You are on page 1of 5

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN PJJ

_________________________________________________________________________
KOD KURSUS: HBML2103
TAJUK KURSUS: APLIKASI KOMPUTER DALAM BAHASA
MELAYU
SEMESTER: 1 SESI 2013 / 2014
_________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa
modul kursus ini.
2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman
dan langkau baris 1.5.
3. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk
rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan
menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.
4. nda dikehendaki menghantar tugasan SECARA DALAM TALIAN (ON-LINE) melalui
!ortal "y#$%$. &ila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur
penghantaran tugasan anda se'ara dalam talian (on)line*. nda dinasihatkan supaya
menyimpan senaskhah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
5. nda hanya boleh menghantar tugasan SEALI sahaja dalam SATU fail.
+. Tugasan anda hendaklah diserahkan mengikut tarikh akhir yang ditetapkan. &erahan
!"#"$a! ta%ikh t"%!"&'t TIDA akan diterima.
,. Tugasan hendaklah disiapkan se'ara indi-idu. nda dilarang meniru tugasan orang
lain. nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.
SOALAN TUGASAN
SOALAN ( QUESTION
!enyediaan .!apan /erita. ialah langkah pertama dalam pembangunan perisian pengajaran
dan pembelajaran berasaskan komputer. .!apan /erita. dijadikan bahan khusus untuk
memastikan perisian yang dibangunkan mengikut standard spesifikasi yang telah ditetapkan
oleh sesuatu model pembangunan perisian.
nda diminta menyediakan penulisan yang berfokus kepada tiga (3* perkara utama. 0etiga)
tiga perkara utama berkenaan adalah seperti berikut1
i. 2efinisi dan konsep .!apan /erita. pembangunan perisian pengajaran dan
pembelajaran.
ii. 3uraian ")$at (4* 'iri .!apan /erita. untuk pembangunan perisian pengajaran dan
pembelajaran Bahasa "elayu.
iii. !enjelasan e)$at (4* fungsi .!apan /erita. dalam pembangunan perisian
pengajaran dan pembelajaran Bahasa "elayu.
!enulisan mesti dibuktikan dengan lampiran !at' (1* 'ontoh papan 'erita untuk pengajaran
dan pembelajaran Bahasa "elayu bagi sekolah rendah atau sekolah menengah. S"&an*ak
10 )a%kah akan ditolak jika anda tidak berbuat demikian.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
,ENILAIAN
Tugasan ini akan menyumbangkan 50- markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai
dengan berpandukan R'&%ik.
nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini selewat)lewatnya pada minggu ke)13.
,LA.IARISME/ ,OTON.AN MARA0
A)a%an/ Tugasan yang diserahkan se'ara automatik akan disemak untuk persamaan. 4ika
plagiarisme dikesan5 markah akan dipotong seperti berikut1
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 3061 potongan 30- daripada jumlah
markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 5061 potongan 50- daripada jumlah
markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50-1 Ma%kah !i1a% akan diberikan.
MUA SURAT TAMAT
RU2RI TU.ASAN ,JJ
OD URSUS/ 2M,3033
SEMESTER/ 1 SESI 2013 ( 2014
NO5 RITERIA ,ENILAIAN
LEMA0 SEDER0ANA 2AI CEMERLAN.
MARA0
1 2 3 4
1. 2efinisi dan konsep .!apan /erita.
pembangunan perisian pengajaran
dan pembelajaran.
2efinisi dan konsep terlalu
umum.
Tiada sebarang sumber rujukan.
2efinisi dan konsep adalah
memuaskan.
&umber rujukan masih
men'ukupi5 tetapi kurang
sesuai.
2efinisi dan konsep
adalah jelas.
&umber rujukan yang
men'ukupi dan sesuai.
2efinisi dan konsep amat
jelas dan terperin'i.
&umber rujukan yang
men'ukupi5 berkaitan dan
amat sesuai.
12
2. 3uraian ")$at (4* 'iri .!apan
/erita. untuk pembangunan
perisian pengajaran dan
pembelajaran Bahasa "elayu.
3uraian berpandukan modul
sahaja.
Terdapat satu (1* hingga dua
(2* huraian sahaja dan masih
sesuai.
Terdapat tiga (3* huraian
sahaja dan sesuai.
Terdapat empat (4*
huraian yang begitu
sesuai dan matang.
15
3. !enjelasan e)$at (4* fungsi .!apan
/erita. dalam pembangunan
perisian pengajaran dan
pembelajaran Bahasa "elayu.
!enjelasan
berasaskan modul sahaja dan
tidak sesuai.
Terdapat satu (1* hingga dua
(2* penjelasan sahaja tentang
fungsi .!apan /erita..
!enjelasan kurang
menyeluruh.
Terdapat tiga (3*
penjelasan sahaja
tentang fungsi .!apan
/erita..
!enjelasan masih
menyeluruh.
Terdapat empat (4*
penjelasan tentang
fungsi .!apan
/erita..
!enjelasan begitu
menyeluruh dan
meyakinkan.
15
4. %umusan Tiada paparan penulisan se'ara
menyeluruh.
!aparan penulisan yang agak
sederhana5 selain
menunjukkan rumusan yang
!aparan penulisan yang
memuaskan5 selain
menunjukkan kejelasan
!aparan penulisan yang
amat memuaskan5 selain
begitu jelas dan yakin
4
kurang menyeluruh. rumusan se'ara
keseluruhan.
dalam merumuskan
penulisan.
5. 7ormat dan organisasi penulisan. 7ormat dan organisasi
penulisan tidak dipatuhi.
Terdapat bahagian yang tidak
disusun mengikut format dan
organisasi penulisan.
Terdapat bahagian yang
disusun mengikut format
dan organisasi penulisan.
Terdapat bahagian yang
disusun mengikut format
dan organisasi penulisan.
4
JUMLA0 MARA0
50