You are on page 1of 1

Održavanje ra unarskih mreža

1. LEKCIJA

Pasivna mrežna oprema


Kada je re o ra unarskim mrežama, potrebno je uvek krenuti od najnižeg nivoa, a to su kablovi. Pokuša emo da vam razjasnimo
oznake i tipove kablova koji su u upotrebi, a i da vas podu imo kako da montirate konektore i da ih povežete tako da vaša mreža
proradi.
Stara mrežna rešenja, koja polako izlaze iz upotrebe, kao što su 10Mbitne mreže povezane koaksijalnim kablovima su apsolutno NE.
Brzina kojom se razvija tehnologija mreža je toliko vrtoglava da ete godinu dana kasnije, kada uspete da osposobite sve školske
servise, biti potpuno zate eni novim zahtevima koje tako realizovana mreža ne podržava. Tehnologija e ve biti druga ija i mora ete
sve da menjate. Promene su mnogo teže nego da kre ete od po etka, a da ne govorimo o novoj investiciji koja vam ne e biti
odobrena, jer ste je dobili prošle godine.
Tako e, ne treba ni preterivati sa zahtevima. esta greška je i izbor opreme koja može zadovoljiti nekoliko škola istih kao što je vaša,
a kasnije se pokaže kako ju je izuzetno teško konfigurisati.
U slede im lekcijama proba emo da napravimo ra unarsku mrežu u izmišljenoj školi „Boško Buha“ sa dve ra unarske u ionice.
Ra unari su stigli, raspakovani su i ekaju da budu povezani. U ionice su na etvrtom i petom spratu (Ozna imo ih kao 400 i 500
respektivno). Na raspolaganju nam je i nastavni ka zbornica u kojoj je telefonska linija na koju je vezan ADSL koji planiramo da
koristimo kako bi u ionice izašle na internet.
U ovom slu aju je potrebno obaviti tzv. horizontalni i vertikalni razvod (kabliranje). Horizontalni razvod podrazumeva povezivanje
ra unara unutar u ionice i na samom spratu, a vertikalni izme u spratova.
Došli smo do prve stavke za koju se treba opredeliti . Osnovu bilo kakve mreže ine kablovi. Njihov izbor nije nimalo lak. Kablovi
spadaju u kategoriju tzv. pasivne mrežne opreme, dok su ure aji kao što je svi ili hab aktivna mrežna oprema. Ovu mrežu je mogu e
izevsti i kao beži nu mrežu, štoje dobro rešenje za jednu ra unarsku u ionicu, ali je komplikovano za celu školu. Iz tog razloga ga
ne emo trenutno detaljnije razmatrati.

UTP Kablovi

Kabl je medijum kroz koji se prenose informacije izme u mrežnih ure aja i ra unara. Postoji nekoliko tipova kablova koji se
upotrebljavaju u mrežama. U nekim slu ajevima u mreži e se koristiti samo jedan tip kabla, dok e se u drugim mrežama
upotrebljavati više razli itih tipova. Izbor kabla je vezan za topologiju mreže, protokol i veli inu mreže. Razumevanje karakteristika
razli itih tipova kablova i toga kako oni uti u na druge aspekte umrežavanja je veoma bitno za projektovanje kvalitetne mreže.

Neoklopljen kabl sa upletenim paricama / engl. Unshielded Twisted Pair (UTP) cable

Kablovi sa upletenim paricama postoje u etiri izvedbe: oklopljeni i neoklopljeni. Neoklopljeni (UTP) kabl je najpopularniji i obi no
najbolje rešenje za školske mreže. Iskustvo govori da je, ukoliko to sredstva dozvoljavaju dobro upotrebiti oklopljeni kabl za
vertikalno kabliranje (STP kabl, kod koga je svaka parica obavijena metalnom folijom radi zaštite od spoljašnjih elektromagnetnih
zra enja). Veze izme u spratova prolaze kroz svakakve gra evinske konstrukcije, pa je zgodno obezbediti se. Kvalitet UTP kabla
može varirati u zavisnosti od pre nika parice i kvaliteta i debljine njene izolacije. UTP kabl koji obi no sre emo primenjen u
ra unarskim mrežama je sastavljen od etiri para žica (parica) unutar gumenog omota a. Svaki par žica je upleten kako bi se smanjilo
preslušavanje,. Što je korak upredanja parice manji ( više upletena), ve a mu je otpornost na interferencije, a i cenu mu raste. Moderni
industrijski standardi za ra unarsku mrežu napravljeni su od strane EIA/TIA i u okviru ove asocijacije su ustanovljene pet osnovnih
kategorija UTP kablova, od kategorije 3 na više detaljno propisanih po standardu EIA/TIA-568.

Slika1. Neoklopljen UTP kabl Slika 2. Kabl sa RJ45 konektorom

Kategorije UTP kablova po standardu EIA/TIA-568


Nivo 1 Omogu ava prenos govora i faks poruka

Nivo 2 Omogu ava prenos podataka do 4Mbps

Kategorija 3 Omogu ava prenos podataka do 10Mbps

Kategorija 4 Omogu ava prenos podataka do 20Mbps