You are on page 1of 22

Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxes Department, Chennai.6.


Ph:9442282076, ou=Asst Director, CTSTI,, email=ramakalai@gmail.com
Date: 2008.07.24 05:20:41 +05'30'

கடவள ய ரககச ச நதம

கடவள ய ரககச ச நதம?


கடவள நமப ககக எனபத ஒர அதவ ன ய ல , அபதல மத ன ல லய
ஏறபடததப படவத அல .

பளள வ ல - ரச - லக வ ல, இத ல எஙக வத ந னற சக ணட வரலவ ர


லப லவ டம "ந+ஙகள ஏன கடவகள நமபக னற+ரகள?" எனற லகடடப ப ரஙகள. லந ய
சந ட, சப ரள த ரச ககல, த ரமணப ப ரசகன, ப ளகளப லபற, கடமபத தகர ற,
நமப கககத தலர கம, வ பததககள எனற மன த வ ழவ ன தயரஙகள ல தனனகடய
ப ர ரததகனகள ம ம கடவள ன அறபதஙககளக கணடத ய ஒவசவ ர மன தனம
சவவலவற வ தம யக கறவகதக லகடக ம.

ப ர ரததகனய ன ப னககளக கணகட ய க ணம அனபவதத ன ல லய


மன தனககக கடவள நமப ககக உணட க னறத.

ப பர இநத ய வ ன மத வத மக ய மனனர. உய ரககப லப ர டக


சக ணடரநத தன மகன ஹ<ம யகன மஸலம மத சநற கள ன பட சத ழகக ச யத
ப பர கணம கக ன ர. 7 ம நறற ணடல கன ப ணடயன சவபப லந ய ல படககப படட
லப த மபநதன த ரந+ற ல கணம கக ன ர.

இகவ வர றகறத த க த ரபப ய உணகமகள. உ கம லத னற ய ந ள மதற


சக ணட இத லப னற அறபதஙகள ஒவசவ ரவர வ ழவ லம நகடசபறறக சக ணலட
இரகக னறன. வ ஷய ஞ னலம இல த ப மரன கட தன அனற ட ப ரசகனகள ல
அறபதஙககளக க ணக ற ன. அநத அறபதஙககள, அனபவஙககளக சக ணலட கடவகள
நமபக னற ன.

ச யன எலல ரககம சப தவ க இரகக றத. மகG எலல ரககம சப தவ யப


சப G க னறத. க றற எலல ரககம சப தவ ய வசக னறத. கடவள மடடம எபபட
லபதப படட இரகக மடயம? கடவள க ற ததவரகளகக ஒர ம த லய , மஸலமகளகக
ஒர ம த லய , இநதககளகக ஒர ம த லய அரள ப லபபத லக .

கடவள ய ரககச ச நதம?

அல கவத சத ழத த யததக கடட உடலந ம சபறற ஓர ய ரம லபகரக க டட


லவணடம ? ம யமமன வரம சபறற ஈனற ப ளகளகய மடய ல லப டடக சக ணட
த+ச டட எடககம ஆய ரம லபகரக க டட லவணடம ? க ற ததவரகள ன ச பக
கடடஙகள ல கரடரகள ப ரகக னற ரகள. ச வ டரகள லகடக னற ரகள.

இநத அணடம அத யம னத. வ னம, ச யன, நத ரன, நட தத ரஙகள, பம எனற


எததகனலய அத யஙகள சக ணடத. அததகன அறபதஙகள லம அறபதம னத
மன தன ன மனலம.

இநத மனம த ன கடவளககம நமககம இகடலய உளள ச நதம. இநத மனம த ன


கடவளகக அரக ல நமகம அகGததச ச லக றத. இநத மனகதப பககவபபடதத
கடவகள லந கக அகGததச ச லலம வ கனலம மதம எனபபடக றத.

மதகரகக ந ம ச ல லவணடய ரகக றத எனற கவததக சக ணட ல க ர, பஸ,


லவன, ஸகடடர எனற ப வ தம ன வ கனஙகள ல எத ல பயணம ச யத லம மதகரகய
அகடநத வ ட ம. எநத வ கனமம இனற நடநலத கட அகடய மடயம. ஒரவன எநத
வ கனதத ல மதகர வநத லம மதகர தனனகடய +கரயம றபகபயம அவனகக வ
வGஙகக னறத. மதகர அவன எநத வ கனதத ல வநத ன எனற எணண ப ப ரபபத லக .

சவறற , லத லவ , இனபம, தனபம, நனகம, த+கம, ச ரககம, நரகம


இகவசயல வறகறயம எல மததத றகம சப தவ யத த ன கவததளள ர கடவள.
ந ம எநத மததத ன ம ம அவகர வநதகடநலத ம எனற எணண ப ப ரபபத லக .
மன தன எவலரனம மனம ஒனற ப ப ர ரததகன ச யத ல அவர தன மனகத ஒனறபடதத
எநத மத சநற கய ககடப டதத லம அவர தம ப ர ரததகனகய கடவள ந கறலவறற
கவகக னற ர.

இதலவ பகடபப ன ரக யம.

மனம ஒனற ச ச யயபபடம ப ர ரததகனகள ன ம ம அறபதஙகள ந கழக னறன.


இகத நமபஙகள. இத பகததற வகக மரண னத அல . ஒவசவ ர மன தனம தன ச நத
அனபவஙகள ல க ணம அறபதஙகலள இதனகடய ஒலர ட . இகத லவற வG கள ல
ந ரப கக இய த.

ஒவசவ ர மன தன ன மனமம சயம ன நதகனகள, தன பபடட வககய ல


உரவ கம உணரச கள அதன ம ம உணட கம சக ளகககள சக ணட இயஙகக றத.
எலல ரத மனமம ஒலர வG ய ல ச யலபடட, ஒலர நதகன, ஒலர உணரச , ஒலர
சக ளகக எனற ஆக ய ரநத ல ந ம எனலற ஆடட மநகதகள ய ஆக ய ரபலப ம.
அற வ, ஆறறல எனற வ ரதகதகசளல ம மன த இனதத லரநத அஸதமனம ய ரககம.

மன தன தகன பகடகக லவணடம. எனலவ த ன ஒவசவ ர மன தன ன மனமம


சவவலவற வG கள ல இயஙகக றத. எலல ர மனகதயம ஒலர வG ய ல ச லதத மடய த.
அபபட ச யய ந கனபபதம கட த. இநத அடபபகடகய எனற மன தன
உணரக னற லன அனலற உ க ல நடககம அததகன மதக க வரஙகளம மடவகக
வநத வ டம.

மன த மனததகக அளபப ய கத இரகக றத. அத கடவள நமககக சக டததத.


எனலவ கடவள நம எலல ரககம ச நதம. கடவகளப பறற ச ச ல பபடம
தததவஙகள - அவரககக சக டககபபடம உரவஙகள - அவகர அகடய வகககபபடம
மதஙகள அததகனயம உணகமகலள. அகவ நம மனகத பககவபபடதத ஒரமகபபடதத
நமகம கடவகள அகடயமபட ச யக னறன.

கடவள எததகன லபர?


உத ரணம க இநத மததகத எடததக சக ளளஙகள.

ஆத கத - அத லரநத ப ரமம - வ ஷண - வன, அவரகளகக ரஸவத - டசம -


ப ரவத மறறம ப ளகளய ர - மரகன.

இவரகளககக க+லG இநத ரன, நவகக ரகஙகள, ஐமபதஙகள, இதறகம க+லG


ச ல ப லப ன ல, க சதயவஙகள, ம யமமனகள, எலக யமமனகள, அயயன ர
கரபபணன லப னற சதயவஙகள.

இத த ன ஆத ய லரநத இநத ய வ ல இரநத வரம சதயவ நமப ககக.


Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxes Department, Chennai.6.


Ph:9442282076, ou=Asst Director, CTSTI,, email=ramakalai@gmail.com
Date: 2008.07.24 05:21:12 +05'30'

க லவதம, "ஏகம த; வ பர பஹTத வதநத " எனற எடதத எடபப ல லய


ஆண ததரம யக கறக னறத. இதறகக கடவள ஒரவலர, ஞ ன கள அவகரப ப
சபய டட அகGகக னற ரகள. எனபத சப ரள.

இநதப ப ரபஞ ம ந ம ந கனககமபட அவவளவ ற யதல . கடவள ன கத


மன தன ன ப வ பணண யஙகளகக ஏறப ம ரக லப டட அவகன நரகதத ல ,
ச ரககதத ல தளளம வ தத ய ர லவக லப னற அவவளவ ற யதல .

கடவள ஒரவலர! ஆன ல இநதப ப ரபஞ தத ன ஒவசவ ர அணவ லம அவர


சவவலவற வ தம யத தமகம சவள பபடததக னற ர. த னம த னம ஒலர மயதத ல
எததகன லக ட மககள தஙகள ப ரசகனகளகக கக கடவகள லந கக க கககயத
தககக னற ரகள? அததகன லக ட மககளம சவவலவற வG கள ல கடவகளத த னம
உணரநத சக ணலட த ன இரகக னற ரகள.

கபபன கழகக க அழம லப த அவனககச ல ற லப டம சபபன ம ம தனகன


சவள பபடததம கடவள, ர ம லந யவ யபபடடரககம லப த ல ம எனனம மரததவன
ம ம தனகன சவள பபடததக னற ன. கடவள ஒரவலர! ப லநரஙகள ல, ப
வடவஙகள ல, ப இடஙகள ல தனகன சவள பபடதத க சக ளக னற ர.

நம இநத ய ஒலர ந ட. இஙக நடபபத ஒலர அர ஙகலம. ஜன த பத - ப ரதமர -


மத கமச ர - தக கம ந+த பத - கச கடர - நகர ட - பஞ யததத தக வரகள -
லப லஸ அத க கள இவரகள அகனவரம இநத அர ஙகதத ன அத க ரதகத
சவவலவற பதவ கள ன ம ம சவள பபடதத க சக ணடரகக ற ரகள.

எபபட இநத ய அர ஙகதத ல நம லதகவககள சதர கவன லரநத ஜன த பத


வகர ய கர லவணடம ன லம அணக ப கன அனபவ கக மடயலம , அத லப ல நம
ப ர ரததகனககள நம இஷட சதயவம ய கர லவணடம ன லம அணக ப கன
அனபவ கக மடயம.

கடவள நமகமத தணடபப ர ?

இயறககய ல பகடககபபடட உளள அததகனயம லநரதத ய க வகககபபடட


வ த ககபபடட வகரயறககபபடட தனகமகளடன இயஙக க சக ணடரகக னறன.

கத ரவன க க ய ல உத பப ன. ந+ர ஆவ ய க லமல ச லலம. ப ன கள ரநத


லமகம க மகG சபயயம. பய ரகள உணட கம. உய ரகளகக உணவ க கடககம.

இபபடத த ன சதள வ ய வகரயறககபபடட வ த கள ன பட இயறகக இயஙக க


சக ணடரகக னறத. பஞசம சநரபபம பறற க சக ளளசமனற ல ந ச யம பறற க
சக ளளம. இத த ன வ த .

எல ம வ த ப பட நடககசமனற ல இநதக க தத ல ந ம ஏலத அற ய கமய ல


உளறவத யக கறக னற ரகள. ஆன ல இநத வ த ககளக கடவள ல லய ம றற
மடய த. ம றறவம அவர வ ரமபவத லக . ஏசனனற ல வ த ககள லவள லவகளகக
ம றற க சக ணடரநத ல ச ரபபகக ஏறற ரலப ல க க சவடடக சக ளளம ககதய ய
ரஷட தததவலம +ரG நத வ டம.

இநத இயறககய ல க ணபபடம அததகனயம ஒர இயககதத ல இரகக னறத.


இயஙக ப சப ரள இநத அணடதத ல இலக . இவவ ற நத இயறககய ல நகடசபறம
எநத ஒர ச யலம எத ர ச யக உணட பணணம தனகம உகடயத.
ந யடடன ன வ த ஒவசவ ர ச யலம தன தனகமகளககச ம வ க ததத ல எத ர
ச யக த லத றறவ கக னறத எனற கறக னறத.

ந ம வ ழக னலற ம, லபசக னலற ம, ப ரகக னலற ம, லகடக னலற ம,


உணணக னலற ம, உறஙகக னலற ம. எநத லநரமம ஏத வத ஒர ச யக ச ச யத
சக ணலட இரகக னலற ம. வ ஞஞ னம கணடற நத இயறககய ன வ த பபட, நமத
ஒவசவ ர ச யலம தன தனகமகளககச மம ன எத ர ச யக ஏறபடதத ய க
லவணடம. இலக சயனற ல வ ஞஞ ன வ த லய தபப எனறல வ ஆக வ டம?

இகதத த ன நம மனலன ரகள ந ம ச யயம ப வம பணண யம, அதறக ய


ப கன ந ம அனபவ பலப ம எனற கற யளள ரகள. த+தம நனறம ப றர தர வ ர .

சதள நத அக ய த ந+ ல ஒர கலக வ டசடற நத ல அக கள லத னற ம+ணடம


கல வ ழநத கமயதகதலய த ரபப த ககக னறன. அத லப ல ந ம இநத பம ய ல
ஏறபடததம எநத ஒர அத ரவம, ம+ணடம நமகமலய வநத த ககக னறன. இத த ன
இயறககய ன வ த .

இநத வ த கயக கடவளம ம றற மடய த. இகத ம றறவம அவர வ ரமபவத லக .

ந ம ப வம ச யக னலற ம , பணண யம ச யக னலற ம எனற ப ரததக


சக ணடரபபத த ன கடவள ன லவக எனற எநத மதவ த ய வத கற ன ல அகத
நமப த+ரகள. ப வம ச யத ல அகன கடல, பணண யம ச யத ல ச ரககம எனற
கறபபடம ககதகள நமகமப பணபடதத ச ல பபடபகவ.

அனலப கடவள - கரகணலய கடவள எனற கற க சக ணட ந ம ப வம ச யத ல


கடவள நமகம அகன க கடலல தளள தணடபப ர எனற கறவத அற ய கம ஆகம.
ரஷட தததவதத ன பட ந ம நல த ச யத ல நல த நடககம. சகடடத ச யத ல
சகடடத நடககம. இநத வ த ய ன பயகன ந ம அனபவ தலத ஆக லவணடம. இத ல
கடவள தக ய டவத லக .

ஒர மன தனககத லதகவ இரநத ல ஒG ய அவன இயஙக ம டட ன. ல தகனகள,


தகனகள, ஏறறத த ழவகள அததகனயம, இயககதகத உணட கக கடவள ல
ரஷடககபபடடகவ எனற லவதஙகள ச லக னறன. வஞ க ன சதம ந லன எனற
க ரஷணன கறக னற ன க+கதய ல.

த+கமகள இரநத ல த ன நனகமகய அகடய மன தன இயஙகவ ன.


சகடடவரகளகக ஏறபடம லகடகனப ப ரககம லப த த ன நல வன ய ம ற அகத
அG கக மன தன மறபடக னற ன. இத த ன ரஷடய ன ரக யம.

இவவ ற நல வரககளயம, சகடடவரககளயம த லன ரஷடதத ந கள த லன


அவரககளச ச ரககதத லம நரகதத லம தளள தணடபலபன எனற கடவள கற ன ல
அத ந ய யம த ன ? தரமம ஆகம ?

இஙக நடபபகவ அகனததம அபபடடம ன சவறம ந டகம.

அவனனற ஒர அணவம அக ய த. கடவள ரவ கத பகடததவர. அவர ககத


எழத , வ னம எழத , கடரக ன ச யயம த ரவ களய டல ரஷட. த கரக ககதகய
லவள லவகளகக, ஆள ளகக ஏறறவ ற ம றற க சக ணலட லப ன ல, அதறகக
க ரணம - ஆரமபதத ல லய ககதகயச ய க எழத வ லக எனற அரததம. அநத ம த
தவற ச யபவர கடவள? கடவள டமம தவற இரககம?

இதலவ ரஷட. உ கம ரஷடககப படட லப லத அதன மடவம


ந ரணய ககபபடட வ டடத. அபபட ந ரணய ககபபடவ லக எனற ல ரஷட கடவகள
ம+ற ப லப யவ டடத எனற அரததம. அபபட லப ன ல த ன கடவள அத ல தக ய டட
ந ய யம த+ரகக லவணடய அவ யம ஏறபடம.

இத ஒர த ரவ களய டல. க கசகட பநதயஙககள ந ம த ன நடததக னலற ம.


ஆன ல நமகக ந லம உரவ கக க சக ளளம வ த களகக ஏறப த ன பநதயதகத
நடததக னலற ம. சடணடலகர மதல பநத ல டக அவட ஆக வ டட ர எனபதறக க ந ம
ஏறபடதத ய க கசகட வ த ககள - நமகக உ கம இரநத லம ம றற அகமபலப ம ?

அத லப த த ன - லப ர ப ய லவணடய லநரதத ல ந ம எனன த ன மயனற லம


இயறககய ன வ த கள நமகமக கடடப படதத லப ல ஏவம. இகதக கடவள லம ம றற
மடய த. ம றறவம அவர வ ரமபவ லக .

கடவள எஙலக இரகக னற ர?


கடவள நமகமப பகடதத ர.

க க வ டக னறத. ச யன உத கக னறத. ம க வரக னறத. ந உ


வரக னறத. ந ம ப றகக லற ம. வ ழக லற ம. இறகக லற ம.

இபபடய க இயறககய ல க ணபபடம எல வறற லம ஒர ஒழஙக இரகக னறத.


ச லல கவதத ச யவத லப ஒர கடடபப ட இரகக னறத. இநத லநரதத ய ன
அகமபலப ய லர நமகமப பகடதத ரகள எனற பகற றற க சக ணடரகக னறத.

ஒர கல சமம க டநத ல அகத ய ரலம லதட ம டலட ம. அநதக கல லநரதத ய ய,


றபம யச ச தககபபடட ல த ன றப கயத லதடலவ ம. அத லப ல த ன இயறகக
லநரதத ய யச ச தககபபடடரபபத ல ந ம கடவகளத லதடக லற ம.

பகடககபபடடளள ந மம, இநத இயறககயலம கடவள இரகக னற ர எனபதறக


ஒலர ட . கடவகள லவற வG ய ல ந ரப கக மடய த.

இநதக கடவள எஙலக இரகக னற ர?

கடவள ஏலத லமக மணட ததகக அபப ல ச ரககதத ல இரகக ற ர எனற ல


அகத நமப வ ட த+ரகள. அலத லப ல ம ய மநத ரம ச யபவன த ன கடவள எனற
ய லரனம ந கனதத ல அகத மடகட கடட கவதத வ டஙகள.

பய ர நடட, தணண+ர ஊறற வளரதத ல ம ஙக ய க கடககம. மநத ரதத ல


ம ஙக ய வரவத லக .

இவவ ற கடவள ன ச யலகள அததகனயம லநரதத ய ய த+ரககம ன


ச யலப டகள சக ணடரபபத ல கடவகள வ ஞஞ ன +த ய ய சடடக க டட மடயம.
அத ப வச ச யலம அல .

பம ஒர க நதம. எனலவ அதறக ஈரபப கத இரகக னறத. அநத ஈரபப கத நம


எலல கரயம கணபசப ழத தவற த ஈரததக சக ணலட இரகக னறத.
Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxes Department, Chennai.6.


Ph:9442282076, ou=Asst Director, CTSTI,, email=ramakalai@gmail.com
Date: 2008.07.24 05:21:43 +05'30'

பம மடடம அல . ச யன, நத ரன, க ரகஙகள, நட தத ரஙகள அததகனயம


க நதஙகலள. இநதக க நதஙகள ஒனகறசய னற ஈரததக சக ளவத ல த ன வ ன
சவள ய ல அநதரதத ல ந றக னறன. இயஙகவம ச யக னறன.

இநத அணடதத ல உளள அததகன சப ரடகளம எபபட க நதம ய ஆக ன?

இநத அணட சவள ஒர க நத மணட ம. ஒர க நத மணட ததககள ஈரககபபடட


ந க ய ல இரககம அததகனயம க நதம ய ஆக வ டக னறன எனற வ ஞஞ ன வ த கள
கறக னறன. அதன ல த ன அணடசவள எனனம க நத மணட ததககள உளள
ச யன, நத ரன, பம , நட தத ரஙகள அததகனயம க நதம ய ஆக யதடன
ஒனகறசய னற ஈரததக சக ணட அநதரதத ல ந றக னறன.

இத லரநத ம க ம கத சதள வ ய ஒனற ப பபடக னறத. கடவள அணடசவள ய ல


தனகன ஒர க நத கத ய ய சவள பபடததக னற ன எனபலத அத.

அணட சவள ய ல பம ய ல ஈரககபபடட ந க ய ல இரபபத ல சத நலத


சத ய மல ந ம ஒர க நதம கலவ ஆக வ டலட ம. எனலவ த ன நம உடலல ம ன
க நத அக கள உணட க னறன. இநத ம ன க நத அக கலள நமத மகள, இதயம
ஆக யவறகறச ச யல பட கவகக றத.

சரககம யச ச னன ல,

கடவள ஒர ம கப சப ய க நதம, அவரத க நத மணட ம எனனம அணட


சவள ய ல க ணபபடம ச யன மதறசக ணட த ரண மன தன வகர அததகனயம
உய ர சபறற, ஒள சபறற இயகக ந க அகடக னறன. அத த ன கடவள தததவம.

ஒர க நதம ஒர சப ரள ன கமயதகதலய ஈரகக னறத எனற வ ஞஞ ன வ த கள


கறக னறன. அபபடசயனற ல கடவள எனனம க நதம நம உடலன கமயதகதத த லன
ஈரககலவணடம?

அபபடசயனற ல நம உடலன கமயம எத? இகதத த ன நம மனலன ரகள


கணடலன , ம த ரம எனற கறக னற ரகள. மதக எலமபகளககளலள தணட
வடதத ன க+லG "Cauda Equinae" எனற வ ஞஞ னதத ல அகGககபபடக னற மகலக ணலம
நம உடலன கமயம - கணடலன .

கடவள நம ம த ரம க ய கணடலன ய ல இரநத ச யல ப க ற ர. அவர


ப வ கள எனற ய கரயம கண சப ழத கட ஒதககவத லக . க நத கத ய ன ம ம
அவர ப ல ஈரதலத கவதத ரகக ற ர. எபலப தம நமமடலன இரகக னற ர.

கடவள எபபட இரபப ர?


அவத ரஙகள, மக னகள, த+ரககத கள, நப கள, பன தரகள ஏர ளம லபர கடவள
பறற ய வ G பபணரகவ மன தன டம ஏறபடதத ன ரகள.

ஆன ல,

ய ர ச யத ப வலம சத யவ லக , கடவகளப பறற ய சதள வ ன நதகன மன த


இனதத றக ஏறபடலவ இலக . ஒவசவ ரவரம ய கனகயத தடவ ப ப ரதத
கரடரககளப லப தததம சக ளகககலள உணகமய னகவ எனற எணண க
சக ளக ற ரகள.
இத வ ஞஞ ன யகம. நம மனலன ரகள-ஞ ன கள, கடவகளப பறற க கற ய
அகனததத தததவஙககளயம, அகவ எநத மதததக சக ளககய ய இரபப னம வ ஞஞ ன
+த ய ய அ ஆர யநத கடவள ன தனகமககளப பறற ஒரம தத கரதகத உரவ கக
லவணடம. இபபடய க இரபபவர த ன கடவள எனற அறத ய டடக கற லவணடம.

கடவள ஆத அநதம இல தவர. இத ல எநத மததத றகம லபதம இலக . ஆக, ஆத


அநதம ல த ஒனகறக கடவள எனற கறவத தவற லக த லன!.

இநத அணடதத ன ம க நணண ய ப கம அண எனபபடம. ந ம க ணம ச யன,


நத ரன, பம , மன தன அததகனயம கணகக டஙக அணககள ன சவவலவற கடடண த
சத கபபககள. இநதத சத கபபககள இயறககய ல இஷடம லப ம றற
அகமககபபடக னறத.

ஒர அண இனற ஒர த ன யதத ல இரகக ம. ந கள அகத உணட ப ர ண ய டம


இரகக ம. ப னசன ர ந ள அநதப ப ர ண கயச கமததச பப டட மன தன டம
இரகக ம. மன தன இறநத ப னப மணலண ட மணண க ம. இசதல ம
இயறககய ன இஷடம.

ஆன ல இநத அணடதத ல ஆத ய ல எததகன அணககள இரநதனலவ அததகன


அணககள த ன இனறம இரகக னறன. பத த ய ஒர அண கட உணட கவ லக .
பகGயத ய ஒர அண கட அG நத லப கவ லக . ஒர அணகவ ஆககலவ அG ககலவ
மடய த. ஏசனனற ல அணவ றக ஆத யம, அநதமம க கடய த.

ஒர அணகவப ப ளநத ல ஹ லர ஷ ம , ந க க லப னற நகரஙககள அG கக ம.


ஆன ல அநத அணகவ அG கக மடய த. இனகறய அணககள ன கடடத சத கபப க ய
பம , மன தன, ச யன, நத ரன அததகனயம ந கள அG நத லப க ம. ஆன ல
அததகன அணககளம லவசற ர சத கபப ய ஆக இரககம.

கடவள ஆத அநதம இல தவர எனற ல இநத அணகவ ஏன கடவள எனற


அகGககக கட த?

கடவள ன ம க ம க ம க நணண ய வடவம அண. ந னம கடவள, ந+யம கடவள, ந ம


க ணபசதல ம கடவள.

இநத அணடம ஒர அணககடல. இநத அணககடலல ஏறபடம சG கள, கம G கள


லப னறகவ த ன ந சமல ம. அணககடலன அக கள ஓய த. ஆன ல அநத
அக கள ன இனகறய சத கபபககள அகனததம அG நத லவசற ர பத ய சத கபப
லத னறம. ஆன ல இநத அணககடல அG யலவ அG ய த. கடவகள அG கக மடயம ?

கடவள - உணகம எத?


கடவள ன ம க நணண ய வடவம அண எனற ப ரதலத ம. இநத அணககள ல
ஏறபடம இயககலம ரஷட எனபபடம. இநத அணடதத லளள அததகன அணககளம
ஓய த இயககதத ல இரகக னறன. இநத இயககதத ன ம றபடட லவகலம பகடபப ன
பலலவற லத றறஙகள ய க ட யள கக னறன.

பம மண கக 2000 க .ம+. லவகதத ல தனகனத த லன சறற க சக ளக னறத.


ச யலன மண கக 10 லக ட க .ம+. லவகதத ல சறற க சக ளக றத. இபலப த பம
ச யகனப லப மண கக 10 லக ட க .ம+. லவகதத ல சறற வ டட ல பம ய ன ந க யம
ச யகனப லப ல ஒர சநரபபக லக ளம ய ஆக வ டம. ஒர நத வக ம கவம
நணகமய னத. ஆன ல இநத நத வக கய அத பயஙகர லவகதத ல ச லதத ன ல
அகதக சக ணட ஒர மரதகதலய அறதத வ ட ம.

ஒர சப ரள த டப சப ரள கலவ , த ரவம கலவ , வ யவ கலவ இரபபதறகக


க ரணம அபசப ரள ல உளள அணககள ன இயககதத ல ஏறபடம ம றபடட லவகலம
க ரணம. இனற நம உடக ஒள ய ன லவகதத ல ச லதத ன ல ந ம ந ம க இரகக
ம டலட ம. ந மம ஒள ய கலவ ம ற வ டலவ ம. இதலவ ரஷட!

இபலப த ந ன ச லவகதக லகளஙகள. ம ரணட வ ட த+ரகள. எபபட ந ம


ஒள ய ன லவகதத ல ச னற ல ஒள ய கலவ ம ற வ டலவ லம , அகதப லப னலற நம
இயககதத ன லவகதகத ந றதத ன ல இநத அணடதத ல இரககம ஒலர ஒர சப ரள க ய
பரமசப ரள கலவ ம ற வ டலவ ம.

இததததவம வ ஞஞ ன பரவம னத. சமம எடததகக டட எழதபபடடதல .


லவதஙகள எடதத எடபப ல லய - 'ததவம ' - ந+லய அத எனற கறக றத.

ம+ணடம ச லக லறன. இயககலம ரஷட. இநத ரஷட கறபகனக சகடட த


ப ரமம ணடம ன லவகதத ல நமகம இயகக க சக ணடரகக றத. இநத அணடதத ன ஒலர
சப ரள க ய கடவகள இநதக கறபகனக சகடட த லவகம நமம டம இரநத
ப கக னறத. எபலப த ந ம இநத ரஷடய ன லவகதத ல இரநத வ டபடக னலற லம
அபலப த கடவள ன உணகம ந க கய உளளபட கணகட கப ப ரகக மடயம.

60 க .ம+. லவகதத ல ச லலம ஒர லபரநத லரநலத நமம ல கத கக மடயவ லக .


மண கக 2000 க .ம+. லவகதத ல தனகனத த லன சறற க சக ணட, வ ன டகக 66000 க .ம+.
வதம ச யகனச சறற வரம பம ய ன லவகதத லரநத எபபடக கத கக மடயம?
இசதல ம தத யம த ன எனற ந+ஙகள மணமணபபத லகடக னறத.

தத யம ய இத தத யலம. இகத எடததகரபபலத ஆனம+கம ஆகம.

ரஷட நமம டம எநத வ களவ கன ஏறபடததக னறத எனற லய ததப


ப ரஙகள. ஐமப னகள-அதன க ரணம ய - ஆக கள, இனபஙகள, தனபஙகள எகஸடர .
இபலப த இநத ஐமப னககளயம, அதன க ரணம ய மனக யம - அதன க ரணம ய
எழம ஆக கயயம சவனற வ டட ல (பததன) அத ரஷடகய சவனறத கத த லன
அரததம. ரஷடகயத த ணடக கத ததத கத த லன அரததம.

ஐமப னககளத த ணடவத த ன கடவகள அகடயம ஒலர வG . அதறக ய


கவர கக யதகதயம, கத கயயம ஆனம+கம நமகக அள கக னறத. அநதக கடனம ன
மயற கய நம மனலன ரகள எள கமய கக த தநதளளனர. அகதயடதத
அதத ய யஙகள ல கறக னலறன.

கடவகளக க ணபத எபபட?


மரததடய ல படதத ரநத ந யடடன சநறற ய ல ஒர ஆபப ள வ ழநதத. இககன ஏன
லமல லந கக ச ச ல த க+ழ லந கக வநதத எனற ந யடடன தனனள லகளவ கய
எழபப ன ர. மடவ பவ ஈரபப கத கய அற நத ர.

அவர லகளவ ககப பத ல எஙக ரநத க கடததத? வ னதத லரநத வ ழநதத ?


அல த மணணககளள ரநத மகளததத ? ந யடடன லகளவ கய ய டம லகடட ர? ய ர
அவரககப பத ல அள தத ரகள? அவர லகளவ கயத தனககத த லன லகடடக சக ணட ர.
பத ல அவர உளமனத ல இரநத சவள பபடடத.

சநயலவலய ல சவள பபடம ம ன ரம சப ய சப ய சத G ற க ககள


இயகக ம. ஊகரயம உ ககயம ப ரக ககச ச யய ம. பஜஜ ய பலகபயம எ ய
கவகக ம. அகனததம ஒலர ம ன ரலம. இநத அணடதத ல சவள பபடம கடவளம
சப ய நட தத ரம க இரகக ம. இலத இநதப பம ய ல மடஙக க க டககம நமம டம
சவள பபடவதம அலத கடவள த ன. எவவ ற ம ன ரஙகள எனற ச ல பனகமய கச
ச ல மடவத லக லய , அலத லப ல கடவளகள எனறம பனகமய கச ச ல
மடய த.

எபபட பஜஜ ய பலகபத சத டட ல சம தத ம ன ரதத ன தனகமககளயற ய


மடயலம அலத லப ல நம உடலல ஓடம உய கரத சத டட கடவள ன சம தத
தனகமககளயம ந ம கணடற ய மடயம. இநத அணடதத ன அகனதத ரக யஙகளககம
பத ல நம மனத ன ஆGதத ல பதத ரம ய இரகக னறன. எபலப த ஐமப னககளயம மறநத
ஒலர நதகனய ய அலத நதகனய ய ந ம எநதக லகளவ கய எழபப ன லம பத ல
ந ச யம க கடககம, ந யடடனககக க கடததத லப .

ஆரகக ம டஸ அர ன ன தஙகக க +டதத ல க பபடம இரகக னறத எனபகத


எபபடக கணடற வத எனற ஒலர நதகனய ய சத டடககள இறஙக ய லப த அவர மனம
அவரககப பத ல சக டததத. ஆகடயண ய மல இரகக லற ம எனபத கட சத ய மல
யலரக எனற கவ ய பட அர ன டம ஓடன ர. அநதளவ ஐமப னககள மறநத ந க ய ல
அவர இரநத ர.

அலத லப ல, ஐமப னககள மறநத ந க ய ல, ப கயப சப ரடபடதத த


தககதகதச டகட ச யய த, சறற எனன நடகக னறத எனற ந கனலவ இல த,
உஙகள ன ஒவசவ ர அணவம உணகமய ன லவடககயடன இநத அணடதத ல எகதத
லதடன லம அதறகப பத ல உடலன க கடககம.

இவவ ற தததவ ஆர யச ய ல எவன தன ஐமப னககளயம மறநத ந க ய ல


ஈடபடக னற லன அவன க ணப ன. அபபடபபடடவரககள அனற ஷ கள எனலற ம.
இனற வ ஞஞ ன கள எனக லற ம.

எபபட கடவகள அகடவத எனற த+வ ர வ ரகணய ல தமககள ஈடபடவலத


ஞ ன லய கம எனற அகGககபபடக றத. அபபட இறஙக ன ல, பததரககப லப த
மரதத ல க கடதத ஞ னம உஙகளகக உஙகள வடட அடபபடய ல கட க கடககம.

இல றம தறவறம ?
ஐமப னகள அடககம ய இரநத ச G ய கடவகள உணரமடய த எனபகத ந ம
அற நலத ம.

கடமபம, மத யம, ந ட எனற ரஷடய ல கக த த ணறம நமகசகல ம அத


மடவன சக மபதலதனகக ஆக பபடவத லப எனற ய லரனம ச னன ல நமப
வ ட த+ரகள.

பறகற வ டட ல த ன பரமகன அகடய மடயம எனற ய ரம உபலத தத ல


பதற த+ரகள.

ஆக , லக பம, அஹஙக ரம எனற ரஷடய ன அகனதத உணரச


சவளளதத லம அடததச ச ல பபடககடய நதரபபம அகமயப சபறறளள அததகன
Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxes Department, Chennai.6.


Ph:9442282076, ou=Asst Director, CTSTI,, email=ramakalai@gmail.com
Date: 2008.07.24 05:22:15 +05'30'

இல றதத ரககம எத ர ந+ச ல லப ட ஒர எள ய படகக கடவள அள ததளள ன. நம


உளளதத ல எழம எல ஆக ககளயம அறதசதற ய இகறவன ஒர இ கவ ன ஆயதம
அள ததளள ன.

அத த ன அனப, தய அனப, பரநத அனப.

ஆம. அனபகடயவரகள சயந ம அறறவரகள ய இரபப ரகள. ஒரவனககச


சயந ம இலக சயனற ல அவன தன ஐமப னககளயம சவனற வ டட ன எனற
த லன அரததம.

தய அனப ய கரயம தனபறதத த. பரநத அனப எநத பஸக\யம சக ளதத த.


தனன மறற அனப எகதயம எத ரப ரகக த.

வமப ப டதத அனப ஒனற இரகக றத. ஜ த , மதம எனற கறக ய வடடதத றகள
சறற க சக ணடரககம. இதன சபயர சவற . இகத ந ன ச ல வ லக .

லவஷம லப டம அனப ஒனற இரகக றத. ய டம வத பணம, பதவ , பகடட


இரநத ல அகதச சறற வரம. அதன சபயர அர யல அகத ந ன ச ல வ லக .

எத ரப ரககம அனப ஒனற இரகக றத. ய ர வத ஏத வத தநத ல வ க ஆடடம.


அதன சபயர சயந ம. அகத ந ன ச ல வ லக .

உஙகள த கய லந யஙகள. தநகதகய லந யஙகள. ப ளகளககள லந யஙகள.


உஙகள சதரகவ லந யஙகள. ஊகர, ந கட, இநத உ கக லந யஙகள.

இநத உ க ல நடககம அததகன கறறஙகளம அனப ஒனற ககறவத ல வரம


ச யலகள.

தன த ரதகத மடடம லந பபவன, தநகத த கய சக டகம ச யக ற ன. தன


மததகத மடடம லந பபவன தரண கயலய சக டகம ச யக ற ன.

அனப சக டககக சக டககக ககறய தத. ஒரவன அனப ன வG ச லலம லப த


ஐமப னககளயம சவனற வ டட ன எனற சப ரள. இத ப யவ லக சயனற ல
தனன மறற ஒர த கய ஆர யநத ப ரஙகள. ஒர தனன மறற தநகதகய நத ததப
ப ரஙகள. ஒர தனன மறற தக வகனத தடடப ப ரஙகள.

நனற க லய ததப ப ரஙகள.

ய ரகக கவம இநத உ கம ந றகப லப வத லக . ஒர தநகத த ன


இலக சயனற ல தன கடமபம ந ரககத ய ய கதநத வ டம எனற எணண க
சக ணடரகக ம. ஆன ல அநதத தநகதய ன த டர மரணம அவன இGபகப அநதக
கடமபம த ஙக க சக ளளம எனற ந ரப ததக க டடம. ஆக தநகத எனற ஸத னம
அவனகக அநத லநரம அள ககபபடம ஒர சக^ரவலம.

ஆம ம நமகக க இநத உ கம எனறலம க தத ரகக த. அத தனப டடககத தன


வG லய லப யக சக ணடரககம. ந+ இபலப த இரககம ந க இநத உ கதத ல உனகக
அள ககபபடடரககம ஒர நதரபபம. எனலவ உன கடகமககள உனககக க கடதத
ப கக யம ய ச யத மட. ந+ அவவ ற ச யயவ லக சயனற ல அதறக க உ கம
நஷடமகடநத வ ட த. ந+ த ன கஷடப படவ ய.
எனலவ உன கடகமககள தனன மறற ல கவய யச ச ய. ந+ ந ச யம கடவகள
உணரவ ய. கடவள ய உணரவ ய.

தய அனப, பரநத அனப, அனப - இதலவ கரம லய கம!

(கரடட) பகத ய ?
பயம மன தன ன அடபபகட உணரச .

இநத பய உணரச இரபபத ல த ன நமம ல ப லபர நல வரகள க


இரகக னற ரகள. த ய தநகதககப பயநத க+ழபபடபவன பணபளளவன ய
வளரக னற ன. கணவனககப பயநத நடககம மகனவ யம மகனவ ககப பயநத நடககம
கணவனம ந க +கம ன மத யதகதப பகடகக னற ரகள.

ந ன ச லலம பயம அனப ன ல ஏறபடம பயம. தன உய ர லமல ஆக -


உகடகமகள ம+த ஆக - எத ரப ரககம சகதத ன ம+த ஆக ஆக யவறற ல ஏறபடம
பயதகதச ச ல வ லக . அனப ன ல ஏறபடம பயம பகத எனபபடம. ஆக ய ல
ஏறபடம பயம அடகமததனம எனபபடம.

பகத , தனனகடய இனப - தனப - சக - தககம அததகனகயயம இGநத


ந றகததய ர ய இரககம.

இநத பகத இரகக றலத! அபபபப . இகதச ச லலலய எழத லய ப ய கவகக


மடய த. அனபவ கக லவணடம.

நம ஐமப னகள ன ஆக கய நமகம அற ய மல ந லம அடகக ஆள நமகமப


பககவபபடததவத பகத ஒனற ன ல மடடலம மடயம.

ஒர பகதகனப சப ரததவகர அவனவன ன இஷட சதயவம த ன இநத


உ கதகதப பகடதத பரம சப ரள. ரவ வல கம சப ரநத ய ஆத கத . இநத
மகமடகய அவன லப ரதத வ டவத ல அவன தனககக க கடககம
இனபஙககளசயல ம அநத சதயவம தநத வரபப ர தம க ஏறறக சக ளக னற ன.
தனபஙககள அநத சதயவம தநத ல தகனகள க எணண க சக ளக னற ன.

இவவ ற எணண க சக ளளம மனபபககவம த ன ப ன அடககதத ன மதல பட.


அவகனப சப ரததமடடல அவனகடய சதயவம ப வம ச யபவரககளத தணடககவம,
பணண யம ச யபவரககள ச ரககதத ல ல ரதத வ டம. இநத நதகனய ல அவன
ப வம ச யயப பயபபடக னற ன.

உணண லந னப - சம^னவ ரதம - ப ல மறபப - ச கச வ ழககககயப


பறககண ததல - லவகம சவய லல சவறம க லடன ப த ய தத கர ச லலதல - தக ககம
அனக பககG ய ய ந கனதத இறஙகதல - உடமசபல ம ஊ கதத க சக ணட
ஊரவ ம வரதல - அகன டட ஏநததல எனற பகதன தனகன வரதத க சக ளவகத
எடட ந னற லவடககக ப ரககம நமகக ஏளனம ய - மடததனம யத சத ய ம.

ஆன ல - இநத ம த சயல ம ச யவதறக அவரகள அனஷடககம


வ ரதஙககளயம - உபவ ஙககளயம - கவர கக யஙககளயம றலற சநரஙக ப
ப ரஙகள. அத ல ப னடககம எனற தததவம அறபதம ய அரஙலகறறப படடரககம.
இவவ ற தன பகத ய ல மழகம பகதன தனகனப ப ததன - மடன எனற ப றர
கறவகதப சப ரடபடததவத லக . அவன இநத உ கதகதலய மறநத வ டக னற ன.

இதன ம ம ரஷடகய அவன சவலக னற ன.

ஒவசவ ர மன த மனமம சவவலவற சதயவஙககள தனத இயலபகக ஏறப ஏறறக


சக ளளம. இதன ல லவற லவற மதஙகள லத னறக னறன. இத இயறககய ன ந கழச .
இகதத தவ ரகக இய த.

ப னடககம தத யம ன ல கடவளணரதல ந ச யம.

இதலவ பகத லய கம.

ககட ஆயதம
மனற ஆயதஙககள இத வகர ப ரதலத ம. ம ஞ இரபபத ஒலர ஆயதம. அதன
சபயர த ய னம. இகதத த ன நம சப யவரகள ர ஜலய கம எனற ரகள.

இபலப த ஒர ற வ டககத. பத ல ச லலஙகள ப ரபலப ம.

ந ம பச ளஙகGநகதய ய ப றகக னலற ம - றவன ய ஆக னலற ம - வ லப


மறககக அகடக னலற ம - ப னப வலய த கன ய மடநத லப க னலற ம. இபலப த ஒர
மரதகத எடததக சக ளலவ ம. அத ல ஒர ற கறதத லத னறக னறத. ற இக ய ய
வ க னறத. அGக ய ம டகலக ட பசக இக ய ய ஆக னறத - மடவ ல பழபப ந றதகத
அகடநத வ ட வதஙக வ ழநத மடக னறத.

மன தன ல அததகன பரவஙககளயம ஒர த ரண இக யம ப றநத வளரதத


அனபவ தத இறகக னறத. அபபடசயனற ல மன தனகக ஒர உய ர இரபபத லப ல அநத
இக ககம ஒர உய ர இரகக னறத எனற த லன அரததம.

இபலப த கறஙகள - மரதத றக இரபபத ஒர உய ர ? அல த மரம எனபத


ஆய ரககணகக ன இக உய ரககளக சக ணட ஒர லக ரகவய ?

ஒவசவ ர இக ககம ஒர தன ததனகம இரகக னறத. தன பபடட ப றபப, இறபப


வ த மகறகள இரகக னறத. லந ய சந ட எனற தன பபடட சத லக கள இரகக னறத.

. ந+ஙகள வ கக ரம த ததனம அல . ந ன லவத ளமம அல . ந ன ச ல


வரவகத லந கடய கலவ ச லலவ டக னலறன.

ஏறகனலவ ச னனத லப ல அணடதத றக இரபபத ஒலர உய ர. ஆய னம மரதத ன


இக கள லப ல ந+ஙகளம ந னம சவவலவற உய ரகள லப க க ட யள கக னலற ம.
ஒவசவ ரவரககம தன த தனகமகள இரபபத க ந கனததக சக ளக லற ம. சவவலவற
ப றபப இறபப உகடயவரகள யக கற க சக ளக லற ம.

லவ லரநத ந+ர மர உச க க களய ன நன க கறதத வகர எள த ல ச னறகடவத


லப ல இநத அணடதத ன அததகன ம ன ஓடடமம இநத வ ந டய ல ப றககம
பச ளஙகGநகத வகர எள த ல ஓடக சக ணட த ன இரகக னறத.

அநத ம ன ஓடடதகத நம ககய ல எடடப ப டபபதறகப சபயர த ன த ய னம.


சவள உ க வ ஷயஙகள ல நம ப னகள தற சகடட அக நத நமகம த றம ற ய
ஆகக வ டக னறன. அநத ப னககளத தடதத ந றதத கடடபபடதத உளலந கக த ரபப
லவ லரநத இக நன வகரயளள அநத இகணபப வG கயக கணடற நத அத ல
இரணடறக க நத கடவகள உணரவலத த ய னதத ன றபபம ம. லந கடய ல இத
கடவளடன நமகமத சத டரப படதத வ டவத ல லய கஙகள ச ல ம உயரநத
ர ஜலய கம எனறகGககபபடக னறத.

இத லம அநத ப ன அடககலம அடபபகடய னத. ஆத ரம னத. தக ய யத.

நம உடலல எததகனலய ச யலகள நம உணரவ னற லய நகடசபறக னறன.


சவ ததல - ச ததல - இரதயத தடபப எனற அடகக க சக ணலட லப க ம.
சவ ததல ந ம உய ர வ ழவத ல ப ரத னம கம. அநத சவ ததக நம உணரவகக
உடபடடத ய ஆககம லப த நம உய ர க ய அநத ஆதம கவ - அணடதத ன ம ன
ஓடடதகத - ட த கடவகளலய ந ம உணர மடயம. இதலவ ப ர ண ய மம ஆகம.

இநத உள லந கக மயற லய த ய னம ஆகம.

இநத மனகத நம கமயம க ய கணடலன ய ல கவ கக மயற பபத ப ரதய ஹ ரம


எனபபடம.

அத ல சவறற யகடநத மனகத அஙலகலய ந றதத கவபபத த ரகண எனபபடம.

இமமயற கள ன பயன ய த ய னதத ன உயரநத ந க ய க ய ம த (இயககமறற


ரஷடகய சவனற) ந க கய லய க அகடக னற ன. இரநதம இல த ந க ய ன
இதலவ லப னபம ஆகம.

கடவள உணகம எத?


கடவள ஆத அநதம இல தவர எனபத ல எநத ஐயமம இலக . எனலவ ஒர
சத டககலம மடலவ இல த ஒனகற ந ம கணடற நத ல அகதலய கடவள எனற
கறவத தவற க த.

ஆகலவ கடவள ன நணண ய தனகம அண த ன எனபத த பபத லய.


அணவ ய அணடதத ல தனகன சவள பபடததம கடவள ரஷட எனனம சGற
லவகதத ன ல பலலவற உய ரகள யத லத னறக னற ன. இகதலய நம மனலன ரகள
ம கய எனறகGதத ரகள.

எனலவ கடவளககம நமககம உளள இகடசவள லய இநத இயககம த ன. எனற


ந ம நமம டம க ணபபடம இயககதகத ந றதத வ டக னலற லம அனலற ந ம கடவள க
மடயம.

கடவகள எஙலக வ ன மணட தத றக அபப ல சவக சத க வ ல உளளவர ய


நமகம எணணத தணடம ம கயய க ய ரஷடகய வ டட ந ம சவள லய வரம லப த
உளளபடலய கடவகள நமம ல அற ய மடயம.

ஐமப னககள மறநத வ டட கடவகளத லதட (உளலள) அக யஙகள.


ஐமப னககள மறநத வ டட அனப ன ல கவககளச ச யயஙகள. அல த
ஐமப னககளயம ச யலககளயம கடவள டம அரபபணம ச யத வ டஙகள. அல த
ஐமப னககளயம தறநத வ டட த ய னம ச யயஙகள.

இநத ந னக லய கஙககளயம ந ம ந னற லக ட வ ததத ல த கக மடயம. அத


எதவ ய னம ப னடககம த ன மதல படய க இரககம.

ஒர கற பப டட வG ப டட மகற ம லம , அல த ஒர கற பப டட மததத ன
ம லம மடடலம கடவகளக க ண மடயம எனற வ த டவத மடட ளதனம. அத
லப னலற ப னடககம எனபலத தள யம இல மல கடவகள உணரவத ய ப ர ம ர
தடடக சக ளவத கபதத யகக ரததனம.

மதத த+வ ரவ த கலள! உஙககள ந+ஙகலள ஆர யநத ப ரஙகள. உஙகள மனகத


அடகக வ டடரகள ? ஐமப னகள ன ல ஏறபடம ஆக கய சவனற வ டடரகள ?
அபபடசயனற ல மடடலம கடவகளப பறற லபசஙகள. அவரகள த ன மககளகக
ஆனம+கதத ன அறபததகத உணர கவகக மடயம.

எணகணதத ன.

கடவள உரவம ல தவர எனபலத கடவள ன மதல பணப அல த கணம ஆகம.

ஆன ல ந ம கணண ல க ண மடய த எனற ஒலர க ரணதகத மடடம கவததக


சக ணட ஒனகற உரவம ல தத எனற கறவத தவற. கணகளககப ப பபட த
நணண ய களககம உரவம இரகக னறத எனபத நணலண கக கள ல
ந ரப ககபபடடளளத. க றற? உரவம ல ம ந கள வ பலப கம பயக இனலற
படசமடகக மடக றத? ஒல? அதறகம அக வடவம இரகக னறத. அகத ஒலந ட வ ல
பத ய கவககவம மடயம.

எனலவ, உரவம ல தத எனபதறக வ ளககம எனன எனபகத ந ன


சதள யபபடததக னலறன. கவனம யக லகளஙகள. நம கணணககத சத க னறலத
இலக லய அத இஙக ப ரசகனயல .

எநத சப ரளகக எலக கள இலக லய - அதலவ உரவம ல தத எனபலத


ய ன வ ளககம. இநத ய வகக வடகலக இமயமக - சதறலக கனன ய கம எனற
எலக ககள ந ரணய ககம லப த த ன அதன வகர படதகத உரவ கக மடயம.
எலக கள த ன ஒர சப ரளகக உரவதகதக சக டகக னறன.

ஆக - உரவம ல த ஒனற ந ச யம எலக கள இல தத யத த ன இரகக


மடயம. எலக ய ல த ஒனகற எபபட படம வகரய மடயம. எவவ ற உரவம சக டகக
மடயம?

எனலவ த ன கடவகள எலக ய ல தவர எனற லவதம ச லக றத. ப னனலர


உரவம ல தவர எனக றத.

ஒர சப ரள எலக ய ல மல இரககம லப த மறசற னற எபபட இரகக


மடயம. ஒனகற மடயம லப த த லன மறசற னற சத டஙக மடயம. அநத இனலற
எலக ய ல மல வ நத பரநத க டககம லப த மறசற னறகக எஙலக இடம
க கடககம?

எனலவ - கடவள எலக ய ல தவர எனற கற யவடலனலய அவர ஒரவர மடடலம


எனற கறவத அவ யம க வ டக னறத. ந ம லவற கடவள லவற எனற எணண க
சக ளவலத எவவளவ அற ய கம?
ந ம கடவளகக லவற ய இரபபத உணகமசயனற ல கடவளகக ஒர எலக
இரகக றத எனறல வ அரததம. அநத எலக கக சவள லய இரநத ல த லன ந ம லவற
கடவள லவற எனற கற மடயம?

கடவள எலக ய ல தவர. உரவம ல தவர. எனலவ அவர மடடலம இநத


அணடதத ல, அணடம ய வ ய ப தத ரகக னற ர எனற கறவலத .

அடதத ஒர அறபததகதக கறக லறன லகளஙகள.

க ம, லநரம எனபத மறசற னகறச ரநத ரநத நமகக ந லம ஏறபடதத க


சக ளளம ஒர ஏறப ட. ச கனச ரநத ரபபத ல த ன நமகக 24 மண லநரஙகள.
ச யனகலக இரவ பகல க கடய த! ப னனர அணடதத றக க ம வத லநரம வத?
நமகக ந லம ஏறபடதத க சக ணட ஏறப டகடக சக ணட ப ரமம ணட ம ய வ நத
பரநத க டககம இநத அணடதகத அளகக மயற கக னலற ம. எனலவ கடவகளயம க
லநர லக டப டடறகள த ண கக மயற கக லற ம.

கடவள எண கணஙககளக சக ணடவர.


1. ஆத அநதம ல தவர.
2. எலக ய ல தவர.
3. உரவம ல தவர.
4. க லநரஙககளக கடநதவர.
5. அவரனற அணடதத ல லவசற னற லக எனற வ ய ப தத ரபபவர.
6. பறறறறவர.
7. இபபடதத ன இரபப ர எனற எடததகரககத தகக தனகமகளகசகல ம
அபப றபடட ந ரககணம ய இரபபவர.
8. இடம, சப ரள, க ரண, க யஙகள இல தவர.

எனற எடடக கணஙககளக சக ணடவர த ன கடவள. அவகரத த ன


த ரவளளவரம எணகணதத ன எனற வ கக னற ர.

இநத எடடத தததவஙகளம ஒனறக சக னற லக ரகவய ய வர லவணடம.


மரணப ட ய வரககட த. ஒர தததவதகத ம+த ஏழ தததவஙகளம வ ளககவத ய
இரகக லவணடம. அபபடசயனற ல அத வ ஞஞ ன பரவம ய, சமஞஞ ன பரவம ய
அற வ மபநதப படடத ய இரகக மடயம.

இரவ பகல இல த வ ணசவள கக க ம எனற கணகக எபபட இரகக மடயம?


த ன ஒரவர ய, அஙக ஙசகன த பட எஙகம வ ய ப தத ரககம கடவள க தகத எகதக
சக ணட கணகக டவ ர? எகதச ரநத கணகக ட மடயம?

கடவள எஙலக ச ரககதத ல அமரநத சக ணட இரகக ற ர எனற ககதயளநத


சக ணட இரகக லற ம. எலக ய ல த கடவளகக ஏத இடம? இடம எனற ஒனற
இரபப ன, எலக உரவ க வ டம. எலக இரநத ல உரவம க டட வ டம. உரவம
இரநத ல ஆத அநதம எனற ஆபதத வநத வ டம.

ஏலத அகன க கடலல நமகமசயல ம ப வ கள எனற கடவள தளள வ டவ லர


ய ன ல அநத அகன க கடலலம ஒர சதயவகத தனகம இரககதத ன ச யயம.

கடவள பறறறறவர. அணடதத ன ஒவசவ ர அணவம ஒலர அளவ ல லய


றபபகககளயம சபரகமககளயம சபறறகவ.

ஒர பறம சப^த+க சப ரள ய ஸத ம யத லத னறம கடவள மறபறம சடசம


கத ய ய லத னறக ற ர.

அவலர அணவ கவம இரகக ற ர. மற பறம ப ரதத ல அக வடவ கவம


இரகக னற ர.

ஒர பறம ச யன ய இரகக ற ர. மறபறம கபகபலமட ய இரகக ற ர.

எனலவ கடவள இரகக ற ர எனற வ த டவம மடயம. இலக சயனறம வ த ட


மடயம. எனலவ த ன ந தத கதகதயம கடவகள உணரம ஏழ வG கள ல ஒனற ய கரத
மடக றத.

இநத எணகணஙககளயம எள த ல எழத வ ட ம. ஆன ல நகட மகறய ல


உணரவத ம கவம கடனம. அபபட உணரவலத உணகமய ன ஞ னம (சமஞஞ னம)
ஆகம. இத எலல ரககம தத ககம ?

இகவயகனதகதயம வ ஞஞ ன பரவம ய வ ளகக மடயம. ஆன ல ந ரப கக


மடய த. ஏசனன ல ந ரப ககத தகநத கரவ ககள நமகம வ டட அக ப ய
வ டடரகக னலற ம. நமத பகததற வ, க ம, லநரம, உரவம, எலக கள, இடம, க ரண
க யம, கணம, பறற, தன ததனகமகள எனற கறக ய வடடதகத கமயம க கவதத
இயஙக க சக ணடரகக றத. எனலவ இதறக ம றபடடசதல லம நமகமப சப ரதத
வகர பகததற வ றக அபப றபடடத ய த ன இரகக மடயம. ஆன ல எனன ச யவத?
கடவள ன கணஙகலள இதறக ம றபடட இரபபத த லன?

நமத இநத இய கமகய நமமகடய இநத ப வனதகத சஜய ககலவ கடவளகக


உரவஙககள மனலன ரகள கறப ததனர.

மனமத ச மகமய ன ல.
ஒர கலக இரணட தணடகள கக , ஒனகற வ றபடய கவம, மறசற னகறச
க ய கவம மத கக னலற லம இத மடததனம ?

கற கமதத ப ன, அகதச கமகக உதவ ய டடயம, டடவமம லதகவய ல தத.


அத லப நமத மனகதச கமகக உதவம க கள நமமள த ன இகறவன
இரகக னற ன எனற சதள நத ப ன லதகவய ல தத த லன?

அலத மயம டடயம, டடவமம இல மல எபபட கற கமகக மடயம? அலத


ம த சவள அகடய ளலம இல த எவவ ற மனகத ச மகமப படதத மடயம?

ஆத ஙகரர இஙக அகனததம ய க ட யள பபத ஒலர பரமசப ரள எனனம


அதகவத சக ளகக சக ணடரநத ர. ஸர ம னஜலர ந சமல ம கடவள ன
அஙகஙகள எனனம வ ஷட தகவதக சக ளகக சக ணடரநத ர. மதவ ச ய லர ,
கடவள லவற, ஜ+வனகள லவற எனனம தகவதக கரததககளக சக ணடரநத ர.
பததலர , மறநத கட கடவகளப பறற லப வ லக . ஆன ல அவகரலய கடவள கக
நமமவரகள க வரஙககளச ச யக ற ரகள.

கடவள ஒரவலர எனனம உணகமகய உணரநதவரகள மனம


ச மகமயகடநதவரகள. எனலவ உரவ வG ப டம ஒர ம ரககலம.

ஆத - அநதம.

வ ஞஞ னம இனற சவறற நகட லப டக றத. எகத அற நத ல ப றக


எல வறகறயம அற நதத ய அரததம சத யம ? அநதக லகளவ இத த ன.

"பம தனகனத த லன சறற க சக ளவகத ந றதத க சக ணட ல அதன ந க


எனனவ கம?"

சகக நற ய உகடநத லப கம? தற ப லப கம? ச யன ல லப ய வ ழம? எ நத


வ டம? எனசறல ம பத ல தநத ல பஜஜ யம த ன உஙகளகக மத பசபண லப ட மடயம.

பத ல எனனசவனற ல, "பம ம யம ய மகறநத வ டம"

த ட, த ரவ, வ ய ந க களகக அபப றபடட சடசம ந க கய அகடநத வ டம.

இஙக க ட யள ததக சக ணடரககம ச யனகளம, பம களம எனறலம


இல மல இரநதத லக . ஆன ல ஒடகக ந க ய ல இயககம இல த ந க ய ல உர
சத ய மல சடசம கத ய ய ஒடஙக இரநதன. ரஷடய ன லப த சடசமதத ல ஏறபடட
இயககலம அகவககள த ட த ரவ வ ய ந க ககளக சக ணடத ய ஆககக னறத.

அநத ஒடகக ந க கய அவயகதம எனக னற ரகள. இயககந க கய ரஷட


எனக ற ரகள. இயககம ந னற வ டட ல அவயகதம (ஒடககம). இயககம ஆரமப தத ல
ரஷட. ந க லவணடம ன ல ம றலமயனற , எதவலம அG வத ல . ஏசனனற ல
அதறக ஆரமபம எனற ஒனறம இலக . இயககதத ல ஸத ம, ஒடககதத ல சடசமம.

ஒர வடடதத ல எகத ஆரமபம, எகத மடவ எனபரகள? எனலவ த ன


ஒனறம ல ததறக, இல மல இரபபதறக, '0' எனற ஒனகற இநத யரகள
கணடற நத ரகள. அதன வடவம வடடம. அதறக இடட சபயர பஜஜ யம. ந ம
கடவளககச ச யவத பகஜ.

மமமரதத கள?
ஒடகக ந க ய ல இரநத ரஷட ந க கக வநத லப லத இநத லபரணடதத ன
வ தத சவள க க ளமப யத. சப^த+கத தனகம (ஸத ம) சக ணட அகனதகதயம
வன கவம. சடசமம க ய ம ய தனகமகள சக ணட அகனதகதயம கத எனவம
சக ளள ம. வன கத எனறவடன இநதக கடவளகள எனற எணண க
சக ளள த+ரகள. லவணடம ன ல ஸத ம, சடசமம எனலற கவததக சக ளளஙகள.

இகவகள ன சவள பப ட மனற வ தஙகள ல, மககணஙகள ல அகமநதத.

அணகவப பறற படதத ரபபரகள. பலர டட ன, ந யடர ன, எ கடர ன பறற யம


சத நத ரபபரகள. இத ல பலர டட ன ப டடவ எனவம, ந யடர ன ந யடரல எனவம,
எ கடர ன சநகடவ எனவம சத நத ரபபரகள. அணககள ன இயககம இநத மபசபரம
கத கள ல லய ஏறபடக னறத. அணககள ன ப ளவ, கதவ, க கவ, லக ரகவ,
ம ககறகள ன லத றறம, கடடப சப ரடகள ன சவள பப ட, அவறற ன ம ம
ஏறபடககடய பம , ச யன, நட தத ரஙகள அகனததம இநத மபசபரம கத கள
ஏறபடததம ம ன க நத அக கள ன ல மடடலம தத யம க னறன.
Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxes Department, Chennai.6.


Ph:9442282076, ou=Asst Director, CTSTI,, email=ramakalai@gmail.com
Date: 2008.07.24 05:22:59 +05'30'

இகததத ன மமமரதத கள எனற கறக னலறன. இகவ மகறலய, ஆககல, க ததல,


அG ததல பண ககளச ச யக னறன.

இத ல சடசமம ய தனகன சவள பபடததம ஆககம கத அற வ யம ஆக ய யம


இரகக றத. அற லவ ஆக லய இல வ டல இயககம/ ரஷட இலக . க ககம கத
அனப யம, கரகணய யம சவள பபடக றத. அG ககம கத லக பம யம, வரம யம
சவள பபடததக றத. எனலவ த ன மமமரதத ககளப பகடதத(!) நம மனலன ரகள
அவரகளககத தகணய க ரஸவத , டசம , ப ரவத எனற கத ககள கவதத ரகள.

ஒர வ நத எபபட மன தகன சவள பபடததக றலத , அலத லப ல மன தனம


அணடதகத சவள பபடததபவன க இரகக ற ன.

அபபடய ய ன, அணடதத ன அநத ம சபரம ச யலப டகளம மன தன டமம


இரகக லவணடம அல வ ? உணகமய ல அபபடத த ன நடகக றத. ர ஜ ம, தவகம,
த ம ம எனனம கண ந னகள மன தன டம லத னறவதறக இமமனற கத கலள
க ரணம ஆகம.

ரஷடயம ரஷட கரதத வம.


ஒர ச டட ரதததத ல 5 ம லலயன கபபணககள இரகக னறன. ஒவசவ ர
கபபணவம ஒவசவ ர உய ர எனற வ ஞஞ னம கறக றத. அதனகடய வ ழந டகள
120 ந டகள. இகவகள எலமப மஞகஜய ல ப றநத கலலரலல இறகக னறன. இநத
சவளகள அணககள இரகக னறலத அகவகள இரதத ஓடடதகதலய எத ரதத ந+நதக
கடயகவ. ஏத வத க ரம ககளக கணடவ டட ல இரததக கG யககளத தகளததக
சக ணட சவள வநத லப ர ப யக கடயகவ. அகவகளகக ஞ பக கத யம அத கம. ஒர
மகற அடதத வழதத ய க ரம ககள மறமகற அலத வ யகதத ல சவறற சக ளக னறன.

எனலவ த ன அமகம லப னற க ரம கள ஒலர மகற த ன நமகமத தனபறதத


மடயம.

ஒலர ஒர ச லலலரநத ஒர மன தகன உரவ கக வ ட ம எனற உஙகளககத


சத யம.

இநத வ ஷயதகத மனற லக ணஙகள ல வ வ த கக லறன. எத சயனற ந+ஙகலள


த+ரம ன யஙகள.
1. நமம ல இரதத த னம, கண த னம, க டன த னம ச யய இயலக றத. எனலவ நம
உடலல உளள அவவறபபககள ந ம இலக சயனற லம அல த ந ம இல த
இடதத லம இயஙகக கடயகவகள. ஆக, ந மம நம உடலல க ணம
அவவய ரகளம சவவலவற னகவகள.
2. நம உடலல உளள உறபபககள அகனதத றகம தன த தன கடடபப டட அகறகள
உளளன. உத ரணம ய மகள கடடகளய டட லம இதயதத ல உளள லபஸ லமககர
இயஙக வ லக எனற ல இதயம ச யலGநத வ டம. எனலவ இநத உறபபககள
அகனதகதயம ல ரதத லக ரககபபடடலத நம உய ர.
3. நம உடலல ஓடம ஒலர உய ர, நம உடலல உளள அகனதத ச லகள லம
உய லர டடதகத உணட கக , அகவகளகசகனற தன த தன உய ர உளளத
லப னற லத றறதகத ஏறபடததக றத. இநத உடலல உளளத ஒலர உய ர. அதலவ
ப உய ரகள கக க ட யள கக றத.
சவவலவற லக ணதத ல அகமநதளள இநத 3 கரததககள ஒவசவ னகறயம
ந ய யபபடதத வ வ த கக மடயம. ந ரப ககவம மடயம.
1. ரஷட கரதத வ க ய பரம தம லவற - ரஷடககபபடட ஜ+வ தம லவற -
எனபத தகவதம.
2. ரஷடககபபடட ஜ+வ தம - ரஷட கரதத வ க ய பரம தம வ ன அஙகஙகள -
எனபத வ டட தகவதம.
3. ஜ+வ தம வம, பரம தம வம லவற லவற அல . எனபத அதகவதம.

ரஷட கரதத வ க ய பரம தம ம கப சப ய ப ரம ணடம ன மதத ரம. அநத


மதத ரதத ல ஆய ரம ஆய ரம அக கள இகட வ ட த லத னறக னறன. அநத
அக கள ன நடலவ லத னறம ந+ரககம G கலள ரஷடய க ய ஜ+வ தம ககள. கண லநரம
மடடலம வ ழம அநத ந+ரக கம G கள ந+ரககம G கள க இரககம வகர த ன
ஜ+வ தம ககள. ப ன அதவம மதத ரலம. பரம தம லவ.

மதத ரலம தனகன ந+ரககம G ய க சவள பபடதத யத. ஆன ல அலத மயம


ந+ரககம G கய மதத ரம எனற கற மடய த. அலத லப ல த ன, பரம தம லவ தனகன
ஜ+வ தம வ க சவள பபடதத யத. ஆன ல ஜ+வ தம கவ பரம தம எனற கற மடய த.

உ கதத ன அகனதத மதஙகளலம கடவளம மன தனம லவற லவற னகவ


எனனம தகவதக கரதத கன லப த கக னறன. மன தகன நலவG பபடதத அவகன
சதயவந க கக உயரததவலத மதஙகள ன அடபபகட லந ககம.

ஆன ல இநத தகவதக கரததகள ஒர கற பப டட எலக கயத த ணட மடய த.

எடததகக டட க, ந ன ப வம ச யக னலறன எனற கவததக சக ளளஙகள.


கடவள எனகன ந கள நரகதத ல தளள வ டவ ர. அத எபபட எனககத தணடகனய க
இரகக மடயம? அஙக த ன ஏறகனலவ ப வம ச யதவரகள த ன இரகக ற ரகள.
அவரகளடன ந னமல வ கடட க வ டலவன. ப னப ந ஙகள அகனவரம ம+ணடம
ப வம ச யத சக ணலட த ன இரகக லவணடம. இத த ன தகவதக கரததகள ன
எலக . அத எநதக கடவகளக சக ணட தகவதக கரதத ய இரநத லம .

இநத தகவதக கரததகள ஆரமப க ப ப டம த ன. அகதத த ணடம லப த த ன


ந ம அனபவ ககம இனப தனபஙகளகக க ரணம எனன எனபத ப பபடம.

இனபமம தனபமம.
"தனபதத றகக க ரணம ஆக லய" - பததர.

தனபம எனற ல எனன?

ஒர கGநகத த ன ஆக ய ய வ களய டய பலன உகடநத வ டட ல அளவ ல


தனபதகத அகடக றத. ஆன ல லநரஙகள ர பலன உகடபபகதலய
வ களய டட ய வ களய டக னறனர.

ஆக பலன உகடதல எனனம ச யல தனபம னத அல .

ஒர ஏகG 10 ரப கயத தவற வ டட ல சப ய தனபதகத அகடக ற ன.


பணகக ரலன நற ரப ய சத தத லம அத பறற க கவக பபடவத லக .
ஒலர ச யல சவவலவற ந க கள ல, சவவலவற மன தரகள டதத ல சவவலவற
உணரச ககளத லத றறவ கக றத.

தனபம எனபத இநத உ க ல க ணபபடம எநத ச யலலம இலக எனபலத


உணகம. தத யம. அத லப லவ த ன இனபமம.

நமத மனதத ன எணணஙகளம ஆக களலம இனப தனபஙககள


ந ரம ண கக னறன.

இநத லபரணடதத ல அகனததம ஒனகறசய னற ரநத அறபதம ய இயஙக


வரக னறன. இநந க ய ல, மன தன தன மனத ன ஆக க லகறப ரஷட அகமய
லவணடம எனற எத ரப ரபபத எநத வககய ல ந ய யம?

இநத ச ய மணட தத கன பம யளவ வகரபடதத ல அத வத 48000 க .ம+.


வ டடமளள த ள ல, உ ய அளவ த டடதத ன பட வகரநத ல, பம கய ஒர ற ய பளள
அளவ னத ய கட கற பப ட மடய த ம. அநத ம கச ற ய பம ய ன த லப னற மன தன
கடவள ன ரஷடகள அகனததம தன மனத ன உணரச களகலகறபடட ம றற யகமககப
படலவணடம எனற வ ரமபவத எவவளவ மடததனம னத?

மனதத ன சதள லவ இனப தனபஙககள சவலக றத.

ப சக பக னம
ந ம வட கடடக னலற ம. அநத வடடகக வ ளகலகறற வய ங ச யக லற ம.
சமய ன ஸவ டச ம ம ம ன ரதகத உளலள சக ணட வநத லதகவபபடம அகறகளகக
சக ணட ச லக லற ம.

இலத அகமபப ல த ன மன தனம ரஷடககபபடக ற ன. நமத உடலல உகறயம


உய ர சமய ன ஸவ டச. இத கடவள டம ரநத ம ன ரதகத எடதத உய லர டடதகத
நமம டம ஏறபடததக றத. இவலவ டடம ர ட தம, தவகம, த ம ம எனனம
மககணமயம ன வயரகள ல உடச ஙகம எடததச ச ல பபடக றத. இகவ மனறம
மகறலய ஆக , அனப, லக பம ஆக யகவ.

அனப மடடலம கடவள எனற ந கனகக லற ம. உணகமய ல நமகக அனப


எவவளவ லதகவலய , அவவளவ ஆக யம லக பமம லதகவ. இத ல எத ககறநத லம
நமத இயககம தகடபடம. ரஷட ப த ககபபடம. ஆக நமகமத தணட தகன ச யய
கவகக றத. சறசறபப, அற வ, அநதஸத, ஆறறல இகவயகனததம ஆக ய ன
சவள பப டகலள. அனப நமகமத தணட கரகண ச யய கவகக றத. இரககம, உப ரம,
பகத , அடககம இகவயகனததம அனப ன சவள பப டகலள. லக பம நமகமத தணட
+ரத ரததம ச யய வG ச யக றத. வரம, பறற, கவர கக யம, சப ற கம
இகவயகனததம லக பதத ன சவள பப டகள.

நமத வடடல மயம ககறநத ம ன ரமம வரக றத. அத க ம ன ரமம


வரக றத. ககற ம ன ரதத ல வ ளகககள வர எ வத லக . அத க ம ன ரதத ல
வ ளகககள பஸமம க னறன.

அலத லப , ஆக , அனப, லக பம லதகவய ன அளவ ல நமம டம சவள பபட


லவணடம. அகதத லதகவய ன அளவ க டடத சத ய தவன தறகற மன தன வ ன.
அத கம ய க டடபவன அG நத லப க ற ன.
ஆக அத க தத ல லபர க . சபரநஷடம.

அனப அத க தத ல சவற , ஜ த சவற , இன சவற , மத சவற . சபறலற ரகள ன


அளவ அனப ன ல சகடடG நத லப ன கGநகதககள நகடமகறய ல க ணக லற ம.

லக பம அத க தத ல அத சர^தரம. அத பறற க கற லவணடயலத இலக . நமத


அடபபகட கணதத ல லக பமம ஒனற எனலற ப ர ஒததக சக ளவத லக . லக பலம
இல த மன தன ந ச யம அG நத லப வ ன. மனனவன லக பம மகககள வG
நடததக றத. மககள ன லக பம அரக லய ம றற யகமகக றத. மகனவ ய ன லக பம
கணவகன நலவG பபடததக றத. தநகதய ன லக பம ப ளகளககள ஒழஙகபடததக றத.

ஆன ல இநத மனகறயம, மன தன தகக லநரதத ல, தகக வ ததத ல, தகக அளவ ல


இகதப பயனபடதத தவறவதன ல லய தகர றகள ஏறபடக றத.

லதகவய ன அகறகள ல வ ளகககள எ ய அனமத பபத லப , நம உடலன


உய லர டடதகத பகத , ஞ னம, கரகண, க மகள ய டடம, மக பண , கலவ , ஆர யச
எனற எதறக லவணடம ன லம பயனபடதத க சக ளளம மழ உ கம நமகக
அள ககபபடடளளத.

லதகவயறற லநரதத ல லதகவயறற சவ டசகககளப லப டவத ல லய


இககடடககள ல கக லவணடயளளத.

அகரககற டகரவ ங படததவரகள க கன த றம ற ய ஓடட வ பதத ல கக க


சக ளவத லப ல நமத கண த யஙககள த றம ற ய பயனபடதத ந ம ஆபதகத
வரவகGகக லற ம.

எனலவ, நமகக எவவ ற வ ழவத எனபத கறறத தரபபட லவணடயத கம.

எனலவ, ப சக பக னம கறகக நனலற.

ந கறவகர:
பம ச யகனச சறறக னறத. ச யன ஆக ய கஙகககயச சறறக னறத. அநத
ஆக ய கஙகக லவற எநத கமயதகதலய சறறக னறத. அநத கமயதத ல த ன இநத
அணடம எனனம வ டககதய ன வ கட இரகக னறத எனற வ ஞஞ னம கரதக னறத.
இகத அகடய மடயம ? ஆக ய கஙககய ன கமயதகத அகடயலவ 200 ம லலயன
வரடஙகள ஆகம. அலத ட அஙக லக ட ச யன ப ரக ம ய அகன ஜ<வ க ய ய
இரகக றத ம. ஒர ச யகனலய நமம ல சநரஙக மடயவ லக .

ப ன எபபட இநத மணடதத ன கமயதகத ஆர யவத?

இநத அணடலம ஒர க நத மணட ம. அகவ யகனததம ஒனகறசய னற ஈரததக


சக ணட க நதம ய ஆக வ டடன. ஒனகறசய னற ஈரததக சக ணடரககம ந க ய ல
உளள இர க நதஙகள ல ஒனற ன கமயதகதக சக ணலட மறசற ர கமயதத ன கத கய
அற நத வ ட ம எனற அலத வ ஞஞ னம கறக னறத.

ஆக, அணடதத ன க நத கத ய ல ஈரககபபடட ந க ய லளள நமத கமயதத கனக


சக ணலட இநத அணடதத ன கத கய அளநத வ ட ம. அகடநதம வ ட ம.
இயககலம ரஷட. இயககதகத ந றததவதன ம லம இநத அணடதத ன ம
வஸதகவ அற ய மடயலமயனற , ஒள ய ன லவகதத ல ச லலம இயககதத ன ல அல .
உ ககலய ஒர சந டய ல வ ம வரம மரககன வ ட, இரநத இடதத லரநலத த ன
வ ந யகன த தத ன எனனம ககதகய நமமவரகள எதறக க உரவ கக ன ரகள எனற
ந கனகக ற+ரகள?

இநத அணடதத ன இயககம எநத கமயதத லரநத சத டஙக யலத அல த இநத


அணடம இயககம ந றகமலப த எநத கமயதத ல வ ழலம அகத நமமகடய கமயதத கன
இயககதகத ந றதத அகடவதன ம ம அகடயமடயம.

அகத வ டதத ஐமப னகள ன இயககதத றகப ப னன ல லய ந ம ச னற ல


கடவள எடட த லமகமணட ததகக அபப ல உளள வ னதத ல இரகக ற ர எனற
அரததம. அலத மயம இயககதகதக கடடபபடதத ன ல அலத கடவள நமகக ம க ம க
அரக ல, ஏன? கடவகளத தவ ர லவற லக எனனம உணகமகயயம நமம ல உணர
மடயம.

மரணதத ன ம ம இநத இயககமறற ந க கய த கக இயலம ? இய த.


ஏசனனற ல ஜனனம, மரணம எனனம இநத இரணடலம இயகக ந க ய க ய ரஷடய ன
இர சபரம அதத ய யஙகள.

வ நத பரநத அணடலம ம கச ற ய ப ணடம ய இநத மன தன யம க ட யள ததக


சக ணடரகக றத.

அணடதத ன வ களலவ ப ணடம. ப ணடதகத வ டட த ணடக கத தத ல


அணடதகதலய த ணடக கத ததத த ன.

எனலவ, ஐமப னகள, மனம, பதத , ந ன எனனம அகஙக ரம இவறகற


எவவG ய ய னம, எமமததத ன ம ம கலவனம அடகக ஆணட சஜய ததக க டடஙகள.

ம+ணடம ச லக லறன. கடவகள உணரஙகள. கடவள ய உணரஙகள.


Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxes Department, Chennai.6.


Ph:9442282076, ou=Asst Director, CTSTI,, email=ramakalai@gmail.com
Date: 2008.07.24 05:23:30 +05'30'