Druids, to ga je uinilo
jednim od vodeih druida u Britaniji.
Muzika Damh the Bard je vrhunski britanski folk, iji
kvalitet nije prepoznat i priznat samo u paganskom
okruenju, ve i ire od strane magazina i medija koji prate
folk scenu gde je ak nazivan i plesnom folk verzijom
Dejvida Gilmora iz Pink Floyd.
Kada se tako spoje izvanredni kvaltet izvodjenja i tematika
kako inspirisana paganskim nasledjem, tako i prezen-
tovana od strane nekoga ko je veoma iskusan i angaovan
na internacionalnoj paganskoj sceni, onda to zvui kao do-
bitna kombinacija onima koji ve jesu deo te scene. Pagan-
ski festivali su u regionu jo uvek prilino nerealna ideja ta-
ko da je teko da emo Dejva Smita videti i u ovim kraje-
vima, tako da nam za sada ostaju njegovi albumi koje je la-
ko pronai na internetu i poruiti, a za sve dalje informacije
moe se posetiti nejgov sajt koji se nalazi na adresi:

http://www.paganmusic.co.uk/


Okultna revija broj 1
112
The Felloswhip of Isis: u
naruju Boginje Majke

Boidar Mii

(Tekst je objavljen u asopisu Tajne sredinom '90-tih. Ovde se
prenosi uz dozvolu autora, pri emu su uz tekst dodane neke
ilustracije koje se nisu nalazile uz objavljeni tekst. Za sve promenei
vezane za The Fellowship of Isis nastale od vremena pisanja ovog
teksta konsultujte njihove sajtove na adresama:
www.fellowshipofisis.com i http://www.thecircleofisis.com/)

Mala, u krenjaku izrezbarena, figurica Boginje, naena
blizu Vilendorfa u Austriji, predstavlja jedan od najstarijih
religijskih predmeta poznatih savremenoj nauci. Starost te
figure, koju su arheolozi veoma brzo nazvali Vilendorfskom
Venerom, procenjuje se na oko 28000 godina. Sem ovog
arheolokog nalaza, postoji jo mnogo dokaza, dodue
mlaih, ali zato ne imanje ubedljivih, da su prastanovnici
Evrope oboavali Boginju majku od koje je, po njihovom
verovanju, dolazilo sve to postoji, ukljuujui i udo
roenja, smrti i ponovnog roenja ...
Rimljani su, za vreme irenja uticaja rane rimske crkve,
poeli da reju pagani nazivaju seosko stanovnitvo koje je i
dalje praktikovalo prehrianske obiaje i potovalo drevna
boanstva, na ijem se elu nalazila Velika Boginja. Mat-
rijarhalna religija drevne Evrope je tokom narednih vekova
preivela u folklornim obiajima, druidskom kultu, kao i
meu srednjovekovnim veticama, koje je inkvizicija, u elji
da potpuno zatre prehriansku politeistiku religiju Evro-
pe, lano optuila za praktikovanje antihrianstva u naj-
vulgarnijem obliku.
Najvei broj onih, koji u dananje vreme sebe nazivaju
paganima, koriste tu re kao generalni izraz koji oznaava
pripadnike narodne religije, uglavnom politeistike, zasno-
vane na potovanju prirode i Velike Boginje. Kako u moder-
nom paganizmu ne postoje formalna struktura i hijerarhija,
bar ne u onom smislu kako je to uobiajeno u religijama kao
to su judaizam, hrianstvo ili, pak, islam, dananji pagani
deluju organizovani u relativno male grupe. Takve grupe se,
meutim, veoma esto udruuju u velike federacije takvih
zajednica poput The Covenant of the Goddess, The National
Alliance of Pantheists, The Pagan Spirit Alliance, The Pagan
Anti-Defamation League, ili pak The Pagan Federation.
The Fellowship of Isis, jedna od najcenjenijih i najznaajnih
internacionalnih paganskih organizacija, svoje sedite ima u
Irskoj. Ovu organizaciju, koja ima vie od 12000 lanova iz
vie od 80 razliitih zemalja, osnovali su Lorens i Pamela
Durdin-Robertson, skupa sa Olivijom Robertson u svome
porodinom zamku u Klonegalu.
Sutinski ciljevi ove religijske zajednice su izneti u njenom
manifestu, gde je navedeno da je organizacija osnovana sa
tendencijom da odgovori na pitanja poput Kako se inicirati
u misterije Boginje?", Kako doiveti blizak kontakt sa
njom?", Gde se nalaze njeni najblii hramovi i posveenici?"
i sl. U manifestu je takoe navedeno da je lanstvo otvoreno
za pripadnike svih religija, duhovnih tradicija i rasa, dok je
lanovima ostavljena sloboda da i dalje ostanu verni religiji
koju.slede.
Okultna revija broj 1
113
To znai da svako, ko u bilo kojem obliku potuje Boginju,
moe da postane lan ove organizacije tako da se u njoj
pored vetica, koje ine najvei deo lanstva, mogu sresti i
kabalisti koji priznaju princip ekinah, gnostici koji slave
Sofiju, budisti koji mantraju u ast tibetanske Tare, telemiti
koji prizivaju Nuit, pa ak i hriani privreni kultu
Bogorodice. U istom dokumentu se takoe navodi i da
rituali i liturgije The Fellowship of Isis striktno iskljuuju bilo
kakav oblik prinoenja krvnih rtava, kao i to da organi-
zacija ne ohrabruje asketizam.
Zajednice u koje se udruuju lanovi koji ive na istoj
teritoriji nazivaju se iseumi. Svaki iseum ima svoju
sopstvenu magiju i svoj specifian oblik delovanja, iji su
ciljevi obino odreeni boanstvom kojem je taj iseum
posveen. Tako, na primer, lanovi koji svoju karmu iste
kroz ekoloke aktivnosti biraju keltsku boginju Keridven za
pokrovitelja svoga iseuma, dok je izbor okultista obino
boginja Nuit.
Linija svetenstva koja egzistira u okviru The Fellowship of
Isis vodi poreklo, po predanju, od egipatske princeze Skote
koja je zajedno sa svojim suprugom Neleom u davnoj pro-
losti napustila Egipat i dola na sever Evrope. Svetenike ti-
tule se, po tradiciji, prenose naslednim putem, ali i ritualom
ordinacije. Sve svetenice i svi svetenici imaju ovlaenje da
izvode blagosiljanja dece, ritualna venanja, kao i posmrtne
obrede. Pored svetenstva u The Fellowship of Isis postoje i
takozvani hijerofanti. Oni, ba kao i u drevna vremena, pre-
dstavljaju osobe koje pomau novopridolim lanovima i
vode ih ka samospoznaji. Naime, The Fellowship of Isis svo-
jim lanovima omoguuje pohaanje autentinog kursa
samorazvoja, koji se sastoji od 32 radna stepena i 33. koji
predstavlja spontano mistino buenje.
Ovaj kurs je zasnovan na 33 unakrsno rasporeene take,
koje nastaju tako to osmokraka zvezda boginje Itar biva
podeljena etvorostrukim namotajem zmajolike boginje Tia-
mat. Rituali na kojima je ovaj kurs zasnovan ukljuuju obre-
de preporaanja (to je istovremeno i inicijacija u The Fellow-
ship of Isis, ordinacije i venanja, pet ceremonija elemenata,
12 planetarnih inicijacija i 12 rituala Zodijaka. Trideset trei
stepen, kao i svi naredni, nije vezan za neki specifian ritual
ili tehniku, ve se dobija incijacijom koja direktno dolazi od
boanstva.
Ovako koncipiran kosmiki dijagram ilustruje izviranje
ivota iz boanske materice, ali i put povratka u nju. Spiralni
namotaj i boginje Tiamat vezani su za prostor i za irenje, za
put opte svesnosti. etiri namotaja simboliu eterinu,
astralnu, spiritualnu i boansku sferu u ijem se sreditu
nalazi boanska materica, izvor celokupne kreacije. Ova
gradacija je suptilna poput duge. Osmokraka zvezda boginje
Itar se odnosi na vreme i na dimenzije ijim saimanjem se
dolazi do prosvetljenja. Osmokraka zvezda boginje Itar je,
takoe, povezana i sa sedam kosmikih zraka za koje se, po
okultnom uenju, smatra da polaze iz sazvea Velikog
medveda. Po dolasku do naeg Sunevog sistema preuzima
ih Solarni Logos koji ih dalje predaje u nadlenost sedam
planetarnih gospodara.
Iako su ritualne tehnike, The Fellowship of Isis u dobroj meri
zasnovane na Zodijaku, nauna validnost astrologije nije od
velike vanosti i nema mnogo uticaja na ovaj oblik
intuitivnog samoprobuenja. Horoskop, sagledan sa takvog
stanovita, treba da bude vien kao svojevrsna mandala koja
predstavlja veoma upotrebljivu mapu, koja vodi ka
prosvetljenju i koju treba tumaiti u skladu sa simbolinim
jezikom predaka. To znai da zodijaki ritual Riba donosi
ivot na Zemlji prezentovan boginjom Izidom u zodijakoj
neuoblienu kreaciju kroz kazan boginje Keridven, dok je
dok je ivot na Zemlji prezentovan boginjom Izidom u


konstelaciji Bika. Razvoj miljenja je inspirisan Artemidom i
Apolom u kui Blizanaca, u Raku se putem Tiamat i
Marduka ostvaruje kontrola zmaja koji simbolie podsvesne
instinkte, a upotrebom strasti se ovladava u Lavu uz pomo
egipatske boginje Sekmet. U Vagi boginja Dana daruje du-
hovnost, a kinesko ensko boanstvo Kvan Jin svojim tera-
zijama balansira racionalno miljenje i oseanja. korpija
donosi aktiviranje vatrene energije kundalini koja se potom,
uz pomo Brunhilde, transformie u Strelcu. U Vodoliji se,
konano, uz pomo boginje Junone na sva iva bia iziivaju
vode duha, najvie Sofije.
U studijskim materijalima The Felowship of Isis se ovako
rasporeeni stepeni esto porede sa simbolinim drvetom i-
vota drevnog Vavilona, ije se korenje iri kroz podzemni
svet boginje Alat, dok se deblo sa svoje dvadeset i dve grane
uzdie kroz nebesa. Bljetavo zraenje tee kroz grane koje
nose zvezdane konstatacije poput cvetova. Njihovi plodovi
jesu sedam svetih planeta, kao i Sunce, Mesec i Zemlja. Na
samom vrhu drveta sija zvezda Itar.
Tok The Fellowship of Isis inicijacije moe se ilustrovati hipo-
tetinim primerom ene srednjih godina koja eli da sledi
duhovni put boginje. Ona prolazi kroz ritual pre poraanja i
ceremoniju ordinacije prilikom koje je izabrala da bude sve-
tenica Artemide. Zatim igra ulogu Persefone u njenim mis-
terijama. Zbog svoga interesovanja za reinkarnaciju izvodi
rituale povezane sa magijom vremena i menama meseca.
Osea se privuena mitom o Atlantidi i, iz toga razloga, izu-
ava magiju boga Neptuna i boginje Ngame. eli da
pomogne i drugima da postignu harmoniju kroz kontem-
placiju i stoga bira da se usavri u zodijakoj misteriji Vage i
boginje Kvan Jin. Na ovaj nain ova ena, posle viego-
dinjeg rada, postie sedmi stepen obuke unutar The Fellow-
ship of Isis i uspeno vodi grupu specijalizovanu za transne
radove i vraanje u prole ivote putem regresije.
Tokom izvoenja The Fellowship of Isis rituala deavaju se
razliite vrste iskustava. Tako, na primer, osobe koje su pro-
le obred ordinacije esto izvetavaju da su, prilikom prema-
zivanja ela svetim uljem, u tom predelu oseali snano tre-
perenje nakon ega bi usledio snaan oseaj energetskog
protoka kroz celo telo. Sem toga, ponekad se deavaju i spo-
ntane astralne projekcije, kao i neoekivana vraanja u pro-
le ivote.
esti su i izvetaji po kojima su oni, koji su izvodili izvesne
rituale, nakon njih postajali svesni da su stupili u kontakt sa
jednom vrstom duhova koji se u vetiarstvu nazivaju fami-
lijarima. Kontakti sa ovakvim duhovima su veoma plod-
onosni, jer oni osobe koje su sa njima u komunikaciji podu-
avaju magiji i pomau im u spiritualnom napredovanju na
raz-ne metafizike.naine.
Za zodijake rituale je karakteristino da su oni pogodni
da nekoga dovedu u transno stanje. Za razliku od klasine
definicije transa, posle kojeg se gubi seanje na doivljeno,
Okultna revija broj 1
114

transevi koji nastaju kao posledica The Fellowship of Isis
rituala omoguuju
naknadnu svest o iskustvima koja se tokom njih deavaju.
Kako je bezbedan povratak iz stanja transa u stanje ordi-
narne realnosti apsolutno neophodan, rituali koji dovode do
transa se bezuslovno rade samo u prisustvu iskusnih sve-
tenica i svetenika, koji su u stanju da uspeno vode i nad-
gledaju celu ceremoniju.
The Fellowship of Isis je organizacija koja tei da kroz du-
hovni razvoj pojedinca utie na evoluciju celokupnog ove-
anstva. U svim The Fellowship of Isis ritualima se, kao cen-
tralni matrijarhalni izvor inspiracije, javlja Boginja majka. Za
to, po njihovim recima, postoji veoma dobar razlog. lanovi
The Fellowship of Isis naime smatraju da je neophodno povra-
titi ravnoteu izmeu oboavanja Boginje i Boga ne bi li se
spasao ivot na planeti. To je naroito potrebno uiniti na
Zapadu gde je najvea koncentracija energija Marsa i
Saturna, odnosno muke agresivne energije. Duhovni uticaj
Boginje je potreban da umiri violentne energije Marsa, kao i
da Satum naini blaim.
Kako znaajne promene poinju da se deavaju kada neka
vrsta doe u opasnost da bude unitena, sledbenici puta
Boginje okupljeni u The FelIowship of Isis smatraju da svojim
aktivnostima za zatitu prirode, kojima se trude da svet spa-
su ekoloke katastrofe i totalnog unitenja, bitno doprinose
globalnoj transformaciji koja oznaava konaan poetak no-
voga doba. Da bi se taj proces ubrzao, mora se prekinuti sa
staroeonskim prezirom prema ljudskom telu i materiji, a fi-
ziko ponovo sjediniti sa duhovnim. Rituali i meditacije u
kojima su sadrani razliiti oblici umetnikog ispoljavanja,
ali i smeh, radost i poletna pesma, predstavljaju, po milje-
nju lanova The Fellowship of Isis, idealan put kojim se moe
postii mistino buenje celog oveanstva koje nam
neminovno sledi.

Korisne web adrese:

Yahoo.grupa:
http://groups.yahoo.com/group/circle_of_Isis/

Fellowship of Isis Central:
http://www.thecircleofisis.com/

Facebook grupa:
http://www.facebook.com/group.php?gid=361723650498

Fellowship of Isis blog:
http://fellowshipofisiscentral.blogspot.com
Zavera je jaa od magije
Vudu Mambo Rasin
Haianska izreka kae: "Konplo pi fo pase wanga", doslovno
bi to mogli prevesti kao: "Zavera je jaa od magije." To bi
znailo da ako je lopov tipovao vau kuu moete da prime-
nti sve magije za zatitu koje elite, on e provaliti u nju i
pokrasti Vae stvari ako on to zaista hoe. Ako ste udati i
Va suprug Vas vara sa neijom tuom enom, ak ni taj
drugi suprug, naoruan mougom, nee zaustaviti Vaeg
supruga u prevari ako on stvarno to hoe, tako da sva lju-
bavna magija ovog sveta nee tu napraviti neku razliku. Ako
ste bez posla, a vlada nezaposlenost, moete da pribegnete
svim moguim magijama za zapoljenje ako postoji
samo deset poslova i stotinu ljudi koji ih ele i svih stotinu
izvode magiju za njih, devedeset od njih sto e i dalje biti
razoarano. I to je razlog zato bi P u rei pagan trebalo da
oznaava POLITIKO. Ne moemo da napravimo svet
onakvim kakav bi mi voleli da on bude, ne moemo da ma-
gijskim putem dignemo trulu ekonomsku politiku, ne moe-
mo da bacamo arolije protiv rata kada kompanije os-tvaru-
ju milione pravljenjem bombi. Stoga, to da se uopte smara-
mo sa magijom? Zato to to usmerava stvari u pravom sme-
ru. Bavite se politikim delovanjem, materijalnim i fizi-kim
poslom koji ostavlja magiji prostor u kojem moe da iznedri
plod.
I TADA izvedite magiju.

Ljubav i mir.Na slici: Mambo Rasin
Okultna revija broj 1
115
Kratka preporuka za nekoliko
paganskih filmova

Koji bi se filmovi mogli preporuiti paganima? Iako
to naravno zavisi od linog ukusa, mi smo odluili
da izdvojimo tri filma koji bi mogli biti zanimljivi.
Prvi je Boudica, Warrior Queen iz 2003. godine. U
pitanju je pria o keltskoj kraljici iz prvog veka koja
se borila protiv Rimljana. Film je oigledno nastao
na talasu filmova potaknutih filmom Braveheart, ali
mnogo ma-nje sledi njegovu matricu i ima mnogo
manje recik-liranja nekih njegovih momenata od
recimo filma The Gaul, prikazivan i pod imenom
Druids, snimljenog dve godine ranije. Ako zane-
marimo neke neloginosti i istorijske netanosti,
Boudica je pria o herojstvu, asti, paganskoj slavi i
hrabrim enama, i moe biti prilino inspirativna
paganima generalno, a naroito onima koje inte-
resuju Kelti i keltski paganizam.
Sledei film koji bi se mogao preporuiti jeste The
Wicker Man, ali obavezno samo original iz 1973., a
nipoto ne i rimejk iz 2006. Film je inae bio kultno
kinematografsko ostvarenje za veinu ranih muzi-
kih grupa koje su svirale neo-folk, koji je opet
veoma bio inspirisan evropskom paganskom tradi-
cijom. Radnja filma poinje tako to na jedno
britansko ostrvo alju policijskog istraitelja da
ispita nestanak devojke za koju metani tvrde da
nikad nije ni postojala. Ubrzo se ispostavlja da na
ostrvu jo uvek slede stare paganske obiaje to se
zavrava ljudskom rtvom. Paganizam nije pred-stavljen ba onako kako bi pagani smatraju da bi
trebalo, ali film je i dalje odlian, sa fenomenalnom
atmosferom i izvanrednim ulogama koje su odigrali
Kistofer Li i Brit Ekland.
I kao trei mogao bi se preporuiti ultimativno omi-
ljeni film veine pagana i neopagana. U pitanju je
The Mists of Avalon iz 2001. uradjen po istoimenom
bestseleru Merion Cimer Bradli, koja nije bila paga-
nin ve svetenica Liberalne katolike crkve, ali je
napisala izuzetno pagansku knjigu u kojoj pria
priu o Kralju Ar-turu iz ugla Morgane LaFej i
sledbenica stare religije Velike Majke. Apsolutno
preporuljivo za gledanje.

Okultna revija broj 1
116

INKUBUS SUKKUBUS INTERVJU

Inkubus Sukkubus su poznati paganski rock bend iz Velike
Britanije i za Okultnu reviju ih je intervjuirala Kristina
Ravenheart iz Rijeke. Na pitanja je odgovarao Tony Mc-
Cormack.

- Kakve su vae uspomene na 70-te i 80-te? Kako sad gledate na
punk koji je tada bio aktualan i da li postoji mogunost da je on
otvorio prostor za neke oblike alternativne duhovnosti?

Gledajui unazad tada je svijet bio stvarno drukiji,
drutvo je bilo drukije i ljudi su imali vrlo razliitu etiku,
moralne vrijednosti i standarde. Na neki nain punk rock
revolucija koja je procvjet doivjela u ljeto 1977. bila je
poetak onoga to je danas postao moderni svijet. Meutim
moderni paganski/vjetij pokret je poeo bar dvadeset
godina prije toga i bio je veoma dobro uspostavljen u
kasnim ezdesetim i ranim sedamdesetima i mnogo je vie
bio povezan sa Flower Power pokretom i seksualnom
revolucijom koja je poela u ezdesetima. Iako je moderni
paganski/vjetiji pokret postojao i ranije i o njemu se esto
prialo, bio sam veoma svjestan toga jo kao dijete, on je
uvijek bio veoma u andergraundu.. Punk rock revolucija
zbilja nije bila vezana za duhovne stvari, ona je u biti bila
reakcija na ono negativno u svijetu u to vrijeme.

- Svirali ste na paganskim i Wicca festivalima, a svojevremeno
ste veoma esto bili gosti na The Pagan Federation skupovima.
Koji je biova prvi dodir sa Wiccom i to ona za vas privatno
znai?

Moj prvi kontakt sa stvarnom Wiccom (Wicca u smislu
moderne paganske religije pokrenute od strane Geralda
Gardnera), bio je kada sam sredinom 80-tih otkrio da je
neki od mojih prijatelja koriste. I prije toga sam imao
nezavidno znanje o okultnom, paganizmu i Wicci. Wicca je,
kako sam ve rekao, moderna religija i iako je zasnovana
na povijesnom vjetiarenju nema direktne veze sa
drevnim vremenima ili sa srednjim vijekom.

- Kako vi osobno koristite Wiccu i da li pripadate nekom kovenu?

Nekad davno sam bio u kovenu, ali sam otkrio da je
formalnost malo ograniavajua tako da je sada koristim
izvan kovena.

- Kakav je va pogled na suvremenu pagansku scenu u V.
Britaniji? Da li su vam se neke knjige, ili autori, na tu temu
naroito svidjeli u posljednje vrijeme?

U Britaniji postoji velika paganska scena, a Kate West
izgleda kao najpopularniji autor u ovom trenutku.


Okultna revija broj 1
117

- Vi ste u vrijeme New Age i zvune paganske folk glazbe bili
vjerojatno prvi paganski rock bend. Da li sada ima slinih
paganskih rock bendova i, ako ima, koga biste mogli izdvojiti?

Mnogi paganski bendovi imaju tendenciju da sviraju folk
muziku. The Dolmen su dobar bend koji sviraju folk, ali sa
rokerskim elementima. Legend su takodje paganskli rock
bend.

- Mnoge Inkubus Sukkubus pjesme slave paganizam to je vrlo
inspirativno. Da li je Inkubus Sukkubus glazbena grupa sa
misijom?

Ne, nismo grupa sa misijom, ali nam je cilj da pruimo
glazbu koja bi bila pozadina paganskog iskustva.

- Ranije u osamdesetim je profil prosjenog Wiccana u Britaniji,
bar po rijeima Vivianne Crowley, bio drugaiji nego danas.
Danas se stjee utisak da ima mnogo vie mladih iz raznih
potkultura, od kojih je gotik moda najzastupljenija. Koliko ste vi,
po vama, doprinijeli tome?

Kau da je to tono, ali ja to stvarno ne znam zasigurno, ali
izvjesno je da sada ima mnogo vie gotiara koji su pagani,
nego to je to bilo prije dvadeset godina.Na slici: Inklubus Sukkubus u Meksiku

- Kada ste trebali svirati u Meksiku koncert je otkazan zbog
svinjske kuge, a vi ste dospjeli na stranice tabloida, poput The
Sun, zbog mogunosti da ste zaraeni. Sa ove distance djeluje
malo kao magijski sinhronicitet da idete u Meksiko kako bi
predstavili album koji je posveen meksikom prazniku Dana
mrtvih i da se tamo suoite sa moguom smrti. Kako vam to sada
izgleda?

Pa sad, oduvijek sam se zanimao za pandemije i prouavao
ih. Tako da znam da je samo pitanje vremena kada e se


neka ogromna bolest rairi po planeti, vjerojatno u
narednih 10 godina. Tako da kada smo bili tamo i kada su
dole te vijesti, negdje u pozadini svijesti nisam uope bio
iznenaen, iako djeluje vie od koincidencije da je to bilo u
Meksiku, a na album se zove Viva la Muerte. Kada sad
pogledam unazad ono to me stvarno iznenauje jest to da
mi nismo u stvari bili uplaeni. Mogao bih pomisliti kako
smo mogli biti veoma zabrinuti, jer iako je u tom trenutku
svatko tamo mislio da e svijet da pretrpi drugu Crnu Smrt.
I ulice su bile puste jer se infekcija poela iriti po svijetu,
sve je u stvari izgledalo kao u nekom filmu.

- to se novo moe oekivati od Inkubus Sukkubus - a? Novi
projekti? Nova izdanja? Projekti sa strane?

Upravo smo zavrili snimanje i mijeanje naeg novog
albuma "The Goat" koji e biti izbaen 12. studenog, zato se i
stvaranje ovog intervjua toliko odgaalo.

- Prije nekoliko godina se prialo o vaem DVD-u. to se s time
dogodilo i da li emo u budunosti oekivati da izdate DVD?

Imamo snimljen koncert, ali jo nismo zavrili veliki posao
obraivanja toga snimka.

- Budui da ste ili ak u Meksiko, postoje li anse da vas vidimo
u regiji?

Ne vidim zato ne biste, ali bi neki lokalni promovitelj
morao da nas rezervira poto mi nemamo ni jedan kontakt
u vaim krajevima.

- Da li imate neku poruku za mlade ljude koji vole vau muziku i
tek otkrivaju paganski put?

Samo da im kaem da tamo negdje postoji itav fantastini
natprirodni svijet koji eka da ga otkriju. I hvala vam na
vaem vremenu, te nastavite raditi dobre stvari ...


Okultna revija broj 1
118
Zevsa mi, bogovi ponovo
ive na Olimpu

Boidar Mii

(Tekst je preuzet iz asopisa Mistika uz saglasnost autora)

Posle decenija stroge zabrane poklonici Zevsa, Aresa,
Afrodite i drugih bogova sa Olimpa su priznati u Grkoj
kao pripadnici zvanine religije. Ostaje neizvesno u kojoj
meri e odluka Atinskog suda da izmeni sliku jedne od
najhrianskijih zemalja Evropske unije.


Godina je 2004. Mesto dogaanja je Atina u Grkoj, a povod
otvaranje 28. (modernih) letnjih Olimpijskih igara.
Desetine bubnjara ulaze na stadion Spiridona Spirosa Luisa.
U trenutku zapaljene strele prekrivaju nebo i padaju u vodu
na ijoj povrini se pojavljuju plameni olimpijski krugovi.
Neto kasnije pred publiku izlazi Kentaur, pa grki bog
Eros... Ceremoniju direktno prenosi itav svet, ali deo u ko-
me se pojavljuje minojska svetenica u toplesu cenzurisan je
pikselizacijom" njenih golih grudi.
Hiljadu i est stotina godina ranije rimski car Teodosije
zabranio je Olimpijske igre kao isuvie paganske". Sline
zamerke imale su 2004. neke ekstremne hrianske grupe,
koje na sreu nisu unitile olimpijski stadion kao to je to
uradio Teodosijev naslednik. Predstavnici Grke pravo-
slavne crkve izjavili su da ne vide nita loe u predstavi
kojom su otvorene Olimpijske igre, jer su drevni bogovi i
religija koja ih je slavila mrtvi ve 2000 godina".
Da li je stvarno tako?
Na stranu to je dobrim delom grki politeizam uticao na
nas i nae narodne obrede: smatra se, na primer, da je ono
uveno podvriskivanje u kolu - ju, iju, iju ju" - preuzeto iz
kulta grkog boga Dionisa. Vie istoriara tvrdi da su vile iz
nae narodne poezije i mitologije zapravo grka boginja
Hekata i Erinije koje je prate, to su potkrepili analizom
narodnih pesama. Sve to, naravno, moe da bude zanimljivo
i da ima poseban znaaj za ljude sa ovih prostora, ali ostaci
grke narodne religije u naem folkloru ne predstavljaju
preivelu ili rekonstruisanu grku prehriansku religiju u
svom izvornom obliku.

JAVLJANJE AFRODITE

Jedna od prvih neopaganskih religija u Americi, moda ak i
prva, bila je Afroditina crkva koju je osnovao Gleb Botkin, sin
lekara ruske carske porodice. Na poetku svog emigrant-
skog ivota, u periodu od 1929. do 1937, Botkin je pisao
knjige o porodici Romanov, ali i novele o enama koje
oboavaju mukarci, sa naglaskom na boansku enstve-
nost. Naroito su zanimljive Besmrtna ena" i Bog koji se
nije smejao".
U prvoj noveli Botkin opisuje ruskog emigranta koji posle
Velikog oktobra" bei u Ameriku gde ima viziju boginje
Afrodite, zbog koje odbacuje hrianstvo i prihvata drevnu
religiju. U drugoj noveli, jo vie autobiografskoj, govori o
Rusu koji se sprema da postane pravoslavni svetenik, ali ga
mue vizije u kojima nagi oboavaoci Afrodite pevaju
litanije, pale mirise i posle polaganja cvea na stopala njene
statue zapadaju u dubok san. Rastrzan izmeu vizije i crk-
venog uenja, prema kome su sve ene grene, on konano
spoznaje da su ene najistije i najsvetije iskustvo koje neko
moe da ima i naputa manastir.
Botkin je svoju viziju" realizovao 6. maja 1938. osnivanjem
Okultna revija broj 1
119


Afroditine crkve u Njujorku sa oko 50 sledbenika. Lino je
napisao tri liturgije koje su svake nedelje pevane ispred
oltara na kome su bile statua Afrodite i devet zapaljenih sve-
a. Botkinovom smru, 1969. godine, ugasila se i njegova
crkva.

ZLOUPOTREBA RELIGIJE

Sledei pokuaj da se u Americi osnuju grupe koje bi sledile
antiki grki paganizam zbio se 1972. godine.
Na Saboru Temide, zamiljenom kao ekumensko okupljanje
dvadesetak amerikih neopaganskih grupa, dolo je do
otrog razmimoilaenja u stavovima. Predstavnici Psiho-
deline crkve Venere i Helenskog Reda bili su zamoljeni" da se
udalje.
Psihodelina crkva Venere je bila zanimljiva kontrakulturna
grupacija nastala iz Lige za seksualnu slobodu koja je
uestvovala na protestima za prava LGBT populacije i prava
nudista. Deferson Poland, osniva crkve, doao je na ideju
da spoji oboavanje, kako je zamiljao da bi to trebalo da
izgleda, boginje Venere/Afrodite sa tada aktuelnim psiho-
delinim pokretom i upotrebom marihuane. Bizarna ritualna
okupljanja odravala su se u dimu kanabisa, kada bi neka
naga ena, koja je predstavljala Veneru, legla na oltar vagine
premazane medom, koju bi svi prisutni lizali, to je bila
predigra u opte orgije. Crkva je imala vie od 700 lanova,
ali je prestala sa radom brzo posle raskola na Saboru.
Helenski Red je prekrio zaborav. O njemu skoro da nema
informacija. Pominje ga u samo jednoj reenici Margot Adler
u svojoj studiji amerikog neopaganizma Drawing Down
The Moon", uz napomenu da su izbaeni sa Sabora zbogrtvovanja ivotinja".
Ne zna se da li je ta grupa bila povezana sa Helenskom
londonskom crkvom Afrodite - verovatno nije - koja je radila u
Engleskoj sve dok policija nije rasturila okupljanje u potrazi
za marihuanom.

DREVNA PROROITAOd tada pa sve do poetka 21. veka sporadino su se po-
javljivale informacije o grkim neopaganskim organizaci-
jama u Americi, poput Dionisove crkve, ali bi posle natpisa u
medijima jo bre iezle ili se sklonile od oiju javnosti.


Okultna revija broj 1
120Tek pre nekoliko godina ustalile su se tri organizacije. To su
Helenion koji praktikuju helenski rekonstruisani paganizam
nazvan Helenismus, zatim Elaion koji takoe praktikuju
helenski rekonstrukcionizam koji nazivaju Dodekatheism
(vera u 12 bogova) i Neokoroi koji se vie oslanjaju na
istorijske izvore o grkoj paganskoj religiji i tee da je
obnove u izvornom obliku.
Organizaciju sa drugaijom koncepcijom, koncentrisanu na
kult boginje Hekate, osnovali su britanski okultisti srednje
generacije, Sorite d'Este i Dejvid Rankin. Njihov Covenant of
Hekate je internacionalna organizacija koja svoje uporite
nalazi u spisu Haldejska proroita iz 2. veka pre Hrista. U
njemu je Hekata predstavljena kao Dua Sveta", Gospo-
darica ivota" i Prva po snazi", to je ini Soterom, odnosno
Spasiteljkom i Inspiracijom onih koji trae spoznaju i spas -
Henosis" (jedinstvo sa jednim, odnosno izvorom Monade).

Za razliku od drugih grupa vienih kao organizacije
folklornog karaktera bez duhovne snage, Sorita d'Este
razrauje ezoterinu doktrinu koja se granii sa grkim sre-
tanjem sa egipatskom i jevrejskom mudrou. Ovaj, u osnovi
gnostiki spoj, iznedrio je u osvit nove ere hrianstvo kao
doktrinu spasa due. Tako Hekata kao Spasiteljka stoji izme-
u boga Zevsa, kao onostranog Sunca koje vlada Olimpom i
boga Heliosa kao ovostranog Sunca kakvo poznajemo. To je,
na neki nain, potvreno i u takozvanim enohijanskim vizi-
jama skupljenim u knjizi Vizija i Glas", objavljenoj daleke
1909. godine.
Ti zapisi otkrovenja, za koje se veruje da su dolazili od
anela, na taj nain imaju svojevrstan dijalog sa Haldej-
skim proroitima" po pitanju Hekate. Komunikacija u njima
je nazvana enohijanskom, jer upuuje na jezik anela koji jebiblijskom proroku Enohu otkrivao tajne Univerzuma.
Aneo jednog od Nebesa kae da je Hekata kraljica svega
to postoji, kako na nebesima tako i u podzemlju, te da vlada
svime vezanim za vetine magije, to je skoro identino
onome to se navodi u Haldejskim proroitima", da bi u
nastavku otkrovenja, a u delu koji se odnosi na Sveti gral,
aneo jednog drugog Neba identifikovao Hekatu kao
iskupiteljku koja svojom rtvom obnavlja svet. Da li zbog
svog ezoterinog pristupa ili akademskih i umetniki nadah-
nutih publikacija koje izdaju, ali ovo je jedna od najbre
rastuih grupa posveenih grkom paganizmu.

ZASEDANJE NA OLIMPU

Za razliku od svojih istomiljenika u svetu grki neopagani
su morali da preu trnovit put da bi im se dozvolio rad u
domovini. Kruile su prie da su stara oboavanja preivela,
da se obredi obavljaju u peinama u koje se ulazi kroz tajne
prolaze iz nekih vila u okolini Atine...
Posle vie decenija zabrane, atinski prvostepeni sud je 2006.
prihvatio zahtev udruenja Elinais i njegov statut kojim se,
ostalog, predvia odravanje verskih obreda, venanja,
krtenja i sahrana u prisustvu svetenika i svetenica
starogrke paganske religije.
U prolosti se Grka pravoslavna crkva protivila
priznavanju starogrke paganske religije, a danas, u skladu
sa propisima Evropske unije, uti. Ako neki svetenik i
progovori o oboavanju starih bogova, to je u negativnom
kontekstu sa minimalizovanjem broja vernika bogova sa
Olimpa.
Najvea organizacija koja okuplja grke pagane i predstavlja
ih u svetu je Vrhovni savet etnikih Helena. Osim nje, u Grkoj
deluju i Drutvo antikih Helena, Religijska zajednica Tirsos i
Labris. Grki pagani insistiraju na tome da nisu neopagani,
ve slede istinsku prehriansku religiju koja je orijentisana
na oboavanje dvanaest olimpijskih bogova (Zevs, Hera,
Posejdon, Apolon, Artemida, Afrodita, Ares, Hefest, Atina,
Hermes, Demetra i Hestia ili u nekim sluajevima Dionis).
Pored njih, oboavani su i duhovi prirode i heroji.
Kako Pravoslavna crkva slavi samo poginule u bitkama iz
hrianskog perioda istorije, grki pagani odravaju obrede
u ast poginulih u bitkama kod Termopila, na Maratonu,
kod Salamine i u drugim antikim bitkama.

KLANJE JE ZABRANJENO

Vaan deo grkog politeizma bilo je prinoenje rtvi
bogovima, bilo u vidu darivanja, prosipanja tenosti ili
prinoenja voa. Pored toga, stari Grci su svojim bogovima
rtvovali i ivotinje. U dananje vreme, uzimajui u obzir
Okultna revija broj 1
121
Treskeja, oivljavanje drevne
trake religije
stroge sanitarne odredbe EU o klanju domaih ivotinja,
teko bi bilo da se obezbedi dozvola za rtvovanje, pa su
grki pagani morah da odustanu od ovog oblika oboavanja.
Verovatno bi se pobunile i organizacije za zatitu ivotinja.

Koliko ima sledbenika stare religije u Grkoj teko je rei. Na
festivalima koje organizuje Vrhovni savet etnikih Helena
okupi se vie hiljada ljudi, pa se procenjuje da ih ima ak 100
000!
Da su neke zemlje od grkog paganizma napravile i unosnu
turistiku atrakciju pokazuje i primer Turske, u kojoj je, pre
nekoliko godina, u blizini arheolokog nalazita hrama
Hekate organizovan festival pod nazivom ,Hekatazia na koji
su doli ne samo grki pagani, ve i oni iz Engleske,
Nemake i Amerike.
Teko je zamisliti da bi grko Ministarstvo kulture dozvolilo
odravanje verskih obreda u antikim hramovima kakvi su
oni na atinskom Akropolju, Posejdonov hram na Sunionu i
mnotvo drugih po itavoj Grkoj. Ne samo to su spomenici
kulture, ve su mnogi i pod zatitom Uneska. Decenijama se
ulazak dozvoljava samo strunjacima, jer bi ih prolazak
miliona turista koji svake godine poseuju Grku otetio.


Treskeja je vodea paganska organizacija u Bugarskoj i bavi
se oivljavanjem slavljenja drevnih boanstava tog podru-
ja. Delom postoji slinost tih boanstava sa drevnom hele-
nskom religijom, neka boanstva su ak ista kao to je to
recimo Hekata, a delom su u pitanju boanstva karak-
teristina iskljuivo za traanski panteon.
Hrianski i muslimanski obredi su priznati od dravnih
matinih slubi i veliki broj Grka se venava i krtava samo
u crkvi, a ne i kod matiara. Da li e Grka pokleknuti i pred
ovim zahtevom svojih pagana, ostaje da se vidi. injenica da
jedna od najhrianskijih zemalja Evropske unije postaje sve
vie otvorena za svoju vlastitu pagansku prolost, ostavlja
veliku mogunost da se tako neto i dogodi u budunosti.
Osnivai Treskeje su Ekaterina Ilijeva i Georgi Miev. Ko
prati izdavake planove veih svetskih izdavaa ezoterine
literature primetie da je jedan od kvalitetnijih britanskih
izdavaa, Avalonia, za 2012. najavio izdavanje knjige Thracian
Magic Georgi Mieva, tako da se moe oekivati da e Tres-
keja, uzimajui u obzir i njihovu brojnost u Bugarskoj, kao i
intenzitet i dinamiku njihovih aktivnosti, u narednim godi-
nama postati veoma zanimljiv i nadasve konstitutivan deo
internacionalne paganske scene. Za sada su vrsto povezani
sa internacionalnom The Pagan Federation, a slike koje ilus-
truju ovaj tekst su sa festivala proslave letnjeg solsticija koju
su odrali na lokaciji drevnog trakog hrama u mestu
Starosel. Festival je trajao dva dana, a ukljuivao je pre-
davanja, izlobu vizuelne predatave Boginje na tlu Bugarske
od antikih dana do danas, kao i rituale, grupno ritualno
skupljanje bilja i sl. Dodatne informacije mogu se nai na
sajtu Treskeje:

http://threskeia.webs.com


Okultna revija broj 1
122
Hel - izvor znanja o
budunosti

Vesna Kakaevski


Mnogo jo znam mudrosti, /mnogo jo vidim budueg,
Boanstava sumrak / Bogova rata sudbinu.

Ove rei izgovara nordijska proroica Vala u jednom od
svetih germanskih spisa - Voluspi. Volusp, to u prevodu
znai Vienja proroice, predstavlja jedan od
najreprezentativnijih opisa vienja budunosti kod starih
Nordijaca. Po predanju, Vala, odnosno volva, otkrila je tajne
budunosti Odinu, koji je doao da je poseti u podzemnom
svetu. Njena predskazanja zasnivaju se na vizijama koje je
dobila boravei u svetu u kome vreme nema nikakvog
znaaja - svetu mrtvih. Valina kazivanja znaajna su nam jer
otrivaju jedan interesantan metod proricanja budunosti u
nordijskoj tradiciji, metod poznat kao sp. Ovaj metod
povezan je sa vidovitou jer svoju osnovu ima u vrstoj vezi
koja postoji izmeu sp - praktiara i onog to se u
psihologiji naziva kolektivnim nesvesnim. Videemo da se u
nordijskoj duhovnoj tradiciji kolektivno nesvesno gotovo
identifikuje sa podzemnim svetom koji je meu Nordijcima
bio poznat kao Hel.
Svima je poznato da su stari Nordijci koristili Rune u
divinacijske svrhe. Uz pomo Runa ovek dolazi u dodir saNa slici: "Hermod before Hela" (1909) Don arls
Dolmen

Na slici: Dajana Pakson

duhovnim svetom na posredan nain, putem simbola i to je
osnovna karakteristika ove forme divinacije. Sp metod je
mnogo direktniji - ovek u stanju transa stupa u bezvremeni
svet Bogova i duhova bez ikakvog posrednitva. Ovakav
nain proricanja je, inae, deo seidr-a, nordijske magijske
prakse koja se moe okarakterisati kao amanizam. Sve
magijske tehnike koje spadaju u seidr imaju trans za svoju
osnovu, izmeu ostalih i sp. Ulazak u stanje transa
predstavlja, dakle, poetak praktikovanja ove magijske
tehnike koja za krajnji cilj ima sticanje uvida u budunost.
Budui da su se ene najee bavile seidr-om, logino je da
su one vrile i proricanja praktikujui sp. Kako je uopte
izgledao jedan sp ritual? Svetenica bi sela na posebnu
stolicu za proricanje koja sa zvala seidhjalar ili valaskjalf.
Ostali uesnici pevali bi magijske pesme koje su imale da
omogue dui sp - praktiara da lake nae put u podzemni
svet, svet u kome su pohranjena sva znanja o budunosti.
Nekad bi se prizvala totemska ivotinja osobe koja odlazi u
podzemlje jer je tako ovo duhovno putovanje postajalo
lakim i sigurnijim.
Neopagansko drutvo Hrafnar(Gavranovi) koje kao svete-
nica vodi Dajana Pakson, danas izvodi sp rituale na nain
na koji su to inili stari Nordijci. Uz neznatne izmene, oni se
trude da oavaju ovu tradiciju proricanja koja u njihovom
izvoenju izgleda ovako: praktiari se prvo ritualno iste
dimom magijskog bilja. Nakon toga se pronae pogodno
mesto na kome e ritual biti izvren, tj. je mesto koje
karakterie specifina vrsta energije. Da bi se lanovi grupe
to bolje pripremili za proroki trans jedan od njih udara u
bubnjeve dovodei tako do promene stanja svesti svih prisu-
tnih. Pre samog duhovnog putovanja u podzemni svet pozi-
vaju se duhovi i/ili Bogovi koji imaju veze sa proricanjem.
Nakon priziva, svi lanovi grupe polako padaju u trans
koristei neke od tehnika oputanja. Svetenica je ta koja
govori kako tee njeno putovanje u podzemni svet, dok osta-
li dele njenu viziju. U ovaj ritual ukljuen je i Guide osoba
koja, nekad, umesto svetenice sugerie svima iz grupe kako
ovo putovanje traba da se odvija. Krajnji cilj rituala dostig-
nut je prispeem u Hel u kome svetenica u ime ostalih la-
nova grupe razgovara sa mrtvima. Nakon dobijenih odgo-
vora koje se tiu budunosti sledi vraanje u realnost uz reci-
tovanje ili pevanje koje opisuje povratak iz podzemnog sve-
ta. Za razliku od starih Nordijaca, Hrafnar prua i mukar-
cima priliku da sednu na seidhjalar.
Okultna revija broj 1
123
Darovi podzemnog sveta

Hrafnar praktikuju sp rituale jo od osamdesetih godina
prolog veka. Osim to se ova praksa vri unutar sopstvenog
drutva, svi koji su zainteresovni za nju dolaze na sp -
treninge koje dre lanovi Hrafnara. Paksonova potencira da
je odlazak u podzemni svet nuan za praktikovanje sp
rituala budui da ona smatra Hel mestom proroke vizije.
Ona zapravo shvata podzemni svet u neto irem znaenju
koje Hel ima kao svet mrtvih ve, po njoj, podzemlje
oznaave zemlju predaka. Slino shvatanje postoji i meu
slovenskim neopaganima. Oni veruju u postojanje
podzemnog sveta Nav-a, koji je istovremeno svet mrtvih
predaka, bogova i astralni svet duhova (tradicionalno je Nav
oznaavao svet u kome borave mrtvi koji su se nazivali
navima). Stie se utisak da je i nordijski podzemni svet neto
slino slovenskom Nav-u. Ako analiziramo i ostale sluajeve
vienja budunosti, videemo da ljudi koji imaju iskustva
ovog tipa takoe stupaju u dodir sa astralnim svetom - onim
svetom u koji odlazi dua za vreme sna. Primeri u kojima se
budunost prikazuju u snu ima mnogo. Najee se ljudi
pojavljuju u svojim ivotinjskim formama, totemskim
ivotinjama tj. astralnim dvojnicima koji se u nordijskoj
duhovnoj tradiciji nazivaju fylgje. U Sagi o Gunlaugu zmijskom
jeziku , jedan od likova , Torstein, vidi budunost svoje
kerke, koja mu se prikazuje u obliku labudice. Atlaml
sadri opis sna devojke Kostabere koja u snu vidi dolazak
Atile. Atila se takoe pojavljuje u obliku svoje totemske
ivotinje orla koji Kostaberu i njene prijetelje prska krvlju.

amanistika muzika
Hagalaz Runedance

Za Andreu Haugen se prvi put ulo kada je za vedsku
etiketu Cold Meat Industry izaao album Hexerei im
Zwielicht der Finsternis norvekog enskog dua Aghast.
Album su karakterisali tamni ambijentalni tonovi i obojenost
uticajem nordijske mitologije, a sam duo su inile Andrea
''Nebelhexe'' Haugen, tada supruga Samota iz black metal
bendova Emperor i Zyklon i Tanja Sten (pod alijasom
Nachthexe), supruga Fenriza iz black metalbendova Emperor
i Zyklon i Tanja Sten (pod alijasom Nachthexe), supruga

Fenriza iz benda Darkthrone. Kuriozitet je da je ceo album
bio snimljen mikrofonom koji je pre toga pripadao Pevau
grupe Mayhem koji je 1991. izvrio samoubistvo.
Nachthexe je pre toga ve bila poznata i po tome to je
uradila ilustracije za omote Darkthrone albuma 'Ferdasyn' i
'Taakeferd', kao i za albume Burzum i Ulver. Andrea Haugen
se ve bila pojavila kao gostujui vokal, samo pod imenom
Andrea Meyer, na albumu The Principle of Evil Made Flesh
grupe The Cradle of Filth. Dve godine kasnije, pod svojim
pravim imenom, gostovala je i na albumu Nemesis Divina
norveke black metal grupe Satyricon, izgovarajui recitujui
deo pesme The Dawn Of A New Age.
U tom periodu Andrea je ivela u Londonu i zna se da je bila
ukljuena u rad tamonje LaVejeve Crkve Satane.
Andrea,1996, pod imenom HagalazRunedance, izdaje singl
When the Trees Were Silenced na kojem je potpuno vidljiv njen
zaokret prema Asatru religiji. Nakon toga izdala je jo tri
albuma i dva maksi singla pod tim imenom i sa transno-
hipnotinom muzikom inspirisanom nordijskim misterijama
i amanizmom. Takoe, napisala je i knjigu o germanskoj
paganskoj mitologiji pod nazivom The Ancient Fires of
Midgard. Iako je Andrea bila povezana sa bitnim
alternativnim imenima industrijake i neo-folk scene poput
Bojd Rajsa, Andreasa Legasa ili pak Tonija Vejkforda,
muzika HagalazRunedance je veoma brzo postala veoma
popularna i izvan neofolk, gotik i metal podkultura,
ukljuujui i iru pagansku zajednicu tako da albumi koje je
izdala danas ve vae za klasike paganske muzike. Kasnije je
objavljivala albume pod imenom Nebelhexe, koji su vie
skrenuli ka pop zvuku, a budui da je u poslednje vreme
napravila distance od Asatrua i vratila se LHP ideologiji, uz
koju je paraleno poela da praktikuje i niiren budizam,
sledei naslovi.e joj biti objavljeni pod imenom Andra
Nebel. Po vlastitim reima postala je smorena od raznih
novodolih folk i novoreligioznih muziara koji su se
pojavili na sceni tako da e se zvuk njenih albuma menjati u
pravcu koji za sada nije jo potpuno poznat. No oni raniji, iz
paganskog perioda, ostae za mnoge upameni kao remek
dela muzike inspirisane paganizmom i napisane za pagane.
Okultna revija broj 1
124
Asatru, religija Severa

Asatru se pod ovim nazivom pojavio 1960. i ranih
1970. godina na Islandu, kao povratak nordijskog pa-
ganizma od strane "slenska satrarflagi", organi-
zacije koju je pokrenuo Sveinbjrn Beinteinsson. Asat-
ru je na Islandu zvanino priznat kao religija od 1973.,
u Danskoj i Norvekoj od 1996. godine. U Americi bu-
dui da nije potrebno posebno priznavanje od drave
Asatru je prijavljen kao tolerantna religija jo 1970. go-
dine. Naelno veina grupa koja praktikuje germanski
neopaganizam usvojili su ovaj naziv pored Forn Sidr,
Odinism, itd. Mada Forn Sidr je naziv koji uglavnom
koristi veina sledbenika, re Asatru se po nepisanom
pravilu vezuje iskljuivo za Nordijski panteon!Na slici: Sveinbjrn Beinteinsson, 1991. godina

Asatru je staronorveki izraz koji se sastoji iz dve rei. Prva
je "Asa" koja je povezana sa jednom od dve familije Bogova
"Asir", drugu re "Tru" bi preveli kao "Vera". Iz toga sledi da
Asatru u prevodu znai "Vera u Asir", ovakav naziv je prvi
koristio Edvard Grieg 1870. godine u operi "Olaf
Trygvason".
"slenska satrarflagi", organizacija nastala je na letnji
solsticijum, 1972. godine, da bi 1973. Asatru bilo prepoznat
kao zvanina religija Islanda, pored protestantizma.
Otprilike u istom periodu u Americi Stiven MekNalen
poinje da izdaje asopis "The Runestone", on je takoe
osnovao i organizaciju "Asatru Free Assembly", kasnije
preimenovanu u "Asatru Folk Assembly", koja jo uvek


Na slici: izvoenje blota na Islandu

postoji. Ova grupa pokrenula je "Asatru Alliance", koju vodi
Valgard Murray, izdava "Vor Tru" asopisa.
Ovo bi nazvali modernom istorijom, koja se i danas stvara
svakim danom, Asatru se proirio kroz Evropu, Ameriku i
Australiju. Sve vie je ljudi koji ele da obnove veze sa
svojim precima sa starog kontinenta pre pokrtavanja.
Evropska kultura mnogo je starija
Ovo bi nazvali modernom istorijom, koja se i danas stvara svakim
danom, Asatru se proirio kroz Evropu, Ameriku i Australiju. Sve
vie je ljudi koji ele da obnove veze sa svojim precima sa starog
kontinenta pre pokrtavanja. Evropska kultura mnogo je starija
nego to se zvanino o tome pie i govori a njena prava
istorija je zamagljena stranim mitovima.
Asatru je ipak star hiljadama godina, njen poetak gubi se u
praistoriji, ono to je sigurno je da je starija od hrianstva,
islama, budizma i veine drugih religija. Voene su mnoge
kampanje protiv ove vere dugi niz godina ali ona je opstala,
kroz obiaje i spise "Edda" koji su briljivo uvani.
Sledbenici Asatru religije veruju da ivot posle ivota sami
kreiramo, oni koji su potovali prave vrednosti ivota i
prirodu oko sebe, mogu nakon smrti biti uzdignuti na vie
planove postojanja ili se roditi tamo gde im je volja,
uglavnom ponovo meu evropske narode. Oni koji su bili
voeni porocima i neasnim ivotom bie na odreeni nain
kanjeni, reklo bi se da svakodnevno ve kanjavaju sami
sebe. Mada se Asatru sledbenici trude da ive sada i ovde,
ne zamaraju se previe sa ivotom posle ve se trude da
ispune svoj ivot svakog trenutka.
Asatru je vera u Bogove, oni kao takvi predstavljaju same
sile prirode, oni su oko nas i u nama. Oni nas mogu uti i sa
njima se moe ostvariti veza. Oni nas mogu uiti kako da
ponovo uspostavimo vezu sa prirodom oko nas, u nama i sa
naim precima koje dananje drutvo zaboravlja. Mi
uspostavljamo veze sa Bogovima, mi ih potujemo i ivimo
asno i hrabro. Ovo je koncept verovanja koji je Evropa
uglavnom zaboravila u stalnoj trci za novcem, vera u narod
oko nas, vera u vrst i neraskidiv prsten sa precima i
prirodom.
Kroz potovanje principa ove vere i kroz suivot sa
prirodom celokupan na ivot je jedna jedinstvena molitva
Bogovima, mi smo povezani sa njima, ne vidimo sebe kao
njihovo vlasnitvo ve kao povezane. Nudimo im ponude i
traimo njihov blagoslov i prisustvo, traimo mudrost od
predaka i vraamo seanja Evropskih naroda. Mi znamo da
nije puno prolo od pokrtavanja kada je poeo proces
brisanja seanja Evropskih naroda. Ipak mnogi se slau da je
usvajanjem tue vere Evropa sama sebi nanela kaznu
udaljavajui se od prirode i svoje rodbine.
Okultna revija broj 1
125
Prema Asatru verovanju Bogovi nas posmatraju uz nae
davne pretke, i mi znamo da emo opstati jer e nas oni
uvek pratiti na naem putu.
Tokom vikinkih pohoda prema Baltiku i Rusiji, Sloveni su
se susreli sa Asatru. Skandinavija je tada ostavila veliki trag
na formiranje slovenskih verovanja kao i na kulturu uopte.
Izmeu ova dva naroda postojala je veza, Sloveni su pre
svega umetnost pravljenja brodova nauili od ovih osvajaa
dok su im sami
preneli umee pravljenja mostova. Istoriari jo uvek
povezuju dogaaje oko uticaja Vikinga na osnivanje Rusije i
Baltikih zemalja, naroito pre i za vreme osvajanja od strane
veana. Zakljuili su da mnoga slovenska imena imaju
koren u skandinavskom jeziku (Helga Olga, Egel Igor,...),
kao i da je elita u tadanjem Slovenskom drutvu
preuzimala obiaje a ponekad i veru od Vikinga. Sloveni su
esto bili deo vedske vojske a poznato je da su evropski
narodi bili ujedinjeni u ratu sa Rimskom imperijom.
Vladimir, car Slovena je puno toga preslikao od severnih
naroda dok je uspostavljao slovenski paganski kult.
Na slici: Stiven MekNalen

Prema Asatru postoje dve familije Bogova, jedno su Bogovi
"Asira", a drugo Bogovi "Vanira". Ove dve familije su
nekada bile u ratu ali su prema spisama sklopili mir. Bogovi
"Asira" borave u "Asgardu", to su boanstva rata i Kraljeva,
Bogovi "Vanira" ive u "Vanaheimu", to su boanstva
plodnosti i izobilja. Postoje i "Jotuni", ali njih ne zovemo
Bogovima ve Divovima, to su sile Haosa i destrukcije kako
su ih nazivali stari, sa kojima nikad nee biti mira, oni
naseljavaju "Jotunheim". Asatru vernici tee ka redu a ne
Haosu, i za takav cilj bore se uz svoje Bogove.
Na Severu su moda vie od ostalih potovana tri
Boanstva: Odin, kao sve Otac i Ratnik kome su se
priklanjali Vladari i Kraljevi, Tor, koga su uglavnom
oboavali ratnici i Frej koga su potovali seljani. Ova tri
boanstva predstavljaju i tri tada postojee klase u drutvu.


Na slici: Sumbel ritual u kojem se rog puno medom i
alkoholom i onda krui u krug da bi svi uesnici iz
njega pili

Ovakva podela unutar drutva evidentna je kod svih
Evropskih plemena.
U vedskoj postoji svetilite koje nije uklonjeno hiljadama
godina, ono se nalazi na brdu poznatom kao Upsala (po
najbliem gradu).
U vedskoj postoji svetilite koje nije uklonjeno hiljadama godina,
ono se nalazi na brdu poznatom kao Upsala (po najbliem gradu).
Na njemu se nalaze drvene statue ovih pomenutih
Boanstava i predstavlja glavno svetilite na prostorima
Skandinavije. Proslave i
ponude Bogovima se i danas posle mnogo vremena tamo
izvode.
Uglavnom je svako ukazivao potovanje Boanstvu koje je
vladalo nad putem koji je pojedinac izabrao, to je
praktikovano irom Evrope. Ukoliko je neko iao u rat traio
je naklonost Odina ili Tora, odnosno kroz ponude i molitve
pojedinac bi osveavao taj deo sopstvene prirode i time
otvarao svoju percepciju za takvu energiju u prirodi oko
njega, jednom reju povezivao se sa Boanstvom, tako se
radilo i u drugim sluajevima.
Pokrtavanje je bio dug i nasilan proces jer ljudi su verovali
svojim precima vie nego kraljevima koji su u saradnji sa
hrianskom crkvom irili novu veru poniznosti.
ene su potovale Frig, zatitnicu doma i porodice, jedina
koja moe da se suprostavi Odinu, sve ocu i vladaru. Ova
Boginja je naklonjena socijalnim i branim vezama i uopte
grupama, te je usled toga i mi kao grupa potujemo i
prizivamo. Tu je i Freja, predivna Boginja Ljubavi, sree i
radosti koju uglavnom oboavaju "Volve" odnosno amanke
ali i mukarci su preuzeli potovanje ove Boginje koja
takoe vlada nad magijom kao i Odin.


Okultna revija broj 1
126
U osnovi tu je uvek bio prvi Odin, kao Sve Otac i Vladar
Asgarda i Friga, kao majka i zatitnica socijalnih grupa i
porodice u svom posveenju severno evropskim mitovima.
Ovo bi predstavljalo svojevrsnu ravnoteu jer i u samim
spisama "Edda" vidi se da je Friga zaista jedina u
mogunosti da usmeri Odina i kao takva jedina je koja sme
da zauzme Tron kada je Odin na putu.
Asatru sledbenici veinom imaju svoja Boanstva koja su
vezana za njihov lini put, pomenuta Boanstva su nad
celom grupom. Asatru nije religija ogranienja, ona poziva
da se oboavaju razni aspekti prirode koja je u nama i kao
takve mi ih prepoznajemo.
Asatru mit o postanku


Najdetaljnije pojanjenje mita o postanku moemo
pronai u Eddama: "Gylfaginnin", "Vlusp - Pesma
Sybil" i "Volusp hin skamma - Kraa Volusp", ovi
spisi dostupni su svima koji ele da izuavaju Asatru.
U poetku bio je Haos, odnosno velika praznina naz-
vana "Ginnungagap". Ovo bi mogli nazvati stanjem
pre velikog praska. Na Jugu bio je vreli svet Vatre naz-
van "Muspell", znamo da je nakon velikog praska sve
bilo uareno. Na severu bio je "Niflheim", mesto leda i
snega. Prema naunim objanjenjima dok je zemlja
bila uarena lava na nju je pao led od eksplozije zvez-
da, odnosno ivot na zemlji nastao je upravo susre-
tom.Leda.i.Vatre. Susretom ova dva elementa izrodio
se ivot, dodue jo uvek veoma haotian u liku diva
"Ymira" i krave "Authumle" to zvui veoma teko za
moderno razumevanje. Ako pogledamo sam simbol
krave, postaje nam jasno da ona oznaava plodnost i
ivotKrava se hranila lizanjem ledenih kocki koje su
bile slane, sama krava je naravno hranila Ymira. Iz jed-
nog ledenog bloka pojavio se Buri, on je uzeo sebi
Ymirovu ker Bestlu koja mu je rodila tri sina: Odin
(Duh), Vili (Volja).i.Ve.(Sveti). Odin i njegova braa
ubi-li su Ymira, njegova krv potopila je svet, telo su
mu odneli na sredinu "Ginnungagapa" i nainili svet.
Od njegove krvi nastala su mora i jezera, od njegovog
mesa formirali su zemlju, od kosti su nastale planine a
od zuba stenje. Od njegove lobanje nainili su nebo
koje su drali etiri patuljka postavljenih po stranama
sveta. Iskre Muspela nainile su zvezde i planete a od
Ymirovog mozga nastali su oblaci dok su njegove
obrve iskoristili za formiranje ograde oko Midgarda,
srednje zemlje. etajui obalama mora Odin i njegova
braa ugledali su dva drveta Jasen i Brest i od njih su
napravili oveka i enu, oni su se zvali Askr i Embla,
dali su im ivot, mo govora i razum a zatim ih odveli
da ive u "Midgardu". Nakon toga Bogovi su nainili
svoj svet "Asgard", sagradili su utvrenje koje ih uva
od stalne pretnje, sveta hladnoe "Jotunheim", sveta
divova. U sredini se nalazi "Yggdrasil", sveto drvo ije
grane prolaze kroz sve.svetove.i.nadkriljuju."Asgard".


Okultna revija broj 1
127
Slovenska vera u Srbiji i
Hrvatskoj

Duan Boi

Jo od pokretanja revolucinarnih i romantiarskih panslovenskih
pokreta u Monarhiji, poinje da se obnavlja i stara vera. Stanje
svakako da nije isto kao u Rusiji, Ukrajini ili Poljskoj, ali se moe
uoiti ogroman pomak.
U Hrvatskoj je znaajnije interesovanje za slovensku veru poelo
2004. - 2005., a na internetu su se mogli susretati pojedinani blo-
govi ljudi koji piu o temama vezanim za staru veru, kao na primer
blog Trzezbora Piekutowskog http://zelenalivada.blog.hr/. Nedugo
zatim, 2007. godine sa radom poinju sajt i forum Perunova sveti-
nja (http://www.perunovasvetinja.tk/) . Na forumu su su se poeli
okupljati mladi ljudi eljni znanja o staroj veri. Tu su se vodile dis-
kusije i razmenjivala miljenja. To okupljanje na forumu isprva je
izrodilo nekoliko umetnikih projekta poput osnivanja muzikih
bendova i oslikavanja serije ilustracija.


Na slici: Preskakanje kresa, Hrvatska, 2010.

Nakon par godina na forumu poelo se sa okupljanjima, kako bi se
obeleile znaajne svetkovine i odrali rituali.
Prvi skup bio je uoi proletnje ranodnevnice 2010. godine kako bi
se obeleila Maslenica. Od tada se u Hrvatskoj obelaavaju sve
znaajne svetkovine slovenske vere. Konano 2011. poelo se sa
registrovanjem udruenja, pod punim nazivom Perunova Svetinja -
Udruga za promicanje stare slavenske kulture, a proces registra-
cije je u finalnoj fazi.
Sa druge strane, u Srbiji postoji nekoliko internet stranica koji se
bave verom predaka. Najznaajniji izvor informacija i prvi od
srpskih sajtova svakako bi bio Svevlad osnovan 2003. godine
(http://www.svevlad.org.rs), iji je osniva i urednik Aleksandra
Marinkovi Obrovski koja je ujedno i predstavnik Srbije na slo-
venskim rodnovernim veima. Ovaj sajt sadri znaajnu zbirku
knjiga i lanaka koji su od velike vanosti za prouavanje slo-
venske vere.
Zatim valja spomenuti sajt i forum Stari Sloveni
(http://www.starisloveni.com), koji je ve izrodio nekoliko zna-
ajnih projekata kao to su dokumentarni serijal Stari Sloveni. U
sastavu ovog dokumentarnog serijala o starim Slovenima snim-
ljene su dve epizode. Prva epizoda pod nazivom Stari Sloveni
istorija i tradicija govori o istoriji Slovena i Druga epizoda koja
nosi ime Stari Sloveni - verovanja i obiaji, govori o mitologij i
obiajima. Takoe pokrenut je i internet magazin Veles koji je
nastao sa idejom da se promovie kultura, umetnost i nauka
slovenskih naroda. Do sada su objavljena 3 broja.
Postoji jo par stranica koje bi trebalo navesti, a to su Glas
Predaka (http://www.glaspredaka.com) koja nudi prevode drugih
slovenskih tekstova, i koja ima snanu saradnju sa poljskim
udruenjem Sowiaska Wiara ili sajt i forum Badnjak
(http://www.badnjak.com) , koji takoe prua informacije o staroj
veri predaka. No, u Srbiji je trenutno stanje takvo da se osim
stranica na internetu, slabije radi na nekim drugim vidovima
promocije i ostvarivanja slovenske vere.Na slici: Lela - Ana Mijokovi


Na Staroj Planini podignut kip
Svetovidu

U mestu Ravnitu, u selu Mokra na Staroj Planini, podignut
je kip Svetovida, starog slovenskog prehrianskog
boanstva. Ideja o podizanju ovog kipa potekla je od
Dragana Jovanovia, novinara i publiciste iz Beograda, na
ijem je imanju kip i podignut. To mesto e, po reima
Jovanovia, biti mesto istraivanja srpske i slovensse
prehrianske kulture i duhovnosti i odravanja naunih
skupova i duhovne akademije na tu temu.


Okultna revija broj 1
128
ad Sol Luna: Kundalini,
Hekata i asterianska
astrologija


Istok jako dugo vremena utie na Zapad i njegovu
misterijsku tradiciju. Neki od takvih pokuaja da se ta dva
pogleda na svet spoje bili su zanimljivi, ostali, koji su na
alost u veini, uglavnom su bili neuspeni. Negde izvan
glavnih tokova zapadnih mistinih i okultnih kretanja, u
svom vlastitom svetu duhovnih praksi i holivudskih
selebritija od kojih je nekima i duhovni vodi, smestio se
ad Sol Luna, muziar, astrolog i duhovni uitelj koji je po
mnogima uspeo da napravi veoma zanimljivu simbiozu
istonih i zapadnih uenja.
ad Sol Luna je rodjen 1973. godine. Kao veoma mlad je
otiao u Indiju da nadje Boga i tamo se pronaao u uenju
Avatara Meher Babe, pod vodjstvom Bau Kalurija, da bi
kasnije postao i prvi zapadnjak kojeg je poduavao Agora
jogi Kal Babadji. ad Sol Luna je posveenik Velike Boginje
i po povratku na Zapad naao je njen zapadni ekvivalent u
Boginji Majci Hekati. Njegova sinteza vedske astrologije i
zapadne, koju je nazvao asterianskom astrologijom, jedin-
stvena je i revolucionarna i predstavlja pokuaj da se
rekonstruie drevna grko-rimska astrologija. Ona polazi
od toga da su svetenici Aleksandra Makedonskog kana-
lisali Boginju Asteriju, majku Boginje Hekate, koja im je
dala bitne informacije o astrologiji. Asterija je inae
predstavljala zvezde (palate), a Hekata je bila mesec koji je
kroz njih putovao.
Poto je Aleksandar Makedonski osvojio Indiju, grka
astrologija je znaajno uticala na razvoj djotia. ad Sol
Luna tako spaja 27 nakatri djotia, koje on u svom
sistemu naziva Palatama, sa lunarnom orijentacijom grko-
rimske astrologije omoguavajui tako ne samo preciznost
Na slici: Boginja Asteria


predikcije koja je karakteristina za indijsku asrologiju, ve
i mogunost da neko otkrije svoju istinsku mudrost,
duhovnu dunost na zemlji i samim tim i svoj vlastiti
duhovni put.
Svakoj od palata u asterianskoj astrologiji odgovara odredjeno
Boanstvo koje obelei osobu rodjenu odredjenog dana svojom
prirodom. Svaka Palata se takodje moe podeliti u tri kategorije,
boansku, ljudsku i infernalnu koje, po drevnoj grko-rimskoj
mudrosti, predstavljaju trostruku prirodu Boga.
ad Sol Luna je napisao tri knjige: Hecate: Death, Transition
and Spiritual Mastery u kojoj se bavi putem samo-realizacije
kroz Boginju Hekatu, Hecate II: The Awakening of Hydra, u
kojoj razmatra vezu izmedju indijske energije koju znamo kao
kundalini i Hidre iz zapadne mitologije, te Asterian Astrology:
The Lost System of Alexander the Great VOL.1 u kojoj dalje
razradjuje asteriansku astrologiju i bavi se astronomskim
grekama zapadne astrologije koje se ne nalaze u drevnoj grko-
rimskoj astrologiji.
ad Sol Luna je takodje autor devet muzikih albuma, koji se
anrovski mogu svrstati pod dark/ritualnu ambijentalnu muziku,
inspirisanu indiskim i grkim Boginjama, sa naglaskom naravno
na Hekati, a njegov album Hekate Nyctipolus je nakon samo
mesec dana od izlasku dostigao 25 mesto na grkoj top listi.
Takoe, njegov album Tales of Moon Face, izaao 11. septembra
2011. godine, dospeo je na Amazonovu Top 100 listi na 13
mesto, to je dosta neobino za jedan album prilino mraan
album ispunjen zvucima harfi, antikih zvona i violina. Naravnn
ne treba ni spominjati da je album dobio jako dobre recenzije u
paganskim magazinima, te da se pesme sa njega esto vrte na
onlajn paganskom radio programu gde je dobio laskavu ocenu od
pet pentakla.
ad Sol Luna ima hrabrosti da pliva uzvodno u odnosu na
duhovni mejnstrim, to nije ni udo budui da je u njegovom
uenju naglasak na prepoznavanju senovitog sopstva, a maksima
mu je Dok postoji strah nema mira. Uklonite strah i mir e
nadvladati. Sve to ini ad Sol Lunu interesantnim duhovnim
uiteljem na kojeg vredi obratiti panju.
Okultna revija broj 1
129
Sideralna astrologija, ta je to u stvari ?

Danica Jankovi

Kada vas upitaju ta ste u horoskopu i vi odgovorite npr.
Rak, pod ovim se u uobiajenom popularnom, tropsko-
astrolokom shvatanju pod-razumeva da se Sunce za vreme
roenja nalazilo u tom znaku (znaku Raka u naem
primeru). Meutim, istini za volju, kada bismo u to tano
vreme pogledali u nebo, mi zapravo ne bismo videli zvezde
iz Sazvea Raka! Ono to bismo najverovatnije videli
(ukoliko je mogue videti zvezde, s obzirom na sjaj Sunca,
dakle npr. u ranu zoru ili tik po zalasku) jeste Sazvee
Blizanaca.
Kako je ovo mogue?
Termin Zodijak odnosi se na 12 Sazvea Ek-liptike, svako
od po 30, koje su jo stari Egipani obeleili i posmatrali
vezu poloaja Sunca i Meseca naspram njih i fenomena-
deavanja na zemlji. Ovako je astrologija nastala i kroz
praktina pos-matranja i beleenja se razvijala.
Zvezde su vekovima ostale (i gledano sa zemlje, ostaju
budui da njihovo gigantsko kretanje jedva da primeujemo
na Zemlji) tu gde jesu, ali se povezanost njihove vidljivosti
spram linija horizonta i meridijana i godinjih doba ciklino
menja-okree. Ovaj fenomen je poznat kao precesija
ekvinoksa i povezan je sa blagim osciliranjem zemljine ose,
usled kojeg dolazi do ciklinog menjanja poklapanja
prolene takesa delovima Ekliptike. Jedan ceo ovakav
ciklus traje oko 26 000 godina, tako da na svakih oko 2000
godina prolena taka tj. stepen koji se raa na istoku u
trenutku prolenog Ekvinoksa, prelazi iz jednog Sazvea u
drugo. Tako se sada npr. nalazimo na kaju Sazvea Riba
i kreemo se lagano ka ulasku u sazvee Vodolije. (Sled
ovog pomeranja prolene take je unazad u odnosu na
godinje kretanje Sunca kroz Sazvea)
Budui su stari Egipani baratali sideralnim zodijakom ,
precesija nije imala nikakvog uticaja na njihova raunanja.
irenje astrologije na Zapad dogodilo se u ranim vekovima
p.n.e. prenoenjem egipatskih i vavilonskih (kaldejskih)
znanja u grke gradove.
U ovim ranim vekovima zapadne astrologije, iveo je i radio
poznati helenistiki astrolog-astronom Ptolomej (I-II vek
Nove ere), na ijem se radu (posebno knjizi Tatrabiblos) u
velikoj meri bazirao dalji razvoj astrologije. Kao i svi njegovi
savremenici, Ptolomej je smatrao da se nebeska sfera okree,
a da je Zemlja fiksna, te su zapaanja u vezi sa promenom
poloaja prolene take pri-pisana ovom pomeranju
nebeske sfere. Ali on ovom fenomenu nije pridavao
vanost (jer da jeste, imali bismo u njegovim delima
uputstva uenicima/itaocima kako izraunati precesiju),
jer se sam njegov rad orjentisao prema zvezdama, a ne
prema tropima . Njegova najvanija dela, Al-magest i
Tetrabiblos, koja su do danas ostala najvei autoriteti u
oblasti astrologije, napisana su u periodu izmeu 127. i 151.
g. n.e.; u ovo vreme prolena taka kretala se izmeu 01 11
i 00 51 Ovna sideralnog zodijaka.
Nedugo posle Ptolomeja, usled najezde Hrian-stva svi
najvaniji astroloki spisi, ukljuujui i njegova pomenuta
dva, preseljeni su na Srednji Istok i prevedeni na arapski
jezik, da bi se onda tek u 12. veku vratili na Zapad .
Srednjevekovni Ptolomejevi prevodioci i uenici jednos-
tavno su prepisali od njega da zodijak poinje sa prolenim
ekvinoksom to je upravo i bilo tano za njego-vo vreme,
ali to je bila referenca Sazvea prema tropima (poetak
prolea), a ne odrednica o tome gde poinje Zodijak!
Tako je nastala astroloka tradicija koju danas zapadni svet
ima, tzv tropska astrologija, koja svoj astroloki, dakle
zvezdo-znalaki rad, bazira ne na zvezdama, ve na -
godinjim dobima!
Na Zapadu je ova razvedenost astrologije od zvezda trajala i
opstala vekovima. Ono to je izne-naujue je to da ovakvo
fiksiranje ekvinocijskih taaka, a razumevanje zvezdanih
jata kao onih koji se okreu nije prestalo ni posle
Kopernikovog otkria (XVI vek) - otkria da je zapravo
Zemlja ta koja se okree!
U praktinom smislu, svoj opstanak ovakva astro-loka
koncepcija ima da zahvali ne malim delom i tome to je
veliki deo praktinog, konkretnog astrolokog rada (bio i
jeste) baziran na ne toliko Zodijaku, ve pre svega analizi
planetarnih principa i njihovih meusobnih ugaonih odnosa
= aspekata, kao i mundanih poloaja polja horos-kopa.
Pa, ako su razultati u praksi pozitivni, ma kojim imenom
alatku nazivali, zato bi uopte bilo vano kako emo je
zvati?, moe neko i ne bez prava - upitati. Radi se
zapravo o smislenoj upotrebi imena, i o tome da odreenje
neega posebnim pojmovima i terminima, kao i precizno
definisanje tih pojmova koji se upotrebljavaju, odreuje
(filozofski definie) u celini ono to zovemo naukom.
Istinski problem u dranju za tropski okvir astrolokog
razmiljanja jeste u onemoguavanju na taj nain da se
astrologija eksperimentalno zasnuje na osnovu empirijskih
injenica i pone se upot-rebljavati na najplodniji mogui
nain u korist napretka oveka kao alatka koja pomae da
se ovek uskladi sa samim sobom i svime u Prirodi,
Univerzumu koji ga okruuje i iji je deo.
Sideralna astrologija moe sa nepogreivom preciznou do
u dan prognozirati dogaaje, uz pomo samo
najjednostavnijih tehnika kao to su tranziti, Solarni i
Lunarni povratci i njihovo progresiranje, dok iz perspektive
tropske astro-logije Solarni povratak zbog vremenskog
odstupa-nja (budui ovde Zodijak orjentisan na Ekvinoks a
ne Zvezde) kao tehnika potpuno gubi smisao, te takoe i
sve progresije bazirane na ovom i pripa-.dajuim ciklusima,
dok tranziti vremenom pokazuju odstupanja u danima od
egzaktnog prelaza!
U natalnoj astrologiji, gde baratamo sa vie subjektivnim i
time tee proverljivim inje-nicama, takoe se pokazuje
prednost realne, zvezdane, perspektive sideralne astrologije
u praksi: dok dananja tropska astrologija barata bezbroj-
nim tehnikama, gubei se u maglovitosti pokuaja
objanjenja nekog fenomena trivijalnim faktorima, sub-
divizijama divizija, arapskim takama, umetnutim kuama
i sl., sideralna svoju interpretaciju bazira na svega nekoliko
esencijalnih faktora, analizom kojih tuma dobija jasnu i
celovitu sliku karaktera - bez ikakve potrebe da se dovija,
poseui za sve novim i novim dodatnim tehnikama i
cepkanjima karte.
Do ponovnog otkria i revitalizacije znanja o astrologiji
kakva jeste sa Zodijakom 12 Sazvea Ekliptike, dolo je
poetkom XX veka zaslugom modernih pionira sideralne
astrologije, Sirila Fa-gana (Cyril Fagan) i Donalda Bredlija
(Donald A. Bradley aka Garth Allen). Njihov rad praen je i
podran do danas svega nekolicinom autora, koji su
uglavnom svojim individualnim naporima i istraivanjima,
doprinosili korak-po-korak sve veem rasvetljavanju ovog
vanog astrolokog problema .
Okultna revija broj 1
130
Moemo slobodno rei da njihovoj otvorenosti uma,
istrajnosti i hrabrosti danas svi mi kako astrolozi, tako i
oni koji to nisu tragai za istinom i borci za nju, dugujemo
veliku zahvalnost.Planetarna muzika Gustava
HolstaGustav Holst (1874.-1934.) je bio engleski kompozitor koji je
u svojim kompozicijama kombinovao uticaj Ravela,
Vagnera, hinduistike duhovnosti i engleskog folklora.
Njegova filosofija umetnosti mogla se svesti u dve stavke.
Prvu da je umetnost po sebi aristokratska i samo za
izabrane, ali da bi se nalo tih nekoliko izabranih ona se
mora dovesti do mnogih tako da e se ti izabrani, poput
masonskih znaka identifikacije, prepoznati meusobno. I
drugu da se sa svakim novim delom umetnik iznova raa.
U smislu popularnosti Holstu je svakako novo roenje do-
nelo komponovanje Himne Isusu (zasnovane na apokrifnim
spisima kao svojevrsno gnostiko objanjenje vremena i
prostora), kao i delo pod nazivom Planete. Holst je bio
prijatelj sa astrologom Klifordom Baksom, koji ga je i uveo u
svet astrologije, da bi kasnije upoznao i poznatog astrologa
Alena Lea. Planete su delo koje na muziki nain pokazuje
uticaj planeta na ljudski ivotni ciklus. Za razliku od nekih
svojih kolega Holst nije bio lan magijskih i ezoterinih gru-
pa, niti je smatrao da njegova muzika dolazi iz nekih drugih
sfera. Holst je bio sasvim racionalan kompozitor ija "muzi-
ka sfera" je ipak postala mnogo omiljenija kod brojnih ritu-
alnih magova i danas se moe videti kao preporuka
u razliitim magijskim kolama kao muziki dodatak
raznim planetarnim ritualima i meditacijama. Dakle ako tra-
ite neku nvu muziku koju biste isprobali za zadovoljstvo ili
meditativno-ritualni rad, moda ne bi bilo zgoreg da se
razmisli i da se da anse i Holstovim Planetama?

Alhemijsko putovanje Marije
Sepe

Mnogima od onih koji prate deavanja na domaoj
ezoterinoj sceni objavljivanje knjige Crveni Lav, u izdanju
zrenjaninske Agore 2009. godine, maarske autorke Marije
Sepe prolo je veoma nezapaeno.
Marija Sepe (1908-2007) je studirala istoriju umetnosti, knji-
evnost i psihologiju u Budimpeti, a od 1931. do 1933. i-
vela je u Berlinu. Jo uvek je misterija koje je i kakve ezote-
rine kontakte imala tokom svog boravka tamo, ali se zna
da su joj neke stari alhemijski spisi bili stavljeni na uvid.
Rat je provela u izolaciji piui Crvenog Lava, novelu inspi-
risanu alhemijom, koja je objavljena 1946. u 2000 primeraka.
Odmah je bila zabranjena, a zaplenjeni primerci su uniteni.
Autorku, budui da se potpisala imenom Marija Ori,
bezuspeno su traili da uhapse. Sreom Bela Hamva je
sauvao primerak knjige, tako da je na engleskom knjiga ob-
javljena 1984. u Njujorku. Nakon toga, skraeno izdanje se
pojavilo i u Maarskoj, u ediciji naune fantastike. Prodato
je skoro 60000 primeraka. Pored Crvenog lava, objavila je i
ro-mane: Tabula Smaragdina,Sedam Rafailovih uenika, arob-
no ogledalo, ive statue Surajane, kao i knjige o magiji: Magija
svakodnevnog ivota i svetlosti, Magija snova, Magija uda,
Magija ljubavi, Magija radosti, Magija rtvovanja, Accademia
Occulta, Sunev vetar.
Marija Sepe je kasnije dobila dosta nagrada i priznanja,
ukljuujui i Orden Republike Maarske. Danas Mariju
Sepe na Zapadu smatraju Adeptom i porede je sa Francom
Bardonom. Mark Stavi, poznati ezoterini autor, za Crvenog
Lava je rekao da je to jedna od onih retkih knjiga koje se
pojave jednom ili dva puta u generaciji i koje rasvetljavaju
prirodu ljudske evolucije i zapadnu okultnu tradiciju.
Takodje, knjiga je u kurikulumu za itanje nekih ozbiljnih
praktinih alhemijskih drutava, tako da bi i na ovaj domai
prevod u svakom sluaju trebalo obratiti panju.


Okultna revija broj 1
131
Otvaranje tarota po Zvezdi
Haosa

Fil Hajn

Ovo otvaranje koristi osam boja koje se povezuju sa
takozvanom Zvezdom Haosa. Za vie o magiji po osam boja
pogledati knjige Pitera Kerola. Ovo otvaranje moe se
koristiti dnevno, ili nedeljno, da bi se skenirala aktuelna
ivotna situacija. Nije loa ideja da se otvaranje radi na
prostirci na kojoj je oslikana ili odtampana Zvezda Haosa.
Ova ema otvaranja moe se uspeno koristiti i za rune.
Izaberite osam karata iz pila koji ste prethodno promeali.
Poloite ih kao to dijagram iznad pokazuje. Evo ta pozicije
svake karte mogu da predstavljaju:

1.-.(Crveno).Spoljni.konflikti
2.-.(Narandasto).Mentalno.stanje
3 - (Ljubiasto) Seks/Strast
4 - (uto) Ego/Samopouzdanje
5 - (Zeleno) Ljubav/Veze
6 - (Plavo) Imunost
7 - (Crno) Autodestruktivne navike
8 - (Oktarina) Vae magijsko sopstvo (u sluaju da tarot
otvaraju oni koji nisu magiari ovo moe da predstavlja
sreu).Rad sa snovima pomou
tarota

Kao to smo ve zakljuili podsvesni um nam govori putem
simbola i boja. Govori nam kroz snove, pruajui nam
informacije koje svesni um ili ne moe razumeti ili odbija da
ih prihvati. esto duhovno jastvo trai kontakt preko snova
podsvesti putajui u simbolima i arhetipovima stvari kojih
je ego ili budna linost nesvesna ili ih negira. Npr., ako
osoba teti svome telu, snovi o bolesti i smrti mogu biti
upozorenje iz podsvesti. Snovi takoe mogu biti izvor velike
inspiracije i kreativnosti koje dolaze od boanskog Jastva.
Kad neko prouava sloene i detaljno mistine sisteme
poput kabale ili tarota, um je otvoren mnogim drumovima
duhovnog i magijskog razvoja preko obilja izvora sanjanih
simbola i arhetipova.
Mnogi ljudi su pasivni primaoci snova, stoga jer ih zaborave
im se prihvate dnevnih poslova. Drugi pamte svoje snove
jer im se u njima dogaaju udne stvari. Neki se trude
analizirati snove ili trae nekog drugog da im to uradi.
Uglavnom relativno malo ljudi pokuava da usmeri sadraj
snova. To je rad koji izvodi mag prizivajui odreene
simbole i mistino znanje u svoj san. Slike na tarot kartama
ine ih savrenim sredstvom za magijski rad u stanju
sanjanja. Na neki nain to je slino tehnici rada sa vizijama
osim injenice da je za vreme vizije svesni um onaj koji
usmerava viziju, dok je u radu sa snovima podsvesni um
onaj koji ima kontrolu.
Kao i bilo koji oblik magije ova tehnika zahteva izdrljivost i
istrajnost. Posebno rad sa snovima moe biti frustrirajui i
moe zahtevati brojne noi prakse pre nego to se postigne
uspeh. Meutim italac moe oekivati da e dve nedelje
nezapamenih snova iznenada biti nagraeni vizijom u snu
koja moe imati veliko znaenje. Sledei metod opisuje kako
ritualno prizvati san o odreenoj karti tarota i tako primiti
znanje te karte kroz nesvesno stanje sanjanja.


RITUAL PRIZIVANJA SNOVA

Upotreba Tarot karte Zvezda
Okultna revija broj 1
132


Na slici: Lotosov tap

1. Tokom dana, izvadite Tarot kartu Zvezda iz pila i odloite
je. Ostavite je na nonom ormariu ili stolu blizu svog
kreveta sa dve bele svee s obe njene strane. Povremeno
tokom dana, posmatrajte je, kontemplirajte o njoj i svim
njenim znaenjima i simbolima. Dozvolite svom
hermetikom znanju, iskustvu i imaginaciji da se poveu i
oive kartu u vaem "dnevnom sanjarenju". Smireno sebi
recite da ete noas sanjati intuitivnu viziju vezanu za kartu
Zvizda koja e vam pruiti veliki uvid.
2. Oko svog kreveta stavite predmete koji vas podseaju na
kartu Zvezda. (Ovde bi se moglo uvrstiti neto to
predstavlja zvezdu, sigil Vodolije u utoj boji na ljubiastoj
podlozi, hebrejsko slovo Tzaddi u istim bojama, udica, dve
vaze pune vode...) Stavite dnevnik snova negde blizu
kreveta.
3. Neposredno pre odlaska na spavanje, izvedite Ritual
Oputanja ili Ritualno kupanje.
4. Izvedite Manji terajui ritual pentagrama (skraeno MTRP).
5. Upalite dve svee postavljene sa obe strane karte i sedite
ispred nje, kontemplirajui na njena znaenja.
6. Lotosovim tapom ili kaiprstom nacrtajte beli krug i
plavi prizivajui pentagram Vazduha ispred karte. Postavite
uti sigil Vodolije u centar. Takoe stavite hebrejsko slovo
Tzaddi. Recite:

"Tebe prizivam, Veliki Aneo HRU, Moni koji bdi nad Tajnom
Mudrou Tarota. Preobrazi sada za mene ovu kartu Vetine tako
da postane istinski i pouzdani prolaz kroz koji u putovati za
vreme sna. Podari mi viziju 22 staze koju u jasno zapamtiti
nakon buenja."
8. Sada stvorite reenicu ili mantru vlastitim reima koja e
prizvati viziju Zvezde. Neka bude jednostavna kao recimo,
"Zvezdo svetla, Zvezdo sjajna, noi ove vizija tebe u snu
mom bie bajna! ".
9. Usmerite panju na kartu toliko dugo koliko elite, zatim
ugasite svee i idite da spavate. Nastavite sa mantrom dok
ne zaspite. Recite u sebi da ete imati vaan san o Zvezdi
kojega ete se setiti odmah nakon buenja.
10. Kada se probudite, to pre zapiite utiske iz sna u
dnevnik snova. Treba ukljuiti
sve slike, boje, rei ili pojmove. Moda ete u toku dana
shvatiti da se san moe nastaviti istraivati i racionalnom
sveu.
Ako niste uspeli odmah (to nemojte ni oekivati) samo
ustanite i izvedite MTRP. Nastavite tokom dana sa istim
pripremema i povremeno kontemplirajte na kartu Zvezda.
Nastavite sa Ritualom Prizivanja Snova vie dana dok ne
uspete.
Kada budete imali dovoljno uspeha sa ovom tehnikom,
moete poeti istraivati i ostale karte. Ono to je najvanije
jeste to da e vas ovaj metod povesti na dug put prema
komuniciranju sa vaim podsvesnim umom i, na posletku,
sa vaim Viim Jastvom.

Sandra & ik Sisero (iz knjige The New Golden Dawn Ritual
Tarot: Keys to the Rituals, Symbolism, Magic and Divination)Tarot karte i muzika

Nevil Drury

Nevil Drury je poznati autor duhovne i okultne literature.
Kod nas su prevedene njegove knjige aman i magiar i
Unutranje vizije, obe u izdanju beogradske Ezoterije. Ono
to je manje poznato jeste to da je Nevil Drury veoma veliki
poklonik takozvane kosmike muzike, ak do te mere da je
pisao recenzije za takve publikacije kao to su Rolling Stone
i Hi-Fi Magazine.
Iz njegove knjige Music for Inner Space: Techniques for
Meditation & Visualisation (Prism Press, 1985) prenosimo
izbor preporuene muzike koja bi se mogla povezati sa tarot
kartama.
Okultna revija broj 1
133

Luda: Manuel Gottsching - 'Qasarsphere'.
Mag: Klaus Sculze - 'Stardancer II'.
Visoka svetenica: Tangerine Dream - 'Zeit'.
Carice: Tangerine Dream - 'Origin of Supernatural
Probabilities'.
Car: Klaus Schulze - 'Nowhere - Now Here'.
Hierofant: Edgar Froese - 'Maroubra Bay' (prva polovina).
Ljubavnici: Edgar Froese - 'Epsilon in Malaysian Pale'.
Koija: Klaus Schulze - 'Bayreuth Return' i 'Wahnfried
1883'.
Snaga: Tangerine Dream - 'Rubycon Part Two' (srednji
deo).
Pustinjak: Tangerine Dream - 'Rubycon Part Two' (prva
treina).
Toak sree: Colosseum - 'Theme Three'; Kitaro - 'Dreams
Like Yesterday'.
Pravda: Kitaro - 'Never Let You Go'.
Obeeni ovek: Fripp & Eno - 'Wind on Water'.
Umerenost: Ash Ra - 'Ocean of Tenderness'.
Smrt: Tangerine Dream - 'Through Metamorphic Rocks'.
The Devil: Tangerine Dream - 'Rubycon Part One';
Rajneesh Foundation musicians - 'Nadabrahma'.
Kula: Godley & Creme - 'The Flood'.
Zvezda: Klaus Schulze - 'Crystal Lake'.
Mesec: Klaus Schulze - 'Mindphaser'.
Sunce: Tangerine Dream - 'Force Majeure' (samo zadnja
treina).
Sudnji dan: Herbert Joos - 'Why?'; Japetus - 'The Great,
Great Silence'.
Svet: Pink Floyd - 'Grantchester Meadows'; Klaus Schulze -
'Ways of Change'.

RITUAL POSVEIVANJA
TAROTA

1.Izvedi ritual oputanja i / ili se ritualno okupaj.
2. Izvedi MTRP.
3. Stavi novi pil na Oltar koji se nalazi u sreditu
tvoga hrama ili svetog mesta. tapom iscrtaj krug i
terajui pentagram Zemlje iznad neotvorenog pila
karata. Ovim poinje postupak ienja karata.
4. Lagano udari pil tri puta i sa svakim udarcem
vibriraj: jedno od navedenih imena: EHEJEH, JAH,
JOD HE VAU HE ELOHIM
Reci:
Tebi Najvii, ja .... (magijsko ime) posveujem ove karte
Umea tako da postanu Tvoj istinski odraz i slava. Ne meni
nego Tebi neka je Mo i Slava.
5. Iscrtaj krst iznad pila i reci:
Prizivam te IAO, da poalje HRU-a, velikog Andela
koji bdi nad operacijama ove Tajne Mudrosti, da
poloi svoju nevidljivu ruku na ove posveene karte
umea, kako bismo tako istinski proniknuli u znaenje
skrivenog u slavu Tvog neizrecivog Imena. Amen.
(Vizualii ruku monog anela, poloenu na pil, koja
svetli bljetavo belim svetlom. pil Tarota se vizualie
u bljetavoj auri svetla, kao i obino.)
6. Opet udari lagano pil tri puta tapom.
7. Stani okrenut prema istoku tako da je pil ispred
tebe. Oseti belu svetlost Ketera iznad sebe. Oseti
njegovu Boansku Snagu. Tad usmeri njegovu
energiju na pilNa slici: Vreica za tarot koju proizvodi Lo
Skarabeo, a distribuira Llewellyn

koristei Znak Ulazeeg. Uradi ovo usmeravanje tri
puta pre nego to da Znak Tiine. Ako se pravilno
izvodi
oseti se laka iscrpljenost pa se moe uzeti krae
vreme za odmor.
8. Otvori kutiju i izvadi karte. (Ako je pil prethodno
bio otvoren i upotrebljavan, potrebno je pre rituala
obrisati svaku kartu istom belom tkaninom
pripremljenom za tu svrhu.)
9. Postavi karte u krug. Uzmi tap i iscrtaj krst iznad
njih i reci: Imenima i Slikama sve su Moi probuene i
oivljene. Probodi tapom kroz sredite krsta.
10. Skupi karte i zamotaj ih u belu, ili neku posebno
namenjenu, vreicu za tarot.11. Izvedi MTRP.
12. Reci:
Oslobaam sve duhove koji su bili zatoeni ovom
ceremonijom. Idite u miru sa blagoslovom JEHESUAH
JEHOVAAH-a. Ovim proglaavam hram ispravno
zatvorenim.
Okultna revija broj 1
134
Jednostavna meditacija sa
tarot kartama
Sada moete napustiti hram.
Ovaj ritual je pojednostavljen ali delotvoran nain
posvete pila tarot karata. Napisan je za tradiciju
Zlatne Zore, ali praktiari drugih tradicija ,mogu ga
prilagoditi svojim potrebama.

1. Izvedi ritual oputanja ili se ritualno okupaj.
2. Izvedi MTRP (manji terajui ritual pentagrama).
3. Izdvoj Velike Arkane, promeaj ih i nasumice
odaberi jednu, ostale ostavi po strani. Ostani smiren
nekoliko trenutaka kako bi umirio um.


PREDSTAVLJAMO PIL: VIA
TAROT
4. Pogledaj kartu pred sobom. Ostavi dovoljno
vremena da paljivo razgleda simbole i boje karte.
Nemoj pokuavati da kroz kartu vidi druge svetove.
(ta praksa ide kasnije). Samo mentalno primeti svaki
detalj na karti.
VIA tarot je uradjen po uzoru na Kroli-Heris Toth Tarot,
delom sledi simboliku i grafika reenja, no u velikoj
meri i odstupa od njih. Zato je ovaj pil zanimljiv?
Zato to je rezultat kombinovanog rada njegove
autorke, Suzan Demeson, sa Toth tarotom i
enohijanskim sistemom magije koji je razvio Don Di..
To znai da je u njega ukljuen i deo informacija koje
je autorica primala u vizijama od enohijanskih bia,
koja se zovu erke Svetlosti, tokom svojih priziva za
koje je koristila obsidijansko ogledalo. VIA tarot sadri
standardnih 78 karata veoma lepo tehniki uradjenih I sa
definitivnom umetnikom vrednou. No, ono to je najbitnije
jeste to da je ovo jedan od maginih pilova sa kojim se
stvarno moe raditi, za razliku od mnogih pomodnih I
potpuno neupotrebljivih pilova koji se mogu nai na tritu.
pil je rasprodan, no ako ste naklonjeni ka enohijanskoj
magiji I ako naidjete na neki zaostao dostupan primerak
ovaj pil svakako zasluuje dam mu se prui ansa.
5. Sada zatvori oi i pokuaj ponovi kartu u mati.
Pokuaj se prisetiti to bolje moe svakog detalja i
ostavi dovoljno vremena za to.
6. Nakon otprilike pet minuta stvaranja slike u mati
zaponi da zamilja nestajanje njenih delova sve dok
cela ne nestane u tvom umu.
7. Kada slika nestane iz tvog uma pokuaj zadrati
ovo stanje mentalne tiine to due moe. Ako je tvoj
unutranji glas stvarno utian, tada ti mogu biti
prenesene neke vane duhovne informacije.
8. Ostavi neko vreme da izade iz meditacije. Nemoj
da ustane naglo.


Okultna revija broj 1
135
Razotkrivanje Pomba ire

Nikolaj de Matos FrisvolPomba ira je vie nego koketan duh junjakog
temperamenta, i mnogo vie od latinske srodnice Lilit ona
je ovaplocenje svih kompleksnih mogunosti koje
nalazimo u smrtnoj eni. Upravo ovde u polju mesa i due
pomeanim sa zemljom i pokretom ona sebe nalazi u
stalnom mesu duha i inspirie oveanstvo otkrivajui
kraljevstva strasti i krvi kao mape sopstva.
Njeno pitanje je veito; ko si i ona ita tvoje odgovore na
nain na koji ti prosuzje svet i sebe. Ona je oprez u naim
eljama I udnjama, opasnost da e snovi postati stvarni...
Kao i Sveti Duh ona je jedna intoksikacija koja priziva
snove i proroanstva, kao legije Venere, a pod linim
zagrljajem Merkura moe izazvati majstorstvo ivota ili
robstvo ka strastima koje te vode u ludilo i mahnitost ivota.
Nain na koji je vidi je esto onaj kako ona tebe vidi i iz
ovog se odnos izgrauje na premisama sa kojima stupa u
njen hram. to znai, ako je gleda kao da je kurva
napravljena da slui tvojim eljama velika je mogunost da
e i ona tebe tretirati isto tako. Ovaj faktor je veoma vaan u
odnosima sa njom od ranih 70-ih. Moda smo mi ovo
izazvali, mi, moderni ovek i ena trijumfujueg zapada,
pristupajui svetu na nain majstora u stvaranju sa bojom
danom moi da pokorimo bilo koji duh. Postajemo mudri
kad reflektujemo zato duh koji moe da raznese ivote
treba da te potuje i da slua tvoje pozive i mrmljanje ili
ak da te slua ako ne osea da odanost i ljubav ne gore u
tvome srcu, traei odnos.
Pobunjeniki i sebini pristup njoj, izgovorenim reima ili
demonstriran jezikom akcije, otkriva da je ti vidi kao slugu
ili roba, a to je put najslaeg samo-unitenja. Zato to ona
daje ono to ti daje i elje u tvom srcu su ono na osnovu
ega se ona pokree. Na ovaj nain, ona je sutina enske
mogunosti ena sedam mueva i supruga nijednog.
Ona nosi slinosti sa jakim enama kroz istoriju, kao to je
Horhe Amado to prikazao u svojim knjigama: Gabrijela,
Strukovi Luka & Cimet i Donja Flor i njena dva mua,
koje daju glas i zaostavtinu jednoj niti ove izvanredne moi
i potencije enskog, to je u stvari tema Pomba ire. Ova
tema je u rasponu od senzualne naivke u sluaju Amadove
Gabrijele pa sve do dominantnih i sadistikih niti
pokoravanja opisanih u Bati Muenja od Mirboa.
ulna i seksualna kraljevstva i prostori je takoe povezuju
sa nekoliko boanstava ili boginja venerijanske ili lunarne
naklonosti, kao to su Atarot, Itar, Diana i bilo koje nono i
strastveno bie, bilo koja noktulka i vampir koji pokazuju
malo milosti, ali je reeno da ih interesuju odabrani ljudi i
ene. Na ovim osnovama drim da je ona duh koji moe biti
univerzalni uitelj za oveka i enu u misterijama ulnog
ivota i seksualne alhemije. injenica da je brazilskog
porekla ne znai da je rezervisana samo za Brazilce ve to
da brazilski duh moe sve nas poneto da naui i mislim
na Brazilski Duh u dvostrukom smislu rei, kao Pomba
ira lino i kao naslee zemlje proete svojim duhom i
duhom njenih naseljenika. U ovome vidim u udesnoj Dami
Figa i Sumraka dar oveanstvu koje se bori bilo kojeg da
su puta, zemlje i sveta...

Tradicionalno balkansko
vetiarstvoIzlazak knjige Tradicionalno balkansko vetiarstvo (Esotheria,
2007) privukao je veliku panju. Tradicionalno balkansko
vetiarstvo je prevedeno na engleski jezik i za englesko
govorno podruje knjigu je izdala amerika izdavaka kua
Okultna revija broj 1
136
Pendraig Publishing. Knjiga je dobila toliko dobre recenzije da
se eka da dve druge knjige istog autora, Misterija vestiar-
stva i vraanja i Poslednji evropski amani, budu prevedene i
objavljene u Americi. Autoru, koji je sem tradicionalnog Bal-
kanskog vetiarstva verziran i za neke srednjo-istone,
afrike i juno amerike tradicije, ukazano je i veliko povere-
nje i ast da uredi prvi broj The Crocked Path urnala specija-
lizovanog za tradicionalno vetiarstvo. Nakon toga autor
Rade R. Podunavski objavljuje redovno tekstove o tradi-
cionalnom vetiarstvu, folkloru i mitologiji u ovom maga-
zinu, kao i u The Cauldron, verovatno najeminentnijoj public-
kaciji ta drevno vetiarstvo, te u Esoteric Source Dona Ren-
dala. Nama sada ostaje samo da ekamo da se i te druge dve
knjige pojave kako ovde tako i na engleskom govornom
podruju.

Ksenija Kordi, umetnica
koja pomera graniceKada se Donald Kapit zapitao da li danas rei za neto da je
duhovno zvui kao kompliment ili ironija, i konstatovao
da je jako malo umetnika sposobno da pravi duhovnu
umetnost, za koju misli da joj je budunost veoma sumorna,
verovatno je bio u pravu. Pitanje je da li danas umetnici, bar
dobar deo njih, imaju osnovni preduslov koji karakterie i
duhovno, a to je hrabrost? Podruje delovanja mlade za-
grebake umetnicue Ksenije Kordi, za iju umetnost moe-
mo rei da joj ne manjka hrabrosti, jeste eksperimentalni
video / instalacije, fotografija, performans, 3D oblikovanje,
komputerska grafika, dizajn i scenografija. Takoe, zalae se
za prava ivotinja i autor je naslovnih strana, po mnogima
veoma uspenih, knjiga Kako postati, biti i ostati vegetarijanac
ili vegan? (Juliet Gellatley) i Naa braa ivotinje,(Edgar
Kupfera-Koberwitz) obe u izdanju hrvatske udruge Prijatelji
ivotinja koju Ksenija pomae na jedan autonomni i
profesionalni nain kada ima priliku za to, koristei svoju
umetnost kao svojevrsni oblik aktivizma. Zavrila je kolu
primijenjene umjetnosti i dizajna, slikarski odsjek, 1997,
kada upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, nastavniki
odsjek, slikarska klasa profesora Miroslava Suteja. Diplo-
mirala je 2004. godine. Radila je i kao fotografkinja za
hrvatski asopis Karma koji je bio posveen vedskoj duhov-
nosti. Na Cunterview.net women art media space stranici
saznajemo da su njena interesovanja, izvan umetnosti i
astrologija / astronomija, metafizika, geometrija, religija,
vedska filozofija i knjievnost, psihologija, metode obrazo-
vanja, glazba, magika, kabala, aktivizam, prava ivotinja i
politika. No, i pored takvih interesovanja Ksenija Kordi nije
upala u patetini klie okultne umetnosti koja deluje kao
marketinki izraz nekog pomodnog kulturnog trenda sa
okultnim pred znakom. Sem u sluaju jednog rada, kada je
na nagim telima mukih porno zvezda, na koja je kompjuter-
ski stavljala svoju glavu, iscrtavala razne simbole ukljuujui
i Krolijev Peat Zveri kako bi bila sigurna da e slike biti
efikasnije i na podsvesnoj i na nadsvesnoj razini, njen izraz
je u velikoj meri lien poznate i prepoznatljive okultne iko-
nografije i samim tim prirodan i intuitivno-spontan, to joj
daje veoma visok stepen autentinosti i iskrenosti. Od njenih
brojnih performansa i radova rekli bi par rei vie o njenom
prvom performansu koji je bila nazvala Samozapaljenje i koji
je izvela 14. sijenja 2003. u zagrebakoj Movari. Tokom
tog performansa ritualno je spalila Bibliju, Kuran i Bhaga-
vad-gtu. Bibliju jer je to knjiga njene drutvene uslovljenosti
obrazovanjem i roenjem na teritoriji koja pripada tom
kulturnom i civilicijskom krugu. Kuran zbog porodinih
veza jer dobar deo njene porodice pripada islamskoj vero-
ispovesti, tako da porodino ona pripada i toj kulturi. A
Bhagavad-gtu jer to simbolie njen izbor religije. Spaljivanje
te tri knjige je tako bio njen in distanciranja od ideja koje
one nose i od oseanja koje ona ima vezano za njih. Nega-
tivnih u odnosu na Bibliju, oseaja ravnodunosti prema
Kuranu i pozitivnog u odnosu na Bhagavad-gtu. Neko bi
to poredio sa antinomijanizmom kojem pribegavaju indijski
sadui i jogiji kad dodje do momenta da se moraju soloboditi
i vezanosti za gune, ali mi neemo ii tako daleko u inter-
pretacijama, ve emo se vratiti samom toku performansa o
kojem priamo. A on je iao tako da je Ksenija nastali pepeo
je pomeala sa glinom, da bi nakon toga od te smee obliko-
valo falus kao konkretni simbol. Iz bezbedonosnih razloga
performans je od strane uprave kluba bio samo delimino
najavljen, to znai da je u programu pisalo samo da e
Ksenija Kordi u odreeno vreme drati performans, tako
da je on i odran polutajno. Tokom performansa/rituala,
pomagala su joj dva prijatelja koji su stajali levo i desno od
Ksenije dok je oblikovala Sveti Falus, simbolino ih je bila
nazvala Kurosima jer su simbolisali stubovi u obliku
mukaraca koji dre hram. U prvom delu performansa, dok
je Ksenija palila knjige, njih dvojica su drali svee ispred
svojih falusa, to je trebalo da simbolie pokretanje energije
iz prve akre, sirovu snagu i destruktivnost koju ona esto
nosi, odnosno snane i intenzivne promene. Tokom drugog
dela performansa, dok je oblikovala falus, njih dvojica su
digli svee na nivo srca, to je simbolisalo podizanja razine
svesti i svetlosti u sferu emocija i ljudskosti, postavljanje
temelja daljim, jo suptilnijim transformacijama materije.
Video snimak sa tog performansa je izgubljen, a iako je bilo
prisutno nekoliko novinara ni jedan tekst o njemu se nije
pojavio u tampi zbog direktive nadreenih osoba u tim
Okultna revija broj 1
137
Nikola Neit Diskografija:


"11" EP (2010)
"Splendor Solis" EP (2011)
"Beth" EP (2011)

Splendor Solis Ep i Beth EP mogu se besplatno skinuti, dovoljno je
da se u polje za pretragu na sajtu ukucati Nikola Neit, sa adrese :
http://www.archive.org

Na slici: Performans Samozapaljenje


medijima i trebalo je tri godine da se taj rad prezentuje i
strunoj i iroj javnosti. To se desilo na izlobi Feti u Galeriji
Vladimir Nazor , to je bila prilika i da se probije medijska
blokada tako da je Ksenija Kordi tom prilikom dala
nekoliko izjava medijima. U svakom sluaju Ksenija Kordi
je neko na koga bi apsolutno trebalo obratiti panju, a
injenica da umetnost doivljava kao laboratorij u kojem ima
apsolutnu slobodu i mo da u njemu radi nemogue, ini je,
po miljenju tima Okultne revije, jednom od najzanimljivijih
umetnika u regionu za koju se sa punim pravom moe rei
da stvara umetnost koja ima jednu duhovnu dimenziju.

Okultna muzika Nikole
Neita


Na slici: Zadnja strana Beth Ep-a

Amebix i okultna
simbolika


Da se okultna inspiracija
nalazi na najneoekivani-
jim mestima pokazuje i
primer britanskog crust
punk/metal sastava Ame-
bix koji je bio aktivan to-
kom sedamdesetih i osam-
desetih. Njihov logo je sti-
lizovana verzija Ostin Os-
man Sperove slike The
Vampires are Coming.
Mnogi u se pitali otkud to,
raspitivanjem na domaoj
sceni meu pripadnicima bliskim ovoj podkulturi nismo
mogli da naemo odgovor otkuda to, samo smo od upuenih
uli da se Sperove ideje jo vie pojavljuju kod bendova
Neurosis i Crash Worship koje su Amebix jako inspirisali.
No, odgovor je doao od Roba Milera iz Amebix i po njemu
oni su se prilino amatereski interesovali za okultno, on sam
je tek po raspadu Amebix proao kroz neke okultne
zajednice. Za vreme Amebix itali su dosta knjiga o
okultnom, ali bez ikakvih kontakata sa nekim ko se time
stvarno bavio, a Sperovu sliku su videli tokom posete
Muzeju vetiarstva u Bostkestlu i zakljuili su da ona
odraava energiju grupe. I tako je i ova misterija rasvetlje-
na.

Na slici: naslovna strana Beth Ep-a

Nikola Neit je muziki project iz Novog Sada., pri emu sa omota
i web stranica projekta nije jasno ko ga sve sainjava, odnosno da
li je to project samo jedne osobe ili ga sainjava vie lanova. Po
muzikom stilu u pitanju je elektronika ambijentalnog i
eksperimentalnog tipa, a ako bi ve negde trebalo da se negde
svrsta anrovski onda bi to bio neki witch house. Za manje
upuene, witch house je trenutno nastajui podanr industrijske
muzike, bizarni hibrid lo-fi shoegaze zvuka, uvrnutog hjustonskog
hip hopa i haus muzike, zainjen horror ikonografijom i u velikoj
meri muziki inspirisan sa jedne strane ranim gotik grupama poput
Cocteau Twins, The Cure, Christian Death i Dead Can Dance, a
sa druge ranim industrijskim grupama poput recimo Throbbing
Gristle. Ideoloki inspirisan je najvie takozvanom magijom haosa.
Nikola Neit je tako verovatno pionirski projekt ovog muzikog
podanra nama interesantan poto je oigledno snano inspirisan
okultnom tradicijom. Naslovi pesama su uzeti iz Krolijeve
filosofije i enohijanskoj jezika,. Glas samog Krolija je takoe
usemplovan, dovoljno diskretno da se izbegne ki. tako da je ovo
definitivno veoma okultno inspirisan project.

Okultna revija broj 1
138
Umetnost postojanja i
energija oko nas

Draen Pekui je roen 05. avgusta 1985. godine u Zaje-
aru, Srbija i aspolvent na Visokoj koli za informacione the-
nologije u Beogradu na smeru programer. ivi u Beogradu.
Aktivno se bavi javnim prezentovanjem radova dve godine.
Za to vreme uestvovao na 6 izlobi od kojih su dve bile sa-
mostalne a etiri grupnog karaktera.
Izlobe su do sada pokrivale prezentovanje radova u obliku
printova, interaktivnom/digitalnom obliku gde su posetioci
imali priliku da se lino ukljue i tako menjajui i kombi-
nujui slike stvaraju sopstvena dela i u vidu video prezen-
tacija.
Samim tim to su slike izvorno digitalnog formata ostavljaju
irok spektar za dalju upotrebu i prilagodavanje razliitim
varijantama prezentovanje.


Koncept

Radovi se baziraju na vizuelnom otkrivanju mehanizama
koji se nalaze u osnovi svih oblika postojanja i energija oko
nas. Svaka slika ponaosob opisuje deli stvarnosti kroz
prizmu direktnog uea njenog tvorca u ulozi jedinke koja
je imala tu ast da ih istrauje iz prve ruke i prenese u linije i
oblike svima dalje poznate. Svaku sliku bi pratila odreena
pria koja bi posmatrau doaravala skrivene svetove van
petoulne percepcije koji svojim postojanjem direktno
kreiraju materijalni svet kao poslednju istancu stvaranja.
Svaka slika je sainjena, u osnovi, u geometrijskoj formi,
uglavnom pratei principe geometrije. KVADRAT, KRUG i
TROUGAO su slikarevi osnovni alati iz ega se sve ostalo
tvori pod mislima samog umetnika i diktiranja sa unut-
ranjih planova. ak, i van umetnikog aspekta, dokazano je
da se u sri svega, u najstitnijim dokuenim predelima
kvatnog sveta, nalaze geometrijska tela koje svojim kasnijim
uslonjavanjem kreiraju ono to mi zovemo ivo ili
neivo.
Samim tim to svaka slika za osnovu ima geometrijsku
strukturu i stil slikanja potpada pod formu kubizma,
modernog kubizma. Jer u ovom sluaju svet apstrakcije je
najblii ispoljenju kroz formu geometrije i otrih ivica.

Samostalne izlobe

- SKC Beograd, galerija Cirkus - 08.02.2010. do 28.02.2010.
Upper Symbolism, izloba printova

- SKC Beograd, galerija irkus 03.11.2010. do 01.12.2010. -
Boanstvena
metrija, izloba printova

Grupne izlobe

- SKC Beograd, galerija Cirkus, festival Aprilski susreti od
13.04.2010. do 15.04.2010., izloba printova

- SKC Beograd, galerija Novi prostor, festival Aprilski
susreti, 02.04.2011. - The Light of Microcosm, video
prezentaija + EkoFON tim

- No muzeja 2011, Muzej nauke i tehnike Beograd,
14.05.2011. od 18h do 02h - Zeleno, sanjam te zeleno,
digitalna/interaktivna izloba radova + EkoFON tim

- Udruenje za podrku srpskoj savremenoj umetnosti
(SCASAs), proctor kue Kralja Petra I, manifestacija ART
MARKET - 12 SOBA-30 UMETNIKA od 23.06.2011. do
26.06.2011. godine, izloba printova.

Tehnike karakteristike

Sve slike su u originalu veliine 2428*1732 piksela, u JPG
formatu, to ostavlja puno prostora za tampanje u najraz-
liitijim veliinama bez gubitka na kvalitetu.
Najee su tampane u veliini 70cm*50cm mada kvalitet
dozvoljava i veu (ili manju) tampu, po potrebi. Pri tampi
se koristi Gloss papir 200 gr, 914mm (foto kvalitet) koji mak-
simalno doarava spektakularni svet boja i nijansi koje se
nalaze na slikama. Gotovo 90% radova je ve odtampano i
u kombinaiji sa crnim, hamer, papirom, na koji su slike
poloene, spremne su za izlaganje ili predstavljanja bilo koje
vrste. Veliina hamer papira je 100 cm*70cm tako da je to i
ukupna veliina slike spremne za izlaganje poto je poloena
na hamer papir te veliine. Takoe je mogua i varijanta
digitalne izlobe radova ili u formi video prezentaije.
Vrednost radova, po slii, iznosi 5.000 dinara.
Najstariji, objavljeni, radovi datiraju iz 2006. godine.

Kontakt


E-mail: zoddra@gmail.com


Neke od Draenovih slika:

Infernal Solar Mechanics opisuje uticaj nebeskih tela na
mikro i makro plan, kao i ustrojstvo samog Sunevog
sistema. Takoe piramidalno uspostavlja lestvicu razvoja
ljudskog duha kroz prosvetljenje znanjem o nebeskim
telima. Ljudski prikaz je dat kroz crno-belu reetku
stvaranja.

Moon Minded Vision predstavlja lunarnu stranu ljudske
psihe u vidu portala ka viim svetovima, gde neuk um vidi
haos umesto reda. Poprilino se oslanja na korespodencije
Jesod sefirota i prilaz astralnom planu kroz san i rad na
snovima. Hram Jesoda koji postoji zapostavljen u svakome
od nas i eka svoj ponovni sjaj i uspon kroz rad na Velim
delu.
Okultna revija broj 1
139
Three Kings Temple je posveena hramu bogova osnovnih
oblika - Kvadrat, Krug, Trougao. Osnovni gradivni oblici
geometrije koji svojim uslonjavanjem tvore svaki dalji oblik
postojanja. Takoe se pojavljuje i simbol dvostrukog
hebrejskog slova alef kao kruna koja spaja oblike u formu.
Tri Oblika, tri Zvezde, tri Kralja.

Ol Sonuf Vaoresagi kao gospodar i uvar kljueva
unutranje moi. Gospodar skrivenog uma. Veliki uitelj(i)
koji bdi nad nama, ekajui momenat osveenja i anihalacije
sa egom. Smrt zarad roenja, zarad rsata i razvoja, irenja.
Onaj koji budi Proroka u nama, esto kroz sliku Samotnjaka.

Online galerija radova
Prima Yud kao osnovni gradivni element svetog hebrejskog
jezika. Slovo/simbol koje se moe nai u svakom od 22
karaktera hebrejskog alefbeta. Slovo jod dato kroz simboliku
koju sa sobom nosi. Mo. Dotie sa izvora nebesa, kaplje ka
materiji i formi. Dodir penkala o papir, slivanje mastila,
stvaranje.


Flickr:

http://www.flickr.com/photos/upper_art_club/sets/7
2157606828573013/show/http://www.flickr.com/photos/upper_art_club


Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=gDoeISjONQc


Facebook kontakt:

http://www.facebook.com/drazen.pekusic


Okultna revija broj 1
140

In Memoriam: Leonora
Karington (6. april 1917
25. maj 2011)

Leonora Carington; nadrealista, vizionar i na svoj poseban
nain alhemiarka i magiarka, preminula je u 94. godini
ivota, zbog komplikacija sa pneumonijom, u Meksiku.


Na slici: Leonora Karington i Maks Ernst

Roena je u Engleskoj gde je jo kao mala od majke i dadilje
sluala keltske legende. Disciplinu kolovanja u katolikoj
koli nije dobro podnela, tako da je veoma rano postala
mlada buntovnica zbog ega je izbaena iz dve kole, da bi
se na kraju skrasila u Italiji, u umetnikoj koli u Florensi.
Leonora je od svoje desete godine bila zainteresovana za
nadrealizam, a sama u krug nadrealista ulazi svojom
udajom za Maks Ernesta 1937. godine. Nakon to su nacisti
tokom drugog svetskog rata uhapsili Ernesta u Francuskoj,
Leonora bei prvo u paniju, a potom u Meksiko gde ostaje
do kraja svog ivota i gde je duboko uronila u tamoni spoj
panskog katolicizma, domorodakih duhovnih uenja koja
su prethodila dolasku Evropljana, narodne amanistike
medicine i bruherie, tj njihovog lokalnog vetiarstva.
Smatala je da su matrijarhalne religije prethodile patri-
jarhalnim. Iako njene sike deluju kao da ismevaju i odbijaju
katoliku doktrinu sa nuenjem enske alternative, kao
samo jedan od primera moemo uzeti njenu sliku Kunje
Svetog Antonija gde na to moe upuivati svetenica/vetica
sa kazanom i ples vetica pored reke koja istie iz kraga koji
neodoljivo podsea na simbolizam Tarot Karte Zvezda, ona
ih nije slikala planski. Jednostavno, po svedoenju onih koji
su je poznavali, pustila bi da svi ti motive izau iz nje. A
rezultat je bio da je svojim slikama simbolino vraala
enama tu duhovnu mo koju su nekad imale. Opet po
svedoenju onih koji su je poseivali, njen ivotni i radni
prostor je liio na radne odaje nekog srednjovekovnog maga
ili alhemiara. I iako ona i nije bila alhemiar koji bi radio po
svim pravilima vetine, teko da ih je i znala, njena umetnost
bila je vrhunska alhemija.Na slici: Kunje Svetog Antonija

Mora se pomenuti i to da je napisala novelu The Hearing Trumpet,
tako da je ona jedna od dve britanske ene nadrealiste koja su se i
tako literalno ovekoveile. Druga je Ajtel Kohun, koja je inae bila
i lanica Tifonijanskog Ordo Templi Orientisa pod Kenetom
Grantom i koja je napisala Goose of Hermogenes, A Gothick
Fantasy, izvanredno i psihodelino delo zasnovano na fazama
halucinogenog procesa. Ovaj oma Leonori Karington zavriemo
sa dva stiha iz Liturgije sa trona iz njene pomenute novele:

Ja, oko koje vidi devet razliitih svetova i pria priu svakog od
njih,
Ja, kuka Sirijusa, prizemljena ovde iz uasne hyperbole da
zavijam na mesec.


Tarot, proricanje i jo
poneto drugo...

Znamo da je Tarot odavno, uz astrologiju, verovatno najvie
od svih segmenata ezoterine kulture postao deo nae opte
prihvaene kulture. Kod nas dodue. I, na alost, ili, na sreu
zavisno od ugla gledanja, vie na osnovu Milana Tarota
nego Pavia koji ga je takoe koristio kao motiv, no u svetu
bi mogli da nabrajamo i razne druge primere od V. B. Jejtsa
koji je pisao pesme inspirisane Tarotom i T.S. Eliota koji je
ovekoveio Wejt-Smitov pil u svojoj poemi The Wasted Land,
preko amerikih postaviki Magbeta gde se radnja deavala
ispred velikih Aduta Tarota, a kostimi glumaca su dizaj-
nirani po odei likova na dvorskim kartama Tarota, preko
Okultna revija broj 1
141
Live and Let Die filma iz serijala o Dejmsu Bondu, pa do
injenice da su, recimo, pre dve godine Dole i Gabana
izbacili svoju liniju parfema inspirisanu Tarotom, pri emu
su njihovi brojevi i imena bili direktno vezani za Tarot (npr 6
L'Amoureux), a za iju kampanju su bili angaovali Naomi
Kempbel, Klaudiju ifer i Evu Hercigovu.
Ono to je nama bilo interesantno jesu neki primeri dru-
gaijeg pristupa Tarotu, bilo da je re o njegovoj primeni kao
ezoterinog pomagala, bilo da je re o umetnikoj inspiraciji,
te smo u veoma kratkim crtama odluili da propratimo
nekoliko takvih primera.

Tarot plesanje

Ako je neko pomislio da e ovde biti rei o tarot
plesovima sa kojima su eksperimentisali Melita Dening i
Osborn Filips iz Aurum Solis u svrhu, uslovno reeno,
psihoterapije, a gde bi se kroz ples zasnovan na
simbolizmu odreenih tarot karata reavali problemi
onih koji bi se tome podvrgli, to je takoe veoma
zanimljivo i vredno panje, nije u pravu. U zadnjih
nekoliko godina primetno je da na tarot sve vie obraaju
panju plesaice orijentalinih i trbunih plesova. Tako je
pre par godina na trite izbaen DVD The Tarot - Fantasy
Bellydance na kojem se u 20 plesnih taaka predstavlja 20
velikih Arkana Tarota putovanjem kroz razne mitologije i
simboliku. Ono to je nama kao pojava takodje
zanimljivo jeste Theatre of Kali, eksperimentalni teatar


trbunog plesa iz amerikog grada Sietla. U pitanju je ne
samo ples sa tarot kartama ve i interpretacija Tarot
otvaranja, nekom iz publike, posredstvom orijentalnog
plesa. Mora se priznati da je takav neverbalni pristup
interpretaciji nakon otvaranja definitivno originalan,
mada naravno ostaje pitanje koliko onaj kome se tako
tarot otvari i protumai uspe da shvati znaenje te
interpretacije

Valter Vegmiler: psihodelija
inspirisana Tarotom

Jedno od remek dela kraut roka, dvostruki album pod
imenom Tarot, a na kojem se nalaze 22 pesma inspirisane
velikim Arkanama Tarota, snimio je 1973. godine Valter
Vegmiler, koji primarno i nije muziar ve vajcarski
ekscentrik, mistik i multitalentovani umetnik koji se krajem
ezdesetih i poetkom osamdesetih druio sa H.R. Gigerom i
Sergiusom Golovinom. Ovaj potonji, takoe mistik,
umetnik, odlian poznavalac alpskog folklora i legendi, koji
je o pisao ezoterinom, interesantan je i zbog toga to je
njegova knjiiga o veticama, bilju i magijskim gljivama
fotokopirana i prevercovana u istonu Nemaku gde je
postala kultni naslov meu tamonjom hipi andergraund
kulturom. Te iste 1973. kada je izala ta knjiga u vajcarskoj,
on i Klaus ulc su izdali psihodelini i veoma
eksperimentalni album Lord Krishna Von Goloka.
Klaus ulc je uestvovao i na snimanju pomenutog albuma
inspirisanog Tarotom, na kojem su uz njega i Valter
Vegmilera, iji glas sluaoce i vodi kroz Tarot karte, uee
uzela i neka druga poznata imena kraut roka poput
Manuela Gotinga i Hartmuta Enkea iz znamenitog
progresivnog/ambijent rok projekta Ash Ra Tempel, te Deri
Berkersa iz progresivnog/simfonik rok benda Wallenstein.
Ovaj album danas smatraju jednim od bisera psihodeline
kontrakulture druge polovine dvadesetog veka, a da to
miljenje bude jo utemeljenije doprinosi i injenica da ga je
Vegmiller snimio na nagovor Timoti Lirija koji se u to vreme
u vajcarskoj krio od amerikih vlasti koje su ga traile radi
hapenja.
Okultna revija broj 1
142
Vegmiler je kasnije tampao svoj vlastiti Tarot pil, pod
nazivom Zigeuner Tarot, moda jedan od najpsihodelinijh
Tarot pilova ikada. Taj pil 1996. godine reprintovao US
Games, verovatno najpoznatiji izdava tarot karata, a iste te
godine Vegmiler je za Swatch dizajnirao Oracolo model sata,
no to je neka druga pria koja sa ovom naom i nema puno
veze
Tarot bata Niki de Sejnt
Fale


Niki de Sejnt Fale (1930. 2002.), moda jedna od
najneobinijih umetnica 20. veka, ostavila nam je veo-
ma lep primer inspiracije Tarotom. Od kolaa sa nasil-
nim motivima, noevima i vatrenim orujem, preko
slikanja pucanjem iz puke u slike to bi izazvalo
rasprskavanje boja i kreiranje slike, i njene sledee faze
koja se zvala Nane, gde se bavila enstvenou i arheti-
pskim enskim oblicima, Niki je 1979. dola na ideju
da napravi maginu batu zasnovan na tarot kartama.
U Toskani je kupila zemljite, nazvala ga Tarot bata i
tu poela da postavlja svoje skulpture inspirisane
Tarot kartama. Nakon 20 godina, kada je konano
zavrila ovaj svoj umetniki projekt, otvorila ju je za
publiku tako da i danas tu dolaze posetioci. Defini-
tivno moemo rei da je u pitanju neobino ostvarena
inspiracija tarotom na koju vredi obratiti panju.Na salici: Niki de Sejnt Fale iz vremena dok je radial
kao model

(Kuriozitet je da je Niki de Sejnt Fale svoju karijeru za-
poela kao model, ak se pojavila na naslovnoj strain
Vogue magazina. Nakon toga studirala je glumu, da
bi tek nakon nervnog sloma 1953. shvatila da je sli-
kanje smiruje nakon ega je napustila glumu)
Okultna revija broj 1
143


Na slici: Tarot karta avo kako ju je videla
Niki de Sejnt Fale

Teatar tarot lutaka Maje
Luki


U Niu je odrana zanimljiva izloba Tarot karata sainjenih
od deijih lutaka. Autorka izlobe je Maja Luki. Izloba je
definitivno zanimljiva, a na njoj je govorio, to saznajemo iz
Helly Cherry magazina posveenog alternativnoj i ander-
graund kulturi, Ivica ivkovi, nastavnik pravoslavne hri-
anske pedagogije. Sve u svemu ako Maja Luki bude pono-
vila ovu izlobu svakako je vredi posetiti.

Tarot lavirinti Beri
ofijeBeri ofija je madjarska umetnica i pokreta Living Picture
Teatra. Living Picture Teatar se sastoji od teatra vizuelnog
pokreta i linog interaktivnog teatra. Za nau priu ovaj
drugi je interesantniji i trenutno obuhvata dva projekta. Prvi
je nazvan Sag. inspirisan je sufizmom i Antoan de Sent-
Egziperiem i u njemu etvoro uesnika istovremeno po-
duzimaju pustinsko hodoae do bate rua koje uva Crna
ena. Drugi je Oktopus Tarot Lavirint u kojem publika pos-
taje uesnik u performansu tako to oni koji uu u lavirint
izaberu jednu Tarot kartu koja e obeleiti njihov prolazak
kroz lavirint kao svojevrsno unutranje iskustvo. Kratke me-
ditacije, bubnjanje i pevanje, te razliite uloge koje neke
karte u interakciji jedne sa drugima imaju, kao naprimer
Smrt i Luda, po svedoenju mnogih uesnika pomogli su im
da iskuse kako neki aspekti ivota mogu da se u potpunosti
shvate samo ako imaju meusobnu interakciju.
Lavirint je prilino kompleksan i do njegovog centra se mo-
e stii uz osam pravaca, sa vie platformi koje se uz put
nalaze, dosta skretanja i usputnih soba u kojima sede osobe,
kao vodii u ovoj igri samoosveivanja, u ulogama Velikih
Arkana Tarota.
Posetioci ulaze individualno, ekaju tri minuta i nakon toga
biraju jednu od 24 karte koje se nalaze ispred njih. U zavis-
nosti koja je to karta dobija se eir odgovarajue boje na
osnovu kojeg e ga druge Arkane u lavirintu prepoznavati.
Nakon Inicijacije uesnik dobija praznu belenicu u koju e
upisivati sva iskustva i sve lekcije nauene od karata onako
kako ih bude razumeo. Na kraju performansa oni koji nau
izlaz iz lavirinta iskomuniciraju sa osobom koja se tamo na-
lazi svoje iskustvo.
Da se primetiti da Beri ofija koristi 24 Velike Arkane Ta-
rota. Postoje pilovi koji imaju vie od 22 Velike Arkane, ali
po pravilu za to obino postoji dobro objanjenje. Mada i i-
njenica da na Drvetu postoje skrivene staze moe da
pomogne da se neke od tih karata uklope u emu.
U ovom sluaju objanjenje nije kabalistiko ve je ofija,
tokom kreiranja svojih lavirintskih mitova, pola od toga da
joj je trebala karta koja bi predstavila Majku Zemlju, koj sedi
u sreditu avirinta kao simbol prvog i poslednjeg razloga i
Okultna revija broj 1
144
simbol materice iz kojeg se svi raamo. Nakon dodavanja te
karte, javila se potreba za kartom koja bi predstavlika Kapiju
tako da je dodana i ta karta kao poslednja. Sticaj okolnosti je
bio da je ofija nakon toga sluajno naila na legendu po ko-
joj je prvobitno postojalo 24 Velike Karte Tarota od kojih su
dve izgubljene, tako da se to savreno uklopilo u njenu mito-
logiju lavirinta.
Lavirinti su izvoeni u vie zemalja sveta, na Sziget festivalu
su gotovo redovni, a gostovali su u na Infant festivalu u No-
vom Sadu juna meseca 2011. to je bila jedinstvena prilika da
se i ljudi sa ovih prostora upoznaju sa Tarot Lavirintom.I naposletku kao poslednji
primer..

neka bude jo jedna kombinacija umetnosti i Tarota kao
ezoterinog pomagala.Na slici: Deva Grala pojavljujui se u crvenom kao
Babalon presree Ludu na njenom Putu i mami ga
erotinim stihovima i sugestivnim pokretima

Dakle sledi par rei o jednom projektu australijskog
Metamorfikog ritualnog teatra iza kojeg stoji Oriele
Defenestrate-Baskule, internacionalno poznat okultni
umetnik i mag haosa i matijanske struje, lan The
HermAphroditic ChAOrder of The SILVER DUSK i prilino
tesno povezan sa maatijanskom Horus/Maat Loom. On je i
autor The Book of Kaos Tarot karata, moda prvog tarot pila
zasnovanog na magiji haosa. Metamorfiki ritualni teatar je
imao vie projekata i performansa zasnovanih na Tarotu,
ovog puta pomenuemo samo jedan, PARZIVAL: The Fool's
Journey on Glastonbury Tour odran u engleskoj za letnjhi
solsticij 2005. Luda Tarota je prola svoje simbolino
putovanje kroz prizore ostalih Tarot karata i to je sasvim
izvesno bilo zanimljivo inicijacijsko putovanje za uesnike.


Christan Death ... satanisti
ili...?
Na slici: Roz Williams & Eva O

Najpre, moramo rei da su Christian Death praktino
rodonaelnici cele jedne estetike koja je posle nazivana
amerikim gothicom, batcave kulturom isl. Potom, znamo da
su ih po raznim magazinima povezivali sa satanizmom, te
da bi moglo da se polemie da li jesu uticali na gomilu
kasnijih pripadnika te podkulture i muziara iz tog anra, da
se i oni zainteresuju ili ak deklariu kao deo onogo to se
moe nazvati okultnom scenom. No ta je od toga istina?
Najpre poimo od estog miljenja da samo ime Christian
Death ima veze sa nekom religijskom ili okultnom
tematikom. Zapravo nema. Roz Viliams (roen kao Roder
Alan Pejnter) je najpre izabrao sebi umetniko ime, po kojem
je ostao poznat, po imenu na grobu koje je video na svom
omiljenom groblju, da bi potom imao par bendova i 1979.
odluio da formira novu grupu. Dok su birali ime bila je
prisutna prijateljica u Kristian Dior, majici i oni su u ali
pravili imena za bend od njegovih inicijala. Na kraju im se
ime Christian Death najvie dopalo, to znai da se ono
odnosi na Kristiana Diora, a ne na hrianstvo ili Isusa.
Ako je to razjanjeno moemo da preemo na sledeu
tvrdnju vezanu za Christian Death, a to je da su imali veze sa
La Vejem i Crkvom Satane. Nau priu bismo simbolino
mogli poeti sa kompilacijom Hell Comes To Your House koju
Okultna revija broj 1
145
su svojom pesmom otvaralli Christian Death, a koju je zatvarala
pesma enske grupe Super Heroines. Posle toga usledilo je
snimanje prvih albuma za oba benda i Rozz Williams je pozvao
Evu O iz Super Heroines da mu peva pratee vokale. Rozz
zapravo nije bio samo antihrianski raspoloen, ve i, budui
odrastao sa roditeljima koji su bili veoma fundamentalistiki
orijentisani baptisti , veoma globalno antireligijski, i otud i ton koji
provejava na njegovom prvom, nazvanom Only Theatre of Pain,
albumu. No, ima li ipak neka okultna pria iza toga? Naravno da
postoji. Po svemu sudei za njihovo upoznavanje sa okultnim je
najzasluniji bio Delmar Riardson, novopridoli bubnjar Super
Heroines koji je bio i lan kalifatskog Ordo Templi Orientisa.
Mnogo kasnije, u jednom intervjuu Rozz Williams je izjavio da je
La Veja potovao kao oumena, ali da je u to vreme mnogo vie
bio zainteresovan za O.T.O. ceremonije, iako je na kraju shvatio da
se naao u istoj rupi u kojoj je bio, samo na suprotnoj strani, tako
da bi zbog toga jedino radio prakse i rituale koje on sam napie.
Takoe, neki drugi koji su Roza poznavali, a bili su deo okultne
scene u Kaliforniji toga vremena, kada su upitani o tome potvrdili
su njegov povrni interes za O.T.O. i prijateljstvo sa nekim od
O.T.O. lanova, ali da nikada nije postao lan. ta vie, neka od
seanja na njega su opisala situaciju gde je on, u dnevnoj sobi
jednog O.T.O. lana, samo sa konom pregaom na sebi i
pajalicom u rukama, parodirao pseudo-masonsku prirodu O.T.O.
Sa druge strane nije jasno zato je Eva O napustila interesovanje za
O.T.O. i poslata opsednuta LaVejom, Crkvom Satane, smru i
demonima. Da li su to bile njene sumanute ideje ili realna iskustva,
ali mislila je da je u kontaktu sa demonima i da ti demoni nou
poseuju njene poznanike koji bi doivljavali, nezavisno jedni od
drugih, uvrnute stvari. Sredinom osamdesetih Eva je zapoela
ljubavnu vezu sa Riardom Ramirezom, koji se takoe interesovao
za satanizam. Ta veza se okonala ba


Na slici: Richard Ramirez

na nain na koji se zvala i kompilacija na kojoj su prvi put
objavljeni snimci Christian Death i Super Heroines, tj dolaskom
pakla u neije kue. Naime Ramirez se od 1984. pa do
avgusta sledee godine kada je uhapen, nou uunjavao u
kue svojih rtava i tamo vrio veoma brutalna silovanja i
ubistva verujui da je to njegova sluba Satani kako bi ga
ovaj titio od hapenja i nakon smrti ga nainio demonom i
dao mu neku od vodeih pozicija u paklu. Policija i mediji su
mu, dok nije uhapen, dali nadimak Night Stalker, a po
njegovom haoenju Eva O je doivela teak nevni slom i
patila od depresije. Poetkom devedesetih, jo za vreme
braka sa Roz Viliamsom, prekinula je svaku vezu sa Crkvom
Satane i konvertovala je u hrianstvo to ju je dralo do sve
do pre neku godinu kad je shvatila da to ipak nije za nju i da
su njena ubeenja drugaija.
Dakle, za Roza je okultno i pria o njemu bio metod
okiranja javnosti, naroito tokom devedesetih kada je u
Americi trajao talas panike od satanistikih kultova koji su
potpirivali mediji iza kojih su stajali fundamentalistiki
hriani. Za Evu O je to pre bila ozbiljnija pria kojoj ona
oigledno nije bila dorasla tako da je i ta pria, nadamo se,
sada demistifikovana.


Rok muzika, avolji rogovi
i....kako je zapravo sve to
poelo?

Danas postoji neverovatan broj satanistikih hevi metal
bendova u svim moguim podvrstama (black, death,
thrash...), no neko se moe zapitati kako je uopte i dolo
do povezivanja nekih delova rok i metal muzike sa
satanizmom? Sledea pria e moda malo rasvetliti sam
poetak toga fenomena.
Takvo ime je dakako izabrano zbog dugogodinjeg
interesovanja Dinks za okultno, to je zvanina verzija
prie. Da li je to istina Prvi rok bend koji je ubacio
satanistike motive u svoju muziku bio je ikaki bend
Coven koji je osnovala pevaica Dinks Davson, koja je
prethodno pevala operu, zajedno sa sa Stivom Rosom i
Oz Ozbornom. verovatno nikada neemo saznati, no
prava istina je da pre njih, jedino to se u popularnoj
muzici moglo povezati sa okultnim bila je netana
legenda o Robertu Donsonu, pesma That Old Black
Magic, napisana originalno za Dudi Garland, no kasnije
proslavljena od strane Glen Milera, Frank Sinatre, Ele
Ficderald i Merlin Monro, a u kojoj se zapravo i ne
govori o magiji ve o govori o zaljubljenosti, te kod The
Rolling Stones koji su 1968.izbacili pesmu Sympathy For the
Devil. Legenda o Donsonu, a po kojoj je on prodao duu
avolu na raskru kako bi nauio da svira gitaru, je
zanimljiva, ak je i . Volter Hil 1986. snimio film
Crossroads inspirisan njome. No, injenica je da nije bio u
pitanju Robert Donsonu, ve jedan drugi manje poznat
bluz muziar koji se zvao Tomi Donson i za kojeg se
tvrdi da je izveo taj ritual na raskru.
Ali nita od toga, sve dok se nije pojavio Coven, skupa sa
Black Widdow o kojima e biti rei docnije, nije uticalo na
pojavu satanistikih tema u rok muzici. Coven su se
pojavili otprilike samo par godina nakon to je Anton La
Vej osnovao svoju Crkvu Satane, no nema informacija da
je bilo nekih kontakata meu njima pre nego to su Coven
izdali svoj prvi album. Po izdavanju i nakon svojih
veoma teatralnih koncerata, privukli su La Vejevu
panju, tako da ih je pozvao da sviraju na mranom
Vudstoku koji je on organizovao u Detroitu 31. oktobra
1969. i na kojem su sem njih trebalo da se, izmeu ostalih,
pojave i MC5, The Stooges, Pink Floyd, Bob Seger System,
Artur
Okultna revija broj 1
146


Na slici: Dinks Davson

Braun, Peter Hurkos i Timoti Liri. Po planu Lavej je trebalo
da otvori nastup Coven, oigledno je bilo da organizatori
ele da privuku udake jer je na plakatu pisalo da je to
vee za vetice, arobnjake i vudu svetenike, no ostala je
misterija da li je taj ferstival uopte i odran? Po nekim
izvorima Coven su svirali, ali se La Vej nije pojavio, a po
drugima celo dogaanje je otkazano.


Na slici: Scena sa Coven koncerta

Da li je to deo moderne mitologije, ili ne, no pria kae da
su Coven ugovor za svoj prvi album, koji je izaao 1969.
pod nazivom Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls,
teatralno potpisali krvlju. Abumu je doneo 10
psihodelinih ejsid rok pesama koje su govorile o
crnom vetiarenju, satanizmu i demonologiji, pri emu
je deseta, u trajanju od 14 minuta, bila audio snimak
izvoenja Crne mise. Da ni vizuelni deo ne bi ostao
neusklaen sa tematikom, unutranjost omota je
inila slika crne mise sa nagom Dinks Davson na oltaru i
ostalim lanovima benda oko nje, sa crnim kapuljaama i
obrnutim krstovima, kako rukama pojazuju danas toliko
poznate rogove.
Zapravo, iako se misli da je Roni Dejms Dio bio taj koji
je taj gest uveo u rocknroll, mnogo pre njega Dinks
Davson je tako zavravala svaki konceert Covena. A ti
koncerti su bili prava mala predstava gde su izmeu
pesama izvodili crnu misu i priali protiv hrianstva,
zbog ega im je policija u ikagu zabranjivala bilo kakve
govore izmeu pesama.
Njihova satanistika karijera se zavrila nedugo to je i
bila poela. Naime, nakon ubistva koje je poinila
Mansonova grupa lokalni magazin je svoj tekst o njemu
ilustrovao slikom na kojojNa slici: unutranji omot albuma Witchcraft
Destroys Minds and Reaps Souls

on stoji ispred prodavnice ploa drei ba Witchcraft
Destroys Minds and Reaps Souls album. Coven je morao da
potpie novi ugovor i sledea dva albuma nisu imala
nikakve asocijacije ili veze sa satanizmomOtprilike u
isto vreme, krajem ezdesetih, u Engleskoj je psihodelini
rok bend Pesky Gee! Promenio ime u Black Widow. Da bi
se razliikovali od ostalih bendova toga vremena trebalo je
da smisle neto drugaije, a budui da su u to vreme
vetiiji kralj Engleske Aleks Senders i njegova kraljica
Meksin bili veoma prisutna tema u tamonjim
tabloidima, Black Widow su odluili da svoj novi imid
zasnuju na okultizmu. 1970. godine im izlazi album
Sacrifice, anrovski progresivni rok sa elementima dez
roka, a tekstualno inspirisani demonima i crnom
magijom. Na koncertu koji su odrali u londonskom
Lyceum-u bilo je najavljeno da e na njegovom kraju
rtvovati 19 godina staru studentkinju. Koncert je bio
prava mala teatarska predstava u kojoj su se pomenuta
studentkinja, obuena samo u belu providnu haljinu i
peva magino zavodili na bini. U jednom momentu ona
je njega udarila bem po licu i on joj je strgao haljinu
ostavivi je potpuno golu na bini. Koncert je smesta
prekinut od strane organizatora, a sutra je u novinama to
bila udarna vest.
Za detalje ovog teatarskog rituala koji su izvodili na sceni
Black Widow su konsultovali Aleksa Sendersa lino, a na
koncertima devojka koju su rtvovali je esto bila sama
Okultna revija broj 1
147
Meksin Senders koja je u toj koncertnoj predstavi igrala
ulogu Lejdi Atarot. Po instrukcijama Aleksa Sendersa
kako bi to bilo to autentinije a koje su podrazumevale
pokuaj demonke da zavede i zaposedne magiara, zatim
bitku meu njima i na kraju njegovu pobedu,
koreografijusu bili osmislili lanovi Leicester's Phoenix Theatre
Company. Kombinacija crne magije i gole ene na bini,
skupa sa otrom reakcijom crkve i vernika koji su na
koncerte umeli da donose krstove i propovedaju protiv
satanizma, doneli su ogromnu popularnost Black Widow
koji su poeli da sviraju sa najveim imenima rok
muzike, ali i dobili zabranu pojavljivanja na BBC i ulaska
u Ameriku gde je trebalo da odre turneju. Novi mena-
der grupe i njihova izdavaka
Na slici: Black Widow


kua, CBS, traili su od Black Widow da zbog tampe
promene imid i napuste satanistike teme. Pola benda je
bilo za, pola protiv, no interes izdavaa je pobedio, i
satanizam je za Black Widow postao prolost. No,
promena imida nije donela komercijalni uspeh, ve je,
naprotiv, Black Widow polako postajao za mnoge
zaboravljen bend. Po seanjima Mog Morgana, u Britaniji
je njihov prvi album bio dugo vremena omiljena ploa
pripadnika raajueg paganskog pokreta, a njihov
najvei hit sa njega, Come to the Sabbath, nezvanina
himna tog pokreta.
Danas se javlja veliko interesovanje za oba benda, tako je
Classic Rock Magazine pre nekoliko godina proglasio
Dinks Davson za proto-gothic Boginju. Ono to je danas
zanimljivo jeste to da su oba ova benda definisala neke
obrasce koje su mnogi metal bendovi kasnije ponavljali,
bez da su imali predstavu o tome odakle oni potiu, pri
emu ni jedan od ova dva benda nije svirao ak ni hard
rok muziku, a kamoli metal.

Okultna revija broj 1
148
Black Lotus Kult, tifonijanski
trbuni ples iz Sijetla


Definitivno osveenje na amerikoj, ali i iroj okultnoj
sceni i kulturi koja je prati, Black Lotus Kult, predstavljaju
plesno-muziku tifonijansku trbunu plesnu vudu-
gnostiku, pleemo sa vatrom ekscentrinu izvodjaku
atrakciju. Kako sami za sebe umeju da kau, hitriji od
brzine tame i bivajui metal ako bi se govorilo terminima
alhemije, locirani su u Sijetlu, a glavna inspiracija su im
Kenet Grant, La Socit Voudon Gnostique, Dejvid Lin,
Salvador Dali, O.O. Sper, the Indigo i H.F. Lavkraft.
Paljiviji e primetiti da je Ariok Van de Vord, koji svira
bas u Black Lotus Kultu i programira ritam mainu,
istovremeno i autor jednog od eseja u zborniku ATUA:
Voices from La Societe Voudon Gnostique koji donosi
rezultate magijskih eksperimenata lanova tog Reda, a
koji se odnose na amanistiko-arobnjake radove sa
bogovima ezoterinog vudua. Takoe, kao autor
pojavljuje se i u Starfire magazinu Tifonijanskog Reda
(ranije poznat pod imenom Tifonijanski Ordo Templi
Orientis). Dakle u pitanju je veoma interesantan spoj
okultizma i umetnosti koji se moe videti na nastupima
po klubovima, ali i na ezoterinim konferencijama i
promocijama knjiga nekih od zanimljivijih okultnih
autora dananjice. U svakom sluaju inspirativan i panje
vredan projekt.
Okultna revija broj 1
149
Mistino Kazalite iz Zagreba
Mistino Kazalite ini skupina umjetnika -
koreografa, glumaca, plesaa, glazbenika, slikara i
kompjutorskih animatora - udruenih s ciljem
stvaranja multimedijalnih predstava koje podiu
svijest gledatelja, ali i ire publike.
Nadovezujui se na tradiciju orijentalnih mistinih
teatara, grkih misterija ili raznovrsnih duhovnih
obreda, ova skupina nastoji izrei univerzalne istine
novim jezikom suvremenom elektronskom
glazbom (iji temelj ini takozvani space funk), kao
i modernim plesom, glumom utemeljenom na mimici
(bez teksta) te kompjutorskom grafikom.
Neke od tema kojima se Mistino Kazalite bavi u
svojim projektima jesu problematiziranje unitenja
ovjekova okolia, zagaenja modernim
tehnologijama, osobne transformacije i realizacije
ovjeka u skladu s prirodnim principima, suivota s
drugim ljudima i biima na to je mogue vioj razini
svijesti, ljubavi i potovanja
U vrijeme posvemanje dekadencije koja posebno
zahvaa medije i umjetnost, rad ove skupine pravi je
daak svjeine jer je temeljen na konstruktivnim
vrijednostima kao to su bezuvjetna ljubav, princip
svjetla ili univerzalna Istina doivljena kroz osobno i
neposredno iskustvo.
Multimedijalna predstava PUTNICA je izvedena u
kazalitu Trenja i vodi gledatelja kroz priu uz
pomo projekcija na platnu, rekvizita, glazbe i
glavnog lika.
Glavni lik je duhovno Bie koje nastaje prvo kao
Dua koja putuje svemirom, a zatim se utjelovljuje i
dolazi na Zemlju. Tijekom svog ivota i puta na
Zemlji Bie prolazi svojevrsnu transformaciju,
izraenu kroz niz atraktivnih plesnih toaka,
eklektinu i raskono produciranu plesnu glazbu te
efektne projekcije. Na taj nain ova predstava
suvremenim jezikom interpretira drevnu tematiku
postanka, duhovnog pada te konanog izbavljenja
utemeljenog na samospoznaji.
Sve informacije o predstavama Mistinog kazalita
na: mysticaltheatre@gmail.com
Glazba iz predstave PUTNICA na CD-u izala je u
izdanju diskografske kue MENART. Na CD-u se
nalazi 11 jedinstvenih i neobinih numera u future
funk maniri iji je autor Tomislav Budak.
Vokale je odradila izvanredna Ivana Prgin, a
produkciju danas ve legendarni Sran Sekulovi
Skansi.

Naruite CD na mysticaltheatre@gmail.com
uz 20% popusta i platite ga pouzeem.
Cijena je 80 kuna plus potarina!
Na slikama: Scene iz predstave Putnica
Okultna revija broj 1
150
Re jaa od maa
mistina poezija u regionu


Kau da je u neko vreme pre interneta i rijaliti programa
na televiziji postojalo doba kada su ljudi bili sofisticiraniji
i itali knjige. Nema razloga da u to ne verujemo. I kau
da su drevni Majstori duhovnih disciplina najvie voleli
da itaju poeziju kojom su se oplemenjivali. I u to takoe
nema razloga da ne verujemo. I kau da je jedan od
najveih Majstora rekao da su njegove pesme njegovi
najjai rituali. Poto i to prihvatamo kao injenicu
mislimo da je lepo i plemenito itati pesme i u ovo
dananje runo vreme. Mistina poezija Rumija i Hafiza,
apsolutno da. Vilijem Blejk i Jejts, uvek i zauvek. Slika u
ogledalu jezera od Subha Kaka, objavljena i kod nas i
potpuno nezapaeno prola, apsolutno je preporuljiva
knjiga za itanje. Iz tog obilja kvalitetnih pesama
inspirisanih duhovnim odluili smo da malo ignoriemo
neka velika i nesumljivo kvalitetna imena, te da umesto
toga skrenemo panju na knjige nekih pesnika u regionu
koje se mogu podvesti pod tu kategoriju poezije
inspirisane duhovnim. I izabrali smo tri knjige od kojih je
prva Svitanje u Midgardu (Liber, 2009) valjevske pesnikinje
Sneane koji. Sneana je upravo dobila treu nagradu
na Treem meunarodnom festivalu poezije i kratke
prie Stanislav Preprek u Novom Sadu. U iriju je kao
lan bio i Stojan Simi Krpica, to znai da e se onima
koji su nekad davno ili na Intenzive prosvetljenja kod
ivorada Mihajlovia Slavinskog sigurno sada obnoviti
neka seanja vezana za zanimljiva duhovna dogaanja
koja su se deavala tamo.

Evidentno je da sever i nordijska mitologija imaju veliki
uticaj na Sneaninu poeziju, tako da bi na njene pesme
trebalo da obrate panju ne samo profani ljubitelji
poezije,ukoliko je uopte primereno to rei za bilo koga
ko se oplemenjuje njome, ve i oni koje interesuje
nordijska mitologija, ili su ak odluili da Asatru postane
njihovo religijsko opredeljenje.

25.8.1844.
(Nieu)

Ne.
Ni pre, ni posle!
Jo se nije vratio krug
Od hiljadudevetstote.
Niko nije otiao
Sa kristalom umesto oiju,
Niti voleo ivot
Bezuslovno,
Bez vasksrsenja, sa verom!

Ti se ne saginje vie
Tamo gde si morao.
Drugi su nastavili u htenju
Tzv. visokih tronova,
Da budu mahalice za muve,
A za ruku dre ogavne zveri
to ridaju za venou
Na slici: Sneana Freja koji

Okultna revija broj 1
151
Kao drugu knjigu na koju smo eleli da skrenemo panju
izdvojili smo Jaje jednoroga, kalendar neprekinutih vizija
istote u etiri sfere autora Viktora Raduna Teona (Kairos,
2008)U Radunovoj poeziji je oigledno prisutna alhemijska i
gnostika simbolika o kojoj je Miljan Despotovi u recen-
ziji napisao sledee:

Ovaj pesnik je dvosmisao kao-da, iz hegelovskog Sistema
Znanja, uveo u poeziju da bi na putu ka jednosti postavio
pitanje o dolasku Jednoroga

da li e nam se ponovo
ukazati

da li e nas ponovo
pronai


Dakle, on u ova dva distiha, potvruje da je ovek
izgubio Svetlost i Istinu, ali da je i donosilac njihov izgubio
nas. Tako traje jedno dugo obostrano traenje i u tom saznanju
ima vie nade za njihov povratak. I ovde je potvren smisao
pesnikog delanja dok traje Nevidljivo kruno bivanje (prvi
ciklus, ili Prva ifra) dok poput zmije grizemo sopstveni rep.
U tom krugu, ili lavirintu psiholoke arheologije,
vaan je svaki zov pa i pesniki koji prebiva tamo gde i velika
majka naa. To je Zov iz kruga u koji smo se zatvorili onda
kada je po Aleksandru Koevu ovek odbacio sve to je u
njemu prirodno. Jaje jednoroga je zbirka kritike odbacivanja
prirode jer priroda skriva kljueve od ulaza a mi smo, oito,
bacili te kljueve u pokuaju da prirodu popravljamo, izbuili
smo joj depove i sad u njima uludo traimo kljueve.
Ako vreme ima cilindrine velove, onda je jedan od
njih spada u predele svetog. I ponovo se vraamo na Svetlost
i istinu, kao neto najsvetije koje je spoznala i pesnika
duhovna muza. Sve igre imaju kraj, ali i poetak. Moda sada
je to sutra kada emo moi citirati pesnika i ovim stihovima:
no smo isterali iz naih utroba da bi je zamenili prstima.

Svakako zanimljiva zbirka pesama na koju bi trebalo
obratiti panju. Isto kao i na treu knjigu koju smo
izdvojili, a to je zbirka pesama makedonske pesnikinje
Jasmine Kantardijeve, pod nazivom aman (Interpress,
2010). Knjiga se sastoji od 77 pesama podeljenih u 7
poglavlja i u pitanju je mistina poezija, za koju kau da
trai uporite u mudrosti Istoka. Kritika je ila ak dotle
da je ovu zbirku nazivala skoro magijskom knjigom kroz
koju se poezija vraa pesnitvu. I sam broj sedam je magi-
an na svoj nain, no nije jasno da li je sluano, ili namer-
no, izabrano sedam fotografa da obogate knjigu. svojim
umetnikim fotografijama. Kakav je tano uticaj istoka na
Jasminu Kantardijevu nije nam poznato, ali znamo da je
pre dve godine u centru integralne joge u Skopju odrala
vee povodom impresija sa svog duhovnog putovanja
po Nepalu, tako da je i to razlog vie da se i na ovu
knjigu, u svakom smislu, obrati panja.
Okultna revija broj 1
152
Grem Bond, pionir
telemitske muzike
Tokom ezdesetih godina XX veka do tada iroj populaciji
nepoznat Krouli postaje inspiracija sve veeg broja
muziara. Meu njima je bio i Grem Bond koji je bio jedan
od vodeih ritam i bluz muziara u ezdesetim i sa kojim su
svirala takva imena kao to su Dinder Bejker (pre nego to
se prikljuio grupi Cream) i Don MekLaflin. Grem Bond je
bio veoma zainteresovan za okultno i po svemu sudei je na
prilino amaterski nain bio fanatini sledbenik Alistera
Kroulija. Po potpisivanju ugovora sa Mercury Recordsom
ispostavilo se da jedan od vlasnika deli njegova okultna
interesovanja tako da mu je Mercury Records ak ustupio deo
svojih prostorija da ih koristi kao svoj hram. Ve sutradan on
je etvoro mladih ljudi, od toga je jednu devojku, inicirao u
slobodno zidarstvo. Oprema u hramu bila je ista impro-
vizacija sa stolom za aj umesto oltara i nekakvim zasta-
vicama sa okultnom tematikom okaenim po zidovima u
skladu sa stranama sveta. Bond je ceremoniju zapoeo svo-
jom verzijom Rubinove zvezde posle ega je sledio Liber
Resh, naravno sve propraeno veom koliinom zapaljenih
mirisa. Ono to je potom usledilo bio je kvazi-masonski
ritual za koji su neki od prisutnih kasnije pretpostavili da je
bio zasnovan na onome to je nedavno pre toga bilo
prikazano na BBC-u. Kasnije ta grupa nije zaivela u praksi
poto je Mercury Records zakljuio da je zbog auto-
destruktivnog i anti-socijalnog ponaanja bolje da Bonda
poalju na farmu izvan Londona da tamo pravi muziku. Nije
ostalo zabeleeno da li je po povratku u London pokuavao
da formira neku novu magijsku grupu, no zna se da je 1970.
sa svojom enom formirao novu muziku grupu koja se
zvala Magick. Posle izvodjenja egzorcizma u kui pevaa
Long Don Baldrija tragino je nastradao tako to ga je
pregazio voz. Iako e mnogi rei da je bio preveliki
ekscentrik i u magijskom smislu arlatan Grem Bond je
sasvim sigurno bio pionir telemitske muzike. Izmeu
ostalog producirao je i album Crossroads of Time grupe Eyes of
Blue gde su bile i dve pesme Dijane Stjuart, njegove ene,
naslovna i ona nazvana Love is the Law.Staroegipatski odblesci Igre
staklenih perli
Pominjanje u ovakvom kontekstu Igre staklenih perli,
domaeg spejs/psihodelinog rok benda sa kraja
sedamdesetih godina, verovatno neke upuenije pripadnike
srednjedobne populacije ove zemlje ne bi iznenadilo.
Naroito ne one koji su bili na njihovom koncertu odranom
1984. godine povodom roendana tada popularnog asopisa
Itd. Igra staklenih perli je nastala pod uticajem muzike grupa
kao to su Can, Pink Floyd, Tangerine Dream i Holger Czukay.
Imali su nekoliko zapaenih albuma, a kroz grupu su, u
stalnoj postavci ili kao spoljni saradnici, proli mnogi
domai poznati muziari - izmeu ostalih i Slobodan
Trbojevi (nekadanji urednik u nikad prealjenom
Duboksu), Dragana ari - Bebi Dol, te pokojni Zoran
Zagori (Elektrini orgazam) i Milan Vdovi-Vd (arlo
akrobata). Kuriozitet je da je Aleksandar iki (eminentni rok
muziki kritiar i nekadanji lider rok grupe S.T.R.A.H.)
svirao ba na gore pomenutom koncertu i tom prilikom je
Igra staklenih perli, u trajanju od skoro 20 minuta, izvela
numeru pod nazivom Stela 718. Posle se prialo da je pesma
otpevana na staroegipatskom, no isto preciznosti radi u
pitanju je, kako je kasnije potvrdio jedan bivi lan grupe,
bio deo teksta iz Krolijeve knjige Vizija i glas, konkretno iz
poglavlja o Drugom Aetiru (Zvanom ARN). Ako je tana
pria koja se priala po beogradskim muzikim krugovima,
malopre spomenuti Aleksandar iki, koji je tada na
pomenutom koncertu bio zamena Vojkanu Rakiu inae
stalnom gitaristi Igre staklenih perli, lucidno je deifrovao
da je re Stela u stvari permutirano ime Tesla. U svakom
sluaju ovo je jedini primer za koji se zna da je Igra staklenih
perli imala ovakav ezoterini izlet i zato ona teko da mogu
da bude svrstana meu grupe sa eksplicitno okultnom
inspiracijom. To je bilo vreme kada je ezoterino bilo est
motiv u rok muzici, kod nas je recimo taj trend zapoeo
Robert Nemeek semplujui Krolija na jednom singlu Pop

Okultna revija broj 1
153
maine. Sve u svemu kako je dolo do toga da Robert
Nemeek usempluje Kroulija, kao i pitanje zato je Igra
staklenih perli koristila deo njegove knjige za pesmu Stela 718
ostaje misterija, sem u sluaju da oni nekom prilikom sami
ne odlue da daju odgovor na ta pitanja.

Kriterijumi za vrednovanje
opasnosti od kultova
(preuzeto iz knjige Drawing Down the Moon
autorke Margot Adler)
1. UNUTRANJA KONTROLA: Koliina unutranje
politike moi ispoljene od strane voe nad
lanovima; nedostatak jasno definisanih
organizacionih prava lanova.
2. MUDROST ZA KOJU TVRDE DA VOE
POSEDUJU: Koliina nepogreivosti za koju se tvrdi
ili koja im se pripisuje o odlukama ili doktrinarnim
interpretacijama.
3. MUDROST KOJU LANOVI PRIPISUJU
VOI/VOAMA. Mera poverenja u odluke koje
pravi voa.
4. DOGMA: Rigidnost spram realnosti koncepata
misli; koliina doktrinarne nefleksibilnosti.
5. REGRUTOVANJE. Naglasak stavljen na privlaenje
novih lanova; koliina prozelitizacije.

6. ISTURENE GRUPE. Broj dodatnih, podgrupa koje
koriste razliita imena za razliku od glavne grupe,
pogotovo ako je ova skrivena.
7. IMUNOST. Kolicina novca ili imanja koja je
eljena ili dobijena; naglasak na donacijama lanova;
8. SEKSUALNA MANIPULACIJA lanovima od
strane voe, koliina kontrole nad seksualnim
ivotom lanova.
9. CENZURA. Nivo kontrole nad lanovima u
pogledu pristupa spoljanjim miljenjima o grupi,
njenim doktrinama ili voi.
10. KONTROLA OTPADNITVA. Intenzitet napora
usmerenog na spreavanje naputanja grupe ili napor
za njihovo vraanje u grupu.
14. NASILJE. Koliina ili odobravanje nasilja kada se
koristi za grupu, ili od strane same grupe, zbog
doktrine ili voe.
15. PARANOJA. Koliina straha koja se tie realnih ili
imaginarnih neprijatelja; preterivanje u pogledu moi
neprijatelja.
16. UTOGLJENOST. Mera neodobravanja ala o
grupi, njenim doktrinama ili voi.

Na slici: Ajzak Bonevic (1949 - 2010)
Ajzak Bonevic je bio bard, svetenik, magiar i
drutveni aktivist. Druid je postao na koledu 1969.
Dve godine kasnije izdaje svoju prvu knjigu, Real
Magic, da bi potom ureivao magazin Gnostica za
Llewellyn. Sredinom sedamdesetih je osnovao Aquarian
Anti-Defamation League, organizaciju za zatitu prava
manjinskih sistema verovanja (rozenkrojcera, teozofa,
vetica, neopagana, astrologa). Nakon lanstva u
mnogima druidskim organizacijama, i njihovog
voenja, osniva r nDraocht Fin, danas jednu od
najveih druidskih organizacija u svetu. Vodio je i
nekoliko gardnerovskih Wicca kovena i napisao vie
knjiga.

Okultna revija broj 1
154
Transvestiti, da ili ne na
dijanikim ritualima?
PantheaCon je jedna od najveih konferencija kako
pagana i ostalih pripadnika netradicionalnih eko-
religija, tako i najrazliitijih okultista u Americi. Ceo
dogaaj obino okupi vie od 2000 posetilaca kojima
se ponudi vie od 200 predavanja, radionica i rituala.
Mesto harmonije i dijaloga ove godine se srelo sa
jednim velikim problemom koji je jako podelio ame-
riku pagansku zajednicu. Naime, jedan od rituala koji
su se odravali ove godine bio je i ritual dijanikih
vetica koji je vodila uana Budapet, osniva dija-
nike tradicije i definitivno bitno i veliko ime ame-
rikog neopaganizma i vetiarstva poznata i po svom
radikalnom feminizmu. Dijaniki rituali i tradicija koju
je ona osnovala bave se iskljuivo enskim misteri-
jama i mukarci na njima nisu dobrodoli. Problem
koji se pojavio ove godine je bio taj to su u prostoriju
gde se odvijao ritual, za koji je bilo jasno obeloda-
njeno da su mukarci na njemu nepoeljni, pokuali
da uu transvestiti i da uestvuju u njemu. Uprkos to-
me to se oni oblae kao ene i to se oseaju tako,
uana Budapet je to doivela kao jo jedan pokuaj
mukaraca da uzurpiraju enske misterije i nije ih

Na slici: uana Budapet


pustila da uestvuju u ritualu. To je izazvalo burne
reakcije, ak tolike da je T Torn Kojl, uenica Kore i
Viktora Andersona i svetenica vetiije Feri tradicije,
organizovala miran protest ispred prostorije u kojoj se
odvijao ritual, smnatrajui to diskriminacijom na
jednom javnom skupu. U estoku polemiku koja je na
raznim mestima usledila nakon PantheaCona ukljuio
se veliki broj relevantnih imena amerine paganske i
neopaganske scene, bez da su do sada uspeli da dou
do nekog dogovora po ovom pitanju.

Na slici. T Torn Kojl


Okultna revija broj 1
155
Religija i seksualnost:
pregrt ljubavnika, strategije
za odgovorne otvorene veze

Morning Glori Cel

(Originalno objavljeno u Green Egg
magazinu broj 89, Beltane 1990)Na slici: Morning Glori & Tim Oberon Cel

Ponimo tako to emo da pretpostavimo da onaj ko ovo ita
ili ve upranjava ili je vrsto odluio da se prepusti
konceptu Otvorenih Veza kao svesnom i ljubavlju ispu-
njenom ivotnom stilu. Ako niste u toj kategoriji onda vam
ovaj tekst verovatno nee biti interesantan.
Ako ste zainteresovani da saznate vie o mogunostima
Otvorenih veza, postoje dosta izvora informacija gde se
moe saznati o temama kao to su kontrolisanje ljubomore i
teorijama o tome zato je ceo ovaj ivotni stil zdrav i
pozitivan.
Cilj odgovorne Otvorene veze je da kultivie dugorone i
napredujue kompleksne veze zasnovane u dubokom
prijateljstvu.
ta to omoguuje Otvorenoj vezi da bude uspena? Budui
da sam ceo ivot ukljuena u jedan, ili vie, otvorenih
brakova (tekui Primarni traje ve 16 godina), videla sam
puno ideja koje su dolazile i odlazile i eksperimentisala sa
planovima i pravilima da postignem da te veze funkcioniu
za sve ukljuene u njih. Postoji toliko mnogo razliitosti u
onome ta razni ljudi zahtevaju od veze koliko ima i ljudi
ukljuenih u njih.
Postoji mnogo varijacija u kojima razliiti ljudi imaju
razliite zahteve u vezi sa tim.
Meutim, postoje neki pouzdani elementi koji bi morali da
budu prisutni kako bi sistem funkcionisao za sve i postoje
neki drugi elementi koji neizostavno preporuljivi zato to
su se u praksi pokazali kao veoma dobri. Zvaemo ih
skupno Pravila za putovanje.

Pravila putovanja

Prva dva su najbitnija. Nikada nisam srela nikoga ko je imao
ozbiljan i zdrav Otvoren brak. a da je zanemario ova dva
principa. A oni su: iskrenost i otvorenost po pitanju ivotnog
stila poliamorije. Biti u viestrukim seksualnim vezama dok
laete vae partnere ili praviti se da je svako od njih ona
jedina prava ljubav veoma je povran i sebino
destruktivan nain ivota.
Postoje brakovi u kojima e jedan od partnera rei: Ako je i
bilo tvojih afera, nikad ne elim da saznam nita o tome.
Pretpostavljam da neki ljudi to uzimaju kao preutnu
dozvolu poput deteta kome roditelji progledaju kroz prste
kad im kau nemoj nikad ak ni da ti se desi da te u tome-i-
tome uhvatim. Bez potpune iskrenosti, naroito po pitanju
stvari vezanih za seksalnost, veza je osuena na propast.
Neke Otvorene veze podrazumevaju sporazum da se sa
primarnim partnerom ne pria o detaljima vezanim za
satelitske veze ili vice-versa, ali jo uvek tu mora biti
osnovne iskrenosti i dogovora da te druge veze postoje i da
je bitno da se ouvaju.

Sledei princip je podjednako fundamentalan:

Svi partneri ukljueni u viestruke veze moraju u potpunosti
i voljno obavezati osnovama polaamornog ivotnog stila.
Situacija gde jedan partner trai poligamiju, a drugi insistira
na monogamiji ili snano zastupa ideju da to nee
funkcionisati, tu je previe osnovnog neslaganja da bi veza
mogla da uspe. Pre ili kasnije neko e je napustiti. Ljudi
imaju, iva je istina, veoma jaka opredeljenja.

Hogamus, Higamus, mukarci su poligamni
Higamus, Hogamus, ene su monogamne

Jedini razlog zato su ovakvi meani brakovi uspevali bio je
svemoni crkveno/dravni tabu koji je ulivao strah svakom
drugom miljenju koje nije bilo monogamno. U patrijarhatu,
muko odstupanje od toga je ignorisano, a ensko je
kanjavano, esto smru. Prvi zapisani zakon koji se odnosio
specifino na pol drevni je propis iz Urukagina iz 2400.
p.n.e. i bio je direktno protiv ena koje su praktikovale
poliandriju, specifizirajui da im zubi trebalo da budu
izbijeni ciglama. Sada kada se drutvene norme menjaju,
iako dodue drava jo uvek uva zakone koji su protiv
dozvoljenih viestrukih brakova, i ene i mukarci mnogo su
vie slobodni da istrae alternativne izbore i veze su
upadljivim promenama.
Kada sam prvi put srela i zaljubila se u svog sadanjeg
Primarnog partnera, dovoljno sam se trgla iz svog
zaslepljenog emotivnog stanja da bih rekla: Volim te, ali se
nadam da nekako moemo da imamo Otvorenu vezu zato
to stvarno nisam neko kome bi odgovarala monogamija i
bila bih veoma nesrena u monogamnoj vezi. Sreom, Oter
je bio ushien da to uje budui da je bio veoma uplaen od
gubljenja novopronaenog blaenstva da bi prvi pokrenuo
tu temu.

Okultna revija broj 1
156


Na slici: Poliamorna parade u Kanadi

Mnoge veze su zasnovane na temelju Higamus-Hogamus.
Ipak, to pre dovede to sporazuma sa boljim izgledima za
vezu da opstane. To takoe znai i bru i mirniju smrt
romanse ako ovaj osnovni sporazum ne moe biti postignut.
Iskreno i dobrovoljno poliamorno obvezivanje je kamen
temeljac na kojem svi partneri moraju da zasnuju Otvorenu
vezu kako bi ona trajala.
Jednom kada se preskoi ta prepreka dolazi skup osnovnih
pravila za ponaanje u vezi. Svaka veza ima dobrobiti od
osnovnih pravila, ak i one koje traju samo jednu no. U
nae vreme kada kada je seksualnost postala rizina, takva
obzirnost je mnogo vie od ljubaznosti i moe biti
spasonosna po ivot.
Nikad ne ulaite energiju u sekundarnu vezu ako postoji
aktivni konflikt unutar primarne. Ona mora da bude osnov,
ili e primarna na kraju doiveti kolaps.
Problem sa ovim pravilom moe se pojaviti ako oba partnera
nisu podjednako posveena otvorenosti veze, tada to moe
biti iskorieno kao opasan argument u njihovom
neslaganju. Promiljenim zapoinjanjem svae tik pre nego
to bi Primarni A trebalo da krene da vidi svode drago bie,
Primarni B moe da kontrolie svog ivotnog partnera
onemoguavajui mu/joj da ima uspenu Sekundarnu vezu.
Ovakvo ponaanje se odlikuje neiskrenou i prikrivenim
monogamnim stavovima; ako se postojano u tome istrajava,
to je nagovetaj korenitog problema sa osnovnim
principima.
Ako partner B igra ovu igru sa spojevima partnera A sa
njegovim satelitima dok ne odstupa od svojih vlastitih, B je
onda potpuno dvolina osoba i njegova sranja mu treba
nabiti na nos veoma jasnim reima.
Ipak, ovo pravilo je sigurnosni ventil za zdravlje i ouvanje
Primarne veze i trebalo bi ga savesno ispotovati. Uopte
nije loa ideja da Primarni partneri naprave dogovor oko
skupa signala ili dogovoreno oblikovanih fraza kako bi na
uljudan nain traili od svog Primarnog da odloi ili otkae
dogovoreni sekundarni sastanak tako da energija moe biti
usmerena u Primarnu vezu za njeno ozdravljenje i
uvrivanje. Ovako ritualizovan zahtev moe biti tako
struktuiran da se izbegne terminologija koja je optereujua i
da se smanji negativni emotivni naboj.
Lakomislena upotreba ovog signala je veoma destruktivna,
ba kao i odbijanje da se uestvuje u isceljenju kada se
ostvari pristup Primarnom partneru.
U poliamornom sporazumu nema mesta za teritorijalnu
ljubomoru. Meutim, ljubomora na neke situacije moe da
se pojavi vezano za neke sporne momente u vezi kada se
jedan partner, ili vie njih, oseti zapostavljeno. Potpuno je
jasno da je najbolji lek za zapostavljenost da se panja
usmeri na ono to je bilo zapostavljeno; veza e se razvijati
kada su oseanja svih partnera prema drugima snana i
pozitivna. Iz tako vrstog i zdravog centra postae mogue
proiriti ljubav na druge.
Konsultujte se sa Primarnim partnerom pre nego to
zaponete seksualnu vezu sa novim dugotrajnim Sekun-
darnim ljubavnikom. Primarni partner mora da odobri novu
osobu, da se ne osea loe zbog nje i da nema oseaj da je ta
nova veza ugroava. Nita ne moe da bre prekine vezu
nego dovoenje nove osobe koja je neprijateljski
raspoloena, ili neuviajna, u odnosu na drugog Primarnog
partnera. Sa druge strane, najdragocenije osobe u mom
ivotu su ljubavnici koje je moj Primarni doveo kod nas kui
kako bi postali nai zajedniki dugogodinji prijatelji.
Provera i balast za ovo pravilo jeste to koliko se puta na
njega poziva ista osoba. Ako ga sve vreme koristi jedna
osoba, to je onda oito nekorektno i ukazuje na problem na
koji se mora obratiti panja. Ovo moe da bude malo muno
i, jo jednom, ako ne postoji besprekorno pridravanje
iskrenosti ovo pravilo moe da se pretvori u zloupotrebu.
Ako mukarac, primera radi, ima veliki problem u odnosima
sa drugim mukarcima, on moe da koristi svoje pravo na
odbijanje traei dlaku u jajetu, liavajui svoju partnerku
satelitskih veza koje kao njemu neprihvatljivima. Lek za ovaj
problem je da osobe koje imaju problem u odnosu na
sopstveni pol potrae terapeutsku grupu za ljude koji bi
eleli da prevaziu ovaj disocijalni poremeaj.


Na slici: simbol poliamornih pagana

Razliita pravila mogu da se primene na veze za jednu no,
odnosno druge privremene ljubavne afere. Na veze za jednu
no ne bi trebalo gledati unapred sa neodobravanjem, one
mogu biti nezaboravno iskustvo, ali neki Primarni biraju da
ne odobravaju bilo kakvu kratku avanturu tog tipa kao
previe rizinu, dok su drugi miljenja da takvi dogaaji
mogu da dodaju posebnu dra i naroito ih smatraju
dobrodolim tokom poslovnih putovanja i drugih odvajanja
zbog obaveza, Pravilo najpre pitati moe biti suspendovano
tokom trajanja razdvojenosti.
Svim novim potencijalnim ljubavnicima potrebno je odmah
saoptiti za svaku postojeu Primarnu vezu kako bi oni
mogli da istinski shvate prioritet postojee veze. Zaboravite
na one igre tipa skrivanje burme i slino! Satelitski ljubavnici
imaju pravo da znaju gde im je istinski mesto i ne smeju da
imaju ikakve iluzije ili skrivena oekivanja. Na primer, u
vezi koju ini trougao od dve ene i jednog mukarca,
povremeno postoji satelitski ljubavnik, kojem je to jedina
veza, koji eli da odvoji tu malu drebicu od krda. Ako
satelitski ljubavnici u stvari trae monogamnu vezu, oni
Okultna revija broj 1
157
Da bi izali na kraj sa ovim nivoom rizika, sistem se razvijao
u pravcu onoga to nazivemo Kondomska obaveza. To
funkcionie na sledei nain: moete da imate seks bez
kondoma samo sa ostalim lanovima vaeg kondomski
obavezanog ueg kruga. Svi njegovi lanovi moraju da
koriste kondom sa bilo kojim spoljnim ljubavnikom/com.

Kondomska obaveza poinje sa Primarnom vezom gde
postoji apsolutno poverenje. Sekundarni ljubavnici/ce koji
su dugo u emi mogu se pridruiti uz obostranu saglasnost
kako Primarnog tako i sekundarnih ljubavnika/ca koji su
ve ukljueni u seks bez kondoma. Ako je osoba nesmotrena
i ima seks bez zatite, tada ona mora proi kroz dugaak
period karantina i biti testirana na sve seksualno prenosive
bolesti, pa tek onda biti ponovo prihvaena tek uz potpuni
konsenzus svih lanova ueg kruga seksa bez kondoma. Isti
postupak vai i ako kondom pukne tokom odnosa sa
spoljnim partnerom.
Pridravanje obavezne upotrebe kondoma i slina pravila
putovanja ponekad mogu delovati strogo i ispoetka
neprirodno, ali ona su se razvila iz poplave suza i mnogih
slomljenih srca. Alternativne veze mogu biti ispunjene
uzbuenjem, ali one nisu igra i ljudi nisu igrake. Jedini
nain na koji sistem funkcionie je da svako dobije ono to
mu je potrebno. Nagrade su tako bogate i prekrasne da ne
bih mogla ni da zamislim da ivim na neki drugi nain.
Na slici: Arisia SF konferencija u Masausetsu, sa
dela programa koji se odnosio na alternativne bra-
kove, paganizam, BDSM i poliamoriju

nee biti zadovoljni time da na due vreme imaju ulogu u
Sekundarnoj vezi, stoga je najbolje da se neke stvari raiste
pre nego to nastane teta po obe strane.
Ako Sekundarni partner postane destruktivan za Primarno
partnerstvo, jedan od Primarnih partnera moe zamoliti
drugog da prekine preteu Sekundarnu vezu. Mudro je ovaj
veto ograniiti na inicijalnu fazu formiranja Sekundarne
veze. Nakon to Sekundarna veza traje vie od godinu dana,
svi problemi sa partnerovim Sekundarnim moraju biti reeni
uz svaiju saradnju. Ako do tog momenta svi ve niste
prijatelji, tada vaa veza nije zasnovana na kooperativnosti i
odanosti. Kad se sve kae i uradi, ono to mi stvaramo su
proirene porodice zasnovane na jednostavnoj injenici da e
ljubavnici zbog vas uraditi mnogo vie nego to bi to uinili
obini prijatelji.
Oseam da je ceo ovaj poliamorni ivotni stil avangarda 21.
veka. Proirene porodice postae model koji e se vie
prihvatati kako se sistem monogamnih nuklearnih porodica
bude lomio pod udarom serija razvoda. Na mnoge naine
poliamorne proirene veze nalikuju na stare multi-
generacijske porodice pre industrijske revolucije, ali su bolje
stoga to su dobrovoljne i to su, neminovno, zasnovane na
iskrenosti, otvorenosti, prijateljstvu i zajednikom interesu.
Eros je, napokon, primarna sila koja dri univerzum na
okupu; tako da moramo na kreativne naine da koristimo tu
silu da bi razvili novi i prigodni nain za reavanje naih
problema i kako bi nainili jedni druge, a i nas same,
srenima.
Dodatne komplikacije mogu da se jave sa razliitou
alternativnih seksualnih preferencija. Biseksualna ena koju
sam znala bila je partnerka mukarcu koji je morao da
prekine vezu sa jednom od njegovih ljubavnica, jer je njen
Magine rei su ipak, naravno, Savrena Ljubav i Savrena
Istina.

Morrning Glori Cel je neopaganska svetenica, pesnikinja i
autor. Na jednoj religijskoj konvenciji je 1969. upoznala
svog budueg supruga i primarnog partnera Tima Oberona
Cela, osnivaa Crkve svih svetova. Koautor je knjiga
Creating Circles & Ceremonies: Rituals for All Seasons
And Reasons Grimoire for the Apprentice Wizard.

sekundarni partner bila lezbejka koja se protivila primarnoj
vezi iz politikih razloga. Drugi biseksualni par imao je
sistem po kojem su bili heteroseksualno monogamni, a sve
njihove satelitske veze bile su sa osobama istog pola. Ovo
elegantno reenje dovelo je do prilinog stresa i ak njegove
promene sa pojavom SIDE.Ostanite zdravi

Venerine bolesti bile su trn na rui erotine ljubavi
vekovima, no odnedavno trn je razvio fatalni otrov. Ako
nam je namera da otvorene veze opstanu, moramo razviti
besprekornu iskrenost koja nee trpeti skrivanje iza lane
ednosti i zgraavanja. Moramo biti sposobni da imamo
nepokolebljivu veru u nae Primarne partnere i veoma visok
nivo poverenja u nae sekundarne ili druge satelitske veze.
Ovo zahteva tesnu isprepletenost zajednikog poverenja
meu ljubavnicima koji su i prijatelji. Skoranja studija dala
je otrenjujuu statistiku: preko 80% ispitivanih mukaraca i
ena rekli su da bi lagali potencijalnog partnera i oko toga
da li su venani i da li imaju herpes ili neku drugu seksualno
prenosivu bolest. Jedan takav laov moe sve da promeni
zauvek i rezultati mogu biti patoloki za sve. U dananje
vreme, bilo ko ko osea da totalna iskrenost nije ba
romantina, mami nesreu i bilo ko ko nema dovoljno sree
pa poveruje takvoj osobi moe svojom loom procenom
demoralisati puno nedunih osoba.


Na slici: Morning Glori Cel i Tim Oberon Cel sa
Ledi Sintanom (osnivaica i vetiija kraljica Raven-
wood Church & Seminary of Wicca, Inc)
Okultna revija broj 1
158

W.I.T.C.H.
(Women's International
Terrorist Conspiracy from
Hell)iva, odnosno dijanikih vetica
uane Budapet.


enski pokret je tokom ezdesetih u Americi dobio
jedno sasvim neobino ispoljavanje. Naime, njegova
nova, prilino militantna faza, poela je na helouvin
1968. Taj dan, za koji je napomenuto da je godinji
praznik ,,druidskih vetica trinest njujorkih femi-
nistkinja je odluilo da radikalnom akcijom oglasi
svoj ,,koven koji se zvao W.I.T.C.H. (Women's Inter-
national Terrorist Conspiracy from Hell). Tog dana su
,,napale zgradu federalne vlade, obuene kao vetice
i bacile kletve na tlo na kojem ,,njhove sestra Pravda
lei okovana.Grupa je delovala kao ,,gerilski teatar koji bi, recimo,
tokom svojih ulinih akcija targetovao kao metu Wall
Street i bacao kletve na finansijere. W.I.T.C.H. nije bila
grupa neopagana koja je praktikovala neki oblik
rituala ili religije, ve feministika grupa koja je
koristila vetiiju ikonografiju za svoj vizuleni iden-
titet i za artikulaciju svog protesta. No ipak su bili pre-
tea drutvenog aktivizma koji e par decenija kasnije
postati jedan od glavnih oblika delovanja novih, ovog
puta eksplicitno neopaganskih, vetiijih grupa poput
Reclaiming kolekt


Okultna revija broj 1
159
Bogovi Seksualne Magije:
lavkraftovski kultovi

Robert Nort

(tekst je preuzet iz amerikog Instrumentum magazina)

Odetali smo se dole do ulice Prospekt, u Providensu na
Roud Ajlendu, ispod starog drvea, izmeu krovova i
kupola visokih zgrada koje govore o kiklopskom hororu, sve
do tog najpoznatijeg gradskog stanovnika, Hauarda Filipsa
Lavkrafta. U ovakvom okruenju ini se nemoguim da je
ovaj nauni racionalista na umu imao samo fiktivnu
tenju kad je kreirao slepog idiota boga Azatota, puzei haos
Njirlatotep i ostala trodimenzionalna boanastva Ktulu
mitova. Ipak, to je ono to veina njegovih knjievnih
kritiara eli da mi verujemo.
U stvari, veina Lavkraftovih izuavalaca su ulagali velike
napore da uzdignu zid neverovanja u bilo ta okultno u
svojim ili Lavkraftovim spisima. Njima je naroito neugodno
kad se suoe sa dugokosim vernicima, obuenim u crno, ija
stalna pitanja o Nekronomikonu kao da poteu teke i
ponavljajue odgovore. To pomalo izgleda kao da Papi
objanjava da Isus Hrist nikada nije postojao.
Da je H. P. L. gledao na ove sile sa velikim strahopo-
tovanjem dokazuje letimino pregledanje bilo koje njegove
prie. Podseaju na prie o Novom svetu posle zapadnog
evropskog otkria, i o unitenju te misteriozne oblasti.
Znamo da je Lavkraft bio netreniran i nepripremljen za bilo
kakvo suoavanje sa neobinim i nadprirodnim iskustvima,
a ipak je bio prisiljen da zabelei ove prie za koje tvrdi da
su dole iz snova i matanja. Moda se dokaz nalazi drugde ,
Neka uspeh bude tvoj dokaz, to bi rekao Alister Krouli.
Jer, otkad su Ktulu mitovi puteni u svet, prihvaeni su iz
sveg srca od strane okultista i magova iji su napori
proizveli neke fascinantne rezultate. Ukratko, sistem radi.
Da ponovo citiramo Kroulija : U ovoj knjizi se govori o
duhovima i prizivanjima; o bogovima, sferama, planovima, i
mnogim drugim stvarima koje mogu ali ne moraju postojati.
Nebitno je da li postoje ili ne. injenje odreenih stvari prate
odreeni rezultati.
H. P. Blavacka, osniva teozofskog pokreta, esto se poziva
na Akaa zapise. Ovo su drevni spisi koji sadre velike istine
o ivotu, a uvaju se samo na astralnom planu, mestu koje
nauni racionalisti prepoznaju kao imaginaciju. I teko
umetniku koji ne moe da pribavi vizu za tu divnu zemlju.
Zaista, ovde se moe nai autentini Nekronomikon. Ne na
policama knjiare u lokalnom oping molu, ve na Platou
Lenga ili unutar potopljenog grada Rlijeh. Ova mesta su
dostupna samo magovima: oveku i eni koji su rtvovali
svoje udobne racionalne procese i obezbedili materijalne
ivote na krvoupijenim oltarima Jog Sotota i drugih tamnih
bogova, koji lee ekajui na krajnjim granicama svesti.
Ovim modernim Faustima Lavkraftove prie govore naj-
glasnije i najdirektnije. Jer ove prie su praktini prirunici
za one koji imaju snage da sanjaju.
I dokazali su se kao snana medicina u rukama onih filozofa
koji ne preziru vie svetove. A to se tie bolesnih kritika
stare, sive zemlje, kojima se svia da o HPL-ovom radu
misle kao o neobinim priama mate, rei e se da one
sadre malo interesa za one koji su iskusili trans-
dimenzionalne stvarnosti Lavkraftovog ritualnog sveta
snova.


Na slici: Alister Krouli

Ove kritike takoe i dalje tvrde da seks nije zabavan i da
droge ne otvaraju vrata (u stvari, mnogi od ovih ljudi
odravaju upravo to). Ovo je uglavnom poricanje, koje
potie od straha od nepoznatog. Za one koji pokuavaju
putovanje u elektrine, eterine i fluidne svetove, koji su
izvan granica materijalnog sveta, Lavkraft je magijski
Kristofer Kolumbo. Njegova udna, ponekad plaljiva, ali
uvek intrigantna istraivanja unutar zemalja sumraka i
nepoznatih mesta slue kao odrednice za one koje vue zov.
Ove prie nisu napisane za samozadovoljne racionaliste,
sigurne u svojim nadmenim mehanikim malim svetovima,
ve za hrabre san-ratnike. Tiha etnja ulicom Prospekt e
svakog maga ubediti u to.
Na prvi kontakt sa Lavkraftovom vizijom je doao ubrzo
poto sam otkrio knjigu Magika u Teoriji i Praksi od Alistera
Kroulija. Kako je slasno misteriozna bila ta knjiga na prvo
itanje. Bila je kao slagalica gde pojedini delovi nedostaju.
Ipak, definitivno je uila o zabranjenim stvarima i tajnim
stvarnostima o kojima nam nae majke nisu priale. Tako je
bilo i sa Lavkraftom. Svaka reenica je ciljala na neko
skriveno znanje nedostupno obinim kanalima. Kako smo
ili magijskim putem, nauili smo da je to znanje o Sopstvu,
o primalnim atavizmima koji ekaju duboko ispod svesnih
nivoa gde su objektivnost i subjektivnost samo vlati u kosi.
Spomenuli smo ovaj zabranjeni kvalitet u Lavkraftovim
spisima u naporu da objasnimo zato bi ovaj konzervativni
usamljenik bio povezan sa ritualnom seksualnom magijom i
udnim, ekstatikim stanjima svesti. HPL je bio tiho dete,
kome nije bilo dozvoljeno druenje sa drugom decom. I
majka i otac su mu umrli u bolnici Batler za umobolne. Nije
zavrio viu kolu, poto je bio bolesno dete, i iveo je skoro
itav ivot u tekim uslovima. Iako je bio oenjen u
Njujorku, u kratkom periodu, vei deo ivota proveo je sa
tetkama u Providensu. ivot mu je bio unutranji, potroen
uglavnom na pisanje pisama, pria i na sanjanje tih
velianstvenih snova. Moda je bio suvie zauzet tim

Okultna revija broj 1
160


Na slici: Hauard Filips Lavkraft

unutranjim svetovima da bi imao vremena za svakodnevni
ivot.
U svom unutranjem svetu Lavkraft je bio vie kao neki
alhemiar nekromant koji je izbegao inkviziciju kad su
suenja za vetiarstvo bila na vrhuncu, samo da bi se
preporodio kao vrhovni arobnjak, magus zagonetnih
misterija neke zaboravljene rase. Njegova vizija je bazirana
na fundamentalnom znanju da su bia drukije rase dola na
Zemlju iz udaljenog zvezdanog sistema, nekoliko stotina
miliona godina pre pisane istorije. Doli su kao
meuzvezdani pioniri da kolonizuju Zemlju i u tim
radovima su kreirali i prvi protoplazmatini ivot na Zemlji,
u poetku verovatno da ih slui. Onda su se druge forme
ivota razvile i evoluirale, ukljuujui Elohime, Sinove Boga,
primalne pretke oveanstva. Na nekoj taki ovi Stariji
Bogovi su izgubili svoju mo nad Zemljom zbog zloupotrebe
magijske umetnosti, zvanjem stvorenja krajnjeg haosa iz
drugih dimenzija. Ovi Veliki Stari su na kraju vezani inima
Starijih Bogova i zatvoreni na tajnim mestima naeg
univerzuma, gde lee spavajui.

Kao to je Abdul Alhazred napisao:
Nije mrtvo on to veito lei
u udnim eonima i smrt umiranju tei.

Na poetku Pleistocena, prve civilizacije oveanstva
Hiperboreja, Lemurija, Atlantida su poele da cvetaju. Ovo
su bila vremena kad je oveanstvo postojalo kao fluidno,
magijsko bie, kao Sinovi Sinova Boga (Kainova deca), samo
delimino uestvujui u materijalnoj supstanci. oveanstvo
je naseljavalo Zemlju sa Bogovima u supra-fizikom
eterinom stanju koje je bilo Zlatno Doba. Onda, sa
dolaskom Ledenog Doba, negde pre 500.000 godina Stariji
Bogovi su napustili Zemlju radi toplije klime. Veliki led i
postepeno topljenje polarnih ledenih vrhova je unitilo
praistorijske civilizacije, ostavljajui udne arhitekture kao
Stounhend i Uskrnja Ostrva, i legende o potopu su
sauvane u svetskim kulturama.
Neke plemenske grupe su preivele Ledeno Doba i
odrale deliminu tradiciju u Indiji, Egiptu, na Andima i
drugim udaljenim mestima. Ova plemena su takoe ouvala
ezoterijske prakse kontrole snova, rituala i rtvi, kroz koje
nastavljaju da utiu na moderni svet. Iako su ljudi u post-
atlantianskoj epohi uronjeni u materijalizam, ova drevna
plemena su uspostavila kontakt sa vizionarima kao to su
Dr. Don Di, H. P. Blavacka, Vilhelm Rajh, i, naravno, H. P.
Lavkraft.
Svrha ovih magija je da oslobode mo Velikih Starih da bi
zapoeli proces iskupljenja materije i regenerisali ovean-
stvo do boansko/ljudskog spoja. Ovo je Veliki Rad trans-
cenddentalnog gnosticizma koji je osnovna tema HPLovih
Ktulu mitova. Meu mnogim magijskim redovima koji rade
sa Lavkraftovim svetom snova, rituali se centriraju oko
jaanja psihike veze sa Velikim Starima kroz erotsku
stimulaciju i upravljanjem njenim oslobaenjem kroz orga-
zam, kombinovanim sa meditacijom na tajne znake koji
odgovaraju ovim boanstvima. Ovo esto rezultira u
graninoj svesti, poznatoj Hindusima kao svapna (stanje
snova). Ovo ne ukljuuje samo snove koji se javljaju tokom
spavanja, ve i vizije, halucinacije i sanjarenja koji mogu
znaajno uticati na budnu svest. Ova stanja vode do snenih,
onostranih, abstrakcija ula, uspostavljajui kontakt sa
silama Velikih Starih.
Tokom 60-tih godina prolog veka mnogi Amerikanci su
iskusili sline abstrakcije uzimajui LSD i druge psiho-
deline droge i reagovali su sa istim bezrazlonim uasom
koji je Lavkraft opisivao kao rezultat svojih susreta sa ovim
super-stvarnostima. amani i sledbenici drevnihNa slici: Anton LaVej

Okultna revija broj 1
161
kultova iz itavog sveta su doiveli ova stanja sna, pojaana
ritmikim disanjem, mantrom, ekstatikim plesom,
reckanjem koe i ritualima perverzne seksualnosti. Formula
za indukovanje kontakta izgleda da se sastoji u guranju uma
do takvih ekstrema da napravi kratki spoj, na taj nain
dozvoljavajui trans-zemaljskoj sili da se opredmeti unutar
stanja snova.
Jedna od prvih magijskih grupa za priziv bogova koje je
Lavkraft pominjao je bila Crkva Satane, voena od strane
Antona LaVeja. U svojoj knjizi, Satanistiki Rituali (izdatoj
1972 god.), LaVej je objavio dva rituala koje je napisao Majkl
A. Akvino, Ceremoniju Devet Anela i Zov Ktulu-a koji su bili
namenjeni da opredmete sile Velikih Drevnih: Njirlatotepa,
ubNigurata, Azatota, Jog-Sotota i Ktulua. Ovi rituali su
napisani na Engleskom kao i na Aklo jeziku koji je citirao
HLP u nekim svojim priama. Jezik u praksi zvui kao vrsta
gecijskog reanja i moe biti veoma efektan kad se koristi
zajedno formama energetskog entuzijazma gore
pomenutim.
Ovaj Aklo jezik izgleda da dosta podsea na Enohijanski
jezik koji su objavili Dr. Don Di i Edvard Keli kao rezultat
eksperimenata gledanja u magijsko ogledalo u kasnom
esnaestom veku. U stvari, Lavkraft pominje Dr. Dija u
svojoj prii Danviki Horor. U prii arobnjak, Vilbur Vetli,
ima neprocenjivu, ali nesavrenu kopiju Dr. Dijeve
Engleske verzije stranog Nekronomikona. On trai tajni
Nekronomikon ludog Arapina Abdul Alhazreda, Olas
Vormiusovu Latinsku verziju, tampanu u paniji tokom
sedamnaestog veka, tako da bi spojio dve kopije i razotkrio
odreeni pasa koji e osloboditi mo Jog-Sotota. Naravno,
kao i u svim Lavkraftovim priama, doivljaji ga dovode do
ludila.
Lavkraft je tvrdio da je izumeo mnoga imena u Ktulu
Mitovima. Ipak, paljivo istraivanje moe otkriti istinski
izvor ovih imena. Olas Vormius sigurno ukazuje na Olea
Vorma, iji je rad Codex Vormius jedan od najranijih
ouvanih tekstova koji govori o magijskim korienjima
nordijskih bogova.
Enohijanski jezik Dija i Kelija je tako dobro poznat u
ezoterijskim krugovima da skoro i ne moram da opiem
njegovu istoriju. Donet je iz obskurnosti od strane Elijasa
Emola, jednog od osnivaa Engleske slobodnozidarske
Plave Loe i kasnije je adaptiran u magijske rituale Reda
Zlatne Zore od strane MekGregor Metersa. Alister Krouli je
objavio Aneoske Prizive i ostali Enohijanski materijal u
svom asopisu Ekvinoks. Anton LaVej je kreirao
satanistiku verziju Priziva, a u skorije vreme Derald i
Beti uler su stvorili napredni sistem Enohijanske Magije
koji ukljuuje uticaj H. P. Blavacke. Red Svete Rei, moda
najkomplikovanija grupa na svetu koja poduava magiju,
ima svoj sopstveni sistem Enohijanske magije, a trenutno u
tampi postoji nekoliko renika. Moda je najtanija verzija
originalnih radova Dija i Kelija ona od Roberta Tarnera, i
knjiga Enohijanska Evokacija Dr. Dona Dija od Defri
Dejmsa, to je jo jedan grimoar. Enohijanski jezik ima u
sebi prizvuk jezika amerikih uroenika. Poto su mnoge
Dijeve operacije raene sa crnim kamenom obsidijanom,
donetim iz Novog Sveta (Meksiko), dolazimo u iskuenje da
se upitamo nisu li moda drevna, pre-kataklizmika
plemena komunicirala sa Elizabetanskim magom. U stvari,
kasnija grupa koja je vrila intenzivne eksperimente sa
magijskim ogledalom, Hermetiko Bratstvo Luksora, veruje da
su sile kontaktirane kroz ogledalo voene ivim ljudima.
Verovali ili ne, i pored ovolikog broja veza HPL-a sa
okultnim svetom, mnogi knjievni kritiari i dalje veruju u
njegove tvrdnje da je jednostavno izmislio imena u priama.
Nekronomikon je takoe znan i kao Al Azif Knjiga
Arapina slino kao Al vel Legis Knjiga Zakona od Alistera
Kroulija. Lavkraftovi Veliki Drevni nas podseaju frazu
Zlatne Zore, Velikani Noi Vremena.. Jog-Sotot podsea
na SetThoth, egipatsko boanstvo koje se esto povezuje
sa telemitskom magijom. Kadat u Hladnoj Pustoi zvui
kao Hadit, Lutalica kroz Pusto, naziv koji je za sebe
koristio Alister Krouli. Azatot je Azot , alhemijska
formula sastavljena od prvih i zadnjih slova grkog i
jevrejskog alfabeta. Bog Njirlatotep, Bezglavi, nas podsea
na grko-egipatsku invokaciju Bezglavi korienu u
zapadnoj magijskoj tradiciji. Lista je, ini se, beskonana.
injenica je da je autentina okultna tradicija evoluirala od
Lavkraftovih pria, takvih kakve jesu, kao i iz njegovih
doivljaja u snovima. Da li je HPL bio svestan tokom svog
ivota Alistera Kroulija i magije koja je praktikovana tada u
svetu? U Lavkraftovim Odabranim Pismima, Vol. 5, 120 st.,
postoji uzgredna referenca na A. K. ( u pismu za Emila
Petaju: 6 mart, 1935) i znamo da je Krouli spomenut u noveli
pod nazivom Tamna Odaja, od Leonarda Klinea, koju
Lavktaft komentarie u svom lanku O Nadprirodnom u
Literaturi. Ako je Lavkraft tek delimino bio svestan Kroulija
i zapadne magijske tradicije, onda su kasniji sledbenici
Alistera Kroulija bili fascinirani njime. Kenet Grant, koji je
studirao sa Kroulijem tokom njegovih zadnjih godina, je dao
atribucije bogova Ktulu mitova za Drvo ivota, koje je
poznati simbol magije, na ovaj nain: Keter-Pluton za Jugota,
Hohmah-Neptun za Kadata, Binah-Saturn za Ktulua, Daat-
Uran za Jog-Sotota, Hesed-Jupiter za Nodensa, Geburah-
Mars za Hastura, Tifaret-Sunce za Azatota (kao centra
kreacije), Necah-Venera za ub-Nigurata, Hod-Merkur za
Njirlatotepa, Jesod-Mesec za Jiga, i Malhut-Zemlja za Geh.

Na slci: Kenet Grant

Okultna revija broj 1
162
U HPL-ovoj prii Vrebator na Ulazu (posthumno napisanoj u
saradnji sa Ogustom Darletom), itamo o globusima, ili
mehuriima koji sainjavaju to amorfno udovite sa
pipcima, ija je maska kao skup svetleih mehuria, pretei
Jog-Sotot, koji bubri kao primalna sluz u nuklearnom haosu
izvan najdaljih granica prostora i vremena. ini se da je
ovo jedan taan, iako straan, opis Drveta kao osnove super-
svakodnevnog postojanja.
crtea i skulptura zasnovanih na HPL-ovim uvrnutim
slikama. U stvari, Piter Smit iz Starfire-a je ukazao na
zapanjujuu slinost izmeu nekih nacrta K.E. Smita i
Lakraftovog pisma (11.16.1930.) i nekih sigila iz Liber 231,
grimoara Alistera Kroulija. Robert Bloh, uven po scenariju
za Hikokov film Psiho, je poslao HPL-u neke svoje deje
crtee krejonom zasnovane na Lavkraftovim priama - ti
crtei su jezivi! Moda najfascinantnija Lavkraftovski
orijentisana umetnost je otkrivena od strane Doela Biroka,
editora Engleskog magazina Kaos. Nismo nali bolje primere
uvrnute geometrije i kiklopske arhitekture od kompjuterski
generisanih slika koje su objavili H.O. Peitgen i P.H. Rihter u
svojoj knjizi Lepota Fraktala.
Radovi Keneta Granta obiluju pozivanjima na Lavkrafta i
ukazivanjima na vanost Ktulu mitova u ritualnoj
seksualnoj magiji. Jasno je iz njegovih objavljenih radova da
je njegov magijski red, Tifonijanski O.T.O., naao da je
panteon Velikih Drevnik koristan u njihovim magijskim
radovima. Ipak, vrhovna zona moi Lavkraftovih slika mora biti njegov
voljeni grad Providens. Vetrovite ulice, kupole i krovovi
visokih struktura Koled Hila obezbeuju stalnu inspiraciju
za Majstora, na njegovim nonim aktivnostima kroz
uspavani grad. Preko puta Braun Univerziteta je Don Hej
Biblioteka, skladite Lavkraftovih spisa i knjiga. Penjui se uz
ulicu Prospekt je kua iji je drugi sprat opisan u prii Lovac
Tame. Preko puta Ulice Sastanka je grandiozni Hram
Hrianske Nauke, i odaje utisak antikih oltara Velikih
Drevnih, i ini malim okolne zgrade. Na kraju ulice Krejton
nalazi se Vila Halsej, prototipska kua za arlsa Dekstera
Vorda, gde zastraujui rituali traju do kasno u no. A sa
Prospekt Terase, se moe videti itav Providens. Sve zlatno i
lepo blista na zalasku sunca, sa zidovima, hramovima,
stubovima i mermernim mostovima, srebrnim fontanama
koje kao prizma prelamaju svetlost u irokim skverovima i
mirisnim batama, irokim ulicama koje mariraju izmeu
lepog drvea i vaza punih cvea, i statua od javora u
blistavim redovima, kako je to Rendolf Karter video u prii
Potraga u Snu za Nepoznatim Kadatom. etali smo ovim
ulicama sa Jog-Sototom i Njirlatotepom, ub-Niguratom,
Azatotom i Ktuluom. Veliki Drevni ive i njihov uticaj je
stalno prisutan.
U skorije vreme jo jedan Englez, Piter Smit, je pisao
intezivno o HPL-u i ritualnoj magiji u telemitskom
magazinu Starfire. Smit izvodi paralele izmeu H.P.
Lavkrafta, H.P. Blavacke i Alistera Kroulija, pokazujui da je
Lavkraft, kao Krouli i Blavacka, bio prijemnik i odailja
tajnog znanja, ali u tom procesu je pre bio intuitivan nego
svestan.
Ameriki seksualni magovi takoe rade unutar Lavkraftove
vizije. Frater P.V.N, jedan od najvetijih praktikanata
tehnika seksualne magije, je Alhemiar koordinator
Miskatonike Alhemijske Ekspedicije Ezoterijskog Reda Dagona u
severnom Njujorku. On opisuje red kao Lavkraftovu kolu
misterija koja potie od misterioznih kultova Sirijusa iz
Egipta, Babilona i Sumerije, koja slui kao Prolaz unutar
kreativnih Individua koje su sposobne da sanjaju mitove.
Jo dalje severno, u Sinsinatiju, u Ohaju, Alen Holub, iz reda
Bate Kabal, je napisao Knjigu Zaboravljenih. U svom
komentaru na knjigu, on izjavljuje da Mag mora invocirati
svoje primalno sopstvo svetom upotrebom odgovarajuih
droga (krv, svee meso, kokain,... i seks). Meseeva krv treba
da se nalazi unutar pehara svetenice... Pod Starijim
Bogovima ja podrazumavam tamne primalne sile koje
borave duboko u podsvesti...One su sile velikih dubina, iz
kojih se uzdie duh Nodensa.

U ikagu, Majkl Bertio je postao dobro poznat kao vudu-
gnostiki Majstor Manastira Sedam Zraka, ogranka reda Ordo
Templi Orijentis Antikva. M. Bertio tvrdi da je uspostavio
kontakt sa Drevnima, stranim lovcima Spoljanjeg Prostora
koje je Lavkraft u svojim zastraujuim zamislima doneo
tako blizu zemlji. Bercio je osnovao Lavkraftov koven koji
vodi svetenica Kulta Crne Zmije. Koven je zasnovan na
osnovnom principu seksualne polarnosti. Svetenica
predstavlja tip more-akti, ili fluidni eliksir, koji je dalje
oznaen atlantianskim boanstvima meu kojima je glavni
Dagon. Ona se uparuje sa mukim principom...
izjednaenim sa zemljom Danvi iz Lavkraftove mitologije...
Ova magijska struja se koncentie u ub- Niguratu....
I konano u St. Petersburgu, na Floridi, mi smo inicirani u
Sektu Zvezdane Mudrosti, jedan red koji je imenovan po grupi
opisanoj u HPL-ovoj prii Lovac Tame koji poseduje Sjajni
Trapezohedron pomou koga Veliki Drevni mogu biti
puteni na svet. Mi poduavamo da istinski roen mag
mora znati da unutar njegove due postoje odreeni kljuevi
u svetu fenomena koji otvaraju vrata sveta noumena. I da se
ti kljuevi sastoje od kombinacija dijagrama, parfema,
invokacija i drugih simbola magijske umetnosti koji
prizivaju bia iz drugih dimenzija u nau stvarnost. Ovi
kljuevi esto sadre ekstremne forme seksualnosti.
Ali nisu samo trenirani okultisti pod okriljem uticaja
Lavkraftove vizije. Klark Eton Smit, dopisnik i lan
Lavkraftovog kruga pisaca, je stvorio veliki broj slika,


Na slici: Majkl Bertio
Okultna revija broj 1
163
Laboratorija krvi arobnice
KaljostreObjavljivanje knjige Blood Sorcery Bible Volume 1: Rituals in
Necromancy (The Original Falcon Press; 15 novembar 2011),za
okultiste zainteresovane za takozvani LHP definitivno vrednu
panje, skrenulo je panju na njenu autoricu, njujoranku koja
je u okultnim krugovima poznata kao arobnica Kaljostra,
odnosno kao Maga Kaljostra Nekromantkinja i koja kad ne radi
kao mumifikator kunih ljubimaca, forenziar i u mrtvanici
kao medicinski tehniar za sluajeve nasilnih smrti i samo-
ubistava, vai za jednog od boljih praktiara i poznavaoca
ritualnog rada sa krvlju, nekromantije i komunikacije sa
demonima.

Kaljostrina knjiga se veoma dobro prodaje, na Amazonu
recimo nema dostupnih kopija ve se eka da New Falcon
dotampa nove primerke. Za 2012. godinu najavljena su tri
javna izvoenja rituala iz knjige, koji e biti zabeleeni video
kamerom. Pored toga, projekt koji je ona pokrenula, nazvan
Platforma verovatno je jedan od najzanimljivijih istraivakih
poduhvata u modernom okultizmu. U pitanju je velika pros-
torija sa gvozdenim podom i rasporedjenim jakim magnetima
po njoj, gde uesnici eksperimenta borave i spavaju dok njego-
va sesija traje, pretvorena u laboratoriju za magijske ekspe-
rimente vezane za krv i nekromantiju. Projekt je u velikoj meri
inspirisan Marijom Kiri i Teslinim istraivanjima, a fokusiran
je na nekoliko glavnih podruja rada, do kojih je prvo nekro-
mantija. Iza te gradjevine nalazi se veliko groblje i ekspe-
rimenti su zasnovani na injenici da ljudska krv sadri gvo-
dje i samim tim moe da interreaguje sa elektro-magnetnim
poljem. Drugo je kreiranje okruenja gde ivi ljudi mogu ko-
municirati sa odredjenim diskarniranim biem, te posle upo-
redjivati ta iskustva. Tree je da ta takve komunikacije budu
audio i video dokumentovane, a etvrti je da se uspostave
metode komunikacije (pomeranjem slova i tako formiranjem
rei, audio zapisima, formiranjem slika itd) sa nematerijalnim
biima pomou kojih bi ona mogla da slobodno ostaljaju
poruke ivima u bilo kom momentu. Da je interesovanje za
uestvovanje u ovom projektu veliko govori i injenica da je
magijsko povlaenje zakazano za 11. 11 2011. bilo obznanjeno
ve u julu, a samo par dana kasnije bila su slobodna samo dva
mesta. A svima koje ovaj projekat interesuje ostaje samo da se
nadaju da e rezultati ovih istraivanja biti objavljeni u njenoj
narednoj knjizi koja e se zvati Demonworks, The Stygian
Manual.

Okultna revija broj 1
164
Temple of Set

Leon

Setov hram osnovan je 1975. godine od strane
potpukovnika amerike vojske, Majkl A. Akvina,
njegove ene Lilit Sinkler i nekoliko lanova
svetenstva Crkve Satane, koji su je napustili zbog
administrativnih i filozofskih nesuglasica sa njenim
osnivaem. Setov hram biva iste godine registrovan kao
neprofitna crkva.

Na slici: Lilith Akvino

Lilit se doselila u Nju Jork iz Pitsburga, Pensilvanija,
gde je kratko vreme radila kao model i vlasnik okultne
biblioteke Magiar. Pristupa Sataninoj crkvi 1970.
godine i za kratko vreme postaje jedan od uvaenijih
lanova te organizacije. Njen koven, Lilit groto, postaje
jedan od najmnogoljudnijih kovena unutar crkve.
Gostovala je u mnogim radio i TV emisijama i
posveeni je borac za prava ivotinja. I dan danas je
aktivna unutar Setovog hrama i jedan je od osnivaa i
Velikih Majstora Reda vampira.Na slici: Zina Lavej (erka Antona LaVeja) i Nikolas
rek, jedno vreme istaknuti lanovi Hrama Seta
Setov hram najbolje je opisati kao magiarski red staze
leve ruke, a posveen je razvoju i napretku svojih
lanova. Termin staza leve ruke sugerie na
filozofsku orijentaciju koja individualnost stavlja
iznad svega ostalog. Staza leve ruke je tradicija
duhovne disidencije. Ona je proces korienja ideja i
akcija Tragaa zarad stvaranja i realiziranja besmrtne,
individualne, jake i mone esencije koja nadivljava
smrt. Staza leve ruke je potraga za linom
besmrtnou, koja se osvaja tekim trudom bez
uplitanja milosti bogova.
Set je za lanove Setovog hrama najstarije ime za Princa
Tame. Da li Set postoji kao nezavisno metafiziko bie,
ili je simbol za ovekove najindividualnije atribute
veiti je predmet diskusija negde unutar Setovog
hrama.
Filozofija Setovog hrama moe se sumirati kao
prosveeni individualizam: nadogradnja i
poboljanje sebe kroz edukaciju, eksperimentisanje i
inicijaciju. Ovaj proces, koji nije identian kod svakog,
oznaava se unutar Setovog hrama reju Hefer, ili
Xeper. Xeper je skarabej, simbol ponovnog roenja i
besmrtnosti. Ta re zauzima centralno mesto u
setijanskoj filozofiji i praksi, budui da je uzidana u
temelje same Setove crkve, 1975. godine. Iste godine
Akvino priziva princa Tame, kroz visoki ritual crne
magije, koji mu se tada obraa kao egipatski bog Set.
Setijanci priznaju nekoliko stepena inicijacije putem
kojih raspoznaju svoje lanove. To su:

Setijanac/ka (I)

Adept (II)

Svetenik / Setova svetenica (III)

Magister / Magistra Templi (IV)

Magus / Maga (V)

Ipsisimus / Ipsisima (VI)


Ako Setov hram zamislimo kao univerzitet, onda
njegove redove moemo da zamislimo kao smerove.
Oni predstavljaju specijalizovane oblasti, ije
izuavanje i istraivanje nadgledaju Majstori Hrama.

Neki od ovih redova su:

Belzebubov red (Animistiki materijalizam,
demonosofija, etvrti put, geopolitika analiza, magija
sigila...)

Levijatanov red (Posveen artikulisanju, istraivanju i
prouavanju sutinskih metafizikih koncepata
Setovog hrama, koji zbog njihovom pristupu tekstova
inspirisanim boanstvima predstavlja samu religijsku
esenciju Hrama.)

Okultna revija broj 1
165
Red Setne Khamuast (Osnovni predmet magijskog
istraivanja reda u teoriji i prakse je egipatska magija,
zajedno sa grko-rimskim uticajima u Egiptu, kao i
grke, fenianske, afrike i latinske magijske teorije i
prakse.)


Red Trapezoida (Viteki red posveen Princu Tame
koji po svojoj strukturi umnogome podsea na mason-
ske redove i u koji se ulazi iskljuivo uz preporuku.
etiri velike misterije hrama su: Crni plamen, potraga
za Gralom, Trapezoid i Valhala. Kandidat za pristup
ovome redu mora biti II unutar Setovog hrama i pod
pokroviteljstvom Viteza Trapezoida, Svetenika/ce
Seta ili Majstora Trapezoida.


Na slici: Majkl Akvino, Semi Dejvis Dunior i
Anton andor LaVej
Vampirski Red ( je red koji koristi koncepte vampi-
rizma kao metod za razvijanje line moi i eventualne
besmrtnosti. Kroz Xeper i Setovu re, lanovi ovog
reda tee da oive one magijske karakteristike koje se
smatraju latentnim, ili ak mrtvim. Kroz visoku crnu
magiju i kroz naine koji su karakteristini za Decu
Noi, lanovi reda tee ka tome da poveaju i
poboljaju te moi. Na niem nivou, one su evidentne
kroz drutveni poloaj, bogatstvo i linu slobodu. Na
viem nivou, kroz savladavanje lucidnog sanjanja i
upotrebom kontrolisane vizuelizacije i imaginacija,
ove moi bivaju neposredno povezane s doivljajem i
iskustvom vampirskog sveta.

Setov hram je internacionalna organizacija sa
lanovima u mnogim zemljama, sajt je na adresi:

http://www.xeper.org/

kontakt mejl je:

ed@xeper.org:


Na slici: Don Veb, autor brojnih knjiga i istaknuti
lan Hrama Seta

Okultna revija broj 1
166
Dragon Rouge Ordo
Draconis et Adri Adamantis

Leon

Red Crvenog Zmaja nezvanino je osnovan 1989.
godine od strane sedam mladih magiara i Tomasa
Karlsona, tekstopisca poznate metal grupe Therion,
koji su posluali savet grupe starih Jezida
tifonijanskih magova koji su prepustili veliko delo
buenja drakonijanske struje njihovim mlaim
naslednicima. Red je formalno otvoren kroz
ceremonijalno slavlje u pono novogodinje noi 1990.
godine. Uprkos relativno malom broju lanova u
odnosu na vedsku nacionalnu crkvu, pa i na druge
formalne religijske pokrete ovaj red je sredinom
devedesetih bio predmet rasprava unutar mnogih
vedskih tabloida. Red Crvenog Zmaja je ezoterijsko
drutvo eklektinih pojedinaca bez dogme i konfesije.
Njihov filozofski i metafiziki zadatak je oboenje.
Crveni zmaj je mitoloko bie koje postoji u svim
vremenima i kulturama. Zmaj se moe posmatrati i
kao krilata zmija. Posmatrano iz perspektive istorije
religije, zmija je simbol zemlje i sveta ispod nje. Orao,
kao i ptice oslikavaju nebesa. Zmaj je jedinstvo ova
dva fundamentalna principa. U terminologiji Joge ovaj
pojam, poreklom iz Sanskrita, naziva se Kundalini.
Re zmaj ima korene u grkom glagolu derkein i on
znai videti. Dakle, moe se rei da Zmaj predsta-


vlja i jasno vienje, to jest, gledanje na stvari onakvim
kakve jesu, bez iluzija. Crvena boja se oduvek vezuje
za silu i magiju. Crvena boja pripada krvi, toploti i
pulsu. U nordijskoj magiji predmeti su punjeni ener-
gijom tako to su se farbali u crveno ili utapali u krv.
Rei kao to je germanska Zauber ili engleska sorcery
dolaze iz norveke teufer, a ona znai ofarbati u crve-
no. Crveni zmaj simbol je primalne sile koju magiar
moe probuditi magijskom praksom. lanovi reda
Crvenog Zmaja ako ele mogu zatraiti inicijaciju.
Prva tri stepena inicijacije odvijaju se kroz kurseve i
pisanu komunikaciju sa uiteljem iz reda. Ostali nivoi
inicijacije se otkrivaju onima koji prou kroz prva tri.
Krajnji cilj je oboenje. Postati bog znai transformisati
ivot od predeterminisanog i predodreenog od
strane spoljanjih faktora do stadijuma gde pojedinac
dostie istinsku volju. ovek postaje bog onda kada
prestaje da bude kreacija i umesto toga postane
kreator. Drakonijanska inicijacija oslanja se na etiri
tradicije: gecijska kabala, odi-nistika runosofija, tantra
i alhemija. Inicijacija je doi-votni projekat, a neki
magovi smatraju da se ona protee i kroz nekoliko
ivota. Ovo je duhovni zada-tak koji zahteva
odricanje, posveenost, strpljenje i disciplinu. Dragon
Rouge gleda na kabalu kao na mis-tinu filozofiju koja
ima korene u grkoj filozofiji i koja je sauvana kroz
jevrejski misticizam i zapadni okul-tizam. Klifoti su
principi senke i antiteza iza svega. Strana svetla i
kreacija predstavljena je matematikim i geomet-
rijskim principima kroz koje je bog stvorio svet. Klifoti
se povezuju sa fraktalima i principima haosa.
Stepenovi unutar Reda baziraju se na 1+9+1 nivoa koji
su odgovaraju Klifotima i 11 demonskih vladara koji
su antiteza stvaranja. Prvi korak je tamo gde
neinicirani zapoinje. Otvaranje kapije ka mranoj
strani.

Stepenovi unutar Dragon Rouge:

1 Lilit Kapija u nepoznato
2 Gamaliel Lucidni snovi. Astralna magija.
Vetiarstvo. Misterije crnog Meseca. Mrane boginje.
3 Samael Filozofija Staze Leve Ruke. Mudrost
ludosti. Magija Jezida. Tamna strana akri.
4 A'arab Zaraq Luciferijanska magija. Tamna strana
Venere. Mistini Eros i staza ratnika.
5 Thagirion Osvetljenje tamne strane. Crno Sunce.
Zajednica boga i zveri.
6 Golachab Ragnarok. Buenje Surt/Sorata.
Magnetizam poude i patnje.
7 Ghaagsheblah Vii nivoi erotskog misticizma.
Priprema za Ambis.
8....Satariel....Otvaranje
ivinog/Luciferovog/Odinovog oka. Drakonski
principi.
9 Ghagiel Svetlost Luciferove zvezde.
10 Thaumiel Ostvarivanje obeanja zmije.
11 Thaumiel Crna rupa. Korak ka novoj kreaciji.
Univerzum B.

Okultna revija broj 1
167


Demonologija i goetijska magija delovi su klifotske
kabale u kojoj magiar priziva i zaziva sile tame koje
su u obliku demona. Unutar reda se u ovoj svrsi
koriste tradicionalna crna magija i demonoloki
tekstovi kao to su Solomonovi kljuevi, Lemengeton,
Le Dragon Rouge i drugi.

Odinistika runosofija nordijskog i gotskog je porekla.
Ona je uenje o tajni runa. U starogermanskim i
staronordijskim jezicima re runa znai tajna i
misterija. Na dubljem nivou one predstavljaju sile
univerzuma i mogu opisati kompletni opus nordijskog
okultizma. Odinistika runosofija je i Helwegr: put u
sferu podzemlja kojom vlada boginja smrti Hel. U
ovim najdubljim aspektima postojanja sakriveni su
kljuevi mudrosti i besmrtnosti.

Vamachara Tantra deo je indijske LHP tradicije.
Zadatak Tantre je buenje unutranje snage, zvane
kundalini. Za razliku od standardne joge i meditacije
Vamachara ne tei Samadhi-ju, ve ka stanju u kom
kundalini prolazi iznad Sahasrare. Ovo ne vodi u
Samadhi, ve prema izolovanosti koja se u Vamachara
Tantri zove kaivalya i nakon ega adept postaje bog.
Vamachara Tantra dovodi se u vezu sa kultom Kali i
opskurnom i po mnogima ozloglaenom Aghora
tradicijom.

Od kljunog znaaja, u inicijatorskom sistemu Reda
Crvenog Zmaja je i tifonijanska alhemija. Ona je
umetnost oplemenjivanja iji su koreni u starom
Egiptu, gde je nazivana Khemeia, stvaranje crnog
kamena. Funkcija ove umetnosti bila je stvaranje
eliksira ivota koji je isto to i crni kamen ili crni
dijamant. Khem znai crno i ovo je prvobitna crna
magija uz koju ovek tei da postane kao bog. Koreni
tifonijanske alhemije doseu do najstarijih egipatskih,
grkih i hermetikih uenja, a cilj joj je identian sa
konanim odreditem Puta Leve Ruke. Alhemijski
proces transformie fundamentalni element svakog
ivota ugalj, iz njegove najslabije i najkrhkije forme
kroz process jaanja i oplemenjivanja u veni crni
dijamant (Adamas Ater, A.A). Ovaj process predstav-
ljen je bogom Khepri, skarabejem, koji ulazi u carstvo
smrti gde umire i ponovno se raa kao soptvena
tvorevina. U egipatskoj knjizi mrtvih, umrli bog kae:
Ja sam Khepri, onaj koji je samog sebe stvorio. Tifon
predstavlja crvenog zmaja i prastaru i primalnu silu i
materiju kroz koju je sve stvoreno.

Dragon Rouge je internacionalna organizacija sa
Loama i ritualnim grupama u vedskoj, Nemakoj,
Italiji i Finskoj.

Sve dalje informacije mogu se nai na linku:
http://www.dragonrouge.netNa slici: Tomas Karlston
Okultna revija broj 1
168
Majkl Ford i Red Fosforusa

Leon

Znaajan simbol mudrosti kog smo otkrili nakon
istraivanja je Lucifer, donosilac svetlosti. Svako je u potrazi
za spoznajom, a mudrost dete je Luciferovo. Haldejski
astrolozi, egipatski svetenici i indijski bramani njegova su
deca. Prvi ovek postao je dete Lucifera nakon uenja zmije
o dobru i zlu. Ono to su otkrili kroz spoznaju bila je sveta
kosmika misterija. Pred njom su odano kleknuli. Bila je to
svetlost koja je njihovim duama pokazala put sopstvene
sudbine. Ono to im je Lucifer darovao poput boanske
svetlosti je bljesnulo pred njihovim duhovnim oima.
Zahvaljujui njemu, imali su boga. Predstaviti boga kao
Luciferovog neprijatelja znailo je razjediniti srce i um. Nai
obrazovani ne diu spoznaju uma na nivo religijske
posveenosti, ve paraliu entuzijazam srca.

- Iz asopisa Luzifer-Gnosis, Rudolf tajnerRed Fosforusa je luciferijanski red koji je povezan
neposednom vezom sa inicijacijom kroz vetiiji sabat.
Svojim pristupom stazi leve ruke, Red Fosforusa predstavlja
temelj onoga ta inicijant postaje kroz magiarsku praksu.
Osniva ovog Reda je Majkli V. Ford, ameriki okultista koji
je godinama prouavao LHP magiju, luciferijansko veti-
arstvo, drevno persijsko arobnjatvo, tifonijansku magiku,
arobnjatvo magije haosa, duhovni vampirizam i slino.Na slici: Majkl Ford

Kain je simbol i model mukarca i ene i klju za napredno
arobnjatvo. Shodno tome, inicijant kroz praksu postaje
manifestacija Kaina (ili Name). Postoje mnogi putevi i pravci
unutar Reda Fosforusa, od persijskog arobnjatva (Jatuk
Dinoi), do takozvane satanistike seksualne magije, one koja
transformie kroz vatru, crni plamen i senku. Lilit i Ahriman
(aitanova forma) aspekti su protivnitva koje


Na slici: Lamen Reda Azariela


predstavlja samosvesnu manifestaciju inteligentne, odvojene
i izolovane psihe koja tei besmrtnosti.
Re Fosfor je i alternativna re za proces crne alhemije, to
jest za proces razvoja uma da prvo razmilja kao bog, a
potom i da dela (stvaranjem pozitivnih okolnosti za
produktivnost i usavravanje) koristei magijske tehnike.
Luciferijanizam je filozofski, ideoloki i magiarski put
sticanja znanja i moi putem staze leve ruke. Vrsta znanja za
kojim Luciferijanci tragaju je pre svega znanje o Sebi. Jaine i
slabosti, vrline i mane, sve ono to ih zaista ini indivi-
dualnim. Inicijacija je otkrivanje i dobijanje znanja kroz
teoriju, praksu, arobnjatvo, kao i neprestanim samousa-
vravanje.
Za Luciferijance, put leve ruke nije striktno odreeno uenje,
ve je samo aspekt onoga to jesu. Luciferijanci odbacuju
drutveno ukalupljeni koncept boga i religije i posmatraju
ga kao demagogiju koja potiskuje znanje, nagrauje slabost i
apatiju.
Odgovor na pitanje zato bi bilo ko traio inicijaciju u ovaj
red je jednostavan. Luciferijanski duh je motiviua sr
univerzuma. Protivnitvo raa snagu koja ima smisao samo
kada je usmerava Luciferijanac.
Red Fosforusa posveen je osnaivanju pojedinca kroz svesno
koraanje levom stazom. Unutar reda postoji mnotvo
podredova. Crni Red Zmaja koji praktikuje i prouava
vampirizam, Red Seta-Apepa koji istrauje egipatsku i
luciferijansku magiku, Ordo Azariel, posveen klifotsko-
vampirskoj magici, Ordo Algol, red koji je inspirisan sata-
nistikom i haos magikom, Kerke Lilit, posveen enskom
principu kao i mnogi drugi.
Sem to u okultnom smislu krajnje ozbiljno vodi ove Redove
Majkl Ford je plodan pisac i autor vie knjiga, ali i muziar
aktivan u nekoliko muzikih projekata koji variraju od blek
metala (Black Funeral), pa do eksperimentalnog industrijskog
zvuka (Psychonaut 75) u kojem peva njegova supruga Elda
Isela Ford, umetnice, model i po vlasitim reima satanistika
vetica.
Ona vodi i pomenuti Red erki Lilit koji deluje u okviru Reda
Fosforusa.
Okultna revija broj 1
169Neproverene informacije o lanovima Reda Fosforusa iz
Hrvatske i Srbije su se povremeno pojavljivale s vremena na
vreme, ali nije poznato da li ovaj Red deluje po principu
udruivanja u grupe, ili u direktnom odnosu uenika i
mentora.Na slici: Elda Isela Ford nakon Rituala strasti za
Babalon

Njih dvoje su imali i veoma mraan muziki projekt nazvan
Hexentanz koji je iza sebe ostavio samo jedan Ep i jedan al-
bum.Na slici: Elda Isela Ford


Pored Keneta, Granta, Ostina Osmana Spera i Pitera Kerola,
jedan od najveih uticaja na Majkla Forda imao je Nataniel
Haris, autor koji pie o tradicinalnom vetiarstu, a koji je
Fordu i godinama bio magijski mentor. U svakom sluaju
Red Fosforusa deluje kao ozbiljno zamiljena okultna
organizacija, a vie informacija o njemu moe se nai na
adresi:


http://www.theorderofphosphorus.com

Okultna revija broj 1
170
Vitezovi templari u SkadarlijiPanju nam je privukao kafe koji je bio smeten u
Skadarliji, u Zetskoj ulici broj 1, dakle u srcu beog-
radskog nonog ivota i samo par desetina metara od
Skadarske ulice. Kafe je radio od sredine do kraja
2010. i nije samo po imenu bio vezan za templare, ve
kompletno ambijentom to znai samim logo znakom,
simbolikom slika po zidovima, to se da videti sa slike
ispod, te maevima i titovima kojima su takoe zi-
dovi bili dekorisani. Kovano gvoe i prirodna cigla
kojima je ureen enterijer jo vie su doprinosili at-
mosferi koja je trebalo da podseti na neka davna vre-
mena vitezova i dama.

Ureen na dva nivoa kafe nije naravno bio ezoterian,
ve je program u njemu bio klasina dobra beogradska
zabava, sa puno roka, popa, fankija i bluza, a viken-
dom sa karaoke urkama i ivom svirkom. Ali da bi
postojala i neka misterija oko ovog kafea pronali smo
informaciju da je u njemu odrana promocija knjige
Zorana Nenezia Masoni 1717 2010. Tako da smo
odluili da pomenemo i relativno kratkotrajno posto-
janje ovog kafe bara kako se ne bi zaboravilo da je
postojalo i jedno ovako u templarskom stilu ureeno
mesto.Okultna revija broj 1
171


Bab'Aziz - The Prince Who Contemplated His Soul (2005)
trei je deo takozvane ,,pustinjske trilogije tuniskog
reisera Nasera Kemira. Film je sniman u pustinjama
Tunisa i Irana i u maniru nelinearne naracije slika
predivnu parabolu zasnovanu na sufi tradiciji.
Pria filma se zasniva na putovanju kroz pustinju
devojice Itar koja vodi svoga slepog dedu dervia
na tajno derviko okupljanje koje se odvija jednom u
trideset godina na skrivenom mestu u pustinji. Jedini
nain da nau mesto tog okupljanja jeste da ,,srcem
sluaju tiinu pustinje.
U jednom momentu Bab Aziz pria Itar priu o
princu koji je, sledivi gazelu koja je protrala kroz
pustinju, ostavio iza sebe ivot prepun luksuza.
Kada su ga kasnije nali kako zuri u vodu dervii su
rekli da on to ,,osmatra svoju duu. Iako zabrinuti
za njega da ne izabere nevidljivi svet umesto vidlji-
vog, njegovi podanici su ga ostavli da i dalje gleda u
vodu.


Ova pria je oigledno i ideja filma budui da je po
njoj film i nazvan. Ceo film je jedan veliki skup slika i
metafora i kao takav veoma je topla, alegorina i
duhovna pria o sufiskom putu srca, tradiciji koja
podrazumeva ljubav i potovanje za druge i svet oko
nas. Definitivno film koji bi trebalo pogledati.
Okultna revija broj 1
172
Zagrebako novogodinje
darivanje Jemane za dobru
i uspenu godinu

Do nas je dolo nekoliko fotografija sa darivanju Jemane
odranog 1. januara 2012. u Zagrebu, to nam je bilo veoma
zanimljivo i odluili smo da to podelimo sa ostalima. Jeman-
a je Oria (boanstvo) koje moe da oisti nae slabosti,
mane i bolesti i koja smiruje patnju. Njeno poreklo je u Af-
rici, ali se njeno oboavanje proirilo irom sveta gde ima
ljudi afrikog porekla. Milioni ljudi, budui da je ona Bogi-
nja okeana, mora i svih voda, okupi se na brazilskim pla-
ama kako bi joj prineli darovi na obali okeana.
Ovaj novogodinji ritual Jemane, sada ve tradicionalan jer
je ovo trea godina za redom kako se izvodi u Zagrebu, odr-
an je u podne, na obali Save. Svrha darivanja je bila da ljudi
privuku u svoj ivot vie sree, zdravlja, uspeha i ljubavi, te
da tako dobiju vie blagoslova u Novoj godini.
U ritualu su mogli da uestvuju svi, nevezano za religijsku
pripadnost. Ko je eleo mogao je da da tokom rituala ritual-
nim pranjem glave sa dela glave koji se naziva Ori i koji je
nosilac nae sudbine, dobre sree ili pomanjkanja sree, ispe-
re sve to je loe, kako bi to voda odnela i tako obnovili ener-
giju za dobre stvari u sledeem godinjem ciklusu.
Na prvoj slici mogu se videti ponude, tj darivanje Jemani.
A Za bogatu godinu i darivanje mora biti bogato tako da je,
sudei po slikama, ponuda bila i lepa i izobilna. Pre rituala,
objanjeno je ljudima ta se sve moe traiti od Jemane i na
ta bi se trebalo koncentrisati. Poto su ponude putene u
Savu, to je prikazano na slici ispod, Jemana je primila
ponudu i improvizovani splav je napravio tri kruga i krenuo
nizvodno.

Ovaj novogodinji ritual se tradicionalno, ako nema
padavina, zavri ritmom bubnjeva. Ritual je vodio Zoran
Tepuri - Baba Fajori, aman i IFA svetenik i predstavnik
Egbe Oria za Hrvatsku. Fotografija ispod je sa jedne od
njihovih radionica pravljenja i koritenja amanskog bubnja,
a ako nekog ova grupa interesuje, informacije o tome kako
ih kontaktirati mogu se nai na kraju Okultne revije, u delu
gde predstavljamo grupe i uenja u regionu.


Okultna revija broj 1
173


Muzej vetiarstva (Boscastle, Cornwall, Engleska)
Sadri jednu od najveih kolekcija predmeta vezanih
za vetiarstvo, Wiccu i magiju u svetu.Muzej je 1947. osnovao Sesil Vilijams u mestu
Stratford-upon-Avon, ali je zbog neslaganja lokalnog
stanovnitva bio primoran da ga preseli na ostrvo
Isle of Man. Tamo je bio zaposlio Deralda Gardnera
da radi u muzeju. Gardner 1954. godine kupuje od
njega mlin u kojem je bio muzej i tu izlae nove
predmete. Sesil Vilijams svoj muzej prvo seli u Win-
dsor, potom u Gloucestershire, da bi se na kraju
skrasio u Boscastlu, Cornwall. Sesil Vilijams je 1996.
muzej prodao novom vlasniku koji ga do danas us-
peno vodi Muzej ima nekoliko postavki, veliku ko-
lekciju knjiga i rukopisa, uljuujui i kolekciju ruko-
pisa i dokumenata koju je muzeju poklonio Bob Raj-
el iz Amsterdama, a koja je prvobitno bila u
kolekciji njegovog tasta J.H.V Eldermana koji je bio
Magistar seksualno magijske grupe Ars Amatorie i
lan A A i Misteria Mistika Maksime.Muzej je otvoren od aprila do kraja oktobra, a onlajn
prezentacija muzeja omoguuje i uvid u prepisku
nekih od bitnijih aktera Wicca i okultne scene 20.
veka.

http://www.museumofwitchcraft.com
Okultna revija broj 1
174
Edinburki festival vatreDa drevni keltski paganski praznici i obredi u dananje
vreme nisu samo stvar malih i opskurnih grupa koje ih slave
na zabaenim mestima pokazuje i primer edinburkog Bel-
tejn festivala vatre za koji se proda i do 12000 karata.Festival je prvi put odran 1988. godine, a pokrenuo ga je
mali broj entuzijasta, meu kojima su bili i lanovi tek rastu-
rene poznate alternativne muzike grupe Test Dept, plesai
iz Rudolf von Labanovog Centra za pokret i ples
1
i
akademci sa edinburkog Univerziteta.

1
Rudolf fon Laban je posle rata preao da ivi u
Englesku gde je osnovao plesnu kolu prvo u
Manesteru, da bi je potom prebacio u London


Ovaj festival predstavlja modernu proslavu drevnog
keltskog praznika Beltejna. praznika plodnosti koji se
slavi 30. aprila i koji je obeleavao poletak leta, kada
je stoka izvoena na panjake. Danas predstavlja jedan
od osam praznika takozvanog toka godine koji se
slavi u modernoj Wicci i delu druidskih grupa.Festival je originalno bio i protest protiv restriktivne politike
vlade Margaret Taer po pitanju okupljanja. Bilo je planirano
da se odri na autentinom mestu nekadanjih proslava
Beltejna, ali je iz praktinih razloga premeten na lokaciju
gde se odrava i danas.


Okultna revija broj 1
175


Ovaj festival ima i humani karakter jer pomae lokalne
bolnice ukljuujui i bolnicu za obolele od AIDS-a.
Festival poinje ritualnom dramom zasnovanom na starom
slavljenju Beltejna i inspirisanom raznim antikim mito-
logijama. Ritualno se potie plodnost zemlje i prirode. Proce-
siju vodi Plava osoba.
Pria dalje podrazumeva otvaranje Podzemlja, smrt Zelenog
oveka, njegovo oivljavanje i jo mnoge druge mitoloke
elemente koje je obuhvatila ova ritualna plesna drama.
U svakom sluaju veoma zanimljiv skup za koji ne moemo
da ne primetimo da je oigledno inspirisan slinim ritualno-
plesnim festivalom koji je izveo Rudolf fon Laban u
vajcarskoj o emu takoe pie ovaj broj Okultne revije.


Vatra se pali na tradicionalni nain i sve baklje koje e goreti
upala se na toj vatri. U procesiji su i Zeleni ovek, Bela
ratnica, doboari i bakljari.Raa se Majska kraljica, to oglasi
zvuk roga, nakon ega se ona susree sa Zelenim ovekom,
prihvata ga za partnera i procesija se nastavlja sa njom na
elu. Tokom puta, kako se menja simbolika deavanja,
bubnjari menjaju ritam da bi to i zvuno naglasili, ali i da bi
simbolino pomogli Beloj ratnici i njenim pratiljama da
svojim upaljenim tapovima skupe energiju Zemlje.Okultna revija broj 1
176
The Spirit of Albion
Novi paganski filmivoti Ester, Eni i Dorda su zapali u krizu . U noi
31. oktobra sve troje bivaju privueni do jedne umske
istine gde poinju da se razotkrivaju drevne tajne
kada se iz ume ponu pomaljati prehrianske sile,
zbog ega nikad vie nita nee biti isto za njih trojeTako poinje The Spirits of Albion, niskobudetni film
sa paganskom tematikom ije je snimanje zavreno
krajem 2011.. i ija se premijera oekuje poetkom
maja 2012. Trejler za film moe se videti na youtube
adresi:
http://www.youtube.com/watch?v=oXH4qlq
2Ksw&feature=youtu.be


Film je ve privukao veliku panju internacionalne
paganske i neopaganske zajednice, tim pre to e
muzika podloga za film biti pesme Damh the Barda.Ekipa filma se pojavila i na na Witchfestu najavljujui
film. Nam sada samo ostaje da ekamo 1. maj za kada
je najavljen izlazak DVD-a sa ovim filmom.


Okultna revija broj 1
177
Putovanje kroz misterije
druida
Za kraj leta najavljena je mogua poseta Srbiji Ket
Tredvel, britanske druidese i lanice sledeih druid-
skih organizacija: Awenydd of the Anglesey Druid Order,
The Druid Network, OBOD i Order of the Yew. Tokom te
posete ona bi sa svojim suprugom Kevalom trebalo da
odri predavanje i praktinu radionicu o druidskim
misterijama.


Na slici: Ket Tredvel

Ket Tredvel putuje irom Engleske i dri lekcije o drui-
dizmu, a od kada je druidska religija zvanino prizna-
ta u Engleskoj po celoj zemlji legalno izvodi i druidska
venanja i sahrane, kao i religjsku slubu za bolesnike
po bolnicama. Njena knjiga A Druids Tale bi trebalo
da se pojavi u knjiarama 29. juna 2012. Ronald Hat-
on, definitivno jedan od najveih istoriara modernog
paganizma i profesor Univerziteta u Bristolu, za ovu
knjigu je napisao da je to jedna od najboljih ilustracija
druidizma koju je ikada video.
Ket Tredevel tretiraju kao jednu od istaknutijih
druidesa u Britaniji i mediji, ukljuujui i BBC, veoma
esto je konsultuju i intervjuiu po pitanju druidizma i
njen mogui dolazak u Srbiju je stoga jo zanimljiviji
jer omoguuje upoznavanje sa jednom autentinom
zapadnom duhovnom tradicijom direktno sa njenog
izvora. Po onome to se za sada zna, cela radionica bi
trebalo da se odri negde u prirodi, a dolazak orga-
nizuje The Pagan Federation Srbije/Balkana.


Za sve infromacije o ovoj radionici moe se kon-
sultovati sajt The Pagan Federation Srbije:

www.paganfederation-serbia.org

Ili nacionalni koordinator PFI za ove prostore:

marco_nektan@paganfederation.org
Okultna revija broj 1
178
BRITAIN'S WICCA MAN


Snimljen dokumentarni film o
Deraldu Gardneru

Uz veliku podrku ljudi iz Wicca zajednice, ali i oz-
biljnih akademskih istraivaa poput profesora Ronal-
da Hatona, snimljen je dokumenarni film o Deraldu
Gardneru. Iza filma je stao britanski Channel 4, koji e
ga i emitovati, a trajanje filma je 60 minuta.
Po informacijama sa interneta film e pratiti dogaaje
od raanja Wicce, kao religije, tridesetih godina u
maloj nudistikoj koloniji u Dorsetu, preko grupe
vetica koje bacaju vradbine kako bi spreile Hitlera
da zavlada svetom, potonje histerije tabloida koji su je
senzacionalistiki i krajnje pogreno povezivali sa
ljudskim rtvama i satanizmom, pa sve do intervjua
koji je 1957. Gardner dao za Out of Step serijal koji je
emitovan na ITV mrei, najveem britanskom komer-
cijalnom javnom servisu. U svakom sluaju zanimljiv
project, a nama naravno ostaje jo samo da saekamo
da se objavi termin emitovanja.Na slici: Profesor Ronald Haton


Kako moemo poveati efektivnost naih rituala? ta pred-
stavljaju magijska orua i oruja koje koristimo u ritualima? Ob-
raivae se rad sa svakim oruem ponaosob, ali takoe i praktino
raditi sa njima. Bie prikazano kako se pravi Pentakl, orue pove-
zano sa elementom Zemlje. Radionica, koja e se odrati u drugoj
polovini marta u Beogradu, vodie se na engleskom jeziku. Broj
uesnika je ogranien. Za dodatne informacije:
morgana@paganfederation.org

Morgana Sitovi je u Engleskoj inicirana u tradicionalni gardner-
ovski vetiiji koven i prva je vetica koja je u Evropi, ne rau-
najui Englesku, osnovala vetiiji koven. 1979. je osnovala Silver
Circle, holandski centar za Drevnu religiju. Na vodee mesto The
Pagan Federation je dola 1997, kao njen internacionalni koor-
dinator.Okultna revija broj 1
179

Najvee svetske tarot konferencije, Tarosophy UK & Taro-
sophy USA Tarot Conference, bie ove godine odrana 22. i 23.
septembra u Engleskoj, odnosno od 19. do 21 oktobra u
sluaju amerike. Ovo je etvrti put da se ova konferencija
odrava i na njoj e ove godine u ulozi izlagaa nastupiti,
kao predavai iz Amerike, Barbara Mur i Meri K. Grir, te
Markus Kac (na slici dole) i Enrike Enrikez, uz neke jo
nepoznate goste. Barbara Mur (na slici desno gore) je autor
nekoliko zapaenih knjiga o tarotu i tarot pilova. Meri K.
Grir je autor devet knjiga o tarotu, kao i knjige Women of the
Golden Dawn u kojoj obrauje ivote etiri istaknute lanice
Zlatne Zore. Enrike Enrikez je pesnik i ekspert za marseljski
tarot i o njemu je snimljen dokumentarni film Tarology. Mar-
kus Kac je autor knjige After The Angel, An Account of the
Abramelin Operation, kao i knjige Tarosophy (na slici dole),
osniva Tarot Professionals asocijacije koja poduava tarot i
sertifikuje tarot majstore i izdaje najprestiniji svetski tarot
magazin Tarosophist International. U svakom sluaju vredi
obratiti panju i na ovaj magazine i na sve ostale aktivnosti
ove internacionalne tarot organizacije.

http://www.tarotprofessionals.com/Okultna revija broj 1
180

Tokom zavravanja Okultne revije stigla je informacija da se
vri finalno itanje rukopisa jedne nove i veoma zanimljive
knjige koja je najavljena. U pitanju je naslov The book of the
Concourse of the Watchtowers, a njen autor je Sandra Taba-
ta Cicero.
1997. godine na Internacionalnoj Golden Dawn konferencijiji u
Londonu po prvi put su javno prikazane etiri enohijanske
table koje je naslikao Vilijem Vin Veskot, jedinstvene po to-
me to su bile jedini poznati primer Kula Straara koje kori-
ste sve etiri skale boja koje su bile u upotrebi u Zlatnoj Zori.
Po najavi, ova knjiga na 326 strane i sa nekoliko kolor
ilustracija donosi kompletnu analizu ovih tabli i skala boja
koritenih u Zlatnoj Zori, skupa sa dokumentima Zlatne Zore
koji su bili uvani u privatnim arhivama i koji sem
enohijanskih tabli i skala boja, a iz pera takvih imena kao to
su bili Brodi Ines i Florens Far, obrauju jo i oblasti kao to
su Via astrologija, Prsten i disk, LVX znaci i Ritual Adepta
Majora Zlatne Zore. Knjigu e izdati HOGD Books, a knjiga
e, sudei bar po njihovom prethom naslovu Basics of Magic
- The Best of the Golden Dawn Journal: Book I: Divination,
verovatno biti dostupna i preko Amazona.Predstavljamo vam Treadwells Bookstore, trenutno
verovatno najaktivniju okultnu radnju i centar razliitih
deavanja na okultnoj sceni Londona.Sama radnja nije uredjena kao recimo Atlantis Bookshop,
londonska legendarna okultna knjiara koja radi preko 100
godina, nedostaju joj tapovi Zlatne Zore po zidovima i ceo
okultni dekor koji krasi ovu drugu knjiaru, ali redovna ne-
deljna predavanja koja se tu odravaju, a dre ih po pozivu
najznaajnija imena svetskog okultizma, izdvajaju Tread-
vells u sam vrh londonske okultne scene.Stoga ako se nadjete u Londonu obavezno posetite ovu
knjiaru koja se nalazi na adresi: 33 Store Street, Bloomsbury
London, WC1E 7BS ; Telefon: 020 7419 8507


Okultna revija broj 1
181


Jerusalem Press je najavio objavljivanje knjige AOS -
Visionary Memento . Knjiga donosi ilustrovanu listu
110 Ostin Osman Sperovih slika sa izlobe odrane
2010 u Londonu (Cuming museum).
U knjigu su ukljueni i transkripti uesnika (Majkl
Steli, Stiven Pouin, Deraldin Beskin, Fil Bejken, Geri
Laknan, Vilijem Volas, Kristofer Dordan, Dudi
Ejtkin, Kerolin Vajs i Rouz MakFarlan.)
Knjiga izlazi kao deluks izdanje limitirano na 100
numerisanih kopija i sa cenom od 120 britanskih funti
(plus potarina). Regularno izdanje izlazi u tirau od
500 kopija, tvrdog je poveza i kotae 30 britanskih
funti (plus potarina).
Oba izdanja e imati 120 strana i formata su 160 x 245
mm.
Valja skrenuti panju da je isti izdava 2011. ve izdao,
takodje luksuzno opremljenu, Sperovu knjigu The Book
of Pleasure (Self-Love). The Psychology of Ecstasy u koju
su ukljueni i originalni uvod iz 1913. i uvod Keneta
Granta iz 1975. Knjiga je jo dostupna na tritu.
U svakom sluaju u pitanju su vredne knjige zanim-ljive ne
samo magovima haosa i ponekim telemitima, ve i
ljubiteljima umetnosti generalno.


Okultna revija broj 1
182


Velika i poznata izdavaka kua Wordsworth Editions
Ltd. najavila je izdavanje knjige The Simon Iff Stories &
Other Works Alistera Krolija. U pitanju su sabrane
prie o detektivu Sajmonu Ifu, kao i pridodatih osam
pria iz njegovog serijala Golden Twigs inspirisanog
Frejzerovom Zlatnom granom. est pria o Sajmonu Ifu
smeteno je radnjom u Francusku i Englesku, dvanest
u Ameriku, tri se odvijaju u Africi, a preostale dve su
naroito zanimljive jer se medju najranijim literalnim
delima koja se bave psihoanalizom i njenom
primenom kako bi se reila detektivska.misterija. to
se tie Golden Twigs poslednje prethodno izdanje ove
knige je uradio Teitan Press 1989. I ono je odavno
rasprodano, a polovni primerci koji se pojave na tr-
itu dostiu cenu ak.i.do.120.dolara. Wordsworth je
prole godine izdao i Krolijevu zbirku pria The Drug
and Other Stories (Tales of Mystery & the Supernatural)
koja je praktino skoro cela bila rasprodana ve u
pretplati. The Simon Iff Stories & Other Works je neto
kraa od te prethodne zbirke pria, imae po najavi
tek neto vie od 500 strana, no mora se pirmetiti da je
ovaj put naslovna strana mnogo efektnije i lepe
uradjena. Knjiga je najavljena za 8. mart 2012, a preko
bukdepozitori sajta (www.bookdepository.com) cena
joj je, ukljuujui i internacionalnu potarinu, svega
2.67 evra tako de je u ptanju naslov koji nikako ne bi
trebalo propusti


Irski Red Teleme

Irski Red Teleme je nastao od bivih lanova kalifatskog
Ordo Templi Orientisa iz Irske, koji su zbog nezado-
voljstva i nekih stvari koje su se tamo dogodile na-
pustili taj Red i svojevremeno nastavili da rade pod
imenom Ordo Templi Orientis Foundation. Nakon nekog
vremena shvatili su da je inicijacijski bolje da naprave
neke korenite promene i na jesenji Ekvinoks 2010. zat-
vorili su Ordo Templi Orientis Foundation da bi iste go-
dine na praznik Sauin (Samhain), proglasili nastanak
Irskog Reda Teleme. Rituali su preformulisani, odnosno
neki napisano potpuno novi, kako bi se spojila irska
paganska narodna tradicija i mitologija sa Zakonom
Teleme, a izgleda da je u magijsku praksu Reda uba-
eno i istraivanje i magijska primena keltske astro-
logije. lanstvo u Redu je dvostruko, prvi nivo je lan-
stvo u zajednici i podrazumeva omoguavanje u ues-
tvovanju u obredima prelaza (venanja, sahrane i sl),
uestvovanje u osam rituala keltskog toka godine,
telemitskim dogadjanjima poput itanja nekih svetih
spisa itd. Status Iniciranih dobijaju oni koji odlue da
ritualno udju u Irski Red Teleme i prodju inicijacijski
put koji on omoguuje. Za sada se zna da inicijacijski
proces u ovom Redu poinje sa pet elementarnih cere-
monija u kojima na simbolian nain Inicijat putuje
kroz pet irskih provincija kojima odgovara pet kla-
sinih elemenata. Nakon njih slede Rituali Zakona,
kao i Centralni ritual Reda, koji podrazumeva da je
neko svoj ivot posvetio uspostavlanju Zakona. Ta-
kodje postoje i rituali za Nuit, Hadit i Ra-Hor-Kuita.
Irski Red Teleme je tako ne samo veoma zanimljiva ilu-
stracija kreativnog pristupa magijskoj praksi, ve je i
primer uspene magijske organizacije koja je za samo
godinu dana postala vodei eksponent irenja i uspos-
tavljanja Zakona Teleme u Irskoj, Sve dalje informacije
mogu se nai na adresi:

http://irishorderofthelema.com


Okultna revija broj 1
183

Witchfest je najvei svetski vetiiji festival i odrava se svake
godine u Londonu. Na njemu se okupi nekoliko hiljada
vetica i magova da bi zajedno radili rituale, razgovarali,
uestovali u seminarima, sluali predavanja ili se
jednostavno zabavljali uz neke paganske muzike grupe
koje tu nastupaju. Karta kota 24 britanske funte, odnosno
10, ako neko hoe da poseti samo veernji program na kojem
su muziki koncerti. Ove godine priali su brojni praktiari i
autori Wicca knjiga, medju kojima i prof. Ronald Haton, na
seminarima je objanjavano kako se pravi magijski tap,
vidovnjatvo i tota drugo , a svirli su The Dolmen, Inkubus
Sukkubus, Damh the Bard, Nylon Sky Kitty Hudson, Boekka,
Eleanore & The Lost, Daughters of Gaia i urnebesni haotiarski
bend The 23 Enigma. Ako se tome dodaju i izlobe, prodaja
knjiga, nakita i raznoraznih drugih vetiijih potreptina,
nije teko zakljuiti da e ekipa Okultne revije, ako se sledee
godine u novembru zatekne u Londonu, definitivno
pronjukati ovo deavanje

Na slici: Daughters of Gaia


Arcanorium College

Arcanorium College je svetski vodei sajber koled za
uenje magijskih vetina. Pokrenuo ga je, oigledno
poztivno inspirisan Hari Poter serijalom, Piter Kerol, autor
brojnih knjiga o magiji i osniva tzv. magije haosa. Svaka
godina na koledu se sastoji od est semestara od kojih
svaki traje po est nedelja, a na kojima se ui arobnjatvo,
divinacija, tantra, rune, neurolingvistiko programiranje,
magija haosa, Telema, alternativna fizika, istorija magije i
jo mnogo toga drugoga. Predavai su Piter Kerol, Remzi
Djuks, Lola Babalon, Dejv Li (vodja britanske sekcije IOT-
a), Dulijan Vejn, Jan Rid i mnoga druga poznata imena
zapadne magije. Za sve dalje informacije pogledati njihov
sajt:

http://www.arcanoriumcollege.comDa 2012. nee oskudevati zanimljivim naslovima
govori i najava malog, ali po kvalitetu nikako
zanemarljivog, izdavaa Salamander and Sons. On je,
naime, za letnji solsticij najavio izlazak knjige Dark
Spirits: The Magical Art of Rosaleen Norton and Austin
Osman Spare, autora Nevila Drurija. Knjiga e biti
tampana u tirau od 95 runo numerisanih prime-
raka, imae oko 200 strana i vie od 120 kolor i crno
belih ilustracija. Ono zbog ega je ova knjiga zanim-
ljiva jeste to da e po prvi put povui jasne paralele
izmeu ova dva umetnika i demonstrirati, iako se oni
nisu nikad sreli, oigledne slinosti izmeu transnih
stanja povezanih sa Zos / Kia kosmologijom Ostina
Osmana Spera i transnom magijom Rozalin Norton.
Definitivno interesantan i vredan naslov koji sem ko-
lekcionarske vrednosti, po najavi, deluje i kao prvok-
lasno magijsko tivo za sve kreativne okultiste.
Okultna revija broj 1
184

Kada su britanski pagani primetili tendenciju ultra desne
Britanske nacionalne partije da se infiltrira u njihove
redove i da pokua da preuzme elna mesta u pokretu kako
bi ga iskoristila za svoje politike ciljeve, odluili su da
krenu u kontra-kampanju. BNP je bez saglasnosti autora
krenuo da prodaje kompilacije sa britanskim paganskim
muziarima, zbog ega su se oni, da bi se distancirali od
takve ideologije, udruili i na prolee 2010. izdali CD pod
imenom Pagan Folk against Fascism. Na disku su Damh
the Bard, Talis Kimberely, Mad Magdalen, Paul Mitchell,
Anharmonic i Druidicca koji su ustupili svoje do tada neo-
bjavljene snimke, te uz njih i Sunshine Paul Newman, Liv
Torc, Kate & Corwen, Mike O'Connor, The Dolmen,
Devil's Elbow, Jim Faupel, Talis Kimberley, Paul Mitchell
i Gordon MacLellan. Projekt nije ni levo ni desno
orijentisan, ve je jednostavno u pitanju skup ljudi koji su
ponosni na britansku tradiciju, ali su i zabrinuti da ona ne
bude zloupotrebljena od strane ekstremista. Pokreta
projekta i ove kampanje je Pol Miel, aktivni druid i vodja
paganskog folk benda Mad Magdalen. Pa ko podrava i
voli nek izvoliNa slici: Mad Magdalen
U Britaniji zabranjen okultizam
na televiziji

Sea li se neko regulativa srpske radiodifuzne
agencije kojima je astrologija, kao i sve okultno,
praktino proterana sa TV ekrana? Zli jezici su priali
da je to u velikoj meri bilo zato to je Milan Tarot
stekao ogromnu popularnost i to ga je deo naroda
stvarno poeo smatrati za proroka, a neki pak su se
bunili i govorili da to nije evropski i sl. Za te poto-
nje verovatno je bio ok kada je britanski The
Quardian 20. decembra 2011. objavio da su doneta
pravila kojim se zabranjuju sa okultnim povezane
prakse na britanskim televizijama. Tako su se
eksplicitno pod udarom zabrane nali uia table,
satanizam, bacanje vradbina, gledanje u dlan,
kontaktiranje mrtvih, proricanje, vidovitost,
prizivanje duhova i egzorcizam. Ali su naveli i da
kokoije kosti i kristalne kugle u principu nisu
problematini. Ono to je zanimljivo jeste to da su
neki delovi saoptenja gotovo identini sa srpskim
reenjima, tipa da astrologija i tarot mogu da se
nadju na televiziji samo ako su deo zabavnog
programa. Da li samo misle slino ili su Britanci
kopirali delove propisa srpske radiodifuzne agencije
ne znamo, a ne elimo ni da ulazimo u teoriju zavere
koja je uvek zabavna, ali bi je rado izbegli. Ali ono to
znamo i to je oigledno jeste to da je Srbija bar u
neemu, dobrome ili loem je naravno stvar
diskusije, bila ispred EU. Sada je samo pitanje da li e
reciprono sada srpska radio-difuzna agencija da na
ovdanjim televizijama dozvoli gatanje pileim
koskama?Okultna revija broj 1
185

Poetkom 2012 u Londonu je krenuo sa radom Pagan
Radio. Program se emituje preko interneta i svako sa
internet konekcijom i instaliranim odgovarajuim pro-
gramom (recimo WinAmp) moe ga besplatno sluati.
Pagan Radio emituje program o najrazliitijim pagan-
skim putevima, prezentuje nove knjige o paga-nizmu i
Wicci, intervjuie razliite pagana i vetice i puta naj-
razliitiji spektar paganske i neopaganske muzike (od
folka i progresivnog roka do panka). Radio su pokre-
nuli dugogodinji praktikujui Wiccan Elenora Benet
(na slici ispod) i pozorini reditelj i producent Don
Dan ije aktuelne predstave preispituju irsku mitolo-
giju iz prehrianskog vremena. Ovaj internet radio se
nalazi na adresi:
http://www.paganradio.co.uk/


Pagan Spiritual
Gathering festival
The Pagan Spirit Gathering je jedan od najstarijih ame-
rikih paganskih festivala koji ve vie od trideset
godina organizuje poznata amerika vetica Selena
Foks i njena legalno registrovana vetiija crkva Circle
Sanctuary (http://www.circlesanctuary.org/).
Festival se odrava u junu i traje sedam dana, a prole
godine.je iz Ilinoisa premeten u Misuri. Festival oku-
plja pagane najrazliitijih tradicija i na njemu se odr-
avaju brojni rituali i radionice, te gostuju razliiti
predavai.
Takoe, kao i svake godine najavljeni su i brojni kon-
certi, koji se obino trdicionalno zavre pononim eks-
tatinim bubnjanjem i plesom oko vatre. Za sada se
zna da e nastupiti Damh the Bard, Tuatha Dea i Dragon
Ritual Drummers, a ostali izvoai tek treba da budu
potvreni.
Na festivalu su prisutni i brojni tandovi sa pagan-
skim nakitom, knjigama, ritualnom opremom i slino.
Festival se odrava u prirodi to omoguuje kampo-
vanje, kupanje u reci, vonju kajakom i mnoge druge
sportske aktivnosti.
Sve dodatne informacije mogu se nai na adresi:

http://www.circlesanctuary.org/psg


Okultna revija broj 1
186

Prva visoka kola za Hermetizam Akademia Hermetica vri
upis prve generacije studenata osnovnih akademskih studija
od 20. Novembra 2011. godine. Program osnovnih aka-
demskih studija ukljuuje 4 godine u kojima je smeteno 50
kurseva - predmeta iz razliitih hermetikih oblasti raspo-
reenih po kategorijama, nivoima, adekvatno prilagoenim
nivoima znanja studenata koji pohaaju nastavu.
Predmeti - kursevi osnovnih akademskih studija:

I godina:

1. Uvod u Hermetizam
2. Istorija Hermetizma I
3. Metafizika I
4. Natalna astrologija
5. Divinacijski sistemi
6. Starogrki jezik
7. Kosmologija i kosmogonija
8. Antropologija I
9. Osnovi Magike
10. Uvod u Alhemiju
11. Numerologija I
12. Gnosticizam

II godina:

13. Istorija Hemretizma II
14. Metafizika II
15. Prediktivna astrologija
16. Astronomija
17. Spiritualizam i misticizam
18. Tarot I
19. Kabala
20. Latinski jezik
21. Numerologija II
22. Magika I
23. Radiestezija
24. Kristaloterapija
25. Antropologija II

III godina:

26. Psihologija sa parapsihologijom
27. Herbalistika
28. Magija elemenata
29. Magija predmeta
30. Magika II
31. Tarot II
32. Ji ing
33. Rune
34. Karmika astrologija
35. Okultna filozofija
36. Meditacije
37. Alhemija
38. Hieromantija

IV godina:

39. Etika u hermetizmu
40. Teurgija
41. Visoka i ritualna magija
42. Talismanika
43. Hermetika astrologija
44. Vika
45. Geomantija
46. Tumaenje snova
47. Tantra
48. Astralna projekcija
49. Osnove Yotish-a
50. Demonologija i nekromantika

Nakon zavrenih osnovnih akademskih studija
polaznik polae diplomski ispit, dobija diplomu o
zavrenom etvorogodinjem kolovanju na Akademia
Hermetica i stie zvanje diplomiranog Hermetiste
istraivaa. Po zavretku osnovnih studija Her-
metizma diplomirani Hermetista istraiva moe
podneti aplikaciju za pohaanje Strukovnih studija iz
odreenih oblasti, u trajanju od 3 godine, ijim
zavretkom stie akademsko zvanje Velikog majstora
Hermetizma....Hermetiste...predavaa.Pored osnov-
nih akademskih studija nudimo Vam pohaanje nas-
tave iz zasebnih oblasti, kao to su : Astrologija, Tarot,
Tumaenje snova, Astralni kodovi, Magika, Talis-
manika, Oklultna filozofija, kristaloterapija i dr., ali i
uee na specijalistikim seminarima iz naprednih
hermetikih tehnika. Nastava se odvija u malim
grupama do 20 polaznika, kako bi svakom pojedincu
posvetili potrebnu panju i vreme. Akademia Hermetica
nudi Vam i metod individualnog pohaanja zasebnih
seminara i kurseva po vaem izboru, omoguavajui
svakom pojedincu da se u potpunosti ostvari kroz
odreenu, specijalistiku oblast. Po zavretku
seminara i kurseva polaznik dobija diplomu o
zavrenom kursu ili seminaru i stie zvanje Herm-
etiste konsultanta iz oblasti za koju se opredelio..
Za.sve.dodatne.informacije.kontaktirajte.nas::
063/16.10.781
e-mail: akademia.hermetica@gmail.com
Okultna revija broj 1
187
Prvi internacionalni samit
vetica i magova, Beograd,
od 17 do 21. marta
Program.konferencije:

17.03.2012.18:00 Otvaranje konferencije, uvodno obra-
anje domaina konferencije prof. Miloa Dimitrijevia
sa Akademia Hermetica uz izlaganja plana konferencije
i podele promotivnog materijala.

21:00.Sveani.koktel

18.03. 9:00 doruak po principiu vedskog stola
10:30.predavanje.Ina.Custers.(NDL)
14:30.pauza.za.ruak
17:00.nastavak konferencije predavanje profesora Milo-
a Dimitrijevia (Akademia Hermetica, SER)
20:00.Sveana.veera

19.03.9:00.doruak
10:30.predavanje.Morgana.Sythove.(NDL)
14:30.pauza.za.ruak
17:30.predavanje.Marka.(PFI,SER)
20:00.slobodno.vreme

20.03.9:00.doruak
10:30.predavanje.Raul.Petrison.(RO)
14:30.pauza.za.ruak
17:00 predavanje Maje Mandi Markovi (Arcona, SER)
20:00.slobodno.vreme.

21.03.9:00.doruak
10:30.predavanje..M.Slavinskog. (SER)
14:30.pauza.za.ruak
17:30.Grupno.izvoenje.rituala.Ostara.proslava.prole-
ne.ravnodnevice
20:30.zatvaranje konferencije uz sveanu veeru svih
uesnika.konferencije

Cena uea na konferenciji je 150 eura + 60 eura
(smetaj). U cenu ulaze pored prisustva na pre-
davanjima, promotivni materijal konferencije, sveani
koktel i dve gala veere, 5 noenja sa dorukom po prin-
cipu vedskog stola u jednokrevetnim i dvokrevetnim
sobama, kao i ketering za vreme konferencije i neo-
graniena koliina toplih i hladnih napitaka. U cenu je
uraunat i prevoz uesnika konferencije iz hotela do u-
me, obilazak Beograda i povratak.u.hotel.
Za uesnike iz inostranstva predvien je popust od 10%
na cenu povratne avionske karte kod kompanija
Malev,.Lauda.i.JAT.
Cene mini barova i room servisa nisu pokrivene, kao ni
svi ostali dopunski trokovi bazirani na elji uesnika.

Informacije.na.mejl:

akademia.hermetica@gmail.comBiografije uesnika:

Ina Kasters van Bergen je direktor studija u Hermetic
Order of the Temple of Starlight., intern-acionalnom
Redu u tradiciji Zlatne zore Inicijat je treeg stepena u
Zapadnoj misterijskoj tradiciji po liniji Dion Fortune.
Autor jr knjiga 'The Temple of High Magic' i 'De weg
naar de oude mysterien'. ivi u Roterdamu u Holandiji.

Morgana Sitove je gardnerovska Wicca Visoka Sve-
tenica, Internationalni coordinator The Pagan Fede-
ration, autor knjige Beyond the Broomstick i kou-
rednik Wiccan rede magazine. Drala je seminare o
Wicci u vedskoj, Italiji, Engleskoj, Nemakoj, Polj-
skoj, Belgiji , Maarskoj, Rumuniji i Sloveniji. ivi u
Holandiji.

Raul Petrisor je aman, kablista, ritualista, reiki
majstor i osniva rumunskog Instituta za hermetika
istraivanja i lini razvoj. lan je kole unutranjeg
svetla iz Amerike. ivi u Rumuniji.

ivorad Mihajlovi-Slavinski je psiholog i osniva
PEAT sistema. Autor je vie knjiga i sistema linog
duhovnog razvoja.

Maja Mandi Markovi je diplomirani psiholog i
autor knjiga Kljuevi arkana i Astralna projekcija. Vodi-
la je vie uspenih semnara na temu tarota i astralne
projekcije.Na slici: Morgana Sitove tokom posete
Beogradu
Okultna revija broj 1
188
93N
Ulja, svijee i
kozmetika
Abramelinovo ulje, prirodna kozmetika, svjeice...
Svaki proizvod radi se ekskluzivno prema narudbi i
u dogovoru s naruiteljem. Koriste se samo prirodni
sastojci provjerenih proizvoaa. Veina proizvoda je
potpuno biljnog porijekla, osim kada se po elji
naruitelja mogu koristiti i pelinji proizvodi. Amba-
laa je staklena ili keramika, za recikliranje popust
5kn.
U Zagrebu mogue osobno preuzimanje, a dostava u
cijeloj HR putem HP Express slube.
Informacije na adresu:

93.degrees.N@gmail.com
Radionica Visak
Specijalizovana radionica za izradu viskova za
radiesteziju

Viskovi "Radionice VISAK" su namenjeni najiroj
klijenteli, ljudima sa smislom za potovanje tradicije i
dobrog kvaliteta. Oni predstavljaju neprolaznu vred-
nost i kupuju se za vie generacija.
Od poetka 2000-te godine, nae viskove moete
naruiti i putem interneta, po proizvoakoj ceni.
U svetlu obeleavanja dvadesetogodinjice uspenog
rada, "Radionica VISAK" je uloila napor da svojim
viskovima prati i upotpunjuje rastue zahteve ljudi s
kojima je u kontaktu.
Naa uloga je da stvaramo viskove i da ih pribliimo
i obinim ljudima, da im pruimo sve potrebne
informacije, te da im i nakon obavljene kupovine
budemo na raspolaganju.

visak@eunet.rs


Okultna revija broj 1
189


U ponudi Antique studia iz Zrenjanina
pronali smo izvesnu koliinu zanimljivih
figura koje mogu sasvim dobro posluiti u
oltarske, ali i u isto dekorativne, svrhe. Tako
se kod njih mogu nabaviti figurice egipatske
boginje Bast, replika Venere iz Luvra, Diana,
figurice Bude i veliki broj feng ui figurica.
Kontakt adresa je

antiquestudio@hotmail.com
Centar za psihofizicki razvoj
Szemlyfejlesztsi Kzpont

Novi Sad/yvidk
http://www.garuda-sacra.rs/

homeopatske konsultacije zen radionice
astroloki konsalting feng ui - reiki -
tradicionalna masaa - zbrinjavanje ivotinjaPROFESIONALNE ASTROLOKE
USLUGE
najpovoljnije i najkvalitetnije u regionu!
IZRADA I TUMAENJE NATALNOG
HOROSKOPA - IZRADA I TUMAENJE
UPOREDNOG HOROSKOPA - INDIVIDUALNE
ASTROLOKE PROGNOZE
Zapadni Sideralni astrolog Danica Jankovi
+381(0)61/697-5559

astrouniverzum@gmail.com

Vjetiije sitnice

Nae malo vjetiije carstvo rukom raenih
stvarica od slatkih figurica, preko torbica do
raznog nakita i ostaloga

heartless@vip.hr


Okultna revija broj 1
190

U prodavnici se moe kupiti vetiijji,
paganski i okultni nakit. Mogue je
poruivanje i Wicca i paganskih predmeta
poput atamea, pehara, kazana, figura boan-
stava, knjige senki, kristalne kugle, oltar-
skih prekrivaa, zvona, svenjaca, kao i
knjige Beyond the Broomstick

Prodavnica se nalazi u Novom Saduu TC
Pariski magazin (Kralja Aleksandra 12),
kontakt mejl i telefon su :

buchanans1411@yahoo.com

063/7685145
KNJIGA KOJA OTKRIVA TAJNE
NAJKONTROVERZNIJEG
DUHOVNOG SPISA SVIH
VREMENA
KNJIGE ZAKONA


Alteon razvija svoju jedinstvenu filosofiju
IVOTA, piui o dubokim misterijama
ovekovog duhovnog bia...smislu ivota i
ovekovog duhovnog uzdignua...o oveku
i Bogu...Prosvetnljenju...Sopstvu i magikoj
personi...Drvetu ivota...misiji Velike.Zve-
ri..Alistera.Kroulija ... Transhumanizmu.
i.kraju.(?) oveka ... simbolici Kruga, Krsta,
Pentagrama i Trougla ... i jo mnogo toga...


tampano u 93 primerka!

Naruivanje i vie o knjizi posredstvom
e-mail-a:

adam.alteon@yahoo.com
Okultna revija broj 1
191


Skreemo panju na Novu arku, sada ve
legendarnu radnju u kojoj su se mnoge generacije,
od 1990. godine kada je otvorena, snabdevale
stvarima vezanim za ezoteriju i alternativu.
Nova arka obuhvata trgovinu, izda-
vanje knjiga, radiesteziju, detekciju
patogenih zona u radnim i stambenim
prostorima, te savjetovanje.
Mnotvo literature vezane uz alter-
nativu, aroma lampe i eterina ulja,
minerali sa svih strana svijeta mirisni
tapii i jo mnogo drugih stvari
kojima si moete uljepati ivot.
U prodaji preko 200 tarota za prori-
canje i meditaciju

svakog radnog dana od 8 - 20 sati
Subotom od 8 - 14 sati

tel: +385 1 4813467
fax: +385 1 4873568
e-mail: info@novaarka.hr

Tkalieva ulica br. 44, Zagreb

http://www.novaarka.hr/Astrolog Milana DragiPrivatni asovi astrologije za poetnike i one
koji ele da se usavre u bilo kojoj astrolokoj
grani: natalna, prediktivna, karmika, sinas-
trija, horarna, elekciona. Izrada svih vrsta
natalnih karti uz konsultacije sa astrologom.

E-mail: milanadth@gmail.com

NOVO DOBA

SPECIJALIZOVANA
PRODAVNICA ZA
EZOTERIJU

KNJIGE * KRISTALI *TAROT
KARTE * FENG UI * RAZLIITA
DRUGA OPREMA

http://www.novo-doba.net/


Okultna revija broj 1
192Alhemiarski.prirunik.-Frater Alber-
tus

Ono to se nekad prenosilo pod
zavetom tajnosti ovde je prikazano
jednostavnim jezikom. Po prvi put,
iskreni poklonici imaju priliku da
dobiju jasan i saet praktini
prirunik.

Oko u trouglu I. Regardije

Na preko 400 strana knjige
prikazane su sve kljune take
duhovne staze kojom se Krouli
vrtoglavo kretao: njegova
inicijacija u hermetiki red Zlatna
zora, odlazak u Kinu i Indiju,
prelazak kabalistikog Bezdana...

Katari - on Martin

Dok je veina takozvanih jeretikih
grupa u srednjem veku bila brzo
otkrivana i unitavana od strane
crkve, gnostika zajednica katara je
cvetala kao alternativa katolicizmu
skoro dvesta godina.

Templari - on Martin

on Martin, poznati istoriar i au-
tor, strunjak za srednjevekovne
gnostike kultove, daje osvrt kako
na ortodoksnu tako i na alternate-
vnu verziju mita koji se ispleo oko
templara, ukljuujui tu i posled-
nja otkria iz vatikanske biblioteke.

Sveti Gral Dil Morgan

Objanjavajui samu prirodu prie
o Gralu ova knjiga nudi pro-
svetljujui uvid u gralske misterije,
pomno ih pratei od keltskog
paganizma do pojave i prevlasti
hrianstva u zapadnoj Evropi.
Zohar: knjiga sjaja - Gerom olem

Zohar je, uz Bibliju i Talmud,
presudno uticao na razvoj jevrej-ske
misli i tradicije. Kao sredinje delo
jevrejskog mistikog uenja, kabale,
Zohar otvara dveri koje vode do nove
vrste religijskog iskustva, do nepos-
redne spoznaje boanskog.


Sufizam - Rejnold Nikolson

Nikolson itaocu utire put ka ozbilj-
nom prouavanju islamskog misticiz-
ma crtajui konture sufizma i
religiozne filozofije islama opisujui
pojedine principe, metode i glavne
odlike unutranjeg ivota.


Sveobuhvatni ji ing - Alfred Huang

Vie od tri hiljade godina Ji ing je
najvanija knjiga za divinaciju. Zapad
ju je prihvatio poslednjih godina, ali je
ovo delo uvek prevoeno od strane
zapadnjaka koji su u njega unosili
svoje kulturne obrasce, i usled slabog
razumevanja kvarili njegov istinski
smisao.


Tao te ing - Lao Ce

Tao Te ing je, u svojoj epig-ramskoj
kratkoi, knjiga mudrosti, neiscrpna
kao to je i sam Tao o kome govori.
Snaan i neposredan utisak koji
ostavlja na nas, gotovo tri hiljade
godina nakon to je napisana, obja-
njava injenica da je Lao Ce svoje
uvide izrazio u elementarnim reklo
bi se arhetipskim slikama.

Mo ene - Morin Mardok

Upravo kao to muka potraga ima
svoje psiholoke, legendarne i mitolo-
ke obrasce, kao to je, na primer, pot-
raga za Gralom, tako i ene poseduju
tajnu mapu svoga puta, o emu se
ranije malo znalo i govorilo.


Sve informacije o knjigama i njihovom poru-
ivanju mogu se nai na linku:

http://www.babun.netOkultna revija broj 1
193
Spiritualne tehnologije

ivorad Mihajlovi Slavinski

Knjige:

1. Nevidljivi uticaji: Sloboda od bestelesnih Entiteta

2. Povratak jednosti

3. Praskozorje Aivaza

4. PEAT: Novi putevi

5. Ji Ding: Filozofska maina

6. SUNJATA: Boanska praznina i mistina fizika

7. Prirunik za Majstore Intenziva Gnoze

8. Susreti sa Istinom

9. Aspektika: Gnoza etvrte dimenzije

10. EKSKALIBUR 2

11. Kurs Gnostikog Okultizma

12. Kreaton: Majstor igre stvaranja

13. Integralni Ekskalibur

14. Staze i bogaze Jastva

15. Psihonauti unutranjih svetova

16. Talismanska magija

17. Kljuevi psihike magije

18. Psihiki trening jogija

19. Transcendent

20. Gnostiki Intenziv sa Alternativnom tehnikom

Tehnologije:

Aspektika: Aspektika je veoma lak i veoma efikasan sistem
za eliminaciju neeljenih emocionalnih i psiholokih stanja.
To je takoe veoma efikasan metod Spiritualnog samo-
razvia i integracije. Moe se primeniti na sve vrste Klije-
nata kao i na sebi samima (takozvano solo procesovanje).

Metod za sreivanje entiteta: Vae misli nisu uvek vae
sopstvene. Postoje astralna i druga bestelesna Bia u naem
psihikom polju ili u drugim dimenzijama koja esto utiu
na nas. To ete brzo otkriti tokom eminara Metoda
Sreivanja Entiteta (EHM). Na jezik reflektuje unutranje
znanje ovog stanja. esto ujete ljude da kau : ta je to u
tebi ? , ta me je nateralo da uinim to ?, Danas nisam
uobiajeni ja !, avo me je naterao da to uradim ! itd.
Mogunost da duh posednu bestelesni Entiteti nailazi se u
svakom vremenu i u svakoj kulturi. Bestelesna svest
prikainje se i potpuno ili delimino proima sa nesvesnim
duhom neke ive osobe pokazujui izvestan stepen kontrole
nad njenim ponaanjem , mentalnim funkcionisanjem ,
emocionalnom dobrobiti i psihikom zdravlju.
EHM vam pomae da se oslobodite ovih Entiteta. Rezultati
esto mogu biti trenutni posle korienja jednostavne ali
efikasne tehnike. Mnogi tvrdokorni emocionalni problemi i
neka fizika stanja se olakavaju ili eliminiu kroz ovaj
precizni holistiki sistem. To vam je kao otvaranje oiju a
otvorie i nove horizonte za Spiritualno orijentisana Bia.

Memento: seanje i integracija prolih ivota. Danas postoji
mnogo metoda regresije u prole ivote. Memento,
fascinantan sistem Slavinskog, je istinski proboj ! Koristei
jedan elektronski instrument koji se zove Emocio Metar,
voditelj vrlo brzo ulazi u zone vaih bolnih iskustava iz
zaboravljenih prolih ivota i pomae vam da razumete,
suoite se sa njima i integriete ih.

Transdimenzionalno disanje: jednostavna ali dalekosena
grupna tehnika svesnog disanja koja uesnicima omoguava
proboj u vie nivoe psihe kao i u kosmos. Veina ljudi do-
ivljava udan fenomen nezemaljske svetlosti plave
,zlatne ili bele, koja lei njihova tela i socijalne i emocional-
ne veze.

Holografsko procesovanje i prepravka ivota: elimini-
sanje problema korienjem holografskog procesa. Proces
koji ete nauiti u samo jednom danu je jednostavan, jasan i
efikasan. Stei ete jo jedan instrument za svoj ivot , za
pomaganje ljudima oko vas ili za profesionalni rad sa
svojim klijentima. to je najvanije, kada koristite holo-
grafski proces vi eliminiete svoj problem, pred vama se
otvara mogunost da uete u VELIKI PROSTOR (Kvantni
Vakum, Prazninu, Sunjatu, Tao) i doivite sebe kao Istinsko
Spiritualno Bie.

Psihokinetiko savijanje kaika i uticanje na ponaanje
jaja: Na psihokinetiki seminar ima dva nivoa. Na
prvome, uesnici savijaju viljuke i kaike svojim rukama.
Na drugom, dre viljuke ili kaike u rukama i savijaju ih
samo voljnom namerom. Ponekad, takoe, utiemo na zrna
kukuruza ili penice da vidno proklijaju za par minuta. Na
ovim seminarima , ljudi se zaista iznenade onim to su u
stanju da urade svojim koncentrisanim mislima. To je
razlog zbog ega ovaj seminar menja na pogled na svet i
nae odnose sa okolinom. Po naem miljenju,ovo je samo
poetak. Ko zna na koje korisne naine e ovek biti u
stanju da primeni ove nove sposobnosti?

Za sve dodatne informacije posetite link:

http://www.spiritual-technology.com


Okultna revija broj 1
194
Knjige o kabali Gorana
Sarvana


1) Kabala u teoriji i praksi
Kabala kao duhovna disciplina nudi kljueve i pu-
tokaz za pristup bogu i razumevanju odnosa oveka i
boga. Kao sinergija svih nauka nudi smernice mno-
gim naukama da ubrzaju sopstveni razvoj i evoluciju
uopte. Kao metod korespondencija nudi mogunost
uvida u odnos makrokosmosa sa mikrokosmosom i
time razliite nivoe svesti koji su produkat tih
odnosa.
U knjizi je naveden i metod priziva tih nivoa svesti,
to je takoe jedan kombinovani nain osvetavanja.
Prvobitno je bila ideja da su u sklopu knjige prizivi
svih sefirota ispod bezdana, ali poto to moe biti
rizino naveden je samo improvizovani priziv
Malkuta i skraeni priziv Jesoda.

2) Liber Samekh

Ovaj ritual je malo shvaen i u takozvanim
ezoterinim krugovima. Zbog svoje savrenosti
apsolutno zasluuje dostojnu prezentaciju i
objanjenja. Razlog vie je jer potie iz nae, zapadne
tradicije a spada u etiri najefektnija rituala
samoinicijacije koji su javnosti dostupni. Malo je
udno da na zapadu imamo nekoliko prevoda,
objanjenja, tumaenja, ak i varijacija i nadgradnji
Tibetanske knjige mrtvih (Bardo Thodol) a nemamo
kvaliteno objanjenje za Liber Samekh, ili pravilnije
imenovan Ritual Akefalos. ak i engleski naziv
Bornless ritual (Ritual Neroenog) je nepravilan

prevod, mada ima.smisao. Ova knjiga Gorana
Sarvana popunjava tu prazninu iitaocu daje neka
sasvim nova objanjenja ovog rituala. Informacije o
naruivanju, kao i vie o ovim temama i jo materi-
jala moe se pronai na:

www.kabala-tarot.com

Goran Sarvan je rodjen u Poegi. iveo je u Beogradu i
Zagrebu, a ve dui niz godina ivi i radi u.Ljubljani. Pre-
ko dvadeset godina studira i prouava Tarot, Kabalu i jogu
(uz jo neke kompatibilne ezoterike discipline) uz svakod-
nevne prakse. Preveo je knjigu Hata joga pradipika (koju je
objavila beogradska izdavaka kua Babun) i jo mnoge
druge tekstove o kabali, vuduu, Tarotu, jogi, itd. lan ne-
koliko magijskih redova. U kontaktu je sa nekoliko vodeih
kabalista iz Engleske i Amerike. U zadnje vreme se najvie
posvetio dubinskoj kabalistikoj analizi kombinacija Tarot
Aduta i njihove povezanosti sa pozicijama Staza Mudrosti
na Drvetu ivota.


Okultna revija broj 1
195


U regionu su osnovane podrunice Meunarodne
paganske federacije, registrovane neprofitabilne, nevla-
dine organizacije. koja je osnovana 1971. godine u Ve-
likoj Britaniji, kako bi promovisala i branila prava Pa-
gana. Svi Pagani stariji od 18 godina su dobrodoli,
ako se slau sa sledea.tri.glavna.principa.paganstva:

1.Ljubav i briga za prirodu. Potovanje ivotne sile i
njenog.sveobuhvatnog.ciklusa.ivota.i.smrti.

2.Pozitivna moralnost, u kojoj je svaka individua od-
govorna za otkrivanje svoje vlastite prirode i za svoj
potpuni razvoj u harmoniji sa spoljnim svetom. Ovo
se esto ispoljava kroz reenicu: ini kao to eli, ali
nikome.nemoj.nauditi

3.Prihvatanje polarnosti boanstava, to znai prihva-
titi i muki i enski aspekt Boanskog (realnost boga i
realnost boginje)

Medjunarodna paganska federacija okuplja pagane
najrazliitijih puteva (Wicca, druidizam, amanizam,
helenizam, odinizam, Asatru).
Svrha podrunica u Srbiji i Hrvatskoj jeste da osigura-
ju kontakte i podrku kako poetnicima tako i paga-
nima koji su ve due na tom putu. Podrunice izdaju
nacionalne paganske magazine, organizuju putovanja
na internacionalna okupljanje pagana i vetica iz celog
sveta, kao i seminare sa predavaima iz inostranstva.

Kontakti:

Pagan Federation International:
morgana@paganfederation.org

Pagan Federation International za Srbiju:
marco_nektan@paganfederation.org

Pagan Federation International za Hrvatsku:
anita@paganfederation.org
oceana@paganfederation.org

Holistika joga po metodi
arlsa Bernera

Holistika joga je jednogodinji program vebanja s
ciljem ostvarenja vee harmonije, mira, unutranjeg
zadovoljstva, zdravlja i svesnosti u ivotu.
U svojoj punoj formi, joga je drevni sistem koji celi
ivot dovodi u ravnoteu i harmoniju. To ukljuuje
sve aspekte ivota, kao to su npr. i komunikacija,
odnosi sa drugima, ishrana, novac, porodini ivot,
seksualni ivot, problemi, relaksacija, ak i umiranje.
Joga nije samo, kako se ponekad smatra na zapadu,
sistem fizikih vebi (stavova, tzv. asana, te vebi
disanja), ili samo nauka o meditaciji. To su samo
delovi joge, koja je mnogo ira i obimnija oblast.
Holistika (celovita) joga je jedinstveni program linog
rasta i razvoja koji kombinuje najdelotvornije i prove-
rene metode kako iz istonih, tako i iz zapadnih iz-
vora. Ovaj program vam omoguava da sistematino
napredujete, i dovedete u harmoniju razliite aspekte
svog ivota, bez da preterano stavljate naglasak samo
na jednu stvar.
Tokom rada na ovom izuzetnom programu biete
pomognuti savetima instruktora koji je i sam proao
isti program.
Program Holistike joge sastoji se od 32 lekcije koje se
odnose na 32 aspekta vaeg ivota i bia, i koji su
podeljeni u etiri glavne kategorije: Telo, ula, Aktiv-
nosti i Um.
Lekcije su rasporeene u formi kvadrata od 32 polja,
dijagrama na kojem se zasniva drevna Indijska nauka
o boanskom poretku, Vastu, a koji okruuje centralni
kvadrat, vae istinsko bie, ono ko vi stvarno jeste.

Za dodatne informacije moete se obratiti na mejl:

holisticka.joga@gmail.com


Okultna revija broj 1
196

Ecclesia Gnostica Universalis, ili Univerzalna
Gnostika Crkva je internacionalna
organizacija posveena napretku u
Svetlosti, ivotu, Ljubavi i Slobodi u skladu
s Zakonom Theleme. Ecclesia Gnostica
Universalis (EGnU) je utemeljena od strane
Kolegijuma Biskupa na datum 4 Septembra
2000 e.v. U okviru Porta Lucis Hrama
prisutna je inicijatorska linija Memfis-
Mizraema. Svi koji ele da ostvare kontakt sa
drevnom egipatskom tradicijom inicijacije,
unapreenu u skladu sa ZakonomTheleme,
mogu za informacije da kontaktiraju Fr.
Impera:
newinspiration@ymail.com

VIA BABALONIS

Thelemitsko gnostiko
vetiarstvo

Ekstatini amanistiki koven/pleme
u aeonskom eksperimentu kreiranja
magijske formule Inicijacije zasno-
vane na Boginji Babalon i struji 156.

Misterije tela i duha, vetiiji toak
godinjih praznika, amanski bubanj,
egipatska boanstva, ples, trans, ta-
rot, meditacija, gnostika misa, alhe-
mija i enohijanska magija izmeani u
igri Bogova

In Nomine Babalon!

Za dalje informacije kontakt adresa
je: viababalonis@gmail.com


Okultna revija broj 1
197
Evropska Velika Loa
Red Izabranih Svetenika
Nay Grand Lodge
Na Red je inicijatsko Telo Slobodnih Ljudi koji ne
postavljaju dogme, osudjuje svaku inerciju,vaspitava
oveka za slobodu savesti, die moral, istrauje Isti-
nu, razvija solidarnost, suzbija umnu i materijalnu
bedu, otklanja trenja i sukobe, nastoji evolucijom dii
oveanstvo i vri krajnju toleranciju i slobodu.
Iz naeg prvog simbola neka svima bude jasno da
smo mi Telemitski Red zavetovan najviim princi-
pima sa Trostrukom Knjigom Zakona kao svojim
osnovnim Svetim Spisom.
Mi potujemo Proroka Veliku Divlju Zver 666 kao
naeg Duhovnog Oca koji nas je uzdigao iznad Razu-
mevanja.

Sva pitanja,zahteve ili sugestije aljite na adresu:
Sekretar Nay Grand Lodge:
Ksenija300@Yahoo.Com


Na teritoriji regiona Hrvatske, Bosne i Hercegovine,
Srbije, Crne gore i Makedonije, a pod pokroviteljst-
vom sertifikovanog Tate, djeluje kua nazvana kua
na brdu, koja obuhvata slijedee afrike, afro-karibske
centralno-amerike sisteme: i

Vudu (haianski)
Santeria
Kimbanda (brazilska)
Obeah (trinidadski)
Obeah (surinamski)
Omlingo (junoafriki)
Orden de la Santisima Muerte

Kua je poluzatvorenog tipa. Za informacije o
ovim sistemima moe se pisati na adresu:

VivGuede@gmail.comManastir sedam zraka
Dopisni kurs okultizma kole Manastira sedam zraka
prvi put je predstavljen javnosti krajem 1960-ih godina
u SAD. Kurs je pisan u formi magijskog dnevnika i
meditativnih zapisa nastalih tokom radova okultne gru-
pe iz ikaga koju je predvodio poznati ameriki ezote-
riar i gnostiki biskup Majkl Bertio (Michael Bertiaux).
Kurs je podeljen u etiri celine ili toma: Astralni ma-
gnetizam, Seksualna magija, Ezoterini ininjering i
Ezoterina magija.
Polaznici ovog dopisnog teaja se postepeno uvode u
ezoterina uenja i prakse koje su kombinacija zapad-
noevropskih mistikih praksi (teozofija, martinizam, ka-
bala i gnosticizam) te zapadnoafrikih i karipskih mis-
tikih uenja (Vudu i Fa).

Za vie informacija piite na adresu:

ecclesia.gnostica@gmail.com

Okultna revija broj 1
198


Knjiga koja donosi dnevnike zapise vodjene 10
godina od stepena Probationera do stepena Adepus
Minora A A
Povezanost sa sefirama drveta ivota., praksa i teorija,
tabele i dodaci...

Za sve informacije i za poruivanje obratiti se na mejl:

dushan.trajkovic@gmail.com

Astrum

asopis za Gnozu Teleme

Prevodi i originalni tekstovi

Za sve informacije o do sada izalim brojevima i.o
poruivanju moete se obratiti na adresu:

vnicornvs@yahoo.comZanimljivi naslovi ovog izdavaa na koje bismo voleli
da skrenemo panju su :


Sedam svetilita - hebrejska
kabala

Kratak opis: Najstariji tekstovi mistike i
ezoterine tradicije Hebreja. Opis puto-
vanja due u ekstatine vizije nebeskih
regija sedam svetilita da bi se doseglo
pred boji prestol.

Stara Eda Poetska ili Stara Eda je
jedan od najznaajnijih izvora skandi-
navske mitologije. To je kompilacija mi-
tova o nastanku i kraju sveta, strukturi
kosmosa, ivotu i smrti nordijskih bogo-
va, kao i njihovim avanturama. Mitolo-
kim pesmama pridodate su i pesme o
herojima.
Mabinoginon
Mabinogion je zbirka tekstova, mitske
sadrine, koja se sauvala u Velsu u
Velikoj Britaniji. Zapisana je na staro-
velanskom jeziku koji pripada grupi
keltskih jezika.

Plutarh Izida i Oziris
Plutarhovo delo predstavlja nezaobi-
lazan doprinos grke filosofske misli s
kraja 1. i poetka 2. veka nae ere o egi-
patskim mitovima i boanstvima. Trak-
tat O Izidi i Ozirisu pisan je na osnovu
knjiga, tj. prvih izvora ali i svetenikih
kazivanja.


Okultna revija broj 1
199


IFA

autentini afriki
amanizam i religijaOrie i rad sa njima - IFA
amanistiko bubnjanje - Oria
proricanje sa 16 koljki - Razni IFA
seminari i festivali


Zagreb, Centar Zlatni lotos

Babalawo Fayori Ifa sveenik i aman


zoran.tepuric@gmail.com


TAROT DOPISNI KURS

Kurs se odvija posredstvom lekcija
koje se alju na mejl na nedeljnoj bazi.
Svaku lekciju prati veba, a kasnije i
rituali, iji se rezultati superviziraju.
Vebe su energetske prirode i sem
vebi sa Tarotom ukljuuju, izmedju
ostaloga, i vebe vizuelizacije, vodje-
nih meditacija, razvijanja suptilne
percepcije, upoznavanje sa Tarot ta-
lismanima i upotrebom Tarota u a-
rolijama.

Kurs je besplatan, ali e biti dostupan
samo odredjenom broju izabranom
izmeu onih koji budu aplicirali da ga
pohadjaju. Od polaznika se oekuje
ozbiljnost u radu, diskreciono pona-
anje u odnosu na materijale koje e
dobijati i za koje e biti zamoljeni da
ih ne distribuiraju dalje, kao i redov-
no slanje izvetaja. Sve dalje infor-
macije mogu se dobiti posredstvom
adrese;


Tarotlekcije@yahoo.com


Okultna revija broj 1
200
OBJAVA REDA A. L. A.Ordo A. L. A.

Red A. L. A., iji je puni naziv: Ordo Astrvm Lami
Adamantinvm (A. L. A.), ili Red Lamove Dijamantske
Zvezde, predstavlja telemitski red ija je misija dvostruka:

a) da uspostavi i proiri zakon Teleme, u njegovoj
dvostrukosti, kao zakon Volje () i zakon Ljubavi
();
b) da uspostavi i razvije teoriju i praksu
Eugnozije, koja predstavlja specifian oblik Telemitske
Magike. Eugnozija se najjednostavnije moe definisati kao
nauka i umetnost Igre, koja ukljuuje primenu razliitih
metoda i praksi, u cilju buenja i spoznaje istinske Volje, u
zvezdanom sjaju istog Sopstva.

A.L.A. je red koji daje istinsko znanje i put individuacije. On
daje znanje svetlosti LVX-a i znanje noi NOX-a, u istom
svetlu ekstatine spoznaje. On ne pravi nikakve kompro-
mise. On proganja dogmu i la, obmanu i zavist, mrnju i
alost. On ne daje nikakva obeanja koja nije u stanju
ispuniti. On se ne namee i ne prisiljava. On ne trai, jer oni
koji trae doi e njemu. On ne raspravlja. Nije li reeno:
ini to ti je volja neka bude sav zakon.
A.L.A. je red koji inicira individualnost i slobodu, koji budi
istinsku volju i istinsku ljubav. Ali, on osuuje egoizam i
samoljublje, patnju i saaljenje,licemerje svake vrste! U nje-
mu gori ljubav Nuite i volja Hadita. On podstie duh
kreativnosti, inventivnosti, rada, istrajnosti, hrabrosti, volje.
Svaki mukarac i svaka ena je zvezda. Ovo je red koji
poseduje svetilite gnoze, a ono se uva orujima Sfinge. Ta
oruja su: vrlina Volje, vrlina Hrabrosti, vrlina Znanja i
vrlina utanja. Svako ko ovo razume, pozvan je da doe!
Ali i onaj koji ne razume, pozvan je da razume!
Doite! svi vi, i saznajte tajnu koja jo ne bee otkrivena.
K meni! K meni!
Ali vi, o moj narode, ustanite i probudite se!
Zaista! svetkujte! radujte se! nema bojazni odsad nadalje.
Rastapanje, i veita ekstaza su u poljupcima Nu-e.
Zapamtite svi da je postojanje ista radost; da su sve patnje
samo kao senke; one prolaze i prestaju; ali ima neto to ostaje.
Zainteresovani za red A. L. A. mogu da nas kontak-
tiraju na email: adam.alteon@yahoo.com

FraVictor Alteon Viator, X
Superius A.L.A.


Online predavanja o Knjizi Zohar

Zohar je skup komentara na Toru, namenjen kao vodi
ljudima koji su ve postigli visoke duhovne stepene
prema korenu (izvoru) svojih dua. Zohar sadri sva
duhovna stanja koja ljudi iskuse tokom razvoja svojih
dua. Na kraju procesa, due postiu ono to kabalisti
nazivaju kraj korekcije, najvii nivo duhovne celovi-
tosti.
Onima bez duhovnog postignua, Zohar se ini kao
zbirka alegorija i legendi koje svaki pojedinac moe
drugaije da percipira i interpretira. No, onima s
duhovnim postignuem, tj. kabalistima, Zohar je zap-
ravo praktian vodi ka unutarnjim akcijama koje oso-
ba izvrava kako bi otkrila dublja i via stanja percep-
cije i oseanja.

Obrazovni centar Bnei Baruch Hrvatska odrava ne-
deljne lekcije uvodnog teksta Knjige Zohar -
Hakdamat - svake srede od 18:30 do 20:00 sati, koje se
mogu pratiti putem video kanala na stranici

www.justin.tv/bbcroatia

Sve dalje informacije o Bnei Baruh (Sinovi Bruh)
kabalistikoj tradiciji mogu se nai na adresi:

http://www.kabbalah.info/hr/Predavanja Gnoze dopisnim putem

kola Gnoze u tradiciji Samael Aur Weora. Razvijanje
odreene sposobnosti, nazvana metafizikim termi-
nima Intuicija Prajna-Paramita, omoguila je ovom
velikom mudracu da se uspostavi kao vodi mnogima
koji neumorno trae odgovor na pitanja egzistencije.
U ovoj eri poznata kao Era vodolije, voljom Boan-
skih inteligencija, Samael Aun Weor postaje Vesnik ili
Avatar zaduen da donese tanu mapu kako niko ne bi
zalutao u mranoj zbunjenosti tolikih teorija.
Sve dalje informacije na adresi:

http://www.vopus.org/sr

Okultna revija broj 1
201

Asatru Srbija

Informacije o deavanjima na Asatru sceni u
Srbiji mogu se dobiti posredstvom adrese:
ragnhild96@yahoo.com

Wassail!

kola Misterija Zlatna Zora
Osniva: Dejan Kladarin

Ezoterina kola u Srbiji koja prua obrazovanje,
usluge i proizvode iz podruja Tarota, Numerologije,
Magije, jotia, Ji inga, Runa i drugih okultnih
vetina. Odravanje seminara uivo i dopisno. Semi-
nari sadre prirunike i video materijal. Vie obave-
tenja na:

www.zlatnazora.com

i na telefone: 022/2468121 i 064/2547186
Panju su nam privukle i ove radionice lucidnog
sanjanja, tako da smo i to eleli da podelimo sa
vama:

Zagrebaka kola lucidnog
sanjanja

kola lucidnog sanjanja
Udruga NIA tokom godine odrava razliite radionice
i kolu vezanu uz kontrolu snova:
Ciljevi kole:
- nauiti kako postii lucidne snove i kako podr-
avati:svjesno:sanjanje,
- nauiti kako umiriti, osloboditi i fokusirati um,
- upoznati prostor snova, kao podruje svijesti
koje:je:potpuno:zanemareno:u:modernoj civilizaciji.
Oekujte:
-:veu.budnost.tokom.dana.i.noi,
-:svakodnevno sanjanje s mogunou duboke lucid-
nosti,
-:veu fleksibilnost u djelovanju i vee ispunjenje:i-
votom,
-:jasniji,:.stabilniji:.i:.smireniji:.um,
- suptilnije osjeaje i viestruko oplemenjivanje duev-
nog:ivota,
-:veu samosvijest, neovisnost i osjeaj cjelovitosti.
Zagrebake radionice i kole lucidnog sanjanja odra-
vaju se u prostorima studia "Apolon" u koji se nalazi
u Zagrebu (pored Kvaternikovog trga), u Deren-
inovoj 1, na 4. katu.

http://www.nia.hr

Okultna revija broj 1
202


The Covenant of Hekate (CoH)

The Covenant of Hekate je internacionalna organizacija
koja okuplja pagane koji slede i potuju Boginju
Hekatu. Osniva CoH je Sorita DEste, ezoterini
istraiva, pisac i Svetenica treeg stepena
Aleksandrijske Wicce. 27. maja 2010, a povodom
izlaska antologije Hekate Her Sacred Fires u kojoj je
nekoliko desetina ljudi u vidu eseja i crtea podelilo
svoja iskustva i ideje vezano za rad sa Boginjm
Hekatom, vie od 3000 ljudi irom sveta, samostalno
ili u kovenima, izvelo Ritual njenih svetih vatri. To je
oznailo i pokretanje The Covenant of Hekate kao inter-
nacionalne organizacije.
Iako organizcija okuplja i veliki broj Wiccana, CoH nije
Wiccanska organizacija. CoH istrauje misterije i
magiju Hekate kroz teurgiju, da bi se postigla Henoza,
jedinstvo sa boanskim. Hekata stojei na raskru, u
drevna vremena inspirisala je poete i filosofe, vetice,
magove i obine ljude a CoH je tretira kao Soteru,
kao haldejsku Duu Sveta
lanstvo u CoH je besplatno, a lan moe postati
svako ko ima 18 godina i prihvata principe ove
organizacije. Sve dalje informacije o lanstvu mogu se
nai na CoH sajtu:

http://hekatecovenant.com/The House of Netjer

The House of Netjer je organizacija koja se bavi rekon-
strukcijom autentine kemetske (egipatske) religije. Osno-
vana je sredinom devedesetih na osnovu egipatskog Hrama
u Ilinoisu u kojem je oboavana egipatska Boginja Bast.
Organizacija funkcionie na dva nivoa, fiziki gde lanovi
dolaze u centralni hram u Ilinoisu i tamo prisustvuju ritual-
lima, odnosno dislocirano gde u raznim delovima sveta la-
novi sami ili zajedno vre prakse oboavanja. Takvi lanovi
dobijaju lekcije mejlom, a postoje i u odredjeno vreme
susreti u et sobama gde se diskutuje i dobijaju pojanjenja i
instrukcije. lanstvo je besplatno, a vie informacija se mo-
e nai na adresi:

http://www.kemet.orgThe British Druid Order

BDO je animistika i politeistika organizacija koja
poduava kreativni i amanistiki druidizam. Podu-
avanje se odvija publikacijama, radionicama, me-
ditacionim povlaenjima i dopisnim kursevima za
lanove koji ive u udaljenim krajevima.
Uenje je podeljeno u tri oblasti, prva se odnosi na
bardove koji su uvari tradicije, muziari, pripove-
dai i pesnici. Druga se odnosi na ovate koji su vi-
dovnjaci, proricatelji i iscelitelji, a trea na druide
koji su ritualisti i amani.
BDO je veoma ekoloki svesna organizacija i dru-
tveno angaovana na spasu planete. Imaju i
izdavaku delatnost (knjige, dva magazina The
Druids Voice i Tooth & Claw, i muziki cd-ovi sa
druidskom muzikom. lanstvo je besplatno, nije
jasno da li primaju samo lanove iz Britanije ili su
internacionalna organizacija, tako da bi za takve
informacije trebalo posetiti njihov sajt i obratiti se
na kontakt.koji.je.tamo.dat:

http://www.druidry.co.uk
Okultna revija broj 1
203


Studijski kurs Unutranje opatije vodi Don
Porter, zaredjeni hrianski svetenik koji je
20 godina bio uenik Gereta Najta i
sledbenik uenja Rudolfa tajnera. Kurs
predstavlja vrata za ulazak perenijalne
filosofije u ezoterino hrianstvo. Kurs je
hristocentrian i podudaran sa sedam etapa
mistinog hranstva

- pranje nogu
- bievanje
- krunisanje ruama
- raspinjanje
- mistina smrt
- sahrana i ustajanje iz mrtvih
- vaznesenje

Kao i sa sedam koraka rozenkrojcera:

- prouavanje
- imaginativno znanje
- itanje ezoterinih spisa
- pripremanje kamena filozofa
-.podudarnosti izmeu mikrokosmosa i ma
krokosmosa
- biti u makrokosmosu
- boanski bljesak

Kurs je u elektronskom obliku besplatan, a
informacije o njegovom pohaanju mogu se
dobiti od samog Portera:

porter@companyoftheinnerabbey.com

The Institute for Hermetic Studies nudi naj-
kvalitetnije informacije za prouavanje i
praktikovanje zapadne misterijske tradicije.
Institut nije inicijacijska organizacija i ne
sadri stepene, redove ili tajne, ali postoji
mogunost da zanteresovani naprave i ta-
kve kontakte.
Institut nudi onlajn studijski material:
1) Uvod u ezotericizam
2) Kabala (etiri godine studija)
3) Uvod u spagirike i alhemiju
4) Renesansna magija: Magija prirode i aneoska
magija
5) panska kabala, Lurija i Abulafia
6) Egipatska magija
7) Rozenkrojcerstvo 16. i 17. veka
8) Enohijanska magija
9) Teurgija: Abra-Melinova Operacija i magija
emhaforea
http://www.hermeticinstitute.org
Okultna revija broj 1
204


Avalonia je nezavisni izdava koji izdaje
kvalitetne knjige o magiji, Wicci, a u po-
slednje vreme je naroito poznat po naslo-
vima koji se bave Boginjom Hekatom u 21.
veku. Neki od autora koji za njih izdaju su i
David Rankine, Donald Tyson, Kim Hugg-
ens, Payam Nabarz, Sorita dEste

http://avaloniabooks.co.uk/Nezavisni izdava prisutan na okultnoj
sceni sceni od 1986. Na spisku autora ije su
knjige izdali nalaze se i Katon Shual, Ray
Sherwin, Mogg Morgan, Dave Lee, Nick
Farrell, Peter J Carroll, Ramsey Dukes,
Nicholaj de Mattos Frivold, Snoo Wilson, Jan
Fries, Nevill Drury, Steven Ashe, Nathaniel
J. Harris, Maxine Sanders i Julian Vayne.
Takodje izdavali i magazin Nuit Isis. Bili su i
organizatori Meunarodnog simpozijuma
telemitske magije.

http://www.mandrake.uk.netStarfire Publishing

Primarno izdava knjiga Kenetha Granta,
kao i Starfire, urnala Novog Aeona. Izdaju
i Ostina Osmana Sparea, arls Starfild
Donsa, a najavljena je i komparativna
studija Krolija i Gurijeva.

http://www.starfirepublishing.co.uk/Okultni izdava koji izdaje talismanske knjige
u luksuznoj opremi, ali u poslednje vreme i
nihovu jeftiniju varijantu u mekom povezu.
Po mnogima izdali su neke od
najzanimljivijih i najkvalitetnijih knjiga o
okultizmu u zadnjih nekoliko godina, a
njihove antologije donele su tekstove nekih
od najcenjenijih okultnih autora dananjice.http://www.scarletimprint.com
Okultna revija broj 1
205


Recenzije knjiga

A Witches' Bible: The Complete Witches'
Handbook (autori: Stewart Farrar &
Janet Farrar, 349 strana, 1996. godina;
izdava: Phoenix Publishing, USA)Ako bi postojala knjiga koju bi trebalo
preporuiti nekome ko eli da pone
da se bavi Vikom, onda bi to defini-
tivno bio ovaj naslov. U pitanju su, za-
pravo, dve knjige koje su Fararovi
ranije izdali kao odvojena izdanja
("Eight Sabbats for Witches" & "The Wi-
tches' Way").
Witches' Bible je verovatno najkom