OKULTNA REVIJA

Broj 1 zima 2012.

gnosticizam q ezoterija q wicca q magija

tarot q intervjui q recenzije

The Occult Review je bio britanski mesečni magazin koji je iz-
lazio od 1905. do 1951. Neka od najvećih imena okultizma
(Alister Krouli, Meredit Star, Artur Edvard Vejt, Florens Far,
Franc Hartman, Dajon Forčun…) pisala su za ovaj magazin. I
baš po uzoru na taj magazin i mi smo ovaj naš projekt
nazvali Okultna revija.
Cilj nam je ne samo da informišemo, već i da sačuvamo se-
ćanje na neke stvari koje su se događale. Jako bi voleli da
neko napiše istoriju EGA, i sećanje na to što se tamo radilo.
Jako nam je drago da smo dobili tekst o SGLVX. U pitanju je
pokret sa veoma dobrim istorijskim referencama od učestvo-
vanja na “aeonskom ritualu” u Engleskoj (zajedno sa Soror
Nemom, Majkl Stelejem, Jan Frisom, Mog Morganom…), pa
do veza sa Regardiem, Mecgarom, Grantom i Bertiom.
Koliko znamo od teksta u nemačkom magazinu AHA
početkom devedesetih nisu se pojavljivali u nekom maga-
zinu. Takođe, zahvalni smo HHH747 što nas je povezao sa
ovdašnjom Zlatnom Zorom. Veoma nam je drago i što smo do-
bili saradnika iz Crne Gore koji je pisao o huduu i sličnim
afro-karibskim sistemima, baš kao i to što smo obavestili o
postojanju “kuće” u regionu u kojoj se praktikuju vudu,
santerija, kimbanda i ostali afro-američki sinkertizmi. Želimo
da budemo u toku i da propratimo sve što je aktuelno. Oba-
veštenja o izdavačima, učenjima i grupama smo ili dobili od
njih. ili našli na netu. Nismo mogli a da ne primetimo veliki
rast interesovanja za paganizam i Viku u regionu. The Pagan
Federation je ovde za svega par meseci postigla veoma veliki
uspeh i u Srbiji su redovna okupljanja na mesečnom nivou,
dok se u Hrvatskoj u Zagrebu održavaju redovna nedeljna
okupljanja, sa tendencijom porasta i širenja na ostale grado-
ve (Split, Rijeka…). Isto tako nismo mogli da ne primetimo
rast interesovanja za gnosticizam u regionu. Činjenica je da
je sa propašću kalifatskog Ordo Templi Orientisa u Hrvatskoj i
Srbiji dobar deo ljudi koji se nije pasivizirao i potpuno se po-
vukao iz takvih priča, što je bilo karakteristično za Srbiju, u
Hrvatskoj prešao ili kod Džeri Kornelijusa u A A , ili kod
Alena T. Grinfilda u njegovu gnostičku crkvu, naročito na-
kon njegove posete Evropi i zaređenja nekoliko gnostičkih
biskupa iz Hrvatske. Prostori verovatno svih hramova koje je
kalifatski Ordo Templi Orientis imao u Hrvatskoj sad su kod
Grinfilda, tako da je to činjenica koju ne možemo da za-
nemarimo. Nas ne interesuju sapunice i tabloidne vesti o
skandalima u raznim organizacijama, ali bismo rado imali
tekst o mehanizmima koji objašnjavaju kako je kalifatski Ordo
Templi Orientis koji je u staroj Jugoslaviji po broju članova u
svetu bila odmah iza Amerike i u dosta gradova Srbije i Hr-
vatske imao svoja organizovana tela, došao do toga da sad
ima doslovno deset puta manje članova i da ima svega par
sitnih grupica, po brojnim svedočenjima ogrezlih u skandale
i to u samo dva – tri najveća grada u Srbiji i Hrvatskoj, a iz
kojih ljudi beže od sramote jer su postali predmet ismevanja
ostatka okultne scene u Srbiji i u Hrvatskoj. Dakle ako neko
može da napiše tekst koji bi to objasnio okultnim principima,
i bez emocija i iznošenja gomile optužbi i prljavog veša, mi
smo zainteresovani da to nepristrasno i na jedan fenomeno-
loški način obradimo u sledećem broju.
Trebaju nam saradnici volonteri koji bi prevodili, radili pre-
lom, dizajn, lektorisali… Besomučno smo pregledali tekstove
i uvek bi se promakla neka greška. Na kraju smo odlučili da
ako su neke i ostale ne menjamo ništa, jer i greške su za ljude.
Okultna revija je regionalni projekt na jezicima regiona. Imena
smo u tekstovima na srpskom transkribovali jer je to po pra-
vopisu srpskog jezika. U tekstovima na hrvatskom smo, po
hrvatskom pravopisu, ostavljali imena u originalu.
Sem vesti iz regiona, interesuju nas tekstovi o TOPY, Timoti-
ju Liriju, AMOOKOS,, Robertu Antonu Vilsonu, Vilijemu Be-
rouzu, IOT itd. Ako mislite da možete da napišete kvalitetan
tekst na neku od tih tema, ili imate nešto slično da predložite,
javite nam se. Mi smo tolerantni i obrađujem sve što mislimo
da nije štetno. Deo o LHP smo stavili jer je to deo svetskog
okultizma iako se niko od nas baš nešto i ne loži na to.
Ako nešto pravite i prodajete, a potpada pod kategoriju ono-
ga čime se bavi Okultna revija, javite nam se da objavimo in-
formaciju o tome. No, ako prodajete artikle, kao na slici is-
pod, na buvljaku na haubi svog ultra modernog trabanta ili
stojadina, nećemo vas tretirati kao vlasnika okultnog hauba
šopa i nećemo vam objaviti informaciju. Mada, naravno,
možemo da vam platimo pivo ili vinjak za originalnost i da
se slikamo sa vama za naš album sa izuzetnim likovima ☺


Za sve ostale mi smo ananimna ontološka gerila i jedini
kontakt održavamo preko mejla. Iako smo anarhoidna
skupina ipak se trudimo da igramo po pravilima. Za dobar
deo tekstova smo dobili dozvolu autora (Mog Morgan, Frater
Zefiros, Nikolaj de Matos Frisvold…). Neke nismo mogli da
kontaktiramo, a deo tekstova o Viki i Egiptu smo uzeli sa
prosvetljenje sajta. Nismo ih pitali jer nemaju mejl na sajtu.
Zahvaljujemo i Nikoli i Dejanu na prgledavanju tekstova,
Vesni jer smo dobili preko posrednika neke njene tekstove još
pre par godina. Zahvaljujemo i svima ostalima na autorskim
tekstovima, prevodima, tehničkim savetima i svemu dru-
gome čime su pomogli. Zahvaljujemo Neveni na naslovnoj
strani koju ipak nismo, na žalost, stavili. Kao veliki ljubitelji
pre-rafaelita prvo smo se plašili da ćemo sa njima preterati.
Na kraju smo shvatili da nemamo ni jednog u reviji pa smo
ih stavili na naslovnu i zadnju stranu.
Reviju nećemo stavljati ni na jedan sajt, a ako neko hoće da je
sam stavi na neku sajt za besplatan download dobro došao je.
Sledeći broj će izaći kada sakupimo material.
Do tada za kontakt sa nama važi sledeći mejl:

okultnarevija@gmail.com
Okultna revija broj 1
2
O ISTORIJATU
HERMETIČKE A A
Tokom poslednjih stodvadeset godina konstantno se pove-
ćava broj ljudi koji se, iskreno tragajući za skrivenom
istinom, okreću ka Hermetizmu, Okultnim naukama i skri-
venim zakonima Prirode. Postaje apsolutno zadivljujuć i
začuđujuć rast interesa za ove stvari, pogotovo sada kada
nauka daje sve više odgovora na pitanja o suštini svih stvari.
Sada takođe postaje evidentno da odgovori koje nauka daje
nisu dovoljni i da je neophodno pronaći ključ suštastva stva-
ri, osnovni opšti princip, univerzalni zakon, koji neće samo
objasniti i omogućiti razumevanje svega što jeste već i omo-
gućiti ljudima da dostignu, tj. ojastve sve što jeste, onako
kako ono jeste. Nebrojano je mnogo društava, asocijacija, re-
dova, grupa, itd., itd., koji su osnivani u svim delovima ci-
vilizovanog sveta i svaki od njih prati neku liniju Okultne
nauke.
Dok ova novoosnovana udruženja daju donekle dobru
podlogu i pripremu uma onih zainteresovanih da postanu
istinski poznavaoci Jedne Hermetičke Istine, ipak, postoji
samo JEDAN Antički Red Mistika koji marljivom učeniku
pokazuje Kraljevski Put ka otkrivanju Izgubljenih Misterija
Antike i ka otkrivanju te Jedne Hermetičke Istine. Ova
organizacija je nekada bila poznata pod imenom Her-
metičko Bratstvo Svetlosti, a danas se ona zove Herme-
tički Red A A Ovaj Red je moderna škola Magova i
poput antičkih škola Magova ona svoja znanja prenosi još od
starog Egipta i Kaldeje. Ovo Znanje nikada nije bilo otkri-
veno profanima jer daje neverovatnu moć, bilo za dobro, bi-
lo za loše, onima koji ga poseduju.
Simboli svih redova i bratstava originalno su izvučeni iz
mnogo starijih, antičkih misterija. Rituali i ceremonije, zna-
kovi i lozinke očuvane su sa velikom pažnjom, ali je Pravi
Ključ odavno izgubljen za mnoge. Taj Kluč, Ključ našeg Zna-
nja, može biti poveren svima onima koji ga nesebično žele,
uče i rade kako bi ga zadobili. Svi ti simboli predstavljaju sa-
mo različite nivoe inicijacija i deo su Jedne Velike Misterije.
Pravilnom upotrebom tog Ključa, i samo tako, može se pro-
naći Glavna Reč.
Naš Red ima dugu tradiciju. Mada se pod ovim imenom,
Hermetički Red A A prvi put manifestovao 1887. godine,
on je naslednik je daleko duže tradicije koja preko Reda
Braće R+C, osnovanog 1398. godine, vodi sve do samog
Egipta i Kaldeje, na tom putu obogativši svoja znanja i
mudrošću istoka i filozofijom zapada kao i Svetom Kabalom
iz koje proističu svi Magijski Sistemi. Ovaj Antički Red u
različitim periodima imao je mnoga imena, između ostalih i
Veliko Belo Bratstvo, a jezik njegovih inicijacija i lekcija
menjao se samo u toliko kako bi ga ljudi tog vremena mogli
razumeti. Ništa se drugo nije promenilo. (Citat iz Konsti-
tucija Reda.)

Ovde sledi skraćeni istorijski zapis sadašnjeg Reda A A
kako je on bio predat Braći i Sestrama pred kraj XIX veka.
Napisao ga je GH Frater S.A. 1887. godine.

Pre više od sto godina odlučeno je da se obnovi Spoljašnji Red G
D ; Hermetičko Društvo čiji su članovi učili principe Okultne
Nauke i upotrebu Magije Hermesa; pošto je tokom druge polovine
XVIII veka smrt nekoliko eminentnih Adepti i Starešina Reda
uzrokovala privremeno neaktivno stanje.
Čuven među ovim Adeptima je bio Eliphaz Levi, najveći od svih
Francuskih Maga; Ragon, autor nekoliko klasika o okultnim tema-
ma; Kenneth MacKenzie, autor Masonske Enciklopedije; i
Frederick Hockley, čuven zbog njegovog gledanja u kristale i


Na slici: Valentin Andrea

i njegovih Manuskripta.
Ovi i drugi savremeni Adepti primili su svoje znanje i moć od
predhodnika jednake i veće eminencije, a koji su bili još više
skriveni u svom postojanju i radu. Mnogi od njih su zaista primili
doktrine i sistem Teozofije, Hermetičke Nauke i Više Alhemije od
duge liste praktičara čiji začetak vodi do Braće R C Nemačke
čija je zajednica osnovana od strane Christian Rosenkruetz-a i
njegove braće još davne 1398.
Valentin Andrea, Nemački teolog i mistik, nam je ostavio u svojim
radovima, izdatim tokom i nakon 1614., opise doktrina i egzo-
teričnog upravljanja R.C. udruženja. Ali čak je i oživljavanje mis-
ticizma bilo samo novi razvoj mnogo starije mudrosti Kaba-
lističnih Rabina i najtajnijeg od svih znanja, Magije Egipćana, u
kojoj je kako nam i Biblija sama kaže i Mojsije, osnivač Jevrejskog
sistema, bio "učen", to jest u koji je bio iniciran.
Kroz Hebrejsku Kabalu, mi smo uistinu dobili mudrost stariju
nego iz bilo kog drugog izvora jer mora biti uvek na umu da su
Hebreji bili učeni još u davna vremena od Egipćana i kasnije od
strane Kaldejskih proroka Vavilona.
Stoga 0 = 0 stepen Neofit sadrži mnoge Egipatske karakteristike i
simbolizam, a kasnije pažljivo izučavanje Viših Stepena će otkriti
izvor velikog dela kulture i ilustrovati rečnik pokojnog Eliphaz
Levi-ja kroz čije učenje i zagovaranje je izučavanje Okultizma bilo
popularizovano.
Prvi Red je grupa od četiri Stepena u koje Neofit redom može
pristupiti kada je dobio odobrenje Nadasve Poštovanih Načelnika
nakon što je pokazao da poseduje dovoljno sposobnosti i znanja.
Iznad njih su tri Stepena Adepti koji formiraju Drugi Red. Oni
imaju moć da iniciraju učenike u niže stepene i da izdaju Naloge i
odobrenja za Hramove kakvi su na primer Ahathoor (u Parizu,
zatvoren) ili Neb-er-tcher. Ali najviši od svih u ovoj antičkoj shemi
su Veliki Vladari celog sistema koji strogo održavaju i vladaju
Trećim Redom koji uključuje tri magična zvanja Časti i Nadmoći.
Oni predstavljaju Najvišu Triadu Sephiroth i oni su zavijeni od i
nepristupačni profanima i svima ostalima osim Glavnom Adeptu i
u slučaju upražnjenja u tom Redu, Glavni, najviše učeni i
najpoznatiji Adept dobija dekretom željenu Nadmoć.
Odobrenje za formiranje Hrama Isis-Urania Br.: 3 izdala je GH
Sestra S.D.A. iz Nemačke, Braći William Wynn Wescott, Comte
Samuel Liddel MacGregor, i William Woodman koji je bio Najviši
Magus Soc. Ros. in Anglia, i oni su dužno upućeni da prošire Red
Okultna revija broj 1
3


u Engleskoj.
Hram Br 1, Licht, Liebe und Leben je grupa Kontinentalnih
Mistika u Nemačkoj koji nemaju naviku održavanja ceremonija u
otvorenoj loži nego daruju Stepene uglavnom privatno i u prisu-
stvu jedino dva ili tri svedoka. Iz tog razloga nema tačnog podatka
o imenima i stepenu svih njihovih članova i pokazuju veoma veliku
povučenost u komunikaciji.
Sada će biti prigodno da Vam pružim Imena našeg Reda na neko-
liko jezika:
Sa Hebrejskog prevod naziva je Društvo Sijajuće Svetlosti Jutra.
Dok je Latinski bio univerzalni jezik kulturnih ljudi ime je bilo A
A
Na Grčkom: Εος Χριςε
Na Francuskom L'Aube Doree
Na Nemačkom naziv je Die Goldene Dammerung.
A A Red dolazi od antičkih roditelja i predhodnika; čuvajući
antičku i mnogo prošireniju bazu za prijem svih dobrovoljnih uče-
nika; bogatih ili siromašnih, bez obzira na pol, koji mogu podje-
dnako da se razvijaju a da pri tom ne ometaju mir drugih i mogu
da vode istinske i strpljive učenike koji imaju Volje – Usuđuju se –
Uče i o tome Ćute, radi Summum Bonum, Istinske Mudrosti i
Savršene Sreće.

Tako se završava istorijski prikaz našeg Reda sa
formiranjem Hrama Br.: 3, Isis-Urania u Londonu, Engleska,
početkom 1888. godine. Iz njega je izdato mnogo Naloga za
formiranje Hramova, između ostalih i Hrama Br.: 7, Ahat-
hoor u Parizu, Francuska, tokom 1893. godine i ovaj hram je
bio pod nadzorom Brata Comte Samuel Liddel MacGregor-a
(S.R.M.D. 4=7 i D.D.C.F. 7=4) koji je postao jedini autoritet
Reda.
GH Brat D.D.C.F. je video u to vreme propadanje Reda, a
kako su Red i njegova učenja njemu bili povereni na čuvanje,
on se prvo stacionirao u Ahathoor Hramu u Parizu, ali vide-
vši da će čak i tako svi Adepti postati korumpirani te da će
svo znanje biti upotrebljivano za zlo, on je osmislio plan da
spreči takav razvoj događaja i da da Nalog Hramu, daleko
odatle, koji bi radio u Istinskoj Tišini i Tajnosti, bez ikakvog
kontakta kakvog god sa drugim Hramovima koji potiču iz
Isis-Urania Hrama, niti bilo kog Hrama koji iz njih proističe,
sve do onog vremena kada ća postati bezbedno da se mani-
festuje Red u svojoj Punoj Svetlosti.
Tako je on ostvario kontakt sa Bratom Dominus Deus Sine
Qui Non (Brat BN ALHYM) u Pešti, Mađarska, putem njiho-
vih zajedničkih Slobodnozidarskih poznanika, i uzdigao ga
je, zajedno sa Bratom Lux Lucis, Sestrom Libella Veritas,
Bratom Magna Gloria Aurea Crucis, Bratom Immaculata
Verba i Sestrom Magna Verba Veritas na Uzvišeni 7=4 Ste-
pen Adepti Exeptus. On im je poslao mnoge pakete doku-
menata, insignija i implemenata i preneo na njih sva znanja
Reda koja je posedovao. On im je tad dao Nalog i odobrenje
da konstituišu Hram Neb-er-tcher, 1894. godine i da rade po
stepenima od Neophyte do Adeptus Minor (a kasnije, od
1904. godine takođe i po stepenima Adeptus Major i Adep-
tus Exemptus).
GH Brat D.D.C.F. je tad takođe dozvolio ulazak u Red Bratu
P. (Aleister Crowley), Sestri S.D.A. (Laura Horos/Editha
Jackson), Bratu M.S.R. (Theo Horos/Frank Jackson), i Sestri
S.A.B.H. (Rose Adams), svako od njih nedostojan takve
privilegije, kako bi oni sproveli ono što je poznato kao "pad
Reda". U tome su oni i uspeli iako to čak nisu ni shvatali, te
je ovo rezultiralo time što su neki članovi napustili Red i
započelo je frakcionisanje ostatka članstva Reda na zapadu.
Sve frakcije su se ugasile do 1944. godine.
Braća i Sestre u Pešti su radili u Tišini i Tajnosti mnogih
godina. 1939. Hram se prebacio u "Ujvidek varos" (Grad No-
vi Sad) pošto su Braća i Sestre morali da beže pred pretnja-
ma mađarskih fašista koji su zabranili "sve masonske i slične
organizacije."
Braća i Sestre Neb-er-tcher Hrama su napravili pauzu u
radovima u Hramu tokom perioda od 1941. do kraja 1945.
godine zbog rata, nakon čega su nastavili svoj rad. U to
vreme je stigla do njih vest o tome šta se desilo sa
Hramovima u Engleskoj i Francuskoj (jer su oni svi odavno
već bili zatvoreni), i tako su sa odobrenjem Tajnih Starešina
Trećeg Reda, na dan Corpus Christi 1946. godine re-
konstituisali Hram Neb-er-tcher pod Br.: 2.
2008. godine doneta je odluka da se izdaju Nalozi za formi-
ranje nekoliko novih Hramova jer su mnogi Adepti danas
previše stari da bi nastavili tradiciju, a došlo je vreme da se
Red A A manifestuje u svom Uzvišenom Svetlu.
S toga je konstituisana astralna forma H T.'. Hrama Br.: 3,
krajem 2009. godine, i biće tako dok se ne steknu uslovi za
formiranje potpunog i savršenog Hrama. Dotle Adepti će se
truditi da vrata otvore za sve zainteresovane, ali napomi-
njemo da oni koji imaju naviku podvrgavanja Medijumstvu,
eksperimentima Hipnotizma, Mezmerizma ili Spiritualizma;
koji se bave Satanizmom i/ili bilo kojom vrstom Zle Magije,
neće biti primljeni u naš Sveti Red, niti bilo koja osoba koja
po navici sebi dozvoljava da padne u potpuno pasivno stan-
je Uma i Volje koristeći droge ili zloupotrebljavajući druge
psihoaktivne supstance. U tu svrhu priključujemo uz ovaj
tekst i formu molbe za prijem sa preliminarnom zakletvom
svima kojih se to može ticati. Na adresu
aureaaurora120@gmail.com svi zainteresovani mogu posta-
viti dodatna pitanja i dobiti uputstva o proceduri za prijem.
Neka nas sve Gospod Univerzuma vodi ka pronalasku
Kamena Filozofa, Summum Bonum i Savršene Sreće.

LUX IN PROPAGATIO

Fra. V.A.I.A.V.A. 7=4
Glavni Adept
VIII Januarius, MMXII
Okultna revija broj 1
4
HERMETIČKI RED A A
__________________ HRAM № ___ ______________ HRAM № ___

Radi izučavanja Okultne Nauke i daljeg istraživanja Misterija Života i Smrti i našeg Okruženja, Tajne
Starešine R
Radi izučavanja Okultne Nauke i daljeg istraživanja Misterija Života i Smrti i našeg Okruženja, Tajne
Starešine R C su dale odobrenje određenoj Braći i Sestrama, učenim u Okultnim Naukama, da
održavaju radove Hermetičkog Reda A A ; da održavaju sastanke istog radi izučavanja i iniciranja
bilo koje odobrene osobe, muškarca ili žene, koji/a se obaveže da će čuvati u strogoj tajnosti bilo šta što
se tiče tog Reda. Ovaj Red NIJE ustanovljen radi koristi onih koji priželjkuju samo površno znanje
Okultne Nauke. Vera u Vrhovno Biće ili Bića je obavezna.

Oni koji žele da postanu Kandidati za Inicijaciju moraju ispunjavati sledeće uslove:
(1) moraju prvo potpisati i poslati na odobravanje priključenu Prijavu i Preliminarnu
Zakletvu, potpisanu i od strane garanta koji moraju biti Članovi Reda. Uz to, Kandidat
mora biti spreman da tokom Inicijacije položi Svečanu Zakletvu Bratstva, Odanosti i
Tajnosti, u kojoj nema ničega suprotstavljenog njegovim ili njennim ličnim moralnim,
građanskim i religijskim dužnostima i uverenjima,
(2) Moraju verovati u Boga ili Bogove, ili barem u Vrhovno Biće ili Bića, i moraju biti spremni
da proučavaju Egipatski, Hrišćanski i Kabalistički Simbolizam,
(3) moraju dužno prihvatati autoritet Starešina Reda i Tajnih Načelnika Reda koji se nalaze u
Nemačkoj i koji upravljaju celim Hermetičkim Redom A A
(4) moraju biti odobreni od strane Nadasve Poštovanih Načelnika Drugog Reda nakon dužnog
ispitivanja po običajima Reda.

Prijem nije nužna posledica ovakve prijave.

Starešine Reda NEĆE primiti u članstvo bilo koju osobu koja je naviknuta na podvrgavanje Medijumstvu,
eksperimentima Hipnotizma, Mezmerizma ili Spiritualizma; koji se bave Satanizmom i/ili bilo kojom
vrstom Zle Magije, niti bilo koga ko po navici sebi dozvoljava da padne u potpuno pasivno stanje Uma i
Volje; i Starešine takođe ne podržavaju metode koje se koriste u takvim i sličnim eksperimentima i
radnjama.

Član uvek može napustiti Red, ali mora pri tom vratiti sve što pripada Redu, a što mu je predato na
čuvanje, te se mora pridržavati Zakletve o Tajnosti u skladu sa njegovom Zakletvom.

Ovaj veoma poverljivi dokument mora biti prosleđen Starešinama Reda u roku od nedelju dana od
potpisivanja, i to na adresu

VH Sestra P.A.A.A.

_______________________________________

_______________________________________

ili

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________.
Okultna revija broj 1
5
HERMETIČKI RED A A
__________________ HRAM № ___
PRIJAVA I PRELIMINARNA ZAKLETVA ASPIRANTA
______________ HRAM № ___
PRIJAVA I PRELIMINARNA ZAKLETVA ASPIRANTA
Prijava br.: ______ / 20___. Prijava br.: ______ / 20___.

Ja, (ime, ime roditelja i prezime) _________________________________________, dole potpisani/a,

rođen/a (datum) ______________________, u (tačno vreme – sati i minuta) ___________________,

u (mesto) __________________________________________, koji/a živim u/na (adresa, grad, država)
Ja, (ime, ime roditelja i prezime) _________________________________________, dole potpisani/a,

rođen/a (datum) ______________________, u (tačno vreme – sati i minuta) ___________________,

u (mesto) __________________________________________, koji/a živim u/na (adresa, grad, država)

__________________________________________________________________________________, __________________________________________________________________________________,

se ovim putem zaklinjem i potvrđujem: se ovim putem zaklinjem i potvrđujem:

(1) Da sam punoletan/a, na dobrom glasu, i da verujem u Vrhovno Biće ili Bića (1) Da sam punoletan/a, na dobrom glasu, i da verujem u Vrhovno Biće ili Bića
(2) Da se pridružujem ovom Redu svojom slobodnom voljom i odlukom (2) Da se pridružujem ovom Redu svojom slobodnom voljom i odlukom
(3) Da ću čuvati u tajnosti ovaj Red, njegovo Ime, imena njegovih članova, njegove Radove,
od svih i svake osobe van njegovog svetla, čak i od Inicijanata ukoliko oni ne poseduju
lozinku za taj period. Nadalje obećavam da ću čuvati u tajnosti svaku informaciju koja se
tiče ovog Reda, a koja mi je bila poznata pre završetka mojeg prijema, i takođe se
zaklinjem da ne razotkrijem bilo šta što se tiče ovog Reda spoljašnjem svetu u slučaju mog
istupanja iz članstva, suspenzije ili odlaska iz Reda, ili u slučaju da budem izbačen/a.
(3) Da ću čuvati u tajnosti ovaj Red, njegovo Ime, imena njegovih članova, njegove Radove,
od svih i svake osobe van njegovog svetla, čak i od Inicijanata ukoliko oni ne poseduju
lozinku za taj period. Nadalje obećavam da ću čuvati u tajnosti svaku informaciju koja se
tiče ovog Reda, a koja mi je bila poznata pre završetka mojeg prijema, i takođe se
zaklinjem da ne razotkrijem bilo šta što se tiče ovog Reda spoljašnjem svetu u slučaju mog
istupanja iz članstva, suspenzije ili odlaska iz Reda, ili u slučaju da budem izbačen/a.
(4) Obećavam da ću sa revnošću izučavati Okultne Nauke i da ću održavati Bratske odnose sa
Braćom i Sestrama u Redu, da neću započinjati ni podržavati ogovaranje, rivalstvo,
pobune protiv Starešina Reda, šizme, i slično
(4) Obećavam da ću sa revnošću izučavati Okultne Nauke i da ću održavati Bratske odnose sa
Braćom i Sestrama u Redu, da neću započinjati ni podržavati ogovaranje, rivalstvo,
pobune protiv Starešina Reda, šizme, i slično
(5) Da ću u bilo kom trenutku, po zahtevu Starešina Reda, vratiti bilo šta što se tiče Reda:
stvari koje su mi poverene na čuvanje, pozajmljene, sačinjene ili kpirane, da ću iste stvari
takođe vratiti i u slučaju prestanka mog članstva, kao i u slučaju moje smrti ili
nemogućnosti. Takođe obećavam da ću se pridržavati svih akata Reda.
(5) Da ću u bilo kom trenutku, po zahtevu Starešina Reda, vratiti bilo šta što se tiče Reda:
stvari koje su mi poverene na čuvanje, pozajmljene, sačinjene ili kpirane, da ću iste stvari
takođe vratiti i u slučaju prestanka mog članstva, kao i u slučaju moje smrti ili
nemogućnosti. Takođe obećavam da ću se pridržavati svih akata Reda.
(6) Ako budem primljen/a kao Kandidat, obećavam da ću istrajati kroz Ceremoniju mog
Prijema
(6) Ako budem primljen/a kao Kandidat, obećavam da ću istrajati kroz Ceremoniju mog
Prijema

Obaveštenja želim da primam na adresu (ako je drugačija od predhodno navedene adrese stanovanja): Obaveštenja želim da primam na adresu (ako je drugačija od predhodno navedene adrese stanovanja):

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Takođe, možete me kontaktirati putem (telefon, mobilni telefon, E-mail): Takođe, možete me kontaktirati putem (telefon, mobilni telefon, E-mail):

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________


Potpis: Potpis:

____________________________ ____________________________
Ja, _______________________ dole potpisani/a,
sam se sastao/la sa Aspirantom i garantujem za
njega/nju kao i za istinitost navedenih podataka.
Ja, _______________________ dole potpisani/a,
sam se sastao/la sa Aspirantom i garantujem za
njega/nju kao i za istinitost navedenih podataka.

Potpis: ____________________ Potpis: ____________________
Popunjava garant!
Dana: _________________. godine

U ___________________________
Okultna revija broj 1
6
Živeti ukorenjen u Istini:
Intenziv prosvetljenja kao
savremeni metod
samospoznaje
Emir Salihović je na ezoteričnoj sceni bivše Jugoslavije prisutan od
kraja osamdesetih godina. Upućeniji se sećaju njegove knjige Staza
gnostičke svetlosti koja je u prvoj polovini devedesetih godina
ovdašnjoj čitalačkoj publici na veoma inovativan način prezen-
tovala seksualnu ezoteriju i transformaciju seksualne energe. Neš-
to više od deset godina docnije Emir Salihović je u Bosni objavio
knjigu Spoznaj samog sebe, verovatno jednu od najbolje napisanih
knjiga o Intenzivu prosvetljenja, tehnici koju je izumeo Čarls
Berner, a činjenica da je Emir Salihović istovremeno i jedan od
retkih formalno i validno obučenih instruktora ove tehnike na pros-
torima bivše Jugoslavije, te da je najavio da će početi da održava
Intenzive prosvetljenja i da ljudima omogućava da prođšu kroz
system takozvane Holističke joge, bio je sasvim dovoljan povod da
sa njim napravimo intervju.
Kada i kako si počeo da se baviš Intenzivima
prosvetljenja?
Ja sam prvi put čuo za Intenziv, mislim, 1983. ili 1984.
godine... Tada je ta metoda samo uzgred pomenuta u knjizi
Petra Vasiljevića „Tahutijeve tajne“. To me je odmah
privuklo, pisao sam tadašnjem Udruženju psihotroničara u
Beogradu i dobio od njih uvodne informacije o intenzivima,
sa opisom tehnike. Odmah sam shvatio tehniku. Imao sam
automatsko razumevanje toga šta je to i kako se radi. Samo
sam trebao otići na intenziv. Ali nažalost nisam mogao, bio
sam maloletan. Imao sam tada tek 15 godina. Na svoj prvi
intenziv sam uspeo otići tek 1985, godinu ili dve kasnije, u
organizaciji Društva za psihofizičku rekreaciju iz Zaječara.
Nakon mesec dana sam odmah otišao i na drugi. Iako sam
nakon toga učestvovao verovatno na još oko desetak
intenziva, uključujući i jedan od 14 dana, ta prva dva
intenziva su mi ostali kao doživotna uspomena, životna
prekretnica, jer sam tada prvi put doživeo šta to znači
direktno spoznati krajnju stvarnost, da to tako nazovem... Ili,
svoju stvarnu prirodu, šta je ono što svako od nas jeste u
svojoj biti.

Šta to znači, direktno spoznati krajnju
stvarnost ili svoju stvarnu prirodu?

To je nešto što je dosta teško opisati uobičajenim rečnikom,
jer nijedan opis, ma koliko opisivač bio precizan, nije u sta-
nju sasvim preneti prirodu tog iskustva... Naša uobičajena
iskustva su, po prirodi stvari, vezana za čula i um. Ili nešto
doživljavamo čulima ili kroz neki mentalni proces. Direktno
iskustvo svoje stvarne prirode je potpuno drugačije kate-
gorije od čula i uma. To je zbog toga što, u svojoj biti, mi nis-
mo ni čula ni um. Ono ko i šta mi jesmo je sasvim jedin-
stvena, posebna kategorija stvarnosti. To nije ni prostor, ni
energija, ni materija bilo koje vrste, ni vreme... Zato uobi-
čajena logika uzmiče pred pokušajima tačnog opisa šta to
tačno znači imati direktno iskustvo te jedinstvene stvarnosti
koja «nije od ovog sveta». Kada imate direktno iskustvo svo-
je stvarne prirode tada jasno doživite da vi niste svoj um, da
niste telo, da niste bilo koja od čulima ili umom opažljivih
stvari... Na izvestan način se, privremeno, odvojite od uma i
čula i imate direktno znanje


Na slici: Emir Salihović (drugi sa desne strane u do-
njem redu), na kraju intenziva koji je u leto 1986. u
Zaječaru vodio Desimir Ivanovic, osnivač Društva
za psihofizičku rekreaciju


samih sebe kakvi jeste. Mislim da je osnovna karakteristika
tog stanja – ispunjenje. U tom stanju ne postoje nikakve želje
niti pokreti uma, već samo potpuno, totalno ispunjenje. To
je, u stvari, i definicija joge po drevnom mudracu Patan-
džaliju: chitta vritti nirodha – prestanak mentalnih impresija
ili aktivnosti. Samo ova vrsta iskustva može vam doneti
istinsko, unutrašnje ispunjenje. Opet, i dok govorim sve ovo
svestan sam koliko je ovo neadekvatan i neprecizan opis.
Dokaz pudinga je u tome kad ga jedete, kažu Englezi.

Mnogi smatraju da je ne moguće doživeti
prosvetljenje za tri dana, koliko intenziv
traje?
Mnogi, pre svega, imaju mnoštvo pogrešnih ideja i zabluda
o tome šta prosvetljenje uopšte jeste, a onda nažalost imaju
pogrešne informacije i o tome šta je intenziv, koji mu je cilj i
kako.se.praktikuje...
Ja ne volim reč «prosvetljenje», ipak je bolje reći „direktno
iskustvo istine“ ili «direktna spoznaja svoje stvarne pri-
rode», a za one kojima nije nepoznat japanski Zen volim ko-
ristiti.i.reč.«kensho».ili.«satori»...
To je, jednostavno rečeno, jedno duboko lično iskustvo, koje
nadilazi i subjektivno i objektivno, u kojem čovek postane
direktno svestan svoje stvarne prirode – ne svoje ličnosti, ka-
raktera ili persone – postane jedno sa istinom o sebi, direk-
tno spozna sebe takvog kakav jeste, bez raznih konstrukcija
o samom sebi koje je od detinjstva gradio i doterivao... čista
ogoljenost postojanja onog koji jeste. Kako ćete zvati to is-
kustvo, nebitno je... Ljudi imaju mnoštvo predrasuda o pros-
vetljenju, i onda kada upotrebite tu reč, oni misle o tim svo-
jim predrasudama. Zovite iskustvo na intenzivima kako ho-
ćete, ta direktna spoznaja istine o sebi je cilj...
Sada, to što intenziv traje tri dana ima svoje tehničke raz-
loge, ali to ne znači da će svaki učesnik imati to iskustvo to-
kom ta tri dana. Intenziv nije instant tehnika. Po neko će to-
kom ta tri dana imati to probojno iskustvo, ali većini ljudi bi-
će potrebno da učestvuju na više intenziva... Takođe, to is-
kustvo samospoznaje može biti plitko, ali može biti i dubo-
ko, niko to ne može predvideti... Kako će se to odraziti na
život pojedinca, i da li će se uopšte odraziti na neki značajan
ili vidljiv način, niko ne može sa sigurnošću reći... Intenziv je
Okultna revija broj 1
7
jednostavno jedna dobra tehnika kontemplacije, dobra
tehnika rada na sebi, i tako ga treba shvatiti. Ne treba praviti
kult od te tehnike.
U bivšoj Jugoslaviji je Intenziv na naše
prostore doneo psiholog Živorad Mihajlović
Slavinski, koji danas praktikuje sasvim
drugačiju tehniku Intenziva i tvrdi da je sa
njom moguće doživeti prosvetljenje i za
manje od tri dana prakse?
To je slično pitanju koliko puta je potrebno baciti udicu da bi
upecali ribu. Neki kažu – samo jednom. Neki – mnogo puta.
Ako ste bacali udicu 100 puta i iz 101. puta upecali ribu, da li
je bio dovoljan samo taj jedan, 101. put, ili je bilo potrebno i
onih 100 puta pre toga? Mnogi ljudi su se prosvetlili i bez
Intenziva, i prosvetljavali su se hiljadama godina i pre nego
što je Intenziv uopšte izmišljen. Rekao sam da ne treba
praviti kult od te tehnike. Intenziv je samo jedna dobra, jako
dobra metoda koja mnogim ljudima može pomoći da imaju
direktno iskustvo, da se probude za istinu svoje stvarne
prirode. Mislim da je Slavinski na izvestan način uvek
pravio kult od ove metode. Ne postoji metoda koja će vas
prosvetliti sama po sebi. Uvek se prosvetljavate samo vi
sami. Metod je tu samo da vam pomogne. Trajao Intenziv
dan, ili tri, ili mesec dana, prosvetljenje je i dalje stvar vaše
lične sudbine, da ne kažem karme, i to je nešto što je intimno
između vas i Istine. To što Slavinski radi je njegova lična
stvar i njegova lična kreacija. Ako to nekome pomaže da se
približi onom konačnom ispunjenju o kojem sam govorio –
fino. Po meni je važno imati na umu da je sam Slavinski
jasno napisao u svojoj romansiranoj autobiografiji da nikada
nije završio obuku za voditelje Intenziva, da je napustio pre
nego što je i počela. Ja sam završio tu obuku i podučavam
Intenziv onako kako ga je originalno postavio njegov tvorac,
Čarls Berner. Tako, to što ja radim i to što Slavinski radi je
različito i tu bih se zaustavio, ne bih to dalje komentarisao.
Neka svako ide tamo i radi ono što misli da mu je bolje i od
čega misli da ima više koristi.
Kada si počeo da vodiš intenzive?
Ja sam kao vrlo mlad otišao na svoj prvi intenziv, pa sam
kao mlad poželeo i da se nadjem u ulozi asistenta naNa slici: Lorens Nojs, Emir Salihović i Rita Vizer u
Cirihu, Švajcarska, nakon održane obuke za voditelje
Intenziva 2002. godine.
intenzivu. Nakon što sam dva puta bio asistent, jednostavno
sam osetio poriv da vodim intenziv. Osetio sam da to mogu.
Prvi intenziv, sa vrlo malim brojem učesnika, održao sam
možda 1989. ili 1990. godine, u Zaječaru. Bilo je to pomalo
naivno, ali izuzetno hrabro sa moje strane, jer nisam prêt-
hodno prošao nikakvu formalnu obuku, medjutim bio je to
dobar intenziv, i drago mi je da smo ga održali. Sećam se do-
bro duboke lične transformacije koju je jedan učesnik tada
doživeo, nakon svog direktnog iskustva, koje me je ohrabrilo
da nastavim u smeru obuke za majstore. Da se to nije desilo,
danas verovatno ne bih bio trenirani voditelj Intenziva i član
Međunarodne asocijacije majstora Intenziva. Ali da je bilo
mladalački hrabro i naivno – jeste.
Pominješ formalnu obuku... Kada si ti
završio obuku za vodjenje Intenziva i kod
koga?
Tek 2002. godine u Švajcarskoj, kod glavnog Bernerovog
učenika i saradnika, Lorensa Nojsa, ranije poznatijeg po
jogičkom imenu Skanda. Naime, trening je dosta skup, i pre
te godine nisam imao dovoljno novca da finansiram to ško-
lovanje, tako da su se povoljne okolnosti sklopile tek te 2002.
godine.

Zašto si išao na trening, kada si već i ranije
držao intenzive, po tvojim rečima uspešne?
Šta si očekivao da naučiš?
Smatram da je za čoveka generalno bitno da u onome što
radi dobije potvrdu od nekoga ko je već priznat autoritet. To
je zato što nam ta vrsta uzajamnog priznavanja, komuni-
kacije, daje veću realnost u vezi toga čime se bavimo, i sam
naš rad može biti kvalitetniji i dalje se razvijati. Ako se
povučemo u „kulu od slonovače“ i smatramo da smo mi naj-
pametniji, neki veliki inovatori ili znalci, i pri tome odba-
cujemo kontakt sa drugima i tvrdimo da nam tuđe diplome
ili priznanja ne trebaju... mislim da je nešto nezdra-
vo.u.vezi.sa.takvim.pristupom.
Ja sam išao na trening da vidim i naučim kako se intenzivi
rade na „izvoru stvari“, te da postavim mnoštvo pitanja čo-
veku za kojeg smatram da je najveći živi autoritet po pitanju
tehnike Intenziva nakon Bernera. Taj trening mi je bio jako
koristan, uvek ću ga rado pamtiti, a jako mi je drago i na pri-
jateljstvu koje sam razvio sa Lorensom, koji je moj mentor u
meditacijskoj praksi i sa kojim sam često u kontaktu.

Da li Intenziv Prosvetljenja, ako recimo
pokušava da ga vodi nestručna osoba, može
dovesti do nekih neugodnosti ili štetnih
posledica?

Mislim da bi se moglo reći da bi najveća neugodnost bila ta
da učesnik ne bi dobro naučio tehniku, ne bi imao adek-
vatnu potporu u radu tehnike, i da stoga ne bi imao sve do-
biti od tog rada kakve bi verovatno imao da učestvuje na in-
tenzivu kod nekog treniranog, i poželjno iskusnog majstora.
Moj prijatelj je jednom prilikom duhovito primetio da je
tehnika intenziva sama po sebi očito vrlo moćna i efikasna,
jer su prvi voditelji intenziva u tadašnjoj SFRJ često pravili
sve moguće vrste grešaka u radu, ali su učesnici ipak doživ-
ljavali.direktna.iskustva.i.pored.toga.
Okultna revija broj 1
8
U svom dosadašnjem iskustvu zaista nisam primetio da je
intenziv doveo do nekih neugodnosti ili štetnih posledica.
Naravno, govorim o zdravim ljudima, ne o ljudima koji su
se na intenziv možda „prošvercovali“ sa nekim od ranije pri-
sutnih mentalnih problema, koje su pred početak intenziva
prikrili pred voditeljem. Međutim, čak i u tim slučajevima
ne sećam se da sam ikada čuo da je nekome sta-
nje.trajno.pogoršano,...ili.nešto.slično.
Sama tehnika je u potpunosti ukorenjena u Istini, te čak i
kada ljudi pokušaju da je rade pod nestručnim vođstvom,
mogu imati određene dobiti. Ja lično bio sam otvoren da kao
učesnik idem na intenzive ne samo kod iskusnih majstora,
već i kod onih za koje sam znao da su manje iskusni, i onda
bih tokom intenziva video da baš i ne znaju šta rade. I kod
njih mi je jedina neugodnost bila ta što sam morao slušati
krajnje pogrešna i neubedljiva tumačenja tehnike tokom nji-
hovih dnevnih predavanja. Najveća neugodnost je tu ipak
bila za one koji su prvi put učestvovali, jer su dobili pog-
rešne instrukcije šta treba da rade, i oni sada možda misle da
znaju šta je tehnika intenziva i kako se radi, ali to, nažalost,
nije slučaj.


Medju nekim od starijih domaćih učesnika
intenziva vlada mišljenje da je Intenziv,
naročito kada se govori o 15-todnevnim i
dužim Intenzivima, u stvari kundalini
tehnika. Da li je takvo mišljenje opravdano?

Ne. Intenziv nije kundalini tehnika, ni u kraćim ni u dužim
oblicima. Ono što se može desiti na intenzivima, posebno
dužim, jeste da dodje do pojave onoga što se u jogi naziva
pranothana, ili podizanje tj. buđenje prane, životne energije,
iz donjih energetskih regiona tela ka višim energetskim regi-
onima tela. Jednostavno rečeno, od nogu i korena kičme ka
grudima i glavi. To je posledica sve većeg procesa men-
talnog i emotivnog, te s obzirom na čistu prehranu delom i
fizičkog čišćenja organizma, tako da prepreke koje su našu
energiju držale u „donjim“ regionima nestanu, i onda ener-
gija prirodno kreće naviše. Ljudi to iskustvo dožive na razne
načine, mislim da se to ne dešava baš tako često, ali greška je
pobrkati to sa budjenjem kundalini. Ipak, nemoguće je imati
duboko i stabilno direktno iskustvo, a da pri tom nije došlo i
do barem delomičnog buđenja i podizanja životne energije u
telu. Ali buđenje kundalini u svom punom obliku nije mo-
guće na intenzivu, zbog prirode samog rada. To je moguće
tek.u.naprednoj.individualnoj.praksi.tzv..prirodne.meditaci-
je.


U svojoj knjizi o Intenzivu ti se ne dotičeš
previše Bernerove Holističke joge. Kakvo je
mesto Intenziva Prosvetljenja, kao tehnike,
u odnosu na ostale aspekte Bernerove Holis-
tičke joge?
Berner je tokom svoje karijere pravio nekoliko pokušaja da
sačini koherentan, smislen sistem rada na ličnom razvoju.
Prvi takav bio je „Abilitizam“, sled koraka i kurseva koji su
pomalo podsećali na sajentološki „Bridge“ („Most“). A


Na slici: Čarls Berner, tvorac Intenziva prosvetljenja

nakon što se u potpunosti predao vođstvu indijskog gurua
Swami Kripalvanande, sačinio je novi sistem, u kojem je
osnovni kurs holističke (celovite) joge bio prvi korak.
Taj kurs se sastoji od 32 lekcije koje pokrivaju različite as-
pekte života, od ishrane i vežbanja, do novca i odnosa sa
drugima, meditacije, rada sa umom, zdravlja itd. pa i pros-
vetljenja. Od te 32 lekcije, intenziv je samo jedna od njih. Ber-
ner u tom kursu nije intenziv izdvojio kao nešto što nadilazi
ili prevlađuje nad drugim aspektima života. Intenziv je stav-
ljan.u.kontekst.ravnopravnosti.sa.radom.na.svim.drugim.
oblastima.života.
Nakon što bi čovek završio taj osnovni kurs od 32 lekcije,
primio bi joga inicijaciju u tzv. tehnike Vladanja energijom i
radio.istoimeni.dopisni.kurs.od.50.kratkih.lekcija.
Ako bi po završetku istog smatrao da je Berner njegov gu-
ru, da je ta vrsta rada njegova Staza, primio bi klasičnu jogič-
ku mantra inicijaciju i smatrao se sledbenikom te poseb-
ne.joga.škole.
Na tom tzv. mantra nivou studiranja uglavnom bi radio
klasične joga tehnike, studirao svete indijske spise, prou-
čavao sanskrit, ali i nastavio sa intenzivima i specifično ber-
nerovskim lekcijama o životu, duhovnom razvoju itd. Ako
bi kompletirao taj nivo rada, mogao bi biti zaređen kao
sveštenik Holističke joge, međutim prethodno bi kao uslov
za sveštenstvo morao biti u braku i imati porodicu.


Koliko je uopšte bitno da se izbalansiraju
različiti aspekti svakodnevnog života, da bi
se na kvalitetan način iskustvo koje se stiče
Intenzivom Prosvetljenja kvalitetno integ-
risalo u pomenuti svakodnevni život?
Mislim da to jeste bitno. Ako se čovek ne potrudi da
iskustvo sa intenziva na neki način unese u život, odnosno
da svoj život uskladi sa istinom koju je doživeo, to iskustvo
će do određenog stepena izbledeti, pretvoriće se u sećanje, i
neće postati živa, svakodnevna stvarnost u životu te osobe.
Taj početni kurs holističke joge je na određeni način upra-
vo bio odgovor na pitanje koje su Berneru pojedini učesnici
intenziva postavljali posle intenziva: „A šta dalje? Šta sada
mogu da radim?“ On bi ih uputio na kurs holističke joge.
Okultna revija broj 1
9
Dobra stvar u vezi tog kursa jeste što je prilagodljiv za sve
ljude. Iako se zove kurs „holističke joge“, on se može prila-
goditi i ljudima koji iz nekog razloga ne žele da slede klasi-
čnu joga tradiciju... Na primer, u radu na lekciji „Pojanje“
oni ne moraju pojati klasične indijske mantre... mogu koris-
titi zapadna crkvena pojanja npr. ili islamske kaside, ili šta
već žele, zavisi koja ih verska tradicija privlači... Taj kurs je
potpuno oslobođen bilo kakvih ideoloških, dogmatskih up-
liva ili interpretacija i bavi se direktno životom takav kakav
jeste. Treba oko godinu dana da se kompletira. To je divan
kurs, i srdačno ga preporučujem vašim čitaocima. Ja sam
dostupan da radim sa ljudima kao mentor na tom kursu, i
oni koji to žele mogu mi se javiti i radiću sa njima.

Koji faktori utječu na
vrijeme potrebno čaroliji da
počne djelovati?

Brother Moloch 9 6 9
Koliko će potrajati dok čarolija ne postane efektna ovi-
si.o.nizu.faktora.
Uspijeh čarolije ovisi o mnogobrojnim faktorima – čes-
to.ne.možemo.utjecati.na.njih.-.poput:

1. Snaga potražnje – koliko je velika strast za željom? Želite li
biti predsjednica/predjednik jedne od 500 najboljih tvrtki?
Želite li biti u posjedu kuće/stana bez kreditne ili hipo-
tekarne opterečenosti? Mjesec dana godišnjeg provesti
bezbrižno.putovajući.svijetom?

-- Zlatno pravilo: što je veća želja, više će vremena trebati
Duhovima kako bi manipulirajući za Vas ispunili traže-
nu.želju.

2. Vremenski okvir - koliko žarko želite to što tražite? Da li je
to.nešto.što.MORA.biti.ispunjeno.odmah?

-- Zlatno pravilo: brža potreba za rezultatom će rezultirati
većim.stresom.za.duhove.kako.bi.ispunili.to.što.tražite.

3. Ostali ljudi uključeni u proces – mogu biti od prosječnih
ljudi koji stoje na putu prema vašoj želji do ljudi s auto-
retitom kako bi omogučili to što tražite. Oni također moraju
biti manipulirani ovom čarolijom, trebat ćete ih identificirati
i.odaslati.dio.čarobne.energije.prema.njima..To.se.može pos-
tići stavljanjem njihove fotografije podno ljubičaste svijeće s
pomazanjem."Bend.Over".ulja.

4. Nevidljivi/nepoznati faktori uključeni u proces – to može
biti bilo što od nepoznatih ljudi uključenih u lanac (npr. u
velikom poduzeću) čija je riječ važna kako biste sudjelovali u
ekonomiji poduzeća (npr. ako nešto prodajete) do svega o
čemu niste informirani. Upravo stoga, divinacija može po-
moći u identificiranju stvari ili osobe koja Vam stoji na putu
i identificiranju mini-čarolije koja će razriješiti situaciju.

Faktori.na.koje.vi.imate.utjecaj:

1. Stav - ne posustajte i ne odustajte – primjerice, ako želite
dom u nekoj drugoj zemlji – to se jednostavno ne događa u
samo 6. mjeseci. Može potrajati dok Duhovi ne ponesu ne-
kog na drugu lokaciju ili postave određenu robu ili uslu-
gu.na.tržište..Osoba.koja.prizna.poraz.uništava.Magiju.više.
od.ičega.

2. Vjera – poput stava, ne posustajte. Zadržite vjeru. Držite
se puta. Nikad ne odustajte. Neki ljudi su skloni odustajati
ukoliko rezultati nisu vidljivi preko noći. Kako znate da
Vam je želja nedostižna, kad je samo pusta želja? Divinacija.
Odustanite samo ako Vam Duhovi poruče da zaboravite i
nastavite.nekim.drugim.poslom,..u.protivnom.nastavite.vje-
rovati.

3. Strast (suprotno bez-strasti) – neki tvrde da je dovoljno
izvesti čaroliju i potom zaboraviti na nju. Lakše je govoriti
nego učiniti! Ako voljena osoba ima karcinom, KAKO može-
te zaboraviti na to? Rađe dodajte još "soka" na čaroliju! Ako
je potrebno, izvedite dodatna prizivanja i dodajte još jednu
svijeću pomazanu s drugim uljem. Probajte neku drugu
energetsku tehniku. Probajte mali zilion drugih stvari.
Crowley je upozoravao na "strast prema rezultatu", uvijek
mi se to doimalo luckastim. Hoću vražji rezultat što prije,
zašto da se opterečujem s bilo čime od ovog? Za male stvari
mogu izvesti čaroliju ili jednostavno pitati svoje Duhove i
bezbrižno zaboraviti na to, jer sam drukčija osoba. Bilo do-
bijem ili ne što tražim, ali za velike projekte sam uvijek
strastven/a..Uostalom,.strast.pogoni.Čarobnjaštvo.

4. Ponavljajte čaroliju - ono što želite može zahtijevati više
od jedne čarolije. Većina New Age praktikanata poput Wicce
teže odraditi samo JEDNU čarobnu aplikaciju i to je to. Hu-
duisti teže odraditi od 7 do 9 preciznih aplikacija (počevši od
datog dana i nastavivši po jednu kod svakog narednog do 7
ili 9 dana). Ponavljanje pomaže u usmjeravanju toga što
doista želite. Ukoliko imate dojam da se nakon trećeg dana
Okultna revija broj 1
10
cijeli proces pretvara u posao nije isklju-eno da zapravo ne
želite.dovoljno.jako.to.što.tražite.

5. Pristupite drukčijem taktu – umjesto samo čarolije svi-
jećom možda bi ste stvoriti Kartu Blaga (Treasure Map *opp)
za cilj kojem težite, naročito ako je želja VELIKA poput do-
ma u nekoj drugoj zemlji ili Ferrari Enza, odnosno nešto što
zahtjeva više vremena da se čarolija realizira. Možete upot-
rijebiti bilo što od: molitva, vizualizacija, svijeća, talismana,
radionike, znanost novih misli, karti s blagom, zahtjevati od
Boga/Boginje, Vaših predaka itd... U vrijeme starih Grka že-
lju bi napisali na metalni tanjur i bacili u bunar ili tijelo koje
sadržava vodu.


Osnove privlačenja novca
(prvi dio)

Brother Moloch 9 6 9

Za mnoge se ljude u vrijeme stisnutih ekonomskih prilika
novac čini nedostižnim dobrom.
To nije slučaj za uber bogate koji mogu privući novac bolje
nego išta drugo, već za nekog poput Ivica & Marica d.o.o.
Koji rade prekovremeno kako bi osigurali pristojnu egzis-
tenciju.
Također, zgodno je kad ekonomija cvijeta kako se ljudima
čini kao da novac dolazi olako, prosjećni praktikant će tada
često (ne i uvijek) izbjegavati Čaroliju kako bi poboljšao
svoje financijsko stanje.
Zašto je običaj naći u starijoj, “svetijoj-od-svega retorici
kasnog Viktorijanstva” – menatalitet s još uvijek jakim
utjecajem na Zapadne praktikante. Vjerujem da je taj
mentalitet pogonjen i danas, te da potjeće iz tog razdoblja.
Zašto? Praktikanti Ceremonialne Magije (CM) teže držati do
takvih ideja makar su zastarjele. Navodim to tek kao prim-
jer, no evo i boljeg: CM se najčešće prakticira od strane bijele,
srednje klase ljudi s fakultetskim obrazovanjem i rade na bo-
lje plaćenim položajima. Ako zarađuješ više nego što ti je po-
trebno za život, zašto onda trebaš Čarobnjaštvo kao pomoć u
osobnim financijama?
Bilo da se radi o crnačkoj ili latinskoj zajednici, naročito onih
u latinskim predgrađima, getima i unutar gradskim regi-
jama, usredotočenost na magiju novca i kockanja je danas
jednako raširena pojava kao što CM prakticiraju LBRP. Kao
dio njihovih treninga i kurikuluma, vidjet ćete da će mnogi
praktikanti ATR-a
1
učiti o čarolijama koje su usredotočene
na privlačenje novca ka osobama.
Naravno, s punim pravom mnogi od vas mogu pitati "Zašto
ih je toliko mnogo? I zašto ti ljudi trebaju naučiti ovu tehni-
ku kako bi privukli više novca?" Često postoje razlozi u
društvu i kulturi za ovakvu pojavu, ali uzmite u obzir da
mnogi od njih žive kako bi platitli račune baš kao i vi i prem-
da se njihovi računi vama čine bezvrijednima u odnosu na
vaše obaveze, zapravo su vrlo relevantni.
Nastranu budizam, ako pogledate u druge kulture, posve-
ćeni ljudi su često uvježbani kako za svoje klijente i laike
kroz LWA privući novac, uspjeh i blagostanje. Jednostavno
ne uočavate ovakav trend jer ne predstavlja dio njihovog
posvećenja, dok ostale stvari jesu. Čak i u katolicizmu
postoje određeni sveci koje možete zatražiti za financijsku
pomoć. Dakle, trend je prisutan u svim kulturama.

1
Atr – afričke tradicionalne religijeDruga je prepreka koju valja proći "da je novac prljava
psihološka zamka", što je samo po sebi izmet (Oprostite mi
na izrazu, ali za vas koji ste godinama pratili moje postove u
Yahoo grupi, znate da upotrebljavam živopisne metafore ra-
đe nego da napišem "ovo je hrpa smrdljivih, kravljih gova-
na").
Novac je poput magije – neutralna je sila i može upot-
rebljena za dobro i loše. Ukoliko ste odrasli u kućanstvu gdje
osoba koja je imala snažan utjecaj na vas bi se znala citirati:
"Ne možeš imati ovce i novce" ili "Novac je izvor svih zala"
tada imate ogromnu barijeru ka uspjehu i uspjeh neće stići
preko noći. Ukoliko je to slučaj sa vama koji čitate ove retke,
u tom slučaju predlažem seriju razbijanja te vradžbine i da
posvetite vremena reprogramiranju vlastite podsvijesti na
naćin da volite novac i čiste ste savjesti posjedovati ga.
Kad ste se oslobodili prepreka, možete započeti s privla-
čenjem prosperiteta i bogatstva. Mudar će čovjek znati kako
štediti i investirati novac, a budala će nastaviti trošiti na
stvari koje mu nisu neophodne.
Na primjer, klijent me zatražio za pomoć da mu privućem
velike količine novca za njegov projekt. Trebao je velik ban-
kovni kredit i banku koja bi uslišila njegov zahtjev. Odradio
sam svoj ćiribu-ćiriba i dobio je zajam. Počeo je zarađivati sa
svojim tihim partnerom i umjesto da počne otplačivati kre-
dit...trotl je trošio na besmislene stvari poput novog plazma
ekrana s dijagonalom 60 inča, novi Lexus, hot tub (živio je u
getu), sve mu je to popapalo zajam. Bio je poput skakavca
koji živi za danas bez primisli o nadolazećim danima, pa...
pogodili ste, nije mogao vraćati zajam i završio je u goroj
situaciji nego što je ikad bio.
Prema tome, DA, novac ne može riješiti takve unutarnje
probleme. Premda, prosjećna osoba dolazi kod mene vje-
rujući da će dobitak na lutriji riješiti sve njegove probleme.
Teško. Istraživanja pokazuju da uznemirujuča većina dobit-
nika na lutriji završe ne samo sa protraćanim bogatstvom
nego i sa protraćanom obitelji (nerijetko i tragično) unutar
nekoliko godina nakon dobitka.
Ključ je imati razrađen plan što učiniti sa novcem kad ga zat-
ražite. Dopustite mi da vam ponovim: imati plan za koriš-
tenje novca i što je još bitnije: DRŽATI SE PLANA!
Prošlog sam ljeta zatražio svog Vodećeg Duha za novac
kako bih si kupio gitaru. Nisam trebao 1000 USD i gitaru jer
Okultna revija broj 1
11ne sviram profesionalno, stoga mi je jednostavna gitara
unutar 400 USD vrijednosti bila idealna. Bio sam tada kratak
s novcem nakon što sam poplatio neke glavne račune i
proslijedio nešto novca svojoj tinejđerskoj djeci (roditelji me-
đu vama koji ovo čitaju će POTPUNO razumjeti o čemu
pričam!).
Stoga sam zatražio i dobio potreban novac. Kada sam otišao
u trgovinu glazbala, iskušao sam cijeli niz gitara ali nijedna
mi se nije učinila po ukusu. Kad sam počeo tražiti među no-
vim pojačalima. dio mene je bio: "Hej, Uzmi novo pojačalo i
uzmi nov zvuk", ali nakon toga sam čuo svog Vodećeg Duha
kako govori u meni: "To NIJE ono za što si prvobitno tražio
novac!" pribrao sam se i nastavio tražiti pristojnu gitaru...i
DA, našao sam lijep Fender Squire Stratocaster koji je
odgovarao cijeni i s kojim sam više nego zadovoljan. Da
nisam učinio tako bio bih jednako kriv kao i netko tko dobije
vjetar u leđa i spiska sve na nešto što ne treba (inaće, već
imam 4 pojačala, LoL).


Kako privući novac
--------------------------

Prvo, zatražite od svojih predaka. U srodstvu su s Vama i
imaju najbolji interes za Vaše dobro.
Oni najčešće teže pomoći Vam i najbolji su u svakodnevnoj
pomoći kroz brigu o Vama da imate što jesti, za platiti
račune, auto, kredit i za sposobnost štednje.
Mnogi CM i Wiccani teže vjerovati u budalastu tvrdnju " da
preminuli nemaju utjecaja na Magiju, zašto bi stoga bili poz-
vani za pomoć?" Odgovor: zato što vaš sistem Magije najvje-
rojatnije potjeće od nekog tko vjeruje u literaturu kasnije
Viktorijanske Magije (Zapamtite: stara uvjerenja teško
odumiru).
Preminuli rođaci vas poznaju; njihova krv, obitelj, čak i DNK
se prenose kroz vas, čak i ako ste bili posvojeni ili ih uopće
niste poznavali. Halo? Bezobzira na vaše uvjerenje, kad pro-
đete kroz ovaj svijet, vidjet ćete se s njima. Ukoliko nosite
gorčinu što su vas roditelji dali posvojiti, ZAŠTO držite taj
osjećaj uperen potiv ostatka obitelji? Vaši djedovi bake, vaši
pradjedovi i prabake, ujaci, stričevi i slićni bi lako mogli
imati razvijenu sklonost prema vama, zato ne okrećite leđa
naklonosti s njihove strane. Ipak to zahtjeva jedan dodatni
esej na kome ću raditi i prezentirati vam ga.
Iz mog iskustva, vaši vlastiti preci bi trebali biti svaki dan
zatraženi da živite na boljem mjestu (naročito ako živite u
urbanoj sredini koja nije ugodna). Oni mogu i pomoći će kao
što bi pomogli i samima sebi ukoliko bi se našli u vašoj koži.
Ukoliko želite započeti business, postoje Duhovi kojima se
možete obratiti za to i taj ćemo segment podrobnije obraditi
u nekom od slijedećih eseja, ali zasad ću se pridržati
jednostavnih uputa za privlaćenje novca koje jednostavno
možete odraditi.

Čarobnjaštvo.trgovine.s.živežnim namirnica-
ma
---------------------------------------------------------

ATR Magija je vrlo suptilna i potrebni sastojci su jednostavni
i učinkoviti (imajte na umu da to nije slučaj uvijek!) Mnogo
Houngan-a
2
imaju jednostavne savjete kako pomoći svojim
klijentima u privlaćenju živežnih namirnica, na primjer:
Idite u trgovinu i kupite sok od ananasa. Ne kupujte voćni
miks, nego rađe sok od ananasa npr. u tetrapaku. Prodaju
se, stoga uzmite jedan tetrapak. Možete ga razrijediti tako
što ga dodajete u pakiranje od jednog gallon-a
3
dodate vodu
do vrha. Dobro protresite.
Uzmite bijelu svijeću nijanse čaja i sve zajedno jedno pored
drugog postavite na manji bijeli stolić, okrenite se istoku i
recite: “Nudim ovaj sok Duhovima kako bi mi pomogli pri-
vući više novca u kućanstvo! Molim Vas posvetite ovu naka-
nu". Pričekajte trenutak, poklonite se i okrenite se u sup-
rotnu stranu u smjeru kazaljke na satu, prema zapadu. Po-
novite istu radnju i okrenite se u smjeru kazaljke na satu u
smjeru zapada, ponovite i okrenite se u smjeru kazaljke na
satu prema jugu i ponovite radnju. Kad ste završili radnju,
imat ćete posvećeni gallon soka od ananasa.
Uzmite ga van i prolijte oko Vašeg doma. Nebitno je ako
prolijevate u smjeru kazaljke na satu ili suprotno. Samo pro-
lijte u malim količina u obliku prstena vani, oko svoje kuće.
Ukoliko Vam je ostalo nešto soka (možda živite o mobilnoj
kući, kamp-kući) zaklopite i sačuvajte za neku drugu zgodu.
Ovo će privući novac u Vašu kuću kroz razumne načine
poput mogučnosti odrađivanja dodatno plaćenih sati (ako
radite po satu) ili veće mogučnosti kroz komisionu prodaju.
Postoji mogučnost da ćete dodatno zaraditi izvan svog
uobičajenog posla, poput dodatnog poslića ili radeći neki
čudan posao za nekog kako biste zaradili dodatno. Ovo nije
čarolija za kockanje s novcem, već jednostavna ouanga koju
svatko može izvesti kako bi poboljšao prihode.
Uobičavao sam se koristiti tom tehnikom kada sam
prodavao komisiono od vrata-do-vrata. Prodavao sam pre-
parate za tretiranje vode (omekšivaći vode, kloriranje vode i
preparate za obrnutu osmozu) i ovakve jednostavne tehnike
su uvijek bile djelotvorne. Nisu nikoga primorale da kupi od
mene, umjesto toga rađe su me navodile prema ljudima koji
su TREBALI i ŽELJELI pomoć u tretiranju svoje vode (što
nije problem ako živite u većem gradu, ali ako živite na selu,
e pa voda može biti zeznuta stvar!)

Metafizički recepti
-----------------------

Money ulje (ili još bolje moj vlastiti novčani napitak) često
može biti jednostavno upotrebljen/o pri pomoći za
privlaćenje novca. Da, poznavao sam crnce koji su koristili
jefftino Anna Riva Money Drawing ulje (za nekih 1.95 USD)
koje im je pomagalo privući toliko željeni novac.

2
Muški svećenik voodoo magije na Haitiju *opp)
3
2.5L
Okultna revija broj 1
12Naravno, uobičajeno je ipak koristiti zelenu svijeću i
pomazati je uljem, ali često praktikanti zaborave iskoristiti to
isto ulje prenijeti na svijeću na naćin koji najbolje odgovara
njihovoj situaciji.
Što mislim s time ? Morate nositi to ulje i na sebi !
Nekoliko kapi razmažite u mrljice iza svog uha. Trljajte ih
svojim dlanom. Kad dodirnete nekog, na njega prenosite
utjecaj svijeće. Ponovo, to nije za manipulacije, nego radije
pustite svijeću da odradi posao i ako neka osoba treba Vašu
pomoć, posao može otpočeti. Ovo funkcionira jako dobro
kod intervjua za posao.

Kupka za pronalaženje jednostavnog posla
---------------------------------------------------

Ukoliko tražite posao, uzmite komadić Kozije rutvice
(Tephrosia virginiana). Samo ukoliko ga ne možete nabaviti
ili u blizini ne postoje botaničarske radnje onda uzmite
malenu grančicu s drva hrasta (sigorno takvih ima u blizini!)
Držite korijen ili grančicu, posvetite ga prema svim četiri
stranama na način koji sam ranije opisao sa sokom od
ananasa i potom ga umetnite u gallon vode, stavite sadžaj u
tavu od Pyrexa (ne metalnu) i kuhajte 10-15 minuta.
Upotrijebite kliješta kako biste izvadili korijen ili grančicu.
Vodu nalijte u vrč.
Kad je sadržaj ohlađen, možete dio toga staviti u svoju
kupku (čaša je dovoljna) i recitirajte bilo Psalam 65 ili
Orfičku Himnu Hermesu/Merkuru kako se kupate.
Potrudite se jasno izgovoriti svoje ime i recite Duhu da želite
pomoć u traženju prikladnog posla. Razmislite dobro i ne
tražite posao koji ne možete obavljati. Na primjer, ukoliko
niste završili fakultet ne tražite rukovodeća mjesta u
vrhunskim poduzećima, ili ako ste prikovani za kolica tražiti
posao radnika na mostu je glupa rabota. Sukladno svojim
mogučnostima tražite posao.


Još jedna tehnika za privlačenje posla
---------------------------------------------

Ova tehnika zahtjeva bilo ulja od korijena High John the
Conqueror biljke ili kako ga neki samo zovu High John (ili
John the Conqueror) koje možete dobiti u svakoj poznatoj
botaničarskoj radnji. Drugo ima za tu biljku je "Jalap".
Ako možete, uzmite korjen. Ulijte četvrtinu vode u tavu od
Pyrex-a i kuhajte 15 minuta. Sačuvajte korijen za druge stva-
ri, ali zasada ulijte vodu u manju staklenku i zaklopite. Za
upotrebu, ulijte malo sdržaja na dlan i trljajte po tabanima
(donjem dijelu stopala). Ovo će vas navoditi do novca, ume-
sto da navodi novac k vama.
Ako možete naći samo ulje, upotrijebite samo kap kako biste
pomazali petu vaših stopala i posipajte malo talcum pudra
unutar pete vaše cipele (Dame koje koristite sandale ili
cipele koje se na peti vežu kopčom, nisam siguran što bih
vam rekao).
Koristite tehnike koje sam podijeli s vama, koje su
jednostavne i lako izvodljive. Nek se novac slijeva u vaše
ruke i najbitnije od svega: imajte plan kako ga iskoristiti.

Tehnike za privlačenje
novca (drugi dio)Pametan Čarobnjak će postati student trgovanja i ekonomije.
Ne sugeriram da istom potrčite posati financijski stručnjak
ili bilo što drugo, osim ako vam takvo što doista nije priraslo
srcu.
Radije bih vam preporučio da izdvojite vremena i pro-
studirate što učiniti s novcem kad ga jednom dobijete.
Naučite sve što možete o tome i napravite jednostavne,
strateške odluke kako biste povećali prihode.
Najpametnije je započeti vlastiti business. Unatoć tome što
Administracija za male poduzetnike tvrdi kako većina malih
business-a propadne u roku 6 godina, iskreno to je OK.
Business koji propadne predstavlja ogroman otpis
oporezujućih troškova.


Novčani pauci
-----------------

Ovo je jednostavna novčana tehnika koju rado prakticiram:
uzmite novčanice od deset kuna i postavite ih na svoju
fotografiju na mjestu gdje radite. Pomažite svaku novčanicu
sa "Money Drawing" uljem. Zapalite malo "Money Drawing"
tamjana i držite svaku novčanicu u dimu nekoliko sekundi.
Koristeći moj PDF naslovljen "Skrb i prehrana podčinjenih"
(The Care & Feeding of Thralls), podčinite kako biste pratili
razvoj i napredak vaših novčanih pauka.

Okultna revija broj 1
13Potom potrošite novčanice od 10 kuna u što daljem i širem
krugu možete. Probajte potrošiti po jednu u svakoj prilici,
zajedno sa ostalim novčanicama koje nisu tretirane čaro-
lijom. Naprimjer, kad platite jelo u restoranu potrošite izme-
đu ostalih i jednu novčanicu tretiranu čarolijom, kupujete li
neki časopis potrošite i jednu tretiranu novčanicu čarolijom,
kupujete li nove cipele upotrijebite jednu tretiranu novča-
nicu itd...
Kasnije tijekom iste večeri (kada ste potrošili novčanicu)
jednostavno pozovite Novčane pauke koje ste potrošili i
recite im da pozovu prijatelje svih veličina i dovedi ih vama
u kuću.
Želite li stvoriti novac, morate investirati u vrijeme, energiju
i najvejrojatnije novčano na sebe samog. Koji su vam
nedostaci ? Većina ljudi koje poznam imaju nisko mišljenje o
sebi ili im nedostaje entuzijazam. Ozbiljno, poznam Pagane
koji će se prepirati i urlati na svijet o osobnim stavovima, ali
da im velite da pitaju nekog hoće li nešto kupiti – zamrznu
se i vele da oni to jednostavno ne mogu.
Žao mi je, ali to je sranje. Možete li iznijeti svoj stav i svaditi
se oko toga, tada već prodajete. Vrlo jednostavno. Prodaja
predstavlja stepenicu iznad pitanja nekog za novac – radi se
o potraživanju i dobivanju. Postoji li uvjeravanje u procesu ?
Ne uvijek ali ponekad DA.
Ako ste ikad proveli vremena razgovarajući s Markom
Markovićem o nekoj političkoj stavci, imate snažna uvjerenja
glede vlade, oporbe, ekonomije zemlje, religije, vegeta-
rijanstvu, zaštiti okoliša itd... već ste pokušali drugoj strani
prodati Vaš stav. " O ne Moloče ! Nisam prodavao ništa ! Sa-
mo sam uvjeravao Marka Markovića zašto bi trebao znati o
"X" stvari" Dio procesa prodaje predstavlja informirati kupce
o robi ili usluzi koju nudite.
Uskoro ću napisati knjigu za Paganske businessmen-e i
naučiti ih jednostavnim tehnikama kako bi mogli započeti i
raditi business za koji imaju strastvenu želju, bez da izgube
životnu ušteđevinu.
Mentalni Valovi
-------------------

Godinama prije nego sam odpočeo s Okultnim, iskušao sam
se u onom što zovem Mentalnim valovima. Šašavo ? Isprika
na nespretnom naslovu za jednu vrlo lijepu tehniku.
Sve je započelo kada sam još živio daleko od posla – oko 40-
45 minuta daleko bez prekoračenja brzine. Počeo sam raditi
cijeli niz Pentagrama kako bih zaštitio auto. Uslijed toga mi
se rodila ideja zamišljajući cestu kako mi šalje misaoni val o
tome da li policija koristi radar ili ne.
Odpočelo je funkcionirati izvrsno, jer sam dobivao osjećaj u
sebi je li policajac iza ovog brežuljka ili nekog ugla. Uspo-
rivši kako bih se uvjerio, Gospon od zakona je stajao tamo s
radarom.
Kasnije sam počeo eksperimentirati šaljući misaoni val poli-
cija da se makne ili čak da zaspu. Ne smijte se! Prošao sam
pored jednog policijskog vozila u kom je policajac bio naslo-
njen na sjedalo uvjerivši me da ili spava ili se tek počinje bu-
diti.
Potom sam napustio posao i odpočeo s relativno novom
radnom pozicijom na kojoj je vlasnik proveo 3 tjedna sjedeći
pored mene tijekom večeri, učeći me o svojim proizvodima i
uslugama, te kako se odnositi prema kupčevim pitanjima
preko telefona.
Zvao sam druge kompanije, specijalizirane radnike za tele-
fonske i žične kompanije pokušavajući ih zainteresirati za
alate koje prodajemo. Nemoj raditi greške, naši su alati vrlo
skupi podučavao me moj gazda, "cijena je kurvinska igra"
stoga ne prodaj fokusirajući se na cijenu.
Prva su dva tjedna bila otužna i onda sam se sjetio: mentalni
valovi. Ako je funkcioniralo na policiji zašto nebi i prodajući
nešto? Tako sam držeći vizitku kompanije s tel. brojem nazi-
vao raspitivajući se tko je manager ili poslovođa u kompa-
niji. Kada bih dobio ime to je bilo sve što sam trebao.
Zatim sam držao vizitku i odaslao misaoni val koji je toj
osobi govorio: Opusti se, razgovaraj samnom, imam tvoju
naklonost, kupit ćeš od mene. Ineresanta stvar je da su te po-
slovođe uvijek bili uviđavni ljudi s kojima možeš razgo-
varati. Nitko od njih nije bio bijesan što ga uznemiravam i
tog tjedna me jedan od njih nazvao natrag da se raspita o ci-
jeni. Kada sam mu uslijed razgovora telefonom odaslao
mentalni val, rekao mi je (citiram) : "Mi STVARNO trebamo
taj alat. K vragu ! Dajte mi broj svog faxa da Vam pošaljem
narudžbu".
Naravno, nisam prodao SVAKI PUT, ali sam imao rezultate.
Neki od ljudi s kojima sam razgovarao mi nisu mogli po-
moći, ali bi mi proslijedili broj nekoga za kog su bili sigurni
DA ĆE kupiti.
Mentalni valovi mogu biti korišteni na razne načine, ne sa-
mo za prodaju. Uostalom vidite na mom prikazu kako je jed-
nostavno, plus žrtvovanog vremena i strpljenja, prihvatit će
te da stvar funkcionira.
Budući da sam imao ključ od zgrade na prvom prodajnom
mjestu, otišao sam na posao jedne večeri kada je vlasnik zap-
lovio (vlasnici često imaju običaj razbiti se od alkohola) i
uzeo sam sa sobom svoj priručni alat za privlačenje novca.
Uzeo sam sa sobom Money Drawing pomast i pomast Ve-
likog Ivana (High John), Money Drawing ulje, poslovni us-
pjeh (business success) i sretnih 9 pranja (lucky 9 wash) i
unio sam to u prostoriju koju sam morao tjedno posvetiti za
sreću.
Uzeo sam kantu za čišćenje poda i malo vode kako bih
izglancao betonski pod i zapalio malo od oba pomazanja i
zaklučao vrata svog ureda.
Namjera je bila ukloniti negativnu vibru iz ureda, budući da
je bila već znatno akumulirana tamo i zamjeniti ju s
Okultna revija broj 1
14pozitivnom, prikladnom za prodaju. Pokazalo se korisnim
jer sam počeo ozbiljnije količine prodavati, što je privuklo
pažnju mog gazde.
Novčić koji sam ostavljao u ladici svog kabineta, osim ako je
bio petak tada bih ga do ponedjeljka uzeo sa sobom kući, po-
mazao bih i osnažio ponovo sa novčano/sretnom vibrom i
vratio nazad u ponedjeljak ujutro.
"OK Moloče, nemam posao u kom ostvarujem prodaju. U
slijepoj sam ulici što se posla tiće. Što da radim ?"
Opcije su Vam ograničene, ali još uvijek možete zaraditi.
Npr. Plavi oglasnik i Njuškalo su dva jednostavna načina na
koja možete brzo zaraditi.
Mentalni valovi mogu biti upotrebljeni da biste odaslali
poruku svom osoblju (ili kupcima) unutar grada, države u
kojoj živite, pa čak i izvan njenih granica. Sjećam se, čitajući
knjigu John Pope-a "The ten day Money Miracle Techique"
(izdav. Finbarr International 1993) gdje autor također pre-
poručuje odaslati mentalni val u smjeru gdje želite prodati
ili od koga tražite novac.


Mentalni Valovi upučeni specifičnoj osobi
--------------------------------------------------------

Najbolje je ako imate fotografiju osobe na koju želite utjecati,
ukoliko nemate koristite sve što imate o toj osobi. Fotografija
sadrži srž osobe i tako šaljući mentalni val dobiva dodatni
naboj kako bi ste utjecali na osobu da učni što god tražite od
nje.

Magnet
-------

Evo jedne jednostavne i uspješne tehnike privlaćena novca
na koju sam naišao prije par godina: želite li dobiti od nekog
nešto poput određenog iznosa, auta, ugovora, posla ili što
već, pribavite fotografiju te osobe.
Položite fotografiju na mjesto Vašeg radnog oltara i pored
fotografije polegnite jednu svoju. Potom uzmite dva
magneta, svaki u jednu ruku i recite: Kao što su ovi magneti
privlačni, tako će i (izrecite ime osobe na fotografiji) biti
privučen meni! Osjećat ćeš sklonost k meni i vjerovati mi!"
Stavite magnete na fotografije, držite ruke iznad obje
fotografije i magneta i pošaljite mentalni val u svoje ruke, iz
ruku u dlan i iz dlana u fotografije.
Posvetite misli toj radnji i dajte si malo vremena kako biste
isprobali ovu tehniku. Upamtite da je nužno podijeliti dio
novca sa siromašnima. Ne pljujte i ne budite zli prma bes-
kučnicima i siotinji, jer kao što je moj djed znao reči: " Nikad
ne znaš tko je zakamuflirani Anđeo".


Dodatna literatura:

“The Ten Day ‘Money Miracle’ Technique” by John Pope
(Finbarr International; 1993)

“The Money Secret” by Donald Ivor Peake (Finbarr
International; 1988)

“Money Spells” by Donna Rose (Mi-World Occult Supplies;
1978)

“Moneylove” by Jerry Gillies (M. Evans & Co.; 1978)

“Think & Grow Rich” by Napoleon Hill (Tribeca Books; 2011)

Brat Moloh 9 6 9 je moderni čarobnjak i autor više
knjiga i tečajeva o magiji. 1989-e je iniciran i treniran u
kovenu Aleksandrijskih vještica. Bavi se uobičajenim poslo-
vima iz područja marketinga i prodaje. U jednom mu je
trenutku dozlogrdilo imati novca tek za puko preživ-
ljavanje, stoga se okrenuo izučavanju čarobnjaštva. Pokazuje
interes isključivo za konkretne rezultate glede seksa, novca i
moći. Posvećen je za voodoo svećenika 2009-e. Njegov se site
nalazi na sljedećoj web adresi: www.molochsorcery.com/Okultna revija broj 1
15
Hudu, misterija naziva i
moć riječi

Shadow

Prije nego se pozabavimo samim sistemom, dobro je na-
pomenuti par stvari o samoj riječi Hudu, njenom porijeklu i
kako se razlkuje od Vudua.
Etimologija same rijeci Hudu (org. en. Hoodoo) ni dan
danas nije u potpunosti poznata. Mada se smatra de je po-
rijeklom iz afričkog jezika (tzv. Hausa jezička.grupa) sma-
tra se da su je kao takvu u Sjedinjenim Američkim drža-
vama prvi upotrebili irski mornari. Naime, irsko - galski
arhaizam “Uath Dubh” koji se izgovarao Hudu, označavao
je jednu vrstu zloslutnog fantoma, utvare koja je pohodila
brodove i donosila nesreću. Drugi pak, a među njima i
Zora Nil Harston (org.en. Zora Neal Hurston), folklorist i
poznavalac Vudu i Hudu kulture , smatraju da je riječ
Hudu ustvari iskvaren oblik riječi Vudu, što svakako nije
nezamislivo. Evropski kolonisti nisu imali razumijevanja
za običaje i folklor afričke dijaspore u Americi, a svakako
nisu dobro razumjeli dijalekat Kreole (org.en. Creole) i
termine koje je ta zajednica koristila među sobom. Treća
škola mišljenja (prema tvrdnjama Eoghan Ballard) pak
tvrdi da bi riječ mogla poticati od naziva za granu Palo
(magijsko - religijski sistem afričke dijaspore proizašao iz
haićanskog Vudua) tzv. Palo Judio (doslovno Jevrejski
Palo, označava nesikretizovanu praksu Palo-a , dakle bez
hrišćanskih elemenata) gdje se Judio izgovara Hudio.
Bijelci, većinom antropolozi i nedovoljno upućeni pois-
tovjećuju Hudu i Vudu i koriste riječi kao sinonime, neki
čak pretenciozno napominjući kako se ne kaže Hudu već
Vudu. U stvarnosti to su dva , iako povezana, prilično raz-
ličita sistema ! Nadalje za Hudu se još mogu pronaći

izrazi kao što su “čarobnjaštvo” (org.en. Conjuring) vješ-
tičarenje (org.en. witchcraft) korjenovanje (org.en. root-
work) , dok se onaj ko se bavi Huduom naziva korjen-dok-
torom (org. en. root doctor) dvoglavim doktorom, Hudu
čovjekom (ili ženom) ili čarobnjakom (org.en. Conjurer).
Riječ Hudu je takođe multifunkcionalna, i kao takva može
se koristiti (u engleskom jeziku) kao imenica, glagol čak i
pridjev, a da se pri tome ne mora strukturološki (gra-
matički) mijenjati.
Primjer : “That man had been hoodoo , causing him ill. So
they went to a Hoodoo doctor that killed the hoodoo cha-
rm”
U prevodu “Taj čovjek je bio začaran, te je otišao Hudu
doktoru, koji je poništio hudu čaroliju”

Šta je to Hudu?

Uvrežena definicija je da je Hudu sistem niže, ili folk
magije, narodne magije afričko-američkog porijekla. Iako
prilično suva definicja daje nekakav generalizovan opis
Hudua. I takođe ističe jednu bitnu stvar a to je da je u pita-
nju magijski sistem , što je osnovna razlika između Hudua i
Vudua (Vudu je magijski ili magijsko-religiski sistem , kao
u slučaju Kreole Vudua, ili Nju Orleans Vudua), i ističe
uticaj afričke kulture.
Ali uticaju Vudua i predačkog kulta iz Zapadne Afrike nije
niti dominantan, niti jedini. Hudu sadrži i druge
elemente:

‐ Hrišćanstvo - Hudu je karakterističan po radu sa ofi-
cijelnim i narodnim Svecima, poštovanju i služenju
istim, te korištenju Hrišćanskih molitvi i tekstova iz
Biblije kao riječi moći, ali i korištenju hrišćanskih re-
likvija u praktičnom, ritualnom radu. Neki pripi-
suju rad sa svijećama kao još jedan uticaj Hrišćan-
stva na Hudu. U Nju Orleansu, Vudu je sinkreti-
zovan sa Hrišćanstvom, te su hrišćanski Sveci i iko-
nografija svojevrsna maska pod kojom se obožavaju
Vudu duhovi zvani Loa
‐ Kabala i Judaizam - uticaj Kabale na Hudu ogleda
se u korištenju Psalma kao riječi moći, kabalističkih
imena Boga, kabalističkih talismana i poštovanje
Mojsija i Solomona, kao neku vrstu začetnika Hudu
čarobnjaštva (org.en Hoodoo Conjure)
‐ Evropski, afrički i indijanski herbalizam – ogroman,
ako ne najveći dio Hudu magije zasniva na magiji
Okultna revija broj 1
16
biljka i spravljanju raznovrsnih formula (ulja, mirisi,
soli za kupanje, prahovi, kupke za pod i drugo) po-
sebno upotrebi korijenja po kome se Hudu ponekad
i naziva korjenaštvo (org.en. rootwork, vidi gore u
tekstu) za spravljanje ulja i Hudu vrećica. Evropski i
indijanki folkor su takodje imali velikog uticaja na
Hudu, pogotovu germanski i britanski/keltski fol-
klor i sujeverja. ). Srednjevjekovni evropski grimo-
ariji , kao što su “Ključ Kralja Solomona”, “Crna Ko-
koška ili Koka sa zlatnim jajima” (org.en. “Black
pullet”) djela o etnomedicini i nižoj magiji Alberta
Magnusa i drugi. Pečati iz pomenute literature se u
Hudu magiji koriste kao simboli, amuleti, talismani,
ili se dodaju u Hudu vrećice.
Hari Midelton Hajat (org.en. Harry Middleton Hyatt)
evangelistički sveštenik i folklorist zabilježio je ogroman
broj Hudu folklore, vjerovanja i kazivanja , koji su nastali
kao nasljeđe evropskog folkora, u svom djelu Folklor u
okrugu Adams, Ilinois (org.en. Folklore in Adam county
Illinois) jednog od najuticajnih okultnih tekstova na modern
Hudu praksu. Tu su naravno i gore pomenuti, evropski
kultni textotovi od kojih još valja napomenuti ovdje Pov
Vov , ili uspomene davno izgubljenog prijatelja (org.en. Pow
wow or memories of long lost friend od John George Hofman-
a), Egipatske tajne Alberta Magnusa, i Šesta i Sedma knjiga
Mojsijeva, koje se uglavnom koriste kao izvor magijskih pe-
čata, dok se rituali opisani u posljednjim, u Hudu magiji ne
praktikuju.
U novije vrijeme, pojedini praktičari nastoje da uvedu
hinduistički panteon u Hudu kao alternativu hrišćanskom
sistemu Svetaca.

Regionalne razlike i Nju Orleans

Iako su osnovni elementi, Hudu, pa čak i naziv za ovaj
magijski sistem razlikuju se u regionima čak i državama.
Postoje metode Hudu magije karakteristične samo za Hu-
du specijalnog mjesta ili oblasti. Te tako imamo Texas Hu-
du, koji je pod uticajem latinoameričke folk magije i spiri-
tizma, ili Missisipi Hudu koji je osoben po specijalnom,
zlokobnom metodu magije naošenja štete poznate kao Mi-
sisipi čarobnjaštvo smrti, ili Ubijanje boli (u org, Mississippi
death conjure or Killing hurts) .
Tu je i jedan on najstarijih i posve osobenih sistema Hudua,
a to je Nju Orleans Hudu. Najčešće nazivan Hudu – Vudu
jer je Luizijani jako teško pronaći praktičara koji praktikuje
Hudu a ne praktikuje Nju Orleans Vudu, ili Kreole Vudu
osoben po tome što ne zahtijeva inicijacju, da bi se mogao
obavljati rad sa Loa duhovima. Štaviše, Dvoglavi doktori i
Mame sa raskršća (org.en. Crossroad mamas) poštuju i rade i
sa Svecima i sa Loa duhovima. Oni mogu ujutru ići na
Misu u obližnjoj katoličkoj crkvi a održavati spirtualne
Vudu sluzbu uveče u svojim kućama ili čak na ulici.
Mnogi tvrde da je rodni grad Hudua upravo Nju Orleans,
a neki cak za prelomne trenutke rođenja ovog sistema
uzimaju kraj 19. vijeka i vezuju ih za kultno mjesto u New
Orleansu, trg Kongo. Nedeljom, robovima je po crnom
kodeksu (tzv. Codex noire) bilo dozvoljeno okupljanje i
pjevanje nacionalnih pjesama i održavanje spiritualnih
plesova. A to je na svojevrstan način bio početak raznih
vrsta sloboda za robove, između ostalih, spiritualnih. Istina
je ustvari da se Hudu vjerovatno razvijao na više mjesta
odjednom, ali do 1970.e takva praksa je bila zabranjena
svuda osim u Nju Orleansu.


Na slici: Botanika koja prodaje potrepštine za
Hudu

Još jedan generalni uticaj na regionalni razvoj Hudu magije
(mada i na nacionalnom nivou) svakako su imali neki od
prvih, većih snabdjevača okultnog inventara, koji su kao
takvi neposredno, nametali svoj monopol i uticali na
formule koje su se koristile u Huduu. Na primjer, jedni od
prvih snabdjevača spititualnim potrebštinama u Sjedi-
njenim Američkim državama, između dva svjetska rata
(uglavnom u period između 1930 - 1950) bili su Neumann
i kasnije Novelty. Iz njihovih proizvoda će evoluirati, ono
što je danas u svijetu naširoko poznato kao Hudu proiz-
vodi.

Metode i mjesta moći

Iako popularna definicija kaže da je Hudu sistem folk ili
narodne magije, ja vas kao praktičar uvjeravam da Hudu
zna biti izuzetno ceremonijalan. Ne kao u ritualima visoke
magije, atame, pehar, pentakli, štapovi, ceremonijalne
odore, otvaranje i zatvaranje krugova, sve to predstavlja
stvari koje se u Hudu magiji ne koriste. Pa ipak dosta ritu-
ala i čarolija u korjenaštvu , neophodno je ponavljati uzas-
topno nekoliko dana, paliti svijeće, čistiti podove, kupati se
i paliti mirise, sve praćeno često tačno određenim (najčeš-
će neparnim, 1 to 3 ili 7, 9, 13 ) brojem recitovanja psalma i
molitvi. A opet veliki, ako ne najveći broj Hudu čarolija se
sastoji u paljenju tzv. uređenih svijeća (org.en. fixed can-
dles) što bi značilo, premazane odgovarajućim okultnim ili
Hudu uljem, urolanih u bilje ili poprskanih prahovima, i sa
urezanim simbolima ili magiskim pečatima, koji se u
papirnoj formi mogu staviti ispod svijeća.
Da bi smo najbolje razumjeli korjenaštvo, ili Hudu, možda
bi bilo najbolje da predstavimo osnovne metode rada i nji-
hovo porijeklo, jer generalno možemo govoriti o dvije vrs-
te metoda i tehnika koje se smjenjuju (što ne znači koriste
nezavisno jedna od druge) i to :

1. Afričko magijsko nasljeđe
‐ Magijski rad na mjestima moći (raskršća, vode,
groblja i hrišćanske crkve)
‐ Magija otisaka stopla (org.en. foot track magick) je
grupa tehnika, direktno nasleđena iz zapadno af-
ričkog spiritualnog rada, koja se odnosi na simpa-
tetičku magiju urađenu pomoću nečijeg otiska sto-
pala, ili mjesta na kome neko gazi, prolazi i sl.
Najčešće (mada ne isklljučivo) se ove metode
Okultna revija broj 1
17
odnose na nanošenje zla i najsilčnije su
balkanskom konceptu, nagaza, nagravisanja,
zakopavanja stvari (u Hudu magiji vrećica i tegli
ili boca) gdje će ciljana osoba preći preko toga.
Jedan primjer uključuje uzimanje zemlje sa nečijeg
otiska stopala, miješanje iste sa crvenom
paprikom, sirćetom i crnim biberom , stavljanje u
teglu i bacanje u rijeku koja teče iz grada, u
vrijeme kad Mjesec opada (ukoliko je moguće,
mjesečeve faze nisu obavezujuće za Hudu
praktičare). Ovakve čini, vjeruje se, služe da nat-
jeraju nekog da se odseli, ode daleko od nas ili
nas prosto ostavi na miru.
‐ Ritualno čišćenje prostora i pranje podova - koje
se obavlja ili ritualnim čišcenjem metlom ili raz-
nim kupkama za podove, od kojih je svakako
najpopularnija, a po mnogima i najmoćnija tzv.
kineska kupka (u osnovi mješavina deterdženta ili
sapuna sa etarskim uljima azijskih aromatičnih
biljaka, kao što su limunove trave, citronele, ver-
tivera i vlakana sa nove metle). Metlom se briše sa
unutra ka napolju, a posle se često pod opere po-
menutim kupkama (org.en. floorwash , doslovno
podoper ili podoperač), da bi se na kraju poprskao
Svetom Vodicom , ili Hudu kolonjskim voidcama,
ili pak lagano poprska nekim prahom. Pranje
podova u Hudu magiji nije isključivo protje-
rujućeg karaktera, kako bi bilo lako pretpostaviti,
razne kupke za pod se koriste da privuku partne-
re, mušterije, pozitivne duhove isl., te mogu
sadržati sastojke poput braon šećera ili cimeta.
‐ Ritualno ili obredno kupanje - je jednostavno
spiritualna praksa pranja tijela, uz pomoć raznih
magijskih kupki. Često se savjetuje da ovakve
kupke prethode ozbojnijim činima i ritualima, u
apotropijskom radu, ali i za privlačenje ljubavi,
partnera i novca na primjer. Izvorno, ovakve
kupke su imale svrhu pročišćenja ne samo tijela
već i duha, kao i svrhu u inicijaciji, dok su sa
evropskim uticajima dobili raznovrsnije uloge
(vidi kasnije u tekstu)
‐ Polaganje trikova, križanje i raskrižavanje - su
metode koje su često usko povezane sa magijom
otisaka stopala i podrazumijevaju polaganje ili
prosipanje stvari po podu, najčesće u obliku X
slova, otkuda i naziv kiržanje ili prekrižavanje
(org.en. crossing) , pri čemu osoba koja nagazi
ovako prosut prah ili recimo Ratnu vodu (org.en.
War Water, voda u kojoj su potopljeni ekseri dok
ne zahrđaju) postaje prekrižena (org.en. crossed)
ukleta (org. en. hexed, cursed) ili otrovana kroz
stopala (org. en. feet poisoned). Takva stanja se
“liječe” vezivanjem apotopijskih premeta za član-
ke, raznih korjenova (npr. korjenova nekoliko
vrsta biljaka iz roda Virburnum) ili postavljanjem
srebrnih novčića u cipele, što je ujedno i zaštita od
ovakvih bačenih, položenih “trikova” (org. en.
Lain tricks)
2. Evropske, kabalističke i hrišćanske (i eventualno
druge tradicije u maloj mjeri) metode
‐ Upotreba bilja, minerala (neorganskih materija) i
životinjskih djelova prema anglo-germanskoj
tradiciji i vjerovanjima vezanim za iste. Ovo je
posebno uticalo na formule koje se koriste u Hudu
magiji, pa se tako, npr, ranije pomenuta spiritu-
alna kupka za uklanjanje zla i pročišćenje najčešće
pravi kao infuz od izopa ili miloduha (Hyssopus
officinale) često uz dodatak soli, ponekad i rute,
petrovca, bosiljka i sl. Takva kupka se posipa niz
sebe, ili se u njoj potopi cijelo tijelo 9 ili 13 puta, a
često se čita Pokajni Psalm 51, i na taj način se
praktičar čisti od grijeha , zla i križanja, pogotovo
ako ih je sam, čineći nepravdu na sebe navukao.
‐ Korištenje judeo–hrišćanskih talismana i pečata i
srednjevjekovnih grimoarija ( vidi ranije u tekstu )
‐ Korištenje hrišćanskih molitava i Psalma, Božjih
imena i sl.
‐ Vjerovanja vezana za predmete iz domaćinstva,
makaze, metle, hleb, so, biber, djelovi tijela itd.
‐ Sporadična, i često individualna upotreba sistema
Mjesečevih faza/mijena i astroloških korespon-
decija i zodijaka. Veliki uticaj ima i okultni sistem
korepodencija boja , što se posebno ogleda u upo-
trebi bojenih svijeća i tkanina u raznim bojama za
pravljenje vrećica/talismana. Pojedini Hudu prak-
tičari konsultuju sisteme korespondencija dana u
nedjelji i planeta i predloženih vrsta magij-
skog/spiritualnig rada pogodnog za te dane ,
najčešće prema Kjuču Kralja Solomona.

Okultna revija broj 1
18


Na slici: Nju Orlins Vudu Kraljica Mari Levo

Mjesta moći u Hudu magiji predstavljaju kultna mjesta ,
gdje su spiritualne energije jake. Takođe ta mjesta su često
vezana za pretke ili obožavana bića i mogu biti njihova
staništa. Taj koncept balkanskim narodima je vrlo poznat,
jer i mi imamo svoja raskršća, groblja, vodenice i sl.
U Hudu, i kao i sistemima izvedenim iz zapadnoafričkog
Vudua (kasnije preseljenog na Haiti , a vremenom u ostale
djelove svijeta) postoje neka osnovna mjesta moći, od
kojih izdvajamo četiri univerzalne kategorije (u svim
tradicijama i podgranama sistema) i to:
1. Groblja – povezana su sa predačkim kultom iz Afrike.
Hudu praktičari nabavljaju nezamjenjivu zemlju sa groblja
(org. en. graveyard dirt) koja se za razliku od balkanskog
ekvivalenta, koristi i u pozitivnom, i u negativnom radu.
Štaviše, možda češće u pozitivnom. Duhovi čuvari groblja
se odobrovoljuju traženjem dozvole i poštovanjem, osoba
ulazi, uzima zemlju sa određenog broja grobova (recimo sa
osam nepoznatih grobova i jednog dječijeg, za magiju
iscjeljivanja) a onda „plaća“ viskijem i srebrenim
novčićima, nekad i slatkišima. U Nju Orleans Huduu, a
pod jakim utjecajem Vudua, vjeruje se da na groblju borave
tzv. Baroni, ili porodica Cimetre, familija Loa duhova
smrti. Smatraju se izuzetno moćnim, šaljivim i vulgarnim, i
vole viski kao i cigarete, otuda se ponekad takve ponude
ostavljau prilikom sakupljanja zemlje sa groblja. Groblja
služe i za raznovrsne rituale, recimo pravljenje boca koje
treba da ućutkaju osobu koja širi tračeve i laži, ili na drugi
način čini veliku štetu riječima. Takva boca se nakon što
je napunjena sastojcima, i posvećena riječima moći (Psalm
31:17-18 za ovu priliku) bude zakopana i ostavljena na
groblju.
2. Raskršća - raskršća su kultna mjesta gdje se spajaju
putevi, samim tim i energije, i gdje obitavaju htonski
duhovi. U hudu magiji na raskršćima se pravi pakt sa
„Crnim čovjekom“ koji je personifikacija poznatog Vudu
Loa duha , Tata Legbe (org.en. PaPa Legba) , često u ranim
bilješkama o afričko-američkoj zajednici i crncima
pogrešno poistovjećivan sa Hrišćanskim Đavolom. Na
raskršćima se ostavlja preostali vosak od rituala sa
svijećama , ostavljaju se ponude ili prosipa tečnost kojom
su se ritualno prali podovi. To su samo neke od praksi. U
Nju Orleansu, ženski praktičari (posebno oni koji prakti-
kuju i rad sa Loa duhovima) se ponekad u tipičnom
južnjačkom slengu nazivaju Mame sa Raskršća. U Nju
Orleansu ljudi jako poštuju Tata Legbu, i često izvode
jednostavan ritual gdje na sve četiri strane raskršća bace
po tri slatkiša i po jedan novčić i izgovore želju odlazeći
bez osvrtanja sa čvrstom vjerom kako će im Legba pomoći
u ostvarenju iste.

3. Vode – rijeke i mora služe za obavljanje reznih rituala,
često osobađajućih. Hudu praktičari vjeruju da je Bog
stvorio vode da zadrže i odagnaju zlo od ljudi, pa se često
na rijeci bacaju stvari kojih se želimo osloboditi, ili čini sa
teglama u kojima se ljudi ili druga bića protjeruju (vidi
primjer ranije u tekstu), takođe ritualno kupanje se pone-
kad obavlja u njima. Plava boja morske vode plaši ljutite
duhove (tzv. haints) a sama mora i okeani su po Nju Orle-
ans Vudu Hudu tradiciji povezani sa Jemajom (org.en. Ya-
maya ili Yemonya) Vudu Loa duhom brižne prirode, koja
donosi smirenje i razbijanje blokada. Često se za tu svrhu
nose sedam bijelih ruža koje se bacaju u vodu uz molitve
majki sedam mora nakom čega se tijelo 7 puta potopi u mor-
skoj vodi. Hudu praktičari odlaze na vode i, sakupljaju vo-
de sa pet izvora (rijeka, more, kišnica, česmena ili izvorska,
i Sveta vodica) miješaju, te koriste kao Vodu Mira (org.en.
Peace water) koja se koristi u pozitivnom radu i kao
odgovor na tzv, Ratnu vodu.
Na slici: Boginja Jemanja

Okultna revija broj 1
193. Katoličke crkve – Sveta mjesta gdje Huduisti odlaze da
se mole Avramovom Bogu, Hristu i Svecima, uzimaju
Svetu Vodu, primaju krizme i Blagoslove. Nasuprot popu-
larnom uvjerenju, i odsustvu institucializovanog morala i
etike, Hudu ljudi su vrlo često predani i vjerni Hrišćani.
Između ostalog često koriste hrišćanske relikvije u svom
radu, oslikane svijeće u staklu, tzv. novene, medaljone
svetaca i slično. U Nju Orleansu postoji legenda o Vudu
kraljici Mari Levo (org.en. Marie Leveaux) koja je je jednom
prilikom provela (po nekim verzijama) tri dana u crkvi , sa
ljutim paprikama u ustima , u tihoj molitvim, te je istim
ritualom osobodila zločinca od, do tada, sigurne presude.

precizno prikazuje praskus i razlike Vudu i Hudua u
Luizijani.

Reference:

Istorijat.Hudua.,.konsultovani.izvori:
http://www.luckymojo.com/hoodoohistory.html
Hoodoo herb and root magick od Catherine Yronwode
Hudu u poularnoj kulturi
Voodoo Hoodoo spellbook od Denise Alvarado, Guide to
serving Seven African Powers od istog autora
Hudu je tema mnogih bluz pjesama, sama riječ, raskrsnice i
čuvene hudu vrećice, inspirisale su mnoge bluz umjetnike.
Štaviše neki su navodno stekli umijeće sklapajući pakt sa
„Crnim čovjekom sa raskršća“. Jedan takav čuveni notorni
primjer je slučaj gospodina Roberta Džonsona (org.en.
Robert Leroy Johnson), premda je kasnije utvrđeno da se
vrlo vjerovatno radilo o Tomiju Džonsonu (org.en. Tommy
Johnson), prijatelju ranije pomenutog. On je tvrdio da ga je
čovjek sa raskršća naučio da svira gitaru, tako što je otišao
na raskršće u ponoć, gdje mu je veliki crni čovjek, pojavivši
se u ponoć „naštimovao“ gitaru, pa mu je dao nazad u
ruke, nakon čega je ovaj postao izuzetno poznat i vješt
umjetnik na gitari.
www.luckymojo.com/crossroads.html ,
Charms spells and Formulas od Ray T Malborugh –a
http://www.examiner.com/voodoo-in-new-
orleans/denise-alvarado kosultovanu u dijelu vezanom za
Kongo trg i Marie Leveaux legendu
Grobljanske čini za ućutkivanje osobe, prafrazirano sa
http://herb-magic.com/aloes.html


Jedna od starijih , a i danas dobro poznatih Bluz numera
Hudua je Hoodoo Lady Blues od Artura Krudopa (org.en.
Arthur Crudup). Zatim tu su primjeri poput Louisiana
Hoodoo blues od Ma Rejni (org.en. Ma Rainey), ili od Bo
Didlija (org.en. Bo Diddley) Who do You love koja govori
o muškarcu koji je koristio Hudu trikove da privuče djevoj-
ku.
Hoodoo je važan motiv u filmu Ponoć u vrtu dobra i zla pre-
ma romanu Džon Berendt (org.en. John Berendt), pominje
se u popularnoj seriji Lovci na Natprirodno (org.en. Super-
natrual), a radnja filma Ključ od kosti/ju (org.en. Skeleton key)
formira se oko Hudu prakse u Nju Orleansu, i u većini vrlo

Na slici: Blagosiljanje i posvećivanje tri Moudžoa
Okultna revija broj 1
20
Magija Sveća
Fr. Hermes Primus Trismegistos

Primena sveća u magijskim ritualima datira još od same
spoznaje magije, od starog veka i najstarijih vremena.
Naime, još u Egiptu, Mesopotamiji, Vavilonu, u sumerskoj
civilizaciji, Indiji, Persiji, Staroj Grčkoj i naposletku Rimskoj
imperiji, voskarski zanat bio je veoma cenjen i tražen, a
mnogi veleposednici i vladari imali su svoje voskare koji su
izrađivali sveće posebno za njih i njihove duhovnike,
gurue, sveštenstvo, vračeve i magove.
Ponekad su i sami magovi izrađivali svoje sveće, koje su
posebnim ritualom namene, inicijacije izrađivali za
unapred pripremljene magijske obrede. Samo svojstvo
voska u ezoteričnom svetu, pored osnovne, održavanja
plamena, imao je i dublje ono metafizičko svojstvo,
isčezavanja određenog već nanetog magijskog uticaja, od
strane istog ili drugog maga, ali i „lepljenje“ čini za subjekt.
Pored ovih svojstva, sveće u spirituanom svetu,
predstavljaju sam subjekt, bilo da je on fizički egzistentan
ili je prisutan samo kroz duhovno polje, te se putem sveća
prizivaju razni duhovi, demoni i duše pokojnika, potom,
božanstva i polubogovi (sefiroti, anđeli, deve i sl.), koji se
putem ovog kanala vizuelizuju i daje im se fizički oblik.
Sveće, dakle, predstavljaju kanal na koji se putem sinteze
svesti i podsvesti vezuje mag, kroz spiritualnu auru i
astralno telo, za subjekt, a potom, svojom voljom deluje na
njega ili prima podatke o budućim i prošlim događajima u
vidu vizija ili pretskazanja.


Na slici: Elifas Levi
Elem, još je Elifas Levi, poznati okultista, gnostik i
teoretičar magije, najviše u domenu Kabale postavio u
svom delu „ Taranscedentalna magija“, tri osnovna
principa - zakona magijskog delovanja, koji su primenjivi i
na oblast u engleskom govornom području poznatijom pod
nazivom: Candle Magic, odnosno Magija sveća. Prvi
princip Visoke magije ( High Magic), kod Levija je u
saglasnosti sa Alisterom Kroulijem i njegovom čuvenom
devizom: „Čini što ti je volja!“ („Do What Thou Wilt!“), te
Levi kaže da je osnovni princip Visoke magije, jaka volja,
koja mora nadjačati vaše psihičke barijere (predrasude,
strahove, bes i sl.) i bezkompromisno se fokusirati na sam
subjekt. Levi govori da Vam je za ovu radnju najpre
potrebna bezuslovna i potpuna koncentracija, koju ćete
postići transcedentalnim meditacijama i ulaskom u astralni
svet – astralnim putovanjima, gde će Vaša duša naći svoj
mir i svoj stepen delovanja i na taj način ćete moći da
izbegnete uticaje i ometanja spoljnog – fizičkog sveta, kao
što su elektromagnetna zračenja računara, TV uređaja, el.
aparata, mobilnih telefona, podzemnih voda i sl.
Kada dođete u stanje potpune koncentrisanosti i pustite
vašu volju, odnosno uperite misli ka osobi na koju želite da
delujete ( obratite pažnju da misli budu, čiste, jasne, bez
premišljanja) dolazimo do drugog Levijevog principa
Visoke magije, koji se bazira na Zakonu astralnog tela. Ovaj
zakon iako uslovljen prvim principom, predstavlja most
između Vas, kao magičara i subjekta, koji zapravo vrši
funkciju objekta, na kome se prikazuje u fizičkom smislu
vaša volja. Usled dobrog energetskog balansa u Vama i
ispravnim postupanjem, moći ćete da vašu volju prenesete
na subjekt, ma gde se on u datom trenutku nalazi i na taj
Okultna revija broj 1
21

način, ulaskom u njegovo nesvesno astralno polje i
spiritualnu auru, utičete na mentalnu i fizičku auru i time
delujete da osoba na fizičkom i mentalnom planu oseti
delovanje vaše volje, kroz događaje koje će inicirati
podsvest objekta ili direktnim putem, kroz preslikavanje
događaja iz vaše vizuelizovane psihološke slike, nastale
vašom voljom. Događaji se ne moraju dogoditi, baš u
skladu sa odrazom iz percepcije vaše slike, ali suština mora
biti simetrična ili efekat na subjekt isti. Najzad, dolazimo i
do trećeg principa Elifasa Levija, koji se odnosi na
korenspodenciju, ili uzajamno delovanje Kosmosa, kao
globalnog pokretača i Vas kao lokalnog. Potrebno je da se
stavite u položaj gde ste Vi Kosmos i da kontrola svakog
događaja, zavisi upravo od Vas, vaše volje, slike koju
zamislite i astralne proekcije te volje na dati subjekt, koja će
biti ostvariva samo pomoću ove korenspodencije. Ako
Vam je ovo jasno, sigurno se pitate, kakve to ima veze sa
svećama?
Dolazimo i do toga. Dakle, kao što sam već spomenuo
sveća predstavlja energetski ključ i kanal putem koga
vršimo sam ritual ili obred. Sveće su prisutne u svim
religijama, kako ovim današnjim, tako i onim zamrlim,
starim religijama, koje su donekle prisutne u tajnim
društvima, verskim organizacijama i krugovima paganskih
religija. Svojstvo sveća, dakle, poznato je već milenijumima
i nalazi primenu od onih svakodnevnih, poput
osvetljavanja i grejanja prostorija, pa do onih ezoteričnih,
kroz meditativno polje, religijske obrede i magijske rituale.
Osnovni sastojak sveća jeste vosak, mada se u današnje
vreme dodaje i značajna količina parafina, te se ove
parafinske sveće karakterišu bržim sagorevanjem, ali i
oslobađanjem velike količine enzima u gasovitom stanju
koji utiču na moždane procese i mogu rezultirati kao nus
pojave, pa se upotreba ovih sveća izbegava u meditativnim
procesima, jer može doći do potpunog neuspeha ili obrta
prvobitne želje u pežorativnom smislu, a u najmanjoj meri
sam kontakt sa subjektom može biti narušen, te će višak
energije koju ste trebali da prenesete na subjekt, ostati u
vama i rezultirati glavoboljom, pojavom povišene
temperature ili nervoze, koja prelazi u hroničan umor, ili
pak ukoliko rituale izvodite noću, možete imati veoma jake
košmare ili se probuditi sa glavoboljom, upalom mišića ili
ćete se ceo dan osećati loše, uz mučninu i vrtoglavicu.
Hand made – ručno izrađene sveće su najbolje za ovu
upotrebu ili ukoliko ste kadri da se upustite u izradu
sopstvenih sveća, možete eksperimentisati sa dodavanjem
sopstvene krvi ili krvi određenih životinja, kao i ostalim
životinjkih fluida (zmijski otrov, mast i sl.), ali i drugih
sopstvenih telesnih tečnosti ( menstrualne krvi, pljuvačke,
mokraće, sperme i dr.) Upravo ovakve sveće daju najbolji
magijski uspeh, pod uslovom da su već namenjene za
određeni ritual ili magijsku praksu ili pak osobi koja će
predstavljati subjekt, ali se morate držati i prethodna tri,
gore navedena zakona. Upotreba ovakvih sveća poznata je
kod stare keltske religije, Druida, potom u Visokoj
Egipatskoj magiji prizivanja demona i „podizanju“
pokojnika, o kojoj govori Alister Krouli u „Nekromantiku“,
jer krv kao veoma moćan fluid, direktno pri sagorevanju
vezuje Vašu auru sa onostranim i tako Vam omogućava
brži ulazak u spirutualni svet, a predstavlja i svojevrsnu
žrtvu kojom umilošćujete sile magijskog sveta. Džerald
Gardner u svojoj „Knjizi Senki“ piše o upotrebi ovih sveća
kod nekih grupa jeretičkih sveštenika, kao i kod Vitezova
Templara i Ružinog krsta, ali i kroz obrede Satanske crkve,
Antoana Šandora la Veja, čiji su pripadnici koristili sveće sa
menstrualnom krvi i spermom u ritualima orgija i
prizivanju princa Tame. Gardner govori da nikako ne treba
koristiti i sveće lojanice u svrhu meditacija ili isceljivanja,
već da one mogu poslužiti samo za magijski napad i to na
zdravsvenom planu. Sada kada imate elementarno znanje
o ovoj oblasti treba pristupiti izboru sveća.
Kako izabrati adekvatnu sveću za ritual ili
meditaciju?
Najpre ćemo poći od oblika sveće i njene veličine. Oblik
sveća može biti raznolik, te upravo to dovodi do zabune u
odabiru sveća. Iz neznanja ljudi često koriste sveće čiji je
oblik zanimljiv i nesvakidašnji, neznajući da izrada ovih
sveća je mašinska i da će se odraziti veoma slabim
uticajem, ako se uopšte i odrazi. Naime, treba se odlučiti na
standarde koji se koriste vekovima. Sveća mora biti
izdužena, valjkastog oblika, pri vrhu može biti kupasta, ali
nije neophodno, dok pri dnu mora biti ravna. Dakle,
dužina sveće nije nešto naročito presudna, stim što se
preporučuju sveće dužine od 6cm do 18cm, zbog dužine
sagorevanja. Naravno na dužinu trajanja plamena sveće
utiče i njen prečnik, koji kako sam već naveo mora biti
manji od njene dužine ( visine ), te se savetuje da u skladu
sa ovim pravilom prečnik sveće proporcionalno varira od
0,6cm do 9cm. Najprigodnije sveće za magijske rituale su
dimenzija h = 6-9cm, R= 3-5cm, ručno izrađene od voska.
Glazura na sveći nije neophodna, ali je dobra za ispisivanje
određenih simbola (magijskih, astroloških, sanskrita i dr.),
dok se upotreba rebrastih i spiralnih sveća nalazi u
meditacijama, gde se čak može uz klasične sveće dodati i
neznatan broj sveća u malim metalnim kalupima,
standardnih dimenzija h = 1,5cm, R = 3cm. I sveća svernog,
kvadralnog i piramidalnog oblika. U procesima meditacija,
naročito u tantrističkim i transcedentalnim, kao i onima
gde se otvaraju čakre dolazi do uporedne primene
Okultna revija broj 1
22
mirišljavih sveća, štapića i eteričnih ulja u glinenim
posudama ispod kojih je smeštena mala sveća, radi
isparavanja. Najpre treba suštinski razdvojiti ova dva
rituala: magijska evokacija i meditacija. Kod meditacija,
dozvoljena je primena gore pomenutih sveća, jer se
vezivanje sa spiritualnim svetom odnosi direktno na Vas i
plamen sveće, kao i mirisi samo doprinose višem stanju
uma, što je krucijalan faktor za uspeh meditacije i
podizanja svesti na viši spiritualni nivo u cilju jačanja i
širenja vaše spiritualne aure i pronalaženju pomenutog
unutrašnjeg mira. Ista je primena i za meditacije koje se
završavaju transom, jakim vizijama i sl. Ipak, polje
magijskog uticaja zahteva stroga pravila, naročito ako ste
početnik. Posle dobro i kvalitetno urađene meditacije, treba
postaviti odabrane sveće, prethodno dobro primenjene za
magijsko delovanje ili evokaciju.
Kako pripremiti sveće za određene magijske
obrede?
Na početku krenućemo od boja samih sveća i njihovog
odabira u skladu sa pravilima. Boje sveća mogu varirati,
mada osnovne 4 boje (bela, plava, crvena i zelena),
predstavljaju 4 elementa, 4 godišnja doba, 4 boje u Maloj
arkani Tarota, 4 vrste znakova zodijaka 4 strane sveta, 4
kraka krsta i sl. Pored ove 4 boje mogu se javiti i druge
(roze, purpurna, žuta, siva, zlatna, srebrna, crna, braon,
narandžasta, boje meda), i svaka od ovih boja i njihovih
nijansi, odnosno varijacija ima svoju posebnu primenu i
ritualni značaj. Putem osnovne 4 sveće se u skladu sa 4
elementa i 4 strane sveta, posvećuju osnovna magijska
oruđa:


• Bela-sever-element Vazduh-mač ili atem (obostrano oštar
bodež)
• Crvena-jug-element Vatra-štap ili palica
• Plava-zapad-element Voda-kupa ili pehar
• Zelena-istok-element Zemlja-tanjir ili disk-pentakl
Dok se ostala magijska oruđa, poput Tarota, posvećuju
putem sve 4 sveće dobro postavljene na 4 strane sveta. Ove
sveće, kao i ostale mogu imati i sekundarne funkcije,
odnosno direktnu magijsku primenu i uticaj na subjekt, i
to:
• Crvena – sexualna strast, snaga i jaka energija
• Roze – privlačnost, ljubav, ostvarenje želje
• Narandžasta/Braon – fleksibilnost, otvorenost i
zadovoljstvo
• Žuta/Zlatna – samopouzdanje, šarm i poverenje
• Zelena – novac, poslovni uspeh i plodnost
• Plava – strpljenje, umirenje bolova, psihičko smirivanje i
zdravlje
• Purpurna/Crna – ambicije, moć, dominacija i vlast, ali i
smrt
• Bela/Siva/Srebrna – duhovni mir, snovi, strahovi
• Boja meda/Oker – emocije, spajanje, emotivni odnosi,
brak
Kao što primećujete, imamo 9 verzija primene sveća u
magijskoj postavci, stim što se pomoću ovih objašnjenja sve
funkcije mogu primeniti i u pozitivnoj, kao i u negativnoj
konotaciji, a svaku inicijaciju zasebno možete pronaći u
ovih 9 kategorija.
Kada smo rešili nedoumice oko primene boja i oblika
sveće, potrebno je svaku sveću posebno pripremiti za
magijsku upotrebu. Najpre morate pronaći odgovarajuče
eterično ulje u skladu sa bojom i magijskom evokacijom
koju želite da obavite. Na primer ulje jasmina ili đurđevka
za crvenu sveću, borovo ulje za zelenu, kantarionovo ili
Okultna revija broj 1
23
ulje cimeta za žutu, ulje lavande ili koliandera za
purpurnu, a čičkovo ili ule bosiljka za plavu.
Ukoliko pak, ne uspete da pronađete odgovarajuće ulje za
određenu boju i magijsku evokaciju možete za svaku sveću
upotrebiti obično, kupovno, jestivo ulje, dobijeno hladnim
ceđenjem iz žitarica (suncokret, ječam, kukuruz, kikiriki i
sl.), ili pak ukoliko nemate pristup eteričnim uljima koja se
koriste za aroma terapiju upotrebite hladno ceđeno,
maslinovo ulje ili bademovo ulje, koje je tekođe, odlična
zamena za ostala eterična ulja. Izabranim uljem treba dobro
utrljati sveću i to krenite od centra pri vrhu ka spolja, a
potom utrljajte ulje po obodima kako bi ste dobro završili
inicijaciju sveće u prizmu magijskog sveta. Dok oba1vljate
ovaj proces miropomazanja sveće, usmerite misli i svest na
magijsku evokaciju koju želite da prizovete ili učinite, tako
ćete lakše ući u astral i uspostaviti brži i lakši kontakt sa
subjektom na koga se odnosi sama magijska praksa.
Po okončanju procesa miropomazanjai posvećivanja sveće
ispišite svoju magijsku prosidbu na sveći, odozgo ka dole,
u cilju boljeg vezivanja i „kačenja“ za sam kanal. Ova
prosidba može biti ispisana i na maternjem jeziku, mada se
kod današmjih vrhunskih magičara poput Aleksa Sandersa
ili Starhouk, mogu naći i tablice sa magičarskim alfabetom,
koje su veoma korisne i primenjive u ovu svrhu, kao i
tablice Runa ili sanskrita. U skladu sa astrološkim
aspektima u danima kada izvodite ritual, ispišite po obodu
sveće i odnose među planetama ili neki dominantan
aspekt, kao npr. Mars trigon Venera za ljubavnu inicijaciju.
Takođe morate obratiti pažnju na položaj Sunca i Meseca u
datom trenutku, kao i na Mesečeve mene ( u kojoj je fazi,
rast ili opadanje). Za poboljšanje novčane situacije po
zelenoj sveći, koju ste prethodno miropomazali borovim
eteričnim uljem ispišite magijsku prosidbu i pazite da je
Mesec ili tek mlad ili u fazi rasta do polovine, ali i da nije u
lošem aspektu sa Suncem ili da nije u padu ili izgonu (npr.
Mesec u Škorpiji). Knjiga Efemerida bi Vam bila od koristi
pri odabiru dobrih dana za izvođenje rituala ili male
astrološke tablice koje izlaze za svaku godinu. Ispisivanje
po sveći vrši se crnim tankim markerom ili markerom neke
flurescentne boje, ukoliko je sveća crne boje ili neke tamne
boje, a u određenim situacijama, simboli se ispisuju i šilom
ili drugim oštrim, tankim predmetima, poput bodeža ili
igle.


Sledeći korak u praksi se pokazao kao najvažniji korak pri
samom ritualu, ali pod uslovom da su svi predhodni uslovi
ispunjeni i precizno ostvareni. Naime, reč je postavljanju
sveće u svećnjak ili posudu sa peskom zbog voska koji
pada, koja bi trebalo da se nalazi na vašem magijskom
oltaru ili stočiću ispred Vas, postavljenom suprotno od
vrata prostorije, na sredini ili severnoj strani, ukoliko se
nalazite na severnoj hemisferi zemlje, ili pak južnoj strani
ukoliko ritual vršite na južnoj hemisferi zemlje, kao što je
opisano u knjizi Karlosa Kastanjede „Drugi krug moći“.
Oltar ili improvizacija oltara mora biti naspram Vas, koji bi
trebalo da zauzmete sedeći položaj, kao pri meditaciji –
položaj lotosovog cveta ili sa ukrštenim nogama (turski
sed), ali obratite pažnju da vam sve na oltaru bude
dostupno rukama dok sedite, kako bi ste se što bolje
osećali. Prionite na posao!
Kratko uputstvo pri izvođenju samog
rituala!
U sedećem, gore navedenom položaju, fokusirajte se na
svoju volju, gledajte u plamen sveće i dok izgovarate
magijske sekvence, vizuelizujte kroz plamen uspeh vaše
magijske prosidbe, koja izlazi iz Vas i Vašeg uma. Usmerite
Vašu energiju na sveću i šapatom ponavljajte „prosidbu“, a
radi bolje veze sa subjektom, možete gledati u fotografiju
samog subjekta, ukoliko je posedujete, ili držati u levoj ruci
neki predmet koji pripada osobi, za koju vršite ritual, a
ukoliko ne posedujete ništa slično, jednostavno desnom
rukom (kažiprstom) ili bodežom, dodirnite sveću na dnu,
radi prenosa energije i bržeg upliva u spiritualnu auru
osobe. Po završetku rituala možete jednostavno ugasiti
sveću i gledati dim zamišljajući da je to snaga vaše magije
koja zatvara krug, energija odlazi u Kosmos i munjevito se
obrušava na subjekt, ili možete ostaviti sveću da dogori do
kraja, a sav vosak koji ostane na svećnjaku ili u posudi sa
peskom zamotati u tamnu tkaninu ili u tamnu vrećicu i
time označiti uspeh vašeg rituala. Sveća koja je već
namenjena nekoj osobi ili nekoj evokaciji, može ponovo biti
upotrebljena, samo za taj ritual ili dotičnu osobu, a nikako
za nešto drugo. Kada ste čitavu ceremoniju završili, lezite
na neko udobno mesto, šake stavite sa strane, dlanovima
otvorenim na gore, zamislite sebe kao drvo na proplanku, a
potom se fokusirajte na svoju kičmu, počev od vratnih
pršljenova, pa postupno do kraja i osetite kako Vam
Okultna revija broj 1
24
energija izlazi kroz čelo i dlanove. Time vršite razmenu
kosmičke energije, izbacujući negtivnu u kosmičko polje,
koja će ponovo postati kreativna i pozitivna i vratiti se u
Vas.

Srećno!!!
Fr. Hermes Primus Trismegistos je rođen 21. Juna 1983.
godine u Beogradu, kao Miloš Dimitrijević. Završio Treću
beogradsku gimnaziju i Muzičku školu „Stanković“ na odseku za
jazz gitaru i teoretskom odseku. Školovanje nastavlja na
Beogradskom univerzitetu uporednim studijama na Filozofskom
fakultetu na grupi za filozofiju i Fakultetu političkih nauka na
politikološkom smeru. Ipak 2005. godine napušta studije u
Beogradu i odlazi u London na FAS (Faculty for Astrological
studies) i završava osnovne akademske studije 2009. 2010.
Godine prijavljuje doktorsku tezu pod naslovom „Analiza snova
savremenim astrološkim tehnikama“, takođe na FAS-u. Od 1999.
Godine počinje njegov istraživački i praktični rad u oblasti
hermetizma i magičarskoj praksi u čemu se posebno izdvaja rad
sa divinacijskim disciplinama, naročito Tarot kartama i u oblasti
Karmičke astrologije. 2009. Godine osniva Lust-creative
consulting, kreativno parapsihološko savetovalište koje prestaje sa
radom septembra 2011. Pisao je za nekoliko časopisa u Srbiji i
SAD i član je nekoliko astroloških organizacija, među kojima se
posebno ističe članstvo u ISAR-u, gde dobija status profesora
astrologije.
VEOMA BRZ METOD
ASTRALNE PROJEKCIJE
Kruna dosadašnjeg rada je osnivanje prve visoko obrazovne
institucije u oblasti Hermetizma : Akademia Hermetica, 2011.
Godine u kojoj spaja sve hermetičke discipline pod „istu kapu“ i u
sintezi istočne i zapadne okultne tradicije započinje i rad na
projektu PFI Srbija.
1. Opusti se i uđi u trans brojeći od 7 - 1. Ne treba
vizualisati silazak merdevinama i sl. Važno je osetiti
propadanje prema dole, sve dublje i dublje.
2. U mašti nacrtaj beli krug oko sebe.
3. Ispuni se svetlom i energijom.
Živi i radi u Beogradu i Zrenjaninu, gde se nalaze dva
odelenja njegove Akademije i njegova radionica za izradu
magičarskog oruđa i drugih magičarskih predmeta.
4. Otvori svoju aktivniju čakru. Jednostavno oseti
energiju kako se spiralno sve više odmotava u sve
većim krugovima prema napolje.
5. Zamisli da iznad tebe visi jedan konopac okačen na
tavanici. Pruži ruke iz tela i uhvati konopac. Oseti
čvrsti debeli konopac u rukama i počni se penjati
rukama prema gore po konopcu. Ne pokušavaj
vizualisati ovaj konopac. Ova akcija stvara snažni
pritisak na astralno telo u jednoj točki. Osetićeš razne
senzacije, povećanje težine, vibracije, kovitlanje,
paralisanost. Ne obračaj pažnju na ove senzacije jer će
te to samo omesti u koncentraciji. One su samo
prirodni rezultat protoka energija kroz nadije.

6. Sledeće što ćeš osetiti je to da se izvlačiš napolje i
oslobađaš tela.
Ova metoda je direktna. Ona dramatično skraćuje potrebno
vreme za projekciju. Kad se počneš penjati uz konopac
projekcija će nastupiti veoma brzo. Brzina ovog metoda te
može uplašiti. Sve će se desiti suviše brzo.
JOŠ BRŽI POSTUPAK
1. Idi u krevet ili sedi u fotelju.
2. Uđi u trans.
3. Počni se penjati uz konopac.
Okultna revija broj 1
25
Vidovito istraživanje
enohijanskih Aetira
Frater Terion

Enohijanska Magika je jedna od najkompleksnijih i
najfascinantnijih grana zapadne ceremonijalne magike.
Ovaj sistem, koji su originalno Džonu Diju i Edvardu Keliju
prenela bića koja su sebe nazivala "andjelima", nije bio
upražnjavan od kako su se njih dvojica razišli. Zlatna Zora je
koristila deo ovog sistema i razradjivala ga kako bi stvorila
svoju vlastitu verziju. Ipak, najveći deo ovog sistema je još
uvek ostao opskuran i nedovoljno istražen, čak se neki
magičari i plaše Enohijane verujući da je to sistem koji je
demonski i koji može da im na neki način naudi.
Moja vlastita istraživamja i eksperimenti sa Enohijanskom
Magikom su u početku uglavnom uključivali vidovito istra-
živanje Aetira, što je po mom verovanju, a i mnogih drugih
uključujući i Kroulija, predstavlja inicijacijsko iskustvo, vo-
deći magičara dublje u stanja uma i šireći njegovu svest.
Metod koji ja koristim da vidovito istražim Aetir je veoma
jednostavan i ne iziskuje pomagala ili ritualne potrepštine,
već samo otvoreni um i srce.

Procedura za Vidovito istraživanje enohijanskog
Aetira

1. Ako je paljenje sveća i mirisa način na koji vi pripremate
hramovski prostor uradite tako, a zatim izvedite neki tera-
jući ritual. (na primer manji terajući ritual pentagrama).
2. Izrecitujte Devetnesti enohijanski ključ (koji se takodje
zove i Priziv 30 Aetira), umećući na pravo mesto (posle
praf...) ime Aetira koji želite da istražite.
3. Nakon toga vibrirajte imena vladara Aetira.


Na slici: Slova enohijanskog alfabeta, njihov
engleski ekvivalent i njihova brojna vrednost

4. Budite spremni za vidovito putovanje, Aetir bi trebalo da
se tada otvori. Možete da koristite kristalnu kuglu ili neku
drugu magijsku reflektujuću površinu, ako želite, i da čekate
dok se vizija ne pojavi. Ako radite u grupi jedan može da
radi tehniku, ili da je svi rade. Sami iznadjite šta najbolje radi
za vas.

Napomene:

Aetiri bi trebalo da se vidovito istražuju po redu od 30.- (TEX) pa
do 1. (LIL). Kada bi drugačije radili to bi bilo kao da pokušavamo
da se penjemo uz merdevine pokušavajući da dosegnemo prečke
koje su nam previsoko.
Ne forsirajte vizije da se pojave, ili drugačije rečeno budite
strpljivi.
Po mom iskustvu andjeli Aetira su u osnovi nešto kao vodiči, is-
kažite im poštovanje, budite strpljivi, i oni će vam razotkriti neke
veoma zanimljive stvari.
Postoje i mnogi drugi načini, složeniji, koji se mogu koristitii za
vidovito istraživanje Aetira i koji iziskuju mnogo više ritualnog
dekora i potrepština. Slobodno isprobajte i njih, zapravo zar
eksperimentisanje nije ključ bilo koje Okultne Nauke?
Na slici: Džon Dijev voštani magijski pentakl u
Britanskom muzeju

Okultna revija broj 1
26
Hramovi čovečanstva (M.C.)

Tekst koji sledi je nepublikovani dokument Whare Ra
Hrama sa Novog Zelanda. Whare Ra je bio zabačeni hram
Zlatne Zore koji je 1912. osnovao Dr. Robert Vilijem Felkin
i koji je bio aktivan do 24. augusta 1978.


Na površini zemlje nalaze se izvesna područja koja su
veoma nabijena ritualnom moći.
Ta mesta zovemo “Hramovima” stoga što su na njima,
većinom, ljudi podizali objekte specijalno posvećene
duhovnom podučavanju.
Sasvim je verovatno da su prvobitno takva mesta bila
obeležena nekim prirodnim fenomenima, poput pla-
menova ili toplih izvora u pećinama. U svakom slu-
čaju ona su predstavljala sveta mesta za divlje stvo-
rove u teškim vremenima.
Jednom kada su ih ljudi prepoznali i namenili, na-
stavili su da ih koriste ma koji da je oblik religije preo-
vladavao u nekom vremenu. Na primer mesta Svetog
Pavla i Vestminsterske opatije, za koje se zna da su u
pre-hrićanskim danima bili hramovi Sunca i Meseca,
Postoji bar 12 takvih mesta i može biti da ih ima i
mnogo više. Po svemu sudeći i naš hram Whare Ra je
baš takvo mesto.
Ta područja su, još od vremena koja prethode našem
pamćenju, povezivana sa astrološkim znacima i pla-
netama. Znamo za jedno takvo na obali Eufrata koje je
posvećeno Suncu, za jedno na Ruenzori planinama
(izmedju jezera Albert i Viktorija), koje je povezano sa
Mesecom. Kao i za jedno u Centralnoj Evropi koje se
povezuje sa Venerom, kao i za drugo u Severnoj Italiji
koje se povezuje sa Merkurom.
Neka druga postoje u Kini i na drugim mestima, kao
što su Mesopotamija (Sunce) Severna Persija (Mars),
Severna Azija (Saturn), planine izmedju Kine i Tibeta
(Jupiter).
Na slici: Vestminsterska opatija
Da biste kontaktirali bilo koje od njih neophodno je da
budete sasvim sigurni koje bi od njih da posetite, te
kako biste stigli do njega kada bi do tamo putovali
uobičajenim načinima. U ovom vremenu možemo da
odemo maltene bilo gde vazduhom, tako da možete
da sebe zamislite kako ulazite u avion…
Prvo se zaštitite terajućim ritualom pentagrama.
Zatim uđite u vaš avion i ponašajte se baš onako kako
bi se ponašali i da stvarno fizički putujete. Mentalno
sledite put koji ste isplanirali. Spustite se na od-
govarajućoj udaljenosti od odabranog mesta i nastojte
da vidite unutrašnjim očima ono što je ispred vas.
Moglo bi se dodati da sva ta mesta obeležava
prisustvo planina, vode (reke, jezera ili potoci), čist
okrepljujući vazduh i obilje svetlosti.
Where Ra Hramu je nedostajalo blisko prisustvo vode.
Redu je trebalo samo da nacilja u rupu jer je ispod
postojao bar jedan podzemni vodeni tok, ako ne i dva..
Jedan od Hramova do kojih se najlakše dostiže je hram
Sunca na Eufratu. Jednostavno sledite tok reke dok se
ne nađete na vrhu brda na mestu gde reka pravi
meander. Od okružujuće zemlje Hram deli kratak
kanal, tako da se do njega može stići mostom bilo sa
severno, bilo sa južne strane građevine, te potom
uspinjući se stepenicama. Na južnoj strani stepenice
počinju sa druge strane vodenog toka, tako da same
po sebi formiraju most.
Na severnoj strani prvo ide most, pa zatim stepenice
podeljene u tri grupe od po dvanaest, sedam i tri ste-
penika, svaka grupa je obeležena četvorostranim
odmorištem i podupiračima…Najniže od njih su par
obeliska, srednje predstavljaju dve palme, a treće dve
sfinge sa glavama lava.
Prilaz sa južne strane je neisprekidan i čini ga stotinu
stepenica sa ogradom na svakoj strani. Na vrhu, sa
svake strane, nalaze se velika vrata koja se otvaraju po
sredini i pružaju ulaz u veliki kvadratni natkriveni
trem na čijoj unutrašnjoj strani vise teške i izvezene
zavese.
Aspirant bi trebalo da bude opremljen svim svojim
Znacima, Stiscima i Lozinkama Reda. Ako je mason
takođe bi bilo dobro da time bude opremljen.
Setite se da morate svaki put da stupite na takvo
mesto sa pozdravnim znakom i znakom tišine. Stojte
smireno i čekajte dalje vodjstvo i instrukcije. Koristite
vaše oči i inteligenciju brižljivo opažajući bilo šta što
možete videti i čuti tako da možete zapisati jasan
prikaz kada se vratite.
Imajte na umu da ti Hramovi nisu samo astralni,
trebalo bi da od njih primate duhovne vibracije, a
učenje ne bi trebalo da bude samo lično.
Ta mesta su kosmička i odnose se na svetske događaje,
ne samo na sićušne lične kontakte.
Na mnogima od njih izgleda da se koriste neki oblici
ceremonija i možda ćete biti pozvani da uzmete učešće
u tome. Ako se to desi to je zbog nekog određenog
razloga i svrhe.Okultna revija broj 1
27
O Hramu Istoka

Fra Impero

Istok je tačka kompasa koja označava tačku Ilumi-
nacije. Pošto Istok jeste tačka ’’širenja svetlosti’’, iliti
kako bi to naša starija Braća drevnog Khema
formulisali KONX OM PAX, onda Hram Istoka ozna-
čava jedan Hram Svetlosti čija se hijerarhija raspro-
stire, baš kao što se zraci Sunca rasprostiru po površini
Zemlje.
Ovaj Hram Svetlosti iliti Hram Istoka u svojoj simbo-
lici spaja tačku izlaska Sunca i horizont – tačku spa-
janja Zemlje sa Nebom. Kroz ovu simboliku Hram
Istoka jeste Hram Ilumnicije, pri venčanju konačnog i
beskonačnog, Zemlje i Neba, Čoveka i Boga. Svojatati
pravo na ovaj Beskonačni Hram, je iluzorno; ali pri-
znati da na Zemlji postoje njegovi ogranci, znači
potvrditi, da su škole Misterija samo zraci ovog Več-
nog Hrama.
Ova Tačka Sjedinjenja, u drevna vremena, bila je
prikazana Okom. Ovo Oko je Gnosis, te je bilo i danas
jeste, simbol za Svetilište Skrivene (spititualne) Svet-
losti – Tajnog Učenja Graditeljstva.
Mi, u skladu sa tim, nastojimo sebe učiniti dostojnima
Tajnog Učenja Graditeljstva, te treniramo sebe u razvi-
janju Vrlina i Znanja, koja za cilj imaju otkrivanje
sposobnosti Navigovanja.
Naš Život, za nas je Crkva i Mi smo Njeni Arhitekte i
Hijerofanti, unutar naše Crkve mi služimo Religiju
Ljubavi.

ISTINA - MIR - TOLERANCIJA

Istina ne može biti nametana drugima (što je daleko
od prakse ljudi), jer bi u suprotnom bila laž koja ima
tedenciju da porobi.
Kada naša Istina počne da ugrožava istine drugih i da
sebe nameće kao jedinu prihvatljivu, onda takva istina
preti da postane dogma. Ne shvatamo da je naša istina
samo fragment jedne beskrajne slike, i da, dok
Majstori vide čitavu sliku, šegrti i kalfe, uočavaju
samo njene fragmente. Stoga, oružje Majstora jeste
Istina.
Moramo imati razumevanja da postoji i takva Istina
koja sebe želi prikazati kao jedinom i prihvatljivom,
znači i to, da nasuprot njoj kao protivteža mora
postojti i laž koja teži apsolutnom prihvatanju.
Tamo gde bašta nije pod okriljem razumevanja
istinskog Majstora, postoje oni falsifikatori Istine koji
nose titule i znamenja oružja laži.
Istina, Mir, Tolerancija čine tri tačke uspravnog
Trougla koji otvorena oka bdi nad Panovim staništem.
Da li je baš slučajno što Istina zauzima vrhovno mesto
tog Trougla i što je broj 1 u korespodenciji sa onom
Istinom čije misterije nosilac jeste svaki Čovek i svaka
Žena?
U našoj Svetoj Knjizi rečeno je da je svaki muškarac i
svaka žena zvezda, onda je veza koja postoji u odnosu


broja 1 i Istine je ona koja je večna i individualna srž
bića svakog muškaraca i svake žene.
Uviđanjem da Istina postoji u svakom Čoveku i svakoj
Ženi, odnosno da je slobodna svakoj individui u
skladu sa količinom razumevanja njene suštine, govori
nam o esencijalnom i najvišem principu duše kojeg je
ona kadra dokučiti – spoznaje JA JESAM.
Razumevanje tog večnog principa u svakom od nas
vodi nas ka tački Tolerancije, jer kada čovek poznaje i
živi svoju individualnu istinu, on je najpre u Miru sam
sa sobom, a potom i sa svetom koji ga okružuje; a time
kruniše svoj život krunom trostrukih principa; Mira,
Istine i Tolerancije.
Mir je na tački Trougla koji je u vezi sa brojem 2.
Interesantno je primetiti da je broj 2 broj večnog
antagonizma, podeljenosti i dvojnosti svih stvari, kako
u svetu koji nas okružuju i tako i unutar nas samih.
Opozicija, na koju aludira broj 2, slika je večne borbe
koja je sila zamajac progresije velikog točka evolucije.
Tako, da nije slučajno što baš Mir stoji na drugoj tački
Trougla, jer jedini način na koji se dolazi do pomirenja
antagonizama, jeste taj da se spozna vlastita Istina sa
kojom nam je omogućeno da živimo u skladu sa
našom voljom i obitavamo u Toleranciji sa ostatkom
Okultna revija broj 1
28
sveta koji nas okružuje, što bi bilo jednako postignuću
da se ne pravi razlika između jedne i bilo koje druge
stvari. Jer kao što su potrebne dve tačke da bi se
ostvarila bilo kakva veza i komunikacija, bilo koje
neslaganje i sukob, tako je potrebna i treća tačka koja
uravnotežuje Trougao u njegovom manifestovanju u
Biću Čoveka, baš kako to jednostavnim matematičkim
jezikom brojeva možemo uočiti: 1+2=3.
Mir postignut spoznajom naše vlastite Istine,
otelotvoruje sliku harmonije u broju 3, a čija priroda je
Razumevanje. Nastojmo da razumevamo kako su
stvari oko nas tako postavljene, da čine alhemijski
proces sjedinjavanja sila konstrukcije i sila destrukcije,
a da je za taj proces drugi naziv Ljubav, čiji je izlasanik
anđeo Mira na Zemlji viđen u Golubu – Svetom Duhu
ili Gnozi. Stoga je koren svake Tolerancije shvatanje da
je Istina jedna samo u odnosu na nas same, i stoga je
najveći apsurd onih religija i Majstora koje imaju
tedenciju ka nametanju sebe svetu kao jedinih istina.
Stoga, ostvariti duhovni preporod unutar granica
naših života i sudbina, znači podupreti napore naših
Volja i Ljubavi principima Istine, Mira i Tolerancije,
staviti krila i podići sklupčani sjaj unutar nas; težiti
uvek ka višem.

O MAGICI

Drevna sfinga ispred Svetilišta Hrama. Moraš spoznati
njene Tajne, ako želiš napredovati u Svetlu Hrama Istoka.
Bokovi Bika pripisuju se elementu zemlje, krila Orla
elementu vode, lavlje šape elementu vatre, a glava čoveka
vazduhu; takođe možemo kazati da ta drevna predstava
upućuje na sledeću pomisao; bokovi bika jesu upornost i
snaga, otud vrlina HTETI, a ŽIVOT je htenje Tela; lavlje
kandže upućuju na hrabrost i strast otuda vrlina SMETI, a
VOLJA (Thelema) je Svetlost Života; krila orla upućuju na
tišinu kako visina, tako i dubina voda analogno astrološkom
znaku Škorpije, otuda je vrlina ĆUTATI, a LJUBAV
(Agape) je Misterija Svetlosti Života; a glava čoveka
upućuje na znanje, te otuda vrlina ZNATI, a SLOBODA je
izraz Intelegencije (istinskog znanja). I kao što glava čoveka
nad lavljim šapama upućuje na to da Inteligencija
natkriljuje Volju, tako i krila orla koja su nad bikovim
bokovima daju nam do znanja da Ljubav natkriljuje Život.
Ova četverostrukost je baza celeog magijskog razumevanja.
No više od svega:
ĆUTANJE je bremenitost trpnje smrti u kojoj se razlažu
grubi elementi naše prirode, VOLJA jeste tvrda upornost da
se istraje u dosezanju Smrti, ali koja je sada viđena kao
svesno oruđe transnormativnih težnji; USUDITI SE znači
ovladavanje Voljom kroz čistotu svojih usuda, koji
predstavljaju onaj razgolićeni bljesak Svetla, koji se nazire
među preponama Smrti. Pobeda koja je proždrala smrt,
viđena je kao ljudska glava na Sfingi, glava koja ZNA, ali
večno ćuti, jer u njenoj tišini postoji govor; pobuđena sfera
Intucija, tzv. 6. čulo iliti treće oko, pošto Ajna označava
podignuta krila Hadita našeg najintimnijeg sopstva.
’’MAGIKA je nauka i umetnost izazivanja promene u skla-
du sa voljom.’’
Pozabavimo se na trenutak prvim delom ove definicije.
Magika kao nauka; kao što znamo, ili možda ne znamo,
osnovno oružje nauke je analiza. Analiza zahteva predmet
analiziranja i onog koji vrši analizu, drugim rečima subjekat
i objekat. Na jednoj strani stoji Univerzum, a na drugoj
posmatrač, iz njihovog odnosa proizaćiće mnogi misaoni
koncepti. Magika se pita; šta je Univerzum, a potom putem
posmatranja, kontemplacije i analitike, da tako kažem, ras-
parčava ’’telo’’ Univerzuma i studira funkciju svakog poje-
dinog dela kao nezavisnu celinu u odnosu na kompletni
Univerzum. To je prvi deo formule. Delo mača. Drugi deo
se odnosi na Magiku kao Umetnost. Umetnost, za razliku od
nauke, je čin sjedinjavanja subjekta i objekta iz čijeg
sjedinjavanja proizilazi ’’akt dela’’. Nauka je racio
(kazademo, slovo Bet), a umetnost je više passion (kaza-
demo slovo Tet); otud je broj Magike (promene) 11
(Bet+Tet); a kada ovoj formulaciji dodam filozofsko
tumačenje Umetnosti kao ART-a, odnosno simbol Ruke kao
stvaralačke sile; i tu stvaralačku silu – Ruku stavim između
slova Bet i Tet; dobivši na taj način reč BIT; Suština, koja,
kada se speluje odgovara božanskom imenu postojanja
AHIH. Umetnost, koristi plodove analize, i ’’rasparčane’’
delove Univerzuma sjedinjuje na takav način da za svoj
rezultat ima ekstazu. Korišćenjem i Nauke i Umetnosti na
ovakav način, Magika postaje sredstvo Promene u skladu sa
Voljom.
Prvi deo formule je vezan za odnos Mača i Diska. Mač je
sredstvo presecanja, deljenja na dvoje. Ta njegova funkcija
jeste simbol dualiteta, veze koja postoji između subjekta i
objekata. Mač, u Magici, predstavlja alhemijski simbol
postupka analize. Dok je Pentakal ’’telo’’ Univerzuma,
Okultna revija broj 1
29
predmet analize. Alhemijski i magijski odnos Mača i Diska
vezuje se na posmatranje, kontemlaciju i analizu ’’tela’’
Univerzuma. Taj Univerzum, ne mora biti strogo makro-
ksmičke prirode, već i obrnuto, taj Univerzum može biti
posmatran kao mikrokosmos; pa je odnos Mača i Diska na
mikrokosmičkom planu, odnos Uma i Tela; njihova uza-
jamna povezanost; odnosno, intelektualna analiza veze Um-
Telo. Dobijeni zaključci skladište se u sferi koja se kod
čoveka naziva Znanje. U odnosu na to Znanje mi smo iznad
ostalih primata, i intelektualno superiorniji od onih poje-
dinaca koji nisu ovladali, rečnikom Magike, veštinom Mača
i Diska.
Priča o Maču jeste jedan od bajkovitih elemenata priče o
kralju Arturu, koja u svojoj simbolici otkriva jednu divnu
magijsku alegoriju, koju ću, a propo, priče o magičkom
Maču, ovde i interpretirati.
Grci kažu: ’’karakter je sudbina’’, drugim rečima, duboko
urođene i ukorenjene sile naše ego-ličnosti pokazuju se kao
strogo iscrtane granice našeg života, unutar kojih mi, zavi-
sno, tako reći od temperamenta tog istog karaktera, stižemo
da odvojimo (rečnikom alhemije) ’’grubo od prefinjenog’’,
odnosno, stižemo da izvučemo najveću moguću dobrobit iz
vlastitih ograničenosti.
Mač Eksalibur, koji je uboden u stenu i čeka, po sudbini,
istinskog Kralja, slika je susreta sa vlastitom sudbinom koja
je usko vezana za naš karakter. Jer da bismo razumeli ovu
metaforu, moramo sebe najpre priupitati, koje su to karak-
terne crte čoveka koji u sebi nosi potencijal Kralja? Takvog
čoveka krase vrline.
Najpre, Kralj je jedan od simbola Tifareta iliti sfera Sunca
na Drvetu Života. Treba napomenuti, da je Mač kao
magičko oružje usko povezan sa sferom Ruah-a, kojoj je
Tifaret središte, odnosno centralni deo ljudske svesnosti.
Tako da veza između Kralja i Mača jeste sinonim za Artur-
ovu sudbinu.
Opet, s druge strane, u indijskim spisima, pojam Radža se
simbolično vezuje za sliku ljudskog Uma, unutar kojeg se
odvajaju arhetipske bitke između vrlina, kao onih gradi-
teljskih i duhovnih principa na jednoj strani i na drugoj
strani mana, kao onih principa koji nas nastoje vezati za
naše primalne strasti. Na Drvetu Života ova simbolika je
uočljiva tako što je sefira Tifareta smeštena između sefire
Keter (sopstva) i sefire Jesod (animalne duše – ega). Stena u
koju je zaboden Mač Eskalibur, slika je materijalne sfere,
odnosno sefire Malkut (Kraljevstva). Ovo nas upućuje na
odnos koji postoji između Uma i Tela a simbol Eskalibura
bio bi predstava prefinjenog i visoko sofisticiranog, (duhom
oplemenjenog), mentalnog principa, koji traži takvog istog
pogodnog nosioca. Drugim rečima, sila može biti inkar-
nirana samo u srodnom nosiocu, i u tome je skrivena tajna
magičkog prizivanja i preuzimanja bogoobličja – sudbine.
No, kao što rekoh, takvog nosioca moraju krasiti vrline.
Odvažnost, spremnost, hrabrost, dobrota, požvrtvovanost
daju SPOSOBNOST, koja predstavlja potencijale iliti
stubove Arturovog karaktera. Nisu li ove odlike kakvog
Lava? Nisu li ovo odlike kakvog Sunca otelotvorenog na
zemlji? Arturova sudbina je da ponese Mač, jer za njegov
balčak potrebna je odvažna volja i čisto srce, plemenit um i
snažna i vešta ruka. Njegove vrline jesu njegova sudbina.
Ove vrline predstvaljaju: Volju kao vatru, ili izvor
najspiritualnijeg dela Bića. Ta vatra, iliti Volja zahteva čisto
srce, ono Srce koje je središte Duše. Samo čisto srce u
stanju je da ponese plamen Vatre, odnosno izraz one najviše
Volje, koja vodi ka ispunjenju Sudbine. Čistota na koju se
ovde pozivam, jeste ona osobina nevinosti koja je
oslobođena upliva predrasuda, plemeniti um je vizionarska i
proročka moć koja omogućava sagledavanje Sudbine u
odnosu na čitavo Kraljevstvo – svet, kao mesto inkarniranja.
Na posletku, snažna i vešta ruka je sprovođenje prethodne
tri vrline u Ispoljenje, a vladati kroz ove vrline, znači imati
sposobnost ostvariti svoju Sudbinu.
Artur poseduje sve karakterne osobine koje su neophodne
da se Ekskalibur nađe u njegovim rukama, a samim tim i
slava njegove sudbine. Ali, kao što vidimo, Mač je duboko
zariven u stenu. Stena je, kao što sam već rekao, simbol
materije – i prikazuje vezu i međusobno prožimanje uma i
materije. Odnosno, Materija je ogledalo Uma, te otuda pos-
toje razlike u ’’materijalnosti’’ svačijeg uma. Treba razli-
kovati tri tipa ’’materijalnosti uma’’ ili tri gune; trom i spor
um, koji je najprožetiji materijom, odnosno elementom ze-
mlje i vode, naziva se u indijskoj filozofiji – tamas, iliti in-
ercija. Um koji je nasuprot tromosti i inertnosti zemlje i
materije, brz i pokretljiv i koji odgovara elementu vatre
naziva se rajas; iliti akcija, a pak um koji je najprefinjeniji i
najsuptilniji i odgovara elementu vazduha, naziva se satva;
iliti uravnoteženost. Svačiji
karakter je pod pečatom ovih guna, i skladno sa tim, grub
mora proći kroz vatru, prefinjen biti iskušan u intelektu, a
najviši izabranici u najvišem.
Drugim rečima, ova metafora o Maču u steni govori nam o
još jednoj strani puta transformacije i prirode njenog
konačnog cilja. Unutar materije zarobljena je sila dovoljno
jaka, ad used jingo oslobađanja dolazi do oslobađanja
ogromne količine energije, čija snaga, vođena virtusom
nukleusa ljdskog Bića, može biti korišćena u svrhu
plemenitih ciljeva čovečanstva.


***
Okultna revija broj 1
30
Drugi deo formule Magike, koja se odnosi na
Umetnost, tiče se veštine sjedinjavanja i dostizanja
ekstaze izazvane promenom koja je u skladu sa
Voljom. Magijski simbol ovog sjedinjavanja iliti
sinteze, jeste magijski Štap. Kao što znamo, Štap ima
dva kraja, ali povezana u kompaktnu celinu, otuda je
Štap nadopunjujuća funkcija Mača; baš kao što je to
sintezu u odnosu na analizu. Štap je magijski simbol
za stvaralačku Volju, onu koja ima sposobnost
stvaranja novog života (matematički, 1+2=3). Kada
smo prošli kroz faze kontemlacije i analize, i
rasparčane delove ’’tela’’ Univerzuma sjedinili u novi
izraz i doživljaj, ta promena mora biti propraćena
ekstazom. Ako izostaje ekstaza, onda se u pitanje
dovodi naša Volja; da li je ovaj proces bio težnja naše
istinske Volje ili tek hir strasti? Upravo zato je ova
ekstaza, čiji magijski simbol je Pehar, uslovljena
delovanjem Istinske Volje. Ova Istinska Volja nazvana
je još i Svrhom, bez koje je Znanje tek izmet Mudrosti,
a Razumevanje tama jalovosti. Tek spoznajom Svrhe,
iliti naše Istinske Volje možemo steći i ekstazu, čija je
priroda u odnosu na Znanje – Razumevanje prirode
Univerzuma. Štap i Pehar su magijski sinonimi za
Intelegenciju Duha, bez koje nije moguće (čisto putem
znanja), pojmiti prirodu Univerzuma, a time niti
Magiku nazivati ’’kraljevskom veštinom’’.
Rečeno je da on treba da bude dužine od lakta pa
nešto iznad srednjeg prsta. To je merna dužina od
’’jednog lakta’’, koja se koristila u staro-egipatkom
GRADITELJSTVU. Ta, nazvaću je ’’idealna dužina’’,
zapravo odgovara polovini dužine od predela geni-
talija do središta grudi. Imali sada ova dužina neko
dublje značenje, kada je dovedemo u vezu sa egipat-
skim GRADITELJSTVOM? Drugim rečima, štap ide
od Jesoda do Tifareta, i simboliše onu silu čija je
stvaralačka moć centralizovana u Suncu, saopštavajući
nam, kako čin stvaralaštva treba da teži harmoniji i
skladu, odnosno da naša Volja treba težiti Lepoti, jer je
u Lepoti skrivena večna Istina. S druge strane, uoča-
vam onu predstavu večne težnje
Čoveka da se sjedini sa višim i božanskim aspektima
Postojanja. E sada, šta još uočavam? Ova dužina Štapa
se uzdiže od Jesoda do Tifareta, ali sada, kada iz tačke
Tifareta iliti tačke Srca, Štap ponovo uzdignem, uvi-
đam da Štap tada dolazi do čeonog režnja, odnosnoNa slici: Ađna čakra
Ađne čakre iliti, ad tako kažem, Binaha. Ali kakva je
misterija skrivena zbog toga u dužini Štapa. Tifaret od
Binaha odvaja Bezdan, a za čin njegovog prelaska
zahteva se odricanje od vlastite Volje, odnosno sile
Štapa koja nas je uzdigla do samog prelaska. Prelazak
zahteva čistu Veru u kojoj se ogleda najuzvišenija
Ljubav, jer odričući se svoje Volje, mi se prepuštamo
Volji našeg božanskog dela Bića (Nešmah+Hijah),
našem Svetom Anđelu Čuvaru. Iz tog razloga dužina
Štapa odgovara onoj Volji koja doseže do Tifareta, i
predstavlja našu težnju ka postignudu Znanja i Raz-
govora sa Svetim Anđelom Čuvarom. Kada Štap
uzdignem do Ađne, odnosno Binaha, onda on
predstavlja onaj drugi deo te Volje, koja je božanska i
koja se spušta do sfere Sunca, odnosno do Tifareta i tu
se sjedinjuje sa Voljom nas samih, i u toj tački (Anahati
iliti tački Srca) dolazi do sjedinjavanja spoznavanja
naše istinske Volje, koja nas prevodi preko Ponora, ali
i do sjedinjenja, Zveri (sefira Jesod) iliti Nefeša, sa
Bogom iliti vrhovnom Trijadim (sefira Keter,Hokamh,
Binah) iliti sferom božanske emanacije, a sve to u tački
Čoveka (sefire Tifaret) iliti Ruahu, i u tom postignuću
dolazi do formiranja Heksagrama (donja trijada –
Nefeš, sjedinju je se sa vrhovnom trijadom –
božanskim zračištem Jecidaha i Hijaha ustoličenog u
Nešmahu iliti sefiri Bianah, kao Sveti Anđeo Čuvar).
Unutar tog Heksagrama jeste zvezda Čoveka, iliti
Pentagaram. Tako dolazi do sjedinjavanja Mikrokos-
mosa sa Makrokosmosom, i to je ono delo, koje se u
Al-u naziva ’’delo štapa’’!
Na kraju krajeva, Magika je Razumevanje onoga što
nam Priroda oko nas govori.


MISTERIJE MIZRAEMA

...predeo čovekovih genitalija, kojeg ćemo u ovoj
raspravi nazvati ’’svetilište karličnog Hrama’’, za nas
predstavlja mesto na kojem živi bog Života. Iako je u
tom delu smeštena sama rasplodna sila, darivalac
novog života, kreativni Lingam čoveka, simbol
pustinje uzet je kao slika ''jalovog'', nekreativnog,
''uštrojenog'' aspekta stvaralačke sile, kojoj je oduzeta
mod istinske kreacije, i čijom zloupotrebom isključivo
nastaju utvare i fantomi. Umesto da je taj predeo
shvaćen kao svetilište Svemogućeg Živog Boga, ovde
otkrivamo ono drugo lice, koje bez suštinske moći
stvaralaštva i oplodnje, bez mogućnosti ispoljavanja
Istinske kreacije, svetilište pretvara u pustinju u kojoj
se nastanjuju laži, fatamorgane, aveti, demoni, đavoli,
tj, slike degenerisanog i zloupotrebljenog stvaralačkog
Lingama. Ovde se otkriva lice boga izopačenosti, oko
kojeg je podignut kult obožavanja. Oni koji obožavaju
boga izopačanosti, za nas predstavljaju sveštenike u
službi lažova, čija je suština da kušaju putnika-
hodočasnika na njegovom putu.
Svetilište Istine nije odvojeno od Života, i posvećenici
Hrama Istine, idući kroz etape inicijacija, shvataju da
istinska postignuća dolaze kroz ovladavanje silina
Prirode, stavljajući Čoveka u centar vascele Manifes-
Okultna revija broj 1
31
tacije. Na Čoveka se spustila Reč, i ona blista unutar
njega kao što na Nebu blista sunčev Oganj. Reč je
moćna kada prenosi Istinu, a istina je dostupna malom
broju Posvećenika.
Tamo gde je kamp posvećenika, pustinja ozeleni.
Kamp je sačinjen od Dve ili više Individue koje
svetkuju Religiju Ljubavi u Crkvi Života, pod pečatom
Knjige Zakona. Dve individue simbolično pred-
stavljaju glavu i telo zmije. Pri čemu Glava (Muškarac-
Istok) uvek teži da se sjedini sa Telom (Ženom-
Zapad), a Telo uvek teži da se sjedini sa Glavom; nji-
hovo sjedinjavanje označava sakrament Crkve Života.
Takođe; Glava Zmije je uvek Inteligencija, a Telo je
Kalež; spojem glave i tela ostvruje se rad Intelegencije
unutar sfere Razumevanja.
Mi ovaj Kamp vidimo kao pravilno shvaćenu misteriju
’’svetilišta karličnog Hrama’’, koja se ogleda u
razumevanju misterija Stvaranja.
Tamo gde se svetkuje Ljubav pojavljuje se ’’mistični
izvor’’ iliti Hram, sred pustinje mora Maje. Hram
omogućuje da se mnogi putnici kroz pustinju okrepe.
Oni koji svetkuju Religiju Ljubavi za iznemogle
putnike izgledaju kao Bogovi-čuvari ’’mističnog
izvora’’, i mnogima njihova Reč daje snagu i podstrek,
i Mudrost na njihovim Putevima.
Predeo čovekovih Grudi, kojeg ćemo u ovoj raspravi
nazvati ’’svetilištem solarnog pleksusa’’, za nas
predstavlja mesto, kojeg mi vidimo kao Hram, jeste
svetilište u kojem boravi bog Znanja, Lepote i
Harmonije. Hram je centralno mesto našeg bića. On je
srce čoveka u kojem se odvija Transformacija. U
hramu se odvija Spoznaja viših sfera našeg Bića i
uspostavlja veza sa našim višim Ja, Anđelom
Čuvarem, božanskim delom čovekovog bića .
Svi koji borave u Hramu, morali su dokazati da
’’Guja’’ ne boravi u njihovim srcima, da njihov jezik ne
krije ’’zub otrova’’, i da su im duše meke kao ’’golubija
krila’’, jer to su za one koji su se izdvojili iz Pustinje,
sinonimi postignuća njihove Inicijacije.
Svetilište, koje za nas ima krunsku simboliku, nazvano
je ’’svetilište krune’’, koje simbolično označava vrh
čovekove glave, a kojeg mi nazivamo Kraljevstvo
unutar kojeg boravi Istina. Na ovaj način, imamo slike
Pustinje, Hrama i Kraljevstva, kao simbole
pustopoljine sveta Iluzije, hrama Ljubavi i Znanja i
kraljevstva Istine, koja čoveka oslobađa od robovanja
opsenama. Tek po uspostavljanju veze između Krune i
Kraljevstva, hodom po vertikali, (pustinja kao predeo
genitalija , hram kao naše srce, i kraljevstvo kao vrh
glave),dolazi do ostvarivanja aspekta simbola
Kraljevstva, koje je po svom karakteru božansko .
Ovaj put, mi nazivamo putem Zmije Mudrosti.

***

Na ulasku u Hram, oči Ti behu zatvorene. Doveden si
u središte Hrama. Ti ništa ne vidiš. Potom čuješ Reč
što dopire sa Istoka. Od tebe se traži Zakletva. Osedaš
kako ti srce udara, kako struja obuzima tvoj Um.
Izričeš svoju Zakletvu. Meditiraj o Velikim Pečatima.
Pod pečatom četri oružija Istine.
Pod pečatom Pentagrama.
Pod pečatom Heksagrama.
Pod pečatom Vrhovnog Trougla.
Jer poznavanje ovih Pečata uvodi Te u bolje
razumevanje Hrama, a ponajviše, tvoju Intelegenciju
uvodi u struju koja vodi poreklo još iz drevnog
Khema. Potraži odgovore.
Potom je usledila Reč onih koji su jeli sa Drveta
Znanja, i čija Iluminacija je vodila ljude i pojedince
kroz sve epohe čovečanstva. Svevideće Oko je simbol
za sferu njihove Slave.
Po davanju Zakletve, skida ti se povez. Ti si unutar
Svetilišta. Rečeno ti je:
Nebo i Zemlja su telo Boginje – Velika Majka.
Sunce ti je Otac i tvoj Brat.
Mesec je tvoja Sestra i Žena.Ti si Zvezda u Telu boginje zvezda, ali isto tako, Ti si
njen večni Mladoženja, a Ona tvoja Večna Mlada.
Sjedinjuj se sa Boginjom i neka Ona bude Pan za tvoju
Ljubav.
Potom si upitan: ’’da li želiš nastaviti svoju
Inicijaciju?’’, tada si ti dao svoj odgovor. Da! Ovo beše
tvoja želja da se sjediniš sa nečim mnogo većim nego
što si ti – ta tvoja želja uvodi te u razgolićavanje pred
čin ljubavi. To označava potvrdu tvog celokupnog
Bića i najskriveniju želju za ulazak u Misterije
Prosvetljenih.


Okultna revija broj 1
32


Izida iliti ISIS ima jedno skriveno značenje koje se
pojavljuje u Knjizi Zakona kao: ’’pošto sam ja
beskrajni svemir i bezbroj zvezda u njemu’’, što daje
na jeziku Proroka sledeće značenje: Infinitiy Space,
Infinitiy Stars, iliti ISIS.
Izida je u egipatskoj mitologiji prikazivana sa
mesecom na glavi, unutar kojeg je disk Sunca. Ona
doji Horusa odnosno, dete svoje utrobe. Tako i sam
inicijant ulaskom u Njeno Svetilište, jeste Dete Zvezda
njenog beskrajnog Tela. Za inicijanta hrana Boginje
jeste Luč, Život, Ljubav i Sloboda. Dete-Horus jeste
svaki tek inicirani u Njenom Svetilištu. Po zadobijanju
snage, dete-Horus postaje Osvajačko i Krunisano Dete,
i ono hrli ka sjedinjavanju sa ’’mesečevim likom’’
Boginje na zemlji, a to je Žena.
Žena je ključ Misterija!
U odnosu na nas same treba primetiti aspekt Boginje
koja doji dete, jer to predstavlja simbol naše svesti u
domenu njenog uticaja. Tek po postizanju one Vrline
koja od Deteta stvara Čoveka, dolazi do izlaska iz
sfere ’’nesvesnog’’, što je simbol postizanja
Individualnosti i izlaska iz majčinskog naručja, i
okretanju ka ostvarenju najintimnije svrhe srži našeg
Bića. Kao odrastao Horus, pred kandidatom tada
Majka preuzima lik Žene i supruge, odnosno Boginja
se manifestuje u liku Lune, supruge Sola. Tada dolazi
do ostvarivanja polarnosti kao osnovnog principa
Prirode. Njihov odnos jeste Život.
Potvrdivši svoj ulazak u Njeno Svetilište, od tebe se
traži da ’’skineš sve sa sebe’’, i budeš nag i čist pred
zajednicom zvezda; baš kao što je novorođenče golo
po svom rođenju i čisto u svojoj duši, baš kao što je
svaki Muškarac i svaka Žena gola i čista pred činom
Ljubavi!
Tada ti je rečeno o Putu Zmije i Putu Goluba.
Kušao si Jabuku. Rođen si u Znanju. U istoriji je ova
Misterija nazvana ’’Misterija
Pada’’, ali nije reč o bilo kakavom padu, ved o
otelotvorenju AHIH-a u sliku
Čoveka...

***

Za Put Zmije ti je rečeno: Uzdigni zemlju do Nebesa i
tvoja Ljubav će preuzeti Lik Rajskog Vrta. To ti otkriva
misterija reči ODN iliti Eden, raj. Zato je to put Zmije
put Znanja kojim se Čovek uzdiže na Nebesa.
Potom si kušao maslinku.
To je Put Goluba.
Ova misterija je poznata kao ’’Misterija Arke’’.
Reč je o Arci koju je Bog dao Noe-u. Arka je za nas
simbolično nacrt ili mapa Božanskog Plana, baš kao
što je u kasnijim epohama Solomonov Hram nacrt Bo-
žijeg Plana.
U Arku je Noe dobio zadatak ad uzme sve po dva
para iz vascele Prirode, te je to zapravo alegorija i
metafora o skupovima Prirode, koja se ogleda kroz
pojam odnosa - parova.
Potop je metafora za povlačenje Noe-a i njegove
’’obitelji’’ u Arku. Unutar Arke, ta obitelj predstavlja
’’semenje’’ budućeg Sveta, baš kao oni koji su se
povukli iz mora Maje, koji su Iluminirani, a obitavaju
u Arci Posvedenika, poznatiji kao ADEPTI, jesu up-
ravo ’’navigatori budućeg sveta’’. Stoga je Priča o
Noevoj Barci, metafora za one koji su dosegli
Majstorstvo kroz Razumevanje (sfera Binah) skupovaOkultna revija broj 1
33
u Prirodi, drugim rečima postali su ostvareni unutar
Tela Boginje, razumevši njen Lik u Prirodi.
Otuda Potop predstavlja Veliko More sfere Binah.
A Arka Posvećenika jeste ovde simbol sefire Malkut
uzdihgnute do Razumevanja. ’’Misterija Arke’’, daje ti
blagi uvid na plodove tvog mogućeg postignuća. Jer
Majstori iliti Iluminirani pustiše Goluba preko Velikog
Mora, drugim rečima Duh Gnoze, a Golub im se vra-
tio sa grančicom masline. To znači, da ’’tamo negde’’,
pre-ko pustog mora Maje, postoji zemlja gde bi taj
Duh mogao da se ’’uzemlji’’, otelotvori, odnosno gran-
čica masline govori da se Duh Razumevanja i veza sa
Majstorima dešava tek onda, kada Zemlja (Život)
aspiranta dosegne unutrašnju Mudrost (mas-linka).
Maslina korespondira sa boginjom Minervom, odno-
sno rimskom boginjom Mudrosti, te je maslina plod
zemlje koja je procvetala Mudrošću.
U prvom slučaju, Arka je slika sfere onih Inteligencija i
Majstora, koji operišu u Arci Duha (Šin), te stupaju u
kontak sa nama kada zemlja (naš Život / Mem)
prolista Mudrošću (maslinka). Arka je Sfera iliti Sve-
tilište onih aspiranata, kasnije nazvanih svecima, a koji
su Duhom uzneti do Razumevanja, a samim tim su u
dodiru sa Izvorom Postojanja.
Sa druge strane, Arka je takođe i Telo (Kraljevstvo)
okruženo, iliti zagnjureno u vode Maje. Golub je Duh,
koji nas nosi preko, koji nas uzdiže, koji nas vodi u
’’sigurnu Zemlju’’, sigurnu luku; povezujući nas sa
Životom koji u sebi ima Izvor besmrtnosti. Golub
preleće More; Duh nadilazi more Maje, i nalazi vezu
sa Izvorom Života. Tada Golub za aspiranta postaje
simbol dostizanje dugoočekivanog Mira i Slobode iliti
oslobođenja od okretanja Točka – Karme, večnog toka
inkarnacija.’’Uzemljiti Duh’’, iliti i ’’uživati u Raju, čak
i onda kada je Nebo položeno na Zemlju’’, predstavlja
Put Goluba, kojim dolazi do uznesenja Svesti
aspiranta, simbolično u istoriji čovečanstva
prikazanog u licima Svetaca i Velikih Majstora, koji su
upravo i dosegli Razumevanje AHIH-a...
Kada bismo ove analogije preveli na jezik drevnih
egipatskih hijerofanta veoma lako bismo mogli
zamisliti i videti; sfingu kao čuvara Misterija Hrama;
dva velika stuba misterija inicijacija na porti Hrama;
Inicijanta (pentagram) i Hijerofanta (heksagram)
unutar Hrama; i svevideće oko iliti Vrhovni Trougao
kao prisustvo Božanskog koje je boravilo i danas
boravi nad školama misterija...


Fra. Impero vodi Porta Lucis Hram Ecclesiae Gnosticae
Unive-rsalis. Dana 11. 10. 2009. pri redovnoj izvedbi
Gnostičke Mise, u Porta Lucis Templu Biskup T Qadosh
zaredio je fra Impera u Sveštenika Ecclesiae Gnosticae
Universalis. Takođe, tada je Hram primio primio blagoslov
Izvorne Tradicije Gnoze, od strane biskupa T Sunca iz
Theba Hrama. Ovim zaređenjem brat Impero je prepoznat i
prihvaćen kao punopravni Sveštenik Ecclesiae Gnosticae
Universalis, te je time dobijo pravo i moć da Baptizira i
Konfirmiše Gnostike u EGNU, zaređuje Đakone EGNU, te
da deli blagoslove i pretvara profano u sveto dok god je živ,
u suradnji sa Biskupom T Suncem. Slike su autentične iz
Hrama, a lica su obrađena u foto šopu da bi se, iz
pristojnosti, sačuvao identitet članova Hrama. Više infor-
macija o Hram Ecclesiae Gnosticae Universalis može se naći
na adresi:

http://www.egnu.org/

Seksualna simbolika
alhemijskih procesa

(Iz knjige Sex Magick Luja Kalinga)

Kukurbita: ženski organ.
Alembička retorta: isti organ u procesu preobražaja.
Menstruum: Magička tečnost ženskog organa.
Orao: žena.
Beli orao: Isto kao i menstruum.
Lav: muškarac.
Crveni lav: muška esencija.
Sublimirati: znači uzdizanje i oplemenjivanje.
Preobrazba: Metaforički promena osnovnih metala u
zlato. Telesna ekstaza preobražena u duhovnu.
Eliksir: Seksualna esencija crvenog lava.
Kvintesenca: Preobraženi eliksir.
Transubstancija: U različitim religijama ovo
predstavlja magički proces "mesa i krvi" boga
sadržanog u postojećem hlebu i vinu. Ovo se ponekad
naziva i jedenje bogova.
Majka orla: Sluzave membrane, kao u ženskom
organu i ustima Orla i Lava.

Ji Djing novčići

U nekim ovdašnjim kineskim prodavnicama, kao deo
feng šui opreme, pojavili su se i kineski ji đing novčići.
Često pitanje koje se može čuti kod onih koji se ovde
bave ji đingom jeste šta je na tim novčićima pismo
(jang), a šta je glava (jin). Kineski novčići su okrugli sa
četvrtastim otvorom u sredini. Prisustvo simbola na
njima varira u zavisnosti od istorijskih perioda, no
uopšteno govoreći strana na kojoj se nalaze četiri kine-
ska ideografska znaka, raspoređena oko pomenutog
četvrtastog otvora, predstavlja jin stranu, a strana koja
je na nekim novčićima prazna, dok su na drugima su
ponekad dva znaka, odnosno zmajevi kao što je veo-
ma često slučaj sa novčićima koji se kod nas mogu naći
Okultna revija broj 1
34
u kineskim prodavnicama, jeste jang strana. Na slici
koja sledi levo je jang strana novčica, a desno je jin
strana10 simptoma da je vaš
okultni lider pošandrcao

Nik Ferel

Nik Ferel je rođen 1965., i od najranijeg detinjstva je živeo na No-
vom Zelandu. Još kao detetu dešavale su mu se natprirodne stvari i
čudni snovi. Sa 17 godina je upoznao jednog učenika Aleksa Sen-
dersa ,koji ga je povezao sa ezoteričnom organizacijama Builders of
the Adytum (BOTA) i The Servants of Light (SOL). Pored tre-
ninga u tim organizacijama, Nik Ferel je magijski treniran i u The
Order of the Table Round (pobočni Red Whare Ra Hrama Zlatne
Zore sa Novog Zelanda). Jedno vreme je bio predstavnik u Evropi
the Hermetic Order of the Golden Dawn koji vode Sandra i Čik
Cicero. Od 2010. odvojio se od tog Reda i vodi svoju samostalnu
organizaciju The Magical Order Of Aurora Aurea. Autor je više
zapaženih i veoma dobro, od strane čitalaca i drugih okultista, oce-
njenih knjiga o okultizmu i magiji.

Vođe okultnih organizacija se nalaze u teškoj poziciji zato
što moraju da pokušavaju da izbalansiraju svoj vlastiti du-
hovni put sa pomaganjem drugima. Ponekad je sve to za
njih previše da podnesu i onda počnu da vilene unaokolo.
Postoji 10 osnovnih pokazatelja da se sve kreće ka tome da
ode u božiju mater, na šta bi sledbenici trebalo da reaguju.

1) Lider počinje da veruje da su on i njegova grupa zbilja
bitni. Zlatna Zora, verovatno najpoznatiji ezoterični red na
svetu, imao je manje od 130 članova u svojoj istoriji. Whare
Ra je imao dosta više članova od toga, ali to mu nije dalo
puno veći značaj. Jednu od najvećih grupa Zlatne Zore u
svetu vodi Chic Cicero. Ta grupa ima nekih 20 hramova od
kojih svaki, prosečno, ima po 15 članova. Sve to skupa je
apsolutno sićušno u odnosu na širi razmer stvari. Čak i u
wicci, koja je mnogo zastupljenija, lideri grupa mogu da
izjave da realno nemaju pod svojom kontrolom više od 20
ljudi. U odnosu na svetske okvire takve pretenzije njh, ili
njihovih redova, na nekakvu bitnost krajnje su patetične.

2) Lider počinje da tvrdi da je reinkarnacija poznatog
okultiste. To znači, psihološki, da on zna da njegova ličnost
ne odgovara standardima koji se zahtevaju, ili očekuju, te
stoga mora da pozajmi nečiju tuđu ličnost. Ono što je
zanimljivo je to da tako kradući identitet nekog drugog oni
koji to rade često završe praveći iste greške ili ponavljajući
životnu priču tih osoba čiji su identitet pozajmili. Sličan
problem tome je da počnu da tvrde da imaju stepene koji ih
još više izdižu iznad onih koji su oko njih. Često to rade
zaklanjajući se iza autoriteta Tajnih Vođa (koji nisu nikad u
blizini da potpišu sertifikat ili da odgovore na pitanja drugih
ljudi). Dakako da je teško protivrečiti nekome ko tvrdi da je
10=1 stoga što je od svojih Tajnih Vođa dobio taj stepen zbog
svojih magijskih sposobnosti.

3) Počne da se prilično drogira ili da pije. Ovo je
rsporostranjen problem koji ukazuje na to da osoba traži
bekstvo iz realnog sveta i živi u nekom u kojem će biti
viđena kao važna.

4) Odluči da se mane svakodnevnog zaposlenja i da živi od
svojih učenika ili svog Reda. Ovo ukazuje da ta osoba gubi
dodir sa materijalnom stvarnosti.

5) Počinje da se poziva na autoritet koji dolazi od Tajnih
Vođa ili nevidljivih bića. Jedini autoritet dolazi od Boga. Sve
drugo su saveti. Tajne Vođe, odnosno kontakti, ne govore
ljudima šta da rade. Oni opkrbljuju savetima i smernicama
vezanim za duhovne principe. Neke vođe tvrde za neke
mučne ili nepopularne odluke dolaze kao zahtev od Tajnih
Vođa ili kontakata. Recimo, mogu reći da “ nisu oni koji
odbijaju da vam daju neki stepen, već da je to Anubis”.
Adekvatan odgovor na to je “ako ti Anubis sada kaže da se
baciš sa velike piramide hoćeš li da uradiš to?” Poenta ovo-
ga je da tretiramo kao činjenicu da Tajne Vođe i kontakti
nama pomažu da se individualizujemo i da je ta vrsta
odnosa koja se zasniva na poverenju.

6) Traže od vas da im date sav svoj novac ili žele da se
kresnu sa vama, ili vašim partnerom, radi napredovanja na
vašem duhovnom putu. Desiće se nekad da će čak da prave
promene u strukturi svoga Reda samo da bi bili sigurni da
će se ogrebati za seks. Jedna OTO grupa ima običaj da
ubrzava napredovanje mladih atraktivnih žena kroz stepene
kako bi one mogle brže biti korištene za seksualnu magiju
njihovih vođa.

7) Počinje da biva neverovatno paranoičan. Ovo je simptom
broj jedan. Kako počinja da naduvava svoju bitnost, tako
počinje i da smatra da je svako protiv njega. Paranoja je znak
slabe ličnosti koja je često prenaduvana. Jednom me je neko
optužio da radim crnu magiju protiv njih... što je me
iznenadilo budući da ja stvarno nikad nisam ni mislio o
njima. U mom univerzumu oni nisu bili baš toliko bitni da
bih se smarao njima, a da ni ne pominjem još i neko
bavljenje magijom povezano sa njima. Ono što su oni radili
je bilo to da su temeljno analizirali eseje, članke i internet
postove u očajničkoj potrebi da nađu dokaz da drugi pričaju
o njima. Viđali bi napade tamo gde im ne bi bilo ni traga i
pogrešno citirali i iskrivljivali rečenice tako da bi one
izgledale kao napad.

8) Oseća potrebu da napada druge Redove, ličnosti i sisteme.
To je znak da nema zapravo ništa, te će stoga karakterisati i
napadati druge grupe. U okultizmu, oni koji mogu, čine. Oni
koji ne mogu napadaju one koji mogu. Takvi tipovi neće
napasti samo one koji su bolji magičari, napašće bilo koju
grupu koju vide kao opasnost. Ako su zavisni o novcu od
svog Reda, ili statusu koji im on obezbeđuje za njihovu slabu
ličnost, tada će oni često napadati grupe koje su više
komercijalno uspešne.

Okultna revija broj 1
35
9) Gubi svaki osećaj za humor.

10) Veruje u svoja vlastita sranja. Hrpa okultnih lidera pravi
priče o sebi ili svojim redovima. Pol Foster Kejs i En Dejvis
su bili izvanredni u tome. Dejvis je jednom pričala kako je
Majstor R manifestovao statuu Madone na njenoj polici za
knjige da bi joj popravio raspoloženje. Kako god, takve priče
su uvek bile prezentovane nelakovernima tako da je malo
verovatno da je iko ikad verovao u njih. Međutim, kada
lider stvarno počne da veruje u takve priče, čak i kad se suo-
či sa činjenicama (recimo da su bili u pogrešnom gradu za
vreme priče za koju tvrde da se desila) onda to je znak da je
lider odlepio.

Ako lider vaše ezoterične grupe počne da ispoljava neki od
ovih simptoma moraćete da mu budete potpora i da vidite
šta nije u redu. Veoma je moguće da će on da nešto predloži
za razmatranje, ali ako odbije da sluša trebalo bi da ga
napustite. Verujte Univerzumu da ćete naći novog učitelja.
To ne znači da je on loš, to samo znači da on prolazi kroz
nekakvo sranje i potrebno mu je da uoči problem i reši ga.
Ako on ne rešava to, trebalo bi da odete pre nego sve
postane veoma ružno. Nemojte smetnuti sa uma da on
ispoljava te probleme samo zato što je dobrano polupan, a
razlog zašto on reaguje pogrešno i ljutito je zato što zna da
ste u pravu.Nik Ferel je rođen 1965., i od najranijeg detinjstva je živeo na No-
vom Zelandu. Još kao detetu dešavale su mu se natprirodne stvari i
čudni snovi. Sa 17 godina je upoznao jednog učenika Aleksa Sen-
dersa ,koji ga je povezao sa ezoteričnom organizacijama Builders of
the Adytum (BOTA) i The Servants of Light (SOL). Pored tre-
ninga u tim organizacijama, Nik Ferel je magijski treniran i u The
Order of the Table Round (pobočni Red Whare Ra Hrama Zlatne
Zore sa Novog Zelanda). Jedno vreme je bio predstavnik u Evropi
the Hermetic Order of the Golden Dawn koji vode Sandra i Čik
Cicero. Od 2010. odvojio se od tog Reda i vodi svoju samostalnu
organizaciju The Magical Order Of Aurora Aurea. Autor je više
zapaženih i veoma dobro, od strane čitalaca i drugih okultista, oce-
njenih knjiga o okultizmu i magiji.

UreusNa sici: Ureus nadjen u Tutankamonovoj grobnici

Ureus (množina je urei), jeste stilizovana kobra koju su
egipatski vladari nosili na pokrivalu glave, takozvanom
nemisu. U sačuvanoj umetnosti drevnog Egipta kobra se
obično prikazuje uspravljena i raširenog vrata. Grčka reč
koja se najčešće koristila da opiše kobru u tom položaju bila
je uraeus i odatle i potiče ime koje se danas koristimo za ovaj
symbol koji su nosili egipatski vladari.
Prvu kobru tj. Ureus, kako legenda kaže načinila je Boginja
Izida od zemlje i pljuvačke Boga Ra. Pomoću nje je svome
suprugu Ozirisu obezbedila egipatski tron. Od tada je ureus
kraljevski simbol koji su nosili faraon i njegova kraljica i koji
je, izmedju ostalog, sem oznake kraljevskog statusa i
božanskog porekla, imao i zaštitnu prirodu.
Može se postaviti pitanje zašto su drevni Egipćani izabrali
baš jednu smrtonosnu životinju, u ovom slučaju kobru vrste
Naja haje, koja izaziva strah, za takav kraljevski i božanski
simbol? Verovatno po onoj narodnoj da se klin klinom izbija,
izabrali su one životinje koje su najopasnije da ih i štite od
zla. Tako Ureus na čelu vladara po verovanju štiti nevine, ali
i spaljuje one koji su krivi. Skoro sve zmije u Egiptu su lako
pokretljive, brze i otrovne, samim tim i opasne. Dakle dobro
ih je imati na svojoj strani u borbi protiv zla. Sa druge strane,
u drugim delovima Afrike gde su zmije veće, sporije i manje
agresivne, njihove religije poput dahomejske su zmijama
dale ulogu Božanstava koja stvaraju svet.

Okultna revija broj 1
36


Na slici: Boginja Menhit (levo) i bog Knum (desno)

Ovaj simbol kraljevskog i božanskog identiteta je nekad bio
predstavljan i drugim životinjama. Recimo, za niže kraljice i
princeze ponekad je umesto kobre korišćen i motiv gazele
(npr. slike iz groba Mena, Teba, 18. dinastija). Kao kobra
simbolizovao je Sunce, Donji Egipat, kralja i brojna
božanstva. Kobra je takodje bila poznata i kao “vatreno oko
Ra” i stoga često stoje dva ureusa sa dve strane solarnog dis-
ka. U Tutankamonovoj grobnici pronadjena je sklupčana dr-
vena kobra netjer-ank (Živeći Bog) i tu je njena funkcija
pogrebna i vezana je za zagrobni život. U toj funkciji kobre
su često prikazivane kako “pljuju” otrov. Zapravo, verovalo
se da dve takve kobre čuvaju u jednosatnim intervalima
vrata podzemnog sveta. U kasnijem periodu ureus je u pog-
rebnim tekstovima prikazivan skupa sa Sunčevom barkom.
Uže gledano, Ureus-Boginja je bila Menhit, “ona-koja-ubija”
ali i “ona-iz-grma-papirusa” što je upućivalo na njeno pore-
klo vezano za deltu Nila. Povezivana je sa crvenom krunom
i sa Vađet, Boginjom-Gospodaricom grada Buto čija je sveta
životinja bila kobra. Menhit je takodje bila aspekt Neit iz Sai-
sa. Tokom ptolomejskog perioda postala je deo trijade iz
Esna, supruga Knuma i majka Heka koji je kao jedna od tri
kreativne moći Ra simbolizovao Božansku magijsku ener-
giju. Heka se obično prevodi kao “magija” ali je bolje koris-
titi izraz “životna sila u delovanju”. Jedno od imena Izide u
mitu po kojem je ona uz pomoć ureusa otkrila tajno ime Ra
bilo je baš Veret-Hekau. Menhit je takodje bila poznata i u
svoj “socijalizovanijem” obliku kao Nebetu koja je bila dru-
ga žena Knuma čije je ime isto povezano sa rečju ureus. Ka-
ko je Knum postao bliži sa Šu, Menhit su počeli da iden-
tifikuju kao Tefnut.

Neki su Uraeusi bili jednobojni, no oni nadjeni u grobnicama
Tutankamona ili pak Sesorisa II su obojeni. Objašnjenje boja
na ureusu koje sledi je dato u kraljevskim bojama koje se
odnose i na polu-drago kamenje (navedeno u zagradama iza
boja)

Tamno plava (Lapis lazuli) se odnosi na večnost, noćno
nebo, Akh, božansko

Crvena (karnelian): se odnosi na Crvenu zemlju, vrelinu
sunca, snagu i moć

Crna (obsidian ili oniks): se odnosi na Crnu zemlju,
plodnost, moć

Zeleno-plava (tirkiz ili malahit): se odnosi na vodu, život i
izobilje

Izrazi Crna i Crvena zemlja odnose se na plodnu zemlju oko
Nila koju su Egipćani zvali Crna zemlja (drevno ime za
Egipat je bilo Kemet i ono je imalo baš to značenje), i na
pustinju koju su Egipćani zvali dešret (Crvena zemlja).

Aku, množina od Ak, jeste termin koji se odnosi na kemetski
concept predaka, onih koji su posle smrti prešli na Zapad, u
život posle života. Sama reč u doslovnom prevodu znači
“oni koji sijaju”. Naime, u drevnom Egiptu je postojalo
verovanje da se duhovi predaka mogu uzdići do neba, do
zvezdanog pojasa Boginje Nut, te postati zvezde koje sijaju
na nas. Sećanje na pretke i njihovo poštovanje je bio jedan od
ključnih koncepata kemetske religije.Okultna revija broj 1
37
Kako voditi magijski
dnevnik

Fra. H.H.H. 747

(Sledeći tekst je pre nekoliko godina napisan za potrebe Sanctum
Sanctorum Oaze Ordo Templi Orientisa u Novom Sadu. Tekst
nikad nije dobio lokalnu dozvolu od nacionalnih OTO funkcionera
za distribuciju unutar Sanctum Sanctorum Oaze OTO, tako da je
samo neslužbeno bio posredovan članovima Oaze i sve do sada je
bio tretiran kao interni tekst koji ne bi trebalo da bude dostupan
neiniciranima. Budući da je autor lekcije napustio Ordo Templi
Orientis i da se magijski distancira od te organizacije objavljivanje
internih lekcija koje je pisao, sem onih u kojima se objašnjava
priroda delova inicijacijskih rituala, poput recimo lekcije o
magijskim zakletvama generalno, jeste njegov magijski čin kao
poslednjeg Majstora Sanctum Sanctorum Oaze. koja više ne
postoji, raspuštanja grupnog duha Sanctum Sanctoruma i preki-
danje astralne veze koja je na osnovu dokumenata i svih prpratnih
adminsitrativno-okultnih činilaca, postojala sa grupnim duhom
regionalng i svetskog OTO. Sem tog ličnog magijskog i karmičkog
čina distanciranja od OTO, autor se nada da će tekstovi biti nekom
i od koristi. Tekstovi su napisani za potrebe jedne određene orga-
nizacije sa specifičnim potrebama, simbolikom i sebi karak-
terističnim načinom izražavanja, ali i pripadnici drugih grupa i
tradicija mogu lako, u skladu sa svojim znanjem i razumevanjem,
da zamene simboliku OTO sa simbolikom i načinom izražavanja,
ili recimo pisanja datuma, karakterističnom za njihovu grupu.
Ilustrcije uz tekst su dodate od strane Okultne revije.)

Magijski dnevnik je jedno od najvažnijih oruđa svakog ma-
gičara. Magijski dnevnik u osnovi može biti bilo koja sveska,
ili notes, u koju neko odluči da zapisuje izveštaje o svojoj
magijskoj praksi i svemu onome jeste, ili se proceni da bi
moglo biti, vezano za nju. Dosta magičara, pak, preferiraju
da to bude posebna prazna knjiga sa lepo dekorisanim kori-
cama ukrašenim odgovarajučim simbolom. Takvi Magijski
dnevnici mogu se kupiti preko raznih okultnih snabdevača
u svetu, ali neko ih može i sam napraviti kod ovdašnjih knji-
govezaca.
Simboli na koricama dnevnika, ako govorimo o vođenju
dnevnika kao generalnoj magijskoj praksi, mogu varirati za-
visno od duhovne tradicije koju neko sledi i koji mu stoga
mogu biti bliski i značajni. Thelemiti naravno mogu, u skla-
du sa svojim razumevanjem, odabrati neki od standardnih
okultnih simbola, poput pentagrama, ili horusovog oka. Ta-
kođe, mogu staviti na prednju stranu pentagram, a na zad-
nju heksagram, odnosno mogu izabrati neki od postojećih
telemitskih simbola.
Za pisanje u Magijski dnevnik poželjno je koristiti posebno
pero/olovku namenjenu samo za tu svrhu. Postoje i slu-
čajevi da neki tradicionalnije orijentisani magičari koriste
mastilo i guščije pero.

Sa Magijskim dnevnikom, kao i sa bilo kojim drugim ma-
gijskim oruđem, potrebno je postupati sa poštovanjem i dr-
žati ga na nekom mestu gde neće biti dostupan drugima
(zaključana fioka radnog stola, neka škrinja gde se drži ritu-
alni pribor i sl). Potpisnik ovog teksta, recimo, zbog nekoiih
svojih razloga i svog razumevanja, u svom ličnom radu ima
pristup da Dnevnik, posle zapisavanja rezultata, uvek osta-
vlja na mesto koje je ili u visini srca ili iznad njega. To je na-
ravno individualni pristup tome i svako bi trebalo u skladu
sa svojim vlastitim razumevanjem toga šta za njega znači reč
poštovanje, sam iznađe svoju pristup odnosu prema Dnev-
niku.
Unos za svaki novi dan počinje pisanjem datuma. Postoji
običaj da se u Magijskom dnevniku datumi i oznake ne pišu
na „profani“ način kao u običnim dnevnicima, već se veoma
često godina piše rimskim brojevima a, u slučaju da dnev-
nike vode Thelemiti, godine se takođe obeležavaju u skladu
sa thelemitskim merenjem vremena koje počinje od 1904. ili
se, u slučaju da se tako ne pišu, iza godine stavi e.v. (era
vulgaris). Ta oznaka je adaptacija prevoda izraza Prosta Era
(Common Era), koja se odnosi na računanje godina od
vremena Hristovog rođenja, što je započelo da Dionizijem
Egzigusom koji je 525. godine prekinuo dioklecijansko bro-
janje i uspostavio "Anni Domini Nostri Jesu Christi", odnosno
novu eru koja počinje sa Isusom Hristom. Izraz vulgarna era
(vulgaris aerae) prvi je upotrebio Johan Kepler 1617. godine.
Thelemiti, kada pišu godinu računajući je od Hristovog ro-
đenja, oznaku AD koja se uobičajeno iza nje stavlja, kako je
već rečeno zamenjuju oznakom E.V. Zapravo, puni oblik
thelemitskog načina pisanja godina bi uključivao astrološku
poziciju Sunca i Meseca, thelemitsku oznaku godine i ispod
nje uobičajeni način pisanja godine praćen oznakom e.v.
Na primer, ako neko piše dnevnik 29. januara 2010. e.v.
onda bi puni oblik pisanja, pri čemu ja recimo mislim da nije
na odmet i dodati aktuelnu fazu meseca, datuma na početku
unosa za taj dan bio:

Dies Jovis
Sol in Aquarius Luna in Cancer
Anno IV: 17 A.N. (29. januar 2010. e.v.)

Astrološke pozicije Sunca i Meseca mogu se pronaći u efe-
meridama za taj dan. Sem ovog načina pisanja ima i onih ko-
ji pišu umesto reči astrološke oznake za Sunce i Mesec, kao i
za znake u kojima se nalaze. U ovom slučaju to bi izgledalo
ovako: in i in .
Thelemitski način pisanja godine, koji se piše ispod astro-
loške pozicije Sunca i Meseca za taj dan, zasniva se na bro-
janju od 1904. Naime, thelemitska Nova Godina se računa
od 20. marta 1904, budući da je tada izveden Ritual Horusa
koji je i doveo do primanja Knjige Zakona i otpočinjanja Ae-
ona Horusa. Rimska slova se odnose na broj ciklusa godina
od 1904. Ciklusi godina se računaju tako što se broj godina,
koje su prošle od 1904, podeli sa 22. U ovom slučaju to je
četvrti ciklus i on se obeležava rimskim brojevima. Arap-
skim brojkama se obeležava tekući broj godina u tom cik-
lusu i to je broj 17. U martu 2010. će se promeniti godina i
pisaće se IV: 18. Tek u martu 2015e.v. će se ciklus promeniti

Simboli znakova zodijaka

Okultna revija broj 1
38
i tada će se rimskim brojkama obeležavati da je peti ciklus.
Ovakav način obeležavanja godina je povezan i sa Tarot kar-
tama od nulte do dvadeset i prve, tako da bi se za januar
2010. e.v. moglo reći da je u godini Zvezde (Atu XVII) u cik-
lusu Cara (Atu IV). Anno ispred takvog obeležavanja godi-
ne je latinska reč za godinu, a skraćenica A.N. se odnosi na
latinski izraz "Aerae Novae", što u prevodu ima značenje
“Nova Era”.
Ispred ovog stavljanja datuma, na početku unosa zapisa u
dnevnik za taj dan se naznači i koji je dan. Naravno i to se
obično ne radi na profani način, već se imena dana pišu na
latinskom i to onda izgleda na sledeći način:

Nedelja - Dies Solis
Ponedeljak - Dies Lunae
Utorak - Dies Martis
Sreda - Dies Mercurii
Četvrtak - Dies Jovis
Petak - Dies Veneris
Subota - Dies Saturni

Kako je gore u primeru naznačeno oznaka dana se stavlja
ispred datuma.
Ispod datuma unos se svakog novog dana može otvoriti sa
Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Analogno tome
unos za taj dan se može zatvoriti sa Love is the law, love under
will. Takođe, umesto toga može se svaki dan dnevnik zapo-
četi stihom iz Liber Al vel Legis (ili iz nekog drugog thele-
mitskog svetog spisa), dobijen metodom bibliomantije ili po
ličnom izboru.Na slici: Knjiga u kojoj su objavljeni dnevnici
Džona Dija


Mudro je vođenje Magijskog dnevnika započeti, esejom u
kojem se sagleda svoj dotadašnji život, svoji pogledi na du-
hovnost, svoje slabosti i svoje aspiracije ka nečemu “višem”,
svoji razlozi za pristup Redu, te tek nakon toga krenuti sa
svakodnevnim upisivanjem praksi.
Neki magičari na početku dana izvode divinaciju nekom od
metoda koje koriste (Tarot, I Ching, Geomantija…). Tu
divinaciju upišu u dnevnik i sutradan analiziraju kako je
prethodni dan protekao u odnosu na pomenutu divinaciju.
To je zanimljiva praksa od koje može biti koristi, ali mora se
napomenuti da je praktično za ostale divinacije koje se rade,
naročito za one koji ih rade na regularnoj dnevnoj bazi,
voditi posebne dnevnike. Ako neko radi nekoliko otvaranja
Tarota ili I Ching-a, to bi, skupa sa crtežima pozicija i
naknadnom analizom otvaranja, moglo zauzeti previše pros-
tora u dnevniku i zato je opcija separatnih dnevnika poseb-
no namenjenih za to, kako je već rečeno, veoma praktično re-
šenje.
Preporučuje se da se to u dnevnik izveštaj o praksi upiše što
neposrednije nakon prakse. U slučaju da se praksa ne radi
kod kuće već negde gde dnevnik nije pri ruci, ili ako se desi
nešto što se može povezati sa ranije rađenom praksom, onda
je sasvim u redu zapisati te podatke, na licu mesta, te ih kas-
nije prepisati u dnevnik.
Sam unos zapisa o izvedenoj praksi bi trebalo da obavezno
sadrži informacije o tačnom početku i završetku prakse, na-
ziv i opis prakse (potpun, ali i bez nepotrebnih ulaženja u
detalje), mestu gde je praksa izvedena, uz dodat jezgrovit
info o vremenskim prilikama, te napomenu o psiho-fizičkom
stanju pre počinjanja prakse. Otprilike to bi moglo da izgle-
da kako to pokazuje sledeći improvizovan i veoma pojed-
nostavljen primer:

Vreme izvođenja: 17,30 - 17,40
Izvedena praksa: MTPR
Vremenske okolnosti: Sneg i veoma hladno,
temperature oko 3º ispod nule. Nebo vedro.
Stanje: Manji osećaj umora zbog nedovoljne
naspavanosti, raspoloženje dobro i entuzijastično. Ne
postoji osećaj otpora radu.

Opis prakse: Ritual izveden u standardnom obliku.
Vizuelizacija pentagrama bila malo teža nego obično.
Koncentracija bila dobra uprkos buci koja se u
jednom momentu čula sa ulice. Osećaj centriranosti i
smirenosti posle priziva Arhanđela bio snažan.
Tokom rituala eksperimentisao sa korištenjem
drugog imena umesto Aiwass-a.
1
Osećaj je bio
drugačiji, više egzaltirajući i nekako više, u skladu sa
korištenim imenom, “marsovski” po prirodi. Na kra-
ju rituala, posle kabalističkog krsta, spontano došla
kontemplacija o tom imenu. Tokom kontemplacije
došle su mi sledeće ideje (tu nabrojati sve što se
javilo), pri čemu mi od tih ideja ( nabrojati) ideje ne
deluju logično.

Drugi primer, koji je direktno preuzet iz jednog magijskog
dnevnika, predstavlja zapis stvarno izvedene magijske ope-
racije dana 17, januara 2010. e.v. i odnosi se na pravljenje
astrološkog talismana Jarca, pri čemu su imena izvođača
izostavljena:

Zapis o operaciji u dnevniku:

1
U pravom dnevniku bi tu trebalo navesti koje je ime
korišteno.
Okultna revija broj 1
39
Mesto izvođenja: lični hram
Vreme izvođenja pravljenja talismana: 7:45- 8:15
Astrološki faktori pri pravljenju talismana: Sunce pri
izlasku na 26 stepeni Jarca u trigonu sa Saturnom.
Mesec u Vodoliji u konjukciji sa Jupiterom.

The Faces & Decans iz Liber Hermetis (Hermes)
The Book of Reasons strana.13 (Abraham Ibn Ezra)

Opis talismana:
Crno mastilo na narandžastom pergament papiru.
Žena koja radi na preslici sa šest paoka i smeje se,. Na
čelu, između obrva, ima crnu tačku. (po opisu iz Ibn
Ezrine knjige)

Ritual

Terajući pentagrami u uglovima. Zvonjenje zvonom
3-3, zapaljena žuta sveća i kao miris sveže oguljena
kora narandže. U tom momentu crna vrana je sletela
na vrh najvišeg drveta u okolini koje se vidi kroz
prozor i udaljeno je otprilike 30 metara skoro
potpuno u pravcu Istoka. Okrenuta ka Istoku Sestra
(***) je čitala obožavanje Ra. Zatim nacrtao talisman i
okadio ga mirisom. Potom meditacija nekoliko
minuta. Zatim smo objavili našu nameru kao
“zdravlje i prosperitet” u ime Marksoisa. Talisman je
Sestra (***) ponela na posao.

Rezultat:

Oko 11 Sestra (***) dobila bonus novac od šefa koji
joj je i inače dugovao novac.
Oko 12 Sestra (***) Saradnik na poslu koji je skoro
mesec dana bio odsutan je došao na posao i sa
Sestrom (***) obnovio stari razgovor o tkalačkoj
veštini. Tom prilikom joj predložio da se sretne sa
osobom koju je upoznao. Na upooznavnje je došla
žena je koja je na glavi imala crnu maramu i u
razgovoru saopštila da ima svoju preslicu i da je
voljna da je poduči veštini tkanja.
Oko 18 Sestra (***) je primetila da ima osećaj kao da
ima mnogo više energije nego što je to uobičajeno za
taj period radnog dana.
Oko 7 ujutru sledećeg dana Sestra (***) je našla
telefon koji dva dana nije mogla da nađe
Oko 8 istog jutra od šefa stiže i redovan novac koji je
dugovao Sestri (***)

Iako ne potpuno pisani na identičan način, oba ova primera
mogu da pruže predstavu o tome kako se dnevnik može
voditi. Dakle ovo su neke opšte smernice, a svako odlučuje
sam za sebe kako će voditi dnevnik. Bitno je da se u njega
zapiše sve što neko proceni da je bitno da se u njemu i nađe.
Ako se radi prvi put ritual ili praksa koji ne spadaju pod
uobičajene prakse tipa recimo Manjeg terajućeg pentagrama
ili Srednjeg stuba, dobro je u kratkim crtama opisati praksu,
kako se to može videti iz našeg drugog primera, zato što ako
čitate dnevnik posle recimo 10 godina možda nećete moći da
se setite kako je praksa koju ste radili tačno izgledala. Česta
greška je da neko očekuje samo neke “natprirodne” rezul-
tate. Zapisuje se, svaki osećaj, impresija koja se javi, uvid ili
bilo šta slično. Emocije i raspoloženje, ako se promeni, su
nešto što bi obavezno trebalo da se unese u izveštaj. Takođe,
nakon unetog zapisa o praksi trebalo bi ostaviti dovoljno
praznog prostora u slučaju da bi seNa slici: Strana iz magijskog dnevnika V. B. Jejtsa

naknadno trebale uneti neke napomene povezane sa efek-
tima prakse koje se mogu javiti kasnije u toku dana, ili u to-
ku narednih dana. Dakle ako osoba radi neku praksu i u to-
ku dana se desi da se neki ljudi, poznati ili nepoznati, poč-
nu čudno odnositi prema njoj, onda se to neuobičajeno
pona-šanje unese u dnevnik. Dakle sve to može, ali i ne mo-
ra, biti povezano sa izvedenom praksom. Da li je bilo pove-
zano ili može se posle nekog vremena analizirati, ali ako nije
zapisano toga se možda nećemo setiti. Dalje, veoma često
neko misli da se ništa ne dešava, ili pak ne razume šta se
dešava. Jedna od vrednosti dnevnika je u tome što on ne
samo da nam pruža realnu sliku o kontinuitetu našeg rada,
već nam omogućuje i da u određenim vremenskim
intervalima analiziramo prakse koje smo radili, te da sa
vremenske distance uočimo eventualnu povezanost tih
praksi i nekih sitnijih, ili krupnijih, dešavanja u našem
životu. Sem toga, možemo da pratimo i tok naše Inicijacije.
Analiza onoga što je zapisano u dnevnik može dati odgovor
na to da li smo se u nekom periodu promenili, koliko su
nam sad stavovi drugačiji od onih koje smo imali na početku
vođenja dnevnika ili od prethodne analize, koliko smo us-
peli da se oslobodimo naših slabosti i da li smo kod nas
otkrili neke nove. Takvi zaključci, takođe se zapišu u dnev-
nik.
Genralno, praksa koja se preporučuje, vezano za analizu
Dnevnika, jeste da se na kraju opadanja Meseca, dakle pred
mlad Mesec, analiziraju dnevnički zapisi našeg rada u toku
tog proteklog perioda između dva mlada Meseca i sačini
rezime toga u formi kraćeg eseja.
Dnevnik, pored toga što je nezamenjivo pomagalo za
analizu našeg rada, kako je rečeno na samom početku, nije
samo to već je i magijsko oruđe. Ima magičara koji dnevnik
doslovno koriste kao konkretno magijsko oruđe koje se sa
ostalim oruđima stavlja na oltar. Magijski gledano
zapisivanje rezultata u dnevnik može isto tako da se tretira
kao magijski čin. To može ići dotle da neki magičari
uobičavaju da svoj Magijski dnevnik vode u ritualnom
ambijentu svog Hrama, bilo da je on stalno postavljen ili
samo improvizovan, pod svetlošću sveća. Takođe, neki
magičari koriste mastila raznih boja za zapisivanje nekih
određenih delova dnevnika što, u skladu sa korespon-
dencijama boja, može biti jedan konkretan magijski pristup
dnevniku koji u tom slučaju postaje direktno sredstvo kojim
neko namerava da izazove neki efekat i samim tim i neku
promenu unutar sebe, ili čak i izvan sebe u svetu koji ga
Okultna revija broj 1
40


Na slici: Strana iz magijskog dnevnika V. B. Jejtsa

okružuje. Dalje, postoje neki magičari koji, recimo, talis-
mane ili kreirane sigile stavljaju unutar svog Magijskog dne-
vnika zato što smatraju da je dnevnik generalno mesto gde
se neka ideja, našim zapisivanjem, spušta na jedan materi-
jalniji i konkretniji nivo, takoreći se prizemljuje. Shodno to-
me je zapisivanje u dnevnik, recimo, preuzetih magijskih za-
veta u ličnim magijskim operacijama izuzetno ozbiljna stvar
i ne bi joj trebalo pristupiti olako. Sa druge strane mora se
napomenuti da u nekim slučajevima magijski zaveti i oba-
veze preuzete tokom nekih ceremonija, recimo primer toga
bi bile inicijacijske ceremonije, podležu diskrecionoj prirodi
koja prati takve ceremonije, tako da je zapisivanje samih
zaveta u dnevnik ponekad malo u koliziji sa idejom tajnosti.
Zato se takvi zaveti ne zapisuju u dnevnik, ali zapisivanje
naših impresija o tome kako sledimo te zavete, bez da te
zavete pismeno navedemo, da li smo nekad u iskušenju da
ih prekršimo, koliko sami doprinosimo stvaranju opšteg
ambijenta koji je u skladu sa tim zavetima koje smo preuzeli
tokom naših posvećenja, možda nekad i naše dileme i kole-
banja u odnosu na njih, jer i krize mogu biti deo magijskog
procesa našeg izrastanja ka Svetlosti, sve to može biti koris-
no u naknadnim analizama našeg toka Inicijacije. Recimo,
može biti zanimljivo kada neko ko ode u Iº stepen posmatra
dnevnik koji je vodio kao Minerval i sa te distance razmotri
da li bilo razlike u shvatanju fraternalnosti i Bratske Ljubavi,
koja je veoma bitan faktor u našem razvoju u Redu i koji se,
kada se adekvatno razvije, reflektuje na nivou Briaha kao
sasvim specifičan kvalitet, u vremenu kada je neko bio samo
gost u OTO, u odnosu na ono vreme koje počinje od mo-
menta kada je neko postao povezan magijskom vezom sa
OTO. Naravno, takve introspekcije se mogu raditi na svim
stepenima u upoređivati koliko su se, ako jesu, naši stavovi i
pogledi promenili u odnosu na vreme kad smo imali niži
stepen, Istovremeno to mora biti veoma umereno i izbalan-
sirano uneto zato što nije dobro dnevnik opteretiti preve-
likom eksplicitnošću našeg estetskog dojma. Prema dnev-
niku, jednostavno, moramo biti iskreni, imoramo ga pošto-
vati i odnositi se prema njemu kao i prema ostalim ma-
gijskim oruđima.
Sve gore izneto nije obligatorno, to su pre ideje i moguće
smernice. Svako sam za sebe bi trebalo da iznađe vlastiti
način na koji će pristupiti vođenju Magijskog dnevnika.
Magijski dnevnik je intimna stvar i mi od vas nećemo tražiti
dnevnike na uvid.Preporučena literature:
1. Aleister Crowley and the Practice of the Magical Diary . Edited
by James Wasserman, Foreword by J. Daniel Gunther
(izdavač: Sekmet Books, 2003. e.v.)

2. Liber CLXV . Majstor Hrama (A.’. A.’. Biblioteka, prvo kolo
knjiga 6, izdavač SOL Oaza, Ljubljana
3. John Dee's Five Books of Mystery: Original Sourcebook of
Enochian Magic (izdavač: RedWheel / Weiser, 2008. e.v.)
Magijsko ime

Frater HHH 747

(interni instrukcioni dokument namenjen za upotrebu u
nekadašnjoj novosadskoj Sancrum Sanctorum Oazi, Ordo
Templi Orientis; zbog nedostatka dozvole od lokalne OTO
administcije nikad zvanično distribuiran u Oazi i sada se
ovde prvi put javno publikuje. Autor je u međuvremenu
odustao od mišljenja da je kalifatski OTO mistično-magijski
red i tretira ga kao iskljućivo privatizovani socijalni klub
bez ikakvih magijskih ili duhovnih karakteristika, ali su
mišljenja o ulozi magijskih imena u kontekstu OTO ostav-
ljena jer se odnose na originalnu zamisao kako je Kroli bio
zamislio OTO, a ne na ono što je kalifatski OTO danas)

U Ordo Templi Orientisu je, po tradiciji, uzimanje
magijskog imena bilo obaveza Xº koji usvajaju magijsko
ime/titulu, slično načinu na koji se to radi u slučaju rimskih
papa ili nekih vladara. Običaj da članovi Ordo Templi
Orientisa uzimaju Magijska imena, odnosno Magijske motoe,
nastao je usled ukrštanja sa tradicijama Zlatne Zore. i A A
U današnje vreme, iako smo videli da to po tradiciji nije
bilo obavezno, uobičajena je praksa da već na stepenu Mi-
nervala članovi Ordo Templi Orientisa izaberu za sebe magij-
ski moto.

Socijalni nadimci

Razne kulture, a to je i danas slučaj u nekim urođeničkim
zajednicama, poznavale su takozvane rituale prelaza koji su
obeležavali nečiji prelazak iz jednog životnog doba u drugo.
Veoma često, pri prelasku iz stanja detinjstva u od društva
priznato stanje odrasle osobe, neko bi dobio novo ime kojim
bi ga od tada zvali članovi njegove zajednice. Koje će ime
neko dobiti često je bito povezano sa prirodom iskušenja,
odnosno podviga, koje je neko morao da prođe da bi ušao u
svet odraslih i tako bio punopravni član zajednice.
Sa druge strane, uzeti neko drugo ime može se raditi i
zbog tajnosti. Tako je u 18. i 19. veku postala uobičajena
praksa da se politički članci potpisuju pseudonimima, za
neke od tih članaka ni do danas nije se saznalo ko ih je
stvarno napisao. Iz razloga tajnovitosti su od druge decenije
prošlog veka birana i partijska, tzv kadrovska, imena tako da
smo danas neke istorijske ličnosti uglavnom i zapamtili po
njima.
2


2
Na primer Josipa Broza pod imenom Tito, Vladimir Illjiča
Uljanova pod imenom Lenjin, Josifa Visarionoviča Džugašvilija
pod imenom Staljin itd.
Okultna revija broj 1
41


Na slici. Florens Far

Dakle sem toga što socijalni nadimci mogu da imaju svrhu
ostvarivanja većeg stepena bliskosti u nekoj grupi, nebitno je
da li se to koristi u pomenutom primeru plemenskih zajed-
nica, ili u nekom sportskom timu, vojnoj četi, izbornom šta-
bu nekog predsedničkog kandidata ili bilo gde drugde gde
je potrebno da korištenje posebnih imena doprinese nekom
obliku timskog delovanja i ostvarivanja što jačih veza izme-
đu članova grupe. Takva imena mogu da budu i u funkciji
bezbednosti članova neke grupe.

Duhovna imena

U tradiciji mnogih duhovnh sistema i religija praksa je da
neko ko uđe u njih, na početku ili kasnije, kao upućivanje na
promenu njegovog stanja, dobije posebno, duhovno, ime.
Primere toga možemo naći čak i u Novom zavetu gde Isus
Simonu daje novo ime Petar, značenja kamen, kako bi bio te-
melj Crkve
3
.Slično tome Bog u Starom zavetu menja imena
Avramu i Sari kako bi bili otac i majka nacije.
4
Istočni sistemi
takođe poznaju dobijanje posebnog imena pri posvećenjnu,
no ovoga puta se nećemo, iako je i to veoma zanimljivo, ba-
viti time već ćemo se zadržati na savremenoj zapadnoj tradi-
ciji u kojoj se imena ne dobijaju već ih, po pravilu, Inicijati
najčešće sami izaberu.
Teško je reći da li je takva upotreba „posebnih“ imena u
zapadnu ezoterijsku tradiciju možda ušla preko Iluminata
koji su ih koristili iz razloga skrivanja identiteta, ili možda
preko mita o templarima koji se sklanjaju od Inkvizicije i
koje podržava tajna mreža jataka koja sem što koristi sistem
lozinki i tajnih znakova radi prepoznavanja, takođe poznaje


3
Jevandjelje po Mateju 16: 18
4
Postanje 17: 05-15
i tajna imena kako bi se sakrio identitet kako skrivajućih
templara, tako i njihovih jataka. Ali ono što znamo jeste to
da je, kako je napomenuto na početku, običaj upotrebe
magijskih imena u Ordo Templi Orientis došao usled
ukrštanja sa tradicijama Zlatne Zore. i A A
U Zlatnoj Zori je upotreba magijskog imena/motoa imala
svrhu da napravi otklon od profanog života članova i da
sakralizuje njihovu magijsku praksu unutar Reda. Magijski
moto se tu uzimao na početku, primeri nekih od magijskih
imena članova su sledeći:
Edvard Beridž -- Resurgam (prevod sa latinskog: "Uzdići ću
se ponovo")
Alister Krouli -- Perdurabo (Latin: "Istrajaću do kraja")
Florens Far -- Sapientia Sapienti Dona Data (prevod sa
latinskog: "Mudrost je dar koji se daje mudrima")
F.L. Gardner -- De Profundis Ad Lucem (prevod sa
latinskog:: "Iz dubina ka svetlosti"
Mod Gon -- Per Ignem ad Lucem (prevod sa latinskog: "Kroz
vatru ka svetlosti")
Eni Horniman -- Fortiter et Recte (Latin: "Snažno i ispravno")
Moina Bergson Meters -- Vestigia nulla retrorsum (prevod
sa latinskog:: "Nikad neću ići unazad")
Semjuel Lidel MekGregor Meters -- 'S Rioghail Mo Dhream
(prevod sa gaelika: "Carsko je moja rasa")
Vilijem Vin Veskot -- Sapere Aude (prevod sa latinskog:
"Usuđujem se da znam")
Vilijem Robert Wudmen -- Magna est Veritas (Latin: "Velika
je Istina")
Vilijem Batler Jejts -- Demon est Deus inversus (prevod sa
latinskog:: "Demon je izokrenuti Bog")

Kako se da primetiti imena su uglavnom bila na latinskom.
Većinom su članovi u spoljnom redu zadržavali isto ime na
svim stepenima, Krouli je recimo tek u Parizu prilikom Inici-
jacije u stepen Adeptum Minora 5º=6º i ulaskom u Drugi
Red preuzeo novo magijsko ime, što je bilo u skladu sa uob-
ičajenim standardima u Zlatnoj Zori, a koje je glasilo Parzi-
val. Nakon 5º=6º za svaki stepen Krouli je uzimao novo ma-
gijsko ime, dok je sa druge strane Džordž Secil Džouns, koji
je sa njim napravio reviziju Zlatne Zore i osnovao Astron
Argon
5
, bio preuzeo samo jedno ime za Spoljni i samo jedno
ime za Unutrašnji Red.

O magijskom imenu Krouli je u Liber IV vel Aba napisao
sledeće:

Reč treba da izražava volju: jer Mistično Ime Iskušenika je izraz
njegove najviše Volje. Naravno, veoma malo je Iskušenika koji
poznaju sebe dovoljno dobro da bi bili u sranju da uobliče svoju
volju, pa otuda tek na kraju svog iskušeništva biraju novo ime.
6


Takođe, u Magici bez suza Krouli piše sledeće:

Svako ime je broj: a "Svaki broj je beskonačan; nema razlik|e"
(AL, I: 4). Ali jedno Ime, ili sistem Imena, može da bude podesniji
ili (a) za tebe lično ili (b) za rad u kome si.
7

Kao ilustracija ovoga može poslužiti i priča o konsultaciji
oko izbora svog magijskog imena koju je Grejdi MekMartri
1943. imao sa Kroulijem u Londonu. Grejdi je objasnio Krou-


5
Danas se veoma pogrešno koristi izrz Astrum Argentum. Kroli je
koristio grčko ime Astron Argon, a i da je koristio latinski izraz
onda bi to ispravno bilo Argentium Astrum a ne Astrum
Argentums.
6
II deo, Magika (elementarna teorija), poglavlje o Štapu.
7
Magika bez suza, pismo H, 10-11. novembar 1943.
Okultna revija broj 1
42

Na slici: Grejdi MekMartri

liju da on u potpunosti ne razume šta bi moto trebalo da
predstavlja i pitao ga za pomoć oko izbora imena. Krouli ga
je jednostavno upitao “Šta je tvoja Volja?” Grejdi je nakon
kraćeg razmišljanja odgovorio da je to da ujedini ono što je
gore sa onim što je dole. Krouli je na to odgovorio da će raz-
misliti. Kasnije je Grejdi poslao Krouliju pismo u kojem mu
je podrobnije objasnio svoju ideju o ujedinjenu internog sa
eksternim univerzumom, balansiranju svakodnevnog
ovozemaljskog sa duhovnim, te potrebu da to predoči u
jasnu izjavu koja bi odredila njegovu putanju. Nedugo posle
toga Krouli mu je odgovorio pismom
8
u kojem je napisao da
je neko vreme bio daleko od rešenja, ali da mu je u jednom
momentu sinulo da bi za tu svrhu moglo da posluži ime
Hymanaeus Alpha (Alef) 777, uz dodatno pojašnjenje da je
Hymanaeus grčko-rimski Bog braka,. A da za Alef obrati
pažnju na esej o Tarot Atu O.
Dakle, može se primetiti da je Krouli upotrebu magijskog
imena/motoa razvio u pravcu naglaska na ispoljavanje
Istinske Volje i da bi Ime trebalo da izražava Istinsku Volju.
No, istovremeno se može i proimetiti da je teško očekivati
da Minervali već znaju svoju Istinsku Volju? Zato Minerval
može da meditira na to koja je njegova magijska aspiracija, tj
cilj kojem teži i da na osnovu toga izabere svoje ime. Uzi-
manje magijskog imena je ozbiljna stvari zato joj je potrebno
ozbiljno i pristupiti. Ne preporučuje se recimo, bar ne počet-
nicima što je naravno individualno i razlikuje se od osobe do
osobe, da se uzimaju imena božanstava.
9
Ime u velikoj meri
može da odredi naš dalji tok razvoja, Krouli o tome govori
kao o “ispunjenju proročanstva gde se on u 9 od 10, ponekad
u šaljivom duhu, slučajeva uverio da je tako, navodeći
primere Viktora Nojburga i Fulera, te potom Metersove
napomene o uticaju imena na neke članove Zlatne Zore
108
Prva strana tog pisma se, kao ilustracija, nalazi na kraju
teksta
9
Hindusi to veoma elegantno rešavaju tako da retko uzmu
baš konkretno ime Boga, ali zato su im česta imena koja su
na neki način povezani sa kvalitetom nekom Božanstva, npr
Blaženstvo Šive i sl.
10
The Magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923,
edited by Stephen Skinner, strana 181 & 182
Ordo Templi Orientis je i socijalni i mistično-magijski Red,
tako da u njemu uzimanje magijskog imena može biti u
službi obe funkcije, dakle kako one socijalne tako i one
duhovne. Obratićemo pažnju na ovu drugu funkciju, dakle
duhovnu, i samo malo zakomplikovati, napomenuvši člano-
vi Ordo Templi Orientisa u stvari mogu doći u priliku a izabe-
ru dva imena. Jedno je ime koje će koristiti u Ordo Templi
Orientisu, drugo je kršteno ime koje uzimaju ako postanu
članovi EGC. Ja sam, na primer, prilikom krštenja izabrao
ime iz gnostičke tradicije prvog veka stara ere, znam za neke
koji su pre krštenju izabrali da im kršteno ime bude isto kao
i svetovno. To je opet stvar ličnog izbora i ostavljeno je
potrebama, razumevanju i shvatanju svakoga pojedinačno.
Što se tiče Ordo Templi Orientisa neko može izabrati da
koristi jedno ime, drugi mogu da izaberu da ih menjaju po
stepenima. Inicijacije su nova iskustva, sasvim je prihvatljivo
da neko preispituje to novo stanje, da produbljuje svoje
razumevanje Inicijacije koje je dobio i da u skladu sa tim taj
neko uzme novo ime koje se odnosi na to novo stanje, ili na
promenu magijske aspiracije i razumevanje cilja. Ali isto
tako i da to možda i ne uradi.
Takođe, nije na odmet napomenuti da je česta praksa da
neko prilikom izbora imena preračuna numeričku vrednost
imena koje misli da bi mogao preuzeti i da onda vidi sa ko-
jom idejom to korespondira u Sefer Sefirot.
Da li ćete tako izbrano ime nekom saopštiti ili ćete koristiti
inicijale tog imena, ili pak njegovu brojčnu vrednost, zavisi
isključivo od vas. Takođe, kad se potpisujete ispred imena
obično ide Brat ili Sestra, na latinskom. Dakle u slučaju mu-
škaraca se koristi Frater, u slučaju žena Soror, pri čemu bi
trebalo obratiti pažnju na to da se ne upotrebljava skraćeni
oblik Fr. koji se ponekad nepravilno koristi i koji ne ozna-
čava skraćenicu od reči brat, već oznaćava skraćenicu za
eklezijski oblik upotrebe reči otac. Ispravan oblik skraćivanja
reči Frater ispred imena jeste Fra.

Preporučena vežba:

Proučavati biografije raznih magičara i duhovnih ljudi, te
pokušati ustanoviti u kakvoj vezi može biti magijski
moto/duhovno ime koje su imali, sa događajima u njihovoj
biografiji, sa njihovim duhovnim uspehom ili padom.
Uz ovaj instrukcioni tekst, kao i uz sve ostale, ide usmeno
davanje i ritualne meditcije koja se radi kako bi se neko
magijski zbližio sa svojim imenom.

Preporučeno za čitanje:

Caliph Hymenaeus Alpha 777: Karl’s Karma (O.T.O.
Newsletter, Vol. II, No. 1, jun 1978)

Neka zapažanja o ritualu
kabalističkog krsta

Fra. H.H.H. 747

(interni instrukcioni dokument namenjen za upotrebu u
nekadašnjoj novosadskoj Sancrum Sanctorum Oazi, Ordo
Templi Orientis; zbog nedostatka dozvole od lokalne Oto
administcije nikad zvanično distribuiran u Oazi i sada se
ovde prvi put javno publikuje)

Okultna revija broj 1
43
Kabalistički krst je jednostavan ritual koji je najpoznatiji
kao deo manjeg rituala pentagrama koji se u Liber MCLI, za
stepen Minervala, preporučuje za izvođenje dva puta dnev-
no. .Kabalistički krst se izvodi na sledeći način:

1. Drži bodež u desnoj ruci, ili koristi kažiprst desne
ruke. Okreni se ka Istoku.
2. Dodirni čelo, i kazi Ateh.
3. Dodirni grudi i kaži Malkuth.
4. Dodirni desno rame i kaži Ve-Geburah.
5. Dodirni levo rame i kaži Ve-Gedulah.
6. Sastavi ruke ispred sebe, i kaži Le-Olam
7. Postavi bodež između prstiju (ili drži ruke spojene
kao u molitvi), pokaži uvis, i reci Amen. Prevod
reči: 'Ateh (Ti si) Malkuth (Kraljevstvo) Ve-
Geburah (Moć) Ve-Gedulah (Slava) Le-
Olam.(Zauvek),.Amen. '

Svrha

Kabalistički krst počinje sa božanskim, tj spuštanjem svet-
losti iz područja Ketera, a isto se tako i završava rečju
Malkut kojom potvrđujemo Kraljevstvo božanskog u pod-
ručju našeg srca.
11

Kabalistički krst deluje kao veoma jednostavna vežba, svo-
jevrsna aktivna ritualna meditacija mogli bi reći, pri čemu
ali je istovremeno i jedna od najvažnijih praksi ritualnog ra-
da. Neka od dejstava koja se žele postići kabalističkim krs-
tom mogu biti:
spuštanje božanske svetlosti u naše svetlosno telo, balan-
siranje energija u našem svetlosnom telu
12
, psihička zaštita
od negativnih uticaja, proširenje magićke sfere svesnosti
izvođača itd.

Napomene o izvođenju

Kabalistički krst se izvodi sa koncentracijom i pos-
većenošću.
U knjigama Izraela Regardija, a kod nas svojevremeno
posredstvom jedne skripte Živorada Mihajlovića–Slavinskog
posvećene ritualu pentagrama, popularisana je ideja o tome
da se kabalistički krst izvodi tako što se zatvore oči i onda
zamišlja kako postajemo sve veći i veći, sve dok Zemlja na


11
Na našem jeziku dobar komparativni pregled značaja
područja srca u mistici, religiji i poeziji raznih kultura
predstavlja obimom nevelika knjiga Srce u indijskoj i hri-
šćanskoj mistici (Boris Višeslavcev; Logos, Beograd, 2008),
dok se od knjiga na engleskom može preporučiti knjiga
Layayoga: The Definitive Guide to the Chakras and Kundalin,
(Shyam Sundar Goswami, Inner Traditions, 1991) i u njoj pog-
lavlje o hridaja čakri.
12
Jedan od izdanaka Zlatne Zore, Stella Matutina, imao je u
svojim materijalima razradu ovakvog balansiranja elemen-
tarnih energija kabalističkim krstom pri čemu je kracima
krsta svetlosti pripisivan po jedan element i hebrejsko slovo,
dok je u centar smeštan Duh i hebrejsko slovo Šin.kojoj stojimo ne postane mala poput prosečne lopte i da tek
onda prelazimo na izvođenje kabalističkog krsta. To je bio
deo usmene tradicije Stelle Matutine gde je Regardi i naučio
tu tehniku. Ta tehnika je produkt nekih pobočnih radova
koji su rađeni u Zlatnoj Zori, te ideja o ekspanziji aure koriš-
tenjem hebrejskih slova kao fokusne tačke koje su istraživali
neki okultisti koji su uticali na neke članove Zlatne Zore u
prvoj deceniji dvadesetoga veka. To nije tehnika koja je
originalno korišćena pri izvođenju kabalističkog krsta, a ni
kasnije nije jasno da li su je u Stelli Matutini izvodili uvek
kada su radili kabalistički krst, ili samo kada su imali neke
određene potrebe. Takođe, nije poznato da je Krouli davao
takvo upustvo za izvođenje kabalističkog krsta, pismeno ili
usmeno, stoga da li će neko tako izvoditi kabalistički krst, ili
ga raditi bez te ekspanzije “u svemir”, ostaje da svako
izabere sam za sebe u skladu sa svojim afinitetima, razu-
mevanju i procenjenim potrebama. Npr, ranije pomenuto
proširenje magićke sfere svesnosti izvođača može biti jedna
od stvari koje se takvim izvođenjem može želeti postići.
Što se tiče vibriranja, a reči se tokom izvođenja kaba-
lističkog krsta vibriraju, upute kako se ono izvodi mogu se
naći u Krolijevoj knjizi LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE
SVB FIGVRA VI. Pored toga, članovi Sanctum Sanctorum uz
ovu lekciju mogu dobiti i audio snimak na kojem se može
čuti kako Regardije izgovara i vibrira navedene reči.
Što se tiče vizuelizacije, zamišlja se blještava svetlost. koja
prati pokrete ruke. Prvo se iznad naše glave vizueliše kugla
blještave svetlosti. Njena veličina ne bi trebalo da bude
manja od prečnika naše glave, ali ni veća od otprilike dva
prečnika naše glave, gledano spreda. Kada se zamisli ta kug-
la prst se stavi u nju i zamisli se kako se svetlost vuče na do-
le, do čela gde vibriramo ATEH. Dok se to vibrira pažnja je
na kugli iznad naše glave, u neku ruku ka njoj usmeravamo
vibraciju, ali bi senzaciju trebalo da osetimo na našem čelu.
Kako vučemo ruku na dole, tako zamišljamo da sa njom
vučemo i neprekinutu svetlost, s tim što se umesto na gru-
dima gde je po ritualu predviđeno da se zaustavi ruka, svet-
lost može nastaviti spuštati, u našoj vizuelizaciji, do stopala
gde se vizueliše kako ih okružuje kugla blještave svetlosti is-
te veličine kao i ona iznad naše glave. Kako se ruka pomera
ka ramenima, onako kako je opisano u tekstu vežbe datom
ranije, tako se i vizueliše traka neprekinute svetlosti koja
Okultna revija broj 1
44
prati ruku. U području ramena gde se vibrira Ve-Geburah i
Ve-Gedurah takođe se vizuelišu blještave kugle poput onih
iznad glave i oko stopala. Nakon završetka vežbe kroz celo
naše telo se protire krst blještave svetlosti na činim kraje-
vima su kugle takođe blještave svetlosti. U slučaju da se krst
radi tako da se pre njega povećavamo kako je to pomenuto
ranije, a što se može recimo raditi u cilju ranije pomenutog
proširenje magićke sfere svesnosti izvođača, tada se može,
pre nego se vibrira Le-Olam Amen, vizuelisati kako se kraje-
vi krsta neograničeno šire levo i desno, gore i dole, sve do
krajnjih granica univerzuma, pa čak i dalje. Krst tako obuh-
vata sve galaksije i sve svetove koji postoje i tako magičara
povezuje sa celokupnim univerzumom sa kojim se on na taj
način identifkuje. Kada se završi vežba, pre nego se zamisli
da se smanjujemo na originalnu veličinu, vizuelišemo kako
se svetlost istim putem kojim smo je i širili vraća u kugle i tu
skuplja, zatim kako iz njih se upija u kuglu iznad glave
istim putem kako je i dovođena. Nakon toga se iz te kugle
svetlost spusti u glavu i odatle po celom telu koje apsorbuje.
Nakon toga se vratimo na normalnu veličinu.
Originalno uputstvo napominje da se vežba može izvoditi
bodežom ili prstom. Postavlja se pitanje ako se radi prstom,
koji prst izabrati? Postoji podela prstiju po elementima i
planetama, no to prevazilazi potrebe ovog papira. Za sada
ostanimo pri tome da bi izbor palca, kažiprsta ili pak
kažiprsta i srednjeg prsta, bio sasvim prigodan.
Kad se završi iscrtavanje, po originalnim uputstvima ruke
se sastave ispred grudi, kao za molitvu, dok se izgovara Le-
Olam Amen.
Napredniji oblik izvođenja kabalističkog krsta podra-
zumeva preuzimanje Bogoobličja nakog čega se izvodi ka-
balistički krst. Zavisno od cilja zbog kojeg se izvodi kaba-
listički krst i efekta koji se želi postići bira se koje će Bogo-
obličje biti preuzeto. Više o tome biće reči na nekim drugim
radionicama.

Thelemitska verzija

Thelemitska verzija izvođenja kabalističkog krsta
podrazumeva da se ne mestu centra grudi, između
vibriranja Ateh i Malkuth, vibrira ime Aiwass
13
, a da se
Malkuth vibrira tako što se pokret rukom produži do
genitalija, tako da se, prstom, ili bodežom, usmeri ka
stopalima. Tada se vibrira Malkuth, pri čemu se senzacija
oseća u području stopala. Ovo ubacivanje imena Aiwass je
praksa koju je Krouli sugerisao Grejdi MekMartriju (Kalif
Himeneus Alfa), uz napomenu da tako radi dok ne sazna
ime svog Svetog Anđela Čuvara kojim bi onda trebalo da
zameni ime Aiwass-a.
Takođe, na kraju vežbe, mnogi Thelemiti izbegavaju da
sklope ruke ispred grudi, što sugeriše molitvu i jedan
pasivan poližaj, već Le-Olam-Amen vibriraju sa rukama
prekrštenim na grudima.
13
Ime Aiwass smo ostavili napisano u originalu jer od
načina pisanja postoji i razlika da li je u pitanju magijski ili
mistični aspekt te inteligencije. Za dalje informisanje o
Aiewass-u preporučujemo čitanje Alister Krouli: Equinox
Bogova, prevod je dostupan u elektronskom obliku


Na slici: Alister Krouli sa rukama prekrštenim na
grudima

Thelema reflektuje promenu formule spiritualnog razvoja i
postignuća, a koja se dogodila početkom dvadesetog veka.
Jedna od osnovnih postavki te formule je da su neki raniji
duhovni principi i tokovi postali nefunkcionalni i da nisu
više ni sredstvo postignuća, a ni provodnik duhovnih took-
va i energija, odnosno okultnom terminologijom govoreći
da su one “duhovne sile” koje su bile aktuelne u vremenu
do početka dvadesetog veka sada pale u klifote.
14
Stara
imena moći sada više nisu ta kojima se kontrolišu “niže
frekvencije”, nazovimo to uslovno tako, Reč je drugačija, a
planina Adepata više nije Abiegnus već je sada identična
planini Zion.
15

Smeštanjem Aiwass-a na područje srčanog centra tokom
rituala kabalističkog krsta, potvrđuje ovu promenu koja se
desila u Univerzumu.
Razlog, pak, zašto neki Thelemiti nisu skloni da sklope
ruke kao u molitvi, jeste za neke taj što je to veoma pasivni
čin koji nekog stavlja u veoma podređeni i ponizni položj u
odnosu na Makrokosmos. Smer u kojem se formula menjala
je više ka individualizmu i hrabrosti, umesto robovskog
mentaliteta krda i poniznosti.

14
Iskustvo nekih okultista iz sveta, a koji rade u staro-
eonskoj paradigmi, je bilo takvo da kada su pokušali da
kontaktiraju neke duhovne tokove koji su bili duhovni izvor
za pre-thelemitske grupe, ustanovili su da je taj okultni tok
veoma zaprljan, a izraz koji su upotrebili da ga opišu bio je
“demonizovan”. Takodje, neki slučajevi egzorcizma su
ukazali na to da hrišćanska imena više ne daju rezultat.
15
Ova promena formule je obradjena i predočena u knjizi
Initiation in the Aeon of the Child (J. Daniel Gun-ther; Ibis Press,
2009). Ali problem sa tom knjigom je što ne navodi izvore
tako da se ne zna šta je originalno Krolijev material, a šta je
Gunterova nadogradnja, tako da u tom smislu ovu knjigu
teško da možemo da shvatimo previše ozbiljno.
Okultna revija broj 1
45
Duhovnosta Zapada je dugo vremena negovala takav pri-
stup gde je neko mali i bedan pred metafizičkim bićima za-
padne misterijske tradicije i jedino što može je da ih moli za
pomoć i zaštitu. Istočna tradicija je, recimo, mnogo bogatija
različitim pristupima Božanstvima, tako da za primer mo-
žemo uzeti Krišnu koji sem pristupa poniznosti i odnosa koji
karakteriša slugu i gospodara, a koji je najčešće popularisan
na Zapadu i kod nas u proteklih par decenija, imamo i npr
jednu Miru Bai koja je Krišni pristupala kao ljubavniku, ili
jednog Arđunu koji mu je bio saborac na bojnom polju.
Pristup koji je prisutan u formuli koja je aktuelna u proteklih
100 godina se najbolje može ilustrovati samim izgledom
Stele, slika je priložena u tekstu. Naime na njoj se da
primetiti da su oči Re-Harakhtya i njegovog sveštenika
Ankh-af-na-Khonsua, koji stoji ponosno i uspravno pred
njim, u istoj ravni što sugeriše jedan sasvim drugačiji odnos
od onog na koji može upućivati jedan bojažljivi položaj
moljenja..


Neobavezujuća praksa: Izvežbati izvođenje kabalističkog krsta.
Tehniku posvećivanja soli i vode, koja se u Sanctum Sanctorumu
daje usmeno prvim stepnenima i koja se u OTO tradicionano
davala što se sad na žalost očigledno više ne radi više ne radi, uz
upotebu kabalističkog krsta i adekvatne formule iz Gnostičke mise,
te njenu primenu za psihičku samoodbranu i zaštitno zatvaranje
prostora i njegovo astralno pečaćenje, uporediti sa verzijom te
tehnike koja je korištena ranije, pri čemu će biti data uputa gde se
ona može pronaći u literature koja se nalazi u biblioteci Sanctum
Sanctoruma. Razmišljati zašto je tehnika promenjena na ovaj
način i kako je to u skladu sa promenom formule Aeona, te
razmišljanja i beleške o tome, ako se oseti potreba, u kratkim
crtama upisati u dnevnik.

RITUAL OTVARANJA KULA
STRAŽARA

Priredio i u skladu sa svojim
razumevanjem komentarisao

Frater HHH 747

(Sistem enohijanske magije je na ovim prostorima privlačio jako
puno pažnje, ali su istovremeno o njemu postojale i velike pred-
rasude, pa čak i skroz pogrešne predstave na granici sa suje-
verjem. Da bi i to znanje poteklo pravilno Sanctum Sanctorum, još
dok je bio Kamp, je ponudio neke radionice na tu temu, a rezultat
je između ostaloga bila i ova interna skripta o Ritualu otvaranja
Kula Stražara. Skripta nikad nije ni počela da se zvanično distri-
buira u Kampu, a potom Oazi jer je iz centrale OTO u Nemačkoj
upozoravano da se u Sanctum Sanctorumu čak ne igra ni
enohijanski šah zato jer je i on “opasan”. Iako je taj strah od ma-
gije i okultnog za nas bio iracionalan, poštovali smo i ova skripta
nije bila deo zvaničnih Sanctum Sanctorum aktivnosti. No budući
da Sanctum Sanctorum više ne postoji, nema razloga zašto tekst
ne bi bio prezentovan i široj javnosti i svima onima kojima bi
možda mogao biti interesantan i inspirativan. Pri tome reference
na Sanctum Sanctorum Oazu nisu izbacivane već je tekst os-
tavljen u originalnom obliku kao svedočenje o jednom momenta u
prošlosti i okruženja u kojem je i nastao.)

1. Uvod

U periodu između 10. aprila 1584. i 18. aprila 1587. Džon Di i
Edvard Keli su, tokom svoje komunikacije sa bićima koje su
doživeli kao Anđele, primili čitav novi sistem magije koji je
danas poznat kao enohijanska magija.
Tokom tih radova primljene su i table, koje je Dee zvao
“Velikim tablama”, a danas su poznate kao Kule Stražare.
Postoji nekoliko verzija ovih tabli. Prva je “Prvobitna tabla”
koju su primili Di i Keli. Druga je Tabla koju je naknadno
primio Keli i koja se naziva “Reformisana velika tabla Rafaela”.
Ovu tablu neki danas osporavaju nazivajući je “svingerskom
tablom”i čak je smatraju Kelijevom konstrukcijom stvore-
nom sa namerom da Diju opravda predlog da razmene žene
u krevetu.
Zlatna zora je bila prvi savremeni magijski Red koji je u
svoje prakse inkorporirao enohijansku magiju. Činjenica ra-
di, to nije bila ona ista enohijanska magija kako ju je Džon Di
preneo, a verzija enohijanskih tabli koje je Meters prihvatio
je bila ona po Rafaelu. Tako je nastala treća verzija tabli na
kojoj se u nekim poljima nalaze po dva slova, s tim što je uz
njih išla napomena da je bolje koristiti ono koje je napisano
iznad. Razlog za stavljanje dva slova u neka polja je
verovatno bila Metersova nedoumica koja od ta dva slova
ide na odgovarajuće mesto na tabli, pa je onda ostavljao oba.
Ove table se danas retko koriste. Inače, table koje je Regardi
objavio nisu originalne table Zlatne zore koje se mogu videti


Na slici: Trodinemzionalno polje sa enohijanske
table u obliku zaravnjene piramide, levo pogled sa
strane, desno odozgo

Okultna revija broj 1
46
u Veskotovom dodatku H dokumentima. Danas “samo Di-
ja prihvatamo člistunci” uglavnom koriste prvu verziju tabli,
a verziju po Rafaelu mnogi modernije orijentisani magovi.
Druga novina koju je donela Zlatna zora su “trodimen-
zionalne” table sa piramidama sa zaravljenim vrhovima.
Ovako trodimenzionalno predstavljene table, veličine
12x13 polja izuzimajući Tablu Duha koja veličine 5x4 polja,
omogućile su da se svaka strana zaravljene piramide prido-
da određenom elementu. Na vrhu svake piramide nalazi se
slovo enohijanskog alfabeta koje označava ime Anđela koji
odgovara toj piramidi.
Svaka strana piramide je obojena u odgovarajuću ele-
mentarnu boju, pri čemu postoji nekoliko načina bojenja tab-
li. Iznad svake od četiri table se nalazi po pečat.Pečat. Ta če-
tiri pečata simbolišu Kreaciju.
Kuriozitet je priča koja deluje pomalo fantastično, stoga
neka to ostane samo na nivou “okultne legende” bar dok
nam jednog dana i to ne dođe na red da u Sanctum San-
ctorumu praktično pro-verimo kako deluje, a po kojoj je da-
vno u originalnoj Zlatnoj zori jedan njen član koristio šator,
sa zaravnjenim krovom, kome su stranice bile obojene u raz-
ličite boje i koje je po potrebi menjao kako bi odgovarale od-
ređenim piramidama sa tabli. U tako improvizovanoj pi-
ramidi, shodno polju kome odgovara na Kuli Stražari, vršio
bi enohijanske prakse vidovidosti. No, budući da je po zani-
manju bio farmer priča kaže da bi nekad po ulasku u šator
preu-zimao bogoobličje koje bi odgovaralo tom kvadratu i
zatim se uz-dizao kroz kvadrat, a sve u cilju ne bi li menjao
vremenske uslove kako bi odgovarali njegovim
poljoprivrednim potrebama i tako recimo izazivao kišu.
Detaljnija slika o “simboličnom prikazu univerzuma koji
je dobio Doktor Džon Di kroz vizije Sir Edvarda Kelija" mo-
že se steći proučavanjem dnevnika Džon Di-a ili Krolijevog
Liber 084, te dalje zainteresovane upućujem na pomenuta
dela.


Na slici: Obsidijansko ogledalo i voštani pentakl
koje je Dr. Di koristio za vizije (British Museum); na
slici deo istih artefakata, samo sa postavke iz 1990.Na slici: Dr Izrael Regardi

2. Ritual

Sam ritual otvaranja Stražarskih kula se najčešće pripisuje
Izraelu Regardiju. Postoje i tvrdnje da je Alister Krouli,
zapravo, preradio ritual Posvećivanja Grobnice koji je koristila
Zlatna zora i napravio ritual otvaranja Kula Stražara koji je
Regardie naknadno prekopirao. Da li je to tačno, ili nije,
Nepoznato je. U nedostatku ičega konkretnog što bi
autorstvo ovoga rituala pripisalo Krouliju ostanimo pri tome
da je ovaj ritual kreacija Regardija.
Regardi je prilicno brzo prošao kroz takozvane elementalne
stepene i verovatno zato i nije imao baš neko posebno miš-
ljenje o njima, niti je, po svemu sudeći, uopšte imao neku že-
lju da se petlja sa kasnijim podstepenima. Prvobitno, po ne-
kim izvorima, koristio je Otvaranje Kula Stražara kao pripre-
mu za jednu od Z2 ceremonija, no kasnije je počeo na ovaj
ritual da gleda kao na ritual samoinicijacije u stepen Adep-
tusa Minora i poznati su slučajevi da su neke osobe od njega
dobile taj stepen samo na osnovu izvođenja ovog rituala. Pri
tome, stvarno nije namera da se u ovom tekstu predstavi
ovaj ritual kao ritual Zlatne zore. On to nije, baš kao ni, na
primer, vežba srednjeg stuba i veoma je verovatno da je kla-
sična Zlatna zora Kule Stražare tretirala malo drugačije. Reci-
mo današnja interpretacija Kula Stražara od strane nekih
poznatijih magičara koji su očigledno na tragu Regardijeve
ideje, tretira ovaj ritual, za raziku od naprimer Većeg rituala
pentagrama gde se prizivaju četiri elementa u materijalni
univerzum, kao prizivanje četiri sveta Kabale pod patrona-
tom svetog Božijeg imena. Tako je jedna od modernih
interpretacija da južna Kula Stražara odgovara Acilutu, za-
padna Briahu, istočna Jecirahu, a Severna Asiahu. Priziv
Table Jedinstva ima za svrhu da sve to objedini u jedinstvenu
celinu i da se od pojedinačnih slova Božijeg imena oblikuje
jedinstvena Reč. U tom smislu priziv Tabli na stranama sveta
se odnosi na spuštanje Božije energije od Ketera do Asiaha, a
priziv Table Jedinstva na dizanje na ravni, od Asiaha ka
Okultna revija broj 1
47
Acilutu. U tom smislu Otvaranje Stražarskih kula ne bi trebalo
tretirat samo kao superusavršenu verziju manjeg i većeg
rituala pentagrama. Manji pentagram je, originalno tretiran
kao da se izvodi u Malkutu i nije imao, kao što ni danas
nema, nikakvih elementarnih atribucija i definitivno potpa-
da pod sferu Asiaha. Ceo spoljni Red Zlatne zore, sfere eleme-
nata, bio je simbolizovan Pentagramom, dok je Unutrašnji,
Makrokosmos, tj planetarna sfera, simbolizovao Heksag-
ram. Neofiti Spoljnog Reda su dobijali Manji terajući ritual
pentagrama, a Neofiti Unutrašnjeg su dobijali Manji terajući
ritual heksagrama. Kao prelaz između dva Reda služio je Veći
ritual pentagrama, koji je, kao formula Portala, u osnovi
sadržavao sve moći prethodnih stepena. U ritualu Neofita
one su takođe prisutni, ali kao mogući potencijal. Kod for-
mule Portala oni su realno prisutni. Formula Spoljnog Reda
je bila zasnovana na formuli duhovne alhemije (razdvajanje,
pročišćenje i ponovno kombinovanje četiri elementa Inici-
jatovog Sopstva) i u tom smislu imaju logike ideje da redov-
no izvođenje Otvaranja Stražarskih kula verovatno može do-
vesti do sličnog rezultata.
Što se tiče samog izvođenja rituala ono kod svih rituala
zavisi od iskustva, od znanja i razumevanja onoga ko ga iz-
vodi. Sam ritual može biti korišten kao preliminarna praksa
pre skoro svake magijske prakse, a siline koje on priziva
mogu se usmeriti ka cilju onoga što se potom izvodi. Dalja
praktična objašnjenja i neke korekcije koje se odnose ne za
većinu na raznim publikovanih verzija, vezana za ovaj ritual
mogu se dobiti na radionicama Sanctum Sanctorum Oaze.
Nije neophodno da tokom izvođenja ovog rituala Kule
Stražare budu okačene na zidove, no ako to želite, a nemate
ih možete ih nabaviti preko Sanctum Sanctorum Oaze po
veoma povoljnoj ceni ne većoj od naše nabavne cene. Verzija
Otvaranja Kula Stražara koja sledi jeste telemizirana verzija
objavljena u jednom telemitskom magazine. Ritual se
prenosi u originalnoj formuli u kojoj je i tamo dat, a po
onome kako sam ja učen ako se već želi telemizirati neki
ritual Zlatne Zore onda je shodno i simboliku njene formule
promeniti u simboliku novoeonske formule. Stoga u ovom
slučaju mudro bi bilo na oltaru krst i trougao zameniti
Stelom Otkrovenja. Takođe , kod dozvole za otpuštanje
možda nije zgoreg reč duhove zameniti adekvatnijim
izrazom. Sve ostale praktične instrukcije o izvođenju ovog
rituala, koji je podesan i za početnike u okultnom, mogu se
dobiti na radionicama Sanctum Sanctorum Oaze.

Za ritual je potrebno sledeće:

- oltar
- Knjiga Zakona (na oltaru)
- insens (ili sveća) na južnom delu oltara)
- pehar sa vodom na zapadnom delu oltara
- nož (ili lepeza) na istočnom delu oltara
- hleb i so (ili disk) na severnom delu oltara
- na sredini oltara jednastranični beli trougao, na njemu
jednakokraki crveni krst.
- na sredini oltara cvet (ruža)

OTVARANJE

1. STOJ NA SEVEROISTOKU. OGLASI PREMA ISTOKU:

HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI
(ili PROCUL, O PROCUL ESTE PROFANI!)

2. Izvedi nožem terajući manji ritual pentagrama.
3. Izvedi manji terajući ritual heksagrama.
4. Idi južno od oltara. Uzmi štap (ili insens). Tri puta zamah-
ni prema jugu.
Drži štap iznad glave, idi oko mesta delatnosti u smeru Su-
nca govoreći:

I KADA SVI FANTOMI NESTANU UGLEDAĆEŠ SVETI I
NEOBLIKOVAN OGANJ
KOJI SEVA KROZ TAJNE DUBINE UNIVERZUMA, ČUJ
GLAS OGNJA.

5. Na jugu tri puta izvuci Simbol Ognja, zatim veliki krug i
prizivni Pentagram Ognja u krugu sa Simbolom Leo.(Tj. a) Tri puta zamahni prema jugu.
b) Oružjem opišI veći krug prema jugu.
c) Unutar kruga izvuci aktivan Pentagram Duha.
d) Izvedi Znake LVX.
e) Izvuci Pentagram Ognja, u središtu iscrtaj simbol
Keruba Ognja (tj. astrološki znak Lava)
f) Izvedi Znak Ognja (tj. Znak 4º = 7 º)

Izgovori (enohijanske reči uvek vibriraj):

OIP TEAA PEDOKE. IMENIMA I SLOVIMA VELIKOG
JUŽNOG KVANDRANGLA JA VAS PRIZIVAM, ANĐELI
KULE STRAŽARE JUGA.

6. Štap na svoje mesto. Idi na Zapad, uzmi Pehar sa vodom.
Tri puta poškropi prema zapadu i idi oko mesta delatnosti u
smeru Sunca. Idući u krug govori:

TAKO SVEŠTENIK KOJI UPRAVLJA DELIMA OGNJA
MORA DA IZVEDE POSVETU SA VODOM
GROMOGLASNOG BESKONAČNOG MORA.

7. Na zapadu tri puta izvuci simbol vode prema Zapadu,
ponovi proceduru od a) do f), (Kerub: Orao), ali sa
simbolima koji odgovaraju Vodi. Govori:

EMPEH ARSEL GAIOL. . IMENIMA I SLOVIMA
VELIKOG ZAPADNOG KVANDRANGLA JA VAS
PRIZIVAM, ANĐELI KULE STRAŽARE ZAPADA.


Okultna revija broj 1
48
8. Pehar odloži na njegovo mesto. Idi na istok, uzmi nož (ili
lepezu).Tri puta prema istoku izvuci Simbol Vazduha.
Kružeći govori:

POSTOJI OGANJ KOJI SE PROSTIRE KROZ NEMIRAN
VAZDUH. NEOBLIKOVAN OGANJ IZ KOJEG IZVIRE
OBLIK GLASA.

9. Na istoku ponovi kao i do sada proceduru od a) do f)
(Kerub: Aquarius), ali sa simbolima koji odgovaraju Vaz-
duhu.Reci:

ORO IBAH AOZPI. IMENIMA I SLOVIMA VELIKOG
ISTOČNOG KVANDRANGLA JA VAS PRIZIVAM,
ANĐELI KULE STRAŽARE ISTOKA.

10. Ostavi nož (lepezu) na svoje mesto. Idi na sever, uzmi
hleb i so (ili disk). Tri puta prema severu izvuci simbol
zemlje. Govori kružeći:

NE ZAUSTAVI SE U TOM TAMNOM SJAJNOM SVETU U
KOJEM LEŽI BEZMERNA DUBINA.

11. Ponovi proceduru od a) do f) (Kerub: Taurus), ali sa
simbolima koji odgovaraju zemlji.Reci:

EMUR DIAL HEKTEGA. IMENIMA I SLOVIMA
VELIKOG SEVERNOG KVANDRANGLA JA VAS
PRIZIVAM, ANĐELI KULE STRAŽARE SEVERA.

12. Ostavi instrument na svoje mesto. Idi zapadno od Oltara
i okreni se prema istoku. Cvetom (ili palcem) nacrtaj krug,
unutar kruga Prizivni Pentagram Duha (prvo dva puta
aktivni a zatim dva puta pasivni)
16
govoreći:16
Aktivni Prizivni pentagram Duha je levo na slici, a
pasivni je desno na slici


EXARP, BITOM, NANTA, HKOMA.
17
IMENIMA I
SLOVIMA MISTIČNE TABLE UNIJE JA VAS PRIZIVAM,
ANĐELI BOŽANSKE SILINE DUHA ŽIVOTA.

13. Ostavi instrument na svoje mesto. Daj Znak Otvaranja
Vela i reci:

OL SONUF VAORSAGI GOHO IADA BALTA.
ELEXARPEH COMANANU TABITOM. ZODAKARA EKA
ZODAKARE OD ZODAMERANU. ODO KIKLE QAA
PIAPE PIAMOEL OD VAOAN.

JA VAS PRIZIVAM ANĐELI NEBESKIH SFERA ČIJE JE
PREBIVALIŠTE U NEVIDLJIVOM, VI STE STRAŽARI
VRATIJU UNIVERZUMA I BUDITE STRAŽARI I OVE
MISTIČNE SFERE. DRŽITE DALEKO ZLE I NEURAV-
NOTEŽENE. OSNAŽITE I NADAHNITE ME TAKO DA
MOGU DA SAČUVAM ČISTIM OVO MESTO MISTERIJA
VEČNIH BOGOVA. NEKA MOJA SFERA BUDE ČISTA I
SVETA TAKO DA MOGU UĆI I POSTATI SUDEONIK U
TAJNAMA BOŽANSKE LUČI.

14. Kruži tri puta u smeru sunca počev od istoka. Na istoku
daj znak Horusa. Idi zapadno od Oltara. Daj znak Horusa
svaki put kad prolaziš istok. Vrati se do Oltara na zapadu,
okreni se ka istoku i izgovori sledeće:
(posle svakog reda izvedi znak Horusa, a na kraju zadnje
rečenice izvedi znak Harpokrata).

SVETI SI TI, O GOSPODARU UNIVERZUMA.
SVETI SI TI, KOGA PRIRODA NIJE OBLIKOVALA.
SVETI SI TI, SVEPRISUTAN I SVEMOĆAN.
GOSPODAR SVETLOSTI I TAME.

15. Sopstvenim rečima iskaži svrhu izvođenja ceremonije.
Sedi smireno u asanu okrenut prema istoku i pokušaj da
osetiš prisustvo Duha iznad, oko i u tebi.

(sada se može izvesti neki magijski rad ili odabrana
meditacija)

ZATVARANJE

16. Tri puta kruži u suprotnom smeru od kretanja sunca.
Kada se na|eš na istoku daj znak Horusa.

17. Izvedi terajući ritual pentagrama i heksagrama.

18. Reci:

OTPUŠTAM SVE DUHOVE PRIZVANE OVOM
CEREMONIJOM. IDITE U MIRU U SVOJA PREBIVALIŠTA
I NEKA NA VAMA BUDE BLAGOSLOV RA-HOOR-
KHUITA, GOSPODA EONA. PROGLAŠAVAM OVAJ
HRAM ZATVORENIM.

17
EXARP = enoh. VAZDUH; BITOM = enoh. OGANJ;
NANTA = enoh. ZEMLJA; HKOMA = enoh. VODA
Okultna revija broj 1
49
Kabalističke izreke
napisao takozvanu Egipatski knjgu mrtvih, što je definitivno
pogrešan prevod odomaćen na zapadu, u kojoj se preminula
osoba suočava sa 42 sudska pomoćnika smrti koji joj presu-
đuju. Po nekim objašnjenjima ta 42 sudska pomoćnika smrti
odgovaraju 42 administrativna područja na koja je Egipat
bio podeljen i odatle se smatra da potiće legenda o
42.Knjige.Tota.
Veronica Ions u svojoj knjizi Egipatska mitologija (IRO
"Otokar Keršovani", Opatija, 1990. e.v.) o 42. Knjige Tota
kaže sledeće:

"Kada neko izgovori i uzrokuje da se jedno od slova (ili
zvukova) pomeri, (tada) duhovna sila istog (slova) će be-
zuslovno biti pokrenuta i izdah iz (njegovih) ustiju, iz koga
se formiraju sveti oblici, će se uzdići i biti spojen sa njihovim
korenom, jer oni su koren emanacije (i.e. Razotkriveni
Bog).....
Iz toga (izgovora reči), dah iz njegovih ustiju, stvara
duhovnu silu i entitet, koji je anđeo koji će se uzdići i biti
spojen sa svojim izvorom i žuriće da izvede svoju operaciju
na brz i nagli način, i ovo je tajna izgovaranja (Svetih) Imena
i kavvanah (fokusirana namera) molitvi."
"Pretpostavljalo se da je sam Tot svojom rukom napisao
knjigu o magiji u četrdeset i dva sveska koji su sadržavail
sve znanje sveta. Za vreme Osamnaeste dinastije ti su svesci
bili iznesti pred sud radi potvrde jer je znanje o Božanskom
poretku bilo važan predmet zakona po kojima se vladalo
kraljevstvom."

- Mojsije Kordovero (Pardes Rimonnim)

"Kada osoba izgovori slova ona pomera natprirodnu životnu
snagu, i kada svojom misli prodre ka Bogu na potpuni
način, on vraća životnu silu koja je emanirana od strane
natprirodne misli, dok ne dođe do govora i (na kraju) bude
smeštena u usta čoveka; i on kroz molitvu žudi za Bogom,
tako ¹to izaziva da zvuci lete gore ka svom izvoru.....ako
uspe da sa visina spusti duhovnu silu u svoje reči, da bi
izazvao da izgovorena slova lete naviše, kao što je i napisano
u Parades Rimmonim."
I druga stručna literatura koja obrađuje egiptologiju
potvrđuje postojanje ovih knjiga. Ova 42 spisa bila su nabro-
jana na zidu hrama u Edfu i ti svici, načinjeni od papirusa
(ili kože), čuvani su u uskim nišama u isklesanim zidovima.
Arheolozi smeštaju ovu biblioteku u period između 140. i
124. godine pre Hrista. Još jedan hram Gornjeg Egipta, onaj
u Todu, imao je slične otvore u zidovima namenjene istoj
svrsi, a slične biblioteke su nađene i u Fili, te u Hramu u
Esni.koji.potiče.iz.Rimskog.perioda.
Drugi izvor koji govori o 42. Knjige Tota je Kliment
Aleksandrijski koji ih nabraja u svom delu Stromata, a spi-
sak je sledeći:

- Mešulam Fobus Zbaraški (Jošer Divrei Emet)

42 Knjige Tota

1).Himne.bogovima.(1.knjiga)

Egipatski Bog Tot se povezivao, po nekim mitovima, sa
kreacijom fizičkog sveta, ali i sa stvaranjem pisma i
hijeroglifa. Smatralo se, takođe, da je Tot lično
2).Zapis.o.životu.kralja.(1..knjiga)

3).Astroloske...knjige.(4.knjige)


4).Hieroglifske.knjige.o.kosmologiji,geografiji,građenju.
hramova,.zemljištima.posvećenim.hramovima,
opskrbljavanju.i.opremi.hramova.(10.knjiga)

5).Knjige o obrazovanju, umeću prinošenja žrtvi, himnama,
molitvama,.procesijama.i.proslavama.(10.knjiga)

6).Hieratske.knjige.o.zakonima,.bogovima,.i.treningu.sve-
štenstva.(10.knjiga)

7).i.medicinske.knjige.o.bolestima,..organima,..lekovima,
bolestima oka, i ginekologiji (6 knjiga)
Kliment ih je nedvosmisleno, svih 42 knjige, pripisao
Hermesu,.koji.je.poistovećivan.sa.Totom.
Postoji i mišljenje da je delo Salmeschiniaca, koje Jamblih
pominje u svojoj knjizi De Mysteriis, iako se direktno ne
pominje ni u popisu Edfu hrama ni kod Klimenta
aleksandrijskog, zapravo jedna od četiri astrološke knjige
koje su se nalazile među 42 Totove knjige i koju su egipatski
sveštenici.morali.da.nauče..napamet.
Dobar deo egipatske magije prevođen je i inkorporiran u
grčku magiju. Pa ipak, najveći deo je nepopravljivo izgubljen
jer su magijske knjige sistematski bile zebra-njivane i
uništavane (Dela apostola, 19:19 u Novom zavetu, na pri-
mer) .

Okultna revija broj 1
50


Nemis
Nemis je bio egipatsko ritualno pokrivalo glave koje
su nosili faraoni. Poznat je u velikoj meri po slikama
sarkofaga Kralja Tutankamona.
Nemis u Zlatnoj Zori, nije bio ništa manje važan deo
magijske opreme od recimo. magijske odore. Najpre,
nemis je bio jedno od obeležja ranga Inicijata, pri čemu
su članovi Spoljnog Reda nosili crno-bele nemise. Po-
tom, u simboličnom smislu, nemis je bio nadopuna
odore i zajedno su predstavljali Ank. Nošenje pokri-
vala glave u obliku Anka simbolično je označavalo
stremljenje ka "večitom životu" i ulazak u magijsko
stanje svesti. U praktičnom smislu, nemis je imao
kompleksnu zaštitnu ulogu koja je obezbeđivala da se
izbegne pojavljivanje sindroma "višestruke ličnosti",
odnosno arhetipa koji bi se asimilovao sa magičarem
tokom rituala, a nakon preuzimanja Bogoformi. Ako
ste se ikada pitali zašto na slikama nemis sa zadnje
strane ima "rep", pri čemu se na tim slikama ne može
videti da je u dno tog "repa" stavljen komadić olova,
odgovor je da se Bogoforma "aktivira" Znakom Ula-
zećeg, Znakom Tišine se prekida eterična spona, dok
"rep" nemisa, po magijskoj teoriji Zlatne Zore sprečava
tu istu Bogoformu da postane trajna i štiti magičara od
integrisanja te Bogoforme sa njegovom ličnošću, od-
nosno posednuća.
Na slici: Ina Kasters van Bergen & Raul Petrisor sa
nemisima na glavi
Bogomili i husiti u Sremu i u
Bačkoj


Stanoje Stanojević

(Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, I, sveska 1, Novi
Sad, 1928. Sitni prilozi)

Ne može biti sumnje, da je bogomilska vera iz Bosne rano
prodrla i u Srem i Bačku, i da je i tu zadobila pristalica. U
15 veku našli su u tim krajevima zemljišta za propagandu
i husite. Tako je u 15 veku u Sremu i Bačkoj, uz pra-
voslavne i katolike, koji su činili glavnu masu stano-
vništva, bilo u znatnom broju i bogomila i husita.
Minorita Jakov de Marčia određen je bio u to doba za
inkvizitora u Srbiji i u Bosni, ali je on počeo raditi i u Sre-
mu. Međutim njega su tu u radu sprečavali, jer nije imao
naredbu i odobrenje da i tu radi. Stoga se on po toj stvari
obratio na požeškog komesara Vladislava, koji mu je
izdao 25 februara 1437 god. u Đakovu jedan akt, u kome
on tvrdi da maiorem partem predictarum parcium Syrmie
Rascianos inhabitare, i da se u većini mesta u Sremu Ras-
ciani et eciam Bosnenses cum cliristianis mixtim commo-
rantur. Tu se dalje ističe da quedatn civitates ac ville sectis
hereticorum Boznensium ac Huzitarum infecie per pluros
annos extiterunt, i da ih je pomenuti Jakov vratio u pravu
veru.
Dalje se u tome aktu tvrdi, da i ymmo ex altera parte Danu-
bii quasi per spacium unius miliaris vel circa mixtim Rasciani
et Boznenses heretici cum christianis moram faciunt perso-
nalem (E. Fermendžin, Acta Bosne, 1892, 159; ep. 172).
U drugom jednom aktu koji je izdan u Valpovu 18 jula
1438 istom Jakovu, tvrdi se isto što i u pređašnjem aktu, a
osobito, da su quedam ville et civitates sectis Hisitarum
hereticorum infecte (L. c. 163).
Zbog proganjanja jeretika dolazalo je u to doba u Sremu i
do nezgodnih pojava. Tako je 1439 u Kamenici cipelar
Valentin isukanim mačem napao na sudiju Jovana, a
posle sa ruljom udario na sudijinu kuću, gde je u zatvoru
bio jedan sveštenik, koji je bio optužen za jeres, pa su
demonstranti razbili apsanu i oslobodili uhapšenog sve-
štenika (ć.. s. 173—5. Ispit svedoka bio je u Kamenici 19
avgusta 1439 god.)
U jednom aktu iz iste godine ima vrlo zanimljivih
podataka o obredima tih jeretika u Sremu i Bačkoj. Tu se
priča, da je konstatovano alios in silvis, alios in cellariis,
alios vero in molendinis, nonnulos autem in speluncis et
cavernis montium et terrarum divina prophanasse, et sub
utraque specie a multis retro temporibus communicase, ac
sacram eucharistiam nec non sanguinem domini nostri Jesu
Christi in quibusdam bursis, ab intus piće subductis; a colo
pendentibus, per huiusmodi dampnata latibula, detulisse et
plurimos nocturno in silencio ad huiuscemodi prophana đoca
transeuntes, proh dolor, ipsum sanguinem domini nostri Iesu
Christi super se et indumenta efudise, ila ut eciam in cal-
ceamenta ipsorum usque coufiueret et terra exinde non medi-
ocriter aspargeretur.
Na ispitu su jeretici, kaže se u tom aktu, tvrdili, iam ad
arma se promptuabant atque pontifices cum clero miserabili
meci tradere conabantur (L. c. 176—7).
Okultna revija broj 1
51
Energetska žarišta

Nakon više od dvadeset godina praktikovanja jasnovidosti
korištenjem različitih tradicionalnih metoda (kristali, magi-
jsko ogledalo,) te ritualnoj magiji dodanih novih tehnolo-
gija (joga, biofidbek, astralna projekcija, seksualni odnos
korišćen za jasnovidost i sl.) Alan Grinfild je sredinom
osamdesetih godina počeo da eksperimentiše sa jasno-
vidim istraživanjem tradicionalnog inicijacijskog sistema
koji je poznat pod imenom Memfis Mizraim.
Polazna tačka za ovo istraživanje bio je sistem “tačaka mo-
ći”, odnosno “points chaud”F
1
F iz takozvanog vudu gnostič-
kog sistema Majkla Bertioa sa kojim je Grinfild magijski sa-
rađivao.

Na slici: Energetska žarišta na prednjoj strani tela

Naime, paralelno sa evropskom linijom magijske sukcesije
martinizma i Memfis Mizraima postoji i haićanska linija pre-
nosa ovih sistema koja je sačuvana preko Lusijena Fransoa
Žan-Mejna. Nekoliko članova njegove porodice je u
prošlosti bilo povezano sa Martinez de Paskuelijem, tako
da je Paskuelijev Ordre des Chevelier Maçons Élus Cohen de
L’Univers na Haitiju bio aktivan pod imenom Temples
Cohens de Port-au-Prince et de Lèogane. Zna se da su već i pre
nego što je de Paskueli stigao na Haiti tamo već postojale
templarske i masonske Lože, tako da se nakon de
Paskuelijeve smrti nekoliko Elus Cohen članova udružilo sa
masonima, templarima i pripadnicima afričkih tajnih druš-
tava, tj prenetih afričkih kultova koji su negovani među
dovedenim robovima, od čega je nastao veoma čudan
sinkretizam nazvan "Les Templiers Noirs”, odnosno Crni
templari. U takvom miljeu duhovnih raznolikosti Lusijen
Fransoa Žan-Mejn je posvećen za gnostičkog Biskupa u
Francuskoj početkom dvadesetog veka, gde je razmenio sa
Papijem i neke tradicioanlne linije inicijacije uključujući i
Memfis Mizraim koji je Papi bio dobio od Teodora Rojsa. U
ovom slučaju trebalo bi samo voditi računa da je Rojs
koristio za isti sistem paralelno izraze Memfis Mizraim i
Ordo Templi Orientis, pri čemu je ovom prvom davao pred-
nost. Ovim prenosom Papi je ŽanMejnu dao pravo da na
Haitiju osnuje OTO Ložu, što je ovaj i učinio, ali tek 1921.
godine jer je pre toga boravio u Madridu. Prethodno je u
francuskom OTO došlo do podele, pri čemu se ŽanMejn
našao na čelu one strane koja je sledila originalne Papijeve
regulative. Po stizanju na Haiti Žan-Mejn tamo ženi ćerku
vudu patrijarha i 1921. osniva OTO

1
Mi smo „points chaud” preveli kao energetska žarišta


Na slici: Alen Grinfild sa saradnicima nakon jed-
nog okupljanja radi prenošenja energetskih žarišta

Ložu, uz dodatak na ime OTO reči Antiqua. Godinu dana
kasnije osniva i vudu masonski red "La Couleuvre Noire"
(Kult crne zmije). Na taj način tradicionalni martinizam i
Memfis Mizraim su očuvani baš kroz haićansku liniju, i u
neku ruku bi mogli reći da je to jedini OTO za koji bi se
mogao dokazati legitimitet u toj liniji, budući da je Rojs bio
izbacio Krolija iz OTO i da je pitanje da li je linija koja se
naslanja na njega u smislu legitimiteta uopšte validna?
ŽanMejn je imao jedno dete, sina Hektora Fransoa
ŽanMejna koga je začeo na magijski način kako bi u njega
inkarnirao dušu naprednog adepta. Hektor ŽanMejn je
magijski posvetio Majkla Bertioa 1966. godine, da bi ga
1970. posvetio i kao Suverenog Velikog Majstora Ordo Templi
Orientis Antiqua-e.
Tako je Bertio postao nosilac i prenosilac stepena Memfis
Mizraima, na osnovu čega je izdao povelju Alenu Grinfildu
da osnuje svoju Ložu Memfis Mizraima. Grinfild je Bertioov
sistem energetskih žarišta iskombinovao sa tehnikama koje
je naučio od Vilijema Veba, što je rezultovalo veoma fun-
kcionalnim i inovativnim razvojem ovog tradicionalnog
sistema inicijacije. Šta više, Grinfild, delom na osnovu pisa-
nja poznatog masonskog istraživača Keneta MekKenzija,
začetak ovog inicijacijskog sistema nalazi u drevnoj
sumerskoj civilizaciji gde je sveštenstvo radilo sa svih 360
energetskih žarišta, dok je preko masonerije u Egipatskom
obredu na Zapadu ostala očuvana samo četvrtina tog
sistema (90 stepeni sukcesivnih inicijcija). Po Grinfildu
Istok je saćuvao svih 360 tačaka što je, po njemu, vidljivo i
iz kineske akupunkture.
Ono što još nije jasno, ili nije javno obelodanjeno, jeste to
kako praktično mogu da se primene odnosi energetskih
žarišta i mesta na telu sa njihovim korespondencijama, sa
fizičkim lokacijama na planeti i sa enohijanskim nebesima
koje je Grinfild dao? Čekajući da se obelodane dodatna
objašnjenja o tome, ako ih bude, može se konstatovati da je
Grinfildov sistem u razvoju i da je zasnovan na Naučnom
Iluminizmu tako da je prisutan jedan egzaktniji pristup, koji
podrazumeva i načine za verifikaciju dobijenih rezultata.
Okultna revija broj 1
52

Na slici: Energetska žarišta na zadnjoj strani tela

A rezultati su za sada zanimljivi. Najpre u socijalnom
smislu, zbog činjenice da je u pitanju jedno od najbržih
širenja nekog okultnog učenja koje smo videli u proteklih
par desetina godina, a potom i zbog propratnih efekata
koji su se dešavali jednom delu onih koji su prolazili kroz
ovaj spoj tradicionalne ezoterične masonerije i energetskih
transfera posredstvom energetskih žarišta koje bi trebalo
tretirati kao svete tačke na telu, odnosno zone moći.
Dešavalo se da ljudi spontano razviju isceliteljske spo-
sobnosti, dobiju sposobnost izlaska iz tela ili prekognicije.
Ali isto tako iskustvo je pokazalo da je ovo veoma moćan
sistem koji je u malom broju slučajeva doveo i do nekih ne
baš poželjnih razvoja situacije, pa čak i tragičnih, zbog čega
se počelo insistirati na ispravnom posvećenju pre rada sa
ovim energijama kako bi se smanjo rizik od neželjenih
posledica. Grupe koje rade na ispravan način po ovom
sistemu postoje u regionu tako da nije nemoguće upustiti
se u ovu magijsku avanturu, a za prvu polovinu sledeće
godine najavljene su neke posete iz Francuske gde će se u
autentičnoj liniji Memfis Mizraima i gnostičke crkve u Hr-
vatskoj izvršiti neke dodatne obuke i transferi što će ovu
priču u regionu dići na jedan još kvalitetniji nivo što je u
svakom slučaju pohvalno i zaslužuje svaku podršku.

Metoda jasnovidosti po
energetskim žarištima

Dositeos

Adaptirano iz rada T Alana Grinfilda (uz dužno
poštovanje Docteur Majklu Bertiou)

Slede prerekviziti za korišćenje ove metode:

1. Veština u tehnici jasnovidosti

2.Veština u nekom obliku proricanja kao što je Ji Đing, ta-
rot, rune ili bibliomantija.

3.Veština u joga asanama sa generalnim znanjem prana-
jame, što bi takođe koristilo.

4. Radno znanje Kabale, uključujući određeno postignuće u
analitičkoj kabalističkoj teoriji.

Sledi prikaz metode sa komentarima:

1. Izaberi stepen/žarište za jasnovidost.
Postoje razni pristupi za biranje stepena. Neki mogu pre-
ferisati sekvencijalni red (od 1 do 97), ali ovo nije obavezno,
niti se generalno preporučuje. Jedan intuitivan pristup iz-
gleda da je superioran u odnosu na striktno racionalni
pristup u biranju tačke za vidovnjaštvo. Budi prijemčiv.
Dozvoli svom unutrašnjem glasu da te vodi. Ako želiš da
se posavetuješ sa drugima koji su imali lakše od drugih
iskustva osnaženja od energetskih žarišta onda je to često
moguće kroz našu rastuću mrežu slobodnih iluminista koji
su posvećeni ovom radu. Liste javnih pristupnih tačaka se
mogu naći ovde:

Uhttp://lightofthegnosis.org/blog/2009/02/14/
free-illuminism-intro-and-contacts/

2. Izvedi divinaciju
Bibliomantija je izgleda idealna za ovaj tip rada pošto
možeš dobiti strofu ili pasus iz izabranog svetog teksta i/ili
magijskog dokumenta koji se može posle koristiti u koraku
„6“, datom dole, ali se se isto može sa uspehom može kori-
stiti i tvoj preferirani metod divinacije. Ključni faktor za
razmatranje je to da li je u oblik divinacije koji koristiš
uključen aspekt slučajnosti i da li rezultati divinacije mogu
biti tumačeni na opisni način (relativno jednaki frazi ili
pasusu teksta).

3. Asana
Kao i sa divinacijom, tvoja preferirana asana se može
uspešno koristiti , ali postoji specifična asana koja se često
koristi zajedno sa ovom tehnikom. Zove se ’’proročka
asana’’ i nama je predata od strane Fratera Damona iz
QBLH (Vilijam Volas Veb). Proročka asana je veoma slična
delu salata (muslimanske molitve) nazvanim sadžah, sa
izuzetkom da je glava pažljivo spuštena ispod tela ka tlu
sve dok je to udobno. Važno je imati asistenta čija je
dužnost da bude čuvar. Ako osećaš blagu nesvesticu,
pažljivo podesi glavu da omogućiš bolji protok vazduha.
Ako imaš poteškoća u disanju ili doživljavaš bol prekini
odmah sa praksom. Bezbednost je najvažnija. Treba da se
osećaš udobno u svojoj asani. Ne napreži se, jer tako možeš
teško da oštetiš svoje telo.

4. Počni seansu jasnovidosti.
Tehnika na koju se ponekad poziva kao ’’jasnovidovitost u
Duhovnoj Viziji’’ je veoma pogodna za ovu svrhu, ali bilo
koji oblik vidovnjaštva će poslužiti, ako se pomoću njega
zadobijaju vizije. Primeri jasnovidosti u Duhovnoj Viziji se
mogu naći u Viziji i Glasu Alistera Kroulija kao i u
radovima Bendžamina Roua (vidi Kratki kurs jasnovidosti
gde je dat izvanredni primer ove tehnike) . Ako je tehnika
izvedena uspešno, Vizija će se pojaviti i Reč će biti
dobijena. Asistent takođe treba da vrši funkciju pisara,
beležeći vizionarska iskustva u stvarnom vremenu onako
kako ih govori vidovnjak. Pisar treba da bude detaljan
koliko je moguće, beležeći uslove, odgovore vidovnjaka,
Viziju i Glas.

5. Pretvori Reč u šifrovanu vrednost.
Ovde se preferira engleska kabala pošto je manja šansa za
grešku bez prevoda nego kad postoji pokušaj trans-
literovanja sa engleskog na hebrejski, grčki ili arapski, osim
Okultna revija broj 1
53
ako nisi vešt u ovim jezicima ili je reč sama po sebi dobi-
jena na drugom jeziku. Takođe, engleska kabala poznata
pod imenom Šifra 6 i novoeonska engleska kabala su koriš-
ćene sa velikim uspehom.

6. Izvedi kabalističku analizu Reči.
Ispitaj gematrijsku vrednost zadobijenu u koraku 5 sa sve-
tim tekstom i/ili magijskim tekstom . Soror Ištaria iz QBLH
je razvila program LEXICON koji olakšava ovaj proces.
Pošto si to ispitao, dalje koristi svoju preferiranu tehniku
kabalističke analize da bi dobio rezultate. Ako si koristio
drugu šifru ili formu kabale, kao što je grčka ili jevrejska,
onda primeni odgovarajuće tehnike analize skladne sa tim
sistemima.

7. Zabeleži rezultate svog rada i ponudi zapis na detaljnu
kritiku.
Nuđenje svojih rezultata jednom nezavisnom i upućenom
kontaktu može biti veoma od pomoći, i čuvati od mani-
pulacije rezultatima u tvoju korist vođenom od strane tvog
samointeresa. Stavljanje rezultata na detaljnu kritiku od
strane druge individue ili zajednice drži stvari u ravnoteži.
Ovo ohrabruje druge da urade isto i, konačno, povećava
opseg rada koji se odnosi na sistem energetskih žarišta, a to
je jedna od ključnih tačaka koja se veoma preporučuje unu-
tar Kongresnog Skupa Iluminizma.
Agape,

+Dositeos
Ormus Loža – APRMM

Valentinova Gnoza

''Sretan je onaj ko se vratio samome sebi i probudio se, i blažen
je onaj ko je otvorio oči slepima…’‘

Jevanđelje istine

Pretpostavlja se da je Valentin, najveći gnostički učitelj svih
vremena, rođen oko 100. godine na području Kartagine. U
mladosti ga je podučavao jedan od učenika jednog od izvornih
Isusovih apostola kojem je ime bilo Theodas. Već zarana napušta
svoj rodni dom: najpre odlazi u Aleksandriju, a potom u Rim gde
je bio izuzetno uvažen i cenjen, te zamalo postao rimskim bisku-
pom (danas bi rekli papom). Nakon dvadeset godina boravka u
Rimu vraća se u Aleksandriju.
Za svoj mistični nauk Valentin ima zahvaliti numinoznom
iskustvu koje je bilo propraćeno ekstazom. U toj viziji, Valentin
je video novorođenče koje je na njegov upit odgovorilo da je Lo-
gos. Naravno, ovo će iskustvo uveliko uticati na formiranje nje-
gove hrišćanske misli u gnostičkom svetlu. Valentin tvorca vidi
kao nevidljivog Oca koji iz sebe emanira u niže oblike. Trideset
emanacija čini vrhovne eone Plerome odakle proizlaze sva zema-
ljska zbivanja. Čovek za svoj život može zahvaliti demijurgu baš
kao i za sve što ga okružuje. Stanovnik je nižeg sveta u kojemu je
zarobljen, te stoga žudi za povratkom u prvobitno jedinstvo koje
se nalazi van uticaja demijurga. Razlog što on toliko čezne jeste
latentna iskra koju poseduje u sebi, a dana mu je neposredno od
jedinog Boga Oca, bez znanja
demijurga. Ovaj će zametak, ukoliko se pojedinac za života
„osvesti“, postupno rasti i na taj način izvršiti konačni cilj: vratiti
izgubljenu dušu makrokosmosu, jedinstvu s Večitim Ocem.
Crkveni otac Tertulijan zapisao je da se Valentin pridružio tom
“krivoverju“ tek nakon godine 175. No i unatoč tome Valentinov
nauk nikada nije bio osporavan jer je živeo u ono vreme kada se
gnoza još nije smatrala za jeres. Za pretpostaviti je da korene
njegovog gnostičkog učenja ipak treba potražiti u Aleksandriji
koja je predstavljala pravo vrelo učenja svih vrsta. Uz Valentina,otprilike u isto vreme, delovale su još dve izuzetno važne
veličine, neoplatoničar Plotin te Klement Aleksandrijski.
Plotin je bio mišljenja da zlo nema svoj bitak, već da ono znači
nedostatak dobra kao što tvrdi hrišćanska teologija. Za razliku od
sićušnog dela izvornog Boga, što ga Valentin u čovečijem telu
vidi prikrivenim, Plotin smatra da je duša čovečija uvek savršena
u svojoj unutrašnjosti i odana svom božanskom poreklu. Najveća
razlika svakako se očituje u samom poimanju bitka: Plotin ne
smatra da je duša utonula u materiju i tako postala okovanom,
već razlog što duša prebiva van Oca vidi u njezinom
nepokoravanju.
Klement je rođeni Atinjanin koji u Aleksandriju dolazi tek pred
kraj 2. veka. Progonjen od vrlo okrutnog cara Septimija Severa
ubrzo beži u Malu Aziju. Za razliku od mnogih crkvenih oca,
Klement je bio daleko snošljiviji prema paganskim bogovima.
Cenio je Platona. Ipak, smatra da punina spoznaje dolazi tek s ot-
krivenjem Isusa Hrista. Mada ga Crkva smatra borcem protiv
gnosticizma, Klement svojim delima dokazuje da je i sam bio
gnostik. Tako on hrišćanskog gnostika vidi kao onoga koji je
predvođen Hristom. Izuzetno je vredan sledeći podatak
koji nam sam Klement daje. U svom spisu Stromata VI, 61-3,
zapisao je: „Gnoza je usavršavanje čoveka kao čoveka
…prenesena usmeno, nasledstvom, koja je stigla od apostola do
malog broja onih koji je poseduju“. Time Klement očito daje do
znanja da je Isus osim svog svetovnog posedovao i tajni nauk,
kao što je to sam u izrekao u jevanđeljima (Mt. 13, 10-11):
I, pristupivši, rekoše mu učenici: „Zašto im zboriš u pričama? A
on odgovarajući reče im: Vama je dano da znate otajstva carstva
nebeskoga, a njima nije dano.”
No, za razliku od Valentina, Klement Hrista vidi kao otkupitelja
onako kako ga vidi crkva, dok Valentin, pozivajući se na izvorno
grčko značenje te reči, smatra Hrista onim koji se brine o našem
zdravlju, dakle onim čija je uloga u tome da bude pomoćnik
našem izbavljenju, učitelj.

Okultna revija broj 1
54
Prema Valentinu Hrist je dakle arhetip palim dušama, onaj čiji
nauk treba slediti i vlastitim ga iskustvom primeniti na ovome
svetu. Hrišćanski kritičari nastojali su ovde pronaći dokaz više u
prilog Valentinova krivoverja, ali i uprkos njihovom mišljenju,
Valentin je izuzetno cenio Isusa što je slikovito opisao u
„Jevanđelju istine“. No, i unatoč tome, Valentin od Hrista ne
očekuje spasenje: ono je po njemu izlišno ukoliko čovek ne
poradi na sebi i putem duhovne samospoznaje ne dosegne cello-
vitu unutrašnju transformaciju.
Irinej (Lionski) nas u svom delu „Protiv jeresi“ pobliže upoznaje
s Valentinovim gnostičkim stajalištima. Tako on iznosi
Valentinov stav da probuđeni „unutrašnji čovek“ ne oslobađa
sebe u duši, koja je posledica nedostatka, već u duhu, odnosno
onom njegovom latentnom delu: taj proces jeste izbavljenje i
njega je nemoguće izvršiti bez gnoze. Time on Logos vidi kao
pomoćnika u procesu koji čovek sam ima da izvrši. Ne postoji ot-
kupiteljska pomoć spolja osim kao smernica. Čovek je sam taj
koji sebe oslobađa i čini to sveukupnom transformacijom
vlastitog duševno-telesnog bića u Svetlost. Sam Isus, reći će
Valentin, rođen je pod stanovitom senom koju kasnije „odvaja od
sebe“ (Adversus Haereses, I 11,1): Karl Gustav Jung, anali-
zirajući njegov nauk, smatra da ta „sena“ znači jevrejski zakon
pod kojim je Isus rođen. Čovek se dakle oslobađa od svega što
pripada grubom materijalnom svetu, i sve dok se ne odrekne i
poslednje svoje vezanosti, neće postići izbavljenje.
Zanimljiva je Valentinova podela ljudi na tri kategorije: on vidi
hilike, materijalne ljude, psihike, ljude koji rukovode vlastitim
umom i pneumatike, koji već rođenjem zadobijaju tu sposobnost
da budu otvoreni delovanju Logosa. Sa obzirom na kasniju
podelu hrišćana na klerike i pneumatike, očito je da je sam Va-
lentin već zarana uočio nejednakost među ljudima u pogledu
pristupa božanskom otajstvu. Zato su psihici niži hrišćani kojima
su potrebni vodiči od krvi i mesa, dok pneumatika vodi sama
Božja Reč koja mu pomaže da izvrši sedinjenje s Pleromom.
Psihika uveravaju da je rođen s grehom, i da je naš životni sistem
siromašan zato što smo ga sami stvorili takvim; no pneumatik
zna da je ovaj svet suštinski manjkav, te da njegova nesavršenost
nije posledica naših grehova već same njegove prirode koja samo
oponaša beskrajnu lepotu Večitog Jednoga.
Hrišćanska teologija ovakvom će uverenju štošta zameriti.
Augustin će u prilog dokaza vlastitom uverenju da je čovek sam
kriv što njime vladaju tirani, navesti Vergilijev stih:

„On čini da licemer vlada
zbog izopačenosti puka“.

Stoga je u Valentinovu nauku očita težnja da skine s čoveka teret
greha i odgovornosti za ovaj svet, pa svu pažnju usmerava na
izbavljujući potencijal koji nosimo u sebi. Svet u kojemu živimo
tek je iluzija kojom se zavaravamo, i koliko za njega prijanjamo,
utoliko teže dolazimo do izbavljenja. Valentin prihvata
heraklitovski nebitak ovoga sveta i upravo to snaži njegovo
uvjerenje da ovaj svet nije konačan plod Večitog Oca. Naravno,
čovek koji živi u strahu pred Bogom je onaj koji veruje u demi-
jurga: naš pravi istinski Bog je van ovoga sveta i ne poznaje me-
tode zastrašivanja kojima uza se nastoji vezati one koji ga ljube.
Put povratka u jedinstvo s Bogom nemoguć je dakle bez mental-
ne alhemije. Čovek koji želi ka Bogu mora svoje duševno-telesno
jedinstvo podrediti unutrašnjoj snazi Duha. Čin koji se od čoveka
očekuje jeste alhemijsko venčanje čime duša stupa u zagrljaj
svog Oca i s njime postaje JEDNO. To je nemoguće izvršiti ako
čovek sasvim ne izmeni svoj život. Zakone treba primjenjivati sa
ljubavlju prema bližnjem i praštanjem te željom za uspenjem ka
Bogu, koji je u nas usadio neuništivu iskru čijim plamenom
možemo ogrejati svo svoje biće. Taj proces pojedinac vrši indi-
vidualno čime samospoznaja postaje osnovni princip i ne prianja
uz kolektivni obrazac koji nudi crkva, jer on nije zadovoljavajući.
Sakramenti venčanja i izbavljenja, spomenuti u Filipovom
jevanđelju, nedvosmisleno nam daju na znanje o kakvom je
„venčanju“ reč. Unutrašnje elemente čovečije psihe treba natrag
sjediniti i time nadmašiti ne samo vlastitu dvostruku ćud, već
ujedno i sav ovaj svet koji je suštinski dualan.
Spas je dakle u JEDNOM. Ko sebe učini JEDNIM, sve je pos-
tigao.

„Zato me poslušaj, o Svetlosti nad svetlima, jer sada pevam
Tvoju pesmu hvale u trinaestom eonu, području iz kojeg sam
otišla.
spasi me, o Svetlosti, u Tvojoj velikoj misteriji i oprosti moj greh
prema Tvojoj velikoj trpeljivosti. Krsti me, oprosti mi grehe i
očisti me od mojih prestupa.
Moj je prestup snaga s lavljom glavom, koja pred Tobom nikada
neće ostati skrivena; jer zbog nje sam sišla.
Od svih nevidljivih, u čijem području sam se nalazila, samo sam
ja zgrešila i sama sam sišla u haos. Pred Tobom sam zgrešila,
kako bi Tvoj zakon bio ispunjen.“

Pistis Sophia I, 57Na slici: Sveti Antonije i Sveti Pavle u pustinji
(David Teniers)

Žil Duanel, pokretač moderne gnostičke crkve, za svoje
duhovno ime, po uzoru na antičkog gnostika Valentina, bio
je izabrao Tau Valentin. Svi gnostički biskupi u njegovoj
liniji transmisije nose prefiks Tau ispred svog imena što je
tradicionalno titula koju oni dobijaju na posvećenju. Za-
nimljivo na ovoj slici je da sveti Antonije na ramenu ima
Tau što se da videti dole na isečku ove slike..


Okultna revija broj 1
55
O vezi francuskih gnostika i tajnih inicijacijskih redova

Stefan A. Heler


Šta su tajni inicijacijski redovi?

Kako je to poznato svima koji imaju bar neko znanje o
prošlosti, gnostici nisu bili u prilici da otvoreno deluju
tokom najvećeg dela trajanja zapadne kulture. U neko-
liko prilika kada su se gnostičke religijske organizacije
javno ispoljavale, svom su žestinom brutalno suzbi-
jane (najpoznatiji su primeri katara i templara).
U osamnestom stoleću, delom kao rezultat pokreta
znanog kao Prosvetiteljstvo, ezoterični tokovi, uklju-
čujući i one koji su sadržavali gnostičke elemente, po-
novo su izronili na površinu. U svetlu uvek prisutnih
snaga religijske netolerancije bilo je razborito da se
osobe sa ezoteričnim interesima udruže zajedno u
skupine koje deluju u tajnosti i prihvataju članove tek
nakon što bi oni prošli izvesne testove i nakon što bi ih
obavezali zakletvama.
Do druge polovine osamnestog veka tajna društva su
bila uveliko deo evropskog (a verovatno i američkog)
društva. Najpoznatiji od tih redova bilo je slobodno
zidarstvo, iako su i drugi redovi, naročito Rozen-
krojcersko Bratstvo u Nemačkoj, bili takodje poznati.
U to doba je nastao i Red Martinista kao rezultat aktiv-
nosti Martin de Paskval i Luj-Klod de Sent Martina.
Tajni inicijacijski redovi su služili mnogim svrhama,
od kojih ni malo nije bilo zanemarljivo proučavanje i
praktikovanje heterodoksnih ezoteričnh duhovnih tra-
dicija, od kojih s mnoge bile blisko povezane sa gnosti-
cizmom. Kako se devetnaesto stoleće pomaljalo usred
meteža izazvanog Francuskom revolucijom i Napoleo-
novim ratovima tako su i tajni redovi postajali u sve
većoj meri predmet kontroverzi i suzbijanja od strane
Rimske katoličke crkve i vlasti koje su bile pod njenim
uticajem.Na slici: Biskup Stefan Heler (desno) i Timoti Hogan, autor nekoliko knjiga na temu veze masonerije, kabala i alhemijeOkultna revija broj 1
56
Tajni redovi i francuski gnostici

Kada je Biskup Žil Doinel (Tau Valentin II), osnovao
(ili obnovio) Francusku gnostičku crkvu, tajni redovi su
još uvek bili predmet velikog interesovanja i kontro-
verzi. Jedan od Biskupa koje je Biskup Duanel posve-
tio bio je Dr. Žirard Enkos, poznat pod svojim
književnim pseudonimom kao Papus (njegovo crkve-
no ime je bilo Tau Vinsent).Na slici: Žerard Enkos u svojoj ezoteričnoj labora-
toriji


Papus je bio i plodan pisac i obnovitelj-reorganizator
Martinističkog Reda. Jedna od kasnijih vodećih figura
Gnostičke Crkve, Žan Brikod (Tau Johan), istaknuti marti-
nist, uspostavio je formalnu povezanost izmedju Martini-
stičkog Reda i Gnostičke Crkve koja, sa nekim modify-
kacijama, traje do današnjih dana.
Kako je to očigledno nekome ko to posmatra iz ugla isto-
ričara , bliski savez Gnostičke Crkve u Francuskoj sa mar-
tinizmom i takođe sa izvesnim oblicima masonerije, kao
što je Obred Memfisa i Mizraima, doprineo je dvema naj-
važnijim dobrobitima za Crkvu. Jedna od njih je teorijska,
drugi je praktična.


1) Po pitanju teorije, odnosno teologije, ova zajedništva
donela su izvesne ideologije Gnostičkoj Crkvi koje su se
pokazale korisnima. Ne bi trebalo smetnuti sa uma da je
početkom dvadesetog veka bilo dostupno veoma malo
pouzdanih informacija o gnosticizmu. Knjigu Pistis Sofia
je G. R. S. Mid tek bio preveo i njen sadržaj su rani
francuski gnostički biskupi koristili, ali su ipak najviše
morali da se oslanjaju na neprijateljski nastrojena i zbr-
kana pisanja Crkvenih Otaca. Stoga su neo-gnostički
mitovi, Martin de Paskval i ezoterični hrišćanski misti-
cizam Luj-Klod de Sent Martina poslužili kao dobrodošla
teoretska potpora sakramentalnim praksama Gnostičke
Crkve.


2) Praktične koristi za Gnostičku Crkvu na osnovu njene
povezanosti sa martinistima i masonima bile su povezane
sa uvek turbulentnom političkom klimom Francuske.
Tokom svoje moderne istorije Francuska je generalno
proklamovala religijsku slobodu. Medutim, ta sloboda se
retko proširivala na male religijske pokrete koji drugačije
misle. Oni su obično nazivani ”sektama” (istoimenog
značenja“kult“), proganjani i suzbijani. Masonske i marti-
nističke lože, sa druge strane, oduvek su posedovale veliku
količinu razumevanja, prihvatane su i poštovane. Jedini
izuzetak od ovog pravila bio je period višijevske vlasti
tokom drugog svetskog rata. Vlast je tada progonila tajne
redove skupa sa „sektama“ poput Gnostičke Crkve. Jedna
od tužnih konsekvenci toga bilo je mučeništvo Konstant
Ševiljona (Tau Harmonius) 1944., u relativno normalnim
vremenima. Medjutim, Gnostička Crkva je uživala zaštitu
tajnih redova održavajući svoje službe u masonskim
ložama i na sličnim mestima.


Na slici: Konstant ŠeviljonOkultna revija broj 1
57
Lutajući Biskupi: svi putevi
ne vode u Rim

Stefan Heler

Služba biskupa je stara koliko i samo Hrišćanstvo. Još 90.
godine Sveti Klement rimski, u pismu upućenom feudalnoj
zajednici na Korintu, podseća svoje sadruge Hrišćane de je
apostol odredio i posvetio biskupa kao njihovog legitimnog
naslednika, i da će biti protiv Božije volje ako ljudi pokušaju
da ga zamene. U ranom Hrišćanstvu, muškarci (a izgleda i
žene) zvani episkopoi su primali autoritet od svojih
prethodnika polaganjem ruke da bi imali punoću duhovne
moći koju je Isus dao svojim apostolima. Biskupi su onda
bivali opunomoćeni za specijalne funkcije kao što su učenje,
opraštanje grehova, isceljivanje, i savetovanje ministara koji
su bili njihovi pomoćnici. Tako je služba biskupa drevnija od
službe sveštenika, đakona, ili drugih manjih crkvenih
redova, koji su već svi uspostavljeni do drugog veka, značaj-
no kasnije nego apostolski red biskupa.
Apostoli i njihovi naslednici funkcionišu na dva načina: neki
su trajno vezani za određeni grad i geografsku oblast gde se
brinu za spiritualno stanje zajednice Hrišćana, dok drugi,
inspi-risani rečima svojeg osnivača koji im je komandovao
da uče sve narode i nacije, putuju u daleke zemlje šireći po-
ruku svoje vere. Ove vođe su lutale daleko od
Srednjoistočne kolevke Hrišćanstva, probijajući se do tako
udaljenih zemalja kao što je Indija, kao što je to uradio apos-
tol Toma. Isusovi apostoli kao što su Toma, Vartolomej i
Andrej, koji nisu ostali u fiksnom boravištu, brinući za ut-
vrđenu zajednicu, mogu se nazvati prvim putujućim ili
„lutajućim“ biskupima.
Kasnije, druge kategorije lutajućih biskupa su se pojavile na
sceni. Car Konstantin je ustanovio Hrišćanstvo kao državnu
religiju i nametnuo veštačko jedinstvo Hrišćanske zajednice.
Malo pre ovog vremena, postojala je jaka pluralistička
orijentacija ovih zajednica i njihovih vođa. Objavljujući
zajedničku devociju ka Hristu i njegovim učenjima, one su
se podosta razlikovale u doktrinama i praksi. Sa Konstan-
tinom stanje se promenilo; “ortodoksija“ je bila obavezujuća
za sve. Oni koji se nisu uskladili, bili su primorani da napus-
te svoju zajednicu, a često i mesto svog boravka. Oni su
postali lutalice. Gnostici, Arijanci, Nestorijanci, Monofiziti, i
drugi neprilagođeni Hrišćani koji su postali lutajući biskupi.
Novi trend je stvoren. Onima odanima caru i biskupu je bilo
dozvoljeno da ostanu u službi i uživaju podršku države, a
oni koji su odbacivali dogme crkve su bili pozivani da se
odvoje i postanu lutalice. Ipak, te lutalice nisu bile bez
sledbenika, jer nekonformističko sveštenstvo, sa bliskim uče-
njima, je pomagalo tamo gde god su išli, često prisiljavajući
ortodoksne autoritete da ih proganjaju. Ostatak priče je
poznat i tužan.
Od najranijih vremena, transmisija apostolskog autoriteta je
postojala van glavnih tokova crkvi Rima, Konstantinopolja,
Antioha i drugih gradova. Mnoge od ovih transmisija su
proglašene od strane njihove “Velike Braće“ kao jeretičke.
Zanimljivo, validnost njihovih apostolskih redova je takođe
proglašavana od strane njihovih kritičara. Po jednoj ranoj
tradiciji, propagiranoj, ali ne i izmišljenoj, od strane Svetog
Augustina, ortodoksija i validnost apostolskog nasledstva
nisu identični. Biskupi mogu biti jeretici, a ipak mogu vršiti
dužnost kao nadglednici službe sakramenta na validan
način. Ova doktrina (znana i kao Augustinova doktrina
redova) se održala do dan danas od strane Rimske Katoličke
Crkve. Zaključuje sa da pošto „lutajući“ imaju iste namere
kada određuju svoje naslednike kao i one koje ima sacra-
mentalno Hrišćanstvo vekovima, onda oni mogu preneti
svoje svete moći i nadgledati službu sakramenta na način
koji pape priznaju kao validan. Takav je savremeni karakter
i status tzv. lutajućih biskupa.

Moderni Lutajući Episkopat

Lutajući biskupi su postojali tokom čitave istorije. U
Srednjem veku lokalni biskupi su se često žalili papi o
putovanju prelata širom zemlje, koji su vršili funkcije
rezervisane za biskupe, kao što su upućivanje mladih ljudi, i
postavljanje sveštenika i đakona. U moderna vremena,
prateći Reformaciju, ove aktivnosti su nekad bile razlog
odvajanja većeg dela zajednice od Crkve Rima. Jedan takav
čuveni slučaj je onaj gde je bio uključen Francuski biskup
Varlet, koji je, putujući Holandijom, počeo da propoveda
jednoj izolovanoj grupi unutar Katoličke manjine, i ostajući
u toj zemlji Kalvinista. Biskupa Varleta su konačno ubedili
da preda episkopat vođi ove grupe Holandskih Katolika.
Tako je 1724 god.rođena je Holandska Staro-katolička Crkva.
Ova jaka i odana zajednica je održala svoj identitet kao
Katolička Crkva odvojena od Rima, a ipak je sa
neodobravnjem priznata kao validno Katoličko telo od
strane papa, a i danas održava svoj status. U zapisima
kasnijeg zbora Rimske Katoličke Crkve (znanom i kao Drugi
vatikanski), malena Stara Katolička Crkva Holandije je stavljena
na vrh liste za posmatranje, mnogo pre nego što su stavljena
velika Protestantska tela anglikanskih ili prezbiterijanskih
crkvi, a to je zbog neispitane validnosti.
Drugo mesto gde su biskupi obitavali u većem broju je
drevna oblast hrišćanaske misije u južnoj Indiji, gde po
lokalnoj tradiciji nedaleko od grada Madrasa leži u grobnici
najveći i najživahniji od svih lutajućih biskupa, Apostol
Toma. Hrišćani Svetog Tome, originalno Bramini sa Malabar
obale, postoje vekovima kao neustrašiva nezavisna grupa
zajednica koje stalno traže svoja prava protiv papa i
patrijarhata koji objavljuju jurisdikciju nad njima. I tako se
desilo da su tvrdoglavi Holandski Stari Hrišćani i
frakcionaški južnoindijski Hrišćani bili nenamerni začetnici
nezavisnih, ili lutajućih biskupa, čiji se broj danas broji na
hiljade i rašireni su na svakom kontinentu. Inicijatori ovog
širenja bez presedana su bila dva sveštenika, jedan engleski,
a drugi francusko-američki, koji su pri kraju devetnaestog i
u početku dvadesetog veka primili posvećenje rukama
predstavnika holandskih i južnoindijskih biskupa. Po redu
posvećenja, to su bili Arnold Haris Metju (1852.-1919.) i
Džozef Rene Vilet (1854.-1929.). Metju je postao vodeći
prelat Stare Katoličke Crkve Velike Britanije, dok je Vilet doneo


Na slici: posvećenje Biskupa Dž. I. Vedžvuda (drugi
s leva), Februar 1916, London
Okultna revija broj 1
58
i struju originalnog sirijskog nasleđa Južnoindijske Crkve u
Ujedinjene Države. Nevezani tradicionalnim pravilima ogra-
ničenjima u pogledu posvećenja drugih biskupa, ova dva
dobrovoljna prelata su nastavila da polažu svoje posvećene
ruke na dobar broj ljudi sa obe strane Atlantika, i tako su ini-
cirali nove eru lutajućih biskupa.

Uvodjenje okultne veze

1913. god., ostareli, čangrizavi vođa veoma neuspešnog
britanskog ogranka Holandskog Starog Katolicizma, Metju,
primio je posetioca. Tridesetjednogodišnji, zgodni, kulturni,
i poletni čovek koji je kucao na vrata Biskupa Metjua je bio
Džejms Vedžvud, potomak ugledne Engleske Vedžvud po-
rodice. Bio je teozof, strastven sledbenik neognostičkog spi-
ritualnog sistema objavljenog 1875. god. od strane plemkinje
i plodne autorke, H. P. Blavacke. Nimalo nalik drugim teo-
zofima (i mnogim’ današnjim istomišljenicima Novog Do-
ba), Vedžvud je cenio Zapadnu Spiritualnu Tradiciju, kao
što je ceremonijalna magija, ezoterična masonerija, i misterije
i svetu magiju hrićanskih sakramenata. Vedžvud se pridru-
žio malom Starom Katoličkom pokretu i posle nekog vreme-
na i promena, 1916. god. je postao biskup. Mnogi od njego-
vih prijatelja teozofa su takođe bili privučeni uzvišenom le-
potom i misticizmom Mise i drugih sakramenata, pod upra-
vom Vedžvuda i njegovih pripadnika. Među njima je bio la-
vovski “veliki stari čovek” Teozofskog društva, značajni
učitelj, pisac i vidovnjak, Čarls Vebster Ledbiter. Uskoro su
se Vedžvud i Lidbiter smestili u Australiju na duži period,
radi planiranja i rada. Rezultat je bio novo crkveno telo koje
poseduje svoju prepoznatljivu liturgiju, filozofiju, i običaje.
Postalo je znano kao Liberalna Katolička Crkva, i sa njime je
rođen novi okultni misticizam, koji će imati uticaj i posledice
koje će nadmašiti brojčanu snagu nove crkve ili njenog
saradnika, Teozofsko društvo. Tvrditi da može postojati
okultni katolicizam nije tako apsurdno kao što neki misle.
Istorija je puna prelata, sveštenika, i časnih sestara koji su
bili odani i vešti okultisti. Kabala, hermeticizam, astrologija i
magija, sve je to podržavano od strane dosta papa i branjeno
od strane crkvenih vođa. (U zavisnosti od osoba koje su bile
umešane, kao i od istorijskog perioda, praktičari ovih
disciplina su u ta vremena spaljivani na lomačama od strane
Inkvizicije). Gledano psihološki, odnos Crkve i okultizma
kao da odslikava odnos ega i senke; uprkos njihovom povre-
menom konfliktu, oni su zajedno i zavise jedno od drugog.
Najveće otuđenje Katolicizma od svog tamnog ezoteričnog
blizanca je došlo posle doba Prosvećenja, kad su racio-
nalistička razmatranja našla svoj put u Crkvu. Čak i danas,
može se otkriti da osobe gnostičko-hermetičkog intereso-
vanja imaju više sličnosti sa tradicionalnim katolicima nego
sa modernim vatikanskim katolicima Drugog sabora ili sa
protestantima. Bez jasnog iskazivanja ovih misli, Vedžvu-
dovi i Lidbiterovi teozofski Katolici izgleda da su intuicijom
došli do arhetipskih odnosa i kompatibilnosti između suš-
tinskog Katolicizma i baznog okultizma. Sa ovim intuit-
tivnim nalazima, oni mogu postati pioniri jednog pristupa
sakramentalnom Hrišćanstvu koje dosta obećava za buduć-
nost zapadne religije.

Novi magijski pogled na moć sakramenta

Glavni predvodnik okultnog Katolicizma je bez sumnje
Čarls Vebster Lidbiter. Bivši anglikanski sveštenik koji je
napustio crkvu, familiju, i zemlju da bi sledio Madam Bla-

Na slici: Biskup Džejms Ingal Vedžvud

vacku u Indiju i u svet teozofije u kasnom devetnaestom ve-
ku, ostao je misteriozna i interesantna figura sve do svoje
smrti 1934. god. Iako do kraja posvećen učenjima teozofije,
Lidbiter je bio svestan da je magija sakramenata veoma
potrebna savremenoj populaciji ljudi. U Aprilu, 1917. god.
napisao je u Teozofu:
“U svojim zadnjim danima na zemlji veliki Svetski-Učitelj je
napravio specijalni sporazum o kome možemo misliti kao o
odeljku rezervoara spiritualne moći, kako bi bio dostupan za
upotrebu novoj religiji koju je osnovao, i da njegovi zas-
tupnici treba da budu opunomoćeni, da korišćenjem
određenih ceremonija, reči i znakova moći, mogu da crpe
odatle radi spiritualne koristi čovečanstva.”
Biskup Lidbiter je osećao da bi mogao putem svoje
ekstrasenzorne sposobnosti da opiše mehanizam sa nekom
preciznošću posle čega bi sakrament delovao efikasno. U
takvim radovima kao što su Nauka o Sakramentu i Unutrašnja
strana hrišćanskih praznika, i u skorašnjem posthumno
objavljenom radu Hrišćanin gnostik, on je ostavio jedno imp-
resivno nasleđe gde je na zadovoljstvo svih demonstrirao da
su Misa i drugi sakramenti apostolnog Hrišćanstva u
mogućnosti da pruže pomoć u duhovnom dobrostanju i tra-
nsformacionom rastu osoba u našem dobu kao i u prošlosti.
Mala, ali disciplinovana, crkva koju su Lidbiter i Vedžvud
osnovali i dalje postoji na pet kontinenata, u zemljama kao
što su Holandija, Australija, i Novi Zeland i poseduje brojne
impresivne crkvene objekte sa velikim kongresnim mestima.
Ozbiljan udarac sa kojim se borila Liberalna Katolička Crkva je
zadat 1930. god., kada je Džidu Krišnamurti, koji je pro-
glašavan od vodećih teozofa za novog Svetskog-Učitelja
Okultna revija broj 1
59
(Hrista), napustio svoje mesijanstvo, i kritikovao sve rituale i
ceremonije sa posebnom žestinom.
Lidbiter i njegov nov brend okultnog katolicizma su plodno
delovali na mnoge lutajuće biskupe što su ih pratili, i koji su
povremeno funkcionisali van formalno crkvenog tela
osnovanog od strane teozofskih vođa. Jedan takav crkveni
velikodostojnik je bio Louel Pol Vadl, glavni predstavnik
nasleđa u Ujedinjenim Državama, donetog na taj kontinent
od strane Francuske lutalice Vileta. Vadl je bio teozof i
popularni predavač u krugovima alternativne spiritualnosti,
posebno u Kaliforniji. To je bio šarmantan i ljubazan čovek, i
njegov uticaj na okultni Katolicizam može skoro da se meri
sa Lidbiterovim. Boraveći u svojoj specijalno uređenoj crkvi
Svetog Franje na Laguna Biču, u Kaliforniji. To je bio
šarmantan i ljubazan čovek, i njegov uticaj na okultni
Katolicizam može skoro da se meri sa Lidbiterovim.
Boraveći u svojoj specijalno uređenoj crkvi Svetog Franje na
Laguna Biču, u Kaliforniji, on je bio čovek koga su mnogi
crkveni ljudi i svetovnjaštvo različitih opredeljenja tražili za
savet i radi društva.
Nije preterano reći da su okultni i teozofski pogledi koji su
uvedeni u obožavanje crkvenih sakramenata od strane ovih
pionira imali dalekosnažne implikacije i stvorili mnogo veći
utisak nego što se vidi na površini. Brojne kreativne osobe
su bile duboko impresionirane mogućnošću jednog efi-
kasnog odvajanja sakramenta od težine dogme i zastarelog
moralisanja koji u glavnim redovima crkve nesumnjivo


Na slici: Biskup Čarls V. Ledbiter u poznim
godinama

postoje. Sada bi osoba mogla učestvovati u beneficijama
sakramentalnog blagoslova bez da je prisiljena na sisteme
verovanja i zapovesti koje su možda u suprotnosti sa njenim
dubokim ubeđenjima. Pre više od pola veka, liberalni i
tolerantni teološki trendovi su napravili upad u bastion
sakramentalnog hrišćanstva; jedan prolaz je tako otvoren za
slobodu, kreativnost, i najvažnije, za nestandarne vrste
magijsko-mistične misli unutar sklada i uzvišene lepote tog
starodrevnog ceremonijala Crkve.

Gnostički Biskupi Ulaze u Trku

Navodno rimokatolička Francuska je udomljavala
jeretike, šizmatike, i lutajuće biskupe dugi niz vekova.
Gnostici Liona su tako nervirali Crkvenog Oca Irineja da je
uputio gomile kritika u borbi protiv njih. Gnostičke grupe
različitih vrsta su postojale u francuskim provincijama
tokom istorije, a najpoznatija i najbrojnija je bila Katarska
crkva iz trinaestog veka. Intereseantno je primetiti da je
svaki put kada je Rimska Crkva imala slabiju podršku od
vlade Francuske, tada je iz skrivenosti izranjalo gnostičko
religijsko telo, obično da bi bilo suzbijeno od strane sledeće
svešteničke vlade. I tako, za vreme Francuske revolucije, već
jednom suzbijani Red Templara se reorganizovao putem
nejasnih gnostičkih linija od strane njihovog Velikog
Majstora, bivšeg rimokatoličkog sveštenika i ezoteriste
Bernarda Fabre-Palaprata, koji je 1800. god. posvetio
Patrijarha Johanitske Crkve Primitivnih Hrišćana, saveznika
Reda Templara. Ovo posvećenje je postavilo obrazac za
mnoga potonja proizvođenja gnostičkih Francuskih lutajućih
biskupa i slična delovanja, jer posvećeni prelat, Monsinjor
Muviel, je bio tzv. Konstitucioni biskup, što znači,član
hijerarhije validno posvećenih francuskih biskupa pos-
tavljenih od strane revolucionarne vlade u opoziciji papin-
stvu. Gnostici, Templari, Katari i druge tajne grupe su ug-
lavnom imale svoja ezoterička nasleđa, ali od toga vremena,
našli su da je korisno da prime posvećenje od ruke validnog,
ali neregularnog katoličkog prelata kojeg nije bilo teško naći
u vremenima buđenja revolucije i tadašnje crkvene konfu-
zije.
S kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka je makar
jedna javna gnostička crkva, Eglise Gnostique Universalle, bila
relativno aktivna u Francuskoj, vođena od strane
karakterističnih ezoterista kao što su Žil Donel, Žan Briko, i
eventualno vođa obnovljenog Martinističkog reda, znan kao
Papi (Dr. Ž. Enkos). Tako je ostvaren preporod javnog
pokreta za Katoličkog Gnostika (ili Gnostičkog Katolika).
Kao i u slučaju teozofskog okultnog Katolicizma, i ovde se
pitanje samo od sebe nameće: Zašto okultne ili gnostičke
ličnosti teže službi biskupa u katoličkom smislu, i zašto bi
praktikovali sakramente Rimske Katoličke Crkve? Odgovor
nije težak. Gnostički pokreti raznih vrsta koji su tajno
preživeli u Evropi su originalno bili deo Rimske Katoličke
Crkve. Iako su se razlikovali od svoje veće rođake, i
povremeno bili proganjani sa njene strane, oni su je i dalje
smatrali za model crkvenog života. Oni su mogli da
smatraju sadržaj religije sasvim različit u odnosu na učenja
Rima, ali forma obožavanja je i dalje bila ona koju je drevno i
univerzalno Hrišćanstvo uvek praktikovalo. Vrsta inova-
tivnog religijskog pluralizma koji je evoluirao u Severnoj
Americi nije njima bio znan, i sasvim je verovatno da bi bili
odbijeni njime, čak i da su znali za njega. Gnostik, iako
jeretik, je i dalje član jedne, Svete Katoličke i Apostolske Crkve, i
ima pravo i obavezu da praktikuje sedam istorijskih sacra-
menata u tradicionalnom maniru.

Okultna revija broj 1
60
Francuski gnosticizam je tako uspostavio svoj crkveni
život, prateći primer rimokatoličke prakse. Redu nikad nije
nedostajalo promene. 22. marta 1944., glava glavnog
gnostičkog religijskog tela u Francuskoj, Monsinjor
Konstant Ševiljon (Tau Harmonius) je surovo pogubljen
pošto je višijevska kolaboracionistička vlada vršila
suzbijanje Gnostičke Crkve. Ipak, pokret se širi u
Nemačkoj, Španiji, Portugalu, Latinskoj Americi, i u zemlje
francuskog govornog područja kao što je Haiti. Ove
Gnostičke Crkve su se pritajile sve do završetka Drugog
Svetskog Rata.
Odsustvo vrednosti mnogih ne treba da zaslepi nekoga za
potencijal koji postoji u manjini. Masa lutajućih biskupa
dosta podseća na vrstu alhemijske prima materia odakle se
može stvoriti istinski kamen filozofa. Hrišćanstvo je,
imajući za svog osnivača pogubljenog kriminalca, započelo
kao zloglasna jevrejska jeres. Hrišćanske šizme i jeresi koje
se danas smatraju zloglasnim mogu takođe voditi do
velikog i transformativnog razvoja. Kameni temeljci bu-
dućnosti su često postavljani od kamena koji su graditelji
odbacili. Čudni i paradoksalni fenomen lutajućih biskupa
se može pokazati kao vitalna komponenta u istorijsko-
duhovnoj alhemiji dolazećeg doba. Neki od nas se nadaju
da će to biti slučaj, dok se drugi podruguju i okreću glavu
od tog posla. Zadnja reč, ipak, pripada Moćima koje
transcendentiraju i zagovornike i kritičare. I njihova reč,
možemo biti sigurni, će biti konačna i zaključna.
Gnostička tradicija, čije je originalno poreklo u Francuskoj,
biva uspostavljena u Engleskoj, a kasnije u Ujedinjenim
Državama, inicijalno kao rezultat biskupa Francuskog
porekla koji je odrastao u Australiji. Rođen kao Ronald
Pauel on uzima ime ’Richard Žan Kretien Duk de Palatin’.
Učen i harizmatičan čovek, de Palatin (koji je primio
nasleđe od dobro poznatog Britanskog prelata Hju de
Vilmot Njumana) može biti smatran za pionira u
sakramentalnom gnosticizmu, i u Engleskoj i u Ujedi-
njenim Državama. Njegova tradicija je uglavnom preživela
u Ecclesia Gnostica, sa bazom u Los Anđelesu i vođene od
strane pisca ovoga eseja koji je posvećen 1967. god. od
strane Biskupa de Palatina. Druge gnostičke crkve sličnih
orijentacija nastale su zadnjih godina u većem broju. Danas
postoje jaki i stabilni potomci Francuskog gnostičkog
pokreta koji funkcionišu u Njujorku, Čikagu (vođeni od
strane Monsinjora Roberta Konikisa), i Barbadosu (vođeni
od strane Tau Tomasa). Prva žena-biskup u modernom
gnostičkom pokretu je Biskup Rozamunda Miler, koja je
osnovala Ecclesia Gnostica Mysteriorum u Palo Altou, u
Kaliforniji.Na slici: Tau Rozamonde Ikšvàku Miler, Tau Stefan Heler & Tau Stiven Maršal

Okultna revija broj 1
61
Ka Novoj Hrišćanskoj Gnozi

Imena i pokreti gore navedeni nikako ne iscrpljuju broj
današnjih lutajućih biskupa i pokreta koje su oni osnovali.
Najbrojnije i najstabilnije takve organizacije su Nezavisna
Crkva Filipina, čije koreni vuku od vremena odvajanja
Španije od Filipina; i Brazilska Katolička Crkva osnovana
decenijama pre od strane nezadovoljnog Brazilskog Rimo-
katoličkog biskupa. Obe ove crkve održavaju nejasno
definisane teorije ortodoksnog karaktera, iako povremeno
postoji pozitivna interakcija između njih i okultno-gnostič-
kih tela. Potencijal za veliku šizmatičku crkvu postoji na ko-
pnu Kine, gde je stvorena nepapinska Rimska Katolička Crkva
pod naredbama Mao Cetunga. Ovaj pokret sa validno pos-
većenim biskupima i dalje funkcioniše, i zanimljivo, vrši
svoje funkcije bez ikakvih promena uvedenih od strane
Vatikanskog Drugog sabora.
Samo će vreme reći kakva će biti uloga lutajućih biskupa
unutar razvijajućih struktura sakramentalnog Hrišćanstva.
Od drugog Vatikanskog Sabora u šezdesetim, konfuzija i
javno neslaganje su se pojavili čak i u Rimokatoličkom
monolitu. Liturgijske “reforme“ kombinovane sa nehajnošću
i potpunim trivijalnim razmišljanjima su toliko promenili
prirodu službe Rimokatoličke Crkve da mnogi od lutajućih
biskupa mogu polagati veći tradicionalni autoritet nego nji-
hove imućnije i moćnije Rimokatoličke kolege. Takođe, dok
se žene i dalje bore u izgleda beznadežnoj borbi za pravo na
sveštenstvo u Rimu, mnogi od lutajućih biskupa s pravom
mogu tvrditi ne da su samo osnivali ženske svete redove,
već su značajno vreme podržavali i određeni spiritualni
feminizam.
Tako je gnostički patrijarh Tau Sinesijus, još 1908. god., pisao
religijskom kongresu:
"Postoji među nama doktrina na koju želim da se obrati
posebna pažnja: doktrina ženskog spasenja. Rad Oca je
završen, kao i Sina, takođe. Ostaje rad Duha, koji je sam spo-
soban da dovede do konačnog spasa čovečanstva na zemlji i
tako, da položi put za rekonstituciju duha. Sada taj Duh,
Paraklet, korespondira božanskom delu ženske prirode, i
naša učenja ekplicitno izjavljuju da je to jedino lice Bo-
žanstva kome zaista naš um može pristupiti. Kakva će
ustvari biti priroda ovog novog i ne tako udaljenog Mesije?"
Prividno obećanje koje leži u lutajućim biskupima je nejasno
i ponekad negirano zbog ličnih ekscentičnosti i neprijatnog
karaktera velikog broja ovih biskupa. Pošto se posvećenje u
episkopat tako lako nabavlja od lutajućih, potkupljivih,
nestabilnih, i jadno obrazovanih osoba preplavljenih čino-
vima “nezavisnog“ episkopata, veliki broj ovih biskupa su
jednostavno ljudi koje osoba ne bi pozvala na večeru.
“Faktor nepoštenja“ je previše evidentan i stalno prisutan, i
ovaj faktor će verovatno ostati najveća prepreka pozitivnom
radu koji bi lutajući biskupi mogli da postignu u današnje
vreme.
Odsustvo vrednosti mnogih ne treba da zaslepi nekoga za
potencijal koji postoji u manjini. Masa lutajućih biskupa
dosta podseća na vrstu alhemijske prima materia odakle se
može stvoriti istinski kamen filozofa. Hrišćanstvo je, imajući
za svog osnivača pogubljenog kriminalca, započelo kao
zloglasna jevrejska jeres. Hrišćanske šizme i jeresi koje se
danas smatraju zloglasnim mogu takođe voditi do velikog i
transformativnog razvoja. Kameni temelji budućnosti su čes-
to postavljani od kamena koji su graditelji odbacili. Čudni i
paradoksalni fenomen lutajućih biskupa se može pokazati
kao vitalna komponenta u istorijsko-duhovnoj alhemiji dola-
zećeg doba. Neki od nas se nadaju da će to biti slučaj, dok se
drugi podruguju i okreću glavu od tog posla. Zadnja reč,
ipak, pripada Moćima koje transcendentiraju i zagovornike i
kritičare. I njihova reč, možemo biti sigurni, će biti konačna i
zaključna.

Članak je prvi put objavljen u Gnozisu: Žurnalu Zapadne
Unutrašnje Tradicije (Vol. 12, Leto 1989 god.)

Neke od izreka Mansur al-
Halala

1. ana’l-Haqq – Ja sam Istina.
2. Ti znaš i ti nisi znan; Ti vidiš i ti nisi vidjen. (Akhbar al-
Hallaj 44, 1.4)
3. Tvoj Duh pomešan je sa mojim Duhom malo po malo,
preokretanjem, kroz ponovno sjedinjenje i raskalašnost. I
sada Ja sam Ti, Tvoja egzistenicja je moja, i to je takodje moja
volja. (Diwan al-Hallaj)
4. Otkrio sam da je čudno kako čitavo božanstvo može biti
rodjeno u mojoj majušnoj ljudskosti, a kada sam ipak prih-
vatio taj teret zemlja me nije mogla podneti. (Akhbar al-Ha-
llaj, 11)
5. Nisam prestajao da plivam u morima ljubavi, dižući se s
talasima, a onda padajući; sada su me talasi progutali i ja
sam nestao pod njima; ljubav me je odnela tamo gde više ne-
ma obale. (Diwan al-Hallaj, M. 34)

Mansur al-Halal (858. – 26. mart 922.) bio je persijski mistik,
revolucionarni pisac i učitelj sufizma poznat po svojim
pesmama. Zbog javnog podučavanja sufizma po naredbi
abasidskog kalifa uhapšen je i pogubljen. U svojoj knjizi
Sufiji Idris Šah je izneo tvrdnju da bi Mansur al-Halal mogao
da bude originalni model na kojem su masoni zasnovali
Hirama Abifa. Vezu između masona i sufija on nalazi preko
sufi sekte Al-Bana koji su izgradili Al-Akra džamiju u
Jerusalemu, najsvetije mesto sunitskog Islama.


Na slici: figura Mansura Al Halala u muzeju
voštanih figura u Širazu
Okultna revija broj 1
62
Opšta gnostička kosmogonija
Fra. Borealis


Ovde ćemo pokušati da iznesemo, u opštim crtama, osnove
gnostičke kosmogonije , teologije i panteona. Podaci o ovim
stvarima mogu se naći izloženi u tri apokrifa, ili gnostička
teksta: u "Apokrifu Jovanovom", "Hipostazi Arhonata" i "O
poreklu sveta", te sam te tekstove i koristio u pisanju ovog
eseja.

Početak i Hrist Autogenes

Gnoza nam kaže da je u početku postojao samo jedan
nevidljivi Duh, savršen, svet, bezgrešan, devičanski, ni
telesan ni netelesan. Bivajući nevidljiv, on je stvo-rio čisto,
nemerljivo svetlo: on je večan i neuništiv. Spasitelj ga je
definisao kao istinski Vrhovno Biće, Prvi Aeon, i Boga. U
apokrifu po Jovanu prema nje-mu se odnosi kao prema
"nevidljivom Duhu", ili "nevidljivom Duhu". U ovom eseju,
zvaćemo ga Duh.
Duh je pogledao u izvor života i pomoću moći svoje misli,
stvorio žensko biće, čija je svetlost nalikovala njegovoj, i
njena moć kao njegova. Ona je bila njegov ženski parnjak,
njegova emanacija i nazvana je Barbelo, promisao svega,
savršeni Aeon.
I bi joj dato pet moći: slika nevidljivog Duha, prvospoznaja,
neuništivost, večni život, i istina. Iz čistog svetla koje je
zračilo iz nje i okruživalo Duh, is-kra se zažarila u Duhu i
ona stvori još jednu svetlost -"jedinorodnog Sina"
Njegovog, božanskog Autogenesa, Pomazanika, Hrista.
Kao i Njegovi Majka i Otac, i Autogenes (Hrist) bio je svet i
čist. Sve što Sin (Autogenes-Hrist) radi, radi u slavu Oca
svojega Duha i Majke svoje Barbelo. Ovo je gnostičko Sveto
Trojstvo: Otac, Majka i Sin: tri savršena Aeona.
Otac i Sin stvorili su četiri Svetla ili Videla, ili Svetlosna
Aeona. Svako od četiri Svetla vladalo je nad tri manja, i
tako činilo ukupno dvanaest Svetala.
Prvi svetlosni aeon, (H)Armozel, vlada nad milošću,


Na slici: moderna umetnička predstava
Arhonta
istinom i oblikom.
Drugi svetlosni aeon, Oriel ili Oroaiel, vlada nad
koncepcijom, precpecijom i memorijom.
Treći svetlosni aeon Daivetai, vlada nad shvatanjem,
ljubavlju i idejom.
Četvrti svetlosni aeon, Eleleth, vlada nad savršenstvom,
mirom i mudrošću.
I sva četiri svetlosna eona i dvanaest aeona služila su
Hrista Autogenesa, jer Hrist radi po volji Duha, a Duh
deluje kroz Hrista. Još i četiri druga bića obitavala su u
svetlu, zajedno sa Videlima: Pigera-Adamas, savršeno
ljudsko biće, Kosmički Čovek, živeo je sa (H)Armozelom;
Seth, sin Adamasov, obitavao je sa Orielom; Potomstvo
Sethovo, odnosno duše svetih ljudi, živeli su sa Daivethai-
em; i konačno, poslednji aeon, poznat kao Duše onih koji
nisu spoznali svetlo i gnozu odmah, već kasnije, živeli su
sa Eleleth-om.

Pistis Sofija i Demijurg - Prvi Arhont

Možda najvažnija kategorija u gnostičkoj kosmogoniji,
posle Duha i Autogenesa, jeste Sofija. U prevodu sa grčkog,
ime Sofija znači mudrost, i uz to ide i ime Pistis, što znači
vera. Dakle, Pistis Sofija je važna pre svega jer je ona uzrok
materijalnog stvaranja sveta. Verovatno zbog ponosa,
znajući da je čista i sveta, Sofija je odlučila da stvori
savršeno biće koje će biti pandan Barbelo, ali uspela je da
stvori ništa drugo do sliku same sebe. U želji da sama
stvori svoje potomstvo, bez svog parnjaka i uticaja Duha
Svetog, stvorila je anomaliju, jer nije bila savršena kao Duh
Sveti i Autogenes. Videvši svog sina, uplašila se, budući je
to bilo stvorenje sa licem lava i telom zmije, i nazva ga
Jaldabaot, i izbaci ga iz plerome, i sakri ga od drugih aeona
u svetlosni oblak, budući uplašena i postiđena svojim
delom.
Jaldabaot tako postade prvi od arhonata, arhontskih sila, i
on ukrade moć svoje majke; i uprkos tome, on je bio slab,
ali ambiciozan i gladan još više moći. Budući je bio
androgino biće, on je stvorio dvanaest drugih arhonata,
dajući svakome pomalo od svoje moći. Njihova imena bila
su: Athot, Harmas, Kalila-Oumbri, Jabel, Adonaiou (ili
Sabaot), Kain, Avelj, Abrisene, Jobel, Armoupiel, Melceir-
Adonein i Belias.On ih postavi nad sedam nebesa, i nad
Bezdanom koji bi stvoren, i stvoriše još 365 anđela da im
pomažu u vladanju.
U apokrifu "O poreklu sveta" navodi se da je Jaldabaot
stvorio i područje zvano materija, što bi značilo da je on
stvoritelj ovog našeg sveta.
U tami svog neznanja, Jaltaboth nije znao da postoji sila
koja je veća od njega; i sagrešio je bivajući ubeđen u to, i
zato bi nazvan Samael, "slepi bog", i Saklas, "neprijatelj". A
u apokrifu "Hipostaza Arhonata" navodi se da mu je sama
Sofija nadenula ime Samael:

"Pogrešio si, Samaele." (II 87:2)

I ponovo, u "Hipostazi Arhonata", navodi se da je on
istrajao u svom grehu, uzviknuvši u odgovor svojoj majci:

"Ako išta postoji stvoreno pre mene, neka mi to bude
pokazano!" (II 94:25)
Okultna revija broj 1
63
I njegova majka, Sofija, ispružila je prst i dovela
bezgranično svetlo u kraljevstvo tame i materije, i Jaldabaot
je zadrhtao od straha. I kad su on i drugi arhonti čuli glas,
nisu mogli, zbog svog neznanja, da prate glas do njegovog
izvora, već pomisliše da glas dolazi iz Bezdana, i pogledaše
u njega, i videše odraz Sofije koji se ogledo u vodama. I oni
pokušaše da zarobe odraz, ali ne mogaše, jer bili su slabi i u
neznanju, i nisu znali da je to samo odraz, a ne istinska
Sofija.
I u tom trenutku Sofija shvati šta je učinila u potpunosti, i
pokaja se. I pomoli se Duhu Svetom da joj oprosti, i dobi
oproštaj, iako je njena svetlost tamnela, jer njen sine ukrade
deo njene moći. I Duh Sveti prekori Jaldabaota i arhonte, i
oni zadrhtaše od straha, i videše, ogledanu u vodama,
Božiju sliku i priliku u ljudskom obličju.

Ljudska bića: Adam i Eva

Videvši taj oblik, arhonti pokušaše da stvore biće nalik
Kosmičkom Čoveku, i uspeše da stvore oblik, ali beživotan
i bez žive duše u njemu.
Sofija, u nadi da će vratiti deo svoje moći koji joj njen sin
ukrade, zamoli Duha Svetog i Barbelo da joj pomognu, i
savetova Jaldabaota da pusti svoj dah na lice beživotnog
oblika kako bi mu udahnuo život. I on u svom neznanju
uradi tako, i moć koju on oduze svojoj majci uđe u telo i
ono oživi, i i najveći od arhonata nazva ga Adam.
Ali po "Hipostazi Arhonata" i "Poreklu sveta", Jaldabaot je
uzalud pokušavao da udahne život u telo Adamovo, a
svrha beše da u telo udahnu i tako zarobe Božiji oblik.
I kad Adam ustade, Jaldabaot ga smesta zamrze, jer je
Adam bio superiorniji, moćniji i inteligentniji; i kao test,
dovedoše pred Adama sve vrste životinja i pokazaše mu
sve vrste biljaka, i on ih nazva njihovim pravim imenima, i
arhonti uvideše da je Adamova duša sačinjena od svetla i
slobodna od svakog zla, i zbog toga, i njihove mržnje,
baciše ga u najniži, materijalni plan postojanja - Zemlju.
Ali u milosti svojoj, Duh Sveti naredi Barbelo da pošalje
Adamu pomagača: Epinoiu, takođe poznatu i kao Zoe
(Život), kako bi Epinoia pružila pomoć Sofiji da povrati
moć i mesto. Epinoia bi skrivena u Adamovom telu i u
tajnosti mu podari znanje o tome
kako je stvoren, i kako da se vrati u pleromu, istinski dom
ljudskog duha.
Arhonti htedoše da zarobe Adama, i stoga njegovu dušu
baciše u tamnicu mesa, i fizičko telo učiniše smrtnim.
Postaviše Adama u zemaljski raj, Edenski vrt, i uspavaše
ga i prekriše ga zaboravom.
I dok je Adam spavao, Jaldabaot pokuša da ga liši Epinoie,
i to preko jednog Adamovog rebra; međutim, Epinoia
uteče, i vrhovni arhont stvori još jedno telo od krvi i mesa,
da naliči Epinoii, i nazva to telo ženom, i Epinoia uđe u to
telo.
Žena se prva probudi, i ugleda Adama kako leži pored nje.
I moćnim glasom kaza mu "Adame, Adame, ustani". I
Adam se probudi, i kako je bio prekriven zaboravom od
strane vrhovnog arhonta, pomisli da mu je žena podarila
život, i obrati joj se ovako:
"Ti si ona koja mi dade život i bićeš zvana "majkom živih"".
A pravo ime ženino beše Zoe, život, ali je on nazva Evom.
I Jaldabaot, vrhovni arhont, hoteći da ih učini svojim
robovima, dade im da jedu od sveg voća u raju, ali zabrani
im da jedu sa drveta poznanja dobra i zla, kako ne bi
saznali istinu, međutim njegov plan se izjalovi. Sam
Autogenes, Hristos Autogenes, sažali se nad ovom dvoje i
navede ih da jedu od tog drveta; dakle, beše to on koji ih


Na slici: Božanska Sofija, slika Nikolaja Reriha

navede da jedu, ne zmija. I arhonti baciše prokletstvo na
Adama i Evu, i izbaciše ih iz Raja, i Jaldabaot vide da
Epinoia sjaji u Evinom telu, i on oduze Evu od Adama; ali
Epinoia ponovo uteče, pre nego što vrhovni arhont uze
Evu i zače s njom dva sina, Eloima i Javea, koje mi
poznajemo kao Kaina i Avelja. Međutim, u drugim
apokrifima, Eloim je Evin sin, a Jave Adamov.
Nadalje, po apokrifu "Hipostaza arhonata", Jaldabaot uze
Evu pre nego su ona i Adam jeli sa drveta poznanja dobra i
zla, i Epinoia uđe u zmiju, koja zauzvrat navede ovo dvoje
da uzmu ploda od drveta.
I, kao u egzoternoj Knjizi Postanja, Kain ubi Avelja, i Bog
ga prokle. Ali, Adamov sin Set, kojeg Eva dobi umesto
Avelja, imaće potomstvo koje će biti upoznato sa Gnozom,
i koje čini srž nepokolebljive rase. I kao što Tajno
Otkrovenje Jovanovo kaže, Sofija je pripremila mesto na
Nebesima koje će ispuniti duše koje će putem Isusa,
inkarnacije aeona Hrista, izdržati sve, prebroditi sve i
izbeći zamke arhonata, i biće izlečene od svake
manjkavosti i postati sveti i bezgrešni.
Ovde otkrovenje Jovanovo prestaje; međutim, tamo gde je
Otkrovenje stalo, nastavljaju "Hipostaza Arhonata" i "O
poreklu sveta".
Već nam je poznato da je Set sin Adama i Eve, predak
svetih ljudi, dobar čovek i sledbenik gnoze. On imaše
sestru po imenu Norea, koja beše još mudrija od njega. Po
njenom rođenju, Eva reče:
"On zače u meni devicu koja će biti pomoć mnogim
naraštajima ljudi."
Kad mnogi naraštaji prođoše, arhonti odlučiše da unište
čovečanstvo potopom i spasu samo Nou, kojeg podučiše
da napravi arku; on ne htede da pusti Noreu u brod, ali
ona ga spali plamenim dahom, tako da Noa beše prisiljen
da napravi i drugu arku.
Videvši Noreinu moć, arhonti odlučiše da je iskoriste. Ona
ih prkosno odbi, i izjavi da Jaldabaot nije njen bog, već biće
tame. Jaldabaot odluči da je siluje, ali ona zavapi za pomoć
Istinskom Bogu, i arhonti u strahu pobegoše pred aeonom
Eleletom.
On joj reče da nije ovde da je spasi, već da je poduči o
njenom poreklu, i prirodi Neprijateljevoj -Jaldabaotovoj, te
da ona ima veću moć no što je njegova.
Međutim, i tada Jaldabaot zavika da je on istinski bog
svega stvorenog, te se sam život, Zoe, pobuni i obaspe
Okultna revija broj 1 Gnosticizam
ga plamenim dahom, koji se pretvori u plamenog anđela
koji veza Jaldabaota i baci ga u Tartarus, područje koje leži
ispod Bezdana.
Tada, videvši na delu moć aeona, jedan od arhonata se
pokaja i pređe na stranu aeona, a ime njegovo beše Sabaot.
Okultna revija broj 1
64
Sofija i Zoe ga nagradiše učinivši ga vladarem sedmog
neba, i Zoe sede sa njegove desne strane kako bi ga učila o
osmom nebu, a sa njegove leve strane večno sedi anđeo
besa.
Jaldabaot vide nagradu i sjaj kojom beše nagrađen njegov
sin, i pozavide mu, kao i svim bićima koja borave u svetlu,
i prokle ih, i iz zavisti stvori Smrt, a Smrt stvori mnoge
druge potomke, i ljudi postadoše smrtni.
Ali Elelet prorokova da će ljudima biti dat ključ kojim će
moći da se oslobode ropstva Arhontima, laži i smrti, i da će
se to desiti u trenutku kad aeon Hrist bude inkarniran kao
čovek Isus, koji će objaviti Istinu - gnosis.

Kratak esej o Jovanu
Fra. Borealis


“Učenje spasiteljevo, i otkrovenje misterija i stvari
sakrivenih u tišini, onih stvari kojima je on podučio Jovana,
učenika njegovog.”
Ovako počinje Tajna knjiga Jovanova, po mom mišljenju,
jedan od najsvetijih i najdubljih gnostičkih spisa. Zaista se
u ovom spisu otkrivaju najunutranjije i najsvetije misterije
Najvišeg. Ono takođe može da posluži kao dokaz da “na
poziv upornog smrtnika blagosloveni besmrtnici brzo
odgovaraju”. Pokušaću da objasnim zašto je tome tako, a
da ne upadnem u zamku pukog prepričavanja same knjige.
Dovoljno je, što se toga tiče, reći da ovaj spis otkriva
misterije početka, stvaranja osnovnih sila Svetla, Prirode,
stvaranja, pada i plana arhontskih sila, stvaranje i pad
čovekov, i začetak i svrhu Hrista Samostvorenog. Ovaj spis
sadrži, takođe, i neke kontradikcije u odnosu na tekst
Starog Zaveta, ali će temeljnim čitanjem biti otkrivene i
mnoge sličnosti između redova.
Jovan se našao u trenutku sumnje i slabosti; otišao je u
divljinu da kontemplira o tome i, ako je moguće, da
razgovara sa svojim Gospodom i spasiteljem. I zaista, On
se pojavio pred Jovanom, u viziji, i razgovarao sa Jovanom
kao sa sebi jednakim. Spasitelj dolazi i izgovara značajne
reči: “Jovane, čemu sumnja, čemu strah? Nije li ti poznata
ova slika? Ne budi mlak.”
Ove reči dokazuju istinitost principa Gnoze i pokazuju
beskorisnost zahteva koje egzoterne crkve postavljaju pred
nas: nije potrebna slepa vera, nije potrebna poniznost u
njihovom, egzoternom smislu, ali postoji potreba za
poniznost i poklon pred Kosmosom, Stvaranjem i
predivnom mudrošću Svega, i shvatajući to, možemo da
razgovaramo sa Bogom licem u lice i po pravu zahtevati
prijem u Kraljevstvo nebesko, putem sile Volje i sile Duše.
Zajedno sa Jovanom koji je blagosloven jer je shvatio, sviće
nam da nikada i nismo bili izbačeni iz Raja ili Plerome; još
uvek smo duboko ukorenjeni u njoj, i moramo da shvatimo
da moramo da gledamo u jedinu i istinitu Sliku, ne u njen
odraz u vodama povratka. Pre toga, mi moramo, kao i naš
Spasitelj, da siđemo u Pakao, i izronimo vaskrsnuti u ovom
telu, za ovog života, na ovoj zemlji. To je moguće i
neophodno, i na primeru Jovanovom, koji je otišao u
divljinu, sam i poražen, vidimo pravi smisao i istinitost
onoga što je pisano: “Kucajte, i otvoriće vam se, tražite, i
daće vam se.”
Moramo da budemo kao Jovan: on je video, i znao, a ipak
posumnjao: tražio je i dato mu je, kucao je i bilo mu je
otvoreno, i on je ušao u Kraljevstvo nebesko.
U ovoj teškoj borbi za oslobođenje od Arhontskih sila, data
su nam oružja, kao što je pisano. Imamo Volju, Misao, i
date su nam i Percepcija kroz koju primamo Svetlo, Milost
pod čijim smo neprestanim uticajem, i koja nas uči da
budemo bezazleni i čisti kao golubovi i Opreznost koja nas
uči da budemo mudri kao zmije. I konačno, dato nam je
Razumevanje, kako bi kroz sve narečeno, mogli da
spoznamo i živimo Hrista Samostvorenog.
Ovaj spis je sam po sebi moćno oružje i pogodan alat.
Čitajte ga pažljivo i sa radošću, jer ovo je put ka Životu i
Ljubavi. Neka ovaj spis posluži kao plamen koje će upaliti
Svetlo Gnoze skriveno u našoj krvi.

Brat Borealis je Sveštenik Ecclesia Gnostica Aeterna i služitelj
"Pistis Sophia" Misije EGA u Srbiji
Duk de Palatin, tajni
redovi i 12 linija
gnostičkog nasleđa


Ronald Pouel je rođen 1916. u Zapadnoj Australiji, gde je,
kažu, radio kao harizmatičan predavač. O njegovom životu
se malo zna. Rođen je u otmenoj porodici francuskog i
britanskog porekla, a majka mu je bila potomak kapetana
Džona Henkoka, poznatog po tome što je potpisao
Deklaraciju o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.
Školovao se na Univerzitetu u Melburnu, Zapadnom
ortodoksnom univerzitetu i na Universite Philotechnique Inter-
national. I to je ono što se o njemu zna do 1948. godine. Te
godine on je svojim bližnjima saopštio da je njegov put
takav da mora da napusti Australiju, jer to što mora da
uradi se ne nalazi tu i da zato on mora da se preseli u
Evropu kako bi "Očev posao" mogao da bude obavljen.
Nakon toga Ronald Pouel je iz Australije prešao da živi u
Englesku. Ime Richard Žan Kretien Duk de Palatin, koje će
u skraćenom obliku Palatin biti korišteno od sada u tekstu,
uzeo je nakon što je od Princa Aleksandera Likastro de la
Častre Grimaldi Lascarisa dobio plemićku titulu, čime je
Okultna revija broj 1
65
potvrđeno njegovo postignuće duhovnog plemstva
kao.Princa.Svetlosti. U Engleskoj, Duk de Palatin je
zaređen za gnostičkog biskupa. Ono što se pouzdano može
reći je to da je on bio posvećen od strane Hju de Vilmot
Njumena, biskupa Američke katoličke crkve (nezavisne od
Rima). Takođe, pretpostavlja se da je nakon toga Duk de
Palatin posvećen i u Liberalnoj katoličkoj.crkvi. Supruga
njegovog sukcesora je iza sebe ostavila svedočenje da je
Palatin kao gnostički biskup polagao pravo na neprekinutu
liniju nasleđa Antioha i povezivao u sebi dvanest linija
gnostičkog nasleđa. Pored gnosticizma upustio se bio i u
teozofiju proučavajući knjige Blavacke, no pored toga Duk
de Palatin takođe je bio i mason, tačnije dostigao je 33.
stepen Škotskog obreda nakon čega je počeo da ulazi u
neregularne masonske redove osmišljene da budu
nadogradnja masonerijie od 33. stepena, kao i u takozvane
egipatske obrede, tražeći prosvetljenje. Takođe,
uspostavljao je kontakt sa raznim u tajnosti delujućim
rozenkrojcerskim i martinističkim redovima širom Evrope i
Amerike. Na taj način Palatine je kod sebe objedinio linije
21-og Reda:

Iluminirajući masonski redovi:

1. Fratres Lucis ili Bratstvo Iluminata
2. Red Iluminata
3. Red Martinista
4. Bratstvo Luksora

Templarski Redovi::

1. Vitezovi Svetog Duha
2. Vitezovi Svetog Jovana
3. Vitezovi Malte
4. Vitezovi Svetog Groba
5. Vitezovi Hrama

Rozenkrojcerski:

1. Red istinskog ružing krsta
2. Zlatni ružin krst
3. Red istinitog ružinog krsta

Gnostičko eklezijski:

1. Red Ecclesiae Rosicrucianae Catholicae (katolički)
2. Skrivena Crkva skrivenog Grala (protestantski, Edgar
Vejt)

Nad masonski i masonski:

1. Drevni i primitivni obred
2. Obred Memfisa
3. Obred Mizraima
4. Drevni i prihvaćeni škotski obred
5. Svedenborgovski obred
6. Red Ruže i Krsta Rose-Croix Hiredoma
7. Red svetog kraljevskod svoda Enoha

Sve ove obrede bio je sakupio Džon Jarker u 19. veku kao
jedan Drevni i univerzalni pan-sofijski obred masonerije.
Od njega ta sinteza je bila preneta na već pominjanog Hju
de Vilmot Njumena, koji je to opet.pak.preneo.na.Palatina.
Palatin je 1960. godine promenio ime Bratstva Iluminata
najpre u Bratstvo Plerome, pa u Red Plerome. Od 1964.
godine sve nabrojane redove i linije uključio je u Disciplina
Arcani, integralni deo Reda Plerome. Palatin je takođe, u
skladu sa gnostičkim nasleđem koje je posedovao, 25.
oktobra 1953. u Londonu oformio i Pre-nikejsku gnostičku
katooličku crkvu sa ciljem da obnovi Gnozu (božansku
mudrost) i podučava put svetosti i unutrašnje iluminacije.
Pre-nikejska se zvala jer se zasnivala na učenjima gnostika
poput Valentina, Bazilida, Marcija, ali i Svetog Pavla kojeg
su su oni smatrali gnostikom. Katolička zbog doktrine da su
sve.religije.u.svojoj.suštini.ispoljavanje.jedne.jedinstvene.
religije. Palatine se 1971. godine preselio iz Londona u Los
Anđeles gde je nastavlio sa svojim radom sve do 1977.
godine kada je preminuo. Iza sebe je ostavio nekoliko nas-
lednika koji su nastavili njegovu gnostičku liniju, između
ostaloga i Stefana A. Helera, verovatno jednu od najistak-
nutijih ličnosti današnjeg gnosticizma.

Rozamunda Miler, iliti priča
o sveštenstvu Marije
Magdalene
Rozamunda Miler se danas, iako ne piše knjige i ne
eksponira se u nekoj većoj meri, smatra jednim od najuti-
cajnijih i najpoštovanijih imena modernog gnosticizma. Ro-
đena je na moru, blizu obala Zapadne Indije, u istorijskom
momentu Nemačke okupacije Francuske Otac joj je bio dip-
lomata tako da je odrastala i školovala se u različitim zem-
ljama i kulturama. Služba je njenog oca konačno odvela na
Kubu, nešto pre nego će Fidel Kastro preuzeti vlast, tako
da se Rozamunda na Kubi upisala na tamošnji Univerzitet.
Nove kubanske vlasti su je optužile za urotu protiv države
i uhapsile je, nakon čega ju je kubanska tajna policija
ispitivala. Od povreda koje su bile posledica mučenja
tokom ispitivanja, Rozamunda se u potpunosti nikad ni-
je.oporavila. Rozamunda je tokom ispitivanja, prebijanja,
mučenja i višestruko zlostavljana odlučila da svoj život po-
sveti Bogu. I Bog joj je odgovorio. Jedan karmelićanski sve-
štenik, koji je bio njen stari poznanik, pomogao joj je da po-
begne iz zatvora i sa Kube, nakon čega se Rozamunda naj-
pre obrela u Španiji, a potom i u Francuskoj. Po njenom
dolasku u Pariz, januara 1962. godine, kontaktirali su je
predstavnici Reda Marije Magdalene (Holy Order of Miriam of
Magdala). U pitanju je bio tajni ženski red u koji se ulazilo
samo po pozivu. Tako je nakon tog kontakta, a u živo-
Okultna revija broj 1
66
pisnom francuskom gradu Carcassonne, Rozamunda
Miller posvećena i zaređena u ovaj Red. Šta više, Roza-
munda je proglašena za naslednicu poglavarke ovog Reda,
postavši ujedno i sedma po redu Marašin, što je titula koja
se u tom Redu dodeljuje jednom u nekoliko stoleća. Po
predanju ovog Reda on vodi direktno poreklo od Marije
Magdalene koja je, opet po ovom predanju, skupa sa
Josifom iz Arimateje, doplovila do Britanije gde je boravila
do Josifove smrti, nakon čega je sa svojim vernim
pratiljama prešla na kontinent. Nakon njezine smrti njene
naslednice sačuvale su i prenosile njene tajne do današnjih
dana. Carcassonne je inače mesto koje se nalazi u delu
Francuske koji ne oskudeva u legendama o Mariji
Magdaleni, Crnim Madonama, krstašima i merovinškim
kraljevima. No, sudeći po intervjuu koji je dala i koji je
objavljen u knjizi Mary Magdalene: The Modern Guide to the
Bible's Most Mysterious And Misunderstood Woman, autorke
Mira Lester (u izdanju Adams Media 2005.), sama Roza-
munda ima veoma racionalan i izbalansiran stav o, na
primer, savremenim modernim teorijama o Isusu i Mariji
Magdaleni. Zapravo, ona odbacuje ideju da su oni bili
venčani i imali dete, ali navodi da “postoji nešto u našim
umovima čemu su potrebne priče, arhetipovi i mitovi. Sve
dok ih mi ne prihvatamo doslovno i ne brkamo ih sa
istorijom, možemo da imamo koristi od njih”. Rozamunda
se nakon devet godina od preuzimanja uloge naslednice
poglavarke Reda Marije Magdalene preselila u Ameriku.
Tamo je, u Čikagu gde je živela, u Hramu Ramakrišninog
Reda inicirana u jogu i tradiciju Vedante i to je bilo njeno
jedino religijsko angažovanje u tom periodu. No, nakon
dve godine, gnostički biskup Stefan A. Heler joj je, čuvši o
njoj iz nekoliko različitih izvora, nakon konsultacije sa
nekoliko drugih gnostičkih biskupa, napisao pismo sa
ponudom da je zaredi u gnostičko sveštenstvo. Roza-
munda se o tome savetovala sa svojom poglavarkom u
Redu Marije Magdalene i na kraju odgovorila Stefanu Hele-
ru, našla se sa njim i to je na kraju, 19. januara 1974. u
Helerovoj Kapeli Svete Sofije u Holivodu, rezultovalo njenim
zaređenjem u gnostičku sveštenicu. Nakon toga. Roza-
munda Miller je u Kaliforniji, u mestu Palo Alte, osnovala
gnostičko svetilište koje je nazvala Svetilište Svete Šekinah.
To je i mesto gde ju je, sedam godina nakon njenog zare-
đenja u gnostičku sveštenicu, Biskup Stefan Heler, skupa
sa istim onim biskupima koji su učestvovali u njenom
zaređenju, posvetio.u.gnostičkog.biskupa. Svoju Crkvu
Gnoze, čiji je puni i oficijelni naziv Ecclesia Gnostica Myste-
riorum, Rozamunda jednostavno definiše kao „grupu ljudi
sa smislom za humor“. Gnostička služba, koja se od 1978.
održava svake nedelje, naziva se Gnostički misterij euha-
ristije. Njena Crkva nema dogmu i nema teških i obave-
zujućih pravila za one koji dolaze na službu.To je zato što
Rozamunda Miller ne podučava. Ona nema lekcije, niti
neki intelektualni i sistematičan program koji bi neko
prošao da bi ostvario gnozu. Ona stvara okolnosti pod
kojima se gnoza kod ljudi može razviti iznutra. Njena
Crkva gnoze je veoma naklonjena ženskom aspektu
božanskog, konkretno Sofiji. Sofijski gnosticizam, pak,
karakteriše put takozvane divlje gnoze, nešto što se opisuje
kao direktno i transformišuće iskustvo neuslovljeno
kulturnim, društvenim i religijskim normama i modelima.
Rozamunda Miler deluje nestvarno misteriozno za vreme u
kojem živi i radi, a „apostolska“ linija transmisije preko
Marije Magdalene, za koju tvrdi da na nju polaže pravo, u
svakom slučaju jeste redak, ako ne i jedinstven, slučaj u
svetu modernog gnosticizma i ezoterije.
Slovenska Knjiga Enoha i
lokalna tradicija Balkana
Gwydion


Kada sam upitan da napišem nešto za Okultnu reviju
siguran sam da niko nije očekivao da ću izabrati baš ovu
temu. Život je super baš zato što krije puno iznenađenja.
Dakle, tema nam je takozvana Knjiga Enoha.
U pitanju je mistični tekst koji je na Zapadu dugo smatran
za izgubljen. U sedamnestom veku je pronadjen u Etiopiji,
a u prvoj polovini devetnestog veka je prvi put objavljen
prevod na engleski. Ono što je nama na ovim područjima
zanimljivo je to da je druga verzija ovog teksta, pod
nazivom Slovenska Knjiga Enoha, pronadjena baš u
Beogradu. Originalno ovaj rukopis bio je svojina
hercegovačkog Manastira Dobrilovina. Narodnoj Biblioteci
u Beogradu poklonio ga je dubrovački trgovac Božo
Bošković. Nedugo posle toga Čarls i Morfil su 1896. godine
objavili engleski prvod ovog teksta. Original rukopisa,
pisan na mešavini crkvenolovenskog i narodnog jezika,
uništen je tokom bombardovanja. Prevod knjige nikad,
koliko ja znam, nije objavljena u Srbiji, ali Okultna Revija je
pokazala interesovanje da objavljuje u nastavcima od
sledećeg broja originalan prevod sa sačuvanog transkripta
originalnog rukopisa.
Slovenska Knjiga Enoha sadrži četiri celine. U prvoj dva
Anđela nose Enoha kroz sedam neseba. U drugoj
Arhanđeo Gabrijel uvodi Enoha na sedmo nebo gde licem
u lice on sreće Boga, nakon čega ga Arhanđeo Mihajlo
pomazuje. U trećoj Enoh saopštava svojim naslednicima
etička i moralna pravila. U četvrtoj se objašnjava linija
sveštenstva koja se uspostavlja nakon mističkog rođenja
Melkizedeka. Mistična linija sveštenstva Melkizedeka,
prvog koji je nosio titulu Kohena, jevrejskog sveštenstva
koje hiljadama godina priprema dolazak novog mesije, deo
je i nekih velikih religija, recimo mormoske, ali i bitan
element nekih delova zapadne inicijacijske tradicije.
Slovenska Knjiga Enoha tako tradiciji Metatrona, gde se
božansko spušta do čoveka jer je baš po nekim
tumačenjima on bio taj koji se u Božije ime obraćao Mojsiju
iz zapaljenog grma, dodaje kao mogućnst i tradiciju Enoha
gde se čovek diže do Boga. Ali ono što je nama zanimljivije
Okultna revija broj 1
67
od toga jeste to da je tekst sačuvan baš na ovim prostorima.
Potpisnik ovog teksta je veliki pristalica ideje da Srbi nisu
nebeski narod, ali da Srbija jeste nebeska zemlja, isto koliko
i Hrvatska, i Makedonija ili Bosna. Ovo područje ima svoju
moć, i još je Majkl Bertio pre više od dvadeset godina u
tekstu o Aivazu i Lamu pisao o vezi tih energija sa
energijama srednjovekovnih balkanskih gnostika. Recimo,
u Bosni postoji slavlje Ajvatovice, verovatno najveća
muslimanska proslava u Bosni.. Vezuje se za Ajvaz Deda i
pravoverni Muslimani je kritikuju kao nevernički skup jer
je Ajvaz Deda bio gnostik. Dalje, imamo slučaj lingvističkih
analiza koje balkanske bogumile, preko imena babuni,
povezuju sa balkanskim preslovenskim matrijarhalnim
sveštenicama koje su se zvale babe i koje bi mogle da se
tretiraju kao prototip kasnijeg balkanskog veštičarstva. Da
li to ima veze sa proto-Babalon tipom Božanstva?
Jednostavno ovo područje je veoma magično i jedno
lingvističko, antropološko, ali i unutrašnje mistično
povezivanje i razrada svih tih momenata u neki novi
kvalitet i predočen izveštaj o takvim ritualno-
intelektualnim istraživanjima bi bilo nešto što bih ja voleo
da vidim u okultnoj reviji za koju se nadam da se neće
svesti samo na prevode.

Meditativni tarot Zlatne
Zore

Od nedavno je dostupan tarot set velikih arkana
nazvan Hram Zlatne zore tarot. A5 je dimenzije, I na-
menjen je za meditaciju, rituale i talismane. Set sadr-
ži samo velike arcane, ukupno 23 karte budući da je
Umerenost data u dve verzije.
Set je urađen u samo 100 primeraka, cena mu je veli-
ka (50 britanskih funti + 15 funti za poštarinu), ali se
trenutno traži izdavač koji bi objavio ceo špil koji će
verovatno biti standardnih dimenzija i niže cene.
Uz set ide i knjiga koju je napisala Nikola Vendrih,
koja je i autor ovog tarota i uz Nik Ferela i izdavač.
Knjiga sadrži pripremne vežbe za rad sa ovim ta-
rotom, ritual posvete i nekoliko meditativnih tehnika,
ali i objašnjenje kako arhetipske energije tarota utiču
na naše živote, kao i njihovu vezu sa natalnom kar-
tom, što ostavlja mogućnost da se izbalansiraju ener-


tom, što ostavlja mogućnost da se izbalansiraju ener-
gije i uči na osnovu događaja iz prošlih života, kao i
da se uvidi kako arhetipovi funkcionišu unutar pa-
rova i grupa.
Karte su urađene na osnovu razaličitih originalnih
rukopisa Zlatne zore uključujući i njenu Knjigu T.
Na svakoj karti je tajni ključ tarota, sa punim bojama,
tako da je ovo prvi objavljeni tarot koji donosi tako
date boje staza namenjene za pomoć pri meditaciji i
stvaranje astralnih ulaza. Špil je napravljen da bude
snažno magijsko pomagalo, a oni koji su sa njim već
radili to i potvrđuju.
Na slici: Nikola Vendrih


Okultna revija broj 1
68

Magijska avantura Rudolfa fon Labana

Rudolf fon Laban (1879–1958) je rodjen u Bratislavi i poticao
je iz aristokratske porodice. Otac mu je bio feldmaršal u
austro-ugarsko vojsci i guverner Bosne i Hercegovine tako
da je Laban detinjstvo proveo u Sarajevu i Mostaru. Još uvek
je nejasno da li je tokom boravka u Bosni Laban konver-
tovao u Islam, ali se zna da je bio fasciran dervišima, nji-
hovim plesovima i njihovom otpornošću na bol. Najpre je
upisao vojnu akademiju, no napustio ju je i upisao studije
arhitekture u Parizu. Tokom tih studija postaje zainte-
resovan za odnos pokreta ljudskog tela i prostora koji ga
okružujje, što ga usmerava ka plesu kojim počinje da se bavi
nakon svog odlaska u Minhen, što je za rezultat imalo to da
je kasnije u Švajcarskoj osnovao svoj vlastiti Institut za
koreografiju.
Švajcarska je u to vreme bila dom veoma neobičnom so-
cijalnom eksperimentu. Naime, Henri Edenkofen i Ida Ho-
fman, nama interesantna po tome što je pre toga živela u
Crnoj Gori gde je kao jedan od prvih inostranih pedagoga
predavala muziku na cetinjskom Djevojačkom institutu, kupi-
li su 1990. jedno švajcarsko brdo i tamo osnovali Koope-
rativnu vegeterijansku koloniju Monte Verita (Planine Istine), a
uzor im je bila bečka komuna Karla Vihelma Difenbaha,
slikara i socijalnog reformatora, koja je trajala od 1897. do
1899. Karl Vilhelm Difenbah je bio austrijski pionir nudizma
i mirovog pokreta, zastupao je vegeterijanstvo, odbacivao je
monogamiju, a po duhovom opredeljenju bio je teozof. Slič-
no njemu, Monte Verita komuna se grozila privatnog vlasniš-
tva i propagirala je strogo vegeterijanstvo i nudizam.
Više od pola veka pre nego su američke feministkinje počele
da spaljuju grudnjake, u ovoj komuni žene ih nisu ni nosile.
Zajedno sa odbacivajem odeće kao konvencije odbacivali su,
poput svog već pomenutog ranijeg bečkog uzora, i brak.
Odbacivali su i partije, politiku i dogme, a umesto toga
promovisali su zdrav život i takozvanu terapiju kupanjem
suncem, budući da su verovali da terapija izlaganjem nagog
tela suncu leči od mnogih bolesti. To nije bila ekskluzivna
ideja vezana za ovu komunu, još je švajcarski lekar Arnold
Rikli (1823-1906) verovao da helioterapija, odnosno izlaganje
golog tela suncu, praćeno kvalitetnom vodom, vegete-
rijaskom ishranom i izbegavanjem alkohola i duvana, leči
od većine bolesti što je u praksi i pokušano da se primeni u
ovoj komuni. Ovaj životni stil povratka zdravom životu,
odbacivanja kulturnih normi buržoaskog društva i prihva-
tanjem jednostavnog života, privukao je mnoge koji su
bežali od modernog sveta, naročito od kada se u Monte
Veritu 1904. preselio osnivač anarho-socijalizma Rafael Fri-
deberg. Oto Gros, psihijatar koji je zastupao ideju seksualne
revolucije, preselio se takodje u Monte Veritu, gde je pla-
nirao da osnuje univeritet putem kojeg bi seksualno emanci-
povao čovečanstvo i na taj način posredstvm oslobodjene
seksualnosti pomogao da se ljudsko društvo vrati u stanje
komunističkog raja. Neki od poznatijih posetilaca Monte
Verite bili su i recimo Herman Hese, Isidora Dankan, Karl
Gustav Jung i Franc Kafka. Takvo okruženje je privuklo i
Rudolfa fon Labana i on je 1913. u Monte Veriti osnovao
svoju školu umetnosti. Pored te škole osnovao je još 25 škola
u Francuskoj, Nemačkoj i Litvaniji, svaka je sadržavala i
takozvani hor i laboratoriju pokreta, a plesači su bili pode-
ljeni u tri kategorije, na ukočene, klateće i impulsivne, koji su
još nazivani i dubokim plesačima. Meri Vigmen, uz Kurta
Josa njegova najuspešnija učenica, pridružila mu se i
nastanila u Monte Veriti.

Okultna revija broj 1
69


Na slici: Ida Hofman

Komunin trend slobodne ljubavi nije zaobišao ni Labana, tako da
je on pored zakonite supruge u Monte Veriti živeo i sa ostalim
članicama svoje plesne trupe, tako da je sa svima njima ukupno
imao devetoro dece.
U celoj toj priči o slobodnoj ljubavi u komuni uglavnom su ostala
sećanja na veze nekih muškaraca (Edenkofen , Laban, Gros…) sa
više žena. Ono što ne znamo jeste to kako se u komuni gledalo na
eventualne veze jedne žene sa više muškaraca i da li je uopšte toga
i bilo? Takodje, na znamo ni kako je komuna gledala na istospolne
veze?
Na slici: nudizam i obožavanje sunca u Monte Veritas
komuni
No ono što zasigurno znamo jeste to da se Laban proglasio paci-
fistom i da nije učestvovao u prvom svetskom ratu, već se zajedno
sa svojim prijateljem, a po nekima i mentorom, Karlom Gustavom
Jungom sunčao go u Monte Veriti, jeo voće i obožavao seks i
sunce. Ostalo je zabeleženo da je, baš kao i Jung, smatrao tekući
rat “nužnom apokalipsom nakon čijeg će pročišćavajućeg dejstva
umesto veštačkih civilizacijskih instikata ponovo na površinu izaći
pozitivni instinkti”
Po nekim svedočenjima, sem za psihoanalizu Laban je godinama
pre dolaska u Monte Veritu bio zainteresovan i za numerologiju,
simbolične oblike i njihovo značenje, slobodno zidarstvo, rozen-
krojcere i crnu magiju.

TEODOR ROJS STIŽE U MONTE VERITU

Kockice su se konačno sklopile kada je Ida Hofman 1916. u Monte
Veritu, verovatno posredstvom teozofskih veza, dovela Teodora
Rojsa koji je tu osnovao Verita Mistika Ložu Ordo Templi
Orientisa. Ida Hofman je dobila najviši stepen Ordo Templi
Orientisa, a Edenkofenova supruga Izabela je poidignuta na VIIº
stepen omenute organizacije.
Laban je 1917. predstavljen Rojsu i iste godine je dobio najviši
stepen Ordo Templi Orientisa i pravo da inicira do šestog stepena,
te zvanje Grand Mastera za Švajcarsku.. Ložu je činilo šest
muškaraca i deset žena, uključujući sve žene iz Labanove plesne
grupe skupa sa Mari Vigmen. Ostalo je zabeleženo da je član Lože
bio i izvesni Baron Herbert fon Bomsdorf-Bergen, operski
producent koji je tvrdio da je “ožiljak na njegovom nosu znak
Bafometa”.Na slici: Teodor Rojs

Alister Kroli je u to vreme bio u Americi, a i bio je samo
nacionalni predstavnik tako da za sada ostaje pitanje da li je ikada i
bio u kontaktu sa Rudolfom fon Labanom. Ono što je sigurno je
toda Krolijevi reformisani rituali za stepene od O°-III° nisu
korišteni u Monte Veriti iz jednostavnog razloga jer je on reviziju
tih stepena završio tek 1919. i nikada ih ni Rojs, niti O.T.O. koji je
sa njim bio povezan, nije koristio, niti su ti obredi dobili Rojsovo
Okultna revija broj 1
70dopuštenje. Ono što je zanimljivo jeste to da se, kao i u slučaju
Rojsovih dokumenata koje je izdavao Rudolfu Štajneru, ovde
najčešće koristi ime Memfis-Mizraim. Sam Laban je koristio izraz
Veliki Koncil i Senat drevnih slobodnih zidara škotskog i Memfis
Mizraim obreda. Sa druge strane švajcarski O.T.O. pod vodjstvom
Hermana Jozefa Mecgera je tokom šezdesetih obelodanio
dokument koji ne koristi ovo ime već po kome je Rojs Idi Hofman
i Klari Linke dao stepene 33°, 97° i X° O.T.O.

SVETSKI MASONSKI KONGRES

Laban je smatrao da je ples htonska umetnost i da mu je koren u
prirodi i ritualu, što je ostalo zabeleženo i na video snimku na
kojem Meri Vigmen izvodi svoj “veštičiji ples”a koji se može naći
ako se ode na youtube i ukucaju ključne reči Mary Wigman i
hexentanz. Monte Verita je bila zatvoreni svet za sebe, utopijska
komuna koja nije živela po pravilima sveta koji je okružuje i rata
koji je oko nje besneo. U takvom društveno-političkom momentu
Rojs je odlučio da u Monte Veriti održi svetski Ordo Templi
Orientis kongres od 15. do 25. avgusta 1917. Budući da je Loža u
Monte Veriti bila anacionalna, i kongres se zvao Svetski
anacionalni kongres, a na njemu je izmedju ostaloga čitana i
Krolijeva poezija i izvedena njegova gnostička misa. No, vrhunac
kongresa bio je Festival sunca, dvadesetčetvoročasovno izvodjenje
horske koreografije Labanove plesne trupe i O.T.O. Lože. Program
je počeo u predvečerje kada su svi posmatrali zalazak sunca na
jezeru, uz čitanje Oto Borngreberove poeme Zalazak sunca.
Kako se onaj ko je čitao poemu približavao upaljenoj vatri tako bi
ga okruživali ostali plesači. Kad je Sunce dopola bilo zaronjeno u
jezero, pročitao bi drugi pasus poeme. Procesija je potom prisutne
vodila dalje od jezera, do ponoći, kad se dešavao drugi deo
festivala nazvan Demoni noći gde su se pojavljivali plesači
maskirani u demone i veštice, sa bubnjevima i flautama, bakljama
i fenjerima, koji su zapalili pet vatri koje su u daljini osvetlile
planinske vrhove, a oko kojih su igrali i koje su preskakali. Potom
su se pojavljivali drugi plesači koji su iscenirali spaljivanje veštica,
nakon čega je usledio ples senki. Treći deo peformansa, nazvan
Pobedničko sunce, bio je najjednostavniji i u njemu su žene u
raznobojnim svilenim, labavo pričvršćenim togama, plešući po
brdu pozdravile izlazeće sunce.
Za Labana je ples bio duhovna praksa i ritual i on je na ovaj način
izveo ritual duhovnog obnavljanja prirode u koji je sakrio Rojsovu
simboliku Ordo Templi Orientis misterija. Ono što je fascinantno,
a videćemo da je to reč koja se u kontinuitetu može koristiti za
Ordo Templi Orientis u Švajcarskoj, jeste to da je Ordo Templi
Orientis tada bio jedna kreativna organizacija u kojoj, što se da
zaključiti, nije bilo manipulisanaj dobijanjem stepena, inventivnost
i lični izraz su bili ne samo dozvoljeni, već očigledno i podsticani,
a po legendama koje su medju okolnim stanovništvom okruživale
Monte Veritu da se prepoznati da su se članovi i bavili okultnim, tj
imali su rezultate u tome. Kada ovde govorimo o Ordo Templi
Orientisu pričamo o tome šta je on nekad bio i ne bi trebalo upasti
u zabunu i poistovetiti to sa američkom organizacijom koja sada
koristi isto ime. Takozvani kalifatski Ordo Templi Orientis je
danas jedna birokratska organizacija opterećena ličnom moći
koncentrisanom u rukama najviše pozicioniranih članova i koju je
svojevremeno napustio čak i njen drugi čovek u hijerarhiji, koji je
istovremeno bio i ostao na čelu A A , uz privatni komentar da
je kalifatski Ordo Templi Orientis samo običan socijalni klub koji
je u potpunosti u ovozemaljskoj sferi i da ni jedna inicijacija nije
stvarno Inicijacija. To ostavlja utisak sličan onom koji je Kroli
imao u odnosu na teozofe za koje je govorio da samo pričaju o
magiji, a da se njome uopšte ne bave.
Sada kada je to pojašnjeno, vratimo se ovoj istorijskoj retro-
spektivi. A ona nam priča da idila nije dugo trajala i da 1918. godi-
ne žene napuštaju Ložu, a Meri Vigman koja je imala dopuštenje
da osnuje svoju vlastitu žensku Ložu, napušta O.T.O. u novembru
1918. i seli se u Drezden gde otvara svoj studio i odustaje od
horskog pokrea i u stilu plesa se donekle vraća Isidori Dankan.
Sam Laban istog meseca se seli za Študgart kako bi se u
potpunsoti posvetio plesačkoj karijeri. Nema indicija da se nakon
toga Laban bavio Ordo Templi Orientisom, Laban je docnije imao
neobičnu ideju da se sa svojom plesnom trupom preseli u Beograd
koji je i posetio 1924, no shvatio je da u Beogradu neće moći da se
izdržava tako da je to leto umesto u Beogradu proveo u Zagrebu.
Tokom svoje posete Beogradu Laban je održao i javni čas u Školi
za ritmiku i plastiku gde je posebno pohvalio rad Mage
Magazinović što je bitno uticalo na njen kasniji rad i njenu
inspiraciju za libreta koju je traćila u narodnoj književnosti. Maga
Magazinović je od Labana preuzela dva principa: besmislenost
odbacivanja sveukupne dotadašnje koreografske baštine, kao što
su to pre učinili i Emil Žak Dalkroz i Isidora Dankan; te soci-
jalnost igre, odnosno njen kolektivan karakter, sveobuhvatnost,
izraženu kroz ravnopravno angažovanje amatera i profesionalaca i
nepostojanje sistema zvezda. Bilo bi primamljivo maštati da je
Laban inicirao Magu Magazinović u misterije Memfisa i Mizraima
i Ruže i Krsta, čime bi koreni srpskog modernog plesa i teatra do-
bili sasvim neočekivane mistične korene, no to ostaje samo mašta
budući da je Maga Magazinović očigledno, sudeći po njenoj auto-
biografiji u kojoj je prilično ismejala Rudolfa Štajnera sa kojim se
bila upoznala, imala veoam negativan stav o magiji i okultizmu.
Rudolfa fon Labana je na mestu majstora nasledio Hans Rudolf
Hilfiker koji se kasnije distancirao od Krolija i približio
Brikodovom nasledniku Konstantu Ševiljonu i njegovom suvere-
nom svetilištu Memfisa i Mizraima. Švajcarski Ordo Templi Ori-
entis se razvijao svojom vlastitom putanjom i tokom pedesetih, ka-
da u svetu O.T.O, praktično nije ni postojao, objaviljivali su na
nemačkom bitna izdanja Krolijevih knjiga. U njihovom vlasništvu
je sačuvana i arhiva Krolijeve učenice Marte Kuncel, tako su
recimo sačuvane i Krolijeve ispovesti, a postoje glasine da u tim
arhivima bilo još uvek ima neobjavljenih Krolijevih rukopisa.
Švajcarski O.T.O. je veoma tajanstven, nikad nije imao sajt na
internetu i potpuno je u tradiciji drevnih redova koji rade bez da se
u javnosti ističu previše. Oni koji su ih posetili u njihovoj Opatiji
Theleme koju su uspostavili u Švajcarskoj, svedočili su da je u
pitanju veoma ozbiljan okultni red sa svojom vlastitom crkvom, u
smislu velike gradjevine sa zvonikom, alhemijskom laboratorijom
gde su pravili Paracelzusove alhemijske napitke, vlastitom štampa-
rijom, hotelom i pravom pravcatom fabrikom. O gnostičkoj misi
koja je tamo decenijama izvodjena svake naizmenične nedelje, bez
da je ijednom preskočena neka nedelja, ostali su zabeleženi samo
najpozitivniji utisci.


Okultna revija broj 1
71

Na slici: Molitva svetlosti (1906), slika teozofski inspi-
risanog nemačkog slikara Fidusa (1868-1948) koji je di-
rektno uticao na psihodeličnu umetnost Ova slika se
smatra “ikonom” pokreta za reformisanje života u
Monte Verita komuni.
H. J, Mecger, koji je vodio švajcarski O.T.O, preminuo je 1990.
Autoritet i legitimitet švajcarskog O.T.O. i Mecgera kao X° pr-
znavao je i Grejdi MekMarti koji je u Americi rekonstruisao Kro-
lijev O.T.O. i vodio ga. To je i službeno priznato u glasilu ovog
O.T.O. ogranka, ali Mecger ipak nije pozvan kada je novi inter-
nacionalni vodja biran nakon Grejdijeve smmrti, što ozbiljno do-
vodi u pitanje legitimitet tog izbora. Vodjstvo nad švajcatskim re-
dom preuzela je Anamaria Ešbah koja je u velikoj meri fnansijski
izdržavala red u proteklih četrdeset godina. Iako je švajcarski
O.T.O. smatran jednom od onih grupa koje imaju pravo da koriste
ime Ordo Templi Orientis 1999. Vilijem Briz, koji je nasledio
Grejdija na čelu tzv kalifatskog O.T.O, poslao je pismo Gospodji
Ešbah sa zahtevom da ga ona prizna kao njoj nadredjenog u
O.T.O, što je ona ignorisala. Anamaria Ešbah je umrla 2008. godi-
ne, a švajcarski O.T.O. je ostao dosledan svojoj tradiciji sledjena
drevnih manira okultnih škola tako da se ne zna da li je još aktivan
ili ne. U aprilu 2010, pričalo se da su svi hramovi ritualno
zatvoreni, da je hramovska oprema, skup sa arhivom reda, ritualno
uništena u skladu sa okultnim principima. Da li je to tačno do dan
danas nije javno obelodanjeno od strane bilo koga ko je bio član
Lože tako da je ovaj deo okultne istorije dvadesetog veka još uvek
prekriven misterijom. No, zar smo mogli i očekivati da će biti dru-
gačije?Na slici: članica Rudolf fon Labanove plesne grupe i
O.T.O. Lože


Na slici: Majstor Rudolf fon Laban sa svojom plesnom
grupom/O.T.O. Ložom


Na slici: Majstor Rudolf fon Laban sa svojom plesnom
grupom/O.T.O. Ložom
Okultna revija broj 1
72


Kada nije bio zauzet osnivanjem labo-
ratorije za istraživanje Sunčevog sistema
u Kaliforniji, Džek Parsons se bavio ma-
gijom i tvrdio za sebe da je Antihrist. Us-
peo je da i bez formalnog obrazovanja
razvije formulu za raketno gorivo koje je
Amerikancima donelo pobedu u Drugom
svetskom ratu i lansiralo ih u svemir. Nje-
govi magijski radovi „lansirali" su ga me-
đu najveće okultiste 20. veka.Davne 1879. godine Čarls Tejz Rasel, os-
nivač verske grupe danas poznate kao
Jehovini svedoci, prorekao je da će Apo-
kalipsa doživeti svoj vrhunac 1914. go-
dine, kada će se 2. oktobra roditi Antih-
rist. Tog dana u Los Anđelesu rođen je
Marvel Vajtsajd Parsons, poznatiji kao
Džek Parsons.
Prema vlastitom svedočenju bio je izo-
lovano dete. Iz nemoći je sa 13 godina po-
kušao da prizove đavola, što mu je i uspe-
lo. Kada je odrastao, svoja interesovanja
je usmerio ka raketama. Oženio se i za-
poslio na razvoju raketnih goriva pri Kali-
fornijskom institutu za tehnologiju. Poz-
nati stručnjak za aerodinamiku Fon Kar-
man reći će da su Frenk Malina, Džek
Parsons i on bih tri najvažnije osobe za
razvoj raketnih tehnologija u Americi.
Naglasio je da je Parsons pre svakog
eksperimenta recitovao pagansku poeziju
gledajući u nebo. Naime, bio je običaj da
se istraživači pomole pre lansiranja, a Par-
sons je umesto hrišćanske molitve izgova-
rao Himnu Panu Alistera Krolija.
Po svemu sudeći, mladi naučnik se nikada
nije “okanio đavola”. Zajedno sa supru-
gom od 1939. redovno je prisustvovao
skupovima i gnostičkim misama Crkve
Teleme, što je bilo ime pod kojim je okul-
tna organizacija Ordo Templi Orientis
tada delovala u Americi.
Jedna od Krolijevih učenica Džejn Volf
zapisala je 1940. da je Parsons prvi počeo
da eksperimentiše sa astralnim putova-
njima, zbog čega su i drugi počeli da rade
na tome, te da ga ona vidi „kao istinskog
Krolijevog naslednika i mistično izabrano
Dete koje očekuju da će doći posle
njega".
Interesantno da Parsons tada još nije bio
član lože, već su on i Helena to postali tek
15. februara 1942. godine, kada su pristu-
pili Krolijevoj verziji reformisane Zlatne
Zore, okultnoj organizaciji A.'. A.', od-
nosno Srebrna Zvezda.
Nekoliko meseci kasnije Parsonsovi su se
preselili u Pasadenu u Kaliforniji gde su
na spratu velike kuće napravih hram i šo-
kirali konzervativni komšiluk odlukom da
izdaju sobe. U oglasu je pisalo da mogu
da se jave samo boemi, umetnici, muzi-
čari, ateisti, anarhisti i drugi egzotični
likovi. Ubrzo su kućom šetali profesio-
nalni vidovnjaci i gatare, svakodnevno eg-
zotično odeveni, operska pevačica i or-
ganista, a u velikoj bašti žene su u
prozirnim tunikama igrale oko vatre.


MAGIJSKI DVOBOJ

Parsonsovi se razvode 1943, pošto je He-
len zatrudnela sa Vilfredom Smitom koji
je u to vreme vodio organizaciju Ordo Te-
mpli Orientis u Americi. Ubrzo je Kroli
izba-cio Smita iz organizacije, uveren da
je od lože napravio privatni ljubavni klub.
Ostavljen, Džek Parsons nalazi utehu u
Heleninoj mlađoj sestri Beti, koja je ima-
la samo 18 godina. Magijski radovi Džeka
i Beti bili su veoma intenzivni, pa je
Džejn Volf u svojim pismima zapisala da
je „brat Džek veoma očaran vuduom i
veštičarenjem i


Okultna revija broj 1
73


da je odavno pokušavao da nešto prizove
bilo šta, samo da bude rezultata. Sada ne
zna šta će s tim što je prizvao, pa na treć-
em spratu kuće ima problematičnih duho-
va koji se moraju oterati".
Krajem avgusta 1945. Parsons je upoznao
Rona Lafajeta Habarda koji će godinama
kasnije postati osnivač Sajentološkecrkve. Habard je iznajmio apartman u
kući svog prijatelja. Pričalo se da je kao
veliki zavodnik imao seksualne afere sa
svim ženama koje su tu živele. Na kraju je
zaveo i gazdaricu Beti. Do tada samo-
uvereni Džek Parsons pretvorio se u
ljubomornog muža, koji je pribegao
drama-tičnom magijskom ritualu. Kada se
smirio, napi sao je pismo Alisteru Kroliju,
u kome je Habarda opisao kao prirodno
izuzetno talentovanog za magiju, kao
„najtelemitskiju" osobu koju je ikada
sreo, veoma zainteresovanog za uspos-
tavljanje Novog Eona, ali je i napomenuo
da ga iz jakih razloga nije primio u ložu.
Parsons i Habard su 4. januara 1946. za-
počeli takozvane Babalon radove u koji-
ma je Habard imao ulogu vidovnjaka.
Babalon je žensko božanstvo mističnog
sistema Teleme, koji je uspostavio Alister
Kroli. Poznata je i kao Skerletna žena,
Velika majka i Majka gadosti. Pominje se
i u Otkrivenju svetog Jovana kao Velika
Babalon. U svom najapstraktnijem obliku
povezana je sa svetim gralom, ženskom
seksualnošću i emancipacijom.
Iz perspektive duhovno nerazvijenog čo-
veka neke stvari deluju zastrašujuće, pa
tako i Babalon koja pomaže da se potpuno
uništi nečiji ego. Svačiji ego se plaši svog
uništenja i zato Babalon i ima zastrašujući
izgled, poput indijske tantričke boginje
Ćinamaste koja je sebi odsekla glavu,
što simbolično znači da je odsekla pre-
preke i oslobodila se svog ega.

PRIZIVANJE BOGINJE

Tokom nekoliko dana Parsons i Habard su
obavljali magijske prizive. Ostalo je zapi-
sano da su oko kuće besneli udari vetra,
da su se čula čudna kuckanja, a na kraju
čak i sablasni glasovi. Posle toga je Par-
sons pokušao da izvede ritual privlačenja
nove magijske partnerke. Iako je u poče-
tku delovalo da nema uspeha, u njegov
život je misteriozno ušla Merdžori Kame-
ron, mlada riđokosa lepotica koja je upra-
vo napustila mornaricu.
Ron Habard je predložio Džeku Parsonsu
da uloži novac u osnivanje zajedničke
kompanije, s kojim bi Habard kupovao
jahte na Floridi i prodavao ih skuplje u
Kaliforniji. Parsons je pristao. Habard i
Beti su otišli na Floridu, a Džek u pustinju
da sam završi magijsku operaciju priziva
Babalon. Tokom te operacije javila mu se
Babalon i izdiktirala mistični tekst -
Knjigu 49 - koja se sastojala od 77 stiho-
va. Čim se Habard vratio započeli su in-
tenzivnu magijsku operaciju, ovog puta
prema ritualnim uputstvima dobijenim u
Knjizi 49, tokom koje im je Babalon
saopštila da je to 4036. godina po njenom
računanju vremena i dala im je dalja ritu-
alna uputstva.
Ovi radovi su zabrinuli čak i Krolija.
Pisao je svom drugom učeniku u Americi,
Karlu Germeru, da je očigledno da Par-
sons i Habard planiraju da naprave ma-
gijsko dete, takozvano Mesečevo dete.
Parsons je, naime, planirao da u ljudsko
telo spusti samu boginju Babalon i da ta-
ko stvori ženskog telemitskog mesiju. No,
mnogo običnije stvari su mu odvukle paž-
nju od toga jer je shvatio da su ga Habard
i Beti pokrali i da je ostao bez prebijene
pare. Njegov bes bio je toliki da je priz-
vao Bartzabela, duha Marsa, da napadne
Habarda. U istom momentu snažna i izne-
nadna oluja oštetila je brod na kojem su
bili Habard i Beti koje je jedva spasila
obalska straža.

ODLAZAK U RAJ

Parsons 20. avgusta 1946. piše pismo
Kroliju u kojem ga obaveštava da je
razočaran stanjem u organizaciji Ordo
Templi Orientis i da smatra da ona nije
sposobna da širi principe Prava Coveka,
te da kao i brojni drugi članovi koji su se
povukli i on želi da istupi. Posle toga seParsons udaljio od svakog okultnog rada i
dve godine se bavio samo naukom. Ali,
na Noć veštica 1948. ponovo mu se javila
Babalon i podučila ga kako da napravi
svetilište. Uputila ga je na astralno Crno
hodočašće koje ga je dovelo do mračnog
grada Horazina.
To je grad, danas porušen, koji se nalazio
na brdu iznad severne obale Galilejskog
mora. U Novom Zavetu se pominje dva
puta, jednom u Jevanđelju po Mateju
(11.21) i drugi put u Jevanđelju po Luki
(10.13), kao grad koji je Hrist prokleo.
Apokrifni sirijski tekst Apokalipsa po
Pseudo Metodiju iz 7. veka prenosi
legendu prema kojoj će se Antihrist roditi
baš u ovom gradu, obrazovati u Betšaidi,
a vladati u Kapernaumomu.
U astralnom Horazinu Parsonsu su se
javila sećanja na prošle živote u kojima je
bio Simon Mag koji je slavio Helenu kao
Sofiju i Žil d'Rec koji je pokušavao da
ustoliči Jovanku Orleanku kao kraljicu
veštica. U oba slučaja video je da je pao
zbog ponosa. Bio je i Kaljostro koji je pao
jer nije shvatio žensku prirodu svoje Sera-
fine. Odveden je pred princa tog mesta
gde su mu rađene neke stvari koje nije
zapisao u svoj dnevnik, posle čega mu je
rečeno da ako preživi ostvariće svoju
Volju. A ona je bila da se priprema 40
dana i pređe Bezdan, odnosno prepreku
koja deli svet ljudi od Raja, što je i uradio.
A da su Džek i Kamerun znali da ugode i
naprave sebi zemaljski raj pokazuje i
Okultna revija broj 1
74
njihov životni stil koji su vodili kad su se
vratili u Pasadenu. Kamerun je uredila
atelje gde je slikala, dok su slobodno
vreme provodili u džez klubovima i na
divljim žurkama kod Žiraira Zortijana,
bogatog jermenskog umetnika, koji je
promovisao nudizam i slobodnu ljubav.
Ostalo je zabeleženo da je na jednoj od
njegovih žurki čuveni saksofonista Čarli
Parker svirao potpuno nag. Idilični hedo-
nizam prekinula je eksplozija u Džekovoj
laboratoriji 17. juna 1952.
Keneta Engera koga je očarala toliko, da
je angažovao da mu glumi u filmu.

Uprkos današnjem oduševljenju koje Kro-
lijevi sledbenici gaje prema Engeru, nje-
govi tadašnji prijatelji i učenici uglavnom
su se negativno izražavali o njegovim fil-
movima. Bolje mišljenje nisu imali ni za
Kamerun za koju su mislili da je luda. Je-
dini koji je hteo da prizna nju i Parson-
sovo postignuće, uključujući i njegovu
Knjigu 49 bio je britanski okultista Kenet
Grant koji je smatrao da je taj rad otvorio,
na okultni način, put onome što je on sam
uradio. Ne bi trebalo isključiti mogućnost
da je to pravi razlog zbog koga je Grant
izbačen 1955. iz Ordo Templi Orientisa.


Jedina osoba sa kojom je Kamerun
sarađivala i htela da joj ustupi Džekove
magijske dnevnike bila je Džejn Volf što
je dobro, jer je u trenucima nestabilnosti
Kamerun umela da uništava kako svoje
slike, tako i preostale Džekove rukopise.
Na slici: život Džeka Parsonsa
ispričan je i u stripu. U ovoj epizodi
prikazan je njegov zaziv duha Mar-
sa, koga je poslao da uništi brod na
kome su se nalazili Ron Habard i
njegova supruga Beti.
Posthumno je po Džeku Parsonsu nazvan
jedan krater na Mesecu. Ironično, nalazi
se na „tamnoj strani".
U narednim godinama Kamerun je prola-
zila kroz lične krize, eksperimentisala je
sa drogom LSD, podržavala je rasna i ho-
moseksualna prava... Pronašla se u


U magijskom ritualu kojim je htela da se
približi Džeku „sa one strane", doživela je
izmenjeno stanje svesti u kojem je dobila
svoje novo ime - Hilarion.


To je bilo ime koje je Kroli dao svojoj
magijskoj partnerki Džejn Foster, sa
kojom je 1915. pokušavao da napravi
godine. Od laboratorije i Džeka ostalo je
samo zgarište. Baš kao što mu je Babalon
nagovestila: „Ti ćeš postati živi plamen,
pre nego što se Ona inkarnira".
magijsko dete.
Pošto mu je ispričala da je videla NLO,
on je u svom dnevniku zapisao da je to
znak koji je čekao i na osnovu toga je Ka-
merun je, zapravo, tek posle Džekove
smr-ti pronašla njegove dnevnike i shva-
tila koji je stvarni cilj Operacije Babalon.


DIVLJE ŽURKE

Posthumno je prema Parsonsu nazvan
jedan krater na Mesecu. Sto se tiče
Mardžori Kamerun njena magijska
avantura još nije bila gotova. Prvi put je
videla neidentifikovani leteći obje-kat
1946. godine, što je zapravo prvo poznato
viđenje NLO u svetu, a posle Džekove
smrti vest o viđenom NLO iznad Bele
kuće doživela je kao nebeski znak.
Zaključila da je baš ona nosilac energije
Babalon. Delom je na to njeno mišljenje
uticao i susret sa vidovnjakinjom u Palm
Springsu, za koju se zna da je bila Srp-
kinja, koja joj je rekla da ima veliku moć.
Nastavila je Džekove radove tako što bi
tokom seksualnog čina koristila magijske
prizive da joj svest prebace na astralni
plan i tajno ime Boga koje je izgovarala u
pravom momentu. Počela je da ekspe-
rimentiše sa psihodeličnim drogama, a
seksualni skandali u kojima je učestvo-
vala sa svojim prijateljicama sablažnjavali
su ceo grad. Takav život je neminovno
doveo do Holivuda, gde je srela režisera
Keneta Engera koga je očarala toliko, da
je angažovao da mu glumi u filmu.

slobodnoj ljubavi šezdesetih i nastavila sa
posećivanjem svingerskih žurki; slikala
je, svirala keltsku harfu i bavila se tai či
čuanom, da bi se pred kraj života zain-
teresovala za jedan oblik modernog egi-
patskog šamanizma. Verovala je da će sa
tim znanjem uspeti da reinkarnira Džeka
Parsonsa u nekom od svojih unučica.
Umrla je 24. juna 1995. godine, a njenom
smrću, kao i nedavnom smrću Keneta
Granta, svetski okultizam se približio
kraju jedne epohe koju su obeležila
velika magijska imena, od kojih je ostao
još samo Majki Bertio.Božidar Mićić


Tekst je prenet iz magazine Mistika uz
saglasnost autora. Oprema, uz samo
jednu dodatu sliku, je slična rešenju
koje je primenjeno u Mistici, a jedine
promene koju smo izvršili u tekstu je
da smo ime Babalon tretirali u ori-
ginnalu, bez promene u Vavilon kako
je to uradjeno u Mistici, te da smo do-
dali sliku Keneta Engera.
Na slici: Kenet Enger
Okultna revija broj 1
75
Ofidijanska Struja

Frater Zefiros
2=9 A A

Čini što ti je volja će biti sve od Zakona.

Ofidijanska struja takođe radi u varijacijama znanim kao
Drakonijanske ili Tifonijanske Struje, koristeći Vatrenu
Zmiju Kundalini. Kenet Grant se slaže sa Motinim
postulatima o Hristicizmu kada objašnjava kako su sadašnji
radovi linijom moći “Jezida” uklonili Ozirijansku formulu
Umirućeg Boga. Zelator otkriva da je njegovo ili njeno telo
’’Hram Svetog Duha’’ i postaje student formule Ruže i Krsta.
Ipak, nemoguće je za Zelatora da izvrši ovaj Veliki Rad kao
što to može Adeptus Minor (Unutrašnji), koji je primljen u
’Koledž Svetog Duha’.
Zelator je probio Veo Kešeta i potpuno je svestan Jecirah
plana. On ili ona je čvrsto uglavljen u Jesod Sefiri i potpuno
je posvećen Planetarnoj Magici Heksagrama da bi stekao is-
kustvo ovog plana. Viši luk Heksagramatičke Magike se
pojavljuje na Brijah Planu. I tako je rad Zelatora da dostigne
određenu čistoću Težnje koja će sama pripremiti njega ili nju
za tu moć i stanje svesti gde neizcrecivo može biti direktno
shvaćeno i znano.
Sledeći zaključci su izvučeni iz knjiga Keneta Granta Alister
Krouli i Skriveni Bog i Noćna Strana Raja. Kenet Grant sasvim
sigurno odlazi u istoriju kao glavni kontributor telemitskoj
misli u ranim danima Horusovog Eona. Drugi telemitski
pisci od značaja su Čarls Stanfild Džouns; poznat i kao Fra-
ter Ahad, i Marčelo Ramos Mota. Ovi ljudi su se odvojili od
svakih pretenzija na vođstvo bilo kog reda i ne pozivaju se
na bilo koje događaje iz svog svetovnog života: To je njihov
rad i doprinos naučnoj tradiciji skupljanja i upoređivanja
beležaka.
Na slici: Čarls Stanfild Džouns


Na slici: Sistem čakri


’’Najbolja je krv od meseca, mesečna.’’ AL III.24

Ženska crvena supstanca je primarni menstruum magičke
energije.

’’Jer on je je uvek Sunce, a ona Mesec. Ali za njega je krilati
tajni plamen, a za nju je nadvita svetlost zvezda’’ AL I.16

Formula Eona (418) je Het, Kočija. To je formula kretanja.
Muško je belo a žensko crveno (Skerletna Žena). Muškarac
može postići u inicijaciji, ali se ne može manifestovati u moći
bez ženskog.
Formula i funkcija Skerletne Žene počinje sa zonama okultne
energije blisko povezanim sa mrežom nerava i pleksusa koji
su u asocijaciji sa endokrinim žlezdama.
Kundalini energija utiče na Čakre u njenom telu i te vibracije
utiču na hemijski sastav njenih žlezdanih izlučevina. Te
tečnosti bivaju pojedene od strane Sveštenika i transmu-
tovane u magičku energiju.
Zapadna nauka je nabrojala četrnaest ženskih genitalnih
izlučevina, a za dve pretpostavlja da postoje. Ove Kale mogu
biti evocirane u Čakru koja je pravilno pripremljena.

’’Ja sam tajna Zmija sklupčana pred skok: u mojoj sklup-
čanosti je radost. Ako podignem glavu ja i moja Nuit su
jedno. Ako spustim glavu, i izbacim otrov, tada je to naslada
zemlje, i ja i zemlja smo jedno’’. AL II.26

Konzumiranje Kala, napunjenim sa nagore usmerenim
strujama (nektari) transformiše svest i stvara u njoj moguć-
nost za kontakt i komunikaciju sa transcendentalnim enti-
tetima. Nadole usmerene sile (otrovi) su napunjene otrov-
nim vibracijama koje se koriste za radove materijalizacije i
rastvaranja.
Da bi ženski operater uzdigla Kundalini ona vizualizira
Zmiju u falusnoj formi, u Muladara Čakri, i raspaljuje sebe
sve do tačke Orgazma. Ipak, pre Orgazma, ona mora da

Okultna revija broj 1
76Na slici: Marcello Ramos Motta


premesti sliku u Ađna Čakru. Onda mora da održava sliku
sve do čina Konzumacije.
A muškarac radi tako što identifikuje Kundalini sa Haditom,
a moždani centar sa Nuit. Hadit sila se budi i probija svoj
put nagore kičmenim stubom prolazeći sve pečatirane Čakre
i ulazeći u moždani centar.
Čovek je Reč; žena je Delo; dete je Reč načinjena mesom uz
rad Dela. Um koncentriše Dete da će telo nositi Delo Magič-
ke Kreacije.
Kundalini sila se može probuditi sledećim metodama:

1.Totalnom koncentracijom na Magički Simbol
2. Kalama, drogama koje navodi Liber Al vel Legis.
3. Šokom.
4. Brzinom – brzim pokretima koji oslabljuju veze astralnog
tela sa fizičkim, kao Ples Derviša ili Tarantela.
5. Muzičkom ekstazom.
6..Magički kontrolisanom seksualnom aktivnošću (to su
veoma opasne metode).
7. Apsolutnim saosećanjem za sva stvorena bića.
8..Umetničkim zanosom izazvanim kontemplacijom na
Superiornu Umetnost.
9. Religijskim entuzijazmom Bakti-Joge.
10. Nasiljem

Ove čakre onda moraju biti pečatirane tako što se Aspirant
dobro uzemljuje i vraća u Normalnu Svesnost. Bez toga
Aspirant je u velikoj opasnosti od opsesije.
Suštinski rad se fokusira na sposobnost Adepta da
transmituje vibracione nivoe uzdignute Vatrene Zmije ka
drugom adeptu. Ova Kundalini energija se deli kroz
Muladara Čakru vrlinom koitusa učesnika, sa obe Čakre u
fuziji kao jednom. Dobijeni Eliksir ejakulacije biva mešan sa
izlučevinama Joni; koje su zauzvrat usklađene sa
odgovarajućom Kalom koja je evocirana unutar Sveštenice.
Dobijeni produkt se onda stavlja u usta Sveštenika koji
zatim to oralno deli sa Sveštenicom. Razvijajući Eliksir oboje
mešaju u ustima; stvarajući hemijsku reakciju sa
pljuvačkom. Ovo se onda prenosi u struju Sušumne preko
Lalana Čakre , koja je locirana u osnovi grla. Ipak, ostaje da
bude naučno potvrđeno da li postoji ili ne uzročna veza
između ove Čakre i hormonskih i pljuvačnih Žlezda, kao i
Ađna Čakre.
Priroda bilo kakve veze bi sigurno pružila veći uvid u
prirodu psiho-seksualne energije tela. Specifično, postojanje
veza hormonskih i pljuvačnih žlezdi sa Umom i njihova
energetska aktivnost bi potvrdila teoriju atavističke energije
za koju se sumnja da je bila u potpunosti dostupna drevnim
rasama koje su evoluirale pre rascepa dvostrukog uma
današnjeg čovečanstva. Ove energije će se manifestovati
individualno u instinktivnim težnjama koje potiču iz
kolektivnog nesvesnog primalnog čovečanstva i sasvim
sigurno mogu biti povezane sa Klifotima Jevrejske Kabale
kao i sa Atavističkim formama Čarobnjaka.
Venera je Lucifer ’’Jutarnja Zvezda’’ koja izaziva Boga na
tački izlaska Sunca, na istočnom horizontu. U podne Lucifer
je izbačen i pada van milosti, opisan kao padajuća zvezda
ispod horizonta Hada. Venera je onda ’’Donosilac
Svetlosti’’(Prometej) koja otima vatru Duha i daje je našoj
podsvesnoj prirodi gde postoji mnogo klifotskih ljusaka.
Može biti takođe i nekih klimatskih uslova u ustima
Operatera kako se ova “primordijalna supa” energizuje
Kundalini energijom dižući se uz Sušumnu. Međusobno
zaključavanje ustiju stvara još jedan izvor kretanja energije
između Operatera znan kao ’Pečatirana Odaja’. Čakra Srca je
takođe vitalno važna u ovom radu jer korespondira sa
Tifaretom i sa vrlinama muških i ženskih Adepata koje
podržavaju njihovi Sveti Anđeli Čuvari...Na neki način, dve
Vatrene Zmije su upletene i transmutovane u jednu prirodu
...Ovo je podržano Ljubavlju između Učesnika kao što je
izloženo na ATU-u XIV i u Liber Al vel Legisu.

’’...Volite jedan drugoga vatrenim srcima...’’ AL II.24

Ako postoji bilo koja blokirana čakra, operacija je jedan abo-
rtus, i stvara se Vampir. Ovo upozorenje samo po sebi je do-
voljno da opomene voajera da ne eksperimentiše pre nego
što je spreman i sposoban. I ovo dalje objašnjava zašto Zela-
toru nije dozvoljeno praktikovanje Velikog Rada. Operacija
sa Atavističkim energijama ima u sebi ugrađenu opasnost.
Seksomagijske Reference onako kako su izložene u
Suverenom Svetilištu Gnoze O. T. O.-a
Okultna revija broj 1
77


Na slici: Crtež i napomene o seksualnoj magiji iz
materijala nemačkog seksualno magijskog Reda Fra-
ternitas Saturni

VIIIº Stepen (Masturbacijski) za rituale koji uključuju posve-
ćivanje (15-a Kala) talismana i za materijalizaciju novih par-
tnera pomoću privlačenja.

Sveštenice od strane Sveštenika:
Putem usana za indukciju transa ili vizije.
Putem ruke radi indukcije te ekstaze koja vodi Proro-
čanstvima.

Sveštenika od strane Sveštenice:
Preko usta radi njenog Magijskog hranjenja i obnavljanja
seksualne energije.
Preko ruke radi održavanja njenog tela kao seksomagijske
sprave glamura i privlačnosti.

O Sveštenicima kad su sami:
Korišćenje “Ver Maski” (Atavistička energija) za operacije
Likantropije, preuzimanja životinjskih formi u umetnosti
Čarobnjaštva.

O Sveštenicama kad su same:
Korišćenje “Mer Maski” (Atavistička enegija) za začaravenje
bacanjem iluzija.

Muški Atavizam je Lav, a ženski Orao. Njene seksualne Kale
su za radove IX Stepena.

IXº Stepen Supernalni Prirodni kongres za radove Stvaranja,
Intuicije i Inspiracije.
Pakleni neprirodni kongres za radove Zombizma, Poze
Smrti i Kontrole Snova.
Ovaj stepen je ’Misa Svetog Duha’, ili ’Viša Misa’ koja
priprema Sakrament Gnostičke Mise ili ’Niže Mise’
stvarajući ujedinjeni pokret energije. Gnostička Misa je
ozbiljna inicijacija na grupnom nivou onih učesnika koji su
energetski spremni da prime Sakrament. Njihova energija je
probuđena Prinosima mise, skupljenim od strane Đakona
koji ih isporučuje kičmenim stubom Sveštenika, koji ih dalje
prenosi Sveštenici i dalje u pehar. Energija se tada vraća do
Skupa i Sakrament se distribuira. Sakrament se mora
distribuirati Skupu tako da svaka individua ima kontakt sa
originalnim Sakramentom.

XIº Stepen Sveštenik & Sveštenica
Tokom ekliptike Meseca za radove Materijalizacije i Preob-
raćenja.
Menstrualna Kala Sveštenice za radove XI stepena je ona u
vreme Lunarne Eklipse, pošto je menstrualna krv rezultat
neuspešnog začeća.

O POTPUNOJ FORMULI

Ovo je onda Program za sve Operacije Seksualne Magike.

Prvo: ti ćeš otkriti svoju Istinsku Volju, kao što sam te već
podučavao, i taj njen Pupoljak koji je Svrha Operacije.

Dalje, formuliši ovaj Pupoljak Volje kao ličnost. Tražeći ga,
konstruišući ga i imenujući ga po svojoj Svetoj Kabali sa
njenim nepogrešivim pravilom Istine.

Treće, pročisti i posveti ovu ličnost, koncentrišući se na nju,
a odbacujući sve drugo. Ova priprema se treba nastaviti u
tvom celom svakodnevnom životu. Dobro zapamti: pripre-
mi novo Dete odmah posle svakog rođenja.

Četvrto, pre ulaska učini jednu specijalnu i direktnu Invo-
kaciju u Misi, formulišući vidljivu Sliku Deteta i nudeći mu
Pravo na Inkarnaciju.

Peto, izvedi misu, ne propuštajući “Epiklesis” (Invokaciju), i
neka bude Zlatni Venčani Prsten na Svadbi lava sa Tvojim
Orlom.

Šesto, pri konzumaciji Euharistije, prihvati ovo Dete, gubeći
svoju Svest u njemu, dok se ono u tebi dobro ne asimilira.
Stalno ovo radi, jer sa Ponavljanjem dolazi Snaga i Veština, i
Efekat je kumulativan, ako mu ne daš vremena da se rasprši.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom


Okultna revija broj 1
78

Staza Gnostičke Svetlosti
(SGLVX)


Na slici: Simbol Staze Gnostičke Svetlosti

Puteva ka istini ima mnogo, i svi su ispravni sve dok
nas vode ka svetlosti spoznaje. Jedan takav put,
takva staza ka spoznaji istine, upravo je Staza
Gnosticke Svetlosti. Januara 1985 godine Majkl Ber-
tio najavio je pojavu “Staze Gnostičke Svetlosti” pod
imenom GNOSTIC LIGHT MOVEMENT, nakon me-
dijumske komunikacije sa kosmičkom inteligencijom
po imenu Aivaz. Jedan od ključnih momenata je mart
1983, kada Majstor Leo nakon rada sa Kroulijevom
“Knjigom Zakona” stupa u kontakt sa energetskim
tokom Aivaz i uvida u prirodu drevne gnostičke
formule Abrahadabra. U noći sa 16. na 17. april 1985,
po rečima Majstora Lea, usledila je određena vrsta
noćnog učenja koje je po buđenju kulminiralo pos-
tavljanjem osnova SGLUX. Osnova učenja SGLUX
data je u “Knjizi Gnoze”, koja je u ograničenom broju
podeljena 1989 godine. (Prvu verziju Knjige gnoze
iz 1987 videli su samo najblizi sardanici M. Lea.
Druga verrzija iz 1989 je prilagodjena za vanjsku
objavu. To se pokazalo kao isparvana odluka .Ne
znamo koliko je orginlanih primeraka sacuvano,
medjutim Knjiga Gnoze se moze naći na internetu
bez dodatka koji je napisao Mihael Bertiaux
specijalno.za.Knjigu.Gnoze.)
SGLUX nema tradicionalni ritualni inicijacijski
sistem i ne postoje duhovni učitelj u klasičnom
smislu te reči. Mesto učitelja tu su gnostiči usme-
rivači, koji koliko je to u njihovoj moći mogu da
usmere i daju savet ako neko to traži, a na poje-
dincu.je.da.korača.sam.za.sebe.
Napredak na duhovnoj stazi se može sagledati
trostruko kao proces Kreiranja iluzije, Življenja
iluzije.i.Prevazilaženje.iluzije.


Na slici: Naslovna strana druge verzije Knjige
Gnoze

Upoznajuci se sa putem kojim koraćamo ka spo-
znaji mi se radjamo za taj put, radjamo se na tom
putu,.to.je.nivo.Kreiranja.iluzije.
Kad smo se rodili, možemo da počnemo da kora-
čamo njime, da živimo taj put, to je nivo Življenja
iluzije.
I kad smo dovoljno koračali putem, dolazi mome-
nat kad se staza završava, kad smo prešli ceo put i
stigli do kraja, više nema puta, napravili smo krug,
prevazišli.smo.iluziju.
To prikazujemo simbolično krugom u kome je
jedna tačka. Simbol za TAO. U prvom krugu je
mnogo tačaka (Beskonačni svemir sa beskonačnim
brojem zvezda)

Okultna revija broj 1
79


Staza Gnostičke Svetlosti uključuje rad sa četiri
životinjska entiteta. Zmija, Golub, Pauk i Žaba. To su
dimenzije svesti, koji latentno čuce u nasoj podsvesti
neprobudjeni i nesvesni.
SGLUX predstavlja spoljašnji red. Postoje jos tri
unutrasnja red pod imenima ,,Crna gnostička zmija”,
,,C. gnostički golub” i ,,C. gnostička zvezda”.
(Pod ,,crnim "podrazumevamo: nesvesno, skriveno,
ne ispoljeno. Zbog nerauzmevanja izvornog pojma
,,crno" u daljem tekstu cemo izuzeti tu ,,reč")
Može se reći da je Aiwass diktiranjem Knjige Zakona
A. Krouliju, u neku ruku, ponovo aktivirao magijsku
struju koja je bila snazna u sredozemlju pre jačanja
hrišćanske crkve. To se odnosi na neke elemente
Grčko-Egipatske magije i starih Gnostika. I na prvi
pogled se to može videti...Egipatska božanstva, gnos-
tička formula Abrahadabra, kao i neke druge indi-
kacije u samim govorima Nuite i Hadita. Posebna fo-
rma ove struje se razvila i unutar Pokreta Gnostičkog
Svetla. Pratkičar dolazi u direktan kontakt sa ovom
strujom radeći sa tehnikama i meditacijama Knjige
Gnoze. Tu se radi sa Egipatskim božanstvima, for-
mulom Abrahadabra i entitetima Zmije i Goluba (koji
su specifično vezani za Gnostičku struju). Cilj rada
SGLVX u spoljašnosti je izgradnja magijskog uni-
verzuma praktičara, uspostavljanje kontakta sa lič-
nom Gnozom, ili kako se to u nekim drugim
tradicijama kaže, otkrivanjem Istinske Volje,
Spoznajom i Razgovorom Svetog Andjela Čuvara,
itd.
U unutrašnjim redovima, stvari postaju kom-
pliciranije jer počinje rad direktno sa seksualnom
energijom, kao i tamnim (nesvesnim, neispoljenim)
aspektima ličnosti. O opasnosti ovog rada, Karl Jung
govori u 7 Propovedi mrtvih, kada spominje opasnosti
Plerome.
U redovima Gnostičke Zmije i Goluba radi se VIIIº
formula magije, ali kombinovana sa formom Likan-
tropije. Tako imamo i Misu Zmije kao i Misu Golu-
ba. U redu Gnostičke Zvezde radi se sa IX* formu-
lom, pa tako i tzv. Gnostička Misa. U spoljašnjem re-
du imamo individualnu Misu koja se može razviti iz
Gnoze 1, gde je zapravo Sakrament Heksagram u
sredini.kruga.(tj...jedinstvo.Boga.i.Čoveka).
GNOSTIČKA ZMIJA je VIIIº a ne XIº. Naravno ne
zna-či da ne postoje opcije XIº ali VIIIº je broj koji
odražava suštinsku strukturu učenja zmije. XIº može
da se uba-ci u K.A. gde bi bilo sve sto je na margini.
Naime IXº je kreacija i stvaranje, ujedinjenje suprot-
nosti...XIº je jačanje snage jednosti. Magijska linija
učenja je upravo Egipat-Gnostici-Mi danas. Ide
drevni egipat, pa drevni gnostici i MI . Mi znači
vučemo tok. Skokom "žabe" preskačemo vjekove za
nas nebitne i dolazimo do današnje naše gnoze. Ovo
je.osnovno.značenje.simbola.žabe.u.SGLUX.
Ako ste pažljivo čitali tekst mogli ste shvatiti da
SGLUX nije klasična grupa , organizacija, udruženje
....nema klasičnog članstva...nema sastanka člano-
va...to je Gnostički tok koji na unurtašnjim planovima
povezuje istarživače svesti.
Excitabo
(Prvi medju jednakima, jedina opunomoćena osoba
koja ima pravo davati izjave u ime SGLUX)
 
Okultna revija broj 1
80
Spomen na Keneta Granta

Mog Morgan

Dosta ljudi se pojavilo na Oksford Tolking Stik Motu sa
željom da što više nauče i da prodiskutuju o poznatom,
nedavno preminulom, okultisti Kenetu Grantu. Nekoliko
ljudi ga je dobro poznavalo, uglavnom na osnovu njegovih
knjiga, ali samo nekolicina njih i iz ličnog kontakta i
direktne prepiske koja je u nekim slučajevima trajala
godinama.
Jedna osoba se čak preselila u Golder Grin da bi bila bliže
Kenetu Grantu. Izvestila je kako su se od 1973. do 1979. oni
sastajali najmanje jednom nedeljno – a nekad i više puta.
Druga osoba iz tog vremena se takođe seća svojih poseta
KG-u u njegovom Golden Grin boravištu i toga kako joj je
život bio izmenjen tim iskustvom. KG-ov kućni život se
možda može činiti kao da je bio prigradski. Buržoaski i
uspavan u lažnom osećaju sigurnosti. Neko ili nešto u sobi
moglo je da čita ili materijalizuje misli. Ako bi neko postao
iritantan, kao što je to bila jedna osoba, zamišljajući neki
astralni objekt, u momentu je tu bio KG da ga uhvati; i ’’još
gore’’ senovite prilike bi ustale u njegovu odbranu.
Očigledno nije bilo mudro varati starog čarobnjaka – koji je
ipak, posle svega, imao najbesprekornije učitelje od svih,
uključujući Alistera Kroulija i čarobnjaka Ostina Spera.
Kažu da je KG bio previše povučen, mada teško da bi bilo
koji okultista to smatrao čudnim. Izabrao je da komunicira
sa svetom preko izabrane unutrašnje grupe studenata ili sa
spoljašnjim svetom putem njegovih brojnih knjiga i
članaka. Najčuvenije delo mu je Tifonijanska trilogija, od
čega je finalni deo, knjiga ’’Deveti Svod’’, izašla pre par
godina. Nesumnjivo je propustio da doživi ono što je
implicitno u ovom naslovu. Vreme će reći da li će ova
knjiga postati klasik na način na koji su druge, kao što su
’’Magijski Preporod’’, ’’Alister Krouli i Skriveni Bog’’, ’’Izvan
Krugova Vremena’’, ’’Noćna Strana Raja’’(moj lični favorit),
već postale.
Sa smrću KG-a takođe umire i zadnja živa veza sa
Alisterom Kroulijem. Ne pada mi na pamet još neka osoba
koja ne samo da je poznavala već u stvari bila i
podučavana od strane Majstora. KG je bio veoma mlad
čovek kada je postao Kroulijev sekretar u 1940-tim. Kratak i
nezreo odnos, najbliže što je to moguće, dokumentovan je
u KG-ovim memoarima ’’Sećati se Alistera Kroulija’’. KG je
bio sin velškog sveštenika, i postoje iskrena pisma u obliku
psalama, pa do AK-vog maskiranja kao da je poslodavac,
savetujući Staru Vranu o potrebi da se odstrane, ili ne,
sinovljevi hirovi.

Na slici: Kenet Grant (1924 – 2011)
Okultna revija broj 1
81


Na slici: Kenet Grant, tokom sedamdesetih, sa Majk
Magijem i Dženis Bejli, u to vreme urednicima Sothis
magazina

U veoma interesantnom uvodu iz ’’Devetog Svoda’’
diskutuje se o važnoj Grantovoj opsesiji vanzemaljcima. U
stvari ona je učinila da bude izbačen na početku svoje
karijere od strane Karla Germera iz iz OTO-a – njegova
gledišta su bila jeres! (Vidi tekst Martina Stara za detalje).
Grant je bio svestan čudnosti ovog verovanja, ali se
suprostavljao da ’’Ma šta da je nečiji stav prema takvom
fenomenu – pozitivan, negativan ili ravnodušan – ne može
se poreći činjenica da smo, otkad je čovek stvorio ideje
’bogova’, inicirali eru neuporedive psiho-mitologije..., osim,
ako ne gledamo na čitav ’mit’ kao na ogromnu masovnu
obmanu, moramo da prihvatimo činjenicu da nešto prividno
novo prilazi i neobjašnjiva priroda počinje polako i
podmuklo da uznemirava svet u godini 1947-oj.(str. xix)’’
Naravno KG je najviše upamćen po celoj ’’tifonijanskoj’’
tradiciji – jednoj od najvažnijih novih ili ’’novootkrivenih’’
magijskih struja modernog vremena. Tifon je ime Grčkog
Titana/boga haosa i destrukcije. U Grčkim izveštajima o
egipatskoj magijskoj religiji, bog Set je identifikovan sa
Tifonom. Set je jedan od najstarijih Egipatskih domaćih
bogova. On je emanacija sve-oca Raa, i podržava sve strasne,
nejasne i psihološke stvari. On je senka i Grant je bio jedan
od prvih koji je izdvojio ovaj skriveni aspekt teologije
Alistera Kroulija, i istovremeno učinio istraživanje senke-
sopstva modernim imperativom.
Ono što lično delim sa KG-om je isključenje iz istog
magijskog reda – OTO. Nazad u 1980-tim kada sam dobio
moje naredbe za isterivanje bio sam prirodno malo
zlovoljan, ali stvari nisu ispale loše za mene. I zaista,
godinama sam imao korespondenciju sa KG-om u vezi
raznih izdavačkih projekata. Možda su umetnost i istorija
bile druge njegove jake tačke. Mnogi su zaključili da je skoro
on sam odgovoran za zastupanje engleskog vizionarskog
umetnika Ostina Osmana Spera. On je poznavao Spera i
posle neblagovremene smrti umetnika od peritonitisa u
1956., postao je njegov izvršilac i objavio ono što je i dalje
jedan od najboljih uvoda u njegov rad ’’Slike i Proročanstva
Ostina Osmana Spera’’.
Mnogi smatraju da u ovom tekstu leže koreni moderne
Magije haosa, ali pored toga i dosta drugih stvari. Kad sam
još bio u Tifonijanskom OTO-u (njegovo prethodno izdanje,
sada je preimenovan u Tifonijanski Red) sećam se prijatelja
kome sam poslao knjigu o francuskom nadrealističkom
umetniku Ivu Tangeju. KG-ov eventualni odgovor je bio
kako je uživao projektujući sebe u kreacije umetnika – i to
sve govori. Pretpostavljam da je još negde tamo, pa možda
kad ste sledeći put u galeriji, odvojite misao za KG-a i
možda ćete biti dovoljno srećni da uhvatite njegov kratki
pogled, kako se materijalizira iza jedne od tih večno bludnih
konstrukcija.
Magija Haosa
Rej Šervin
Ove beleške uzete su iz predavanja na Prvom
Nacionalnom Simpozijumu Telemitske Magike, održanog
u Oksfordu 25.10.1986.

Magija Haosa predstavlja pristup, a ne sistem. Ona
opisuje tehnike koje vrše promene u svesti nastale
fizičkim sputavanjem ili uzbuđivanjem. Dakle, Haos
Magika je tehnika bez dogme.
Ako vršite neku aktivnost dovoljno dugo, počeće da se
dešavaju promene u funkcioniranju uma. Stepen
izmenjene svesti će zavisiti od korišćene metode i trajanja
njene primjene. Sve religije i okultne tradicije koriste neki
oblik gnostičke tehnike. Hrišćani koriste duga tiha bdenja
(sputavanje), a u prošlosti i bičevanje (uzbuđivanje);
Derviši koriste duga okretanja oko svoje ose, urlike i
bubnjanje. Alister Krouli se služio izrazom erotsko-
komatozne lucidnosti da bi opisao stanje nastalo
produženom seksualnom aktivnošću. Tu su i mnogi
drugi metodi - duboko disanje, mantre, ritualno
bubnjanje, fizičko iscrpljivanje i lišavanje čula.
Svaka magička procedura koja uključuje zaustavljanje
unutrašnjeg dijaloga zahteva gnostičko stanje uma. Samo
tada će informacija moći da prođe između normalne
svesti i božanske ili magičko potentne podsvesti. To je
razlog zašto su pitijske sveštenice u delfijskom proročištu
žvakale lovorovo lišće, a bahanatkinje bršljan.
Obe biljke su opijati koje izazivaju potrebno stanje uma
za božansko proricanje. Bez sumnje, uzimanje droga
predstavlja brži metod za izazivanje izmenjene svesti,
nego neke druge gnostičke tehnike koje smo pomenuli.
Činjenica je da je za radove praktične prirode potrebno
imati usmerenu, a ne rasutu pažnju.
Okultna revija broj 1
82
Tarot Senke/Liber 231 -
predloženi protokol za rad

Mog Morgan

Liber 231, tekst Zlatne Zore koji je originalni izvor za Tarot
Senke, namenjen je da bude vežba za razvoj astralnih sposobnosti i
sposobnosti transa koje mogu biti korišćene u drugim razrađenijim
ritualima. Aspekt noćne strane zahteva nešto brige i budnosti u
slučaju nezgode. Navodno, ispravan stav potiče od sopstva ili
svedoka sa manjkom ega.

1. Pre početka rada svako mora nacrtati svoju verziju sigila, u
korektnim bojama i redosledu; nije loša ideja da se kao vodič
koristi kompletna verzija Jana Frisa, koja ima prednost što je crno-
bela pa se može obojiti.

2. Zabeleži bilo koji san i uvedi ga trans ako ti se tako dopada.

3. Smisli ritual za otvaranje, na pr. Manji Ritual Pentagrama,
možda statičniju varijantu sedeći oko stola kao za seansu,
intonirajući imena boga, ali vizualizirajući ostalo i angažuj sve
prisutne u ovome da ako jedna osoba vodi napeve, nek je ostali
prate odmah pošto čuju notu i tako ćeš postići traženi sklad.

4. Sedite u krug, držite se za ruke i neka vam bude prijatno.
Obojena karta i sigil se stavljaju u centar kruga ili table ili bilo
kojeg drugog aranžmana. Kada čita, prva osoba počinje proces
normalnog jezičkog transa kako je opisano u radovima Jana Frisa i
poglavlju o ’V. B. Jejtsu u knjizi Tankem Morgana Moga.

5. Svako mora da ode u opisanu kartu i uđe u tunel i polako i tiho
govori jasno šta god da vidi, oseća, itd. Vođa može tiho podsticati
ljude da govore postavljanjem glavnih pitanja, možda kao u
Kroulijevoj Viziji i Glasu.

6. Kada jedna osoba završi, dolazi sledeća po redu i tako se
nastavlja dok sve ne govore.

7. Možeš videti tiho u ličnoj meditaciji završenoj sa nežnim
pevušenjem reči ’’Auen’’ da bi koordinirao izlazak iz transa.

8. Zatvori krug ponavljanjem Manjeg Rituala Pentagrama.

9. Opustite se i čitajte naizmenično bilo koji materijal od
prethodnih istraživača, možda odgovarajuće poglavlje iz knjige
Keneta Granta ’’Noćna Strana Raja’’.

10. Odredi nekoga da napravi neku vrstu beleški o tome kako je
sve prošlo.Na slici: Mog Morgan i Nikolaj de Matos Frisvol, Scarlet
Imprint "Summer of Love" konferencija
Napomena o autoru:
Mog Morgan je bivši član Kenet Grantovog Reda, osnivač
je oksfordskog okultnog društva Zlatna Zora i u Engleskoj
predvodio je tantrički Red AMOOKOS (the Arcane and
Magical Order of the Knight of Shamballa).
Autor je više respektabilnih knjiga o okultizmu i vlasnik je
izdavačke kuće Mandrake of Oxford koja izdaje respek-
tabilnu okultnu literaturu.
Dejvid Renkin ga je nazvao jednim od značajnijih nevid-
ljivih stubova modernog okultnog preporoda.
Riječ "Vještica" u hrvatskom
jeziku - porijeklo i
etimologija
AbyssusNa slici: progon vještica u Hrvatskoj. Tu je odluku
26.ožujka 1756. ozakonio i hrvatski Sabor. Poslije je carica
zabranila procese bez njena dopuštenja što je označilo kraj
stoljetnih progona.

Od praindoeuropskog korijena *weyd/wid- koji je u nas
dao vid, vidjeti, ali i vješt, otud vještica, zapravo izve-dena
iz glagola věděti (vjedjeti) u značenju "znati". Bu-dući da se
između d i t te t i t, umetalo s (npr. bod-em, bod-ti > bodsti
> bosti) te bi prvi glas ispadao, otudi vijest (vjed-s-t kao
npr. vladati - vlast, stradati - strast, sladiti - slast i sl.). Otud i
-v(i)jed-, usp. npr. ispo-vijed, s-vjed-ok i sl.
Primijeti da "vidjeti" (viděti) i "znati" (věděti) formiraju se
iz istog korijena (promjena samoglasnika morfo-loški je
uvjetovana i naslijeđena iz praindoeuropskog, takozvani
prijevoj, usp. npr. sing - sang - sung ili brati, berem, birati,
izbor). Česta konceptualna metafora "vidjeti" = "znati".
Isto je i u latinskom - video (otud video posuđen u
engleskom, latinske su izvedenice vi-zualan i sl.) =
"vidim". U sanskrtu imamo veda = "znanje", Vede su
knjige znanja. Što se te metafore tiče, dosta je obrađena u
kognitivnoj lingvistici i nije rijetka u jezicima svijeta. Npr.
grčki ima idein = "vidjeti" te oida = "znam", opet iz istog
korijena.
Često je povezivano i s bijelom bojom pa je u velškom
odraz ie. korijena gwyn (otud posuđenica pingvin < pen
gwyn = "bijela glava"). I gotovo zaboravih, germanske su
inačice engleski wise = "mudar" i njemački wissen =
"znati"
Okultna revija broj 1
83
Gerald Brousseau Gardner,
tvorac suvremene vike
Emina
Tvorac vike koju danas pronalazimo u mnogim varijantama je
Britanac Gerald Brousseau Gardner (1884.-1964.), pisac, ama-
ter antropolog, okultist i najpoznatija figura u modernom vje-
štičarstvu. Mnogi ga smatraju čovjekom velike vizije, krea-
tivnosti i hrabrosti zbog njegovog istupanja i buđenja vješti-
čarstva u vrijeme kada je umijeće zabranjivano. Njegova su
djela „Witchcraft Today” i “The Meaning of Witchcraft” inspi-
rirala daljnji rast i razvoj mnogih tradicija modernog vješti-
čarstva najprije u Engleskoj a potom i u Europi i SAD-u.Gerald Gardner rođen je u dobrostojećoj obitelji, u malom
gradiću „Blundellsand” u blizini Liverpoola u Engleskoj. Nje-
govog djeda prati reputacija da je oženio vješticu i tvrdi da
neki članovi njegove obitelji posjeduju nadnaravne sposob-
nosti. Gardner je vjerovao da je potomak Grissella Gairdnera
koji je spaljen kao vještica u Newburgh-u 1610.
Gardner je imao dvoje braće, no s obzirom da je od djetinjstva
patio od astme podizan je odvojeno. Zbog Geraldove bolesti
njegovi roditelji upošljavaju dadilju Josephine Com McCom-
bie. Za vrijeme zimskih mjeseci Gerald zajedno sa Com odlazi
u toplije krajeve i putuje po Europi. Često ostaje sam i počinje
proučavati povijest i arheologiju. Nešto kasnije dadilja Com se
udaje, pa Gerald odlazi živjeti s njom u Ceylon. Ovdje se
počinje baviti plantažnim uzgojem čaja i kaučuka. Nakon toga
seli u Borneo, te potom u Malaziju.
Zanimajući se i proučavajući povijest i arheologiju tog kraja,
Gardner biva opčaran lokalnom kulturom, vjerskim i
magičnim uvjerenjima. Ovdje se počinje zanimati za okultno
privučen ritualnim noževima i mačevima, posebice male-
zijskim mačem „Krisom”. Istraživajući Malezijske drevne
civilizacije Gardner počinje stvarati ime među akademskim
krugovima. Objavljuje neke tekstove te 20 godina kasnije ob-
javljuje knjigu povijesti i folklora Malezije „Keris and other
Malay Weapons” u Singapuru 1936.
Od 1923. do njegovog umirovljenja 1936., Gardner radi kao
civilni časnik britanske vlade. Najprije radi kao inspektor pla-
ntaža, zatim kao carinski službenik i inspek-
tor.opijumske.ustanove.
Gardner se obogaćuje prodajom kaučuka, što mu omogućava
daljnje proučavanje njemu najdražeg područja – arheologije.
U jednoj ekspediciji.tvrdi.da.je.locirao.drevni.grad.Singapura.
1927. susreće Donnu s kojom kasnije ulazi u brak.
1954. Gardner objavljuje prvu knjigu vještičarstva „Witchcraft
Today“, u kojoj podupire teoriju antropologinje Margaret A.
Murray koja svjedoči da je moderno vještičarstvo posljednji
preživjeli trag organiziranih poganskih religija koje su
postojale prije lova na vještice. Margaret ujedno piše uvod za
knjigu. Neposredno nakon njezina objavljivanja knjiga do-
življava veliki uspjeh, te na njenom temelju rastu novi
mnogobrojni koveni diljem Engleske.
Nakon umirovljenja Gardner se sa ženom vraća u Englesku i
udomljuje u New Forrest-u. Nastavlja svoje arheološke poho-
de, te putuje po Europi i Aziji. Na Cipru pronalazi mjesto o
kojem je sanjao i uvjeren je da je na tom mjestu živio u proš-
lom životu. 1939. objavljuje drugu knjigu „A Goddess Arrives”
čija je tematika bazirana na Cipru i Božici Afroditi obožavanoj
1450 godina pr. Kr.
Dolaskom u New Forrest, područje jedne od najstarijih šuma
u Engleskoj Gardner počinje istraživati lokalnu povijest. Ubr-
zo otkriva da lokalni folklor ima korijene u vještičarstvu, te iz
znatiželje počinje tražiti veze u susjedstvu. Kroz susjede je
upućen u lokalnu grupu slobodnih zidara, bratstvo koje se
naziva „The Fellowship of Crotona“. Gospođica Besant-Scott
kćer Annie Besant, osnivačica miješane masonske organizacije
gradi malu skupinu „The First Rosicrucian Theatre in England“,
gdje se pridružuje i Gardner.
Kroz bratstvo djeluje i jedna skrivena skupina. Jedan član
društva povjerava Gardneru da ga poznavao u prijašnjem
životu i opisuje mjesto koje je Gardner pronašao na Cipru.
Nakon što Gardner zadobiva povjerenje društva otkriva da je
tajna skupina vještičji koven koji koristi znanje prenošeno
stoljećima. Gardner ovdje upoznaje Dorothy Clutterbuck koja
pristaje da ga inicira u koven stare.religije.1939.
Vjeruje se da je Dorothy-n koven zadnji preostao koven direk-
tno proizašao is „Nine” – „Devetog kovena” uspostavljenog od
George-a Pickingill-a četrdeset godina ranije.
1947. Gardner upoznaje Alestera Crowleya, a njihovo kratko
poznanstvo kasnije dovodi do pitanja autentičnosti Gardne-
rovog originala „Knjige Sjenki“. Pretpostavlja se da je Crowley
također bio član „Devetog kovena” George-a Pickingilla u New
Forrestu, a Gardner se posebno interesirao za rituale korištene
u tom kovenu. Tako Gardner traži od Crowleya da mu zapiše
sav tamo korišten materijal kojeg se sječa. Iako je Crowley bio
slabog zdravlja i nekoliko mjeseci nadomak smrti, ispunjava
Gardnerov zahtjev i ujedno ga proglašava počasnim članom
Ordo Templi Orient-a.
U međuvremenu Gardner seli iz New Foresta u Bricketts
Wood, gdje kupuje vikendicu na prostoru nudističkog kluba
odakle vodi svoju ložu. Kroz vrijeme sakupio je mnogo znanja
o folkloru, vještičarstvu i magiji, sakupio mnoge artifekte i
materijale korištene u procedurama i ceremonijalnoj magiji.
Iako je jako želio sabrati i prenijeti svoje znanje u djelo, bio je
spriječen djelovati u javnosti.
Vještičarstvo je još uvijek bio zabranjeno u Engleskoj i
Gardner biva upozoren od Dorothy da ostane u tajnosti i ne
piše knjigu.
Okultna revija broj 1
84Na slici: Patricia Crowther i Gerald Gardner

Kasnije mu je dopušteno da piše u obliku fikcije, a rezultat je
knjiga „High Magics Aid“. Knjigu je objavio Michael Houghton
1949., a sadržavala je bazu ideja iz koje kasnije nastaje Gar-
dnerova wicca.
1951. nakon povlačenja zakona protiv vještica Gardner je bio
slobodan izaći u javnost. Odvaja se od New Forest kovena i
osniva vlastiti.Ukidanje zakona omogućuje Cecil H. Will-
iamson da otvori „Muzej Magije i Vještičarstva” u Castletown-
u. Kasnije te godine Gardner upada u financijske probleme,
pa ga Williamson postavlja za direktora muzeja.

Na slici: Doreen Valiente (Ameth, 3º) & Patricia
Crowther (Thelema, 3º)
Kroz rad u muzeju, Gardner upućuje sve zainteresirane za
okultne krugove onog vremena. Njegova reputacija kao
vodećeg autoriteta vještičarstva počinje se širiti. Kasnije 1952.
kada je riješio novčane probleme kupuje muzej, no materijali i
artifekti koje je prikupio nisu bili dovoljni za popunjavanje
muzeja, pa posuđuje nešto materijala.1953. Gardner upoznaje
Doreen Valiente i inicira je u svoj koven. Doreen Gardneru
pruža veliku pomoć i podršku, te mu pomaže prepraviti
njegovu „Knjigu Sjenki“. Surađujući zajedno, unaprjeđuju
mnoge tekstove, rituale i materijal dobiven u New Forest ko-
venu. Doreen također zbog mračne reputacije miče materijale
Alestera Crowleya i veći značaj pridaje slavljenju Božice.
Doreen i Gardner na ovaj način stvaraju novu praksu koju
danas pronalazimo pod imenom „Gardnerova wicca”.

1963. u Škotskoj, u kući Gardnerove Visoke Svećenice
Monique Wilson (Lady Olwen), Garner upoznaje Raymonda
Bucklanda, koji će kasnije biti zaslužan za predstavljene
Gardnerove tradicije u SAD-u. Monique inicira Bucklanda
nešto prije nego Gardner odlazi na odmor u Libanon za
vrijeme zimskih mjeseci. Gardner nikad nije doživio razvoj
tradicije u Americi, jer ga na povratku pogodio srčani udar.
Preminuo je 1964., a slijedeći dan je pokopan na obali Tunisa.
U oporuci Gardner ostavlja muzej u Castletownu, sve
artifekte, bilješke i autorska prava na njegove knjige Visokoj
Svećenici Monique Wilson. Monique nastavlja voditi muzej i
jednom tjedno održava kovenski skup u Gardnerovoj
vikendici. Muzej je međutim prodan kroz kratko vrijeme.
Gardner je nešto posjeda ostavio Arnold-u i Patrici-i
Crowther (starim prijateljima) i Jack-u L. Bracelin-u, autoru
Gardnerove biografije napisane 1960. „Gerald Gardner: Witch“.
Gardner uskoro postaje poznata medijska ličnost i uživa u
mnogobrojnim javnim istupima. Međutim nisu svi istupi bili
pozitivno komentirani zbog Gardnerovog nudizma i nak-
lonosti ka ritualnoj nagosti. To je ujedno izazvalo i sukob sa
ostalim tradicionalno orijentiranim vješticama koje tvrde da
uvijek rade obučene. Također mnogima se ne sviđa što Gar-
dner istupa suviše javno, dok se vještičja praksa oduvijek drži
tajnom, te vjeruju da će ovolika otvorenost naškoditi umijeću.


Raditi s Gardnerom postaje nemoguće. Njegov egoizam i us-
mjerenost ka medijima iskušava strpljenje članova njegovog
kovena uključujući i Valiente – Visoku Svećenicu njegovog
kovena.
Medijska pažnja stvara nemir unutar kovena, a tome
pridonosi i Gardnerovo zalaganje za dominaciju Boga povrh
Božice. Zadnji revolt dogodio se kada Gardner proglašava
umirovljenje Visoke Svećenice smatrajući je prestarom. 1957
Doreen Valiente i veći dio članova odlazi iz kovena. Gardner
nastavlja sa radom i objavljuje svoju posljednju knjigu „The
Meaning of Witchcraft” 1959.
Naredne godine umire Gardnerova žena u čijem je društvu
Gardner boravio pune 33 godine, iako ona nikad nije
sudjelovala u vještičarstvu ili aktivnostima unutar njega.

Gardner biva shrvan njezinom smrti i ponovo obolijeva od
astme.
Na slici: Gerald Gardner ispred Muzeja vještičarstva
Okultna revija broj 1
85
VELIKI VJEŠTIČIJI RITUAL


Priprema

Tekstovi a), b), i c) ne spominju niti opisuju trenutak u kojem
Svećenica, nakon Peterostrukog Poljupca, liježe na ili ispred
oltara gdje treba biti od sti-ha "Pomognite mi da podignem
drevni oltar". Doreen Valiente nam kaže da Svećenica "treba
ležati usred Kruga, gdje je stavlja Svećenik, sa glavom prema
istoku i nogama prema zapadu. Treba ležati na oltaru ili na
odgovarajučem ležaju ispred oltara sa jastukom ispod glave.
Svećenik treba klečati ispred nje sa pogledom prema sje-
veru".
U pripremi treba osloboditi oltar od uobičajenih sviječa i
oruđa, ako je dovoljno velik da bi Svećenica mogla leći na
njega, ili treba ležaj ispred oltara spremiti tako da bude udo-
ban. Upotrebom oltara se slijedi tradicija kod koje se oltar
nalazi u središtu velikog kruga umjesto na sjevernom kraju,
što je danas uobičajena praksa pogotovo u malim sobama.
Doreen napominje "U ovom je položaju vagina Svećenice u
središtu kruga čime se simbolizira njeno značenje kao točke
u središtu". Stoga, ako se koristi ležaj onda mora biti postav-
ljen u položaju istok - zapad.
Ako ritual uključuje ritualno bičevanje onda pri ruci se
treba nači i Crveni Konop od tri metra za vezivanje.
Pehar sa vinom i kolačiči moraju biti spremni kao i obično.
Isto je slučaj i sa Atameom i Bičem Svećenice (bez obzira da
li se bičevanje uključuje jer ga Svećenica nosi u položaju
Ozirisa).
Ako na početku rituala Svećenica ne sjedi na oltaru onda
joj treba pripremiti odgovarajuči tron (presvučena stolica).

Ritual

1. Svećenica sjeda na oltar, ili na tron ispred oltara, s leđima
prema sjeveru, držeči Atame u desnoj, a Bič u lijevoj ruci u
položaju Ozirisa (ruke prekrižene na grudima).
Svećenik klekne ispred nje i poljubi oba koljena i obujmi
rukama njene bokove. Spušta svoju glavu tako da dotakne
čelom njena koljena i ostaje miran nekoliko trenutaka.
2. Svećenik ustaje i uzima napunjeni pehar. Ponovno klekne
i pruža pehar prema Svećenici.
Svećenica odlaže Bič i, držeči Atame između dlanova
ruku, spušta vrh Atamea u vino, govoreči:
"Ono što je Atame muškarcu, to je Pehar ženi. Sjedinjeni
oni donose blagoslov".
Svećenica odlaže Atame i uzima Pehar, ljubi Svećenika i
pije. Ponovno ljubi Svećenika i daje mu Pehar. Svećenik pije,
podiže se i daje Pehar drugoj ženi sa poljupcem. Vino se
dodaje od žene muškarcu i od muškarca ženi sa poljupcem.
Kad su svi pili Pehar se vraća na oltar.
3. Svećenik uzima Pliticu sa kolačima i klekne ponovo ispred
Svećenice pružajuči joj Pliticu.
Svećenica dotiče svaki kolač sa ovlaženim vrhom Atamea
dok Svećenik izgovara:
"O Najtajnija Kraljice, za naša tjela blagoslovi ovu hranu,
obdarivši nas zdravljem i blagostanjem i snagom i radošču i
mirom, i onim ispunjenjem Volje i Ljubavi pod Voljom, koja
je trajna sreća."
Svećenica uzima kolač i jede ga, ljubi Svećenika koji
također uzima kolač. Kolači se tada daju u krug sa poljup-
cem na isti način kao i Pehar, a Plitica se vraća na oltar.
4. Svećenik ponovno ljubi Svećenicina koljena, obujmljuje
njezine bokove i stavlja čelo na njena koljena. Svećenik i
Svećenica ustaju. Ako nije uključeno bičevanje onda se
nastavlja odmah sa predstavljanjem Stražarskih Kula i teksta
Svećenika "Sad moram otkriti veliku misteriju". Ako ima bi-
čevanja onda slijedi kao što je navedeno.
5. Svećenik kaže:
"Prije nego što nastavim sa ovim uzvišenim ritualom,
moram moliti za pročiščenje iz tvojih ruku".
Svećenica ide po Crveni Konop i vezuje Svećenika tako da
sredinom konopa opasuje njegov struk iza leđa, zatim
krajeve konopa preko ramena vezuje ispred vrata, puštajuči
ih da vise na njegovim grudima.
Svećenik klekne ispred oltara. Svećenica ide po bič i daje
mu tri blaga udarca. Zatim odlaže bič na oltar.
6. Svećenik ustaje a Svećenica ga odvezuje. Zatim on vezuje
nju na isti način i vodi je u smjeru sunca oko kruga tako da
drži krajeve konopa.
Svećenica klekne ispred oltara. Svećenik uzima bič i daje
joj tri lagana udarca. Bič odlaže na oltar.
7. Svećenica ustaje a Svećenik je odvodi, držeći je za krajeve
konopa, do svake četvrtine Kruga, govoreči:
"Čujte, vi Močni istoka (juga, zapada, sjevera): dvaput
(triput) posvećeni i sveti --------, Velika Svećenica i Vještičja
Kraljica, su ispravno pripremljeni, i sad će nastavirti sa
podizanjem Svetog Oltara".
8. Svećenik odvezuje Svećenicu i kaže:
"Sad ponovno moram moliti za pročiščenje".
Svećenica ga vezuje i vodi u krug dajuči mu tri blaga
udarca kao i prije. Zaustavljaju se i ona ga odvezuje i
ostavlja Bič i Konop na oltaru.
9. Svećenica kaže:
"Sada moram otkriti veliku misteriju ".
Svećenica stoji s leđima prema oltaru u položaju Ozirisa
sa bičem i Atameom u rukama. Svećenik joj daje Pete-
rostruki Poljubac.
Svećenica odlaže Bič i Atame.
Svećenica liježe na leđa na oltar ili na ležaj u središtu Kruga.
Njena glava je na istoku a noge na zapadu.
10. Svećenik klekne pored nje sa pogledom prema sjeveru


Okultna revija broj 1
86

Na slici: Meksin i Aleks Senders izvode simbolični
Veliki ritual

uzduž ili preko njenog tijela. (U slijedećem tekstu riječ
"poljubac" znači da on ljubi nju iznad vagine, osim u dva
slučaja gdje je rečeno drugačije, odnosno gdje ljubi njene
grudi i sigil trećeg stupnja.)
Svećenik kaže:
"Pomognite mi da podignem drevni oltar, gdje su nekada svi
obožavali,
Veliki Oltar svih stvari,
Jer je u stara vremena žena bila oltar.
Tako je oltar podignut i smješten,
A sveta točka je točka u središtu kruga.
Od davnina je kazivano da je točka u središtu izvor svih
stvari,
Stoga je trebamo obožavati. (Poljubac)
Ono što obožavamo mi i prizivamo, snagom Uzdignutog
Koplja".
(Dodiruje svoj falus i nastavlja:)
"O kružnico Zvijezda, (poljubac) čiji je naš Otac samo mlađi
brat, (poljubac) divoto nezamisliva, dušo bezgraničnog
prostranstva, pred kojom je Vrijeme postiđeno, um zbunjen i
shvatanje tamno, do Tebe ne možemo stići osim dok Tvoj
odraz nije Ljubav. (poljubac) Zato Te prizivamo sjemenom i
korijenom, deblom i pupoljkom, listom i cvijetom i plodom.
O Kraljico prostora, O roso svjetla, stalnosti Neba, neka
uvjek bude tako; da ljudi ne govore o Tebi kao Jednoj več
kao Nijednoj i neka o tebi ne govore uopće jer ti si
neprekidnost. Ti si točka u krugu (poljubac) koju
obožavamo (poljubac), Izvor života bez kojeg ne bismo bili
(poljubac), i na ovaj način postavljeni su Sveti Blizanački
Stubovi." (On poljubi njenu lijevu dojku, a zatim desnu
dojku.) "U ljepoti i u snazi gdje su podignuti, na čuđenje i
slavu svih ljudi."
11. Ako je Veliki Ritual "stvaran", svi osim Svećenika i
Svećenice napuštaju sobu, otvarajuči ritualno prolaz i
zatvarajuči ga iza sebe.
Svećenik nastavlja:
"O tajno nad tajnama koja si skrivena u biću svega što živi,
ne obožavamo mi Tebe, jer ono što obožava si takođe Ti. Ti
si To, i To sam Ja. (Poljubac)
Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovjeka, i u srži svake
zvijezde. Ja sam život, i davalac života, pa ipak je stoga
spoznaja mene spoznaja smrti. Ja sam sam: Gospod u sebi,
čije ime je Tajna nad Tajnama."
12. Tada Svećenik ljubi po uzorku Sigila trečeg stupnja
(uzdignuti trokut iznad uzdignutog pentagrama) na
slijedečim mjestima: iznad vagine, na desnom stopalu, na
lijevom koljenu, na lijevom stopalu, ponovo iznad
vagine, na usnama, na lijevoj dojci, na desnoj dojci i na kraju
ponovo usne.
13. Liježe nježno na nju i kaže:
"Otvori put inteligencije među nama;
Jer ovo su uistinu Pet Točaka Sljedbeništva -
Stopalo stopalu,
Koljeno koljenu,

Koplje Gralu,
Dojka dojci,
Usna usni.
Pomoću velikog i svetog imena Kernunos;
I u ime Aradia;
Ohrabri naša srca,
Neka se svjetlost kristalizira u našoj krvi,
Ispunivši nas uskrsnučem.
Jer nema niti jednog dijela nas koji nije od Bogova."
14. Svećenik ustaje; a Svećenica ostaje gdje je. Svećenik ide
do svake kardinalne točke u krug, govoreči:
"Vi Gospodari Stražarskih kula istoka (juga, zapada, sje-
vera), triput posvečena Velika Svećenica vas pozdravlja i za-
hvaljuje vam".Na slici: Dženet i Stjuart Farar izvode puni Veliki
ritual

Veštičija oruđa: Atame

Atame je dvosekli ritualni bodež sa oštrim vrhom i crnom
drškom, načinjen od gvožđa ili čelika. U modernom
veštičarstvu athame je lično ritualno oruđe veštica i nikada
se ne koristi za stvarno sečenje, već mu je upotreba
simbolična i ceremonijalna, npr. za usmeravanja energije,
otvaranje kruga i tokom takozvanog Velikog rituala gde se
umesto stvarnog ritualnog seksualnog odnosa Sveštenice i
Sveštenika to simbolično radi tako što se athame stavi u
pehar.
Okultna revija broj 1
87


Na slici: Aleks Senders predaje atame novoiniciranoj
veštici

Teško je reći koliko je athame autentično tradicionalno oru-
žje veštica, jer se kao veštičije oružje u zapadnoj literature
prvi put sreće tek u knjigama Džeralda Gardnera. Po svemu
sudeći Ostin Osman Sper je bio prvi koji je doveo u pitanje
autentičnost athame-a kao veštičijeg oruđa, u tradicio-
nalnom smislu, te izneo tezu da je Gardner inspiraciju za
atame kao veštičije oruđe dobio iz srednjovekovnih magij-
skih grimoara. Naime, u nekim od najstarijih rukopisa Solo-
monovog ključa pominje se artavus, mali nož korišten za za-
oštravanje guščijeg pera. Po Speru, a i nekima kasnije koji su
prihvatili to mišljenje, reč athame je nastala korupcijom od
imena ovog noža. Tim pre što se u istim grimoarima, uz ar-
tavus pominje i nož bolino, što je veoma slično imenu noža sa
belom drškom, koji se kod Gardnera i u modernom vešti-
čarstvu naziva bolin, a koji služi za aktuelno sečenje i slične
radnje. Idris Šah, Gardnerov prijatelj i biograf, je reč athame
izvodio od arapske reči al-dhammé kojom se označavao
ritualni nož u jednom srednjovekovnom kultu prisutnom u
Maroku i Andaluziji.
Uprkos logičnosti Sperove pretpostavke da je veštičiji ma-
gijski nož sa crnom drškom preuzet iz ceremonijalne magije,
nož sa crnom drškom koji koriste veštice sreće se i u istočno-
evropskom veštičarstvu koje, budući da su ga sačuvale ug-
lavnom nepismene žene, teško da je moglo biti pod uticajem
magijskih grimoara koji nisu bili ni dostupni ni poznati u
tim krajevima. Kazimirović, recimo, tako navodi da veštice u
Srbiji koriste nož sa crnom drškom koji se naziva kustura (u
Crnoj Gori kostura). Takođe, Dr. J. H. Vasiljević: u Make-
donskom Zborniku, strana 15., navodi da se u jednoj vradžbini
poreklom iz 8. veka pominje nož sa crnom drškom. Isto ta-
ko, pravoslavni sveštenik Konstantin u svojoj knjizi iz 16.
veka takođe pominje nož sa crnom drškom.
Sledeći citat je iz domaće etnološke literature. Nije navedeno
da li je pri pravljenju noža bilo bitno da crni ovan ima i crne
rogove, no to bi bilo logično i zato ćemo pretpostaviti da
jeste.
Natprirodna moć meseca često se koristila i u magijskoj
praksi. Nije slučajno što su mnoge magijske radnje obavljane
pri njegovoj svetlosti. U nekim se obredima, na primer,
mesec „zarobljava” u ogledalo (odnosno u neki predmet s
takvom funkcijom). Na taj način simbolično su ga skidali s
neba i privlačili na dohvat ruke. Kao primer se može uzeti
jedan obred iz Homolja. Cilj obreda bilo je osvećenje
britvice, koja je kasnije služila za lečenje. Babe koje su igrale
ulogu vrača pripremale su za tu priliku britvicu načinjenu
na dan sv. Vartolomea od desnog roga crnog ovna. Sam
obred izvodio se u vreme „jedenja” (pomračenja) meseca.
Dok je pomračenje trajalo, babe su iznosile u dvorište tepsiju
punu vode i u nju spuštale britvicu.
Pošto bi uhvatile na površini vode lik pomračenog meseca,
izgovarale su bajalicu koja se završavala uzvikom: „Usili se,
meseče! Ojačaj, meseče! Osveti je, meseče!” Kada bi mesec
izašao iz senke, babe bi se tri puta krstile i vadile britvicu iz
vode. Verovalo se da je ovako „usiljena”, „ojačana” i „osve-
ćena” britvicaNa slici: Natpisi na dršci Aleks Sendersovog atamea
koji se čuva u Bostkestl muzeju vetičarenja

ispunjena nekom tajanstvenom, natprirodnom, a bez sumnje
i lekovitom silom.
Činjenica da se nož sa crnom drškom sreće i među
modernim vešticama na zapadu, kao i među istoičnim
tradicionalnim vešticama jeste zanimljiva i može povezivati
ove dve pojave, ali može biti i sasvim slučajna podudarnost.

Magijski rad sa duhovima
prirode

Leri Kornet

Uvod

Svaka biljka, životinja, stena ili bilo koja druga stvar ima duh. Ovi
duhovi se mogu sakupiti u jednu zajednicu gradeći duh jedne
čitave oblasti. Duhovi Prirode podrazumevaju i realnu biološku
inteligenciju, i oni su psihički moćni, ali i mnogo manje apstraktni
i kontrolišući u odnosu na Elementale koje mnogi magovi, kada
priređuju rituale u prirodi, često susreću..
Oni često mogu biti veoma moćni kada se udruže sa magom.
Takođe je moguće osetiti Duhove Prirode, odlučiti da li su
prijemčivi planiranom ritualu, i ako jesu dozvoliti im da aktivno
učestvuju u magijskom radu.


Okultna revija broj 1
88

Na slici: Selena Foks izvodi Wicca ritual u šumi

Neki efekti magijskog rada sa Duhovima Prirode

Neobične fizičke manifestacije mogu se dogoditi kada se radi sa
duhovima prirode u divljini. Lično sam video otiske na ivicama
magijskog kruga koji je bio obeležen kao tačka moći jedan dan pre
nego što je ritual izveden. Video sam više nego jedno mesto
prilagođeno za ritual da postaje sušno i udobno sa pravilnim
krugom u oblacima iznad njega, u hladnim i kišovitim danima u
okolini. Ptice su se pridruživale ritualu, leteći iznad kruga kada je
energija rasla; sa insektima i ostalim životinjama su se pridruživale
u napevanjima. Štaviše, vetar je često odgovarao na prizivanja.
Generalno, ova neobične pojave su se dešavale sasvim neočeki-
vano.
Sa ili bez ovakvih manifestacija, Duhovi Prirode će često osetiti
ogromnu količinu magične moći u ritualu. Savetuje se da nikad ne
pokušavate svesno doći do određenih pojava. Dozvolite prirodi da
ona sama na svoj način oseti tu moć magije. Ako je prizvana sa
poštovanjem, priroda vam može prirediti mnoga prijatna iznena-
đenja.
Neobične fizičke manifestacije ne moraju sigurno biti smatrane
kao znak uspeha. Ako su vam potrebne neobične manifestacije, a
Duhovi Prirode to znaju, oni će vam to i prirediti. Najbolji uspeh u
magiji je na unutrašnjem planu postojanja i mnogo je primetniji od
fizičkih manifestacija. Uspeh uključuje korisne promene u našoj
svesti koje traju. Štaviše, rad sa Duhovima Prirode može doneti
dubok osećaj prijateljstva sa Prirodom i doneti sasvim nove nivoe
usklađenosti sa njom.
Za najbolje rezultate, priredite prilagođavanje Duhovima Prirode
od nekoliko sati do nekoliko dana pre početka rituala. Cilj ovakvog
prilagođavanja jeste da pronađete odgovarajuće mesto moći i da
dobijete pomoć od prijateljski nastrojenih Duhova Prirode. Ova
priprema daje prirodi vreme da prikupi svoju decu i pripremi ih da
aktivno učestvuju u glavnom ritualu.

Šta ne treba činiti

Ako su duhovi prirode prizvani bez poštovanja i pokušavajući da
im zapovedate pre nego ih saslušate i pozovete da rade sa vama,
Duhovi Prirode mogu da pobegnu, da se pobune ili pak da vas
napadnu. Jednom sam prisustvovao ritualu nekih pseudo-
kroulijevskih magičara koji su pokušavali da izvedu ''Ritual
Varvarskih Imena'' na mestu moći u šumi, a onda da prošire krug
od nekoliko hiljada jardi u svim direkcijama.
Pošto je šuma, generalno, bila prepuna mnogih zvukova insekata i
žaba, mesto na kome je održan ritual postalo je odjednom utišano i
mirno, kada je glavni mag izjavio da su svi duhovi sada podređeni
njemu. Međutim jedan učesnik je ubrzo postao obuzet od strane
jednog ljutog duha i neprestano je ponavljao: ''Ubio si moju decu,
ona nikad više neće živeti u miru!!'' Kada je sveštenica zakoračila
izvan granica kruga, bila je napadnuta od roja pčela, i pčele su
prekrile Knjigu Zakona. Magovi bi trebali mnogo više znati pre
nego što požele zapovedati Duhovima Prirode čija prava imena ne
znaju.
Prizivanje Duhova Prirode

Da bi magijski ritual u divljini bio što bolje izveden, osoba pre
toga mora pronaći mesto moći, na kojem su Duhovi Prirode
prijemčivi planiranom ritualu, i približiti se duhovima sa
poštovanjem i ravnopravnošću. U mom iskustvu, najefektivnija
mesta moći za rad sa živom inteligencijom prirode smeštena su u
divljim područjima, sa raznovrsnim i aktivnim prirodnim svetom.
Kad ulazite u divlje područje da bi pronašli mesto za održavanje
rituala, pronađite ono na kom se dobro osećate. Zatim uradite
sledeće, kao
vodič za meditaciju, bilo individualno bilo u grupi:
1. Opustite se dok stojite uspravno, skoncentrišite se na disanje.
Dišite duboko iz dijafragme, dišite svi zajedno ako ste u grupi.
2. Osetite vetar i dopustite mu da vas relaksira i probudi vaš duh u
vama, dok vas duboko disanje uvodi u neobičnu stvarnost.
3. Zamislite, u svom unutrašnjem oku, neku svetlost unutar vas.
Dok dišete osetite da se svetlost širi, pročišćuje vas i puni
energijom - ispunjujući tako vašu auru.
4. Osetite da blistate, sijate, balansirani ste, pročišćeni i puni moći.
5. Spojite se sa svojim unutrašnjim bićem (više biće), osetite uticaj
sopstvene intuicije.
6. Osetite sebe kao:
7. Vetar... Pun života i inteligencije komunicirajući sa svime oko
sebe
8. Sunčeva svetlost... topla, živa, kanališući moć da komunicirate
sa prirodom i upijajući energiju oko sebe
9. Voda... Osećajni, intuitivni, osveženi i spojeni sa Prirodom
10. Zemlja... i zapazite kako vam je fizičko telo sposobno da luta
dok pritom ostaje i dalje deo Majke Zemlje.
11. Skoncentrišite se na vaše duhovno biće i zatim:
12. Osetite svetlost unutar sebe, zamišljajući da je to ljubav
13. Proširite svetlost i ljubav iza neposredne aure vašeg tela sve do
okolnog područja gde ćete otići da pronađete mesto moći i
povežete se sa duhovima prirode.
14. Telepatski (razmišljajući dok kanališete energiju svetlosti i
ljubavi) pošaljite signale Duhovima prirode da izađu i postanu
svesni vašeg prisustva.
15. Recite im zašto ste došli i pozovite ih da vam se pridruže i
zajedno proslavite ono što ste nameravali.
16. Vizualizujte energiju svetlosti i ljubavi kako se proširuje i
spaja sa svetlošću daljih predela.
17. Osetite moć Zemlje da isplovljava kroz vaše telo i stopala.
18. Osetite snagu neba i kanališite ovu moć takođe kroz prenosni
signal ljubavi i svetlosti da se proširi i komunicira sa Prirodom.
19. Vizualizujte svetlost da se širi i stapa
20. Nastavite da šaljete telepatske signale.
21. Sada idite jos dublje:
22. Zatvorite oči, sedite na Zemlju, i osetite povezanost dok
kanališete još više ljubavi i svetlosti
23. Nastavite usklađivati svetlost i ljubav sa svojim mislima -
prizivajući duhove da vam se pridruže i da ih upoznate
24. Ako ste u grupi, bilo bi dobro da neko od učesnika udara
bubnjeve otprilike po jedan udarac svake sekunde, a vi trebate
slušati bubnjeve i pustiti zvukove da vas jos više udube
25. Potvrdite sebi da ste prirodni mag, lekar, koji poznaje i
komunicira sa prirodom. Dopustite da ovaj deo isplovi do vaše
potpune svesti. Pustite da zvuk bubnjeva i vaše unutrašnje biće
probudi onaj deo vas koji prirodnim putem komunicira sa
drugim životnim oblicima. Dozvolite im da probude vaše
telepatske sposobnosti.
26. Nastavite da šaljete telepatske signale prirodi.
27. Kada se osetite spremno, sa unutrašnjim podsticajem da
počnete, naglo otvorite oči i pogledajte oko sebe dok i dalje
kanališete ljubav i svetlost i telepatskim putem čekate odgovor.
28. Mozda ćete videti svetlost iz određenih mesta koja su
prijemčljivija. Možda ćete dobiti druge signale kao što su osećaj
moći ili ljubav koja vam se vraća iz određenog pravca. Mozda će
vrsta odgovora na ovakvu vrstu rada biti potpuno neočekivana.
Pratite svoju intuiciju u tumačenju.

Okultna revija broj 1
89Na slici : Aleks Senders izvodi veštičije venčanje u
prirodi

29. Možete testirati svoju povezanost komunicirajući (mentalno)
putem signala sa da/ne odgovorima (na primer kad svetlost postaje
slabija-manje ili ne, a kad svetlost postaje jača-više ili da). Onda
mentalno postavite pitanje i proučavajte odgovor.
30. Nakon što ste pronašli odgovarajuće mesto, počnite da šetate
po mestu šireći energiju ljubavi. Proširite svoju auru po celom
prostoru i osetite energiju. Ulazite na mesto moći.
31. Pre nego što uđete na mesto moći pitajte za dozvolu da uđete.
Ako je odgovor pozitivan uđite, ako nije pronađite drugo
odgovarajuće mesto.
32. Kada ulazite na mesto moći, pogledajte oko sebe. Mozda će
odgovarajuća energija biti skoncentrisana oko nekog objekta
(žbuna, drveta, stene ili nečeg sličnog). Možda će energija biti
mnogo uopštenija, služite se svojom intuicijom i uzvratite
duhovima da vas vode kroz vaše akcije.
33. Ako osećate da je dobro, pošaljite signal da želite dotaći
objekat (ili zemlju) za bolju komunikaciju. Ako je odgovor
pozitivan, približavajte se zračeći energiju ljubavi, a zatim
dodirnite ili zagrlite objekat (ili zemlju).
34. Ophodite se prema duhovima kao što biste i prema drugim
paganima koje prvi put upoznajete - budite saosećajni, otvoreni i
slušajte.

Produbljivanje komunikacije sa Duhovima Prirode

1. Kada ste ostvarili kontakt sa duhovima koji je prijemčiv,
produbite komunikaciju:
2. Dišite duboko iz dijafragme, i svakim uzdahom osetite se jos
više osveženi.
3. Sada zamislite da je vaša kičma stablo drveta koje formira svoje
korenje duboko u Zemlji. Duboko u bogatu, vlažnu unutrašnjost
Zemlje. Svakim izdahom osetite da se korenje prostire još dublje u
Zemlju.
4. Osetite energiju duboko unutar Zemlje, i unutar vode u Zemlji.
Osetite svoje korenje da apsorbuje hranu iz Zemlje i njenih voda.
5. Osetite da vlažnost i toplina Zemlje raste.
6. Osetite da ekspodira iz Zemlje i diže se uz vašu kičmu, poput
biljnog soka koji se diže niz stablo drveta.
7. Osetite energiju da se podiže do vaše sedme čakre (na vrhu
glave).
8. Sada zamislite da postoje grane unutar vas koje se granaju i
podižu prema gore, a zatim spuštaju prema dole unutar Zemlje
poput vrbe.
9. Osetite da se grane sada šire i prepliću sa spoljašnjim
okruženjem.
10. Osetite toplinu, vlažnu energiju Zemlje da pluta kroz vaše
grane, a zatim ponovo nazad u Zemlju poput fontane.
11. Osetite kako vaše grane apsorbuju i energiju iz vazduha.
Takođe osetite da upijate i svetlost (vatru) iz neba.
12. Osetite energiju od gore da prodire duboko kroz vaše telo,
zatim kroz Zemlju.
13. Takođe osetite da raste toplina Zemlje.
14. Osetite energiju kako cirkuliše.
15. Osetite kako su vaše grane isprepletene sa granama energije u
vašem okruženju.
16. Osetite energiju da pleše među vašim i granama oko vas.
17. Osetite i da je vaše korenje isprepleteno sa podzemnim
energetskim kanalima.
18. Osetite energiju kako igra između vaših korenja i energetskih
modela iz okruženja.
19. Osetite kako ste vi i život oko vas ukorenjeni u istu Zemlju,
dišući isti vazduh, primajući istu vatru, pijući istu vodu, deleći istu
fundamentalnu suštinu. Vi ste Jedno u magičnom vrtu.
20. Telepatski spomenite prošlo vreme kada su duhovi prirode i
ljudi redovno komunicirali i vašu potrebu da ostvarite takvu
komunikaciju sada.
21. Testirajte svoju povezanost sa Prirodom postavljanjem pitanja i
tumačenjem njenog odgovora.

Rad sa Duhovima Prirode

1. Objasnite Duhovima razlog vašeg dolaska i prirodu rituala koji
planirate.
2. Ukoliko su Duhovi koje ste kontaktirali prijemčivi:
3. Objasnite im detalje rituala i pozovite ih da vam obezbede ideje
4. Slušajte... Možda dobijete predloge kako da poboljšate ritual.
Takvi predlozi mogu doći u vidu slutnje, vizije, odgovora sa da ili
ne korišćenjem gore navedenih tehnika ili na neki drugi način.
5. Objasnite kakva vrsta prostora vam je potrebna i upitajte koje je
najbolje mesto da izvedete ritual.
6. Možda ćete videti svetlost, a možda ćete dobiti psihičke signale
koji će vas voditi do drugih mesta ili ćete možda već biti na
jednom od njih.
7. Takođe možete i pitati koje je najbolje mesto i za neke druge
aspekte planiranog rada (piknik, traganje za individualnim
vizijama itd.)
8. Ukoliko je priprema prostora potrebna (uklanjanje korenja i
žbunova, pripremanje vatrenog kruga itd.) pitajte duhove za
dozvolu pre nego što nastavite takvu akciju.


Okultna revija broj 1
90


Na slici: Meksin & Aleks Senders izvode ritual u prirodi

9. Pre nego što napustite mesto moći, recite duhovima koje ste
kontaktirali kada se planirate vratiti ritualu (vizualiziranje
određenih lunarnih i solarnih aspekata mogu biti od pomoći u
komunikaciji)
10. Pozovite ih da se pridruže ritualu kada se vratite i da povedu i
svoje prijatelje
11. Pitajte ih ako bi mogli da dođu tiho, putem zvukova bubnjeva,
čantova ili nekim drugim oblikom pristupa.
12. Takođe možete tražiti od duhova da vam budu vodič kroz rad u
balansu i da vam obezbede učitelja za dalji tok rada.
13. Pre nego što napustite mesto moći:
14. Zahvalite se duhovima
15. Kanališite enrgiju ljubavi
16. Pokrenite svoje iskustveno pamćenje i:
17. Ako osećate da je dobro, ostavite im malo duvana, ili pivo i
med,ili nešto drugo odgovarajuće, prospite na Zemlju.
18. Napustite ga u miru i ljubavi
19. Nastavite prema drugim mestima koja su bila upućena od
strane duhova, radeći slične meditacije za svako mesto
20. Ako vam je nešto potrebno, kao na primer Majsko drvo ili
magični štapić, takođe ih možete upitati gde da pronađete to što
želite i pratite uputstva koja primate (nikako ropski, već onako
kako biste pratili nekog drugog paganina)
21. Pre nego što napustite generalno mesto na kojem ste pronašli
mesto moći i kontaktirali Duhove prirode:
22. Kanališite energiju ljubavi prema prijemčivim mestima koje
ste pronašli
23. Zahvalite se Duhovima Zemlje
24. Povucite nazad svoje korenje i grane
25. Uzemljite bilo koji višak energije koji osećate (stavljajući ruke
na zemlju, izdišite višak energije i kanališite energiju kroz vaše
ruke, vizualizujući i osećajući da ona prolazi direktno u Zemlju i
26. Napustite mesto u miru i ljubavi
27. Bilo bi dobro mesto napustiti čisto kao što je bilo, ako ne i još
čistije
28. Ako radite Wicca tehnikama ili tehnikama ceremonijalne
magije, možda ćete uvideti da stvaranjem kruga, prizivanjem
Elemenata, Boga i Boginje i lokalnih Duhova Prirode
dok radite na mestu moći, bićete u mogućnosti da dosta poboljšate
komunikaciju
29. Koristeći bubnjeve ili bilo koju drugu tehniku podizanja
energije, čak je moguće da upijete i energiju odgovarajućih
Duhova Prirode. Rezultati mogu biti vrlo interesantni. Ako ste u
kovenu takvi krugovi mogu postati deo usklađene grupe pa sve do
mesta moći koje ste locirali.
30. Ako se ne osećate dobro vezano za odgovor na vaše
objašnjenje rituala i niste u mogućnosti da izađete na kraj sa
ritualom koji donosi pozitivan odgovor, nemojte pokušavati da
forsirate pozitivan odgovor. Samo biste sebe zavaravali.
31. Zahvalite duhovima na njihovoj pažnji.
32. Upitajte ih zašto nisu prijemčivi (ukoliko vam se čine
pozitivnim i komunikativnim)
33. Aktivirajte svoje pamćenje
34. Povucite svoje ''korenje i granje'', vratite bilo koji višak
energije koji osećate nazad u Zemlju
35. Ako vam se čini odgovarajuće, ostavite im malo duvana ili
nešto drugo što bi odgovaralo , u znak poštovanja prema
Duhovima
36. Pomerite se na drugo još prijemčivije mesto
37. Ukoliko vam je teško da pronađete drugo prijemčivo mesto
trebalo bi:
38. Imati u vidu bilo koje utiske o tome zašto Duhovi Prirode nisu
prijemčivi na mestu na kojem ste bili, i obnovite svoje planove za
ritual koliko je god potrebno i odgovarajuće.
39. Takođe bi bilo odgovarajuće da potražite drugu generalnu
oblast na kojoj biste mogli pronaći odgovarajuće mesto moći koje
je prijemčivo za planirani rad

Šta raditi kada se vraćate

Bilo bi vrlo pogodno da pročistite i centrirate sebe i da se
prilagodite Duhovima Zemlje koristeći tehnike prethodno opisane
za prizivanje Duhova Prirode odmah nakon vraćanja na mesto.
Često, osobe koje rade individualno, mogu pronaći mala,
specifična mesta moći kojem su posebno prilagođeni, gde su
Duhovi zainteresovani da učestvuju, ali tamo gde je mesto suviše
malo, ima previše vegetacije, ili je u drugom slučaju
neodgovarajuće za glavni ritual. Individualno prilagođavanje
Duhovima na takvim mestima i pozivanjem da učestvuju u
glavnom ritualu može biti vrlo vredno.
Zatim se približite mestu glavnog rituala koristeći prethodno
navedene tehnike. Trebalo bi detalje prethodno izvežbati sa
Duhovima Zemlje. Posebno moćna tehnika uključuje rad povorke
kroz prošlih mesta moći, prizivanjem Duhova Prirode da se
priključe svaki put kada prođete kroz mesta moći i zatim
pomerajući se na centralno mesto za glavni ritual. Ukoliko su
učesnici na individualnom mestu moći mogu se uključiti u
povorku kad dođe do njih.
Kada osvećujete krug u divljini ili otvarate krug nemojte uzeti
obim kruga kao barijeru za sve spoljašnje sile van kruga; on bi
trebao predstavljati svetionik da privuče prijateljski raspoložene
Duhove, sadržalac magične moći, a barijera za one duhove koje ne
želite da primite.
Još jedna zabavna stvar, a vredna pomena jeste da u prirodu
možete poneti određene instrumente, kao što su zvečka, frula ili
bubanj, da se spojite sa zvucima iz prirode i da učinite muziku u
ritmu zvukova iz prirode. Vrlo je moguće da ćete biti u
mogućnosti da dobijete nazad vrednu razmenu muzike uključujući
izabrana bića iz prirode i doživeti neverovatno iskustvo.
Okultna revija broj 1
91
Nakon završetka rada, budite sigurni da ste se zahvalili Duhovima
na njihovom prisustvu ritualu. Veselje i prinošenje u znak
poštovanja prema Duhovima je poželjno tokom ili nakon završetka
rituala.

Priznanje

Postoje i drugi načini za rad sa Duhovima Prirode. Ovo je samo
jedan od pristupa. Autor se zahvaljuje Seleni Foks za podučavanje
osnova meditativnih tehnika za lociranje i kontaktiranje Duhova
Prirode na transmeditativnoj sesiji organizovanoj od strane
Chameleon Club-a (Deo Udruženja za istraživanje svesti) 1981.
godine, Viki Smit - urednici ovog članka, Ajzaku Bonevicu za
opštu skicu i proširenje drveta meditacije, kao i Karlosu Kastanedi,
Blek Iglu, Pši, Boginji, Bogovima i različitim Duhovima Prirode
za podučavanje preostalih korisnih metoda.
Šta je Knjiga senki?
Dženet Farar & Gevin Bouns

Mnogo je smeća i čistih neistina objavljeno o tome šta
predstavlja Knjiga senki. Najjednostavnije rečeno to
nije ništa više nego veštičja beležnica. Moramo
zapamtiti da je veštičarstvo religija plodnosti, i zato
ima svoje korene u prirodi. Zbog toga je ideja da se
tradicionalne Knjige senki prenose sa generacije na
generaciju smešna jer većina ljudi sa sela nisu počeli
da uče da pišu sve do početka ovog veka!
Ideja moderne Knjige senki dolazi od Džeralda
Gardnera. Nema puno mesta sumnji da je on kreirao i
nju i mitove koji je okružuju. Gardnerova Knjiga sen-
ki je najpoznatija, i osnovni je izvor rituala za mnoge
Vikanske tradicije; aleksandrijska Knjiga senki prois-
tiče iz Gardnerove Knjige Senki Patriše Krouter. Aleks
Senders je iniciran tako što je korišćena jedna od ini-
cijacija iz te Knjige senki.
Gardner je započeo svoju prvu knjigu ubrzo nakon
pristupanja u koven Nju Forest (za više informacija o
tome potrebno je pročitati The Witches Bible ili The
Witches Way). Postoji nekoliko različitih verzija Gar-
dnerove Knjige senki koje je najbolje označiti
datumom njihovog završetka, 1949., 1953., 1957. i
1961. U ranim verzijama (1949. i 1953.) bilo je veoma
malo rituala, i Dorin Velient je dodala Priziv Boginje i
većinu poezije, u stvari, ona je odgovorna za ono sto je
Knjiga senki danas ( zaista smo naišli veštice koje tvr-
de da imaju vekovima staru Knjigu senki koja se pre-
nosi sa kolena na koleno, a da imaju Dorininu poeziju
u njima, dobar primer je Knjiga Senki Ledi Šebe objav-
ljena 1980-ih).
Od Dorin Velient pa nadalje svaki Prvosveštenik ili
Prvosvestenica Gardnerove tradicije dodavali bi sop-
stveni materijal.
Proračunali smo da su od perioda Geraldove smrti,
oni morali imati najmanje osam originalnih Knjiga
senki. Želimo da to istaknemo, jer smo u nekoliko pri-
lika naišli na veštice koje su tvrdile da imaju Džeral-
dov original.
Džerald nikada nije mislio da Knjiga senki postane
dogma, jedna priča govori da je on zapravo razbacivao
okolo delove rituala da bi ljudi mislili o tome šta rade.
Na žalost, to nije uspelo, a glasina je da postoji još
jedna verzija sa nekim od rituala na pogrešnom mestu!
Konfuzija oko različitih Knjige senki se komplikuje
postojanjem srednjevekovnih grimoara, radne knjige
ritualnog magičara za koji se ponekad smatra da
potiče još iz elizabetanskog perioda. Dobar primer
jedne od njih se može naci u Britanskom muzeju i
pripadao je Džonu Diju, kraljevskom astrologu kraljice
Elizabete I.
Knjiga senki se ponekad naziva "Liber Umbarum",
crna knjiga. Ovo je verovatno još tačniji naziv. Rečeno
je da se termin "Knjiga senki" zapravo odnosi na
bliskoistočni oblik proricanja, što nije iznenadujuće, s
obzirom da se uključuje senka (ime možda potice od
Idris Šaha, studenta sufizma i jednog od originalnih
Džeraldovih uzora). To je dovelo do toga da su mnoge
veštice preimenovale Knjigu senki. U Siaks-Viki
(saksonsko veštičarstvo razvijeno od strane Rejmonda
Baklanda) poznata je kao "Drvo", to je povezano sa
Igdrasilom, svetim drvom iz germanske mitologije (to
se zove Gavinova knjiga).
Strane u njoj su postale “lišće drveta "- što je igra reči.
Ostale veštice nazivaju svoje knjige drugim imenima,
pa smo se susreli sa nekoliko “Knjiga svetla” na našim
putovanjima.
Forma ove knjige može da se menja, od mističnog
izgleda knjige od crne kože do knjige napravljene od
školske vežbanke, (i naravno sada vidimo sledeći
korak - "Senke na disketi" Postoje nekoliko njih već,
sve su iz razlicitih izvora i to uključuje Džeraldove
originalne rukopise stavljene na disk). Glavna stvar
kod Knjige senki je njena praktičnost, i iz tog razloga
preporučujemo eliminaciju fascikle od lišća, jer lako je
zameniti strane ako postanu prekrivene voskom (što
će se bez sumnje desiti) ili vodom. To takodje znači da
možete ukrasiti svoje stranice kada imate vremena, i
zameniti sve na brzinu pisane beleške.
Vestičija knjiga senki obično sadrži rituale koji su
kopirani iz glavne knjige kovena, i rituale i čarolije
koje je veštica sama napisala. Dok je veštica na obuci
njena Knjiga senki služi za vežbanje tokom rada.
Njihov sveštenik/ sveštenica će redovno želeti da ih
Okultna revija broj 1
92
pregledaju pre inicijacije, i stoga bi trebalo da sadrži
beleške svega što su oni pročitali, i bilo koji rad koji su
obavili. Takode očekujemo da naši studenti imaju
bibliografiju na poslednjoj strani svoje knjige tako da
možemo da vidimo šta su čitali.
Na slici: Stranica iz jedne od Gardnerovih
originalnih Knjiga senki

Ritualna nagost
Rev. Rejven E. Aurlineus

Biti "skyclad" odnosno "starclad", iliti drugim rečima
'obučen(a)-u-nebo', izraz je koji označava ritualnu
nagost unutar Veštine.

Na slici: Dženet i Stjuart Farar
Neke pomisao na to isprepada i navede ih da pobeg-
nu, dok je za druge to sveti i oslobađajući deo njiho-
vog obožavanja Božanskog.
Kao veštica koja sledi puteve Prirode, nagost u ritual-
nom okruženju i u svakodnevnom životu, dopušta mi
da se osetim više opušteno i, u nedostatku bolje reči,
“prirodno”. Odeća može da sputava i steže i da u
neverovatnoj meri smeta mojoj telesnoj temperaturi.
Kada sam gola nema takvih smetnji. Zatim, postoji
"oslobadjajuća" strana nagosti. Jer Boginja reče: "Bićeš
slobodna a u svojim obredima , a kao znak da si
stvarno slobodna, bićeš gola u svojim obredima." Ne
postoji ništa što toliko statusno određuje nekoga kao
što je to odeća.. Bogati – srednja klasa - siromašni.... svi
oni mogu da se odrede po tome kako se oblače. Ali
kad smo svi goli, staleški određene barijere su uklo-
njene i svi smo onakvi kakvim su nas Bogovi stvorili
….i svi smo isti.
Ritualna golotinja je takođe veoma praktičan deo moje
ritualne prakse. Sa svim tim svećama i upaljenim
vatrama koje uključuje ritualni rad, biti obučen je
mnogo više rizično nego ne biti. Da li ste ikada
pokušali da preskočite lomaču za Beltejn odeven? To
je stvarno veoma opasno!
Mnoge osobe sa kojima sam raspravljala o ovoj veoma
golicljivoj (bez da sam bila dvosmislena) temi, rekli su
mi da su oni bili uplašeni da rade goli (skyclad) iz
nekoliko razloga. Najpre, sramota ih je od svojih tela.
OK ljudi, ako bi da budete u ovoj religiji koja je izra-
zito religija PRIRODE, trebalo bi da smesta promenite
takav stav! Nema ništa na Zemlji, stvoreno od Bogova,
čega bi neko trebalo da se stidi! Pogledajte likove
Bogova i Boginja koje obožavamo...u nalrazličitijim su
veličinama i oblicima! Žene, pogledajte Vilendorfsku
Veneru – Ona je savršen primer toga! Ona je izuzetno
senzualna VPŽ (“Velika predivna žena”, za one koji to
nisu znali), i ona je obožavana (i još uvek je tako
obožavaju) kao idealna žena!Na slici: Vilendorfska Venera
Okultna revija broj 1
93

Na slici: Bahus iz Aranjeza
A vi muškarci, pogledajte Bahusa iz Aranjeza!
Takodje razmotrite grčkog Boga kovanja, Hefesta, za
koga se kaže da je bio “ružan i deformisan” i primetite
sa kim je on bio: sa predivnom Boginjom Ljubavi,
Afroditom lično.
Sledeći razlog zbog koji sam čula najčešće zbog kojeg
neko ne bi želeo da ide nag (skyclad) na rituale je
razlog koji su navodili muškarci. A to je da se mnogi
muškarci plaše da bi se mogla dogoditi izvesna stvar
tokom rituala, a koja bi teško mogla da se prikrije u
nedostatku odeće. Na to mogu samo da kažem da sam
ja godinama praktikovala ritualnu nagost tokom
rituala skupa sa muškarcima i da nisam nikad
prisustvovala nečemu takvom da se dogodilo tokom
rituala. Razlog zašto je to tako je da, dok ste goli u sobi
sa drugima koji su takodje goli, neuobičajenost toga
jednostavno iščezne. Izgubi se osećaj da je to tabu.!
Iskusila sam to na mom prvom skyclad krugu u kojem
sam ikada učestvovala. Bila sam jedina potpuno
obučena u celoj grupi koja je bila skroz gola. I da vam
kažem prijatelji, nikad se nisam osećala toliko
neprikladno u nekoj situaciji koliko u tom trenutku! I
sasvim je dovoljno bilo da sam jedina obučena osoba
sobi, i kada sam skinula svoju odeću, tek tada sam bile
deo plemena. Nisam više bila izdvojena i osećaj da
'svako gleda u mene' ubrzo je iščezao i bila sam u stanju
da nastavim sa obožavanjem Bogova i skoncentrišem
se na ritual. No, znate šta…čak i ako se muškarac
uzbudi u Krugu, stvarno ne verujem da bi ijedna
veštica vredna spomena iskreno marila za to, stoga što
su gola tela u svim stanjima “sveta”. Naša tela su
hramovi koji udomljuju Božansku Iskru koju su svima
nama dali naši nebeski Majka i Otac, i ona su savršena.
Uopšte nije bitno kako su oblikovana. Uopšte nije
bitno da li neko od njih ima jarbol za zastavu poboden
posred bašte! Savršeno su isprojektovana baš takva
kakva jesu.
A sada je vreme za mali savet:
Da li ste ikada čuli da se kaže “Ako ne verujete u (ili
volite) sebe, neće ni neko drugi?” Dobrano, to vam je,
ljudi, tačno. Stoga uđite u Krug ispunjeni poverenjem i
ljubavlju u odnosu na vaš telesni hram i ostali će
prigodno odgovoriti. Osećajte se udobno u svojoj
vlastitoj koži i uvidećete da se i drugi oko vas osećaju
takodje ugodno!
Stoga, molila bih vas, verujte u sebe, u one koji sa
vama učestvuju u ritualima odnosno u druge članove
vašeg kovena, i slobodno iskušajte ritualnu nagost.
Upravo sam završila gledanje predivne episode Taboo
dokumentarnog serijala (druga sezona, National
Geographic) o paganima, vešticama i ritualnoj nagosti.
Jedan australijski veštičiji koven je pričao o veštičijem
pogledu na ritualnu nagost i čak su dozvolili kameri
da snimi skyclad ceremoniju punog meseca.

Na slici: Ritualno obeležavanja punog meseca iz
pomenutog dokumentarnog filma
Zatim su prešli da pričaju o hrišćanskim sektama koje
veruju u nagost unutar crkve! Katolici koji se na
svakoj službi okupljaju goli?!
Bila sam baš ushićena kada sam to videla. Konačno, i
hrišćani su shvatili.
Oni (hrišćani), su govorili o tome kako golo telo nije
nešto čega bi se neko stideo – i da je stideti se golog
tela isto što i stideti se BOGA, jer mi smo svi načinjeni
po izgledu Tvorca…iskreno…kako je to uzbudljivo?!
Kao predana nudistkinja, mislim da su emisije poput
ove blagoslov... stvarno nam pomažu da edukujemo
one koji pogrešno shvataju ulogu ritualne/religijske
nagosti i svetost ljudskog tela.
Ako mate priliku da pogledate ovu epizodu, ili da
kupite Taboo serijal, najiskrenije to preporučujem!
Dakle moji prijatelji, nadam se da sam pomogla onima
od vas koji su do sada imali nedoumice šta da misle o
Okultna revija broj 1
94


ritualnoj nagosti ili čak kako da se uhvate u koštac sa
celim konceptom koji stoji iza toga. Setite se da su naši
preci čitav milenijum obožavali goli bez straha ili
inhibicija. Tek se u proteklih 2000 godina pojavila
stigmatizacija golog tela.
Ovo je poziv vama da u potpunosti svoje telo
oslobodite osećaja srama i greha i da budete sposobni
da obožavate Božanske Kreatore na način na koji ste i
došli na ovaj svet. Goli.
Rejven E. Aurlineus je Visoka Sveštenica Y Ynys
Afallanau , velškog tradicionalnog veštičjeg kovena.
Pored toga, bavi se Tarotom i skrajingom, naročito gle-
danjem u kristalnu kuglu, grafičkim dizajnom, badi
artom i trbušnim plesom, kao i intervjuisanjem omi-
ljenih joj grupa za metal magazine. Svira pagansku
muziku, autorr je nekoliko knjiga o paganizmu i drži
radionice po paganskim festivalima i okupljanjima,
poput one o ritualnom bubnjanju i pevanju na . St.
Louis Pagan Picnicu juna 2011. godine.
Ritual samoblagosiljanja
Ed Fitch
Ovaj ritual bi trebalo da se izvede tokom Mladog
Meseca, ali nije strogo ograničen na izvođenje za
vreme te faze Meseca. Potreba, a ne doba, ođredjuje
izvodjenje. Postoji stvarna snaga u samoblagosiljanju i
ne bi je trebalo upotrebljavati sem onda kada postoji
stvarna potreba za tim i tada to ne bi trebalo raditi na
brzinu i smušeno.

Svrha ovoga obreda jeste da dovede osobu u bliži
kontakt sa Božanskim. Može se takodje koristiti kao
manje posvećenje, kada osoba koja želi posvećenje
nema nikoga ko bi izveo Obred. Ovaj obred samo-
blagosiljanja može takodje biti korišćen kao manji
egzorcizam, da se isteraju bilo kakvi zli uticaji koji se
mogu nalaziti oko osobe. To može izvesti svaka osoba
sama nad sobom i po svom nahođenju.
Izvesti obred na mirnom mestu, na kojem vas niko
neće omesti i bez odeće.

Za obred vam je potrebno sleđeće:

1 . So, oko 1/4 kašičice
2. Vino, otprilike jedna unca (1 unca iznosi oko 28,3
gr.)
3. Voda, oko 1/2 unce
4. Sveća, posvećena ili neka druga

Rezultat obreda je osećaj smirenosti i tišine. Poželjno je
da se onaj koji ga izvodi ogreje toplotom zraka zala-
zećeg sunca, tako da može meditirati i shvatiti da je
prizvao pažnju Božanskog na sebe, tražeći da postane
bliži Božanskom skupa po svojim ciljevima i mudrosti.
Kada ste spremni da počnete, pospite so po podu i sta-
nite na nju, osvetljavajući svećom. Pustite da toplota
sveće uđe u vaše telo. Pomešajte vodu i vino, medi-
tirajući o tome zašto izvodite ovaj obred samobla-
gosiljanja. Pročitajte naglas sleđeće:

BLAGOSLOVI ME MAJKO, STOGA JER SAM TVOJE
ČEDO

uronite prste desne ruke u pomešano vino sa vodom i
premažite oči.
BLAGOSLOVENE BUDITE MOJE OČI, DA JA
MOGU VIDETI TVOJ PUT

premažite nos vodom i vinom
BLAGOSLOVEN BUDI NOSU MOJ, TAKO DA JA
MOGU UDAHNUTI TVOJU SUŠTINU

premazati usta
BLAGOSLOVENA BUDITE MOJA USTA, TAKO DA
JA MOGU GOVORITI 0 TEBI

premazati grudi
Okultna revija broj 1
95
BLAGOSLOVENE BUDITE GRUDI MOJE, TAKO DA
JA MOGU DA BUDEM VERNA/VERAN TVOM
ZADATKU

premazati slabine
BLAGOSLOVENE BUDITE MOJE SLABINE KOJE
NOSITE ŽIVOTNU SNAGU ČOVEKA, KAO ŠTO TI
IZNOSIŠ CELU KREACIJU

premazati stopala
BLAGOSLOVENA BUDITE MOJA STOPALA, TAKO
DA JA MOGU HODITI TVOJIM PUTEVIMA.

Ostati tako smireno... i meditirati neko vreme. Raz-
misliti o izrečenome, o sebi, i o Gospi i BogovimaEdward "Ed" Fitch je Visoki Sveštenik Gardnerovske tradicije
Wicce. Inicirao ga je Raymond Buckland 1967. Izdavao je prvi
“The Waxing Moon”, prvi američki magazine posvećen
veštičarstvu. Učestvovao je i u osnivanju “Covenant of the
Goddess” (http://www.cog.org/), internacionalne organizacije
koja okuplja i objedinjuje pagane. Iniciran je u mnoge veštičije i
paganske tradicije, kao i u magijski Red The Order of the
Temple of Astarte (OTA).Autor je više knjiga (Castle of
Deception: A Novel of Sorcery and Swords and Other-Worldly
Matters, With Seven Short Essays on the Reality of Matters
Supernatural; A Grimoire of Shadows: Witchcraft, Paganism,
& Magick; Magical Rites from the Crystal Well; The Outer
Court Book of Shadows; Rites of Odin; The Rituals of the
Pagan Way: A Book of Pagan Rituals).
Veštičija muzika: Gwidion
Pennderven

(21. maj 1946 - 9. novembar 1982)


Tomas de Long, poznatiji kao Gwidion Penderven, bio je
pisac, bard i veštac. Sa veštičarstvom se susreo preko druga
iz škole čiji je otac bio Viktor Anderson, pesnik i visoki
sveštenik Faeri veštičije tradicije. Tako je od svoje trinaeste
godine Tomas postao učenik Victora Andersona što će i
ostati do svojih dvadesetih godina.
Viktor i Kora Anderson su ga tretirali skoro kao svoga
usvojenog sina, a samu, gotovo roditeljsku, prisnost tog
odnosa Gwidion Penderven je opisao u neobjavljenom eseju
Anatomy of a Witch, čije delove je Čas Klifton objavio u svojoj
knjizi Her hidden children.
Budući da je napisao mnoge poeme i liturgijski materijal za
ovu tradiciju, uredio i pomogao Viktoru Andersonu da izda
svoju knjigu Thorns of the Blood Rose, promenio dotadašnje
ime Faery u Feri, te propagirao učenje i inicirao mnoge nove
članove, danas se on, skupa sa Viktorom Andersonom,
smatra osnivačem Feri tradicije onako kako je danas znamo.
Linija inicijata koji u Feri tradiciji vode liniju od njega se
naziva Watchmaker.
Sredinom šezdesetih, Tomas se upisao na državni
univerzitet u Kaliforniji gde je studirao glumu. Moderni
teatar nije bilo nešto gde bi se našao, ali ga je zato fascinirao
svet grčke antičke drame i Šekspirovih dela. Pridružio se
zatim društvu za istorijski rekonstrukcionizam (Society for
Creative Anachronism), koje je već samo po sebi bilo veoma
teatralno, naučio je da čita, piše i govori velški jezik, te počeo
da se dopisuje sa praktikujućim paganima iz Velsa nakon
čega je konačno počeo sebe da smatra druidom. To ga je
vodilo do toga da se priključi lokalnoj druidskoj organizaciji
koja se zvala New and Reformed Druids of North America, a
koju je vodio Ajzak Bonevic. Sa Elis Harlou, prijateljicom iz
Society for Creative Anachronism koja je istovremeno bila
jedan od ranih Incijata Feri tradicije, Tomas je 1972. osnovao
Okultna revija broj 1
96


organizaciju nazvanu Nemeton (velški izraz koji označava
sveti gaj). Nemeton je uskoro postao organizacija sa
predstavnicima širom cele Amerike koja je odigrala veoma
bitnu ulogu u razvoju rane Wicca i paganske scene u
Americi. Organizacija počinje da izdaje paganski/Wicca
magazin, koji se gasi posle tri broja, te 1975. godine izdaje LP
ploču pod nazivom Songs for the Old Religion (mada se mora
napomenuti da Džejms R. Luis u svojoj enciklopediji
savremenog veštičarstva i neopaganizma kao godinu
izdavanja navodi 1973. što može značiti da je eventualno
postojalo i neko ranije kasetno izdanje) na kojoj Tomas, pod
imenom Gwidion Penderven, sa svojim California Wicca
Blues Bandom izvodi magični hippy stoner džipsi folk. Taj
album je, sa svojim pesmama koje su govorile o veštičjim
praznicima i slavljima, ime Gwydiona Penderwena visoko
pozicionirao u okviru paganske scene Amerike. A u okviru
te scene Gwidion Penderven je bio veoma aktivni i
konstruktivni element često pomažući da se prevaziđu neke
razlike i nerazumevanja između različitih grupa i tradicija.
Tako je bio među prvima koji je podržao i davao kredibilitet
Žužani Budapest i njenoj feminističkoj duhovnosti i to u
momentu kada je ona
nakon izdavanja njene knjige The Feminist Book of Lights and
Shadows te 1975. godine bila prilično neshvaćena.
Sledeće godine, Gwidion Penderven po prvi put posećuje
Evropu, konkretno odlazi u Vels. Tokom te posete sreće se
sa paganima sa kojima se dopisivao do tada, ali i sa nekim
od velikih imena veštičarstva poput Aleks Sendersa i
Stjuarta Farara.Tokom tog putovanja posetio je i Irsku gde je
na lokaciji Tara Hill-a imao pomalo zastrašujuću viziju
keltske Boginje Morigan.
Po povratku iz Engleske Gwydion Penderven napušta
državnu službu u kojoj je do tada bio zaposlen i kupuje
zemljište u Kaliforniji koje su pre toga koristili hipici za
svoju komunu, a koje se nalazilo pored još veće parcele u
vlasništvu Elis Harlou. To kupljeno zemljište Gwidion
Penderven je nazvao Annwfn (velška reč koja označava
podzemni svet) i na njemu je sazidao sebi čudan dom, koji je
istovremeno bio i hram, koji je nazvao Shaggy Mushroom.
Nakon što se tu skrasio Gwidion Penderven je u Annwfn-u
nastavio da inicira i obučava ljude u Feri tradiciju. Takođe,
njegovi eksperimenti sa šamanizmom su uključival i
upotrebu LSD-a i raznih enteogena koje je on kombinovao sa
invokacijama i meditacijama.
Na pomenuto zemljište pored Annwfna, doselili su se
Oberon Cel i Morning Glori iz paganske organizacije Church
of All Worlds, te napravili integraciju sa Nemetonom
formiravši tako novu organizaciju koju su nazvali Holy
Order of Mother Earth (HOME). Za njima su došli i drugi
poznati američki pagani toga vremena kao što su Anodea
Judit, Eldri Litlvolf i Ana Korn, tako da se tamo naselilo više
desetina ljudi koji su formirali razne paganske i magijske
grupe koje su sledile različite tradicije, ali su praznike i
ostale rituale često radile zajedno.
Gwidion Penderven je sa njima 1977. godine osnovao Forever
Forests, ekološku misiju posvećenu spasu planete zemlje i
sađenju stabala. Od tada, svake godine u Anwynn-u se
održava festival sađenja stabala na kome se pored sađenja
stabala izvode ceremonije namenjene isceljenju Majke
Zemlje, kuvanje organske hrane, muzički koncerti i slično.
Sledeće godine je zajedno sa Church of All Worlds Penderven
osnovao The Elliptical Congregation i vlasništvo nad zemljom
preneo na njih kako bi se njegova misija nastavila kao
svetilište u okviru neke organizacije. U narednim godinama
Penderwen je objavio dve svoje pesmarice, Wheel of the Year
(u čijem izdavanju mu je pomogao Ajzac Bonevic) i The Rites
of Summer. To su bile muzičke fantazije koje je on izveo u
Annwfn-u, no posle toga počeo je da nastupa i na drugim
paganskim okupljanjima u Americi, što je vodilo do toga da
je 1981. izašao njegov drugi album koji se zvao The Fairy
Shaman, znatno zrelije ostvarenje na kojem su ovog puta bile
i gajde i harfe, a pesme su bile o prirodi, drveću i sličnim
temema. Gwidion Penderven je tada već postao paganski
aktivista i muzičar kome su stizala pisma iz celog sveta.
Tada je, tačnije početkom 1982. godine, Pendderwen
započeo i karijeru političkog aktivizma budući da je sa
Starhouk i njenim sveže oformljenim Reclaiming kolektivom
učestvovao u protestima tokom kojih je blokirana Lorens
Livermor laboratorija u Kaliforniji. Nakon toga Gwidion
Penderven je uhapšen i izveden na sud. To iskustvo mu je
dalo uvid u realnu moć koju je on kao muzičar stekao,
budući da su tokom njegovog vođenja u sudnicu prisutni
počeli da pevaju pesmu We won’t wait any longer sa njegovog
drugog albuma, što se horski nastavilo tokom sveg vremena
njegovog boravka unutra. Takav način aktivizma, sa
pesmama i bubnjevima, obeležiće svih kasnijih godina
protestne akcije Reclaiming kolektiva. Na žalost Gwidion
Penderven nije bio deo tih kasnijih akcija budući da je iste te
godine poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je star svega 36
godina i po svedočenju onih koji su mu bili bliski, kao da je
predosetio da mu je došao kraj, budući je par dana pre smrti
posećivao članove porodice i sve koji su mu bili bliski.
Kada se ta saobraćajna nesreća dogodila Anodea Judit i Ana
Korn su odmah otišle kod jednog forenzičara koji je
poznavao Gwidion Pendervena još iz vremena dok je ovaj
radio za vladin Internal Revenue Service, te tražile da on na
licu mesta istraži tu nesreću. Njegova istraga, na osnovu
posete mesta nesreće dok je vozilo još uvek bilo tamo,
ukazali su da postoje veoma čudne podudarnosti sa
slučajem smrti aktivistkinje sindikata Karen Gej Silkwud,
koja se dogodila osam godina ranije. U oba slučaja bilo je
indicija da su nesreće usledile zbog drugog vozila koje je
izguralo njihove automobile sa puta. To je ostavilo mesta
teoriji zavere po kojima je zapravo to bila likvidacija zbog
njegovog političkog aktivizma kojim je počeo da se bavi te
godine. Da li u tome ima istine verovatno se nikada neće
Okultna revija broj 1
97
saznati. Ono što je međutim sigurno jeste to da je Gwidion
Penderven ušao u legendu i sa samo dva albuma ostao
upamćen kao sinonim za pagansku i Wicca muziku, kao i to
da njegovu slavu koju je u velikoj meri posthumno stekao
još dugo niko neće uspeti da pomrači.
Veštičije boce za zaštitu


Na slici: Veštičija boca iz Engleske, poreklom iz
XVII veka

Priča o vešticama ne može proći bez priče o
vradžbinama, a veštičije boce su jedan od najčešćih, ali
po arheološkim nalazima i najstarijih, načina koje veš-
tice koriste kako bi se zaštitile od magijskih napada.
Veštičija boca se pravi u posudi (flaša, tegla isl.) koja
se može čvrsto zatvoriti i koja se napuni razbijenim
staklom, ekserima, trnjem, solju, sirćetom, vlastitim
urinom itd. Za vreme opadajućeg meseca, tako
napunjena boca se pred oltarom zalije voskom crne
sveće, tako da se ceo poklopac i deo grla posude
prekrije voskom. Zatim se na vrhu u vosak ureže
zaštitni simbol i (sa obe ruke iznad boce) izgovori
odgovarjuća bajalica. Pusti se sveća da izgori i potom
se veštičija boca zakopa na nekom mestu gde je niko
neće naći. Ima onih koji misle da bi s vremena na
vreme bocu trebalo otkopati i “obnoviti energetski”,
ali po tradiciji se verovalo da boce deluju i bez toga
sve dok ih neko ne otkrije ili se ne razbiju.
Neke tradicije su smatrale da se boca zakopa na
najdaljem delu imanja, druge ispred praga, tako da to
ostaje kao izbor svakome ko odluči da je pravi. U
stanu može biti problem da se nađe mesto da se boca
zakopa, no onda manja boca i recimo velika saksija sa
fikusom nekad možda mogu da reše problem?
Takođe, boca za zaštitu se može zakopati u saksiju sa
kaktusom koji je po svojoj prirodi biljka povezana sa
planetom Mars. U nekim slučajevima takva staklena
boca je bacana u vatru, kada bi eksplodirala smatralo
se da to naudi onome od čije se crne magije onaj ko je
pravio bocu branio. Isto tako se smatralo da onaj ko je
radio crnu magiju posle adekvatne magijske upotrebe
boce više ne može da mokri. Ono što je manje poznato
jeste to da su ovakve boce pravljene ne samo za zaštitu
već, sa drugačijim sadržajem, takođe i za uspeh u
poslu, poboljšanje kreativnosti, ili čak da se ljudi
prema onome ko je pravi počnu prijatnije odnositi
(takve boce se zovu “mednim bocama”).


Da li su veštice u trendu
u Srbiji?Mnogi se sećaju takozvanog kongresa veštica,
turističke manifestacije koja je pokušala da od veštica i
magije napravi turistički brend u Velikom Gradištu.
Naravno da to nije bila okultna manifeastacija, pa čak
ni pagansko-religijska, već čisto komercijalno događa-
nje koje je samo koristilo trend potaknut sve češćim
pro-slavama sa zapada uvezene takozvane Noći veš-
tica po našim kafićima i klubovima, te rastuće popu-
larnosti veštica potaknute holivudskim uticajem na
masovnu kulturu (Harry Potter i Charmed serijal). Ono
što je bilo zanimljivo je to da reakcije onog
Okultna revija broj 1
98


Na slici: Atmosfera iz Witch kluba u Beogradu

konzervativnijeg dela Srbije nisu bile baš nešto
žestoke, više su to bile izjave par sveštenika koje su
delovale čisto kao „hajde da bar nešto kažemo kad se
to već eto očekuje od nas“. Taj velikogradištanski
fetival očigledno nije zaživeo i sledećih godina, ali
smo primetili par drugih zanimljivih pojava koje
ukazuju na to da veštica, kao pojam i ideja, u Srbiji
više i nije toliki bauk, već da je čak postala trend. To je
fenomenološki gledano zanimljivo tako da ćemo mu
posvetiti malo pažnje. Recimo, zanimljivo je bilo
otvaranje Witch Bara u Beogradu. To su propratile
mnoge novinske kuće, a i prestižne televizijske stanice,
kao džet set dogadjaj. U baru koji je opremljen uNa slici: Frizerski salon Witch Studio


Na slici: Knjiga čari (karta pića) iz Witch bara,
Beograd

veštičijem stilu i gde je cena za litar koktela bila
simboličnih 666 dinara, po onoj slici koju je nametnula
popularna kultura, okupile su se na otvaranju razne
poznate ličnosti, a vest dana je bila da je Milka Canić
od konobarice sa špicastim šeširom poručila neki
veštičiji koktel iz Knjige čari, kako se u tom baru naziva
karta pića. Nije bilo nekih negativnih reakcija u
medijima i javnosti na otvaranje ovog bara. Sličan
primer imamo i u Novom Sadu gde je bio otvoren
frizerski salon koji je, u skladu sa svojim imenom koje
je Studio Witch, dekorisan ui veštičijem stilu. U oba
slučaja imamo korišćenje imena na engleskom, imamo
isti logo i slične modne detalje (špicasti šešir),
recikliranje priče o Halloween-u i tikvama, itd.
Dakle imamo veoma jasno prenošenje inostranog
trenda kod nas, pri čemu to nije naišlo na negativnuNa slici: Sa naslovne strane Veštice, umetnost
darivanja sajta
Okultna revija broj 1
99


Na slici: Frizerski salon Studio Witch u Novom Sadu

reakciju okruženja, već naprotiv na pozitivnu. Sličan
primer je i sa sajtom www.vestice.co.rs, odnosno
www.vestice.com. Ako neko očekuje da na tim
adresama nađe neke Wicca stranice, ili bar priču o bilo
kakvoj praktičnoj magiji ili veštičijim ritualima
prevariće se. U pitanju je radionica pod imenom
Veštice, umetnost darivanja koja ima samo nekoliko
proizvoda koji se mogu povezati sa vešticama (i to su
neke kutije sa naslikanim vešticama na metli, te fazon
pokloni tipa metla ili veštičiji šešir), koja nudi različite
proizvode uobičajene prirode. Ali su očigledno proce-
nili da je marketinsški dobar fazon, sve skupa sa špi-
castim šeširom baš kao i naša prethodna dva slučaja,
da koriste veštice kao lajt motiv svog prezentovanja na
tržisšu. U slučaju frizerskog salona, mora se priznati,
to je veoma šarmantno izvedeno, no ni u jednom
slučaju ne vidi se da bi moglo da bude bilo kakve veze
sa nekim oblikom praktikujućeg veštičarstva, već je to
čisto estetsko korišćenje, kako je već rečeno, lika
veštice i ideja sa tim povezanim, preuzetih iz popu-
larne kulture u kojoj se očigledno dešava jedna trans-
formacija od negativne, ružne i zle veštice, u vešticu
koja je prijatne spoljašnosti i koja svoje moći koristi u
cilju dobrobiti kolektiviteta, ili bar koju kolektivitet ne
tretira kao opasnost.
Dodajmo tome još dva primera sa domaće estrade koji
pojam “veštica” uveliko pozitivno socijalno afirmišu.
Za Đorđa Balaševića teško da bi mogli da tvrdimo da
ima neki afinitet ka paganizmu ili magiji, čak bi mogli
da pretpostavimo na osnovu svega što se o njemu zna
u javnosti da mu je to verovatno potpuno strano.
Ipak njegova pesma Moja je draga veštica gradi sliku o
reči

Na slici: Frajle

“veštica” kao nečega veoma prihvatljivog i
intrigantnog. Slično je i sa Frajlama, sve popularnijom
novosadskom klubskom atrakcijom, koji su svojom
Veštičijom pesmom, slično Balaševiću, predstavili pojam
“veštice”, sa sasvim malo egzotične mistike kao
začinom, veoma romantično.
U svakom slučaju sve su to neke veoma zanimljive
promene u Srbiji u načinu razmišljanja i u prijem-
čivosti za neke motive koji su osnovi okultni. Dodajmo
tome da Srbijom i Crnom Gorom trenutno Isidora
Bjelica promoviše svoju modnu liniju ezoterične
odeće, ma šta to značilo. Ostaje da čekamo i da vidimo
kako će se takvi trendovi u Srbiji dalje razvijati...Na slici: Ulaz u Witch Bar u Beogradu sa karakteris-
tičnim veštičijim predmetima iz popularne kulture
(šešir i metla)

Okultna revija broj 1
100
Foto galerija
slika iz pagan/okult šopa u
Novom Sadu

Kralja Aleksandra 12 TC Pariski Magazin
Novi Sad, Srbija 21000

Phone 0637685145
Email buchanans1411@yahoo.com

Oruđa, pomagala, divinacijski pribor, sastoj-
ci za čarolije, statue bogova, knjige...


Okultna revija broj 1
101

Okultna revija broj 1
102
Magični prašci

Emina

Kad spravljate magični prašak vrlo je važno da
tijekom cijelog procesa, dakle skupljanja i pripravke
sastojaka, budete usredotočeni na ideju i svrhu praška.
U protivnom prašak neće imati moć. Koncentracija i
posvećenost onome što radimo važna je kod svakog
rituala.
S obradom prašaka morate početi u određenoj
mjesečevoj fazi koja odgovara svrsi prašaka. Ako niste
posve sigurni koji je astrološki period najpodobniji za
neki prašak najbolje je odabrati vrijeme punog mjeseca
kad su magične moći pojačane. Prašak spravljate na
nekom posvećenom mjestu, paleći svijeću
odgovarajuće boje i miris tamjana prema svrsi praška.
Mjesto i način pripreme prilagodite sebi. Svaka
vještica ima svoju tajnu spravljanja magičnih praškova
i napitaka. Otkrijte svoju.
Sastojke također prilagodite sebi i svojim
mogućnostima, odnosno koristite ono što vam je lako
dostupno. Umiješajte pepeo od tamjana u prašak i
zatim pohranite prašak do trenutka kada ga budete
trebali koristiti.

Prašak za novac

Koristite ga tako da ga trljate među dlanovima dok
obavljate telefonske razgovore s klijentima, kupcima i
ostalim poslovnim partnerima, odnosno kod svakog
razgovora u kojemu se može javiti novčano pitanje.
Pospite njime prag svoje kancelarije ili poslovne
zgrade u kojoj se želite zaposliti, pisma koja šaljete, a
koja su u vezi novih zaposlenja ili novih poslova, te
svoj novčanik. Poprašite ga po kućnim vratima.

Sastojci:
(jednaki omjer svih sastojaka):
cvijet anisa – svježe samljeven,
piskavica u prahu,
sjeme bijele gorčice

Prašak spravljate za večernjeg mjeseca, koristeći
tamjan s mirisom đumbira, zeleno kamenje i zelene
svijeće.

Prašak protiv duhova

Ovo je prašak koji štiti od neželjenih posjeta duhova i
sablasti. Najbolje ga je raditi za jutarnjeg mjeseca.
Sastojke za njega vrlo lako ćete pronaći u svakoj
trgovini.

Sastojci:
(jednaki omjer svih sastojaka):
sušeno lišće ružmarina samljeveno u prah,
morska sol,
češnjak u prahu
Kupka za poništenje uroka i
nepoželjnih energija

Emina

Ovu čaroliju koristite za riješavanje negativne energije,
loših dijela, uroka ili radi pročišćenja od bacanja
uroka.
U noći nakon punog mjeseca, prije odlaska na
spavanje upalite 13 bijelih svijeća. Napunite kadu
vrućom vodom (koliko možete podnjeti), dodajte
šalicu morske soli, jednu šaku kadulje, jednu šaku
lavande, i jednu šaku kamilice. Pomiješajte vodu, sol i
bilje u kadi. Skinite odjeću, kleknite ili sjednite ispred
kade i ponavljajte nekoliko puta:

Što je učinjeno, učinjeno je
Sada izgubljeno je.
Svako djelo loše
Neka se izbriše.
Obuzmi me, posveti,
Dušu očisti.
Ulazim u prostor sveti,
Duhove slavim.
U blaženstvu i miru boravim,
I radosna/radostan pročišćenje slavim.
Neka bude, neka bude, neka bude
Učinjeno je!

Uđite u kadu i pustite da vam voda očisti tijelo od
nečistoća, energija, uroka. Rukama tri puta zagrabite
vodu i polijte po čelu i glavi. Zamišljajte da vas voda
čisti i blagosilja. Ostanite u kadi dok se voda ne
ohladi. Ugasite svijeće i pođite na počinak.


NAPOMENA: U slučaju da ste izveli ritual koji želite
poništiti i ako je nekome naudio također koristite ovaj
oblik čarolije. Samo na kraju rituala dodajte rijeći
isprike i žaljenja za učinjenim. Ujutro će vas ponovno
prožeti osjećaj blagoslova.
Okultna revija broj 1
103

Herbalistika – pojam, osnove
i primjena bilja u magiji

Emina

Herbalistika se u prakticiranju magije koristi kao
najstariji, iskonski i najjednostavniji oblik. Pogodna je
za prakticiranje početniku i neizostavan je element
većine magijskih rituala.
Ova se grana u magiji pojavljuje kao prvotna i prvi se
puta primjenjuje od strane sjeverno američkih indi-
janskih plemena, prije dolaska civiliziranih ljudi sta-
rog svijeta. Indijanska plemena su vjerovala da svaka
stvar u prirodi (životinje, biljke, stijene) posjeduju
duh. Taj se ogranak kasnije proziva šamanizam (eng.
shamanism) i smatra se najranijim oblikom ljudske
religije na Zemlji, a njegov temelj proizlazi iz
animizma.
Nadalje iz tog se smjera kasnije razvijaju mnogobrojne
grane magije koje slave spoj duha i sveg zemaljskog
na Zemlji, a Zemlja se u njima uzima kao temeljno
božanstvo. U njima se slavi život, duh i energija
Zemlje i rađa se pojam elementalne magije.
Elementalna magija koja koristi rad sa pet elementa
uzima Zemlju kao polaznicu života, kao prvi i
najvažniji element koji se koristi u današnjoj
suvremenoj magiji i neo-paganizmu. Ti ogranci magije
koriste spoj duha i zemlje i taj spoj nazivaju
božanstvom – „Velikom Majkom Zemljom“ ili „Gaia-
om“. Sve neo-paganske tradicije vračaju se iskonskom
obliku, prirodnoj spiritualnosti, slavljenju Zemlje. U
njihovim je ritualima herbalistika redovno zastupljena.
svojstva koja se u današnjim ritualima redovno koriste
pojedinačno ili kao spoj više biljaka za prizivanje ili
pak poništavanje željenih energija.
Zbog njezine iznimne važnosti u prakticiranju magije
suvremena će vještica u svojoj zbirci pored knjige
sjenki držati knjigu sa opisanim magičnim svojstvi-ma
bilja. Ovdje ću detaljnije opisati taNa slici: Druidska redionica za magijsku upotrebu
bilja, Vels, 2007.
Na slici: Melani Kardvel, herbalista, na druidskoj
redionici za magijsku upotrebu bilja, Vels, 2007.

svojstva i iznijeti popis neizostavnog bilja u svijetu
magije. Ovo je razdoblje cvatnje mnogih biljaka, pa
usporedno možete stvarati i prikupljati vlastitu zbirku
koja će vam uvijek biti pri ruci.
Herbalistika dakle u modernoj i u staroj iskonskoj
magiji nije samo umijeće korištenja i poznavanja bilja,
već i doktrina i sredstvo koje se koristi kao poveznica
između fizičkog i spiritualnog svijeta i energija.
Svaka biljka osim ljekovitih (u nekim slučajevima
toksičnih), svojstava sadrži jedinstvenu energiju i
Većina magičnog bilja raste na našim područjima i nije
ih teško sakupiti, ako se znaju prepoznati. Potrudit ću
se dati što više potrebnih informacija da bi vam se
olakšao pronalazak i sakupljanje.
Zašto se bilje koristi u magiji?
Biljke se koriste u magiji iz razloga što svaka biljka
ima svoju vibraciju, svojstvo i energiju. Što to znači?
Biljke kao i ljudi imaju spol, planet koji njima vlada,
magični element koji je u njima zastupan, i često su
svete i posvećene Bogu ili Božici. U magiji taj pojam
poznat je pod nazivom korenspondiranje biljaka i
važan je element u magičnim ritualima. Uzgoj biljaka
u vlastitom vrtu daje veliku prednost, te unosi osobne
energije koje utječu na biljke. Biljka kao što je angelika,
anželika (eng. Angelica), dominirana je Suncem, dakle
posjedovat će svojstva Sunca i elementa vatre i
njezinom upotrebom u ritual će donositi moć Sunca i
energije i svojstva elementa Vatre, zajedno sa vašom
osobnom energijom.
Okultna revija broj 1
104
Magijsko ogledalo Ajtel Kohun

Magijsko ogledalo koje je koristila Ajtel Kohun relativno
skoro se bilo pojavilo na tržištu. Ajtel Kohun je bila
britanska slikarka nadrealista, imala je veza sa Zlatnom
Zorom i bila je OTO član, kasnije je ostala lojalna Kenetu
Grantu i bila član njegove New Isis Lože. Ogledalo koje je
koristila napravio je Frensis Kargig, aktivni druid, tako da je
i ogledalo veoma prilagođeno druidskoj simbolici. Ajtel
Kohun je i sama bila druid, tako da joj je ta simbolika bila
bliska. Ogledalo je držala umotano u originalnu čipkanu
tkaninu koja je sačuvana uz ogledalo. Tkaninu je vezivala sa
tri čvora, u skladu sa tri druidska čvora prisutna u dizajnu
okvira ogledala. Čvorovi su bili obmotani žutim kanapom
koji je ona zvala Um, skraćeno od "umbilicus". Kad je radila
radove vidovitosti sa tim ogledalom jedan kraj tog kanapa bi
obmotala oko grudi, drugi bi išao oko ogledala i zatim bio
obmotan oko njene glave, praveći tako magijsku vezu
izmedju nje i ogledala. Rad sa magijskim ogledalima je OTO
praksa koju je Rojs davao svojim članovima prvog stepena, a
ostala je sačuvana u švajcarskom OTO-u koji je do kraja os-
tao magijska organizacija. Cilj koji je trebalo da se postigne
bio je da članovi u ogledalu otkriju svoje "istinsko unutrašnje
sopstvo". Žuti kanap je naravno simbolična veza sa
astralnim telom i njegovim astralnim konopcem koji spaja
astralni dublet i fizičko telo. Definitivno moćan magijski
predmet jedne velike Majstorice koji je, po nekim
informacijama, prodat po ceni od 3000 britanskih funti.POTREBAN ALATI I PRIBOR
ZA RITUALE I ČAROLIJE
VEŠTICA

Različite veštičije tradicije koriste različita pomagala i
pribor. Tekst koji sledi bavi se tradicionalnim veštičijim
oruđima karakterističnim za tradicije kao što su garden-
rovska i aleksandrijska.

Veštičiji štap - najvažnije sredstvo čarolije, može biti
napravljen od najrazličitijih vrsta drveta kao što su: vrba,
oskoruša, imela, leska ili zova. Štap bi trebalo napraviti od
tankog stabla drveta, jednog inča u prečniku i dužine od
lakta do vrha kažiprsta. Dva inča srži izvaditi iz
unutrašnjosti pruta i šupljinu ispuniti komadom platna, po
kome je kanuto 3-5 kapi krvi, Krv mora poticati od palca koji
se ubode potpuno novom iglom. Vrh pruta tada zatvoriti
voskom. Pentagram i magijsko ime veštice se iscrta ili
izgravira na prutu, koji se tada posvećuje, vodom, vatrom,
vinom, uljem i tri puta se šapne u prut ime boga i božan-
skog. Ove supstance predstavljaju 4 elementa.
Atame - Veštičiji nož sa crnom drškom. Koristi se za
otvaranje kruga. Atame nož i bodež se koriste za izvodjenje
svih magijskih rituala i podvrgavanja oslobođenih demona i
duhova.Okultna revija broj 1
105
Bič - drška biča je od breze, a 4 remena su od kože. Ova
sprava se koristi za obred uvođenja i simbol je snage i
dominacije. To je oružje Rogatog boga veštica i vrlo je važan
u osnovnim ceremonijama.Na slici: Bič ritualno korišten u New Forest Kovenu
kojem je pripadao i Gardner


Pentakl - simbol elementa zemlje, pravi se od kružnog
komada drveta obično oko 7 inča u prečniku, sa urezanim ili
iscrtanim pentagramom. Takodje se može napraviti od bak-
ra ili bronze.
Oltar - posvećeno mesto ili predmet na kojem stoje ritualni
instrumeni koji se koriste u magijskom krugu.


Pehar - posuda koja se koristi za vino koje se nudi
bogovima. Obično je napravljena od metala i ispuni se vi-
nom i voćem.
Okultna revija broj 1
106
Kadionica/gorionik - koristi se za gorenje tamjana i za
ohrabrivanje i pružanje dobrodošlica dobrim bićima, kao i
za teranje rđavih.

Bolin - veštičji nož sa belom drškom, koristi se za spravljanje
drugih instrumenata, urezivanje pentagrama na sveće i dr.
Može se koristiti samo izvan magijskog kruga.

Kotao - najčešće od čelika. Može biti i običan lonac za
kuvanje u kome se na ognjištu priprema hrana ili piće za
obrede.
Uže - magijsko dvostruko uže, napravljeno od vlakana
crvene vune ili traka. Pleteno je tako da čini omču, petlju na
jednom kraju, čime predstavlja ženski aspekt. Drugi kraj je
ostavljen slobodan da predstavlja muški aspekt. Obmotati
uže oko vaše glave i napraviti čvor, nastaviti oko grudi i
vezati čvor, zatim, oko bokova, pa vezati čvor, onda oko
kolena, pa vezati čvor, onda obmotati oko stopala, pa opet
vezati čvor. Uže bi trebalo bi da bude dugačko 9 stopa. Ovo
uže se nosi oko struka za vreme svih obreda i koristi se u
činima spajanja. Koristi se da spoji snagu stvaranja materi-
jalne osnove neophodne da ojača vašu volju. Oviti uže oko
vas, prolazeći muškim krajem (kraj užeta koji simbolizuje
muški princip) , kroz omču (žensku), i pričvrstiti.

Steng - pravougaoni komad drveta od oskoruše ili planin-
skog jasena, sa račvama na jednom kraju , koji se u stara
vremena koristio kao građa. Kraća verzija se koristila za
udaranje ritma prilikom igara u krugu.

Otvaranje kruga i prizivanje Kula
Stražara

Emina

Potreban alat:

Atame ili magijski štap,
Voda pomešana sa solju (pročišćena voda).

Pre rada morate pročistiti ritualni prostor. Uzmite posudu sa
slanom vodom i okrenite se prema Istoku. Pošpricajte vodu
prstima i recite "Pročišćavam ovaj prostor da bude spreman
za Veliku Boginju i Velikog Boga". Ponovite to na svim
stranama sveta (jug, zapad i sever).
Okultna revija broj 1
107
Nacrtajte krug ili ga zamislite oko oltara. Stanite na istočnu
stranu sa atameom u desnoj ruci (ako ste dešnjak) uperenim
ka zemlji.Vizuelišite zrak zelenog svetla kako izbija iz vaseg
atamea. Napravite tri kruga vizuelišuci kako vaš zrak
postaje krug oko oltara i na kraju kugla unutar koje se
nalazite.
Kada ste zavrsili , kleknite ispred oltara i recite "Blagosloven
bio krug koji štiti mene i moj rad."
Kada želite zatvoriti krug nakon magijskog rada, učinite to
na potpuno suprotan način od otvaranja kruga.
Prizivanje Kula Stražara
Jednom kada ste otvorili krug možete prizvati elementalne
duhove kako bi prisustvovali vašem ritualu. To nije
neophodno, ali će vašu magiju ili ceremoniju osnažiti. Ako
to odlučite da uradite, onda to morate učiniti pravilnim
redosledom.

1. Okrenuti se ka istoku , stati u položaj Velike Boginje
(Poput znaka "X") sa rukama visoko uzdignutim i sa
magijskim štapom u desnoj ruci (ako ste dešnjak) i
recite:"Pozivam čuvare Kule istoka , silina i inteligencija
vazduha, dođite i blagoslovite moju magiju (ceremoniju,
čaroliju ... zavisno od toga koji je cilj operacije koja se izvodi)
svojim moćima". Mora se vizuelisati nešto poput vazdušnog
vrtloga ili tornada kako se približava sa istoka, dok se ne
zaustavi i ostane na istočnoj strani kruga. Tada bi trebalo
kleknuti i nacrtati prizivni pentagram..

2. Okrenuti se ka jugu, stati u položaj Velike Boginje (Poput
znaka "X") sa rukama visoko uzdignutim i sa magijskim
štapom u desnoj ruci (ako ste dešnjak) i reći:”Pozivam
čuvare Kule juga , silina vatre i promena, dođite i
blagoslovite moju ceremoniju svojim moćima". Mora se
vizuelisati nešto poput vatrene kugle ili nečeg sličnog ako
više odgovara, kako se približava sa juga, te staje i ostaje na
južnoj strani kruga. Kleknuti i nacrtati prizivni pentagram.

3.Okrenuti se ka Zapadu , stati u položaj Velike Boginje
(Poput znaka "X") sa rukama visoko uzdignutim i sa
magijskim štapom u desnoj ruci (ako ste dešnjak) i reći:
”Pozivam čuvare Kule zapada, silina vode i ljubavi, dođite i
blagoslovite moju čaroliju svojim moćima". Mora se
vizualisati nesto poput kiše, ili nečeg sličnog ako više
odgovara, kako se približava sa zapada te staje i ostaje na
zapadnoj strani kruga. Kleknuti i nacrtati prizivni
pentagram.

4.Okrenuti se ka Severu , stati u položaj Velike Boginje
(Poput znaka "X") rukama visoko uzdignutim sa magijskim
štapom u desnoj ruci (ako ste dešnjak) i reći:”Pozivam
čuvare Kule severa , silina zemlje i materijalnih vrednosti,
dođite i blagoslovite moju čaroliju svojom snagom i
moćima". Mora se vizualisati nešto poput stene,ili nečeg
sličnog ako više odgovara, kako se približava sa severa te
staje i ostaje na severnoj strani kruga. Kleknuti i nacrtati
prizivni pentagram.

Kada je to gotovo , može se započeti sa čarolijom.
Kada se završi sa čarolijom , moraju se otpustiti čuvari Kula
i zahvaliti im se na pomoci. Učiniti to na tačno suprotan
način od onog na koji su pozvani.To znači...
Okrenuti se ka Severu i stati u položaj Velike Boginje.
Nacrtati terajući pentagram i reći: "Hvala vam što ste
prisustvovali ovom ritualu, idite u miru." Vizuelizacija je i
ovde bitna i zato ih treba zamisliti kako se udaljuju od kruga
odlaze, svaki na svoju stranu. Učinite to isto na zapadu, jugu
i istoku, uz odgovarajuće promene u tekstu i invokacijama,
zavisno o kojoj strani sveta se radi. Ne bi trebalo zaboraviti
da im se zahvali!Na slici: Aleks Senders u magijskom krugu

Veštičije tradicije:
Gardnerova wicca

Emina

Nakon povlačenja zadnjih zastarjelih zakona protiv vještica
1951., ponovo se počinje javljati interes za stare religije, a
posebice vještičarenje. Gerald Brousseau Gardner, kasnije te
godine postaje direktor novootvorenog "Muzeja Magije i
Vještičarstva" ("Museum of Magic and Witchcraft") -
Castletown, Isle of Man. Gardner počinje uspostavljati
kovene, koristeći bazu ideja i rituala sabranih u njegovom
djelu "High Magic’s Aid" 1949.
1953. Gardner u svoj koven inicira Doreen Valiente. Doreen
pomaže Gardneru oblikovati strukturu kovena, ispravljajući
i prilagođavajući njegovu "Knjigu Sjenki". Tako je
uspostavljena nova tradicija – Gardnerova Wicca.
Gardner i Doreen su bili pod velikim utjecajem učenja
Charlesa Godfreya Lelanda, te kroz vrijeme tradicija popri-
ma elemente talijanskog vještičarstva. Famozna knjiga
Doreen "Charge of the Goddess", jasno je inspirirana njego-
vim djelom.
Ostali aspekti tradicije poprimljeni pod utjecajem
Lelandovog pogleda na talijansko vještičarstvo su rad i
okupljanje za vrijeme punog mjeseca, slavljenje združenja
Božice i Boga, rituali blagoslova torte i vina, i nagost u
ritualima.
Danas je tradicija uglavnom bazirana na radu u kovenima i
strogo slijedi put, hijerarhijsku strukturu neprikladnu praksi
Okultna revija broj 1
108
samotnica. Gardnerovi koveni današnjice ostaju vjerni sta-
rim vrijednostima prisege tajnosti, i novi inicijati obvezni su
izvršiti prisegu tajnosti prilikom inicijacije. Zašto garden-
rijanci drže svoje rituale I kovensku praksu tajnom neinici-
jatima? Budući da je jedan od najvažnijih aspekata tradicije
razumijevanje kroz iskustvo, na ovaj način svakom inicijatu
je dana prilika da za sebe istraži što znači korištenje osnov-
nog “jezika” tradicije i otkrije prirodu misterija.
Ponovni ulazak

Kada se vračate u krug idite istim putem kojim ste izašli i
zatvorite vrata ili linije ponovnim spajanjem. Izvorno su
bačena tri kruga: jedan nožem, drugi posoljenom vodom,
treći incensom..
Da bi završili podižete nož i pečatite krug praveći
pentagram. Poljubite oštricu noža i vratite se na mjesto.
Gardnerovi principi misterija koji uključuju wiccanske svje-
tonazore, ontologiju i etiku, mogu se kategorizirati na slije-
deće:
Jednom kada magijski rad započne krug se ne bi smio
prekidati.

Stožac moći

- Inicijacija i prisega tajnosti pred bogovima
Svi imamo moći unutar naših tijela. To je ista moć koja se
koristi za iscjeljivanje i može se vidjeti u obliku aure koja
može micati nežive objekte – telekineza, koja vam
omogućava da vidite stvari u kristalnoj kugli ili tarot
kartama. To je vrlo impresivna moć i može promjeniti vaš
život.
- Misterij Božice i Boga
- Snaga elementarnih čuvara
- Reinkarnacija
- Magija i vještičje moči
- Zakon trostrukog povratka
- Wiccanski savjet
Kada god činite magiju, osigurajte se da budete neometani.
Svu energiju, koncentraciju i snagu stavljat ćete u posao koji
radite. To ne možete postići ako brinete da će vas netko
otkriti, da će telefon zvoniti. Osigurajte se.
- Krug moči
- Kolo godine

Tradicija je usmjerena na svoju zajednicu i veliki značaj
pridaje vođenju i poštovanju naspram svih osjetljivih bića na
putu ka duhovnoj zrelosti. Vjerovanje da vještica ne može
biti samotnica također je odraz ideje da osobni rast,
intelektualni i duhovni zavisi od utjecaja okruženja i ljudi
oko nas.

Glazba i ples

Jedan od načina da postignete i dovedete određeni stupanj
energije u krug, je glazba. Većina plesova i glazbe u krugu
počinje polako i postupno se razvija sve brže i brže. Glazba i
ritam mogu učiniti da vam krv jurne kroz vene. Možete
osjećati toplinu što znači da je kontakt energija uspostavljen.
Što pjevati? Ne nešto poput mambo-jumbo, ili riječi koje ne
razumijete. Bolje da su riječi jednostavne i razumljive. Činite
magiju za zarađivanje novca? Pjevajte onda o novcu:


MAGIČNI KRUG
„ Gospodaru i gospodarice, ja sam vaša vještica. Usrećite
me. Donesite mi bogatstvo.” Emina
Može se činiti zemaljskim i nemističnim, ali je puno lakše u
to unijeti osjećaje i to zapamtiti, nego nešto poput: lamah,
bašus, karbajski, sabalos…

(Razrađeno prema G. Gardneru i R. Bucklandu)


Zapamtite: jednostavnost i ritam.
Kada se spremate izvesti ritual krug mora biti bačen i
posvećen pažljivije nego inače. Pobrinite se da vršak
ritualnog noža ili mača slijedi pravilnu liniju kruga – tj. da
krug bude što pravilnije izrezan. Za ovo možete koristiti
kredu da bi pravilno obilježili krug – što je prostom rukom
nemoguće napraviti.

Osjećaj/emocija

Osjećaj je vjerojatno najjači pojedinačni element u magijskoj
praksi. Dobijte jasnu sliku u svom umu o onome što želite
učiniti. Razmišljajte o krajnjem rezultatu. Npr:
Pretpostavimo da želite napisati najprodavaniji roman. Ne
razmišljajte o sebi kao da stvarno pišete roman. Radije
razmišljajte o romanu koji je već napisan (s vaše strane
naravno), prihvaćen i izdan i vizualizirajte, u svojim
mislima, završenu knjigu. Vizualizirajte ju u tvrdom uvezu
ili u mekom u knjižarama. Ne gledajte stvar u nastajanju –
gledajte ju dovršenu.
Osoba koja baca krug mora usmjeriti što više energije kroz
nož (ako se koristi) ili kažiprst desne ruke. Bitno je detaljno
napraviti prskanje i kađenje incensom. Također rad se
prilagođava krugu Esbata ili fazi mjeseca, nakon čega slijede
kolači, vino ili pivo. Za vrijeme uzimanja hrane razmišlja se
(ili raspravlja ako je u pitanju grupa) kako će se obred
izvršiti. Krug se nakon toga još jednom učvršćuje slanjem
energije u nož. Na samom početku koncentrirajte se na slijed
rituala.Ulazak i izlazak

Za vrijeme rituala krug ne bi trebao biti prekinut. U nuždi
krug je moguće napustiti i vratiti se, premda se izlazak i
ponovni ulazak u tom slučaju moraju raditi krajnje pažljivo.
Napuštanje kruga
S nožem u ruci na istoku kruga izrezuju se vrata (pokret kao
da se reže kroz linije kruga), prvo sa desne, a onda sa lijeve
strane. Zatim se izlazi između linija. Neki vješci počinju s
rezom na tlu i penju se do pune visine, u luku, a zatim se
spuštaju dolje do tla na drugoj strani – kao da izrezuju
velika vrata. Ovo nije potrebno, dovoljno je da se izreže
linija kruga. Nakon izlaska krug se privremeno zatvara iza
sebe.

Okultna revija broj 1
109

Vendi Rul, Veštica sa gitarom
Vendy Rul je australijska veštica i muzičar. Rodjena je u
Sidneju 1967. godine i danas je jedan od vodećih i
najpopularnijih eksponenata paganske i veštičije muzike.
Tako Fiona Horn u svojoj knjizi Pop! goes the witch (2004.,
izdavač: The Disinformation Company) ide čak toliko daleko
da Vendi smatra živom Boginjom i jednom od
najtalentovanijih veštica na muzičkoj pozornici u svetu. No,
Vendi nema publiku samo među modernim vešticama i
paganima o čemu svedoči i Rejven Digitalis koji je u svojoj
knjizi Goth Craft: The Magickal Side of Dark Culture (2007.
izdavač Lewellyn) tretira kao deo gothic i dark scene.
Vendi je pevala od malena, a sa petnaest godina počela je da
uzima privatne časove klasičnog pevanja. To je odvelo u
džez vode tako da je sa 20 godina, dok je na univerzitetu
studirala dramu i literaturu, osnovala džez trio Wendy and
the Flyboys sa kojim je nastupala po lokalnim klubovima u
Melburnu. Po završetku studija Vendi je pevala u nekoliko
rok bendova i produbljivala svoj interes za okultno
proučavajući tarot i astrologiju. Sa veštičarstvom je došla u
dodir nakon upoznavanja sa svojim suprugom, koji će joj
biti velika podrška i u duhovnom i u profesionalnom smislu.
Trudnoća i rođenje sina 1992. godine Vendi su definitivno
usmerili na put Boginje. Paralelno sa praktikovanjem
veštičarstva, Wendi je pisala i pesme za svoj prvi album,
svaka je bila inspirisana po jednom velikom arkanom tarota,
no trebalo je vremena da to sazri i realizuje se. Otprilike u to
vreme upoznala je Rejčel Semjuel, Engleskinju koja je svirala
čelo, tako da su zajedno osnovale rok grupu The Raven, koja
je kasnije promenila ime u The Howl. Grupa se raspala 1995.
a Vendy i Rejčel su skupa sa Kreg Petersonom počele da
nastupaju po klubovima u Melburnu i istovremeno krenuli
su da snimaju i album koji je izašao 1996. godine pod
nazivom Zero. Album, pun paganske i veštičije simbolike,
bio je veoma dobro primljen, pa čak i poređen sa albumima
izvodjača kao što su Enya, Clannad i Cocteau Twins. Sledeće
godine izlazi Continental Isolation, ostvarenje sa remiksima i
sa dve nove pesme, kao i Wendy Rule Live na kojem je bio
snimak koncerta održanog 1997. u Continental Cafeu u
Melburnu. Sledeći album nazvan Deity izašao je 1998. i bavio
se Trostrukom Boginjom, a inspiracija za tekstove je u
najvećoj meri bila pronađena u grčkoj mitologiji. Sve je to
pratio raskošan zvuk čela, violine i perkusija.
Vendi se sledeće godine vraća onome za šta se i školovala.
Naime u Univerzittskom teatru Melburna postavila je
Okultna revija broj 1
110


dramu Underworld u kojoj je kroz muziku, ritual i poeziju
obradila motiv sumerske Boginje Inane koja silazi u
podzemlje.
Nakon te predstave budući da im se priključio i Sajmon
Dikson koji je zvuk obogatio diđeriduom i đembom, trio je
proširen u kvarter i bend je od tada nastupa pod imenom
The Wendy Rule and the Parallel Dream. U toj postavi je i 2000.
snimljen i album World Between Worlds.
Od januara 2001. Wendy započinje samostalnu muzičku
karijeru, te odlazi na turneju po Americi i Evropi. Album The
Lotus Eaters joj izlazi 2003., a 2005. zajedno sa američkim new
age pijanistom, duboko inspirisanim keltskim zvukom,
Gerijem Stedlerom izdaje album Deep within a Faerie Forest.Na slici: Vendi Rul u svom privatnom svetilištu

Izmedju ta dva albuma Vendi se na kratko vratila džez
korenima i izdala album A Night of Jazz na kojem je snimak
džez koncerta koji je ona održala 2003. u Melburnu. Album
koji je usledio nakon tih izdanja bio je The Wolf Sky, izašao je
2006., sa temom šamanskog putovanja, a na kojem je
otvarajuća kompozicija po temi bila invokacija 4 elementa.
Album koji je izašao godinu dana kasnije, u neku ruku
osmišljen kao zvučna podloga za ritualni i meditativni rad,
nadovezao se na tu uvodnu invokaciju budući da mu tema i
jesu bila 4 elementa, te je tako i nazvan, Meditations on the 4
Elements, a predstavljao je kombinaciju recitovanja poezije i
zvukova čela i vibrafona u pozadini. 2010. izlazi njen za sda
poslednji album Guided by Venus na kojem se vratila svom
starom zvuku.
Sem toga što je, budući da nastupa na raznim paganskim i
veštičijim festivalima, muzičar na neprestanoj svetskoj
turneji, Vendy Rul nikad nije prestala da bude i praktikujuća
veštica. Šta više, s vremena na vreme podučava male grupe
onih koji bi želeli da počnu i sami time da se bave, a zadnji
put je primala prijave za nove članove u avgustu 2010.


Liza Til, čarobni glas ženske
duhovnosti

Liza Til, vizionarska umetnica i ceremonijalna pevačica, više
od dvadeset godina je jedan od najpopularnijih izvođača
isceljujućih pesama i napeva u neopaganizmu i, naročto u
takozvanom pokretu ženske duhovnosti. Po zanimanju
holistički iscelitelj, po duhovnoj edukaciji svestrana, jer je
učila obožavanje Boginje od raznih Gurua, Lama i šamana ,
a po zaredjenju Sveštenica Brigid i Kuan Jin u The Felowship
of Isis. Astrolog je, bavi se tarotom i interpretacijom snova, a
i muzika joj tako raznolika. Muzički je duboko u američkoj
folk muzici, odakle preispituje razne svetske muzičke
tradicije koje se dotiču Boginje i njenog obožavanja. Za svoju
muziku kaže da izvire iz njenog vlastitog iskustva
obožavanja Boginje, te da je pravljena da bude šamanistička
isceljujuća muzika. U mnogim svetskim ženskim krugovima
tako se i koristi, tako da ako vas interesuje ženska duhov-
nost obratite pažnju na nju.


Okultna revija broj 1
111
Witch Mark,
rokeri u Wicca kovenu


Na slici: Thelema

Witch Mark su veštičiji rok bend sa Floride. Da nije u
pitanju marketinški trik kojem pribegavaju mnogi slični
rok bendovi čvršćeg zvuka svedoči člinjenica da su svi
članovi inicirani u gardnerovsku Wiccu, a Manun i The-
lema, koji i vode bend su oboje po 16 godina u Wicci,
gardnerovski su sveštenik i sveštenica 3º i vode koven
Path of the Sacred Pentacle. Muzika im je malo čvršći rok,
imaju dva albuma, a za sve dalje informacije vredi posetiti
njihov sajt na adresi:
http://www.witchsmark.com


Damh the Bard, moderni
druid u džinsu

U našem predstavljanju paganske i neopaganske kulture
odlučili smo se za jednu od natprosečnih ličnosti na toj
sceni. U pitanju je Dejv Smit koji nastupa pod imenom
Damh the Bard (što je velški oblik pisanja njegovog imena).
Irski folk je učio da svira od osme godine, a od jedaneste je
nastupao po irskim pabovima. Tokom devedesetih je treni-
ran za barda, poetu i pripovedača u The Order of Bards,
Ovates and Druids, jednoj od većih i cenjenijih druidskih
internacionalnih organizacija. Tada je i formirao bend The
Spiral Castle koji je nastupao sa Robinom Vilijamsonom,
jednim od originalnih članova poznatog avangardnog
benda Incredible String Band. Nastupali su na mnogim pa-
ganskim festivalima, uključujući i nastup na The Pagan
Federation International konferenciji pred 1500 ljudi. Od
2000-te započeo je solo karijeru albumom Herne’s App-
rentice koji je dobio jako dobre kritike. Usledili su albumi
The Hills they are Hollow, Spirit of Albion, The Cauldron Born,
Tales from the Crow Man i As Nature Intended inspirisani
tematikom drevnih mitova i legendi Britanije i Irske, od
britanskih i irskih folklornih običaja, preko Kralja Artura,
pa do Taliesina i Mabinoginona.
Dejv Smit je tako kroz muziku nastavio druidsku tradiciju
bardova i pripovedača, nastupima ne samo po Britaniji i
Irskoj već i po kontinentalnoj Evropi, Americi i Australiji
gde su počeli da ga zovu da svira na paganskim
festivalima. Prošle godine je i iniciran kao novi Pendragon
u The Order of Bards, Ovates and Druids, što ga je učinilo
jednim od vodećih druida u Britaniji.
Muzika Damh the Bard je vrhunski britanski folk, čiji
kvalitet nije prepoznat i priznat samo u paganskom
okruženju, već i šire od strane magazina i medija koji prate
folk scenu gde je čak nazivan i plesnom folk verzijom
Dejvida Gilmora iz Pink Floyd.
Kada se tako spoje izvanredni kvaltet izvodjenja i tematika
kako inspirisana paganskim nasledjem, tako i prezen-
tovana od strane nekoga ko je veoma iskusan i angažovan
na internacionalnoj paganskoj sceni, onda to zvući kao do-
bitna kombinacija onima koji već jesu deo te scene. Pagan-
ski festivali su u regionu još uvek prilično nerealna ideja ta-
ko da je teško da ćemo Dejva Smita videti i u ovim kraje-
vima, tako da nam za sada ostaju njegovi albumi koje je la-
ko pronaći na internetu i poručiti, a za sve dalje informacije
može se posetiti nejgov sajt koji se nalazi na adresi:

http://www.paganmusic.co.uk/


Okultna revija broj 1
112
The Felloswhip of Isis: u
naručju Boginje Majke

Božidar Mićić

(Tekst je objavljen u časopisu Tajne sredinom '90-tih. Ovde se
prenosi uz dozvolu autora, pri čemu su uz tekst dodane neke
ilustracije koje se nisu nalazile uz objavljeni tekst. Za sve promenei
vezane za The Fellowship of Isis nastale od vremena pisanja ovog
teksta konsultujte njihove sajtove na adresama:
www.fellowshipofisis.com i http://www.thecircleofisis.com/)

Mala, u krečnjaku izrezbarena, figurica Boginje, nađena
blizu Vilendorfa u Austriji, predstavlja jedan od najstarijih
religijskih predmeta poznatih savremenoj nauci. Starost te
figure, koju su arheolozi veoma brzo nazvali Vilendorfskom
Venerom, procenjuje se na oko 28000 godina. Sem ovog
arheološkog nalaza, postoji još mnogo dokaza, doduše
mlađih, ali zato ne imanje ubedljivih, da su prastanovnici
Evrope obožavali Boginju majku od koje je, po njihovom
verovanju, dolazilo sve što postoji, uključujući i čudo
rođenja, smrti i ponovnog rođenja ...
Rimljani su, za vreme širenja uticaja rane rimske crkve,
počeli da rečju pagani nazivaju seosko stanovništvo koje je i
dalje praktikovalo prehrišćanske običaje i poštovalo drevna
božanstva, na čijem se čelu nalazila Velika Boginja. Mat-
rijarhalna religija drevne Evrope je tokom narednih vekova
preživela u folklornim običajima, druidskom kultu, kao i
među srednjovekovnim vešticama, koje je inkvizicija, u želji
da potpuno zatre prehrišćansku politeističku religiju Evro-
pe, lažno optužila za praktikovanje antihrišćanstva u naj-
vulgarnijem obliku.
Največi broj onih, koji u današnje vreme sebe nazivaju
paganima, koriste tu reč kao generalni izraz koji označava
pripadnike narodne religije, uglavnom politeističke, zasno-
vane na poštovanju prirode i Velike Boginje. Kako u moder-
nom paganizmu ne postoje formalna struktura i hijerarhija,
bar ne u onom smislu kako je to uobičajeno u religijama kao
što su judaizam, hrišćanstvo ili, pak, islam, današnji pagani
deluju organizovani u relativno male grupe. Takve grupe se,
međutim, veoma često udružuju u velike federacije takvih
zajednica poput The Covenant of the Goddess, The National
Alliance of Pantheists, The Pagan Spirit Alliance, The Pagan
Anti-Defamation League, ili pak The Pagan Federation.
The Fellowship of Isis, jedna od najcenjenijih i najznačajnih
internacionalnih paganskih organizacija, svoje sedište ima u
Irskoj. Ovu organizaciju, koja ima više od 12000 članova iz
više od 80 različitih zemalja, osnovali su Lorens i Pamela
Durdin-Robertson, skupa sa Olivijom Robertson u svome
porodičnom zamku u Klonegalu.
Suštinski ciljevi ove religijske zajednice su izneti u njenom
manifestu, gde je navedeno da je organizacija osnovana sa
tendencijom da odgovori na pitanja poput „Kako se inicirati
u misterije Boginje?", „Kako doživeti blizak kontakt sa
njom?", „Gde se nalaze njeni najbliži hramovi i posvećenici?"
i sl. U manifestu je takođe navedeno da je članstvo otvoreno
za pripadnike svih religija, duhovnih tradicija i rasa, dok je
članovima ostavljena sloboda da i dalje ostanu verni religiji
koju.slede.
Okultna revija broj 1
113
To znači da svako, ko u bilo kojem obliku poštuje Boginju,
može da postane član ove organizacije tako da se u njoj
pored veštica, koje čine najveći deo članstva, mogu sresti i
kabalisti koji priznaju princip Šekinah, gnostici koji slave
Sofiju, budisti koji mantraju u čast tibetanske Tare, telemiti
koji prizivaju Nuit, pa čak i hrišćani privrženi kultu
Bogorodice. U istom dokumentu se takođe navodi i da
rituali i liturgije The Fellowship of Isis striktno isključuju bilo
kakav oblik prinošenja krvnih žrtava, kao i to da organi-
zacija ne ohrabruje asketizam.
Zajednice u koje se udružuju članovi koji žive na istoj
teritoriji nazivaju se iseumi. Svaki iseum ima svoju
sopstvenu magiju i svoj specifičan oblik delovanja, čiji su
ciljevi obično određeni božanstvom kojem je taj iseum
posvećen. Tako, na primer, članovi koji svoju karmu čiste
kroz ekološke aktivnosti biraju keltsku boginju Keridven za
pokrovitelja svoga iseuma, dok je izbor okultista obično
boginja Nuit.
Linija sveštenstva koja egzistira u okviru The Fellowship of
Isis vodi poreklo, po predanju, od egipatske princeze Skote
koja je zajedno sa svojim suprugom Neleom u davnoj proš-
losti napustila Egipat i došla na sever Evrope. Svešteničke ti-
tule se, po tradiciji, prenose naslednim putem, ali i ritualom
ordinacije. Sve sveštenice i svi sveštenici imaju ovlaščenje da
izvode blagosiljanja dece, ritualna venčanja, kao i posmrtne
obrede. Pored sveštenstva u The Fellowship of Isis postoje i
takozvani hijerofanti. Oni, baš kao i u drevna vremena, pre-
dstavljaju osobe koje pomažu novopridošlim članovima i
vode ih ka samospoznaji. Naime, The Fellowship of Isis svo-
jim članovima omogućuje pohađanje autentičnog kursa
samorazvoja, koji se sastoji od 32 radna stepena i 33. koji
predstavlja spontano mistično buđenje.
Ovaj kurs je zasnovan na 33 unakrsno raspoređene tačke,
koje nastaju tako što osmokraka zvezda boginje Ištar biva
podeljena četvorostrukim namotajem zmajolike boginje Tia-
mat. Rituali na kojima je ovaj kurs zasnovan uključuju obre-
de preporađanja (što je istovremeno i inicijacija u The Fellow-
ship of Isis, ordinacije i venčanja, pet ceremonija elemenata,
12 planetarnih inicijacija i 12 rituala Zodijaka. Trideset treći
stepen, kao i svi naredni, nije vezan za neki specifičan ritual
ili tehniku, već se dobija incijacijom koja direktno dolazi od
božanstva.
Ovako koncipiran kosmički dijagram ilustruje izviranje
života iz božanske materice, ali i put povratka u nju. Spiralni
namotaj i boginje Tiamat vezani su za prostor i za širenje, za
put opšte svesnosti. Četiri namotaja simbolišu eteričnu,
astralnu, spiritualnu i božansku sferu u čijem se središtu
nalazi božanska materica, izvor celokupne kreacije. Ova
gradacija je suptilna poput duge. Osmokraka zvezda boginje
Ištar se odnosi na vreme i na dimenzije čijim sažimanjem se
dolazi do prosvetljenja. Osmokraka zvezda boginje Ištar je,
takođe, povezana i sa sedam kosmičkih zraka za koje se, po
okultnom učenju, smatra da polaze iz sazvežđa Velikog
medveda. Po dolasku do našeg Sunčevog sistema preuzima
ih Solarni Logos koji ih dalje predaje u nadležnost sedam
planetarnih gospodara.
Iako su ritualne tehnike, The Fellowship of Isis u dobroj meri
zasnovane na Zodijaku, naučna validnost astrologije nije od
velike važnosti i nema mnogo uticaja na ovaj oblik
intuitivnog samoprobuđenja. Horoskop, sagledan sa takvog
stanovišta, treba da bude viđen kao svojevrsna mandala koja
predstavlja veoma upotrebljivu mapu, koja vodi ka
prosvetljenju i koju treba tumačiti u skladu sa simboličnim
jezikom predaka. To znači da zodijački ritual Riba donosi
život na Zemlji prezentovan boginjom Izidom u zodijačkoj
neuobličenu kreaciju kroz kazan boginje Keridven, dok je
dok je život na Zemlji prezentovan boginjom Izidom u


konstelaciji Bika. Razvoj mišljenja je inspirisan Artemidom i
Apolom u kući Blizanaca, u Raku se putem Tiamat i
Marduka ostvaruje kontrola zmaja koji simboliše podsvesne
instinkte, a upotrebom strasti se ovladava u Lavu uz pomoć
egipatske boginje Sekmet. U Vagi boginja Dana daruje du-
hovnost, a kinesko žensko božanstvo Kvan Jin svojim tera-
zijama balansira racionalno mišljenje i osećanja. Škorpija
donosi aktiviranje vatrene energije kundalini koja se potom,
uz pomoć Brunhilde, transformiše u Strelcu. U Vodoliji se,
konačno, uz pomoć boginje Junone na sva živa bića iziivaju
vode duha, najviše Sofije.
U studijskim materijalima The Felowship of Isis se ovako
raspoređeni stepeni često porede sa simboličnim drvetom ži-
vota drevnog Vavilona, čije se korenje širi kroz podzemni
svet boginje Alat, dok se deblo sa svoje dvadeset i dve grane
uzdiže kroz nebesa. Blještavo zračenje teče kroz grane koje
nose zvezdane konstatacije poput cvetova. Njihovi plodovi
jesu sedam svetih planeta, kao i Sunce, Mesec i Zemlja. Na
samom vrhu drveta sija zvezda Ištar.
Tok The Fellowship of Isis inicijacije može se ilustrovati hipo-
tetičnim primerom žene srednjih godina koja želi da sledi
duhovni put boginje. Ona prolazi kroz ritual pre porađanja i
ceremoniju ordinacije prilikom koje je izabrala da bude sveš-
tenica Artemide. Zatim igra ulogu Persefone u njenim mis-
terijama. Zbog svoga interesovanja za reinkarnaciju izvodi
rituale povezane sa magijom vremena i menama meseca.
Oseća se privučena mitom o Atlantidi i, iz toga razloga, izu-
čava magiju boga Neptuna i boginje Ngame. Želi da
pomogne i drugima da postignu harmoniju kroz kontem-
placiju i stoga bira da se usavrši u zodijačkoj misteriji Vage i
boginje Kvan Jin. Na ovaj način ova žena, posle višego-
dišnjeg rada, postiže sedmi stepen obuke unutar The Fellow-
ship of Isis i uspešno vodi grupu specijalizovanu za transne
radove i vraćanje u prošle živote putem regresije.
Tokom izvođenja The Fellowship of Isis rituala dešavaju se
različite vrste iskustava. Tako, na primer, osobe koje su proš-
le obred ordinacije često izveštavaju da su, prilikom prema-
zivanja čela svetim uljem, u tom predelu osećali snažno tre-
perenje nakon čega bi usledio snažan osećaj energetskog
protoka kroz celo telo. Sem toga, ponekad se dešavaju i spo-
ntane astralne projekcije, kao i neočekivana vraćanja u pro-
šle živote.
Česti su i izveštaji po kojima su oni, koji su izvodili izvesne
rituale, nakon njih postajali svesni da su stupili u kontakt sa
jednom vrstom duhova koji se u veštičarstvu nazivaju fami-
lijarima. Kontakti sa ovakvim duhovima su veoma plod-
onosni, jer oni osobe koje su sa njima u komunikaciji podu-
čavaju magiji i pomažu im u spiritualnom napredovanju na
raz-ne metafizičke.načine.
Za zodijačke rituale je karakteristično da su oni pogodni
da nekoga dovedu u transno stanje. Za razliku od klasične
definicije transa, posle kojeg se gubi sećanje na doživljeno,
Okultna revija broj 1
114

transevi koji nastaju kao posledica The Fellowship of Isis
rituala omogućuju
naknadnu svest o iskustvima koja se tokom njih dešavaju.
Kako je bezbedan povratak iz stanja transa u stanje ordi-
narne realnosti apsolutno neophodan, rituali koji dovode do
transa se bezuslovno rade samo u prisustvu iskusnih sveš-
tenica i sveštenika, koji su u stanju da uspešno vode i nad-
gledaju celu ceremoniju.
The Fellowship of Isis je organizacija koja teži da kroz du-
hovni razvoj pojedinca utiče na evoluciju celokupnog čove-
čanstva. U svim The Fellowship of Isis ritualima se, kao cen-
tralni matrijarhalni izvor inspiracije, javlja Boginja majka. Za
to, po njihovim recima, postoji veoma dobar razlog. Članovi
The Fellowship of Isis naime smatraju da je neophodno povra-
titi ravnotežu između obožavanja Boginje i Boga ne bi li se
spasao život na planeti. To je naročito potrebno učiniti na
Zapadu gde je najveća koncentracija energija Marsa i
Saturna, odnosno muške agresivne energije. Duhovni uticaj
Boginje je potreban da umiri violentne energije Marsa, kao i
da Satum načini blažim.
Kako značajne promene počinju da se dešavaju kada neka
vrsta dođe u opasnost da bude uništena, sledbenici puta
Boginje okupljeni u The FelIowship of Isis smatraju da svojim
aktivnostima za zaštitu prirode, kojima se trude da svet spa-
su ekološke katastrofe i totalnog uništenja, bitno doprinose
globalnoj transformaciji koja označava konačan početak no-
voga doba. Da bi se taj proces ubrzao, mora se prekinuti sa
staroeonskim prezirom prema ljudskom telu i materiji, a fi-
zičko ponovo sjediniti sa duhovnim. Rituali i meditacije u
kojima su sadržani različiti oblici umetničkog ispoljavanja,
ali i smeh, radost i poletna pesma, predstavljaju, po mišlje-
nju članova The Fellowship of Isis, idealan put kojim se može
postići mistično buđenje celog čovečanstva koje nam
neminovno sledi.

Korisne web adrese:

Yahoo.grupa:
http://groups.yahoo.com/group/circle_of_Isis/

Fellowship of Isis Central:
http://www.thecircleofisis.com/

Facebook grupa:
http://www.facebook.com/group.php?gid=361723650498

Fellowship of Isis blog:
http://fellowshipofisiscentral.blogspot.com
Zavera je jača od magije
Vudu Mambo Rasin
Haićanska izreka kaže: "Konplo pi fo pase wanga", doslovno
bi to mogli prevesti kao: "Zavera je jača od magije." To bi
značilo da ako je lopov tipovao vašu kuću možete da prime-
nti sve magije za zaštitu koje želite, on će provaliti u nju i
pokrasti Vaše stvari ako on to zaista hoće. Ako ste udati i
Vaš suprug Vas vara sa nečijom tuđom ženom, čak ni taj
drugi suprug, naoružan močugom, neće zaustaviti Vašeg
supruga u prevari ako on stvarno to hoće, tako da sva lju-
bavna magija ovog sveta neće tu napraviti neku razliku. Ako
ste bez posla, a vlada nezaposlenost, možete da pribegnete
svim mogućim “magijama za zapošljenje” – ako postoji
samo deset poslova i stotinu ljudi koji ih žele i svih stotinu
izvode magiju za njih, devedeset od njih sto će i dalje biti
razočarano. I to je razlog zašto bi “P” u reči pagan trebalo da
označava “POLITIČKO”. Ne možemo da napravimo svet
onakvim kakav bi mi voleli da on bude, ne možemo da ma-
gijskim putem dignemo trulu ekonomsku politiku, ne može-
mo da bacamo čarolije protiv rata kada kompanije os-tvaru-
ju milione pravljenjem bombi. Stoga, što da se uopšte smara-
mo sa magijom? Zato što to usmerava stvari u pravom sme-
ru. Bavite se političkim delovanjem, materijalnim i fizič-kim
poslom koji ostavlja magiji prostor u kojem može da iznedri
plod.
I TADA izvedite magiju.

Ljubav i mir.Na slici: Mambo Rasin
Okultna revija broj 1
115
Kratka preporuka za nekoliko
„paganskih“ filmova

Koji bi se filmovi mogli preporučiti paganima? Iako
to naravno zavisi od ličnog ukusa, mi smo odlučili
da izdvojimo tri filma koji bi mogli biti zanimljivi.
Prvi je Boudica, Warrior Queen iz 2003. godine. U
pitanju je priča o keltskoj kraljici iz prvog veka koja
se borila protiv Rimljana. Film je očigledno nastao
na talasu filmova potaknutih filmom Braveheart, ali
mnogo ma-nje sledi njegovu matricu i ima mnogo
manje recik-liranja nekih njegovih momenata od
recimo filma The Gaul, prikazivan i pod imenom
Druids, snimljenog dve godine ranije. Ako zane-
marimo neke nelogičnosti i istorijske netačnosti,
Boudica je priča o herojstvu, časti, paganskoj slavi i
hrabrim ženama, i može biti prilično inspirativna
paganima generalno, a naročito onima koje inte-
resuju Kelti i keltski paganizam.
Sledeći film koji bi se mogao preporučiti jeste The
Wicker Man, ali obavezno samo original iz 1973., a
nipošto ne i rimejk iz 2006. Film je inače bio kultno
kinematografsko ostvarenje za većinu ranih muzič-
kih grupa koje su svirale neo-folk, koji je opet
veoma bio inspirisan evropskom paganskom tradi-
cijom. Radnja filma počinje tako što na jedno
britansko ostrvo šalju policijskog istražitelja da
ispita nestanak devojke za koju meštani tvrde da
nikad nije ni postojala. Ubrzo se ispostavlja da na
ostrvu još uvek slede stare paganske običaje što se
završava ljudskom žrtvom. Paganizam nije pred-stavljen baš onako kako bi pagani smatraju da bi
trebalo, ali film je i dalje odličan, sa fenomenalnom
atmosferom i izvanrednim ulogama koje su odigrali
Kistofer Li i Brit Ekland.
I kao treći mogao bi se preporučiti ultimativno omi-
ljeni film većine pagana i neopagana. U pitanju je
The Mists of Avalon iz 2001. uradjen po istoimenom
bestseleru Merion Cimer Bradli, koja nije bila paga-
nin već sveštenica Liberalne katoličke crkve, ali je
napisala izuzetno pagansku knjigu u kojoj priča
priču o Kralju Ar-turu iz ugla Morgane LaFej i
sledbenica stare religije Velike Majke. Apsolutno
preporučljivo za gledanje.

Okultna revija broj 1
116

INKUBUS SUKKUBUS INTERVJU

Inkubus Sukkubus su poznati paganski rock bend iz Velike
Britanije i za Okultnu reviju ih je intervjuirala Kristina
Ravenheart iz Rijeke. Na pitanja je odgovarao Tony Mc-
Cormack.

- Kakve su vaše uspomene na 70-te i 80-te? Kako sad gledate na
punk koji je tada bio aktualan i da li postoji mogućnost da je on
otvorio prostor za neke oblike alternativne duhovnosti?

Gledajući unazad tada je svijet bio stvarno drukčiji,
društvo je bilo drukčije i ljudi su imali vrlo različitu etiku,
moralne vrijednosti i standarde. Na neki način punk rock
revolucija koja je procvjet doživjela u ljeto 1977. bila je
početak onoga što je danas postao moderni svijet. Međutim
moderni paganski/vještičj pokret je počeo bar dvadeset
godina prije toga i bio je veoma dobro uspostavljen u
kasnim šezdesetim i ranim sedamdesetima i mnogo je više
bio povezan sa Flower Power pokretom i seksualnom
revolucijom koja je počela u šezdesetima. Iako je moderni
paganski/vještičji pokret postojao i ranije i o njemu se često
pričalo, bio sam veoma svjestan toga još kao dijete, on je
uvijek bio veoma u “andergraundu”.. Punk rock revolucija
zbilja nije bila vezana za duhovne stvari, ona je u biti bila
reakcija na ono negativno u svijetu u to vrijeme.

- Svirali ste na paganskim i Wicca festivalima, a svojevremeno
ste veoma često bili gosti na The Pagan Federation skupovima.
Koji je biovaš prvi dodir sa Wiccom i što ona za vas privatno
znači?

Moj prvi kontakt sa stvarnom Wiccom (Wicca u smislu
moderne paganske religije pokrenute od strane Geralda
Gardnera), bio je kada sam sredinom 80-tih otkrio da je
neki od mojih prijatelja koriste. I prije toga sam imao
nezavidno znanje o okultnom, paganizmu i Wicci. Wicca je,
kako sam već rekao, moderna religija i iako je zasnovana
na povijesnom vještičarenju nema direktne veze sa
drevnim vremenima ili sa srednjim vijekom.

- Kako vi osobno koristite Wiccu i da li pripadate nekom kovenu?

Nekad davno sam bio u kovenu, ali sam otkrio da je
formalnost malo ograničavajuća tako da je sada koristim
izvan kovena.

- Kakav je vaš pogled na suvremenu pagansku scenu u V.
Britaniji? Da li su vam se neke knjige, ili autori, na tu temu
naročito svidjeli u posljednje vrijeme?

U Britaniji postoji velika paganska scena, a Kate West
izgleda kao najpopularniji autor u ovom trenutku.


Okultna revija broj 1
117

- Vi ste u vrijeme New Age i zvučne paganske folk glazbe bili
vjerojatno prvi paganski rock bend. Da li sada ima sličnih
paganskih rock bendova i, ako ima, koga biste mogli izdvojiti?

Mnogi paganski bendovi imaju tendenciju da sviraju folk
muziku. The Dolmen su dobar bend koji sviraju folk, ali sa
rokerskim elementima. Legend su takodje paganskli rock
bend.

- Mnoge Inkubus Sukkubus pjesme slave paganizam što je vrlo
inspirativno. Da li je Inkubus Sukkubus glazbena grupa sa
misijom?

Ne, nismo grupa sa misijom, ali nam je cilj da pružimo
glazbu koja bi bila pozadina paganskog iskustva.

- Ranije u osamdesetim je profil prosječnog Wiccana u Britaniji,
bar po riječima Vivianne Crowley, bio drugačiji nego danas.
Danas se stječe utisak da ima mnogo više mladih iz raznih
potkultura, od kojih je gotik možda najzastupljenija. Koliko ste vi,
po vama, doprinijeli tome?

Kažu da je to točno, ali ja to stvarno ne znam zasigurno, ali
izvjesno je da sada ima mnogo više gotičara koji su pagani,
nego što je to bilo prije dvadeset godina.Na slici: Inklubus Sukkubus u Meksiku

- Kada ste trebali svirati u Meksiku koncert je otkazan zbog
svinjske kuge, a vi ste dospjeli na stranice tabloida, poput The
Sun, zbog mogućnosti da ste zaraženi. Sa ove distance djeluje
malo kao magijski sinhronicitet da idete u Meksiko kako bi
predstavili album koji je posvećen meksičkom prazniku Dana
mrtvih i da se tamo suočite sa mogućom smrti. Kako vam to sada
izgleda?

Pa sad, oduvijek sam se zanimao za pandemije i proučavao
ih. Tako da znam da je samo pitanje vremena kada će se


neka ogromna bolest raširi po planeti, vjerojatno u
narednih 10 godina. Tako da kada smo bili tamo i kada su
došle te vijesti, negdje u pozadini svijesti nisam uopće bio
iznenađen, iako djeluje više od koincidencije da je to bilo u
Meksiku, a naš album se zove Viva la Muerte. Kada sad
pogledam unazad ono što me stvarno iznenađuje jest to da
mi nismo u stvari bili uplašeni. Mogao bih pomisliti kako
smo mogli biti veoma zabrinuti, jer iako je u tom trenutku
svatko tamo mislio da će svijet da pretrpi drugu Crnu Smrt.
I ulice su bile puste jer se infekcija počela širiti po svijetu,
sve je u stvari izgledalo kao u nekom filmu.

- Što se novo može očekivati od Inkubus Sukkubus - a? Novi
projekti? Nova izdanja? Projekti sa strane?

Upravo smo završili snimanje i miješanje našeg novog
albuma "The Goat" koji će biti izbačen 12. studenog, zato se i
stvaranje ovog intervjua toliko odgađalo.

- Prije nekoliko godina se pričalo o vašem DVD-u. Što se s time
dogodilo i da li ćemo u budućnosti očekivati da izdate DVD?

Imamo snimljen koncert, ali još nismo završili veliki posao
obrađivanja toga snimka.

- Budući da ste išli čak u Meksiko, postoje li šanse da vas vidimo
u regiji?

Ne vidim zašto ne biste, ali bi neki lokalni promovitelj
morao da nas rezervira pošto mi nemamo ni jedan kontakt
u vašim krajevima.

- Da li imate neku poruku za mlade ljude koji vole vašu muziku i
tek otkrivaju paganski put?

Samo da im kažem da tamo negdje postoji čitav fantastični
natprirodni svijet koji čeka da ga otkriju. I hvala vam na
vašem vremenu, te nastavite raditi dobre stvari ...


Okultna revija broj 1
118
Zevsa mi, bogovi ponovo
žive na Olimpu

Božidar Mićić

(Tekst je preuzet iz časopisa Mistika uz saglasnost autora)

Posle decenija stroge zabrane poklonici Zevsa, Aresa,
Afrodite i drugih bogova sa Olimpa su priznati u Grćkoj
kao pripadnici zvanične religije. Ostaje neizvesno u kojoj
meri će odluka Atinskog suda da izmeni sliku jedne od
najhrišćanskijih zemalja Evropske unije.


Godina je 2004. Mesto događanja je Atina u Grčkoj, a povod
otvaranje 28. (modernih) letnjih Olimpijskih igara.
Desetine bubnjara ulaze na stadion Spiridona Spirosa Luisa.
U trenutku zapaljene strele prekrivaju nebo i padaju u vodu
na čijoj površini se pojavljuju plameni olimpijski krugovi.
Nešto kasnije pred publiku izlazi Kentaur, pa grčki bog
Eros... Ceremoniju direktno prenosi čitav svet, ali deo u ko-
me se pojavljuje minojska sveštenica u toplesu cenzurisan je
„pikselizacijom" njenih golih grudi.
Hiljadu i šest stotina godina ranije rimski car Teodosije
zabranio je Olimpijske igre kao „isuviše paganske". Slične
zamerke imale su 2004. neke ekstremne hriščanske grupe,
koje na sreću nisu uništile olimpijski stadion kao što je to
uradio Teodosijev naslednik. Predstavnici Grčke pravo-
slavne crkve izjavili su da ne vide ništa loše u predstavi
kojom su otvorene Olimpijske igre, jer su „drevni bogovi i
religija koja ih je slavila mrtvi več 2000 godina".
Da li je stvarno tako?
Na stranu što je dobrim delom grčki politeizam uticao na
nas i naše narodne obrede: smatra se, na primer, da je ono
čuveno podvriskivanje u kolu - „ju, iju, iju ju" - preuzeto iz
kulta grčkog boga Dionisa. Više istoričara tvrdi da su vile iz
naše narodne poezije i mitologije zapravo grčka boginja
Hekata i Erinije koje je prate, što su potkrepili analizom
narodnih pesama. Sve to, naravno, može da bude zanimljivo
i da ima poseban značaj za ljude sa ovih prostora, ali ostaci
grčke narodne religije u našem folkloru ne predstavljaju
preživelu ili rekonstruisanu grčku prehriščansku religiju u
svom izvornom obliku.

JAVLJANJE AFRODITE

Jedna od prvih neopaganskih religija u Americi, možda čak i
prva, bila je Afroditina crkva koju je osnovao Gleb Botkin, sin
lekara ruske carske porodice. Na početku svog emigrant-
skog života, u periodu od 1929. do 1937, Botkin je pisao
knjige o porodici Romanov, ali i novele o ženama koje
obožavaju muškarci, sa naglaskom na božansku ženstve-
nost. Naročito su zanimljive „Besmrtna žena" i „Bog koji se
nije smejao".
U prvoj noveli Botkin opisuje ruskog emigranta koji posle
„Velikog oktobra" beži u Ameriku gde ima viziju boginje
Afrodite, zbog koje odbacuje hriščanstvo i prihvata drevnu
religiju. U drugoj noveli, još više autobiografskoj, govori o
Rusu koji se sprema da postane pravoslavni sveštenik, ali ga
muče vizije u kojima nagi obožavaoci Afrodite pevaju
litanije, pale mirise i posle polaganja cveča na stopala njene
statue zapadaju u dubok san. Rastrzan između vizije i crk-
venog učenja, prema kome su sve žene grešne, on konačno
spoznaje da su žene najčistije i najsvetije iskustvo koje neko
može da ima i napušta manastir.
Botkin je svoju „viziju" realizovao 6. maja 1938. osnivanjem
Okultna revija broj 1
119


Afroditine crkve u Njujorku sa oko 50 sledbenika. Lično je
napisao tri liturgije koje su svake nedelje pevane ispred
oltara na kome su bile statua Afrodite i devet zapaljenih sve-
ća. Botkinovom smrću, 1969. godine, ugasila se i njegova
crkva.

ZLOUPOTREBA RELIGIJE

Sledeči pokušaj da se u Americi osnuju grupe koje bi sledile
antički grčki paganizam zbio se 1972. godine.
Na Saboru Temide, zamišljenom kao ekumensko okupljanje
dvadesetak američkih neopaganskih grupa, došlo je do
oštrog razmimoilaženja u stavovima. Predstavnici Psiho-
delične crkve Venere i Helenskog Reda bili su „zamoljeni" da se
udalje.
Psihodelična crkva Venere je bila zanimljiva kontrakulturna
grupacija nastala iz Lige za seksualnu slobodu koja je
učestvovala na protestima za prava LGBT populacije i prava
nudista. Džeferson Poland, osnivač crkve, došao je na ideju
da spoji obožavanje, kako je zamišljao da bi to trebalo da
izgleda, boginje Venere/Afrodite sa tada aktuelnim psiho-
deličnim pokretom i upotrebom marihuane. Bizarna ritualna
okupljanja održavala su se u dimu kanabisa, kada bi neka
naga žena, koja je predstavljala Veneru, legla na oltar vagine
premazane medom, koju bi svi prisutni lizali, što je bila
predigra u opšte orgije. Crkva je imala više od 700 članova,
ali je prestala sa radom brzo posle raskola na Saboru.
Helenski Red je prekrio zaborav. O njemu skoro da nema
informacija. Pominje ga u samo jednoj rečenici Margot Adler
u svojoj studiji američkog neopaganizma „Drawing Down
The Moon", uz napomenu da su izbačeni sa Sabora „zbogžrtvovanja životinja".
Ne zna se da li je ta grupa bila povezana sa Helenskom
londonskom crkvom Afrodite - verovatno nije - koja je radila u
Engleskoj sve dok policija nije rasturila okupljanje u potrazi
za marihuanom.

DREVNA PROROČIŠTAOd tada pa sve do početka 21. veka sporadično su se po-
javljivale informacije o grčkim neopaganskim organizaci-
jama u Americi, poput Dionisove crkve, ali bi posle natpisa u
medijima još brže iščezle ili se sklonile od očiju javnosti.


Okultna revija broj 1
120Tek pre nekoliko godina ustalile su se tri organizacije. To su
Helenion koji praktikuju helenski rekonstruisani paganizam
nazvan Helenismus, zatim Elaion koji takođe praktikuju
helenski rekonstrukcionizam koji nazivaju Dodekatheism
(vera u 12 bogova) i Neokoroi koji se više oslanjaju na
istorijske izvore o grčkoj paganskoj religiji i teže da je
obnove u izvornom obliku.
Organizaciju sa drugačijom koncepcijom, koncentrisanu na
kult boginje Hekate, osnovali su britanski okultisti srednje
generacije, Sorite d'Este i Dejvid Rankin. Njihov Covenant of
Hekate je internacionalna organizacija koja svoje uporište
nalazi u spisu Haldejska proročišta iz 2. veka pre Hrista. U
njemu je Hekata predstavljena kao „Duša Sveta", „Gospo-
darica Života" i „Prva po snazi", što je čini Soterom, odnosno
„Spasiteljkom i Inspiracijom onih koji traže spoznaju i spas -
Henosis" (jedinstvo sa jednim, odnosno izvorom Monade).

Za razliku od drugih grupa viđenih kao organizacije
folklornog karaktera bez duhovne snage, Sorita d'Este
razrađuje ezoteričnu doktrinu koja se graniči sa grčkim sre-
tanjem sa egipatskom i jevrejskom mudrošću. Ovaj, u osnovi
gnostički spoj, iznedrio je u osvit nove ere hrišćanstvo kao
doktrinu spasa duše. Tako Hekata kao Spasiteljka stoji izme-
đu boga Zevsa, kao onostranog Sunca koje vlada Olimpom i
boga Heliosa kao ovostranog Sunca kakvo poznajemo. To je,
na neki način, potvrđeno i u takozvanim enohijanskim vizi-
jama skupljenim u knjizi „Vizija i Glas", objavljenoj daleke
1909. godine.
Ti zapisi otkrovenja, za koje se veruje da su dolazili od
anđela, na taj način imaju svojevrstan dijalog sa „Haldej-
skim proročištima" po pitanju Hekate. Komunikacija u njima
je nazvana enohijanskom, jer upučuje na jezik anđela koji jebiblijskom proroku Enohu otkrivao tajne Univerzuma.
Anđeo jednog od Nebesa kaže da je Hekata kraljica svega
što postoji, kako na nebesima tako i u podzemlju, te da vlada
svime vezanim za veštine magije, što je skoro identično
onome što se navodi u „Haldejskim proročištima", da bi u
nastavku otkrovenja, a u delu koji se odnosi na Sveti gral,
anđeo jednog drugog Neba identifikovao Hekatu kao
iskupiteljku koja svojom žrtvom obnavlja svet. Da li zbog
svog ezoteričnog pristupa ili akademskih i umetnički nadah-
nutih publikacija koje izdaju, ali ovo je jedna od najbrže
rastućih grupa posvećenih grčkom paganizmu.

ZASEDANJE NA OLIMPU

Za razliku od svojih istomišljenika u svetu grčki neopagani
su morali da pređu trnovit put da bi im se dozvolio rad u
domovini. Kružile su priče da su stara obožavanja preživela,
da se obredi obavljaju u pećinama u koje se ulazi kroz tajne
prolaze iz nekih vila u okolini Atine...
Posle više decenija zabrane, atinski prvostepeni sud je 2006.
prihvatio zahtev udruženja Elinais i njegov statut kojim se,
ostalog, predviđa održavanje verskih obreda, venčanja,
krštenja i sahrana u prisustvu sveštenika i sveštenica
starogrčke paganske religije.
U prošlosti se Grčka pravoslavna crkva protivila
priznavanju starogrčke paganske religije, a danas, u skladu
sa propisima Evropske unije, ćuti. Ako neki sveštenik i
progovori o obožavanju starih bogova, to je u negativnom
kontekstu sa minimalizovanjem broja vernika bogova sa
Olimpa.
Najveća organizacija koja okuplja grčke pagane i predstavlja
ih u svetu je Vrhovni savet etničkih Helena. Osim nje, u Grčkoj
deluju i Društvo antičkih Helena, Religijska zajednica Tirsos i
Labris. Grčki pagani insistiraju na tome da nisu neopagani,
već slede istinsku prehrišćansku religiju koja je orijentisana
na obožavanje dvanaest olimpijskih bogova (Zevs, Hera,
Posejdon, Apolon, Artemida, Afrodita, Ares, Hefest, Atina,
Hermes, Demetra i Hestia ili u nekim slučajevima Dionis).
Pored njih, obožavani su i duhovi prirode i heroji.
Kako Pravoslavna crkva slavi samo poginule u bitkama iz
hrišćanskog perioda istorije, grčki pagani održavaju obrede
u čast poginulih u bitkama kod Termopila, na Maratonu,
kod Salamine i u drugim antičkim bitkama.

KLANJE JE ZABRANJENO

Važan deo grčkog politeizma bilo je prinošenje žrtvi
bogovima, bilo u vidu darivanja, prosipanja tečnosti ili
prinošenja voća. Pored toga, stari Grci su svojim bogovima
žrtvovali i životinje. U današnje vreme, uzimajući u obzir
Okultna revija broj 1
121
Treskeja, oživljavanje drevne
tračke religije
stroge sanitarne odredbe EU o klanju domaćih životinja,
teško bi bilo da se obezbedi dozvola za žrtvovanje, pa su
grčki pagani morah da odustanu od ovog oblika obožavanja.
Verovatno bi se pobunile i organizacije za zaštitu životinja.

Koliko ima sledbenika stare religije u Grčkoj teško je reći. Na
festivalima koje organizuje Vrhovni savet etničkih Helena
okupi se više hiljada ljudi, pa se procenjuje da ih ima čak 100
000!
Da su neke zemlje od grčkog paganizma napravile i unosnu
turističku atrakciju pokazuje i primer Turske, u kojoj je, pre
nekoliko godina, u blizini arheološkog nalazišta hrama
Hekate organizovan festival pod nazivom ,Hekatazia na koji
su došli ne samo grčki pagani, već i oni iz Engleske,
Nemačke i Amerike.
Teško je zamisliti da bi grčko Ministarstvo kulture dozvolilo
održavanje verskih obreda u antičkim hramovima kakvi su
oni na atinskom Akropolju, Posejdonov hram na Sunionu i
mnoštvo drugih po čitavoj Grčkoj. Ne samo što su spomenici
kulture, već su mnogi i pod zaštitom Uneska. Decenijama se
ulazak dozvoljava samo stručnjacima, jer bi ih prolazak
miliona turista koji svake godine posećuju Grčku oštetio.


Treskeja je vodeća paganska organizacija u Bugarskoj i bavi
se oživljavanjem slavljenja drevnih božanstava tog podru-
čja. Delom postoji sličnost tih božanstava sa drevnom hele-
nskom religijom, neka božanstva su čak ista kao što je to
recimo Hekata, a delom su u pitanju božanstva karak-
teristična isključivo za tračanski panteon.
Hrišćanski i muslimanski obredi su priznati od državnih
matičnih službi i veliki broj Grka se venčava i krštava samo
u crkvi, a ne i kod matičara. Da li će Grčka pokleknuti i pred
ovim zahtevom svojih pagana, ostaje da se vidi. Činjenica da
jedna od najhrišćanskijih zemalja Evropske unije postaje sve
više otvorena za svoju vlastitu pagansku prošlost, ostavlja
veliku mogućnost da se tako nešto i dogodi u budućnosti.
Osnivači Treskeje su Ekaterina Ilijeva i Georgi Mišev. Ko
prati izdavačke planove većih svetskih izdavača ezoterične
literature primetiće da je jedan od kvalitetnijih britanskih
izdavača, Avalonia, za 2012. najavio izdavanje knjige Thracian
Magic Georgi Miševa, tako da se može očekivati da će Tres-
keja, uzimajući u obzir i njihovu brojnost u Bugarskoj, kao i
intenzitet i dinamiku njihovih aktivnosti, u narednim godi-
nama postati veoma zanimljiv i nadasve konstitutivan deo
internacionalne paganske scene. Za sada su čvrsto povezani
sa internacionalnom The Pagan Federation, a slike koje ilus-
truju ovaj tekst su sa festivala proslave letnjeg solsticija koju
su održali na lokaciji drevnog tračkog hrama u mestu
Starosel. Festival je trajao dva dana, a uključivao je pre-
davanja, izložbu vizuelne predatave Boginje na tlu Bugarske
od antičkih dana do danas, kao i rituale, grupno ritualno
skupljanje bilja i sl. Dodatne informacije mogu se nači na
sajtu Treskeje:

http://threskeia.webs.com


Okultna revija broj 1
122
Hel - izvor znanja o
budućnosti

Vesna Kakaševski


Mnogo još znam mudrosti, /mnogo još vidim budućeg,
Božanstava sumrak / Bogova rata sudbinu.

Ove reči izgovara nordijska proročica Vala u jednom od
svetih germanskih spisa - Voluspi. Voluspá, što u prevodu
znači Viđenja proročice, predstavlja jedan od
najreprezentativnijih opisa viđenja budućnosti kod starih
Nordijaca. Po predanju, Vala, odnosno volva, otkrila je tajne
budućnosti Odinu, koji je došao da je poseti u podzemnom
svetu. Njena predskazanja zasnivaju se na vizijama koje je
dobila boraveći u svetu u kome vreme nema nikakvog
značaja - svetu mrtvih. Valina kazivanja značajna su nam jer
otrivaju jedan interesantan metod proricanja budućnosti u
nordijskoj tradiciji, metod poznat kao spá. Ovaj metod
povezan je sa vidovitošću jer svoju osnovu ima u čvrstoj vezi
koja postoji između spá - praktičara i onog što se u
psihologiji naziva kolektivnim nesvesnim. Videćemo da se u
nordijskoj duhovnoj tradiciji kolektivno nesvesno gotovo
identifikuje sa podzemnim svetom koji je među Nordijcima
bio poznat kao Hel.
Svima je poznato da su stari Nordijci koristili Rune u
divinacijske svrhe. Uz pomoć Runa čovek dolazi u dodir saNa slici: "Hermod before Hela" (1909) Džon Čarls
Dolmen

Na slici: Dajana Pakson

duhovnim svetom na posredan način, putem simbola i to je
osnovna karakteristika ove forme divinacije. Spá metod je
mnogo direktniji - čovek u stanju transa stupa u bezvremeni
svet Bogova i duhova bez ikakvog posredništva. Ovakav
način proricanja je, inače, deo seidr-a, nordijske magijske
prakse koja se može okarakterisati kao šamanizam. Sve
magijske tehnike koje spadaju u seidr imaju trans za svoju
osnovu, između ostalih i spá. Ulazak u stanje transa
predstavlja, dakle, početak praktikovanja ove magijske
tehnike koja za krajnji cilj ima sticanje uvida u budućnost.
Budući da su se žene najčešće bavile seidr-om, logično je da
su one vršile i proricanja praktikujući spá. Kako je uopšte
izgledao jedan spá ritual? Sveštenica bi sela na posebnu
stolicu za proricanje koja sa zvala seidhjalar ili valaskjalf.
Ostali učesnici pevali bi magijske pesme koje su imale da
omoguće duši spá - praktičara da lakše nađe put u podzemni
svet, svet u kome su pohranjena sva znanja o budućnosti.
Nekad bi se prizvala totemska životinja osobe koja odlazi u
podzemlje jer je tako ovo duhovno putovanje postajalo
lakšim i sigurnijim.
Neopagansko društvo Hrafnar(Gavranovi) koje kao svešte-
nica vodi Dajana Pakson, danas izvodi spá rituale na način
na koji su to činili stari Nordijci. Uz neznatne izmene, oni se
trude da očavaju ovu tradiciju proricanja koja u njihovom
izvođenju izgleda ovako: praktičari se prvo ritualno čiste
dimom magijskog bilja. Nakon toga se pronađe pogodno
mesto na kome će ritual biti izvršen, tj. je mesto koje
karakteriše specifična vrsta energije. Da bi se članovi grupe
što bolje pripremili za proročki trans jedan od njih udara u
bubnjeve dovodeći tako do promene stanja svesti svih prisu-
tnih. Pre samog duhovnog putovanja u podzemni svet pozi-
vaju se duhovi i/ili Bogovi koji imaju veze sa proricanjem.
Nakon priziva, svi članovi grupe polako padaju u trans
koristeći neke od tehnika opuštanja. Sveštenica je ta koja
govori kako teče njeno putovanje u podzemni svet, dok osta-
li dele njenu viziju. U ovaj ritual uključen je i «Guide» osoba
koja, nekad, umesto sveštenice sugeriše svima iz grupe kako
ovo putovanje traba da se odvija. Krajnji cilj rituala dostig-
nut je prispećem u Hel u kome sveštenica u ime ostalih čla-
nova grupe razgovara sa mrtvima. Nakon dobijenih odgo-
vora koje se tiču budućnosti sledi vraćanje u realnost uz reci-
tovanje ili pevanje koje opisuje povratak iz podzemnog sve-
ta. Za razliku od starih Nordijaca, Hrafnar pruža i muškar-
cima priliku da sednu na seidhjalar.
Okultna revija broj 1
123
Darovi podzemnog sveta

Hrafnar praktikuju spá rituale još od osamdesetih godina
prošlog veka. Osim što se ova praksa vrši unutar sopstvenog
društva, svi koji su zainteresovni za nju dolaze na spá -
treninge koje drže članovi Hrafnara. Paksonova potencira da
je odlazak u podzemni svet nužan za praktikovanje spá
rituala budući da ona smatra Hel “mestom proročke vizije”.
Ona zapravo shvata podzemni svet u nešto širem značenju
koje Hel ima kao svet mrtvih već, po njoj, podzemlje
označave zemlju predaka. Slično shvatanje postoji i među
slovenskim neopaganima. Oni veruju u postojanje
podzemnog sveta Nav-a, koji je istovremeno svet mrtvih
predaka, bogova i astralni svet duhova (tradicionalno je Nav
označavao svet u kome borave mrtvi koji su se nazivali
navima). Stiče se utisak da je i nordijski podzemni svet nešto
slično slovenskom Nav-u. Ako analiziramo i ostale slučajeve
viđenja budućnosti, videćemo da ljudi koji imaju iskustva
ovog tipa takođe stupaju u dodir sa astralnim svetom - onim
svetom u koji odlazi duša za vreme sna. Primeri u kojima se
budućnost prikazuju u snu ima mnogo. Najčešće se ljudi
pojavljuju u svojim životinjskim formama, totemskim
životinjama tj. astralnim dvojnicima koji se u nordijskoj
duhovnoj tradiciji nazivaju fylgje. U Sagi o Gunlaugu zmijskom
jeziku , jedan od likova , Torstein, vidi budućnost svoje
kćerke, koja mu se prikazuje u obliku labudice. Atlamál
sadrži opis sna devojke Kostabere koja u snu vidi dolazak
Atile. Atila se takođe pojavljuje u obliku svoje totemske
životinje – orla koji Kostaberu i njene prijetelje prska krvlju.

Šamanistička muzika
Hagalaz’ Runedance

Za Andreu Haugen se prvi put čulo kada je za švedsku
etiketu Cold Meat Industry izašao album Hexerei im
Zwielicht der Finsternis norveškog ženskog dua Aghast.
Album su karakterisali tamni ambijentalni tonovi i obojenost
uticajem nordijske mitologije, a sam duo su činile Andrea
''Nebelhexe'' Haugen, tada supruga Samota iz black metal
bendova Emperor i Zyklon i Tanja Sten (pod alijasom
Nachthexe), supruga Fenriza iz black metalbendova Emperor
i Zyklon i Tanja Sten (pod alijasom Nachthexe), supruga

Fenriza iz benda Darkthrone. Kuriozitet je da je ceo album
bio snimljen mikrofonom koji je pre toga pripadao Pevaču
grupe Mayhem koji je 1991. izvršio samoubistvo.
Nachthexe je pre toga već bila poznata i po tome što je
uradila ilustracije za omote Darkthrone albuma 'Ferdasyn' i
'Taakeferd', kao i za albume Burzum i Ulver. Andrea Haugen
se već bila pojavila kao gostujući vokal, samo pod imenom
Andrea Meyer, na albumu The Principle of Evil Made Flesh
grupe The Cradle of Filth. Dve godine kasnije, pod svojim
pravim imenom, gostovala je i na albumu Nemesis Divina
norveške black metal grupe Satyricon, izgovarajući recitujući
deo pesme The Dawn Of A New Age.
U tom periodu Andrea je živela u Londonu i zna se da je bila
uključena u rad tamošnje LaVejeve Crkve Satane.
Andrea,1996, pod imenom Hagalaz’Runedance, izdaje singl
When the Trees Were Silenced na kojem je potpuno vidljiv njen
zaokret prema Asatru religiji. Nakon toga izdala je još tri
albuma i dva maksi singla pod tim imenom i sa transno-
hipnotičnom muzikom inspirisanom nordijskim misterijama
i šamanizmom. Takođe, napisala je i knjigu o germanskoj
paganskoj mitologiji pod nazivom The Ancient Fires of
Midgard. Iako je Andrea bila povezana sa bitnim
alternativnim imenima industrijake i neo-folk scene poput
Bojd Rajsa, Andreasa Legasa ili pak Tonija Vejkforda,
muzika Hagalaz’Runedance je veoma brzo postala veoma
popularna i izvan neofolk, gotik i metal podkultura,
uključujući i širu pagansku zajednicu tako da albumi koje je
izdala danas već važe za klasike paganske muzike. Kasnije je
objavljivala albume pod imenom Nebelhexe, koji su više
skrenuli ka pop zvuku, a budući da je u poslednje vreme
napravila distance od Asatrua i vratila se LHP ideologiji, uz
koju je paraleno počela da praktikuje i ničiren budizam,
sledeći naslovi.će joj biti objavljeni pod imenom Andréa
Nebel. Po vlastitim rečima postala je smorena od raznih
novodošlih folk i “novoreligioznih” muzičara koji su se
pojavili na sceni tako da će se zvuk njenih albuma menjati u
pravcu koji za sada nije još potpuno poznat. No oni raniji, iz
paganskog perioda, ostaće za mnoge upamćeni kao remek
dela muzike inspirisane paganizmom i napisane za pagane.
Okultna revija broj 1
124
Asatru, religija Severa

Asatru se pod ovim nazivom pojavio 1960. i ranih
1970. godina na Islandu, kao povratak nordijskog pa-
ganizma od strane "Íslenska Ásatrúarfélagið", organi-
zacije koju je pokrenuo Sveinbjörn Beinteinsson. Asat-
ru je na Islandu zvanično priznat kao religija od 1973.,
u Danskoj i Norveškoj od 1996. godine. U Americi bu-
dući da nije potrebno posebno priznavanje od države
Asatru je prijavljen kao tolerantna religija još 1970. go-
dine. Načelno većina grupa koja praktikuje germanski
neopaganizam usvojili su ovaj naziv pored Forn Sidr,
Odinism, itd. Mada Forn Sidr je naziv koji uglavnom
koristi većina sledbenika, reč Asatru se po nepisanom
pravilu vezuje isključivo za Nordijski panteon!Na slici: Sveinbjörn Beinteinsson, 1991. godina

Asatru je staronorveški izraz koji se sastoji iz dve reči. Prva
je "Asa" koja je povezana sa jednom od dve familije Bogova
"Asir", drugu reč "Tru" bi preveli kao "Vera". Iz toga sledi da
Asatru u prevodu znači "Vera u Asir", ovakav naziv je prvi
koristio Edvard Grieg 1870. godine u operi "Olaf
Trygvason".
"Íslenska Ásatrúarfélagið", organizacija nastala je na letnji
solsticijum, 1972. godine, da bi 1973. Asatru bilo prepoznat
kao zvanična religija Islanda, pored protestantizma.
Otprilike u istom periodu u Americi Stiven MekNalen
počinje da izdaje časopis "The Runestone", on je takođe
osnovao i organizaciju "Asatru Free Assembly", kasnije
preimenovanu u "Asatru Folk Assembly", koja još uvek


Na slici: izvođenje blota na Islandu

postoji. Ova grupa pokrenula je "Asatru Alliance", koju vodi
Valgard Murray, izdavač "Vor Tru" časopisa.
Ovo bi nazvali modernom istorijom, koja se i danas stvara
svakim danom, Asatru se proširio kroz Evropu, Ameriku i
Australiju. Sve više je ljudi koji žele da obnove veze sa
svojim precima sa starog kontinenta pre pokrštavanja.
Evropska kultura mnogo je starija
Ovo bi nazvali modernom istorijom, koja se i danas stvara svakim
danom, Asatru se proširio kroz Evropu, Ameriku i Australiju. Sve
više je ljudi koji žele da obnove veze sa svojim precima sa starog
kontinenta pre pokrštavanja. Evropska kultura mnogo je starija
nego što se zvanično o tome piše i govori a njena prava
istorija je zamagljena stranim mitovima.
Asatru je ipak star hiljadama godina, njen početak gubi se u
praistoriji, ono što je sigurno je da je starija od hrišćanstva,
islama, budizma i većine drugih religija. Vođene su mnoge
kampanje protiv ove vere dugi niz godina ali ona je opstala,
kroz običaje i spise "Edda" koji su brižljivo čuvani.
Sledbenici Asatru religije veruju da život posle života sami
kreiramo, oni koji su poštovali prave vrednosti života i
prirodu oko sebe, mogu nakon smrti biti uzdignuti na više
planove postojanja ili se roditi tamo gde im je volja,
uglavnom ponovo među evropske narode. Oni koji su bili
vođeni porocima i nečasnim životom biće na određeni način
kažnjeni, reklo bi se da svakodnevno već kažnjavaju sami
sebe. Mada se Asatru sledbenici trude da žive sada i ovde,
ne zamaraju se previše sa životom posle već se trude da
ispune svoj život svakog trenutka.
Asatru je vera u Bogove, oni kao takvi predstavljaju same
sile prirode, oni su oko nas i u nama. Oni nas mogu čuti i sa
njima se može ostvariti veza. Oni nas mogu učiti kako da
ponovo uspostavimo vezu sa prirodom oko nas, u nama i sa
našim precima koje današnje društvo zaboravlja. Mi
uspostavljamo veze sa Bogovima, mi ih poštujemo i živimo
časno i hrabro. Ovo je koncept verovanja koji je Evropa
uglavnom zaboravila u stalnoj trci za novcem, vera u narod
oko nas, vera u čvrst i neraskidiv prsten sa precima i
prirodom.
Kroz poštovanje principa ove vere i kroz suživot sa
prirodom celokupan naš život je jedna jedinstvena molitva
Bogovima, mi smo povezani sa njima, ne vidimo sebe kao
njihovo vlasništvo već kao povezane. Nudimo im ponude i
tražimo njihov blagoslov i prisustvo, tražimo mudrost od
predaka i vraćamo sećanja Evropskih naroda. Mi znamo da
nije puno prošlo od pokrštavanja kada je počeo proces
brisanja sećanja Evropskih naroda. Ipak mnogi se slažu da je
usvajanjem tuđe vere Evropa sama sebi nanela kaznu
udaljavajući se od prirode i svoje rodbine.
Okultna revija broj 1
125
Prema Asatru verovanju Bogovi nas posmatraju uz naše
davne pretke, i mi znamo da ćemo opstati jer će nas oni
uvek pratiti na našem putu.
Tokom vikinških pohoda prema Baltiku i Rusiji, Sloveni su
se susreli sa Asatru. Skandinavija je tada ostavila veliki trag
na formiranje slovenskih verovanja kao i na kulturu uopšte.
Između ova dva naroda postojala je veza, Sloveni su pre
svega umetnost pravljenja brodova naučili od ovih osvajača
dok su im sami
preneli umeće pravljenja mostova. Istoričari još uvek
povezuju događaje oko uticaja Vikinga na osnivanje Rusije i
Baltičkih zemalja, naročito pre i za vreme osvajanja od strane
Šveđana. Zaključili su da mnoga slovenska imena imaju
koren u skandinavskom jeziku (Helga – Olga, Egel – Igor,...),
kao i da je elita u tadašnjem Slovenskom društvu
preuzimala običaje a ponekad i veru od Vikinga. Sloveni su
često bili deo švedske vojske a poznato je da su evropski
narodi bili ujedinjeni u ratu sa Rimskom imperijom.
Vladimir, car Slovena je puno toga preslikao od severnih
naroda dok je uspostavljao slovenski paganski kult.
Na slici: Stiven MekNalen

Prema Asatru postoje dve familije Bogova, jedno su Bogovi
"Asira", a drugo Bogovi "Vanira". Ove dve familije su
nekada bile u ratu ali su prema spisama sklopili mir. Bogovi
"Asira" borave u "Asgardu", to su božanstva rata i Kraljeva,
Bogovi "Vanira" žive u "Vanaheimu", to su božanstva
plodnosti i izobilja. Postoje i "Jotuni", ali njih ne zovemo
Bogovima već Divovima, to su sile Haosa i destrukcije kako
su ih nazivali stari, sa kojima nikad neće biti mira, oni
naseljavaju "Jotunheim". Asatru vernici teže ka redu a ne
Haosu, i za takav cilj bore se uz svoje Bogove.
Na Severu su možda više od ostalih poštovana tri
Božanstva: Odin, kao sve Otac i Ratnik kome su se
priklanjali Vladari i Kraljevi, Tor, koga su uglavnom
obožavali ratnici i Frej koga su poštovali seljani. Ova tri
božanstva predstavljaju i tri tada postojeće klase u društvu.


Na slici: Sumbel ritual u kojem se rog puno medom i
alkoholom i onda kruži u krug da bi svi učesnici iz
njega pili

Ovakva podela unutar društva evidentna je kod svih
Evropskih plemena.
U Švedskoj postoji svetilište koje nije uklonjeno hiljadama
godina, ono se nalazi na brdu poznatom kao Upsala (po
najbližem gradu).
U Švedskoj postoji svetilište koje nije uklonjeno hiljadama godina,
ono se nalazi na brdu poznatom kao Upsala (po najbližem gradu).
Na njemu se nalaze drvene statue ovih pomenutih
Božanstava i predstavlja glavno svetilište na prostorima
Skandinavije. Proslave i
ponude Bogovima se i danas posle mnogo vremena tamo
izvode.
Uglavnom je svako ukazivao poštovanje Božanstvu koje je
vladalo nad putem koji je pojedinac izabrao, što je
praktikovano širom Evrope. Ukoliko je neko išao u rat tražio
je naklonost Odina ili Tora, odnosno kroz ponude i molitve
pojedinac bi osvešćavao taj deo sopstvene prirode i time
otvarao svoju percepciju za takvu energiju u prirodi oko
njega, jednom rečju povezivao se sa Božanstvom, tako se
radilo i u drugim slučajevima.
Pokrštavanje je bio dug i nasilan proces jer ljudi su verovali
svojim precima više nego kraljevima koji su u saradnji sa
hrišćanskom crkvom širili novu veru poniznosti.
Žene su poštovale Frig, zaštitnicu doma i porodice, jedina
koja može da se suprostavi Odinu, sve ocu i vladaru. Ova
Boginja je naklonjena socijalnim i bračnim vezama i uopšte
grupama, te je usled toga i mi kao grupa poštujemo i
prizivamo. Tu je i Freja, predivna Boginja Ljubavi, sreće i
radosti koju uglavnom obožavaju "Volve" odnosno Šamanke
ali i muškarci su preuzeli poštovanje ove Boginje koja
takođe vlada nad magijom kao i Odin.


Okultna revija broj 1
126
U osnovi tu je uvek bio prvi Odin, kao Sve Otac i Vladar
Asgarda i Friga, kao majka i zaštitnica socijalnih grupa i
porodice u svom posvećenju severno evropskim mitovima.
Ovo bi predstavljalo svojevrsnu ravnotežu jer i u samim
spisama "Edda" vidi se da je Friga zaista jedina u
mogućnosti da usmeri Odina i kao takva jedina je koja sme
da zauzme Tron kada je Odin na putu.
Asatru sledbenici većinom imaju svoja Božanstva koja su
vezana za njihov lični put, pomenuta Božanstva su nad
celom grupom. Asatru nije religija ograničenja, ona poziva
da se obožavaju razni aspekti prirode koja je u nama i kao
takve mi ih prepoznajemo.
Asatru mit o postanku


Najdetaljnije pojašnjenje mita o postanku možemo
pronaći u Eddama: "Gylfaginnin", "Völuspá - Pesma
Sybil" i "Voluspá hin skamma - Kraća Voluspá", ovi
spisi dostupni su svima koji žele da izučavaju Asatru.
U početku bio je Haos, odnosno velika praznina naz-
vana "Ginnungagap". Ovo bi mogli nazvati stanjem
pre velikog praska. Na Jugu bio je vreli svet Vatre naz-
van "Muspell", znamo da je nakon velikog praska sve
bilo užareno. Na severu bio je "Niflheim", mesto leda i
snega. Prema naučnim objašnjenjima dok je zemlja
bila užarena lava na nju je pao led od eksplozije zvez-
da, odnosno život na zemlji nastao je upravo susre-
tom.Leda.i.Vatre. Susretom ova dva elementa izrodio
se život, doduše još uvek veoma haotičan u liku diva
"Ymira" i krave "Authumle" što zvuči veoma teško za
moderno razumevanje. Ako pogledamo sam simbol
krave, postaje nam jasno da ona označava plodnost i
život…Krava se hranila lizanjem ledenih kocki koje su
bile slane, sama krava je naravno hranila Ymira. Iz jed-
nog ledenog bloka pojavio se Buri, on je uzeo sebi
Ymirovu kćer Bestlu koja mu je rodila tri sina: Odin
(Duh), Vili (Volja).i.Ve.(Sveti). Odin i njegova braća
ubi-li su Ymira, njegova krv potopila je svet, telo su
mu odneli na sredinu "Ginnungagapa" i načinili svet.
Od njegove krvi nastala su mora i jezera, od njegovog
mesa formirali su zemlju, od kosti su nastale planine a
od zuba stenje. Od njegove lobanje načinili su nebo
koje su držali četiri patuljka postavljenih po stranama
sveta. Iskre Muspela načinile su zvezde i planete a od
Ymirovog mozga nastali su oblaci dok su njegove
obrve iskoristili za formiranje ograde oko “Midgarda”,
srednje zemlje. Šetajući obalama mora Odin i njegova
braća ugledali su dva drveta Jasen i Brest i od njih su
napravili čoveka i ženu, oni su se zvali Askr i Embla,
dali su im život, moć govora i razum a zatim ih odveli
da žive u "Midgardu". Nakon toga Bogovi su načinili
svoj svet "Asgard", sagradili su utvrđenje koje ih čuva
od stalne pretnje, sveta hladnoće "Jotunheim", sveta
divova. U sredini se nalazi "Yggdrasil", sveto drvo čije
grane prolaze kroz sve.svetove.i.nadkriljuju."Asgard".


Okultna revija broj 1
127
Slovenska vera u Srbiji i
Hrvatskoj

Dušan Božić

Još od pokretanja revolucinarnih i romantičarskih panslovenskih
pokreta u Monarhiji, počinje da se obnavlja i stara vera. Stanje
svakako da nije isto kao u Rusiji, Ukrajini ili Poljskoj, ali se može
uočiti ogroman pomak.
U Hrvatskoj je značajnije interesovanje za slovensku veru počelo
2004. - 2005., a na internetu su se mogli susretati pojedinačni blo-
govi ljudi koji pišu o temama vezanim za staru veru, kao na primer
blog Trzezbora Piekutowskog http://zelenalivada.blog.hr/. Nedugo
zatim, 2007. godine sa radom počinju sajt i forum Perunova sveti-
nja (http://www.perunovasvetinja.tk/) . Na forumu su su se počeli
okupljati mladi ljudi željni znanja o staroj veri. Tu su se vodile dis-
kusije i razmenjivala mišljenja. To okupljanje na forumu isprva je
izrodilo nekoliko umetničkih projekta poput osnivanja muzičkih
bendova i oslikavanja serije ilustracija.


Na slici: Preskakanje kresa, Hrvatska, 2010.

Nakon par godina na forumu počelo se sa okupljanjima, kako bi se
obeležile značajne svetkovine i održali rituali.
Prvi skup bio je uoči proletnje ranodnevnice 2010. godine kako bi
se obeležila Maslenica. Od tada se u Hrvatskoj obelažavaju sve
značajne svetkovine slovenske vere. Konačno 2011. počelo se sa
registrovanjem udruženja, pod punim nazivom Perunova Svetinja -
Udruga za promicanje stare slavenske kulture, a proces registra-
cije je u finalnoj fazi.
Sa druge strane, u Srbiji postoji nekoliko internet stranica koji se
bave verom predaka. Najznačajniji izvor informacija i prvi od
srpskih sajtova svakako bi bio Svevlad osnovan 2003. godine
(http://www.svevlad.org.rs), čiji je osnivač i urednik Aleksandra
Marinković Obrovski koja je ujedno i predstavnik Srbije na slo-
venskim rodnovernim većima. Ovaj sajt sadrži značajnu zbirku
knjiga i članaka koji su od velike važnosti za proučavanje slo-
venske vere.
Zatim valja spomenuti sajt i forum Stari Sloveni
(http://www.starisloveni.com), koji je već izrodio nekoliko zna-
čajnih projekata kao što su dokumentarni serijal Stari Sloveni. U
sastavu ovog dokumentarnog serijala o starim Slovenima snim-
ljene su dve epizode. Prva epizoda pod nazivom Stari Sloveni –
istorija i tradicija govori o istoriji Slovena i Druga epizoda koja
nosi ime Stari Sloveni - verovanja i običaji, govori o mitologij i
običajima. Takođe pokrenut je i internet magazin Veles koji je
nastao sa idejom da se promoviše kultura, umetnost i nauka
slovenskih naroda. Do sada su objavljena 3 broja.
Postoji još par stranica koje bi trebalo navesti, a to su Glas
Predaka (http://www.glaspredaka.com) koja nudi prevode drugih
slovenskih tekstova, i koja ima snažnu saradnju sa poljskim
udruženjem Słowiańska Wiara ili sajt i forum Badnjak
(http://www.badnjak.com) , koji takođe pruža informacije o staroj
veri predaka. No, u Srbiji je trenutno stanje takvo da se osim
stranica na internetu, slabije radi na nekim drugim vidovima
promocije i ostvarivanja slovenske vere.Na slici: „Lela” - Ana Mijoković


Na Staroj Planini podignut kip
Svetovidu

U mestu Ravništu, u selu Mokra na Staroj Planini, podignut
je kip Svetovida, starog slovenskog prehrišćanskog
božanstva. Ideja o podizanju ovog kipa potekla je od
Dragana Jovanovića, novinara i publiciste iz Beograda, na
čijem je imanju kip i podignut. To mesto će, po rečima
Jovanovića, biti mesto istraživanja srpske i slovensse
prehrišćanske kulture i duhovnosti i održavanja naučnih
skupova i duhovne akademije na tu temu.


Okultna revija broj 1
128
Žad Sol Luna: Kundalini,
Hekata i asterianska
astrologija


Istok jako dugo vremena utiče na Zapad i njegovu
misterijsku tradiciju. Neki od takvih pokušaja da se ta dva
pogleda na svet spoje bili su zanimljivi, ostali, koji su na
žalost u većini, uglavnom su bili neuspešni. Negde izvan
glavnih tokova zapadnih mističnih i okultnih kretanja, u
svom vlastitom svetu duhovnih praksi i holivudskih
selebritija od kojih je nekima i duhovni vodič, smestio se
Žad Sol Luna, muzičar, astrolog i duhovni učitelj koji je po
mnogima uspeo da napravi veoma zanimljivu simbiozu
istočnih i zapadnih učenja.
Žad Sol Luna je rodjen 1973. godine. Kao veoma mlad je
otišao u Indiju da nadje Boga i tamo se pronašao u učenju
Avatara Meher Babe, pod vodjstvom Bau Kalčurija, da bi
kasnije postao i prvi zapadnjak kojeg je podučavao Agora
jogi Kal Babadji. Žad Sol Luna je posvećenik Velike Boginje
i po povratku na Zapad našao je njen zapadni ekvivalent u
Boginji Majci Hekati. Njegova sinteza vedske astrologije i
zapadne, koju je nazvao asterianskom astrologijom, jedin-
stvena je i revolucionarna i predstavlja pokušaj da se
rekonstruiše drevna grčko-rimska astrologija. Ona polazi
od toga da su sveštenici Aleksandra Makedonskog kana-
lisali Boginju Asteriju, majku Boginje Hekate, koja im je
dala bitne informacije o astrologiji. Asterija je inače
predstavljala zvezde (palate), a Hekata je bila mesec koji je
kroz njih putovao.
Pošto je Aleksandar Makedonski osvojio Indiju, grčka
astrologija je značajno uticala na razvoj djotiša. Žad Sol
Luna tako spaja 27 nakšatri djotiša, koje on u svom
sistemu naziva Palatama, sa lunarnom orijentacijom grčko-
rimske astrologije omogućavajući tako ne samo preciznost
Na slici: Boginja Asteria


predikcije koja je karakteristična za indijsku asrologiju, već
i mogućnost da neko otkrije svoju istinsku mudrost,
duhovnu dužnost na zemlji i samim tim i svoj vlastiti
duhovni put.
Svakoj od palata u asterianskoj astrologiji odgovara odredjeno
Božanstvo koje obeleži osobu rodjenu odredjenog dana svojom
prirodom. Svaka Palata se takodje može podeliti u tri kategorije,
božansku, ljudsku i infernalnu koje, po drevnoj grčko-rimskoj
mudrosti, predstavljaju trostruku prirodu Boga.
Žad Sol Luna je napisao tri knjige: Hecate: Death, Transition
and Spiritual Mastery u kojoj se bavi putem samo-realizacije
kroz Boginju Hekatu, Hecate II: The Awakening of Hydra, u
kojoj razmatra vezu izmedju indijske energije koju znamo kao
kundalini i Hidre iz zapadne mitologije, te Asterian Astrology:
The Lost System of Alexander the Great VOL.1 u kojoj dalje
razradjuje asteriansku astrologiju i bavi se astronomskim
greškama zapadne astrologije koje se ne nalaze u drevnoj grčko-
rimskoj astrologiji.
Žad Sol Luna je takodje autor devet muzičkih albuma, koji se
žanrovski mogu svrstati pod dark/ritualnu ambijentalnu muziku,
inspirisanu indiskim i grčkim Boginjama, sa naglaskom naravno
na Hekati, a njegov album Hekate Nyctipolus je nakon samo
mesec dana od izlasku dostigao 25 mesto na grčkoj top listi.
Takođe, njegov album Tales of Moon Face, izašao 11. septembra
2011. godine, dospeo je na Amazonovu Top 100 listi na 13
mesto, što je dosta neobično za jedan album prilično mračan
album ispunjen zvucima harfi, antičkih zvona i violina. Naravnn
ne treba ni spominjati da je album dobio jako dobre recenzije u
paganskim magazinima, te da se pesme sa njega često vrte na
onlajn paganskom radio programu gde je dobio laskavu ocenu od
pet pentakla.
Žad Sol Luna ima hrabrosti da pliva uzvodno u odnosu na
duhovni mejnstrim, što nije ni čudo budući da je u njegovom
učenju naglasak na prepoznavanju senovitog sopstva, a maksima
mu je “Dok postoji strah nema mira. Uklonite strah i mir će
nadvladati.” Sve to čini Žad Sol Lunu interesantnim duhovnim
učiteljem na kojeg vredi obratiti pažnju.
Okultna revija broj 1
129
Sideralna astrologija, šta je to u stvari ?

Danica Janković

Kada vas upitaju ‘šta ste u horoskopu’ i vi odgovorite npr.
‘Rak’, pod ovim se u uobičajenom popularnom, tropsko-
astrološkom shvatanju pod-razumeva da se Sunce za vreme
rođenja nalazilo ‘u’ tom znaku (‘znaku Raka’ u našem
primeru). Međutim, istini za volju, kada bismo u to tačno
vreme pogledali u nebo, mi zapravo ne bismo videli zvezde
iz Sazvežđa Raka! Ono što bismo najverovatnije videli
(ukoliko je moguće videti zvezde, s obzirom na sjaj Sunca,
dakle npr. u ranu zoru ili tik po zalasku) jeste Sazvežđe
Blizanaca.
Kako je ovo moguće?
Termin ‘Zodijak’ odnosi se na 12 Sazvežđa Ek-liptike, svako
od po 30°, koje su još stari Egipćani obeležili i posmatrali
vezu položaja Sunca i Meseca naspram njih i fenomena-
dešavanja na zemlji. Ovako je astrologija nastala i kroz
praktična pos-matranja i beleženja se razvijala.
Zvezde su vekovima ostale (i gledano sa zemlje, ostaju –
budući da njihovo gigantsko kretanje jedva da primećujemo
na Zemlji) tu gde jesu, ali se povezanost njihove vidljivosti
spram linija horizonta i meridijana i godišnjih doba ciklično
menja-okreće. Ovaj fenomen je poznat kao ‘precesija
ekvinoksa’ i povezan je sa blagim osciliranjem zemljine ose,
usled kojeg dolazi do cikličnog menjanja poklapanja
‘prolećne tačke’sa delovima Ekliptike. Jedan ceo ovakav
ciklus traje oko 26 000 godina, tako da na svakih oko 2000
godina ‘prolećna tačka’ tj. stepen koji se rađa na istoku u
trenutku prolećnog Ekvinoksa, prelazi iz jednog Sazvežđa u
drugo. Tako se sada npr. ‘nalazimo’ na kaju Sazvežđa Riba
i krećemo se lagano ka ulasku u sazvežđe Vodolije. (Sled
ovog pomeranja prolećne tačke je ‘unazad’ u odnosu na
godišnje kretanje Sunca ‘kroz’ Sazvežđa)
Budući su stari Egipćani baratali sideralnim zodijakom ,
precesija nije imala nikakvog uticaja na njihova računanja.
Širenje astrologije na Zapad dogodilo se u ranim vekovima
p.n.e. prenošenjem egipatskih i vavilonskih (kaldejskih)
znanja u grčke gradove.
U ovim ranim vekovima zapadne astrologije, živeo je i radio
poznati helenistički astrolog-astronom Ptolomej (I-II vek
Nove ere), na čijem se radu (posebno knjizi “Tatrabiblos”) u
velikoj meri bazirao dalji razvoj astrologije. Kao i svi njegovi
savremenici, Ptolomej je smatrao da se nebeska sfera okreće,
a da je Zemlja fiksna, te su zapažanja u vezi sa promenom
položaja prolećne tačke pri-pisana ovom “pomeranju
nebeske sfere”. Ali on ovom fenomenu nije pridavao
važnost (jer da jeste, imali bismo u njegovim delima
uputstva učenicima/čitaocima kako izračunati precesiju),
jer se sam njegov rad orjentisao prema zvezdama, a ne
prema tropima . Njegova najvažnija dela, Al-magest i
Tetrabiblos, koja su do danas ostala najveći autoriteti u
oblasti astrologije, napisana su u periodu između 127. i 151.
g. n.e.; u ovo vreme prolećna tačka kretala se između 01° 11’
i 00° 51’ Ovna sideralnog zodijaka.
Nedugo posle Ptolomeja, usled najezde Hrišćan-stva svi
najvažniji astrološki spisi, uključujući i njegova pomenuta
dva, preseljeni su na Srednji Istok i prevedeni na arapski
jezik, da bi se onda tek u 12. veku vratili na Zapad .
Srednjevekovni Ptolomejevi prevodioci i učenici jednos-
tavno su prepisali od njega da ‘zodijak počinje sa prolećnim
ekvinoksom’ – što je upravo i bilo tačno za njego-vo vreme,
ali što je bila referenca Sazvežđa prema tropima (početak
proleća), a ne odrednica o tome gde ‘počinje Zodijak’!
Tako je nastala astrološka tradicija koju danas zapadni svet
ima, tzv tropska astrologija, koja svoj astrološki, dakle
zvezdo-znalački rad, bazira ne na zvezdama, već na -
godišnjim dobima!
Na Zapadu je ova razvedenost astrologije od zvezda trajala i
opstala vekovima. Ono što je izne-nađujuće je to da ovakvo
‘fiksiranje’ ekvinocijskih tačaka, a razumevanje zvezdanih
jata kao onih koji se okreću nije prestalo ni posle
Kopernikovog otkrića (XVI vek) - otkrića da je zapravo
Zemlja ta koja se okreće!
U praktičnom smislu, svoj opstanak ovakva astro-loška
koncepcija ima da zahvali ne malim delom i tome što je
veliki deo praktičnog, konkretnog astrološkog rada (bio i
jeste) baziran na ne toliko Zodijaku, već pre svega analizi
planetarnih principa i njihovih međusobnih ugaonih odnosa
= aspekata, kao i mundanih položaja – polja horos-kopa.
“Pa, ako su razultati u praksi pozitivni, ma kojim imenom
alatku nazivali, zašto bi uopšte bilo važno kako ćemo je
zvati?”, može neko – i ne bez prava - upitati. Radi se
zapravo o smislenoj upotrebi imena, i o tome da određenje
nečega posebnim pojmovima i terminima, kao i precizno
definisanje tih pojmova koji se upotrebljavaju, određuje
(filozofski definiše) u celini ono što zovemo naukom.
Istinski problem u držanju za tropski okvir astrološkog
razmišljanja jeste u onemogućavanju na taj način da se
astrologija eksperimentalno zasnuje na osnovu empirijskih
činjenica i počne se upot-rebljavati na najplodniji mogući
način u korist napretka čoveka – kao alatka koja pomaže da
se čovek uskladi sa samim sobom i svime u Prirodi,
Univerzumu koji ga okružuje i čiji je deo.
Sideralna astrologija može sa nepogrešivom preciznošću do
u dan prognozirati događaje, uz pomoć samo
najjednostavnijih tehnika kao što su tranziti, Solarni i
Lunarni povratci i njihovo progresiranje, dok iz perspektive
tropske astro-logije Solarni povratak zbog vremenskog
odstupa-nja (budući ovde ‘Zodijak’ orjentisan na Ekvinoks a
ne Zvezde) kao tehnika potpuno gubi smisao, te takođe i
sve progresije bazirane na ovom i pripa-.dajućim ciklusima,
dok tranziti vremenom pokazuju odstupanja u danima od
egzaktnog prelaza!
U natalnoj astrologiji, gde baratamo sa više ‘subjektivnim’ i
time teže proverljivim činje-nicama, takođe se pokazuje
prednost realne, zvezdane, perspektive sideralne astrologije
u praksi: dok današnja tropska astrologija barata bezbroj-
nim tehnikama, gubeći se u maglovitosti pokušaja
objašnjenja nekog fenomena trivijalnim faktorima, sub-
divizijama divizija, arapskim tačkama, ‘umetnutim kućama’
i sl., sideralna svoju interpretaciju bazira na svega nekoliko
esencijalnih faktora, analizom kojih tumač dobija jasnu i
celovitu sliku karaktera - bez ikakve potrebe da se dovija,
posežući za sve novim i novim dodatnim ‘tehnikama’ i
‘cepkanjima’ karte.
Do ponovnog otkrića i revitalizacije znanja o astrologiji
kakva jeste – sa Zodijakom 12 Sazvežđa Ekliptike, došlo je
početkom XX veka zaslugom modernih pionira sideralne
astrologije, Sirila Fa-gana (Cyril Fagan) i Donalda Bredlija
(Donald A. Bradley aka Garth Allen). Njihov rad praćen je i
podržan do danas svega nekolicinom autora, koji su
uglavnom svojim individualnim naporima i istraživanjima,
doprinosili korak-po-korak sve većem rasvetljavanju ovog
važnog astrološkog ‘problema’ .
Okultna revija broj 1
130
Možemo slobodno reći da njihovoj otvorenosti uma,
istrajnosti i hrabrosti danas svi mi – kako astrolozi, tako i
oni koji to nisu – tragači za istinom i borci za nju, dugujemo
veliku zahvalnost.Planetarna muzika Gustava
HolstaGustav Holst (1874.-1934.) je bio engleski kompozitor koji je
u svojim kompozicijama kombinovao uticaj Ravela,
Vagnera, hinduističke duhovnosti i engleskog folklora.
Njegova filosofija umetnosti mogla se svesti u dve stavke.
Prvu da je umetnost po sebi aristokratska i samo za
izabrane, ali da bi se našlo tih nekoliko izabranih ona se
mora dovesti do mnogih tako da će se ti izabrani, poput
masonskih znaka identifikacije, prepoznati međusobno. I
drugu da se sa svakim novim delom umetnik iznova rađa.
U smislu popularnosti Holstu je svakako novo rođenje do-
nelo komponovanje Himne Isusu (zasnovane na apokrifnim
spisima kao svojevrsno gnostičko objašnjenje vremena i
prostora), kao i delo pod nazivom Planete. Holst je bio
prijatelj sa astrologom Klifordom Baksom, koji ga je i uveo u
svet astrologije, da bi kasnije upoznao i poznatog astrologa
Alena Lea. Planete su delo koje na muzički način pokazuje
uticaj planeta na ljudski životni ciklus. Za razliku od nekih
svojih kolega Holst nije bio član magijskih i ezoteričnih gru-
pa, niti je smatrao da njegova muzika dolazi iz nekih drugih
sfera. Holst je bio sasvim racionalan kompozitor čija "muzi-
ka sfera" je ipak postala mnogo omiljenija kod brojnih ritu-
alnih magova i danas se može videti kao preporuka
u različitim magijskim školama kao muzički dodatak
raznim planetarnim ritualima i meditacijama. Dakle ako tra-
žite neku nvu muziku koju biste isprobali za zadovoljstvo ili
meditativno-ritualni rad, možda ne bi bilo zgoreg da se
razmisli i da se da šanse i Holstovim Planetama?

Alhemijsko putovanje Marije
Sepeš

Mnogima od onih koji prate dešavanja na domaćoj
ezoteričnoj sceni objavljivanje knjige Crveni Lav, u izdanju
zrenjaninske Agore 2009. godine, mađarske autorke Marije
Sepeš prošlo je veoma nezapaženo.
Marija Sepeš (1908-2007) je studirala istoriju umetnosti, knji-
ževnost i psihologiju u Budimpešti, a od 1931. do 1933. ži-
vela je u Berlinu. Još uvek je misterija koje je i kakve ezote-
rične kontakte imala tokom svog boravka tamo, ali se zna
da su joj neke stari alhemijski spisi bili stavljeni na uvid.
Rat je provela u izolaciji pišući Crvenog Lava, novelu inspi-
risanu alhemijom, koja je objavljena 1946. u 2000 primeraka.
Odmah je bila zabranjena, a zaplenjeni primerci su uništeni.
Autorku, budući da se potpisala imenom Marija Orši,
bezuspešno su tražili da uhapse. Srećom Bela Hamvaš je
sačuvao primerak knjige, tako da je na engleskom knjiga ob-
javljena 1984. u Njujorku. Nakon toga, skraćeno izdanje se
pojavilo i u Mađarskoj, u ediciji naučne fantastike. Prodato
je skoro 60000 primeraka. Pored Crvenog lava, objavila je i
ro-mane: Tabula Smaragdina,Sedam Rafailovih učenika, Čarob-
no ogledalo, Žive statue Surajane, kao i knjige o magiji: Magija
svakodnevnog života i svetlosti, Magija snova, Magija čuda,
Magija ljubavi, Magija radosti, Magija žrtvovanja, Accademia
Occulta, Sunčev vetar.
Marija Sepeš je kasnije dobila dosta nagrada i priznanja,
uključujući i Orden Republike Mađarske. Danas Mariju
Sepeš na Zapadu smatraju Adeptom i porede je sa Francom
Bardonom. Mark Staviš, poznati ezoterični autor, za Crvenog
Lava je rekao da je to jedna od onih retkih knjiga koje se
pojave jednom ili dva puta u generaciji i koje rasvetljavaju
prirodu ljudske evolucije i zapadnu okultnu tradiciju.
Takodje, knjiga je u kurikulumu za čitanje nekih ozbiljnih
praktičnih alhemijskih društava, tako da bi i na ovaj domaći
prevod u svakom slučaju trebalo obratiti pažnju.


Okultna revija broj 1
131
Otvaranje tarota po Zvezdi
Haosa

Fil Hajn

Ovo otvaranje koristi osam boja koje se povezuju sa
takozvanom Zvezdom Haosa. Za više o magiji po osam boja
pogledati knjige Pitera Kerola. Ovo otvaranje može se
koristiti dnevno, ili nedeljno, da bi se “skenirala” aktuelna
životna situacija. Nije loša ideja da se otvaranje radi na
prostirci na kojoj je oslikana ili odštampana Zvezda Haosa.
Ova šema otvaranja može se uspešno koristiti i za rune.
Izaberite osam karata iz špila koji ste prethodno promešali.
Položite ih kao što dijagram iznad pokazuje. Evo šta pozicije
svake karte mogu da predstavljaju:

1.-.(Crveno).Spoljni.konflikti
2.-.(Narandžasto).Mentalno.stanje
3 - (Ljubičasto) Seks/Strast
4 - (Žuto) Ego/Samopouzdanje
5 - (Zeleno) Ljubav/Veze
6 - (Plavo) Imućnost
7 - (Crno) Autodestruktivne navike
8 - (Oktarina) Vaše “magijsko sopstvo” (u slučaju da tarot
otvaraju oni koji nisu magičari ovo može da predstavlja
“sreću”).Rad sa snovima pomoću
tarota

Kao što smo već zaključili podsvesni um nam govori putem
simbola i boja. Govori nam kroz snove, pružajući nam
informacije koje svesni um ili ne može razumeti ili odbija da
ih prihvati. Često duhovno jastvo traži kontakt preko snova
podsvesti puštajući u simbolima i arhetipovima stvari kojih
je ego ili budna ličnost nesvesna ili ih negira. Npr., ako
osoba šteti svome telu, snovi o bolesti i smrti mogu biti
upozorenje iz podsvesti. Snovi takođe mogu biti izvor velike
inspiracije i kreativnosti koje dolaze od božanskog Jastva.
Kad neko proučava složene i detaljno mistične sisteme
poput kabale ili tarota, um je otvoren mnogim drumovima
duhovnog i magijskog razvoja preko obilja izvora sanjanih
simbola i arhetipova.
Mnogi ljudi su pasivni primaoci snova, stoga jer ih zaborave
čim se prihvate dnevnih poslova. Drugi pamte svoje snove
jer im se u njima događaju čudne stvari. Neki se trude
analizirati snove ili traže nekog drugog da im to uradi.
Uglavnom relativno malo ljudi pokušava da usmeri sadržaj
snova. To je rad koji izvodi mag prizivajući određene
simbole i mistično znanje u svoj san. Slike na tarot kartama
čine ih savršenim sredstvom za magijski rad u stanju
sanjanja. Na neki način to je slično tehnici rada sa vizijama
osim činjenice da je za vreme vizije svesni um onaj koji
usmerava viziju, dok je u radu sa snovima podsvesni um
onaj koji ima kontrolu.
Kao i bilo koji oblik magije ova tehnika zahteva izdržljivost i
istrajnost. Posebno rad sa snovima može biti frustrirajući i
može zahtevati brojne noći prakse pre nego što se postigne
uspeh. Međutim čitalac može očekivati da će dve nedelje
nezapamćenih snova iznenada biti nagrađeni vizijom u snu
koja može imati veliko značenje. Sledeći metod opisuje kako
ritualno prizvati san o određenoj karti tarota i tako primiti
znanje te karte kroz nesvesno stanje sanjanja.


RITUAL PRIZIVANJA SNOVA

Upotreba Tarot karte Zvezda
Okultna revija broj 1
132


Na slici: Lotosov štap

1. Tokom dana, izvadite Tarot kartu Zvezda iz špila i odložite
je. Ostavite je na noćnom ormariću ili stolu blizu svog
kreveta sa dve bele sveće s obe njene strane. Povremeno
tokom dana, posmatrajte je, kontemplirajte o njoj i svim
njenim značenjima i simbolima. Dozvolite svom
hermetičkom znanju, iskustvu i imaginaciji da se povežu i
ožive kartu u vašem "dnevnom sanjarenju". Smireno sebi
recite da ćete noćas sanjati intuitivnu viziju vezanu za kartu
Zvizda koja će vam pružiti veliki uvid.
2. Oko svog kreveta stavite predmete koji vas podsećaju na
kartu Zvezda. (Ovde bi se moglo uvrstiti nešto što
predstavlja zvezdu, sigil Vodolije u žutoj boji na ljubičastoj
podlozi, hebrejsko slovo Tzaddi u istim bojama, udica, dve
vaze pune vode...) Stavite dnevnik snova negde blizu
kreveta.
3. Neposredno pre odlaska na spavanje, izvedite Ritual
Opuštanja ili Ritualno kupanje.
4. Izvedite Manji terajući ritual pentagrama (skraćeno MTRP).
5. Upalite dve sveće postavljene sa obe strane karte i sedite
ispred nje, kontemplirajući na njena značenja.
6. Lotosovim štapom ili kažiprstom nacrtajte beli krug i
plavi prizivajući pentagram Vazduha ispred karte. Postavite
žuti sigil Vodolije u centar. Takođe stavite hebrejsko slovo
Tzaddi. Recite:

"Tebe prizivam, Veliki Anđeo HRU, Moćni koji bdiš nad Tajnom
Mudrošću Tarota. Preobrazi sada za mene ovu kartu Veštine tako
da postane istinski i pouzdani prolaz kroz koji ću putovati za
vreme sna. Podari mi viziju 22 staze koju ću jasno zapamtiti
nakon buđenja."
8. Sada stvorite rečenicu ili mantru vlastitim rečima koja će
prizvati viziju Zvezde. Neka bude jednostavna kao recimo,
"Zvezdo svetla, Zvezdo sjajna, noći ove vizija tebe u snu
mom biće bajna! ".
9. Usmerite pažnju na kartu toliko dugo koliko želite, zatim
ugasite sveće i idite da spavate. Nastavite sa mantrom dok
ne zaspite. Recite u sebi da ćete imati važan san o Zvezdi
kojega ćete se setiti odmah nakon buđenja.
10. Kada se probudite, što pre zapišite utiske iz sna u
dnevnik snova. Treba uključiti
sve slike, boje, reči ili pojmove. Možda ćete u toku dana
shvatiti da se san može nastaviti istraživati i racionalnom
svešću.
Ako niste uspeli odmah (što nemojte ni očekivati) samo
ustanite i izvedite MTRP. Nastavite tokom dana sa istim
pripremema i povremeno kontemplirajte na kartu Zvezda.
Nastavite sa Ritualom Prizivanja Snova više dana dok ne
uspete.
Kada budete imali dovoljno uspeha sa ovom tehnikom,
možete početi istraživati i ostale karte. Ono što je najvažnije
jeste to da će vas ovaj metod povesti na dug put prema
komuniciranju sa vašim podsvesnim umom i, na posletku,
sa vašim Višim Jastvom.

Sandra & Čik Sisero (iz knjige The New Golden Dawn Ritual
Tarot: Keys to the Rituals, Symbolism, Magic and Divination)Tarot karte i muzika

Nevil Drury

Nevil Drury je poznati autor duhovne i okultne literature.
Kod nas su prevedene njegove knjige Šaman i magičar i
Unutrašnje vizije, obe u izdanju beogradske Ezoterije. Ono
što je manje poznato jeste to da je Nevil Drury veoma veliki
poklonik takozvane kosmičke muzike, čak do te mere da je
pisao recenzije za takve publikacije kao što su Rolling Stone
i Hi-Fi Magazine.
Iz njegove knjige Music for Inner Space: Techniques for
Meditation & Visualisation (Prism Press, 1985) prenosimo
izbor preporučene muzike koja bi se mogla povezati sa tarot
kartama.
Okultna revija broj 1
133

Luda: Manuel Gottsching - 'Qasarsphere'.
Mag: Klaus Sculze - 'Stardancer II'.
Visoka sveštenica: Tangerine Dream - 'Zeit'.
Carice: Tangerine Dream - 'Origin of Supernatural
Probabilities'.
Car: Klaus Schulze - 'Nowhere - Now Here'.
Hierofant: Edgar Froese - 'Maroubra Bay' (prva polovina).
Ljubavnici: Edgar Froese - 'Epsilon in Malaysian Pale'.
Kočijaš: Klaus Schulze - 'Bayreuth Return' i 'Wahnfried
1883'.
Snaga: Tangerine Dream - 'Rubycon Part Two' (srednji
deo).
Pustinjak: Tangerine Dream - 'Rubycon Part Two' (prva
trećina).
Točak sreće: Colosseum - 'Theme Three'; Kitaro - 'Dreams
Like Yesterday'.
Pravda: Kitaro - 'Never Let You Go'.
Obešeni čovek: Fripp & Eno - 'Wind on Water'.
Umerenost: Ash Ra - 'Ocean of Tenderness'.
Smrt: Tangerine Dream - 'Through Metamorphic Rocks'.
The Devil: Tangerine Dream - 'Rubycon Part One';
Rajneesh Foundation musicians - 'Nadabrahma'.
Kula: Godley & Creme - 'The Flood'.
Zvezda: Klaus Schulze - 'Crystal Lake'.
Mesec: Klaus Schulze - 'Mindphaser'.
Sunce: Tangerine Dream - 'Force Majeure' (samo zadnja
trećina).
Sudnji dan: Herbert Joos - 'Why?'; Japetus - 'The Great,
Great Silence'.
Svet: Pink Floyd - 'Grantchester Meadows'; Klaus Schulze -
'Ways of Change'.

RITUAL POSVEČIVANJA
TAROTA

1.Izvedi ritual opuštanja i / ili se ritualno okupaj.
2. Izvedi MTRP.
3. Stavi novi špil na Oltar koji se nalazi u središtu
tvoga hrama ili svetog mesta. Štapom iscrtaj krug i
terajući pentagram Zemlje iznad neotvorenog špila
karata. Ovim počinje postupak čišćenja karata.
4. Lagano udari špil tri puta i sa svakim udarcem
vibriraj: jedno od navedenih imena: EHEJEH, JAH,
JOD HE VAU HE ELOHIM
Reci:
“Tebi Najviši, ja .... (magijsko ime) posvećujem ove karte
Umeća tako da postanu Tvoj istinski odraz i slava. Ne meni
nego Tebi neka je Moć i Slava.”
5. Iscrtaj krst iznad špila i reci:
Prizivam te IAO, da pošalješ HRU-a, velikog Andela
koji bdi nad operacijama ove Tajne Mudrosti, da
položi svoju nevidljivu ruku na ove posvećene karte
umeća, kako bismo tako istinski proniknuli u značenje
skrivenog u slavu Tvog neizrecivog Imena. Amen.
(Vizuališi ruku moćnog anđela, položenu na špil, koja
svetli blještavo belim svetlom. Špil Tarota se vizuališe
u blještavoj auri svetla, kao i obično.)
6. Opet udari lagano špil tri puta Štapom.
7. Stani okrenut prema istoku tako da je špil ispred
tebe. Oseti belu svetlost Ketera iznad sebe. Oseti
njegovu Božansku Snagu. Tad usmeri njegovu
energiju na špilNa slici: Vrećica za tarot koju proizvodi Lo
Skarabeo, a distribuira Llewellyn

koristeći Znak Ulazećeg. Uradi ovo usmeravanje tri
puta pre nego što daš Znak Tišine. Ako se pravilno
izvodi
oseti se lakša iscrpljenost pa se može uzeti kraće
vreme za odmor.
8. Otvori kutiju i izvadi karte. (Ako je špil prethodno
bio otvoren i upotrebljavan, potrebno je pre rituala
obrisati svaku kartu čistom belom tkaninom
pripremljenom za tu svrhu.)
9. Postavi karte u krug. Uzmi Štap i iscrtaj krst iznad
njih i reci: Imenima i Slikama sve su Moći probuđene i
oživljene. Probodi Štapom kroz središte krsta.
10. Skupi karte i zamotaj ih u belu, ili neku posebno
namenjenu, vrećicu za tarot.11. Izvedi MTRP.
12. Reci:
“Oslobađam sve duhove koji su bili zatočeni ovom
ceremonijom. Idite u miru sa blagoslovom JEHESUAH
JEHOVAŠAH-a. Ovim proglašavam hram ispravno
zatvorenim.”
Okultna revija broj 1
134
Jednostavna meditacija sa
tarot kartama
Sada možete napustiti hram.
Ovaj ritual je pojednostavljen ali delotvoran način
posvete špila tarot karata. Napisan je za tradiciju
Zlatne Zore, ali praktičari drugih tradicija ,mogu ga
prilagoditi svojim potrebama.

1. Izvedi ritual opuštanja ili se ritualno okupaj.
2. Izvedi MTRP (manji terajući ritual pentagrama).
3. Izdvoj Velike Arkane, promešaj ih i nasumice
odaberi jednu, ostale ostavi po strani. Ostani smiren
nekoliko trenutaka kako bi umirio um.


PREDSTAVLJAMO ŠPIL: VIA
TAROT
4. Pogledaj kartu pred sobom. Ostavi dovoljno
vremena da pažljivo razgledaš simbole i boje karte.
Nemoj pokušavati da kroz kartu vidiš druge svetove.
(ta praksa ide kasnije). Samo mentalno primeti svaki
detalj na karti.
VIA tarot je uradjen po uzoru na Kroli-Heris Toth Tarot,
delom sledi simboliku i grafička rešenja, no u velikoj
meri i odstupa od njih. Zašto je ovaj špil zanimljiv?
Zato što je rezultat kombinovanog rada njegove
autorke, Suzan Džemeson, sa Toth tarotom i
enohijanskim sistemom magije koji je razvio Džon Di..
To znači da je u njega uključen i deo informacija koje
je autorica primala u vizijama od enohijanskih bića,
koja se zovu Ćerke Svetlosti, tokom svojih priziva za
koje je koristila obsidijansko ogledalo. VIA tarot sadrži
standardnih 78 karata veoma lepo tehnički uradjenih I sa
definitivnom umetničkom vrednošću. No, ono što je najbitnije
jeste to da je ovo jedan od magičnih špilova sa kojim se
stvarno može raditi, za razliku od mnogih pomodnih I
potpuno neupotrebljivih špilova koji se mogu naći na tržištu.
Špil je rasprodan, no ako ste naklonjeni ka enohijanskoj
magiji I ako naidjete na neki zaostao dostupan primerak
ovaj špil svakako zaslužuje dam mu se pruži šansa.
5. Sada zatvori oči i pokušaj ponoviš kartu u mašti.
Pokušaj se prisetiti što bolje možeš svakog detalja i
ostavi dovoljno vremena za to.
6. Nakon otprilike pet minuta stvaranja slike u mašti
započni da zamišljaš nestajanje njenih delova sve dok
cela ne nestane u tvom umu.
7. Kada slika nestane iz tvog uma pokušaj zadržati
ovo stanje mentalne tišine što duže možeš. Ako je tvoj
unutrašnji glas stvarno utišan, tada ti mogu biti
prenesene neke važne duhovne informacije.
8. Ostavi neko vreme da izadeš iz meditacije. Nemoj
da ustaneš naglo.


Okultna revija broj 1
135
Razotkrivanje Pomba Đire

Nikolaj de Matos FrisvolPomba Đira je više nego koketan duh južnjačkog
temperamenta, i mnogo više od latinske srodnice Lilit – ona
je ovaplocenje svih kompleksnih mogućnosti koje
nalazimo u smrtnoj ženi. Upravo ovde u polju mesa i duše
pomešanim sa zemljom i pokretom ona sebe nalazi u
stalnom mesu duha i inspiriše čovečanstvo otkrivajući
kraljevstva strasti i krvi kao mape sopstva.
Njeno pitanje je večito; ko si – i ona čita tvoje odgovore na
način na koji ti prosuđzješ svet i sebe. Ona je oprez u našim
željama I žudnjama, opasnost da će snovi postati stvarni...
Kao i Sveti Duh ona je jedna intoksikacija koja priziva
snove i proročanstva, kao legije Venere, a pod ličnim
zagrljajem Merkura može izazvati majstorstvo života ili
robstvo ka strastima koje te vode u ludilo i mahnitost života.
Način na koji je vidiš je često onaj kako ona tebe vidi i iz
ovog se odnos izgrađuje na premisama sa kojima stupaš u
njen hram. Što znači, ako je gledaš kao da je kurva
napravljena da služi tvojim željama – velika je mogućnost da
će i ona tebe tretirati isto tako. Ovaj faktor je veoma važan u
odnosima sa njom od ranih 70-ih. Možda smo mi ovo
izazvali, mi, moderni čovek i žena trijumfujućeg zapada,
pristupajući svetu na način majstora u stvaranju sa božjom
danom moći da pokorimo bilo koji duh. Postajemo mudri
kad reflektujemo zašto duh koji može da raznese živote
treba da te poštuje i da sluša tvoje pozive i mrmljanje – ili
čak da te sluša ako ne osećaš da odanost i ljubav ne gore u
tvome srcu, tražeći odnos.
Pobunjenički i sebični pristup njoj, izgovorenim rečima ili
demonstriran jezikom akcije, otkriva da je ti vidiš kao slugu
ili roba, a to je put najslađeg samo-uništenja. Zato što ona
daje ono što ti daješ – i želje u tvom srcu su ono na osnovu
čega se ona pokreće. Na ovaj način, ona je suština ženske
mogućnosti – žena sedam muževa i supruga nijednog.
Ona nosi sličnosti sa jakim ženama kroz istoriju, kao što je
Horhe Amado to prikazao u svojim knjigama: Gabrijela,
Strukovi Luka & Cimet i Donja Flor i njena dva muža,
koje daju glas i zaostavštinu jednoj niti ove izvanredne moći
i potencije ženskog, što je u stvari tema Pomba Đire. Ova
tema je u rasponu od senzualne naivke u slučaju Amadove
Gabrijele pa sve do dominantnih i sadističkih niti
pokoravanja opisanih u Bašti Mučenja od Mirboa.
Čulna i seksualna kraljevstva i prostori je takođe povezuju
sa nekoliko božanstava ili boginja venerijanske ili lunarne
naklonosti, kao što su Aštarot, Ištar, Diana i bilo koje noćno i
strastveno biće, bilo koja noktulka i vampir koji pokazuju
malo milosti, ali je rečeno da ih interesuju odabrani ljudi i
žene. Na ovim osnovama držim da je ona duh koji može biti
univerzalni učitelj za čoveka i ženu u misterijama čulnog
života i seksualne alhemije. Činjenica da je brazilskog
porekla ne znači da je rezervisana samo za Brazilce – već to
da brazilski duh može sve nas ponešto da nauči – i mislim
na ’’Brazilski Duh’’ u dvostrukom smislu reči, kao Pomba
Đira lično i kao nasleđe zemlje prožete svojim duhom i
duhom njenih naseljenika. U ovome vidim u čudesnoj Dami
Figa i Sumraka dar čovečanstvu koje se bori – bilo kojeg da
su puta, zemlje i sveta...

Tradicionalno balkansko
veštičarstvoIzlazak knjige Tradicionalno balkansko veštičarstvo (Esotheria,
2007) privukao je veliku pažnju. Tradicionalno balkansko
veštičarstvo je prevedeno na engleski jezik i za englesko
govorno područje knjigu je izdala američka izdavačka kuća
Okultna revija broj 1
136
Pendraig Publishing. Knjiga je dobila toliko dobre recenzije da
se čeka da dve druge knjige istog autora, Misterija vestičar-
stva i vračanja i Poslednji evropski šamani, budu prevedene i
objavljene u Americi. Autoru, koji je sem tradicionalnog Bal-
kanskog veštičarstva verziran i za neke srednjo-istočne,
afričke i južno američke tradicije, ukazano je i veliko povere-
nje i čast da uredi prvi broj The Crocked Path žurnala specija-
lizovanog za tradicionalno veštiarstvo. Nakon toga autor
Rade R. Podunavski objavljuje redovno tekstove o tradi-
cionalnom veštičarstvu, folkloru i mitologiji u ovom maga-
zinu, kao i u The Cauldron, verovatno najeminentnijoj public-
kaciji ta drevno veštičarstvo, te u Esoteric Source Džona Ren-
dala. Nama sada ostaje samo da čekamo da se i te druge dve
knjige pojave kako ovde tako i na engleskom govornom
području.

Ksenija Kordić, umetnica
koja pomera graniceKada se Donald Kašpit zapitao da li danas reći za nešto da je
“duhovno” zvuči kao kompliment ili ironija, i konstatovao
da je jako malo umetnika sposobno da pravi duhovnu
umetnost, za koju misli da joj je budućnost veoma sumorna,
verovatno je bio u pravu. Pitanje je da li danas umetnici, bar
dobar deo njih, imaju osnovni preduslov koji karakteriše i
duhovno, a to je hrabrost? Područje delovanja mlade za-
grebačke umetnicue Ksenije Kordić, za čiju umetnost može-
mo reći da joj ne manjka hrabrosti, jeste eksperimentalni
video / instalacije, fotografija, performans, 3D oblikovanje,
komputerska grafika, dizajn i scenografija. Takođe, zalaže se
za prava životinja i autor je naslovnih strana, po mnogima
veoma uspešnih, knjiga Kako postati, biti i ostati vegetarijanac
ili vegan? (Juliet Gellatley) i Naša braća životinje,(Edgar
Kupfera-Koberwitz) obe u izdanju hrvatske udruge Prijatelji
životinja koju Ksenija pomaže na jedan autonomni i
profesionalni način kada ima priliku za to, koristeći svoju
umetnost kao svojevrsni oblik aktivizma. Završila je školu
primijenjene umjetnosti i dizajna, slikarski odsjek, 1997,
kada upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, nastavnički
odsjek, slikarska klasa profesora Miroslava Suteja. Diplo-
mirala je 2004. godine. Radila je i kao fotografkinja za
hrvatski časopis Karma koji je bio posvećen vedskoj duhov-
nosti. Na Cunterview.net women art media space stranici
saznajemo da su njena interesovanja, izvan umetnosti i
astrologija / astronomija, metafizika, geometrija, religija,
vedska filozofija i književnost, psihologija, metode obrazo-
vanja, glazba, magika, kabala, aktivizam, prava životinja i
politika. No, i pored takvih interesovanja Ksenija Kordić nije
upala u patetični kliše “okultne umetnosti” koja deluje kao
marketinški izraz nekog pomodnog kulturnog trenda sa
okultnim pred znakom. Sem u slučaju jednog rada, kada je
na nagim telima muških porno zvezda, na koja je kompjuter-
ski stavljala svoju glavu, iscrtavala razne simbole uključujući
i Krolijev Pečat Zveri kako bi bila sigurna da će slike biti
efikasnije i na podsvesnoj i na nadsvesnoj razini, njen izraz
je u velikoj meri lišen poznate i prepoznatljive okultne iko-
nografije i samim tim prirodan i intuitivno-spontan, što joj
daje veoma visok stepen autentičnosti i iskrenosti. Od njenih
brojnih performansa i radova rekli bi par reči više o njenom
prvom performansu koji je bila nazvala Samozapaljenje i koji
je izvela 14. siječnja 2003. u zagrebačkoj “Močvari”. Tokom
tog performansa ritualno je spalila Bibliju, Kur’an i Bhaga-
vad-gîtu. Bibliju jer je to knjiga njene društvene uslovljenosti
obrazovanjem i rođenjem na teritoriji koja pripada tom
kulturnom i civilicijskom krugu. Kur’an zbog porodičnih
veza jer dobar deo njene porodice pripada islamskoj vero-
ispovesti, tako da porodično ona pripada i toj kulturi. A
Bhagavad-gîtu jer to simboliše njen izbor religije. Spaljivanje
te tri knjige je tako bio njen čin distanciranja od ideja koje
one nose i od osećanja koje ona ima vezano za njih. Nega-
tivnih u odnosu na Bibliju, osećaja ravnodušnosti prema
Kur’anu i pozitivnog u odnosu na Bhagavad-gîtu. Neko bi
to poredio sa antinomijanizmom kojem pribegavaju indijski
sadui i jogiji kad dodje do momenta da se moraju soloboditi
i vezanosti za gune, ali mi nećemo ići tako daleko u inter-
pretacijama, već ćemo se vratiti samom toku performansa o
kojem pričamo. A on je išao tako da je Ksenija nastali pepeo
je pomešala sa glinom, da bi nakon toga od te smeše obliko-
valo falus kao konkretni simbol. Iz bezbedonosnih razloga
performans je od strane uprave kluba bio samo delimično
najavljen, što znači da je u programu pisalo samo da će
Ksenija Kordić u određeno vreme držati performans, tako
da je on i održan polutajno. Tokom performansa/rituala,
pomagala su joj dva prijatelja koji su stajali levo i desno od
Ksenije dok je oblikovala Sveti Falus, simbolično ih je bila
nazvala Kurosima jer su simbolisali stubovi u obliku
muškaraca koji drže hram. U prvom delu performansa, dok
je Ksenija palila knjige, njih dvojica su držali sveće ispred
svojih falusa, što je trebalo da simboliše pokretanje energije
iz prve čakre, sirovu snagu i destruktivnost koju ona često
nosi, odnosno snažne i intenzivne promene. Tokom drugog
dela performansa, dok je oblikovala falus, njih dvojica su
digli sveće na nivo srca, što je simbolisalo podizanja razine
svesti i svetlosti u sferu emocija i ljudskosti, postavljanje
temelja daljim, još suptilnijim transformacijama materije.
Video snimak sa tog performansa je izgubljen, a iako je bilo
prisutno nekoliko novinara ni jedan tekst o njemu se nije
pojavio u štampi zbog direktive nadređenih osoba u tim
Okultna revija broj 1
137
Nikola Nežit Diskografija:


"11" EP (2010)
"Splendor Solis" EP (2011)
"Beth" EP (2011)

Splendor Solis Ep i Beth EP mogu se besplatno skinuti, dovoljno je
da se u polje za pretragu na sajtu ukucati Nikola Nežit, sa adrese :
http://www.archive.org

Na slici: Performans Samozapaljenje


medijima i trebalo je tri godine da se taj rad prezentuje i
stručnoj i široj javnosti. To se desilo na izložbi Fetiš u Galeriji
Vladimir Nazor , što je bila prilika i da se probije medijska
blokada tako da je Ksenija Kordić tom prilikom dala
nekoliko izjava medijima. U svakom slučaju Ksenija Kordić
je neko na koga bi apsolutno trebalo obratiti pažnju, a
činjenica da umetnost doživljava kao laboratorij u kojem ima
apsolutnu slobodu i moć da u njemu radi nemoguće, čini je,
po mišljenju tima Okultne revije, jednom od najzanimljivijih
umetnika u regionu za koju se sa punim pravom može reći
da stvara umetnost koja ima jednu duhovnu dimenziju.

Okultna muzika Nikole
Nežita


Na slici: Zadnja strana Beth Ep-a

Amebix i okultna
simbolika


Da se okultna inspiracija
nalazi na najneočekivani-
jim mestima pokazuje i
primer britanskog crust
punk/metal sastava Ame-
bix koji je bio aktivan to-
kom sedamdesetih i osam-
desetih. Njihov logo je sti-
lizovana verzija Ostin Os-
man Sperove slike The
Vampires are Coming.
Mnogi u se pitali otkud to,
raspitivanjem na domaćoj
sceni među pripadnicima bliskim ovoj podkulturi nismo
mogli da našemo odgovor otkuda to, samo smo od upućenih
čuli da se Sperove ideje još više pojavljuju kod bendova
Neurosis i Crash Worship koje su Amebix jako inspirisali.
No, odgovor je došao od Roba Milera iz Amebix i po njemu
oni su se prilično amatereski interesovali za okultno, on sam
je tek po raspadu Amebix prošao kroz neke okultne
zajednice. Za vreme Amebix čitali su dosta knjiga o
okultnom, ali bez ikakvih kontakata sa nekim ko se time
stvarno bavio, a Sperovu sliku su videli tokom posete
Muzeju veštičarstva u Bostkestlu i zaključili su da ona
odražava energiju grupe. I tako je i ova misterija rasvetlje-
na.

Na slici: naslovna strana Beth Ep-a

Nikola Nežit je muzički project iz Novog Sada., pri čemu sa omota
i web stranica projekta nije jasno ko ga sve sačinjava, odnosno da
li je to project samo jedne osobe ili ga sačinjava više članova. Po
muzičkom stilu u pitanju je elektronika ambijentalnog i
eksperimentalnog tipa, a ako bi već negde trebalo da se negde
svrsta žanrovski onda bi to bio neki witch house. Za manje
upućene, witch house je trenutno nastajući podžanr industrijske
muzike, bizarni hibrid lo-fi shoegaze zvuka, uvrnutog hjustonskog
hip hopa i haus muzike, začinjen horror ikonografijom i u velikoj
meri muzički inspirisan sa jedne strane ranim gotik grupama poput
Cocteau Twins, The Cure, Christian Death i Dead Can Dance, a
sa druge ranim industrijskim grupama poput recimo Throbbing
Gristle. Ideološki inspirisan je najviše takozvanom magijom haosa.
Nikola Nežit je tako verovatno pionirski projekt ovog muzičkog
podžanra nama interesantan pošto je očigledno snažno inspirisan
okultnom tradicijom. Naslovi pesama su uzeti iz Krolijeve
filosofije i enohijanskoj jezika,. Glas samog Krolija je takođe
usemplovan, dovoljno diskretno da se izbegne kič. tako da je ovo
definitivno veoma okultno inspirisan project.

Okultna revija broj 1
138
Umetnost postojanja i
energija oko nas

Dražen Pekušič je rođen 05. avgusta 1985. godine u Zaje-
čaru, Srbija i aspolvent na Visokoj školi za informacione the-
nologije u Beogradu na smeru programer. Živi u Beogradu.
Aktivno se bavi javnim prezentovanjem radova dve godine.
Za to vreme učestvovao na 6 izložbi od kojih su dve bile sa-
mostalne a četiri grupnog karaktera.
Izložbe su do sada pokrivale prezentovanje radova u obliku
printova, interaktivnom/digitalnom obliku gde su posetioci
imali priliku da se lično uključe i tako menjajući i kombi-
nujući slike stvaraju sopstvena dela i u vidu video prezen-
tacija.
Samim tim što su slike izvorno digitalnog formata ostavljaju
širok spektar za dalju upotrebu i prilagodavanje različitim
varijantama prezentovanje.


Koncept

Radovi se baziraju na vizuelnom otkrivanju mehanizama
koji se nalaze u osnovi svih oblika postojanja i energija oko
nas. Svaka slika ponaosob opisuje delič stvarnosti kroz
prizmu direktnog učešča njenog tvorca u ulozi jedinke koja
je imala tu čast da ih istražuje iz prve ruke i prenese u linije i
oblike svima dalje poznate. Svaku sliku bi pratila određena
priča koja bi posmatraču dočaravala skrivene svetove van
petočulne percepcije koji svojim postojanjem direktno
kreiraju materijalni svet kao poslednju istancu stvaranja.
Svaka slika je sačinjena, u osnovi, u geometrijskoj formi,
uglavnom prateči principe geometrije. KVADRAT, KRUG i
TROUGAO su slikarevi osnovni alati iz čega se sve ostalo
tvori pod mislima samog umetnika i diktiranja sa unut-
rašnjih planova. Čak, i van umetničkog aspekta, dokazano je
da se u srži svega, u najstitnijim dokučenim predelima
kvatnog sveta, nalaze geometrijska tela koje svojim kasnijim
usložnjavanjem kreiraju ono što mi zovemo živo ili
“neživo”.
Samim tim što svaka slika za osnovu ima geometrijsku
strukturu i stil slikanja potpada pod formu kubizma,
modernog kubizma. Jer u ovom slučaju svet apstrakcije je
najbliži ispoljenju kroz formu geometrije i oštrih ivica.

Samostalne izložbe

- SKC Beograd, galerija Cirkus - 08.02.2010. do 28.02.2010. –
Upper Symbolism, izložba printova

- SKC Beograd, galerija Čirkus – 03.11.2010. do 01.12.2010. -
Božanstvena
metrija, izložba printova

Grupne izložbe

- SKC Beograd, galerija Cirkus, festival Aprilski susreti od
13.04.2010. do 15.04.2010., izložba printova

- SKC Beograd, galerija Novi prostor, festival Aprilski
susreti, 02.04.2011. - The Light of Microcosm, video
prezentačija + EkoFON tim

- Noč muzeja 2011, Muzej nauke i tehnike Beograd,
14.05.2011. od 18h do 02h - Zeleno, sanjam te zeleno,
digitalna/interaktivna izložba radova + EkoFON tim

- Udruženje za podršku srpskoj savremenoj umetnosti
(SCASAs), proctor kuće Kralja Petra I, manifestacija ART
MARKET - 12 SOBA-30 UMETNIKA – od 23.06.2011. do
26.06.2011. godine, izložba printova.

Tehničke karakteristike

Sve slike su u originalu veličine 2428*1732 piksela, u JPG
formatu, što ostavlja puno prostora za štampanje u najraz-
ličitijim veličinama bez gubitka na kvalitetu.
Najčešče su štampane u veličini 70cm*50cm mada kvalitet
dozvoljava i veću (ili manju) štampu, po potrebi. Pri štampi
se koristi Gloss papir 200 gr, 914mm (foto kvalitet) koji mak-
simalno dočarava spektakularni svet boja i nijansi koje se
nalaze na slikama. Gotovo 90% radova je več odštampano i
u kombinačiji sa crnim, hamer, papirom, na koji su slike
položene, spremne su za izlaganje ili predstavljanja bilo koje
vrste. Veličina hamer papira je 100 cm*70cm tako da je to i
ukupna veličina slike spremne za izlaganje pošto je položena
na hamer papir te veličine. Takođe je moguća i varijanta
digitalne izložbe radova ili u formi video prezentačije.
Vrednost radova, po sliči, iznosi 5.000 dinara.
Najstariji, objavljeni, radovi datiraju iz 2006. godine.

Kontakt


E-mail: zoddra@gmail.com


Neke od Draženovih slika:

Infernal Solar Mechanics opisuje uticaj nebeskih tela na
mikro i makro plan, kao i ustrojstvo samog Sunčevog
sistema. Takođe piramidalno uspostavlja lestvicu razvoja
ljudskog duha kroz prosvetljenje znanjem o nebeskim
telima. Ljudski prikaz je dat kroz crno-belu rešetku
stvaranja.

Moon Minded Vision predstavlja lunarnu stranu ljudske
psihe u vidu portala ka višim svetovima, gde neuk um vidi
haos umesto reda. Poprilično se oslanja na korespodencije
Jesod sefirota i prilaz astralnom planu kroz san i rad na
snovima. Hram Jesoda koji postoji zapostavljen u svakome
od nas i čeka svoj ponovni sjaj i uspon kroz rad na Velim
delu.
Okultna revija broj 1
139
Three Kings Temple je posvećena hramu bogova osnovnih
oblika - Kvadrat, Krug, Trougao. Osnovni gradivni oblici
geometrije koji svojim usložnjavanjem tvore svaki dalji oblik
postojanja. Takođe se pojavljuje i simbol dvostrukog
hebrejskog slova alef kao kruna koja spaja oblike u formu.
Tri Oblika, tri Zvezde, tri Kralja.

Ol Sonuf Vaoresagi kao gospodar i čuvar ključeva
unutrašnje moći. Gospodar skrivenog uma. Veliki učitelj(i)
koji bdi nad nama, čekajući momenat osvešćenja i anihalacije
sa egom. Smrt zarad rođenja, zarad rsata i razvoja, širenja.
Onaj koji budi Proroka u nama, često kroz sliku Samotnjaka.

Online galerija radova
Prima Yud kao osnovni gradivni element svetog hebrejskog
jezika. Slovo/simbol koje se može naći u svakom od 22
karaktera hebrejskog alefbeta. Slovo jod dato kroz simboliku
koju sa sobom nosi. Moć. Dotiče sa izvora nebesa, kaplje ka
materiji i formi. Dodir penkala o papir, slivanje mastila,
stvaranje.


Flickr:

http://www.flickr.com/photos/upper_art_club/sets/7
2157606828573013/show/http://www.flickr.com/photos/upper_art_club


Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=gDoeISjONQc


Facebook kontakt:

http://www.facebook.com/drazen.pekusic


Okultna revija broj 1
140

In Memoriam: Leonora
Karington (6. april 1917 –
25. maj 2011)

Leonora Carington; nadrealista, vizionar i na svoj poseban
način alhemičarka i magičarka, preminula je u 94. godini
života, zbog komplikacija sa pneumonijom, u Meksiku.


Na slici: Leonora Karington i Maks Ernst

Rođena je u Engleskoj gde je još kao mala od majke i dadilje
slušala keltske legende. Disciplinu školovanja u katoličkoj
školi nije dobro podnela, tako da je veoma rano postala
mlada buntovnica zbog čega je izbačena iz dve škole, da bi
se na kraju skrasila u Italiji, u umetničkoj školi u Florensi.
Leonora je od svoje desete godine bila zainteresovana za
nadrealizam, a sama u krug nadrealista ulazi svojom
udajom za Maks Ernesta 1937. godine. Nakon što su nacisti
tokom drugog svetskog rata uhapsili Ernesta u Francuskoj,
Leonora beži prvo u Španiju, a potom u Meksiko gde ostaje
do kraja svog života i gde je duboko uronila u tamošni spoj
španskog katolicizma, domorodačkih duhovnih učenja koja
su prethodila dolasku Evropljana, narodne šamanističke
medicine i bruherie, tj njihovog lokalnog veštičarstva.
Smatala je da su matrijarhalne religije prethodile patri-
jarhalnim. Iako njene sike deluju kao da ismevaju i odbijaju
katoličku doktrinu sa nuđenjem ženske alternative, kao
samo jedan od primera možemo uzeti njenu sliku Kušnje
Svetog Antonija gde na to može upućivati sveštenica/veštica
sa kazanom i ples veštica pored reke koja ističe iz krčaga koji
neodoljivo podseća na simbolizam Tarot Karte Zvezda, ona
ih nije slikala planski. Jednostavno, po svedočenju onih koji
su je poznavali, pustila bi da svi ti motive izađu iz nje. A
rezultat je bio da je svojim slikama simbolično vraćala
ženama tu duhovnu moć koju su nekad imale. Opet po
svedočenju onih koji su je posećivali, njen životni i radni
prostor je ličio na radne odaje nekog srednjovekovnog maga
ili alhemičara. I iako ona i nije bila alhemičar koji bi radio po
svim pravilima veštine, teško da ih je i znala, njena umetnost
bila je vrhunska alhemija.Na slici: Kušnje Svetog Antonija

Mora se pomenuti i to da je napisala novelu The Hearing Trumpet,
tako da je ona jedna od dve britanske žene nadrealiste koja su se i
tako literalno ovekovečile. Druga je Ajtel Kohun, koja je inače bila
i članica Tifonijanskog Ordo Templi Orientisa pod Kenetom
Grantom i koja je napisala Goose of Hermogenes, A Gothick
Fantasy, izvanredno i psihodelično delo zasnovano na fazama
halucinogenog procesa. Ovaj omaž Leonori Karington završićemo
sa dva stiha iz Liturgije sa trona iz njene pomenute novele:

Ja, oko koje vidi devet različitih svetova i priča priču svakog od
njih,
Ja, kučka Sirijusa, prizemljena ovde iz užasne hyperbole da
zavijam na mesec.


Tarot, proricanje i još
ponešto drugo...

Znamo da je Tarot odavno, uz astrologiju, verovatno najviše
od svih segmenata ezoterične kulture postao deo naše opšte
prihvaćene kulture. Kod nas doduše. I, na žalost, ili, na sreću
zavisno od ugla gledanja, više na osnovu Milana Tarota
nego Pavića koji ga je takođe koristio kao motiv, no u svetu
bi mogli da nabrajamo i razne druge primere od V. B. Jejtsa
koji je pisao pesme inspirisane Tarotom i T.S. Eliota koji je
ovekovečio Wejt-Smitov špil u svojoj poemi The Wasted Land,
preko američkih postaviki Magbeta gde se radnja dešavala
ispred velikih Aduta Tarota, a kostimi glumaca su dizaj-
nirani po odeći likova na dvorskim kartama Tarota, preko
Okultna revija broj 1
141
“Live and Let Die” filma iz serijala o Džejmsu Bondu, pa do
činjenice da su, recimo, pre dve godine Dolče i Gabana
izbacili svoju liniju parfema inspirisanu Tarotom, pri čemu
su njihovi brojevi i imena bili direktno vezani za Tarot (npr 6
L'Amoureux), a za čiju kampanju su bili angažovali Naomi
Kempbel, Klaudiju Šifer i Evu Hercigovu.
Ono što je nama bilo interesantno jesu neki primeri dru-
gačijeg pristupa Tarotu, bilo da je reč o njegovoj primeni kao
ezoteričnog pomagala, bilo da je reč o umetničkoj inspiraciji,
te smo u veoma kratkim crtama odlučili da propratimo
nekoliko takvih primera.

Tarot plesanje

Ako je neko pomislio da će ovde biti reči o tarot
plesovima sa kojima su eksperimentisali Melita Dening i
Osborn Filips iz Aurum Solis u svrhu, uslovno rečeno,
psihoterapije, a gde bi se kroz ples zasnovan na
simbolizmu određenih tarot karata rešavali problemi
onih koji bi se tome podvrgli, što je takođe veoma
zanimljivo i vredno pažnje, nije u pravu. U zadnjih
nekoliko godina primetno je da na tarot sve više obraćaju
pažnju plesačice orijentalinih i trbušnih plesova. Tako je
pre par godina na tržište izbačen DVD The Tarot - Fantasy
Bellydance na kojem se u 20 plesnih tačaka predstavlja 20
velikih Arkana Tarota putovanjem kroz razne mitologije i
simboliku. Ono što je nama kao pojava takodje
zanimljivo jeste Theatre of Kali, eksperimentalni teatar


trbušnog plesa iz američkog grada Sietla. U pitanju je ne
samo ples sa tarot kartama već i interpretacija Tarot
otvaranja, nekom iz publike, posredstvom orijentalnog
plesa. Mora se priznati da je takav neverbalni pristup
interpretaciji nakon otvaranja definitivno originalan,
mada naravno ostaje pitanje koliko onaj kome se tako
tarot otvari i protumači uspe da shvati značenje te
interpretacije

Valter Vegmiler: psihodelija
inspirisana Tarotom

Jedno od remek dela kraut roka, dvostruki album pod
imenom Tarot, a na kojem se nalaze 22 pesma inspirisane
velikim Arkanama Tarota, snimio je 1973. godine Valter
Vegmiler, koji primarno i nije muzičar već švajcarski
ekscentrik, mistik i multitalentovani umetnik koji se krajem
šezdesetih i početkom osamdesetih družio sa H.R. Gigerom i
Sergiusom Golovinom. Ovaj potonji, takođe mistik,
umetnik, odličan poznavalac alpskog folklora i legendi, koji
je o pisao ezoteričnom, interesantan je i zbog toga što je
njegova knjiiga o vešticama, bilju i magijskim gljivama
fotokopirana i prešvercovana u istočnu Nemačku gde je
postala kultni naslov među tamošnjom hipi andergraund
kulturom. Te iste 1973. kada je izašla ta knjiga u Švajcarskoj,
on i Klaus Šulc su izdali psihodelični i veoma
eksperimentalni album Lord Krishna Von Goloka.
Klaus Šulc je učestvovao i na snimanju pomenutog albuma
inspirisanog Tarotom, na kojem su uz njega i Valter
Vegmilera, čiji glas slušaoce i vodi kroz Tarot karte, učešće
uzela i neka druga poznata imena kraut roka poput
Manuela Gotšinga i Hartmuta Enkea iz znamenitog
progresivnog/ambijent rok projekta Ash Ra Tempel, te Džeri
Berkersa iz progresivnog/simfonik rok benda Wallenstein.
Ovaj album danas smatraju jednim od bisera psihodelične
kontrakulture druge polovine dvadesetog veka, a da to
mišljenje bude još utemeljenije doprinosi i činjenica da ga je
Vegmiller snimio na nagovor Timoti Lirija koji se u to vreme
u Švajcarskoj krio od američkih vlasti koje su ga tražile radi
hapšenja.
Okultna revija broj 1
142
Vegmiler je kasnije štampao svoj vlastiti Tarot špil, pod
nazivom Zigeuner Tarot, možda jedan od najpsihodeličnijh
Tarot špilova ikada. Taj špil 1996. godine reprintovao US
Games, verovatno najpoznatiji izdavač tarot karata, a iste te
godine Vegmiler je za Swatch dizajnirao Oracolo model sata,
no to je neka druga priča koja sa ovom našom i nema puno
veze…
Tarot bašta Niki de Sejnt
Fale


Niki de Sejnt Fale (1930. – 2002.), možda jedna od
najneobičnijih umetnica 20. veka, ostavila nam je veo-
ma lep primer inspiracije Tarotom. Od kolaža sa nasil-
nim motivima, noževima i vatrenim oružjem, preko
slikanja pucanjem iz puške u slike što bi izazvalo
rasprskavanje boja i kreiranje slike, i njene sledeće faze
koja se zvala Nane, gde se bavila ženstvenošću i arheti-
pskim ženskim oblicima, Niki je 1979. došla na ideju
da napravi magičnu baštu zasnovan na tarot kartama.
U Toskani je kupila zemljište, nazvala ga Tarot bašta i
tu počela da postavlja svoje skulpture inspirisane
Tarot kartama. Nakon 20 godina, kada je konačno
završila ovaj svoj umetnički projekt, otvorila ju je za
publiku tako da i danas tu dolaze posetioci. Defini-
tivno možemo reći da je u pitanju neobično ostvarena
inspiracija tarotom na koju vredi obratiti pažnju.Na salici: Niki de Sejnt Fale iz vremena dok je radial
kao model

(Kuriozitet je da je Niki de Sejnt Fale svoju karijeru za-
počela kao model, čak se pojavila na naslovnoj strain
Vogue magazina. Nakon toga studirala je glumu, da
bi tek nakon nervnog sloma 1953. shvatila da je sli-
kanje smiruje nakon čega je napustila glumu)
Okultna revija broj 1
143


Na slici: Tarot karta Đavo kako ju je videla
Niki de Sejnt Fale

Teatar tarot lutaka Maje
Lukić


U Nišu je održana zanimljiva izložba Tarot karata sačinjenih
od dečijih lutaka. Autorka izložbe je Maja Lukić. Izložba je
definitivno zanimljiva, a na njoj je govorio, što saznajemo iz
Helly Cherry magazina posvećenog alternativnoj i ander-
graund kulturi, Ivica Živković, nastavnik pravoslavne hriš-
ćanske pedagogije. Sve u svemu ako Maja Lukić bude pono-
vila ovu izložbu svakako je vredi posetiti.

Tarot lavirinti Berči
ŽofijeBerči Žofija je madjarska umetnica i pokretač Living Picture
Teatra. Living Picture Teatar se sastoji od teatra vizuelnog
pokreta i ličnog interaktivnog teatra. Za našu priču ovaj
drugi je interesantniji i trenutno obuhvata dva projekta. Prvi
je nazvan Sag. inspirisan je sufizmom i Antoan de Sent-
Egziperiem i u njemu četvoro učesnika istovremeno po-
duzimaju pustinsko hodočašće do bašte ruža koje čuva Crna
Žena. Drugi je Oktopus Tarot Lavirint u kojem publika pos-
taje učesnik u performansu tako što oni koji uđu u lavirint
izaberu jednu Tarot kartu koja će obeležiti njihov prolazak
kroz lavirint kao svojevrsno unutrašnje iskustvo. Kratke me-
ditacije, bubnjanje i pevanje, te različite uloge koje neke
karte u interakciji jedne sa drugima imaju, kao naprimer
Smrt i Luda, po svedoćenju mnogih učesnika pomogli su im
da iskuse kako neki aspekti života mogu da se u potpunosti
shvate samo ako imaju međusobnu interakciju.
Lavirint je prilično kompleksan i do njegovog centra se mo-
že stići uz osam pravaca, sa više platformi koje se uz put
nalaze, dosta skretanja i usputnih soba u kojima sede osobe,
kao vodiči u ovoj igri samoosvešćivanja, u ulogama Velikih
Arkana Tarota.
Posetioci ulaze individualno, čekaju tri minuta i nakon toga
biraju jednu od 24 karte koje se nalaze ispred njih. U zavis-
nosti koja je to karta dobija se šešir odgovarajuće boje na
osnovu kojeg će ga druge Arkane u lavirintu prepoznavati.
Nakon Inicijacije učesnik dobija praznu beležnicu u koju će
upisivati sva iskustva i sve lekcije naučene od karata onako
kako ih bude razumeo. Na kraju performansa oni koji nađu
izlaz iz lavirinta iskomuniciraju sa osobom koja se tamo na-
lazi svoje iskustvo.
Da se primetiti da Berči Žofija koristi 24 Velike Arkane Ta-
rota. Postoje špilovi koji imaju više od 22 Velike Arkane, ali
po pravilu za to obično postoji dobro objašnjenje. Mada i či-
njenica da na Drvetu postoje skrivene staze može da
pomogne da se neke od tih karata uklope u šemu.
U ovom slučaju objašnjenje nije kabalistićko već je Žofija,
tokom kreiranja svojih lavirintskih mitova, pošla od toga da
joj je trebala karta koja bi predstavila Majku Zemlju, koj sedi
u središtu avirinta kao simbol prvog i poslednjeg razloga i
Okultna revija broj 1
144
simbol materice iz kojeg se svi rađamo. Nakon dodavanja te
karte, javila se potreba za kartom koja bi predstavlika Kapiju
tako da je dodana i ta karta kao poslednja. Sticaj okolnosti je
bio da je Žofija nakon toga slučajno naišla na legendu po ko-
joj je prvobitno postojalo 24 Velike Karte Tarota od kojih su
dve izgubljene, tako da se to savršeno uklopilo u njenu mito-
logiju lavirinta.
Lavirinti su izvođeni u više zemalja sveta, na Sziget festivalu
su gotovo redovni, a gostovali su u na Infant festivalu u No-
vom Sadu juna meseca 2011. što je bila jedinstvena prilika da
se i ljudi sa ovih prostora upoznaju sa Tarot Lavirintom.I naposletku kao poslednji
primer…..

… neka bude još jedna kombinacija umetnosti i Tarota kao
ezoteričnog pomagala.Na slici: Deva Grala pojavljujući se u crvenom kao
Babalon presreće Ludu na njenom Putu i mami ga
erotičnim stihovima i sugestivnim pokretima

Dakle sledi par reči o jednom projektu australijskog
Metamorfičkog ritualnog teatra iza kojeg stoji Oriele
Defenestrate-Baskule, internacionalno poznat okultni
umetnik i mag haosa i matijanske struje, član The
HermAphroditic ChAOrder of The SILVER DUSK i prilično
tesno povezan sa maatijanskom Horus/Maat Ložom. On je i
autor The Book of Kaos Tarot karata, možda prvog tarot špila
zasnovanog na magiji haosa. Metamorfički ritualni teatar je
imao više projekata i performansa zasnovanih na Tarotu,
ovog puta pomenućemo samo jedan, PARZIVAL: The Fool's
Journey on Glastonbury Tour održan u engleskoj za letnjhi
solsticij 2005. Luda Tarota je prošla svoje simbolično
putovanje kroz prizore ostalih Tarot karata i to je sasvim
izvesno bilo zanimljivo inicijacijsko putovanje za učesnike.


Christan Death ... satanisti
ili...?
Na slici: Roz Williams & Eva O

Najpre, moramo reći da su Christian Death praktično
rodonačelnici cele jedne estetike koja je posle nazivana
američkim gothicom, batcave kulturom isl. Potom, znamo da
su ih po raznim magazinima povezivali sa satanizmom, te
da bi moglo da se polemiše da li jesu uticali na gomilu
kasnijih pripadnika te podkulture i muzičara iz tog žanra, da
se i oni zainteresuju ili čak deklarišu kao deo onogo što se
može nazvati okultnom scenom. No šta je od toga istina?
Najpre pođimo od čestog mišljenja da samo ime Christian
Death ima veze sa nekom religijskom ili okultnom
tematikom. Zapravo nema. Roz Viliams (rođen kao Rodžer
Alan Pejnter) je najpre izabrao sebi umetničko ime, po kojem
je ostao poznat, po imenu na grobu koje je video na svom
omiljenom groblju, da bi potom imao par bendova i 1979.
odlučio da formira novu grupu. Dok su birali ime bila je
prisutna prijateljica u “Kristian Dior”, majici i oni su u šali
pravili imena za bend od njegovih inicijala. Na kraju im se
ime Christian Death najviše dopalo, što znači da se ono
odnosi na “Kristiana Diora”, a ne na hrišćanstvo ili Isusa.
Ako je to razjašnjeno možemo da pređemo na sledeću
tvrdnju vezanu za Christian Death, a to je da su imali veze sa
La Vejem i Crkvom Satane. Našu priču bismo simbolično
mogli početi sa kompilacijom Hell Comes To Your House koju
Okultna revija broj 1
145
su svojom pesmom otvaralli Christian Death, a koju je zatvarala
pesma ženske grupe Super Heroines. Posle toga usledilo je
snimanje prvih albuma za oba benda i Rozz Williams je pozvao
Evu O iz Super Heroines da mu peva prateće vokale. Rozz
zapravo nije bio samo antihrišćanski raspoložen, već i, budući
odrastao sa roditeljima koji su bili veoma fundamentalistički
orijentisani baptisti , veoma globalno antireligijski, i otud i ton koji
provejava na njegovom prvom, nazvanom Only Theatre of Pain,
albumu. No, ima li ipak neka okultna priča iza toga? Naravno da
postoji. Po svemu sudeći za njihovo upoznavanje sa okultnim je
najzaslužniji bio Delmar Ričardson, novopridošli bubnjar Super
Heroines koji je bio i član kalifatskog Ordo Templi Orientisa.
Mnogo kasnije, u jednom intervjuu Rozz Williams je izjavio da je
La Veja poštovao kao šoumena, ali da je u to vreme mnogo više
bio zainteresovan za O.T.O. ceremonije, iako je na kraju shvatio da
se našao u istoj rupi u kojoj je bio, samo na suprotnoj strani, tako
da bi zbog toga jedino radio prakse i rituale koje on sam napiše.
Takođe, neki drugi koji su Roza poznavali, a bili su deo okultne
scene u Kaliforniji toga vremena, kada su upitani o tome potvrdili
su njegov površni interes za O.T.O. i prijateljstvo sa nekim od
O.T.O. članova, ali da nikada nije postao član. Šta više, neka od
sećanja na njega su opisala situaciju gde je on, u dnevnoj sobi
jednog O.T.O. člana, samo sa kožnom pregačom na sebi i
pajalicom u rukama, parodirao pseudo-masonsku prirodu O.T.O.
Sa druge strane nije jasno zašto je Eva O napustila interesovanje za
O.T.O. i poslata opsednuta LaVejom, Crkvom Satane, smrću i
demonima. Da li su to bile njene sumanute ideje ili realna iskustva,
ali mislila je da je u kontaktu sa demonima i da ti demoni noću
posećuju njene poznanike koji bi doživljavali, nezavisno jedni od
drugih, uvrnute stvari. Sredinom osamdesetih Eva je započela
ljubavnu vezu sa Ričardom Ramirezom, koji se takođe interesovao
za satanizam. Ta veza se okončala baš


Na slici: Richard Ramirez

na način na koji se zvala i kompilacija na kojoj su prvi put
objavljeni snimci Christian Death i Super Heroines, tj dolaskom
pakla u nečije kuće. Naime Ramirez se od 1984. pa do
avgusta sledeće godine kada je uhapšen, noću ušunjavao u
kuće svojih žrtava i tamo vršio veoma brutalna silovanja i
ubistva verujući da je to njegova služba Satani kako bi ga
ovaj štitio od hapšenja i nakon smrti ga načinio demonom i
dao mu neku od vodećih pozicija u paklu. Policija i mediji su
mu, dok nije uhapšen, dali nadimak Night Stalker, a po
njegovom haošenju Eva O je doživela težak nevni slom i
patila od depresije. Početkom devedesetih, još za vreme
braka sa Roz Viliamsom, prekinula je svaku vezu sa Crkvom
Satane i konvertovala je u hrišćanstvo što ju je držalo do sve
do pre neku godinu kad je shvatila da to ipak nije za nju i da
su njena ubeđenja drugačija.
Dakle, za Roza je okultno i priča o njemu bio metod
šokiranja javnosti, naročito tokom devedesetih kada je u
Americi trajao talas panike od satanističkih kultova koji su
potpirivali mediji iza kojih su stajali fundamentalistički
hrišćani. Za Evu O je to pre bila ozbiljnija priča kojoj ona
očigledno nije bila dorasla tako da je i ta priča, nadamo se,
sada demistifikovana.


Rok muzika, đavolji rogovi
i....kako je zapravo sve to
počelo?

Danas postoji neverovatan broj „satanističkih“ hevi metal
bendova u svim mogućim podvrstama (black, death,
thrash...), no neko se može zapitati kako je uopšte i došlo
do povezivanja nekih delova rok i metal muzike sa
satanizmom? Sledeća priča će možda malo rasvetliti sam
početak toga fenomena.
Takvo ime je dakako izabrano zbog dugogodišnjeg
interesovanja Džinks za okultno, što je zvanična verzija
priče. Da li je to istina Prvi rok bend koji je ubacio
satanističke motive u svoju muziku bio je čikaški bend
Coven koji je osnovala pevačica Džinks Davson, koja je
prethodno pevala operu, zajedno sa sa Stivom Rosom i
Oz Ozbornom. verovatno nikada nećemo saznati, no
prava istina je da pre njih, jedino što se u popularnoj
muzici moglo povezati sa okultnim bila je netačna
legenda o Robertu Džonsonu, pesma That Old Black
Magic, napisana originalno za Džudi Garland, no kasnije
proslavljena od strane Glen Milera, Frank Sinatre, Ele
Ficdžerald i Merlin Monro, a u kojoj se zapravo i ne
govori o magiji već o govori o zaljubljenosti, te kod The
Rolling Stones koji su 1968.izbacili pesmu Sympathy For the
Devil. Legenda o Džonsonu, a po kojoj je on prodao dušu
đavolu na raskršću kako bi naučio da svira gitaru, je
zanimljiva, čak je i . Volter Hil 1986. snimio film
Crossroads inspirisan njome. No, činjenica je da nije bio u
pitanju Robert Džonsonu, već jedan drugi manje poznat
bluz muzičar koji se zvao Tomi Džonson i za kojeg se
tvrdi da je izveo taj ritual na raskršću.
Ali ništa od toga, sve dok se nije pojavio Coven, skupa sa
Black Widdow o kojima će biti reči docnije, nije uticalo na
pojavu satanističkih tema u rok muzici. Coven su se
pojavili otprilike samo par godina nakon što je Anton La
Vej osnovao svoju Crkvu Satane, no nema informacija da
je bilo nekih kontakata među njima pre nego što su Coven
izdali svoj prvi album. Po izdavanju i nakon svojih
veoma teatralnih koncerata, privukli su La Vejevu
pažnju, tako da ih je pozvao da sviraju na “mračnom
Vudstoku” koji je on organizovao u Detroitu 31. oktobra
1969. i na kojem su sem njih trebalo da se, između ostalih,
pojave i MC5, The Stooges, Pink Floyd, Bob Seger System,
Artur
Okultna revija broj 1
146


Na slici: Džinks Davson

Braun, Peter Hurkos i Timoti Liri. Po planu Lavej je trebalo
da otvori nastup Coven, očigledno je bilo da organizatori
žele da privuku čudake jer je na plakatu pisalo da je to
veče za veštice, čarobnjake i vudu sveštenike, no ostala je
misterija da li je taj ferstival uopšte i održan? Po nekim
izvorima Coven su svirali, ali se La Vej nije pojavio, a po
drugima celo događanje je otkazano.


Na slici: Scena sa Coven koncerta

Da li je to deo moderne mitologije, ili ne, no priča kaže da
su Coven ugovor za svoj prvi album, koji je izašao 1969.
pod nazivom Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls,
teatralno potpisali krvlju. Abumu je doneo 10
psihodeličnih “ejsid rok” pesama koje su govorile o
crnom veštičarenju, satanizmu i demonologiji, pri čemu
je deseta, u trajanju od 14 minuta, bila audio snimak
izvođenja Crne mise. Da ni vizuelni deo ne bi ostao
neusklađen sa tematikom, unutrašnjost omota je
činila slika crne mise sa nagom Džinks Davson na oltaru i
ostalim članovima benda oko nje, sa crnim kapuljačama i
obrnutim krstovima, kako rukama pojazuju danas toliko
poznate “rogove”.
Zapravo, iako se misli da je Roni Džejms Dio bio taj koji
je taj gest uveo u rock’n’roll, mnogo pre njega Džinks
Davson je tako završavala svaki konceert Covena. A ti
koncerti su bili prava mala predstava gde su između
pesama izvodili crnu misu i pričali protiv hrišćanstva,
zbog čega im je policija u Čikagu zabranjivala bilo kakve
govore između pesama.
Njihova “satanistička” karijera se završila nedugo što je i
bila počela. Naime, nakon ubistva koje je počinila
Mansonova grupa lokalni magazin je svoj tekst o njemu
ilustrovao slikom na kojojNa slici: unutrašnji omot albuma Witchcraft
Destroys Minds and Reaps Souls

on stoji ispred prodavnice ploča držeći baš Witchcraft
Destroys Minds and Reaps Souls album. Coven je morao da
potpiše novi ugovor i sledeća dva albuma nisu imala
nikakve asocijacije ili veze sa satanizmom…Otprilike u
isto vreme, krajem šezdesetih, u Engleskoj je psihodelični
rok bend Pesky Gee! Promenio ime u Black Widow. Da bi
se razliikovali od ostalih bendova toga vremena trebalo je
da smisle nešto drugačije, a budući da su u to vreme
veštičiji kralj Engleske Aleks Senders i njegova kraljica
Meksin bili veoma prisutna tema u tamošnjim
tabloidima, Black Widow su odlučili da svoj novi imidž
zasnuju na okultizmu. 1970. godine im izlazi album
Sacrifice, žanrovski progresivni rok sa elementima džez
roka, a tekstualno inspirisani demonima i crnom
magijom. Na koncertu koji su održali u londonskom
Lyceum-u bilo je najavljeno da će na njegovom kraju
žrtvovati 19 godina staru studentkinju. Koncert je bio
prava mala teatarska predstava u kojoj su se pomenuta
studentkinja, obučena samo u belu providnu haljinu i
pevač magično zavodili na bini. U jednom momentu ona
je njega udarila bčem po licu i on joj je strgao haljinu
ostavivši je potpuno golu na bini. Koncert je smesta
prekinut od strane organizatora, a sutra je u novinama to
bila udarna vest.
Za detalje ovog teatarskog rituala koji su izvodili na sceni
Black Widow su konsultovali Aleksa Sendersa lično, a na
koncertima devojka koju su “žrtvovali” je često bila sama
Okultna revija broj 1
147
Meksin Senders koja je u toj koncertnoj predstavi igrala
ulogu Lejdi Aštarot. Po instrukcijama Aleksa Sendersa
kako bi to bilo što autentičnije a koje su podrazumevale
pokušaj demonke da zavede i zaposedne magičara, zatim
bitku među njima i na kraju njegovu pobedu,
koreografijusu bili osmislili članovi Leicester's Phoenix Theatre
Company. Kombinacija crne magije i gole žene na bini,
skupa sa oštrom reakcijom crkve i vernika koji su na
koncerte umeli da donose krstove i propovedaju protiv
satanizma, doneli su ogromnu popularnost Black Widow
koji su počeli da sviraju sa najvećim imenima rok
muzike, ali i dobili zabranu pojavljivanja na BBC i ulaska
u Ameriku gde je trebalo da održe turneju. Novi mena-
džer grupe i njihova izdavačka
Na slici: Black Widow


kuća, CBS, tražili su od Black Widow da zbog štampe
promene imidž i napuste satanističke teme. Pola benda je
bilo za, pola protiv, no interes izdavača je pobedio, i
satanizam je za Black Widow postao prošlost. No,
promena imidža nije donela komercijalni uspeh, već je,
naprotiv, Black Widow polako postajao za mnoge
zaboravljen bend. Po sećanjima Mog Morgana, u Britaniji
je njihov prvi album bio dugo vremena omiljena ploča
pripadnika rađajućeg paganskog pokreta, a njihov
najveći hit sa njega, Come to the Sabbath, nezvanična
himna tog pokreta.
Danas se javlja veliko interesovanje za oba benda, tako je
Classic Rock Magazine pre nekoliko godina proglasio
Džinks Davson za proto-gothic Boginju. Ono što je danas
zanimljivo jeste to da su oba ova benda definisala neke
obrasce koje su mnogi metal bendovi kasnije ponavljali,
bez da su imali predstavu o tome odakle oni potiču, pri
čemu ni jedan od ova dva benda nije svirao čak ni hard
rok muziku, a kamoli metal.

Okultna revija broj 1
148
Black Lotus Kult, tifonijanski
trbušni ples iz Sijetla


Definitivno osveženje na američkoj, ali i široj okultnoj
sceni i kulturi koja je prati, Black Lotus Kult, predstavljaju
plesno-muzičku tifonijansku trbušnu plesnu vudu-
gnostičku, “plešemo sa vatrom” ekscentričnu izvodjačku
atrakciju. Kako sami za sebe umeju da kažu, hitriji od
brzine tame i bivajući metal ako bi se govorilo terminima
alhemije, locirani su u Sijetlu, a glavna inspiracija su im
Kenet Grant, La Société Voudon Gnostique, Dejvid Linč,
Salvador Dali, O.O. Sper, the Indigo i H.F. Lavkraft.
Pažljiviji će primetiti da je Ariok Van de Vord, koji svira
bas u Black Lotus Kultu i programira ritam mašinu,
istovremeno i autor jednog od eseja u zborniku ATUA:
Voices from La Societe Voudon Gnostique koji donosi
rezultate magijskih eksperimenata članova tog Reda, a
koji se odnose na šamanističko-čarobnjačke radove sa
bogovima ezoteričnog vudua. Takođe, kao autor
pojavljuje se i u Starfire magazinu Tifonijanskog Reda
(ranije poznat pod imenom Tifonijanski Ordo Templi
Orientis). Dakle u pitanju je veoma interesantan spoj
okultizma i umetnosti koji se može videti na nastupima
po klubovima, ali i na ezoteričnim konferencijama i
promocijama knjiga nekih od zanimljivijih okultnih
autora današnjice. U svakom slučaju inspirativan i pažnje
vredan projekt.
Okultna revija broj 1
149
Mistično Kazalište iz Zagreba
Mistično Kazalište čini skupina umjetnika -
koreografa, glumaca, plesača, glazbenika, slikara i
kompjutorskih animatora - udruženih s ciljem
stvaranja multimedijalnih predstava koje podižu
svijest gledatelja, ali i šire publike.
Nadovezujući se na tradiciju orijentalnih mističnih
teatara, grčkih misterija ili raznovrsnih duhovnih
obreda, ova skupina nastoji izreći univerzalne istine
novim jezikom – suvremenom elektronskom
glazbom (čiji temelj čini takozvani “space funk”), kao
i modernim plesom, glumom utemeljenom na mimici
(bez teksta) te kompjutorskom grafikom.
Neke od tema kojima se Mistično Kazalište bavi u
svojim projektima jesu problematiziranje uništenja
čovjekova okoliša, zagađenja “modernim
tehnologijama“, osobne transformacije i realizacije
čovjeka u skladu s prirodnim principima, suživota s
drugim ljudima i bićima na što je moguće višoj razini
svijesti, ljubavi i poštovanja…
U vrijeme posvemašnje dekadencije koja posebno
zahvaća medije i umjetnost, rad ove skupine pravi je
dašak svježine jer je temeljen na konstruktivnim
vrijednostima kao što su bezuvjetna ljubav, princip
svjetla ili univerzalna Istina doživljena kroz osobno i
neposredno iskustvo.
Multimedijalna predstava PUTNICA je izvedena u
kazalištu Trešnja i vodi gledatelja kroz priču uz
pomoć projekcija na platnu, rekvizita, glazbe i
glavnog lika.
Glavni lik je duhovno Biće koje nastaje prvo kao
Duša koja putuje svemirom, a zatim se utjelovljuje i
dolazi na Zemlju. Tijekom svog života i puta na
Zemlji Biće prolazi svojevrsnu transformaciju,
izraženu kroz niz atraktivnih plesnih točaka,
eklektičnu i raskošno produciranu plesnu glazbu te
efektne projekcije. Na taj način ova predstava
suvremenim jezikom interpretira drevnu tematiku
postanka, duhovnog “pada“ te konačnog izbavljenja
utemeljenog na samospoznaji.
Sve informacije o predstavama Mističnog kazališta
na: mysticaltheatre@gmail.com
Glazba iz predstave PUTNICA na CD-u izašla je u
izdanju diskografske kuće MENART. Na CD-u se
nalazi 11 jedinstvenih i neobičnih numera u future
funk maniri čiji je autor Tomislav Budak.
Vokale je odradila izvanredna Ivana Prgin, a
produkciju danas već legendarni Srđan Sekulović
Skansi.

Naručite CD na mysticaltheatre@gmail.com
uz 20% popusta i platite ga pouzećem.
Cijena je 80 kuna plus poštarina!
Na slikama: Scene iz predstave Putnica
Okultna revija broj 1
150
Reč jača od mača
mistična poezija u regionu


Kažu da je u neko vreme pre interneta i rijaliti programa
na televiziji postojalo doba kada su ljudi bili sofisticiraniji
i čitali knjige. Nema razloga da u to ne verujemo. I kažu
da su drevni Majstori duhovnih disciplina najviše voleli
da čitaju poeziju kojom su se oplemenjivali. I u to takođe
nema razloga da ne verujemo. I kažu da je jedan od
najvećih Majstora rekao da su njegove pesme njegovi
najjači rituali. Pošto i to prihvatamo kao činjenicu
mislimo da je lepo i plemenito čitati pesme i u ovo
današnje ružno vreme. Mistična poezija Rumija i Hafiza,
apsolutno da. Vilijem Blejk i Jejts, uvek i zauvek. Slika u
ogledalu jezera od Subhaš Kaka, objavljena i kod nas i
potpuno nezapaženo prošla, apsolutno je preporučljiva
knjiga za čitanje. Iz tog obilja kvalitetnih pesama
inspirisanih duhovnim odlučili smo da malo ignorišemo
neka velika i nesumljivo kvalitetna imena, te da umesto
toga skrenemo pažnju na knjige nekih pesnika u regionu
koje se mogu podvesti pod tu kategoriju poezije
inspirisane duhovnim. I izabrali smo tri knjige od kojih je
prva Svitanje u Midgardu (Liber, 2009) valjevske pesnikinje
Snežane Čkojić. Snežana je upravo dobila treću nagradu
na Trećem međunarodnom festivalu poezije i kratke
priče “Stanislav Preprek” u Novom Sadu. U žiriju je kao
član bio i Stojan Simić Krpica, što znači da će se onima
koji su nekad davno išli na Intenzive prosvetljenja kod
Živorada Mihajlovića Slavinskog sigurno sada obnoviti
neka sećanja vezana za zanimljiva duhovna događanja
koja su se dešavala tamo.

Evidentno je da sever i nordijska mitologija imaju veliki
uticaj na Snežaninu poeziju, tako da bi na njene pesme
trebalo da obrate pažnju ne samo “profani” ljubitelji
poezije,ukoliko je uopšte primereno to reći za bilo koga
ko se oplemenjuje njome, već i oni koje interesuje
nordijska mitologija, ili su čak odlučili da Asatru postane
njihovo religijsko opredeljenje.

25.8.1844.
(Ničeu)

Ne.
Ni pre, ni posle!
Još se nije vratio krug
Od hiljadudevetstote.
Niko nije otišao
Sa kristalom umesto očiju,
Niti voleo život
Bezuslovno,
Bez vasksrsenja, sa verom!

Ti se ne saginješ više
Tamo gde si morao.
Drugi su nastavili u htenju
Tzv. visokih tronova,
Da budu mahalice za muve,
A za ruku drže ogavne zveri
što ridaju za večnošću
Na slici: Snežana “Freja” Čkojić

Okultna revija broj 1
151
Kao drugu knjigu na koju smo želeli da skrenemo pažnju
izdvojili smo Jaje jednoroga, kalendar neprekinutih vizija
čistote u četiri sfere autora Viktora Raduna Teona (Kairos,
2008)U Radunovoj poeziji je očigledno prisutna alhemijska i
gnostička simbolika o kojoj je Miljan Despotović u recen-
ziji napisao sledeće:

“Ovaj pesnik je dvosmisao kao-da, iz hegelovskog Sistema
Znanja, uveo u poeziju da bi na putu ka jednosti postavio
pitanje o dolasku Jednoroga

da li će nam se ponovo
ukazati

da li će nas ponovo
pronaći


Dakle, on u ova dva distiha, potvrđuje da je čovek
izgubio Svetlost i Istinu, ali da je i donosilac njihov izgubio
nas. Tako traje jedno dugo obostrano traženje i u tom saznanju
ima više nade za njihov povratak. I ovde je potvrđen smisao
pesničkog delanja dok traje “Nevidljivo kružno bivanje“ (prvi
ciklus, ili “Prva šifra“) dok poput zmije grizemo sopstveni rep.
U tom krugu, ili lavirintu psihološke arheologije,
važan je svaki zov pa i pesnički koji prebiva tamo gde i “velika
majka“ naša. To je “Zov iz kruga“ u koji smo se zatvorili onda
kada je po Aleksandru Koževu “čovek odbacio sve što je u
njemu prirodno“. “Jaje jednoroga“ je zbirka kritike odbacivanja
prirode jer “priroda skriva ključeve od ulaza“ a mi smo, očito,
bacili te ključeve u pokušaju da prirodu popravljamo, izbušili
smo joj džepove i sad u njima uludo tražimo ključeve.
Ako vreme ima cilindrične velove, onda je jedan od
njih spada u “predele svetog“. I ponovo se vraćamo na Svetlost
i istinu, kao nešto najsvetije koje je spoznala i pesnička
duhovna muza. Sve igre imaju kraj, ali i početak. Možda “sada
je to sutra“ kada ćemo moći citirati pesnika i ovim stihovima:
“noć smo isterali iz naših utroba da bi je zamenili prstima“.

Svakako zanimljiva zbirka pesama na koju bi trebalo
obratiti pažnju. Isto kao i na treću knjigu koju smo
izdvojili, a to je zbirka pesama makedonske pesnikinje
Jasmine Kantardžijeve, pod nazivom Šaman (Interpress,
2010). Knjiga se sastoji od 77 pesama podeljenih u 7
poglavlja i u pitanju je mistična poezija, za koju kažu da
traži uporište u mudrosti Istoka. Kritika je išla čak dotle
da je ovu zbirku nazivala skoro magijskom knjigom kroz
koju se poezija vraća pesništvu. I sam broj sedam je magi-
čan na svoj način, no nije jasno da li je slučano, ili namer-
no, izabrano sedam fotografa da obogate knjigu. svojim
umetničkim fotografijama. Kakav je tačno uticaj istoka na
Jasminu Kantardžijevu nije nam poznato, ali znamo da je
pre dve godine u centru integralne joge u Skopju održala
veče povodom impresija sa svog “duhovnog putovanja
po Nepalu”, tako da je i to razlog više da se i na ovu
knjigu, u svakom smislu, obrati pažnja.
Okultna revija broj 1
152
Grem Bond, pionir
telemitske muzike
Tokom šezdesetih godina XX veka do tada široj populaciji
nepoznat Krouli postaje inspiracija sve većeg broja
muzičara. Među njima je bio i Grem Bond koji je bio jedan
od vodećih ritam i bluz muzičara u šezdesetim i sa kojim su
svirala takva imena kao što su Džindžer Bejker (pre nego što
se priključio grupi Cream) i Džon MekLaflin. Grem Bond je
bio veoma zainteresovan za okultno i po svemu sudeći je na
prilično amaterski način bio fanatični sledbenik Alistera
Kroulija. Po potpisivanju ugovora sa Mercury Recordsom
ispostavilo se da jedan od vlasnika deli njegova okultna
interesovanja tako da mu je Mercury Records čak ustupio deo
svojih prostorija da ih koristi kao svoj hram. Već sutradan on
je četvoro mladih ljudi, od toga je jednu devojku, inicirao u
„slobodno zidarstvo”. Oprema u hramu bila je čista impro-
vizacija sa stolom za čaj umesto oltara i nekakvim zasta-
vicama sa okultnom tematikom okačenim po zidovima u
skladu sa stranama sveta. Bond je ceremoniju započeo svo-
jom verzijom Rubinove zvezde posle čega je sledio Liber
Resh, naravno sve propraćeno većom količinom zapaljenih
mirisa. Ono što je potom usledilo bio je kvazi-masonski
ritual za koji su neki od prisutnih kasnije pretpostavili da je
bio zasnovan na onome što je nedavno pre toga bilo
prikazano na BBC-u. Kasnije ta grupa nije zaživela u praksi
pošto je Mercury Records zaključio da je zbog auto-
destruktivnog i anti-socijalnog ponašanja bolje da Bonda
pošalju na farmu izvan Londona da tamo pravi muziku. Nije
ostalo zabeleženo da li je po povratku u London pokušavao
da formira neku novu magijsku grupu, no zna se da je 1970.
sa svojom ženom formirao novu muzičku grupu koja se
zvala Magick. Posle „izvodjenja egzorcizma” u kući pevača
Long Džon Baldrija tragično je nastradao tako što ga je
pregazio voz. Iako će mnogi reći da je bio preveliki
ekscentrik i u magijskom smislu šarlatan Grem Bond je
sasvim sigurno bio pionir „telemitske muzike”. Između
ostalog producirao je i album Crossroads of Time grupe Eyes of
Blue gde su bile i dve pesme Dijane Stjuart, njegove žene,
naslovna i ona nazvana Love is the Law.Staroegipatski odblesci Igre
staklenih perli
Pominjanje u ovakvom kontekstu Igre staklenih perli,
domaćeg spejs/psihodeličnog rok benda sa kraja
sedamdesetih godina, verovatno neke upućenije pripadnike
srednjedobne populacije ove zemlje ne bi iznenadilo.
Naročito ne one koji su bili na njihovom koncertu održanom
1984. godine povodom rođendana tada popularnog časopisa
Itd. Igra staklenih perli je nastala pod uticajem muzike grupa
kao što su Can, Pink Floyd, Tangerine Dream i Holger Czukay.
Imali su nekoliko zapaženih albuma, a kroz grupu su, u
stalnoj postavci ili kao “spoljni saradnici”, prošli mnogi
domaći poznati muzičari - između ostalih i Slobodan
Trbojević (nekadašnji urednik u nikad prežaljenom
Džuboksu), Dragana Šarić - Bebi Dol, te pokojni Zoran
Zagorčić (Električni orgazam) i Milan Vdović-Vd (Šarlo
akrobata). Kuriozitet je da je Aleksandar Žikić (eminentni rok
muzički kritičar i nekadašnji lider rok grupe S.T.R.A.H.)
svirao baš na gore pomenutom koncertu i tom prilikom je
Igra staklenih perli, u trajanju od skoro 20 minuta, izvela
numeru pod nazivom Stela 718. Posle se pričalo da je pesma
otpevana na “staroegipatskom”, no čisto preciznosti radi u
pitanju je, kako je kasnije potvrdio jedan bivši član grupe,
bio deo teksta iz Krolijeve knjige Vizija i glas, konkretno iz
poglavlja o Drugom Aetiru (Zvanom ARN). Ako je tačna
priča koja se pričala po beogradskim muzičkim krugovima,
malopre spomenuti Aleksandar Žikić, koji je tada na
pomenutom koncertu bio zamena Vojkanu Rakiću inače
stalnom gitaristi Igre staklenih perli, lucidno je “dešifrovao”
da je reč Stela u stvari permutirano ime Tesla. U svakom
slučaju ovo je jedini primer za koji se zna da je Igra staklenih
perli imala ovakav ezoterični izlet i zato ona teško da mogu
da bude svrstana među grupe sa eksplicitno okultnom
inspiracijom. To je bilo vreme kada je “ezoterično” bilo čest
motiv u rok muzici, kod nas je recimo taj trend započeo
Robert Nemeček semplujući Krolija na jednom singlu Pop

Okultna revija broj 1
153
mašine. Sve u svemu kako je došlo do toga da Robert
Nemeček usempluje Kroulija, kao i pitanje zašto je Igra
staklenih perli koristila deo njegove knjige za pesmu Stela 718
ostaje misterija, sem u slučaju da oni nekom prilikom sami
ne odluče da daju odgovor na ta pitanja.

Kriterijumi za vrednovanje
opasnosti od kultova
(preuzeto iz knjige Drawing Down the Moon
autorke Margot Adler)
1. UNUTRAŠNJA KONTROLA: Količina unutrašnje
političke moći ispoljene od strane vođe nad
članovima; nedostatak jasno definisanih
organizacionih prava članova.
2. MUDROST ZA KOJU TVRDE DA VOĐE
POSEDUJU: Količina nepogrešivosti za koju se tvrdi
ili koja im se pripisuje o odlukama ili doktrinarnim
interpretacijama.
3. MUDROST KOJU ČLANOVI PRIPISUJU
VOĐI/VOĐAMA. Mera poverenja u odluke koje
pravi vođa.
4. DOGMA: Rigidnost spram realnosti koncepata
misli; količina doktrinarne nefleksibilnosti.
5. REGRUTOVANJE. Naglasak stavljen na privlačenje
novih članova; količina prozelitizacije.

6. ISTURENE GRUPE. Broj dodatnih, podgrupa koje
koriste različita imena za razliku od glavne grupe,
pogotovo ako je ova skrivena.
7. IMUĆNOST. Kolicina novca ili imanja koja je
željena ili dobijena; naglasak na donacijama članova;
8. SEKSUALNA MANIPULACIJA članovima od
strane vođe, količina kontrole nad seksualnim
životom članova.
9. CENZURA. Nivo kontrole nad članovima u
pogledu pristupa spoljašnjim mišljenjima o grupi,
njenim doktrinama ili vođi.
10. KONTROLA OTPADNIŠTVA. Intenzitet napora
usmerenog na sprečavanje napuštanja grupe ili napor
za njihovo vraćanje u grupu.
14. NASILJE. Količina ili odobravanje nasilja kada se
koristi za grupu, ili od strane same grupe, zbog
doktrine ili vođe.
15. PARANOJA. Količina straha koja se tiče realnih ili
imaginarnih neprijatelja; preterivanje u pogledu moći
neprijatelja.
16. UŠTOGLJENOST. Mera neodobravanja šala o
grupi, njenim doktrinama ili vođi.

Na slici: Ajzak Bonevic (1949 - 2010)
Ajzak Bonevic je bio bard, sveštenik, magičar i
društveni aktivist. Druid je postao na koledžu 1969.
Dve godine kasnije izdaje svoju prvu knjigu, Real
Magic, da bi potom uređivao magazin Gnostica za
Llewellyn. Sredinom sedamdesetih je osnovao Aquarian
Anti-Defamation League, organizaciju za zaštitu prava
manjinskih sistema verovanja (rozenkrojcera, teozofa,
veštica, neopagana, astrologa…). Nakon članstva u
mnogima druidskim organizacijama, i njihovog
vođenja, osniva Ár nDraíocht Féin, danas jednu od
najvećih druidskih organizacija u svetu. Vodio je i
nekoliko gardnerovskih Wicca kovena i napisao više
knjiga.

Okultna revija broj 1
154
Transvestiti, da ili ne na
dijaničkim ritualima?
PantheaCon je jedna od najvećih konferencija kako
pagana i ostalih pripadnika netradicionalnih eko-
religija, tako i najrazličitijih okultista u Americi. Ceo
događaj obično okupi više od 2000 posetilaca kojima
se ponudi više od 200 predavanja, radionica i rituala.
Mesto harmonije i dijaloga ove godine se srelo sa
jednim velikim problemom koji je jako podelio ame-
ričku pagansku zajednicu. Naime, jedan od rituala koji
su se održavali ove godine bio je i ritual dijaničkih
veštica koji je vodila Žužana Budapešt, osnivač dija-
ničke tradicije i definitivno bitno i veliko ime ame-
ričkog neopaganizma i veštičarstva poznata i po svom
radikalnom feminizmu. Dijanički rituali i tradicija koju
je ona osnovala bave se isključivo ženskim misteri-
jama i muškarci na njima nisu dobrodošli. Problem
koji se pojavio ove godine je bio taj što su u prostoriju
gde se odvijao ritual, za koji je bilo jasno obeloda-
njeno da su muškarci na njemu nepoželjni, pokušali
da uđu transvestiti i da učestvuju u njemu. Uprkos to-
me što se oni oblaće kao žene i što se osećaju tako,
Žužana Budapešt je to doživela kao „još jedan pokušaj
muškaraca da uzurpiraju ženske misterije“ i nije ih
 
Na slici: Žužana Budapešt
pustila da učestvuju u ritualu. To je izazvalo burne
reakcije, čak tolike da je T Torn Kojl, učenica Kore i
Viktora Andersona i sveštenica veštičije Feri tradicije,
organizovala miran protest ispred prostorije u kojoj se
odvijao ritual, smnatrajući to diskriminacijom na
jednom javnom skupu. U žestoku polemiku koja je na
raznim mestima usledila nakon PantheaCona uključio
se veliki broj relevantnih imena američne paganske i
neopaganske scene, bez da su do sada uspeli da dođu
do nekog dogovora po ovom pitanju.  
 
Na slici. T Torn Kojl
Okultna revija broj 1
155
Religija i seksualnost:
pregršt ljubavnika, strategije
za odgovorne otvorene veze

Morning Glori Cel

(Originalno objavljeno u Green Egg
magazinu broj 89, Beltane 1990)Na slici: Morning Glori & Tim Oberon Cel

Počnimo tako što ćemo da pretpostavimo da onaj ko ovo čita
ili već upražnjava ili je čvrsto odlučio da se prepusti
konceptu Otvorenih Veza kao svesnom i ljubavlju ispu-
njenom životnom stilu. Ako niste u toj kategoriji onda vam
ovaj tekst verovatno neće biti interesantan.
Ako ste zainteresovani da saznate više o mogućnostima
Otvorenih veza, postoje dosta izvora informacija gde se
može saznati o temama kao što su kontrolisanje ljubomore i
teorijama o tome zašto je ceo ovaj životni stil zdrav i
pozitivan.
Cilj odgovorne Otvorene veze je da kultiviše dugoročne i
napredujuće kompleksne veze zasnovane u dubokom
prijateljstvu.
Šta to omogućuje Otvorenoj vezi da bude uspešna? Budući
da sam ceo život uključena u jedan, ili više, otvorenih
brakova (tekući Primarni traje već 16 godina), videla sam
puno ideja koje su dolazile i odlazile i eksperimentisala sa
planovima i pravilima da postignem da te veze funkcionišu
za sve uključene u njih. Postoji toliko mnogo različitosti u
onome šta razni ljudi zahtevaju od veze koliko ima i ljudi
uključenih u njih.
Postoji mnogo varijacija u kojima različiti ljudi imaju
različite zahteve u vezi sa tim.
Međutim, postoje neki pouzdani elementi koji bi morali da
budu prisutni kako bi sistem funkcionisao za sve i postoje
neki drugi elementi koji neizostavno preporučljivi zato što
su se u praksi pokazali kao veoma dobri. Zvaćemo ih
skupno “Pravila za putovanje”.

Pravila putovanja

Prva dva su najbitnija. Nikada nisam srela nikoga ko je imao
ozbiljan i zdrav Otvoren brak. a da je zanemario ova dva
principa. A oni su: iskrenost i otvorenost po pitanju životnog
stila poliamorije. Biti u višestrukim seksualnim vezama dok
lažete vaše partnere ili praviti se da je “svako od njih ona
jedina prava ljubav” veoma je površan i sebično
destruktivan način života.
Postoje brakovi u kojima će jedan od partnera reći: “Ako je i
bilo tvojih afera, nikad ne želim da saznam ništa o tome.”
Pretpostavljam da neki ljudi to uzimaju kao prećutnu
dozvolu poput deteta kome roditelji progledaju kroz prste
kad im kažu “nemoj nikad čak ni da ti se desi da te u tome-i-
tome uhvatim”. Bez potpune iskrenosti, naročito po pitanju
stvari vezanih za seksalnost, veza je osuđena na propast.
Neke Otvorene veze podrazumevaju sporazum da se sa
primarnim partnerom ne priča o detaljima vezanim za
satelitske veze ili vice-versa, ali još uvek tu mora biti
osnovne iskrenosti i dogovora da te druge veze postoje i da
je bitno da se očuvaju.

Sledeći princip je podjednako fundamentalan:

Svi partneri uključeni u višestruke veze moraju u potpunosti
i voljno obavezati osnovama polaamornog životnog stila.
Situacija gde jedan partner traži poligamiju, a drugi insistira
na monogamiji ili snažno zastupa ideju da to neće
funkcionisati, tu je previše osnovnog neslaganja da bi veza
mogla da uspe. Pre ili kasnije neko će je napustiti. Ljudi
imaju, živa je istina, veoma jaka opredeljenja.

Hogamus, Higamus, muškarci su poligamni
Higamus, Hogamus, žene su monogamne

Jedini razlog zašto su ovakvi mešani brakovi uspevali bio je
svemoćni crkveno/državni tabu koji je ulivao strah svakom
drugom mišljenju koje nije bilo monogamno. U patrijarhatu,
muško odstupanje od toga je ignorisano, a žensko je
kažnjavano, često smrću. Prvi zapisani zakon koji se odnosio
specifično na pol drevni je propis iz Urukagina iz 2400.
p.n.e. i bio je direktno protiv žena koje su praktikovale
poliandriju, specifizirajući da im zubi trebalo da budu
izbijeni ciglama. Sada kada se društvene norme menjaju,
iako doduše država još uvek čuva zakone koji su protiv
dozvoljenih višestrukih brakova, i žene i muškarci mnogo su
više slobodni da istraže alternativne izbore i veze su
upadljivim promenama.
Kada sam prvi put srela i zaljubila se u svog sadašnjeg
Primarnog partnera, dovoljno sam se trgla iz svog
zaslepljenog emotivnog stanja da bih rekla: “Volim te, ali se
nadam da nekako možemo da imamo Otvorenu vezu zato
što stvarno nisam neko kome bi odgovarala monogamija i
bila bih veoma nesrećna u monogamnoj vezi.” Srećom, Oter
je bio ushićen da to čuje budući da je bio veoma uplašen od
gubljenja novopronađenog blaženstva da bi prvi pokrenuo
tu temu.

Okultna revija broj 1
156


Na slici: Poliamorna parade u Kanadi

Mnoge veze su zasnovane na temelju Higamus-Hogamus.
Ipak, to pre dovede to sporazuma sa boljim izgledima za
vezu da opstane. To takođe znači i bržu i mirniju smrt
romanse ako ovaj osnovni sporazum ne može biti postignut.
Iskreno i dobrovoljno poliamorno obvezivanje je kamen
temeljac na kojem svi partneri moraju da zasnuju Otvorenu
vezu kako bi ona trajala.
Jednom kada se preskoči ta prepreka dolazi skup osnovnih
pravila za ponašanje u vezi. Svaka veza ima dobrobiti od
osnovnih pravila, čak i one koje traju samo jednu noć. U
naše vreme kada kada je seksualnost postala rizična, takva
obzirnost je mnogo više od ljubaznosti i može biti
spasonosna po život.
Nikad ne ulažite energiju u sekundarnu vezu ako postoji
aktivni konflikt unutar primarne. Ona mora da bude osnov,
ili će primarna na kraju doživeti kolaps.
Problem sa ovim pravilom može se pojaviti ako oba partnera
nisu podjednako posvećena otvorenosti veze, tada to može
biti iskorišćeno kao opasan argument u njihovom
neslaganju. Promišljenim započinjanjem svađe tik pre nego
što bi Primarni A trebalo da krene da vidi svode drago biće,
Primarni B može da kontroliše svog životnog partnera
onemogućavajući mu/joj da ima uspešnu Sekundarnu vezu.
Ovakvo ponašanje se odlikuje neiskrenošću i prikrivenim
monogamnim stavovima; ako se postojano u tome istrajava,
to je nagoveštaj korenitog problema sa osnovnim
principima.
Ako partner B igra ovu igru sa spojevima partnera A sa
njegovim satelitima dok ne odstupa od svojih vlastitih, B je
onda potpuno dvolična osoba i njegova sranja mu treba
nabiti na nos veoma jasnim rečima.
Ipak, ovo pravilo je sigurnosni ventil za zdravlje i očuvanje
Primarne veze i trebalo bi ga savesno ispoštovati. Uopšte
nije loša ideja da Primarni partneri naprave dogovor oko
skupa signala ili dogovoreno oblikovanih fraza kako bi na
uljudan način tražili od svog Primarnog da odloži ili otkaže
dogovoreni sekundarni sastanak tako da energija može biti
usmerena u Primarnu vezu za njeno ozdravljenje i
učvršćivanje. Ovako ritualizovan zahtev može biti tako
struktuiran da se izbegne terminologija koja je opterećujuća i
da se smanji negativni emotivni naboj.
Lakomislena upotreba ovog signala je veoma destruktivna,
baš kao i odbijanje da se učestvuje u isceljenju kada se
ostvari pristup Primarnom partneru.
U poliamornom sporazumu nema mesta za teritorijalnu
ljubomoru. Međutim, ljubomora na neke situacije može da
se pojavi vezano za neke sporne momente u vezi kada se
jedan partner, ili više njih, oseti zapostavljeno. Potpuno je
jasno da je najbolji lek za zapostavljenost da se pažnja
usmeri na ono što je bilo zapostavljeno; veza će se razvijati
kada su osećanja svih partnera prema drugima snažna i
pozitivna. Iz tako čvrstog i zdravog centra postaće moguće
proširiti ljubav na druge.
Konsultujte se sa Primarnim partnerom pre nego što
započnete seksualnu vezu sa novim dugotrajnim Sekun-
darnim ljubavnikom. Primarni partner mora da odobri novu
osobu, da se ne oseća loše zbog nje i da nema osećaj da je ta
nova veza ugrožava. Nita ne može da brže prekine vezu
nego dovođenje nove osobe koja je neprijateljski
raspoložena, ili neuviđajna, u odnosu na drugog Primarnog
partnera. Sa druge strane, najdragocenije osobe u mom
životu su ljubavnici koje je moj Primarni doveo kod nas kući
kako bi postali naši zajednički dugogodišnji prijatelji.
Provera i balast za ovo pravilo jeste to koliko se puta na
njega poziva ista osoba. Ako ga sve vreme koristi jedna
osoba, to je onda očito nekorektno i ukazuje na problem na
koji se mora obratiti pažnja. Ovo može da bude malo mučno
i, još jednom, ako ne postoji besprekorno pridržavanje
iskrenosti ovo pravilo može da se pretvori u zloupotrebu.
Ako muškarac, primera radi, ima veliki problem u odnosima
sa drugim muškarcima, on može da koristi svoje pravo na
odbijanje tražeći dlaku u jajetu, lišavajući svoju partnerku
satelitskih veza koje kao njemu neprihvatljivima. Lek za ovaj
problem je da osobe koje imaju problem u odnosu na
sopstveni pol potraže terapeutsku grupu za ljude koji bi
želeli da prevaziđu ovaj disocijalni poremećaj.


Na slici: simbol poliamornih pagana

Različita pravila mogu da se primene na veze za jednu noć,
odnosno druge privremene ljubavne afere. Na veze za jednu
noć ne bi trebalo gledati unapred sa neodobravanjem, one
mogu biti nezaboravno iskustvo, ali neki Primarni biraju da
ne odobravaju bilo kakvu kratku avanturu tog tipa kao
previše rizičnu, dok su drugi mišljenja da takvi događaji
mogu da dodaju posebnu draž i naročito ih smatraju
dobrodošlim tokom poslovnih putovanja i drugih odvajanja
zbog obaveza, Pravilo najpre pitati može biti suspendovano
tokom trajanja razdvojenosti.
Svim novim potencijalnim ljubavnicima potrebno je odmah
saopštiti za svaku postojeću Primarnu vezu kako bi oni
mogli da istinski shvate prioritet postojeće veze. Zaboravite
na one igre tipa skrivanje burme i slično! Satelitski ljubavnici
imaju pravo da znaju gde im je istinski mesto i ne smeju da
imaju ikakve iluzije ili skrivena očekivanja. Na primer, u
vezi koju čini trougao od dve žene i jednog muškarca,
povremeno postoji satelitski ljubavnik, kojem je to jedina
veza, koji želi da “odvoji tu malu ždrebicu od krda.” Ako
satelitski ljubavnici u stvari traže monogamnu vezu, oni
Okultna revija broj 1
157
Da bi izašli na kraj sa ovim nivoom rizika, sistem se razvijao
u pravcu onoga što nazivemo Kondomska obaveza. To
funkcioniše na sledeći način: možete da imate seks bez
kondoma samo sa ostalim članovima vašeg kondomski
obavezanog užeg kruga. Svi njegovi članovi moraju da
koriste kondom sa bilo kojim spoljnim ljubavnikom/com.

Kondomska obaveza počinje sa Primarnom vezom gde
postoji apsolutno poverenje. Sekundarni ljubavnici/ce koji
su dugo u šemi mogu se pridružiti uz obostranu saglasnost
kako Primarnog tako i sekundarnih ljubavnika/ca koji su
već uključeni u seks bez kondoma. Ako je osoba nesmotrena
i ima seks bez zaštite, tada ona mora proći kroz dugačak
period karantina i biti testirana na sve seksualno prenosive
bolesti, pa tek onda biti ponovo prihvaćena tek uz potpuni
konsenzus svih članova užeg kruga seksa bez kondoma. Isti
postupak važi i ako kondom pukne tokom odnosa sa
spoljnim partnerom.
Pridržavanje obavezne upotrebe kondoma i slična ”pravila
putovanja” ponekad mogu delovati strogo i ispočetka
neprirodno, ali ona su se razvila iz poplave suza i mnogih
slomljenih srca. Alternativne veze mogu biti ispunjene
uzbuđenjem, ali one nisu igra i ljudi nisu igračke. Jedini
način na koji sistem funkcioniše je da svako dobije ono što
mu je potrebno. Nagrade su tako bogate i prekrasne da ne
bih mogla ni da zamislim da živim na neki drugi način.
Na slici: Arisia SF konferencija u Masačusetsu, sa
dela programa koji se odnosio na alternativne bra-
kove, paganizam, BDSM i poliamoriju

neće biti zadovoljni time da na duže vreme imaju ulogu u
Sekundarnoj vezi, stoga je najbolje da se neke stvari raščiste
pre nego što nastane šteta po obe strane.
Ako Sekundarni partner postane destruktivan za Primarno
partnerstvo, jedan od Primarnih partnera može zamoliti
drugog da prekine preteću Sekundarnu vezu. Mudro je ovaj
veto ograničiti na inicijalnu fazu formiranja Sekundarne
veze. Nakon što Sekundarna veza traje više od godinu dana,
svi problemi sa partnerovim Sekundarnim moraju biti rešeni
uz svačiju saradnju. Ako do tog momenta svi već niste
prijatelji, tada vaša veza nije zasnovana na kooperativnosti i
odanosti. Kad se sve kaže i uradi, ono što mi stvaramo su
proširene porodice zasnovane na jednostavnoj činjenici da će
ljubavnici zbog vas uraditi mnogo više nego što bi to učinili
obični prijatelji.
Osećam da je ceo ovaj poliamorni životni stil avangarda 21.
veka. Proširene porodice postaće model koji će se više
prihvatati kako se sistem monogamnih nuklearnih porodica
bude lomio pod udarom serija razvoda. Na mnoge načine
poliamorne proširene veze nalikuju na stare multi-
generacijske porodice pre industrijske revolucije, ali su bolje
stoga što su dobrovoljne i što su, neminovno, zasnovane na
iskrenosti, otvorenosti, prijateljstvu i zajedničkom interesu.
Eros je, napokon, primarna sila koja drži univerzum na
okupu; tako da moramo na kreativne načine da koristimo tu
silu da bi razvili novi i prigodni način za rešavanje naših
problema i kako bi načinili jedni druge, a i nas same,
srećnima.
Dodatne komplikacije mogu da se jave sa različitošću
alternativnih seksualnih preferencija. Biseksualna žena koju
sam znala bila je partnerka muškarcu koji je morao da
prekine vezu sa jednom od njegovih ljubavnica, jer je njen
Magične reči su ipak, naravno, Savršena Ljubav i Savršena
Istina.

Morrning Glori Cel je neopaganska sveštenica, pesnikinja i
autor. Na jednoj religijskoj konvenciji je 1969. upoznala
svog budućeg supruga i primarnog partnera Tima Oberona
Cela, osnivača Crkve svih svetova. Koautor je knjiga
Creating Circles & Ceremonies: Rituals for All Seasons
And Reasons Grimoire for the Apprentice Wizard.

sekundarni partner bila lezbejka koja se protivila primarnoj
vezi iz političkih razloga. Drugi biseksualni par imao je
sistem po kojem su bili heteroseksualno monogamni, a sve
njihove satelitske veze bile su sa osobama istog pola. Ovo
elegantno rešenje dovelo je do priličnog stresa i čak njegove
promene sa pojavom SIDE.Ostanite zdravi

Venerične bolesti bile su trn na ruži erotične ljubavi
vekovima, no odnedavno trn je razvio fatalni otrov. Ako
nam je namera da otvorene veze opstanu, moramo razviti
besprekornu iskrenost koja neće trpeti skrivanje iza lažne
čednosti i zgražavanja. Moramo biti sposobni da imamo
nepokolebljivu veru u naše Primarne partnere i veoma visok
nivo poverenja u naše sekundarne ili druge satelitske veze.
Ovo zahteva tesnu isprepletenost zajedničkog poverenja
među ljubavnicima koji su i prijatelji. Skorašnja studija dala
je otrežnjujuću statistiku: preko 80% ispitivanih muškaraca i
žena rekli su da bi lagali potencijalnog partnera i oko toga
da li su venčani i da li imaju herpes ili neku drugu seksualno
prenosivu bolest. Jedan takav lažov može sve da promeni
zauvek i rezultati mogu biti patološki za sve. U današnje
vreme, bilo ko ko oseća da totalna iskrenost “nije baš
romantična”, mami nesreću i bilo ko ko nema dovoljno sreće
pa poveruje takvoj osobi može svojom lošom procenom
demoralisati puno nedužnih osoba.


Na slici: Morning Glori Cel i Tim Oberon Cel sa
Ledi Sintanom (osnivačica i veštičija kraljica Raven-
wood Church & Seminary of Wicca, Inc)
Okultna revija broj 1
158

W.I.T.C.H.
(Women's International
Terrorist Conspiracy from
Hell)iva, odnosno dijaničkih veštica
užane Budapešt.


Ženski pokret je tokom šezdesetih u Americi dobio
jedno sasvim neobično ispoljavanje. Naime, njegova
nova, prilično militantna faza, počela je na helouvin
1968. Taj dan, za koji je napomenuto da je godišnji
praznik ,,druidskih veštica” trinest njujorških femi-
nistkinja je odlučilo da radikalnom akcijom oglasi
svoj ,,koven” koji se zvao W.I.T.C.H. (Women's Inter-
national Terrorist Conspiracy from Hell). Tog dana su
,,napale” zgradu federalne vlade, obučene kao veštice
i bacile kletve na tlo na kojem ,,njhove sestra Pravda
leži okovana”.Grupa je delovala kao ,,gerilski teatar” koji bi, recimo,
tokom svojih uličnih akcija targetovao kao metu Wall
Street i bacao kletve na finansijere. W.I.T.C.H. nije bila
grupa neopagana koja je praktikovala neki oblik
rituala ili religije, već feministička grupa koja je
koristila veštičiju ikonografiju za svoj vizuleni iden-
titet i za artikulaciju svog protesta. No ipak su bili pre-
teča društvenog aktivizma koji će par decenija kasnije
postati jedan od glavnih oblika delovanja novih, ovog
puta eksplicitno neopaganskih, veštičijih grupa poput
Reclaiming kolekt
Ž

Okultna revija broj 1
159
Bogovi Seksualne Magije:
lavkraftovski kultovi

Robert Nort

(tekst je preuzet iz američkog Instrumentum magazina)

Odšetali smo se dole do ulice Prospekt, u Providensu na
Roud Ajlendu, ispod starog drveća, između krovova i
kupola visokih zgrada koje govore o kiklopskom hororu, sve
do tog najpoznatijeg gradskog stanovnika, Hauarda Filipsa
Lavkrafta. U ovakvom okruženju čini se nemogućim da je
ovaj “naučni racionalista’’ na umu imao samo fiktivnu
težnju kad je kreirao slepog idiota boga Azatota, puzeći haos
Njirlatotep i ostala trodimenzionalna božanastva Ktulu
mitova. Ipak, to je ono što većina njegovih književnih
kritičara želi da mi verujemo.
U stvari, većina Lavkraftovih izučavalaca su ulagali velike
napore da uzdignu zid neverovanja u bilo šta okultno u
svojim ili Lavkraftovim spisima. Njima je naročito neugodno
kad se suoče sa dugokosim vernicima, obučenim u crno, čija
stalna pitanja o Nekronomikonu kao da potežu teške i
ponavljajuće odgovore. To pomalo izgleda kao da Papi
objašnjavaš da Isus Hrist nikada nije postojao.
Da je H. P. L. gledao na ove sile sa velikim strahopoš-
tovanjem dokazuje letimično pregledanje bilo koje njegove
priče. Podsećaju na priče o Novom svetu posle zapadnog
evropskog otkrića, i o uništenju te misteriozne oblasti.
Znamo da je Lavkraft bio netreniran i nepripremljen za bilo
kakvo suočavanje sa neobičnim i nadprirodnim iskustvima,
a ipak je bio prisiljen da zabeleži ove priče za koje tvrdi da
su došle iz snova i maštanja. Možda se dokaz nalazi drugde ,
”Neka uspeh bude tvoj dokaz”, što bi rekao Alister Krouli.
Jer, otkad su Ktulu mitovi pušteni u svet, prihvaćeni su iz
sveg srca od strane okultista i magova čiji su napori
proizveli neke fascinantne rezultate. Ukratko, sistem radi.
Da ponovo citiramo Kroulija : ”U ovoj knjizi se govori o
duhovima i prizivanjima; o bogovima, sferama, planovima, i
mnogim drugim stvarima koje mogu ali ne moraju postojati.
Nebitno je da li postoje ili ne. Činjenje određenih stvari prate
određeni rezultati”.
H. P. Blavacka, osnivač teozofskog pokreta, često se poziva
na Akaša zapise. Ovo su drevni spisi koji sadrže velike istine
o životu, a čuvaju se samo na astralnom planu, mestu koje
naučni racionalisti prepoznaju kao imaginaciju. I teško
umetniku koji ne može da pribavi vizu za tu divnu zemlju.
Zaista, ovde se može naći autentični Nekronomikon. Ne na
policama knjižare u lokalnom šoping molu, već na Platou
Lenga ili unutar potopljenog grada R’lijeh. Ova mesta su
dostupna samo magovima: Čoveku i ženi koji su žrtvovali
svoje udobne racionalne procese i obezbedili materijalne
živote na krvoupijenim oltarima Jog Sotota i drugih tamnih
bogova, koji leže čekajući na krajnjim granicama svesti.
Ovim modernim Faustima Lavkraftove priče govore naj-
glasnije i najdirektnije. Jer ove priče su praktični priručnici
za one koji imaju snage da sanjaju.
I dokazali su se kao snažna medicina u rukama onih filozofa
koji ne preziru više svetove. A što se tiče bolesnih kritika
stare, sive zemlje, kojima se sviđa da o HPL-ovom radu
misle kao o neobičnim pričama mašte, reći će se da one
sadrže malo interesa za one koji su iskusili trans-
dimenzionalne stvarnosti Lavkraftovog ritualnog sveta
snova.


Na slici: Alister Krouli

Ove kritike takođe i dalje tvrde da seks nije zabavan i da
droge ne otvaraju vrata (u stvari, mnogi od ovih ljudi
održavaju upravo to). Ovo je uglavnom poricanje, koje
potiče od straha od nepoznatog. Za one koji pokušavaju
putovanje u električne, eterične i fluidne svetove, koji su
izvan granica materijalnog sveta, Lavkraft je magijski
Kristofer Kolumbo. Njegova čudna, ponekad plašljiva, ali
uvek intrigantna istraživanja unutar zemalja sumraka i
nepoznatih mesta služe kao odrednice za one koje vuče zov.
Ove priče nisu napisane za samozadovoljne racionaliste,
sigurne u svojim nadmenim mehaničkim malim svetovima,
već za hrabre san-ratnike. Tiha šetnja ulicom Prospekt će
svakog maga ubediti u to.
Naš prvi kontakt sa Lavkraftovom vizijom je došao ubrzo
pošto sam otkrio knjigu Magika u Teoriji i Praksi od Alistera
Kroulija. Kako je slasno misteriozna bila ta knjiga na prvo
čitanje. Bila je kao slagalica gde pojedini delovi nedostaju.
Ipak, definitivno je učila o zabranjenim stvarima i tajnim
stvarnostima o kojima nam naše majke nisu pričale. Tako je
bilo i sa Lavkraftom. Svaka rečenica je ciljala na neko
skriveno znanje nedostupno običnim kanalima. Kako smo
išli magijskim putem, naučili smo da je to znanje o Sopstvu,
o primalnim atavizmima koji čekaju duboko ispod svesnih
nivoa gde su objektivnost i subjektivnost samo vlati u kosi.
Spomenuli smo ovaj zabranjeni kvalitet u Lavkraftovim
spisima u naporu da objasnimo zašto bi ovaj konzervativni
usamljenik bio povezan sa ritualnom seksualnom magijom i
čudnim, ekstatičkim stanjima svesti. HPL je bio tiho dete,
kome nije bilo dozvoljeno druženje sa drugom decom. I
majka i otac su mu umrli u bolnici Batler za umobolne. Nije
završio višu školu, pošto je bio bolesno dete, i živeo je skoro
čitav život u teškim uslovima. Iako je bio oženjen u
Njujorku, u kratkom periodu, veći deo života proveo je sa
tetkama u Providensu. Život mu je bio unutrašnji, potrošen
uglavnom na pisanje pisama, priča i na sanjanje tih
veličanstvenih snova. Možda je bio suviše zauzet tim

Okultna revija broj 1
160


Na slici: Hauard Filips Lavkraft

unutrašnjim svetovima da bi imao vremena za svakodnevni
život.
U svom unutrašnjem svetu Lavkraft je bio više kao neki
alhemičar nekromant koji je izbegao inkviziciju kad su
suđenja za veštičarstvo bila na vrhuncu, samo da bi se
preporodio kao vrhovni čarobnjak, magus zagonetnih
misterija neke zaboravljene rase. Njegova vizija je bazirana
na fundamentalnom znanju da su bića drukčije rase došla na
Zemlju iz udaljenog zvezdanog sistema, nekoliko stotina
miliona godina pre pisane istorije. Došli su kao
međuzvezdani pioniri da kolonizuju Zemlju i u tim
radovima su kreirali i prvi protoplazmatični život na Zemlji,
u početku verovatno da ih služi. Onda su se druge forme
života razvile i evoluirale, uključujući Elohime, Sinove Boga,
primalne pretke čovečanstva. Na nekoj tački ovi Stariji
Bogovi su izgubili svoju moć nad Zemljom zbog zloupotrebe
magijske umetnosti, zvanjem stvorenja krajnjeg haosa iz
drugih dimenzija. Ovi Veliki Stari su na kraju vezani činima
Starijih Bogova i zatvoreni na tajnim mestima našeg
univerzuma, gde leže spavajući.

Kao što je Abdul Alhazred napisao:
“Nije mrtvo on što večito leži
u čudnim eonima i smrt umiranju teži’’.

Na početku Pleistocena, prve civilizacije čovečanstva –
Hiperboreja, Lemurija, Atlantida – su počele da cvetaju. Ovo
su bila vremena kad je čovečanstvo postojalo kao fluidno,
magijsko biće, kao Sinovi Sinova Boga (Kainova deca), samo
delimično učestvujući u materijalnoj supstanci. Čovečanstvo
je naseljavalo Zemlju sa Bogovima u supra-fizičkom
eteričnom stanju koje je bilo Zlatno Doba. Onda, sa
dolaskom Ledenog Doba, negde pre 500.000 godina Stariji
Bogovi su napustili Zemlju radi toplije klime. Veliki led i
postepeno topljenje polarnih ledenih vrhova je uništilo
praistorijske civilizacije, ostavljajući čudne arhitekture kao
Stounhendž i Uskršnja Ostrva, i legende o potopu su
sačuvane u svetskim kulturama.
Neke plemenske grupe su preživele Ledeno Doba i
održale delimičnu tradiciju u Indiji, Egiptu, na Andima i
drugim udaljenim mestima. Ova plemena su takođe očuvala
ezoterijske prakse kontrole snova, rituala i žrtvi, kroz koje
nastavljaju da utiču na moderni svet. Iako su ljudi u post-
atlantiđanskoj epohi uronjeni u materijalizam, ova drevna
plemena su uspostavila kontakt sa vizionarima kao što su
Dr. Džon Di, H. P. Blavacka, Vilhelm Rajh, i, naravno, H. P.
Lavkraft.
Svrha ovih magija je da oslobode moć Velikih Starih da bi
započeli proces iskupljenja materije i regenerisali čovečan-
stvo do božansko/ljudskog spoja. Ovo je Veliki Rad trans-
cenddentalnog gnosticizma koji je osnovna tema HPL’ovih
Ktulu mitova. Među mnogim magijskim redovima koji rade
sa Lavkraftovim svetom snova, rituali se centriraju oko
jačanja psihičke veze sa Velikim Starima kroz erotsku
stimulaciju i upravljanjem njenim oslobađenjem kroz orga-
zam, kombinovanim sa meditacijom na tajne znake koji
odgovaraju ovim božanstvima. Ovo često rezultira u
graničnoj svesti, poznatoj Hindusima kao svapna (stanje
snova). Ovo ne uključuje samo snove koji se javljaju tokom
spavanja, već i vizije, halucinacije i sanjarenja koji mogu
značajno uticati na budnu svest. Ova stanja vode do snenih,
onostranih, abstrakcija čula, uspostavljajući kontakt sa
silama Velikih Starih.
Tokom 60’-tih godina prošlog veka mnogi Amerikanci su
iskusili slične abstrakcije uzimajući LSD i druge psiho-
delične droge i reagovali su sa istim bezrazložnim užasom
koji je Lavkraft opisivao kao rezultat svojih susreta sa ovim
super-stvarnostima. Šamani i sledbenici drevnihNa slici: Anton LaVej

Okultna revija broj 1
161
kultova iz čitavog sveta su doživeli ova stanja sna, pojačana
ritmičkim disanjem, mantrom, ekstatičkim plesom,
reckanjem kože i ritualima perverzne seksualnosti. Formula
za indukovanje kontakta izgleda da se sastoji u guranju uma
do takvih ekstrema da napravi “kratki spoj’’, na taj način
dozvoljavajući trans-zemaljskoj sili da se opredmeti unutar
stanja snova.
Jedna od prvih magijskih grupa za priziv bogova koje je
Lavkraft pominjao je bila Crkva Satane, vođena od strane
Antona LaVeja. U svojoj knjizi, Satanistički Rituali (izdatoj
1972 god.), LaVej je objavio dva rituala koje je napisao Majkl
A. Akvino, Ceremoniju Devet Anđela i Zov Ktulu-a koji su bili
namenjeni da opredmete sile Velikih Drevnih: Njirlatotepa,
ŠubNigurata, Azatota, Jog-Sotota i Ktulua. Ovi rituali su
napisani na Engleskom kao i na “Aklo’’ jeziku koji je citirao
HLP u nekim svojim pričama. Jezik u praksi zvuči kao vrsta
gecijskog režanja i može biti veoma efektan kad se koristi
zajedno formama energetskog entuzijazma gore
pomenutim.
Ovaj Aklo jezik izgleda da dosta podseća na Enohijanski
jezik koji su objavili Dr. Džon Di i Edvard Keli kao rezultat
eksperimenata gledanja u magijsko ogledalo u kasnom
šesnaestom veku. U stvari, Lavkraft pominje Dr. Dija u
svojoj priči Danvički Horor. U priči čarobnjak, Vilbur Vetli,
ima “neprocenjivu, ali nesavršenu kopiju Dr. Dijeve
Engleske verzije’’ strašnog Nekronomikona. On traži “tajni
Nekronomikon ludog Arapina Abdul Alhazreda, Olas
Vormiusovu Latinsku verziju, štampanu u Španiji tokom
sedamnaestog veka,’’ tako da bi spojio dve kopije i razotkrio
određeni pasaž koji će osloboditi moć Jog-Sotota. Naravno,
kao i u svim Lavkraftovim pričama, doživljaji ga dovode do
ludila.
Lavkraft je tvrdio da je izumeo mnoga imena u Ktulu
Mitovima. Ipak, pažljivo istraživanje može otkriti istinski
izvor ovih imena. Olas Vormius sigurno ukazuje na Olea
Vorma, čiji je rad Codex Vormius jedan od najranijih
očuvanih tekstova koji govori o magijskim korišćenjima
nordijskih bogova.
Enohijanski jezik Dija i Kelija je tako dobro poznat u
ezoterijskim krugovima da skoro i ne moram da opišem
njegovu istoriju. Donet je iz obskurnosti od strane Elijasa
Ešmola, jednog od osnivača Engleske slobodnozidarske
Plave Lože i kasnije je adaptiran u magijske rituale Reda
Zlatne Zore od strane MekGregor Metersa. Alister Krouli je
objavio Anđeoske Prizive i ostali Enohijanski materijal u
svom časopisu Ekvinoks. Anton LaVej je kreirao
“satanističku” verziju Priziva, a u skorije vreme Džerald i
Beti Šuler su stvorili napredni sistem Enohijanske Magije
koji uključuje uticaj H. P. Blavacke. Red Svete Reči, možda
najkomplikovanija grupa na svetu koja podučava magiju,
ima svoj sopstveni sistem Enohijanske magije, a trenutno u
štampi postoji nekoliko rečnika. Možda je najtačnija verzija
originalnih radova Dija i Kelija ona od Roberta Tarnera, i
knjiga Enohijanska Evokacija Dr. Džona Dija od Džefri
Džejmsa, što je još jedan grimoar. Enohijanski jezik ima u
sebi prizvuk jezika američkih urođenika. Pošto su mnoge
Dijeve operacije rađene sa crnim kamenom obsidijanom,
donetim iz Novog Sveta (Meksiko), dolazimo u iskušenje da
se upitamo nisu li možda drevna, pre-kataklizmička
plemena komunicirala sa Elizabetanskim magom. U stvari,
kasnija grupa koja je vršila intenzivne eksperimente sa
magijskim ogledalom, Hermetičko Bratstvo Luksora, veruje da
su sile kontaktirane kroz ogledalo vođene živim ljudima.
Verovali ili ne, i pored ovolikog broja veza HPL-a sa
okultnim svetom, mnogi književni kritičari i dalje veruju u
njegove tvrdnje da je jednostavno izmislio imena u pričama.
Nekronomikon je takođe znan i kao ”Al Azif – Knjiga
Arapina”’ slično kao Al vel Legis – Knjiga Zakona od Alistera
Kroulija. Lavkraftovi “Veliki Drevni” nas podsećaju frazu
Zlatne Zore, “Velikani Noći Vremena.”. “Jog-Sotot” podseća
na “SetThoth”, egipatsko božanstvo koje se često povezuje
sa telemitskom magijom. “Kadat u Hladnoj Pustoši’’ zvuči
kao “Hadit, Lutalica kroz Pustoš”, naziv koji je za sebe
koristio Alister Krouli. “Azatot” je “Azot” , alhemijska
formula sastavljena od prvih i zadnjih slova grčkog i
jevrejskog alfabeta. “Bog Njirlatotep, Bezglavi”, nas podseća
na grčko-egipatsku invokaciju “Bezglavi” korišćenu u
zapadnoj magijskoj tradiciji. Lista je, čini se, beskonačna.
Činjenica je da je autentična okultna tradicija evoluirala od
Lavkraftovih priča, takvih kakve jesu, kao i iz njegovih
doživljaja u snovima. Da li je HPL bio svestan tokom svog
života Alistera Kroulija i magije koja je praktikovana tada u
svetu? U Lavkraftovim Odabranim Pismima, Vol. 5, 120 st.,
postoji uzgredna referenca na A. K. ( u pismu za Emila
Petaju: 6 mart, 1935) i znamo da je Krouli spomenut u noveli
pod nazivom Tamna Odaja, od Leonarda Klinea, koju
Lavktaft komentariše u svom članku O Nadprirodnom u
Literaturi. Ako je Lavkraft tek delimično bio svestan Kroulija
i zapadne magijske tradicije, onda su kasniji sledbenici
Alistera Kroulija bili fascinirani njime. Kenet Grant, koji je
studirao sa Kroulijem tokom njegovih zadnjih godina, je dao
atribucije bogova Ktulu mitova za “Drvo Života”, koje je
poznati simbol magije, na ovaj način: Keter-Pluton za Jugota,
Hohmah-Neptun za Kadata, Binah-Saturn za Ktulua, Daat-
Uran za Jog-Sotota, Hesed-Jupiter za Nodensa, Geburah-
Mars za Hastura, Tifaret-Sunce za Azatota (kao centra
kreacije), Necah-Venera za Šub-Nigurata, Hod-Merkur za
Njirlatotepa, Jesod-Mesec za Jiga, i Malhut-Zemlja za Geh.

Na slci: Kenet Grant

Okultna revija broj 1
162
U HPL-ovoj priči Vrebator na Ulazu (posthumno napisanoj u
“saradnji’’ sa Ogustom Darletom), čitamo o globusima, ili
mehurićima koji sačinjavaju “to amorfno čudovište sa
pipcima, čija je maska kao skup svetlećih mehurića, preteći
Jog-Sotot, koji bubri kao primalna sluz u nuklearnom haosu
izvan najdaljih granica prostora i vremena.” Čini se da je
ovo jedan tačan, iako strašan, opis Drveta kao osnove super-
svakodnevnog postojanja.
crteža i skulptura zasnovanih na HPL-ovim uvrnutim
slikama. U stvari, Piter Smit iz Starfire-a je ukazao na
zapanjujuću sličnost između nekih nacrta K.E. Smita i
Lakraftovog pisma (11.16.1930.) i nekih sigila iz Liber 231,
grimoara Alistera Kroulija. Robert Bloh, čuven po scenariju
za Hičkokov film Psiho, je poslao HPL-u neke svoje dečje
crteže krejonom zasnovane na Lavkraftovim pričama - ti
crteži su jezivi! Možda najfascinantnija Lavkraftovski
orijentisana umetnost je otkrivena od strane Džoela Biroka,
editora Engleskog magazina Kaos. Nismo našli bolje primere
uvrnute geometrije i kiklopske arhitekture od kompjuterski
generisanih slika koje su objavili H.O. Peitgen i P.H. Rihter u
svojoj knjizi Lepota Fraktala.
Radovi Keneta Granta obiluju pozivanjima na Lavkrafta i
ukazivanjima na važnost Ktulu mitova u ritualnoj
seksualnoj magiji. Jasno je iz njegovih objavljenih radova da
je njegov magijski red, Tifonijanski O.T.O., našao da je
panteon Velikih Drevnik koristan u njihovim magijskim
radovima. Ipak, vrhovna zona moći Lavkraftovih slika mora biti njegov
voljeni grad Providens. Vetrovite ulice, kupole i krovovi
visokih struktura Koledž Hila obezbeđuju stalnu inspiraciju
za Majstora, na njegovim noćnim aktivnostima kroz
uspavani grad. Preko puta Braun Univerziteta je Džon Hej
Biblioteka, skladište Lavkraftovih spisa i knjiga. Penjući se uz
ulicu Prospekt je kuća čiji je drugi sprat opisan u priči Lovac
Tame. Preko puta Ulice Sastanka je grandiozni Hram
Hrišćanske Nauke, i odaje utisak antičkih oltara Velikih
Drevnih, i čini malim okolne zgrade. Na kraju ulice Krejton
nalazi se Vila Halsej, prototipska kuća za Čarlsa Dekstera
Vorda, gde zastrašujući rituali traju do kasno u noć. A sa
Prospekt Terase, se može videti čitav Providens. “Sve zlatno i
lepo blista na zalasku sunca, sa zidovima, hramovima,
stubovima i mermernim mostovima, srebrnim fontanama
koje kao prizma prelamaju svetlost u širokim skverovima i
mirisnim baštama, širokim ulicama koje marširaju između
lepog drveća i vaza punih cveća, i statua od javora u
blistavim redovima”, kako je to Rendolf Karter video u priči
Potraga u Snu za Nepoznatim Kadatom. Šetali smo ovim
ulicama sa Jog-Sototom i Njirlatotepom, Šub-Niguratom,
Azatotom i Ktuluom. Veliki Drevni žive i njihov uticaj je
stalno prisutan.
U skorije vreme još jedan Englez, Piter Smit, je pisao
intezivno o HPL-u i ritualnoj magiji u telemitskom
magazinu Starfire. Smit izvodi paralele između H.P.
Lavkrafta, H.P. Blavacke i Alistera Kroulija, pokazujući da je
Lavkraft, kao Krouli i Blavacka, bio prijemnik i odašiljač
tajnog znanja, ali u tom procesu je pre bio intuitivan nego
svestan.
Američki seksualni magovi takođe rade unutar Lavkraftove
vizije. Frater P.V.N, jedan od najveštijih praktikanata
tehnika seksualne magije, je “Alhemičar” koordinator
Miskatoničke Alhemijske Ekspedicije Ezoterijskog Reda Dagona u
severnom Njujorku. On opisuje red kao “Lavkraftovu školu
misterija koja potiče od misterioznih kultova Sirijusa iz
Egipta, Babilona i Sumerije, koja služi kao Prolaz unutar
kreativnih Individua koje su sposobne da sanjaju mitove.”
Još dalje severno, u Sinsinatiju, u Ohaju, Alen Holub, iz reda
Bate Kabal, je napisao Knjigu Zaboravljenih. U svom
komentaru na knjigu, on izjavljuje da “Mag mora invocirati
svoje primalno sopstvo svetom upotrebom odgovarajućih
droga (krv, sveže meso, kokain,... i seks). Mesečeva krv treba
da se nalazi unutar pehara sveštenice... Pod Starijim
Bogovima ja podrazumavam tamne primalne sile koje
borave duboko u podsvesti...One su sile velikih dubina, iz
kojih se uzdiže duh Nodensa.”

U Čikagu, Majkl Bertio je postao dobro poznat kao vudu-
gnostički Majstor Manastira Sedam Zraka, ogranka reda Ordo
Templi Orijentis Antikva. M. Bertio tvrdi da je “uspostavio
kontakt sa Drevnima, strašnim lovcima Spoljašnjeg Prostora
koje je Lavkraft u svojim zastrašujućim zamislima doneo
tako blizu zemlji.” Bercio je osnovao “Lavkraftov koven koji
vodi sveštenica Kulta Crne Zmije. Koven je zasnovan na
osnovnom principu seksualne polarnosti. Sveštenica
predstavlja tip more-šakti, ili fluidni eliksir, koji je dalje
označen atlantiđanskim božanstvima među kojima je glavni
Dagon. Ona se uparuje sa muškim principom...
izjednačenim sa zemljom Danvič iz Lavkraftove mitologije...
Ova magijska struja se koncentiše u Šub- Niguratu....”
I konačno u St. Petersburgu, na Floridi, mi smo inicirani u
Sektu Zvezdane Mudrosti, jedan red koji je imenovan po grupi
opisanoj u HPL-ovoj priči Lovac Tame koji poseduje Sjajni
Trapezohedron pomoću koga Veliki Drevni mogu biti
pušteni na svet. Mi podučavamo da “istinski rođen mag
mora znati da unutar njegove duše postoje određeni ključevi
u svetu fenomena koji otvaraju vrata sveta noumena. I da se
ti ključevi sastoje od kombinacija dijagrama, parfema,
invokacija i drugih simbola magijske umetnosti koji
prizivaju bića iz drugih dimenzija u našu stvarnost.” Ovi
ključevi često sadrže ekstremne forme seksualnosti.
Ali nisu samo trenirani okultisti pod okriljem uticaja
Lavkraftove vizije. Klark Ešton Smit, dopisnik i član
“Lavkraftovog kruga’’ pisaca, je stvorio veliki broj slika,


Na slici: Majkl Bertio
Okultna revija broj 1
163
Laboratorija krvi Čarobnice
KaljostreObjavljivanje knjige Blood Sorcery Bible Volume 1: Rituals in
Necromancy (The Original Falcon Press; 15 novembar 2011),za
okultiste zainteresovane za takozvani LHP definitivno vrednu
pažnje, skrenulo je pažnju na njenu autoricu, njujorčanku koja
je u okultnim krugovima poznata kao Čarobnica Kaljostra,
odnosno kao Maga Kaljostra Nekromantkinja i koja kad ne radi
kao mumifikator kućnih ljubimaca, forenzičar i u mrtvačnici
kao medicinski tehničar za slučajeve nasilnih smrti i samo-
ubistava, važi za jednog od boljih praktičara i poznavaoca
ritualnog rada sa krvlju, nekromantije i komunikacije sa
demonima.

Kaljostrina knjiga se veoma dobro prodaje, na Amazonu
recimo nema dostupnih kopija već se čeka da New Falcon
doštampa nove primerke. Za 2012. godinu najavljena su tri
javna izvođenja rituala iz knjige, koji će biti zabeleženi video
kamerom. Pored toga, projekt koji je ona pokrenula, nazvan
Platforma verovatno je jedan od najzanimljivijih istraživačkih
poduhvata u modernom okultizmu. U pitanju je velika pros-
torija sa gvozdenim podom i rasporedjenim jakim magnetima
po njoj, gde učesnici eksperimenta borave i spavaju dok njego-
va sesija traje, pretvorena u laboratoriju za magijske ekspe-
rimente vezane za krv i nekromantiju. Projekt je u velikoj meri
inspirisan Marijom Kiri i Teslinim istraživanjima, a fokusiran
je na nekoliko glavnih područja rada, do kojih je prvo nekro-
mantija. Iza te gradjevine nalazi se veliko groblje i ekspe-
rimenti su zasnovani na činjenici da ljudska krv sadrži gvož-
dje i samim tim može da interreaguje sa elektro-magnetnim
poljem. Drugo je kreiranje okruženja gde živi ljudi mogu ko-
municirati sa odredjenim diskarniranim bićem, te posle upo-
redjivati ta iskustva. Treće je da ta takve komunikacije budu
audio i video dokumentovane, a četvrti je da se uspostave
metode komunikacije (pomeranjem slova i tako formiranjem
reči, audio zapisima, formiranjem slika itd) sa nematerijalnim
bićima pomoću kojih bi ona mogla da slobodno ostaljaju
poruke živima u bilo kom momentu. Da je interesovanje za
učestvovanje u ovom projektu veliko govori i činjenica da je
magijsko povlačenje zakazano za 11. 11 2011. bilo obznanjeno
već u julu, a samo par dana kasnije bila su slobodna samo dva
mesta. A svima koje ovaj projekat interesuje ostaje samo da se
nadaju da će rezultati ovih istraživanja biti objavljeni u njenoj
narednoj knjizi koja će se zvati Demonworks, The Stygian
Manual.

Okultna revija broj 1
164
Temple of Set

Leon

Setov hram osnovan je 1975. godine od strane
potpukovnika američke vojske, Majkl A. Akvina,
njegove žene Lilit Sinkler i nekoliko članova
sveštenstva Crkve Satane, koji su je napustili zbog
administrativnih i filozofskih nesuglasica sa njenim
osnivačem. Setov hram biva iste godine registrovan kao
neprofitna crkva.

Na slici: Lilith Akvino

Lilit se doselila u Nju Jork iz Pitsburga, Pensilvanija,
gde je kratko vreme radila kao model i vlasnik okultne
biblioteke Magičar. Pristupa Sataninoj crkvi 1970.
godine i za kratko vreme postaje jedan od uvaženijih
članova te organizacije. Njen koven, Lilit groto, postaje
jedan od najmnogoljudnijih kovena unutar crkve.
Gostovala je u mnogim radio i TV emisijama i
posvećeni je borac za prava životinja. I dan danas je
aktivna unutar Setovog hrama i jedan je od osnivača i
Velikih Majstora Reda vampira.Na slici: Zina Lavej (ćerka Antona LaVeja) i Nikolas
Šrek, jedno vreme istaknuti članovi Hrama Seta
Setov hram najbolje je opisati kao magičarski red staze
leve ruke, a posvećen je razvoju i napretku svojih
članova. Termin “staza leve ruke“ sugeriše na
filozofsku orijentaciju koja individualnost stavlja
iznad svega ostalog. Staza leve ruke je tradicija
duhovne disidencije. Ona je proces korišćenja ideja i
akcija Tragača zarad stvaranja i realiziranja besmrtne,
individualne, jake i moćne esencije koja nadživljava
smrt. Staza leve ruke je potraga za ličnom
besmrtnošću, koja se osvaja teškim trudom bez
uplitanja milosti bogova.
Set je za članove Setovog hrama najstarije ime za Princa
Tame. Da li Set postoji kao nezavisno metafizičko biće,
ili je simbol za čovekove najindividualnije atribute
večiti je predmet diskusija negde unutar Setovog
hrama.
Filozofija Setovog hrama može se sumirati kao
“prosvećeni individualizam“: nadogradnja i
poboljšanje sebe kroz edukaciju, eksperimentisanje i
inicijaciju. Ovaj proces, koji nije identičan kod svakog,
označava se unutar Setovog hrama rečju Hefer, ili
“Xeper“. Xeper je skarabej, simbol ponovnog rođenja i
besmrtnosti. Ta reč zauzima centralno mesto u
setijanskoj filozofiji i praksi, budući da je uzidana u
temelje same Setove crkve, 1975. godine. Iste godine
Akvino priziva princa Tame, kroz visoki ritual crne
magije, koji mu se tada obraća kao egipatski bog Set.
Setijanci priznaju nekoliko stepena inicijacije putem
kojih raspoznaju svoje članove. To su:

Setijanac/ka (I°)

Adept (II°)

Sveštenik / Setova sveštenica (III°)

Magister / Magistra Templi (IV°)

Magus / Maga (V°)

Ipsisimus / Ipsisima (VI°)


Ako Setov hram zamislimo kao univerzitet, onda
njegove redove možemo da zamislimo kao smerove.
Oni predstavljaju specijalizovane oblasti, čije
izučavanje i istraživanje nadgledaju Majstori Hrama.

Neki od ovih redova su:

Belzebubov red (Animistički materijalizam,
demonosofija, četvrti put, geopolitička analiza, magija
sigila...)

Levijatanov red (Posvećen artikulisanju, istraživanju i
proučavanju suštinskih metafizičkih koncepata
Setovog hrama, koji zbog njihovom pristupu tekstova
inspirisanim božanstvima predstavlja samu religijsku
esenciju Hrama.)

Okultna revija broj 1
165
Red Setne Khamuast (Osnovni predmet magijskog
istraživanja reda u teoriji i prakse je egipatska magija,
zajedno sa grčko-rimskim uticajima u Egiptu, kao i
grčke, feničanske, afričke i latinske magijske teorije i
prakse.)


Red Trapezoida (Viteški red posvećen Princu Tame
koji po svojoj strukturi umnogome podseća na mason-
ske redove i u koji se ulazi isključivo uz preporuku.
Četiri velike misterije hrama su: Crni plamen, potraga
za Gralom, Trapezoid i Valhala. Kandidat za pristup
ovome redu mora biti II° unutar Setovog hrama i pod
pokroviteljstvom Viteza Trapezoida, Sveštenika/ce
Seta ili Majstora Trapezoida.


Na slici: Majkl Akvino, Semi Dejvis Džunior i
Anton Šandor LaVej
Vampirski Red ( je red koji koristi koncepte vampi-
rizma kao metod za razvijanje lične moći i eventualne
besmrtnosti. Kroz Xeper i Setovu reč, članovi ovog
reda teže da ožive one magijske karakteristike koje se
smatraju latentnim, ili čak mrtvim. Kroz visoku crnu
magiju i kroz načine koji su karakteristični za Decu
Noći, članovi reda teže ka tome da povećaju i
poboljšaju te moći. Na nižem nivou, one su evidentne
kroz društveni položaj, bogatstvo i ličnu slobodu. Na
višem nivou, kroz savladavanje lucidnog sanjanja i
upotrebom kontrolisane vizuelizacije i imaginacija,
ove moći bivaju neposredno povezane s doživljajem i
iskustvom vampirskog sveta.

Setov hram je internacionalna organizacija sa
članovima u mnogim zemljama, sajt je na adresi:

http://www.xeper.org/

kontakt mejl je:

ed@xeper.org:


Na slici: Don Veb, autor brojnih knjiga i istaknuti
član Hrama Seta

Okultna revija broj 1
166
Dragon Rouge – Ordo
Draconis et Adri Adamantis

Leon

Red Crvenog Zmaja nezvanično je osnovan 1989.
godine od strane sedam mladih magičara i Tomasa
Karlsona, tekstopisca poznate metal grupe Therion,
koji su poslušali savet grupe starih Jezida –
tifonijanskih magova koji su prepustili veliko delo
buđenja drakonijanske struje njihovim mlađim
naslednicima. Red je formalno otvoren kroz
ceremonijalno slavlje u ponoć novogodišnje noći 1990.
godine. Uprkos relativno malom broju članova u
odnosu na Švedsku nacionalnu crkvu, pa i na druge
formalne religijske pokrete ovaj red je sredinom
devedesetih bio predmet rasprava unutar mnogih
švedskih tabloida. Red Crvenog Zmaja je ezoterijsko
društvo eklektičnih pojedinaca bez dogme i konfesije.
Njihov filozofski i metafizički zadatak je oboženje.
Crveni zmaj je mitološko biće koje postoji u svim
vremenima i kulturama. Zmaj se može posmatrati i
kao krilata zmija. Posmatrano iz perspektive istorije
religije, zmija je simbol zemlje i sveta ispod nje. Orao,
kao i ptice oslikavaju nebesa. Zmaj je jedinstvo ova
dva fundamentalna principa. U terminologiji Joge ovaj
pojam, poreklom iz Sanskrita, naziva se Kundalini.
Reč zmaj ima korene u grčkom glagolu derkein i on
znači “videti”. Dakle, može se reći da Zmaj predsta-


vlja i jasno viđenje, to jest, gledanje na stvari onakvim
kakve jesu, bez iluzija. Crvena boja se oduvek vezuje
za silu i magiju. Crvena boja pripada krvi, toploti i
pulsu. U nordijskoj magiji predmeti su punjeni ener-
gijom tako što su se farbali u crveno ili utapali u krv.
Reči kao što je germanska Zauber ili engleska sorcery
dolaze iz norveške teufer, a ona znači “ofarbati u crve-
no”. Crveni zmaj simbol je primalne sile koju magičar
može probuditi magijskom praksom. Članovi reda
Crvenog Zmaja ako žele mogu zatražiti inicijaciju.
Prva tri stepena inicijacije odvijaju se kroz kurseve i
pisanu komunikaciju sa učiteljem iz reda. Ostali nivoi
inicijacije se otkrivaju onima koji prođu kroz prva tri.
Krajnji cilj je oboženje. Postati bog znači transformisati
život od predeterminisanog i predodređenog od
strane spoljašnjih faktora do stadijuma gde pojedinac
dostiže istinsku volju. Čovek postaje bog onda kada
prestaje da bude kreacija i umesto toga postane
kreator. Drakonijanska inicijacija oslanja se na četiri
tradicije: gecijska kabala, odi-nistička runosofija, tantra
i alhemija. Inicijacija je doži-votni projekat, a neki
magovi smatraju da se ona proteže i kroz nekoliko
života. Ovo je duhovni zada-tak koji zahteva
odricanje, posvećenost, strpljenje i disciplinu. Dragon
Rouge gleda na kabalu kao na mis-tičnu filozofiju koja
ima korene u grčkoj filozofiji i koja je sačuvana kroz
jevrejski misticizam i zapadni okul-tizam. Klifoti su
principi senke i antiteza iza svega. Strana svetla i
kreacija predstavljena je matematičkim i geomet-
rijskim principima kroz koje je bog stvorio svet. Klifoti
se povezuju sa fraktalima i principima haosa.
Stepenovi unutar Reda baziraju se na 1+9+1 nivoa koji
su odgovaraju Klifotima i 11 demonskih vladara koji
su antiteza stvaranja. Prvi korak je tamo gde
neinicirani započinje. Otvaranje kapije ka mračnoj
strani.

Stepenovi unutar Dragon Rouge:

1º Lilit – Kapija u nepoznato
2º Gamaliel – Lucidni snovi. Astralna magija.
Veštičarstvo. Misterije crnog Meseca. Mračne boginje.
3º Samael – Filozofija Staze Leve Ruke. Mudrost
ludosti. Magija Jezida. Tamna strana čakri.
4º A'arab Zaraq – Luciferijanska magija. Tamna strana
Venere. Mistični Eros i staza ratnika.
5 º Thagirion – Osvetljenje tamne strane. Crno Sunce.
Zajednica boga i zveri.
6 º Golachab – Ragnarok. Buđenje Surt/Sorata.
Magnetizam požude i patnje.
7 º Ghaagsheblah – Viši nivoi erotskog misticizma.
Priprema za Ambis.
8..º..Satariel..–..Otvaranje
Šivinog/Luciferovog/Odinovog oka. Drakonski
principi.
9 º Ghagiel – Svetlost Luciferove zvezde.
10 º Thaumiel – Ostvarivanje obećanja zmije.
11 º Thaumiel – Crna rupa. Korak ka novoj kreaciji.
Univerzum B.

Okultna revija broj 1
167


Demonologija i goetijska magija delovi su klifotske
kabale u kojoj magičar priziva i zaziva sile tame koje
su u obliku demona. Unutar reda se u ovoj svrsi
koriste tradicionalna crna magija i demonološki
tekstovi kao što su Solomonovi ključevi, Lemengeton,
Le Dragon Rouge i drugi.

Odinistička runosofija nordijskog i gotskog je porekla.
Ona je učenje o tajni runa. U starogermanskim i
staronordijskim jezicima reč runa znači “tajna” i
“misterija”. Na dubljem nivou one predstavljaju sile
univerzuma i mogu opisati kompletni opus nordijskog
okultizma. Odinistička runosofija je i Helwegr: put u
sferu podzemlja kojom vlada boginja smrti – Hel. U
ovim najdubljim aspektima postojanja sakriveni su
ključevi mudrosti i besmrtnosti.

Vamachara Tantra deo je indijske LHP tradicije.
Zadatak Tantre je buđenje unutrašnje snage, zvane
kundalini. Za razliku od standardne joge i meditacije
Vamachara ne teži Samadhi-ju, već ka stanju u kom
kundalini prolazi iznad Sahasrare. Ovo ne vodi u
Samadhi, već prema izolovanosti koja se u Vamachara
Tantri zove kaivalya i nakon čega adept postaje bog.
Vamachara Tantra dovodi se u vezu sa kultom Kali i
opskurnom i po mnogima ozloglašenom Aghora
tradicijom.

Od ključnog značaja, u inicijatorskom sistemu Reda
Crvenog Zmaja je i tifonijanska alhemija. Ona je
umetnost oplemenjivanja čiji su koreni u starom
Egiptu, gde je nazivana Khemeia, „stvaranje crnog
kamena”. Funkcija ove umetnosti bila je stvaranje
eliksira života koji je isto što i crni kamen ili crni
dijamant. Khem znači „crno” i ovo je prvobitna crna
magija uz koju čovek teži da postane kao bog. Koreni
tifonijanske alhemije dosežu do najstarijih egipatskih,
grčkih i hermetičkih učenja, a cilj joj je identičan sa
konačnim odredištem Puta Leve Ruke. Alhemijski
proces transformiše fundamentalni element svakog
života – ugalj, iz njegove najslabije i najkrhkije forme
kroz process jačanja i oplemenjivanja u večni crni
dijamant (Adamas Ater, A.A). Ovaj process predstav-
ljen je bogom Khepri, skarabejem, koji ulazi u carstvo
smrti gde umire i ponovno se rađa kao soptvena
tvorevina. U egipatskoj knjizi mrtvih, umrli bog kaže:
„Ja sam Khepri, onaj koji je samog sebe stvorio”. Tifon
predstavlja crvenog zmaja i prastaru i primalnu silu i
materiju kroz koju je sve stvoreno.

Dragon Rouge je internacionalna organizacija sa
Ložama i ritualnim grupama u Švedskoj, Nemačkoj,
Italiji i Finskoj.

Sve dalje informacije mogu se nači na linku:
http://www.dragonrouge.netNa slici: Tomas Karlston
Okultna revija broj 1
168
Majkl Ford i Red Fosforusa

Leon

„Značajan simbol mudrosti kog smo otkrili nakon
istraživanja je Lucifer, donosilac svetlosti. Svako je u potrazi
za spoznajom, a mudrost dete je Luciferovo. Haldejski
astrolozi, egipatski sveštenici i indijski bramani njegova su
deca. Prvi čovek postao je dete Lucifera nakon učenja zmije
o dobru i zlu. Ono što su otkrili kroz spoznaju bila je sveta
kosmička misterija. Pred njom su odano kleknuli. Bila je to
svetlost koja je njihovim dušama pokazala put sopstvene
sudbine. Ono što im je Lucifer darovao poput božanske
svetlosti je bljesnulo pred njihovim duhovnim očima.
Zahćvaljujući njemu, imali su boga. Predstaviti boga kao
Luciferovog neprijatelja značilo je razjediniti srce i um. Naši
obrazovani ne dižu spoznaju uma na nivo religijske
posvećenosti, već parališu entuzijazam srca.“

- Iz časopisa „Luzifer-Gnosis“, Rudolf ŠtajnerRed Fosforusa je luciferijanski red koji je povezan
neposednom vezom sa inicijacijom kroz veštičiji sabat.
Svojim pristupom stazi leve ruke, Red Fosforusa predstavlja
temelj onoga šta inicijant postaje kroz magičarsku praksu.
Osnivač ovog Reda je Majkli V. Ford, američki okultista koji
je godinama proučavao LHP magiju, luciferijansko veštič-
arstvo, drevno persijsko čarobnjaštvo, tifonijansku magiku,
čarobnjaštvo magije haosa, duhovni vampirizam i slično.Na slici: Majkl Ford

Kain je simbol i model muškarca i žene i ključ za napredno
čarobnjaštvo. Shodno tome, inicijant kroz praksu postaje
manifestacija Kaina (ili Name). Postoje mnogi putevi i pravci
unutar Reda Fosforusa, od persijskog čarobnjaštva (Jatuk
Dinoi), do takozvane satanističke seksualne magije, one koja
transformiše kroz vatru, crni plamen i senku. Lilit i Ahriman
(Šaitanova forma) aspekti su protivništva koje


Na slici: Lamen Reda Azariela


predstavlja samosvesnu manifestaciju inteligentne, odvojene
i izolovane psihe koja teži besmrtnosti.
Reč „Fosfor“ je i alternativna reč za proces crne alhemije, to
jest za proces razvoja uma da prvo razmišlja kao bog, a
potom i da dela (stvaranjem pozitivnih okolnosti za
produktivnost i usavršavanje) koristeći magijske tehnike.
Luciferijanizam je filozofski, ideološki i magičarski put
sticanja znanja i moći putem staze leve ruke. Vrsta znanja za
kojim Luciferijanci tragaju je pre svega znanje o Sebi. Jačine i
slabosti, vrline i mane, sve ono što ih zaista čini indivi-
dualnim. Inicijacija je otkrivanje i dobijanje znanja kroz
teoriju, praksu, čarobnjaštvo, kao i neprestanim samousa-
vršavanje.
Za Luciferijance, put leve ruke nije striktno određeno učenje,
već je samo aspekt onoga što jesu. Luciferijanci odbacuju
društveno ukalupljeni koncept „boga“ i religije i posmatraju
ga kao demagogiju koja potiskuje znanje, nagrađuje slabost i
apatiju.
Odgovor na pitanje zašto bi bilo ko tražio inicijaciju u ovaj
red je jednostavan. Luciferijanski duh je motivišuća srž
univerzuma. Protivništvo rađa snagu koja ima smisao samo
kada je usmerava Luciferijanac.
Red Fosforusa posvećen je osnaživanju pojedinca kroz svesno
koračanje levom stazom. Unutar reda postoji mnoštvo
podredova. Crni Red Zmaja koji praktikuje i proučava
vampirizam, Red Seta-Apepa koji istražuje egipatsku i
luciferijansku magiku, Ordo Azariel, posvećen klifotsko-
vampirskoj magici, Ordo Algol, red koji je inspirisan sata-
nističkom i haos magikom, Kćerke Lilit, posvećen ženskom
principu kao i mnogi drugi.
Sem što u okultnom smislu krajnje ozbiljno vodi ove Redove
Majkl Ford je plodan pisac i autor više knjiga, ali i muzičar
aktivan u nekoliko muzičkih projekata koji variraju od blek
metala (Black Funeral), pa do eksperimentalnog industrijskog
zvuka (Psychonaut 75) u kojem peva njegova supruga Elda
Isela Ford, umetnice, model i po vlasitim rečima satanistička
veštica.
Ona vodi i pomenuti Red Ćerki Lilit koji deluje u okviru Reda
Fosforusa.
Okultna revija broj 1
169Neproverene informacije o članovima Reda Fosforusa iz
Hrvatske i Srbije su se povremeno pojavljivale s vremena na
vreme, ali nije poznato da li ovaj Red deluje po principu
udruživanja u grupe, ili u direktnom odnosu učenika i
mentora.Na slici: Elda Isela Ford nakon “Rituala strasti za
Babalon”

Njih dvoje su imali i veoma mračan muzički projekt nazvan
Hexentanz koji je iza sebe ostavio samo jedan Ep i jedan al-
bum.Na slici: Elda Isela Ford


Pored Keneta, Granta, Ostina Osmana Spera i Pitera Kerola,
jedan od najvećih uticaja na Majkla Forda imao je Nataniel
Haris, autor koji piše o tradicinalnom veštičarstu, a koji je
Fordu i godinama bio magijski mentor. U svakom slučaju
Red Fosforusa deluje kao ozbiljno zamišljena okultna
organizacija, a više informacija o njemu može se naći na
adresi:


http://www.theorderofphosphorus.com

Okultna revija broj 1
170
Vitezovi templari u SkadarlijiPažnju nam je privukao kafe koji je bio smešten u
Skadarliji, u Zetskoj ulici broj 1, dakle u srcu beog-
radskog noćnog života i samo par desetina metara od
Skadarske ulice. Kafe je radio od sredine do kraja
2010. i nije samo po imenu bio vezan za templare, već
kompletno ambijentom što znači samim logo znakom,
simbolikom slika po zidovima, što se da videti sa slike
ispod, te mačevima i štitovima kojima su takođe zi-
dovi bili dekorisani. Kovano gvožđe i prirodna cigla
kojima je uređen enterijer još više su doprinosili at-
mosferi koja je trebalo da podseti na neka davna vre-
mena vitezova i dama.

Uređen na dva nivoa kafe nije naravno bio ezoteričan,
već je program u njemu bio klasična dobra beogradska
zabava, sa puno roka, popa, fankija i bluza, a viken-
dom sa karaoke žurkama i živom svirkom. Ali da bi
postojala i neka misterija oko ovog kafea pronašli smo
informaciju da je u njemu održana promocija knjige
Zorana Nenezića Masoni 1717 – 2010. Tako da smo
odlučili da pomenemo i relativno kratkotrajno posto-
janje ovog kafe bara kako se ne bi zaboravilo da je
postojalo i jedno ovako u templarskom stilu uređeno
mesto.Okultna revija broj 1
171


Bab'Aziz - The Prince Who Contemplated His Soul (2005)
treći je deo takozvane ,,pustinjske trilogije” tuniskog
režisera Nasera Kemira. Film je sniman u pustinjama
Tunisa i Irana i u maniru nelinearne naracije slika
predivnu parabolu zasnovanu na sufi tradiciji.
Priča filma se zasniva na putovanju kroz pustinju
devojčice Ištar koja vodi svoga slepog dedu derviša
na tajno derviško okupljanje koje se odvija jednom u
trideset godina na skrivenom mestu u pustinji. Jedini
način da nađu mesto tog okupljanja jeste da ,,srcem
slušaju tišinu pustinje”.
U jednom momentu Bab Aziz priča Ištar priču o
princu koji je, sledivši gazelu koja je protrčala kroz
pustinju, ostavio iza sebe život prepun luksuza.
Kada su ga kasnije našli kako zuri u vodu derviši su
rekli da on to ,,osmatra svoju dušu”. Iako zabrinuti
za njega da ne izabere nevidljivi svet umesto vidlji-
vog, njegovi podanici su ga ostavli da i dalje gleda u
vodu.


Ova priča je očigledno i ideja filma budući da je po
njoj film i nazvan. Ceo film je jedan veliki skup slika i
metafora i kao takav veoma je topla, alegorična i
duhovna priča o sufiskom putu srca, tradiciji koja
podrazumeva ljubav i poštovanje za druge i svet oko
nas. Definitivno film koji bi trebalo pogledati.
Okultna revija broj 1
172
Zagrebačko novogodišnje
darivanje Jemanđe za dobru
i uspešnu godinu

Do nas je došlo nekoliko fotografija sa darivanju Jemanđe
održanog 1. januara 2012. u Zagrebu, što nam je bilo veoma
zanimljivo i odlučili smo da to podelimo sa ostalima. Jeman-
đa je Oriša (božanstvo) koje može da očisti naše slabosti,
mane i bolesti i koja smiruje patnju. Njeno poreklo je u Af-
rici, ali se njeno obožavanje proširilo širom sveta gde ima
ljudi afričkog porekla. Milioni ljudi, budući da je ona Bogi-
nja okeana, mora i svih voda, okupi se na brazilskim pla-
žama kako bi joj prineli darovi na obali okeana.
Ovaj novogodišnji ritual Jemanđe, sada već tradicionalan jer
je ovo treća godina za redom kako se izvodi u Zagrebu, odr-
žan je u podne, na obali Save. Svrha darivanja je bila da ljudi
privuku u svoj život više sreće, zdravlja, uspeha i ljubavi, te
da tako dobiju više blagoslova u Novoj godini.
U ritualu su mogli da učestvuju svi, nevezano za religijsku
pripadnost. Ko je želeo mogao je da da tokom rituala ritual-
nim pranjem glave sa dela glave koji se naziva Ori i koji je
nosilac naše sudbine, dobre sreće ili pomanjkanja sreće, ispe-
re sve što je loše, kako bi to voda odnela i tako obnovili ener-
giju za dobre stvari u sledećem godišnjem ciklusu.
Na prvoj slici mogu se videti ponude, tj darivanje Jemanđi.
A Za bogatu godinu i darivanje mora biti bogato tako da je,
sudeći po slikama, ponuda bila i lepa i izobilna. Pre rituala,
objašnjeno je ljudima šta se sve može tražiti od Jemanđe i na
šta bi se trebalo koncentrisati. Pošto su ponude puštene u
Savu, što je prikazano na slici ispod, Jemanđa je primila
ponudu i improvizovani splav je napravio tri kruga i krenuo
nizvodno.

Ovaj novogodišnji ritual se tradicionalno, ako nema
padavina, završi ritmom bubnjeva. Ritual je vodio Zoran
Tepurić - Baba Fajori, šaman i IFA sveštenik i predstavnik
Egbe Oriša za Hrvatsku. Fotografija ispod je sa jedne od
njihovih radionica pravljenja i korištenja šamanskog bubnja,
a ako nekog ova grupa interesuje, informacije o tome kako
ih kontaktirati mogu se naći na kraju Okultne revije, u delu
gde predstavljamo grupe i učenja u regionu.


Okultna revija broj 1
173


Muzej veštičarstva (Boscastle, Cornwall, Engleska)
Sadrži jednu od najvećih kolekcija predmeta vezanih
za veštičarstvo, Wiccu i magiju u svetu.Muzej je 1947. osnovao Sesil Vilijams u mestu
Stratford-upon-Avon, ali je zbog neslaganja lokalnog
stanovništva bio primoran da ga preseli na ostrvo
Isle of Man. Tamo je bio zaposlio Džeralda Gardnera
da radi u muzeju. Gardner 1954. godine kupuje od
njega mlin u kojem je bio muzej i tu izlaže nove
predmete. Sesil Vilijams svoj muzej prvo seli u Win-
dsor, potom u Gloucestershire, da bi se na kraju
skrasio u Boscastlu, Cornwall. Sesil Vilijams je 1996.
muzej prodao novom vlasniku koji ga do danas us-
pešno vodi Muzej ima nekoliko postavki, veliku ko-
lekciju knjiga i rukopisa, uljučujući i kolekciju ruko-
pisa i dokumenata koju je muzeju poklonio Bob Raj-
šel iz Amsterdama, a koja je prvobitno bila u
kolekciji njegovog tasta J.H.V Eldermana koji je bio
Magistar seksualno magijske grupe Ars Amatorie i
član A A i Misteria Mistika Maksime.Muzej je otvoren od aprila do kraja oktobra, a onlajn
prezentacija muzeja omogućuje i uvid u prepisku
nekih od bitnijih aktera Wicca i okultne scene 20.
veka.

http://www.museumofwitchcraft.com
Okultna revija broj 1
174
Edinburški festival vatreDa drevni keltski paganski praznici i obredi u današnje
vreme nisu samo stvar malih i opskurnih grupa koje ih slave
na zabačenim mestima pokazuje i primer edinburškog Bel-
tejn festivala vatre za koji se proda i do 12000 karata.Festival je prvi put održan 1988. godine, a pokrenuo ga je
mali broj entuzijasta, među kojima su bili i članovi tek rastu-
rene poznate alternativne muzičke grupe Test Dept, plesači
iz Rudolf von Labanovog Centra za pokret i ples
1
i
akademci sa edinburškog Univerziteta.

1
Rudolf fon Laban je posle rata prešao da živi u
Englesku gde je osnovao plesnu školu prvo u
Mančesteru, da bi je potom prebacio u London


Ovaj festival predstavlja modernu proslavu drevnog
keltskog praznika Beltejna. praznika plodnosti koji se
slavi 30. aprila i koji je obeležavao poletak leta, kada
je stoka izvođena na pašnjake. Danas predstavlja jedan
od osam praznika takozvanog “točka godine” koji se
slavi u modernoj Wicci i delu druidskih grupa.Festival je originalno bio i protest protiv restriktivne politike
vlade Margaret Tačer po pitanju okupljanja. Bilo je planirano
da se održi na autentičnom mestu nekadašnjih proslava
Beltejna, ali je iz praktičnih razloga premešten na lokaciju
gde se održava i danas.


Okultna revija broj 1
175


Ovaj festival ima i humani karakter jer pomaže lokalne
bolnice uključujući i bolnicu za obolele od AIDS-a.
Festival počinje ritualnom dramom zasnovanom na starom
slavljenju Beltejna i inspirisanom raznim antičkim mito-
logijama. Ritualno se potiče plodnost zemlje i prirode. Proce-
siju vodi Plava osoba.
Priča dalje podrazumeva otvaranje Podzemlja, smrt Zelenog
čoveka, njegovo oživljavanje i još mnoge druge mitološke
elemente koje je obuhvatila ova ritualna plesna drama.
U svakom slučaju veoma zanimljiv skup za koji ne možemo
da ne primetimo da je očigledno inspirisan sličnim ritualno-
plesnim festivalom koji je izveo Rudolf fon Laban u
Švajcarskoj o čemu takođe piše ovaj broj Okultne revije.


Vatra se pali na tradicionalni način i sve baklje koje će goreti
upala se na toj vatri. U procesiji su i Zeleni čovek, Bela
ratnica, dobošari i bakljari.Rađa se Majska kraljica, što oglasi
zvuk roga, nakon čega se ona susreće sa Zelenim čovekom,
prihvata ga za partnera i procesija se nastavlja sa njom na
čelu. Tokom puta, kako se menja simbolika dešavanja,
bubnjari menjaju ritam da bi to i zvučno naglasili, ali i da bi
simbolično pomogli Beloj ratnici i njenim pratiljama da
svojim upaljenim štapovima skupe energiju Zemlje.Okultna revija broj 1
176
The Spirit of Albion
Novi paganski filmŽivoti Ester, Eni i Džordža su zapali u krizu . U noći
31. oktobra sve troje bivaju privučeni do jedne šumske
čistine gde počinju da se razotkrivaju drevne tajne
kada se iz šume počnu pomaljati prehrišćanske sile,
zbog čega nikad više ništa neće biti isto za njih troje …Tako počinje The Spirits of Albion, niskobudžetni film
sa paganskom tematikom čije je snimanje završeno
krajem 2011.. i čija se premijera očekuje početkom
maja 2012. Trejler za film može se videti na youtube
adresi:
http://www.youtube.com/watch?v=oXH4qlq
2Ksw&feature=youtu.be


Film je već privukao veliku pažnju internacionalne
paganske i neopaganske zajednice, tim pre što će
muzička podloga za film biti pesme Damh the Barda.Ekipa filma se pojavila i na na Witchfestu najavljujući
film. Nam sada samo ostaje da čekamo 1. maj za kada
je najavljen izlazak DVD-a sa ovim filmom.


Okultna revija broj 1
177
Putovanje kroz misterije
druida
Za kraj leta najavljena je moguća poseta Srbiji Ket
Tredvel, britanske druidese i članice sledećih druid-
skih organizacija: Awenydd of the Anglesey Druid Order,
The Druid Network, OBOD i Order of the Yew. Tokom te
posete ona bi sa svojim suprugom Kevalom trebalo da
održi predavanje i praktičnu radionicu o druidskim
misterijama.


Na slici: Ket Tredvel

Ket Tredvel putuje širom Engleske i drži lekcije o drui-
dizmu, a od kada je druidska religija zvanično prizna-
ta u Engleskoj po celoj zemlji legalno izvodi i druidska
venčanja i sahrane, kao i religjsku službu za bolesnike
po bolnicama. Njena knjiga A Druid’s Tale bi trebalo
da se pojavi u knjižarama 29. juna 2012. Ronald Hat-
on, definitivno jedan od najvećih istoričara modernog
paganizma i profesor Univerziteta u Bristolu, za ovu
knjigu je napisao da je to jedna od najboljih ilustracija
druidizma koju je ikada video.
Ket Tredevel tretiraju kao jednu od istaknutijih
druidesa u Britaniji i mediji, uključujući i BBC, veoma
često je konsultuju i intervjuišu po pitanju druidizma i
njen mogući dolazak u Srbiju je stoga još zanimljiviji
jer omogućuje upoznavanje sa jednom autentičnom
zapadnom duhovnom tradicijom direktno sa njenog
izvora. Po onome što se za sada zna, cela radionica bi
trebalo da se održi negde u prirodi, a dolazak orga-
nizuje The Pagan Federation Srbije/Balkana.


Za sve infromacije o ovoj radionici može se kon-
sultovati sajt The Pagan Federation Srbije:

www.paganfederation-serbia.org

Ili nacionalni koordinator PFI za ove prostore:

marco_nektan@paganfederation.org
Okultna revija broj 1
178
BRITAIN'S WICCA MAN


Snimljen dokumentarni film o
Džeraldu Gardneru

Uz veliku podršku ljudi iz Wicca zajednice, ali i oz-
biljnih akademskih istraživača poput profesora Ronal-
da Hatona, snimljen je dokumenarni film o Džeraldu
Gardneru. Iza filma je stao britanski Channel 4, koji će
ga i emitovati, a trajanje filma je 60 minuta.
Po informacijama sa interneta film će pratiti događaje
od rađanja Wicce, kao religije, tridesetih godina u
maloj nudističkoj koloniji u Dorsetu, preko grupe
veštica koje bacaju vradžbine kako bi sprečile Hitlera
da zavlada svetom, potonje histerije tabloida koji su je
senzacionalistički i krajnje pogrešno povezivali sa
ljudskim žrtvama i satanizmom, pa sve do intervjua
koji je 1957. Gardner dao za Out of Step serijal koji je
emitovan na ITV mreži, najvećem britanskom komer-
cijalnom javnom servisu. U svakom slučaju zanimljiv
project, a nama naravno ostaje još samo da sačekamo
da se objavi termin emitovanja.Na slici: Profesor Ronald Haton


Kako možemo povećati efektivnost naših rituala? Šta pred-
stavljaju magijska oruđa i oružja koje koristimo u ritualima? Ob-
rađivaće se rad sa svakim oruđem ponaosob, ali takođe i praktično
raditi sa njima. Biće prikazano kako se pravi Pentakl, oruđe pove-
zano sa elementom Zemlje. Radionica, koja će se održati u drugoj
polovini marta u Beogradu, vodiće se na engleskom jeziku. Broj
učesnika je ograničen. Za dodatne informacije:
morgana@paganfederation.org

Morgana Sitovi je u Engleskoj inicirana u tradicionalni gardner-
ovski veštičiji koven i prva je veštica koja je u Evropi, ne raču-
najući Englesku, osnovala veštičiji koven. 1979. je osnovala Silver
Circle, holandski centar za Drevnu religiju. Na vodeće mesto The
Pagan Federation je došla 1997, kao njen internacionalni koor-
dinator.Okultna revija broj 1
179

Najveće svetske tarot konferencije, Tarosophy UK & Taro-
sophy USA Tarot Conference, biće ove godine održana 22. i 23.
septembra u Engleskoj, odnosno od 19. do 21 oktobra u
slučaju američke. Ovo je četvrti put da se ova konferencija
održava i na njoj će ove godine u ulozi izlagača nastupiti,
kao predavači iz Amerike, Barbara Mur i Meri K. Grir, te
Markus Kac (na slici dole) i Enrike Enrikez, uz neke još
nepoznate goste. Barbara Mur (na slici desno gore) je autor
nekoliko zapaženih knjiga o tarotu i tarot špilova. Meri K.
Grir je autor devet knjiga o tarotu, kao i knjige Women of the
Golden Dawn u kojoj obrađuje živote četiri istaknute članice
Zlatne Zore. Enrike Enrikez je pesnik i ekspert za marseljski
tarot i o njemu je snimljen dokumentarni film Tarology. Mar-
kus Kac je autor knjige After The Angel, An Account of the
Abramelin Operation, kao i knjige Tarosophy (na slici dole),
osnivač Tarot Professionals asocijacije koja podučava tarot i
sertifikuje tarot majstore i izdaje najprestižniji svetski tarot
magazin Tarosophist International. U svakom slučaju vredi
obratiti pažnju i na ovaj magazine i na sve ostale aktivnosti
ove internacionalne tarot organizacije.

http://www.tarotprofessionals.com/Okultna revija broj 1
180

Tokom završavanja Okultne revije stigla je informacija da se
vrši finalno čitanje rukopisa jedne nove i veoma zanimljive
knjige koja je najavljena. U pitanju je naslov The book of the
Concourse of the Watchtowers, a njen autor je Sandra Taba-
ta Cicero.
1997. godine na Internacionalnoj Golden Dawn konferencijiji u
Londonu po prvi put su javno prikazane četiri enohijanske
table koje je naslikao Vilijem Vin Veskot, jedinstvene po to-
me što su bile jedini poznati primer Kula Stražara koje kori-
ste sve četiri skale boja koje su bile u upotrebi u Zlatnoj Zori.
Po najavi, ova knjiga na 326 strane i sa nekoliko kolor
ilustracija donosi kompletnu analizu ovih tabli i skala boja
korištenih u Zlatnoj Zori, skupa sa dokumentima Zlatne Zore
koji su bili čuvani u privatnim arhivama i koji sem
enohijanskih tabli i skala boja, a iz pera takvih imena kao što
su bili Brodi Ines i Florens Far, obrađuju još i oblasti kao što
su Viša astrologija, Prsten i disk, LVX znaci i Ritual Adepta
Majora Zlatne Zore. Knjigu će izdati HOGD Books, a knjiga
će, sudeći bar po njihovom prethom naslovu Basics of Magic
- The Best of the Golden Dawn Journal: Book I: Divination,
verovatno biti dostupna i preko Amazona.Predstavljamo vam Treadwell’s Bookstore, trenutno
verovatno najaktivniju okultnu radnju i centar različitih
dešavanja na okultnoj sceni Londona.Sama radnja nije uredjena kao recimo Atlantis Bookshop,
londonska legendarna okultna knjižara koja radi preko 100
godina, nedostaju joj štapovi Zlatne Zore po zidovima i ceo
okultni dekor koji krasi ovu drugu knjižaru, ali redovna ne-
deljna predavanja koja se tu održavaju, a drže ih po pozivu
najznačajnija imena svetskog okultizma, izdvajaju Tread-
vell’s u sam vrh londonske okultne scene.Stoga ako se nadjete u Londonu obavezno posetite ovu
knjižaru koja se nalazi na adresi: 33 Store Street, Bloomsbury
London, WC1E 7BS ; Telefon: 020 7419 8507


Okultna revija broj 1
181


Jerusalem Press je najavio objavljivanje knjige AOS -
Visionary Memento . Knjiga donosi ilustrovanu listu
110 Ostin Osman Sperovih slika sa izložbe održane
2010 u Londonu (Cuming museum).
U knjigu su uključeni i transkripti učesnika (Majkl
Steli, Stiven Poučin, Džeraldin Beskin, Fil Bejken, Geri
Laknan, Vilijem Volas, Kristofer Džordan, Džudi
Ejtkin, Kerolin Vajs i Rouz MakFarlan.)
Knjiga izlazi kao deluks izdanje limitirano na 100
numerisanih kopija i sa cenom od 120 britanskih funti
(plus poštarina). Regularno izdanje izlazi u tiražu od
500 kopija, tvrdog je poveza i koštaće 30 britanskih
funti (plus poštarina).
Oba izdanja će imati 120 strana i formata su 160 x 245
mm.
Valja skrenuti pažnju da je isti izdavač 2011. već izdao,
takodje luksuzno opremljenu, Sperovu knjigu The Book
of Pleasure (Self-Love). The Psychology of Ecstasy u koju
su uključeni i originalni uvod iz 1913. i uvod Keneta
Granta iz 1975. Knjiga je još dostupna na tržištu.
U svakom slučaju u pitanju su vredne knjige zanim-ljive ne
samo magovima haosa i ponekim telemitima, već i
ljubiteljima umetnosti generalno.


Okultna revija broj 1
182


Velika i poznata izdavačka kuća Wordsworth Editions
Ltd. najavila je izdavanje knjige The Simon Iff Stories &
Other Works Alistera Krolija. U pitanju su sabrane
priče o detektivu Sajmonu Ifu, kao i pridodatih osam
priča iz njegovog serijala Golden Twigs inspirisanog
Frejzerovom Zlatnom granom. Šest priča o Sajmonu Ifu
smešteno je radnjom u Francusku i Englesku, dvanest
u Ameriku, tri se odvijaju u Africi, a preostale dve su
naročito zanimljive jer se medju najranijim literalnim
delima koja se bave psihoanalizom i njenom
primenom kako bi se rešila detektivska.misterija. Što
se tiče Golden Twigs poslednje prethodno izdanje ove
knige je uradio Teitan Press 1989. I ono je odavno
rasprodano, a polovni primerci koji se pojave na tr-
žištu dostižu cenu čak.i.do.120.dolara. Wordsworth je
prošle godine izdao i Krolijevu zbirku priča The Drug
and Other Stories (Tales of Mystery & the Supernatural)
koja je praktično skoro cela bila rasprodana već u
pretplati. The Simon Iff Stories & Other Works je nešto
kraća od te prethodne zbirke priča, imače po najavi
tek nešto više od 500 strana, no mora se pirmetiti da je
ovaj put naslovna strana mnogo efektnije i lepše
uradjena. Knjiga je najavljena za 8. mart 2012, a preko
bukdepozitori sajta (www.bookdepository.com) cena
joj je, uključujućči i internacionalnu poštarinu, svega
2.67 evra tako de je u ptanju naslov koji nikako ne bi
trebalo propusti


Irski Red Teleme

Irski Red Teleme je nastao od bivših članova kalifatskog
Ordo Templi Orientisa iz Irske, koji su zbog nezado-
voljstva i nekih stvari koje su se tamo dogodile na-
pustili taj Red i svojevremeno nastavili da rade pod
imenom Ordo Templi Orientis Foundation. Nakon nekog
vremena shvatili su da je inicijacijski bolje da naprave
neke korenite promene i na jesenji Ekvinoks 2010. zat-
vorili su Ordo Templi Orientis Foundation da bi iste go-
dine na praznik Sauin (Samhain), proglasili nastanak
Irskog Reda Teleme. Rituali su preformulisani, odnosno
neki napisano potpuno novi, kako bi se spojila irska
paganska narodna tradicija i mitologija sa Zakonom
Teleme, a izgleda da je u magijsku praksu Reda uba-
čeno i istraživanje i magijska primena keltske astro-
logije. Članstvo u Redu je dvostruko, prvi nivo je član-
stvo u zajednici i podrazumeva omogućavanje u učes-
tvovanju u obredima prelaza (venčanja, sahrane i sl),
učestvovanje u osam rituala keltskog točka godine,
telemitskim dogadjanjima poput čitanja nekih svetih
spisa itd. Status Iniciranih dobijaju oni koji odluče da
ritualno udju u Irski Red Teleme i prodju inicijacijski
put koji on omogućuje. Za sada se zna da inicijacijski
proces u ovom Redu počinje sa pet elementarnih cere-
monija u kojima na simboličan način Inicijat putuje
kroz pet irskih provincija kojima odgovara pet kla-
sičnih elemenata. Nakon njih slede Rituali Zakona,
kao i Centralni ritual Reda, koji podrazumeva da je
neko svoj život posvetio uspostavlanju Zakona. Ta-
kodje postoje i rituali za Nuit, Hadit i Ra-Hor-Kuita.
Irski Red Teleme je tako ne samo veoma zanimljiva ilu-
stracija kreativnog pristupa magijskoj praksi, već je i
primer uspešne magijske organizacije koja je za samo
godinu dana postala vodeći eksponent širenja i uspos-
tavljanja Zakona Teleme u Irskoj, Sve dalje informacije
mogu se naći na adresi:

http://irishorderofthelema.com


Okultna revija broj 1
183

Witchfest je najveći svetski veštičiji festival i održava se svake
godine u Londonu. Na njemu se okupi nekoliko hiljada
veštica i magova da bi zajedno radili rituale, razgovarali,
učestovali u seminarima, slušali predavanja ili se
jednostavno zabavljali uz neke paganske muzičke grupe
koje tu nastupaju. Karta košta 24 britanske funte, odnosno
10, ako neko hoće da poseti samo večernji program na kojem
su muzički koncerti. Ove godine pričali su brojni praktičari i
autori Wicca knjiga, medju kojima i prof. Ronald Haton, na
seminarima je objašnjavano kako se pravi magijski štap,
vidovnjaštvo i štošta drugo , a svirli su The Dolmen, Inkubus
Sukkubus, Damh the Bard, Nylon Sky Kitty Hudson, Boekka,
Eleanore & The Lost, Daughters of Gaia i urnebesni haotičarski
bend The 23 Enigma. Ako se tome dodaju i izložbe, prodaja
knjiga, nakita i raznoraznih drugih veštičijih potrepština,
nije teško zaključiti da će ekipa Okultne revije, ako se sledeće
godine u novembru zatekne u Londonu, definitivno
pronjuškati ovo dešavanje…

Na slici: Daughters of Gaia


Arcanorium College

Arcanorium College je svetski vodeći sajber koledž za
učenje magijskih veština. Pokrenuo ga je, očigledno
poztivno inspirisan Hari Poter serijalom, Piter Kerol, autor
brojnih knjiga o magiji i osnivač tzv. magije haosa. Svaka
godina na koledžu se sastoji od šest semestara od kojih
svaki traje po šest nedelja, a na kojima se uči čarobnjaštvo,
divinacija, tantra, rune, neurolingvističko programiranje,
magija haosa, Telema, alternativna fizika, istorija magije i
još mnogo toga drugoga. Predavači su Piter Kerol, Remzi
Djuks, Lola Babalon, Dejv Li (vodja britanske sekcije IOT-
a), Džulijan Vejn, Jan Rid i mnoga druga poznata imena
zapadne magije. Za sve dalje informacije pogledati njihov
sajt:

http://www.arcanoriumcollege.comDa 2012. neće oskudevati zanimljivim naslovima
govori i najava malog, ali po kvalitetu nikako
zanemarljivog, izdavača Salamander and Sons. On je,
naime, za letnji solsticij najavio izlazak knjige Dark
Spirits: The Magical Art of Rosaleen Norton and Austin
Osman Spare, autora Nevila Drurija. Knjiga će biti
štampana u tiražu od 95 ručno numerisanih prime-
raka, imaće oko 200 strana i više od 120 kolor i crno
belih ilustracija. Ono zbog čega je ova knjiga zanim-
ljiva jeste to da će po prvi put povući jasne paralele
između ova dva umetnika i demonstrirati, iako se oni
nisu nikad sreli, očigledne sličnosti između transnih
stanja povezanih sa Zos / Kia kosmologijom Ostina
Osmana Spera i transnom magijom Rozalin Norton.
Definitivno interesantan i vredan naslov koji sem ko-
lekcionarske vrednosti, po najavi, deluje i kao prvok-
lasno magijsko štivo za sve kreativne okultiste.
Okultna revija broj 1
184

Kada su britanski pagani primetili tendenciju ultra desne
Britanske nacionalne partije da se infiltrira u njihove
redove i da pokuša da preuzme čelna mesta u pokretu kako
bi ga iskoristila za svoje političke ciljeve, odlučili su da
krenu u kontra-kampanju. BNP je bez saglasnosti autora
krenuo da prodaje kompilacije sa britanskim paganskim
muzičarima, zbog čega su se oni, da bi se distancirali od
takve ideologije, udružili i na proleće 2010. izdali CD pod
imenom Pagan Folk against Fascism. Na disku su Damh
the Bard, Talis Kimberely, Mad Magdalen, Paul Mitchell,
Anharmonic i Druidicca koji su ustupili svoje do tada neo-
bjavljene snimke, te uz njih i Sunshine Paul Newman, Liv
Torc, Kate & Corwen, Mike O'Connor, The Dolmen,
Devil's Elbow, Jim Faupel, Talis Kimberley, Paul Mitchell
i Gordon MacLellan. Projekt nije ni levo ni desno
orijentisan, već je jednostavno u pitanju skup ljudi koji su
ponosni na britansku tradiciju, ali su i zabrinuti da ona ne
bude zloupotrebljena od strane ekstremista. Pokretač
projekta i ove kampanje je Pol Mičel, aktivni druid i vodja
paganskog folk benda Mad Magdalen. Pa ko podržava i
voli nek izvoli…Na slici: Mad Magdalen
U Britaniji zabranjen okultizam
na televiziji

Seća li se neko regulativa srpske radiodifuzne
agencije kojima je astrologija, kao i sve okultno,
praktično proterana sa TV ekrana? Zli jezici su pričali
da je to u velikoj meri bilo zato što je Milan Tarot
stekao ogromnu popularnost i što ga je deo naroda
stvarno počeo smatrati za proroka, a neki pak su se
bunili i govorili da to nije “evropski” i sl. Za te poto-
nje verovatno je bio šok kada je britanski The
Quardian 20. decembra 2011. objavio da su doneta
pravila kojim se zabranjuju “sa okultnim povezane
prakse” na britanskim televizijama. Tako su se
eksplicitno pod udarom zabrane našli uiđa table,
satanizam, bacanje vradžbina, gledanje u dlan,
kontaktiranje mrtvih, proricanje, vidovitost,
prizivanje duhova i egzorcizam. Ali su naveli i da
kokošije kosti i kristalne kugle u principu nisu
problematični. Ono što je zanimljivo jeste to da su
neki delovi saopštenja gotovo identični sa srpskim
rešenjima, tipa da astrologija i tarot mogu da se
nadju na televiziji samo ako su deo zabavnog
programa. Da li samo misle slično ili su Britanci
kopirali delove propisa srpske radiodifuzne agencije
ne znamo, a ne želimo ni da ulazimo u teoriju zavere
koja je uvek zabavna, ali bi je rado izbegli. Ali ono što
znamo i što je očigledno jeste to da je Srbija bar u
nečemu, dobrome ili lošem je naravno stvar
diskusije, bila ispred EU. Sada je samo pitanje da li će
recipročno sada srpska radio-difuzna agencija da na
ovdašnjim televizijama dozvoli gatanje pilećim
koskama?Okultna revija broj 1
185

Početkom 2012 u Londonu je krenuo sa radom Pagan
Radio. Program se emituje preko interneta i svako sa
internet konekcijom i instaliranim odgovarajućim pro-
gramom (recimo WinAmp) može ga besplatno slušati.
Pagan Radio emituje program o najrazličitijim pagan-
skim putevima, prezentuje nove knjige o paga-nizmu i
Wicci, intervjuiše različite pagana i veštice i pušta naj-
različitiji spektar paganske i neopaganske muzike (od
folka i progresivnog roka do panka). Radio su pokre-
nuli dugogodišnji praktikujući Wiccan Elenora Benet
(na slici ispod) i pozorišni reditelj i producent Džon
Dan čije aktuelne predstave preispituju irsku mitolo-
giju iz prehrišćanskog vremena. Ovaj internet radio se
nalazi na adresi:
http://www.paganradio.co.uk/


Pagan Spiritual
Gathering festival
The Pagan Spirit Gathering je jedan od najstarijih ame-
ričkih paganskih festivala koji već više od trideset
godina organizuje poznata američka veštica Selena
Foks i njena legalno registrovana veštičija crkva Circle
Sanctuary (http://www.circlesanctuary.org/).
Festival se održava u junu i traje sedam dana, a prošle
godine.je iz Ilinoisa premešten u Misuri. Festival oku-
plja pagane najrazličitijih tradicija i na njemu se odr-
žavaju brojni rituali i radionice, te gostuju različiti
predavači.
Takođe, kao i svake godine najavljeni su i brojni kon-
certi, koji se obično trdicionalno završe ponoćnim eks-
tatičnim bubnjanjem i plesom oko vatre. Za sada se
zna da će nastupiti Damh the Bard, Tuatha Dea i Dragon
Ritual Drummers, a ostali izvođači tek treba da budu
potvrđeni.
Na festivalu su prisutni i brojni štandovi sa pagan-
skim nakitom, knjigama, ritualnom opremom i slično.
Festival se održava u prirodi što omogućuje kampo-
vanje, kupanje u reci, vožnju kajakom i mnoge druge
sportske aktivnosti.
Sve dodatne informacije mogu se naći na adresi:

http://www.circlesanctuary.org/psg


Okultna revija broj 1
186

Prva visoka škola za Hermetizam – Akademia Hermetica vrši
upis prve generacije studenata osnovnih akademskih studija
od 20. Novembra 2011. godine. Program osnovnih aka-
demskih studija uključuje 4 godine u kojima je smešteno 50
kurseva - predmeta iz različitih hermetičkih oblasti raspo-
ređenih po kategorijama, nivoima, adekvatno prilagođenim
nivoima znanja studenata koji pohađaju nastavu.
Predmeti - kursevi osnovnih akademskih studija:

I godina:

1. Uvod u Hermetizam
2. Istorija Hermetizma I
3. Metafizika I
4. Natalna astrologija
5. Divinacijski sistemi
6. Starogrčki jezik
7. Kosmologija i kosmogonija
8. Antropologija I
9. Osnovi Magike
10. Uvod u Alhemiju
11. Numerologija I
12. Gnosticizam

II godina:

13. Istorija Hemretizma II
14. Metafizika II
15. Prediktivna astrologija
16. Astronomija
17. Spiritualizam i misticizam
18. Tarot I
19. Kabala
20. Latinski jezik
21. Numerologija II
22. Magika I
23. Radiestezija
24. Kristaloterapija
25. Antropologija II

III godina:

26. Psihologija sa parapsihologijom
27. Herbalistika
28. Magija elemenata
29. Magija predmeta
30. Magika II
31. Tarot II
32. Ji – Đing
33. Rune
34. Karmička astrologija
35. Okultna filozofija
36. Meditacije
37. Alhemija
38. Hieromantija

IV godina:

39. Etika u hermetizmu
40. Teurgija
41. Visoka i ritualna magija
42. Talismanika
43. Hermetička astrologija
44. Vika
45. Geomantija
46. Tumačenje snova
47. Tantra
48. Astralna projekcija
49. Osnove Yotish-a
50. Demonologija i nekromantika

Nakon završenih osnovnih akademskih studija
polaznik polaže diplomski ispit, dobija diplomu o
završenom četvorogodišnjem školovanju na Akademia
Hermetica i stiče zvanje diplomiranog Hermetiste
istraživača. Po završetku osnovnih studija Her-
metizma diplomirani Hermetista – istraživač može
podneti aplikaciju za pohađanje Strukovnih studija iz
određenih oblasti, u trajanju od 3 godine, čijim
završetkom stiče akademsko zvanje Velikog majstora
Hermetizma..–..Hermetiste...predavača.Pored osnov-
nih akademskih studija nudimo Vam pohađanje nas-
tave iz zasebnih oblasti, kao što su : Astrologija, Tarot,
Tumačenje snova, Astralni kodovi, Magika, Talis-
manika, Oklultna filozofija, kristaloterapija i dr., ali i
učešće na specijalističkim seminarima iz naprednih
hermetičkih tehnika. Nastava se odvija u malim
grupama do 20 polaznika, kako bi svakom pojedincu
posvetili potrebnu pažnju i vreme. Akademia Hermetica
nudi Vam i metod individualnog pohađanja zasebnih
seminara i kurseva po vašem izboru, omogućavajući
svakom pojedincu da se u potpunosti ostvari kroz
određenu, specijalističku oblast. Po završetku
seminara i kurseva polaznik dobija diplomu o
završenom kursu ili seminaru i stiče zvanje Herm-
etiste – konsultanta iz oblasti za koju se opredelio..
Za.sve.dodatne.informacije.kontaktirajte.nas::
063/16.10.781
e-mail: akademia.hermetica@gmail.com
Okultna revija broj 1
187
Prvi internacionalni samit
veštica i magova, Beograd,
od 17 do 21. marta
Program.konferencije:

17.03.2012.18:00 Otvaranje konferencije, uvodno obra-
ćanje domaćina konferencije prof. Miloša Dimitrijevića
sa Akademia Hermetica uz izlaganja plana konferencije
i podele promotivnog materijala.

21:00.Svečani.koktel

18.03. 9:00 doručak po principiu Švedskog stola
10:30.predavanje.Ina.Custers.(NDL)
14:30.pauza.za.ručak
17:00.nastavak konferencije predavanje profesora Milo-
ša Dimitrijevića (Akademia Hermetica, SER)
20:00.Svečana.večera

19.03.9:00.doručak
10:30.predavanje.Morgana.Sythove.(NDL)
14:30.pauza.za.ručak
17:30.predavanje.Marka.(PFI,SER)
20:00.slobodno.vreme

20.03.9:00.doručak
10:30.predavanje.Raul.Petrison.(RO)
14:30.pauza.za.ručak
17:00 predavanje Maje Mandić Marković (Arcona, SER)
20:00.slobodno.vreme.

21.03.9:00.doručak
10:30.predavanje.Ž.M.Slavinskog. (SER)
14:30.pauza.za.ručak
17:30.Grupno.izvođenje.rituala.Ostara.proslava.prole-
ćne.ravnodnevice
20:30.zatvaranje konferencije uz svečanu večeru svih
učesnika.konferencije

Cena učešća na konferenciji je 150 eura + 60 eura
(smeštaj). U cenu ulaze pored prisustva na pre-
davanjima, promotivni materijal konferencije, svečani
koktel i dve gala večere, 5 noćenja sa doručkom po prin-
cipu švedskog stola u jednokrevetnim i dvokrevetnim
sobama, kao i ketering za vreme konferencije i neo-
graničena količina toplih i hladnih napitaka. U cenu je
uračunat i prevoz učesnika konferencije iz hotela do šu-
me, obilazak Beograda i povratak.u.hotel.
Za učesnike iz inostranstva predviđen je popust od 10%
na cenu povratne avionske karte kod kompanija
Malev,.Lauda.i.JAT.
Cene mini barova i room servisa nisu pokrivene, kao ni
svi ostali dopunski troškovi bazirani na želji učesnika.

Informacije.na.mejl:

akademia.hermetica@gmail.comBiografije učesnika:

Ina Kasters van Bergen je direktor studija u Hermetic
Order of the Temple of Starlight., intern-acionalnom
Redu u tradiciji Zlatne zore Inicijat je trećeg stepena u
Zapadnoj misterijskoj tradiciji po liniji Dion Fortune.
Autor jr knjiga 'The Temple of High Magic' i 'De weg
naar de oude mysterien'. Živi u Roterdamu u Holandiji.

Morgana Sitove je gardnerovska Wicca Visoka Sve-
štenica, Internationalni coordinator The Pagan Fede-
ration, autor knjige Beyond the Broomstick i kou-
rednik Wiccan rede magazine. Držala je seminare o
Wicci u Švedskoj, Italiji, Engleskoj, Nemačkoj, Polj-
skoj, Belgiji , Mađarskoj, Rumuniji i Sloveniji. Živi u
Holandiji.

Raul Petrisor je šaman, kablista, ritualista, reiki
majstor i osnivač rumunskog Instituta za hermetička
istraživanja i lični razvoj. Član je Škole unutrašnjeg
svetla iz Amerike. Živi u Rumuniji.

Živorad Mihajlović-Slavinski je psiholog i osnivač
PEAT sistema. Autor je više knjiga i sistema ličnog
duhovnog razvoja.

Maja Mandić Marković je diplomirani psiholog i
autor knjiga Ključevi arkana i Astralna projekcija. Vodi-
la je više uspešnih semnara na temu tarota i astralne
projekcije.Na slici: Morgana Sitove tokom posete
Beogradu
Okultna revija broj 1
188
93ºN
Ulja, svijeće i
kozmetika
Abramelinovo ulje, prirodna kozmetika, svjećice...
Svaki proizvod radi se ekskluzivno prema narudžbi i
u dogovoru s naručiteljem. Koriste se samo prirodni
sastojci provjerenih proizvođača. Većina proizvoda je
potpuno biljnog porijekla, osim kada se po želji
naručitelja mogu koristiti i pčelinji proizvodi. Amba-
laža je staklena ili keramička, za recikliranje popust
5kn.
U Zagrebu moguće osobno preuzimanje, a dostava u
cijeloj HR putem HP Express službe.
Informacije na adresu:

93.degrees.N@gmail.com
Radionica Visak
Specijalizovana radionica za izradu viskova za
radiesteziju

Viskovi "Radionice VISAK" su namenjeni najširoj
klijenteli, ljudima sa smislom za poštovanje tradicije i
dobrog kvaliteta. Oni predstavljaju neprolaznu vred-
nost i kupuju se za više generacija.
Od početka 2000-te godine, naše viskove možete
naručiti i putem interneta, po proizvođačkoj ceni.
U svetlu obeležavanja dvadesetogodišnjice uspešnog
rada, "Radionica VISAK" je uložila napor da svojim
viskovima prati i upotpunjuje rastuće zahteve ljudi s
kojima je u kontaktu.
Naša uloga je da stvaramo viskove i da ih približimo
i običnim ljudima, da im pružimo sve potrebne
informacije, te da im i nakon obavljene kupovine
budemo na raspolaganju.

visak@eunet.rs


Okultna revija broj 1
189


U ponudi Antique studia iz Zrenjanina
pronašli smo izvesnu količinu zanimljivih
figura koje mogu sasvim dobro poslužiti u
oltarske, ali i u čisto dekorativne, svrhe. Tako
se kod njih mogu nabaviti figurice egipatske
boginje Bast, replika Venere iz Luvra, Diana,
figurice Bude i veliki broj feng šui figurica.
Kontakt adresa je

antiquestudio@hotmail.com
Centar za psihofizicki razvoj
Személyfejlesztési Központ

Novi Sad/Úyvidék
http://www.garuda-sacra.rs/

homeopatske konsultacije – zen radionice –
astrološki konsalting – feng šui - reiki -
tradicionalna masaža - zbrinjavanje životinjaPROFESIONALNE ASTROLOŠKE
USLUGE
najpovoljnije i najkvalitetnije u regionu!
IZRADA I TUMAČENJE NATALNOG
HOROSKOPA - IZRADA I TUMAČENJE
UPOREDNOG HOROSKOPA - INDIVIDUALNE
ASTROLOŠKE PROGNOZE
Zapadni Sideralni astrolog Danica Janković
+381(0)61/697-5559

astrouniverzum@gmail.com

Vještičije sitnice

Naše malo vještičije carstvo rukom rađenih
stvarčica od slatkih figurica, preko torbica do
raznog nakita i ostaloga…

heartless@vip.hr


Okultna revija broj 1
190

U prodavnici se može kupiti veštičijji,
paganski i okultni nakit. Moguće je
poručivanje i Wicca i paganskih predmeta
poput atamea, pehara, kazana, figura božan-
stava, knjige senki, kristalne kugle, oltar-
skih prekrivača, zvona, svećnjaca, kao i
knjige Beyond the Broomstick …

Prodavnica se nalazi u Novom Saduu TC
Pariski magazin (Kralja Aleksandra 12),
kontakt mejl i telefon su :

buchanans1411@yahoo.com

063/7685145
KNJIGA KOJA OTKRIVA TAJNE
NAJKONTROVERZNIJEG
DUHOVNOG SPISA SVIH
VREMENA
„KNJIGE ZAKONA“


Alteon razvija svoju jedinstvenu filosofiju
ŽIVOTA, pišući o dubokim misterijama
čovekovog duhovnog bića...smislu života i
čovekovog duhovnog uzdignuća...o čoveku
i Bogu...Prosvetnljenju...Sopstvu i magičkoj
personi...Drvetu Života...misiji Velike.Zve-
ri..Alistera.Kroulija ... Transhumanizmu.
i.kraju.(?) Čoveka ... simbolici Kruga, Krsta,
Pentagrama i Trougla ... i još mnogo toga...


Štampano u 93 primerka!

Naručivanje i više o knjizi posredstvom
e-mail-a:

adam.alteon@yahoo.com
Okultna revija broj 1
191


Skrećemo pažnju na Novu arku, sada već
legendarnu radnju u kojoj su se mnoge generacije,
od 1990. godine kada je otvorena, snabdevale
stvarima vezanim za ezoteriju i alternativu.
Nova arka obuhvata trgovinu, izda-
vanje knjiga, radiesteziju, detekciju
patogenih zona u radnim i stambenim
prostorima, te savjetovanje.
Mnoštvo literature vezane uz alter-
nativu, aroma lampe i eterična ulja,
minerali sa svih strana svijeta mirisni
štapići i još mnogo drugih stvari
kojima si možete uljepšati život.
U prodaji preko 200 tarota za prori-
canje i meditaciju

svakog radnog dana od 8 - 20 sati
Subotom od 8 - 14 sati

tel: +385 1 4813467
fax: +385 1 4873568
e-mail: info@novaarka.hr

Tkalčićeva ulica br. 44, Zagreb

http://www.novaarka.hr/Astrolog Milana DragićPrivatni časovi astrologije za početnike i one
koji žele da se usavrše u bilo kojoj astrološkoj
grani: natalna, prediktivna, karmička, sinas-
trija, horarna, elekciona. Izrada svih vrsta
natalnih karti uz konsultacije sa astrologom.

E-mail: milanadth@gmail.com

NOVO DOBA

SPECIJALIZOVANA
PRODAVNICA ZA
EZOTERIJU

KNJIGE * KRISTALI *TAROT
KARTE * FENG ŠUI * RAZLIČITA
DRUGA OPREMA

http://www.novo-doba.net/


Okultna revija broj 1
192Alhemičarski.priručnik.-Frater Alber-
tus

Ono što se nekad prenosilo pod
zavetom tajnosti ovde je prikazano
jednostavnim jezikom. Po prvi put,
iskreni poklonici imaju priliku da
dobiju jasan i sažet praktični
priručnik.

Oko u trouglu – I. Regardije

Na preko 400 strana knjige
prikazane su sve ključne tačke
duhovne staze kojom se Krouli
vrtoglavo kretao: njegova
inicijacija u hermetički red Zlatna
zora, odlazak u Kinu i Indiju,
prelazak kabalističkog Bezdana...

Katari - Šon Martin

Dok je većina takozvanih jeretičkih
grupa u srednjem veku bila brzo
otkrivana i uništavana od strane
crkve, gnostička zajednica katara je
cvetala kao alternativa katolicizmu
skoro dvesta godina.

Templari - Šon Martin

Šon Martin, poznati istoričar i au-
tor, stručnjak za srednjevekovne
gnostičke kultove, daje osvrt kako
na ortodoksnu tako i na alternate-
vnu verziju mita koji se ispleo oko
templara, uključujući tu i posled-
nja otkrića iz vatikanske biblioteke.

Sveti Gral – Džil Morgan

Objašnjavajući samu prirodu priče
o Gralu ova knjiga nudi pro-
svetljujući uvid u gralske misterije,
pomno ih prateći od keltskog
paganizma do pojave i prevlasti
hrišćanstva u zapadnoj Evropi.
Zohar: knjiga sjaja - Geršom Šolem

Zohar je, uz Bibliju i Talmud,
presudno uticao na razvoj jevrej-ske
misli i tradicije. Kao središnje delo
jevrejskog mističkog učenja, kabale,
Zohar otvara dveri koje vode do nove
vrste religijskog iskustva, do nepos-
redne spoznaje božanskog.


Sufizam - Rejnold Nikolson

Nikolson čitaocu utire put ka ozbilj-
nom proučavanju islamskog misticiz-
ma crtajući konture sufizma i
religiozne filozofije islama opisujući
pojedine principe, metode i glavne
odlike unutrašnjeg života.


Sveobuhvatni ji đing - Alfred Huang

Više od tri hiljade godina Ji đing je
najvažnija knjiga za divinaciju. Zapad
ju je prihvatio poslednjih godina, ali je
ovo delo uvek prevođeno od strane
zapadnjaka koji su u njega unosili
svoje kulturne obrasce, i usled slabog
razumevanja kvarili njegov istinski
smisao.


Tao te đing - Lao Ce

„Tao Te Đing je, u svojoj epig-ramskoj
kratkoći, knjiga mudrosti, neiscrpna
kao što je i sam Tao o kome govori.
Snažan i neposredan utisak koji
ostavlja na nas, gotovo tri hiljade
godina nakon što je napisana, objaš-
njava činjenica da je Lao Ce svoje
uvide izrazio u elementarnim – reklo
bi se arhetipskim – slikama.“

Moć žene - Morin Mardok

Upravo kao što muška potraga ima
svoje psihološke, legendarne i mitološ-
ke obrasce, kao što je, na primer, pot-
raga za Gralom, tako i žene poseduju
tajnu mapu svoga puta, o čemu se
ranije malo znalo i govorilo.


Sve informacije o knjigama i njihovom poru-
čivanju mogu se naći na linku:

http://www.babun.netOkultna revija broj 1
193
Spiritualne tehnologije

Živorad Mihajlović Slavinski

Knjige:

1. Nevidljivi uticaji: Sloboda od bestelesnih Entiteta

2. Povratak jednosti

3. Praskozorje Aivaza

4. PEAT: Novi putevi

5. Ji Džing: Filozofska mašina

6. SUNJATA: Božanska praznina i mistična fizika

7. Priručnik za Majstore Intenziva Gnoze

8. Susreti sa Istinom

9. Aspektika: Gnoza četvrte dimenzije

10. EKSKALIBUR – 2

11. Kurs Gnostičkog Okultizma

12. Kreaton: Majstor igre stvaranja

13. Integralni Ekskalibur

14. Staze i bogaze Jastva

15. Psihonauti unutrašnjih svetova

16. Talismanska magija

17. Ključevi psihičke magije

18. Psihički trening jogija

19. Transcendent

20. Gnostički Intenziv sa Alternativnom tehnikom

Tehnologije:

Aspektika: Aspektika je veoma lak i veoma efikasan sistem
za eliminaciju neželjenih emocionalnih i psiholoških stanja.
To je takođe veoma efikasan metod Spiritualnog samo-
razvića i integracije. Može se primeniti na sve vrste Klije-
nata kao i na sebi samima (takozvano solo procesovanje).

Metod za sređivanje entiteta: Vaše misli nisu uvek vaše
sopstvene. Postoje astralna i druga bestelesna Bića u našem
psihičkom polju ili u drugim dimenzijama koja često utiču
na nas. To ćete brzo otkriti tokom eminara Metoda
Sređivanja Entiteta (EHM). Naš jezik reflektuje unutrašnje
znanje ovog stanja. Često čujete ljude da kažu : „Šta je to u
tebi ?“ , „Šta me je nateralo da učinim to ?“, „Danas nisam
uobičajeni ja !“, „Đavo me je naterao da to uradim !“ itd.
Mogućnost da duh posednu bestelesni Entiteti nailazi se u
svakom vremenu i u svakoj kulturi. Bestelesna svest
prikačinje se i potpuno ili delimično prožima sa nesvesnim
duhom neke žive osobe pokazujući izvestan stepen kontrole
nad njenim ponašanjem , mentalnim funkcionisanjem ,
emocionalnom dobrobiti i psihičkom zdravlju.
EHM vam pomaže da se oslobodite ovih Entiteta. Rezultati
često mogu biti trenutni posle korišćenja jednostavne ali
efikasne tehnike. Mnogi tvrdokorni emocionalni problemi i
neka fizička stanja se olakšavaju ili eliminišu kroz ovaj
precizni holistički sistem. To vam je kao otvaranje očiju a
otvoriće i nove horizonte za Spiritualno orijentisana Bića.

Memento: sećanje i integracija prošlih života. Danas postoji
mnogo metoda regresije u prošle živote. Memento,
fascinantan sistem Slavinskog, je istinski proboj ! Koristeći
jedan elektronski instrument koji se zove „Emocio Metar“,
voditelj vrlo brzo ulazi u zone vaših bolnih iskustava iz
zaboravljenih prošlih života i pomaže vam da razumete,
suočite se sa njima i integrišete ih.

Transdimenzionalno disanje: jednostavna ali dalekosežna
grupna tehnika svesnog disanja koja učesnicima omogućava
proboj u više nivoe psihe kao i u kosmos. Većina ljudi do-
življava čudan fenomen nezemaljske svetlosti – plave
,zlatne ili bele, koja leči njihova tela i socijalne i emocional-
ne veze.

Holografsko procesovanje i prepravka života: elimini-
sanje problema korišćenjem holografskog procesa. Proces
koji ćete naučiti u samo jednom danu je jednostavan, jasan i
efikasan. Steći ćete još jedan instrument za svoj život , za
pomaganje ljudima oko vas ili za profesionalni rad sa
svojim klijentima. Što je najvažnije, kada koristite holo-
grafski proces vi eliminišete svoj problem, pred vama se
otvara mogućnost da uđete u VELIKI PROSTOR (Kvantni
Vakum, Prazninu, Sunjatu, Tao) i doživite sebe kao Istinsko
Spiritualno Biće.

Psihokinetičko savijanje kašika i uticanje na ponašanje
jaja: Naš psihokinetički seminar ima dva nivoa. Na
prvome, učesnici savijaju viljuške i kašike svojim rukama.
Na drugom, drže viljuške ili kašike u rukama i savijaju ih
samo voljnom namerom. Ponekad, takođe, utičemo na zrna
kukuruza ili pšenice da vidno proklijaju za par minuta. Na
ovim seminarima , ljudi se zaista iznenade onim što su u
stanju da urade svojim koncentrisanim mislima. To je
razlog zbog čega ovaj seminar menja naš pogled na svet i
naše odnose sa okolinom. Po našem mišljenju,ovo je samo
početak. Ko zna na koje korisne načine će čovek biti u
stanju da primeni ove nove sposobnosti?

Za sve dodatne informacije posetite link:

http://www.spiritual-technology.com


Okultna revija broj 1
194
Knjige o kabali Gorana
Sarvana


1) Kabala u teoriji i praksi
Kabala kao duhovna disciplina nudi ključeve i pu-
tokaz za pristup bogu i razumevanju odnosa čoveka i
boga. Kao sinergija svih nauka nudi smernice mno-
gim naukama da ubrzaju sopstveni razvoj i evoluciju
uopšte. Kao metod korespondencija nudi mogućnost
uvida u odnos makrokosmosa sa mikrokosmosom i
time različite nivoe svesti koji su produkat tih
odnosa.
U knjizi je naveden i metod priziva tih nivoa svesti,
što je takođe jedan kombinovani način osveštavanja.
Prvobitno je bila ideja da su u sklopu knjige prizivi
svih sefirota ispod bezdana, ali pošto to može biti
rizično naveden je samo improvizovani priziv
Malkuta i skraćeni priziv Jesoda.

2) Liber Samekh

Ovaj ritual je malo shvaćen i u takozvanim
ezoteričnim krugovima. Zbog svoje savršenosti
apsolutno zaslužuje dostojnu prezentaciju i
objašnjenja. Razlog više je jer potiče iz naše, zapadne
tradicije a spada u četiri najefektnija rituala
samoinicijacije koji su javnosti dostupni. Malo je
čudno da na zapadu imamo nekoliko prevoda,
objašnjenja, tumačenja, čak i varijacija i nadgradnji
Tibetanske knjige mrtvih (Bardo Thodol) a nemamo
kvaliteno objašnjenje za Liber Samekh, ili pravilnije
imenovan Ritual Akefalos. Čak i engleski naziv
Bornless ritual (Ritual Nerođenog) je nepravilan

prevod, mada ima.smisao. Ova knjiga Gorana
Sarvana popunjava tu prazninu ičitaocu daje neka
sasvim nova objašnjenja ovog rituala. Informacije o
naručivanju, kao i više o ovim temama i još materi-
jala može se pronaći na:

www.kabala-tarot.com

Goran Sarvan je rodjen u Požegi. Živeo je u Beogradu i
Zagrebu, a već duži niz godina živi i radi u.Ljubljani. Pre-
ko dvadeset godina studira i proučava Tarot, Kabalu i jogu
(uz još neke kompatibilne ezoteričke discipline) uz svakod-
nevne prakse. Preveo je knjigu Hata joga pradipika (koju je
objavila beogradska izdavačka kuća Babun) i još mnoge
druge tekstove o kabali, vuduu, Tarotu, jogi, itd. Član ne-
koliko magijskih redova. U kontaktu je sa nekoliko vodećih
kabalista iz Engleske i Amerike. U zadnje vreme se najviše
posvetio dubinskoj kabalističkoj analizi kombinacija Tarot
Aduta i njihove povezanosti sa pozicijama Staza Mudrosti
na Drvetu Života.


Okultna revija broj 1
195


U regionu su osnovane podružnice Međunarodne
paganske federacije, registrovane neprofitabilne, nevla-
dine organizacije. koja je osnovana 1971. godine u Ve-
likoj Britaniji, kako bi promovisala i branila prava Pa-
gana. Svi Pagani stariji od 18 godina su dobrodošli,
ako se slažu sa sledeća.tri.glavna.principa.paganstva:

1.Ljubav i briga za prirodu. Poštovanje životne sile i
njenog.sveobuhvatnog.ciklusa.života.i.smrti.

2.Pozitivna moralnost, u kojoj je svaka individua od-
govorna za otkrivanje svoje vlastite prirode i za svoj
potpuni razvoj u harmoniji sa spoljnim svetom. Ovo
se često ispoljava kroz rečenicu: „Čini kao što želiš, ali
nikome.nemoj.nauditi“

3.Prihvatanje polarnosti božanstava, što znači prihva-
titi i muški i ženski aspekt Božanskog (realnost boga i
realnost boginje)

Medjunarodna paganska federacija okuplja pagane
najrazličitijih puteva (Wicca, druidizam, šamanizam,
helenizam, odinizam, Asatru…).
Svrha podružnica u Srbiji i Hrvatskoj jeste da osigura-
ju kontakte i podršku kako početnicima tako i paga-
nima koji su već duže na tom putu. Podružnice izdaju
nacionalne paganske magazine, organizuju putovanja
na internacionalna okupljanje pagana i veštica iz celog
sveta, kao i seminare sa predavačima iz inostranstva.

Kontakti:

Pagan Federation International:
morgana@paganfederation.org

Pagan Federation International za Srbiju:
marco_nektan@paganfederation.org

Pagan Federation International za Hrvatsku:
anita@paganfederation.org
oceana@paganfederation.org

Holistička joga po metodi
Čarlsa Bernera

Holistička joga je jednogodišnji program vežbanja s
ciljem ostvarenja veće harmonije, mira, unutrašnjeg
zadovoljstva, zdravlja i svesnosti u životu.
U svojoj punoj formi, joga je drevni sistem koji celi
život dovodi u ravnotežu i harmoniju. To uključuje
sve aspekte života, kao što su npr. i komunikacija,
odnosi sa drugima, ishrana, novac, porodični život,
seksualni život, problemi, relaksacija, čak i umiranje.
Joga nije samo, kako se ponekad smatra na zapadu,
sistem fizičkih vežbi (stavova, tzv. asana, te vežbi
disanja), ili samo nauka o meditaciji. To su samo
delovi joge, koja je mnogo šira i obimnija oblast.
Holistička (celovita) joga je jedinstveni program ličnog
rasta i razvoja koji kombinuje najdelotvornije i prove-
rene metode kako iz istočnih, tako i iz zapadnih iz-
vora. Ovaj program vam omogućava da sistematično
napredujete, i dovedete u harmoniju različite aspekte
svog života, bez da preterano stavljate naglasak samo
na jednu stvar.
Tokom rada na ovom izuzetnom programu bićete
pomognuti savetima instruktora koji je i sam prošao
isti program.
Program Holističke joge sastoji se od 32 lekcije koje se
odnose na 32 aspekta vašeg života i bića, i koji su
podeljeni u četiri glavne kategorije: Telo, Čula, Aktiv-
nosti i Um.
Lekcije su raspoređene u formi kvadrata od 32 polja,
dijagrama na kojem se zasniva drevna Indijska nauka
o božanskom poretku, Vastu, a koji okružuje centralni
kvadrat, vaše istinsko biće, ono ko vi stvarno jeste.

Za dodatne informacije možete se obratiti na mejl:

holisticka.joga@gmail.com


Okultna revija broj 1
196

Ecclesia Gnostica Universalis, ili Univerzalna
Gnostička Crkva je internacionalna
organizacija posvećena napretku u
Svetlosti, Životu, Ljubavi i Slobodi u skladu
s Zakonom Theleme. Ecclesia Gnostica
Universalis (EGnU) je utemeljena od strane
Kolegijuma Biskupa na datum 4 Septembra
2000 e.v. U okviru Porta Lucis Hrama
prisutna je inicijatorska linija Memfis-
Mizraema. Svi koji žele da ostvare kontakt sa
drevnom egipatskom tradicijom inicijacije,
unapređenu u skladu sa Zakonom‚Theleme,
mogu za informacije da kontaktiraju Fr.
Impera:
newinspiration@ymail.com

VIA BABALONIS

Thelemitsko gnostičko
veštičarstvo

Ekstatični šamanistički koven/pleme
u aeonskom eksperimentu kreiranja
magijske formule Inicijacije zasno-
vane na Boginji Babalon i struji 156.

Misterije tela i duha, veštičiji točak
godišnjih praznika, šamanski bubanj,
egipatska božanstva, ples, trans, ta-
rot, meditacija, gnostička misa, alhe-
mija i enohijanska magija izmešani u
igri Bogova …

… In Nomine Babalon!

Za dalje informacije kontakt adresa
je: viababalonis@gmail.com


Okultna revija broj 1
197
Evropska Velika Loža
Red Izabranih Sveštenika
Nay Grand Lodge
Naš Red je inicijatsko Telo Slobodnih Ljudi koji ne
postavljaju dogme, osudjuje svaku inerciju,vaspitava
čoveka za slobodu savesti, diže moral, istražuje Isti-
nu, razvija solidarnost, suzbija umnu i materijalnu
bedu, otklanja trenja i sukobe, nastoji evolucijom dići
čovečanstvo i vrši krajnju toleranciju i slobodu.
Iz našeg prvog simbola neka svima bude jasno da
smo mi Telemitski Red zavetovan najvišim princi-
pima sa Trostrukom Knjigom Zakona kao svojim
osnovnim Svetim Spisom.
Mi poštujemo Proroka Veliku Divlju Zver 666 kao
našeg Duhovnog Oca koji nas je uzdigao iznad Razu-
mevanja.

Sva pitanja,zahteve ili sugestije šaljite na adresu:
Sekretar Nay Grand Lodge:
Ksenija300@Yahoo.Com


Na teritoriji regiona Hrvatske, Bosne i Hercegovine,
Srbije, Crne gore i Makedonije, a pod pokroviteljst-
vom sertifikovanog Tate, djeluje „kuća“ nazvana kuća
na brdu, koja obuhvata slijedeće afričke, afro-karibske
centralno-američke sisteme: i

Vudu (haićanski)
Santeria
Kimbanda (brazilska)
Obeah (trinidadski)
Obeah (surinamski)
Omlingo (južnoafrički)
Orden de la Santisima Muerte

“Kuća” je poluzatvorenog tipa. Za informacije o
ovim sistemima može se pisati na adresu:

VivGuede@gmail.comManastir sedam zraka
Dopisni kurs okultizma škole Manastira sedam zraka
prvi put je predstavljen javnosti krajem 1960-ih godina
u SAD. Kurs je pisan u formi «magijskog dnevnika» i
meditativnih zapisa nastalih tokom radova okultne gru-
pe iz Čikaga koju je predvodio poznati američki ezote-
ričar i gnostički biskup Majkl Bertio (Michael Bertiaux).
Kurs je podeljen u četiri celine ili toma: Astralni ma-
gnetizam, Seksualna magija, Ezoterični inžinjering i
Ezoterična magija.
Polaznici ovog dopisnog tečaja se postepeno uvode u
ezoterična učenja i prakse koje su kombinacija zapad-
noevropskih mističkih praksi (teozofija, martinizam, ka-
bala i gnosticizam) te zapadnoafričkih i karipskih mis-
tičkih učenja (Vudu i Fa).

Za više informacija pišite na adresu:

ecclesia.gnostica@gmail.com

Okultna revija broj 1
198


Knjiga koja donosi dnevničke zapise vodjene 10
godina od stepena Probationera do stepena Adepus
Minora A A
Povezanost sa sefirama drveta života., praksa i teorija,
tabele i dodaci...

Za sve informacije i za poručivanje obratiti se na mejl:

dushan.trajkovic@gmail.com

Astrum

Časopis za Gnozu Teleme

Prevodi i originalni tekstovi

Za sve informacije o do sada izašlim brojevima i.o
poručivanju možete se obratiti na adresu:

vnicornvs@yahoo.comZanimljivi naslovi ovog izdavača na koje bismo voleli
da skrenemo pažnju su :


Sedam svetilišta - hebrejska
kabala

Kratak opis: Najstariji tekstovi mistike i
ezoterične tradicije Hebreja. Opis puto-
vanja duše u ekstatične vizije nebeskih
regija sedam svetilišta da bi se doseglo
pred božji prestol.

Stara Eda Poetska ili Stara Eda je
jedan od najznačajnijih izvora skandi-
navske mitologije. To je kompilacija mi-
tova o nastanku i kraju sveta, strukturi
kosmosa, životu i smrti nordijskih bogo-
va, kao i njihovim avanturama. Mitološ-
kim pesmama pridodate su i pesme o
herojima.
Mabinoginon
Mabinogion je zbirka tekstova, mitske
sadržine, koja se sačuvala u Velsu u
Velikoj Britaniji. Zapisana je na staro-
velšanskom jeziku koji pripada grupi
keltskih jezika.

Plutarh – Izida i Oziris
Plutarhovo delo predstavlja nezaobi-
lazan doprinos grčke filosofske misli s
kraja 1. i početka 2. veka naše ere o egi-
patskim mitovima i božanstvima. Trak-
tat O Izidi i Ozirisu pisan je na osnovu
knjiga, tj. prvih izvora ali i svešteničkih
kazivanja.


Okultna revija broj 1
199


IFA

autentični afrički
šamanizam i religijaOriše i rad sa njima - IFA
šamanističko bubnjanje - Oriša
proricanje sa 16 školjki - Razni IFA
seminari i festivali


Zagreb, Centar Zlatni lotos

Babalawo Fayori – Ifa svećenik i šaman


zoran.tepuric@gmail.com


TAROT DOPISNI KURS

Kurs se odvija posredstvom lekcija
koje se šalju na mejl na nedeljnoj bazi.
Svaku lekciju prati vežba, a kasnije i
rituali, čiji se rezultati superviziraju.
Vežbe su energetske prirode i sem
vežbi sa Tarotom uključuju, izmedju
ostaloga, i vežbe vizuelizacije, vodje-
nih meditacija, razvijanja suptilne
percepcije, upoznavanje sa Tarot ta-
lismanima i upotrebom Tarota u ča-
rolijama.

Kurs je besplatan, ali će biti dostupan
samo odredjenom broju izabranom
između onih koji budu aplicirali da ga
pohadjaju. Od polaznika se očekuje
ozbiljnost u radu, diskreciono pona-
šanje u odnosu na materijale koje će
dobijati i za koje će biti zamoljeni da
ih ne distribuiraju dalje, kao i redov-
no slanje izveštaja. Sve dalje infor-
macije mogu se dobiti posredstvom
adrese;


Tarotlekcije@yahoo.com


Okultna revija broj 1
200
OBJAVA REDA A. L. A.Ordo A. L. A.

Red A. L. A., čiji je puni naziv: Ordo Astrvm Lami
Adamantinvm (A. L. A.), ili Red Lamove Dijamantske
Zvezde, predstavlja telemitski red čija je misija dvostruka:

a) da uspostavi i proširi zakon Teleme, u njegovoj
dvostrukosti, kao zakon Volje (ΘΕΛΗΜΑ) i zakon Ljubavi
(ΑΓΑΠΗ);
b) da uspostavi i razvije teoriju i praksu
Eugnozije, koja predstavlja specifičan oblik Telemitske
Magike. Eugnozija se najjednostavnije može definisati kao
nauka i umetnost Igre, koja uključuje primenu različitih
metoda i praksi, u cilju buđenja i spoznaje istinske Volje, u
zvezdanom sjaju čistog Sopstva.

A.L.A. je red koji daje istinsko znanje i put individuacije. On
daje znanje svetlosti LVX-a i znanje noći NOX-a, u čistom
svetlu ekstatične spoznaje. On ne pravi nikakve kompro-
mise. On proganja dogmu i laž, obmanu i zavist, mržnju i
žalost. On ne daje nikakva obećanja koja nije u stanju
ispuniti. On se ne nameće i ne prisiljava. On ne traži, jer oni
koji traže doći će njemu. On ne raspravlja. Nije li rečeno:
Čini što ti je volja neka bude sav zakon.
A.L.A. je red koji inicira individualnost i slobodu, koji budi
istinsku volju i istinsku ljubav. Ali, on osuđuje egoizam i
samoljublje, patnju i sažaljenje,licemerje svake vrste! U nje-
mu gori ljubav Nuite i volja Hadita. On podstiče duh
kreativnosti, inventivnosti, rada, istrajnosti, hrabrosti, volje.
Svaki muškarac i svaka žena je zvezda. Ovo je red koji
poseduje svetilište gnoze, a ono se čuva oružjima Sfinge. Ta
oružja su: vrlina Volje, vrlina Hrabrosti, vrlina Znanja i
vrlina Ćutanja. Svako ko ovo razume, pozvan je da dođe!
Ali i onaj koji ne razume, pozvan je da razume!
Dođite! svi vi, i saznajte tajnu koja još ne beše otkrivena.
K meni! K meni!
Ali vi, o moj narode, ustanite i probudite se!
Zaista! svetkujte! radujte se! nema bojazni odsad nadalje.
Rastapanje, i večita ekstaza su u poljupcima Nu-e.
Zapamtite svi da je postojanje čista radost; da su sve patnje
samo kao senke; one prolaze i prestaju; ali ima nešto što ostaje.
Zainteresovani za red A. L. A. mogu da nas kontak-
tiraju na email: adam.alteon@yahoo.com

Fra∴Victor Alteon Viator, Xº
Superius A.L.A.


Online predavanja o Knjizi Zohar

Zohar je skup komentara na Toru, namenjen kao vodič
ljudima koji su već postigli visoke duhovne stepene
prema korenu (izvoru) svojih duša. Zohar sadrži sva
duhovna stanja koja ljudi iskuse tokom razvoja svojih
duša. Na kraju procesa, duše postižu ono što kabalisti
nazivaju „kraj korekcije“, najviši nivo duhovne celovi-
tosti.
Onima bez duhovnog postignuća, Zohar se čini kao
zbirka alegorija i legendi koje svaki pojedinac može
drugačije da percipira i interpretira. No, onima s
duhovnim postignućem, tj. kabalistima, Zohar je zap-
ravo praktičan vodič ka unutarnjim akcijama koje oso-
ba izvršava kako bi otkrila dublja i viša stanja percep-
cije i osećanja.

Obrazovni centar Bnei Baruch Hrvatska održava ne-
deljne lekcije uvodnog teksta Knjige Zohar -
Hakdamat - svake srede od 18:30 do 20:00 sati, koje se
mogu pratiti putem video kanala na stranici

www.justin.tv/bbcroatia

Sve dalje informacije o Bnei Baruh (Sinovi Bаruhа)
kabalističkoj tradiciji mogu se naći na adresi:

http://www.kabbalah.info/hr/Predavanja Gnoze dopisnim putem

Škola Gnoze u tradiciji Samael Aur Weora. Razvijanje
određene sposobnosti, nazvana metafizičkim termi-
nima „Intuicija Prajna-Paramita“, omogućila je ovom
velikom mudracu da se uspostavi kao vodič mnogima
koji neumorno traže odgovor na pitanja egzistencije.
U ovoj eri poznata kao „Era vodolije“, voljom Božan-
skih inteligencija, Samael Aun Weor postaje Vesnik ili
Avatar zadužen da donese tačnu mapu kako niko ne bi
zalutao u mračnoj zbunjenosti tolikih teorija.
Sve dalje informacije na adresi:

http://www.vopus.org/sr

Okultna revija broj 1
201

Asatru Srbija

Informacije o dešavanjima na Asatru sceni u
Srbiji mogu se dobiti posredstvom adrese:
ragnhild96@yahoo.com

Wassail!

Škola Misterija „Zlatna Zora“
Osnivač: Dejan Kladarin

Ezoterična škola u Srbiji koja pruža obrazovanje,
usluge i proizvode iz područja Tarota, Numerologije,
Magije, Đjotiša, Ji Đinga, Runa i drugih okultnih
veština. Održavanje seminara uživo i dopisno. Semi-
nari sadrže priručnike i video materijal. Više obaveš-
tenja na:

www.zlatnazora.com

i na telefone: 022/2468121 i 064/2547186
Pažnju su nam privukle i ove radionice lucidnog
sanjanja, tako da smo i to želeli da podelimo sa
vama:

Zagrebačka škola lucidnog
sanjanja

Škola lucidnog sanjanja
Udruga NIA tokom godine održava različite radionice
i školu vezanu uz kontrolu snova:
Ciljevi škole:
- naučiti kako postići lucidne snove i kako podr-
žavati:svjesno:sanjanje,
- naučiti kako umiriti, osloboditi i fokusirati um,
- upoznati prostor snova, kao područje svijesti
koje:je:potpuno:zanemareno:u:modernoj civilizaciji.
Očekujte:
-:veću.budnost.tokom.dana.i.noći,
-:svakodnevno sanjanje s mogućnošću duboke lucid-
nosti,
-:veću fleksibilnost u djelovanju i veće ispunjenje:ži-
votom,
-:jasniji,:.stabilniji:.i:.smireniji:.um,
- suptilnije osjećaje i višestruko oplemenjivanje dušev-
nog:života,
-:veću samosvijest, neovisnost i osjećaj cjelovitosti.
Zagrebačke radionice i škole lucidnog sanjanja održa-
vaju se u prostorima studia "Apolon" u koji se nalazi
u Zagrebu (pored Kvaternikovog trga), u Deren-
činovoj 1, na 4. katu.

http://www.nia.hr

Okultna revija broj 1
202


The Covenant of Hekate (CoH)

The Covenant of Hekate je internacionalna organizacija
koja okuplja pagane koji slede i poštuju Boginju
Hekatu. Osnivač CoH je Sorita D’Este, ezoterični
istraživač, pisac i Sveštenica trećeg stepena
Aleksandrijske Wicce. 27. maja 2010, a povodom
izlaska antologije Hekate Her Sacred Fires u kojoj je
nekoliko desetina ljudi u vidu eseja i crteža podelilo
svoja iskustva i ideje vezano za rad sa Boginjm
Hekatom, više od 3000 ljudi širom sveta, samostalno
ili u kovenima, izvelo Ritual njenih svetih vatri. To je
označilo i pokretanje The Covenant of Hekate kao inter-
nacionalne organizacije.
Iako organizcija okuplja i veliki broj Wiccana, CoH nije
Wiccanska organizacija. CoH istražuje misterije i
magiju Hekate kroz teurgiju, da bi se postigla Henoza,
jedinstvo sa božanskim. Hekata stojeći na raskršću, u
drevna vremena inspirisala je poete i filosofe, veštice,
magove i obične ljude… a CoH je tretira kao Soteru,
kao haldejsku Dušu Sveta…
Članstvo u CoH je besplatno, a član može postati
svako ko ima 18 godina i prihvata principe ove
organizacije. Sve dalje informacije o članstvu mogu se
nači na CoH sajtu:

http://hekatecovenant.com/The House of Netjer

The House of Netjer je organizacija koja se bavi rekon-
strukcijom autentične kemetske (egipatske) religije. Osno-
vana je sredinom devedesetih na osnovu egipatskog Hrama
u Ilinoisu u kojem je obožavana egipatska Boginja Bast.
Organizacija funkcioniše na dva nivoa, fizički gde članovi
dolaze u centralni hram u Ilinoisu i tamo prisustvuju ritual-
lima, odnosno dislocirano gde u raznim delovima sveta čla-
novi sami ili zajedno vrše prakse obožavanja. Takvi članovi
dobijaju lekcije mejlom, a postoje i u odredjeno vreme
susreti u čet sobama gde se diskutuje i dobijaju pojašnjenja i
instrukcije. Članstvo je besplatno, a više informacija se mo-
že naći na adresi:

http://www.kemet.orgThe British Druid Order

BDO je animistička i politeistička organizacija koja
podučava kreativni i šamanistički druidizam. Podu-
čavanje se odvija publikacijama, radionicama, me-
ditacionim povlačenjima i dopisnim kursevima za
članove koji žive u udaljenim krajevima.
Učenje je podeljeno u tri oblasti, prva se odnosi na
bardove koji su čuvari tradicije, muzičari, pripove-
dači i pesnici. Druga se odnosi na ovate koji su vi-
dovnjaci, proricatelji i iscelitelji, a treća na druide
koji su ritualisti i šamani.
BDO je veoma ekološki svesna organizacija i dru-
štveno angažovana na spasu planete. Imaju i
izdavačku delatnost (knjige, dva magazina The
Druid’s Voice i Tooth & Claw, i muzički cd-ovi sa
druidskom muzikom. Ćlanstvo je besplatno, nije
jasno da li primaju samo članove iz Britanije ili su
internacionalna organizacija, tako da bi za takve
informacije trebalo posetiti njihov sajt i obratiti se
na kontakt.koji.je.tamo.dat:

http://www.druidry.co.uk
Okultna revija broj 1
203


Studijski kurs Unutrašnje opatije vodi Džon
Porter, zaredjeni hrišćanski sveštenik koji je
20 godina bio učenik Gereta Najta i
sledbenik učenja Rudolfa Štajnera. Kurs
predstavlja vrata za ulazak perenijalne
filosofije u ezoterično hrišćanstvo. Kurs je
hristocentričan i podudaran sa sedam etapa
mističnog hršćanstva

- pranje nogu
- bičevanje
- krunisanje ružama
- raspinjanje
- mistična smrt
- sahrana i ustajanje iz mrtvih
- vaznesenje

Kao i sa sedam koraka rozenkrojcera:

- proučavanje
- imaginativno znanje
- čitanje ezoteričnih spisa
- pripremanje kamena filozofa
-.podudarnosti između mikrokosmosa i ma
krokosmosa
- biti u makrokosmosu
- božanski bljesak

Kurs je u elektronskom obliku besplatan, a
informacije o njegovom pohađanju mogu se
dobiti od samog Portera:

porter@companyoftheinnerabbey.com

The Institute for Hermetic Studies nudi naj-
kvalitetnije informacije za proučavanje i
praktikovanje zapadne misterijske tradicije.
Institut nije inicijacijska organizacija i ne
sadrži stepene, redove ili tajne, ali postoji
mogućnost da zanteresovani naprave i ta-
kve kontakte.
Institut nudi onlajn studijski material:
1) Uvod u ezotericizam
2) Kabala (četiri godine studija)
3) Uvod u spagirike i alhemiju
4) Renesansna magija: Magija prirode i anđeoska
magija
5) Španska kabala, Lurija i Abulafia
6) Egipatska magija
7) Rozenkrojcerstvo 16. i 17. veka
8) Enohijanska magija
9) Teurgija: Abra-Melinova Operacija i magija
Šemhaforeša
http://www.hermeticinstitute.org
Okultna revija broj 1
204


Avalonia je nezavisni izdavač koji izdaje
kvalitetne knjige o magiji, Wicci, a u po-
slednje vreme je naročito poznat po naslo-
vima koji se bave Boginjom Hekatom u 21.
veku. Neki od autora koji za njih izdaju su i
David Rankine, Donald Tyson, Kim Hugg-
ens, Payam Nabarz, Sorita d’Este…

http://avaloniabooks.co.uk/Nezavisni izdavač prisutan na okultnoj
sceni sceni od 1986. Na spisku autora čije su
knjige izdali nalaze se i Katon Shual, Ray
Sherwin, Mogg Morgan, Dave Lee, Nick
Farrell, Peter J Carroll, Ramsey Dukes,
Nicholaj de Mattos Frivold, Snoo Wilson, Jan
Fries, Nevill Drury, Steven Ashe, Nathaniel
J. Harris, Maxine Sanders i Julian Vayne.
Takodje izdavali i magazin Nuit Isis. Bili su i
organizatori Međunarodnog simpozijuma
telemitske magije.

http://www.mandrake.uk.netStarfire Publishing

Primarno izdavač knjiga Kenetha Granta,
kao i Starfire, Žurnala Novog Aeona. Izdaju
i Ostina Osmana Sparea, Čarls Starfild
Džonsa, a najavljena je i komparativna
studija Krolija i Gurđijeva.

http://www.starfirepublishing.co.uk/Okultni izdavač koji izdaje talismanske knjige
u luksuznoj opremi, ali u poslednje vreme i
nihovu jeftiniju varijantu u mekom povezu.
Po mnogima izdali su neke od
najzanimljivijih i najkvalitetnijih knjiga o
okultizmu u zadnjih nekoliko godina, a
njihove antologije donele su tekstove nekih
od najcenjenijih okultnih autora današnjice.http://www.scarletimprint.com
Okultna revija broj 1
205


Recenzije knjiga

A Witches' Bible: The Complete Witches'
Handbook (autori: Stewart Farrar &
Janet Farrar, 349 strana, 1996. godina;
izdavač: Phoenix Publishing, USA)Ako bi postojala knjiga koju bi trebalo
preporučiti nekome ko želi da počne
da se bavi Vikom, onda bi to defini-
tivno bio ovaj naslov. U pitanju su, za-
pravo, dve knjige koje su Fararovi
ranije izdali kao odvojena izdanja
("Eight Sabbats for Witches" & "The Wi-
tches' Way").
Witches' Bible je verovatno najkom-
pletnija knjiga o Viki koja se može
naći u prodaji. Prvi deo se detaljno ba-
vi sa 8 veštičijih praznika, takozvanih
sabata, uključujući i rituale sa njima
povezane. Drugi deo donosi dodatne
rituale i temeljno obradjuje veštičija
oruđa koja se koriste tokom rituala,
čarolije, astralnu projekciju, vidovi-
tost, uputstva o tome kako voditi ko-
ven, reinkarnaciju, etiku, i još svašta
nešto.
Knjiga sadrži skoro sve što je nekom
potrebno da bi vodio veštičiji koven i
bogato je ilustrovana veoma zanim-
ljivim fotografijama. Preporučljivo ne
samo onima koje interesuje Vika, već i
svim studentima misterija.Goetic Divination (autor Jake Stratton-
Kent, 24 strane, 2009. godina; izdavač:
Hadean Press, UK)Goetic Divination je jedan od nekoliko
pamfleta, koje je u seriji Vodiči za
podzemni svet, izdao britanski izdavač
The Hadean Press.
U pitanju je po izgledu i opremi skro-
mno izdanje,. no uprkos skromnom
obimu i opremi, po sadržaju je, isto
kao i ostali pamfleti iz ove serije, mno-
go vrednije delo od mnogih većih i
bolje opremljenih knjiga. Ono čime se
Goetic Divination bavi jeste divinacija
u kontekstu rada sa duhovima. Prvi
način divinacije koji Kent objašnjava
jeste upotreba viska, pri čemu je pri-
dodata veoma lepa i funkcionalna tab-
la za ovu divinaciju, sa dovoljno me-
sta da se u njenu sredinu može staviti
sigil duha. Ono što je jedan od kvalite-
ta ovog teksta jeste to što Kent meto-
de stavlja u istorijski kontekst, dakle
da primere gde i kako je korištena i
koje je božanstvo bilo patron ove ope-
racje. U ovom slučaju on povlači trag
ovog prognoziranja do drevne Grčke i
Rima, pri čemu božansku silu iza ove
operacije identifkuje kao Apolonovu.
Takodje, ono što je veoma dobro jeste
to što Kent navodi i svoja praktična
iskustva u kontaktirtanju duhova na
ovaj način.
Sledeći način divinacije je upotrebom
kostiju, koji je kasnije, kako ga Kent
ovde i prezentuje, zamenjen običnim
šestostranim kockicama. Konačno,
treći način koji Kent ovde prezentuje
jeste takozvana hidromantja i ova di-
vinacija se odnosi na gledanje u posu-
du sa vodom da bi se izazvale vizije a
uključuje proceduru sličnu onoj koja
se koristi za zazivanje duhova. Kent je
definitivno iskusan ceremonijalni mag
i njegove napomene su od veoma
velike praktične vrednosti.
Ovo je tekst nekoga ko zna, na osnovu
vlastitog iskustva, o čemu priča, neko-
ga ko pri tome veoma dobro ume da
izbegne zabunu u tome što prezentuje
oko toga šta je njegova interpretacija,
a šta je autentični i tradicionalni deo
magijske procedure. Definitivno nas-
lov koji bi svaki ceremonijalni mag
trebalo da ima u svojoj biblioteci.Tarot Talismans: Invoke the Angels of the
Tarot (autori: Sandra Tabatha Cicero
& Chic Cicero 312 strana, 2006.
godina; izdavač: Llewellyn Publications,
USA)Ova knjiga na veoma postepen način
uvodi čitaoca, u veoma ozbiljnu ma-
teriju primene Tarot karata u konstru-
isanju talismanskih rituala. Prvo je
objašnjeno šta su talismani, uloga an-
djela u magiji, magijska etika, da bi se
zatim prešlo na samo pravljenje talis-
mana.
Knjiga obiluje brojnim praktičnim
magijskim tehnikama počev od onih
osnovnih, pa do malo naprednijih te-
nika tipa recimo oblikovanja telesmat-
skih formi Andjela. Cela ideja na kojoj
Okultna revija broj 1
206
se ova knjiga zasniva jeste da se 72
Božija imena mogu povezati sa 72 de-
kana zodijaka i 36 malih kartata Taro-
ta od 2-10. Tako svakoj karti odgova-
raju po dva Andjela dekana zodijaka.
Svaki od tih andjela ima svoju fu-
nkciju, tj svrhu zbog koje se može
prizvati da nam pomogne.
Tarot Talismans je veoma dobra knjiga
koja bi trebalo da bude deo biblioteke
svakog okultiste. Ali ako vas Tarot in-
teresuje samo kao sredstvo proricanja,
onda ne najbolje da ovu knjigu jed-
nostavno zaobidjete.Gnosticism, New Light on the Ancient
Tradition of Inner Knowing (autor
Stephan A. Hoeller, 272 strane, 2002.
godina; izdavač: Quest Books, USA)Stefana Helera mnogi smatraju
predvodnikom gnosticizma u svetu,
oko čega mogu postojati različita mi-
šljenja, no oko toga da je ovo knjiga
jedan od najboljih uvoda u gnostici-
zam, nema puno sporenja. Zanim-
ljivo da ju je Heler napisao nepunih
20 godina nakon što je objavio svoje
majstorsko delo o gnosticizmu Karla
Gustava Junga i njegovih Sedam pro-
povedi za mrtve. Stoga Helera treba či-
tati obrnuto onom redosledu kojim je
izdavao knjige i trebalo bi početi sa
ovom knjigom, nastaviti sa knjigom
Freedom: Alchemy for a Voluntary So-
ciety koja se bavi filosofskim osnova-
ma socijalne slobode, pa tek posle to-
ga preći na dve njegove najbolje knj-
ige, ali i najteže za čitanje (Jung and the
Lost Gospels: Insights into the Dead Sea
Scrolls and the Nag Hammadi Library &
The Gnostic Jung and the Seven Sermons
to the Dead).
Ova knjga onima koji nisu upoznati
sa modernim gnosticizmom daje
sasvim dovoljno informacija o istoriji
gnosticizma, njegovim verovanjima,
mitovima, obredima, učiteljima i os-
talim specifičnostima, veoma vešto
rasporedjeno i prezentovano, za so-
lidno razumevanje materije. Ilustro-
vana je, dobro probranim i veoma ko-
risnim za bolje razumevanje materije,
fotografijama i crtežima, a da bi se
čitaocu olakšalo razumevanje uklju-
čuje i kratak rečnik termina, što je
veoma dobra praksa kada su u pitanju
knjige za početnike, te spisak pre-
poručene literature za dalje prou-
čavanje korisno podeljen po kategori-
jama (uvodne knjige, napredne i sl).
Ono što je sigurno je to da nakon ove
knjige čitalac definitivno može steći
predstavu o tome šta savremeni
gnosticizam jeste.Carnal Alchemy: A Sado-Magical
Exploration of Pleasure, Pain, and Self-
Transformation (autori Crystal Dawn &
Stephen Flowers, 86 strana, 2001.
godina; izdavač: Runa-Raven Press,
USA)Stefan Flavers, mnogima poznatiji kao
Edred Torson što je ime pod kojim je
objavio više knjiga o runama, ovoga
puta pomerio je do sada postavljene
granice i obradio primenu sado-
mazohizma u seksualnoj magiji.
Stefan Flavers je jedan od vodećih
članova američke organizacije koja
deluje pod imenom Temple of Set, a u
kojoj nosi stepen Ipsisimus. Materijal u
ovoj knjizi je u velikoj meri produkt
eksperimentalnog rada njegovog vla-
stitog Reda u okviru Temple of Set, a
koji je nosio ime The Order of
Triskelion, i čija struktura i filosofija su
date u dodatku na kraju knjige. Fla-
vers najpre daje kratku istoriju seksu-
alne magije i upotrebe sadomazo-
hizma u njoj, pri čemu veoma inteli-
gentno upućuje na Krolijeve dnevnike
iz 1920. gde je on kao mazohistički
sado-šaman bio submisivan Skerletnoj
Ženi i tako i Boginji Babalon, da bi
zatim u ostale dve trećine knjige dao
teoriju sado-šamanizma i neke veoma
praktične napomene kako to raditi
Ako bi se trebalo sažeti, knjiga donosi
veoma jednostavnu tajnu Inicijacije, a
ona je da ako neko želi da vrši uticaj
na objektivni svet, onda uzima do-
minantnu ulogu. A ako želi da radi na
sebi, onda preuzima pasivnu ulogu.
Sve u svemu veoma dobra knjiga koja
daje veoma dobar uvod, ali i prak-
tične upute, za jedan veoma neis-
tražen segment seksualne magije, tako
da se preporučuje radoznalima i hrab-
rima.


Pomba Gira and the Quimbanda of
Mbumba Nzila (autor: Nicholaj de
Mattos Frivold, 206 strane, 2011.
godina; izdavač: Scarlet Imprint, UK)Nikolaj de Matos Frisvold je po
mnogima jedan od najzanimljivijh
autora okultne literature današnice.
Pomba Đira je njegova najnovija knji-
ga, opet u izdanju Scarlet Imprint, ko-
ja se bavi ovim veoma zanimljivim
južnoameričkim kultom takozvanih
Okultna revija broj 1
207
Đavoljih naložnica, odnosno bludnica
pakla.
Način pristupa duhovima, koji on u
knjizi objašnjava, veoma je zanimljiv,
jer odstupa od konzumerističkog
shvatanja takvog rada i bazira se na
tome da nam duhovi mogu pomoći
da sazrimo i bolje sagledamo svet oko
nas, ako im to dozvolimo. Frisvold
tako demaskira mit o Naložnicama i iza
njega otkriva model Kraljica i ok-
rutnih i blagih u svojoj mudrosti, baš
onako kakva Istina kao metafizička
kategorija i jeste. Pomba Đira je teška
knjiga koja otkriva primalnu prirodu
ovih bića i njenu povezanost sa
ženama, prilično izvan okvira muškog
“linearnog” razmišljanja. Pomba Đire
su Mudrost iskovana u vatrama
pakla, raskršće između obsesije,
intoksinacije, ljubavi i smrti. Ona su
promena i izvor snage, naročito za
žene. Dobra objašnjenja, zanimljivi
rituali i odlične ilustracije čine ovu
knjigu još jednim naslovom koji se
mora naći na policama ne samo
svakog izbiljnog okultiste, već i onih
akademskih kategorija kao što su
antropolozi, sociolozi, pa čak i
psiholozi.Daoist Exorcism: Encounters With
Sorcerers, Ghosts, Spirits and Demons
(autor: Jerry A. Johnson, 404 strane,
2011. godina; izdavač: Temple of
Celestial Cloud, USA)

Za one koji su sa taoizmom upoznati
samo preko knjiga o tai či čuanu i či
kungu, te iz čitanja ovde dostupnih
knjiga Mantak Čia koje su uglavnom
prilagodjene zapadnim čitaocima,
knjige Džeri Džonsona će verovatno
biti ne samo iznenadjenje, već za neke
verovatno i kulturni šok. U pitanju je
potpuno novi magičan svet kineskih
demona i besmrtnika, simptoma nji-
hovog uticaja, te preventivnih mera
kako da se neko zaštiti ili oslobodi
neželjenog uticaja. Knjiga je obilato
ilustrovana i pruža veoma lep prikaz
kineskih verovanja o topografiji du-
hovnih područja, palata u paklu i nji-
hovih vladara, kineskih škola magije i
razlika izmedju nekoliko vrsta crnih
magova. Knjiga donosi i brojne prak-
tične tehnike, pri čemu je fascinantno
koliko su neke od njih slične tehni-
kama zapadnog okultizma, naročito
onima magije haosa. Recimo kreira-
nje veštačkih elementala, je bolje i
korisnije objašnjeno nego što se to
može videti u brojnim knjigama i tek-
stovima o magiji haosa. Praktično
skoro sve iz ove knjige iole iskusan
mag može da iskoristi, od upotrebe
životinjskih maski u obredima, preko
biljnih kupki za odbranu od napada,
pa do upotrebe sveća kako bi se ener-
gija magijskog napada transformisala.
Sa druge strane oni koji se već bave či
kungom u ovoj knjizi naći će primere
upotrebe čija o kojoj se na netu i po
drugim knjigama ne mogu naći
informacije.Freemasonry and Ritual Work: The
Misraim Service (autor Rudolf Šteiner,
568 strana, 2007. godina; izdavač:
Steinerbooks, USA)


Dugo vremena se spekulisalo o
vezama izmedju Rudolfa Štajnera i
Teodora Rojsa, te o Štajnerovom
članstvu u Ordo Templi Orientisu. To
je tema koja je kod ovdašnjih teozofa
izazivala veoma negativne reakcije i
negacije, no sa pojavom ove knjige
možemo reči da je ta priča potpuno
demistifikovana .
Rudolf Štajner je, naime, od Teodora
Rojsa bio dobio ovlaštenje da vodi
nemački ogranak Reda drevnih tem-
plarskih slobodnih zidara obreda Memfi-
sa i Mizraima pod nazivom Mystica
Aeterna. Knjiga donosi i faksimil do-
kumenta koji to dokazuje, skupa sa
fascinantnom pričom o inkorporiranju
ezoterične masonerije u antropozof-
sko društvo u vidu takozvane “kogni-
tivne ritualne sekcije”, odnosno Miz-
raim službe kako je to Štajner bio naz-
vao. Kuriozitet je, recimo, da revidi-
ranje stepena Memfis Mizraima na de-
set stepeni, kao se to danas recimo
daje u okviru Ordo Templi Orientisa,
nije ni Rojsova, ni Krolijeva ideja, već
je to pre njih, a oni od njega to usvo-
jili, uradio baš Rudolf Štajner. Po ne-
kim indicijama, iako to antropozofi
danas izbegavaju da priznaju, ovaj
ritualno-inicijacijski aspekt antropo-
zofskog društva još uvek funkcioniše
u Švedskoj, a verovatno i u još nekim
drugim državama. Ono što je zanim-
ljivo je to da je Štajner smatrao da je
slobodno zidarstvo zapravo izdalo
misterijske škole prošlosti i da to što
on radi nije masonerija, te da je zato i
usvojio novo ime Mizraim služba. Po
njemu je Mizraim služba bila poznata
još u drevnom Egiptu, a predstavljao
je kreaciju učenika Svetog Petra koju
je on sačinio zajedno sa jednim od
posvećenikom drevne egipatske mud-
rosti. Ovu knjigu je dobro čitati skupa
sa Štajnerovom knjigom Legenda o hra-
mu (ovde izašla u izdanju Worta, 2002
godine, a još uvek dostupna po ceni
od 600 din), jer tada postaje jasno da
Štajner, iako sam nije ni bio niti se
osećao kao slobodni zidar, zapravo ni-
kad nije ni odstupio od linije koja vodi
do Kaina, kao prvog „graditelja“ za
razliku od Avelja koji je bio prvi
„sveštenik“, tako da je zapravo bio
veoma uskladjen sa masonskim
tokom i pričom o Tubal-Kainu. Ova
knjiga donosi jako puno materijala,
Štajnerovih lekcija vezanih za stepene,
dijagrame rasporeda u hramu tokom
inicijacija, pa čak i same tekstove
inicijacija uključujući i reči stepena i
njihove lozinke. Jednostavno rečeno
fascinantan materijal o Štajnerovom
vidjenju ezoterične masonerije, što
ovu knjigu čini pravim biserom
ezoterične literature.Okultna revija broj 1
208
The Way of Mystery , Magick, Mysticism
and Self-Transcendence (autor Nema,
240 strana, 2003 godina, Llewellyn
Publications, St Paul, USA).Knjiga istaknute američke okul-
tistkinje i mistika, Neme, o putu
misterije, predstavlja redak dragulj u
moru okultne i mistične literature.
Objavljena je 2003. godine pod
naslovom Put misterije (The Way of
Mystery), u izdanju renomiranog
američkog izdavača Llevellyn Publi-
cations.
Nema, odnosno Soror Nema, važi za
jednu od eminentnih savremenih
duhovnih učitelja, tragalaca i origina-
lnih istraživača i praktičara magike i
misticizma. Put misterije predstavlja
sublimat Neminog višegodišnjeg pre-
danog istraživanja i rada u oblasti
magike i misticizma, krunisan stvara-
njem jedinstvenog mistično-magičkog
sistema. No, ova Nemina knjiga nije
pisana kao neka filosofska rasprava ili
istorijski traktat. Ona predstavlja sažet
vodič za putovanje po mističnim sfe-
rama, dajući iscrpna teorijska objaš-
njenja bitnih elemenata miterijskog
traganja, ali i konkretne praktične
instrukcije za samostalan, individu-
alni ili grupni, rad.
Knjiga Put misterije daje osvrt na neke
značajnije elemente Nemine Maat ma-
gike, objašnjavajući, između ostalog,
osnove magike, kabale, proricanja,
mantri, astralnih radova, simbolizma i
sigila. Nema se u svojoj knjizi i bavi
pitajima koja zadiru u prirodu i
filosofiju okultne, mistične i mitološke
ravni stvarnosti. Ona razmatra sušti-
nska pitanja duhovnog napredovanja
na Stazi, dajući uporedni prikaz razli-
čitih sistema i tradicija (joga, magika,
zen, šamanizam, vudu, vika, taoizami
dr.) i nalazeći zajedničku nit. Teme
kao što su: prosvetljenje, duhovno
napredovanje, samospoznaja, sopstvo,
To, znanje, stvarnost, mikro i makro-
kosmos, rituali, meditacija, molitva, i
drugi, prožimaju knjigu i čine je svoje-
vrsnim leksikonom uporedne ezoteri-
čne teorije i prakse Zapada i Istoka.
Knjiga je zgodno strukturisana u
poglavlja, koja imaju formu kraćih
predavanja, iza kojih slede praktične
vežbe – praktikumi. Delo upotpunjuju
dodaci, koji sadrže Neminu mističnu
objavu, primljenu od strane više inte-
ligencije N’aton – Liber Pennae Prae-
numbra i Nemin komentar, kao i kra-
tak rečnik značajnijih pojmova i izra-
za.
Autorka iscrtava detaljnu mapu koja
nas vodi do skrivenih riznica ezote-
ričnog znanja, ne bežeći od „teških“
tema misticizma i magike. Za Nemu
ne postoji zabranjena ili nepoznata
teritorija. Ona sa lakoćom iskusnog
adepta vlada pojmovima i oblastima
magike i misticizma, šireći naše hori-
zonte znanja, ali i preispitujući neke
ustaljene predstave i predrasude.
Pred nama je jedna od retkih knjiga iz
oblasti ezoterije koja objašnjava i
odgoneta i najmračnije kutke lavirinta
mikro i makrokosmosa.
Nema nas, s druge strane, uvodi u
svoj originalni sistem okultno-
mističkog samorazvoja, nazvan Maat
magika (Maat Magick), služeći se po-
sebnim rečnikom i terminima speci-
fičnim za taj sistem. Maat magika je
izrasla iz Neminog višedecenijskog
teorijskog i praktičnog bavljenja magi-
kom, i njenih vlastitih uvida i spoz-
naja.
Nema piše elegantnim, čistim i jed-
nostavnim stilom, slikajući veličan-
stveni put traganja i razumevanja
onostranog. Nema vlada jezikom sim-
bola i ume da nam predoči, jezgrovito
i precizno, kako samo ona ume, sušti-
nu svog iskustva i pogleda na svet.
Teorijska objašnjenja su jasna i preciz-
na, u onoj meri u kojoj je to moguće u
ovoj oblasti. Ona se služi i metafo-
rama, nalazi uspešna poređenja sa
aktuelnim naučnim prodorima, često
provocira i nagoni čitaoca na preispi-
tivanje svojih stavova i mišljenja.
Osobenost Neminog stila je to što čes-
to postavlja pitanje: „zašto?“, težeći da
prodre iza forme stvarnosti i terajući
nas da potražimo odgovor. Ona se ne
ustručava da progovara o svojim sop-
stvenim iskustvima na Stazi.
Možemo zaključiti da je Put misterija
izvrstan udžbenik iz magike, mist-
icizma i srodnih oblasti, pisan znala-
čkim perom proverenog majstora, ko-
ja može koristiti kako početnicima ta-
ko i naprednim studentima ezoterič-
nog

napisao: AlteonVisual Magick; a manual of freestyle
shamanism (autor: Jan Fries, 192
strane, 2000. godina; izdavač:
Mandrake of Oxford, UK)Tržište je danas prepuno knjiga o
okultizmu, ali, na žalost, bar 90% tih
knjiga pišu autori koji prepisuju jedni
od drugih bez da imaju i malo is-
kustva, ili da suštinski znaju o čemu
pričaju. Jan Fris definitivno ne spada
u tu kategoriju. Ovo je veoma prak-
tična knjiga, izvan dogmatskih okvira
i sa podnaslovom praktični vodič za
sigile, trans i tehnike vizuelizacije, tako
da je potpuno logično da je postala
jedan od omiljenih naslova inteli-
gentnijih magičara haosa. Medjutim,
izvesno je da Jan Fris nije ovo pisao za
magičare haosa, niti kao knjigu te
tematike. On sebe smatra neo-
telemitom i blizak je takozvanim
maatijanskim grupama, Soror Nema
mu je uostalom i napisala predgovor
za ovu knjigu, kao i tifonijanskoj struji
Ordo Templi Orientisa koju je pred-
vodio pokojni Kenneth Grant.
Knjigu otvara poglavlje o sigilima,
sasvim sigurno jedan od najboljih
tekstova o toj temi koji se mogu naći.
Ostin Osman Sper, taoizam, automat-
sko crtanje i jednostavne praktične ve-
žbe… sve je to ovde jednostavno i od-
lično prezentovano. Nakon toga Fries
prelazi na . imaginaciju, astralnu pro-
jekciju i snove, naravno to obradjuje
Okultna revija broj 1
209
na ništa manje uspešan i zanimljiv
način. I sve čega se kasnije dotiče da-
je veoma inventivno, inspirativno i
originalno. Neko želi da radi sa duho-
vima prirode? Poglavlje koje je Fris
posvetio toj temi je više nego prak-
tično upotrebljivo, baš kao i sve ostalo
u ovoj knjizi. Uz svaku temu idu i
praktične vežbe, kao i prigodne ilu-
stracije koje je uradio sam Fries. Ova
knjiga je najbolji primer onoga što bi
paganizam, ili recimo Telema, trebalo
da budu. A to je jedna živa, pulsi-
rajuća i evoluirajuća tradicija koja ne
beži od improvizacije i adaptacije, a
sve to kako bi se postigao potrebni
rezultat. Jan Fris je bez ikakvog
pogovora Majstor i ovo je knjiga koju
nipošto ne bi trebalo zaobići.Palo Mayombe, The Garden of Blood and
Bones (autor: Nicholaj de Mattos
Frivold, 225 strana, 2011. godina;
izdavač: Scarlet Imprint, UK)Palo majombe je magijski sistem
nekromantije poreklom iz afričke dr-
žave Kongo o kojem postoji jako malo
knjiga na engleskom, a one koje pos-
toje su ili senzacionalističke, ili uglav-
nom netačne, tako da je ova knjiga
pravo osveženje za sve zaintere-
sovane za afro-karibske sinkretičke
magijske i religijske sisteme. Knjiga
nije praktični priručnik tipa “uradi
sam”, sam autor insistira na tome da
se u Palo majombe ulazi inicijacijom i
obukom kod iskusnog palerosa, već
je sasvim ozbiljna antropološka studi-
ja iz koje će iskusan praktičar može
izvući puno korisnih informacija za
rad. No ono što je zanimljivo je to da
autor sem informacija o Palo majom-
beu iz prve ruke daje i paralele sa
nekromantijskim sistemima različitih
kultura, od nordijaca do grčkog prizi-
vanja u statue koje potom ožive. Deo
o palo botanici i biljkama koje se u
njemu koriste je takodje veoma dobar
i informativan, a poglavlje nazvano
vititi (videti) posvećeno proricanju
nam otkriva čudesan svet korištenja
kokosa da bi se saznala budućnost,
odnosno školjki koje se koriste i u
santeriji, samo je njihov broj u palou
redukovan na devet. Knjigu zatvara
Misa Espiritual, odnosno duhovna
misa koja je deo Palo Cruzadoa, tj me-
šanog paloa i spiritizma čiji su ko-
reni u radu poznatog francuskog spi-
ritualiste Alena Kardeka
Sve u svemu knjiga koja će biti za-
pamćena kao klasik magijske lite-
rature. Scarlet Imprint je izdavač koji
knjige tretira kao talismane, tako da je
ovo izdanje skupo i luksuzno oprem-
ljeno, no za one koji bi da je kupe pos-
toji opcija izdanja sa mekim koricama
koje košta 16 britanskih funti.Becoming Magick: New & Revised
Magicks for the New Aeon (autor David
Rankine, 196 strana, 2004. godina;
izdavač: Mandrake, Oxford, UK)
Becoming Magick je knjiga koja se u
dobroj meri sastoji od tekstova koji su,
u celini ili samo delom, već objavljeni
u Chaos International magazinu. U
uvodu možemo pročitati da autor u
knjizi predočava elemente svog vlas-
titog sistema koji je razvio i koji daje
na uvid čitaocima tako da i da oni,
ako to žele, mogu da ih inkorporiraju
u svoj vlastiti skup praksi. Dalje mo-
žemo pročitati da autor nema puno
simpatija za ono što on naziva meha-
ničkim sledjenjem praksi onako kako
ih je ostavio Krouli. Dakle u startu jas-
no definisan stav i to je pošteno.
Sama knjiga je veoma praktična, uz
svega par neophodnih poglavlja sa
teoretisanjima. Prva praksa sa kojom
se srećemo u knjizi je ritualno ot-
varanje koje se sastoji od dela orfičke
himne, izgovoreno na grčkom, te
mudri elemenata očigledno zas-
novanih na simbolima za elemente na
koje se odnose. Sledeće poglavlje uvo-
di koncept Devet Kapija i Magijske
Sfere, pri čemu su date samo plane-
tarne korespondencije za strane sveta,
te za prvu Kapiju kala mantra, ali ne i
za šta bi i kako čitalac to mogao i da
koristi. U sličnom maniru autor
nastavlja i u drugim poglavljima gde
daje tehnike za grupna mantranja,
kombinovanje mantra sa magjskim
kvadratma (veoma često zasnovano
na njegovoj ličnoj mantri KiaLia-
MiaNiaSia), trans-uranijanske magij-
ske kvadrate, svoje vidjenje takozva-
nih 16 kala, što je pojam koji se sreće u
indjskoj tantri, ali je u velikoj meri pri-
sutan i u knjigama Keneta Granta itd.
Naročito je interesantan autorov po-
kušaj da napravi svoju vlastitu ana-
lizu takozvane Ključne Reči, kao i
takozvana Nova engleska gematrija,
koju je on napravio i nazvao Prosta
Kabala, što nije usamljen pokušaj
budući da su i mnogi drugi radili na
tome (Viljem Grej, Linda Falorio,
Majkl Bertio, Stiv Vilson…). Šta više
to je u poslednje vreme postala čak
moda da mnogi pokušavaju da
razviju englesku gematriju uglavnom
zasnovanu na Liber Al vel Legis.
Rankin je pošao od jednostavne
činjenice da engleski alphabet ima 26
slova, što je i broj prostih brojeva od 1
do 100. Samo je upario slova engles-
kog alfabeta i proste brojeve i to je
dalo prilično zanimljive rezultate.
Očigledno je da autor nije želeo da
tehnike koje je razvio predstavi u vidu
dogme, već da omogući ljudima da ih
primene bez njegovog uticaja na ideju
kako i kakav bi rezultat to trebalo da
donese. Oni koji su zainteresovani za
“staru školu” okultizma verovatno u
ovoj knjizi neće naći puno toga što bi
im bilo od praktične koristi. Ovo je
najpre knjiga o magiji haosa, jedna od
boljih i originalnijih na tu temu mora
se priznati, tako da od nje najviše
Okultna revija broj 1
210
koristi mogu imati okultisti slobod-
nog stila, naročito oni malo više zain-
teresovani za Telemu i ako neko spa-
da u takvu, ili sličnu, kategoriju vredi
je kupiti.

Elolagap, The Spirit of the Waters (autor
Jake Stratton-Kent, 28 strana, 2009.
godina; izdavač: Hadean Press, UK)Za razliku od ostalih pamfleta iz
Vodiči za podzemni svet serijala Elola-
gap, The Spirit of the Waters je obimniji
za četiri strane i tematski je najspeci-
fičniji i „najstručniji“ budući da se
bavi jednim odredjenim duhom,
Elelogapom, koji vlada svim stvarima
povezanim sa vodom. Sem vrednih
teoretskih i praktičnih informacija
vezanih za rad sa ovim duhom, tu su i
poglavlja koja se bave vrstama ma-
gijske vode, magijskim informacijama
vezanim za vodu i elementalima vode
uopšteno. Kent tu ne samo da daje
praktične savete koja voda (kišnica,
izvorska, rečna odnosno morska), se
koristi za koju svrhu, već daje i
objašnjenje zašto se to tako radi.
Deo koji govori o upotrebi vode za
Gnozu i Iluminciju je veoma
zanimljiv, ali i ne previše razradjen i
informativan. Pre je u pitanju nago-
veštaj nekih mogućnosti i ideja sa ti-
me povezanih. Kad je već reč o Ilumi-
naciji. u svom eseju o Goeciji objavlje-
nom u zborniku Devoted (Scarler Imp-
rint, 2008) Kent otvara jednu sasvm
drugu temu, po kojoj njegovi svakod-
nevni kontakti sa duhom Scirlinom iz
Verum grimoara imaju sličnosti sa
kontaktima sa Svetim Andjelom Ču-
varom u drugim transcendentanim
sistemima. Zanimljiva napomena, ali
na žalost ta ideja je ostala nerazja-
djena, tako da to otvara mnogo više
pitanja nego što daje ikakav odgovor.
Pamflet se završava poglavljem koje
govori o elemetalima vode. Prilično
istorijski pogled na elementale vode,
vredan u onom smislu u kojem ih
stavlja u jedan antički kontekst
Haldejskog proroćišta Zoroastera, ili
pak Orfičkih himni. Ovo nije previše
praktično poglavlje, već se vše bavi
imenima vodenih elementala u raz-
nim mitologijama, sa naglaskom na
onu grčku. Naročito je zanimljivo
povlačenje paralela izmedju Elola-
gapa i Eleletha iz gnostičke mitologije,
šta više Kent iznosi tvrdnju da i
jednom i drugom ime potiče od istog
korena.
Ovo je defnitivno veoma dobro štivo
za svakog ritualnog magičara i možda
najbolji pamflet u celoj seriji. Stoga
sve preporuke da se ovaj naslov uvrsti
u ličnu magijsku biblioteku.Beyond the Broomstick (autor Morgana
Sythove, 118 strana, 2010, izdavač:
Whyte Tracks, Danska)Ova knjiga donosi sakupljene članke o
Viki koje je Morgana pisala za pagan-
ski magazin Wiccan Rede. Morgana je
Britanka koja je sredinom sedamde-
setih prešla da živi u Holandiju i sa
sobom tamo donela gardnerovsko
veštičarsvo, te tako bila prva osoba
koja je Vik iz Britanije prenela u
Evropu. Tekstovi su joj bili prilago-
đeni toj potrebi. Informisanje šta je to
Vila i davanje informacija o osnovnim
principima i o tome kako to izgleda u
praksi. Trideset godina nakon toga ti
tekstovi, sabrani u ovu knjigu, nisu
samo zanimljivi kao svedoćanstvo o
istoriji kontinentalnog razvoja Vike,
već su i danas sveži, informativni i
inspirativni. Mala zamerka može da
se uputi na prilično sitan font. Opre-
ma knjige, po pitanju ilustracija, delu-
je malo „retro“, ali baš to daje knjizi
poseban šarm koji odiše entuzijaz-
mom vremena u kojem su tekstovi
nastajali. Knjiga objašnjava osnovne
koncepte Vike, polarnost, trostruku
Boginju, Boga, četiri elementa, a na
kraju daje preporučenu literaturu za
one koji bi želeli da se detaljnije
informišu. Definitivno prporučljiva
knjiga za one koje interesuje šta je
Vika, a ne znaju puno o njoj. Knjiga je
prevedena i na španski, madjaski i
danski, a očekuje se u daljoj perspek-
tivi i objavljivanje i na srpskom tako
da će biti dostupna i čitaocima na
ovom području, što će u velikoj meri
kvalitetno obogatiti ponudu knjiga
ovakve vrste na jezicima regiona.The Temple of High Magic: Hermetic
Initiations in the Western Mystery
Tradition (autor: Ina Cüsters-van Ber-
gen, 400 strana, 2010 godina, Destiny
Books, Canada)Ina Kasters je, pre nego što je
osnovala Hermetic Order of the Temple
of Starlight, bila evropski koordinator
Servants of Light, okultne organizacije
koja vuče korene od Zlatne Zore.
Ono što je u ovoj knjizi prezentovano
se u velikoj meri i naslanja na to
nasleđe, pri čemu ova knjiga nije
samo uvod u Zapadnu misterijsku
tradiciju, prilično dobro urađen mora
Okultna revija broj 1
211
se priznati, već je naravno i prezen-
tacija Ininog Reda. Ono što je oči-
gledno, a što i ne čudi budući da je
Ina trenirana u Servants of Light, jeste
to da ona prilično koristi vođene
meditacije koje su kao tehnologija
veoma karakteristične za Servants of
Light i čije primere ona obilato daje u
knjizi. Način na koji prezentuje ma-
teriju je zanimljiv i veoma primeren
21. veku, tako da je ovo sveža i veo-
ma korisna knjiga napisana primere-
no sadašnjem trenutku, ali koju bi
trebalo čitati između redova i pore-
diti sa onim što je dato u drugim knji-
gama iz tradicije na koju se naslanja i
tada se od nje može izvući najviše..


Children of Cain (autor Michael Howa-
rd, 344 strane, 2011. godina; izdavač:
Three Hands Press, USA)Tradicionalo veštičarstvo, a to su sve
one grupe koje su postojale i radile
pre 1939. kada je po legendi Džerald
Gardner iniciran u New Forest koven,
danas je definitivno jedan od naj-
kontroverznijih delova moderne ma-
gijske i veštičije scene. Zato se izlazak
ove knjige očekivao sa velikom paž-
njom, pogotovo stoga jer je Majkl
Hauard, kao urednik magazine The
Cauldron, imao brojne kontakte sa ra-
znim grupama i pojedincima koji pre-
tenduju na praktikovanje tradicional-
nog veštičarstva.
Knjiga je ispunjena sa dosta anegdota
i informacija dobijenih od raznih ljudi
iz prve ruke, ali je i činjenica da joj
povremeno manjka doza naučnog
argumentovanja i nepristrasnosti.
Ono što je zanimljivo je to da se kroz
britansku priču o tradicionalnom veš-
tičarstvu stalno provlači nikad do-
voljno i zadovoljavajuće adekvatno
elaborirana veza sa masonerijom, koja
navodno doseže sve do Kaina. Ezo-
terično tumačenje te priče po kojem je
Kain u stvari plod veze Eve i Sama-
ela/Lucifera, a ne Adama i Eve, jeste
interesantno, ali za razliku od drugih
priča u svetu gde znamo kako je do-
lazilo do sinkretizama između maso-
nerije i tradicionalnih religija i kul-
tova, ovde je još na nivou legende. Na
taj način Children of Cain, a da se
primetiti da i samo ime knjige ukazuje
na takvu vezu sa judeo-hrišćanskim
mitom, priču o tadicionalnom vešti-
čarstu još uvek zadržava na jednom
mitskom nivou. U tom smislu ovoj
knjizi u dobroj meri nedostaje jedan
“akademski” ton, no ako je prihva-
timo kao magijsku knjigu, a ne suvo-
parnu istorijsku lekciju, onda ova
knjiga veoma plastično uvodi u jedan
svet, fiktivan, koji je na granici onoga
što prihvatamo kao normalno i onoga
što podvodimo pod nadnormalno. No
i uprkos bilo bi dobro da se pojavi još
neki naslov koji bi ovu materiju u
jednom akademskom smislu temelj-
no i argumentovano istražio.Magical Herbalism (autor; Scott Cunn-
ingham, 265 strana, 2001. godina, iz-
davač: Llewellyn Publications, USA)Magical Herbalism je knjiga čiji je
ukupni tiraž odavno premašio sto
hiljada primeraka,.što je ogroman broj
za knjigu o magiji i veštičarstvu. Ka-
ninghem piše veoma jednostavnim
stilom, usudimo se reći čak banalnim
zbog čega je većina njegovih knjiga u
stvari pomalo odbojna i privlačna ug-
lavnom ne previše sofisticiranoj i oz-
biljnoj publici što ga čini prilično po-
pulističkim autorom.
Večinu poglavlja razdvajaju ilustracije
Robina Vuda, nekima možda pozna-
tijeg kao autora istoimenog tarot špila
koji je u stvar paganska verzja Rajder-
Vejtovog Tarota. Tematski su naravno
prilagodjene sadržajima poglavlja i to
je vizuelno veoma efikasno izvedeno
grafičko rešenje.
Ova se knjiga bavi vikanskim pri-
stupom magiji bilja. Sama posvećiva-
nja pribora su prilično simplifi-
kovana, što je standardni Kaninghe-
mov stil. Problem sa Kaninghemom je
u tome što on nigde ne navodi izvore
koje je koristio, kao ni to šta je njegov
lični doprinos. Recimo, ritualni način
skupljanja bilja ovde predočen veoma
je zanimljiv, ali slična ritualna praksa
se može naći u nekim antropološkim
radovima o američkim Indijancima
što navodi na činjenicu da je Kaning-
hem jednostavno adaptirao u Viku
neke njihove ritualne tehnike.
Magical Herbalism je knjiga koju bi oni
koji su zainteresovani za Viku oba-
vezno trebalo da uvrste u svoju biblio-
teku, a i oni koji nisu ne bi bilo naod-
met da je pročitaju.Coruscatio: The Magical Cactus Voice
(autor; Frater Shiva, 184 strane, 2011.
godina, izdavač: Desert Star Temple,
USA)Frater Šiva je doktor orijentalne
medicine i instruktor borilačkih vešti-
na. Široj okultnoj javnosti postao je
Okultna revija broj 1
212
poznat po svojoj prethodnoj knjizi,
Inside Solar Lodge Outside the Law True
Tales of Initiation and High Adventure
(The Teitan Press, 2007). U njoj je opi-
sao, kao jedan od njenih bivših vode-
ćih članova, istoriju Solarne Lože, kon-
troverzne kalifornijske okultne grupe
poznate po skandalima i hapšenjima
zbog kriminalnih dela, u vreme izme-
đu Germerove smrti i ponovnog oživ-
ljavanja kalifatskog OTO.
Ova kniga govori o magijskoj upo-
trebi psihodelika, a puno ime joj je Se-
pher Nesek Magi Qaqtvs Qol vel Corus-
catio, sub figurâ CMXXXIV: "The Book
of Libation - The Magical Cactus Voice.
Posvećena je Krolijevom spisu koji se
zvao The Cactus - Liber CMXXXIV –
934 i za koji nije poznato da postoji i
jedna njegova sačuvana kopija.
Frater Šiva je i neko ko je imao pris-
tup originalnim Krolijevim papirima,
koje je Solarna Loža bila ukrala od
Germerove udovice, ali i neko ko je
autentični predstavnik psihodelične
kulture koja je cvetala u šezdesetim i
sedamdesetim u Kaliforniji. Ova
knjiga jeste produkt obe te kulture, i
okultne i psihodelične, što je jasno već
na samom početku gde on navodi
preporučljivu literaturu za dalje čita-
nje (Patanđali, Kroli, Haksli, Hofman,
Stanislav Grof, Timoti Liri, Kastaneda,
Ram Das, Alisa u zemlji čuda i Her-
bertove Dine). Ilustracije uz taj uvod
su naravno fenomenalne, naročito sli-
ka hapšenja Lirija i seljoberska frizura
jednog od agenata koji ga hapse. Dalja
poglavlja su klasifikovana po sefirama
Drveta Života, a u dodacima se obra-
djuju tibetanska i egipatska “knjiga
mrtvih”, kao i Danteova božanska
komedija, te njihove korelacije sa
psihodelicima.
Sve u svemu Frater Šiva je napisao
knjigu veoma laku za čitanje, ali isto-
vremeno ni malo površnu. Knjigu
koja priča ne samo o psihodelicima i
iskustvima raznim magičara sa njima,
već i o misticizmu i magici generalno.
Pitkost sa kojom je napisana može da
zavara. Ova knjiga je prilično inspi-
rativna i na drugo čitanje neke stvari
izgledaju malo drugačije i otvaraju ne-
ke nove uvide.. Ako i zanemarimo da
ova knjiga primarno govori o psih-
odelicima, u njoj se može naći puno
zanimljivih osvrta na različite prin-
cipe prisutne tokom puta, recimo
obrtanje polarnosti muško/žensko, je
nešto što neke škole magije i dan
danas tretiraju kao jednu od svojih
najvećih tajni. Tako da knjiga defini-
tivno dobija visoku ocenu i prepo-
ručuje se za čitanje.

Napisao: Frater HHH747


Prikaz knjige: XVI (zbornik, grupa
autora, 288 strane, 2010. godina;
izdavač: Scarlet Imprint, UK)Zapadna civilizacija je u krizi. Impe-
rije nastaju i nestaju, a jedino oko čega
se svi u ovom momentu mogu složiti
jeste to da se svet, kakav smo poz-
navali, menja u nešto oko čega teško
da možemo da napravimo konsenzus
na šta će ličiti. Različita mišljenja, veo-
ma često sasvim oprečna, na tu temu
ljudi verziranih u okultnome okup-
ljena su u ovom zborniku. Tako su
svoje priloge ovom zborniku između
ostalih dali Piter Grej, Džon Majkl
Grin, Remzi Djuks, Karl Abrahamson,
Raven Kaldera, Džejms Vaserman,
Piter Kerol, Kajl Fajt (koji je uradio i
veoma efektnu ilustraciju za naslovnu
stranu), Džulijan Vejn…
Zbornikom provejava jedan apoka-
liptični ton, uostalom sam naslov je
izabran po XVI Arkani tarota koja se
zove Kula i na kojoj je munja koja ruši
toranj – asocijacija na 9. IX i dve kule
koje su tada u Njujorku srušene je
očigledna. Knjiga donosi eseje koji nas
vode kroz lična iskustva rada uz ime-
na kao što su Kenet Grant i Majkl Ber-
tio (Kajl Fajt), pozive na samoorgani-
zovanje i uzimanje oružja u ruke
(Džejms Vaserman), “kvantumpan-
psihičkog-neopanteizam” paradigme
kao moguće opcije (Piter Kerol), meta-
programiranja budućnosti putem
umetnosti (Karl Abrahamson), radi-
kalno veštičarstvo na tragu Džeka
Parsonsa (Alkist Dimek) itd. Sve u
svemu najrazličitiji, često ne baš opti-
mističan, pogledi na momenat vreme-
na u kojem se nalazimo, na budućnost
i ono što možemo raditi kako bi ta
budućnost bila bolja, ma šta to zna-
čilo. Ova knjiga je, tako, veoma za-
nimljiv magijski, sociološki i estetski
zapis vremena u kojem živimo i razli-
čitosti doživljaja tog momenta od stra-
ne praktikanata nekoliko različitih ini-
cijacijskih struja. Sve u svemu još jed-
no fascinantno delo, naravno za one
inteligentnije koji su na Stazi.Recenzije DVD-a

A Rebirth of Old Religion DVD (Autor:
Raymond Buckland, Llewellyn
Publications, 2005, USA)Na ovom DVD-u se nalazi materijal
koji je Bakland 1989. izdao kao video
kasetu pod nazivom Witchcraft:
Yesterday and Today, takodje za
Llewellyn, uz dodatak scena sa
snimanja, Baklandove dopune priče o
Viki, foto galerije, Baklandove bio-
grafije i sl. Stari materijal očigledno
nije remasterovan ni naknadno obra-
djivan, već je po svermu sudeći direk-
tno sa video trake prebačen na DVD.
Novi materijal je naravno mnogo bo-
ljeg kvaliteta, pri čemu se mora priz-
nati da Bakland iako 20 godina stariji
impozantno izgleda dok priča u šumi
u svojoj crnoj odori obrubljenoj
zlatom.
DVD pruža sasvim solidan uvod u
teoriju i istoriju Vike, onako kako se
ona prezentuje u okviru garden-
rovskih, aleksandrijskih i Seax Wicca
kovena. Sem toga, DVD omogućuje je-
dinstvenu priliku da se vide i auten-
tični veštičiji rituali i pribor, što defi-
nitivno može biti korisno nekome ko
Okultna revija broj 1
213
se tek upoznaje sa ovom materijom i
ima puno nedoumica kako se stvari
izvode ili kako nešto izgleda. Dakle
ovaj DVD je informativan, inspirativa
i tehnički ne baš savršeno izveden, no
u svakom slučaju preporučljiv sva-
kome zaintetresovanom za Viku.
Instruktori Vike neće pogrešiti ako ga
stave na spisak preporučenog ma-
terijala za edukaciju, uz recimo
izvanredni dupli Discovering Witch-
craft DVD koji su izbacili Fararovi i
Gevin Boun, a na kome su dve
njihove VHS kasete iz devedesetih (A
Journey Through The Elements i The
Mysteries). Novo doba pruža potpuno
nove tehničke mogućnosti koje bi tre-
balo maksimalno iskoristiti i zato ne
bi trebalo propustiti ovaj veoma
koristan i inspirativan DVD.Haxan: Witchcraft Through The Ages
(autor: Benjamin Christensen, 2001.
godina; izdavač: The Criterion
Collection, USA)Haxan je verovatno jedan od bizarnijih
filmova u istoriji svetske kinema-
tografije. Snimljen je 1922. i sa cenom
od dva miliona švedskih kruna bio je
najskuplji skandinavski nemi film
svih vremena, što nije bila smetnja da
zbog za svoje vreme vizuelno snažnih
scena nasilja, mučenja, nagosti i sek-
sualnih perverzija bude zabranjen u
nekoliko zemalja. Haxan je zapravo
bio kombinacija dokumentarnog i ig-
ranog filma, koji se bavio demonima i
vešticama u drevnim kulturama i
srednjem veku, u velikoj meri zasno-
van na inkvizicijskom priručniku za
lov na veštice, Malleus Maleficarumu.
Poenta filma, tj njegovog završnog
dela, jeste da su većinom žene optu-
žene za veštičarstvo bile mentalno
obolele. Igrani deo filma, u kojem se
sam režiser pojavljuje u ulozi djavola,
veoma je dramatično snimljen i za
svoje vreme je zasigurno bio veoam
realističan i krajnje šokantan. Dvd
donosi originalnu verziju iz 1922,
skupa sa skraćenom verzijom od 77
minuta iz 1968, a u kojoj se kao n-
arator veoma efektno pojavljuje niko
drugi do Vilijem S. Berouz. Zapravo
ta verzija je bila produkt saradnje
nekoliko avandardnih umetnika (En-
toni Balč, Brajan Gajson i Vilijem S.
Berouz), dok je muzičku džez pod-
logu, mora se reći veoma neprime-
reno upotrebljenu i samim tim u naj-
većem delu filma neuspešnu, napisao
Danijel Hjumeir. Mora se priznati da
je pokušaj rekonstrukcije, koji je uk-
ljučen na ovaj DVD, a koji je uključio
originalnu muziku sviranu na
premijeri 1922, gde su izvodili
klasične kompozicije Vagnera, Čaj-
kovskog i Betovena, mnogo efektniji i
mnogo bolje doprinosi atmosferi
filma. Sem ove dve verzije DVD do-
nosi i uvod koji je Benjamin Kristen-
sen snimio za ponovno izdanje iz
1941, galeriju fotografijasa snimanja,
galeriju drevnih crteža i skulptura sa
motivima demona, te komentare na
film od strane Kaspera Tjubjerga, pro-
fesora na katedri za film i medijske
studije Univerziteta u Kopenhagenu.
Kursor koji vodi kroz meni ovog
DVDa je dizajniran u obliku mini-
jaturne glave Bafometa onako kako ga
je predstavio Elifhas Levi, tako da to
na prvi pogled izgleda kao ispunjeni
obrnuti pentagram, što izgleda veoma
efektno i govori da se pri izdavanja
ovog DVDa vodilo računa i o veoma
sitnim detaljima. Sam omot je takodje
veoma efektno izveden uz sve pot-
rebne infromacije o filmu i veoma
primereno korištenje crvene i plave
boje što daje veoma dobar efekat i
dočarava atmosferu samog filma.
Haxan je definitvno kultni film neme
ere filma, koji je docnije inspirisao
mnoge alternativne umetnike, setimo
se samo da je francuska avangardna
grupa Art Zoyd 1997. izdala album sa
svojom idejom kako bi trebalo da
izgleda soundtrack za ovaj film, tako
da bi ovaj DVD trebalo odgledati ako
ništa drugo iz razloga opšte kulture.
A oni zainteresovani za veštičarsto i
okultno svakako imaju i dodatni
razlog da to učine.


Babalon Rising DVD (Autori: Shiva &
Kala, 2010, The House of Ecstasy, USA)Babalon je i dan danas prilično
opskurno Božanstvo o kojem nije
puno pisano, Scarlet Imprint je to
stanje malo popravio svojim iz-
vanrednim knjigana, ali ipak je to još
uvek neistražena tema tako da kada
vam u ruke dodje DVD na kojem je
film inspirisan Babalon, pa još kada
na omotu piše “očekujte neoče-
kivano”, onda to obavezno mora da
se recenzira.
Iza filma, koji je najavljivan kao
thelemitski erotski film, stoje Šiva i
Kala, duo koji sebe opisuje kao prak-
tikujuće pagane i telemite sa dugo-
godišnjim interesom za magiku, eroti-
ku i umetnost. Kala je inače i autorica
knjige erotskih pesama pod nazivom
House of Ecstasy, od kojih neke i čita u
ovom filmu.
Film otvara senzualni kružni ples
polugolih žena i muškaraca, uz čitanje
delova iz Parsonsovih spisa koji se
odnose na veštičarstvo. Scene koje
slede nakon toga su preplićući psiho-
delični kolaž scena žena koje se ljube i
orijentalnog plesa, koji postepeno
postaje razgolićeniji dok sve ne skliz-
ne u scenu grupnog seksa koji uopšte
ne izgleda kao gluma. U stvari ceo
film deluje kao jedan autentični zapis
nečega što se dogodilo i što su
jednostavno snimili kamerom i posle
izmontirali. Neki ljudi imaju seks na
ležajevima, neki za to vreme plešu, ali
svi deluju nasmejano, uzbudjeno i
radosno, što sve prati egzotična at-
mosfera koja uključuje i čudan nakit i
neobičnu iscrtanu “ornamnetaciju” po
telima i licima. Taj deo na disku je
nazvan festival. Nakon toga sledi deo
koji se zove ritual i gde su Kala i Šiva
u devocijskim položajima sa dve stra-
ne posude iz koje se nešto isparava
Okultna revija broj 1
214
dok ide naracija invokacije Babalon.
Scenom preovladjuje plava boja i to je
efektniji deo filma, mada se mora
primetiti da je ubacivanje slika Džon
Dijevog Sigilum Dei Aemeta i reljefa za
koji se pretpostavlja da se odnosi na
Boginju Lilith moglo biti uradjeno
malo tehnički i estetski uspešnije. Ono
što je zamerka je to što ne znamo ka-
kav je ritual u pitanju - oni ga oba-
vljaju ispred oltara na kojem je statua
Šive koji pleše, iako se mora priznati
da je posvećivanje priveska Babalon i
njegovo kačenje Kali oko vrata za-
nimljivo osmišljeno. Slede tri dela koji
se zovu Foreplay, Sex Magick i Babalon
Rising i koji se opet odnose na grupni
seks, pri čemu su ovoga puta scene
jasnije, a ne psihodelično izmiksane.
U Babalon Rising sa scenama seksa se
miksuje kružni ples članova te grupe,
karakterističan za veštičije kovene, što
u jednom momentu eskalira u scenu
Kale, na ležaju, koja kleći i prilično
mahnito se ponaša ispred ostalih koji
čekaju da se kroz nju manifestuje
Babalon. To se na kraju i desi, tj ona se
smiri i počinje da recituje Parsonsovu
Liber 49. Tim scenama dominira crve-
na boja. Zadnji deo filma, koji je naz-
van The New Gods and Goddesses
donosi ples nagih Kale i Šive obojenih
zlatnom bojom.
Sve u svemu neobičan film koji je
izazvao veoma oprečne reakcije, od
oduševljenja, pa do gnušanja. Da, ovo
je skoro pa porno film, sve skupa sa
scenama eksplicitnog seksa. Ono što je
zanimljivo i pohvalno je autentiičnost,
a to znači da za razliku od porno
filmova gde se glumi ovde, kako je to
već rečeno, nema podilaženja publici
i nema izveštačenosti. Osmesi, radost,
zanos i ekstaza deluju sasvim iskreno
i prirodno. Učesnici filma nisu mane-
kenskog tipa, niti su u pitanju silikon-
ske lepotice, već su im tela prirodna
skupa sa svojim godinama, borama i
nesavršenostima. Zatim, iako je to
izazvalo neke negativne reakcije, slo-
bodna seksualnost je jedan od načina
na koji novi Aeon pobedjuje sile rep-
resije starog Aeona , tako da oni koji
se zgražavaju mogu samo da se zapi-
taju u čemu je problem i da li pate od
inhibicija? Ideja da se u rad neke gru-
pe inkorporira i aktuelni seks, da li u
potpunosti ceremonijalizovan, ili da
bude samo radi zadovoljstva (a nisu li
svi svi činovi zadovoljstva su
posvećemi NJOJ?), bude sastavni deo
ceremonije je sasvim legitimna i kome
je i to deo njihovog puta to je u redu.
Tu jednostavno ne treba da bude pre-
više nepotrebnog moralisanja. Sa
druge strane tu postoji nekoliko spor-
nih momenata. Najpre, Babalon je
izmedju ostaloga i obrazac slobodne i
jake žene. Ovde uglavnom vidimo
više žena oko jednog muškarca. Ako
je već u pitanju grupni seks od
Babalon se može očekivati i da vodi
računa i o svom orgazmu, dakle da se
više muškaraca, ili žena, trude oko
nje jedne. U filmu ovo, moramo priz-
nati, više deluje kao grupa žena oko
jednog muškarca što ostavlja utisak ne
baš peviše u skladu sa onjim što bi ne-
ko očekivao, sa pravom ili ne je već
stvar za diskusiju, od Babalon. Potom,
mi iz ovog filma, niti sa omota, ne
znamo kakva je to grupa i kakve oni
prakse rade. Ok je ako se je seks sred-
stvo da se postigne neki okultni cilj,,
ali u praksi pokazalo se da je seks
mnogo češće samo cilj sam po sebi, a
da je okultni deo priče samo izgovor i
tu uvek postoji opasnost od manipu-
lacije nad članovima grupe. Kala i Ši-
va deluju iskreno u svojoj priči, tako
da je bolje da i ostanemo u uverenju
da to ovde nije slučaj. Zbog tog dojma
iskrenosti i činjenice da ovaj video rad
pomera neke granice odnosa prema
seksu, te same tematike, ne bi trebalo
biti previše oštar prema veoma
amaterski izvedenoj tehničkoj realize-
ciji filma, tako da bi od pet pentag-
rama ovom filmu mogli da se daju
recimo tri i po.


Recenzije CD-a
VA - The Best of Pagan Song (Serpentine
Music Productions, 2004, USA)


Pred nama je kompilacijski CD sa 16
pesama najpoznatijih američkih, uz
izuzetak Vendi Rul koja je iz
Australije, izvodjaća paganske i
veštičije muzike. Već na prvi pogled
liste izvodjača očigledno je da su
ubačeni samo autentični predstavnici
paganske scene kraja prošlog i
početka ovog veka proteklih 30
godina, dakle nema nikakvih metal ni
gotik navodno paganskih bendova.
Disk otvara ritualno himnična pesma
Burning Times Čarli Marfija, veterana
paganske muzike još sa početka
osamdesetih. Iza nje nižu se pesme
različitog senzibiliteta i muzičkog
izraza, od fenomenalne i hipijevski
enzuzijastične i aktivistične We Won't
Wait Any Longer Gvidiona Pen-
dervena, preko Fairy Queen akusti-
čarskog paganskog veterana Keni
Klajna, impozantne i temeljne Angel of
Bells sad već nepostojećeg paganskog
hora Gajas Vojs i vokalne Spirits neda-
vno preminule Susan Falkenrath, pa
do hitoidne numere Deity Vendi Rul.
Tu su još apsolutno za “zaplešimo u
krugu” inspirativni Avalon Rajzing,
kao i Džipsi, visoka sveštenica Hrama
devet izvora iz Salema i jedan od tre-
nutno možda najvećih favorite ove
scene. Sve u svemu, ako se neko prvi
put sreće sa ovom scenom, ovaj disk
je izvanredan presek toga što ona
nudi, te se kao svojevrsan vodič kroz
pagansku muzičku estetiku i u tom
smislu se najtoplije preporučuje.Prikaz: English Heretic - Tales Of The
New Isis Lodge CD (samostalno
izdanje, 2009, UK)Iako je ovo izdanje reklamirano kao
„verovatno prvo inspirisano Kenetom
Grantom“, ne sme se zaboraviti da je
još 1984. godine 12“ singl Lashtal,
jedno od prvih izdanja Current 93, bio
inspirisan Grantovom knjigom The
Nightside of Eden. English Heretic je art
kolektiv posvećen istraživanju i pre-
ispitivanju ezoteričnog miljea Engles-
ke, a sebe opisuju kao „okultne arheo-
loge, astralne geografe i mistične to-
ponimiste“.
Tales Of The New Isis Lodge im je peti
album po redu. U pitanju je koncep-
tualni projekt inspirisan Kenet Gran-
tovom knjigom Hecate’s Fountain u ko-
Okultna revija broj 1
215
joj se on bavio ritualima njegove New
Isis Lože iz pedesetih godina prošlog
veka. Violine, flaute, vudu ritmovi na
dobošima i ostali egzotični zvuci boje
skroz nadrealnu atmosferu lavkraf-
tovskog vanzemaljskog pejzaža. Sa
omota saznajemo da je za omot i
violine odgovoran Fil Legard, oni sa
dužim pamćenjem će se zapitati da li
je u pitanju isti onaj Fil Legard koji je
tokom devedesetih godina bio poznat
po bavljenju goecijom i lafkraf-
tovskom magijom, kao i to da je svo-
jm glasom doprinos ovom albumu na
nekoliko pesama dao i Arild Stroms-
vag iz Osla. Upućeniji će znati da je u
pitanju jedan od najvećih svetskih
poznavalaca muzike inspirisane okul-
tnim i Telemom.
Sve u svemu, kako bi se to dalo oče-
kivati, veoma uvrnut album. Oni koji
preferiraju alternativnu i eksperimen-
talnu muziku će verovatno uživati u
njemu, dok će za ljubitelje konven-
cionalnog zvuka ovo verovatno biti
prilično odbojno izdanje. No, da li
uopšte Grantove knjige i čitaju oni ko-
ji slučaju mejnstrim muziku? Bilo
kako bilo, koju god muziku da neko
sluša, ovaj album kao muzička podlo-
ga za čitanje Granta, upravo prove-
reno u praznoj sobi, uz svetlo sobne
lampe i dovoljnu količinu insensa da
bacaju senke po zidovima,, daje pot-
puno novu i inspirativnu atmosferu
za jednu takvu tifonijansku atmos-
feru.


Gerald Gardner - Radio Show Recordings
CD (Mercury Publishing, 1999. ili 2000)Neko je sakupio audio zapise rituala
napravljene u šefildskom veštičijem
kovenu, snimak jednog njegovog in-
tervjua, kao i snimak Patriše Krouter
kako uz pratnju harmonike peva Lord
of the Dance i sve to izdao kao ovaj
CD. Patriša Krouter je inicirana od
strane Džeralda Gardnera u Viku i
nakon što je 1961. od njega dobila
takozvani treći stepen sa svojim
suprugom Arnoldom, poznatim i po
tome što je 1947, upoznao Džeralda
Gardnera sa Alisterom Kroulijem,