You are on page 1of 12

ددددد

ينرقلا ضئاع /د

: ىلولا ةدرولا ، رفغتسي نمل رفغي كبر نأ ركذت
داع نم لقي! ، "ات نم #$ع "%تي! &

: ةيناثلا ةدرولا 'عأ! ، ()ست *اف)+لا ,-را
.ا)ت/ *ا+غلا لم0ت 1! ، .ا2ت/ ن34ات0ملا&

: ةثلاثلا ةدرولا 56ئ7ملا! ، ك)م 8ا9 :*افت
;ر<ت=ت 5=>لا! ، كل ن!رفغتسي &

: ةعبارلا ةدرولا ن<لا نس0ب كع%مد ?سما
ك3$ع 8ا ,)ن رك@ ذتب كم%مA درBا! ، كبرب &

: ةسماخلا ةدرولا ، (C -D E$م/ كF ا3ن(لا نGب ن<ت 1
ل@ ك Hل لI- نJ مF KرDا رLM #$ع N3$9
ر(ك O P أ نم ,$QR! ، "C %$Sم &

: ةسداسلا ةدرولا T(3)ب ، 5مU Lلا 5F 3لاع 5Q $V=لاك ن%ك
اLBر EJ قلأ Tرا>0لاب E3مQ ر/ اWX ، YWDا نع &

: ةعباسلا ةدرولا ام (/ 3)ي/ نF Z0لا نU أ E)مR لA
نZ0لا اWام$9 ، GSVلا ?$QIJ ي/ ,U Lلا نأ! ، [ا9
,Lلا!

: ةنماثلا ةدرولا ر<تنا لب ، نF تفلا! ن0ملا ر<ت=ت 1
8ا *ا\ نX 539ا)لا! ]F 7سلا! نمDا &

: ةعساتلا ةدرولا %C ف)ب ;ر(^ نم (ق0لا ران _فBأ
`ا=لا نم كل *اRأ نم لP ك نع ]اع &

: ةرشاعلا ةدرولا a/ 3Sلا! */ %b%لا! ل/ سغلا
c3b! رC (ك لP 6ل 5d 04ان 5d ي!دأ ]/ ا<=لا! ;/ ا%سلا! &

تانسحلاب كسفن ىل !خ"# $و ا%ر&نا
ددددد دددد دد ددددد
ددددد دددد دد ددددد
دددد دد
دددد دد
ددددد دددد
ددددد دددد
ددددد ددد ددددد
ددددد ددد ددددد
دددددد
دددددد
دددد دد دددد دددد ددد
دددد دد دددد دددد ددد
ددددد ددد
ددددد ددد

ددددد ددد ددد
ددددد ددد ددد
دددد دد ددددددد
دددد دد ددددددد
دددددد
دددددد