You are on page 1of 6

TABLE OF SPECIFICATION

MATHEMATICS I
Skills No.
of
Days
% No. of
Items
K P U P
1. Illustrate addition as putting
together and subtraction as taking
aay comparing and adding up
!. Illustrates the relationship of
"oining sets to addition of hole
numbers
#. Illustrates that addition and
subtraction are in$erse operations
%. Identi&es and creates pattern to
compose and decomposer
numbers using addition
'. (dds to one ) digit numbers ith
sums up to 1* using the order and
+ero properties of addition
,. (dds to to three one- digit
numbers hori+ontally and $ertically
ith sums up to 1*
.. (dds three one ) digit numbers
ha$ing sumps up to 1* using the
order and grouping properties of
addition
*. Uses e/panded form to e/plain the
meaning of addition ith
regrouping
0. (dds numbers ith sums through
00 ith or ithout regrouping
11.2entally adds to to three one )
digit numbers ith sums up to 1*
11.2entally adds a ! digi't number
and 1- digit number ith
regrouping
1!. Sol$es one ) step ord problems
in$ol$ing addition of hole
numbers including money ith
sums up to 00 using appropriate
problem or sol$ing strategy
1#.Subtracts one )digit number ith
minuends through 1*
1%.Subtracts one to to ) digit
numbers ith minuends up to 00
ithout regrouping
1'.Uses the e/panded form to e/plain
subtraction ith regrouping
1,.Subtract one to to ) digit number
ith minuends up to 00 ith
regrouping
!
!
!
!
%
%
%
#
%
#
!
%
#
%
!
%
%
%
%
*
*
*
*
,
*
,
%
*
,
0
%
*
1
1
1
1
#
#
#
!
!
!
1
#
!
!
1
!
1
!
1
1
'
1-'
1
1
1
1
1
1
1
.
,-
1!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1#-
!1
!
!
!
1
1
0
!!-#1

Sangay ng Rizal
Purok ng San Mateo
Paaralang Elementarya ng _______________________
Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Matematika I
TP 2014-201
Pangalan! ___________________________ Petsa ! _____________ Iskor ! _______
Panuto ! "asahing ma#uti ang mga sumusuno$ na tanon% Isulat sa &atlang ang titik
ng tamang sagot!
'al% "__ 1% "umili ang nanay ng 1( hinog ng mangga% I#inigay niya ang sa
kanyang mga anak% Ilan ang natirang mangga)
(. *
"% +
,% -
.% 10
Magsimula $ito!
_______1% /lin sa mga sumusuno$ ang nag&a&akita ng tamang sagot gamit ang
e0&an$e$ 1orm o &inaha#ang &araan ng 24 2 1+ 3
/% 20 2 4 "% 24 ,% 2 2 4 .% 24
11 2 + 2 1+ 1 2 + 2 1+
(0 2 12 42 ( 2 12 12
3 42 31 (__
(12
_________ 2% May holen si Tony% "inili &o siya ng Tatay ng 10 holen% "inilhan &a siya ng
4anay niya ng 1% Ilan lahat ang holen ni Tony%
/% ( "% 2 ,% 4 .%
_________ (% 5aarawan ni Mary% 6a#ing 7 $alawang lalaki at la#ing a&at na #a#ae ang
mga #isitang $umalo% Ilan lahat ang mga #atang $umalo sa kanyang kaarawan)
/% 2( "% 24 ,% 2 .% 28
_________ 4% 6a#ing 7 lima #awasan ng &ito ay _____% /no ang tamang sagot)
/% 8 "% * ,% + .% -
_________% Mayroon ( mga guro sa Paaralang Elementarya ng san Isi$ro% Tatlum&ut-
lima $ito ay mga #a#ae% Ilan kaya ang mga lalaking guro)
/% 18 "% 1* ,% 1- .% 1+
_________ 8% Si Mang 9uan ay may - na asul at + #er$eng lo#o na i&inag#i#ili % Ilan lahat
ang lo#ong i&ag#i#ili niya)
- 2 + 3
/% 1* "% 1+ ,% 1- .% 20
_________*% May 10 mansanas si ,athy% .inag$agan &a ito ng + ng kanyang nanay ilan
lahat ang mansanas niya)
2 3
/% ,%
"% .%
_________+% Piliin ang tamang sagot u&ang mai&akita na ang &ag$ag$ag ay ka#aligtaran
ng &ag#a#awas%

2 3
2 _______ 3 12
_________-% /lin sa mga sumusuno$ ang nag&a&akita ng mga tamang &ag$arag$ag na
kum#inasyon &ara sa #ilang na 8)
/% "% ,% .%
_________10% /no ang tamang sagot sa &amilang na &angungusa& na 1+ 2 1( 3
gamit ang e0&an$e$ 1orm)
/% 1+ "% 102 + ,% + 2 10 .% 1 2 +
21( 2 10 2 ( ( 2 10 2 1 2 (
11 20 2 11 11 2 20 2 2 11
2 3 (1 3 (1 31(
211
_________11% 4agkaroon ng : .istri;t ,am&oree< ang $istrito ng San Mateo% 6umahok
ang 2* #atang lalaking iskawt at 2- na #atang #a#aeng iskawt% Ilan lahat ang mga #atang
iskwat na lumahok sa gawain)
/% 8 "% * ,% + .% -

_________12% Para sa ikagagan$a ng &aaralan= nagtanim ng halamang namumulaklak si
Mang Pe$ro% 4agtanim siya ng + gumamela= 4 na rosas at santan% Ilan lahat ang
itinanim na halamang namumulaklak)
/%1* "% 18 ,% 18 .% 11
_________1(% Inutusan ni >ng% Santos si >ra;e at 9a;ky na &umitas ng #ulaklak sa
har$in% Sina#ihan niya si >ra;e na 4 na &ulang rosas ang &itasin at &uti naman kay 9a;ky%
?alang nakitang &uting rosas si 9a;ky kaya wala siyang na&itas% Ilan lahat ang na&itas
nilang #ulaklak)
/% ( "% 4 ,% .% 0
_________14% "umili sa tin$ahan si /my ng + na lolli&o&= 4 na menthos at 1resh na
ken$i% Ilan lahat ang na#iling ken$i ni /my)
(. 12 "% 1* ,% 18 .% 11
_________1% Sa &amilang na &angungusa& na - 2 8 2 2= ano ang ka#uuang #ilang nito)
/% 1* "% 1 ,% 11 .% +
_________18% Si Tina ay may (+ na &o&si;le sti;k% Si Trina naman ay may 24 &o&si;;le
sti;k% Ilang lahat ang &o&si;le sti;k)
/% 80 "% 81 ,% 82 .% 84
_________1*% May alagang kala&ati= 8 na loro at 4 na #i#e si Mang 9uan% Ilan lahat ang
alaga niya)
/% 18 "% 1( ,% 14 .% 1
_________1+% Magkai#igan sina "en at ,aloy% 4ag- ii&on sila ng sti;kers% Si "en ay may
1+ sti;kers at - naman ang kay ,aloy% Ilan lahat ang sti;kers nila "en at ,aloy%
/% 2* "% 28 ,% (* .% 1*
"%
_________1-% 5aarawan ni ,hilene% "inigyan siya ng ninang niya ng Ph& 2%00 at ng
kanyang tita ay nag#igay naman ng Ph& (0%00 #ilang regalo% Magkano lahat ang &erang
natangga& ni ,hilene)
/% Ph& 0%00 "% Ph& (%00 ,% Ph& %00 .% Ph& 40%00
_________20% May alagang 1+ i#on si Martin= Isang araw nakita niyang naka#ukas ang
&into ng #ahay ng i#on% 6umi&a$ ang i#on%Ilang i#on ang natira sa kulungan nito)
/% 1( "% 14 ,% 1 .% 18
_________21% May (4 na kahon ng tsokolate si 5en% I#inigay niya ang 18 na kahon sa
kanyang mga ka&ati$% Ilang kahon ng tsokolate ang natira kay 5en) /lin sa mga
sumusuno$ na &araan gamit ang e0&an$e$ 1orm na masasagot ang suliranin)
/% 20 2 14 "% (0 2 4 ,% ( 2 4 .% ( 2 4
-10 2 8 2 10 2 8 1 2 8 - 1 2 8
10 2 + 40 2 10 4 2 10 2 2 2
3 1+ 3 0 3 14 3 4
_________22% /no ang ka#uuang #ilang kung &agsasamahin ang * 2 + 3 ___)
/% 12 "% 1( ,% 14 .% 1
_________2(% 5a&ag $inag$agan ang 12 ng 0= ano ang tamang sagot)
/% - "% 10 ,% 11 .% 12
_________24% 5ung ang 8 ay $ag$agan ng = ano ang tamang #ilang nito)
/% 11 "% 12 ,% 1( .% 14
_________2% Sa * 2 ( 22 3 4= ano ang ka#uuang #ilang nito)
/% 10 "% 11 ,% - .% 12
_________28% /no ang ka#uuang #ilang kung &agsasama-samahin ang 8 2 ( 2 43 4)
/% 12 "% 1( ,% 14 .% 1
_________2*% Piliin sa mga sumusuno$ ang ka#uuang #ilang ng * 2 4 2 34)

/% 18 "% 11 ,% - .% 12
_________2+% 5ung ang 12 ay #a#awasan ng + = ilan ang natira)
/% ( "% 12 ,% + .% 4
_______2-% +- #awasan ng 8( ay _______
/% 2 "% 2* ,% 28 .% 2-
_______(0% 2 7 ( 3 = /no ang tamang sagot)
/% 14 "% 1 ,% 18 .% 1*