You are on page 1of 24

SVOBODA

Founded in 1893
Published by the Ukrainian National Association

www.svoboda-news.com

Пам'ятаймо
про
Україну!
Видає Український Народний Союз
Рік 116, ЧИСЛO 52, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ Vol. 116, No. 52, FRIDAY, DECEMBER 25, 2009 $1.00

Патріярх Любомир Гузар – про те, як подолати комплекс рабства


Саме в цьому полягає єдність. Та це Наприклад, така розмова з наши-
На початку грудня Укра- не може статися так просто – ніби ми братами-протестантами – єван-
їнська Греко-Католицька підписання договору, це потре- геликами, баптистами – була б
Церква (УГКЦ) відзначала бує внутрішнього переродження зовсім інакша, бо в нас є поважна
20-ту річницю своєї леґа- людини. Треба знайти те, у чому різниця у вірі. Натомість із наши-
лізації після десятиліть ми можемо стати друзями, що нас ми православними співбратами
тоталітарної заборони болить і що нам неприємне. При- разючих різниць немає. Ми з ними
та переслідувань. пинити робити кроки, які драту- стоїмо на тому самому ґрунті, але
На 2009 рік припадають ють одне одного. Потім спільни- є багато інших речей, на яких ми
ще дві помітні дати: 65 ми зусиллями шукати можливих порізнилися і які треба чимось
років по смерті Митро- розв’язок. А готових розв’язок ми замінити, аби співжити – шануючи
ще не маємо... те, що кожен напрацював споконві-
полита Андрея Шептиць- – Тобто, Ваша Святосте, якщо ків, оскільки воно не противиться
кого та 25-ті роковини говорити економічною мовою, Ви нашій спільності.
смерти Патріярха Йоси- вбачаєте можливість створен- – За такого об’єднання має
фа Сліпого. З цього приво- ня своєрідного кола з єдиним цен- бути один глава Церкви?
ду Верховний Архиєпископ тром? Чи це має бути спільна – Так, один. Бо Ісус Христос
УГКЦ Любомир кардинал Церква і Ви готові пожертвува- створив лише одну Церкву... Але
Гузар вкотре закликав усі ти своїм верховенством, вашими пам’ятаймо, що та Церква існує в
православні Церкви Украї- обрядами? дуже різних формах. Подам при-
ни до єднання. – Що таке дружба? Що таке клад… Подивіться на ікону Пре-
Подаємо текст розмо- єдність? Тут не йдеться про комп- святої Богородиці Гваделюбе і на
ви Владики Любомира з роміс, мовляв, я щось мушу від- Богородицю Вишгородську. Та
давати від себе, аби мати можли- сама Богородиця, але інакше пред-
журналістами на прес-
Верховний Архиєпископ Української вість чимось торгувати. Тут ідеть- ставлена. Те саме й з вірою: вона
конференції, що відбулася Греко-Католицької Церкви Любомир ся про сопричастя: ми зберігаємо та сама, тільки спосіб представлен-
15 грудня в Києві. кардинал Гузар. Фото: Ілля Лабунька те, що в нас є питоме, що розви- ня інший – відповідно до культу-
нулося впродовж століть, а основа ри даного народу. Нашим Церк-
– Як подолати міжконфесійну бути подолання нетерпимості. Тре- має бути спільна. Це – свята віра, вам було б дуже легко об’єднатися,
нетерпимість в українському сус- ба подолати дух конфесійности, Церква, яку створив Володимир. бо в нас одна культура, різниць як
пільстві. порівнювання, заздрощів, нато- Без цього немає жодної можливос-
– Одним з перших кроків має мість шукати духовної дружби. ти для єднання. (Закінчення на стор. 3)

Пластуни в США отримали Вифлеємський Вогонь Миру


Марта Кузьмович ді, щоб привітати Вифлеємський Вогонь Миру, Декілька скавтських груп були присутніми на
який прибув до США. цій церемонії, серед них – американські скавти,
НЮ-ЙОРК. — Представники Української Доставлений сюди з Відня 4 грудня австрій- латвійські скавти і члени Пластового куреня „Ті,
скавтської організації Пласт приєдналися до ською летунською лінією „Austrian Air“, Вогонь що греблі рвуть“.
американських і латвійських скавтів в церемонії Миру був переданий скавтам в США в окремій
на міжнародному летовищі ім. Джона Ф. Кене- церемонії у каплиці „Our Lady of the Skies“. (Закінчення на стор. 19)

Голова Крайової Пластової Старшини в США Петро


Ставничий і Леся Лебедь з пластового куреня „Ті, що греблі
Представники Української скавтської організації Пласт, латвійських і американських рвуть“ ділиться Вифлеємським Вогнем Миру з одним з най-
скавтів з членами залоги австрійської летунської лінії „Àustrian Air“, котрі привезли молодших членів Пластової станиці в Нюарку, новаком
Вифлеємський Вогонь Миру з Відня до Ню-Йорку. Фото: Марта і Юрій Кузьмовичі Грицем Ґавдяком та іншими пластунами.
2 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
В Україні почали працю пострадянського минулого“. Осно- Гончара. Там Божу іскру переда- ходиться недалеко Женеви у Швай-
міжнародні спостерігачі вна діяльність партії „За Украї- ли представникам церков і всім царії, з допомогою якого учені
ну!“ буде спрямована на боротьбу з бажаючим. Потім вогонь понесуть прагнуть відтворити умови роз-
КИЇВ. — Центральна вибор- корупцією, з популізмом і на зрос- у лікарні і церкви, щоб кожен укра- витку нашого Всесвіту відразу піс-
ча комісія 16 грудня лише за один тання патріотизму в Україні. Пар- їнець міг запалити його і постави- ля Великого вибуху. Спостережен-
день зареєструвала 13 спостері- тія бачить своєю метою забезпе- ти вдома на різдвяний стіл. Вифле- ня протонних зіткнень при вели-
гачів з автономної некомерційної чення незворотних змін щодо п’яти ємський вогонь миру постійно чезних енергіях проводять з допо-
організації „Міжнародна органі- ключових напрямків, які зокре- горить у Вифлеємі, у церкві, яка могою детектора „ALICE“. У ство-
зація зі спостереження за вибора- ма стосуються свободи і розви- стоїть на місці народження Ісуса ренні цього детектора взяли актив-
ми „CIS-EMO“, яка об’єднує органі- тку людей, української ідентичнос- Христа. Перша згадка про нього ну участь українські вчені. Саме
зації з країн Співдружности неза- ти, права і безпеки, морального і датована XII ст. Тоді один з учас- в Харкові виготовляли сцинти-
лежних держав (СНД). 17 грудня звичайного здоров’я, науки і нових ників хрестоносних походів при- ляційні матеріяли для унікально-
вже почали свою працю 50 довго- технологій. Також партія має намір віз це Світло з Вифлеєму як дар го детектора. І у великому міжна-
термінових спостерігачів за пре- взяти участь у виборах до місцевих для своєї родини і близьких. У 1988 родному колективі авторів першої
зидентськими виборами від місії рад, які відбудуться 30 травня 2010 році австрійські скавти відновили статті, присвяченої першим вислі-
„ENEMO“ (European Network of року. („Кореспондент“) цю традицію. В Україні Вифлеєм- дам, отриманим на колайдері, є
Election Monitoring Organizations). ський вогонь поширюють пласту- п’ятеро українців на чолі з відомим
Ця структура об’єднує 19 гро- СБУ передала Чехії ни. („Кореспондент“) українським фізиком-теоретиком,
мадських організацій з 17 країн документи про 1968 рік проф. Генадієм Зинов’євим. Заступ-
пострадянського реґіону та Цен- Є. Бузек не хоче ник міністра освіти і науки України
тральної Европи. Місія „ENEMO“ КИЇВ. — Галузевий держав- поділу на Схід і Захід д-р Максим Стріха повідомив, що
має намір представити три звіти за ний архів Служби безпеки Украї- тепер опрацьовується текст Мемо-
вислідами свого спостереження – ни (СБУ) 17 грудня передав чесь- КИЇВ. — Президент Европарля- рандуму про співпрацю між Мініс-
за підсумками першої і другої тур, ким історикам електронні копії 311 менту Єжи Бузек, здійснюючи пер- терством освіти і науки України й
а також заключний звіт. Крім того, документів, що пов’язані з введен- шу на цій посаді візиту до Украї- Европейською організацією ядер-
для спостереження за ходом вибо- ням у 1968 році радянських військ у ни, висловив сподівання, що з його них досліджень (CERN), основни-
рів і підрахунком голосів в Украї- тодішню Чехо-Словацьку Соціяліс- обранням розмови про Стару та ми напрямками якої мають ста-
ну прибудуть 440 короткотерміно- тичну Республіку. У них міститься Нову Европу, поділ на Схід і Захід ти участь українських науковців
вих спостерігачів „ENEMO“. Най- відображення реакції тодішнього припиняться. Він підкреслив, що у опрацюванні наукових вислідів,
чисельнішою має бути місія Орга- українського суспільства на події взаємини Евросоюзу з Росією не отриманих на колайдері, участь
нізації безпеки і співробітництва 1968 року, які увійшли в історію під повинні будуватись за рахунок осо- українських наукових установ
в Европі (ОБСЕ), яка плянує залу- назвою „Празька весна”. За темати- бливих зв’язків з Україною, а сто- у вдосконаленні самого колайде-
чити до спостереження за вибо- кою це інформаційні та спеціяль- сунки України з Росією мають базу- ра, використання можливостей
рами 660 спостерігачів. Крім того, ні повідомлення, а також доповід- ватися на „впевненості та взаємо- „CERN“ для підготування молодих
в Україні буде працювати числен- ні записки Комітету державної без- повазі, а не на страху, підозрах і висококлясних фахівців. (Академія
на місія Парляментської асамблеї пеки УРСР до Центрального комі- залякуванні“. Він сказав, що Евро- наук Вищої школи України)
ОБСЕ. („Голос Америки“) тету Комуністичної партії Украї- парлямент обговорить макрофі-
ни. Усі вони були відзначені підпи- нансову допомогу ЕС у розмірі 610 Парк від Дерманя до Острогу
М. Жулинський: „У гуманітарній сом „Таємно“, а розсекречені лише млн. евро для України у найближчі став національним
сфері прем’єр не зробила нещодавно. За змістом – це отри- місяці. Є. Бузек також повідомив,
жодного кроку“ мані в різний спосіб висловлюван- що Европарлямент надішле на пре- РІВНЕ. — Президент Украї-
ня мешканців тодішньої ЧССР та зидентські вибори в Україні 10 спо- ни Віктор Ющенко підписав указ
КИЇВ. — „За два роки уряд Юлії УРСР та їхні оцінки тих подій, лис- стерігачів. (Бі-Бі-Сі) про створення ще одного націо-
Тимошенко не розробив жодної тування громадян обох країн, „зві- нального природного парку –
програми підтримки української ти“ про поведінку окремих грома- Австрія повернула „Дермансько-Острозького“. Новий
культури“, – заявив академік Мико- дян. Як зазначають в СБУ, офіційна Україні мистецькі твори національний природний парк
ла Жулинський, директор Інститу- радянська оцінка ситуації, згідно з розташований на території Здолбу-
ту літератури ім. Тараса Шевчен- якою „переважна більшість людей КИЇВ. — В Міністерстві закор- нівського та Острозького районів
ка. Він порівняв гуманітарну полі- схвалює цей захід радянської вла- донних справ (МЗС) України 18 Рівненської области, і його площа
тику прем’єра Віктора Ющенка та ди”, кардинально відрізнялася від грудня відбулася урочиста церемо- становить 5,448.3 гектара земель.
прем’єра Ю. Тимошенко. В. Ющен- реальности і від того, як її оціню- нія передання Міністерству куль- Кабінет міністрів України має
ко не тільки професійно і швидко вали мешканці Чехії. В цей час офі- тури і туризму України повернутих передбачити кошти функціонуван-
справився з проблемами заборго- ційна пропаґанда СРСР фактичну Австрійською Республікою пред- ня національного природного пар-
ваности з виплат платень та пенсій, окупаціє подавала як братню допо- метів декоративно-ужиткового ку „Дермансько-Острозький“ уже
але й поставив питання про пер- могу і бажання „врятувати ЧССР“. мистецтва народностей Криму та на наступний рік під час доопра-
шочерговість гуманітарної політи- („Майдан“) приватних листів періоду німець- цювання законопроєкту про Дер-
ки. Прем’єр Ю. Тимошенко поча- кої окупації міста Кам’янець- жавний бюджет України. (Євген
ла працювати в зовсім інших умо- Снігопади та сильний мороз Подільський, вивезених до Австрії Цимбалюк)
вах, сказав М. Жулинський, але при під час Другої світової війни. У
цьому не зробила жодного кроку КИЇВ. — Снігопади та сильний церемонії взяли участь Посол
щодо розвитку гуманітарної полі- мороз вразили Україну. У захід- Австрійської Республіки в Украї-
тики. Уряд Ю. Тимошенко, маючи ніх районах температура 21 грудня ні Йозеф-Маркус Вукетіч, директор
більшість у парляменті, не прийняв сягала 20 градусів морозу. Понад Австрійського культурного форуму
закон про єдину державну мову, 300 населених пунктів залишають- Александер Байерль та ін. Повер-
не виконав доручення Президента ся без електрики. Мешканці бага- нуті культурні цінності представ-
щодо створення державного орга- тьох міст, включно з Києвом, нарі- ляють собою колекцію текстильних
ну, який би займався питаннями кають, що дороги не розчищені. виробів кримських татар і караїмів.
мовної політики. Видавництва над- У зв’язку з складними погодними Культурні цінності будуть переда-
рукували книги в борг, а банк не умовами в Україні затримали потя- ні на постійне зберігання до Бахчи-
повертає гроші, арґументуючи, що ги. Не працювали порти у Марі- сарайського історико-культурного
немає особистого дозволу прем’єр- юполі, Бердянську, Севастополі і заповідник, а акти кореспонден-
міністра. (УНІАН) Феодосії. На півдні України небез- ції – до Державного архіву Хмель-
пеку становить ожеледь. У Херсоні, ницької области, меморіяльного
Партія „За Україну! “ обрала полиці у крамницях майже порож- комплексу „Національний музей
провідником В. Кириленка ні й у місті – величезні черги за хлі- Великої Вітчизняної війни 1941-
бом. У школах оголошено карантин 1945 років“. та Національного
КИЇВ. — 19 грудня делеґати через ґрипу. (Бі-Бі-Сі) музею історії України. Повернута
з’їзду партії „За Україну!“ обра- австрійською стороною кореспон-
ли провідником партії народного До Києва привезли денція (близько 1,200 листів) дасть
депутата В’ячеслава Кириленка і Вифлеємський вогонь можливість дізнатися про долю
прийняли рішення підтримати на людей, яких торкнулися трагічні
президентських виборах кандида- КИЇВ. — До Києва 20 грудня події початку Другої світової війни.
туру Президента Віктора Ющенка. привезли Вифлеємський вогонь, („День“)
У прийнятій на з’їзді заяві йдеться: який символізує мир і дружбу у
„Безвідповідальні посадові особи і всьому світі. Згідно з традицією, Участь українських учених
продажні суди, непробивна бюро- офіційне передання священного в експериментах на Великому
кратія і кланова економіка залиша- полум’я українській стороні від- адронному колайдері
ються визначальними факторами бувається на кордоні з Польщею,  
суспільної системи. Політики всіх потім вогонь доставляють до львів- ХАРКІВ. — Протягом минуло- Однією з візитівок національного
кольорів, замість служіння своє- ського собору св. Юра, а опісля го місяця увагу без перебільшен- природного парку „Дермансько-
му народові, обрали звичні коруп- розвозять по всій країні. Пластуни ня всього людства було прикуто Острозький“ став природний
цію і популізм. Країна знову може доставили Вифлеємський Вогонь до відновлення роботи Великого ляндшафт довкола Дерманського
опинитися у безвихідному болоті Миру до київського музею Івана адронного колайдера, котрий зна- монастиря.
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 3

Три покоління українського „Голосу Америки“ ників, на які СРСР колись витрачав
шалені гроші.
Це – „Голос Америки“ укра-
Р. Л. Хомяк Посол Віліям Мілер, Надія Дюк, також прочитав вітання від Андрія їнською мовою в добі швидкого
Орест Дейчаківський, Посол Стівен Шевченка, журналіста і тепер депу- зв’язку. Він дуже інакший від радіо
ВА ШІНҐТОН. – У верес- Пайфер, Морґан Віліямс, Дейвид тата Верховної Ради, який, вже піс- шести десятків років тому. Але він,
ні 1949 року я причалив до Кана- Креймер, Джеймс Ґрін, Посол Кіт ля того, як Україна стала самостій- тепер під керівництвом А. Карма-
ди як леґальний іміґрант. Через Сміт. Усі вони орґанічні експерти з ною, працював кореспондентом зина, діє на ґрунті, які його попе-
три місяці після того „Голос Аме- українських справ, які часто бува- українського „Голосу Америки“. (До редники почали обробляти у 1949
рики“ почав звучати українською ють в Україні і вивчають її в уряді і самостійности „Голос Америки“ не році.
мовою. Це нічого не мало спільно- в дослідницьких інститутах. мав кореспондентів в Києві – ані Нині й тематика інакша. Нині
го з моїм прибуттям до Канади. Але Модераторами сесій були Адрі- українських, ані американських). американські експерти розгляда-
коли українській редакції було 23 ан Кармазин, керівник Україн- Для старих радіожурналістів, ють тонкощі української політич-
роки, я став її штатним співробіт- ської редакції „Голосу Америки“, і які сиділи за мікрофонами „Голо- ної системи у переддні виборів
ником. (Я там працював рівно два Мирослава Ґонґадзе, ведуча теле- су Америки“ до 2009 року, – сум- президента. Тоді – не було укра-
роки, бо з’явилася нагода поверну- візійної програми „Час-Time’“, яку но, тому що тепер українських про- їнського президента, тоді не було
тись до друкованої журналістики – можна бачити на телеканалах Укра- грам на коротких хвилях немає. Посла України у Вашінґтоні. Прав-
моєї першої любови – і я покинув їни. Тепер український „Голос Аме- да, десь там, у Києві, вже було вір-
радіо). Учасниками святкувань також рики“ є в інтернеті і на щоденних туальне міністерство закордонних
Ці думки мені снувались 11 були представники установ, які телевізійних трансляціях, які без справ, але про його існування мало
грудня, коли „Голос Америки“ у утримують „Голос Америки“: Біан- глушильників можна бачити на хто знав. Все це було „Russia“ і та
Вашінґтоні відзначав 60-річчя кіта Кулум, член Ради губерна- телевізійних мережах України. „Russia“ мала свій і ще два голоси
Української служби. (Перша про- торів, яка керує усіми американ- Тепер це все зовсім інакше. При- – Української й Білоруської РСР
грама українською мовою вийшла ськими закордонними „голосами“ гадується така ситуація: пару років – в Генеральній Асамблеї ООН.
з короткохвилевих трансмітерів (як колись їх називали в СРСР), тому два професори з Миколає- Але й тоді „Голос Америки“ гово-
„Голосу Америки“ 12 грудня 1949 і Марсі Каптур, член Конґресу зі ва були у Вашінґтоні на міжнарод- рив українською мовою, і, помимо
року. В той час „Голосовi Амери- штату Огайо, яка є членом комі- ній конференції, і їх запросили на жорстоких глушильників, слухачі в
ки“ чи пак „Voice of America“, було сії, що ухвалює бюджет радіос- інтерв’ю програми „Час-Time“ з М. Україні його чули.
всього сім років). Мушу відразу танцій. Конґресменка М. Каптур, Ґонґадзе. Я їх возив автом. Ми були Чого не мали співробітники
наголосити, що не знаю, коли Спо- в якої українське коріння, також не далі милі від будинку „Голосу української редакції в ті старі і не
лучені Штати відкрили державні є співголовою конґресової групи, Америки“, коли один з професорів такі улюблені часи – це можливос-
радіопрограми російською мовою, яка сприяє Україні (так званого прийняв дзвінок на своєму мобіль- ти поїхати і побувати серед своїх
але гадаю, що раніше від україн- Congressional Ukrainian Caucus). ному телефоні (з Миколаєва!) і слухачів, що є важливим для мов-
ськомовних, бо тоді в Америці все А також на святкуванні був довідався, що інтерв’ю там бачили. ників.
це було „Russia“ й усі в Радянсько- Посол України у Вашінґтоні Олег Це й мене вразило. Тепер, коли Україна є просто
му Союзі „розуміли” російську Шамшур, який пригадував, що Але я тоді згадав, що тепер Україною – без абревіятур – спів-
мову. Все дуже просто. слухав „Голос Америки“, ще коли сидиш собі в київській квартирі, робітники мають можливість побу-
Св о є 60-річчя у кр а їнський був юнаком у Радянському Союзі. приходить вечір, вмикаєш „П’ятий вати довший час в Україні і ближ-
„Голос Америки“ відзначив двома Він прочитав вітання українській канал“ і тут з’являється телевізій- че пізнати своїх слухачів. А журна-
дискусійними сесіями про сучас- редакції від Президента України на програма новин „Час-Time“ з лісти з України мають можливість
ну ситуацію в Україні, зокрема Віктора Ющенка. Такої посади, як Вашінґтону, на якій співробітники працювати у Вашінґтоні і давати
про вже близькі вибори президен- Президент України, не було, коли в розповідають і показують україн- мовленню додатковий вимір.
та. Доповідачами на сесіях були грудні 1949 року з Америки загово- ською мовою те, що сталося в Аме- „Ви слухаєте „Голос Америки з
такі визнані американські знавці рили українською мовою. риці, у Вашінґтоні, кілька хвилин Вашінґтону’’... Йому вже 60. Це –
України, як Адріян Каратницький, Керівник відділу А. Кармазин або годин тому. Все це без глушиль- три покоління мовників і слухачів.

Патріярх... єдности, вважаємо, не може бути


справжньої Христової єдности.
валася вона цілком?
– Ні, абсолютно ні. УГКЦ має
дали хабар, тому й не дивно, що
люди так поводяться. Якби влада
(Закінчення зі стор. 1) Зрозумійте, що таке Греко- пройти реабілітацію через Верхо- діяла за законом, то якщо громада
католицький патріярхат. Це є засіб вну Раду. Президент Леонід Кучма потребує наділу землі, то дайте їй,
таких немає, тільки наголоси дещо досягнення мети щодо кращо- і Президент Віктор Ющенко висло- не робіть комедії.
різні. го служіння. Ми сьогодні не знає- вили, так би мовити, співчуття, що – Ви говорили про об’єднання
– А хто б міг очолити таку мо, скільки промине часу, поки ми наша Церква так була потерпіла. і про роз’єднання людей. А що,
Церкву – Митрополит Володи- дійдемо до загальнобажаної єднос- Але це співчуття ще не є правним на Вашу думку, сьогодні об’єднує
мир, Патріярх Філарет чи, мож- ти. Це не значить, якщо ми матиме- актом. Реабілітацію в повному зна- українців і що їх роз’єднує?
ливо, Ви? мо Патріярхат, то скажемо: робіть ченні цього слова мусить зробити – Це тяжке й велике питання. Як
– Митрополит Андрей Шептиць- собі що хочете. Ні, це є лише засіб Верховна Рада. на мене, одна з причин роз’єднання,
кий у 1941-1942 році писав листи для кращого служіння. – Що відчуваєте, думаєте, коли – історичний вантаж. Ми були під
до православної інтеліґенції, голов- Будьте свідомі того, що наша спостерігаєте за сьогоднішньою дуже різними окупаціями, ми ще
но на Волинь: „Ми, греко-католики, Церква – так Бог дав – існує не тіль- президентською кампанією? не маємо, скажу так, політичної зрі-
не маємо амбіції, що майбутній ки в Україні, вона існує і за океа- – Я навіть не знаю, що сказа- лости, тому в нас проявляється не
патріярх мусить походити з греко- ном: у Північній та Південній Аме- ти. Ні, кампанія мені не подоба- лише комплекс меншовартости, але
католиків. Коли ми знайдемо доро- риці, Австралії, Західній Европі. ється... Вона на якомусь дивному й комплекс рабства.
гу один до одного, він спокійно Тому Патріярхат для нас є засіб збе- рівні. Єдине, що мені подобаєть- Ми не були самостійними дуже
може походити й від православних, регти внутрішню єдність католиків. ся, – нарід починає рухатися. Люди довго, і це на нас залишило пляму.
бо православних є більше в Украї- Скажу ще іншими словами… Ви починають розуміти, що все зале- Гадаю, це одна з важливих причин,
ні, як греко-католиків. Але ми ста- всі знаєте, що ми будуємо собор у жить не тільки від політиків. Почи- чому в українців немає цілкови-
вимо одну передумову – щоб той, Києві на лівому березі Дніпра. Цей нають усвідомлювати, що вони тої внутрішньої солідарности. Про-
хто буде тим патріярхом, з якого б собор має стати духовним центром мусять щось робити, що не мож- те я спостерігаю, що хоча й поволі,
він середовища не був, аби він теж для греко-католиків доти, доки при на лише слухати, терпіти й плака- але починаємо дозрівати. Та й так
був у єдності Вселенської Церкви. Божій помочі собор св. Софії ста- ти над собою. Тільки треба знайти ми за 20 років незалежности дуже
Ми не хочемо бути, скажімо, не центром для всіх нас. Бо сьо- правильні способи, бо наша ситу- багато зробили, підросли, але доро-
закритою в собі Церквою, ми хоче- годні собор св. Софії, на жаль, – ація така, що закони може змінити га перед нами ще далека.
мо бути однією з помісних церков у музей. Ми надіємося, що коли, при лише Верховна Рада. Але ми бачи- – Завершується 2009 рік. Яким
єдності Вселенської Церкви. Божій помочі, матимемо одного мо, що вона в нас якась не дуже він був для України, з чим ми його
– Ви маєте на увазі підлеглість главу, одного Патріярха Христової широкодумаюча. Надіюся, що йти- залишаємо?
Ватиканові? Церкви в Україні, то він осяде у св. мемо вперед. Хто виграє, важко ще – Я не думаю, що цей рік піде
– Єдність Вселенської церкви Софії. Тоді ми скажемо, що собор сказати. У кожного є воля, то нехай в історію як один з кращих років.
означає єдність з наступником св. на лівому березі Дніпра не є осно- кожен і голосує згідно зі своїм сум- Цілий рік була та президентська
Апостола Петра. Не треба забувати, вним символом єдности для греко- лінням. гонка, а вона дуже зіпсувала нам
де є наступник святого Петра. Він католиків, бо разом з усіма іншими – А Ви особисто когось підтри- цей рік. Усі, хто шукає президент-
у Римі. Але Церква – це не якесь матимемо один центр у св. Софії. муєте з кандидатів? ства, виявилися незрілими. Як на
місто: Рим, Стамбул, Царгород чи – Чи ведете Ви переговори з – Я того вам не скажу (сміється. мене, це дуже неґативно позначи-
Москва. Церква – це люди. Сьогод- іншими церковними конфесіями – Авт.). Втім, я ще й сам не визна- лося на нашому народові. Хоча, з
ні наступником св. Петра, як ми щодо об’єднання, і що вони Вам чився до кінця. Наша Церква теж другого боку, не треба все так чор-
це бачимо, – є Єпископ Риму. Тому відповідають? не підтримує когось спеціяльно. но бачити, бо є й певні гарні про-
має бути єдність з ним. Для нас це – Ми зустрічаємося, говоримо, – Як Ви ставитеся до самозахо- яви, особливо в ділянці культу-
основна справа віри, видимий сим- але це все не офіційно, не за обста- плення землі для побудови церков? ри, історичної свідомости. Є певне
вол єдности. вин формального діялогу. Навпаки. – Це є слабість нашої влади. Якби прозріння, люди починають пізна-
Але й тут є дуже поважні елемен- Ми хочемо в нормальній, спокійній влада була такою, як треба, то тако- вати, хто вони, що вони. Прийшло
ти, які треба зрозуміти й належ- розмові перш за все пізнати стано- го б не ставалося, тоді б не дово- розуміння факту, що тільки стоя-
но розставити. Це не є підкорен- вище кожного. дилося захоплювати. Часом буває, чи разом, діючи злагоджено, може-
ня, у прямому значенні слова, це є – Минуло 20 років, як Україн- треба кілька років чекати на виді- мо щось зробити.
сопричастя. Ми так бачимо єдність ська Греко-Католицька Церква лення землі, а ще хочуть, аби запла-
Вселенської Церкви. Без такої вийшла з підпілля. Чи реабіліту- тили, приватно заплатили, тобто Оксана Климончук (УНІАН)
4 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

АМЕРИКА І СВІТ
Конференція ООН щодо клімату йти на похорон А. Монтазері, для но після російсько-грузинського на другий термін. Аналітики ува-
ухвалила підсумкову резолюцію нових демонстрацій. Син духівни- конфлікту, але не змогли подола- жають, що проблем з затверджен-
ка сказав, що його батько помер від ти головних розбіжностей. За дві ням кандидат ури Б. Бернанке
КОПЕНГАҐЕН, Швеція. — Учас- природних причин. Кілька місяців доби в російський столиці керів- загальною кількістю членів Сена-
ники копенгаґенської конферен- тому Аятола А. Монтазері видав ник НАТО Андерс Фог Расмусен ту не виникне. Ще у серпні Прези-
ції ООН ухвалили документ щодо фату проти президента М. Ахмаді- зустрівся з двома членами москов- дент Барак Обама запропонував
заходів боротьби з ґльобальним неджада, засуджуючи його ролю у ського „правлячого тандему“ — продовжити термін голови Феде-
потеплінням, який підготували суперечливих червневих виборах. його прийняли Президент Дмитро ральної резервної палати до січ-
США, Китай, Індія, Бразилія і Пів- (Бі-Бі-Сі) Мєдвєдєв і прем’єр-міністер Воло- ня 2010 року. Уперше випускник
денна Африка. Ухвалена резолю- димир Путін. Крім того, посадо- Гарварду та економіст-теоретик Б.
ція в Копенгаґені юридично не є Північний схід США вець з Брюселю провів переговори Бернанке був призначений голо-
зобов’язуючою. У документі вка- засипало снігом з головами обох палат російсько- вою Федеральної резервної систе-
зано держави, які погоджуються з го парляменту. Попри дуже висо- ми у 2005 році Президентом Джор-
домовленістю, та ті, які виступають ВАШІНҐТОН. — 18-20 груд- кий рівень консультацій та загаль- джем Бушем. Коли виникла криза
проти. Раніше документ різко кри- ня на деякі північно-східні реґіо- ні слова про стратегічне співробіт- на ринку нерухомости, що потягну-
тикували деякі країни, що розви- ни США найшла потужна сніго- ництво, НАТО та Москва не змо- ла за собою усю економіку у реце-
ваються, зокрема Венесуеля, Болі- ва буря. Астрономічна зима офі- гли навіть наблизитися до компро- сію, багато хто звинувачував саме
вія та Судан. Генеральний секретар ційно починається 21 грудня, але, місів щодо двох принципових про- Б. Бернанке у нездатності перед-
ООН Бан Кі-Мун назвав „важли- видно, не цього року. 50 млн. аме- блем у двобічних стосунках: питан- бачити проблеми на фінансово-
вим кроком“ домовленість, досяг- риканців несподівно зіштовхнули- ня самопроголошених грузинських му ринку. Але Президент Б. Оба-
нуту у Копенгаґені учасниками ся з справжньою зимою, яка при- республік та можливого членства ма вважає, що Б. Бернанке зробив
міжнародної конференції з кліма- несла холод, вітер, багато снігу і в альянсі України і Грузії. А. Рас- усе, що було в його силах.  Чимало
тичних проблем. Однак, за слова- чимало проблем. Негода, що поча- мусен 19 грудня підкреслив, що економістів погоджується та схва-
ми Бан Кі-Муна, світове співтова- лася 18 грудня, принесла рекорд- попередні заяви НАТО про вступ лює вибір Б. Обами. Б. Бернанке до
риство „надіялося на більше“. Пре- ні за багато років снігові опади, які України і Грузії ніхто перегляда- призначення головою Федеральної
зидент США Барак Обама назвав подекуди супроводжувались вітра- ти не буде. „Росія вже багато років резервної системи США був про-
домовленість важливою та вказав ми швидкістю до 80 км. на годину. намагається не допустити надто фесором Стенфордського універси-
на необхідності подальших захо- Близько тисячі автомобілів потра- тісних стосунків Тбілісі та Києва з тету, до того – деканом факультету
дів. „Цей проґрес був досягнутий пили у снігову пастку на швидкіс- НАТО, оскільки вважає, що мож- економіки в Принстоні. Б. Бернан-
не легко, і ми знаємо, що його не ній маґістралі у штаті Вірджінія. ливий вступ цих країн до альянсу ке найбільш відомий за свої наукові
досить, щоб просуватись далі. Нам Рятувальники підбирали людей, що порушить стратегічний балянс сил праці з дослідження причин Вели-
слід відштовхнутися від імпуль- застрягли в своїх автах, і надава- в Европі і загрожуватиме росій- кої депресії. („Голос Америки“)
су, який досягли в Копенгаґені, – ли їм притулок. У штатах Мери- ський національній безпеці. Проте
заявив американський президент ленд та Вірджінія, що розташо- в Брюселі, а також у США, підкрес- Знайдено викрадений напис
і додав, що ми пройшли довгий вані біля американської столиці, люють, що долю сусідніх з Росією над брамою Освєнціму
шлях і ще більше попереду. „Ми сотні тисяч осіб залишилися без країн мають вирішувати переду-
досягли істотної і безпрецедентної електроенерґії. Лиш в одному шта- сім їхні громадяни, а не великі дер- ВАРШАВА, Польща. — Польська
угоди, але не остаточної“, – заявив ті Вірджінія поліція зареєструва- жави, з якими вони мають спіль- поліція повідомила, що п’ятеро
Б. Обама, покидаючи Копенгаґен. ла близько 3,000 аварій на доро- ні кордони. Проте найбільш болю- чоловіків, затриманих у зв’язку з
(Радіо „Свобода“) гах. І все це відбувалося у найбільш чою для сосунків НАТО з Росією викраденням напису над входом до
незручний для американців час — залишається проблема Абхазії та Освєнціму, діяли задля фінансової
В Ірані помер чільний за п’ять днів до Різдва, коли бага- Південної Осетії – невизнаних гру- вигоди і не пов’язані з неонацист-
духівник-дисидент то людей плянували походи в крам- зинських республік, які стали при- ськими групами. Металева арка з
ниці за подарунками. Багато аме- чиною військового конфлікту між написом німецькою мовою „Праця
ТЕГРАН, Іран. — Один з про- риканців через негоду застрягли на Москвою та Тбілісі влітку 2008 визволяє” була викрадена 11 груд-
відних іранських кліриків, Вели- летовищах. Тим часом рятувальні року. Москва визнала незалежність ня і знайдена порізаною на три час-
кий Аятола Гусейн Алі Монтазе- бриґади, щоб запобігти утворенню двох республік та тримає на їхній тини. Викрадення викликало між-
рі помер 19 грудня у віці 87 років. льодового покриття на автошляхах, території значну кількість військо- народне обурення. Мало інших
Він був одним з головних гравців без зупинки розсипали по дорогах вих. НАТО – так само як більшість предметів символізують жахіття
у революції 1979 року, яка ство- пісок та сіль. А фахівці уже заявля- країн світу та міжнародних органі- Голокосту та нацистських злочинів
рила сучасну Іранську Іслямську ють, що Вашінґтон таких потужних зацій — вважає Абхазію та Півден- так яскраво, як ця п’ятиметрова
республіку. На початковому етапі снігопадів у грудні не бачив остан- ну Осетію частиною Грузії та закли- арка з написом німецькою мовою
він був близьким до того, аби ста- ніх 77 років. („Голос Америки“) кає Росію поважати територіяльну „Arbeit Macht Frei“. Сотні тисяч
ти її керівником. Він був одним з цілісність цієї країни. (Бі-Бі-Сі) в’язнів проходили під цією аркою у
найбільш поважних діячів шиїз- НАТО і Росія часи Другої світової війни. Поліція
му, але також одним з найактив- згодні не погоджуватися Б. Бернанке очолить організувала перевірки на доро-
ніших критиків президента Мах- Федеральний резерв гах Південної Польщі і оголосила
муда Ахмадінеджада. Смерть при- МОСКВА. — Під час першої ще на один термін викрадений напис у національний
йшла у ключовий момент у проти- за останній час візити Генераль- розшук. Підозрюваних зловмисни-
стоянні між опозицією та урядом. ного секретаря НАТО до Москви ВАШІНҐТОН. — Сенатський ків було знайдено на півночі краї-
Тепер іранське керівництво побо- Росія та Північноатлантичний комітет з фінансів затвердив 18 ни. Про п’ятьох затриманих грома-
юється, що опозиція використає альянс фактично відновили спів- грудня голову Федеральної резерв- дян лише відомо, що вони у віці від
натовпи людей, які можуть при- робітництво, яке було припине- ної системи США Бена Бернанке 22 до 39 років. (Бі-Бі-Сі)

2009 рік став рекордним


Демократи в Сенаті США просувають медичну реформу за кількістю вбивств журналістів
ВА ШІНҐТОН. — Сніг опа д Небраски Бена Нелсона демокра- років. Однак, республіканці на це НЮ-ЙОРК. — У новій доповіді,
19 грудня паралізував життя у ти відмовилися від федерального не купуються. Також, як зазначив представленій 17 грудня Комітетом
Вашінґтоні, але не працю в Сенаті. фінансування абортів та погоди- сенатор-республіканець Міч Мак- з захисту журналістів – базованій у
Демократи верхньої палати Кон- лися надати додаткові асиґнуван- Коннел, їм не сподобалися методи Ню-Йорку неурядовій організації,
ґресу, знаючи, що ніхто з респу- ня для його штату. дії демократів: „Якби вони пиша- метою якої є захист свободи преси
бліканців не підтримає законопро- Президент Барак Обама вважає, лися цим законопроєктом, вони у всьому світі, сказано, що в 2009
єкт реформування системи охоро- що демократи прийняли важливе не робили б цього так поспішно, році було вбито, щонайменше, 68
ни здоров’я, зібралися разом, щоб рішення. Сенатська версія рефор- посеред ночі, за тиждень до Різд- працівників засобів масової інфор-
об’єднати сили у питанні рефор- ми системи охорони здоров’я, яку ва“. мації – це на 60 відс. більше, ніж
мування медичної опіки. Боротьба намагаються узаконити демокра- Демократи і радники уряду минулого року. Найбільша кіль-
за об’єднання демократів довкола ти, ґарантуватиме медичні послу- Президента Барака Обами спо- кість журналістів була вбита цьо-
законопроєкту тривала як ззовні ги понад 30 млн. незастрахованим діваються, що тепер Сенат ще до го року на Філіпінах – 30 осіб. На
– сенаторам коштувало неймовір- американцям і заборонить забез- різдвяних вакацій проголосує за другому місці за кількістю вбивств
них зусиль дістатися на працю, – печеневим компаніям диктувати законопроєкт. Але на цьому епо- після Філіпін – Пакистан, де жерт-
так і всередині. свої умови хворим. пея з реформою системи охоро- вами нападів стали четверо жур-
Крід Дод, один з ветеранів серед На відміну від версії Палати ни здоров’я не закінчиться. Для налістів, а на третьому – Росія, де
демократів у Сенаті, визнав, що Представників, демократи у Сенаті того, щоб вона почала діяти, зако- загинуло троє. Також серед країн, у
ця реформа – найважче завдан- усунули плян соціяльного медич- нодавці обох палат Конґресу пови- яких було вбито працівників засо-
ня за його 30 років служби у Сена- ного страхування і додаткового нні подолати існуючі між їх варі- бів масової інформації – Афганіс-
ті. Процес не обійшовся без комп- оподаткування косметичних про- янтами розбіжності, а відтак знову тан, Мехіко, Шрі-Ланка, Колюмбія,
ромісів.  Щоб забезпечити 60 голо- цедур. голосувати за уже узгоджені вер- Палестина і Венесуеля. У в’язницях
сів, демократи пішли на значні За підрахунками бюджетно- сії. Лише після цього остаточний в усьому світі станом на 1 груд-
поступки деяким своїм колеґам. В го комітету, законопроєкт дозво- законопроєкт потрапить на підпис ня перебуває 136 журналістів, що
обмін на підтримку консервативно лить скоротити бюджетний дефі- до Президента Б. Обами. („Голос на 11 осіб більше, ніж на цей час
налаштованого однопартійця від цит на 132 млрд. дол. у наступні 10 Америки“) минулого року. (УНІАН)
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 5

Свято і будні українського війська


НЮ-ЙОРК. – 10 грудня в Постійному представництві України про ООН
відбулося святкове прийняття, присвячене Дню Збройних Сил України.
У ньому взяли участь дипломати, військові радники країн-членів акре-
дитованих при ООН, представники української громади, журналісти.
Учасником свята був також президент Українського Народного Союзу
Стефан Качарай.
Редактор „Свободи“ Левко Хмельковський узяв інтерв’ю у Представ-
ника Міністерства оборони України, Військового радника при Постій-
ному представництві України при ООН генерал-майора Леоніда Голопа-
тюка.

– Від червня Збройні сили Укра- Із запропонованим нашим Уря-


їни не мають міністра. Остан- дом відсотком від ВВП теж не все
ній міністeр Юрій Єхануров зали- гаразд. Проєкт Державного бюдже-
шив цю посаду через конфлікт з ту України на 2010 рік передбачає
прем’єр-міністром, причиною яко- фінансування війська на рівні 1.14
го, по суті, стало вкрай недостат- відс. від очікуваного ВВП. У мину-
нє фінансування війська з боку уря- лому році цей показник стано-
ду. Як насправді виглядає тепер вив 1.02 відс. ВВП, в нинішньому –
справа з утриманням війська також 1.14 відс.
України? При цьому навіть існуючі скромні
– Ситуація у війську справді бюджетні пляни є „обманом зору“.
досить напружена. У листопаді Пре- Хронічною проблемою оборонного Радник Міністерства оборони генерал-майор Леонід Голопатюк (зліва)
зидент України і Верховний Голов- бюджету є його залежність від так і Постійний представник України в ООН Посол Юрій Сергеєв (в центрі)
нокомандувач Збройних Сил Укра- званого „спеціального фонду“, який вітають військового радника Південно-африканської республіки полков-
їни Віктор Ющенко рішуче зажадав наповнюється за рахунок продажу ника Сіпіво Дломо на святкуванні Дня Збройних Сил України.
від Уряду забезпечити фінансами надлишкового майна Міністерства
потреби війська. оборони. Саме на спецфонд припа- держави ціною максимального збе- Насправді військова культура
В. Ющенко тоді зазначив, що з дає значна частина асиґнувань для реження людських та матеріяль- реалізується через особовий склад
12.8 млрд. грн., передбачених дер- закупівлі нової й модернізації наяв- них ресурсів. Ця „формула“ визна- Збройних Сил, членів їх сімей та
жавним бюджетом на поточний рік ної військової техніки, досліджен- на нормою і лежить в основі прак- усіх, хто не байдужий до україн-
для фінансування армії, за 10 міся- ня у сфері оборони. Але на прак- тики військового будівництва бага- ського війська. Головними ж її носі-
ців року виділено тільки 7.3 млрд. тиці продаж цього майна не напо- тьох провідних країн світу. В умовах ями мають бути офіцери. На жаль,
грн. Таке фінансування Збройних внює спецфонду. Цілком очевидно, виживання війська нашої держави наше суспільство останнім часом
сил є критичним. що боєздатність війська не повинна питання культури, на превеликий не розглядає офіцерський корпус
Голова комітету національної без- залежати від того, скільки надлиш- жаль, залишаються другорядними. як корпоративне елітне об’єднання
пеки та оборони Верховної Ради кового майна Збройних Сил прода- Дуже шкода, що сприйняття найбільш освічених і національно
Анатолій Гриценко застеріг, що в но. культури у військовому середовищі свідомих своїх представників.
Збройних Силах України бойовий Військові – дуже терплячі люди, сприймається лише через функціо- Спрощене, суто побутове тракту-
вишкіл проходять лише 4 відс. воя- бо розуміють, що криза „накрила“ нування будинків офіцерів, клюбів вання військової культури не дає їй
ків, а решта підходить до техніки усіх українців. Але й мають рацію ті військових частин, бібліотек, органі- можливості заявити про своє право
тільки для того, щоб подивитися політики-державники, які заявля- зацію культурно-масових заходів та
на неї. Така ситуація склалася через ють, що недофінансування війська відпочинку. (Закінчення на стор. 15)
разюче недофінансування армії. – це вже пряма загроза обороноз-
Як відомо, своєрідним стандар- датності держави, а тому потрібно
том, мірилом забезпечення війська
має бути виділення для нього біля
шукати усі можливості для забезпе-
чення Збройних Сил. Зустріч з посадником Львова
2 відс. валового внутрішнього про- – У світі існує таке поняття
дукту (ВВП). Але насправді голо- як військова культура. Що можна
вну ролю відіграє інший показник, а сказати з цього приводу стосовно
саме обсяг фінансування на одного Збройних Сил України?
військовослужбовця. І ось тут ситу- – Над питанням військової куль-
ація є не надто оптимістичною. тури, з моєї точки зору, ще мало хто
Очікуваний рівень за цим показ- задумувався. Я навіть не стикав-
ником буде в 2010 році 12 тис. дол. ся з самим визначенням „військо-
на одного військовослужбовця. Усі ва культура“ у сучасних українських
країни вкладають у вояка набагато словниках. Парадокс ще й у тому,
більші фонди, ніж Україна. Напри- що немає чіткого розуміння цього
клад, у країнах-членах НАТО від- терміну і у військовому середовищі.
повідний показник складає в серед- Ось, наприклад, я вважаю, що голо-
ньому 266.5 тис. дол. (у 22 рази вним критерієм військової культу-
вищий за очікуваний український). ри мав би стати захист Української

Генеральний консул України в Ню-Йорку, Посол Сергій Погорельцев (зліва) і


посадник Львова Андрій Садовий під час зустрічі в Ню-Йорку.
НЮ-ЙОРК. – 7 грудня в Гене- ники виляли на дорожнє полот-
ра льном у конс ульс тві Укра ї- но рідину, яка зруйнувала асфаль-
ни відбулася зустріч представни- тне покриття. Міліція займається
ків української громади з посад- пошуком зловмисників.
ником Львова Андрієм Садовим, Одним з найв ажливіших
який розповів про основні досяг- завдань, зазначив А. Садовий, яке
нення адмістрації у розбудові міс- постало перед управлінням, є під-
та. Одним з головних завдань, яке готування до Чемпіонату з фут-
вдалося вирішити, стало поліп- болу Евро-2012. Львів’яни докла-
шення водопостачання. Тепер 85 ли багато зусиль, щоб виконати усі
відс. населення міста мають без- вимоги комісії з підготування чем-
перебійне, цілодобове забезпечен- піонату. Вже прийнято рішення, що
ня водою. Після завершення цього Львів включений до списку міст-
проєкту буде стояти питання про учасників змагань.
покращенням якости води. Наразі місто готується до вибо-
Багато зроблено, щоб покращи- рів президента України. Його адмі-
ти якість доріг у місті, сказав А. ністрація намагається надати усім
Садовий. Це питання також част- рівні можливості для ведення
ково вирішено. Але нещодавно передвиборної кампанії, залиша-
Представники Збройних Сил України в ООН – генерал-майор Леонід стався дуже прикрий випадок – на ючи право вибору за громадянами
Голопатюк з дружиною Валентиною (зліва) і полковник Олександер двох вулицях, де щойно закінчи- міста. (Прес-служба Генерального
Угольніков з дружиною Наталею на святкуванні Дня Збройних Сил України. ли ремонтні роботи, якісь зловмис- консульства України в Ню-Йорку)
6 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

ГРУДЕНЬ В НАШІЙ ІСТОРІЇ


Різдво приносить дух єднання
У передсвятковій пошті „Свободи“ виявився цікавий лист від Просто відомий чи й славний?
Віталія Липця з Волині. Він знайшов ідеальний спосіб досягнення
згоди і громадської солідарности в сьогоднішньому українському 29 грудня 1723 року в петер-
суспільстві – такому неврівноваженому в соціяльно-економічному бурзькій Петропавлівській фор-
розумінні і вкрай дезінтеґрованому в розумінні партійно- теці помер наказний гетьман Пав-
політичному. Мовляв, президентські вибори треба було признача- ло Полуботок. Постать історична,
ти не на 17 січня, а на 7-ме, на саме Різдво Христове, бо це свято, помітна, але водночас мовби роз-
незважаючи на тяжкий психологічний спадок, котрий залишила двоєна, мовби зіткана з двох несу-
по собі безбожна совєтська імперія, приносить в Україну особли- місних якостей: одна його вивищу-
ву атмосферу порозуміння між різними людьми, піднімає їх над вала над тогочасним суспільним
усіма буденними справами і проблемами, відкриває перед очима поземом, друга – змушувала сумні-
і душами те високе і вічне, котре об’єднує, кажучи словами Тараса ватися в його людських та громад-
Шевченка, „живих і мертвих, і ненароджених“. ських чеснотах. Наприклад, Олек-
При всій нездійсненності такої пропозиції, сама думка – гарна сандер Лазаревський, один з наших
і зрозуміла. Сьогодні вже неможливо уявити людський світ без найавторитетніших знавців козаць- Пропам’ятна дошка гетьмана
цього свята, неможливо уявити міста і села в різних куточках землі кої доби, вважав П. Полуботка над- Павла Полуботка в Чернігові.
без різдвяних ґірлянд і ялинок, але найголовніше – Різдво Христове міру заанґажованим у приватні Фото: Вікіпедія
справді випромінює ясний і цілющий дух, так потрібний непев- інтереси, надміру спраглим осо-
ним теперішнім часам. Тому скрізь, в кожній християнській країні бистого багатства. Може, й так, але млини і ґуральні, успішно торгував
так щиро чекають цих днів, і не лише діти з огляду на подарунки, ж хіба не краще, коли в Україні ста- збіжжям, горілкою та тютюном.
але й усі без винятку, усі покоління – всім потрібна ця невимовна вав багатим свій, українець, а не Ця зовсім не політична діяль-
небесно-земна радість. „Нова радість стала, яка не бувала!...“. москаль чи поляк? ність дещо приспала пильність
Далі той самий автор зауважує у своєму листі, що Різдво П. Полуботок вже й народився Петра І, й коли влітку 1722 року
з’єднувало б наш світ ще більше, якби не було різниці в календарі, не бідним. Його батько Леонтій, тяжко хворий І. Скоропадський,
бо вона утворює невидимий, але відчутний кордон між людь-
переяславський полковник, воло- відчуваючи близьку смерть, дору-
дів полями, лісами й озерами по чив П. Полуботкові гетьманські
ми і народами. Теж досить слушна думка, хоч тут варто уточни-
Чернігівщині і Переяславщині, а обов’язки, цар підтримав це рішен-
ти, що не йдеться про „кордон“ між православними і католика- згодом примножив маєтки, оже- ня, і хоч не скріпив його офіцій-
ми: за новим стилем, тобто за григоріянським календарем, який нивши сина на улюбленій племін- ною печаткою, кипуча енерґія чер-
став світським, день народження Ісуса Христа святкують не лише ниці гетьмана Івана Самойлови- нігівського полковника негайно
в римо-католицьких і в більшості протестантських церков, але ча. Проте невдовзі ця наближеність виказала недвозначну політично-
й вельми значна частина православних, на чолі з Вселенським до гетьманського двору обернулася патріотичну спрямованість.
Патріярхом. Разом вони складають понад 80 відс. християн (усіх для Полуботків злим боком. За своїми намаганнями відно-
християн у світі – понад 2 млрд.). Старого стилю (юліянського Амбітний і авантюрний І. Само- вити в гетьманаті порядок і закон-
календаря) традиційно дотримуються Українські Православні і йлович мав намір відібрати від ність, ясні взаємини між суспіль-
Греко-Католицька Церкви, окрім них – також Російська, Сербська, Петра Дорошенка й Правобереж- ними верствами він, властиво,
Грузинська та Єрусалимська Православні Церкви. ну Україну і зробити гетьманську був послідовником І. Мазепи. І не
Все ж календарна різниця не має ніякого значення на тлі булаву спадковою. Та, перегнувши в меншій, а може, ще й у більшій
ґрандіозного факту вселюдської історії – поділу часу на дві части- палку в оподаткуванні посполито- мірі – проукраїнським. Та це були
ни – до Христа та після Його пришестя. За цим поділом стояли го козацтва, викликав опір і бунт, страшні роки руїнницької діяль-
фундаментальні зрушення, значення яких неможливо переоцінити: внаслідок якого опинився, разом з ности в Україні створеної Петром
прихід Сина Божого на землю і віра в Нього мали і проодовжують сином Яковом, в Сибіру. І ще за гетьмана І. Скоропадсько-
мати визначальний вплив на щоденне буття багатьох народів – на Новий гетьман, а це вже був Іван го Малоросійської колегії на чолі
їхні мораль і світогляд, освіту, філософію і мистецтво, звичаї та Мазепа, від самого початку не мав з генералом Степаном Вельяміно-
обряди. повного довір’я до Полуботків. А вим.
Звичаями та обрядами не треба нехтувати, бо вони є одними тут ще додалася ця темна спра- Зударилися діяметрально проти-
з концентрованих виразів і символів віри. Навіть різдвяні пода- ва: чернець Соломон зфабрикував лежні інтереси: П. Полуботок праг-
рунки і вітальні листівки. І в тому, що „зматеріялізована“ Америка фальшиві листи від гетьмана до нув відновити гетьманське само-
щороку побиває рекорди з кількости різдвяних листівок і протягом польського короля – аби скомпро- врядування, С. Вельямінов – оста-
грудня витрачає п’яту частину місячного бюджету на подарунки, метувати І. Мазепу перед росій- точно його донищити. Прийшло
треба вбачати спосіб висловлення радости від приходу Різдва ським царем. до заборони самого слова „Украї-
Христового. Підозра падала на родину І. на“. Московські варвари розоряли
Що ж до України, то будемо сподіватися, що святкові дні витво- Самойловича, в тому числі – й на українські села – саме тоді виникла
рять в країні таку добру атмосферу духовного єднання, котра не Полуботків, котрі до неї належали народна приповідка „москалики-
розсіється й до початку президентських виборів. через одруження Павла на Евфи- соколики поз’їдали наші волики,
Усіх наших читачів, усіх українців у світі – з Різдвом Христовим і мії Самойловичевій. На якийсь а як вернуться здорові, поз’їдають
Новим роком! час гетьман І. Мазепа відібрав від і корови“, – а тим часом козаки
Полуботка-старшого полковни- десятками тисяч гинули, будую-
цтво і навіть тримав обидвох підо- чи канали в північних російських
зрілих під вартою, але згодом подо- болотах.
Пам'ятаймо брішав, оцінивши в Полуботкові- І вирушив наказний гетьман П.
про молодшому гострий розум та енер- Полуботок до Петербурґу, щоб осо-
ґійну вдачу. бисто поскаржитись цареві на без-
Україну!
Коли в 1704 році помер чернігів- законня С. Вельямінова. Що було
Газета заснована у 1893 році Видає Український Народний Союз
ський полковник Юхим Лизогуб, далі – знаємо з народних перека-
І. Мазепа віддав цей пост П. Полу- зів, пісень і віршів. Зустріч відбу-
Головний редактор – Рома Гадзевич боткові, та це вже не зменшило від- лася, але не в імператорських пала-
Редактори: Христина Ференцевич, Левко Хмельковський, Петро Часто.
чуження між ними. Не дивно, що тах, а в казематі Петропавлівської
коли восени 1708 року гетьман І. фортеці – остання розмова Петра І
Мазепа став спільником шведсько- і в’язня-українця. За Тарасом Шев-
FOUNDED IN 1893 го короля Карла ХІІ, П. Полуботок ченком, сказав П. Полуботок:
Svoboda (ISSN 0274-6964) is published weekly on Fridays
by the Ukrainian National Association, Inc. запопадливо задемонстрував свою
at 2200 Route 10, P. O. Box 280, Parsippany, NJ 07054 вірність Петрові І, негайно прибув- „...Царю проклятий, неситий,
Svoboda: (973) 292-9800; Fax: (973) 644-9510 ши до Глухова на скликану царем Гаспиде лукавий!
E-mail: svoboda@svoboda-news.com Website: www.svoboda-news.com таємну нараду. Був майже певен, Що ти зробив з козаками?
Postmaster, send address changes to: Svoboda, P. O. Box 280, що гетьманська булава потрапить Болота засипав
2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054. у його руки. Але Петро І, обпік- Благородними кістками!
шись на гарячому, тепер дмухав Поставив столицю
Передплата на рік $55.00, на півроку – $35.00. Для членів УНСоюзу на холодне, не довіряючи занадто На їх трупах катованих!
$45.00 річно, на півроку – $30.00. За кожну зміну адреси – $1.00. енерґійному і занадто розумному І в темній темниці
Чеки і грошові перекази виставляти на „Svoboda“. козацькому полковникові. Гетьма- Мене, вольного гетьмана,
Periodicals postage paid at Caldwell, NJ 07006 and additional mailing offices. ном став стародубський полковник Голодом замучив...“.
Іван Скоропадський.
Та не забув цар і про П. Полу- Є й така леґенда – ніби Петро І
Aдміністрація „СВОБОДИ“ ботка, подаруваши йому Мазепине прийшов у фортецю миритися з
містечком Любеч, з довколишніми гетьманом, але П. Полуботок гордо
Адміністратор – Володимир Гончарик (973) 292-9800 дод. 3041 лісами та озерами, і низку сіл, котрі кинув йому: „Тільки Бог нас розсу-
e-mail: ukradmin@att.net раніше належали племінникові І. дить, й то дуже скоро...“. Так воно
Керівник відділу оголошень – Марійка Осціславська (973) 292-9800 дод. 3040 Мазепи Іванові Обидовському. П. й сталося: по смерті гетьмана цар
e-mail: adukr@optonline.net Полуботок перетворився у велико- прожив тільки один місяць...
Передплата – Марійка Пенджола (973) 292-9800 дод. 3042 го багатія, активного підприємця-
e-mail: ukrsubscr@att.net комерсанта, котрий спруджував П. Ч.
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 7

ПОСТАТІ
Багатокультурність як феномен суспільного розвитку
Про життя і діяльність сенатора Павла Юзика
Ярослав Пилинський, У 1939 році П. Юзик очолив ти країни. В цьому відношенні він
директор Київського представ- оркестру та хор Української наці- ішов попереду свого часу, проро-
ництва Інституту Кенана ональної молодіжної федерації у куючи, що Канада стане багато-
Редбері, Саскачеван. В 1942 році етнічною державою. Це далеко не
Важливою спонукою для виро- добровільно вступив до канадської було очевидним, коли він висту-
блення української системи коор- армії та упродовж двох років пра- пив у Сенаті з промовою з нагоди
динат, без якої не можна успіш- цював викладачем у розвідницькій його номінації як сенатора в 1964
но змоделювати власну україн- школі. Згодом повернувся до уні- році, коли Канада була ще держа-
ську картину світу – бачення світу верситету, де здобув ступінь бака- вою двох націй.
крізь себе і розуміння світу в собі лавра з фізики та математики, а Історія з запровадження у Кана-
– можуть стати життя і діяльність ще за пару літ здобув також сту- ді багатокультурности є повчаль-
Павла Юзика – українця і сенато- пені бакалавра та маґістра з істо- ною для нас, українців, ще й тому,
ра Канади, професора університе- рії. Протягом наступних років П. що вона вчить: по-перше, ніхто не
ту Манітоби. Осмислення діяль- Юзик на замовлення Історично- встановлює демократію та раціо- Сенатор Павло Юзик
ности цього визначного канадця у го товариства цієї провінції дослі- нальні рівноправні стосунки зго-
сучасній Україні буде виконанням див історію поселення українців ри і одномоментно, а досягаєть- ся. Якщо таке суспільство керується
заповіту великого Тараса Шевчен- у провінції Манітоба. У 1953 році ся це рухом знизу і тяжкою трива- універсальними принципами сво-
ка, який, ніби передбачаючи наші цю працю було опубліковано під лою працею однодумців; по-друге, боди і демократії, правди і справед-
сьогоднішні проблеми, закликав і назвою „Українці у Манітобі. Соці- закони можна і треба постійно ливости, рівности і братерства, то
чужого научатись, і свого не цура- яльна історія“. У 1958 році він здо- вдосконалювати і пристосовува- очевидно, що всі члени такого сус-
тись. був ступінь доктора філософії в ти до вимог суспільного розвитку; пільства матимуть з того величезну
Як свідчить офіційний сайт університеті Мінесоти. і по-третє – зміни на краще мож- користь. Мир і гармонія, які в цьо-
Архіву Канади, майбутній сенатор 4 лютого 1963 році розпочала- ливі, якщо за них щиро та сумлін- му разі будуть забезпечені суворим
П. Юзик народився у родині укра- ся урядова кар’єра П. Юзика, коли но боротися. дотриманням цих принципів, ста-
їнських переселенців 24 червня його було призначено сенатором до У вступі до збірки „Для кра- нуть рушіями проґресу, процвітан-
1913 року в містечку Пінто у Сас- верхньої палати парляменту Кана- щої Канади“ П. Юзик наголошу- ня та втілення заповідей Божих…
качевані, поблизу Естевану. Осно- ди. Як свідчать сухі рядки архівної вав: „Хоча насправді тяжко вповні
вну освіту П. Юзик здобув у Сас- довідки, працюючи у Сенаті, д-р досягти ідеалів справедливого сус- Закінчення –
катуні, де завершив середню шко- П. Юзик зосередився переважно пільства, все ж варто за це бороти- в наступному числі тижневика
лу, а згодом, у 1932 році – і коледж на сфері багатокультурности, прав
з найвищими відзнаками. Навчаю- людини, зовнішньої політики та
чись у школі та коледжі, він багато
уваги приділяв не лише навчанню
національної безпеки.
У своїх мемуарах, нещодавно Спадщина відомого славіста
(одержав відмінні оцінки на випус-
кних іспитах і особливо відзначив-
виданих в Україні, Анатолій Рома-
нюк згадує, як, ставши сенатором, Якова Гурського служить Україні
ся успіхами в математиці та фізи- П. Юзик активно продовжував
ці), а й фізичному загартуванню – свою діяльність в українській гро- ОСТРОГ, Рівненська область. –
грав у гокей, кошиківку, раґбі, фут- маді, але тепер уже з набагато силь- Інститут дослідження української
бол, а також був членом команди з ніших позицій. Найвиразніше він діяспори Національного універси-
бігу на короткі та довгі дистанції. виявив себе в політиці так званої тету „Острозька академія“ готує
У 1932-1933 роках П. Юзик багатокультурности Канади. наукові праці, присвячені різним
навчався у Вчительському коле- Королівська комісія в справах аспектам життя закордонних укра-
джі міста Саскатун, був капіта- федерального устрою Канади, до їнців, проводить наукові конферен-
ном чоловічої футбольної коман- якої, між іншим, входив профе- ції, видає і перевидає книги, щоб
ди та тренером жіночої команди з сор Ярослав Рудницький, створи- українці мали можливість ознайо-
кошиківки. Після коледжу на ньо- ла сприятливі умови для станов- митися з ними.
го чекало перше серйозне випро- лення багатокультурности в Кана- Створено бібліотеку, в якій є
бування: молодий учитель П. Юзик ді. Але певні юридичні положен- багато цінних, а часом – унікаль-
надіслав письмові звернення у 77 ня – це одна справа, а їх концепту- них видань. Ними користуються
місць – і звідусіль одержав відмо- алізація, законодавче оформлення не лише острожани, а й гості з Рів-
ви. Хоча він закінчив навчання з і впровадження в життя, коорди- ного, Києва, Дрогобича, Тернопо-
відзначенням і одержав диплом нація зусиль і мобілізація громад- ля, Івано-Франківська, Запоріжжя,
учителя, проте жодна з англомов- ської думки – зовсім інша. Луцька та інших міст. З найбіль-
них громад, яка мала вчительські Саме в „прикладній“ політиці ших надходжень від благодійни-
вакансії, не прийняла його, бо для багатокультурности сенатор віді- ків в бібліотеці зформовано окре-
них він був чужинцем, якому вони грав поважну, можна сказати, істо- мі колекції.
не хотіли довірити майбутнє сво- ричну ролю на цьому етапі канад- Одна з них належить відомому
їх дітей. ської історії, на переході від „наро- вченому-славісту Якову Гурсько-
„Вони справді називали нас ду з двома націями – французькою му, життя якого пов’язане з амери-
богунками та чужинцями, що в й англійською – та тубільним насе- канським та українським науковим Вчений-славіст Яків Гурський
результаті зміцнило мою україн- ленням“ до поліетнічного, багато- світом. В Америці Я. Гурський був
ськість. І тоді я сказав собі, якщо культурного суспільства. багатолітнім професором Сира- заступником президента УВАН. У
вони мене – народженого у Кана- Сенатор П. Юзик був завзя- кюзького університету, де очо- 1991-1993 роках проф. Я. Гурський
ді називають чужинцем, то щось у тим будівничим саме такої Кана- лював департамент слов’янських викладав спеціяльний курс сучас-
цій Канаді треба міняти“, – згаду- ди. Він діяв у 1960-1970-ті роки, мов та літератур, дійсним членом ної української літературної мови
вав пізніше П. Юзик. Все ж згодом коли Канада ще була країною двох Української Вільної Академії Наук, в Міжнародній школі україністи-
знайшлася праця вчителя в укра- націй (французької й англійської), наукових організацій, автором та ки в Києві.
їнській громаді поблизу Гафорду а іміґрантські меншини походи- редактором низки праць. Я. Гурський залишив по собі
у Саскачевані. Там він також про- ли переважно з Европи й тому лег- Народився вчений 4 листопа- величезну бібліотеку, книги з якої
вадив позаклясні години з україн- ко інтеґрувалися в канадське, пере- да 1923 року у селі Жолдаки, що в дружина вченого-славіста Валенти-
ської мови та брав активну участь у важно англо-саксонське суспіль- Конотопському районі, закінчив на Гурська пересилає до Острозь-
культурному житті громади. ство. З погляду збереження укра- педагогічну школу в Конотопі. Піс- кої академії. Вже передано біль-
Праця в школі навчила його не їнського етносу, його культури й ля Другої світової війни разом з шу частину книгозбірні, що дозво-
лише спілкуватися з дітьми, але й мови, така політика себе виправду- родиною виїхав на Захід, де жив в лило створити окрему особову
виховала у нього толерантне став- вала. Певні успіхи вона принесла, таборах для „переміщених осіб“. колекцію Я. Гурського. Це – низка
лення до людей з різними характе- коли йшлося про фінансування У Мюнхені в 1950 році закінчив довідкових видань (енциклопедії,
рами і поглядами на життя, допо- деяких культурних установ з феде- Український Вільний Універси- понад 60 словників), книги з історії
могла зрозуміти, що освіта і вихо- рального бюджету чи про двомов- тет, де в той час викладали видат- українського мовознавства, істо-
вання можуть змінити як окрему ні (українсько-англійські) школи в ні представники української ака- рії слов’янських мов, лінґвістики,
людину, так і ціле суспільство. степових провінціях Канади. демічної науки Дмитро Чижев- мовознавства, літературознавства,
Здобутий досвід згодом вивів Сенатор П. Юзик виклав своє ський, Дмитро Дорошенко та ін. мовної стилістики, методична літе-
його на іншу дорогу, що ста- політичне кредо у збірці статтей Після закінчення університет у ратура для мовознавців.
ла початком його наукової діяль- і виступів, виданих у 1973 році Я. Гурський переїхав до США, де Величезне значення для дослі-
ности – вивчення культурного під назвою „Для кращої Канади“. захистив дисертацію у Пенсиль- дження творчости Я. Гурського
життя Канади, а також діяльнос- Серед різних політичних питань ванському університеті, осягнув- мають унікальні архівні матеріяли,
ти державної – на посаді сенато- Кана ди, як вну трішніх, так і ши ступінь доктора філософії в які є складовою частиною колекції.
ра у вищому законодавчому орга- зовнішніх, значної ваги він надає галузі слов’янської лінґвістики.
ні Канади. саме питанню багатокультурнос- Він був секретарем, а потім другим Ольга Хеленюк
8 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ


Окружний комітет відділів УНС ПОВІДОМЛЕННЯ
Північного Ню-Джерзі провів для членів 456-го відділу УНСоюзу.
З днем 1-го січня 2010 року відділ 456-ий з’єднається з відділом 461-им,
осінні організаційні збори секретарем якого є
МИРОН ҐРОХ
ПАРСИПАНІ, Ню-Джерзі. — Кергонксоні, Н.Й. Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
13 листопада Окружний комітет С. Вельгаш, голова Окружно-
УНС Північного Ню-Джерзі про- го комітету Північного Ню- Джер- в УНСоюзі на адресу:
вів у приміщенні Головної канце- зі, сказав про організаційні успі- Mr. Myron Groch
лярії УНС свої осінні організацій- хи округи у перших дев’яти міся- 16 Kevin Dr., Fonthill, ON
ні збори. цях 2009 року. Продано поліси на Canada, L0S 1E4
Збори відкрив голова Окружно- загальну суму 1.218 млн. дол. — (905) 892-4336
го комітету Північного Ню-Джерзі найвищу серед всіх округ УНС.
Стефан Вельгаш, який представив Одначе, коли мова про кількість
присутніх членів Головного уряду проданих грамот, то вона станови-
УНС — другого заступника прези- ла всього 12 відс. річної квоти окру- ПОВІДОМЛЕННЯ
дента Михайла Козюпу, головного ги, і придбано 12 нових членів для 1081G Povidomlennia
для членів 358-гоViddil
відділу456
УНСоюзу.
секретаря Христину Козак, і голов- УНС. Організаторами, які придба-
ного радного Евгена Осціславсько- ли нових членів, були: Е. Осціслав- З днем 1-го січня 2010 року, відділ 358-ий з’єднається з відділом 102-им,
го. Він також попросив присутніх ський (вісім членів) і Оксана Тритяк с е к р е т а р ем якого є
однохвилинною мовчанкою вша- (три) і С. Вельгаш (одного). д-р ЗЕНОН ГОЛУБЕЦЬ
нувати пам’ять членів 42-го Відді- С. Вельгаш підкреслив, що в Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
лу Північного Ню-Джерзі, Васи- окрузі в перші дев’ять місяців 2009
ля Марущака і Юліяна Котляра, які року продано пенсійних грамот на в УНСоюзі на адресу:
відійшли у Божу вічність. суму 3.2 млн. дол., що встановило Dr. Zenon M. Holubec
Х. Козак першою звернулася до річний рекорд Округи Північного 5566 Pearl Road
зібраних представників Відділів Ню-Джерзі. Parma, OH 44129-2541
УНС Північного Ню-Джерзі та пові- Від імені Окружного комітету (440) 888-9995
домила про чинні тепер нижчі опла- Північного Ню-Джерзі він відзна-
ти грамот УНС життєвого забезпе- чив Оксану Станько за її успіхи. О.
чення і також про дві нові послуги: Станько продала 28 пенсійних гра-
20-річний плян життєвого забезпе- мот і здобула 1.93 млн. дол. для УНС ПОВІДОМЛЕННЯ
чення та Одноразово платну Пен- та стала найкращим продавцем цьо- 1082G Povidomlennia
для членів 66-го Viddil
відділу 358
УНСоюзу.
сійну грамоту. го року. Він також сказав, що похва-
Вона також подала до відома, що ла належиться Стефанові Вохові, З днем 1-го січня 2010 року відділ 66-ий з’єднається з відділом 367-им,
Відділи УНС можуть набути для який є на другому місці, продавши секретарем якого є
вживання на комп’ютері ілюстра- 19 поліс на суму 670, 000 дол. ХРИСТИНА ДЗЮБА
ції життєвого забезпечення, котрі є С. Вельгаш також підкреслив дея- Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
дуже допоміжними у здобутті нових кі факти звіту Роми Лісович, голов-
членів для УНС. ного касира УНС, в якому вона в УНСоюзі на адресу:
Крім того, Х. Козак повідомила стверджує, що 2009 рік був успіш- Mrs. Christine Dziuba
про нову братську пільгу для чле- ним для УНС. Прихід з премій під- 36 Cloverdale Road
нів УНС, мешканців Ню-Джерзі, яка вищився до нового рекорду понад Rochester, NY 14616
дозволяє їм придбати послуги від 20 млн. дол., а загальна сума май- (585) 621-5230
фірми „High Point Auto Insurance“, на досягла найвищого рівня в істо-
однієї з найкращих фірм автово- рії УНС, що на 30 вересня станови-
го забезпечення. Члени УНС зна- ло 98.8 млн. дол.
чно заощадять, придбавши через Р. Лісович у своєму звіті вказа- ПОВІДОМЛЕННЯ
згадану фірму автове забезпечення, ла, що надвишка УНС зросла до 1083G Povidomlennia Viddil 66
а УНС отримає відсоток за кожну понад 5 млн. дол., у той час, коли для членів 200-го відділу УНСоюзу.
продану полісу. багато забезпеченевих фірм і брат- З днем 1-го січня 2010 року відділ 200-ий з’єднається з відділом 88-им,
Продовжуючи, Х. Козак повідо- ських організацій зазнали втрат у секретарем якого є
мила, що в Головній канцелярії УНС своїх надвишках. Також підкреслено
усучаснено комп’ютерну систему, у звіті, що інвестиційне портфоліо СТЕФАНІЯ ГАВРИЛЮК
що є базованою на покупцях, і це УНС залишається сильним і прино- Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
дозволяє працівникам УНС відразу сить в загальному 6 відс. приходів в УНСоюзі на адресу:
мати всі інформації про всі забезпе- — в той час, коли інші забезпеченеві
ченеві поліси клієнта. І також пові- фірми зазнають втрат. Mrs. Stephanie Hawryluk
домила про те, що УНС затруднив На закінчення зборів Х. Козак 53 Michael Dr.
спеціяліста з маркетинґу, котрий повідомила, що УНС шукає осіб, P. O. BOX 174, Cottekill, NY 12419
вдосконалить способи пропаґуван- які хотіли б стати професійними (845) 687-7033
ня товарів УНС. продавцями. УНС також заплатить
На закінчення Х. Козак повідо- за їхні курси. Вона підкреслила, що
мила, що вже розпочато підготу- незалежні продавці є дуже успіш-
вання до 37-ої Конвенції УНС, яка ними в продажі продуктів УНС, ПОВІДОМЛЕННЯ
відбудеться 20-23 травня 2010 року та додала, що члени УНС повинні 1084G Povidomlennia
для членів 307-гоViddil
відділу200
УНСоюзу.
в Центрі спадщини на Союзівці в також продавати поліси УНС.
З днем 1-го січня 2010 року відділ 307-ий з’єднається з відділом 238-им,
секретарем якого є
Союзівка СТЕФАНІЯ МАЙКУТ
Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
календар подій 2009 рік в УНСоюзі на адресу:
Mrs. Stephania Majkut
51 Hartford St.
Dover, MA 02030
31 грудня – Святкування Нового Року. (508) 785-2064

The book a room or event call: (845) 626-5641, ext. 141


216 Foordmore Road * P. O. Box 529
Kerhonkson, NY 12446

Передплата „Свободи“ коштує


E-mail: Soyuzivka@aol.com
Website:www.Soyuzivka.com 1085G Povidomlennia Viddil 307

тільки 55 дол. на рік!


1034G Kalendar Souzi vky na 1/6 st.

Читайте „Свободу“: www.svoboda-news.com


No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 9

ЖИТТЯ ГРОМАДИ
Перебування в Америці гостей з Українського Католицького університету
і спадщину засновників універси-
тету та представити нові досягнен-
ня і майбутні пляни УКУ.
Це був вже шостий щорічний
обід, на який цього року прийшли
понад 150 гостей. Член Ділового
комітету Микола Галів та співголо-
ва комітету Андрій Ленцик розпо-
чали академію доповідями про здо-
бутки, вплив та історичну спадщи-
ну видатних подвижників Укра-
їнської Католицької Церкви –
Митрополита Андрея Шептиць-
кого та Патріярха Йосифа Сліпо-
го. Гості також мали нагоду огляну-
ти виставку фотографій, яку підго-
тували члени комітету під керівни-
цтвом Ореста Кизика.
В другій частина програми пер-
шим промовцем був А. Курочка –
керівник проєктів Відділу розви-
тку УКУ.
Головне слово виголосив прорек-
тор д-р Т. Добко, який вже 11 років
працює у цьому науковому закла-
Учасники академії в Ню-Йорку (сидять зліва): Мая Волошин, Ірина Залужна, Орест Кизик, Микола Галів, ді. Він наголосив, що УКУ розви-
Ярослава Ґудзяк, Ярослава Рубель, Неля Анжеєвська, (стоять): Роман Цвиль, Роман Кизик, Андрій Ленцик, Денієл вається як незалежний універси-
Шиманський, Анна Шпук, д-р Тарас Добко, о. Майкл Пері, Андрій Курочка, Оксана Лопатинська, Марія Чабан, тет, і така модель університетсько-
Мотря Мілянич. го самоврядування є рідкісною для
України, де вищі освітні заклади
ЧИКАҐО. – Дві події, що відбу- (УКУ). 7 листопада 80 гостей при- Гості також оглянули виставку здебільшого фінансуються урядом
лися у листопаді, засвідчили відда- були до Василіянського духовного фотографій Митрополита А. Шеп- та мусять діяти у рамках освітніх
ність української громади у США центру у Фокс-Чейс-Менор, Пен- тицького та Патріярха Й. Сліпого, стандартів, визначених державою.
справі дальшого розвитку Україн- сильванія, на прийняття і презен- що були зібрані з різних громад- УКУ бачить своє завдання у
ського Католицького університету тацію, організовану Українською ських та приватних архівів. вихованні свідомої молодої люди-
Католицькою Освітньою Фундаці- Головним доповідачем у Філя- ни з самостійним і критичним мис-
єю (УКОФ), організацією „Філя- дельфії та Чикаґо був д-р Тарас ленням, яка буде готова займати
дельфійські приятелі УКУ“ і Това- Добко, перший проректор УКУ. відповідальні позиції і творити не
риством українців-католиків „Свя- Ще одним промовцем був Андрій тільки своє особисте життя, але
та Софія“. Курочка, який закінчив УКУ у 2000 також релігійне, громадське, куль-
Вели програму Тарас Левиць- році і тепер працює керівником турне і політичне життя, плекати
кий – голова комітету організації проєктів Відділу розвитку УКУ. культуру свободи, гідности, релі-
„Філядельфійські приятелі УКУ“, На імпрезі в Чикаґо слово мали гійної і політичної толерантности.
і д-р Леонід Рудницький – голова також представники місцевої гро- Цього року вступ на імпрезу був
Товариства „Свята Софія” у США, мади – Владика-емерит єпархії св. вільний, а витрати покрив анонім-
який виголосив слово про Митро- Миколая Інокентій Лотоцький, ний меценат. Присутні пожертву-
полита Андрея Шептицького і який передав на потреби універ- вали понад 230 тис. дол. на користь
Патріярха Йосифа Сліпого. ситету 10 тис. дол., о. Олег Кри- університету.
8 листопада в Чикаґо понад 190 вокульський, який склав від пара- Найбільші дари склали: Україн-
гостей прийшли до Українсько- фії свв. Володимира і Ольги 5,000 ська Федеральна Кредитова Коопе-
го культурного осередку на шос- дол. Чека на 25 тис. дол. від Фун- ратива „Самопоміч“ в Ню-Йорку
тий благодійний обід на користь дації „Спадщина” передав Юліян (50 тис. дол. – на доповнення суми,
УКУ, який організували „Чикаґські Куляс. 25 тис. дол. також передала складеної за шість років до 455 тис.
приятелі УКУ“ та УКОФ. Ведучим Ореста Фединяк – голова Фундації дол.), д-р Михайло Клюфас (50 тис.
імпрези був Олег Караван – голо- Українсько-Американської Феде- дол.), Стефан і Володимира Сли-
ва комітету „Чикаґські приятелі ральної кредитної спілки „Само- воцькі (25 тис. дол.), MRI of New
УКУ“. На обох імпрезах виступили поміч”. Д-р Андрій Левицький Еngland (20 тис. дол.), д-р Ірена
Перший проректор УКУ д-р Тарас доповідачі з УКУ, які говорили про пожертвував 20 тис. дол. від Фун- Клюфас та Лідія Клюфас-Ткач (по
Добко виступає у Філядельфії. досягнення та пляни університету. дації Омеляна і Тетяни Антонови- 10 тис. дол.). У 2007 році родина
чів. У Чикаґо було зібрано для УКУ Клюфасів пообіцяла дати на УКУ 1
понад 100 тис. дол. млн. дол. протягом 10 років.
Президент УКОФ Денієл Шиман- За підсумками О. Кизика, прия-
ський подякував меценатам та телі УКУ з Ню-Йорку та околиць за
добродіям за підтримку універси- минулі шість років пожертвували
тету, а також усім, хто долучився на УКУ понад 1,6 млн. дол. під час
до успішного проведення добро- щорічних добродійних обідів.
дійного обіду. П р е з и д е н т У КО Ф Де н і є л
Шиманський у заключному сло-
* * * ві висловив особливу вдячність
усім, що причинились до святко-
НЮ-ЙОРК. – Приятелі Україн- вої програми, і підкреслив, що імп-
ського Католицького університе- реза була достойним вшануванням
ту (УКУ) та Українська Католиць- основоположників УКУ Митропо-
ка Освітня Фундація (УКОФ) орга- лита А. Шептицького і Патріярха
нізували 1 листопада в Українсько- Й. Сліпого.
му Народному Домі святкову імп-
резу, щоб вшанувати світлу пам’ять Матвій Матущак
Підтримати УКУ можна через УКОФ у США (Ukrainian Catholic Education
Foundation, 2247 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622; тел.: 773- 235-8462;
електронна пошта: ucef@ucef.org, сторінка в Інтернеті: www.ucef.org.
Телефон в Канаді: 416- 239-2495.

КОРИСТУЙТЕСЯ ЕЛЕКТРОННИМИ АРХІВАМИ


„СВОБОДИ“ .................................................www.svoboda-news.com
Президент УКОФ Денієл Шиманський і Владика Інокентій Лотоцький під „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА“ ................... www.ukrweekly.com
час благодійного обіду в Чикаґо.
10 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

Нові книжки д-ра Л. Онишкевич – важлива подія


ФІЛЯДЕ ЛЬФІЯ. – 6 груд- таких театральних колективів, як кознавців, які розглядають пробле-
ня в Українському Освітньо- театр ім. Леся Курбаса, Студія сло- му шукання Україною своєї іден-
Культурному Центрі відбулася пре- ва Лідії Крушельницької і Мистець- тичности на шляху між Сходом і
зентація двох нових книжок добре ка група „Яра” при театрі „ЛяМама“ Заходом: тут є статті про історичну
відомої нашій громаді дослідниці в Ню-Йорку. спадщину, про релігійний плюра-
драми і театру, літературознавця, Дру г а пр е з ентов а на книж - лізм, про змагання за людські пра-
колишньої голови Наукового Това- ка – англомовна. Вона віддзерка- ва і ґендерну рівноправність, про
риства імені Шевченка в Америці лює ще одну, дуже важливу сторо- сучасну українську літературу, як
д-ра Лариси Онишкевич. Найнові- ну діяльности Л. Онишкевич. Я не дзеркало української реальности,
ша з презентованих книг – це тіль- знаю іншого вченого з української про сучасне українське кіно, музи-
кищо виданий у Львові, у видавни- діяспори, який з таким запалом і ку, і дражливе питання мовної іден-
цтві „Літопис“, солідний том зібра- успіхом намагається нести в світ, тичности.
них праць Л. Онишкевич, який на міжнародну арену, проблемати- Англомовна книга, підготовле-
називається „Текст і гра“. ку українознавства. Л. Онишкевич на Л. Онишкевич, – це одне з най-
Недавно в якійсь статті натрапи- віддавна дбає про те, щоб україн- кращих нових видань про Україну,
ла я на статистику: мовляв, скіль- ська тематика була заступлена на що появилися англійською мовою.
ки в европейських країнах припа- наукових конференціях, щоб пере- Книжку цю варто придбати всім
дає книгарень на кожних 100 тис. клади української літератури появ- студентам американських універси-
населення. Автор робив далекой- лялися в загальних англомовних тетів, вона також може бути гарним
дучі висновки: Франція має порів- антологіях, щоб англомовні жур- подарунком американським прия-
няно більше книгарень, ніж інші нали були форумом для наукових телям, які цікавляться проблемами
европейські держави, а це щось статтей на українську тему. Напри- Східньої Европи. Д-р Лариса Онишкевич під час
говорить про рівень культури. Але клад, восени 2006 року заходами Л. Презентація книг Л. Онишкевич презентації у Філядельфії.
якби таким мірилом міряти укра- Онишкевич журнал „Slavic and East зібрала 50 осіб і залишила по собі Фото: Маріяна Вакуловська.
їнську діяспору в США, то було б European Journal“ присвятив ціле надзвичайно позитивні враження.
дуже сумно. На всю Америку нема число статтям про проблеми укра- Захід цей був спонзорований філя- ці і життя Л. Онишкевич здобуває в
ні одної української книгарні, хоч їнської культури. дельфійським осередком НТШ-А, Україні високу популярність і вже
кількість українців доходить майже Презентоване читачам нове від імені якого програму відкрив навіть став навчальним посібником
до 1 млн. осіб. Це мова, очевидно, видання називається „Contemporary його голова д-р Ярослав Заліпський. на катедрі театрознавства Львів-
про справжні книгарні, де можна Ukraine on the Cultural Map of Д-р Василь Махно, голова Видав- ського університету.
замовити бажану книжку, а не про Europe“ і вийшло воно на початку ничої комісії НТШ-А, заходами якої Л. Онишкевич розповіла, що все
крамниці, які поруч вишивок, писа- 2009 року у відомому американсько- появилися обидва видання, прига- життя, від докторської дисерта-
нок і куті з медом ставлять на показ му видавництві „M.E. Sharpe“, з іні- дав присутнім основні дані про нау- ції починаючи, присвятила укра-
кілька дитячих книжок... ціятиви і за редакцією Л. Онишке- ковий силует Л. Онишкевич – док- їнській драмі. Але спершу тре-
Український інтеліґент, який вич, при редакційній допомозі Марії тора філософії Пенсильванського ба було зібрати потрібні тексти, бо
бажає довідатись про нововидану Ревакович і за фінансової підтримки університету, колишнього виклада- антології української драми були
книжку, купити її або бодай поди- Наукового Товариства ім. Шевченка ча в університеті Ратґерсу, фулбрай- великою рідкістю, а деякі автори-
витися на неї, має певні труднощі. в Америці. тівського стипендіята і професора- драматурги, як, наприклад, Ю.
Справжні книголюби і професійно У наш час, коли сусіди України гостя у Львівському університеті, Косач, навіть самі не мали всіх тек-
зацікавлені книгами люди знають, стали членами об’єднаної Европи, автора 150 різноманітніх літерату- стів власних своїх драматичних тво-
що книги можна замовити через українців дуже хвилює факт, що нас рознавчих праць. рів. Л. Онишкевич зібрала і вида-
інтернет. Але треба визнати, що це почали причисляти не до Східньої Презентація почалась від англо- ла тексти драм в таких книгах, як
вимагає деякого труду, а наш читач, Европи, а до Евразії. Ми рішуче не мовної книжки. В. Махно звернув „Близнята ще зустрінуться“ (1997),
як відомо, – летаргічний і лінивий, хочемо бути причіпкою до вели- увагу на „нагальну і постійну потре- „Антологія модерної української
йому треба подати в руки готову чезного евразійського континенту, бу” пригадувати англомовному нау- драми“ (1998) і „Голодомор“ (2008).
книжку... Тому такі важливі для домінованого Росією. Але не досить ковому світові про те, що Україна є і А тоді прийшов час на дослідження
українських книголюбів презентації доводити, як це часом роблять наші відчуває себе частиною Европи. цієї важливої ділянки театрального
нових книжок. земляки, що географічний центр Академік Леонід Рудницький, мистецтва.
„Текст і гра“ в першій части- Европи позначений якимсь стов- який тількищо повернувся зі Льво- Драму Л. Онишкевич вважає
ні розглядає напрямки (модернізм, пом на території України. Україна ва, де був наново обраний головою „завершенням літератури” і „дзер-
екзистенціялізм) і теми модерної завжди була і далі є між сходом і Світової ради Наукового Товари- калом даного часу”. Вона розгля-
української драми (Переяславська заходом. Наша славна поетка Ліна ства ім. Шевченка, прочитав рецен- дає українську драму на тлі світової
угода, Визвольні змагання, Голодо- Костенко має вірш, який почина- зію на англомовний збірник двох літератури і театру, і цю порівняль-
мор), а також вибрані п’єси Івана єтьса словами: „Ми прилетіли вран- дійсних членів НТШ в Україні, ну методу завдячує, як сама ствер-
Франка, Лесі Українки, Володимира ці у Европу” – а говорить вона про Остапа Середи і Христини Чушак, дила, підходові свого колишньо-
Винниченка, Миколи Куліша, Іва- політ з Києва до Варшави! І вона надруковану в найновішому випус- го професора в Пенсильванському
на Кочерги, Юрія Косача, Людмили не єдина, що відчувала цю різни- ку „Вісника НТШ“, що виходить університеті д-ра Наталії Пазуняк.
Коваленко, Ігоря Костецького, Бог- цю між СРСР, частиною якого була у Львові. Рецензенти підкреслю- Творчість драматургів діяспори й
дана Бойчука, Олександра Левади, тоді Україна, і нехай навіть комуніс- ють важливість для України цього України Л. Онишкевич розглядає як
Миколи Щербака, Валерія Шевчука тичною тоді, але таки европейською англомовного видання. єдиний творчий процес.
і Віри Вовк. Польщею. Бо бути европейцем – це Академік Л. Рудницький вручив Зворушливим був виступ д-ра
А в другій частині книжки автор- питання ментальности, а не тільки Л. Онишкевич привезену зі Льво- Н. Пазуняк, яка привітала свою
ка пише про сучасну працю теа- географії. ва медалю НТШ для відзначення колишню докторантку з її великим
тральних колективів в Україні, на Підготовлений Л. Онишкевич її великого вкладу у відродження успіхом. Організатори і гості обда-
сценах Америки і подає критичний том зібрав під однією обкладин- української науки за останні два рували Л. Онишкевич букетами
погляд на бачені нею вистави теа- кою праці найвидатніших сьогод- десятиліття. квітів, а присутні на залі ще довго
тру ім. Марії Заньковецької у Льво- нішніх істориків, політологів, юрис- Презентуючи другу книжку – обмінювались враженнями.
ві. театру ім. І. Франка в Києві, а тів, культурологів, літературознав- „Текст і гра“, В. Махно звернув ува-
також театрів у Херсоні, Луцьку і ців, соціологів, мистецтво- і музи- гу, що цей доробок багатьох літ пра- Марта Тарнавська

Під час презентації книжок д-ра Лариси Онишкевич у Філядельфії.


No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 11

Ольга Кобилянська у прочитанні Марка Павлишина власне українські літератори (Іван


Франко, Михайло Грушевський)
побачили в ній те, чим вона сама
– прочитання”, що була опублікова- ді реалізації ніцшеанського ідеалу себе вважала, – модерну інтелек-
на 2008 року у Харкові. завжди стоять структура існуючого туалку, тоді як німецькі критики
Під час виступу М. Павлишин суспільства і випадковість людсько- цінували її переважно за льокальну
ознайомив численних зацікавле- го досвіду. „екзотику”.
них слухачів з своєю глибоко про- Чи не найпереконливішим дока- Тема нації як свідомого вибо-
думаною і водночас ориґінальною зом останнього стало саме життя ру, що звучить у багатьох творах
концепцією біографії та творчости О. Кобилянської, зокрема її стосун- О. Кобилянської, є центральною
талановитої письменниці. ки з Осипом Маковеєм, чому, влас- темою її роману „Апостол черні”.
Назвавши свою доповідь „Модер- не, проф. М. Павлишин присвятив Тут письменниця висуває власну
ність, приватність, нація: ще раз другу частину своєї доповіді („При- концепцію „малих кроків” у проце-
про Ольгу Кобилянську”, проф. М. ватність”). Базуючись на неопублі- сі націєбудівництва, а справжніми
Павлишин одразу окреслив три кованих матеріялах, зокрема листах героями нації вона вважає жінок –
головні аспекти свого дослідження. О. Кобилянської та її незакінченій сподвижниць у здійсненні малих,
Щодо модерности, доповідач наго- повісті „Доля”, М. Павлишин пока- але таких важливих і практичних
лосив, що існує принаймі три розу- зав, наскільки несприятливою вия- чинів.
міння цього терміну. вилась доля до цієї сильної, талано- У світлі нового прочитання проф.
Перше – модерн як стилістичний витої і духом незалежної жінки. М. Павлишиним життя та творчос-
напрям кінця ХІХ-початку ХХ ст., Заключний розділ доповіді було ти О Кобилянської вона сама постає
що характеризується культом пре- присвячено проблемі нації та наці- перед сучасним читачем як героїня
красного, підкресленого естетиз- онального самоусвідомлення пись- – й то великого чину, що принесла в
му, хворобливою неврівноваженіс- менниці. Почавши писати німець- українську літературу живий подих
Відомий австралійський літера- тю та виснаженістю, еротизмом і кою мовою, О. Кобилянська свідомо европейськости та модерности.
турознавець-україніст Марко містикою. Все це можна знайти в стала на шлях українства. Не остан-
Павлишин. О. Кобилянської як репрезентанта ню ролю в цьому відіграло те, що Дагмара Турчин-Дувірак
своєї епохи (даний аспект був пере-
ТОРОНТО. – 9 листопада у при- конливо проаналізований Т. Гундо-
міщенні Канадсько-Української ровою). ПОВІДОМЛЕННЯ
мистецької фундації відбулося чер- Другий – модерне як сучасне, що для членів 37-го відділу УНСоюзу.
гове засідання Наукового Товари- безпосередньо резонує з нашим
ства ім. Шевченка, на якому висту- часом, особливо з таким типовим З днем 1-го січня 2010 року обов’язки секретаря 37-го відділу пере-
пив з доповіддю відомий австралій- для пост-модернізму скептицизмом бирає нова секретарка
ський літературознавець-україніст щодо великих історичних нарати- ОКСАНА СТАНЬКО
Марко Павлишин. вів. Тут М. Павлишин вперше зна-
Визначні постаті ХІХ-ХХ ст. про- ходить докази такої модерности О. Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
довжують викликати загостре- Кобилянської, зокрема у її рома- в УНСоюзі на адресу:
ну увагу філософів, культурологів, ні „Земля”, де непевність навколо Mrs. Oksana Stanko
мистецтвознавців. У них сучасні вбивства брата братом цілком суго- 2200 Route 10
дослідники шукають не лише „істо- лосна сучасному постмодерніст- P. O. BOX 280, Parsippany, NJ 07054
ричної правди”, а й відповідей на ському амбівалентному (чи „поліва- (973) 292-9800 Ext. 3039
пекучі питання сьогодення. Одні- лентному”) cвітовідчуванню.
єю з таких центральних постатей Третє розуміння – модерність як
української літератури переломної історична концепція, породжена
доби є Ольга Кобилянська. Перео- епохою Просвітництва, що визна- ПОВІДОМЛЕННЯ
смислення її особистости почалося чає европейську новітню культуру 1087G Povidomlennia
для членів 214-гоViddil
відділу37
УНСоюзу.
з викличної студії Соломії Павлич- як таку, пов’язане з усвідомленням
ко „Дискурс модернізму в україн- автономности людини, її раціональ- З днем 1-го січня 2010 року відділ 214-ий з’єднається з відділом 37-им,
ській літературі” (1997), а знайшло ного і критичного ставлення до сус- новим секретарем якого є
надзвичайно цікаве продовження пільного ладу. ОКСАНА СТАНЬКО
у дослідженні Тамари Гундорової І тут, як наголосив М. Павлишин, Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення
„Femina Melancholica: Стать і куль- О. Кобилянська цілком відповідає
тура в гендерній утопії Ольги Коби- критеріям модерности, і не лише в УНСоюзі на адресу:
лянської” (2002). у захопленні ідеями Фрідріха Ніц- Mrs. Oksana Stanko
Й ось нова інтерпретаційна про- ше, але і в полеміці з ним. Зокрема 2200 Route 10
позиція – книга відомого австралій- її приваблювала ніцшеанська над- P. O. BOX 280, Parsippany, NJ 07054
ського літературознавця-україніста людина, однак, вона усвідомлюва- (973) 292-9800 Ext. 3039
М. Павлишина „Ольга Кобилянська ла, що в реальному житті на зава-

ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
для членів 178-го відділу УНСоюзу. 1088G Povidomlennia
для членів 343-гоViddil
відділу214
УНСоюзу.
З днем 1-го січня 2010 року відділ178-ий з’єднається з відділом 238-им, З днем 1-го січня 2010 року відділ 343-ий з’єднається з відділом 316-им,
секретарем якого є секретарем якого є
СТЕФАНІЯ МАЙКУТ МЕРІ СВЕРИДА
Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення Просимо членів звертатися у всіх справах членства та забезпечення в
в УНСоюзі на адресу: УНСоюзі на адресу:
Mrs. Stephania Majkut Mrs. Mаrу Sweryda
51 Hartford St. 90 Kaplan Dr.
Dover, MA 02030 Rochester, NY 14617-5247
(508) 785-2064 (585) 342-2089

1086G Povidomlennia Viddil 178 1089G Povidomlennia Viddil 343


З нагоди Різдва Христового просимо Вас застановитися над можливістю
обдарувати доброчинним датком, звільненим від податків, Українську Народну
Фундацію – доброчинну гілку Українського Народного Союзу – для підтримки
Центру Спадщини на Союзівці, обидвох видань УНС – „Свободи“ та „Українського
Тижневика“, або загального фонду, котрий уділяє студентські стипендії та підтримує
різні почини громади тут, в діяспорі і в Україні.

1038G UNA Found donation


12 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

Відзначили 60-річчя Пластової станиці у Філядельфії українській громадській праці.


К. Захарчук висловила щиру
подяку засновникам станиці і всім,
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — 21 листопа- які продовжують працювати на
да пластуни Філядельфії відзначи- славу і користь Пласту.
ли 60-річчя станиці. Збірка на юві- Продовжуючи програму при
лейну святкову зустріч відбулася о ватрі, мішаний загін юначок і юна-
2-ій год. по полудні в Українсько- ків виступив з точкою „Похорон
му Освітньо-Культурному Центрі, Колобка“ з 48-ої Орликіяди, щоріч-
з молитвою і Пластовим гимном. ного Пластового змагу, який відбу-
Писар Андрея Филипович про- вається в листопаді, а цьогорічна
читала наказ і щиро привітала всіх тема була „Український театр“.
присутніх, особливо тих гостей, Святкове слово підготував Р.
котрі приїхали здалека, щоб спіль- Гриців, колишній мешканець Філя-
но відсвяткувати ювілей: представ- дельфії. Він цікаво розказував про
ників головної Пластової Ради — свої пластові пригоди, і як приєм-
Нілю Павлюк, Ромка Гриціва, Юрія но тепер приїжджати на Пласто-
Даниліва — членів Крайової Плас- ві зустрічі і зустріти тих пласту-
тової Ради; Петра Ставничого — нів, котрі походять також з Філя-
голову Крайової Пластової Стар- дельфії.
шини (КПС); Мотрю Бойко-Вотерс, Юначки з 4-го куреня закінчили
— заступника голови КПС; Рости- програму виступом пісень: „Моло-
ка Слабіцького — Крайового рефе- ді ми“, „Чи знаєш ти“ і „Не бійся
рента сеньйорату, Данила Захар- На ювілейній зустрічі виступає новацтво. жити“.
чука — члена Булави сеньйорату Закрили свято „Нов аць-
при КПС, Олеся Лабуньку — голо- ступеня, за активну працю в Плас- символічну ватру. Новаки і юнаки кою молитвою“, „Новацькою піс-
ву Крайової Таборової Комісії, Бог- ті, Роман Петик — відзначення св. сиділи довкола ватри і весело спі- нею“ і „Гимном Закарпатських
дана Печеняка — кореспонден- Юрія в Сріблі. вали, а старші пластуни, пластуни- Пластунів“. Після закриття, гос-
ційного писара при КПС, Андрею Прочитано привіти від Митро- сеньйори, батьки і гості приємно ті були запрошені на перекуску і на
Жаровську — пресового референта полита Стефана Сороки, Началь- згадували їхні ватри на таборах і виставку архівів у домівці.
при КПС і сестру Лідію Савків. ного Пластуна Любомира Роман- різні Пластові зустрічі. Експонати від різних Пластових
Вона коротко описала історію кова, прeдставників українських Новацтво перше вис т упило з’їздів і Орликіяд, фотоальбоми з
станиці і те, що на цей рік припа- організацій і Пластових станиць в на святковій ватрі. Гніздові Анна Пластових подій, прапори, книжки,
дає 60-річчя від перших установ- Америці і в Україні. Левицька і Міка Чума підготува- і презентація фотографій на екрані
чих зборів станиці Філядельфії, де Від дирекції, працівників і всіх ли пісні „Їжак“ і „Ми музиканти з прикрашали Пластову домівку.
були присутніми 23 сеньйорів та членів представник Української Києва“ з дітьми. За велику виставку архівів від-
старших пластунів і пластунок. Федеральної Кредитової Коопера- Після виступу новацтва Ста- повідали Євгенія Подоляк, Юрко
Від того часу 18 осіб провадили тиви „Самопоміч“ Р. Петик вручив нична К. Захарчук коротко описа- Да нилів, Сла в а Бі лас, Олен -
Філядельфійською станицею, разом чек на суму 5,000 дол. на потреби ла історію Філядельфійської ста- ка Захарчук-Хабурська, Дзвінка
з своїми станичними старшина- станиці станичній Ксені Захарчук. ниці, підкреслюючи, що пластуни Захарчук і Маруся Колодій.
ми. На сьогоднішний день Пласто- Він підкреслив, що цей даток є від з Філядельфії активно працюють в Пластова станиця Філядельфії
ва станиця начисляє 280 членів на членства кредитівки, які є членами Пласті не лише вдома, а займають стояла як одна велика родина – три
терені Філядельфії. корпорації, місія якої підкреслює керівні пости в Окружних Таборо- покоління членів Пласту у станиці.
Під час формальної частини про- етнічну силу і зацікавленість, надає вих Комісіях, в Крайовій Пласто- Гордімося тим!
грами відбулися станичні відзна- постійну стабільність для україн- вій Старшині та Раді, і в Головній
чення. За працю з юнацтвом Влод- ської спільноти. Пластовій Булаві та Раді. Філядель- Андрея Жаровська
ко Шевчук одержав підвищення Представники станиці запалили фійські пластуни беруть участь в Фото: Аскольд Сандурський,

Промовляє Петро Ставничий, голова КПС. Юнацтво станиці на збірці.

Виступ юнаків під час святкувань. Святкова ватра з нагоди 60-річчя Пластової станиці Філядельфії.
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 13
14 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

Творчий вечір Віри Кривої тор презентації) для представлення


В. Кривої. Це був початок мистець-
ло Дячун, Павло Писаренко, Марія
Лугова, Анна Білинська, Марія
кої частини. Завдяки чудово скла- Шилівська, Іванна Титула, Віталій
ВОРЕН‚ Мишиґен. – 15 лис- католицької церкви св. Йосафата, і деному Валентиною Шайдою сцена- Перець, Семен Іванов, Андрій Зазу-
топада в приміщенні школи пара- після вступного слова запросив для рію, усі мали змогу почути всю бага- ля, Юля Янушевська, Лариса Крив-
фії Непорочного Зачаття відбувся проведення спільної молитви Архи- тогранність творчости В. Кривої і ченко, Рая Змійова, Олена Паливо-
літературно-музичний вечір Віри єпископа Української Православної переконатися, що це – стан її душі. да, Таня Бродяк і Галина Яловенко
Кривої „Жінка, що говорить вірша- Церкви (УПЦ) Київського патріяр- Сценарій складався з чотирьох з чудовим фортепіяновим супрово-
ми“. Її твори не раз звучали на різ- хату Олександра. частин: „Ми – українці“, „Божа дом музичних творів.
них виступах чи імпрезах, та цьо- Після молитви прозвучали вітан- сила“, „Без тебе життя не життя“, Стало вже доброю традиці-
го разу це було виняткове свято пое- ня поетесі від громадських орга- „Гумор“ і був сплянований так, що єю брати участь у концертах ціли-
зії і пісні. нізацій: від Союзу Українок Аме- все проходило як єдине ціле, щедро ми сім’ями. З приємністю хочеть-
Присутні познайомились з В. рики говорила голова округи Лідія переплетене піснями. Вражала про- ся подякувати Тані, Юлі та Євгенові
Кривою як з поетом, в доробку якої Казевич, від Українського Народно- фесійність постановки, якою займа- Бедрусам, Галині і Світлані Міщани-
є вже три збірки творів, а в Украї- го Союзу – заступник округи Ольга лись В. Шайда і Р. Пронко. Прекрас- нам, Олі, Зоряні та Катерині Форо-
ні вже відбулася не одна презента- Марущак, від подруг і друзів приві- не оформлення сцени підготував Р. шівським, Наталі, Сергієві і В. Шай-
ція її книг. тала поетесу Г. Білинська. Бараник. дам та їхній мамі і бабусі Олені
Офіційну частину вечора відкрив Відкрилася завіса, і вийшла веду- У мистецькій частині виступи- Чудакевич за участь у вечорі.
о. Маріо – настоятель Української ча вечора Руслана Пронко (ініція- ли Р. Пронко, Андрій Дутка, Михай- Співали діти з Школи україноз-
навства та релігії ім. Лесі Українки
при Святопокровській катедрі УПЦ.
Денис Слюсар і Христина Боднарчук
співали й деклямували вірші В. Кри-
вої. Вірші читали також учні шкіл
Українознавства та парафії Непо-
рочного Зачаття.
Юрій Іщук

Шановні дописувачі!

Загальним правилом щодо


згадування в газеті осіб є точне
подання не тільки їхніх прізвищ,
а й імен. На жаль, на це правило
не зважають окремі дописува-
чі, які подають лише ініціяли або
взагалі тільки прізвища згадува-
них осіб. Редакція має надію, що
наші дописувачі візьмуть до ува-
ги це зауваження. Особи, щодо
яких не будуть подані їхні імена,
не будуть згадані при опубліку-
Учасники літературно-музичного вечора Віри Кривої. ванні дописів в тижневику.

Благодійний сніданок на користь дітей адресу: Maryanne Olsen, 740 Plumpton St., New
Milford, NJ 07646. За інформацією можна телефо-
нувати на число: (201) 262-7544. Факс (201) 262-
МИЛФОРД‚ Ню-Джерзі. – 25 жовтня благодій- надію на завтрашній день. 7579. Електронна пошта: CC11kids@optonline.net.
на організація „Нова надія для дітей“ влаштува- Акція допомоги триває, й ті, хто хоче взя-
ла сніданок, щоб зібрати фонди для бідних дітей ти у ній участь, можуть надсилати пожертви на Божена Ольшанівська
в Україні. Сніданок був дуже успішний, бо при-
хід становив 15 тис. дол.
Імпреза відбулася в залі католицької харита-
тивної організації „Лицарі Колюмба“. Було про-
ведено льотерію. Марта Кокольська провади-
ла програмою. Під час програми сестри Наталія
і Надя Павлишини співали народні пісні і пісні
власної композиції.
Для гостей було приготовлено буфет з вели-
ким вибором українських страв.
Постійний представник України в ООН
Посол Юрій Сергеєв подякував всім за щедрість.
Серцем імпрези була Меріен Ольсен – ініція-
тор і директор благодійної організації і проєкту
допомоги дітям в Україні. Ця імпреза вже стала
традицією і відбувається щороку восени. Опісля
вбрання для дітей, іграшки, постіль, речі щоден-
ного вжитку подаровані дітям, відсилаються в Учасники сніданку (зправа): Наталя Павлишин, Під час благодійного сніданку (зліва): Ігор
Україну. М. Ольсен сказала, що „Нова надія для Б ож е н а Оль ш анів с ьк а , Ме ріе н Оль сон , Павлишин, Марта Кокольська, Надія і Наталія
дітей“, надаючи допомогу, вселяє дітям добру Володимир Боднар і Надія Павлишин. Павлишини, промовляє Посол Юрій Сергеєв.

THE

COOKBOOK

Complete with personal stories and photos,


a special Christmas Eve chapter, and over
150 classic Ukrainian recipes, this delectable
cookbook will delight Veselka fans and
Ukrainian foodies for many years to come.
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 15

Вшанували 85-річчя громадського діяча Івана Буртика Свято і будні...


(Закінчення зі стор. 5)
НАТЛІ, Ню-Джерзі. – 13 грудня в Міністерства оборони при Постій- інших осіб та організацій.
ресторані „Петро Великий“ відбу- ному представництві України в І. Буртик широко відомий як бла- на існування. І це при тому, що її
лося вшанування відомого громад- ООН генерал-майор Леонід Голо- годійник та організатор добродій- складовими є культура мислення,
ського діяча, ветерана Другої сві- патюк, другий заступник президен- ної допомоги передосвім колишнім керівництва та підпорядкування,
тової війни, голови Ради оборони і та Українського Народного Сою- політв’язням і репресованим в роки дисциплінарна, штабна та техніч-
допомоги Україні Українського Кон- зу Михайло Козюпа, голова Орга- комуністичного режиму в Україні на культура, воєнно-політична та
ґресового Комітету Америки Івана нізації оборони Лемківщини Зенон і Казахстані, фінансової підтрим- національно-історична культура,
Буртика з нагоди його 85-річчя. Галькович, Заслужений артист Укра- ки Українського Вільного Універси- військово-патріотичне вихован-
Постійний представник України в їни Ростислав Василенко та інші. тету, у якому є почесним доктором. ня, культура спілкування і мовна
ООН, Посол Юрій Сергеєв, вітаючи Були оголошені вітання від Дякуючи за вітання, ювіляр запев- культура, фізичне вдосконален-
ювіляра, вручив йому цінний дару- Генерального консула України в нив присутніх, що й надалі вестиме ня та здоровий спосіб життя, пра-
нок – книгу „З української старо- Ню-Йорку, Посла Сергія Погорель- активну діяльність, щоб полегшити вова культура, культура поведін-
вини“, перевидання фоліянту кінця цева, Єпископа-емерита Україн- життя колишніх каторжан і в неза- ки та взаємин. Кожна з цих скла-
ХIХ ст., що є своєрідною енциклопе- ської Католицької Церкви Василя лежній Україні досягнути визнання дових здатна реалізуватися у фак-
дією українського козацтва. Лостена, голови асоціяції „Україн- їхньої боротьби. тори бойової готовности військ, в
Вітання виголосили радник ці Казахстану“ Михайла Парипси, Л. Хм. складові перемоги над супротив-
ником у бою.
Стійка неповага до питань
культ ури у військовій сфері
позначається на зниженні бойо-
вих можливостей війська, галь-
муванні переходу Збройних Сил
на професійну основу, випадках
нестатутних стосунків між різни-
ми категоріями військовиків, над-
мірній кадровій плинності моло-
дих офіцерів, неукомплектова-
ності посад військовослужбовця-
ми за контрактом.
На низький рівень і навіть
занепад військової культури, в
першу чергу, реаґує офіцерський
корпус – становий хребет армії.
Офіцери, залишаючись без духо-
вної, ідейної підтримки, втрача-
ють кар’єрну мотивацію і сенс
свого призначення.
Як можна вести будівництво
національного війська, коли через
брак фондів 85 відсотків гарні-
зонних будинків офіцерів потре-
бують негайного капітально-
Постійний представник України в ООН, Посол Юрій го ремонту, бібліотечні фонди
Сергеєв вручає Іванові Буртикові книгу „З української Радник Міністерства оборони генерал-майор Леонід морально застаріли, лише 10 відс.
старовини“. Голопатюк вітає Івана Буртика з ювілеєм. книг у них – українською мовою?
Не на лагоджений вип уск
навчальних відеофільмів, не
Обговорено
Українська Національна
здійснюється тематичний показ
художніх та документальних
проєкт Конституції фільмів на широкому екрані та
Федеральна Кредитова В Україні 1 грудня закінчилося
радіообслуговування особового
складу.
всенародне обговорення проєкту
Кооператива
Сьогодні переважна більшість
Конституції. Надійшла величезна начальників клюбів не мають еле-
кількість пропозицій, зауважень, ментарних умов і можливостей
експертних оцінок до законопро- професійно організувати повно-
Zvertajtes; do nas z svo=my єкту, повідомила прес-служба Пре- цінну діяльність військових
зидента України. закладів культури, допомагати
Main Office finansovymy potrebamy. Всенародна дискусія проде- в організації конференцій, кру-
215 Second Ave монструвала, що конституцій- глих столів, семінарів з актуаль-
New York, NY ♦ Money Market raxunky ні ініціятиви сприйняті суспіль- них питань вишколу та застосу-
Vysoki vidsotky na sertyfikaty ством, відповідають інтересам та вання військ, а також організува-
(212) 533-2980 ♦
цінностям громадян, подала прес-
♦ Чекові рахунки ти дозвілля військовослужбовців.
служба. Більшість з них, виступа- Розвиток військової культури
♦ Пенсійні рахунки (IRA) ючи за оновлення Основного зако-
Branches Позички на pryvatni ta kомерційні будинки має здійснюватися комплексно,
1678 E 17 Street

ну, висловлювали головну думку:
♦ Personal;ni pозички подальші перетворення в Украї- з удосконаленням матеріально-
Brooklyn, NY ♦ Pozy/ky na novi ta v]yvani avta ні та европейський вибір потребу- технічної бази, фаховости спеція-
(718) 376-5057 ♦ Грошові перекази (Western Union, Meest) ють ефективної системи державно- лістів. Без цього, без забезпечення
го управління. пріоритетности розвитку військо-
1-866-857-2464 ♦ Індивідуальні skryn;ky вої культури неможливо будувати
Президент України Віктор
Ющенко дав доручення щодо національні Збройні Сили України.
35 Main Street фахового опрацювання вислідів Зверніть увагу, яка в україн-
So. Bound Brook, NJ всенародного обговорення про- ському і міжнародному середо-
& єкту Конституції. З урахуванням вищі точиться запекла дискусія
(732) 469-9085
I SA Debit висловлених пропозицій та заува- щодо безпеки і захисту нашого
V
ards суверенітету.
ATM c
жень, законопроєкт буде доповне-
691 Roosevelt Ave но та внесено на розгляд Верховної Політичні партії і сили стоять
Carteret NJ Ради, перед якою постало питан- на різних позиціях: приєднання
(732) 802-0480 ня про невідкладне затвердження до системи колективної безпеки
спільного проєкту Конституції. (НАТО або Організації договору
Цілодобовий Український народ за два міся- про колективну безпеку – ОДКБ),
Telefonujte доступ до рахунку ці виконав працю, яку депутати або проголошення невтраль-
не спромоглися виконати за п’ять ного статусу. Але я впевнений,
WWW.UOFCU.ORG
bezkoшtovno /erez інтернет. років.  Якщо протягом 100 днів що прихильники різних табо-
Верховна Рада не дасть Україні рів погодяться з моїм переконан-
1-866-859-5848 нової Конституції, її повноважен- ням – найбільш надійною ґаран-
ня   будуть передчасно припине- тією нашої безпеки і сувереніте-
ні. Позачергові вибори парлямен- ту може бути міцна, добре навче-
Obsluhovann\ ukra=ns;ko= hromady ту відбудуться з одночасним рефе- на, озброєна зброєю останнього
ponad 40 rokiv. рендумом щодо ухвалення Осно- покоління і повністю забезпечена
вного закону держави. Українська Армія.
16 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 17
18 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

На 95-ліття академіка Олександра Домбровського релігійні, філософські та історич-


ні теми, тут є вірші біографічно-
го характеру: спогад про матір та
Перша збірка О. Домбровсько- О. Домбровський приділяє велику вірш про „душу поета“, в якому
го „На порозі другого тисячоліття“ увагу, що, однак, не означає стрем- читаємо:
вийшла в 1999 році в Дрогобичі, у ління до евфоній. Навпаки, пое-
видавництві „Відродження“. това мова звучить досить твер- Чи знаєш,
Автор попросив мене написа- до, проте вона багата на метафо- хто кормиться сльозами.
ти кілька слів у передмові до цьо- ри, порівняння, персоніфікацію та Як іншим всміхається
го збірника, яку я назвала „Історі- інші поетичні оздоби. Крім того, рожева весна?
ософська поезія Олександра Домб- поет різноманітить віршове зву- Хто мандрує
ровського“. чання, вживаючи різну строфічну вузькими стежками?
Ось деякі з моїх зауважень: „О. будову та ритміку. Його улюблений Поета душа.
Домбровському притаманна непід- розмір – амфібрахій, якого в пое- Чи знаєш, хто скиглить,
роблена захопленість давніми істо- зії не часто зустрінеш, але треба мов пташина,
ричними подіями, і він має дар зауважити, що О. Домбровський Як проходить Рубікон життя?
візії, що охоплює перебіг часу в не завжди дотримується строгої Хто співає
історії людства в усій його косміч- силаботоніки, комбінуючи не раз в критичних хвилинах?
ній перспективі. Здебільша його амфібрахій з ямбами, хорей з дак- Поета душа.
підсумки, як історика й філософа, тилями, а часом навіть вставляє Чи знаєш, хто на скруті доріг
не є на користь людства, особли- довші прозові рядки, йдучи радше Не звільняє темпа їздця
во нашої індустріяльної матерія- за логікою думки, ніж за ритміч- І продовжує маратонський біг?
лістичної епохи, однак, він завжди ним малюнком вірша. Поета душа.
закінчує свої роздуми глибоким Поет любить експериментува-
переконанням у перемогу Христа- ти з римами, створюючи такі ори- „Яку ж душу відкриває перед
Пантократора“. ґінальні пари, як приблуда – верб- нами поет?“ – запитую я у перед-
Д-р Олександер Домбровський В О. Домбровського відсутня люда, Божий – вельможі, преди- мові до цієї збірочки. І відпові-
„апологетика апокаліпси“, якою во – правдиву, пражить – вражих, даю: „Це душа людини, яка гостро
Академікові Олександрові Домб- позначена у великій мірі літера- або з античними ремінісценціями: реаґує на всякі прояви ницос-
ровському 14 вересня сповнилося тура сьогоднішнього „постмодер- вкриті – Афродиті, грацій – Гора- ти людей, якій болить доля усього
95 років. Мені, шанувальниці його нізму“ в Україні. Для нього тем- цій, неба – Феба. людства на нашій плянеті, а зокре-
наукового і літературного таланту, рява, в якій опинилося людство Після цієї збірки О. Домбров- ма України. А також це душа люди-
припала честь сказати кілька слів нашої доби, є тимчасова: за нею ський видав ще три, до яких я, на ни, яка не втратила почуття гумо-
про нього як поета. гряде Світло Христове і Його цар- його прохання, також написала ру і здатна посміятися над нашою
Якщо заглянути до „Енцикло- ство. Таких віршів сьогодні в Укра- передмови. Збірка „Ти був зі мною“ дріб’язковістю, але разом з тим
педії діяспори“, то там О. Домб- їні ніхто не пише, і в цьому їхня вийшла у 2000 році. Вона включає продовжує вірити у Боже Провиді-
ровський представлений тільки як велика цінність. авторський вступ „Pro domo mea“, ння, має глибоку любов і подив до
знавець античної історії, а про ньо- Однак, барокова „карнаваль- з якого довідуємося, як поетична Ісуса-Спасителя людського роду“.
го як поета – ані слова. Те саме, ність“ поезії О. Домбровського рід- муза то захоплювала, то залишала У 2009 році вийшла остан-
між іншим, стосується Михайла нить його з сучасною, „постмо- автора, й одного разу, вже в Аме- ня збірка – „Лебедина пісня“, яка
Грушевського: його згадано лише дерністською“. Він, як перелет- риці, він навіть вирішив знищити підсумовує віршування О. Домб-
як історика та громадського діяча. ний птах, ширяє високо над зем- свій поетичний доробок: ровського. Автор колись сказав:
І це зрозуміле: адже для історії лею, десь у космосі. Космос – один „Час до часу я перечитував мою „Якщо мої поезії стануть нехай і
України чи української культури з його улюблених образів, подряд з збірку віршів і дійшов до переко- скромним антидотом до сучасно-
вони важливі як науковці або полі- Оріоном, сонцем і зоряним небом. нання, що мені, історикові, заан- го, розхристаного ідеологічного й
тики, а поетична творчість, яка З висоти він спостерігає людську ґажованому в науковій праці, не практичного матеріялізму та мілі-
не була основною в їхньому жит- метушню, яка викликає в нього личить „віршувати“. Більшу части- тантного атеїзму, то вони сповнять
ті і не поставила їх поруч з Тара- сум і, водночас, іронію. Саме в цьо- ну віршів я знищив, а дещо зали- своє завдання“.
сом Шевченком чи Іваном Фран- му проглядає його подібність до шилося в шухляді, „щоб слава не Приєднуючись до авторського
ком, – це річ другорядна, про яку в барокового світобачення, де істо- пропала“, що я колись „віршував“. бажання, хочу повторити свій під-
енциклопедіях не згадують. Проте рія – це карнавал, а людське жит- Припадок захотів, що одна вдум- сумок до його першої збірки: „Тре-
для повних портретів таких людей тя – це калейдоскоп подій, суміш лива людина з нашого наукового ба сказати, що поезія О. Домбров-
необхідно ознайомитися з їхньою радісного й сумного. світу побачила кілька моїх віршів ського – це цікаве й блискуче поєд-
мистецькою творчістю, в якій від- Щодо поетичних засобів, яких і сказала: „Яку дурницю Ви зроби- нання логічного філософського
бився їхній дух, їхнє світобачення і вживає поет, можна зауважити, ли, знищивши свою збірку... Та ж з мислення з гарячою вірою, яке зву-
самовідчуття. що звуковому оформленню вірша такими віршами їхні автори „вихо- чить свіжо й ориґінально на тлі
дять в люди“... сучасної поезії, як української, так
І от наш автор зізнається: і західьної. Ці вірші – медитація,
Шановні дописувачі! „Вишукав в шухляді реманенти
моєї збірки, дещо зреконструював
молитви, гимни, оди – змушують
замислитись над сенсом буття і,
З розширенням електронної У тексті дописів бракує підпи- зі знищеного й почав дальше писа- маємо надію, знайдуть відповідний
пошти, всупереч очікуванням, сів до світлин, не повідомляють- ти“. відгук в душі українського читача“.
праця редакторів „Свободи“ ся автори фотографій, у підпи- Третя збірка – „Окрушини“ –
ускладнилася через неуважне сах замість імен і прізвищ пода- вийшла 2002 року. Крім віршів на Ася Гумецька
ставлення авторів деяких допи- ються визначення – „невідомий“.
сів до надісланих текстів. Просимо звернути увагу на

Найчастіші недоречності, що
ту обставину, що назва світлини
в комп’ютері повинна відпові-
Перевірте свої гроші
трапляються у дописах: дати її назві в тексті допису. КИЇВ. – З 1 січня 2010 року вою від 19 червня 2009 року НБУ
• не вказано дату і місце події; Просимо не вживати до світ- На ціона льний б анк Укра їни оголосив про вилучення з 1 січня
• на подані перші імена згада- лин назв типу „Фото-1“, IMG, DSC (НБУ) вилучає з обігу банкноти 2010 року банкнот номіналом 10 і
них у тексті осіб; або числових назв (1, 2, 3 і т. п.), випуску 1996 і 2001 років номі- 20 грн. зразка до 2003 року. Триває
• немає прізвищ авторів; тому що коли такі назви збіга- нальною вартістю 50, 100 і 200 вилучення з обігу банкнот номі-
• наводяться незрозумілі ско- ються, комп’ютер автоматично грн. з метою поліпшення організа- налом 1, 2 і 5 грн. зразка до 2003
рочення власних назв; знищує світлини, що надійшли ції готівкового обігу. року (всіх років випуску), а також
• не подаються адреси і числа раніше з такими ж назвами. Під- При цьому банкноти випуску номіналом 10 і 20 грн. зразка 1992
телефонів авторів. писи до світлин просимо пода- 1996 і 2001 років функціонувати- року.
вати українською мовою не в муть в обігу без обмеження тер- На сьогодні у готівковому обі-
Особливо відчутним стало супровідних листах, а в допи- міну аж до повного їх вилучення гу України використовуються бан-
листування з авторами дописів сах. банком. кноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50,
з приводу світлин. Редакція „Свободи“ Нагадаємо, що своєю постано- 100, 200 і 500 грн. (УНІАН)
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 19

НОВИНИ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА


Як хорова капеля „Думка“ полонила Париж
На цей рік припадає 90-річчя поїздки. Дружина Івана Багряно- Делікатний тодішній дири-
Національної заслуженої академіч- го залишила цей світ кілька років ґент Паризької філармонії Ернест
ної хорової капелі України „Дум- тому. Ансерме (1983-1969) теж був дещо
ка“, першу світову славу якій здобув Тож як усе було? У Святвечір, 6 невдоволений, але швидко все
80 літ тому незабутній її засновник січня 1929 року, „Думка“ вируши- владналося. Пробу почали першим
і багаторічний керівник, полтавець ла до Франції. Шлях пролягав через хором „Весни“ Йожефа Гайдна з
Нестор Городовенко (1885-1964). Прибалтику, бо, як згадує Г. Шерей, його ораторії „Пори року“. Співаки
З великим тріюмфом „Думка“ через сусідні з Україною держави до кінця цей твір не виконали.
виступала на початку 1929 року у на заході (Польщу, Чехію) дозволу Оркестранти були дуже вражені
Франції. Це була її перша і єдина на проїзд не отримали. голосами української капелі. Вони
на той час велика закордонна кон- Капеля мала дати по одному кон- встали і довго вітали співаків. Е.
цертна подорож. Вона здійснюва- церті у Вільнюсі і Ризі, але коли Ансерме сказав: „Я бачу перед
лася за погодженням з самим Ста- прибули до Прибалтики, тут трапи- собою хор світової слави і не бою-
ліним з метою пропаґанди в Евро- лася прикра пригода. До вагона зі ся без проби дириґувати всім кон-
пі досягнень радянського хорового співаками причепили кілька ваго- цертом. Нагодуйте людей, нехай
мистецтва. Тоді „Думка“ входила до нів з коровами, які транспортува- готуються до виступу, і привезіть
числа найкращих хорових капель лися за кордон. У ночі їх відчепили, їх якнайшвидше“.
СРСР. Велике визнання колективу а з ними і вагон з „Думкою“. Дові- Перший концерт „Думки“ у Нестор Городовенко (1885-1964).
принесли його виступи при пере- давшись, чому вони далі не їдуть, Парижі мав виконуватися з вели-
повнених залях у Москві, Ленінгра- Н. Городовенко дуже обурився і кою симфонічною оркес т р ою ву клясику хор виконував укра-
ді (нині Санкт-Петербурґ), де він надіслав телеграму на ім’я Сталіна, Паризької філармонії, у складі 96 їнською мовою у гарному пере-
побував перед поїздкою до Франції. бо під загрозою опинився перший музикантів, у залі „Плейєль“, яка к л а д і Л юд м и л и Ст а ри ц ь кої -
Найбільше вдалося дізнатися концерт у Парижі, з яким капеля відрізнялася чудовою акустикою і Черняхівської. Капеля була вдяг-
про ту незабутню подорож із спога- мала виступити відразу по приїз- вміщувала до 4,000 слухачів. нута в гарні костюми, спеціяльно
дів співачки „Думки“, землячки Н. ді до Франції. Невдовзі з Москви У програмі цього великого кон- пошиті для її виступів у Франції за
Городовенка, знаної в українській надійшла відповідь: негайно везти церту „Думки“ були твори Йохане- ескізами Василя Кричевського.
діяспорі США Ганни Шерей (1907- капелю до місця призначення. са Брамса, Йожефа Гайдна, Моріса Та справжній тріюмф „Дум-
1993). Потрапили вони до мене у До Парижу прибули всього за Равеля, Шарля Ґуно, Клода Дебюс- ка“ здобула, коли співала україн-
надрукованому вигляді – у витин- кілька годин до початку концерту. сі, Жоржа Бізе, Миколи Мусорґ- ські пісні. З нестихаючими ова-
ці з дітройтських „Українських З палким привітальним словом до ського, Сергія Рахманінова, Олек- ціями слухачі сприйняли „Дуда-
Вістей“ (з 27 липня 1987 року) – них звернувся Олександер Кошиць, сандра Ґлазунова, Миколи Лисен- рика“ і „Щедрика“ М. Леонтови-
від моєї доброї помічниці Галини який спеціяльно приїхав з Амери- ка, Кирила Стеценка, Миколи ча, „Колискову“ Михайла Вериків-
Багряної, котра мешкала у Ново- ки, щоб послухати „Думку“ Н. Горо- Леонтовича та інших українських ського, „Коляду“ Пилипа Козиць-
му Ульмі, Німеччина. Вона співа- довенка. Просто з потягу голодних композиторів. кого, „Чорноморця“ Порфирія
ла у хорі Н. Городовенка „Україна“. і втомлених хористів повезли на На концерті були присутні М. Демуцького та інші перлини наці-
З нею мені пощастило зустрітися репетицію, де оркестранти їх чекали Равель і О. Глазунов, який на той ональної хорової клясики.
у вересні 1998 року під час творчої з неприхованим роздратуванням. час уже жив у Парижі. Світо- На всіх концертах у Франції на
вимогу публіки „Думка“ співала
„Дударика“ тричі. Коли до Пари-
Пластуни... вогнем з Вифлеєму.
В останні роки Пласт в Україні
трі Ню-Джерзі. Голова КПС Петро
Ставничий позпочав церемонію
жу приїхав О. Кошиць і послухав
виступ капелі, він докоряв собі,
(Закінчення зі стор. 1) висилає своїх делеґатів до Відня, де переданням полум’я юнацтву та що майже ніколи не співав зі сво-
вони отримують полум’я Вифлеєм- присутнім на церемонії провідни- їм хором „Дударика“. Зрештою, два
Після короткої та дуже зворуш- ського вогню. кам станиць Пасейку, Ню-Джерзі дириґенти зійшлися на тому, що
ливої церемонії у згаданій каплиці Пластуни в США стали учасни- та Ню-Йорку. Також присутніми один об’їхав світ із „Щедриком“, а
Вифлеємський Вогонь Миру буде ками розповсюдження Вифлеєм- були чотири представники Пласту другий – з „Дудариком“.
розповсюджений скавтами по всій ського Вогню Миру взимку 2007- з Арґентини, акі отримали полум’я Під кінець цього знаменитого
Америці. Пластуни, активно заан- 2008 року. Стефан Шишка, провід- Вогню Миру і повезуть його до виступу „Думки“ в Парижі ста-
ґажовані в цій програмі, розпо- ник Вашінґтонської пластової ста- Арґентини. лася ще одна подія, котра набу-
всюджують Вифлеємський Вогонь ниці, живучи в Англії, був свід- Отець мітрат Роман Мірчук, ла неабиякого резонансу у фран-
Миру через свої місцеві станиці. ком церемонії передання Вогню парох церкви св. Івана у Випані, цузькій столиці. Перед концертом
Програма Вифлеємського Вогню Миру. Гурток пластунів „Акули“ з виступив з коротким словом з цьо- менеджер Цербасон, котрий від-
Миру була започаткована понад Дистрикту Колюмбії зацікавили- го приводу. Присутній парох Укра- повідав за організацію виступів
24 роки тому, коли в австрійсько- ся цією справою – з думкою про їнської католицької церкви св. Іва- капелі у Франції, дуже умовляв
му місті Лінц місцева радіостанція започаткування цієї традиції у сво- на Хрестителя з сусіднього Нюар- Н. Городовенка, щоб ні за яких
„ORF“ стала частиною допоміжної їй станиці. На традиційній різдвя- ку о. Леонід Мальков взяв полум’я умов капеля не співала Шевчен-
благодійної акції „Світло в тем- ній „Свічечці“ вони співали пре- Вогоню Миру для своєї парафії. ків „Заповіт“, аби не мати ніякого
ряві“, щоб допомогти в передрізд- гарну пісню Вифлеємського Вогню Від того часу Вифлеємський з того клопоту.
вяний час бідним дітям в Австрії Миру, авторства Соломії Кейван з Вогонь Миру передано до пласто- – Не хвилюйтеся, – заспокоював
та поза її кордонами. З того часу України, та приготували відповідні вих станиць у Філядельфії, Клів- його дириґент, – його немає в про-
кожного року дитину з Лінцу інформації. ленді, Вашінґтоні, Чикаґо, Бостоні, грамі.
посилають до Вифлеєму, щоб діс- Наступної зими „Акули“ скон- Гартфорді, (Конектикат), Кергонк- Та коли концерт уже закінчував-
тати Вогонь Миру з місця наро- тактувалися з американськими соні, Рочестері, Сиракюзі, Бафало, ся, хтось у залі голосно вигукнув:
дження Ісуса Христа. Вогонь у спе- скавтами і домовилися отримати Йонкерс (Ню-Йорк) і до інших. – Просимо „Заповіт“!
ціяльній лямпаді перевозять до Вифлеємський Вогонь Миру від Вифлеємський Вогонь Миру Його підхопили й інші слухачі.
Відня та розповсюджують по цілій них. Тим часом Крайова Пласто- передається не тільки до пласто- Прохання стали настільки вимо-
Европі. ва Старшина (КПС) США домови- вих станиць, а й до багатьох церков гливими і тривалими, що Н. Горо-
Ця ініціятива, котру перебра- лася, що пластуни будуть учасни- і громадських організацій. У Савт довенко змушений був поверну-
ли скавти, зросла до всесвітнього ками скавтської групи прийнят- Бавнд-Бруку, Ню-Джерзі, в Центрі тися до капелян і з неприхованою
руху. тя Вифлеємського Вогню Миру на Української Православної Церк- радістю сказав їм:
Цього року вже 23-ій раз скавти летовищі ім. Кенеді. Мотря Вотерс, ви в США, Вогонь Миру прийняв – Увага! Співаємо „Заповіт“!
з різних країн беруть участь у роз- заступниця голови КПС в США, Архиєпископ Антоній у Церкві- Весь концерт пройшов з вели-
повсюджені Вогню Миру. передала полум’я Вогню Миру до пам’ятнику св. Андрія. Пластуни чезним успіхом.
Пласт в Україні вже 12 років є семи пластових станиць у 2008 Вашінґтонської станиці доставили 24 січня 1929 року капеля дала
учасником цього руху. В минуло- році. Вогонь Миру американським воя- в Парижі третій, вже прощальний
му пластуни зустрічали польських Цього року Леся Лебедь з допо- кам на військовій базі Форт Браґ у концерт у залі „Плейєль“, котрий
скавтів на кордоні і отимували могою інших членів сеньйорсько- Північній Каролайні і вручили під- також викликав небувале захо-
від них полум’я та розповсюджу- го куреня „Ті, що греблі рвуть“ від- полковникові армії США Дейвидо- плення публіки. А перед цим вона
вали його по всій Україні. Остан- повідала за пластовий проєкт Вог- ві Л. Дракенмілерові. великим успіхом виступила у Мар-
нім часом пластуни естафетами ню Миру. Плянується також передати селі, Ліоні, Монпельє, в Ангуле-
на роверах роз’їжджають по всій Після отримання членами куре- Вогонь Миру для Пласту в Канаді, мі та в інших містах. Французька
Україні та діляться світлом Вифле- ня „Ті, що греблі рвуть“ Вогню до станиць в Торонто, Монреалю преса навперебій писала схваль-
ємського Вогню Миру з пластуна- Миру на летовищі ім. Кенеді офі- та Вініпеґу. ні рецензії про незабутні концерти
ми та іншими людьми, які їх зупи- ційна церемонія розповсюдження Читачі можуть вийти на веб- української капелі.
няють по дорозі. В селах люди з Вогню Миру розпочалася 6 груд- сторінку www.peacelightplastusa.org,
свічками та ліхтарнями збирають- ня в Українській католицькій церк- де можна побачити відео, знімки і Георгій Шибанов,
ся на вулицях, з нетерпінням очі- ві св. Івана Хрестителя у Випа- підсумки цьогорічних Пластових Заслужений діяч мистецтв
куючи прибуття Вогню Миру, щоб ні, що знаходиться в Українсько- подій щодо Вифлеємського Вогню Селище Чорнухи,
запалити свої свічки та ліхтарні американському культурному цен- Миру. Полтавська область
20 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

СПОРТ
До винайму помешкання у Львові.
„Шахтар“ програв, але продовжить
Гарне, просторе, в центрі міста,
змагання в Лізі Европи конкурентна ціна.
Фото та інформації: www.rentlviv.com
„Партизан“ (Сербія) - „Шахтар“ (Україна) 1:0
Koнтактна інформація:
БЕЛГРАД, Сербія. – 16 груд- пи, де до них приєдналися вісім (416) 248-9803 (Торонто)
ня на стадіоні „Партизан“ доне- команд з Ліґи Чемпіонів, які посі- або Lvivrent@rogers.com
цький „Шахтар“ завершив змаган- ли треті місця. Далі ігри йтимуть за
ня в груповому турнірі Ліґи Евро- олімпійською системою. Просити Мирона або Georges.
пи з футболу поразкою з мінімаль- В разі, якщо донеччани перемо-
ним рахунком 0:1 від сербського жуть суперників у змаганнях 18 та
„Партизана“. Єдиний представник 25 лютого (перше – в гостях), то
України в европейських змаганнях вийдуть на переможця пари „Аякс“ 1054G Do vynajmu u Lvovi
наступної весни програв найслаб- -„Ювентус“. Змагання 1/8 фіналу
кішій команді Ліґи Европи, яка до
цього пропустила 14 м’ячів та про-
відбудуться 11 та 18 березня.
21 грудня скла д донецько-
Обдаруйте себе цього Різдва!
грала попередні п’ять змагань. го „Шахтаря” поповнив тепер уже
Єдиний ґоль сербів на почат- колишній гравець клюбу „Васко
ку гри забив Ласан Діара. Це була да Гама” бразилець Алекс Тейшей-
помста „Шахтареві“ за його пере- ра. Контракт з 19-річним бразиль-
могу (1:4) в Донецьку. ським півзахисником підписаний
Зимові умови вплинули на гру на п’ять років. Сума трансферу А. Що може бути кращим різдвяним дарунком, як
бразильських гравців „Шахтаря“, Тейшейри склала 6 млн. евро. У ґарантія приходу впродовж життя?
які при низькій температурі пові- чемпіонаті Бразилії А. Тейшейра у
тря ніяк не могли зігрітися. За всю 52 іграх забив 10 ґолів.
гру „Шахтар“ лише чотири рази Асоціяція спортивних журналіс-
пробивав м’яч у площину воріт тів України 19 грудня підвела під-
„Партизана“. сумки року. Перед цим серед жур-
Порадувало українських уболі- налістів було проведено опитуван- Зв’яжіться з нами
вальників лише те, що в цей день ня, у якому взяв участь 541 пред- телефонічно, щоб обговорити
програли усі свої змагання в Лізі ставник преси із різних реґіонів
Европи румунські команди „Дина- України. Було визначено 10 най- ряд наших Пенсійних грамот і
мо“, „Стяуа“ і „Васлуй“ і тим самим кращих спортовців України, кра- їх приступні ціни. Побачите,
втратили шанс обійти Україну в щого тренера, кращу команду року.
таблиці коєфіцієнтів УЕФА. „Шахтар“ переміг у чотирьох як легко зробити собі дарунок,
Що стосується „Шахтаря“, то номінаціях і здобув титул найкра- що обдаровуватиме Вас
донецька команда посіла перше щої команди, тренер Мірча Луческу
місце в групі і за жеребкуванням – найкращого тренера року, стаді- безперервно впродовж
1/16 фіналу Ліґи Европи, яке від- он команди „Донбас Арена“ – най- Вашого життя..
булося 18 грудня, зіграє з англій- кращою спортивною ареною Укра-
ським „Фулгемом“. їни, а офіційний клюбний журнал
З групового етапу вийшли дві „Шахтар“ – найкращим спортовим Телефонуйте на число:
найкращі команди з кожної гру- журналом року. („Чемпіон“) 800-253-9862

UNA, Inc.
2200 Route 10 УНСоюз і громада -–
Parsippany, NJ 07054 друзі на все життя!

Пластова Станиця Нюарк


разом з Ланкою Батьків
запрошують Вас з ріднею і приятелями на
2200 Route 10 West, Suite 104
Parsippany, NJ 07054
(973)538-3888 • Fax: (973) 538-3899
• У нас можна замовити авіаквитки будь-яких
авіакомпаній до більшості eвропейських країн.
в суботу, 30 січня 2010 р. • Візові послуги в Україну (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
Hanover Marriott International Trade, LTD
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі
пашпорти на нові українські.
1401 Route 10 East, Whippany, NJ 07981 e-mail:roxolanaltd@roxolana.com
web:www.roxolana.com

Oркестра „Темпо“
$100 - $7 $500 - $12 $800 - $17
$200 - $10 $600 - $15 $900 - $20
Вечірній одяг $300 - $12 $700 - $17 $1000 - $20
МОРЕМ • АВІА $400 - $12
Вступ разом з вечерею: 110.00 дол. Вага від 10 до 150 фунтів *
Вступ на забаву без вечері: 40.00 дол. • Пересилайте пакунки до нас через UPS
Maємо ліцензію на пересилку долярів.
Також пересилаємо в інші країни.
для молоді до 25 року: 30.00 дол. (тільки забава) • Додаткова знижка для організацій. • Додаткова оплата за доставу
• Користуючись нашими ARS наліпками.
Коктейль з перекускою: год. 6:00 веч. • Для замовлення наліпок, для підбору пакунків
телефонуйте: (973)538-3888
Презентація дебютанток: год. 7:30 веч. • Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії, Харчовий пакунок
Опісля вечеря і забава. Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, „Родинний“ з каталогу
Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини. вміст пакунку: борошно – 20 ф.,
Please make chacks payable to: PLAST Inc. • Готові продуктові пакунки з каталогу. гречка – 10 ф., олія – 1 ґалон, тушонка – 3 ф.,
• Медикаменти на замовлення до України. салямі – 3 ф., родзинки – 3 ф., дріжджі – 1 ф.,
Irene Turynsky
* Додаткова оплата за доставу кава в зернах – 2 ф., шоколад – 2 плитки.
36 Betsy Ross Dr., Warren, NJ 07059 Існують певні обмеження. Ціна $ 99 за 51 ф.
732-356-1575
Додаткова оплата за достатву. Телефонуйте за докладнішими інформаціями.
Місця мусять бути заплачені до 15 січня 2010 р.
Тел.: 1-888-PAKUNOK (725-8665) • (973) 538-3888 • Fax: (973) 538-3899

568G ROXOLANA
1080G Plastovyj bal 2010 ¥Í
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 21

РЕКЛЯМА • ОГОЛОШЕННЯ • ПОВІДОМЛЕННЯ • Марійка Осціславська • 973-292-9800 #3040 • adukr@optonline.net


• РІЗНЕ •

АPON MUSIC and VIDEO


ДЕШЕВІ ДЗВІНКИ В УКРАЇНУ! P.O. Box 3082, Astoria, NY 11103
Дзвоніть з вашого домашнього Tel.: (718) 721-5599
Концерт пісень В. Івасюка.
та мобільного в Україну Аpon – 7825. Палац „Україна“ в Києві.
на домашній та мобільний 17 річниця Незалежности 2017.
Улюблені пісні 50-60 років 7826.
телефон. Серія „Роксоляна“ 7811/7823 VHS-DVD
Тільки 10 центів за хв.
847-298-5900 Юрій 506G APON äÓ̈ÂÚ Ô¥ÒÂÌ
ß‚‡Ò˛Í‡ ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ
890G Deshevi dzvinky
ТА КОНТЕЙНЕРИ
В УКРАЇНУ
DNIPRO LLC.
•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни
• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки
•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.
ROSELLE, NJ CLIFTON, NJ PHILADELPHIA, PA
645 W. 1st Ave. 565 Clifton Ave 1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (908) 241-2190 Tеl.: (973) 916-1543 Tel.: (215) 969-4986
(888) 336-4776 (215) 728-6040

1062G Dnipro na 1/12 stor.

2.
11- місячний Сертифікат

00% APY*
• ПРАЦЯ •

Потрібна опікунка для старшої


жінки у Willmington, DЕ
із замешканням.
Тел.: (302) 764-2684 Петро

1045 •PRACIA
НА ПРОДАЖ •
764-2684
На продаж люкс усовий апартамент у North
Port, FL, в українському кондомініюмі на 3 по-
версі,: мебльований, 2 спальні, 2 лазнички, 2
елевейтори, катедральні стелі, 3 роки конді-
$1,000 мінімальний вклад ціонер. Нова 5/8 інча твердого дерева підлога
і керамічні плити. Крите паркування, басейн з
підігрівaчем. Ціна 135,000 дол.
Тел.: (941) 426-0080

• А О
А
1020G •
Na prodag
426-0080
Український кавалер, 39 річний, без поганих
Самопоміч
Тут Ваші гроші працюють для Вас
звичок, познайомиться з панною, українкою ві -
ком 30-35 років, яка ніколи не була одружена
і не має дітей. Я вихований у грекокатолиць-
Selfreliance.Com кому віросповіданні і хочу створити здорову
2332 W. Chicago Ave. Chicago IL 773-328-7500
5000 N. Cumberland Ave. Chicago IL 773-589-0077
300 E. Army Trail, Bloomingdale IL 630-307-0079 734 Sandford Ave. Newark NJ 973-373-7839
8410 W. 131st Street, Palos Park IL 708-923-1912 558 Summit Ave. Jersey City NJ 201-795-4061
католицьку родину. ел.: 1 (519) 836-1135
761 S. Benton Street, Palatine IL 847-359-5911 8624 White Oak Street, Munster IN 219-838-5300 60-C N. Jefferson Rd. Whippany NJ 973-887-2776

*Відсотковий заробіток у річному відношенню (APY) на 2 листопада 2009 р. Пропозиція може бути припинена Full Your savings federally insured to at least $250,000

w1040 G Znajomstva
and backed by the full faith and credit of the United States Government

Financial
колинебудь без попередного повідомлення. Максимальний депозит на даного члена Кредитівки – 400,000 дол. Тільки
для членів Кредитівки. Стосується особистих і IRA рахунків. За завчасний вибір із сертифікату може бути штраф.
Services National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency
w w.svoboda-news.com
22 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52

В П'ЯТУ БЕЗМЕЖНУ СУМНУ РІЧНИЦЮ ОЯА


відходу до Божої вічности (1-3-2005) нашої найдорожчої ня 21 грудня 2008 р. з волі севишнього відійшов
ДОНІ, СЕСТРИ, ДРУЖИНИ надзвичайної МАМИ у вічність наш найдорожчий ООІ і  А­ЬО
св. п.
д-р ­А„А… 'Я‡…А
ˆ‡Ґ‡Š‹
исловлюємо нашу найщирішу подяку сеч. о. . ”алькови, парохові
церкви св. Івана ˜рестителя в ‹юарку, ‹. ж. за те, що не пожалував
труду і приїхав до нашого дому в неділю ранком в часі великої сніговії.
”и дуже вдячні šому за щирі молитви і уділення св. ­айни Оливопома-
св. п. зання окійному.› глибини серця дякуємо також о. ”алькову за зво-
рушливі співи охоронних відправ у церкві і в похоронному заведенні.
НАТАЛКИ КОВЧ-ЛЕВИЦЬКОЇ елике спасибі належиться сеч. о. А. ”анькові за відвідини xворого
будуть відправлені СЛУЖБИ БОЖІ ­араса в лікарні, уділення ‹айсвятіших ­айн і ”иропомазання.
в неділю, 3 січня 2010 р. в церквах: …кладаємо найщирішу подяку родині, близьким приятелям, знайо-
мим, подругам і друзям „оксоляни й Аскольда, давнішим пацієнтам о-
• св. Івана Хрестителя в Дітройті; кійного, які не жаліли часу і труду прийшли віддати останню прислугу 1060
• Матері Божої Неустаючої Помочі в Dearborn Hights, MI. покійному ­арасові. исловлюємо глибоку вдячність нашим приятелям:
Podi
В молитвах просимо згадати нашу Наталочку. п. .  аранецькому, д-рові „. „ичкові, д-рові  . орохові, мґр. Я. риш-
тальському і п. ” . ацко, що поділилися з нами своїми особистими гар-
Мама з родиною
ними спогадами про окійного. ”и вдячні також за їхні теплі і зворуш-
ливі прощальні слова.
1090 G Kovch-Levucka ‹аша сердечна подяка п. ‹аталії озняк та п. мґр О. узьмак і ”арії
за їх щирі співчуття, поради і поміч в цей тяжкий і болючий для нас час.
елику подяку складаємо п. О. …тащишин за ніжний сольоспів коляди
„£о то за редиво“ і молитви „Аве ”арія“- ˆуберта з акомпаньямен-
том бандури. ­акож дякуємо п. ”. …тащишину дякові і дириґентові цер-
ковного хору Української католицької церкви св. Івана ˜рестителя в ‹ю-
арку, ‹. ж. за зворушливу асисту похоронних відправ. елике спасибі
усім за вислови співчуття зложені особисто, надіслані листовно чи те-
З жалем повідомляємо, що у Чікаґо, в неділю, 13 грудня 2009 р. лефонічно, за пожертви на …лужби  ожі і добродійні цілі, за чудові квіти
закінчила свою земну мандрівку й на 105-му році життя та чудовий вінок від Українського Інституту Америки. £иро дякуємо по-
відійшла до свого Творця хоронному заведенню итвин і итвин за дбайливе переведення похо-
ронних послуг.
св. п.
 пам`ять покійного ­араса пожертви зложили:
СТЕФАНІЯ КОСТІВ-КОЧІЙ ­„ŠАІ …У¨ Š  О¨І:
˜. і д-р ”.  аранецькі.
пластун, сеніор довір’я, член Куреня „Ті, що греблі рвуть“,
…У¨ Š  О¨І:
довголітній секретар Пластового Відділу (472) Українського Народно-
го Союзу, член Католицької Акції при катедральній парафії св. о. Мико- ”.  уровик, ”. ацко, ˜. і Ю. ребич, …. ªеденишин, д-р Ю. ігічак,
лая, прикладна й жертовна громадянка. О. і „. обрин, І. й ”. та родина райник, О. узьмак, родина етрух,
Ю. ­орбич, ”. ­орбич, ‹. і . айківські.
Похоронні обряди з участю Преосвященного Владики Іннокентія,
ОО”О«А …Š„О­А”  У„А¬‹І:
ЧСВВ відбулися в п’ятницю, 18 грудня в похоронній каплиці Музиків, а
200 дол. ”. …алик Яцушко;
похорон у суботу, 19 грудня 2009 р. з катедри св. о. Миколая на пара-
по 100 д-р А.  урачинський, ‹. озняк;
фіяльний цвинтар у Чікаґо, де тіло спочило вічним сном біля покійного
по 50 ˜. улин, . і . овар, . іщинська, Ю. исарів;
чоловіка, д-ра Семена Кочія.
30 ‹. ˜ома;
Вічна Їй пам’ять! по 25 . …еманишин, ”. …еманишин.
У„А¬‹…ЬŠš І‹…­Š­У­ А”‡„ŠŠ:
У щирому смутку:
500 дол. . і Я. риштальські;
родини Ткачуків і Кліщів у Чікаґо по 300 ”. …алик Яцушко, родина ˆеґедин;
та рідні в Україні. 200 ˜. і .  аранецькі;
150 ”. …ук;
Якщо хтось бажав би вшанувати пам’ять Покійної благодійним дат- по 100 ”.  анах, . і А. ащук, О і . «натейко.
ком, проситься складати пожертви на школу св. Миколая в Чікаґо або У„А¬‹…ЬŠš ”У›‡š в ‹Ю-šО„У:
на Пласт.
100 дол. ›. „. оронки;
Чеки можна виписувати на: Plast, Inc. або St. Nicholas Cathedral
50 . …ушків ”арле.
School, пересилаючи на адресу:
Dr. Bohdan Тkaczuk, 2214 W. Walton, Chicago, Il., 60622. У„А¬‹…ЬŠš А­ОŠ±ЬŠš …О О„ У ŠЄІ:
200 дол. ”. …алик Яцушко;
по 100 „. Яцушко, . ˆеґедин;
1071G Kostiv-Kochij 60 ­. …аламаха;
SO. BOUND BROOK MONUMENT CO. LLC 50 Ю. і . ›ахарія;
20 ”. асилів.
10-242 Ykr. pid-mo
ìäêÄ∫çëúäÖ èßÑèêà∏åëíÇé
І­Š:
Darko Vojtovych
„одина райник, родина етрух і вінок Український Інститут Америки. 1060G
ÑÄêäé ÇéâíéÇàó, ‚·ÒÌËÍ
сім добродіям складаємо велике спасибі і нехай семогучий  ог ви-
(908) 647-7221 • (732) 356-1209 нагородить ас усіх щедрими ласками.
 глибокому смутку:
ëíÄÇàåé èÄå’üíçàäà, åÄÇáéãÖ∫, ëíÄíì∫
á êßáçàï ¢êÄçßíßÇ, Åêéçáà çÄ èêÄÇéëãÄÇçéåì
дружина – Ю О
ñÇàçíÄêß ëÇ. ÄçÑêßü Ç ë. ÅÄÇçÑ Åêìäì, син – А…ОЬ
ëÇ. ÑìïÄ ‚ ÉEåèíéçÅìê¢ì íÄ ßçòàï. донька – „О…ОЯ‹А з чоловіком ”ŠООЮ ‡Я
No. 52 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 23

ілимося сумною вісткою, що


1 грудня 2009 р., проживши 88 років,
відійшла у ожу вічність дорога
АА, АЯ І €‚ААЯ
св. п.
У„Я…А €†„†€†‡†…
Ділимося сумною вісткою, що 11 грудня 2009 р., нар. 2 липня 1921 р. в селі ‡ипетівка,
‰мельницька область, Україна.
проживши 78 років, відійшла у вічність
Уляна €илипишин поселилась в Žиракюз, ….’. в 50-их роках. –она
належала до Української католицької церкви св. Івана ‰рестителя, де
св. п. була членом “сестрицтва” при церкві. ™акож була вчителькою в ‚ідній

МАРІЯ СТОЙКО ‡колі, членом 68 –ід. ŽУА та довголітнім членом 39 –ід. У…Ž.
€А…А‰†А була відправлелна 4 грудня в Macko-Vassallo Funeral Home,
з дому ЗАХАРЧЕНКО Syracuse, NY.
€О‰О‚О……І –І€‚А–† відбулися 5 грудня в Українській католицькій
нар. на Полтавщині в Україні. церкві св. Івана ‰рестителя в Žиракюз, ….’. €окійна похована на україн-
Вдова св. п. Івана Стойка та сестра покійної Даші Гриценко. ському цвинтарі при церкві св. Івана ‰рестителя.
У Žороковий ень Žмерти Žвяті „ітургії будуть відправлені
Марія Стойко прибула до США в 1951 р. Проживала в New York, в слідуючих церквах:
Montville, Pomton Plains. Належала до Української православної 8 січня 2010 р. - св. Арх. ихаїла в ’онкерсі, ….’.;
церкви Вознесіння у Кліфтоні, Н. Дж. 9 січня 2010 р. - св. Івана ‰рестителя в Žиракюз, ….’.;
10 січня 2010 р. - ‰риста аря в остоні, ас.
Залишилися в глибокому смутку: – глибокому смутку залишились:
дочка – ІРЕНА з мужем KURT HUHNER доня – …адія „ітепло з мужем ‚оманом
племінниця – НАТАЛІЯ ФИЛИПС з мужем ТОМОМ син – €етро €илипишин з дружиною „арисою
внуки – Андрій „ітепло з дружиною анєла
– –асиль „ітепло
Похорон відбувся у заряді Віzub-Quinlan Funeral Home.
– анило „ітепло
Співчуття можна зложити на веб-сторінці: www.bizub.com
– …аталія €илипишин
– €авло €илипишин
Вічна Їй пам’ять! правнук – …икола (…іко) „ітепло
кузинка – Оля ºринчук з мужем ºарі
Пожертви в пам’ять Покійної можна складати на та ближча і дальша родина в Америці й Україні.
Doctors Without Borders USA, –ічна »й пам’ять!
P O Box 5030, Hagerstown, MD 21741-5030 ¾амість квітів на могилу пожертви можна скласти на St. John the Baptist
Ukrainian Catholic Church, Syracuce, NY, Plast Foundation Inc.,
144 2nd Avenue, NYC 10003 aбо The Ukrainian Museum in New York.

1070G STOJKO
УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИЙ ОСЕРЕДОК 1078G Pylypyshyn
„ТРИЗУБ“ у ФІЛЯДЕЛЬФІЇ
ділиться сумною вісткою з своїми
членами та українською громадою, що
12 грудня 2009 р. відійшов у вічність
наш довголітній член
З глибоким смутком повідомляємо, що у вівторок,
св. п. 1 грудня 2009 р. відійшов від нас у вічність
наш дорогий МУЖ, БАТЬКО та ДІДУСЬ
ЕВСТАХІЙ ТРУШ
нар. в селі Новосельці, п. Ходорів, Україна. св. п.
Опечаленій дружині Єві та близькій і дальшій родині ПАВЛО КЕБАЛО
складаємо глибокі співчуття. нар. 27 березня 1921 р. в селі Старі Стрілиська.
Вічна Йому пам’ять!
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в церкві св. Архистратига Михаїла в
УПРАВА У.С.О. „ТРИЗУБ“ Hartford, CT, a похований на цвинтарі св. Івана в Glastonbury, CT.

Залишилися в смутку:
1069G Trush
LYTWYN & LYTWYN дружина – ГАЛИНА (ВАСИЛЕНКО)
èÖíêé üêÖåÄ сини – ВОЛОДИМИР з дружиною ЛЮСЕЮ
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS
Theodore M. Lytvyn,Manager ìäêÄ∫çëúäàâ – АНДРІЙ з дружиною ШЕРЛ
внуки – РОМАН, НАТАЛЯ, АЛЕКСАНДРІЯ, ВІКТОРІЯ
NJ Lic. No. 3212 èéÉêÖÅçàä
і АНДРІЙКО КЕБАЛО
AIR CONDITIONED á‡ÈχπÚ¸Òfl ÔÓıÓÓ̇ÏË
‚ BRONX, BROOKLYN, – БОГДАН МАКСИМЮК з дружиною МАЛҐОЖАТОЮ
é·ÒÎÛ„‡ ôàêÄ ¥ óÖëçÄ.
Our Services Are Available NEW YORK ¥ éäéãàñüï – СТЕФАН МАКСИМЮК з дружиною ОЛЕКСАНДРІЄЮ
Anywhere in New Jersey. – ПАВЛО МАКСИМЮК
í‡ÍÓÊ Á‡ÈχπÏÓÒfl ÔÓıÓÓ̇ÏË ãìßë çÄâ¢êé - ‰ËÂÍÚÓ
̇ ˆ‚ËÌÚ‡¥ ‚ Ň‚̉ ÅÛÍÛ ¥ сестри – МИХАЛІНА КОПИЧИН, БРОНИСЛАВА ТАРАНЬКО
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌflÏ íÎ¥ÌÌËı éÒÚ‡ÌÍ¥‚
êÓ‰Ë̇ Ñåàíêàä
в Ураїні та численні племінники в США й Україні.
Á ¥ÁÌËı Í‡ªÌ Ò‚¥ÚÛ.
UNION FUNERAL HOME Peter Jarema Вічна Йому Пам’ять!
1600 Stuyvesant Avenue
В пам’ять мого чоловіка Павла Кебали складаю 100 дол.
(corner Stanley Terr.) 129 EAST 7th STREET
UNION, N.J. 07083 на прес-фонд „Свободи“.
(908) 964-4222 NEW YORK, N.Y.10009
(973) 375-5555 (212) 674-2568

1073 G Kebalo Pavlo


24 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ 2009 РОКУ No. 52