You are on page 1of 1

Održavanje ra unarskih mreža

Koaksijalni kabl

Koaksijalni kabl ima jedan jedini bakarni provodnik u svojoj sredini (povratni vod se dobija uzemljenjem). Plasti ni sloj daje izolaciju
izme u centralnog provodnika i metalnog oklopa oko njega. Oklop spre ava pojavu interferencija od fluorescentnih lampi, motora i
drugih ra unara. Iako ga je teško instalirati, ima veoma širok propusni opseg (može da podrži velike brzine prenosa) i veoma je
otporan na interferencije. Može se upotrebiti za povezivanje ra unara na ve oj udaljenosti nego UTP, za iste bitske protoke. U
ra unarskim mrežama su se koristili RG-58 t zv. “tanki” koaksijalni kabl (koji podržava 10Mb/s protok u10Base2 Eternet
standardizovanim ra unarskim mrežama) i 10Base5 tzv. “debeli” koaksijalni kabl (koji tako e podržava 10Mb/s protok u10Base5
Eternet standardizovanim ra unarskim mrežama). Broj 2 kazuje da je maksimalna dužina segmenta 200m (185m preciznije), dok
petica kod debelog ozna ava dužinu segmenta od 500m. Iako ovi brojevi deluju privla no, problem instalacije “debelog” koaksijalnog
kabla u10Base5 nadmašuje bilo kakvu njegovu upotrebnu vrednost.

Konektori koaksijalnog kabla

Naj eš i konektor u upotrebi kod koaksijalnog kabla (veoma rasprostranjen u video tehnici ) je Bayone-Neill-Concelman (BNC).
Postoje razli iti tipovi adaptera za BNC kabl (T adapteri, terminatori ...). Proces montiranja BNC konektora se vrši krimp kleštima, pa
se zove “krimpovanje” (engl. crimp).

Fiber opti ki kabl

O ovim kablovima ste verovatno najviše slušali, pogotovo kada vam danima ne radi telefon, jer je magistralna mreža Telekoma
uglavnom preusmerena na opti ke kablove. Iako se esto krive za probleme u telekomunikacijama, opti ki kablovi predstavljaju
veoma pouzdan i brz na in prenosa podataka. Oni su sa injeni od vlakana sa centralnim staklenim jezgrom obavijenim staklenim
omota em. Vlakna su zašti ena sa nekoliko slojeva zaštitne obloge. Kroz vlakna se prenosi svetlost (koju proizvodi laserska ili LED
dioda). Potpuno su otporni na bilo kakve elektro magnetne uticaje i naj eš e ine osnovu tzv. ki mu (backbone) bilo koje ozbiljnije
telekomunikacione mreže. Kada se pravi ra unarska mreža, obi no se izme u spratova polaže opti ki kabl (vertikalni razvod) zbog
velikih rastojanja i ve eg propusnog opsega. Kod polaganja ovog kabla potrebno je poštovati pravila o njegovom savijanju jer isuviše
veliki ugao savijanja može spre iti prostiranje svetlosti. 10BaseF je specifikacija koja se odnosi na opti ke kablove koji nose Ethernet
(mrežni) signal protoka 10Mbps.

Konektori Opti kih kablova

Postoje razli iti tipovi konektora koji se montiraju na opti ke kablove. Neki esto koriš eni konektori nose oznake kao što su ST ili
SC. Sam proces nastavljanja kablova se naziva "zatapanje u elektri nom luku", popularno splajsovanje i zahteva veoma skupu
opremu. Proces je opasan po zdravlje i zbog toga ga mora obaviti samo sertifikovano osoblje.

SC Konektor ST Konektor