You are on page 1of 12

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TIPUS,

72400,SIMPANG DURIAN,JELEBU,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.


MINIT MESYUARAT KANTIN KALI PERTAMA 2010
TARIKH : 20 HB JANUARI 2010
HARI : RABU
TEMPAT : KANTIN SKDT
MASA : 10 .35 PAGI
KEHADIRAN ;
1, PUAN MAAR BT ABU SAMAH GPK HEM
2, PUAN KHAMISAH BT YUSU! GPK 1
3. PUAN NORSAHLAATI BT IDRIS GURU KANTIN
4. PUAN NORMADIAH BT ABU SAMAH PENGUSAHA KANTIN SKDT
MINIT MESYUARAT
1.Ucapan Pengerusi
1.1Mengucapkan salam dan terima kasih diatas kehadiran semua guru.
1.2Diharapkan semua guru dan pengusaha kantin dapat memberikan kerjasama
dan buah fkiran bagi meningkatkan kualiti dan kebersihan kantin dari semasa
ke semasa.
2. Ucapan GPK HEM
2.1 Meminta kerjasama semua guru untuk memantau tingkah laku dan adab
murid
semasa makan di kantin.
Tindakan : Untuk makluman semua Ajk Kantin
3. Pengesahan Minit Mesyuarat kantin kali kedua 2009
3.1 encadang : uan !"rmadiah bt Abu #amah
3.2 en$"k"ng : uan Mariani bt Md #alleh
#"k"ngan sebulat suara.
4 Keersihan ! kesela"atan kantin dan ke"udahan kantin
%.1 uan !"rsahla&ati mengingatkan pihak kantin agar dapat menjaga
kebersihan dan
keselamatan kantin dari segi :
1. kebersihan kemudahan
semua kemudahan kantin seperti tempat men$edia'mempamer atau
menghidang makanan hendaklah sentiasa dijaga dalam keadaan bersih
dan kemas.
#emua sinki hendaklah sentiasa bersih dan ber(ungsi
)ilik air dan tandas hendaklah sentiasa bersih'selamat dan ber(ungsi.
Tempat mengumpul sampah hendaklah sentiasa bersih dan kemas.t"ng*
t"ng sampah hendaklah berplastik di dalamn$a dan bertutup.
2. Kebersihan eralatan
Alat atau perkakas $ang digunakan hendaklah dibrsihkan dengan air $ang
bersih sebaik*baikna$ air panas dan bahan pencuci $ang sesuai.alat dan
perkakas $ang bersih hendaklah disimpan di tempat $ang sesuai dan
bersih.
isau $ang digunakan untuk mem"t"ng bahan mentah tidak b"leh
digunakan untuk mem"t"ng makanan $ang sudah dimasak atau makanan
$ang dimakan segera.
inggan mangkuk' sudu dan gar(u hendaklah dibilas dengan air panas
selepas dicuci.
#emua peralatan+ c"nt"h:* pinggan
mangkuk'piring'gelas'ca&an'sudu'gar(u'cerek dan pisau, $ang
retak'sumbing-s"mpek'calar dan berkarat tidak b"leh digunakan.
Kain . kain pengelap $ang k"t"r hendaklah dicuci dengan air panas dan
bahan pencuci $ang selamat
3. Kebersihan bangunan
#eluruh bangunan dan ka&asan sekitarn$a hendaklah dijaga supa$a
sentiasa bersih 'kemas dan selamat.
/antai'l"ngkang'dinding dan siling hendaklah dibersihkan setiap hari.
Tempat makan hendaklah sentiasa bersih'selamat dan teratur.
%.2 Keselamatan
Kemalangan b"leh dielakkan sekiran$a :
eralatan diuruskan dengan sempurna'diletakkan di tempat $ang sesuai
dan dibaiki $ang r"sak.
#emua kerja dilakukan dengan cermat
#egala punca kemalangan dikenalpasti dan segaear diatasi.
1. /angkah mencegah kebakaran
astikan alat*alat dan penda&aian elektrik sentiasa dalam keadaan
sempurna.
Urusan sambungan elektrik perlu mendapat kelulusan pihak $ang
berkenaan
)ahan*bahan $ang mudah terbakar hendaklah diletak jauh dari dapur
masak.#ebarang min$ak dan cairan $ang mudah terbakar mestilah
dilabelkan dan ditutup dengan ketat
Murid*murid tidak dibenarkan masuk atau bermain di ka&asan dapur.
Ka&asan dapur hendaklah sentiasa bersih dan kemas
Alat pemadam api hendaklah disediakan di ka&asan dapur dan:*
Diletakkan di tempat $ang sesuai
Mencukupi
)erada dalam keadaan baik
)er(ungsi dan disahkan "leh pihak b"mba
2./angkah mencegah kecederaan
/antai hendaklah sentiasa bersih' kering dan tidak licin.
Murid*murid tidak dibenarkan bermain atau berlari di kantin
)arang*barang hendaklah diurus dengan sempurna supa$a tidak
menghalang pergerakan dan membaha$akan pengguna.
)ahan*bahan $ang b"leh men$ebabkan kecederaan hendaklah
diletakkkan di tempat $ang sesuai dan selamat.
eralatan $ang b"leh men$ebabkan kecederaan hendaklah digunakan
dengan berhati*hati.
)ahan*bahan $ang beracun hendaklah disimpan di luar ka&asan dapur
dan berasingan dari tempat men$impan makanan.
erab"t hendaklah selamat dan sesuai digunakan
"ster atau c"gankata keselamatan $ang sesuai hendaklah ditampal di
tempat . tempat $ang strategic.
3./angkah*langkah mencegah renjatan atau kejutan elektrik
eralatan dan penda&aian elektrik hendaklah sentiasa dalam keaaan
sempurna dan selamat untuk digunakan.
#ebarang sambungan elektrik hendaklah mendapat kelulusan dari pihak
berkenaan.
Tangan hendaklah kering semasa mengendalikan peralatan dan suis
elektrik
0uru besar hendaklah dimaklumkan 1secepat mungkin tentang sebarang
ker"sakan elektrik.
%.Alat*alat pert"l"ngan cemas
#ebuah peti pert"l"ngan cemas $ang lengkap dengan bahan asas pert"l"ngan
cemas hendaklah disedakan .eti pert"l"ngan cemas hendaklah mempun$ai
cirri*ciri berikut:
2enis $ang bertutup
Diperbuat daripada bahan $ang licin
Dicat putih luar dan dalam
Ditanda dengan terang perkataan 345T6/6!0A! 74MA# 3 atau s$mb"l.
%.3. Kemudahan .kemudahan kantin
1. )ekalan air bersih' :* Air untuk kegunaan di kantin sama ada daripada
sumber bekalan air a&am atau sumber lain hendaklah bersih'selamat dan
mencukupi.
2. )ekalan elektrik :* kantin $ang mendapat bekalan elektrik a&am
hendaklah menggunakan meter berasinga4lektrik untuk kegunaan di
kantin hendaklah selamat.
3. Tempat pen$ediaan makanan
5uang kerja untuk men$ediakan makanan hendaklah :*
Tidak kurang daripada 3 meter persegi bagi setiap pekerja.
Mencukupi bagi pekerja untuk menjalankan tugas mereka
dengan selesa.
7ukup luas bagi memudahkan kerja*kerja pen$elenggaraan
Meja kerja untuk men$ediakan makanan.
Meja kerja $ang digunakan untuk men$ediakan makanan
hendaklah dialas dengan bahan $ang kalis air.
Tempat memasak
5uang memasak hendaklah mencukupi bagi memb"lehkan
tukang masak atau pengendali makanan menjalankan kerja
dengan selesa
7"r"ng asap atau kipas men$edut udara hendaklah
disediakan berhampiran dengan tempat memasak.
Tempat mengeringkan pinggan mangkuk
Tempat untuk mengeringkan pinggan mangkuk dan peralatan
dapur hendaklah disediakan.
%. Tempat men$impan bahan makanan
)ahan makanan mentah $ang tidak mudah r"sak
en$impanan bahan makanan mentah $ang tidak mudah r"sak
hendaklah 8
Dilengkapi dengan para atau almari $ang sempurna
#elamat daripada gangguan tikus dan serangga
Mendapat pengudaraan $ang cukup
)ahan makanan mentah $ang mudah r"sak
en$impanan bahan makanan $ang mudah r"sak hendaklah
disimpan dalam
eti sejuk dilengkapkan dngan kemudahan sejuk beku dan
sejuk dingin.
Makanan $ang sudak dimasak
Makanan $ang sudah dimasak disimpan ditempat $ang tidak b"leh
dimasuki lalat dan serangga lain.
Tempat men$impan makanan hendaklah mengikut kesesuaian suhu
berikut :
#uhu makanan panas : lebih 93: 7
#uhu makanan sejuk : kurang dari %:7
#uhu makanan beku kurang dari *1::7
Makanan untuk dijual
Tempat meletak makanan $ang sesuai dan mempun$ai
penutup sama ada kaca atau plastic hendaklah disediakan
;. kaunter jualan
#emua kantin hendaklah mempun$ai kaunter jualan:
$ang sesuai dan mencukupi
permukaan kaunter hendaklah dilapik dengan bahan kalis air
l"r"ng untuk murid beratur hendaklah disediakan
9. Tempat makan
Tempat makan untuk murid*murid hendaklah lengkap dngan
kemudajhan berikut:*
)angku dan meja $ang sesuai dan dialas dengan bahan kalis
air
Mempun$ai ruang $ang cukup bagi keselesaan murid
bergerak
Tempat makan untuk sta( hendaklah disdiakan khas dan dilengkapi
dengan kemudahan serta peralatan $ang sesuai.
Tempat makan untuk sta( hendaklah disediakan khas dan dilengkapi
dengan kemudahan serta peralatan $ang sesuai.
<. Tempat basuh tangan
Tempat b asuh tangan hendaklah mencukupi dan disediakan cecair
pencuci tangan.
=. en$elenggaraan #isa pepejal
#isa pepejal hendaklah diselenggarakan dengan sempurna.engusaha
kantin hendaklah men$ediakan t"ng sampah $ang sesuai dan mencukupi
T"ng sampah kegunaan di dapur hendaklah
)erlapik dengan karung plastic dan bertutup
Diasingkan sampah basah dan sampah kering
T"ng sampah besar hendaklah 8
Disediakan di luar bangunan kantin bagi memudahkan
urusan pihak berkuasa Tempatan
Kedudukann$a tidak menimbulkan gangguan kepada pihak
lain
Diletakkan di atas lantai simen $ang lengkap dengan s$stem
perparitan
Ditutp untuk mengelakkan gangguan />/AT> dan binatang lain
elupusan sampah
)agi sek"lah di luarka&asan ihak )erkuasa Tempatan' tempat
pelupusan sampah hendaklah disediakan.
?.5uang rehat untuk pekerja kantin
Tempat khas hendaklah disediakan bagi pekerja kantin berehat'namun
begitu tempat rehat ini jangan dijadikan sebagai tempat kediaman.
9. engendali makanan
1. #tatus kesihatan
engendali makanan hendaklah diakui sihat "leh pega&ai
perubatan dan mempun$ai sijil atau kad pengesahan
kesihatan.perakuan tersebut hendaklah disimpan dan dipamerkan
di kantin berkenaan.
engusaha kantin bertanggungja&ab men$impan satu b"ring da(tar
kesihatan pengendali makanan iaitu lampiran 11.b"rang da(tar
engendali makanan ini hendaklah dipamerkan dan dikemaskini
setiap kali ada perubahan.
2. akaian
)erpakaian bersih'kemas dan s"pan
Memakai apr"n bersih dan ber&arna cerah
Memakai penutup kepala $ang sesuai'bersih dan mudah dibasuh
Memakai kasut dan tanda nama
engendali makanan di kantin digalakkan memakai pakaian
seragam
3. Amalan
Amalan $ang mesti dipatuhi
Menampilkan diri dalam keadaan kemas'bersih dan ceria sepanjang
mas
Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum men$ediakan
atau menghidang makanan.
Menutup makanan $ang disediakan dengan penutup $ang sesuai
dan bersih
Menggunakan sudu'gar(u'sarung tangan plastic atau pen$epit
semasa memegang makanan $ang sudah dimasak
Menutup hidung atau mulut dengan sapu tangan apabil batuk atau
bersin sambil menghalakan muka kea rah lain dari makanan.
Menggunakan kain pengelap $ang bersih dan berasinag untuk
mengelap pinggan'mangkuk'meja dan tangan.
Men$impan bahan bukan makanan seperti racun serangga'min$ak
tanah dan bahan pencuci di tempat khas $ang b erasinagn di luar
tempat makanan sedang di masak'dijual atau dihidang.
Meletakkan makanan $ang sudah dimasak pada paras lebih %;cm
dari lantai
Memastikan kantin sek"lah bebas daripada />/AT> dan hai&an*
hai&an lain
Membuang sampah kering dan basah secara berasingan
Memastikan t"ng sampah berlapik dengan karung plastic' bertutup
dan bersih
Membuang sampah ke dalam t"ng sampah besar atau tempat
pelupusan sampah
Amalan $ang ditegah
engendali makanan adalah dilarang melakukan amalan .amalan berikut:
Meludah merata*rata
Mer"k"k
)atuk'bersin'bercakap*cakap atau keta&a kea rah makanan
Menggaru b adan'meng"rek sama ada telinga'gigi atau
hidung'menjilat jari'mengun$ah sireh atau che&ing gum semasa
men$ediakan makanan.
Membungkus' mengalas atau menutup makanan dengan bahan
$ang tidak bersih'plastik ber&arna dan bahan bercetak.
Men$usun'memba&a atau men$impan pinggan $ang berisi
makanan secara bertindih
Memba&a sudu'gar(u dan pen$epit dalam saku apr"n
Membersihkan meja dengan membuang sisa makanan dari ats
meja ke lantai
Memba&a kanak*kanak ke ka&asan pen$ediaan makanan
T>!DAKA! : 4!0U#A@A KA!T>!
#.Maklu"at peker$a kantin
ihak pengusaha kantin diminta memberikan maklumat terkini berkenaan
dengan pekerja kantin.Maklumat ini penting untuk di(ailkan untuk rujukan
apabila diminta "leh pihak berkenaan.
%. &ap'ran kendiri harian kantin
ihak pengusaha kantin juga diminta agar dapat memberikan kerjasama untuk
menghantar lap"ran kendiri harian kantin dalam masa $ang ditentukan iaitu
pada minggu terakhir setiap bulan untuk memudahkan guru kantin membuat
lap"ran bulanan kepada pejabat kesihatan daerah dan D.
(. Melaelkan ahan "akanan kering
engusaha kantin juga diminta agar dapat melabelkan bahan .bahan makanan
kering $ang terdapat di kantin.>ni adalah susulan diatas la&atan dan
pemantauan daripada pejabat kesihatan Daerah $ang lalu.#elain itu pihak kantin
juga diminta agar men$ediakan perangkap tikus untuk mengelakkan gangguan
/>/AT>.
). Harga "akanan dan "inu"an
@arga makanan dan minuman untuk guru dan murid hendaklah dipamerkan
mengikut harga $ang telah dipersetujui.
Tindakan : engusaha kantin
9.Pengusaha Kantin
?.1uan !"rmadiah mengucapkan ribuan terima kasih diatas s"k"ngan dan
kerjasama $ang telah diberikan "leh pihak sek"lah dengan kantin.
?.2 )eliau berjanji akan cuba buat $ang terbaik bagi mengekalkan prestasi dan
akan mematuhi peraturan*peraturan $ang telah ditetapkan.
10.Hal*hal lain
1:.1 engerusi berharap semua guru dan A2K kantin dapat melaksanakan
tanggungja&ab $ang diberi dengan sebaik mungkin
1:.2 )eliau juga berharap lap"ran mingguan pemeriksaan kendiri kantin dapat
dihantar kepada guru kantin setiap hujung bulan dengan kadar segera untuk
memudahkan guru kantin untuk menghantar lap"ran penilaian bulanan
kebersihan kantin kepada D dan ejabat Kesihatan Kuala Kla&ang .
1:.2 Mes$uarat ditangguhkan pada pukul 11.3; pagi.
Disediakan "ieh Disemak "leh
******************************* ************************************
s-u 2a&atankuasa Kantin 0K @4M #KDT
SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TIPUS
72400,SIMPANG DURIAN,JELEBU,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
MINIT MESYUARAT KANTIN KALI KE DUA TAHUN 2010
TARIKH : 20 HB OGOS 2010
HARI : JUMAAT
TEMPAT : KANTIN SKDT
MASA : 10.35 PAGI
KEHADIRAN ;
1. TUAN HAJI ABDUL TAHRIM B "AKARIA # GURU BESAR SKDT
2. PUAN MAAR BT ABU SAMAH $ GPK HEM
3. PUAN KHAMISAH BT YUSU! $ GPK 1
4. PUAN HABSAH SURIMAH BT HAM"AH $ GURU RMT
5. PUAN NORSAHLAATI BT IDRIS $ GURU KANTIN
%. PUAN NORMADIAH BT ABU SAMAH
MINIT MESYUARAT
1.Ucapan Pengerusi
1.1 M&'()*+,-+' .+/+0 1+' 2&340+ -+.45 14+2+. -&5+143+' .&0)+ ()3).
1.2 D45+3+,-+' .&0)+ ()3) 1+' ,&'().+5+ -+'24' 1+,+2 0&06&34-+' -&37+.+0+ 1+' 6)+5
84-43+' 6+(4 0&'4'(-+2-+' -)+/424 1+' -&6&3.45+' -+'24' 1+34 .&0+.+ -& .&0+.+.
2. Ucapan GPK HEM
2.1 M&04'2+ -&37+.+0+ .&0)+ ()3) )'2)- 0&0+'2+) 24'(-+5 /+-) 1+' +1+6 0)341
.&0+.+ 0+-+' 14 -+'24'.
T4'1+-+' : U'2)- 0+-/)0+' .&0)+ A7- K+'24'
3. Pengesahan Minit Mesyuarat kantin kali Pertama
3.1 P&'*+1+'( : P)+' N930+14+5 62 A6) S+0+5
3.2 P&':9-9'( : P)+' H+6.+5 S)340+5 62 H+0;+5
S9-9'(+' .&6)/+2 .)+3+.
4 Kebersihan , keselamatan kantin an kemuahan kantin
4.1 P)+' N93.+5/+<+24 0&'(4'(+2-+' ,45+- -+'24' +(+3 1+,+2 0&'7+(+ -&6&3.45+' 1+'
-&.&/+0+2+' -+'24' 1+34 .&(4 :
1..K&6&3.45+' -&0)1+5+' .&,&324 .4'-4,64/4- +43 1+' 2+'1+. 5&'1+-/+5 .&'24+.+ 1+/+0
-&+1++' :+'( 6&3.45 1+' 6&38)'(.4 .&32+ 29'( .+0,+5 5&'1+-/+5 6&3,/+.24- 1+'
6&32)2), .
2. A/+2 +2+) ,&3-+-+. :+'( 14()'+-+' 5&'1+-/+5 1463.45-+' 1&'(+' +43 :+'( 6&3.45
.&6+4-$6+4-':+ +43 ,+'+. 1+' 6+5+' ,&'*)*4 :+'( .&.)+4.A/+2 1+' ,&3-+-+. :+'( 6&3.45
5&'1+-/+5 14.40,+' 14 2&0,+2 :+'( .&.)+4 1+' 6&3.45
3. S&/)3)5 6+'()'+' 1+' -+<+.+' .&-42+3':+ 5&'1+-/+5 147+(+ .),+:+ .&'24+.+ 6&3.45
,-&0+. 1+' .&/+0+2.
! . Penggrean Kantin 2"1"
5.1 P)+' N93.+5/+<+24 7)(+ 0&'()*+,-+' 2+5'4+5 1+' 2&340+ -+.45 -&,+1+ ,45+- -+'24'
-&3+'+ 0&'(&-+/-+' ,&'*+,+4+' G3&1 A )'2)- P&'(3&11+' K+'24' ,+1+ 2+5)' 4'4
U'2)- 0+-/)0+' ,45+- -+'24' 7)(+ 2&/+5 0&'1+,+2 S474/ P&'(5+3(++' +')(&3+5
1+34,+1+ J+6+2+' K&.45+2+' N&(&34 :+'( 2&/+5 14+1+-+' 14 S&3&06+' 2 -&3+'+ 6&37+:+
0&'1+,+2 A 6+(4 P&'((3&1+' K+'24'=D+,)3 A.3+0+ S&-9/+5 200>.
5.2 B&/4+) 7)(+ 6&35+3+, ,45+- -+'24' +-+' 1+,+2 0&'4'(-+2-+' ).+5+ 6+(4 0&'1+,+2-+'
,&'*+,+4+' :+'( /&645 *&0&3/+'( ,+1+ 2+5)' 5+1+,+'.
T4'1+-+' : P&'().+5+ -+'24'
#. Penilaian bulanan kantin
%.1 B&/4+) 7)(+ 6&35+3+, /+,93+' 04'(()+' ,&0&34-.++' -&'1434 -+'24' 1+,+2 145+'2+3
-&,+1+ ()3) -+'24' .&24+, 5)7)'( 6)/+' 1&'(+' -+1+3 .&(&3+ )'2)- 0&0)1+5-+'
()3) -+'24' )'2)- 0&'(5+'2+3 /+,93+' ,&'4/+4+' 6)/+'+' -&6&3.45+' -+'24' -&,+1+
PPPD 1+' P&7+6+2 K&.45+2+' K)+/+ K/+<+'( .
$. Menu an senarai harga
7.1 M&') 1+' .&'+3+4 5+3(+ 5&'1+-/+5 14,+0&3-+' 14 -+)'2&3 )'2)- 3)7)-+' ()3) 1+'
0)341 .M&') 7)(+ 5&'1+-/+5 14,&/6+(+4-+' .&0+.+ <+-2) 3&5+2 )'2)- ()3) 1+'
0)341.
T4'1+-+' : P&'().+5+ -+'24'
%. Penyambungan k&ntrak kantin sehingga tahun 2"11
?.1 P)+' M+<+3 0&'&3+'(-+' 6+5+<+ ,45+- -+'24' 2&/+5 0&0959' -&,+1+ ,45+-
.&-9/+5 )'2)- 0&':+06)'( -9'23+- -+'24' .&/+0+ .&2+5)' /+(4 4+42) .&54'((+ 2+5)'
2011.S)3+2 ,&30959'+' 1+34 ,&'().+5+ -+'24' 2&/+5 142&340+ 9/&5 ,45+- .&-9/+5.
B&/4+) 7)(+ 2&/+5 0&04'2+ ,+'1+'(+' 1+34,+1+ .&0)+ :+'( 5+143.
?.2 M&.:)+3+2 2&/+5 .&6)/+2 .)+3+ 0&':9-9'( ,&30959'+' ,45+- -+'24' )'2)-
0&':+06)'( -9'23+- -+'24' .&54'((+ 2+5)' 5+1+,+'. I'4 +1+/+5 6&31+.+3-+'
-&37+.+0+ 1+' -90420&' :+'( 146&34-+' 9/&5 ,45+- -+'24' -&,+1+ ,45+- .&-9/+5
.&32+ ,&'*+,+4+' :+'( *&0&3/+'( :+'( 2&/+5 14+')(&3+5-+' 9/&5 ,45+- -&.45+2+'.
T4'1+-+' : S&24+).+5+ K+'24' 1+' P&06+'2) T+1643 N 17
'. Pengusaha Kantin
>.1 P)+' N930+14+5 0&'()*+,-+' 346)+' 2&340+ -+.45 14+2+. .9-9'(+' ,45+- .&-9/+5
14+2+. ,&30959'+' 6&/4+) )'2)- 0&/+'7)2-+' 2&0,95 -9'23+- -+'24' 14 .&-9/+5 4'4.
>.2 B&/4+) 7)(+ 6&37+'74 +-+' *)6+ 0&'(&-+/-+' ,&'*+,+4+' G3&1 A )'2)- P&'((3&11+'
-+'24' ,+1+ 2+5)' 5+1+,+'.
>.3 B&/4+) 7)(+ 0&'&3+'(-+' 6+5+<+ 0&') 0+-+'+' )'2)- 0)341 1+' ()3) .&32+
7+1)+/ )'2)- ,&06&3.45+' -+'24' 2&/+5 14.&14+-+' 1+' +-+' 142+0,+/ 1+/+0 0+.+
2&31&-+2.
T4'1+-+' : P&'().+5+ -+'24'
1". H()*H() )(+,
10.1 P)+' M+<+3 0&04'2+ ,45+- -+'24' 1+,+2 0&06+4-4 0+.+/+5 .4'-4 14 2&0,+2 0+-+'
()3) :+'( 69*93 .S&/+4' 42) 7)(+ ,45+- -+'24' 1+,+2 0&'+0,+/ ,9.2&3 # ,9.2&3 1+'
*9(+'-+2+ -&.&/+0+2+' :+'( .&.)+4 14 2&0,+2 .23+2&(4- +(+3 1+,+2 0&06&34 ,&34'(+2+'
-&,+1+ ()3) 1+' 0)341 .&<+-2) 14 -+'24'.
10.2 B&/4+) 7)(+ 0&'(4'(+2-+' ,45+- -+'24' +(+3 (&2+5 ,+4, 5&'1+-/+5 142+'((+/-+'
.&/&,+. 14()'+-+' )'2)- 0&'(&/+--+' 7+'(-42+' -)0+' I'4 +1+/+5 6&31+.+3-+' 2&()3+'
:+'( 146&34 9/&5 ,45+- -&.45+2+' .&0+.+ 0&/+-)-+' ,&0+'2+)+'.
10.3 P)+' N93.+5/+<+24 0&04'2+ ,45+- -+'24' 1+,+2 0&06&34 0+-/)0+2 ,&-&37+ -+'24'
:+'( 2&3-4'4 -&,+1+ ()3) -+'24' )'2)- 14.40,+' 14 1+/+0 8+4/ -+'24'.
10.4 P&'(&3).4 6&35+3+, .&0)+ ()3) 1+' AJK -+'24' 1+,+2 0&/+-.+'+-+' 2+'(()'(7+<+6
:+'( 146&34 1&'(+' .&6+4- 0)'(-4'.
10.5 M&.:)+3+2 142+'(()5-+' ,+1+ ,)-)/ 11.00 ,+(4.
D4.&14+-+' 9&5 D4.+5-+' 9/&5
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
.=) J+<+2+'-)+.+ K+'24' GPK HEM SKDT