You are on page 1of 2

ZAVRŠNI TEST ZA 5.

RAZRED

a) «Bilo je toplo i snijeg je kopnio po krovovima.b)Kapalo je dolje i kapi su blistale


na suncu.c)Ulicama je prolazio varoški svijet u lijepim odijelima.»
Gore citirani/navedeni tekst predstavlja početak književnog djela «Zastidio se majke»
Ivana Cankara.
ZADACI:
1.Imenuj vrstu književnog djela :____________________;motiv:____________________;
glavni lik:______________;sporedne likove:___________________;___________________
2. Dopuni rečenicu.Tema ovog književnog djela jeste_____________________________
___________________________________________________________________________.
3.Joža je :a ) stidan; b ) griješi , ali je spreman i da se pokaje ; c) ohol ;
(Prekriži slovo ispred odgovora koji smatraš neprimjerenim Jožinom karakteru.)
4. Majka je:a )neugledna ; b ) brižna ; c ) spremna na oprost ; č ) stroga
(Prekriži slovo ispred odgovora koji smatraš neprimjerenim njenom izgledu i karakteru.)
5.Evo još jednog citata iz teksta «Zastidio se majke»:
»Zar nije to tvoja majka?,upita ga drug.»
«Ne , nije to moja majka!», odgovori Joža.
Odgovori!Koja Jožina osobina,navedena u zadatku pod 3., dolazi u citatu do izražaja:______
6.Ovo književno djelo može imati više ideja:a )Za svaki počinjeni grijeh treba se iskreno
pokajati;b)Nikad se ne smijemo stidjeti nama dragih ljudi;c)Grižnja i mrlja na savjesti je
najteža kazna za počinjeni grijeh;č)Nakon greške, kasno se kajati;ć)_____________________
___________________________________________________________________________
(Ovoj grupi, mogućih ideja, dopiši i ti svoju pod ć)
7.Ime stilske figure upiši njenim brojem, u praznu zagradu, iza njenog tekstualnog primjera :
Poređenje(1)...............................seljačka suknja , zelenim cvjetovima.:..( )........................;
Personifikacija(2).......................grijeh je ležao na njegovoj duši :.....( )................................;
Onomatopeja(3)... ......................suze skliznuše pored njega kao uz tvrd kamen: .....( ).......;
Hiperbola(4)..................................zvonilo,zvonilo je dugo: ....................( )............................;
Epitet(5).........................na njegovoj duši leži grijeh težak i velik kao prvog dana:.......( )....
8.Uz navedene nazive lirskih pjesama pod a)dopiši njihovu vrstu, a pod b)ime autora:
»Pejzaž: a)..............................................;b).................................................................................;
«Zavičaj»:a).............................................;b)...............................................................................;
«Podlugovi»:a).........................................;b)................................................................................
9.Poveži crtom imena likova sa imenima djela u kojima se ti likovi pojavljuju:
Polard..............................................................................................................»Lađarski put»
Ferid...........................................................................................................»Pet zrelih krušaka»
Hune.........................................................................................................»Kraljevi na vašaru»
10.Dopuni:a)Anegdota je ............................................................................................................
11.U citatu , na početku testa, rečenice su obilježene slovima.Prekriži slovo ispred netačnog
odgovora. Rečenica pod a) je prosta ; pod b) složena ; pod c) prosta.
12. Imenuj vrstu riječi u rečenici : Dobro dijete dobro sluša svoje roditelje.
dobro:.........................;dijete:........................; dobro:............................; sluša:..........................;
svoje:..................................;roditelje:..................................
13.Iz iste rečenice izdvoj : subjekat:.......................................;predikat:....................................;
atribut:..........................................PON:....................................;objekat:....................................;
14.Napiši padež i značenje imenica : Na listu salate sunča se bubamara.
(na)listu:..................(................);salate:..................(............. );bubamara:..............(................ )
15.Prekriži nepravilno napisane riječi:dijete/dijeca;ni sa kim/niskim;bosanski običaji/Bosanski
obićaji; mlijeko/mljeko;mostarac/Mostarac; ;s autom/autom;dvanest/dvanaest;Srbin/Srpkinja