You are on page 1of 906

กายวิภาคศาสตร์

(Anatomy)
Thoracic Organs System

Part Anatomy 2005

1. ตรวจร่างกายคนปกติ ฟั ง mitral valve ที่ตำาแหน่ งใดดีสุด

A. midsternum

B. 2nd intercostals space left at parasternum


C. 4th intercostals space left at parasternum

D. 4th intercostals space right at parasternum

E. 5th intercostals space right at mid clavicular line(น่ า

จะเป็ น left)

2. ผู้ป่วยเป็ นมะเร็งปอด มีมะเร็งลุกลามไปหลายที่เช่น lymph node

ที่คอ และ superior

cervical ganglion จะทำาใหูมีอาการใดดังต่อไปนี้

A. หนังตาตก

B. ตาแหูง

C. ม่านตาขยาย

D. หนูาซีด

E. เหงื่อออกง่าย

Thoracic Organs System

Part Anatomy 2006


1. คลำำพบก้อนบริเวณเต้ำนมขวำ แพทย์คำดว่ำน่ำจะเป็ นมะเร็ง
เต้ำนม ควรตรวจต่อมนำำ
้ เหลือง บริเวณใดเพือ
่ ดู
metastasis
A. apical
B. axillary
C. supraclavicle
D. intraclavicle
E. Thoracic

2. ชำยอำยุ 45 ปี สูบบุหรีม
่ ำ 20 ปี มีอำกำรเหนือ
่ ยง่ำย ไอ
เรือ
้ รังมำ 2 ปี มีเสมหะสีขำว อยำก
ทรำบว่ำมีควำมผิดปกติทีต
่ ำำแหน่งใดของปอดจึงทำำให้
เกิด obstruction
A. Trachea
B. Main bronchus
C. Medium bronchus
D. respiratory bronchiole
E. alveoli
3. ผู้ป่วยชำยอำยุ 25 ปี มีอำกำรหอบเหนือ
่ ย เจ็บหน้ำอกแป
ลบๆ เมือ
่ หำยใจเข้ำลึกๆ และเวลำ
ไอหรือจำม อยำกทรำบว่ำเป็ นควำมผิดปกติทีต
่ ำำแหน่ง
ใด
A. Diaphragm
B. Pericardium
C. Pleura
D. Intercostal muscle
E. Pulmonary parenchymal
4. ชำยอำยุ 40 ปี ทำำงำนแกะสลักหินอ่อนมำ 4 ปี น่ำจะได้รับ
ผลกระทบในส่วนใดของระบบ
ทำงเดินหำยใจ
A. Nose
B. Nasopharynx
C. Trachea
D. bronchus
E. alveoli
5. ในกำรฟั งเสียงปอด หำกต้องกำรฟั งเสียงใน superior lobe
ตำำแหน่งตำ่ำทีส
่ ุดทีฟ
่ ั งได้ คือ
ตำำแหน่งใด
A. ด้ำนหน้ำ ICS 4
B. ด้ำนหน้ำ ICS 5
C. ด้ำนหน้ำ ICS 6
D. ด้ำนหลัง ICS 4
E. ด้ำนหลัง ICS 5
6. ชำยอำยุ 55 ปี สูบบุหรีว่ ันละ 1-2 ซอง มำ 20 ปี มีอำกำร
เหนือ
่ ยง่ำย หำยใจหอบ อยำกทรำบ
ว่ำมีกำรเปลีย
่ นแปลงใน Bronchus อย่ำงไร
A. Simple sqaumous
B. Simple cuboidal
C. Simple columnar
D. Stratified columnar
E. Stratified squamous
7. ชำยอำยุ 18 ปี ถูกแทงด้วยมีดปลำยแหลมยำว 10 นิว้ จนมิด
ด้ำม บริเวณ intercostal space ที ่ 5 ด้ำนซ้ำย ตำำแหน่ง
midclavicular line หัวใจบริเวณใดจะได้รับอันตรำย
A. Superior vena cava
B. Aortic valve และ ascending aorta
C. Pulmonary valve และ pulmonary aorta
D. Tricuspid valve และ Right atrium
E. Mitral valve และ Left ventricle
8. ถ้ำผูก axillary artery ก่อนทีเ่ ข้ำกระดูกซีโ่ ครงซีแ
่ รก อยำก
ทรำบว่ำเลือดจะไปสู่ axillary
combine metabolic and respiratory acidosis artery
ส่วนปลำยผ่ำนทำงหลอดเลือดใด
A. brachial artery
B. internal thoracic artery
C. subclavian artery
D. subscapular artery
E. vertebral artery
9. ควำมผิดปกติที ่ aortic arch ถำมว่ำมีควำมผิดปกติ
pharyngeal arch ใด
10. เด็กมีdouble aortic arch มีความผิดปกติของพัฒนาการใน
ส่วนใด

11. ทำรก 2 เดือน มีอำกำรหอบและสำำลักนม ตรวจ


Echocardiogram พบ Double aortic arch
อยำกทรำบว่ำมีควำมผิดปกติในกำรเจริญของarchใด
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 6
Thoracic Organs System
Part Anatomy 2007

1. ชายอายุ 50 ปี วินิจฉัยเป็ น pleural effusion ตูองเจาะ effusion


มาตรวจ โดยเจาะระหว่าง

anterior Axillary line กับ pleural reflexion ตำาแหน่ งที่เจาะ

อย่้ระดับ rib ใด

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

E. 11

2. ชาย 30 ปี ไขู ไอ หอบ เหนื่ อย 2 วัน ตรวจร่างกายพบ fine

crepitation ที่ปอดล่างขวา แสดง

ถึงการอักเสบบริเวณใด

A. Alveoli

B. Trachea
C. Main bronchus

D. Lobar bronchus

E. Segmented bronchus

3. ชายอายุ 40 ปี อาชีพแกะสลักชื่อบนหินอ่อน ไอและหอบเหนื่ อย

มา 2 ปี ประวัติสัมผัสสารพิษมา 4 ปี พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นน่ าจะ


เกิดขึ้นที่บริเวณใด

A. Nose

B. nasopharynx

C. Trachea

D. bronchus

E. alveoli

Thoracic Organs System

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- คนไขูเป็ น pneumonia ที่ lobe ล่างซูาย จะใชู stethoscope ฟั งที่


ใด
่ ากจาก root of spine of scapula ลงด้านล่างและ
แนวทีล
ด้านนอก ไปตาม
แนว rib แบ่ง left lung

ใชูแนวที่ลากจาก root of spine of scapula ลงดูานล่าง

และดูานนอก ไปตามแนว rib แบ่ง left lung ออกเป็ นดังนี้

1.บริเวณดูานบนและดูานหนูาเป็ นตำาแหน่ งของ upper lobe

2.บริเวณดูานล่างและดูานหลังเป็ นตำาแหน่ งของ lower lobe

th
(Snell RS. Clinical anatomy by regions. 8 .2008:68-

72.)

Abdominal Organs System

Part Anatomy 2005

1. ชายอายุ 40 ปี มีประวัติด่ ืมสุรามานานมาก อาเจียนเป็ นเลือดสด

ปริมาณมากมา 30 นาที

ก่อนมาโรงพยาบาล ผลการตรวจร่างกายพบว่ามี mildly pale,

no jaundice, palmar

erythema, spider nevi, impalpable liver , spleen 3 cm

under left costal margin,


ascites positive การอาเจียนในผู้ป่วยรายนี้ น่าจะเกิดจากความ
ดันในหลอดเลือดใด

A. portal vein

B. hepatic vein

C. hepatic artery

D. superior vena cava

E. inferior vena cava

2. ผู้ป่วยชายไทยอายุ 40 ปี หลังทำา liver biopsy 10 นาทีปวดมาก


ที่ไหล่ขวา เกิดจากการ

ุ ผ่าน nerve ใด
กระตูน

3. Esophageal stenosis อาการ syndactyly มีนิ้วชี้ กลางและนิ้ ว


นาง ผิดปกติ ของมือซูาย ถามว่าเกิดจากความผิดปกติใน
ขบวนการใด

A. migration

B. apoptosis

C. proliferation
D. differentiation

Abdominal Organs System

Part Anatomy 2006

1. Organellใดในตับทำำหน้ำที ่ drug detoxification


A. peroxisome
B. Nucleus
C. golgi complex
D. mitochondria
E. SER
2. ผู้ป่วยปวดท้อง บริเวณใต้ลิน
้ ปี ่ บ่อยๆ ultrasound พบ small
sliding hiatal hernia มีโอกำส
เกิดภำวะแทรกซ้อนใดมำกทีส
่ ุด
A. incarcerated hernia
B. strangulated hernia
C. esophageal reflux
3. ชำยอำยุ 45 ปี มักเจ็บหน้ำอก บริเวณลิน
้ ปี ่ เป็ นมำกขึน
้ เวลำ
หลังอำหำร เรอเหม็นเปรีย
้ ว และ
ขม บำงครัง้ ต้องตืน
่ ตอนกลำงคืนเพรำะแสบท้อง คนไข้มี
ควำมผิดปกติทีอ
่ วัยวะใด
A. pancreas
B. large intestine
C. Gall Bladder
D. Gastric parietal cell
E. Lower esophageal sphincter
4. ผู้ป่วยตับไม่โต ซีด ไม่ ascites แต่อำเจียนเป็ นเลือดสด และ
ม้ำมโต ถำมว่ำมีกำรอุดตันเส้น
เลือดใด
A. Portal vein
B. Splenic vein
C. Hepatic vein
D. IVC
5. อำเจียนเป็ นเลือด ซีด ไม่เหลือง ไม่มี chronic liver disease
คลำำม้ำมโต 4 cm. ใต้ชำยโครง
ซ้ำย ไม่มี ascites เกิดจำกหลอดเลือดใดอุดตัน
A. Portal vein
B. Splenic vein
C. Hepatic vein
D. Mesenteric vein
E. Inferior venacava
6. ผู้ป่วยชำยอำยุ 70 ปี มำพบแพทย์ด้วยอำกำรคลืน
่ ไส้ อำเจียน
ประจำำ หลังรับประทำนอำหำร
อำกำรรุนแรงจึงมำพบแพทย์ แพทย์พบว่ำมีกำรอุดตันของ
หลอดเลือด inferior mesenteric
artery 90% แต่ผู้ป่วยไม่มีอำกำรปวดท้องเลย หลอดเลือดใด
มำเลีย
้ ง Descending colon
ทดแทน
A. Left gastroepiploic artery
B. Middle colic artery
C. Splenic artery
D. Sigmoid artery
E. Superior rectal artery
7. โครงสร้ำงใดแยก laryngotracheal tube ออกจำก primitive
foregut
A. Laryngotracheal groove
B. Posterior esophageal fold
C. Bronchopulmonary segment
D. Tracheoesophageal septum
E. Laryngotracheal diverticulum
8. หญิงตั้งครรภ์ 24 wk มาพบแพทย์ ตรวจพบ Oligohydramnios
อยากทราบว่าเกิดจากอะไร
A. real agenesis

B. esophageal atresia

C. anenephaly

Abdominal Organs System

Part Anatomy 2007

1. การทำา mediolateral episiotomy หลีกเลี่ยงอันตรายต่อ muscle


ใด

A. bulbospongiosus

B. ischiocavernosus

C. superficial transverse peroneal

D. deep transverse peroneal

E. external anal sphincter

2. ชายอายุ 50 ปี ดื่มเหลูาเป็ นประจำา 10 ปี ปวดบริเวณ epigastric


รูาวไปที่หลัง ถ่ายเป็ นม้กมัน ตับมูามไม่โต มีความผิดปกติท่ีอวัยวะ
ไหน

A. stomach
B. liver

C. pancreas

D. small intestine

E. gallbladder

3. ชายอายุ 20 ปี ถ้กแทงที่หนูาทูอง แพทย์ไดูทำาการผ่าตัดหนูา

ทูองลงไปถึงชั้น transverse

abdominis อยากทราบว่าโครงสรูางใดที่อย่้ถัดจากชั้นนี้

A. external abdominis muscle

B. Internal abdominis muscle

C. Rectus abdominis

D. Transversalis fascia

E. Peritoneum

4. ทารกชายอายุ 1 วัน มีอาการหายใจลำาบาก ตรวจร่างกายพบ


หนูาทูองแฟบ ฟั งไดูเสียง

peristaltic sound ที่ช่องอกดูานขวา หัวใจและtrachea ถ้ก


ดันมาอย่้ทางดูานขวา ลักษณะ
ทางคลินิกดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของโครงสรูางใด

A. later body wall

B. septum tranversum

C. costodiaphragmatic recess

D. pluroperitoneal membrane

E. dorsal mesentery of esophagus

5. เด็กผู้หญิงอายุ 6 เดือน แม่พบว่ามีน้ ำาซึมออกมาจากสะดือ น่ าจะ


เป็ นโรคใด

A. Urachal fistula

B. Omphalocele

C. gastrichisis

D. neuroblastoma

6. คนไขูปวดทูองบริเวณรอบสะดือ จากนั้นยูายมาที่ทูองนูอยดูาน
ขวา หมอวินิจฉัยว่าเป็ นไสูต่ิง
อักเสบ คนไขูจะกดเจ็บบริเวณใด

A. 1/4 ของระยะทางจาก ASIS ไปสะดือ


B. 1/4 ของระยะทางจาก AIIS ไปสะดือ

C. 1/3 ของระยะทางจาก ASIS ไปสะดือ

D. 1/3 ของระยะทางจาก AIIS ไปสะดือ

E. 1/4 ระยะทางจาก iliac crest ไปสะดือ

7. ผู้หญิงโสดอายุ 30 ปี ไม่มีประจำาเดือนมา 3 เดือนไม่เคยมีเพศ

สัมพันธ์ ตรวจร่างกายพบ BP 150/90 mmHg. , moon face,

central obesity, hyperpigmentation, หนูาทูองลายและ

Fasting Blood Glucose 180 mg/dl มีพยาธิสภาพใน Adrenal

gland ที่ใด

A. Adrenal capsule

B. Zona glomerulosa

C. Zona fasciculata

D. Zona reticularis

E. Adrenal medulla

Abdominal Organs System


คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- การผ่าตัด uterus ตูองระวัง structure ใดมากที่สุด

Brain and Nervous System

Part Anatomy 2005

1. ผู้ป่วยปวดศีรษะ เดินชนของบ่อยมา 1 เดือน ตรวจร่างกายพบ

left homonymous

hemianopia มีพยาธิสภาพที่ใด

A. left optic nerve

B. optic chiasma

C. right optic tract

D. left optic radiation

E. occipital lobe

2. ถูาผ้กเสูนเลือด axillary artery ในช่วงก่อนที่จะผ่านซี่โครงแรก


จะยังมีเสูนเลือดใดที่พาเลือดไปเลี้ยงแขนส่วนปลายไดู

A. brachial artery
B. internal thoracic artery

C. subclavian artery

D. suprascapular artery

E. vertebral artery

3. การฉีดยาที่สะโพกควรฉีดที่ใด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อ sciatic

nerve

A. upper outer quadrant

B. upper inner quadrant

C. midgluteal

D. lower outer quadrant

E. lower inner quadrant

4. การเจาะเลือดที่ femoral vein พบว่ามีโครงสรูางเรียงตามลำาดับ

ต่อไปนี้ จาก lateral ไป

medial

A. vein artery nerve ring


B. vein artery ring nerve

C. artery vein nerve ring

D. nerve artery vein ring

E. vein artery ring nerve

5. ชายอายุ 35 ปี ไดูรับอุบัติเหตุจักรยานยนต์ เทูาซูายไม่สามารถ

กระดกขึ้นไดู (foot drop)

nerve ใดไดูรับบาดเจ็บ

A. tibial nerve

B. femoral nerve

C. superficial peroneal nerve

D. deep peroneal nerve

E. centriole

6. ผู้ป่วยอายุ 50 ปี อัมพาตที่กลูามเนื้ อตาซูาย ตาเอียงไปทางหาง


ตา หนังตาซูายตก ม่านตา
ซูายขยาย กลูามเนื้ อแสดงสีหนูาดูานซูายครึ่งล่างอัมพาต
กลูามเนื้ อร่างกายดูานขวาอัมพาต
ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นน่ าจะอย่้ท่ีเสูนเลือดใด

A. basilar artery

B. vertebral artery

C. แขนงของ anterior cerebral artery

D. แขนงของ middle cerebral artery

E. แขนงของ posterior cerebral artery

7. ถูาผู้ป่วยรับความรู้สึกเจ็บ อุณหภ้มิ ไม่ไดู จะเสียที่บริเวณใดของ

medulla

8. ชายอายุ 12 ปี ตกจากตูนไมูส้ง 20 เมตร มี cervical spine

fracture มีแขนและขาทั้ง 2 ขูาง

อ่อนแรง อาการแสดงของผู้ป่วยดังกล่าว เกิดจากพยาธิ


สภาพต่อ spinal cord ส่วนใด

A. posterior column

B. Lissauer tract

C. corticospinal tract
D. spinothalamic tract

E. spinocerebellar tract

9. หญิงอายุ 25 ปี มีสิวอักเสบลามถึง cavernous sinus ขูางขวา

ตรวจพบ sign อะไร

A. ptosis of right eyelid

B. loss of corneal reflex

C. engorgement of the retinol vein

D. constrictive pupils response

E. loss of all extraocular movement of right eye

10. หญิงอายุ 70 ปี มี paralysis และ sensory deficit ของขา

และ perineum ดูานซูาย อาการ

และอาการแสดงดังกล่าวแสดงถึง thrombosis ของ


เสูนเลือดใด

A. right posterior cerebral artery

B. right middle cerebral artery


C. right anterior cerebral artery

D. recurrent artery of Henbner

E. basilar artery

11. ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี มีอาการหนังตาตกทั้ง 2 ขูาง และพ้ดจา

อูอแอู แขนอ่อนแรงทั้ง 2 ขูาง

อยากทราบว่าเป็ นพยาธิสภาพที่ตำาแหน่ งใด

A. peripheral nerve

B. anterior horn cells

C. neuromuscular junction

D. sympathetic chain

E. muscle

12. ผู้ป่วยมีสิวอักเสบที่หนูาผาก ต่อมาลุกลามจนเกิดการอักเสบติด

เชื้อที่ cavernous sinus เมื่อ

ตรวจตาแลูวควรจะพบความผิดปกติในขูอใด

A. right ptosis
B. constricted pupil response to light

C. loss of corneal blink reflex

D. engorged retinal vein

E. loss of right external ocular movement

13. ชายไทยอายุ 50 ปี เป็ นง้สวัดบริเวณตาซูายและขมับซูายตรวจ

พบ corneal reflex negative

เกิดจากโดน cranial nerve ใด

A. CN II

B. CN III

C. CN IV

D. CN V

E. CN VI

14. หญิงอายุ 60 ปี เดินเซตรวจพบ horizontal nystagmus จะมี


พยาธิสภาพอย่้ท่ีใด

A. inferior olive
B. vestibular nucleus

C. medial lemniscus

D. nucleus ambiguous

E. superior cerebelar peduncle

15. ผู้ป่วยอายุ 50 ปี มี complete cord injury ที่ระดับ T10 จะเสีย

sensation ที่ระดับใดลงมา

A. nipple line

B. costal margin

C. xyphoid process

D. umbilicus

Brain and Nervous System

Part Anatomy 2006

1. ผู้ป่วยมีอำกำรพูดลำำบำก และไม่ค่อยคล่อง แต่สำมำรถเข้ำใจ


และอ่ำนหนังสือออก ไม่มี
อ่อนแรง อยำกทรำบว่ำเกิดจำกควำมผิดปกติบริเวณใด
A. Broca area
B. Motor area
C. Angular gyrus
D. Hippocampus
E. Wernicke area
2. ตรวจ visual field ได้ดังรูป อยำกทรำบว่ำมีควำมผิดปกติทีใ่ ด

A. optic chiasma
3. ชำย 60 ปี มีอำกำรมือสัน
่ มำประมำณ 3 เดือน มีอำกำรมำก
ขึน
้ ขณะพัก แต่อำกำรลดลงเมือ

หยิ บ ของหรื อ ทำำ งำน ลั ก ษณะอำกำรดั ง กล่ ำ วเกิ ด จำก
โครงสร้ำงใดของสมองผิดปกติ
A. Red nucleus
B. Basal ganglion
C. Dentate nucleus
D. Pontocerebellar fiber
4. ชำยอำยุ 65 ปี มีอำกำรแขนและขำซ้ำยอ่อนแรง จำกกำร
ตรวจร่ำงกำยพบว่ำไม่สำมำรถ
เคลือ
่ นไหวแขนและขำข้ำงซ้ำยได้ ตำขวำมี ptosis และ
deviate ไปทำงด้ำนlateral pupil
มี ขนำด 5 mm. และไม่ตอบสนองต่อแสง มี hyperreflexia
ของแขนขำข้ำงซ้ำย lesion อยู่ทีใ่ ด
A. Cerebral artery
B. Midbrain
C. Pons
D. Medulla
E. Cerebellar hemisphere
5. หญิงอายุ 40 ปี ตั้งครรภ์เป็ นครั้งแรก ตั้งครรภ์ไดู 16 wk พบ

AFP ส้ง ความผิดปกติในครรภ์ควรเป็ นอย่างไร

A. cleft palate cleft lip

B. Neural Tube Defect

C. Tetralogy of fallot

D. duodenal atresia

6. ทารกแรกคลอด ก่อนคลอดพบว่า ศีรษะโตผิดปกติ ทำา CT scan

พบโพรงสมองส่วน lateral และ third ventricle ขยายขนาด เด็ก


คนนี้ มีความผิดปกติตรงกับโรคใด

A. Hydrocephalus
B. Hydranencephaly

C. Meroanencephaly

D. meroencephaly

E. Holocephaly

F. haloposencephaly

g. Meningohydroenephalocele

Brain and Nervous System

Part Anatomy 2007

1. หญิงอายุ 60ปี มีประวัติเป็ นความดันโลหิตส้งและเบาหวาน

มา10ปี หลังตื่นนอนมีอาการแขน

ขาขวาอ่อนแรงและพ้ดไม่ไดู ตรวจร่างกายพบ right

hemiparesis with motor aphasia มีการ

อุดตันที่หลอดเลือดใด

A. anterior cerebral artery right

B. anterior cerebral artery left


C. middle cerebral artery right

D. middle cerebral artery left

E. posterior cerebral artery right

2. มีอาการ แขนขาอ่อนแรง right hemiparesis + motor aphasia


แสดงว่าเกิดพยาธิสภาพที่
หลอดเลือดใด

A. right anterior Cerebral artery

B. right middle cerebral artery

C. right posterior Cerebral artery

D. left anterior Cerebral artery

E. left middle cerebral artery

3. ผู้ป่วยอายุ 70 ปี มีอาการความจำาเสื่อม แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น

Alzheimer แสดงว่าเกิดพยาธิ

สภาพของสมองบริเวณใด

A. cerebropontine

B. cerebellum
C. hippocampus

D. medulla oblongata

E. globus pulidus

4. ผู้ป่วนเดินเกร็ง หนูาไรูอารมณ์ มี resting tremor จากอาการ

แสดงดังกล่าว Metabolism

ส่วนใดของระบบประสาทที่ทำางานนูอยที่สุด

A. cerebellum

B. hippocampus

C. basal ganglia

D. anterior horn cell

E. mammillary body

5. ผู้หญิงชรามีอาการหลงลืม แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น Alzheimer มี


ความผิดปกติท่ีสมอง ส่วนใด

A. crus cerebri

B. cerebellum
C. hippocampus

D. Globus pallidus

Brain and Nervous System

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

1. คนไขูมองเห็นภาพซูอน มาดูวยอาการคอเอียง มองขูางล่างดูาน

medial ลำาบาก CN ใดเสีย

2. เด็กเกิดมาคอเอียง เนื่ องจาก ตอนคลอด ไม่ไดูเอาส่วนหัวออก


เกิดจากส่วนใดผิดปกติ

Musculoskeletal System

Part Anatomy 2005

1. ชายอายุ 35 ปี ถ้กไฟไหมูท่ีหลังมือ ส้ญเสีย full thickness of

skin ทำา lodal flap with skin and subcutaneous tissue แลูว
ผิวหนังที่นำามาแปะจะสามารถอย่้รอดไดูจากชั้นเนื้ อเยื่อใด

A. basal layer

B. deep dermis

C. subcutaneous fat
D. stratum corneum

E. stratum lucidum

2. หญิงอายุ 16 ปี พยายามฆ่าตัวตายโดยกรีดขูอมือตัวเองแต่ไม่

สำาเร็จ ตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลพบว่าแผลลึกถึง flexor

Carpi radialis, flexor digitorum superficialis จะทำาใหูหนูาที่ใด


เสียไป

A. extent ของนิ้ วชี้


B. flexion ของนิ้ วนางและนิ้ วกูอย
C. abduct และ adduct ของขูอมือ
D. opponent ของนิ้ วโปู งและนิ้ วอื่นๆ
E. เสีย sensory ของนิ้ วกูอยส่วนล่างๆ

3. ผู้ป่วยขับรถมอเตอร์ไซด์ชนกับรถสิบลูอ ไดูรับบาดเจ็บหลายแห่ง

ผิวหนัง กลูามเนื้ อ เสูนเลือด เสูนประสาทฉีก กระด้ก femur หัก


แพทย์ไดูรกั ษาโดยเย็บส่วนต่างๆจนเรียบรูอย เนื้ อเยื่อส่วน ใดที่จะ
ฟื้ นจากการบาดเจ็บโดยใชูเวลานานที่สุด

A. skin

B. muscle
C. vessel

D. nerve

E. bone

4. ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีอาการปวดหัวเข่ามา 2 ปี โดยอาการจะ


แย่ลงเมื่อมีการออกแรง หรือ เคลื่อนไหว แพทย์ผู้ใหูการ
รักษาไดูใหูผู้ป่วยรับประทานยา และออกกำาลังกายอยากทราบว่า
การออกกำาลังกายของผู้ป่วยรายนี้ ควรเพิ่มความแข็งแรงของ
กลูามเนื้ อมัดใดก่อน

A. hamstrings

B. quadriceps

C. gluteus maximus

D. biceps femoris

E. iliopsoas

5. หญิงอายุ 50 ปี ไม่สามารถพลิกขูอเทูาออกขูางนอก (eversion)

ไดู lesion คือ

A. gastrocnemius, soleus

B. plantaris, quadratus plantae


C. tibialis anterior, tibialis posterior

D. peronius longus, peroneus brevis

E. extension digitorum longus,flexion digitorum longus

6. เด็กชายอายุ 4 ปี ถ้กแม่ฉุดแขนขวาขึ้นรถเมล์ หัวไหล่ขวาหลุด ยก


แขนไม่ขึ้น การบาดเจ็บ ดังกล่าวเกิดจากเสูนประสาทใด
ไดูรับอันตราย

A. axillary nerve

B. median nerve

C. musculocutaneous nerve

D. radial nerve

E. ulnar nerve

7. หญิงอายุ 40 ปี ไดูรับการผ่าตัด total thyroidectomy หลังผ่าตัด


พบว่ามีเสียงแหบ อยาก ทราบว่าเสูนประสาทเสูนใดถ้กตัด
ระหว่างการผ่าตัด

A. cervical nerve

B. recurrent laryngeal nerve


C. pharyngeal nerve

D. thoracic nerve

E. thyroglossal nerve

8. มะเร็งที่มแ
ี ผลบนผิวหนังบริเวณอัณฑะขูางขวา จะมีการแพร่
กระจายไปยังต่อมนำ้าเหลือง กลุ่มใดมากที่สุด

A. superficial inguinal node

B. deep inguinal node

C. external iliac node

D. internal iliac node

E. lumbar node

9. การทดสอบการทำางานของกลูามเนื้ อมือโดยการคีบธนบัตรไวู
ระหว่างนิ้ วมือใหูอย่้ เป็ นการ ทดสอบกลูามเนื้ อโดยเสูน
ประสาทใด

A. ulnar nerve

B. deep branch of ulnar nerve

C. superficial branch of ulnar nerve


D. recurrent branch of median nerve

E. radial nerve

10. ผู้ป่วยอายุ 30 ปี ไดูรับบาดเจ็บบริเวณ gluteal area นั่งแลูวลุก


ขึ้นยืดตัวลำาบาก แต่เดินและ งอขาไดูปกติ อาการดังกล่าว
เกิดจากกลูามเนื้ อส่วนใด

A. iliopsoas

B. hamstrings

C. gluteus minimus

D. gluteus maximus

E. obturator internus

11. ผู้ชายลากกระสอบไปบนพื้นราบ แรงจากกระด้กขูอมือส่งผ่าน

ทาง carpal bone ไป radial bone แรงจากขูอศอกส่งผ่าน

ulnar bone ไป humeral bone แลูวโครงสรูางเป็ นตัวส่งแรงจาก

radial bone ไป ulnar bone

A. annular ligament

B. flexor retinaculum
C. bicipital aponeurosis

D. intermuscular septum

E. interosseous membrane

12. ทารกชายมี syndactyly มีความผิดปกติท่ีนิ้วชี้ นิ้ วกลาง นิ้ วนาง


ดูานซูาย มีความผิดปกติ
ของพัฒนาการแบบใด

A. apoptosis

B. fusion

C. proliferative

D. migration

E. differentiation

13. ถูา axillary nerve เสียจะชาบริเวณใด

A. medial side of forearm

B. lateral side of forearm

C. medial side of arm


D. lateral side of arm

E. all

Musculoskeletal System

Part Anatomy 2006

1. Lumbar punctureในหญิงอำยุ 20 ปี สำมำรถเจำะได้ในระดับ


ทีส
่ ูงทีส
่ ุดตรงกับ vertebra ระดับใด
A. L2
B. L3
C. L4
D. L5
E. L6

2. ชำยอำยุ 50 ปี พบแพทย์ด้วยอำกำรเจ็บสะโพกมำหลำยวัน
แพทย์วินิจฉัยว่ำเป็ น Posterior Translocation ของ femur
ลักษณะกำรเคลือ
่ นไหวตำมลำำดับในข้อใดทำำให้เกิดพยำธิสภำพ
ดังกล่ำว
A. Flexion, medial rotation, adduction
B. Flexion, lateral rotation, adduction
C. Flexion, lateral rotation, abduction
D. Extension, lateral rotation, abduction
E. Extension, medial rotation, abduction
3. ชำยเล่นฟุตบอล แล้วรู้สึกเจ็บเข่ำซ้ำยขึน
้ มำทันที แพทย์ตรวจ
แล้วสงสัยว่ำน่ำจะมีกำรฉีกขำด บริเวณmedial collateral
ligament แพทย์ต้องตรวจพบอะไรจึงวินิจฉัยเช่นนี ้
A. เหยียดเข่ำไม่ได้
B. มี posterior dislocation ของ tibia
C. เหยียดเข่ำสุดแล้วเข่ำไม่ lock
D. passive abduction
E. มี lateral rotation ในท่ำ full extension
F. abduction ในท่ำ full extension
4. หญิงอายุ 40 ปี อาชีพแม่บูาน มีอาการชา ที่หนูานิ้ วที่นิ้วหัวแม่
มือ นิ้ วชี้ และนิ้ วกลางขูางขวา เป็ นมากเวลาหิ้วของหนัก เป็ นมา
ประมาณ 3-4 เดือนแลูว อยากทราบว่าพยาธิสภาพดังกล่าว

สัมพันธ์กับ nerve ใด

A. Ulnar nerve

B. Radial nerve

C. Axillary Nerve

D. Median nerve
E. Musculocutaneous nerve

5. กำรเคลือ
่ นของ hip joint แบบใดทีท
่ ำำให้มี posterior
dislocation
A. Flexion + medial rotation + adduction
B. Flexion + lateral rotation + adduction
C. Flexion + medial rotation + abduction
D. Extension + lateral rotation + abduction
E. Extension + medial rotation + abduction
6. ผู้ป่วยชำยผ่ำตัดต่อมไทรอยด์มีปัญหำเสียงแหบเกิดจำกอะไร
A. tense vocal cord
B. relax vocal cord
C. adduct vocal cord
D. abduct vocal cord
E. close rami glostidis
7. หญิงอำยุ 35 ปี หลังผ่ำตัดต่อมไทรอยด์ มีอำกำรชำรอบปำก
กล้ำมเนือ
้ กระตุก carpo-pedal spasm อำกำรเหล่ำนีเ้ กิด
จำกตัดโดนอวัยวะใด
A. larynx
B. laryngeal nerve
C. thyroid gland
D. thymus
E. parathyroid gland

8. ถูกตีที ่ bulb of penis แขนงของ nerve ใดได้รับบำดเจ็บ


A. Pudendal
B. Ilioinguinal
C. Genitofemoral
9. เรียงลำำดับ epidermis layer 5 ชัน
้ จำก บนลงล่ำง
10. Epidermis แยกจำก dermis แสดงว่ำ cell junction ใดเสีย
A. zona occludens
B. zona adherens
C. desmosome
D. gap junction
E. hemidesmosome

11. เด็กมีตุ่มพุพอง(Blister) เป็ นควำมผิดปกติของ junction ใด


A. Desmosome
B. Tight junction
C. Gap junction
D. Zona adheren
E. Zona occluta
12. ฝ่ ำมือและฝ่ ำเท้ำมีโครงสร้ำงใดทีผ
่ ิวหน้ำไม่มี
A. Sweat gland
B. Epidermal ridge
C. Stratum lucidum
D. Sebaceous gland
E. Stratum corneum
13. Unilateral cleft lib เกิดจำกอะไร
A. medial nasal and maxillar
B. median nasal and median nasal
C. maxillar and mandibular
D. median nasal and lateral nasal
E. lateral nasal and maxillar

Musculoskeletal System

Part Anatomy 2007

1. ชายอายุ 20 ปี ปวดที่ขูอสะโพก แพทย์พบว่าเป็ น posterior

dislocation จงบอกว่ามีการ เคลื่อนไหวอย่างใดที่ hip joint จึง


ทำาใหูเกิดอาการขึ้น

A. flex, medial rotate, adduct

B. flex, medial rotate, adduct


C. flex, lateral rotate, abduct

D. extend, lateral rotate, abduct

E. extend, medial rotate, abduct

2. บริเวณที่ใชูเป็ นตำาแหน่ งทำา Bone Marrow biopsy ในผู้ใหญ่ อย่้ท่ี


ใด

A. Tibial

B. Humerus

C. Radius

D. Femur

E. Iliac spine

3. เด็ก 10 ขวบ ลูมกระด้ก humorus หัก ส่งผลใหูเหยียดขูอมือกับ


นิ้ วมือไม่ไดู มีสภาวะแทรกซูอนที่ใด

A. median nerve

B. radial nerve

C. Ulnar nerve
D. medial cord of branchial plexus

E. lateral cord of branchial plexus

4. ชายอายุ 35 ปี มีอาการอ่อนแรงที่แขนขวา ตรวจร่างกายพบ

spasticity และ hyperreflexia ของขาขวา แต่มี fasciculation และ

hyporeflexia ของแขนขวา อยากทราบว่าอาการทางคลินิกดังกล่าว


เกิดจากพยาธิสภาพที่บริเวณใด

A. Peripheral nerve

B. Ventral root

C. Spinal cord

D. Brain stem

E. Alpha motor neuron

5. เด็กมีผิวกายซีด สีผมจาง ขนอ่อนเป็ นสีขาว ตาดำา เป็ นสีแดง มี


พ่อและแม่ปกติ น่ าจะเกิดจากความผิดปกติของอะไร

A. ectoderm

B. mesoderm

C. endoderm
D. neural crest

E . neural tube

6. ชายอายุ 15 ปี มีกลิ่นตัวทำาใหูขาดความมั่นใจปั ญหาดังกล่าวเกิด


จากโครงสรูางใดของ ผิวหนัง

A. epidermis

B. hair follicle

C. apocrine gland

D. sebaceous gland

E. arrector pilli muscle

7. ปวดชาตามปลายนิ้ ว เมื่อโดนอากาศเย็น อากาศอุ่นแลูวดีขึ้น


อยากทราบว่าอาการแสดงนี้ สัมพันธ์กับเสูนเลือดในขูอใด

A. Large artery

B. Medium artery

C. Small artery

D. Capillary
E. Venule

คำาอธิบายข้อสอบกายวิภาคศาสตร์(Anatomy)

Thoracic Organs System

Part Anatomy 2005

1.เฉลย E. 5th intercostals space left at mid clavicular line

อธิบำย
2.เฉลย A. หนังตาตก

อธิบาย Superior cervical ganglion ซึ่งเป็ น sympathetic

ganglion อย่้ท่ีคอ ซึ่งถูามี Lesion จะทำาใหูเกิดโรค Horner

syndrome ซึ่งมีอาการดังนี้
1) miosis : ท่านตาหด เนื่ องจาก dilator pupilae muscle
เกิดการอ่อนแรง
2) ptosis : หนังตาตก
3) anhydrosis : vasodilation และไม่มีเหงื่อที่ใบหนูาและ
คอ
Thoracic Organs System

Part Anatomy 2006

1. เฉลย B. axillary

อธิบาย เนื่ องจากต่อมนำ้าเหลืองที่อย่้บริเวณเตูานมจะเทนำ้า


เหลืองต่อไปยังต่อมนำ้าเหลืองที่อย่้บริเวณรักแรู ซึ่งเรียกต่อมนำ้า
เหลืองรักแรูว่า Axillary lymph node

2.เฉลย D. respiratory bronchiole


อธิบำย respiratory bronchiole เป็ น Lower respiratory tract
ทีเ่ ป็ นส่วน Respiratory portion (มีกำรแลกเปลีย
่ นก๊ำซ) ทำำให้
หอบเหนือ
่ ย
3.เฉลย C. Pleura
อธิบาย เพราะมีส่วนแขนงปลายของ Nerve ที่รับความเจ็บปวด
ไดู

4.เฉลย E. alveoli
อธิบาย เนื่ องจาก particle ของฝ่ ุนละอองหิน มีขนาดเล็กกว่า 5

ไมครอน ทำาใหูการกำาจัดโดย Mucociliary Escalator system กำาจัด


ออกไดูไม่ดี ประกอบกับอนุภาคขนาดเล็กแต่หนัก

5.เฉลย B. ด้ำนหน้ำ ICS 5


อธิบาย เแนวที่ลากจาก root of spine of scapula ลงดูานล่างและ
ดูานนอก ไปตาม

แนว rib แบ่ง left lung

ใชูแนวที่ลากจาก root of spine of scapula ลงดูานล่าง

และดูานนอก ไปตามแนว rib แบ่ง left lung ออกเป็ นดังนี้

1.บริเวณดูานบนและดูานหนูาของลำาตัวเป็ นตำาแหน่ งของ

upper lobe
2.บริเวณดูานล่างและดูานหลังของลำาตัว

เป็ นตำาแหน่ งของ lower lobe e

anterior view

Posterior view
6.เฉลย E. Stratified squamous

อธิบาย Stratified squamous เปลี่ยนมาจาก Peudostratified

Columnar ciliated with goblet cell

7.เฉลย E. Mitral valve และ Left ventricle

8.เฉลย A. brachial artery


(โจทย์แปลว่ำอะไรอ้ะ)
9.เฉลย Pharyngeal arch 4
10.เฉลย distal part of the right dorsal aorta

11.เฉลย D. 4
th
อธิบาย 4 aortic arch

-ขูางซูาย คงอย่้และพัฒนาไปเป็ นส่วนของ arch of aorta ที่

อย่้ระหว่าง left common carotid กับ left subclavian artery

-ขูางขวา พัฒนาเป็ นส่วนตูนของ right subclavian artery,


th
ใหูส่วนปลายเชื่อมต่อหลอดเลือด right dorsal artery กับ 7

intersegmental artery

-การคงอย่้ของ right dorsal artery จะทำาใหูเกิด dubble

aortic arch
Thoracic Organs System

Part Anatomy 2007

1เฉลยC. 9

อธิบาย จากฐานขูอม้ลระบุว่า ควรทำาตำ่ากว่า Rib 8 เพื่อใหู


ปลอดภัยต่อเนื้ อปอด

2.เฉลย A. Alveoli

3.เฉลย E. alveoli

Thoracic Organs System

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- คนไขูเป็ น pneumonia ที่ lobe ล่างซูาย จะใชู stethoscope ฟั งที่


ใด
แนวที่ลากจาก root of spine of scapula ลงดูานล่างและดูาน
นอก ไปตาม

แนว rib แบ่ง left lung

ใชูแนวที่ลากจาก root of spine of scapula ลงดูานล่าง

และดูานนอก ไปตามแนว rib แบ่ง left lung ออกเป็ นดังนี้

1.บริเวณดูานบนและดูานหนูาเป็ นตำาแหน่ งของ upper lobe


2.บริเวณดูานล่างและดูานหลังเป็ นตำาแหน่ งของ lower lobe

th
(Snell RS. Clinical anatomy by regions. 8 .2008:68-

72.)

Abdominal Organs System

Part Anatomy 2005

1.เฉลย A. portal vein

อธิบาย Chronic liver disease : liver cirrhosis สาเหตุสำาคัญ

เกิดจากพิษสุราเรื้อรัง ทำาใหูเกิด fibrosis และ nodule กระจาย


ทั่วตับ เป็ นผลใหูเลือดที่ไหลผ่านตับถ้กอุดกั้น เลือดในตับไหล
เวียนไม่สะดวกเกิด portal hypertension และตับทำางานลดลง

ตรวจร่างกายพบ palmar erythema ,spider nevi,

gynecomastia ,testicular atrophy, dilated suferficial

abdominal vein and ascites ภาวะแทรกซูอน เมื่อเกิด

portal hypertension เป็ นผลใหูหลอดเลือดดำา บริเวณ

หลอดอาหารและกระเพาะอาหารขยายตัวออก (Varices) และ

แตก (rupture) และเกิดภาวะตกเลือดในหลอดอาหารหรือ


กระเพาะอาหาร ทำาใหูผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระดำา(malena)

หรืออาเจียนเป็ นเลือด (hematemesis)

2.เฉลย phrenic nerve

อธิบาย น่ าจะเกิดจากการบาดเจ็บต่อกระบังลม (diaphragm)


ดูานขวา ซึ่งกระบังลมมี

phrenic nerve มาเลี้ยง Phrenic nerve มีตูนกำาเนิ ดจากเสูน

ประสาทไขสันหลังระดับ C3-

C5 เมื่อเกิด referred pain จะเกิดที่ไหล่ขวา

3.เฉลย B. apoptosis

อธิบาย การเจริญผิดปกติของ esophagus

1. esophageal atresia และ esophagotracheal fistula คือ


esophagus ส่วนบนอุดตัน ส่วนล่างมีทางติดต่อกับ trachea
เกิดเนื่ องจาก esophagotracheal septum เจริญอย่างไม่สมบ้รณ์
โดยเจริญมาทาง posterior มากเกินไป
2. esophageal stenosis lumen ของ esophagus จะตีบแคบ
ลง มักเกิดบริเวณปลายล่าง 1/3 ของ esophagus เกิดเนื่ องจาก
มีการ rcanalization ไม่สมบ้รณ์ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 8
Abdominal Organs System

Part Anatomy 2006

1.เฉลย E. SER
อธิบำย เพรำะมี enzyme P450 oxidase ซึง่ จะ hydrolyze
drug ให้ละลำยนำำ
้ ได้และขับออกทำงไต
2.เฉลย C. esophageal reflux
อธิบาย เนื่ องจากกระบังลมไม่ไดูเสริมแรง lower

esophageal (gastroesophageal)

sphincter ทำาใหูอาหารในกระเพาะอาหารมีโอกาสไหล

ยูอนเขูาส่้หลอดอาหารไดูมากขึ้น ภาวะนี้ เรียกว่า esophageal

reflux

3.เฉลย D. Gastric parietal cell


อธิบาย Peptic ulcer อาการที่พบบ่อย ไดูแก่ ปวดแสบ
บริเวณลิน
้ ปี่ จุกเสียด แน่ นทูอง
เรอ คลื่นไสูอาเจียน กรณีเป็ นแผลเปื่ อยกระเพาะอาหาร
(Gastric ulcer) อาการมักเป็ นมากขึ้นหลังรับประทานอาหาร

สาเหตุเกิดจากปั จจัยต่างๆที่ทำาใหู mucosal barrier เสียไป และ

parietal cell พบในบริเวณ fundus และ body ทำาหนูาที่สรูาง

HCl ซึ่งจะไปช่วยเปลี่ยน pepsinogen เป็ น pepsin โดย

pepsin จะทำาหนูาที่ช่วยย่อยอาหารโปรตีนใหูมีโมเลกุลเล็กลง

เมื่อ mucosal barrier เสียไป เป็ นผลใหูกรดมาทำาลางเยื่อบุกระ

เพาะอาหารไดูง่ายขึ้น จึงเกิด peptic ulcer ไดู

4.เฉลย B. Splenic vein


อธิบาย Gastric varices สาเหตุมาจาก Isolated splenic

vein thrombosis ทำาใหูเกิด

left sides portal hypertension คือมี venous

hypertension ในระบบ gastro – splenic โดยจะ gastric

varices เด่นชัดกว่า esophageal varices

5.เฉลย B. Splenic vein


อธิบาย isolated splenic vein thrombosis

6.เฉลย B. Middle colic artery


อธิบาย Descending colon มีหลอดเลือดที่มาเลี้ยงไดูแก่ left

colic artery (มาจาก

inferior mesenteric artery ) และ middle colic artery (มา

จาก superior mesenteric artery) ซึ่งหลอดเลือดทั้งสองมีการ

เชื่อมต่อกัน (anastomosis)

7.เฉลย D. Tracheoesophageal septum


อธิบาย Tracheoesophageal septum เป็ น membrane ที่มา

ดันกลาง forgut ทำาใหูแบ่ง

ท่อทางเดินเป็ น 2 ส่วน
-ventral :เจริญเป็ น respiratory primordium

-dorsal :เจริญเป็ นตัว forgut ส่วน esophagus

8.เฉลย A. real agenesis


อธิบาย amniotic fluid abnormalities

Oligohydramnios < 0.5 L of amniotic fluid; associated with

bilateral renal agenesis or posterior urethral valves(in males)

and resultant inability to excrete urine. Can give rise to

Potter’s syndrome.

Polyhydramnios > 1.5 – 2 L of amniotic fluid; associated

with esophageal duodenal atresia, causing inability to swallow

amniotic fluid, and with ancephaly.

Abdominal Organs System

Part Anatomy 2007

1.เฉลย E. external anal sphincter


อธิบายถูากลูามเนื้ อนี้ ขาด และอาจจะโดน oral canal ทำาใหู
เกิดการติดเชื้อในช่องทูองไดู
2.เฉลย C. pancreas

3.เฉลย D. Transversalis fascia

อธิบาย Anteolateral abdominal wall มี 8 ชั้น เรียงจากนอก


เขูาไปใน ดังนี้

1. skin
2. superficial fascia
3. external abdominal oblique
4. internal abdominal obique
5. tranversus abdominis
6. transversalis fascia
7.extraperitoneal fat

8.parietal peritoneum

4.เฉลย D. pluroperitoneal membrane

อธิบาย อาการตามโจทย์แสดงถึงอวัยวะภายในช่องทูอง
เลื่อนเขูามาอย่้ภายในช่องอก
แสดงว่าผนังกั้นช่องอกและทูองไม่สมบ้รณ์
โครงสรูางที่ก้ันช่องทูองและช่องอกคือ

-septum transversum กั้นครึ่งหนูา


-pleuroperitoneal membrane กั้นครึ่งหลัง โดยเป็ น

เนื้ อเยื่อ 2 ขูางทาง Posterolateral ที่เขูามาเชื่อต่อกับ septum

transversum เพื่อปิ ดช่องว่าง peritocardioperitonial canals

ระหว่างรอยเชื่อมต่อของ pleuroperitoneal membrane จะมีร้

เปิ ดใหอวัยวะผ่านเขูา-ออก ระหว่างช่องอก-ทูอง เนื้ อเยื่อนี้ มัก


พบการเชื่อมต่อไม่สมบ้รณ์ไดูบ่อย ทำาใหูเกิดอาการ
diaphragmatic hernia

5.เฉลย A. Urachal fistula

อธิบาย Keyword คือ นำ้าซึม เพราะฉะนั้นใหูนึกถึง

โครงสรูางที่ไม่ปิดสนิ ทที่เชื่อมต่อกับบริเวณสะดือซึ่งคือ urachal

fistula

Omphalocele เป็ นถุงลำาไสูท่ีออกมาตุงอย่้ใน

umbilical cord โดยมี amnion คลุม

Gastrichisis เป็ น loop ของลำาไสูท่ีออกมาโดยไม่มี

amnion คลุม โดยจะอย่้ lateral ต่อสะดือ

6.เฉลย C. 1/3 ของระยะทางจาก ASIS ไปสะดือ


อธิบาย บริเวณ 1/3 ดูานนอกจาก anterior

superior iliac spin (ASIS) ไปทางสะดือ

(Umbilicus) เรียกว่า McBurney’s point

7.เฉลย C. Zona fasciculata

อธิบาย อาการแสดงของผู้ป่วยสัมพันธ์กับความผิดปกติของการ
หลั่งฮอร์โมนในกลุ่ม glucocorticoid ซึ่งมี cortisol เป็ นฮอร์โมน

สำาคัญ keyword ที่ทำาใหูนึกถึงกลุ่มความผิดปกติในการทำางานของ

ต่อมหมวกไตชั้นนี้ คือ moon face, central obesity,

hyperpigmentation กลุ่มความผิดปกติท่ีพบในโจทย์บ่งบอกเรื่อง

Cushing syndrome

Abdominal Organs System

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

เฉลย ระวัง Ureter

Brain and Nervous System

Part Anatomy 2005

1.เฉลย C. right optic tract


อธิบาย A. left optic nerve = total blindness

B. optic chiasma = bitemporal hemianopia

C. right optic tract = left homonymous

hemianopia

D. left optic radiation = right homonymous

hemianopia

E. occipital lobe = homonymous hemianopia (ไม่

ระบุขวาหรือซูาย)

2.เฉลย D. suprascapular artery

อธิบาย Suprascapular artery เป็ นแขนงจาก thyrocervical


st
trunk ซึ่งแยกมาจาก 1 part

ของ subclavian artery Suprascapular artery มี

anastomosis กับ dosal scapular

และ subscapular artery ที่ดูานหลังของ scapula จัดเป็ น

collateral circulation ที่สำาคัญ


ในการนำาเลือดผ่านเขูาไปส่้ส่วนปลายต่อส่วนที่ทำา ligation

ของ axillary artery

3.เฉลย A. upper outer quadrant

อธิบาย Sciatic nerve เป็ นเสูนประสาทขนาดใหญ่ท่ีออกใตู

ต่อกลูามเนื้ อ piriformis ซึ่งอย่้

บริเวณ gluteal region บริเวณดังกล่าว มีเสูนประสาท


หลายเสูนที่มาเลี้ยงกลูามเนื้ อของ

gluteal region เช่น gluteus maximus เลี้ยงโดย

inferior gluteal nerve ดังนั้น ตำาแหน่ ง

ที่ปลอดภัยต่อเสูนประสาทที่พบบริเวณนี้ คือ superolateral

part of buttock หรือ upper

outer quadrant

4.เฉลย D. nerve artery vein ring

อธิบาย เรียงตามลักษณะตามกายวิภาคบริเวณ femoral

triangle จาก lateral ไป medial

ไดูดังนี้ N(nerve) A(artery) V(vein)


5.เฉลย D. deep peroneal nerve เลี้ยง Tibialis anterior

muscle

อธิบาย เพราะ deep peroneal nerve เลี้ยง Tibialis anterior

muscle

6.เฉลย A. basilar artery

อธิบาย ตาเอียงไปทางหางตา  lesion CN III

หนังตาซูายตก/ม่านตาซูายขยาย  lesion CN

III

กลูามเนื้ อหนูา ดูานล่างเป็ นอัมพาต  lesion

CN VII

เพิ่มเติม nucleus ของ CN VI,III,VII อย่้ท่ี

สมองส่วน pons โดยมี basilar artery มาเลี้ยงสมองส่วนนี้


7.เฉลย C.

อธิบาย

8.เฉลย C. corticospinal tract

อธิบาย Keyword ที่สำาคัญคือ แขนและขาทั้งสองขูางอ่อนแรง

ซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบ motor ที่ควบคุมการ


เคลื่อนไหวและกำาลังกลูามเนื้ อในส่วนของไขสันหลังพบวิถี
ประสาทการเคลื่อนไหวที่สำาคัญคือ Corticospinal tract ส่วน
ตัวเลือกอื่นๆ เป็ ฯเรื่องระบบการรับความรู้สึกของร่างกาย

9.เฉลยเป็ นไปไดูท้ังหมด

อธิบาย A. ptosis of right eyelid: เสีย CN III (Levator

palpebrae superioris m. )
B. loss of corneal reflex: corneal reflex (เขูา

V ออก) เสีย CN V หรือ CN VII

C. engorgement of the retinol vein Sinus นี้


รับเลือดดำาจากตาดูวย

D. constrictive pupils response: intact CN III

E. loss of all extraocular movement of right

eye: เสีย CN III


สรุป เป็ นไปไดูท้ังหมด

10.เฉลย C. right anterior cerebral artery

อธิบาย right anterior cerebral artery เป็ นเสูนเลือดที่เลี้ยงซีก


ดูานตรงขูาม

11.เฉลย C. neuromuscular junction

อธิบาย น่ าจะเป็ น myasthemia gravis ซึ่งเกิด antibody

ต่อ acetylcholine receptor ที่บริเวณ neuromuscular junction

12.เฉลย สรุป เป็ นไปไดูท้ังหมด

13.เฉลย D. CN V ปกติ Corneal reflex เขูา CN V ออก

CN VII
14.เฉลย B. vestibular nucleus

อธิบาย Nystagmus คือการที่ลก


้ ตากระตุก จากปกติเวลามอง
วัตถุ ล้กตาจะเคลื่อนตามวัตถุท่ีเคลื่อนไหว การเกิด
nystagmus คือล้กตากระตุกไปอีกดูานอย่างรวดเร็ว แลูวกลับ

มามองวัตถุเหมือนเดิม เป็ น involuntary movement

15.เฉลย D. umbilicus

อธิบาย โจทย์ขูอนี้ ตูองการทดสอบเรื่อง Dermatome ของ

ร่างกาย ซึ่งก็คือบริเวณของผิวหนังที่เลี้ยงโดยไขสันหลัง 1

ระดับ ในที่น้ี ไขสันหลังระดับ T10 ใหูเสูนประสาทเลี้ยงผิวหนัง


บริเวณสะดือ

Brain and Nervous System

Part Anatomy 2006

1.เฉลย A. Broca area


อธิบาย Motor area : อ่อนแรง

Angular gurus : language and cognition

Hippocampus : ความจำา
Wernicke area : ไม่เขูาใจภาษา

2.

3.เฉลย B. Basal ganglion


อธิบาย อาการสั่นขณะพัก (resting tremor) เป็ นความผิดก

ปกติท่ี substantia nigra ซึ่งจัดอย่้

ในกลุ่ม basal ganglion

4.เฉลย B. Midbrain
อธิบาย กลุ่มอาการ weber syndrome จะมีอาการ

1.ไม่ตอบสนองต่อแสง = light reflex ซึ่งควบคุมที่

midbrain

2.hyperreflexia = UMN lesion ที่cerebral preduncle

บริเวณ midbrain

5.เฉลย B. Neural Tube Defect

อธิบาย
6.เฉลย A. Hydrocephalus
อธิบาย Hydrocephalus

Obstruction

Blood clot , pus , tumor

fibrosis after meningial infection

Increase production

Tumor-producing ( choroid plexus papilloma )

Loss of brain tissue


post-infarction , brain atrophy
Brain and Nervous System

Part Anatomy 2007

1.เฉลย D. middle cerebral artery left

อธิบาย คำาอธิบายเดียวกับขูอ 63 keyword อย่้ท่ี Right

hemiparesis(อ่อนแรง) with motor

aphasia(พ้ดไม่ไดู)

2.เฉลย E. left middle cerebral artery

อธิบาย ผู้ป่วยมีอาการแขนขาอ่อนแรงขูางขวา แสดงว่ามี


ปั ญหาที่ corticospinal tract ซึ่งมี

การ cecussation ที่ระดับ medulla ดังนั้น

lesion ควรจะอย่้ท่ีขูางซูาย (left side)

Motor aphasia เกิด lesion ที่ Broca’s area เสีย

(อย่้ทางดูาน lateral side ของสมอง)

พิจารณาจาก choice คำาตอบน่ าจะเป็ น d หรือ e แต่

d เป็ นหลอดเลือดที่อย่้ทางดูาน
medial side ของ cerebral hemisphere ดังนั้น

คำาตอบควรจะเป็ น e

3.เฉลยC. hippocampus

4.เฉลย C. basal ganglia

อธิบาย Parkinson disease จะมีอาการ

-เดินเกร็ง (rigidity)

-หนูาไรูอารมณ์ (Mask face)

-ผิดปกติท่ี substantia nigra จัดอย่้ใน basal ganglia

5.เฉลย C. hippocampus

Brain and Nervous System

เฉลยคำาถามเพิ่มเติมที่ไม่มีตัวเลือกตอบ

1.เฉลย CN IV

2.เฉลย คอเอียงหรือ torticullis


อธิบายเกิดจากความผิดปกติของ sternocleidomastoid muscle

อาจไดูรับบาดเจ็บฉีกขาดหรือเสูนประสาท (CN XI) ที่มาเลี้ยง

muscle นี้ ไดูรับอันตราย

Musculoskeletal System

Part Anatomy 2005

1.เฉลย B. deep dermis

ชั้น Dermis เป็ นชั้นที่มีหลอดเลือด และเสูนประสาทอย่้เป็ นจำานวน


มาก

2.เฉลย B. flexion ของนิ้ วนางและนิ้ วกูอย

Flexor digitorum superficialis เกาะปลายที่ middle phalanges

ของนิ้ วทั้ง 5 นิ้ ว จึง

มีผลต่อ Finger flexion

3.เฉลย E. bone

ใชูเวลาประมาณ 2 ปี (แต่ขูอม้ลโจทย์ควรมากกว่านี้ เช่น Nerve

ขาดที่ branch

หรือว่าตัว Nerve เลย)


4.เฉลย B. quadriceps

อธิบาย เพราะมี Patellar ligament ที่บริเวณหัวเข่า จึงควรเพิ่ง


ความแข็งแรงก่อน

5.เฉลย D. peronius longus, peroneus brevis อย่้ lateral part

of leg

อธิบาย เพราะ peronius longus, peroneus brevis อย่้ lateral

part of leg

6.เเฉลย A. axillary nerve

Axillary nerve เป็ นเสูนประสาทที่ตูองวิ่งโอบ surgical neck of

humerus ไปเลี้ยงกลูามเนื้ อ deltoid และ teres minor การ

บาดเจ็บที่ทำาใหูหัวไหล่หลุด มักจะทำาใหู axillary nerve ถ้ก

overstretch

7.เฉลย B. recurrent laryngeal nerve

8.เฉลย A. Superficial inguinal lymph node

อธิบาย Superficial inguinal lymph node เป็ นต่อมนำ้าเหลืองที่รับ

นำ้าเหลืองจากผิวหนังบริเวณ Penis Scrotum และ Perianal


9.เฉลย B. deep branch of ulnar nerve

อธิบาย deep branch of ulnar nerve เลี้ยงกลูามเนื้ อ Interossei

ไดูแก่ Palmar interossei m. ที่ทำาหนูาที่หุบนิ้ วเขูาหากัน และ

Dorsal interossei m. ที่ทำาหนูาที่กางนิ้ ว

10.เฉลย D. gluteus maximus = major hip extension muscle

11.เฉลย E. interosseous membrane

อธิบาย Interosseous membrane เป็ นแผ่นเนื้ อเยื่อที่ยึด

กระด้ก ulna และ radial ไวูดูวยกัน

12.เฉลย A. apoptosis

13.เฉลย D. lateral side of arm

อธิบาย Axillary nerve จะสิ้นสุดโดยกลายเป็ น upper lateral

brachial cutaneous nerve ซึ่งรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณ

ครึ่งล่างของกลูามเนื้ อ deltoid (ดูานขูางของ arm)

Musculoskeletal System

Part Anatomy 2006


1.เฉลย A. L2
อธิบาย เนื่ องจากไขสันหลังไปสิ้นสุดที่ไขสันหลังระดับ L1

2.เฉลย B. Flexion, lateral rotation, adduction

อธิบาย ท่าเหล่านี้ ทำาใหู Head of femur หลุดออกจาก

acetabulum

3.เฉลยF. abduction ในท่ำ full extension


4.เฉลย D. Median nerve

อธิบาย เป็ นบริเวณที่รับความรู้สึกดูวย Median nerve แลูว


เวลาหิ้วของหนัก ขูอมือจะเหยียดและถ้กยืดจากนำ้าหนักของ
ทำาใหู median nerve ซึ่งอย่้ดูานหนูาของขูอมือถ้กยืดไปดูวยจึงมี
อาการมากขึ้น

5.เฉลย A. Flexion + medial rotation + adduction คือ ท่ำ


นัง่ ไขว้ห้ำงผู้หญิง
6.เฉลย C. adduct vocal cord
อธิบำย เนือ
่ งจำก Recurrent laryngeal nerve มำเลีย
้ ง
7.เฉลย E. parathyroid gland
2+
อธิบาย อาการกลูามเนื้ อกระตุก เกิดจากประมาณ Ca ลดลง
2+
ซึ่ง Ca สรูางจาก
Parathyroid gland โดย parathyroid จะฝั งตัวอย่้หลัง thyroid

gland การผ่าตัด thyroid

gland ก็อาจไปทำาอันตรายต่อ parathyroid gland ไดู

8.เฉลย A. Pudendal

9.เฉลย 1.Stratum corneum

2.Stratum lucidum

3. Stratum granulosum

4. Stratum sipinosum

5. Stratum basalae

10.เฉลย E. hemidesmosome

ขูอ A-D ยึดดูาน lateral ของ cell

11.เฉลย A. Desmosome
อธิบำย
12.เฉลย C. Stratum lucidum
อธิบาย ผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่ าเทูามี 5 ชั้น ดังนี้

1.Stratum corneum

2.Stratum lucidum

3. Stratum granulosum

4. Stratum sipinosum

5. Stratum basalae
ส่วนผิวหนังที่อ่ ืนๆ มี 4 ชั้น โดยชั้นที่ไม่พบ คือ Stratum

lucidum

13.เฉลย A. medial nasal and maxillar

อธิบาย Medial nasal prominence เจริญไปเป็ น สันจม้ก, ริม

ฝี ปากบนส่วน philtrum

(Median portion)

Lateral nasal prominence เจริญไปเป็ น ส่วนประกอบสอง


ขูางของจม้ก

Maxillary prominence เจริญไปเป็ น แกูม 2 ขูาง และริม

ฝี ปากบนส่วน lateral

Portion

Mandibular prominence เจริญไปเป็ น คาง, ริมฝี ปากล่าง

เพราะฉะนั้น ริมฝี ปากบน จึงเกิดจาก Medial nasal

prominence และ maxillary

Prominence

Musculoskeletal System
Part Anatomy 2007

1.เฉลย A. flex, medial rotate, adduct

2.เฉลย E. Iliac spine

3.เฉลย B. radial nerve

อธิบาย Radial nerve เป็ นเสูนประสาทที่ว่ิงผ่าน radial groove


การบาดเจ็บที่กระด้ก

humorus หัก อาจทำาใหูเกิดอันตรายต่อ radial nerve ไดู และ


จากอาการที่เหยียดขูอมือกับ

นิ้ วมือไม่ไดู ก็เป็ น action ซึ่งเกิดจากการทำางานของ extensor

muscle ซึ่งเลี้ยงดูวย radial

nerve

4.เฉลย E. Alpha motor neuron

อธิบาย Alpha motor neuron เป็ น lower motor neuron อย่้ใน

brain stem และ spinal

cord ที่ก่อใหูเกิดอาการ fasciculation และ hyporeflexia


ส่วนอาการ Hyperreflexion เกิดจากพยาธิสภาพที่ upper

motor neuron

Fasciculation และ spasticity เกิดจากความผิดปกติท่ี motor

neuron

สรุป แขนขวา เกิดจากความผิดปกติท่ี UMN

ขาขวา เกิดจากความผิดปกติท่ี LMN

แต่อาการทางคลินิกที่แสดงเป็ นที่อ่อนแรงแขนขวา จึงตอบขูอ


E

5.เฉลย D. neural crest

อธิบาย อาการดังกล่าวแสดงถึงความผิดปกติของเซลล์เม็ดสี
(melanocyte) ซึ่งเป็ นเซลล์ท่fี orm มาจาก neural crest cell

6.เฉลย C. apocrine gland

อธิบาย Apocrine gland เป็ นต่อมเหงื่อชนิ ดหนึ่ ง ซึ่งกลิ่นตัวเกิด


จากร่างกายมีเหงื่อมากไป

7.เฉลย D. Capillary

อธิบาย หลอดเลือดที่อย่้ตามปลายมือปลายเทูาเป็ นหลอดเลือด


ฝอย
ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขัน
้ ตอนที่ 1
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ ืนฐาน ปี 2552 รวบรวม
โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สาขากายวิภาคศาสตร์ (เฉลยพร้อมคำาอธิบาย โดย รศ.เกล็ด

แก้ว ด่านวิวัฒน์)

2. ทารก 1 ปี เมื่อทดสอบ Barbinski’s reflex พบว่า dorsiflexion


เกิดจากอะไร
ตอบ Frontal cortex เนื่ องจากทดสอบ Barbinski’s reflex
พบว่า dorsiflexion แสดงว่ามีพยาธิ-
สภาพของ upper motor neuron โดย frontal lobe ทำาหน้าที่
่ วกับ motor และจัดเป็ น upper
เกีย
motor neuron
4. เบูาตาซูายไดูรับอุบัติเหตุแลูวมี vertical diplopia มองลงล่างและ

มองเขูาขูางในไม่ไดู nerve ที่


เสียคืออะไร
Left trochear nerve โดยทำาหน้าทีม
่ องลงล่างและมองเข้า
ข้างใน
9. การทำา bone marrow biopsy ในผู้ใหญ่ท่ีตำาแหน่ งใด
น่าจะเป็ น hip bone (iliac crest) ตามข้อมูลต่อไปนี้
(sternum ใช้ทำา aspiration)

The types of biopsy

There are two main types of bone marrow test – a bone marrow aspiration and a
bone marrow trephine biopsy. Aspiration means the doctor sucks some bone
marrow cells up into a syringe. A bone marrow trephine means that the doctor
removes a 1 or 2cm core of bone marrow in one piece.
You may have both of these tests done at the same time. They give some of
the same information to the doctor, but there are differences. The bone marrow
biopsy shows the doctor the structure of the bone marrow inside the bone,
whereas the aspiration takes just the bone marrow cells.

Having the test


Either test only takes a few minutes and you can have them done as an
outpatient. The doctor usually takes the bone marrow sample from your hip
bone. You can have a bone marrow aspiration from your breast bone (sternum)
but not a bone marrow biopsy.

First you have a local anaesthetic injection into the skin over the biopsy site –
usually your hip bone – to numb it. When this has worked, the doctor puts the
needle in through the skin, into the hip bone or sternum

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?
page=3948

10. ผู้ป่วยเป็ น carpal tunnel syndrome ต่อมามีอาการชาที่ขูอมือ


เกิดจากเสูนประสาทใด
Palmar branch of median nerve เนื่ องจากเส้นประสาท
นี้ ผ่านทีบ
่ ริเวณด้านหน้าของข้อมือ
16. คลำาพบกูอนที่ดูานซูายโต ผู้ป่วยมีประวัติ thalassemia ถามว่า
ตำาแหน่ งดังกล่าว เกิดจากเนื้ อ
เยี่อใด
Spleen ซึง
่ ประกอบด้วย white pulp และ red pulp
อวัยวะนี้ ทำาหน้าทีส
่ ร้างเลือดในระยะ
ทารกในครรภ์ แต่ถ้ามีการสร้างเลือดผิดปกติ เช่น
thalassemia อวัยวะนี้ จะสร้างเลือด จึง
ทำาให้มีขนาดใหญ่ข้ึนและสามารถคลำาได้
24.1/3 shaft of humerus bone หัก ถามว่า จะพบความผิดปกติ
ที่ไหน
Extension wrist (น่าจะเป็ น 1/2 shaft of humerus bone
หัก) เพราะ radial nerve เสีย

27. การผ่าตัดเชื่อมเสูนประสาทเมื่อมีการฉีกขาด แลูวกลับมาเป็ น


ปรกติหลังผ่าตัดเกิดจาก
คุณสมบัติของขูอใด
Schwann cell เพราะเป็ นส่วนที่นำาทิศทางการงอกใหม่
ของเส้นประสาททีถ ่ ูกทำาลาย
28. ผู้ป่วยปวดแขนขวาเมื่อเริ่มกางแขน เพราะใชูงานยกของไวูบนที่
ส้งบ่อยๆ ถามว่า พบความ
ผิดปกติท่ีไหน
Supraspinatus tendon เพราะเป็ นกล้ามเนื้ อที่ใช้เริม
่ ยก
แขน
29. ช่างทาสีทา เพดาน มีอาการชาที่แขนขวา ตรวจร่างกายพบว่า
ปลายแขนขวาเย็น ถามว่า มี
ความผิดปกติท่ีไหน
น่าจะเป็ นตรงจุดข้อศอก เนื่ องจากมี ulnar nerve ซึง
่ รับ
่ ลายแขนด้านกระดูก ulna
ความรู้สึกทีป
33. ผู้ป่วยปวดบริเวณฝ่ ามือ หลังจากผ่าตัด แกูภาวะ carpal turnel
syndrome ถามว่า การผ่าตัด
ไปโดน nerve อะไร
น่าจะเป็ น palmar cutaneous branch of median nerve
เนื่ องจากมีตำาแหน่งอยู่
superficial ต่อ flexor retinaculum ซึง
่ เป็ นแนวทีใ
่ ช้
ผ่าตัดบริเวณข้อมือ
34. ผู้ป่วยมีอาการชาที่หลังมือ บริเวณระหว่างนิ้ วโปู งกับนิ้ วชี้ ถามว่า
กลูามเนื้ อใดจะพบความผิดปกติ
น่าจะเป็ นกล้ามเนื้ อ abductor pollicis longus ทีเ่ ลี้ยงโดย
radial nerve เพราะเส้นประสาทนี้
รับความรู้สึกทีห
่ ลังมือ บริเวณระหว่างนิ้ วโป้ งกับนิ้ วชี้
adductor pollicis ไม่ถูกเพราะเลี้ยงโดย ulnar nerve
abductor pollicis brevis ไม่ถูกเพราะเลี้ยงโดย median nerve
สาขากายวิภาคศาสตร์ (เฉลยพร้อมคำาอธิบาย โดย ผศ.ดร.ชิ
นวัฒน์ ธาราทรัพย์)
๓. หญิง 15 ปี มีประจำาเดือนทุกๆ 28 วัน ระยะ 4 วัน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรกับผนังมดล้ก
A. Apoptosis
B. Hydrolysis
C. Proteolysis
D. Aplasia
E. Necrosis
คำาตอบน่าจะเป็ นข้อ E ระยะ 4 วันจะอยู่ในช่วงท้ายของ

secretory phase ทีเ่ รียกว่า ischemic phase

๖. สิ่งใดที่กระตูุนการเจริญของ gonad เป็ น testis


A. Y chromosome
B. Sertoli cell
C. Leydig cell
D. Paramesonephric duct
E. Mesonephric duct
คำำตอบน่ ำจะเป็ นข้อ A เนื่ องจำกมีอิทธิพลจำก H-Y antigen

๑๑. ทารกเพศชายอายุ 2 เดือน ตรวจไม่พบ testis ใน scrotum และ


inguinal canal ขูางขวา อวัยวะเพศอื่นๆ ตรวจไม่พบความผิดปกติ
ตำาแหน่ งใดที่สามารถพบ testis ไดูบ่อยที่สุด
A. Iliac fossa
B. Pelvic cavity
C. Spermatic cord
D. Abdominal cavity
E. Processus vaginalis
คำำตอบน่ ำจะเป็ นข้อ B

สาขากายวิภาคศาสตร์ (เฉลยพร้อมคำาอธิบาย โดย


ผศ.นพ.ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์)

๑๓. หญิงตั้งครรภ์ มีน้ ำาครำ่ามากกว่าปกติ ล้กคลอดออกมา ด้ดนม


แลูวกลืนลงไปไม่ไดู น่ าจะเป็ นอะไร
A. Midgut volvulus

B. Esophageal atresia

C. Pyloric stenosis

D. Duodenal atresia

E. Annular pancreas

D. Duodenal atresia 

ลำำไส้เล็กส่วนต้นตัน (Duodenal atresia) เป็ นภำวะที ่ lumen

ของลำำไส้เล็กส่วนต้นตีบตัน
สำเหตุ ในระหว่ ำ งกำรเจริ ญ ของลำำ ไส้ เ ล็ ก ส่ ว นต้ น ไม่

เกิดกระบวนกำร recanalization ของ lumen มักจะพบภำวะนีท


้ ี่

บริเวณตำ่ำกว่ำรูเปิ ดของ common bile duct

อำกำรแสดง ในทำรกแรกคลอดภำยใน 2-3 ชัว


่ โมง มักมี

อำกำรอำเจียนมีน้ำำดีปน เนือ
่ งจำกตำำแหน่งทีม
่ ีกำรตีบตันมัก

อยู่ตำ่ำกว่ำรูเปิ ดของ common bile duct จึงมีกำรสะสมของนำ้ ำ

หรือนำ้ำนมในกระเพำะอำหำรและลำำไส้เล็กส่วนต้นส่วนทีอ
่ ยู่สูง

กว่ ำ รู เ ปิ ดของ common bile duct เป็ นผลให้ ก ระเพำะอำหำร

ขยำยใหญ่ ในมำรดำมั ก เกิ ด ภำวะ polyhydramnios เนื่ อ งจำก

ทำรกไม่ ส ำมำรถกลื น นำ้ ำครำ่ ำ (amniotic fluid) ผ่ ำ นเข้ ำ ไปใน

ลำำไส้เล็กได้ นำ้ำครำ่ำจึงสะสมอยู่ในถุงนำ้ำครำ่ำ (amniotic sac)

๑๘. หากผ่าตัดที่บริเวณ ถุงนำ้าดี แลูวเลือดออกไม่หยุดตูอง ใชูมือบีบ


ที่ตำาแหน่ งใดเพื่อหยุดเลือด
A. hepatoduodenal ligament
B. hepatogastric ligament

A. hepatoduodenal ligament 
Cystic artery is located in which of the following
peritoneal structures?
A.Falciform Ligament
B.Gastrocolic Ligament
C.Gastrohepatic Ligament
D.Hepatoduodenal Ligament 
E.Splenorenal Ligament
๑๙.ผู้ป่วยมีประวัติแผลในกระเพาะอาหาร บริเวณ duodenum หลัง
จากนั้นแผลฉีกขาด ถามว่าเสูนเลือดไหนแตก
A. left gastric a.
B. right gastric a.
C. esophageal a.
D. epigastric a.
E. gastroduodenal a.

E. gastroduodenal a. 
๒๐. เด็กมี diaphragmatic herniation ถามว่าตำาแหน่ งที่เกิดอย่้ท่ีไหน
(ขูอสอบเก่า เปลี่ยนโจทย์ )
A. anterior
B. posterior lateral
C. lateral
D. central

B. posterior lateral 
Congenital diaphragmatic hernia
เป็ นภำวะทีม
่ ีอวัยวะในช่องท้องเข้ำไปในช่องอก เกิดจำก

pleuroperitoneal membrane ไม่เจริญหรือไม่เจริญไปเชือ


่ มกับ

เนื้อเยือ
่ อืน
่ ของกระบังลม ตำำแหน่งทีพ
่ บบ่อยคือ ด้ำนซ้ำยเฉียง

ไปด้ำนหลังและด้ำนข้ำง (left posterolateral site) ภำวะนีม


้ ีผล

ต่อชีวิตของทำรกเนือ
่ งจำกอวัยวะในช่องท้องไปเบียดส่วนทีจ
่ ะ

เจริญไปเป็ นปอด ทำำให้เกิดภำวะ pulmonary hypoplasia ได้

๒๑. เด็กแรกเกิด ทานนมแลูวอาเจียน เกิดความผิดปกติท่ีตำาแหน่ งใด


( ขูอสอบเก่า )
A.pyloric stenosis
B.esophageal atresia
A.pyloric stenosis 

Congenital hypertrophic pyloric stenosis

เป็ นควำมผิ ด ปกติ ที เ่ กิ ด จำกชั้ น กล้ ำ มเนื้ อ บริ เ วณ pylorus

หนำตั ว ขึ้ น (pyloric muscle hypertrophy) ทำำ ให้ pyloric canal

ของกระเพำะอำหำรตีบแคบลง อำหำรผ่ำนเข้ำสู่ลำำไส้เล็กส่วน

ต้น
ไม่ได้ อำกำรทีพ
่ บได้บ่อยคือ อำเจียนเป็ นอำหำรหรือนมโดย

ไ ม่ มี นำ้ ำ ดี ป น บ ำ ง ค รั้ ง อ ำ เ จี ย น พุ่ ง อ ย่ ำ ง รุ น แ ร ง (projectile

vomiting)

Duodenal atresia
เป็นการตีบตันของลำาไส้เล็กส่วนต้นตำ่ากว่ารูเปิดของท่อ
นำ้าดี ทำาให้ส่วนประกอบของอาเจียนมีน้ ำ าดีผสมด้วย และ
ทารกมักมีอาการอาเจียนพุ่ง

ิ เสียง stridor ถามว่า เสียงนี้ เกิดขึ้นที่ตำาแหน่ งของปอด


๒๕.ไดูยน
A.trachea
B.bronchus
C.bronchiole
D.alveoli
A.trachea 

๒๖. ผู้ป่วยหญิงเป็ น asthma มีเสียง wheezing ถามว่า เสียงนี้ เกิด


ที่ไหน
Rhonchi (Wheezing) คื อ เ สี ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ตี บ แ ค บ ข อ ง

bronchi หรือ bronchioles ได้ยินเสียงชัดสุดตอนหายใจออก


๓๐. ผู้ป่วยชาย ดื่มเหลูา บ่อย มีอาการปวดที่ทูองแลูวรูาวไปที่สะบัก
ถามว่า เกิดความผิดปกติท่ีอวัยวะอะไร ( ขูอสอบเก่า )
A. gallbladder

B. pancreas

A. gallbladder ตำาแหน่งทีเ่ กิด referred pain ของ gallbladder


คือสะบักขวา

สาขากายวิภาคศาสตร์ (เฉลยพร้อมคำาอธิบายโดย ผศ.ณัฏฐ


กัญญา สุวรรณลิขิต)
๑. ชายมีอาการชาที่ตาตุ่มดูานในและนิ้ วหัวแม่เทูา มีความผิดปกติท่ี
dermatome ใด
A. T12-L1
B. L1-L2
C. L2-L3
D. L4-L5 
E. L5-S1
๑๒. อายุ 40 ปี มีอาการปั สสาวะเล็ดตอนที่ไอหรือจาม มีบุตร 3 คน
และมีประวัติคลอดยากโครงสรูางใดทำาใหูเกิดความผิดปกติดังกล่าว
A. Detrusor muscle
B. Bladder trigone
C. Levator ani + pelvic fascia (Cilinically oriented anatomy
ed. 4 p. 345) 
D. Pudendal nerve
E. Perineal fascia
๓๑. กระดกเทูาขวาไม่ไดู eversion ไม่ไดู เกิดความผิดปกติท่ี
ตำาแหน่ งไหน ( ขูอสอบเก่า ติว มธ อาจารย์ณฐ
ั กัญญา )
A. superial peroneal nerve
B. deep peroneal nerve
C. common peroneal nerve 
เฉลย C เนื่ องจากเส้นประสาทนี้ แบ่งเป็ น superficial และ

deep peroneal nerve ซึง


่ ถ้าเกิด injury ต่อ common peroneal

จะไม่สามารถ dorsiflex และ eversion ได้ แต่ถ้า injury ต่อ

superficial peroneal ทำาให้ไม่สามารถ eversion ได้ และถ้า

injury ต่อ deep peroneal ทำาให้ไม่สามารถ dorsiflex ได้

๓๒. ผู้ป่วย dorsiflexion foot ไม่ไดู เกิดจาก nerve ไหน ( ติว มธ


อาจารย์ ณัฐกัญญา )
A. deep peroneal nerve 
B. superial peroneal nerve
เฉลย A เหตุผลข้อ 31
๓๕. ผู้ป่วยเป็ นมะเร็งที่ มดล้ก ถามว่ามะเร็งจะแพร่กระจายไปที่ต่อม
นำ้าเหลืองที่ไหนเป็ นที่แรก

คำาอธิบาย fundus ผ่านไปยัง lumbar lymph node บางส่วน

ผ่านไปที่ external iliac lymph node แต่ถ้าผ่านไปยัง

round ligament of uterus จะไปที่ superficial inguinal lymph

node

body ผ่านไปยัง external iliac lymph node

cervix ผ่านไปยัง internal iliac และ sacral lymph node

สาขากายวิภาคศาสตร์ (เฉลยโดย อ.สุมน ธิติโอฬาร)

๕. การใหู folate ในหญิงตั้งครรภ์มีผลสำาคัญใดใน Embryogenesis

A. Cell division

B. Gene mutation

C. DNA methylation

D. Histone acetylation

E. Neural tube folding 

๘. Sympathetic trunk พัฒนามาจากอะไร


A. Ectodermal cell

B. Mesodermal cell

C. Endodermal cell

D. Neuroectodermal cell

E. Neural crest cell 

๑๕. พบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติท่ีหัวใจ เกิดจากเนื้ อเยื่อใด


A.ectoderm
B.splanchnic mesoderm 
C.endoderm
D.neurocrest
๑๗.greater splanchnic nerve เกิดจากเนื้ อเยื่อใด
เฉลย neural crest 
สรีรวิทยา (Physiology)
Part Physiology 2005

1. นายสมชายกับนายวิชัยมี respiratory rate 12/min มี tidal

volume 500 cc แต่นายสมชายมี PaCO2 45 mmHg ขูอใดน่ าจะ

เป็ นสาเหตุท่ีทำาใหูท้ังสองคนมี PaCO2 ต่างกัน

A. cardiac output

B. lung compliance

C. dead space ventilation

D. functional residual capacity

E. FEV1
2. หญิงอายุ 36 ปี มี hypertension และ hypokalemia แพทย์สงสัย

ว่าผู้ป่วยน่ าจะเป็ น aldersteronism นอกจาก serum aldersterone


แลูวควรตรวจหาสิ่งใดเพิ่มเติม

A. serum rennin

B. serum ACTH

C. serum prolactin

D. serum cortisol

E. urine Na

3. ชายอายุ 25 ปี HIV positive มี CD4+ count = 250 ml ไดูรับ

ยา protinase inhibitor และ nucleoside polymerase inhibitor

จากนั้นพบว่า Hb ลดลงจาก 12.8 เหลือ 8.2 g/dl anemia ที่เกิด


ขึ้นจากอะไร

A. ขาด folate

B. ขาดเหล็ก

C. มี antibody ต่อ RBC

D. มีการสรูาง RBC นูอยลง


E. RBC บางแตกง่าย

4.ผู้ป่วยหญิง อาเจียน ทูองเสีย ตรวจร่างกายด้แหูง poor skin turgor

Na 131 mEq/l (ปกติ 135-145 ) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย


เป็ นไปตามขูอใด

A. increased ADH

B. increased atrial natriuretic peptide

C. increased aldersterone

D. increased effective circulatory volume

E. ruine osmolarety < serum osmolarity

5. เด็กชายอายุ 1 ปี เป็ นโรค rickets ตรวจเลือดพบ Ca และ P ตำ่า

แต่พบว่า 1,25 ( OH )2D3. alkaline phosphatase และ parathyroid

hormone ส้งขึ้นสาเหตุของ rickets เกิดจากความผิดปกติใด

A. vitamin D intake

B. vitamin D absorption

C. activation of vitamin D
D. target cell receptor

E. catabolism of vitamin metabolite

6. นักกีฬาหญิงอายุ 18 ปี อ่อนเพลีย เหนื่ อยง่าย ไม่มแ


ี รง ตรวจ
ร่างกายปกติ ผลจากหูองปฏิบัติการไดูดังนี้

Serum: Na 140 mEg/l K 2.1 mEg/l

Cl 85 mEg/l HCO3 35 mEg/l

Urine: Na 40 mEg/l K 140 mEg/l

A. ไดูยาขับปั สสาวะ
B. ไดู anabolic steroid
C. aldosterone deficiency
D. diabetic ketoacidosis
E. anxiety with hyperventilation
7. การดื่ม alcohol ในระดับปานกลาง ช่วยปู องกันการเกิด

coronary artery disease การปู องกันอธิบายจาก

A. เพิ่ม HDL

B. ลด LDL

C. ลด triglyceride
D. เพิ่มการหลั่ง thromboxane B2 จาก platelet

E. ปริมาณ contractile protein ใน coronary artery เพิ่มขึ้น

8. ระหว่างตั้งครรภ์จะไม่มีการหลั่งนำ้านมเนื่ องจากมีการยับยั้งการ

หลั่ง prolactin โดยการเพิ่มการทำางานของ hormone ชนิ ดใด

A. insulin และ cortisol

B. thyroxine และ dopamine

C. estrogen และ progesterone

D. growth hormone และ oxytocin

E. HCG และ prostaglandin

9. ผู้ป่วยอายุ 10 ปี มีแผลไฟไหมูอย่างรุนแรง หลังจากแผล burn 2

วัน สาเหตุสำาคัญที่ทำาใหูเกิด nitrogen loss คือ

A. insulin

B. cortisol

C. thyroxine

D. erythropoietin
E. parathyroid hormone

10. ในการวัด cardiac output ตามวิธีของ Fick ใชูค่า O2 tension

แต่ปริมาณ O2 tension ในเสูนเลือดแปรผันตามแต่ละอวัยวะของ

ร่างกาย ดังนั้นจึงควรวัด venous blood จากที่ใด

A. jugular

B. saphenous vein

C. foramen ovale

D. pulmonary artery

E. pulmonary vein

11. โปรตีนใดในเม็ดเลือดแดงที่ทำาใหูผนังเซลล์ทนต่อแรงกดดันเมื่อ
เม็ดเลือดแดงตูองผ่านหลอดเลือดเล็ก

A. ankyrin

B. myosin

C. tubulin

D. integrin
E. spectrin

12. ในทารกและมารดาตั้งครรภ์ท่ีปกติ ค่าใดในเลือดที่ลก


้ มีนอ
ู ย
กว่าแม่

A. O2 affinity

B. O2 capacity

C. hematocrit

D. Pa O2

E. viscosity

13. ความสัมพันธ์ระหว่าง initial velocity (V) กับ substrate ตาม

Micalis’Menten kinetic เมื่อลดปริมาณ enzyme ลงครึ่งหนึ่ งจะไดู

กราฟดังขูอใด (ขูอนี้ มี 4 ตัวเลือก)


A. เสูนที่1
B. เสูนที่ 2
C. เสูนที่ 3
D. เสูนที่ control
14. ชายอายุ 70 ปี ไดูรับ NaCl 200 mEq 4 รวมกับ

mineralocorticoid 4 วันโดยรับประทานอาหารและนำ้าตามปกติ

ตรวจ urine NaCl แต่ละวันไดูดังนี้

Day 1 30 mEq

Day 2 90 mEq

Day 3 180 mEq

Day 4 200 mEq

ถูา NaCl 1 l หนัก 1kg มี NaCl 150 mEq เมื่อสิ้นวันที่ 4 ผู้ป่วย


จะหนักเท่าไร

A. 66 kg
B. 68 kg
C. 70 kg
D. 72 kg
E. 74 kg
15. ใส่ cardiac catheter พบความดันแกว่งโดยค่าตำ่าสุดคือ 14

mmHg และค่าส้งสุดคือ 26 mmHg เมื่อนำาเลือดมาจากปลายสาย

มาตรวจไดู O2 saturation 55% ปลายสายอย่้ท่ีใด

A. left atrium

B. right atrium

C. foramen ovale

D. ductus artheriosus

E. pulmonary artery

16. เด็กหญิงอายุ 4 ปี รับประทานอาหารไม่ไดูมา 2 วันเนื่ องจาก

ทางเดินอาหารผิดปกติ แหล่งพลังงานสำาคัญใดที่ถ้ก oxidized


โดยกลูามเนื้ อลาย

A. serum glucose

B. serum fatty acid


C. muscle glycogen

D. muscle triglyceride

E. muscle creatine phosphate

17. หญิงอายุ 35 ปี ใส่เฝื อกที่ขามา 6 สัปดาห์ แลูวผาถอดออก

gastrocnemius จะเป็ นอย่างไร

A. conversion of fast fiber

B. decreased fiber

C. decreased myofibril

D. increased satellite cell

E. increased mitochondrial content

18. หญิงอายุ 30 ปี อุจจาระร่วงรุนแรง รูส


้ ึกวิงเวียนศีรษะขณะลุก

ขึ้นยืน ตรวจร่างกายพบ BP ท่านอน 112/76 mmHg PR

88/min BP ท่ายืน 80/60 mmHg PR 120/min ควรใหูสายใดทาง


หลอดเลือดดำาในผู้ป่วยรายนี้ มากที่สุด

A. dopamine
B. isotonic saline

C. colloid solution

D. 5% dextrose in water

E. fresh frozen plasma

19. ชายอายุ 40 ปี ดื่มสุรามาตลอด 20 ปี เพื่อนนำามาส่งโรง


พยาบาลดูวยเรื่องปลุกไม่ต่ ืน รับประทานอาหารแลูวไม่ดีขึ้นตรวจ
ร่างกายพบมี ผอม, ซึม , severely restricted horizontal eye

movement and ataxia ของกลูามเนื้ อแขนทั้ง 2 ขูาง เกิดจาก

การขาด vitamin ตัวใด

A. folate

B. retinol

C. thiamine

D. pyridoxine

E. cyanocobalamine

20. ผู้ป่วยอายุ 50 ปี ติดสุรา จำาเหตุการณ์ในปั จจุบันไม่ไดูจำาวันไม่


ไดู จำาไม่ไดูว่ารับประทาน อาหารเชูาแลูว มาพบแพทย์คิดว่า
แพทย์เป็ นคนรู้จัก และคุยอย่างสนิ ทสนมราวกับรู้จักกันมาหลายปี
แต่จำาอดีตไดูดี ยังจำาเพื่อนและญาติสนิ ทไดู ต่อมาเสียชีวิตดูวยโรค
กลูามเนื้ อหัวใจตาย เมื่อชันส้ตรศพ จะพบพยาธิสภาพที่ใด

A. amygdala

B. hippocampus

C. locus ceruleus

D. mammillary body

E. caudate nucleus

21. platelet- derived growth factor ทำาใหู cell แบ่งตัวโดยจับกับ

receptor โดยใชูอะไรทำาหนูาที่ signal transduction

A. จับกับ DNA

B. GTP-coupled G protein

C. เพิ่ม calcium ในเซลล์

D. เปิ ด ion channel

E. จับกับ thyroxine kinase

22. ร้ปดังต่อไปนี้ เป็ นขนาดของร้ม่านตาของผู้ป่วย


ขูอใดคือความผิดปกติท่ีเกิดในตาซูายผู้ป่วยรายนี้

A. α-adrenergic blockage

B. β-adrenergic blockage

C. muscarinic blockage

D. inhibition of acetyl cholinesterase

E. sympathetic denervation

23. หญิงอายุ 25 ปี ตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์ มีอาการคลื่นไสูอาเจียน


อ่อนเพลียมากจนหมดความรู้สก ึ ทางเพศ ทำาใหูสามีมีความกังวล
ว่าภรรยา จะกลับมามีความรู้สึกทางเพศอีกหรือไม่ ท่านจะใหู
แนะนำาต่อครอบครัวนี้ ว่าจะเริ่มกลับมามีความรู้สึกทางเพศอีกครั้ง
เมื่อใด

A. ไตรมาศที่ 2

B. ไตรมาศที่ 3

C. หลังคลอด 1 สัปดาห์

D. หลังคลอด 4 สัปดาห์

E. หลังคลอด 6 สัปดาห์
24. intracellular domain ของ insulin receptor มี enzyme

activity เป็ นอะไร

A. tyrosine kinase

B. adenylyl cyclase

C. phospholipase C

D. phosphodiesterase

E. phosphoprotien phosphatase

25. ผู้หญิง 30 ปี ไดูรับการฉีดยา ภายหลังจากฉีดยามีอาการผื่น

ลมพิษขึ้น วัด BP 90/60 mmHg ฟั งเสียงปอดไดู wheezing ทั่วๆ

ปอด ผู้ป่วยน่ าจะเกิด vasoactive effect จากกระบวนการใด

A. IgE จาก eosinophil และ neutrophil

B. IgA จาก mast cell และ basophil

C. IgE จาก mast cell และ basophil

D. IgA จาก eosinophil และ neutrophil


E. active T-lymphocyte จับกับเซลล์กลูามเนื้ อเรียบของหลอด
เลือด

26. ชายอายุ 35 ปี ถ้กง้เห่ากัด มีอาการหนังตาตก และหายใจ

ลำาบาก แพทย์ไดูใส่เครื่องช่วยหายใจและใหู antivenom

100ml จนอาการดีขึ้น อีก 2 สัปดาห์ต่อมามีไขู ปวดตามขูอต่อม

นำ้าเหลืองโต พบ RBC ในปั สสาวะ เกิดจากผลของกระบวนการ


ใด

A. hypersensitivity type I

B. hypersensitivity type II

C. hypersensitivity type III

D. hypersensitivity type IV

E. venum-antivenum reaction

27. ชายอายุ 20 ปี ถ้กแทงมา 20 นาที มีเลือดออก 100ml จะมี

immediate response เป็ นไปตามขูอใด

A. hematocrit ลดลง

B. heart rate เพิ่มขึ้น


C. vagal activity เพิ่มขึ้น

D. ADH เพิ่มขึ้น

E. plasma hydrostatic pressure เพิ่มขึ้น

28. จากกราฟ blood flow กับ mean arterial pressure (MAP)

ขูอใดแสดงถึง autoreguration ของ blood flow ไดูดี


29. ผู้ป่วยเป็ น severe atherosclerosis มา 10 ปี ภาวะในขูอใดถ้ก
ตูอง

Compliance pulse pressure

A. ลดลง แคบ

B. ลดลง กวูาง

C. ลดลง ไม่เพิ่ม

D. เพิ่มขึ้น แคบ

E. เพิ่มขึ้น กวูาง

30. หญิงอายุ 50 ปี ออกกำาลังกายแบบ aerobic เป็ นประจำาในช่วง


ตูนของการออกกำาลังกาย ร่างกายจะใชูพลังงานจากแหล่งใด

A. liver glucose

B. serum lactic acid

C. muscle protein

D. muscle glycogen

E. muscle phosphocreatine
31. ชายอายุ 30 ปี respiratory rate 20/min tidal volume 500 ml

มี anatomical dead space 200 ml ถูา respiratory rate

30/min tidal volume 350 ml มี anatomical dead space เท่า


เดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไร

A. PaCO2 เพิ่มขึ้น

B. PaCO2 ลดลง

C. PaCO2 เท่าเดิม

D. pH เพิ่มขึ้น

E. pH ลดลง

32. หญิงอายุ 30 ปี ครบกำาหนดคลอด มีอาการเจ็บทูองคลอดตรวจ


ร่างกายพบมดล้กบีบตัวเป็ นระยะๆฮอร์โมนใดน่ าจะเพิ่มมากที่สุด
ในภาวะนี้

A. oxytocin

B. prolactin

C. estrogen
D. progesterone

E. HCG

33. ชายอายุ 20 ปี ชอบมีเพศสัมพันธ์กับชายดูวยกันแต่ sex

physiology ปกติ เรียกภาวะนี้ ว่าอะไร

A. sexual ambiguity

B. sexual immaturity

C. sexual perversion

D. sexual dysfunction

E. sexual inadequacy

34. หญิงอายุ 25 ปี ตั้งครรภ์มา 32 สัปดาห์ อาการที่ตรวจพบขูอใด


ปกติ

A. ตะคริว

B. ปั สสาวะบ่อย

C. Hb 11

D. รักแรู หัวนมดำา
E. urine protein 2+

35. ผู้ป่วยหญิงอายุ 10 ปี บวมมากทั้งตัว แน่ นทูองมา 2 สัปดาห์


ตรวจร่างกายพบ

generalized edema, ascites positive ผลการตรวจ

ปั สสาวะไดูผลดังนี้ pH 6.0,

specific gravity 1.015, protein 4+, glucose –negative


ควรพบอะไรจากการตรวจ

urine sediment

A. RBC cast

B. broad cast

C. oval fat body

D. urate crystal

E. numerous WBC

36. หญิงอายุ 30 ปี ไดูยินลดลง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น chronicotitis

media ขูางขวา ตรวจ tuning folk ผลจะเป็ นอย่างไร

A. Rene test right –positive


B. Rene test right – negative

C. Rene test left – negative

D. Waber – no lateralization

E. Waber – lateralized to the left

37. เจาะ aterial blood gas ไดู pH 7.2 PaCO2 80 mmHg

Pa O2 50 mmHg เกิดจากอะไร

A. renal failure

B. metabolic acidosis

C. ventilatory failure

D. oxygenation failure

E. combine ventilatory and oxygenation failure

38. ชายอายุ 18 ปี ประสบอุบัติเหตุถ้กรถมอเตอร์ไซค์ชน บริเวณ


หนูาทูองดูานซูายมาโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยมีอาการกระสับ
กระส่าย PR 100/ min, BP 80/60 mmHg,abdominal

distention, decreased bowel sounds เกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วย


รายนี้
A. splenic rupture

B. stomach perfotation

C. colonic perforation

D. renal pelvis rupture

E. hepatic subcapsular hemorrhage

39. ตรวจปั สสาวะผู้ป่วยรายหนึ่ งพบ Specific gravity

1.035,Glucose negative, Protein negative สามารถแปลผลไดู


ตรงกับขูอใด

A. medullary blood flow เพิ่มขึ้น

B. urea availability ลดลง

C. ขับ solute – free water เพิ่มขึ้น

D. collecting tubule ไม่ตอบสนองต่อ ADH

E. NaCl reabsorption ที่ thick ascending limb เพิ่มขึ้น

40. ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี ประจำาเดือนหมดไปแลูว 1 ปี มีอาการ


รูอนว้บวาบ เหงื่อออกมาก นอนไม่หลับ เตูานมเล็กลง รูส
้ ึกช่อง
คลอดแหูงขึ้น ระดับ hormone ใดจะส้งขึ้น
A. inhibin

B. estradiol

C. FSH & LH

D. progesterone

E. androstenedione

41. หญิงอายุ 25 ปี ประจำาเดือนขาดมา 2 เดือน สงสัยว่าจะตั้ง


ครรภ์ ควรแนะนำาใหูตรวจการตั้งครรภ์โดยเก็บปั สสาวะอย่างไร

A. night urine specimen

B. random urine specimen

C. midstream urine specimen

D. first- voiding morning urine specimen

E. 24 hours urine specimen

42. หญิงอายุ 30 ปี ถ่ายอุจจาระเป็ นนำ้าปริมาณมากและหลายครั้ง

ตรวจร่างกายพบมี postural hypotension และ poor skin

turgor ท่านคิดว่าสารหรือการทำางานในขูอใดที่ลดลง
A. angiotensin II

B. ADH

C. ANP

D. aldosterone

E. sympathetic activity

43. QRS complex ตรงกับช่วงการทำางานใดของหัวใจ


A. atrial depolarization

B. atrial repolarization

C. SA node depolarization

D. Ventricular depolarization

E. Ventricular repolarezation

44. หญิงอายุ 40 ปี ตรวจสุขภาพ ผลการตรวจปั สสาวะพบ specific

gravity 1.015, sugar 2+ ,protein – negative ตรวจเลือดพบ

blood sugar 100 mg/dl ผู้ป่วยน่ าจะมีความผิดปกติท่ีโครงสรูาง


ใดของไต

A. afferent arteriole

B. glomerular basement membrane

C. proximal convoluted tubule

D. Henle’s loop

E. distal convoluted tubule


45. ในคนปกติถา HR เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า แต่มี SV ลดลงเหลือครึ่ง

หนึ่ งโดยที่ TPR ไม่เปลี่ยนแปลง ค่า MAP ( mean arterial

pressure ) จะเป็ นอย่างไร

A. เพิ่มขึ้น

B. ลดลง

C. ไม่เปลี่ยนแปลง

D. ลดลงในตอนแรก แต่เพิ่มขึ้นในตอนหลัง

E. เพิ่มขึ้นในตอนแรก แต่ลดลงในตอนหลัง

46. หญิงอายุ 25 ปี มีอาการห้ตึง ทำางานในโรงงานที่มีเสียงเกิน

100dB เป็ นเวลานานกว่า 5 ปี แลูว ผู้ป่วยรายนี้ น่าจะเสียการฟั ง


เสียงในช่วงความถี่ใด

A. ตำ่า

B. ปานกลาง

C. ส้ง
D. ปานกลาง + ส้ง

E. ทุกความถี่

47. ชายอายุ 60 ปี มีอาการเหนื่ อยหอบ ตรวจไม่พบความผิดปกติ


ใดๆควรไดูรับการตรวจใด
เพิ่มเติม

A. cardiac index

B. GFR

C. renal blood flow

D. fasting blood sugar

E. maximum O2 uptake

48. หลังอดอาหารผู้ป่วยไม่มีการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ขณะ

เคี้ยว และไม่มี receptive relaxation ของกระเพาะอาหารส่วน


ตูนขณะกลืน ขูอใดอธิบายความผิดปกติท่ีพบในผู้ป่วยรายนี้ ไดูดี
ที่สุด

A. ไม่มี parietal chief cell

B. ไม่มี antral G cell


C. มีการหลั่ง secretin เพิ่มขึ้น

D. มีการหลั่ง somatostatin เพิ่มขึ้น

E. กระเพาะอาหารไม่มี vagus nerve

49. ถูานำาเซลล์ชนิ ดเดียวกันไปแช่ในสารละลาย 2 ชนิ ด( x และ y )

แลูววัดปริมาตรของเซลล์ไดูผลดังกราฟ สารละลาย Y มีสมบัติ

อย่างไรเมื่อเทียบกับ X

A. isotonic

B. hypotonic

C. hypertonic

D. isosmotic
E. hyperosmotic

50. ผู้ป่วยมีวงจรการปรับอุณหภ้มิระหว่างวัน ( circadian varian )


เสียไปร่วมกับมีวงจรการหลับผิดปกติตรวจหาระดับการหลั่ง
melatonin ลดลงในตอนกลางคืน เมื่อทำา MRI จะพบ lesion ที่
สมองส่วนใด

A. accessory optic nucleus

B. supraoptic nucleus

C. suprachiasmatic nucleus

D. lateral preoptic nucleus

E. preoptic nucleus

51. ผู้ป่วย 35 ปี เสียเลือดมากจน shock มี BP 80/66

mmHg ชีพจรเบาเร็ว ร่างกายจะ compensate โดยอาศัยกลไกใด

A. vagal activation

B. sympathetic activation

C. rennin-angiotensin-aldosterone system

D. higer center ทำางานนูอยลง


52. เด็กอายุ 5 ขวบมารดาสังเกตว่า ตัวเตี้ย พาไปตรวจพบว่า

deleyed bone growth แพทย์จึงใหู recombinant growth

hormone ไปอีก 3 เดือนต่อมาเด็กรายนี้ จะตรวจพบอะไร

A. insulin-like growth factor ลดลง

B. activity ของ PO4 เพิ่มขึ้น

C. parathyroid hormone เพิ่มขึ้น

2+
D. ระดับ Ca

53. ผู้ป่วย หมดสติ ตรวจร่างกายพบว่ามี dehydration ผลตรวจ

ปั สสาวะไดู sp.gr. 1.030 .protein – negative, sugar – 4+,

ketone-positive, Na 148 mEq/l, Cl 92 mEq/l HCO3 5

mEq/l, blood sugar 560 mg/dl สาเหตุน่าจะเกิดจากขูอใด

A. ขาด ADH

B. ขาด insulin

C. Hyperthyroidism

D. Cortisol เพิ่มขึ้น
54. ผู้ป่วยหญิงอายุ 18 ปี ทำา cardiac catheterization ไดูผลดัง
ตารางตัวเลขในวงเล็บคือค่าปกติ

Blood pressure O2 saturation (%)

(mmHg)

Right atrium ส้งมาก 95 (75)

Right ventricle ส้งมาก 95 (75)

Pulmonary artery ส้งมาก 95 (75)

Left Atrium ตำ่า 90 (90)

Left ventricle ไม่เปลี่ยนแปลง 90 (90)

Aorta ไม่เปลี่ยนแปลง 90 (90)

น่ าจะเป็ นโรคใด

A. mitral stenosis

B. aorticstenosis

C. artrial septal defect

D. tricuspid insufficiency
E. patent ductus arteriosus

55. ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและทูองร่วงมา 3 วันขูอใดน่ าจะเป็ นผล

arterial blood gas ในผู้ป่วย

A. pH=7.5, pCO2= 55, HCO3 = 34

B. pH=7.4, pCO2 = 40, HCO3 = 24

Part Physiology 2006

1. ชำยอำยุ 60 ปี มีอำกำรมือสัน
่ มำ 3 เดือน อำกำรสัน
่ เป็ นมำก
ขึน
้ ขณะพัก และลดลงเมือ
่ ยืน
่ มือไปจับสิง่ ของหรือทำำงำนอำกำร
ทำง clinic ดังกล่ำวเกิดจำกควำมผิดปกติของสำรสือ
่ ประสำท
ในข้อใด
A. Glycine
B. Serotonin
C. Dopamine
D. Acetylcholine
E. Gamma aminobutyric acid
2. เด็กชำยอำยุ 10 ปี หกล้ม มีอำกำรปวดทีเ่ ข่ำ ไม่มีบำดแผล
อำกำรบรรเทำลงด้วยกำรเป่ ำ อยำกทรำบว่ำเกิดจำกกำรกระ
ตุ้นด้วยกลไกใด
A. กระตุ้น c fiber
B. กระตุ้น A beta fiber
C. กระตุ้น transmittion cell in spinal cord
D. กำรหลัง่ substance P จำก nociceptor
E. กำรหลัง่ enkepalin จำก periaqueductal gray
3. ชำยอำยุ 30 ปี มีอำกำรพูดจำอ้อแอ้ แขนขำอ่อนแรง หนังตำ
ตก (เป็ น myasthenia gravis) อยำกทรำบว่ำเกิดจำกสำเหตุใด
A. Cholinesterase ลดลง
B. Cholinesterase เพิม
่ ขึน

C. เกิดกำรขัดขวำง ACh Receptor
4. ผู้ ช ำยอำยุ 70 ปี ปั สสำวะขั ด มำ 6 เดื อ น วั น หนึ่ ง ยื น เบ่ ง
ปั สสำวะ มีอำกำรเหงื่อออกแล้วเป็ นลม ล้ม ปฏิกิริยำขณะที ่
เป็ นของร่ำงกำยเมือ
่ เป็ นลม คือข้อใด
A. splanchnic arteriole ขยำย
B. symphathetic activity เพิม

C. intercranial pressure เพิม

D. BP ลด
E. coronary parasymphathetic activity ลด
5. นักกีฬาวิ่ง 100 เมตร ทำาสถิติไดู 10 วินาที ถามว่ากลูามเนื้ อไดู
รับพลังงานจากแหล่งใดมากที่สุดและเป็ นอันดับแรก
6. ผู้ป่วยหนังตำตก กล้ำมเนือ
้ อ่อนแรงในตอนบ่ำย แต่พอตืน

นอนอำกำรดังกล่ำวดีขึน
้ มีควำมผิดปกติทีใ่ ด
A. สร้ำง Ach ลดลง
B. สร้ำง Ach receptor ผิดปกติ
C. มี AchE ที ่ Synaptic cleft ลดลง
D. หลัง่ Ach ที ่ presynap ลดลง
E. มีกำรยับยัง้ เพิม
่ turnover ของ Ach receptor
7. ถ้ำตัดต่อมไทรอยด์ อะไรจะสูงขึน
้ (หรือตำ่ำลง)
A. T4
B. T3
C. rT3
D. TSH
8. หญิงอำยุ 40 ปี นำำ
้ หนักลด คอโต PR 120/min Thyroid
gland โต ได้รับกำรรักษำด้วย PTU บอกกลไกกำรยับยัง้ ของ
PTU
A. Iodine transport
B. Thyroglobulin synthesis
C. TSH receptor synthesis
D. Thyroid peroxidase activity
E. Thyroglobulin binding activity
9. หญิงเหนือ
่ ยง่ำย นำำ
้ หนักลด ท้องเสีย Thyroid enlarge
,tachycardia ท้องเสียจำกสำเหตุใด
A. Osmotic diarrhea
B. Bacteria overgrowth
C. Increase GI motality
D. Inflammatory
E. Loose sphincter tension
10. ผู้ป่วยอำยุ 30 ปี BP 150/100 Na+ = 150 K+ = 3.0 เกิด
ควำมผิดปกติของ hormone ใด
A. aldosterone
B. ACTH
C. ANP
D. ADH
E. Glucocorticoid
11. หญิงอายุ 30 ปี ไม่มีประจำาเดือนแต่มีน้ ำานมไหลมาหลายเดือน

ผลการตรวจการตั้งทูองเป็ นnegative ตรวจ MRI พบPituitary

tumor จะพบว่ามี hormone ใดมากผิดปกติ

A. Prolactin

B. Estrogen
C. Progesterone

D. LH

E. FSH

12. ผู้หญิงอายุ 45 ปี มีอาการหิวนำ้าบ่อย ปั สสาวะบ่อย ตรวจพบ

fasting blood sugar 220 ถามว่าเกิดจากการมีขบวนการใด


มากกว่าคนปกติ

A. glycolysis

B. ketonegenesis

C. gluconeogenesis

D. lypolysis

E. glucogenolysis

13. ผู้ป่วยอายุ 20 ปี นำ้าหนักลด กินจุ ดื่มนำ้ามาก ปั สสาวะบ่อย ลุก

ขึ้นมาปั สสาวะ 4-5 ครั้งตอนกลางคืน ตรวจพบ fasting blood

glucose = 250 mg/dl อยากทราบว่าค่าใดจะลดลง


A. Albumin

B. C-protein

C. Chylomicron

D. Ketone bodies

E. Triacylglyceride

14. หญิงอำยุ 30 ปี หน้ำบวม ผิวคลำำ


้ นำำ
้ หนักขึน
้ BP 150/100
FBS 180 เป็ นผลจำก hormone ใด
A. GH
B. LH
C. TSH
D. ADH
E. ACTH
15. ชำยอำยุ 45 ปี อำเจียนเป็ นเลือดจำำนวนมำก BP ตำ่ำ PR
สูงขึน
้ ร่ำงกำยมีกระบวนกำรจัดกำรยกเว้นข้อใด
A. rennin สูงขึน

B. aldosterone สูงขึน

C. ADH สูงขึน

D. Epinephrine สูงขึน

E. ANP สูงขึน

16. หมอตรวจร่ำงกำยเด็ก แนะนำำให้ออกกำำลังกำยสมำ่ำเสมอ
กินโปรตีนและนอนหลับกลำงคืนให้เพียงพอ มีจุดประสงค์เพือ

เพิม
่ hormone ใด
A. Leptin
B. Insulin
C. Thyroxin
D. Growth hormone
E. Insulin like growth factor
17. ผู้ป่วยหญิง มีอำกำรป่ วย ไม่สบำยตัว ซีด ตรวจพบ BP
+ + -
90/65 Na = 120, K = 5, HCO 3 = 20 , Fasting blood
glucose = 60 ควรให้ Hormone ใด
A. vasopressin
B. thyroxin
C. adenocorticotrophin H.
18. ชำย 60 ปี หลังจำกผ่ำตัดลำำไส้เล็กส่วนปลำยออก แล้วมี
อำกำรซีด เหนือ
่ ย อ่อนเพลีย Hb 10 Hct 30 MCV 120
สำเหตุมำจำกอะไร
A. Gastrin
B. Secretion
C. Intrinsic factor
D. CCK
E. VIP
19. ตัด terminal ilium 2/3 ส่วน และตัด ilium valve ด้วย ต่อ
มำมีอำกำรท้องเสีย โดยไม่ปวดท้อง อยำกทรำบว่ำเกิดจำก
อะไร
A. ตับสร้ำง bile acid เพิม

B. transient time ใน colon ลดลง
C. transient time ใน intestine ลด
D. กำรดูดกลับของ bile salt ลดลง
20. หญิงอำยุ 30 ปี มีอำกำรอุจจำระร่วงมำ 10 ครัง้ ลักษณะ
เป็ นนำำ
้ ซำวข้ำว ไม่มีมูกเลือด มีลก
ั ษณะ shooting star ไม่พบ
RBC และWBC ดังนัน
้ toxin ทีเ่ กิดขึน
้ จำกเชือ
้ ทีท
่ ำำให้อุจจำระ
ร่วงใช้กลไกผ่ำน second messenger ใด
A. cAMP
B. DAG
C. phospholipase
D. tyrosine lanase
E. IP3

21. เมือ
่ ร่ำงกำยมี albumin ลดลง แล้วจะทำำให้เกิด edema
เพรำะอะไร
A. osmotic p เพิม

B. osmotic p ลด
C. Increase permeability
D. increase hydrostatic pressure
22. หญิงอำยุ 30 ปี มำพบแพทย์ด้วยอำกำรอำเจียน และ
อุจจำระร่วง ตรวจร่ำงกำยพบpost hypertension และ pure
skin turgor และมี Na+ 130 mEq ร่ำงกำยจะมีกำรปรับ
ตัวอย่ำงไร
A. ADH
B. ANP
-
23. pH = 7.55 HCO3 = 22 PCO2 = 25 ร่ำงกำยจะมีกำรปรับ
ตัวอย่ำงไร
24. ผู้ป่วยมีอำกำรบวม Serum osmolarity 320 mOsm/H2O
Urine osmolarity 40 mosm/H2O urine sp. Gr. = 1.002 Na+
K+ ปกติ ควำมผิดปกติเกิดจำกอะไร
A. กรอง Na+ ทีไ่ ตลดลง
B. ดูดนำำ
้ ที ่ proximal tubule ลดลง
C. ดูดNa+ ที ่ proximal tubule ลดลง
D. ดูด Na+ที ่ distal tubule ลดลง
E. ดูดนำำ
้ ที ่ collecting
25. หญิงอำยุ 60 ปี มีบุตร4คน(multipartum) ปั สสำวะเล็ดขณะไอ
จำม เกิดจำกอะไร
A. Pelvic muscle contraction ลดลง
B. Detrusor ทำำงำนลดลง
C. ปั สสำวะคัง่ ใน bladder มำก
D. micturatio center ทำำงำนน้อยลง
26. ผลกำรตรวจปั สสำวะของคนปกติทีอ
่ ดนำำ
้ มำเป็ นเวลำ 12
ชัว
่ โมง เป็ นดังนี ้ Yellow color,clear,specific gravity 1.035,
AlbuminและGlucose negative ผลทีไ่ ด้เกิดจำกกลไกใด
A. Urea ใน renal medulla ลดลง
B. Medulla blood flow เพิม
่ ขึน

C. Solute-free water excretion
D. Collecting duct ไม่ตอบสนองต่อ ADH
+ +
E. NaCl reabsorption ที ่ loop of Henle เพิม
่ ขึน
้ (Na -K
reabsorption ที ่ Henle’s loop ลดลง)
27. ชำยแก่ 60 ปี ปั สสำวะยำกมำ 6 เดือน เช้ำนีเ้ บ่งฉีแ
่ ล้วเหงื่อ
ออก เป็ นลม ถำมว่ำเกิดอะไรขึน

A. splanchnic arteriole ขยำย
B. sympathetic activity เพิม

C. cadiac pressure ลด
D. BPลด
E. GFRเพิม

28. หญิงขำดประจำำเดือน 3 เดือน ตรวจ HCG พบว่ำตัง้ ครรภ์
กำรขำดประจำำเดือนเกิดจำก hormone ใด
A. HCG ต่อ Corpus luteum
B. LH ต่อ Corpus luteum
C. Estrogen ต Corpus luteum
D. progesterone ต่อ Corpus luteum
E. Estrogen ต่อ secretory endrometrium
29. ใช้แถบตรวจปั สสำวะ ตรวจ Hormoneอะไรเพือ
่ หำวันที ่
เหมำะสมในกำรมีเพศสัมพันธ์เพือ
่ มีบุตร
A. LH
B. FSH
C. HCG
D. Progesterone
E. estrogen
30. หญิงอำยุ 25 ปี แต่งงำนมำ 3 เดือน พบว่ำประจำำเดือนขำด
มำ 1 เดือน ถ้ำต้องกำรทดสอบกำรตัง้ ครรภ์ ควรตรวจ
Hormone ใด
A. Estrogen
B. Progesterone
C. FSH
D. LH
E. HCG
31. มีประจำำเดือนครัง้ แรกวันที ่ 1 จะมี ovulation วันทีเ่ ท่ำใด
32. Estrogen มีผลยังไงกับ endometrium
A. เพิม
่ cAMP
B. กระตุ้น GTP ไปจับ G-protein
C. gene expression
D. กระตุ้น tyrosine kinase
E. กระตุ้น adenylate cyclase
33. หญิงอำยุ 50 ปี ประจำำเดือนหมดมำ 6 เดือน มีอำกำรร้อน
วูบวำบ นำำ
้ หล่อลืน
่ ช่องคลอดลดลง หน้ำอกเล็กลงประมำณ 1
เดือน วัด Estrogen จำกเลือดลดลงและมีเลือดออกทำงช่อง
คลอด อำกำรใดทีค
่ วรตรวจหำสำเหตุ
A. อำกำรร้อนวูบวำบ
B. นำำ
้ หล่อลืน
่ ช่องคลอดลดลง
C. หน้ำอกเล็กลง
D. Estrogen ตำ่ำลง
E. เลือดออกทำงช่องคลอด
34. กำาหนดใหู ผู้ป่วยคนที่1 มี RR = 15 , Tidal volume = 500

, Anatomical dead space = 200 ผู้ป่วยคนที่ 2 มี RR = 30


, Tidal volume = 300 , Anatomical dead space = 200

อยากทราบว่าผู้ป่วยคนที่ 2 เป็ นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้


ป่ วยคนแรก

A. PaCO2 เพิ่ม

B. PaCO2 ลด

C. PaCO2 เท่าเดิม

D. pH ในเลือดเพิ่มขึ้น

E. pH ในเลือดลดลง

35. จงเปรียบเทียบค่า pulmonary function ค่า Pa CO2 , Pa

O2ระหว่าง คนปกติ (สุขภาพดี) อายุ 70 ปี กับ 20 ปี จะไดูผลดัง

ขูอใด (ใชู คนอายุ 20 ปี เป็ นฐาน)

Pa O2 Pa CO2

A. นูอยกว่า เท่าเดิม

B. นูอยกว่า นูอยกว่า

C. นูอยกว่า เพิ่มขึ้น
D. เท่าเดิม เท่าเดิม

E. เท่าเดิม เพิ่มขึ้น

36. ผู้ชายอายุ 25 ปี ปี นเขาส้ง ร่างกายจะปรับตัวใหูปล่อย O2 เขูาส่้

เนื้ อเยื่อไดูดีขึ้นโดย effector ใด

A. Proton

B. CO2

C. 2, 3 - DPG

D. Erythropoietin

E. F 1-6

37. ผลการตรวจ Arterial blood gas เป็ นดังนี้

pH 7.55 , Pa CO2 25 mmHg , HCO3 = 22 อยากทราบว่ า


กลไกหลักในการปรับตัวของผู้ป่วยรายนี้ คืออะไร

A. hyperventilation

B. hypoventilation

+
C. เร่งการขับ H
D. เร่งการขับ HCO3

E. เร่งการขับ Titratable acid

38. เด็กอายุ 10 ปี พบกูอนมะเร็งที่ midbrain ผลการตรวจทางหูอง

ิ ารมีดังนี้ pH 7.25 , Pa CO2 55 , Pa O2 60 , HCO3


ปฏิบัตก

= 25 ถามว่าเกิดจากอะไร

A. diffusion defect

B. intrapulmonary shunt

C. alveolar hypoventilation

D. decrease perfusion

E. V/Q mismatch

39. ผู้ชายป่ วยเป็ น ARDS อยากทราบว่า จะทำาใหูการทำางานของ


สิ่งใดลดลง

A. compliance of lung

40. ผู้ป่วย มีอาการเจ็บแปลบๆ หายใจหอบเหนื่ อยมา 10 วัน ตรวจ

ร่างกายพบ dull percussion และ Breath sound ลดลง อยาก


ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด
A. pleural effusion

B. pneumothorax

41. คนไขูมาดูวยอาการไอ และเจ็บคอ อยากทราบว่าอาการดัง


กล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร

A. cell atrophy

B. การสรูาง mucus นูอยลง

42. เด็กชายอายุ 8 เดือน ฝากเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน เป็ น


หวัดและมีอาการไอ การตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส อยากทราบว่า
Pulmonary defense mechanism ใดมีความผิดปกติ

A. Cilia movement

B. Cough reflex

C. Secretory IgA

D. Alveolar fluid

E. Alveolar macrophage

F. Mucous blanket
43. เด็กชายอายุ 5 ปี นำ้าหนัก 25 kg. มีอาการนอนกรน มีการ
หายใจติดขัดและหยุดหายใจเป็ นพักๆ ตรวจพบต่อมทอนซิลโตทั้ง
สองขูาง อยากทราบว่าเหตุใดคนไขูจึงเกิดอาการหยุดหายใจเป็ น
พักๆ

A. Chest wall muscle tone ลดลง

B. Thoracic muscle tone ลดลง

C. Upper respiratory muscle toneลดลง

D. Smooth muscle tone ลดลง

E. Skeleton ลดลง

F. Pressure ใน upper respiratory tracส้งขึ้น

44. เด็กทารกแรกเกิด สังเกตเห็นว่าตัวเขียว ถ่ายภาพรังสีพบว่า


เลือดไปปอดนูอยลง น่ าจะเกิดจากโรคใด

45. ผู้ป่วยชาย มีอาการไขู ไอ หอบ มีเสมหะสีเขียว หายใจเร็ว หอบ

ตรวจพบว่ามี consolidation ที่ right lower lobe อยากทราบว่า

อาการ hypoxemia เกิดจากอะไร

A. Hypoventilation
B. Anatomical shunt

C. Intra-alveolar shunt

D. Diffusion ลดลง

E. V/Q mismatch

46. เด็กอายุ 2 ปี ป่ วยเป็ นปอดบวม ตรวจนำ้าในปอด พบลักษณะ

คลูาย Exudate อยากทราบสาเหตุของการเกิด Exudate คือขูอ


ใด

A. respiratory permeability เพิ่มขึ้น

B. plasma oncotic pressure เพิ่มขึ้น

C. plasma hydrostatic pressure เพิ่มขึ้น

D. plasma oncotic pressure ลดลง

E. lymphatic drainage ของ visceral pleura ลดลง

47. ผู้ป่วยหญิง 50 ปี อาการเหนื่ อยง่าย นอนราบไม่ไดู มีอาการ

บวม Engorge jugular vein ฟั งไดูเสียง crepitation ที่ lower

lung field ทั้ง 2 ขูาง คลำาตับไดู 2cm. ตำ่ากว่า costalmargin


และพบว่ามี pretibial edema อยากทราบว่าอาการบวมเกิดจาก
กลไกใด

A. Oncotic Pressure เพิ่มขึ้น

B. Oncotic Pressure ลดลง

C. Hydrostatic Pressure เพิ่มขึ้น

D. Hydrostatic Pressure ลดลง

E. Vascular Permeability เพิ่มขึ้น

48. เด็กอายุ 2 วัน คลอดก่อนกำาหนด เมื่ออายุ 32 สัปดาห์ พบว่า

เด็กมีอาการ ตัวเขียว หายใจลำาบาก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น RDS

(Respiratory Distress syndrome) อยากทราบว่าเกิดจากความ


ผิดปกติในขูอใด

A. การสรูาง surfactant

49. ผู้ป่วยชาย ฟั ง murmur ไดูระหว่างS1&S2 ที่ intercostal

spaceที่5 ตรงmidclavicular line ขูางซูาย น่ าจะมีความผิดปกติ


ใด

A. aortic stenosis

B. aortic regurgitation
C. mitral stenosis

D. mitral regurgitation

E. tricuspid regurgitation

50. เด็กแรกเกิดมีอาการเขียว มีเลือดไปเลี้ยงปอดนูอย ความผิด


ปกติน้ี น่าจะเกิดจากอะไร

A. ASD

B. VSD

C. tetralogy of fallot

D. PDA

E. Coarctation of Aorta

51. ชายอายุ 60 ปี มี aortic perfusion pressure 80 แต่หลังจาก

นั้นเป็ นป่ วยเป็ น atherosclerosis ถามว่า aortic perfusion

pressure จะเปลี่ยนไปเป็ นเท่าไหร่

52. ชายอายุ 60 ปี มี coronary thrombosis ถามว่าผู้ป่วยมี

dysfunction ของ endothelial cell ในการสรูางอะไร


A. Endothelium

B. NO

C. Angiotensin

D. Epinephrine

E. PG

53. ชาย 20 ปี ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ BP 90/50 PR 120


อยากทราบว่าร่างกายจะตอบสนองโดยนำาเลือดไปเลี้ยงส่วนใด
มากที่สุด

A. Cerebral

B. Coronary

C. Cutaneous muscle

D. skeleton muscle

54. ผู้ป่วยหญิงมีอาการหอบเหนื่ อย นอนราบไม่ไดู และบวม ตรวจ

ร่างกายพบ enlarge jugular vein ไดู crepitation ที่ lower lung

area ทั้ง 2 ขูาง คลำาตับไดูต่ ำากว่าชายโครงดูานขวา 2 cm มี


pretibial myxedema ถามว่าสาเหตุการบวมในผู้ป่วยรายนี้ เกิด
จากอะไร

A. เพิ่ม oncotic pressure

B. ลด oncotic pressure

C. เพิ่ม hydrostatic pressure

D. ลด hydrostatic pressure

E. เพิ่ม vascular permeability

55. ชาย 20 ปี ปั สสาวะลำาบาก ขณะกำาลังยืนเบ่ง เป็ นลม ถามว่า


อะไรเกิดขึ้นขณะเป็ นลม

A. Splanchnic artery ขยาย

B. Sympathetic activity เพิ่มขึ้น

C. Increase Intracranial pressure

D. Blood pressure ลดลง

E. Cardiac parasympathetic ลดลง

56. ชายอายุ 20 ปี วัด BPแขน 160/100 BPขา 110/80 ถามว่า


ทำาไมจึงมีความแตกต่างกัน
57. หญิงตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์ มาตรวจ และไดูนอนรอพบแพทย์ พบ
ว่าหนูามืด อยากทราบว่าเกิดจากอะไร

A. stroke volume เพิ่มขึ้น

B. venous return ลดลง ( IVC ถ้กกด)

C. respiratory rate เพิ่มขึ้น

D. Heart rate เพิ่มขึ้น

E. เลือดจางในคนทูอง

F. Tidal volume ลด

G. FRC ลด

58. ชายอายุ 55 ปี ตรวจ BP ไดู 140/85 ตอนอายุ 20 ปี ตรวจ BP

ไดู 115/80 สาเหตุท่ี BP เพิ่มขึ้นเนื่ องจากสิ่งใดลดลง

A. HR

B. SV

C. Aortic compliance

D. Vascular ……..
59. ชาย 50 ปี อดีตมี coronary perfusion pressure 80 mmHg

ต่อมาเสูนผ่านศ้นย์กลางลดลง 50% (ตีบลง) coronary

perfusion pressureจะเท่ากับเท่าใด

A. 40

B. 160

C. 640

D. 1280

E. ไม่มีขูอถ้ก

60. ผู้ป่วยชาย 20 ปี ถ้กแทงมา 30 นาที เสียเลือดมาก BP 70/50


ขูอใดต่อไปนี้ เพิ่ม

A. Heart rate

B. Splanchnic blood flow

C. Cutaneous blood flow

D. Skeleton M.

E. Carotic baroreceptor activity


61. ผู้ป่วยชาย มีอาการเจ็บหนูาอกรูาวไปที่ไหล่และแขนซูาย EKG
ใดที่ผิดปกติ

A. P wave

B. PR interval

C. QRS complex

D. T wave

62. ค่าใดมีผลกระตูุน Carotid และ Aortic Chemoreceptor มาก


ที่สุด

A. Low O2

B. High CO2

C. Severe anemia

D. CHF

E. CO poisoning

63. ชายที่ปีนภ้เขาส้ง ร่างกายจะมีการปรับใหู Hemoglobin ปล่อย

O2 ส่้ tissue มากขึ้น ซึ่งเป็ นผลจาก effector ใด

A. 2,3-DPG
B. CO2

C. Temperature

D. Fluid

E. Surface tension of alveoli

64. เด็กอายุ 5 ปี มีอาการทูองเสีย ตรวจพบ PP BP poor skin

turgor , eye ball (ตาลึก) พบค่า pH 7.2 HCO3- 10 PCO2

60 PO2 100 ค่าดังกล่าวแสดงไดูว่า

A. metabolic acidosis

B. metabolic alkalosis

C. respiratory acidosis

D. respiratory alkalosis

E. combine metabolic and respiratory acidosis

65. เด็กอายุ 1 วัน ไดูยน


ิ เสียง murmur ตลอดเวลาที่ intercostals

space ที่ 2 ดูานซูาย เกิดจากสาเหตุใด

A. aortic stenosis
B. pulmonic stenosis

C. ductus arteriosus

66. ผู้ป่วยอายุ 30 ปี มีประวัติเจ็บคอบ่อยตอนแรก ตรวจพบมี

cardiac murmur บริเวณ apex แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น

Rheumatoid heart disease เกิดจากภาวะใด

A. Aortic stenosis

B. Aortic insufficiency

C. Mitral stenosis

D. Pulmonic stenosis

E. Tricuspid stenosis

67. ผู้ชายอายุ 50 ปี ส้บบุหรี่จัดมา 30 ปี เป็ นเบาหวาน 10 ปี มา

ดูวยอาการเจ็บหนูาอก 30 นาที เคยมีประวัติบิดาเสียชีวิตตอน

อายุ 45 ปี ดูวยกลูามเนื้ อหัวใจตายเฉียบพลัน ตรวจร่างกายพบ

BP 160/110 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น acute myocardial infarction

ขูอใดเป็ น non modifiable risk factor ของโรค coronary artery

disease
A. family history

B. hypertension

C. hyperlipidemia

D. Cigarrete smoking

E. DM

68. หญิงอายุครรภ์ 26 สัปดาห์ ควรวัดความยาวตัวเด็กโดยใชูค่าใด

ในการตรวจ ultrasound

Part Physiology 2007

1. เด็กชายอายุ 10 ปี กลืนลำาบากเนื่ องจาก lower esophagus

sphinter ทำางานผิดปกติ ถูาทำา manometry LES pressure จะ


เป็ นอย่างไร

A. ส้งกว่าปกติในพัก

B. ส้งกว่าปกติในขณะกลืน

C. ตำ่ากว่าปกติในขณะผัก

D. ตำ่ากว่าปกติในขณะกลืน
E. ตำ่ากว่าปกติในกลืน และส้งกว่าปกติในขณะพัก

2. หญิงอายุ 60 ปี อาเจียนอย่างรุนแรงและถ่ายอุจจาระ เป็ นนำ้า 5

ครั้ง ใน 6 ชั่วโมง ตรวจร่างกายพบ postural hypotension ริม

ฝี ปากแหูง poor skin turgor ร่างกายของผู้ป่วยจะมีการ


เปลี่ยนแปลงอย่างไร

A. การหลั่ง aldosterone ลดลง

B. ระดับ plasma angiotensin II ตำ่า

C. การหลั่ง ANP เพิ่ม

D. Sympathetic activity เพิ่มขึ้น

E. Efferent arteriole resistant ที่ไตเพิ่มขึ้น

3. เด็กหญิงอายุ 2 ปี ถ่ายอุจจาระเป็ นนำ้าวันละ 10 ครั้ง มา 2 วัน

ตรวจ serum CO2 = 12 mmol/L urine pH= 5.0 การ


เปลี่ยนแปลงทางหูองปฏิบัติการดังกล่าว เกิดจากการ
compensation ที่ตำาแหน่ งใดของ nephron

A. Glomerulus

B. Proximal tubule
C. Loop of henle

D. Distal tubule

E. Collecting duct

4. ชายอายุ 35 ปี หลังอดนำ้าและอาหารเป็ นเวลา 16 ชม.เพื่อ


เตรียมรับการผ่าตัด มีระดับ

urine sp.gr 1.025 อยากทราบว่าระดับ hormone ใดในเลือดเพิ่ม


ขึ้น

A. insulin

B. Oxytocin

C. Vasopressin

D. Glucocorticoid

E. ANP

5. ความสัมพันธ์ระหว่าง FEV1 (force expiration in 1 second)


กับอายุ เป็ นดังสมการ

FEV1(liter) = (1.052 x height) - (0.244 x age) -0.561 ขูอใด


กล่าวถ้กตูอง
A. ถูาอายุขัยลดลง 1 ปี ,FEV1 จะลดลง 0.244 liter

B. ถูาอายุขัยลดลง 0.244 ปี FEV1 จะลดลง 1 liter

C. ถูาอายุเพิ่มขึ้น 1ปี FEV1 จะลดลง 0.244 liter

D. ถูาอายุเพิ่มขึ้น 0.244 ปี FEV1 จะลดลง 1 liter

6. ชาย 25 ปี ฝึ กทหารกลางแดดเป็ นเวลา 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน มี


อาการหนูาแดง ตัวรูอน ตัวแหูง ไม่มีเหงื่อและหมดสติ ควรทำา
อย่างไรเป็ นการรักษาอาการไดูดีท่ีสุด

A. ใชูพัดลมเป่ า

B. ใหูนอนยกเทูา

C. ใชูน้ ำาเย็นราดใหูโชกทั้งตัว

D. กันไม่ใหูคนมุง

E. ใชูผูาห่อนำ้าแข็งวางบนหนูาผาก

7. ส้บบุหรี่มานาน หอบเหนื่ อยง่ายขูอใดถ้ก

A. FEV1/FRC ลด

B. Elascity ลด
C. Compliance ลด

E. Restrictive fibers

8. กินกลูวยบวชชีก่อนบริจาคเลือด พบว่าเลือดขุ่นขูนจากอะไร

A. micelle

B. chylomicron

C. cholesterol

D. fatty acid

E. monoglyceride

9. ผู้ชายอายุ 30 ปี tidal volume 500 mL,anatomical dead

space 200 mL, RR15 ถูาเปลี่ยน RR เป็ น30,tidal volume 350

แต่ anatomical dead space เท่าเดิมจะมี ผลเปลี่ยนแปลง


อย่างไร

A. Paco2 เพิ่ม

B. Paco2 ลด

C. pH เพิ่ม
D. pH ลด

E. paco2 ไม่เปลี่ยนแปลง

10. ชายอายุ 70 ปี ส้บบุหรี่มา 40 ปี มีอาการไอเรื้อรังบางครั้งหอบ

มา 2 ปี x-ray ปรากฏว่าเป็ น emphysema ค่าใดจะลดลง

A. airway resistance

B. lung compliance

C. intrapleural P

D. FRV

E. FEV1

11. ถูาร่างกายขับ bile salt มากขึ้นถามว่า สารในขูอใดในร่างกาย


ลดลง

A. bilirubin

B. lecithin

C. fatty acid

D. triglyceride
E. cholesterol

12. นายวิชัย และนายวิวัฒน์ว่ิงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโดยนาย

วิชัยแข่งวิ่ง 200 m นายวิวัฒน์แข่งวิ่งมาราธอนถามว่าระดับ


ปริมาณของสารใดในกลูามเนื้ อขาของนายวิชัยที่มีมากกว่านาย
วิวัฒน์

A. จำานวน mitochondria

B. ระดับglycolytic enzyme

C. muscle blood flow

D. Fat composition

13. ชายอายุ 35 ปี ไม่เคยออกกำาลังกาย ออกกำาลังกายครั้งแรกเสีย


เหงื่อมาก ก่อนออกกำาลังและหลังออกกำาลังมีอาการปกติ ถามว่า
rennin-angiotensin system มีกลไกการรักษา BP อย่างไร

A. เพิ่ม GFR

B. เพิ่ม renal blood flow

C. เพิ่ม Na reabsorption

D. ลด ACE activity
14. ชายอายุ 17 ปี ร่างกายปกติ กินเนื้ อเค็มและนำ้าตามเพราะอะไร

A. ลดการกระตูน
ุ Baroreceptor

B. ลดการกระตูน
ุ Low Pressure receptor

C. เพิ่ม rennin

D. ลดการกระตูน
ุ chemoreceptor

E. เพิ่ม Hydrostatic pressure

15. เมื่อเรากินอาหารเค็ม สิ่งใดที่จะเพิ่มขึ้น

A. Na+ เพิ่ม

B. K+ เพิ่ม

C. Renin เพิ่ม

D. Aldosterone เพิ่ม

E. ANP เพิ่ม

15. เด็ก 2 ปี ถ่ายเป็ นนำ้า serum CO2 Urea pH 5.0 nephron มี

compensate ที่ไหน
A. Glomerulus

B. Proximal tubule

C. Loop of Henle

D. Distal tubule

E. Collecting duct

16. ชายอายุ 20 ปี ดำานำ้าด้ปะการัง ก่อนดำาหายใจลึก 5-6 ครั้ง


ค่อยๆขึ้นผิวนำ้าชูาแลูวหมดสติ ถามว่าเพราะอะไร

A. Hypoxia

B. Hyperoxia

C. Hypocapnia

D. Hypercapnia

E. Pneumothorax

17. ชาย 25 ปี รถชน หมดสติ หัวมีบาดแผล ตรวจร่างกายไดู HR

66 RR 20 Pressure 210/100 ถามว่า ปั จจัยทาง CVS ใดที่มีผล


ต่อความดันที่สุด

A. Blood volumn
B. Preload ของ หัวใจ

C. Afterload ของ หัวใจ

D. Sym ที่หัวใจ

E. Peripheral Vasoconstriction

18. ชาย 50 ปี เป็ นโรคตับแข็ง มี Ascites ไดูรับยา furosemide 1


สัปดาห์ ต่อมามีอาการอ่อนแรง เวียนศีรษะ สับสน เป็ นตะคริว
ตรวจเลือดผล Na 130 K 2.5 pH 7.58 PCO2 50 ความผิด

ปกติสมดุล acid-base เป็ นแบบใด

A. uncompensated respiratory alkalosis

B. compensated respiratory alkalosis

C. uncompensated metabolic acidosis

D. compensated metabolic acidosis

E. mixed respiratory and metabolic alkalosis

19. หญิง 15 ปี มา ER ดูวยอาการ หายใจและกลืนลำาบาก แขนขา

ไม่มีแรง เห็นภาพซูอน หลังจากกิน ผัดกาดดองกระป๋ องมา 10


ชั่วโมง ลักษณะทางคลินิกดังกล่าวมาจากอะไร
A. ยับยั้งการหลั่ง Ach

B. ยับยั้งการหลั่ง NE

C. ยับยั้ง AchE

D. กระตูุน muscarinic Receptor

E. กระตูุน adrenergic receptor

20. ชายอายุ 50 ปี เดินทางจาก กทม. ไป New York City ต่อมามี


อาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ระบบทางเดินอาหารแปรปรวน
อาการดังกล่าวสัมพันธ์ กับ hormone จากโครงสรูางต่อไปนี้

A. anterior Pituitary

B. posterior pituitary

C. pineal gland

D. hypothalamus

E. adrenal gland
21. ชายอายุ 30 ปี มาดูวยอาการหนังตาตก มีกลูามเนื้ ออ่อนแรง ผู้

ป่ วยมีอาการหนักมากขึ้นตอนเย็น มีต่อม thymus โต กลไกการ


เกิดโรคเป็ นอย่างไร

A. immediate hypersensitivity

B. delay type hypersensitivity

C. immune complex hypersensitivity

D. Ab-cytotoxic hypersensitivity

E. Complement activation

22. ชายอายุ 65 ปี ไดูรับการวินิจฉัยว่าเป็ น Alzheimer อะไรเป็ น


ปั จจัยที่สำาคัญที่สด
ุ ที่ทำาใหูเซลล์ประสาทถ้กทำาลาย

A. nerve growth hormone ลดลง

B. intracellular ca2+ ของเซลล์ประสาทลดลง

C. glycogenolysis ในเซลล์ลดลง

D. gluconeogenesis ในเซลล์ลดลง

E. ......
23. หญิงอายุ 25 ปี ตั้งครรภ์ครบกำาหนดคลอดแลูวเกิดอาการเจ็บ

ทูองคลอด ผลที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจาก Hormone ใด

A. Prolactin

B. Oxytocin

C. Vasopressin

D. Catecholamine

E. Corticosteroid

24. คนไขูหญิงอายุ 35 ปี มีอุณหภ้มร


ิ ่างกายส้ง ม้กปากมดล้กเป็ น
ลักษณะเหนี ยวขูน ลักษณะฮอร์โมนในขูอใดที่ถ้กตูอง

A. FSH ส้ง

B. testosterone ส้ง

C. estrogen ตำ่า

D. Progesterone ส้ง

E. Estrogen ส้ง
25. ชายอายุ 35 ปี อดนำ้าอดอาหารมาเป็ นเวลา 16 ชม. เพื่อเขูารับ

การผ่าตัด พบ urine specific gravity = 1.025 hormone ใดใน


กระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด

A. insulin

B. oxytocin

C. vasopressin

D. glucocorticoid

E. atrial natriuretic peptide

26. ชายอายุ 35 ปี ถ้กยิงตามร่างกายหลายแห่ง ตรวจพบ PR

110/min BP 80/50 24 ชม. ต่อมา พบ BP 70/50-80/60 แมูจะ


ไดูรับสารนำ้าทดแทนและการรักษาเต็มที่ การที่ความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยไม่กลับคืนส่้ปกติน่าจะมาจากสาเหตุใด

A. Venous return เพิ่มขึ้น

B. Central vasoconstriction

C. Central venous pressure ตำ่า

D. End diastolic pressure ลดลง


E. Total peripheral resistance ลดลง

26. ผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร มีการหลั่งกรดจำานวนมากไม่

สามารถควบคุมดูวยยาไดูจึงทำา vagotomyเพื่อลดการหลั่งกรด

vagotomy ส่งผลต่อ parietal cellอย่างไร

A. Cl- channel

B. H+ channel

C. nicotinic receptor

D. muscarinic receptor

E. histamine receptor

27. ชายอายุ 30 ปี ถ้กง้กด


ั ที่สูนเทูาซูาย บวมเล็กนูอย ไม่เห็นตัวง้
ต่อมามีเลือดออกตามไรฟั น และไตวายเฉียบพลันผู้ป่วยรายนี้ น่า
จะโดนง้ชนิ ดใดกัด

A. ง้เห่า

B. ง้กะปะ

C. ง้แมวเซา

D. ง้ทับสมิงคลา
E. ง้เขียวหางไหมู

28. ตรวจ ECG ของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่ ง ผลในขูอใดสามารถ


เกิดขึ้นไดูปรกติ

A. PR interval ไม่เท่ากัน

B. RR interval ไม่เท่ากัน

C. บางช่วง P wave หายไปไดู

D. P wave ร้ปร่างไม่เหมือนกัน

E. QRS complex กวูางขึ้น หรือแคบลง

29. ชายอายุ 35 ปี ไม่เคยออกกำาลังกายมาก่อน พอเตูนแอโรบิก

ครั้งแรก เสียเหงื่อเป็ นจำานวนมาก ตรวจ BP ก่อนและหลังปรกติ

อยากทราบว่าร่างกายใชูระบบ rennin angiotensin system ใน

การรักษา BP อย่างไร

A. Vasodilation

B. ↑ renal blood flow

C. ↑ sodium reabsorption
D. ↑ GFR

E. ↓ angiotensin

30. ชายอายุ 20 ปี ขณะเล่นฟุตบอลหายใจเร็วและแรงขึ้น การเพิ่ม


ของปั จจัยใดทำาใหูร่างกายไดูรับอากาศใหม่มากที่สุดขณะเล่น
ฟุตบอล

A. Tidal volume

B. RR

C. Minute ventilation

D. Dead space ventilation

E. Inspire reserve volume(IRV)

31. ชาย 65 ปี เป็ น COPD+bronchietasis มีประวัติส้บ บุหรี่มาก มี


เสมหะมาก หายใจเหนื่ อยแมูพัก ค่าทางสรีระวิทยาใดสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วย

A. FEV1/FVC ปรกติ

B. Airways resistance ส้งขึ้น

C. Residual volumn ลดลง


D. Lung compliance ลดลง

E. Lung capacity เพิ่มขึ้น

32. เด็กชายอายุ 10 ขวบ มีไขู 2 วัน ตัวเหลือง ซีดHct 25% Hb 7

WBC 5000 ( N 65% L 35% M 5% ) Plt 250000 ตรวจพบ

Heinz body เกิดจากกกระบวนการใด

A. Precipitate ของ Ribosome

B. Precipitate ของ Hemoglobin

C. Iron inclusion

D. การแตกของ Nucleus

E. Aggregation ของ ER

33. หญิงแต่งงานมา 3 เดือนหลังจากนั้น 1 เดือนประจำาเดือนหาย

ไป ควรตรวจ hormoneใดเพื่อด้การตั้งครรภ์

A. estrogen

B. progesterone

C. FSH
D. LH

E. HCG

34 .ผู้ชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็ นผลใหูมีการเปลี่ยนแปลง

RR (เพิ่มขึ้น), BP 200/100 BPเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

A. Preload เพิ่ม

B. afterloadเพิ่ม

C. Sympathetictone ลด

D. มี vasoconstriction of peripheral vessels

35. คนขึ้นที่ส้ง 800 ฟุตเหนื อนำ้าทะเล มีการหายใจเร็วขึ้นเกิดจาก


การกระตูุนกลไกใด

A. J-receptor

B. Irritant receptor

C. peripheral chemoreceptor

D. central chemoreceptor
36. ผู้ป่วยหญิงโสดอายุ 30 ปี ไม่มีประจำาเดือนมานานมีน้ ำานม

ตลอด 8 เดือน ที่ผ่านมาตรวจ urine pregnancy test ไดูผลลบ


ผู้ป่วยน่ าจะมีระดับสารใดในเลือดส้ง

A. prolactin

B. estradiol

C. progesterone

D. leutinizing hormone

E. follicular stimulating hormone

37. กลไกใดของเกล็ดเลือดเกิดเป็ นอันดับแรกในกระบวนการหูาม


เลือด

A. เกิดการหลั่ง ADP

B. มีการปล่อย Prostacycline

C. Activation ของ COX enz

D. Activation ของ thrombomodulin

E. Activation ของ glycoprotein และ VWF


38. หญิงอายุ 20 ปี กินยานอนหลับไม่ทราบขนาด ไม่มีสติ

(unconscious) หายใจชูาและลึก ประมาณ 8 ครั้ง/นาที วัด

arterial blood gas : pH = 7.07 paO2 = 32paCO2 = 88

HCO=24 แพทย์ไดูใชูเครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจมี


ประโยชน์ต่อคนไขูรายนี้ ในดูานใดมากที่สุด

A. เพิ่ม oxygen ในเลือด

B. เพิ่ม minute ventilation

C. เพิ่ม diffusing capacity

D. ลด resistance

E. ลด intrapulmonary shunt

39. อัตราการไหลเวียนเลือด 100 ml/min ถูาหลอดเลือด มีรัศมีลด

ลง 50% โดยความดันเท่าเดิม จะมีอัตราไหลเวียนเลือดเท่าไร

A. 6.25

B. 25

C. 50
40. เด็ก 8 ปี ลักษณะเตี้ยขาโกง Ca 7.5 mg/dl,phosphate

2.8mg/dl, alkaline phosphatase 300microI/L อาการของเด็ก


เกิดจากการขาดสารอะไร

A. Ca

B. Vit D

C. Vit C

D. Calcitonin

E. PTH

41. ชาย 40 ปี มีอาการปวดกลูามเนื้ อ กลูามเนื้ อคลายตัวชูา แสดง


ว่าขาดสารใด

A. Ca

B. phosphate

C. Creatinine phosphate

D. ADP

E. ATP
42. ชายอายุ 20 ปี สุขภาพแข็งแรง หลังจากบริจาคเลือดไป 1 unit

เกือบหมดสติเป็ นลม BP 80/50 , PR 50/minน่ าจะเกิดจาก


สาเหตุใด

A. cardiogenic shock

B. hypovolumic shock

C. vasovagal attack

D. orthostatic hypotention

E. stroke adams

43. คนไขูประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ มีปัสสาวะออกมา 5000 ml

urine graviy 1.015 คนไขูคนนี้ มค


ี วามผิดปกติท่ีใด

A. …….

B. การ reabsorb sugar

C. การขับ...

D. การ reabsorb water ที่ collecting duct

E. การ reabsorb Na ที่ PCT


44. หญิงอายุ 50 ปี ทานขูาวมันไก่ 2 จาน และแกงบวช ฟั กทอง1
ถูวย หลังจากนั้นรู้สึกทูองอืด และหลังจากนั้นก็รู้สก
ึ อิ่ม ถามว่า
hormone จาก GI อะไรที่ทำาใหูเกิดเหตุการณ์น้ี

A. Motilin

B. Gastrin

C. Secretin

D. CCK

E. VIP

45. ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี มีประวัติปวดทูองและถ่ายดำามา 3 เดือน

คลำาไม่พบตับ มูาม ต่อมนำ้าเหลืองโต ตรวจพบ Hct 23% WBC

3,200 Neu 30% Lymphocyte 70%Platelet 50,000 MCV 89


ขูอใดอธิบยภาวะโรคของผู้ป่วยไดูถ้กตูอง

A. การสรูาง RBC นูอยลง

B. มูามทำาลาย RBC มากไป

C. มี Ab มาทำาลาย RBC มาก

D. ขาดเซลล์ตูนกำาเนิ ดในการสรูาง
E. ขาดสารอาหารในการสรูาง

46. หญิงอายุ 35 ปี ซีด อ่อนแรง เหนื่ อยง่าย เป็ นpeptic ulcer ถ่าย
อุจจาระดำา ตรวจร่างกายพบซีดปานกลาง มีไขู เป็ นๆหายๆ ตา
เหลือง ตับไม่โต แต่ มูามโต ตรวจเลือดพบ Hb 8 g/dL Hct 30

Reticulocyte 8% Platelet 250,000/mm3 MCV 86 fL ภาวะดัง


กล่าวเกิดจากสาเหตุใด

A. autoimmune

B. ขาด Vit B12

C. Hb ผิดปกติ

D. ขาด enzyme

E. Post hemorrhage

47. ชายอายุ 20 ปี โดนง้เห่ากัด ไดูรับเซรุ่มแกูพิษง้ มีอาการ

urlicaria rash generalized lymphadenopathy ,arthritis ขูอใด


มีค่าลดลง

A. Serum complement

B. Absolute white blood cell

C. Serum IgG
D. Lymphocyte

E. ESR

48. ชาย 25 ปี มีอาการปวดแสบใตูลิ้นปี่ ต่อมาไปดื่ม alcohol อย่าง

มากจึงมาโรงพยาบาล ผลการทำาGastroscope พบ Gastric

mucosa บวม แดง Gastric biopsy พบNeutrophil จงบอกกลไก


ที่ทำาใหูเกิดพยาธิสภาพ

A. Autoimmune

B. Direct mucosal toxicity

C. Stimulate acid secretion

D. Alcohol-induced Thiamine deficiency

E. Stimulate growth of H.pylori

49. ชายอายุ 60 ปี มีอาการมือสั่นมา 2 เดือนเป็ นมากขึ้นขณะพัก

ลำาตัว rigid แขนไม่แกว่ง ยาที่ใชูรักษาโรคนี้ ตูองมีฤทธิอ


์ ย่างไรจึง
จะดีท่ีสุด

DA Cholinergic

A. เพิ่ม เพิ่ม
B. ลด ลด

C. เพิ่ม ลด

D. ลด เพิ่ม

50. ชายอายุ 25 ปี จมนำ้า 5 นาที ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจหลังทำา PCR

หัวใจเตูน และหายใจไดู แต่ก็ยังใชูเครื่องช่วยหายใจอีก 20

ชั่วโมง ต่อมารู้สึกตัว ถามว่า higher cortical function ใดเสีย

A. นับเลข

B. บวกเลข

C. อ่านหนังสือ

D. จำาชื่อญาติ

E. จำาชื่อโรงพยาบาล

51. หญิงอายุ 45 ปี ซีดและอ่อนแรง ตรวจร่างกายพบ Cardiac

murmur ที่ pulmonaric valve และมีค่า Hct 20% อยากทราบ

ว่า Cardiac murmur เกิดจากอะไร


A. หัวใจบีบตัวแรงขึ้น

B. ปริมาตรเลือดเพิ่มขึ้น

C. ความดันโลหิตส้งขึ้น

D. ความเร็วการไหลของเลือดเพิ่มขึ้น

E. ความตูานทานหลอดเลือดเพิ่มขึ้น

52. ผู้หญิงอายุ 50 ปี ทูวมเล็กนูอย เชื่องชูา มีเสียงแหบ ...ตรวจพบ

TSH ตำ่า ทำาTRH stimulation test พบว่าTSH เพิ่มขึ้นอย่างชูาๆ


ถามว่า อวัยวะใดผิดปกติ

A. Thyroid gland

B. Thalamus

C. Hypothalamus

D. Anterior pituitary gland

E. Posterior pituitary gland

53. Blood pressure ลดลงจาก 110/70 เป็ น 100/70 เมื่อลุกขึ้นยืน


เกิดจากสาเหตุใด

A. venous pooling ลดลง


B. stroke volumeลดงลง

54. หญิง 20 ปี ทะเลาะกับเพื่อนชาย มีอาการมือจีบ พบว่าหมอใชูถุง


ครอบแลูวอาการกลับเป็ นปกติ เกิดจากอะไร

A. Ca2+ ส้งขึ้น

B. K+ ลดลง

C. HCO3- ส้งขึ้น

D. Na+ ส้งขึ้น

E. Mg ตำ่าลง

55. หญิง 30 ปี ตรวจครรภ์ตอน 24 สัปดาห์ ultrasonography พบ

anencephaly แต่ เด็กยังสามารถเจริญเติบโตไดูดี เกิดจากขูอใด

A. insulin จากทารก

B. Thyroid hormone จากทารก

C. TSH จากทารก

D. GH จากแม่

E. HCG จากรก
56. คนไขูหญิงเป็ น DM นิ ด Insulin-dependent ตูองใชูInsulin เป็ น

เวลา 15 ปี แต่ตอนนี้ ใชู Insulin ลดลง เป็ นเวลา 10 ปี แลูว


อยากทราบว่าเพราะอะไร

A. ไตขับ insulin ลดลง

B. .........

C. มี sensitivity ต่อ insulin เพิ่มขึ้น

D. ไต absorb insulin เพิ่มขึ้น

57. ชายอายุ 20 ปี มีกูอนที่ midbrain หายใจ 10 ครั้ง/min pH7.25

PaCO2 =55 HCO3 = 20 สาเหตุเกิดจากอะไร

A. alveolar hypoventilation

B. Q-V mismatch

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- p53 ถ้ก suppress เกิดอะไร

- Barrett esophagus เกิดจาก adaptation แบบใด

- ผู้ป่วยไดูรับ insulin เป็ นเวลานาน ถามว่า เกิดการตอบสนองนูอย


ลง เกิดจากกลไกใด
- MI พบ EKG แบบใด

- EKG แบบใดที่พบในคนปกติ

- Hormone ใดใชูในการเร่งคลอด

- กินขูาวแลูวปวดอุจจาระ เกิดจาก mediator ตัวใด

คำาอธิบาย Physiology

Part Physiology 2005

1. c. dead space ventilation

ทั้งสองมีRR และ tidal volume เท่ากัน แสดงว่าปริมาตร


อากาศที่ท้ังสองคนหายใจเขูาไปนั้นเท่ากัน แต่ปริมาตรอากาศที่
เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซอาจไม่เท่ากันก็ไดูเนื่ องจากมี dead space
ซึ่งเป็ นบริเวณที่มีอากาศแต่ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ

Dead space แบ่งเป็ น

1.anatomical dead space: conducting zone เช่น trachea,

bronchus,bronchiole
2.alveolar dead space: alveolar ที่มีอากาศถ่ายเท แต่ไม่มีเลือด
มาเลี้ยง

3.physiologic dead space : dead space ทั้งหมดในปอด หรือ

เท่ากับ anatomical dead space + alveolar dead space

b. lung compliance(∆V/∆P) ผิดเพราะ lung compliance มีผล

ต่อ tidal volume แต่ท้ังสองมีtidal volume เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ใช่

ขูอ b.

d. functional residual capacity ผิดเพราะเป็ นปริมาตรอากาศ


ภายในปอดที่ไม่เกี่ยวขูองกับการหายใจเลย เนื่ องจากเป็ น
ปริมาตรอากาศที่คงคูางอย่้ในปอดเสมอไม่ว่าเราจะพยายามหายใจ
ออกมาเท่าไหร่ก็ตาม

e. FEV1 : force expiratory volume in 1 second

2. เฉลย A. serum renin (activity)

จากผลทางหูองปฏิบัติการที่ใหูมานั้นน่ าจะเป็ นภาวะ


aldosteronism แต่ยังไม่ทราบว่าเป็ น primary หรือ secondary เพื่อ
จะรักษาไดูถ้กตูองต่อไป การตรวจก็ตูองไปตรวจระบบที่ควบคุมการ
หลั่ง aldosterone ไดูแก่ระบบ RAAS ซึ่งมี renin angiotensin และ

aldosterone มาเกี่ยวขูอง แต่ LAB ที่ตรวจหลัก ๆ ตรวจไดูแค่

plasma renin activity และ plasma aldosterone level เพื่อแยก


primary หรือ secondary ไดู โดยถูาเป็ น primary renin จะตำ่า ถูา

secondary renin จะส้ง สำาหรับ ACTH มีผลต่อการหลั่ง

Aldosterone นูอยมาก จึงไม่ควรตอบ

3. เฉลย D. มีการสร้าง RBC น้อยลง

ยาที่ใชูรักษาโรค AIDS มี 3 กลุ่ม ไดูแก่

1) Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTIs)

ไดูแก่ Zidovudine(AZT) , Stavudine(d4T) , Lamivudine(3Tc)

ทำางานโดยจะไปยับยั้ง reverse transcriptase enz. ซึ่งมีside

effect คือ จะไปกดการทำางานของไขกระด้กทำาใหูมีการสรูาง RBC

นูอยลงเกิด anemia และ granulocytopenia , peripheral

neuropathy และ pancreatitis

2) Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor

(NNRTIs) ไดูแก่ Nevirapine , Delavirdine ทำางานโดยจะไปยับยั้ง

reverse transcriptase enz. ของ HIV-1 เท่านั้น ซึ่งมีside effect

คือ rash

3) protenase inhibitor ไดูแก่ Ritonavir , Saquinavir ,

Indinavir ทำางานโดยจะไปยับยั้ง protease enz. of HIV-1 ซึ่ง


เป็ น enz.ที่จำาเป็ นในการเปลี่ยน viral protein precursor ไปเป็ น

functional protein เพื่อ maturation of viral ซึ่งมีside effect

คือ asthenia, malaise, diarrhoea, nausea and vomiting,

abdominal pain, dizziness, insomnia, sweating , taste

abonormality

4. เฉลย A. increased ADH

ภาวะขาดนำ้า: poor skin turgor

ECF volume extraction

Posm

+

ADH release

(serum ปกติ ~ 285 – 295 mOsm/kgH2O)

กรณีน้ี urine ตูองเป็ น hypertonicity

ดังนั้น urine osm > serum osm


5. เฉลย D. target cell receptor

rickets ตรวจเลือดพบ Ca และ P ตำ่า แต่พบว่า 1,25 ( OH )

2 D3, alkaline phosphatase และ parathyroid hormone ส้งขึ้น

Impaired action of 1,25-dihydroxycholecalciferol on target

tissues

เกิดจาก certain anticonvulsants

1,25-dihydroxycholecalciferol receptor defects

Uremia

จากขูอม้ลที่ใหูมา สิ่งที่ส้งขึ้นในโจทย์แสดงถึง Vit D metabolism

ปกติ และ ต่อม PTH ทำางานไดูตามปกติ แต่vitamin D ออกฤทธิไ์ ม่

ไดูเลยเป็ นโรคกระด้กน่ วม จึงสรุปไดูว่าผิดปกติท่ี target cell

receptor

6. เฉลย A. ได้ยาขับปั สสาวะ

พบ Hypokalemia

Hypochloremia
เนื่ องจากการใชูยา Flurosemide

+
ตัวเลือกอื่นๆ ส่งผลใหู K ใน plasma ส้ง และไม่มีอาการบ่ง

บอกในขูอ E.

B. ไดู anabolic steroid


+
C. aldosterone deficiency aldosterone นำา K เขูา cell, ถูา
+
ขาด K ใน plasma
-
D. diabetic ketoacidosis metabolic acidosis; HCO3 ,
+ +
PaCO2 ทั้งค่้ แต่ขาด insulin, insulin พา K เขูา cell; K ควรส้ง
E. anxiety with hyperventilation anxiety ไม่มีอาการบ่งบอก loss
-
CO2, PaCO2, HCO3  respiratory alkalosis
7….

8. เฉลย C. estrogen และ progesterone

ขณะตั้งครรภ์ estrogen, progesterone ส้ง นำ้านมที่แทูจริงจะไม่

เกิดจนกว่าระดับ hormeone ทั้งสอง จะลดตำ่าลงหลังคลอด

9. เฉลย B. cortisol

Cortisol เป็ น stress hormone ภาวะเกิดแผลไฟไหมูขึ้นเป็ น

Stress ที่ใหูระดับ cortisol ส้งกว่าปกติ และโดยฤทธิข


์ อง cortisol ที่
มีหนูาที่สลายโปรตีนกลูามเนื้ อไปใชูในกระบวนการสรูางนำ้าตาลขึ้น
ใหม่ท่ีตับ ทำาใหูmetabolism ของโปรตีน เป็ นไปในทาง catabolism

ซึ่งจะทำาใหูเกิดดุล Nitrogen เป็ นลบก็คือเกิด Nitrogen loss ดังที่


โจทย์กล่าว

EPO and PTH ไม่ค่อยเกี่ยวกับดุลไนโตรเจน

Insulin จะมีฤทธิใ์ นทางช่วยสังเคราะห์โปรตีนซึ่งทำาใหูดุล


ไนโตรเจนเป็ นบวก

10.ตอบ D. Pulmonary artery

ตามหลักของ Fick การวัด C.O. คำานวนจากส้ตร

C.O. = O2 consumption

A-V O2 Difference

ซึ่งค่า A-V O2 Difference ตูองหาจากความแตกต่างระหว่าง [O2]

ใน Pulmonary vein และ Pulmonary artery โดยการวัด [O2]ใน

Pulmonary vein (เลือดที่มีO2 เยอะ) จะทำาไดูยาก จึงนิ ยมวัดผ่าน

ทาง Radial artery เนื่ องจากถือว่า [O2] พอๆกัน ส่วนการวัด [O2]

ใน Pulmonary artery (เลือดที่มี O2 ตำ่า  ซึ่งคือ Venous blood

ตามที่โจทย์ตูองการหา) ก็จะเจาะเขูาไปโดยตรงเลยที่ Pulmonary

artery
11. เฉลย E. spectrin

โปรตีนโครงร่างเซลล์จัดเป็ นโปรตีนผิว(peripheral protein)และ

ประกอบดูวย spectrin, ankyrin, protein 4.1, actin and adducing

เป็ นส่วนใหญ่ spectrin จัดเป็ นโปรตีนผิวที่พบมากที่สุดประกอบดูวย

polypeptide 2 สาย คือ alpha and beta chains ซึ่งก็คือ แถบ 1

และแถบ 2

Spectrin มีความสำาคัญต่อความสมบ้รณ์และความแข็งแรงของ

เยื่อเซลล์เม็ดเลือดแดง เพราะจับกับโปรตีนผิวอื่นๆ เช่น actin,

ankyrin และ adducin เพื่อก่อใหูเกิดเป็ นโครงร่างเซลล์บนผิวดูาน


ในของเยื่อเซลล์ โครงสรูางเซลล์ดังกล่าวจะทำาหนูาที่ใหูความแข็ง
แรงแก่เยื่อเซลล์ปูองกันเซลล์จากการถ้กทำาลายโดยแรงข้ดขีดในขณะ
หมุนเวียนในกระแสเลือด(circulatory shear force) ตลอดจน

ควบคุมร้ปร่างของเม็ดเลือดแดงที่เวูาทั้ง 2 ดูาน(biconcave shape)


และความสามารถในการยืดหย่น
ุ ร้ปร่างของเซลล์ รวมทั้งยังช่วย
รักษาสภาพคงทนถาวรของรอยต่อของแผ่น lipid ในโครงสรูางแบบ

แผ่น 2 ชั้น

12. เฉลย D. Pa O2
d. PaO2 เพราะ HbF มีaffinity ต่อ O2 ส้ง และไม่ไดูแลก

เปลี่ยน O2 โดยตรง(รับมาจากแม่อีกที) จึงทำาใหูมีO2 ละลายใน


เลือดนูอย

a. O2 affinity ของ fetus จะส้งกว่าแม่ เพราะเป็ น HbF

b. O2 capacity ของ fetus จะเท่ากับแม่ เพราะ HbF จุ O2 ไดู

เท่ากับ HbA1 ซึ่งพบในผู้ใหญ่(แม่)

c. Hct ของ fetus จะส้งกว่าแม่ เพราะ fetus มี PaO2 ตำ่า และ Hb มี

O2 affinity ส้ง ทำาใหูfetus เกิดภาวะ chronic hypoxemia ตลอด

เวลา จึงกระตูุนไตหลั่ง erythropoietin ทำาใหูสรูาง RBC มากขึ้น

Hct จึงเพิ่มขึ้นดูวย

e. viscosity ของ fetus จะส้งกว่าแม่ เพราะ Hct ส้งกว่าแม่

ค่าปกติ fetal blood O2(Pa O2) = 25-30 mmHg และ Pa

CO2 = 45-50 mmHg ซึ่งเป็ นค่าที่ต่ ำากว่าค่าปกติของ adult แต่ทารก

ก็ไม่ไดูอย่้ในภาวะขาด O2 เนื่ องจากปั จจัยต่างๆ ไดูแก่ การที่

มีcardiac output ส้ง และเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นความสามารถใน

การนำาพา O2 มากขึ้นโดย Hb ของทารกและความเขูมขูน


ของ Hb(hematocrit)ของทารกที่ส้งกว่าผู้ใหญ่จะสามารถทดแทนกับ

สภาวะความดัน O2 ตำ่าไดูอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นปริมาณเลือดจะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ความเขูมขูนหรือความหนื ดของเลือด(viscosity)ก็เพิ่มมากขึ้นดูวย

เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์ ทารกจะมีความเขูมขูนของเลือด

15 g/dL เทียบไดูเท่ากับในผู้ใหญ่ และเมื่ออายุครรภ์ครบกำาหนด

ทารกจะมีความเขูมขูนของเลือด 18 g/dL ซึ่งส้งกว่ามารดา

RBC ของทารกมีHb ชนิ ด HbF ซึ่งจะจับกับ O2 ไดู(O2affinity)

มากกว่า RBC ที่มี HbA ซึ่งเป็ น Hb ของ adult เนื่ องจาก HbA จะ

จับ 2,3-diphosphoglycerate ไดูแน่ นมากกว่า HbF และ 2,3-

diphosphoglycerate จะทำาใหูHb จับ O2 ไดูนอ


ู ยลง ดังนั้น RBC ของ

ี ะดับ 2,3-diphosphoglycerate ตำ่า จึงจับกับ O2


ทารกที่มร

มากกว่า RBC ของมารดาที่มีระดับ 2,3-diphosphoglycerate ส้ง

13. เฉลย B. เส้นที่ 2

สำาหรับ Enzyme ตัวเดียวกันนั้น ความเร็วส้งสุด (Vmax) จะตูอง

เท่ากันแมูเปลี่ยนความเขูมขูน Enzyme จึงน่ าจะเป็ นเสูนที่ 1

ไม่ก็เสูนที่ 2 (Vmax เปลี่ยนไดูเมื่อเปลี่ยนชนิ ด Enzyme)


เมื่อลดปริมาณ Enzyme ลงครึ่งนึ งแลูว จะทำาใหูมีปริมาณ

Enzyme ไปจับกับ Substrate ไดูลดลงครึ่งนึ ง  ส่งผลใหู

ความเร็วในการเปลี่ยน Substrate เป็ น Product ลดลงครึ่งนึ ง 

จึงน่าจะตอบเส้นที่ 2 เพราะ Vmax/2 ของเสูนที่ 2 เป็ นครึ่งนึ ง

ของ เสูน Normal พอดี

14. ไม่มีคำาตอบเพราะไม่รู้น้ ำาหนักผู้ป่วย

15.ตอบ E. Pulmonary artery

ความดันตามที่โจทย์กำาหนดใหู คือความดันภายใน Pulmonary

artery (ค่าปกติ ประมาณ 24/9 mmHg)

**หลักการทำา – สังเกตว่าความดันทั้ง systolic และ diastolic

pressure มีค่าตำ่ามากๆ (ถูาวัดความดันปกติคนเรา = 120/80

mmHg)  ดังนั้น น่ าจะเป็ นความดันที่ตรวจใน Pulmonary

circulation ซึ่งประกอบดูวย Right atrium , Right ventricle ,

Pulmonary artery , Pulmonary capillary และ Pulmonary vein

1. ถูาเป็ นความดันของตัวหัวใจ  diastolic pressure จะตูอง

เป็ น 0 เสมอ เพราะหัวใจไม่มี secondary pressure wave

เหมือนใน aorta และ large artery (diastolic pressure เกิดจาก


secondary pressure wave)  ไม่ใช่ Right atrium , Right

ventricle และ Foramen ovale  ดังนั้น น่ าจะเป็ นเสูนเลือด


มากกว่า

2. เนื่ องจาก O2 saturation แค่ 55% จึงไม่น่าใช่ Pulmonary

vein และ Ductus arteriosus (เลือดใน ductus arteriosus คือ

เลือดที่ออกจาก Left atrium จึงตูองมี O2 ส้ง)  ดังนั้น ตอบไดู

ทันทีว่าเป็ น Pulmonary artery

16. เฉลย B. serum fatty acid

เพราะการอดอาหารในช่วง 1-3 วันแรก อิทธิพลของ

glucagon จะเด่นขึ้นมา กระตูุนกระบวนการสลายไขมัน ฃกลูาม

เนื้ อจะใชูพลังงานจาก free fatty acid แทนการใชูพลังงานจาก

glucose

17. เฉลย C. decreased myofibril

ถูากลูามเนื้ อไม่ไดูใชูงานเป็ นเวลานานๆ จะมีการลดจำานวน


ของ myofibril กลูามเนื้ อจะมีขนาดเล็กลงหรือฝ่ อลง เรียก

disuse muscle atrophy

18.ตอบ B. Isotonic saline


เนื่ องจากภาวะทูองร่วงรุนแรง ส่งผลทำาใหูเกิดการส้ญเสียนำ้า
(Dehydrate) และ Electrolyte  ปริมาตรเลือดลดลง  Venous

return ลดลง  C.O. ลดลง  BP drop  ดังนั้น จึงตูองมุ่งไปที่


การปรับปริมาตรเลือดใหูกลับมาใกลูเคียงปกติมากที่สุด  ทาง
เลือกแรกสุดที่ควรทำาคือ ใหู Isotonic Saline เนื่ องจากไดูท้ังนำ้า

และ electrolyte ดูวยพรูอมกัน

19. เฉลย C. thiamine

ิ Alcohol นั้น Ethanol จะไปยับยั้งการด้ดซึม


สำาหรับคนที่กน

Thiamine เขูาสู้ร่างกาย รวมทั้งคนที่กิน Alcohol มักจะส่งผลใหูกิน

อาหารนูอยลง  โอกาสไดูรับ Thiamine ลดลง  ขาด Thiamine

ไดู ซึ่งปกติ Thiamine จะสามารถเปลี่ยนเป็ น Thiamine

diphosphate (ThDP)  เป็ น Coenzyme สำาหรับ Enzyme ใน

metabolism ของร่างกายหลายชนิ ด โดยเฉพาะ Pyruvate

Dehydrogenase (PDH) ซึ่งมีความสำาคัญในการใชูสรูาง

Acetylcholine , Neurotransmitter และ myelin sheat ในระบบ

ประสาท  เมื่อขาดจึงส่งผลใหูเกิดภาวะ Ataxia และส้ญเสียการ


เคลื่อนไหวล้กตาขึ้นมาไดูน่ันเอง

20. เฉลย D. mammillary body


ในกลุ่มอาการ Korsakoff’s syndrome หรือ amnestic

confabulatory syndrome กลุ่มอาการนี้ เกิดจากการขาดวิตามินบี 1


หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ทำาใหูผู้ป่วยมีความจำาเสื่อม และผู้ป่วยมักจะ
ปกปิ ดการจำาไม่ไดู โดยแต่งเรื่องราวตอบคำาถาม ราวกับว่าจำา
เหตุการณ์ไดู(Confabulation) พยาธิสภาพในระบบประสาทมีการ

เสื่อมของเซลล์ใน mammillary bodies และบางคนก็บอกว่ามีการ

เสื่อมของเซลล์ประสาทใน dorsomedial thalamic nuclei

และการส้ญเสียหนูาที่ของ mammillary body เป็ นการส้ญเสีย

papez circuit ซึ่งเป็ นเรื่องของความจำา recent memory ที่จะ

พยายามเปลี่ยนเป็ น remote memory ต่อไป ดังนั้นการที่ไม่สญ


้ เสีย

cerebral cortex ที่ใชูเก็บความทรงจำาระยะยาวจึงทำาใหูผู้ป่วยเสียแค่

ความจำา recent เท่านั้น remote memory ยังคงอย่้

อ่านเพิม
่ เติม

Limbic system เป็ นระบบซึ่งประกอบดูวยโครงสรูางของระบบ

ประสาทกลางซึ่งอย่้ทางขอบใน (medial margin; margin = limbus)

ของ cerebral hemisphere ส่วนของสมองที่อย่้ใน limbic system นี้


ทำางานร่วมกับสมองส่วนอื่น ๆ เกี่ยวกับความจำา การเรียนรู้ อารมณ์
และพฤติกรม บางคนเรียกระบบนี้ว่า limbic lobe, fornicate

gyrus, visceral brain, vital brain หรือ emotional brain


องค์ประกอบของ Limbic System

๑. โครงสร้างของ Telencephalon

๑.๑ Hippocampal formation ประกอบดูวย

๑.๑.๑ Hippocampus (Ammon’s horn, cornu

ammonis)

๑.๑.๒ Dentate gyrus (fascia dentate)

๑.๑.๓ Subiculum

๑.๒ Parahippocampal gyrus

๑.๓ Cingulate gyrus

๑.๔ Retrosplenial cortex (isthmus)

๑.๕ Septal area

๑.๖ Basolateral amygdaloid nucleus

๒. โครงสร้างของ Diencephalon

๒.๑ Mammillary body


๒.๒ Anterior thalamic nucleus

๒.๓ Habenular nucleus

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/image/figure5-

8.jpg
http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/Limbic%20System

%20RSNA%202004/Overview.html

HIPPOCAMPAL FORMATION

Hippocampal formation อย่้ทางดูานในของ temporal lobe

และเป็ นผนังดูานในของ inferior horn ของ lateral ventricle

Hippocampal formation มีลักษณะโครงสรูางเป็ น archicortex


ประกอบดูวย

๑. Hippocampus: Hippocampus เกิดจากการขยายของเซลล์

ประสาททางดูานในของ temporal lobe ทำาใหูมีการมูวนตัวเขูาใน

ทำาใหู hippocampus กลายเป็ นผนังดูานในของ inferior horn ของ


lateral ventricle โครงสรูางของ hippocampus ซึ่งเป็ น archicortex
ประกอบดูวยเซลล์ ๓ ชั้น คือ

๑.๑ Molecular layer ชั้นนอกสุด

๑.๒ Pyramidal cell layer ชั้นกลาง เสูนใยประสาทจาก

เซลล์ pyramidal รวมกันเป็ น fimbria-fornix

๑.๓ Polymorphic cell layer

๒. Dentate gyrus: ลักษณะเหมือนฟั นเลื่อยอย่้ระหว่าง

hippocampus กับ parahippocampal gyrus โครงสรูางของ dentate

gyrus เป็ น archicortex เหมือนกับ hippocampus แต่เซลล์ในชั้นที่ ๒

เป็ นเซลล์ granule Dentate gyrus ส่งเสูนใยประสาทติดต่อกับ

hippocampus

๓. Subiculum: เป็ นส่วนของ parahippocampal gyrus ซึ่งติด

กับ hippocampus
Dissection of the left cerebral hemisphere demonstrating

structures of the limbic system. The body of the corpus

callosum has been divided sagitally. The frontal, temporal and

occipital lobes have been sectioned horizontally and their

superior parts removed. The left lentiform complex and

thalamus have been removed and the floor of the inferior

horn of the lateral ventricle opened.


http://www.neurosurvival.ca/ComputerAssistedLearning/neuroana

tomy/neuroanatomy_epilepsy/neuroanatomy_epilepsy_data.htm

การติดต่อของ Hippocampus

วิถีประสาทนำาเข้า

๑. จาก entorhinal cortex ซึ่งเป็ น olfactory association

cortex เขูาส่้ hippocampus ทาง perforant pathway


๒. จาก septal area มีเสูนใยประสาทส่วนหนึ่ งยูอนกลับไปกับ

fornix ไปส่้ hippocampus

๓. จาก parahippocampal gyrus ของ temporal lobe ซึ่งมี

เสูนใยประสาทติดต่อกับ association areas ของ parietal, occipital

และ temporal lobes

วิถีประสาทนำาออก ไดูแก่ fimbria – fornix:

Axon ของเซลล์ pyramidal ใน hippocampus รวมเป็ น

ALVEUS คลุมอย่้บน floor ของ inferior horn ของ lateral ventricle

จาก alveus จะกลายเป็ นแผ่นเสูนประสาทเรียกว่า FIMBRIA เมื่อ

ทอดไปถึงบริเวณใตูต่อ splenium ของ corpus callosum จะกลาย

เป็ นแท่งของเสูนประสาทเรียกว่า FORNIX Fornix ทอดไปตามขอบ


ล่างของ corpus callosum จนถึงบริเวณ anterior commissure จะ

แยกเป็ น ๒ ขา คือ anterior column และ posterior column

http://spinwarp.ucsd.edu/NeuroWeb/Text/br-800epi.htm

Anterior column ของ fornix ไปสิ้นสุดที่ septal area, preoptic

area, anterior และ ventromedial hypothalamic nuclei สัญญาณ

ประสาทจาก hypothalamus จะส่งต่อไปยังกลุ่มเซลล์ประสาท

อัตโนมัติและ reticular formation ในกูานสมองทาง

hypothalamotegmental tract และทาง dorsal longitudinal

fasciculus
Posterior column ของ fornix ทอดผ่านทางดูานขูางของ

hypothalamus และไปสิ้นสุดที่ mammillary body จากกลุ่มเซลล์

ประสาทนี้ จะมีกลุ่มเสูนใยประสาทติดต่อกับ anterior thalamic

nucleus เรียกว่า mammillothalamic tract (bundle of Vicq d’azyr)

จาก anterior thalamic nucleus จะติดต่อกับ cingulated gyrus โดย

thalamocingular fibers ผ่าน anterior thalamic radiations จาก

cingulated gyrus จะมีเสูนใยประสาท คือ cingulum ติดต่อกับ

entorhinal area จาก entorhinal area จะมีเสูนใยประสาทติดต่อ

กลับมายัง hippocampus อีกที ทำาให้สัญญาณประสาทติดต่อกัน

ครบเป็นวงจรของ Papez (Papez loop)


Papez Circuit

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papez_Circuit.jpg
http://www.indianjpsychiatry.org/articles/2007/49/2/images/Indian

JPsychiatry_2007_49_2_132_33264_3.jpg

นอกจากนี้ mammillary body ยังส่งสัญญาณประสาทไปยังกูาน

สมองทาง mammillotegmental tract

CINGULATE GYRUS

Cingulate gyrus อย่้ทางดูานในของ cerebral hemisphere

เหนื อต่อ corpus callosum มีลก


ั ษณะโครงสรูางกึ่งกลางระหว่าง

archicortex กับ neocortex เรียกว่า mesocertex Cingulate gyrus


มีการติดต่อดังนี้
วิถีประสาทนำาเข้า ไดูแก่

Thalamocingular หรือ thalamocortical fibers จาก anterior

thalamic nucleus

วิถีประสาทนำาออก ไดูแก่

๑. Corticostriate fibers ไปยัง caudate nucleus และ

putamen

๒. Corticothalamic fibers ไปยัง anterior และ dorsomedial

thalamic nuclei
๓. Corticohypothalamic fibers ไปยัง anterior, lateral และ

posterior hypothalamic nuclei

จะเห็นไดูว่า Papez circuit เป็ นส่วนหนึ่ งของ Limbic system


เท่านั้น

21. เฉลย E. จับกับ thyroxine kinase

Critical molecular determinant of endothelial cell biology :

angiogenic endothelium expresses a number of receptor not

found on resting epithelium. These include receptor thyrosine

kinases (RTK) and integrins that bind to extracellular matrix

and mediate endothelial cells adhesion, migration and

invasion. Endothelial cells (ECs) also express RTK (i.e., the

FGF and PDGF receptors) that are found on many other cell

types. Critical function mediate by activated RTK include

proliferation, migration and enhanced survival of endothelial

cells, as well as regulation of the recruitment of perivascular

cells and bloodborne circulating endothelial precursors and

hematopoietic stem cells to the tumor. Intracellular signaling


via EC-specific RTK utilizes molecular pathway that may be

targets for future antiangiogenic therapies.

22. เฉลย E. Sympathetic denervation

ใหูด้รายละเอียดในชีทยาอ.นุชนาฏ

23. เฉลย A. ไตรมาศที่ 2

ไตรมาศที่ 2 ระดับ hCG ลดตำ่าลงแลูว ทำาใหูหญิงตั้งครรภ์รู้สึก


สบายขึ้น สามารถททำากิจกรรมต่าง ๆ ไดูตามปกติ

24. เฉลย A. tyrosine kinase

The insulin receptor is a dimer with two different types

of subunits. It spans the membrane.

The β-subunits are tyrosine kinases. When insulin binds

the subunits phosphorylase themselves at tyrosine residues.

The subunits also phosphorylate other protein kinases at

tyrosine residues. These kinase produce the cellular

responses – reversal of glucagon – stimulated

phosphorylation, phosphorylation of proteins, induction and


repression of specific genes, stimulation of general protein

synthesis and stimulation of glucose transport.

ตาราง ฮอร์โมนและ second messenger ที่ใชูในการออกฤทธิ ์

cAMP Ca -DAG Tyrosine kinase


2+

Increase cAMP

ACTH Acetylcholine Epidermal growth

factor
β-adrenergic α1-adrenergic

catecholamines catecholamines Insulin

Calctonin Angiotensin Insulin-like growth

factor I
Glucagon Cholecystokinin

Fibroblast growth
LH Gastrin
factor I
FSH Oxytosin
Platelet-derived
TSH ADH(V1receptor)
growth factor
HCG TRH

Parathyroid
hormone GnRH

Secretin

Decrease cAMP

Acetylcholine

α 2-adrenergic

catecholamines

Dopamine

Opiate peptides

Somatostatin

สรีรวิทยาของศิริราชเล่ม ๑

ตัวรับจำาเพาะสำาหรับกลุ่ม Insulin receptor family และ insulin

– like growth factor – 1

ฮอร์โมน insulin และ IGF-I มีคุณสมบิท่ีสำาคัญในระบบ

metabolism โดยกระตูุนการเจริญเจิบโต (growth promoting effect)

IGF-1 เป็ น polypeptide ที่มีโครงสรูางคลูาย Insulin ออกฤทธิ ์


ุ การเจริญเติบโตของร่างกายโดยทำางานร่วมกับ Growth
กระตูน

hormone นอกจากนั้นยังกระตูุนการสังเคราะห์ Androgen ดูวย

ตัวรับจำาเพาะของ insulin และ IGF-1 เป็ น Glycoprotein ที่

สามารถส่งสัญญาณผ่าน tyrosine specific protein kinase มี

ลักษณะสำาคัญคือมี 4 หน่ วยย่อย(tetramer) ประกอบดูวย 2

disulfide linked heterodimers (α β )2 หน่ วย  ทำาหนูาที่ในการจบ

กับฮอร์โมน มีองค์ประกอบของกรดอะมิโน Cystein อย่้มาก และเป็ น

ส่วนที่อย่้ดูานนอก membrain ส่วนหน่ วยย่อย  มีปลายหนึ่ งอย่้ดูาน


นอกเชื่อมกับส่วนของหน่ วยย่อย  ส่วนปลายอีกดูานหนึ่ งเขูาไปอย่้
ดูานในของ membrane มีความสามารถในการเร่งกระบวนการ

phosphorylation โดย Tyrosine kinase

การทำางานของ tyrosine kinase กระตูุนการส่งสัญญาณแบบ


ต่อเนื่ องกับสารอื่นอีกหลายชนิ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะเรียกว่า SH domain (Src homology domain) เช่น

SH2 domain และ SH3 domain และสุดทูายส่งสัญญาณไป

transcription factor ที่มล


ี ักษณะเป็ น leucine zipper อย่้ในร้ป

heterodimer ของ c-fos/c-jun กระตูุนไปที่ AP-1 DNA response

element กระตูุนกระบวนการแสดงออกในระดับ gene ต่อไป


จากหนังสือชีวเคมีของฮอร์โมนเชิงบ้รณาการ ของ รศ.ดร.ตรีทิพย์ รัต
นวรชัย

25. ตอบ C. IgE จาก mast cell และ basophil

เพราะจากโจทย์ อาการผื่นลมพิษ BP ตำ่า ฟั งไดูเสียง wheezing

ทั่วปอด เป็ นอาการของ hypersensitivity type 1 ซึ่งกลไกการ

เกิด hypersensitivity type 1 เกิดจากการที่มี allergen ไปจับกับ

IgE ที่อย่้บน mast cell หรือ basophil จะกระตูุนใหู mast cell

และ basophil หลั่ง histamine ออกมา ทำาใหู vasodilate ที่

อวัยวะต่างๆจึงเกิดผลดังนี้ skin (urticaria and eczema), eyes

(conjunctivitis), nasopharynx (rhinorrhea, rhinitis),

bronchopulmonary tissues (asthma) and gastrointestinal

tract (gastroenteritis) และ BP ตำ่า ( เพราะ vasodilate ไง )

26. ตอบ C. hypersensitivity type III

พิษง้เห่า (α-bungaro toxin ) ซึ่งจะไป block nicotinic

receptor ที่ postsynaptic NMJ ทำาใหู Ach จับไม่ไดู คนไขูจึง ptosis

และ diaphragm paralysis ( หายใจลำาบาก ) หลังจากนั้นคนไขูไดู

รับ serum ( antivenom ) ซึ่งเป็ น excess Ag ไปกระตูน


ุ ใหู
ร่างกายสรูาง Ab จับกันเกิดเป็ น immune complex ซึ่งจะตกตะกอน

หรือฝั งตัวในหลออดเลือดหรือเนื้ อเยื่อ กระตูุนระบบ complement

หลั่ง chemetatic factor ทำาใหู neutrophil เขูามาทำาลายหลอดเลือด

หรือเนื้ อเยื่อนั้น จึงเกิดอาการต่างๆ ดังนี้ ไขู , ขูออักเสบ (ปวดขูอ) ,

ต่อมนำ้าเหลืองโต และ nephritis (มี RBC ออกมากับปั สสาวะ) เรียก

โรคนี้ ว่า “ Serum sickness “

27.ตอบ B. Heart rate เพิม


่ ขึ้น

เพราะเสียเลือด(hemorrhage) ปริมาณเลือดในร่างกายจึงลดลงแ
บบฉับพลัน
↓Cardiac
output
↓Stretch on carotid sinus
baroreceptors
↓Firing rate of
carotid sinus nerve
↓Parasymp ↑Symp activity to heart
activity to heart ↑Heart
ana blood rate
vessels
↑Hea
rt rate ↑Contractility
Mean arterial
pressureเขูาส่้ Arterioles constrict
↑TPR
ปกติ
28.ตอบ D. กราฟรูป Sigmoid curve
↑Venous return

อธิบายกราฟ – เมื่อ MAP ส้งขึ้น  ผลต่างความดันระหว่าง 2

บริเวณเพิ่มขึ้น  ส่งผลต่อเลือดที่สามารถไหลไดูมากขึ้น (Blood


flow เพิ่มขึ้น) ซึ่งร่างกายจะมีกลไกควบคุมผ่านระบบประสาท

(Central control) ซึ่งจะช่วยคุมใหูความดันอย่ค


้ งที่ค่าหนึ่ ง 

เมื่อ central control คุมไม่ไหว  ความดันจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่ อง  blood flow ก็จะเพิ่มขึ้นดูวย  จึงเห็นเป็ น sigmoid

curve นั่นเอง

29.ตอบ B. Compliance ลดลง pulse pressure กว้างขึ้น

เนื่ องจากเกิด severe atherosclerosis  หลอดเลือดแข็งตัวมาก

ขึ้น  Compliance จะลดลง  ส่งผลต่อ Systolic pressure ใหู


เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก หลอดเลือดขยายตัวไดูลดลงเมื่อรับเลือดปริมาตร
เท่าเดิม  และการที่หลอดเลือดยืดหยุ่นไม่ดี  เกิด secondary

pressure wave ไดูไม่ดี  Diastolic pressure จึงลดลง  Pulse

pressure จึงกว้างขึ้น

30. ตอบ E. muscle phosphocreatine

เพราะกลูามเนื้ อจะใชูพลังงานจาก ATP ที่เก็บสะสมเอาไวูและ

creatine phosphate เป็ นอันดับแรก


Time Course of Contributions from Different Energy

Sources

Taken from Gleim, Anaerobic Testing and Evaluation,

Med Exerc Nutr Health 1993;2:27-35

31. เฉลย A. PaCO2 เพิม


่ ขึ้น

หา alveolar ventilation(VA) = RR x (VT-VD)

RR 20 ครั้ง/นาทีและ VT 500 ml VD 200 ml : VA = 20(500-

200) = 6000 ml

RR 30 ครั้ง/นาทีและ VT 350 ml VD 200 ml : VA = 30(350-

200) = 4500 ml
แสดงว่าเมื่อ RR และ VT เปลี่ยนแปลง VA จะลดลง ดังนั้นการ
แลกเปลี่ยนก๊าซก็จะลดลงดูวย

เมื่อการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงทำาใหู ↓PaO2 ↑PaCO2

32. เฉลย A. oxytocin

33. ….

34……

35. เฉลย A. RBC cast

+
pH 6 ปกติแสดงว่า PCT สามารถกำาจัด H ทางปั สสาวะไดูตาม
ปกติ

specific gravity 1.015 แสดงว่าไตสามารถ concentrate

urine ไดูตามปกติ (ถูาไต concentrate urine ไม่ไดู แสดงว่า renal

failure)

glucose -ve แสดงว่า pct สามารถด้ด glucose กลับไดูตามปกติ

protein 4+ แสดงว่า glomerulus มีปัญหา ดังนั้นน่ าจะมีอย่าง

อื่นหลุดมาดูวย เช่น RBC, WBC ซึ่งจะออกมาในร้ปของ cast คำา

ตอบจึงเป็ น RBC cast


cast : are formed in tubular lumen in kidney; they are

composed of a protein matrix(Tamm-Horsfall protein) within

which are entrapped cell, debris or protein leaking through

the glomeruli; Their presence proves a renal origin of


rd
disease.[ Rapid review pathology 3 edition, Edward F.

Goljan]

urate crystal: เกิดเมื่อปั สสาวะเป็ นกรด เช่น ผู้ป่วยเกาท์

oval fat body: renal tubular cell with lipid

numerous WBC(pyuria): urinary tract infection (ถูาจะเจออันนี้

ก็น่าจะมีพวกไขูร่วมดูวยเพราะเป็ นการติดเชื้อ)

36. เฉลย B. Rene test right – negative

Weber’s test ทำาโดยเคาะสูอมเสียงแลูววางโคนตัว Y ของสูอม


เสียงบนกลางกะโหลกศีรษะ สูอมเสียงจะสั่นแต่ไม่หยุดทันที แต่จะ
ค่อยๆ สั่นลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เสียงจากการสั่นส่วนใหญ่จะเดินทาง
ไปกระตูุน hair cell ในห้ช้ันใน โดยผ่าน bone conduction คนปกติ

ไดูยินเสียงสั่นเท่ากัน คนที่ห้ผิดปกติแบบ conductive hearing loss

ห้ขูางที่เสียจะไดูยินดังกว่า (lateralizes to the affected ear) แต่ถูา


เป็ น sensory-neural hearing loss/deafness ห้ขูางที่เสียจะไดูยิน

เบากว่า/ไม่ไดูยิน

Rinne’s test ทำาโดยเคาะสูอมสียงแลูววางโคนตัว Y ของสูอม

เสียงบน mastoid process จะเป็ นการทดสอบ bone conduction

เมื่อไม่ไดูยินเสียงสั่นแลูวจึงเปลี่ยนมาวางหนูาห้ขูางนั้น เพื่อด้ว่า air

conduction ของห้ขูางนั้นดีหรือไม่ ปกติแลูว air conduction จะดี

กว่า bone conduction เนื่ องจากการ amplification ของห้ช้ันนอก


และชั้นกลาง ดังนั้น การวางสูอมเสียงหนูาห้ของห้ท่ีปกติ ก็ควรจะ
ไดูยินเสียงอีกครั้งหนึ่ ง เนื่ องจาก air conduction ดีกว่า bone

conduction (AC ดีกว่า BC เรียกว่า positive) ถูาพบว่าวางหนูาห้

ิ เสียง แสดงว่าห้ขูางนั้นมี air conduction แย่กว่า bone


แลูวไม่ไดูยน

conduction (BC ดีกว่า AC เรียกว่า negative ) แสดงว่า ห้น้ันน่ าจะ

มี conductive hearing loss/deafness ี าวะ chronic


ซึ่งตรงการที่มภ

otitis media จะส่งผลใหูBC ดีกว่า AC ตรงกับผล negative

37. เฉลย C. ventilatory failure

pH 7.2 (acid) , ↑PaCO2, ↓PaO2


-
a. renal failure จะทำาใหูreabsorp HCO3 ไม่ไดู ดังนั้น จะทำาใหู
เลือดเป็ นกรด แต่จะมีผลต่อ PaCO2, PaO2 นูอยมาก
-
b. metabolic acidosis เกิดจากการส้ญเสีย HCO3 ทำาใหูเลือด
เป็ นกรด ร่างกายจึงปรับตัวโดยการหายใจเร็วขึ้นเพื่อลดปริมาณ
+
H ที่เกิดจาก CO2 ในร่างกายลง ดังนั้น ↓PaCO2, ↑PaO2
c.ventilatory failure เพราะทั้ง↑PaCO2, ↓PaO2 แสดงใหูเห็นว่า

เกิดจากการแลกเปลี่ยนก๊าซไดูไม่สมบ้รณ์ ส่งผลใหูpH ลดลงจาก

CO2 ในเลือดเพิ่มขึ้น

d.oxygenation failure: แสดงว่า CO2 สามารถ exchange ไดูตาม

ปกติ แต่O2 จะ exchange ไดูไม่ดี ดังนั้น PaCO2 จึงควรปกติ

ส่วน PaO2 จะ↓

38. เฉลย C. colonic perforation

สังเกตจาก bowel sounds ลดลง

39. ไม่น่ามีคำาตอบนะ มันด้ประหลาดๆ ถูาคำาตอบเปลี่ยนเป็ น c. ขับ

solute free water มากขึ้นเป็ นลดลง ก็น่าจะตอบขูอนี้ แหละ

a. medullary blood flow เพิ่มขึ้น ผิดเพราะถูา medullary blood

flow เพิ่มขึ้นจะทำาใหูความเขูมขูนของ interstitial ที่medulla ลดลง


ทำาใหูปัสสาวะเจือจางมากขึ้นหรือมีspecific gravity ลดลง(urine

specific gravity ปกติเท่ากับ 1.001-1.035)

b. urea availability ลดลง ผิดเพราะถูา urea availability ลดลง

จะ concentrate urine ไม่ไดู แต่จากโจทย์ urine specific gravity

เท่ากับ 1.035 ซึ่งจัดเป็ น higher normal ดังนั้น urea availability


จึงควรปกติ

d. collecting tubule ไม่ตอบสนองต่อ ADH : ADH มีหนูาที่ทำาใหู

ปั สสาวะเขูมขูนขึ้น ดังนั้นหากไม่ตอบสนองต่อ ADH ปั สสาวะจึง


ควรเจือจาง

e. NaCl reabsorption ที่thick ascending limb เพิ่มขึ้น จะทำาใหู


ปั สสาวะเจือจางลง

40. เฉลย C. FSH & LH 

A. inhibin

B. estradiol

D. progesterone

E. androstenedione

41. เฉลย D. first – voiding morning urine specimen


42. เฉลย C. ANP

เมื่อมี blood volume มาก VR จะมากทำาใหู Stretched atrium

 ANP

กรณีน้ี ร่างกายเสียนำ้าและเกลือแร่ไปมาก Intravascular volume จะ

ลดลง ทำาใหูไม่เกินการกระตูุนใหูหลั่ง ANP แต่จะกระตูุนระบบ

RAAS ใหูทำางาน ทำาใหูพบ renin ,AII ,aldosterone ส้งขึ้น ADH ก็

จะส้งขึ้นเช่นกันจาก AII ที่ไปกระตูุนที่ Hypothalamus นอกจากนั้น

Sympathetic activity ก็จะเพิ่มขึ้นดูวยจาก AII ที่ไปออกฤทธิท


์ ่ี

Vasomotor center เช่นกัน

43.ตอบ D. Ventricular depolarization

ขูอนี้ ไม่มีอะไรยาก ทบทวนเรื่อง EKG เอาเองไดู

44. เฉลย C. proximal convoluted tubule

กล้โคสเป็ นสารขนาดเล็ก เมื่อเลือดถ้กกรองผ่าน glomerulus จึง

ถ้กกรองออกมาดูวย หลังจากนั้นกล้โคสจะถ้กด้ดกลับที่PCT โดย

อาศัย 2Na-glucose cotransporter (เป็ น secondary active

transport อาศัยพลังงานจาก Na-K ATPase ซึ่งช่วยรักษา Na


gradient ไวู ทำาใหู Na ภายใน cell นูอยกว่าใน lumen เสมอ

Na ใน lumen จึงเคลื่อนที่ตาม gradient เขูามาใน cell พรูอมปล่อย

พลังงานออกมา พลังงานนี้ จะถ้กใชูพา glucose เขูา cell หลังจาก

นั้น glucose จะเคลื่อนที่ตาม electrochemical gradient เขูาส่้

capillary โดยอาศัย GLUT1,GLUT2) เมื่อ blood glucose เพิ่มขึ้น

การด้ดกลับ glucose ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดูวย แต่ถูาหาก blood

glucose มากกว่า 200 mg/dL glucose จะถ้ก reab ไม่หมด

เนื่ องจาก transporter เต็ม ดังนั้นจึงสามารถพบ glucose ในปั สสาวะ

ไดู ภาวะนี้ เรียกว่า glucosuria

จาก Textbook of Medical Physiology, 11th edition (Guyton,


2006)
45.ตอบ C. ไม่เปลีย
่ นแปลง

ขูอนี้ ตรงตามส้ตร MAP = SV x HR x TPR

แทนค่าตามโจทย์กำาหนด MAP= (1/2SV) x (2HR) x TPR

สุดทูายก็จะไดูค่า MAP เท่าเดิม

46.เฉลย C ความถีส
่ ูง จาก Bern physiology กล่าวว่าถูาไดูรับ

เสียงที่1oo เดซิเบลขึ้นไปติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน จะทำาใหูhair

cell ใน cochlear ถ้กทำาลาย ซึ่งจะมีผลต่อการไดูยินเสียงที่ควรามถี่


ส้ง

47.ตอบ A. Cardiac index

ผู้ป่วยในโจทย์น่าจะมีอาการเหนื่ อยหอบจากที่เกิดภาวะ acidosis

เมื่อร่างกายมีปริมาณ O2 ที่จะใชูในเนื้ อเยื่อต่างๆไม่เพียงพอ แลูว

หันไปใชูพลังงานจาก anaerobic metabolism แทน  กระตูุนใหู

เกิด Hyperventilation ขึ้นมา  ดังนั้น สิ่งที่ตรวจแลูวช่วยบ่งบอก


ภาวะที่มี O2 ไม่เพียงพอที่ดีท่ีสุด คือ Cardiac index (ดีกว่า

Maximum O2 uptake ดูวย)

**Cardiac index (CI) เป็ นดรรชีท่ีใชูบอกว่าส่วนต่างๆของร่างกาย


ไดูรับเลือดเพียงพอหรือไม่ ตามส้ตร

เมื่อ BSA = Body Surface Area

48. เฉลย E. กระเพาะอาหารไม่มี vagus nerve

: receptive relaxation เป็ น vagovagal reflex (ทั้ง

afferent และ efferent pathway อาศัย vagus nerve) เพื่อ

รองรับ food bolus โดยมีกลไกการเกิด คือ เมื่อกลืนอาหารจน

bolus มาอย่้ท่ี lower esophagus ทำาใหูesophagus ขยาย

ุ mechanoreceoptor ส่งสัญญาณประสาทผ่าน vagus


→กระตูน

nerve ไปยัง CNS→CNS ส่งสัญญาณกลับลงมาใหู lower

esophageal sphincter และ stomach relax

a. ไม่มp
ี arietal cell : parietal cell มีหนูาที่หลั่ง HCl

และ intrinsic factor โดยอาศัย Ach(parasymp:vagus nerve),

Histamine, gastrin เป็ นตัวกระตูุน


b. ไม่มa
ี ntral G cell: G cell หลั่ง gastrin โดยมีตัวกระตูุนคือ

small peptide, amino acid, distention of stomach and vagal


+
stimulation ส่งผลใหู ↑H secretion และกระตูุน growth of

gastric mucosa

c. หลั่ง secretin เพิ่ม: secretin หลั่งจาก S cell ของ duodenum


+
โดยมีตัวกระตูุนคือ H และ fatty acid ที่duodenum ทำาใหู
- -
↑pancreatic HCO3 secretion , ↑biliary HCO3 secretion ,
+
↓gastric H secretion และ inhibit trophic effect of gastrin on

gastric mucosa

d. หลั่ง somatostatin เพิ่ม : หลั่งจาก endocrine cell ของ

gastrointestinal mucosa เพื่อตอบสนองต่อ pH ที่ต่ ำาลง ส่งผล


+
ใหูการหลั่ง H ลดลง

nd
(อูางอิงจาก physiology 2 edition, Linda constanzo)

49. เฉลย B. hypotonic

สังเกตว่าจุดที่จำานวนเซลล์ในสารละลายทั้ง 2 ชนิ ดเท่ากันนั้น

ปริมาตรเซลล์ในสารละลาย y มีขนาดใหญ่กว่า แสดงว่าสามารถ

เป็ นไปไดู 2 สาเหตุคือ


1. ความเขูมขูนของสารละลาย x เป็ น Hypertonic  นำ้าใน

เซลล์ leak ออกมา เซลล์ในสารละลาย x เกิดเหี่ยวลง

2. ความเข้นข้นของสารละลาย y เป็ น Hypotonic  นำ้า

นอกเซลล์ leak เขูาเซลล์  เซลล์ในสารละลาย y จึงบวมขึ้น

50. เฉลย C.suprachiasmatic nucleus

่ อง hypothalamus ในการควบคุมและประสาท
สรุปหน้าทีข
งานการทำางานของระบบต่าง ๆ
Function Afterents From Integrating Areas

Temperature Temperature receptors in Anterior hypothalamus,

regulation the skin,deep response to heat;

tissues,spinal posterior hypothalamus,

cord,hypothalamus,and response to cold

other parts of the brain

Neuroendocrine

control of.
Limbic areas concerned Dorsal and posterior

Catecholamines wih emotion hypothalamus

Vasopressin Osmoreceptors, “volume Supraoptic and

receptors”, others paraventricular nuclei

Oxytocin Touch receptors in Supraoptic and

breast, uterus, genitalia paraventricular nuclei

Thyroid – Temperature receptors in Paraventricular nuclei

stimulating hormone infants,perhaps others and neighboring areas

(thyrotropin,TSH) via

TRH

Adrenocorticotropi Paraventricular nuclei


Limbic system (emotional
c hormone(ACTH)
stimuli); reticular
and β -lipotropin(β -
formation(“systemic”
LPH) via CRH
stimuli); hypothalamic and
51.ตอบ C. rennin-angiotensin aldersterone system (RAAS)
เพราะโจทย์บอกว่าร่างกายเสียเลือดมาก และหัวใจเตูนเร็วแสดงว่า
symp ถ้กกระตูน
ุ แลูว(HR↑) แต่ก็ยัง compensate ไม่ไดู

นอกจาก symp ที่ถ้กกระตูุนในภาวะ hemorrhage แลูว RAAS ยังถ้ก

ุ พรูอมๆกันดูวย แต่จะ compensate ไดูชูากว่า ดังนั้นจากโจทย์


กระตูน

ที่ใหูมากลไกที่ใชูcompensate ในภาวะนี้ จึงควรเป็ น RAAS

ส่วน vagal activation เป็ น parasymp ถูาถ้กกระตูุนจะทำาใหู ↓BP

↓HR →อาการแย่ลง

52. เฉลย - ด้ผลของ IGFs ์ ่อ bone


ออกฤทธิต

remodeling

อ่านเพิม
่ เติม

GH ออกฤทธิผ
์ ่านตัวรับที่เยื่อหูุมเซลล์ซึ่งทำางานร่วมกับ

tyrosine kinase การออกฤทธิข


์ อง GH ส่วนใหญ่ผ่าน IGF-I โดย

GH กระตูน
ุ เซลล์ตับ เซลล์กระด้กอ่อน และเซลล์อ่ ืน ๆ ในร่างกายใหู

สรูาง IGF ฤทธิส


์ ำาคัญชอง GH คือ กระตูน
ุ การเจริญเติบโต และ

ทำาใหูเกิดการเปลี่ยนแปลงของ metabolite ในร่างกาย

1. growth-promoting action: เชื่อกันว่าฤทธิก


์ รูุนการเจริญ

เติบโตไม่ไดูเกิดจาก GH โดยตรง แต่ผ่าน IGF-I ไปมีผลเร่งการ


เจริญเติบโตของเซลล์ เนื้ อเยื่อ และอวัยวะเกือบทั่วรางกาย กระตูุน
ทั้งการเจริญและการปิ ดของ epiphyseal plate ซึ่งเป็ นชั้นเซลล์

กระด้กอ่อน (chondrocyte,cartilage cell) ที่ปลาย long bone โดย


เซลล์กระด้กอ่อนถ้กกระตูุนใหูเจริญเพิ่มทังขนาดและจำานวน เพิ่มการ
สรูาง collagen และ chondroitin ซึ่งรวมกันเป็ น matrix ของกระด้ก
2+
อ่อน และกลายเป็ น bone เมื่อมี Ca มาสะสม เซลล์ chondrocyte

ที่เจริญจะเปลี่ยนเป็ น osteocyte กระด้กจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่า

epiphyseal plate ทั้งหมดจะรวมเขูากับ bone shaft กระด้กจึงไม่

สามารถยาวออกไดูอีก แต่อาจเจริญหนาขึ้นไดู GH กระตูุนเซลล์

osteoclast และ osteoblast ของกระด้ก รวมทั้งเซลล์อ่ ืนในร่างกาย


เช่น เซลล์กลูามเนื้ อ เซลล์ของอวัยวะภายใน เซลล์เนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน
เซลล์สังเคราะห์ฮอร์โมน ใหูแบ่งตัวเพิ่มจำานวนมากขึ้น (hyperplasia)
ภายในเซลล์มก
ี ารสังเคราะห์โปรตีนรวมทั้งกรดนิ วคลิอิกเพิ่มขึ้นเซลล์
จึงมีขนาดใหญ่ขึ้นดูวย (hypertrophy) เซลล์ osteoblast สรูางโปรตีน

osteocalcin เพิ่มขึ้น ระดับ osteocalcin ในเลือดสัมพันธ์กับปริ


มาณแตลเซียมที่สะสมในกระด้ก พบการเปลี่ยนแปลงของ
osteocalcin เป็ นรอบในแต่ละวันคลูายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงของ

GH อย่างไรก็ตาม GH ไม่มีฤทธิก
์ ระตูน
ุ การเจริญเติบโตของเซลล์
บางชนิ ด เช่น ผม ขน และเซลล์บุผนังทางเดินอาหาร เป็ นตูน

2. metabolic action: GH สลายไขมันที่สะสมอย่้ใหูกลายเป็ นก


รดไขมันอิสระเพื่อใหูเซลล์ใชูเป็ นพลังงนแทนกล้โคส ลดการใชูกล้โคส
ของเซลล์ พรูอมกับเร่งใหูตับสรูางและปล่อยกล้โคสออกส่ก
้ ระแส
เลือดเพิ่มขึ้น GH เพิ่มระดับกล้โคสในเลือด และรักษาระดับกล้โคสใน

เลือดไม่ใหูลดตำ่า(glucostatic effect) ขณะเกิด stress อดอาหาร


หรือในระหว่างมื้ออาหาร พรูอมกับเพิ่มกรดไขมันอิสระในเลือด ทำาใหู
เซลล์สมองไม่ขาดพลังงาน

GH ทำาใหูร่างกายมีโปรตีนเก็บสะสมมากขึ้น (protein anabolic

effect) โดยกระตูน
ุ ใหูเซลล์รับกรดอะมิโนเพื่อสังเคราะห์เป็ นโปรตีน

เพิ่มขึ้นภายในเซลล์ โดยเฉพาะที่เซลล์กลูามเนื้ อ ทำาใหู lean body

mass เพิ่มขึ้น ดุล nitrogen ของร่างกายเป็ นบวก IGF และ insulin

์ อง GH ในการสะสมโปรตีนของเซลล์
เสริมฤทธิข

กรดอะมิโนที่ส้งขึ้นในเลือดหลังมื้ออาหาร กระตูุนการหลั่ง GH

และ insulin มีผลใหู IGF เพิ่มตาม ซึ่งทำาใหูเนื้ อเยื่อเจริญไดูดี แต่ถูา

รับอาหารที่มีแปู งปริมาณมากและโปรตีนตำ่า อินซ้ลินที่ส้งและ GH

กับ IGF ที่ต่ ำาทำาใหูเนื้ อเยื่อเจริญไม่ดี

3-
GH เร่งไตใหูด้ดกลับ PO4 ไดูมากขึ้น ในขณะที่ทางเดินอาหาร
2+
ด้ดซึม Ca ไดูดีขึ้น อาจเนื่ องจาก GH กระตูน
ุ การสังเคราะห์วิตามิน

D ผลรวมก็คือมี Ca3(PO4)2 มากขึ้นสำาหรับการสรูางกระด้ก GH


ุ RAAS และยับยั้งการหลั่ง ANP (จากหนังสือสรีรวิทยาเล่ม ๑
กระตูน

ศิริราช)

53. เฉลย B. ขาด insulin

สังเกตจากการเกิดภาวะ ketoacidosis พบ urine ketone

positive

จากโจทย์พบว่า sp.gr. ส้ง พบนำ้าตาลส้งมากทางปั สสาวะ ตรวจ

พบ ketone ทางปั สสาวะ Na ในเลือดส้งนิ ดหน่ อย นำ้าตาลในเลือดส้ง

สรุปไดูว่าเกิด complication ของ DM type I คือ diabetic

ketoacidosis ซึ่ง DM type I เป็ น type ที่สรูาง insulin ไม่ไดู คนไขู

รายนี้ น่าจะขาด insulin

สำาหรับกลไกการเกิดอาการและอาการแสดงเป็ นดังนี้
สาเหตุหลักที่ส่งเสริมใหูเกิดภาวะนำ้าตาลในเลือดส้งในผู้ป่วย
IDDM คือใชูน้ ำาตาลนูอยแต่สังเคราะห์มากอันเกิดจากการขาด

insulin การที่น้ ำาตาลส้งทำาใหูเกิด osmotic diuresis ทำาใหูผู้ป่วยเกิด

polyuria และ polydipsia และจากการที่เสียสารอาหารใหูพลังงาน

ออกจากร่างกายทำาใหูผู้ป่วยมีดุลย์พลังงานเป็ นลบทำาใหู polyphagia


แต่น้ ำาหนักไม่เพิ่ม และถูาผู้ป่วยส้ญเสียนำ้าและเกลือแร่จนก่อใหูเกิด
+
ภาวะ hypovolemia GFR จะลดลง H excretion ลดลง อาจทำาใหู

เกิด acidosis ขึ้น

เมื่อขาด insulin จะทำาใหูมีการสลายไขมันเพิ่มขึ้น ทำาใหูกรดไข

มันอิสระเพิ่มขึ้น จะทำาใหูเกิดการสังเคราะห์ ketone bodies เพิ่มขึ้น

ทำาใหูเกิด DKA ขึ้นมา (จากเอกสารของรศ.ปนัดดา โรจน์พิบ้ลสถิตย์)

54.ตอบ C. Atrial septal defect

จากโจทย์ จะเห็นว่าหัวใจฝั่ งซูายไม่มีปัญหาเนื่ องจากความดันปกติ


(ยกเวูน Left atrium)  น่ าจะมีปัญหาที่หัวใจฝั่ งขวา ซึ่งก็พบว่า

ความดันหูองขวาและ Pulmonary artery ส้งขึ้นทั้งหมด + ความ

ดัน Left atrium ลดลง + %O2 saturation ส้งมาก(ทั้งๆที่ควรจะตำ่า

กว่านี้ )

สรุปไดูทันทีว่า น่ าจะเกิดจากสาเหตุท่ีเลือดจาก Left atrium

ไหลกลับมาที่ Right atrium  ปริมาตรเลือดเพิ่มขึ้น  ความดัน

และความเขูมขูน O2 จึงเพิ่มขึ้นนั่นเอง  Left to right shunt 

ASD

เฉลย A. pH = 7.5, pCO2 = 55, HCO3 = 34


-
55.
-
อาเจียน = เสียกรด, ทูองเสีย = เสีย HCO3 แต่โจทย์ก็ไม่ไดู
บอกว่า อูวกหรือทูองเสียมากกว่ากัน ทำาใหูไม่รู้ว่าจะเสียอะไร
-
มากกว่ากัน แต่ถูาจะมั่วตอบก็น่าจะขูอ a. pH 7.5 Pco2 55 HCO3

34 เพราะว่าอีกขูอมันเป็ นค่าปกติ แต่เราทั้งอาเจียรทั้งทูองเสีย pH,


-
Pco2, HCO3 จะปกติไดูยังไง

Part Physiology 2006

1. เฉลย C. Dopamine (Parkinson’s disease)

3. เฉลย C. เกิดกำรขัดขวำง ACh Receptor


โรค myasthenia gravis เป็ นโรค autoimmune ซึ่งเกิด

จากที่ร่างกายสรูาง antibody ต่อ Ach receptor ที่NMJ ขัด

ขวางการจับของ Ach กับ Ach receptor ( receptor ถ้ก block

หรือ ลดจำานวนของ nicotinic receptor) จึงทำาใหูไม่สามารถเหนี่

วนำาใหูเกิด action potential ไดู หรือ เกิดไดูนอ


ู ยกว่าปกติ เกิด

อาการ เช่น muscle fatigue , weakness ,ptosis ( หนังตาตก ),

พ้ดจาอูอแอู ( จากกลูามเนื้ อใบหนูาอ่อนแรง )

4. ตอบ D. BP ลด
สำาหรับอาการปั สสาวะขัดของผู้ป่วยนั้น โจทย์ตูองการบอกว่าผู้ป่วย
จำาเป็ นตูองทำาการเบ่งเพื่อถ่ายปั สสาวะ นั้นก็คือการทำา Vulsava

Manuver นั่นเอง ซึ่งทำาใหูเกิดการเพิ่ม Intrathoracic pressure ส่ง

ผลทำาใหู Venous return ลดลง แต่C.O. เพิ่มขึ้นเพราะเลือดจาก


ปอดจะดันกลับเขูาหัวใจหูองซูายมากขึ้นจากคามดันที่ส้งขึ้น
นั่นเอง(Phase1)  นานๆเขูา Venous return จะลดลงมากจนส่ง

ผลใหู C.O. ลดลงตามมาดูวย  ทำาใหู BP ลดลงตามมานั่นเอง

(ตามส้ตร MAP = C.O. x TPR) ซึ่งถูา Baroreceptor เขูามาตอบ

ี าวะ BP drop มานานต่อ


สนองไม่ทัน เช่นในคนแก่ หรือคนที่มภ
เนื่ องดังเช่นในโจทย์ จะทำาใหู ปรับความดันใหูส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง
ไม่พอ  Syncope นั่นเอง

5. เฉลย ATP

การใชูสารอาหารขณะออกกำาลัง-เงื่อนไขคือ “เวลา”

•ชนิ ดสารต่างกันใหูพลังงานเร็ว-ชูา-เขูมขูน ต่างกัน


• ATP ใหูพลังงาน = creatine phosphate แต่ <
glycogen < fatty acids ตามลำาดับ
• ใชูไดูเร็วกว่าตามลำาดับ เดียวกับขูางตูน
• เหมาะกับการออกกำาลัง (ใชูชนิ ดใยกลูามเนื้ อ) ต่างชนิ ดกัน
• สารใชูไดูเร็วเหมาะกับการออกกำาลังช่วงเวลาสั้น
• สารใหูพลังงานเขูมขูนเหมาะกับการออกกำาลังทน
2+
• การสลาย Glycogen ตูองใชู Ca จึงเกิดพรูอมไปกับการก
ระตุกของกลูามเนื้ อ
กีฬา ออกกำาลัง < 30 วินาที

• ขวูางจักร ยกนำ้าหนัก วิ่ง 100 เมตร (sprinter)


• ใชู ATP ที่มี (พอใชูแค่ 1.2 วินาที) และ
• ที่สลายจาก creatine phosphate ในกลูามเนื้ อขณะนั้น (ยืด
เวลาออกไปไดูอีก 9 วินาที)
• โชคดีท่ี creatine มีการ regenerate ดึง ATP จากแหล่งอื่นมา
คอยเก็บไวูใหู (ATP buffer)
• Creatine phosphokinase
• ถูามวลกลูามเนื้ อมาก ก็มี creatine phosphate มาก
6. ตอบ E. มีการยับยัง ่ turnover ของ Ach receptor
้ เพิม

อาการขูางตูนน่ าจะเป็ นอาการของโรค myasthenia gravis

ซึ่งเกิดจากที่ร่างกายสรูาง antibody ต่อ Ach receptor

ที่NMJ ขัดขวางการจับของ Ach กับ Ach receptor

( receptor ถ้ก block หรือ ลดจำานวนของ nicotinic receptor)

จึงทำาใหูไม่สามารถเหนี่ วนำาใหูเกิด action potential ไดู หรือ เกิด

ไดูนอ
ู ยกว่าปกติ ขูอ E. มีการยับยั้งเพิ่ม turnover

ของ Ach receptor จึงน่ าจะเกี่ยวขูองที่สุด


7. เฉลย D. TSH

Negative feedback ด้จากแผนภาพ

th
Williams Textbook of endocrinology 11 edition

เมื่อตัดต่อม Thyroid ทิ้งไปจะทำาใหู T3 T4 ตำ่าลงทำาใหูขาดตัว

negative feedback ไปที่ Hypothalamus และ Anterior pituitary

gland ทำาใหู TSH และ TRH ส้งขึ้น

8. เฉลย D. Thyroid peroxidase activity

Deiodinase activity
Antithyroid drug กลุ่ม Thioamides ที่ใชูกันอย่้ไดูแก่ methimazole

(MMI) และ propylthyouracil(PTU)มีกลไกการออกฤทธ์ภายในต่อม

Thyroid โดย ยับยั้ง peroxidase – catalyzed step ในกระบวนการ

Thyroid hormone synthesis (oxidation, iodination,coupling)

สำาหรับ PTU นั้นยังมี Extrathyroid action โดยไปขัดขวางการ

เปลี่ยนร้ป T4 เป็ น T3 ที่เนื้ อเยื่อส่วนปลาย(periperal tissue) จึงควร

เลือกใชู PTU ในการรักษา Thyroid strom นอกจากนั้นยาในกลุ่ม

Thioamides ยังมีฤทธิ ์ immunosuppressive ดูวย จึงพบว่าผู้ป่วย

Graves’disease ที่ไดูรับยาจะมีระดับ thyroid stimulating

immunoglobulin(TSI) ในเลือดและมี lymphocytic infiltration ใน

เนื้ อเยื่อของต่อม Thyroid ลดลง

9. เฉลย C. Increase GI motility

Thyroid hormone, hyperthyroidism  diarrhea

E. loose sphincter tension smooth muscle ไม่เกี่ยว

10. เฉลย A. aldosterone

+ +
Na ส้งเล็กนูอย K ตำ่า เกิดจากฤทธิข
์ อง aldosterone ดังนี้
+ +
- Reabsorption ของ Na  Plasma Na 

+ +
- นำา K ใน circulation เขูา cell  Plasma K ไดู

+
- Plasma Na    ECF volume  BP

เป็ นคนไขู hyperaldosteronism

11. เฉลย A. prolactin

Pituitary tumor ที่พบบ่อย ไดูแก่ prolactinoma ซึ่งเป็ น tumor ชนิ ด

function หลั่ง prolactin โดยเป็ นอิสระจากการยับยั้งของ Dopamine

จะทำาใหูหลั่ง prolactin ออกมาในกระแสเลือดมากกว่าปกติ ซึ่ง

prolactin นั้นมีฤทธิก ุ การสรูางนำ้านมที่ต่อมนำ้านม ทำาใหูคนเป็ น


์ ระตูน

prolactinoma พบ galactolia ไดู

12. เฉลย C. gluconeogenesis

คนไขู DM type II นั้นจะขาด insulin เพียงบางส่วน การที่

Fasting bood sugar เพิ่มขึ้นเพราะ cell ทั่วร่างกาย resistance ต่อ

insulin ทำาใหูเอานำ้าตาลกล้โคสไปใชูไม่ไดู แต่ insulin ที่ยังมีอย่้น้ัน

กรณีขาดแค่ mild to moderate จะยังเพียงพอที่จะยับยั้งวิถี

Gluconeogenesis ไดูบูาง ดังนั้น วิถี Gluconeogenesis ที่ส้งจน


ทำาใหู FBS ส้งจึงไม่เกิดขึ้น(แต่ก็เพิ่มกว่าคนปกติ) และ insulin ที่ยัง

เหลืออย่้น้ันก็ยังพอขัดขวางกระบวนการ lipolysis ไดูทำาใหู lipolysis


เกิดเพิ่มจากปกติเพียงเล็กนูอยเท่านั้น ไม่พอที่จะทำาใหูเกิด
ketogenesis ที่ส้งขึ้นกว่าปกติจน ketoacidosis ไดู นอกจากนั้น

insulin ก็ยังพอยับยั้งการสลายโปรตีนจากกลูามเนื้ อไดู

ในกรณีขูอนี้ ด้ท่ีคำาถามถามว่า FBS เพิ่มเพราะอะไร เลยตอบ

13. เฉลย E. Triacylglyceride

คนเป็ น DM จะเกิด lipolysis มากขึ้น ใชู TG มาก TG ในร่างกายจะ


ลดลง

14. เฉลย E. ACTH

ขูอนี้ เป็ น ACTH dependent - Cushing Syndrome สังเกต

จาก มีผิวคลำ้า เพราะ ACTH มีโครงสรูางคลูาย MSH และเกิดมา

จากแหล่งเดียวกัน ACTH dependent - Cushing Syndrome จึงมี

ทั้ง ACTH และ MSH ส้ง กระตูุน melanin ไดูมาก ทำาใหูผิวคลำ้า

15. เฉลย E. ANP สูงขึ้น


เวลามีการส้ญเสีย volume ออกจากร่างกายร่างกายจะตูอง
+
ุ กลไกด้ดนำ้าและ Na กลับ โดยทำาตาม ขูอ A – C ส่วน ขูอ D
กระตูน

ทำาเพื่อรักษา BP

ส่วน ANP มีฤทธ์ขับนำ้าออกจากร่างกายจะถ้กกระตูุนเมื่อมี

blood volume ที่ Atrium ซึ่งรายนี้ เสียนำ้าและเกลือแร่ ANP จึงไม่ถกกระตูน

16. เฉลย D. Growth hormone


่ ีผลต่อการหลัง่ Growth hormone
ปั จจัยทีม

ปั จจัยหลายชนิ ด เช่น ความเครียด การออกกำาลังกาย กรดอะมิ


โนโดยเฉพาะ arginine จากอาหาร หรือระยะลับลึก (sleep stage

III,IV) มีผลผ่านสารสื่อประสาทชนิ ดต่าง ๆ ในสมอง เช่น

DA,NE(ผ่าน-adrenergic receptor), serotonin, และ enkephalin

ไปกระตูุนเซลล์สังเคราะห์ GHRH และยับยั้งการสังเคราะห์ GHIH

ทำาใหู GH ส้งขึ้น ตรงขูามกับขณะนอนหลับใกลูต่ ืน(REM sleep)

ระดับ GH จะตำ่าการเปลี่ยนแปลงเวลาการหลับตื่น มีผลเปลี่ยนแปลง

การหลั่ง GH ไดู

17. เฉลย -
+ +
ให้กลุ่ม CAT epinephrine นำำ K เข้ำ cell, K
ขณะเดียวกัน BP, metabolic
18. เฉลย C. Intrinsic factor
21. เฉลย B. osmotic pressure ลด : oncotic pressure คือ

osmotic pressure ของโปรตีน


แรงที่มีทิศดึงนำ้ากลับเขูาส่้เสูนเลือด คือ PIF (interstitial

hydrostatic pressure) และ C (plasma oncotic pressure)

ั นำ้าออกจากเสูนเลือด คือ PC (capillary hydrostatic


แรงที่ดน

pressure) และ IF (interstitial oncotic pressure)

ในภาวะปกติแรงที่มีทิศดึงนำ้าเขูาสู้เสูนเลือดเท่ากับแรงที่ดันนำ้าออก
จากเสูนเลือด ดังนั้นปริมาณนำ้าที่ออกจากหลอดเลือดจึงเท่ากับ
ปริมาณนำ้าที่กลับเขูาไปในหลอดเลือด จากโจทย์ albumin ใน

เลือดตำ่าลง ทำาใหู C↓(plasma oncotic pressure) ส่งผลใหู


แรงดันนำ้าออกจากเสูนเลือดมากกว่าแรงดึงนำ้าเขูาเสูนเลือด ผู้ป่วย
จึงเกิดภาวะ edema

23. ร่างกายจะปรับตัวโดย

-
pH pCO2 HCO3

Resp. acid. ↓ ↑ ↑

Resp. alk. ↑ ↓ ↓

Met. acid. ↓ ↓ ↓

Met alk. ↑ ↑ ↑
จำกโจทย์ pH 7.55 (base), pCO225(ตำ่ำ; normal 40),
-
HCO3 22 (ตำ่ำ; normal 22-26) ตรงกับ resp. alk. ดังนัน

-
ร่ำงกำยจึงcompensate โดยไตขับ HCO3 มำกขึน

24. เฉลย E. ดูดนำ้ำ ที ่ collecting
จำกโจทย์ serum osm↑ (normal: 275-300), urine
osm↓(normal: 50-1400), urine specific gravity :lower
normal(normal: 1.001-1.035) แสดงว่ำ ผู้ป่วยไม่สำมำรถดูดกลับ
นำำ
้ ได้ แต่ยังดูดกลับe-lyteได้ตำมปกติ (เพรำะฉะนัน
้ ข้อ c. ดูด
กลับNaที ่ proximal tubule ลดลง และ d. ดูดกลับNaที ่distal
tubuleลดลง จึงผิด) ส่งผลให้ปัสสำวะเจือจำง และเลือดเข้มข้น
บริเวณทีผ
่ ิดปกติจึงควรเป็ น collecting ductซึง่ มีหน้ำทีด
่ ูดนำำ
้ กลับ
เพือ
่ ตอบสนองต่อADH หรือคำำตอบข้อe.นัน
่ เอง
26. เฉลย E. NaCl reabsorption ที ่ loop of Henle เพิม
่ ขึ้น
(Na -K reabsorption ที ่ Henle’s loop ลดลง)
+ +

ค่ำควำมถ่วงจำำเพำะปกติของปั สสำวะอยู่ระหว่ำง 1.002-1.003


ถึง 1.030-1.040 (osmolarity 50-100 ถึง 1000-1400
mOsm/kg.H2O )
ความถ่วงจำาเพาะของปั สสาวะ = นำ้า
หนักของปั สสาวะ นำ้าหนักของนำ้าที่
ปริมาตรเท่ากัน
กรณีทีป
่ ั สสำวะมีควำมถ่วงจำำเพำะสูง หมำยถึง ปั สสำวะเข้ม
ข้น แสดงว่ำในปั สสำวะมีนำำ
้ น้อยหรือมีปริมำณสำรมำก จึงทำำให้
มีนำำ
้ หนักหรือควำมหนำแน่นมำก กรณีทอ
ี ่ อสโมลำลิตีข
้ อง
ปั สสำวะสูง อำจหมำยถึงปั สสำวะเข้มข้นเช่นกัน กล่ำวคือ มี
ปริมำณนำำ
้ น้อยหรือจำำนวนสำร (particle) มำก
กรณีอดนำำ
้ ร่ำงกำยจะหลัง่ ADH ทำำให้ collecting duct ดูด
นำำ
้ กลับทำำให้ปัสสำวะเข้มข้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้ำปั สสำวะ
เข้มข้นมำกกว่ำปกติอำจแสดงว่ำ renal tubule สูญเสียควำม
สำมำรถในกำรดูดสำรกลับหรือได้รับยำยับยัง้ กำรดูดกลับสำรทีท
่ ่อ
+ + -
ไตเล็ก เช่น furosemide ยับยัง้ กำรดูดกลับ Na -K -Cl ที ่ thick
ascending limb of Henle’s loop ลดลงก็จะทำำให้ปัสสำวะมีออส
โมลำลิตีส
้ ูง
วิธีประเมินประสิทธิภำพของไตในกำรทำำให้ปัสสำวะเข้มข้น
พิจำรณำจำก total solute clearance หรือ osmolar clearance
(Cosm) และ free water clearance (CH2O) ไตขับปั สสำวะทีม
่ ีควำม
เข้มข้น CH2O < 0 ในทำงตรงกันข้ำม CH2O > 0 แสดงว่ำไตขับ
ปั สสำวะทีเ่ จือจำง (solute free water excretion)
กลไกทีไ่ ตสร้ำงปั สสำวะทีเ่ ข้มข้น ได้แก่ 1) countercurrent
multiplication system ของ Henle’s loop และ urea recycle
สร้ำง hyperosmolarity ของ medullary interstitium 2)
countercurrent exchanger ของ vasa recta ช่วยรักษำ
hyperosmolarity ของ medullary interstitium ให้คงอยู่ และ 3)
ADH ออกฤทธิด
์ ูดกลับนำำ
้ ที ่ Distal tubule และ collecting duct
27. เฉลย D. BP ลด

28. เฉลย A. HCG ต่อ Corpus luteum

HCG ทำาใหู corpus luteum คงอย่้และหลั่ง progesterone ต่อ


ไปไดู ทำาใหูไม่เกิดประจำาเดือนขึ้น

29. เฉลย A. LH

Ovulation predictor kits are widely avaible in pharmacies

โดยเป็ นการตรวจวัดระดับ LH ไข่จะตกในวันหลังจากที่มี LH peak

30. เฉลย E. HCG

31. เฉลย ประมาณวันที่ 14

32. เฉลย C. gene expression


Estrogen เป็ น steroid ดังนั้นจะผ่าน cell membrane ไปมีผล

ต่อ gene expression

33. เฉลย E. เลือดออกทางช่องคลอด

อาจเกิดจากพยาธิสภาพอื่นๆ ไดู ดังนั้นควรตรวจ


34. เฉลย A. Pa CO2 เพิม

หา alveolar ventilation(VA) = RR x (VT-VD)

Pt.1: RR 15 ครั้ง/นาที VT 500 ml และ VD 200 ml : VA =

15(500-200) = 4500 ml

Pt.2: RR 30 ครั้ง/นาที VT 300 ml และ VD 200 ml : VA =

30(300-200) = 3000 ml

Pt.2 มี VA นูอยกว่า Pt.1 ดังนั้นการแลกเปลี่ยนก๊าซของ Pt.2 ก็

นูอยกว่า Pt.1 ส่งผลใหูPt.2 มี ↓PaO2 ↑PaCO2 เมื่อเทียบ

กับ Pt.1

35. เฉลย A. Pa O2 น้อยกว่า Pa CO2 เท่าเดิม

เพราะเมื่ออายุมากขึ้น alveolar, elastin, lung capillary จะค่อยๆ

ลดลง และบางคนอาจมีfibrosis ที่ปอด ส่งผลต่อการแลก

เปลี่ยน gas โดยออกซิเจนแพร่ผ่าน alveolar ไปยัง capillary ไดูลด

ลง ทำาใหูPaO2 นูอยกว่าคนอายุ20 นอกจากนี้ กระด้กซี่โครงและ

กลูามเนื้ อเปลี่ยนแปลงส่งผลใหู chest diameter ลดลง

diaphragm weak มากขึ้น ความยืดหยุ่นของอกก็ลดลง ทั้งหมดนี้


ลูวนส่งผลต่อ pattern of breathing, lung expansion และ gas

exchange.

36. เฉลย C. 2, 3-DPG

37.เฉลย D. เร่งขับ HCO3


-

-
จากโจทย์ pH7.55: acid, PaCO2 25:↓, HCO3 22:lower

normal แสดงว่าเป็ น Resp. alk. ดังนั้นจึง compensate โดยขั


-
บ HCO3 มากขึ้น

-
pH pCO2 HCO3

Resp. acid. ↓ ↑ ↑

Resp. alk. ↑ ↓ ↓

Met. acid. ↓ ↓ ↓

Met alk. ↑ ↑ ↑

38. เฉลย C. alveolar hypoventilation


-
จากโจทย์ pH7.25: acid, PaCO2 55:↑, PaO2 60 :↓ HCO3

25:ปกติ แสดงว่าเป็ น Resp. acid. ที่ยังไม่ถ้กไต compensate โดย


- -
เพิ่ม reabsorb HCO3 ทำาใหูค่า HCO3 ยังไม่ค่อยส้งนัก ซึ่ง

็ ามารถเป็ นไดูทุกตัวเลือกเลยที่ทำาใหูเป็ น Resp. acid


สาเหตุกส

แต่สังเกตว่าโจทย์บอกว่า ผู้ป่วยเป็ นมะเร็งที่midbrain ซึ่ง

เป็ น center ควบคุมการหายใจ ดังนั้นคำาตอบจึงควรเป็ น alveolar

ventilation

39. เฉลย A. compliance of lung

surfactant

40. เฉลย A. pleural effusion

เพราะพบ dull percussion ซึ่งเกิดจาก fluid ภายในปอด เมื่อเคาะ

ปอดเสียงจึงไม่กูองเหมือนปกติ แต่จะเป็ นเสียงทูุมๆ(เสียงตำ่าๆ)


แทน

b. peumotharax : ภาวะที่มีอากาศหรือ gas เขูาไปขังอย่้ใน

pleural cavity อาจเกิดจาก alveoli รั่ว หรือมีบาดแผลที่chest wall

ลึกถึง pleural cavity อากาศที่ขังอย่้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดันใหูเนื้ อ


ปอดแฟบลง ทำาใหูมีอาการหายใจลำาบาก และอาจเกิดภาวะช็อกถึง
ตายไดู เป็ นภาวะที่พบไดูไม่บ่อยนัก

41. ไม่มีคำาตอบ ไอเกิดจากการกระตูุน cough reflex stimulant


เช่น ส่วนอาการเจ็บคอนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวูรัส

42. ตอบ C. Secretory IgA

: virus infection เกิดจากอนุภาคของไวรัสจับกับ receptor จำาเพาะ


แลูวจึงเขูาไปในเซลล์หรือมีผลต่อเซลล์ท่ต ี ิดเชื้อนั้น ดังนั้นร่างกาย
มีภ้มค
ิ ูุมกันคอยตูานทานไวรัสโดยฆ่าเซลล์ท่ีติดเชื้อไวรัสนั้น หรือ
ปู องกันไม่ใหูไวรัสเขูาส่้เซลล์ โดยทั่วไปภ้มคิ ูุมกันในตัวเลือก
ทั้งหมดก็น่าจะปู องกันไดู แต่ไม่จำาเพาะกับไวรัส คือใชูกับสิ่งแปลก
ปลอมใดก็ไดู ยกเวูน secretory IgA ที่มีความจำาเพาะหรือคอยจับ

ไวรัส ก่อนที่ไวรัสจะมาที่เซลล์เปู าหมาย หรือจับกับ receptor

d. alveolar fluid : alveolar fluid อาจพบมี secretory IgA หรือ

IgG ไดู แต่ถูา virus จับกับ receptor ที่ tracheobronchial

epithelium alveolar fluid ซึ่งอย่้ในถุงลมก็ไม่มีผลปู องกันไดูท่ี

ระดับ airway ดังนั้น secretory IgA จะครอบคลุมกว่า

43. เฉลย F. Pressure ใน upper respiratory tract สูงขึ้น

44. เฉลย IRDS(infant respiratory distress syndrome)


ขาดสาร surfactant

45. เฉลย e. V/Q mismatches น่ าจะถ้กที่สุด เพราะคนไขูมี

consolidation ที่rt. Lower lobe ซึ่ง Lower lobe เป็ นจุด

ที่ventilation & perfusion ส้งสุด(การเกิด gas exchange มาก

ที่สุด) ถูาเกิด consolidation จะทำาใหูgas diffuse ไดูไม่ดี ทำาใหู

มีperfusion มาก แต่มvี entilation นูอย ซึ่งก็คือ V/Q mismatches

a. hypoventilation ไม่ใช่เพราะผู้ป่วยหายใจเร็ว หอบ แสดงว่าไม่

hypoven แลูวล่ะ

b. anatomical shunt เกิดในภาวะปกติ คือ บริเวณ conducting

Zone of resp. tract

d. diffusion ลดลง มันก็เกือบถ้กนะ แต่ว่าน่ าจะขูอ a.มากกว่า

เพราะถูาบอกว่า diffuse ลดลงก็น่าจะหมายถึง diffuse ลดลงทั้ง

ปอด แต่อันนี้ เกิดเฉพาะบริเวณที่มcี onsolidation เท่านั้น

46. เฉลย A. respiratory permeability เพิม


่ ขึ้น

จากโจทย์บอกว่า ผู้ป่วยเป็ นปอดบวม และพบ exudate ในปอด

exudate ในปอดนี้ เกิดจาก respiratory epithelium มี


permeability ส้งขึ้น เพื่อใหูWBC, complement และสารจำาเป็ น

ต่างๆ ในเลือด เขูาไปจัดการกับ infectious agent ภายในปอด ส่ง

ผลใหูเกิด exudate ในปอดขึ้น

b. plasma oncotic pressure ส้งขึ้น จะทำาใหูน้ ำากลับเขูาส่้


เสูนเลือดมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็ไม่ทำาใหูน้ ำาออกมานอกเสู
สามอันนี
เลื้ กอ็ทดำาใหู
เกิดนำ้าในนปอดไดู
c. plasma hydrostatic pressure ส้งขึ้น จะทำาใหูน้ ำาออกจาก
แต่ไม่ไดูทำาใหู
เกิด exudate
เสูนเลือดมากขึ้น

d. plasma oncotic pressure ลดลง ทำาใหูน้ ำากลับส่้เสูนเลือดนูอย


ลง

e. lymphatic drainage ของ visceral pleura ลดลง ส่งผล

ใหูECF กลับเขูาส่้circulation ลดลง

47.ตอบ B. oncotic pressure ลดลง

Liver 2 cm below costal margin แสดงว่า ตับโตซึ่งมีหลาย

สาเหตุ เช่น neoplasm, cirrhosis, infection, inflammation ซึ่ง

ถูาด้ตามอาการที่โจทย์ใหูมาก็สามารถตัด neoplasm ไดูเพราะผู้

ป่ วยนำ้าหนักไม่ลด และตัด infect กับ inflam ไดูเพราะกดตับไม่เจ็บ


และไม่มีไขู ดังนั้นก็เหลือความเป็ นไปไดูเดียว คือ cirrhosis

อาการเหนี่ อยง่าย นอนราบไม่ไดู และมีpretibial edema แสดงว่า

มีfluid leak ออกจากเสูนเลือด ซึ่งตรงกับอาการของ cirrhosis

พอดี ดังนั้นคำาตอบจึงเป็ น oncotic pressure ลดลง

เพราะ cirrhosis ทำาใหูตับสังเคราะห์albumin ไม่ไดู

48. เฉลย A. การสร้าง surfactant

: surfactantสามารถสรูางไดูต้ังแต่อายุครรภ์ประมาณ24สัปดาห์ แ

ดังนั้นหากเด็กคลอดก่อนกำาหนดโอกาสเสี่ยงต่อ RDSจะยิ่งส้งขึ้น

RDSสามารถบรรเทาอาการไดูโดยใหูฮอร์โมนกลุ่มglucocorticoid

เพื่อกระตูุนการสรูางsurfactant

49.ตอบ D. Mitral regurgitation

เนื่ องจากไดูยินเสียง murmur ระหว่าง S1-S2 จึงสรุปไดูว่าเป็ น

Systolic murmur ซึ่งมีโอกาสเป็ นไดู 2 ภาวะคือ Aortic stenosis

และ Mitral regurgitation แต่โจทย์บอกว่าไดูยินเสียงที่

intercostals space ที่ 5 ตรง midclavicular line ขูางซูาย ซึ่งเป็ น

ิ เสียงของ Mitral valve ชัดที่สุด(อีกตำาแหน่ งนึ งคือ


ตำาแหน่ งที่ไดูยน

apex) ทำาใหูสรุปไดูว่า เป็ น Mitral regurgitation นั่นเอง


50.ตอบ C. tetralogy of fallot

การที่หัวใจพิการแต่กำาเนิ ดแลูวเกิด Cyanosis ขึ้นมา จะตูองเกิด

ความผิดปกติในร้ปแบบที่เลือดเสียไหลไปรวมกับเลือดดี (Right to

Left shunt) ซึ่งส่งผลใหูเลือดทีส


่ ่งไปปอดมีปริมาณลดลง และ

เลือดที่ส่งไปเลี้ยงร่างกายมี O2 ลดลง  Cyanosis นั่นเอง ซึ่ง

จาก choice พบว่ามีแค่ tetralogy of fallot เท่านั้นที่เป็ น Right

to Left shunt (ขูออื่นเป็ น Left to Right shunt คือเลือดดีไปรวม

กับเลือดเสีย ทำาให้เลือดไปปอดมากขึ้น)

**Tetralogy of Fallot (TOF) เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิ ดที่มี

อาการความผิดปกติ 4 อย่าง

1. มีการตีบของทางออกของหัวใจหูองล่างขวา (right ventricular

outflow tract obstruction)

2. มีรร
้ ่ัวที่ผนังกั้นหัวใจหูองล่าง

ขนาดใหญ่ (Ventricular septal

defect : VSD)
3.หลอดเลือดแดง aorta อย่้ในตำาแหน่ งที่ผิดปกติ (Aorta

overrides the right ventricle) คือ aorta ไปคร่อมหัวใจทั้ง 2


หูอง

4.มีภาวะผนังหัวใจหูองล่างขวาหนาตัวผิดปกติ (hypertrophy of

right ventricle)

ซึ่งเป็ นเพราะ เลือดส่งไป pulmonary artery ไม่ไดู (ปั จจัยขูอ 1)

 เลือดคั่งใน Right ventricle มากขึ้น  Right ventricular

pressure จึงส้งขึ้น  ดันเลือดดำาผ่านช่องที่เกิดจาก VSD ไปที่

Left ventricle  Right to Left shunt นั่นเอง

51.ตอบ เนื่ องจากไม่มี choice จึงคาดได้เพียง Aortic perfusion

pressure สูงขึ้น

Aortic perfusion pressure คือความดันเลือดใน aorta นั่นเอง

(Aortic pressure) แต่มก


ั ใชูคำานี้ เมื่อพ้ดถึงอวัยวะที่หลอดเลือด

แดงที่มาเลี้ยงนั้น เป็ นแขนงของ aorta หรือห่างกันไม่มาก ดังนั้น

ความดันเลือดใน aorta ก็จะเป็ นความดันที่ใกลูเคียงกับ Aortic

perfusion pressure นั่นเอง ตัวอย่างอวัยวะที่มักจะใชู aortic

perfusion pressure เป็ นความดันใน artery เช่น หัวใจ ไขสันหลัง


เป็ นตูน
เมื่อมี atherosclerosis ความดันเลือดแดงจะส้งขึ้น เนื่ องจาก

พยาธิสภาพใน atherosclerosis ทำาใหูหลอดเลือดมี Compliance

ลดลง + มี vasoconstriction ในส่วนปลาย  เพิ่ม total

peripheral resistance (TPR)  mean arterial pressure

(MAP) จึงเพิ่ม (ตามส้ตร MAP = C.O. x TPR)

52.ตอบ E. PG (ไม่แน่ ใจนะ)

ในกรณีท่ี ถามถึงสาเหตุท่ีทำาใหูเกิด Thrombosis ตูองตอบ PG

ซึ่งคิดว่า PG ที่โจทย์ตูองการถามคือ PGI2 (Prostacyclin) นั่นเอง

ซึ่งเป็ นสารที่หลั่งออกมาจาก Endothelial cell แลูวมีผลทำาใหูเกิด

Vasodilate และปู องกันการเกิด platelete aggregation ซึ่งเมื่อ

ส้ญเสียการสรูาง PGI2 จะทำาใหู platelete เกิดการจับตัวกัน 

Coronary thrombosis

**อีกกรณีหนึ่ งคือ ถูาถามว่าเกิด Thrombosis ไปแลูว ส่งผลใหู

เกิดอะไรตามมา? จะตูองตอบว่า NO เนื่ องจากเมื่อเกิด

Thrombosis แลูว จะทำาใหู Endothelial cell เสีย function ไป 


และ pathway ที่จะโดนผลกระทบก่อนเพื่อนคือ NO pathway ซึ่ง

ปกติ NO ก็ส่งผลยับยั้ง platelete aggregation เช่นกัน

สรุปคือ ตูองด้ว่าจริงๆแลูวโจทย์เต็มๆถามว่าอะไร

53.ตอบ A. Cerebral

เมื่อ BP drop  กระตูน


ุ Baroreceptor เพื่อกระตูุน

Sympathetic activity  ปรับ BP ใหูกลับมาใกลูเคียงปกติท่ีสุด


เพื่อใหูมีแรงดันเลือดส่งไปเลี้ยง อวัยวะที่สำาคัญที่สุด นั่นคือ สมอง
(เพิ่ม Cerebral blood flow)  ปู องกันภาวะ Hypoxia

54.ตอบ B. oncotic pressure ลดลง

Liver 2 cm below costal margin แสดงว่า ตับโตซึ่งมีหลาย

สาเหตุ เช่น neoplasm, cirrhosis, infection, inflammation ซึ่ง

ถูาด้ตามอาการที่โจทย์ใหูมาก็สามารถตัด neoplasm ไดูเพราะผู้

ป่ วยนำ้าหนักไม่ลด และตัด infect กับ inflam ไดูเพราะกดตับไม่เจ็บ

และไม่มีไขู ดังนั้นก็เหลือความเป็ นไปไดูเดียว คือ cirrhosis

อาการเหนี่ อยง่าย นอนราบไม่ไดู และมีpretibial edema แสดงว่า

มีfluid leak ออกจากเสูนเลือด ซึ่งตรงกับอาการของ cirrhosis


พอดี ดังนั้นคำาตอบจึงเป็ น oncotic pressure ลดลง

เพราะ cirrhosis ทำาใหูตับสังเคราะห์albumin ไม่ไดู

55.ตอบ D. Blood pressure ลดลง

เฉลยเหมือนขูอ 74

56.ตอบ เป็ นไปตามหลักการของ Bernoulli ซึ่งกล่าวไวูว่า ใน


ของไหลนั้น ผลรวมของพลังงานที่ทำาใหูเกิดความดัน พลังงาน
ศักย์ และพลังงานจลน์ ย่อมมีค่าคงที่ ตามส้ตร

ในกรณีน้ี น้ันบริเวณขาจะอย่้ต่ ำากว่าแขน  พลังงานศักย์ท่ีขาจึง


นูอยกว่าที่แขน  พลังงานศักย์ท่ีหายไปของบริเวณขาจึงเปลี่ยน
เป็ นความดัน  ส่งผลใหูความดันที่ขา ส้งกว่าความดันที่แขน
นั่นเอง

57. เฉลย B. Venous return (IVC ถูกกด)

มดล้กทีมีขนาดใหญ่กดทับ IVC ทำาใหู venous return จากขาลด

ลงซึ่งจะทำาใหู cardiac output ตำ่าลงไดู ทำาใหูความดันโลหิตตำ่าลง


โดยเฉพาะในท่ายืน

58.ตอบ C. Aortic compliance

ยิ่งอายุมากขึ้น Aorta จะมี collagen tissue เขูามาแทนที่ elastic

tissue มากขึ้น ซึ่งส่งผลทำาใหูเกิด compliance ลดลง  เมื่อ


ปริมาตรเลือดเขูามาเท่าเดิมจะทำาใหูความดันเพิ่มส้งมากกว่าที่ควร
จะเป็ น  BP จึงส้งขึ้นนั่นเอง

59.ตอบ E. ไม่มข
ี ้อถูก

ตูองเขูาใจคำาว่า Perfusion pressure ก่อน ซึ่งคือ ความดันปกติน่ัน

แหละที่ตูองคิดแรงตูานทานการดันเลือดเขูาไปดูวย (เหมือนกับขูอ

224 ที่พ้ดถึง Aortic perfusion pressure) ปกติจะถือว่า organ

perfusion pressure = organ pressure นั่นเอง เนื่ องจากค่าไม่ไดู


ต่างกันมาก

ในกรณี่น้ี โจทย์น่าจะถามถึง Coronary perfusion pressure


ก่อนถึงบริเวณที่ตีบ ซึ่งก่อนบริเวณที่ตีบนั้น ความดันจะเท่ากับ
pressure เดิมนั่นเอง

60.ตอบ A. Heart rate

ภาวะ Hemoorhage มานานจะทำาใหูปริมาตรเลือดลดลง  Stroke

volumn ลดลง  BP drop ตามมาดูวย  กระตูุน Baroreceptor

 เพิ่ม Sympathetic activity  เพิ่ม HR , contractility ของ

หัวใจ + Vasoconstrict หลอดเลือดที่ไปเลี้ยง internal organ เช่น

Splanchnic vessels เป็ นตูน แต่ไป vasodilate หลอดเลือดที่ไป


เลี้ยงหัวใจและสมองแทน
61.ตอบ D. T wave

T wave จะเป็ นช่วงที่เกิด Ventricular repolarization ในส่วนของ

ST segment ปกติจะตูองอย่้ท่ี Isoelectric line แต่ในคนที่เป็ น MI

ส่วนใหญ่ (จากอาการในโจทย์บอกไดูว่าเป็ น MI) มักพบ ST

elevation นั่นคือ ST segment และ T wave ยกตัวส้งขึ้นจาก

Isoelectric line นั่นเอง

62.ตอบ B. High CO2

Chemoreceptor มี 2 ประเภท คือ

1.Central chemoreceptor อย่้ท่ี Medulla Oblongata ซึ่งจะ

response ต่อ ภาวะที่ PCO2 ส้งขึ้นแลูวทำาใหู blood pH เป็ นกรด

เท่านั้น จะไม่response ต่อภาวะที่ PO2 ตำ่าลง

2.Peripheral chemoreceptor อย่้ท่ี Carotid body จะ response ต่อ

ภาวะที่ PO2 ตำ่าลง และ PCO2 ส้งขึ้นแต่ไม่ response ในภาวะที่ pH

เลือดเป็ นกรด ส่วนอีกที่หนึ่ งคือ Aortic body จะ response ทั้ง 3


อย่าง

ผลของ Chemoreceptor จะไปเพิ่มการหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณการรับ

O2 และขับ CO2 ใหูมากขึ้น


**ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ภาวะที่ทำาใหู Chemoreceptor ตอบสนองไดูดีท่ีสุด

คือ ภาวะที่ PCO2 เพิ่มขึ้น

63. เฉลย A. 2, 3-DPG.: บนที่ส้งจะทำาใหูhypoxemia ซึ่งไป

ุ การสังเคราะห์2,3-DPG
กระตูน ซึ่งส่งผลใหูเกิด Rt. Shift หรือก็

คือเพิ่มการปล่อย O2

b. CO2 ส่งผลใหูเกิด Rt. Shift เช่นกัน โดยเมื่อ CO2 ส้งขึ้น จะ

ทำาใหูเลือดเป็ นกรดมากขึ้น เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า Bohr’s

effect ลด affinity ระหว่าง O2 กับ Hb แต่ขูอนี้ ก็ไม่น่าจะใชูเพราะอย่้

ที่ส้งๆ ก็ไม่ไดูทำาใหูCO2 ในเลือดส้งขึ้น

c. temperature ส่งผลใหูเกิด Rt. Shift แต่การปี นเขาไม่ไดูทำาใหู


ร่างกายอุณหภ้มส
ิ ้งขึ้น เพราะฉะนั้นขูอนี้ จึงผิด

d. fluid ขูอนี้ ไม่เกี่ยวสุดๆไปเลย

e. surface tension of alveoli เป็ นแรงที่ทำาใหูalveoli แฟบ(แรง

ทิศเขูาหาจุดศก.ของ alveoli) เพราะฉะนั้นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวขูองใน

การเพิ่มการปล่อย O2

64. เฉลย E. combine metabolic and respiratory acidosis


-
จากโจทย์จะเห็นว่า pH: acid, HCO3 ↓, pCO2↑, pO2 ปกติ ดัง
-
นั้นเมื่อเทียบกับตารางจะเห็นว่า เป็ น acidosis แต่ HCO3 ↓ตรงกับ
-
Met. acid. และ pCO2↑ตรงกับ Resp. acid. เพราะฉะนั้นจึง

สามารถสรุปไดูว่าเป็ น combine ทั้ง resp. และ met. acidosis

-
pH pCO2 HCO3

Resp. acid. ↓ ↑ ↑

Resp. alk. ↑ ↓ ↓

met. ↓ ↓ ↓

acidosis

Met alk. ↑ ↑ ↑

65 ตอบ A. Aortic stenosis

intercostals space ที่ 2 ดูานซูาย เป็ นบริเวณที่ใชูฟัง Aortic

Valve เป็ นปกติอย่แ


้ ลูวดังนั้นถูาไดูยินเสียง murmur  Aortic

stenosis นั่นเอง

66.ตอบ C. Mitral stenosis


จากโจทย์ พบว่าผู้ป่วยเจ็บคอจากการติดเชื้อ S. Pyogenes ซึ่งส่ง

ผลทำาใหูเป็ น Rheumatoid heart disease ในเวลาต่อมา ทำาใหูเกิด

การอักเสบและทำาลายลิ้นหัวใจ และจากการฟั งพบเสียง murmur

ที่ apex นั่นคือ เกิดความผิดปกติท่ี mitral valve นั่นเอง

67.ตอบ A. Family history

สำาหรับ MI มี Risk factor 2 ประเภท คือ

1.non-modified : age, sex, family history

2.modified : smoking, hypertension, DM, obesity, etc.

โจทย์ถามถึง non-modified Risk factor จึงน่ าจะตอบ Family

history

Part Physiology 2007 ↓ANP

1.

2. เฉลย D. sympathetic activity เพิม


่ ขึ้น

ECF volume จากอาเจียน blood volume

CO GFR ↑renin ↑AII ↑baroreflex


↑aldos
↓BP ↑Symp
3. เฉลย B. proximal tubule เพราะทูองเสียทำาใหูเสีย HCO3 ดัง
-

-
นั้นเลือดจึงเป็ นกรด ไตจึงตูองด้ดกลับ HCO3 มากขึ้น ซึ่งบริเวณที่
-
ด้ดกลับ HCO3 ก็คือ proximal tubule นั่นเอง

4. เฉลย C. Vasopressin

5. c. ถ้าอายุเพิม
่ ขึ้น 1 ปี FEV1 จะลดลง 0.244 L

ถูาส่วนส้งเท่ากับ H และปั จจุบันอายุ A1= A ดังนั้นปี หนูาก็จะ

อายุ A2=A +1

A1 : FEV1 = (1.052xH) – (0.244xA) – 0.561

A2 : FEV2 = [(1.052xH) – (0.244(A+1)) – 0.561

A2- A1: FEV2 - FEV1 = [(1.052xH) – (0.244(A+1)) – 0.561] –

[(1.052xH) – (0.244xA) – 0.561]

= -0.244 L

เพราะฉะนั้นอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี FEV1 ก็จะลดลงไป 0.244 L

6. เฉลย C. ใช้น้ ำาเย็นราดทัง


้ ตัว
Heat stroke

7. เฉลย B. Elasticity ลด

เพราะการส้บบุหรี่จะไปทำาลาย elastic fiber, ผนังกั้น

ระหว่าง alveoli ถุกทำาลาย ทำาใหูalveoli รวมกันเป็ นถุงใหญ่ๆ ส่ง

ผลใหูelastic recoil และพื้นที่สำาหรับแลกเปลี่ยน gas ลดลง และ

ป่ วยเป็ นโรค emphysema หรือถุงลมโป่ งพองในที่สุด

a. FEV1/FRC ลด อันนี้ ก็น่าจะถ้กอีกขูอนึ งเลย เพราะผู้

ป่ วย emphysema จะมี FRC↑(barrel-shape chest) เนื่ องจาก

หายใจออกลำาบาก (emphysema เป็ น obstructive disease เมื่อ

หายใจออกจะทำาใหูทางอากาศบางส่วน trap เอาไวู(กลไกไปหา

อ่านเอานะ มันแอบยาว) ปริมาตรอากาศที่เหลือในอกจึงมากขึ้น

กลายเป็ นทรงถังเบียร์) และมีFEV1↓ เนื่ องจากแรง elatic

recoil ลดงลง และการ obstuct ของทางเดินอากาศ ดังนั้น

FEV1/FRC = ↓/↑ = ↓

c. compliance ลด ผิด เพราะ elastic recoil ลด แรงตูานในการ

ขยายของ alveolar จึงลดลง ทำาใหูปริมาตร


ของ alveolar เปลี่ยนแปลงง่ายมากขึ้น เมื่อความดันเปลี่ยนไป ดัง

นั้น compliance จึงเพิ่มขึ้น

e. restrictive fiber : พบใน restrictive disease เช่น fibrosis

และไม่พบในผู้ป่วยที่ส้บบุหรี่(ผู้ป่วยที่ส้บบุหรี่จะเป็ น emphysema

ซึ่งจัดเป็ น obstructive disease)

8. เฉลย B. chylomicron

- เมล็ด chylomicron (CM) มี apoprotein C-II ซึ่งสามารถ


ุ lipoprotein lipase ตามผนังเซลล์ต่าง ๆ เซลล์เหล่า
กระตูน
นั้นจึงสามารถนำากรดไขมันเขูาไปสันดาปใชูเป็ นพลังงานไดู
- เมื่อปริมาณ triglyceride ในเมล็ดลดนูอยลง chylomicron จะ
สลัด apoprotein C-II ออก ขนาดจึงเล็กลง เรียกเป็ น
chylomicron remnant และมี apoprotein ที่เหลือคือ apo E
และ apo B-48 ซึ่งทั้งสองเป็ น ligand กระตูุนหน่ วยรับบนผนัง
จึงเขูาเซลล์ตับไดู
9. เฉลย E. PaCO2 ไม่เปลีย
่ นแปลง
หา alveolar ventilation(VA) = RR x (VT-VD)

ถูา RR 15 ครั้ง/นาที VT 500 ml และ VD 200 ml : VA =

15(500-200) = 4500 ml

ถูา RR 30 ครั้ง/นาที VT 350 ml และ VD 200 ml : VA =

30(350-200) = 4500 ml

จะเห็น VA ของทั้งสองครั้งเท่ากัน ดังนั้น.PaCO2 จึงไม่


เปลี่ยนแปลง

10. เฉลย E. FEV1

FEV1  FRC 

FVC  RV 

FEV1/ FVC  TLC 

Elastic recoil  VC 

Lung compliance  IC 

Airway resistance 

Work of breathing(resistive work) 


11. เฉลย E. cholesterol

12. เฉลย B. ระดับ glycolytic enzyme

เนื่ องการการวิ่งแข่ง 200 เมตร เป็ นการออกกำาลังกายในช่วง

ระยะเวลาสั้น ตูองใชูแรงมาก ซึ่งสัมพันธ์กับกลูามเนื้ อชนิ ด fast

fiber กลูามเนื้ อขาของนายวิชัยจึงมีกลูามเนื้ อชนิ ด fast fiber เป็ น

จำานวนมาก ซึ่งใชู anaerobic glycolysis ดังนั้นปริมาณสารที่

กลูามเนื้ อของนายวิชัยมีมากกว่านายวิวัฒน์คือ ระดับ glycolytic

enzyme

เฉลย C. เพิม
่ Na reabsorption
+
13.

14. เฉลย B. ลดการกระตุ้น Low Pressure Receptor

+
Na  + ANP, ADH  + osmoreceptor, baroreceptor

 H2O

เฉลย A. Na เพิม
+
15. ่
15. b. proximal tubule เพราะผู้ป่วยมีอาการทูองร่วง =
-
เสียเบส ดังนั้นไตจึงตูอง compensate โดยการด้ดกลับ HCO3

เพิ่มขึ้นที่บริเวณ proximal tubule ปั สสาวะจึงเป็ นกรด

a. glomerulus มีหนูาที่กรองอย่างเดียว เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยว

c. loop of Henle มีหนูาที่ด้ดกลับนำ้าและเกลือแร่ เพราะฉะนั้นก็


ช่วยอะไรไม่ไดูเช่นกัน

d. distal tubule & e. collecting duct มีหนูาที่ด้ดกลับ Na และ

นำ้า เพื่อตอบสนองต่อ ADH

16. เฉลย A. Hypoxia

ทำาใหูหมดสติ

D. hypercapnia ไม่ทำาใหูหมดสติ

17. ตอบ D. Sympathetic ทีห


่ ัวใจ

เมื่อภาวะ Trauma อาจทำาใหู Intracranial pressure เพิ่มขึ้น จน

Cerebral perfusion pressure ลดลงอย่างมาก  cerebral blood

flow ลดลง  เกิด CNS ischemic response จาก

Hypothalamus  เกิดการกระตุ้น Sympathetic activity เป็ น

อันดับแรก  เกิด Peripheral vasoconstriction + เพิ่ม C.O.


เพื่อเพิ่ม MAP เพื่อจะไดูสามารถส่งเลือดไปสมองไดูเพิ่มขึ้น 

Cushing reflex นั่นเอง

Cerebral perfusion pressure (CPP) = MAP – Intracranial

pressure

18. เฉลย คำาถามไม่สมบ้รณ์

19. เฉลย A. ยับยั้งการหลั่ง Ach (Botox จาก Clostridium

botulinum ไปยับยั้ง Snare protein ใน End bulb ของ Presynapse)

20. เฉลย C. pineal gland

อาการที่โจทย์ใหูมาเป็ น อาการ Jet lag โดยปกติถูาต่อม

pineal ซึ่งเกี่ยวของกับการคุมนาฬิกาชีวภาพเกี่ยวกับกลางวันกลาง
คืนยังทำางานไดูดีย่อมจะตอบสนองต่อโซนเวลาที่เปลี่ยนไปมาก ๆ ไดู
อย่างเช่นการขึ้นเครื่องบินขูามทวีป แต่หากมีปัญหาไปจะทำาใหู
ร่างกายเรางงเวลาจึงเกิดอาการเหล่านั้นขึ้น

21. เฉลย D. Ab-cytotoxic hypersensitivity

Myasthenia gravis เป็ นโรคที่มีอาการกลูามเนื้ ออ่อนแรง โดย


เฉพาะกลูามเนื้ อเล็กๆ บริเวณใบหนูา แต่ถูาเป็ นมากอาจมีอาการอ่อน
แรงของกลูามเนื้ อทั้งตัว รวมทั้งกลูามเนื้ อที่เกี่ยวกับการหายใจ
ลักษณะสำาคัญของผู้ป่วยโรคนี้ คือมีอาการอ่อนแรงของกลูามเนื้ อ
เป็ นๆ หายๆ โดยมักจะเกิดขึ้นที่กลูามเนื้ อมัดเล็กๆ ที่ตา ผู้ป่วยมี
อาการหนังตาตก ต่อมาอาจมีอาการอ่อนแรงทั่วๆ ไป กลืนลำาบาก
สำาลัก ถูาเป็ นมากอาจถึงกับหายใจไม่ไดู ชนิ ดที่พบบ่อยที่สุด เกิดใน
ผู้ใหญ่ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ถูาอาการเริ่มเป็ นหลังอายุ 40
ปี จะพบในเพศชายมากกว่าหญิง
พบว่าสาเหตุเกิดจากร่างกายผู้ป่วยสรูางแอนติบอดี้ต่อตัวรับสาร
สื่อนำาประสาทที่มีช่ ือเรียกว่า acetylcholine ซึ่งอย่้ท่ก
ี ลูามเนื้ อทั่ว
ร่างกาย แอนติบอดี้ท่ีร่างกายสรูางขึ้นอย่างผิดปกติจะทำาลายตัวรับ
ชนิ ดดังกล่าวเป็ นจำานวนมาก พบว่าตัวรับสารสื่อนำาประสาทในผู้ป่วย
โรคนี้ นอ
ู ยกว่าของคนปกติถึงหนึ่ งในสาม และเป็ นสาเหตุท่ีทำาใหูผู้
ป่ วยมีอาการกลูามเนื้ ออ่อนแรง การเกิดแอนติบอดี้ผิดปกติมีส่วน
เกี่ยวขูองโดยตรงกับต่อมไธมัส พบว่าในผู้ป่วย Myasthnia gravis

ประมาณ 75% มีความผิดปกติของต่อมไธมัสร่วมดูวย

Hypersensitivity Reactions, Immediate

The immune system is an integral part of human protection


against disease, but the normally protective immune
mechanisms can sometimes cause detrimental reactions in
the host. Such reactions are known as hypersensitivity
reactions, and the study of these is termed immunopathology.
The traditional classification for hypersensitivity reactions is
that of Gell and Coombs and is currently the most commonly
known classification system. It divides the hypersensitivity
reactions into the following 4 types:

• Type I reactions (ie, immediate hypersensitivity reactions)


involve immunoglobulin E (IgE)–mediated release of
histamine and other mediators from mast cells and
basophils.

Induction and effector mechanisms in typeI hypersensitivity

• Type II reactions (ie, cytotoxic hypersensitivity reactions)


involve immunoglobulin G or immunoglobulin M
antibodies bound to cell surface antigens, with
subsequent complement fixation. Examples; Rh
incompatibility, myasthenia gravis, Rheumatic fever,
Graves disease
Type II hypersensitivity mechanisms

• Type III reactions (ie, immune-complex reactions) involve


circulating antigen-antibody immune complexes that
deposit in postcapillary venules, with subsequent
complement fixation. Examples; Arthus reaction,SLE,
Rheumatoid arthritis

Mechanism of damage in type-III hypersensitivity

• Type IV reactions (ie, delayed hypersensitivity reactions,


cell-mediated immunity) are mediated by T cells rather
than by antibodies. Examples; tuberlin (PPD) test,
chronic transplant rejection.
Mechanisms of damage in delayed hypersensitivity

22. เฉลย B. หรือ A ขึ้นกับการตีความ

ขูอนี้ ถามถึงเซลล์ประสาทจริง ๆ ที่อย่้ในคนไม่ใช่ในงานวิจัยที่เอาออก


มาเลี้ยงเซลล์ดังนั้นเซลล์ประสาทจะไม่สามารถดำาเนิ นวิถี
glycogenolysis และ gluconeogenesis ไดู ดังนั้นตัวเลือก C และ D
จึงไม่เป็ นเหตุผล

ต่อมาเราตูองเขูาใจถึงหลักพยาธิสรีรวิทยาของ Alzheimer ดังนี้

Pathophysiology of Alzhimer’s Disease


Alzheimer’s disease เป็ นสาเหตุหลักของภาวะ dementia โดย

มักมีสาเหตุมาจาก genetic disposition คือเกิดความผิดปกติของ

โครโมโซมค่้ท่ี 1,12,14,19,21 โครโมโซมค่้ท่ี 19 มีความสัมพันธ์ต่อ

Apolipoprotein E ซึ่งมีความสัมพันธ์กับยีนบนโครโมโซมค่ท
้ ่ี 21 ที่

สรูาง β-amyloid precursor ซึ่งสามารถแตกตัวเป็ น small amyloid

peptides แลูวรวมตัวกันใหม่กลายเป็ น protein fibrils ซึ่งสามารถ


รวมตัวกันต่อไปอีกไดูเป็ น senile plaques และการสรูาง fibrin ที่ผิด
ร้ปร่างไปนี่ เองทำาใหูเกิดการตายของเซลล์ประสาท

β-amyloid fibril สามารถทำาปฏิกิรย


ิ ากับตัวรับที่ผิวเซลล์ เช่น

receptor for advanced glycation and products (RAGE) ,

scavenger receptor (RA) ทำาใหูเกิดออกซิเจนอิสระ ส่งผลใหูมีความ

เขูมขูนของแคลเซียมภายในเซลล์มากขึ้นผ่านการ depolarization

ของเยื่อหูุมเซลล์และจากการกระตูุน NMDA receptor ซึ่งทั้ง


ออกซิเจนอิสระและความเข้มข้นของแคลเซียมภายในเซลล์ที่
มากขึ้นก่อให้เกิดการตายของเซลล์ประสาท

การกระตูุน RAGE และ RA ใน microglia cells ทำาใหูเกิดการ

ปล่อย NO, Prostaglandins, excitotoxins, cytokines, tumor

necrosis factor (TNF-α), tumor growth factor (TGF-β1),

fibroblast growth factor (b-FGF) ซึ่งมีผลทำาใหูเกิด inflammation

ส่งผลต่อการตายของเซลล์ประสาท และการขาด NGF หรือ NGF

recoptor จะเร่งการตายของเซลล์ประสาทไดู

Cholinergic neurons ใน hippocampus และ entorhinal

cortex ไดูรับผลกระทบโดยตรงจากเซลล์ประสาทที่ตาย แต่ใน

บริเวณอื่นของ cerebrum ก็ไดูรับผลกระทบเช่นกัน


การสรูางและความเขูมขูนของ neurotransmitter ต่างๆที่ลดลง

โดยเฉพาะ Acetylcholine เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่ส่งผลใหูเกิดการ

ตายของเซลล์ประสาท ใน cerebral cortex และ hippocampus มี

ความเขูมขูนของ choline-acetyltransferase ลดลงถึง 90% ทำาใหู

สรูาง acetylcholine ไดูนอ


ู ยลงไปดูวย ยิ่ง neurotransmitter ลด

ลงมากเท่าใดก็ย่ิงส่งผลใหูเกิดการส้ญเสียหนูาที่ของ cerebrum ไป
มากขึ้นเท่านั้น โรคก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น พรูอมทั้งเสียความ
ทรงจำาโดยเฉพาะความทรงจำาใหม่ๆ (Anterograde amnesia) ,ช่วย

เหลือตัวเองไม่ไดู, สับสน, ขาดความสามารถในการตัดสินใจ การ

คำานวณ และพยาธิสภาพที่อย่้ใน limbic system จะส่งผลใหูเกิดการ

นอนไม่หลับ, lethargy, ซึมเศรูา, มีความผิดปกติของการพ้ดและการ


เคลื่อนไหว
2+
ดังนั้นถูาตัวเลือกเป็ น Ca ในเซลล์เพิ่มขึ้นจะเป็ นคำาตอบที่ถ้กที่สุด
กว่า

แต่จากตัวเลือกที่ใหูมานั้น Ca ในเซลล์ท่ีต่ ำาลงจะทำาใหูเซลล์โดย

เฉพาะใน Exitable cell ตายแน่ ๆ ซึ่งเป็ นคำาตอบที่กวูาง ๆ และอาจ

จะถ้กก็ไดูเพราะบางตำารากล่าวไวูว่าอัลไซเมอร์จะทำาใหู Ca

Homeostasis เสียไปไม่จำาเพาะว่าตูองเพิ่มหรือลด
แต่เรื่อง ที่ nerve growth factor ลดลงก็เกิดไดูเช่นกันในคน
เป็ นอัลไซเมอร์และทำาใหูเซลล์ประสาทตายดูวยซึ่งเราตูองเดาใจคน
ออกขูอสอบว่า A หรือ B ถ้กกว่ากันโดยตีความคำาว่า nerve growth

factor เป็ นชื่อสารหรือกลุ่มสาร ถูาหมายถึงกลุ่มสาร A จะถ้กกว่า B


แต่จากโจทย์ถามคำาถามถามว่าอะไรซึ่งไม่ชัดเจน คนเฉลยเลยขอ
เฉลยไปว่า เป็ นเรื่อง Ca ซึ่งปรากฎหลักฐานในระดับพื้นฐานมากกว่า
แต่เฉลยไวูท้ัง ๒ ตัวเลือกไวูจะไดูไปหาคำาตอบกันเองต่อไป

23.เฉลย A. oxytocin

Oxytocin ทำาใหูมดล้กบีบตัว ทำาใหูเกิดอาการเจ็บครรภ์คลอด


ตามปกติระดับในเลือดจะตำ่ามาก เมื่อเริ่มตูนการคลอดจะมีการส่ง
กระแสประสาทไปที่ hypothalamus ทำาใหูมีการหลั่งเพิ่มมากขึ้น

สัญญาณประสาทที่เพิ่มขึ้นอาจเนื่ องจาก stretch receptor บริเวณ


ปากมดล้กถ้กกระตูน
ุ โดยศีรษะเด็กดันปากมดล้กใหูขยาย

24. เฉลย D. progesterone สูง

หลังไข่ตก progesterone จะทำาใหูม้กปากมดล้กลดลง มี

ู ย ไม่มี ferning สภาพเป็ นกรด อสุจิผ่าน


ลักษณะเหนี ยวขูน ยืดไดูนอ
ไดูยาก

25. เฉลย C. vasopressin

Stress, ด้ดนำ้ากลับมากม sp.gr.


26.ตอบ E. Total peripheral resistance ลดลง

ในกรณีน้ี ผู้ป่วยความดันตำ่า  ร่างกายพยายามใชูกลไกชดเชยใน


ร้ปแบบ Negative feedback เพื่อใหูความดันกลับมาใกลูเคียง

ความดันปกติมากที่สุด  กระตูุน Baroreceptor 

Vasoconstrict  BP ส้งขึ้น

แต่ในกรณีท่ี BP drop นานเกิน  Vasoconstrict นานเกินไป

จน blood flow ไป organ ไม่ดี  เกิดการคั่งของสาร Metabolite

อย่างมาก  ตามหลักการของ Local control เมื่อมีสาร


+ +
metabolite สะสม เช่น CO2 , H , K จะทำาใหูหลอดเลือดบริเวณ

นั้นเกิด vasodilate จากฤทธิข


์ องสาร metabolite ดังกล่าว 

Vasodilate  TPR ลดลง  BP drop ลงไปอีก จนแมูใหูสาร

นำ้าทดแทนเขูาไปก็ไม่สามารถช่วยเพิ่ม BP ไดูอีกแลูว  ต่อมาอาจ

เกิดภาวะ Shock และเสียชีวิตไดู

** ร่างกายมีกลไกควบคุมการไหลเวียนเลือด 2 แบบ คือ

1.Central control – หลักๆคือจะคุม BP ของระบบใหูคงที่ โดย

คุมผ่าน Reflex ต่างๆ เช่น Baroreceptor


2.Local control – หลักๆคือจะคุมปริมาณเลือดที่ไหลผ่าน

บริเวณนั้นๆ โดยคุมผ่านการ constrict และ dilate หลอดเลือดนั่นเอง

ซึ่งตัวกระตูุนหลักๆคือ สาร metabolite

27. เฉลย C. งูแมวเซา

พิษของง้แมวเซาคือ Hemotoxic ทำาใหูมีเลือดออกซึ่งอาจเกิดจาก


เม็ดเลือดแดงแตก หรือเลือดไหลออกจากร่างกาย และยังเกิด
ภาวะ DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) โดยมี

การลดลงของ เกร็ดเลือดและ Fibrinogen  จึงมีอาการเลือด

ออกตามไรฟั น รวมทั้งพิษของมันยังเป็ น Nephrotoxic ทำาใหูเกิด


ไตวายเฉียบพลันขึ้นมาไดูอีกดูวย

28.ตอบ B. RR interval ไม่เท่ากัน

P wave , PR interval , QRS complex ถูาผิดปกติไป จะเรียกว่า

Arrythmia ซึ่งในคนปกติจะตูองไม่พบความผิดปกติในส่วนนี้

ส่วน RR interval สามารถไม่เท่ากันไดู เพราะ RR interval คือ

HR นั่นเอง ถูา RR interval เพิ่มขึ้น นั่นคือ HR เพิ่มขึ้น  อาจพบ

ในภาวะ ตื่นเตูนตกใจ มีไขู Hyperthyriodism


**หรือแมูแต่ในกรณีหายใจเขูา-ออก ก็ส่งผลต่อ RR interval ( HR)

ไดูเช่นกัน โดยหายใจเขูา HR เพิ่ม หายใจออก HR ลดลง เรียก

Respiratory sinus arrhythmia (กลไกคือหายใจเขูาไปยับยั้ง

Cardiac inhibitory center ในสมอง  ลด HR ส่วนหายใจออกก็

ไม่ไดูไปยับยั้ง)

29.ตอบ C. Increase sodium reabsorption

ขูอนี้ ไม่มีอะไรยาก ก็คือกลไกปกติของ RAAS นั่นเอง

+
RAAS  Aldersterone  เพิ่ม Na reabsorption

30.เฉลย C. minute ventilation

minute ventilation =RR x VT ขูอนี้ เป็ นขูอที่ด้จะครอบคลุมสุด

เพราะ RR น่ ะเพิ่มชัวร์เพราะโจทย์ใหูมา ส่วน VT ก็น่าจะเพิ่มบูาง


เล็กนูอย

a. tidal volume & d. inspiratory reserve volume สองขูอนี้ ไม่


น่ าใช่ เพราะโจทย์บอกว่าหายใจเร็วและแรง ดังนั้นถูาหายใจเร็วๆ
ก็ไม่สามารถหายใจลึกๆ(inspiratory reserve volume) เพื่อเพิ่ม

ปริมาณอากาศที่ไดูรับแต่ละครั้ง(tidal volume)ทีละมากๆไดู แต่

อาจเพิ่มไดูนิดหน่ อยเท่านั้น และถูาจะตอบก็น่าจะตอบขูอ a. มัน


จะครอบคลุมกว่า
b. RR อันนี้ ก็ถ้กนะแต่ขูอ a. มันจะครอบคลุมกว่าเช่นกัน

d. dead space ventilation ถูาเพิ่มก็จะทำาใหูการแลกเปลี่ยนก๊าซ


ลดลง เพราะฉะนั้นขูอนี้ ผิดชัวร์ๆๆ

31. เฉลย B. Airways resistance สูงขึ้น

เพราะผู้ป่วยเป็ น COPD(Chronic obstructive

pulmonary disease) เมื่อหายใจออกความดัน

อากาศภายใน airway จะค่อยๆตำ่าลงเรื่อย จนถึง

จุดที่เท่ากับความดันของ pleural cavity หลัง

จากจุดนี้ เป็ นตูนไปความดันของ pleural cavity ก็จะมากกว่าความ

ดันภายใน airway ส่งผลใหูairway ถ้กความดันจาก pleural

cavity ดันลงมา ถูาเป็ นคนปกติจะมีelastic tissue มากเพียงพอ

airway ก็จะแข็งแรง ทำาใหูผนัง air way ไม่ยุบลงมาปิ ดกั้นทางเดิน

อากาศ แต่หากเป็ นโรคประเภท COPD, emphysema airway

จะไม่แข็งแรง ทำาใหูผนัง airway ยุบลงมาปิ ดกั้นทางเดินอากาศ

ความตูานทานภายใน airway จึงส้งขึ้น ส่งผลใหูอากาศถ้ก trap อย่้

ภายในปอด FRC และ residual volume จึงส้งขึ้น


a. FEV1/FVC ปกติ ผิด: FEV1/FVC จะลดลงเนื่ องจาก

FEV1↓↓↓ เพราะ airway obstruction ทำาใหู airway resistance↑

ดังนั้นอากาศที่หายใจออกโดยใชูแรงใน 1 วินาทีจึงนูอย อีกทั้ง

การใชูแรงในการหายใจออกยังไปเพิ่มความดันใน pleural

cavity ส่งผลใหูย่ิงเกิด airway obstruction มากขึ้นอีกดูวย

c. residual volume ลดลง: residual volume จะส้งขึ้นเนื่ องจาก

เกิด airway obstruction อากาศจึงถ้ก trap อย่ภ


้ ายในปอดมากขึ้น

ส่งผลใหูresidual volume เพิ่มขึ้น กลายเป็ นอกทรงถังเบียร์

d. lung compliance ลดลง : lung compliance จะเพิ่มขึ้น เพราะ

แรง elastic recoil ลดลง แรงตูานในการขยายของ alveolar จึงลด

ลง ทำาใหูปริมาตรของ alveolar เปลี่ยนแปลงง่ายมากขึ้น เมื่อความ

ดันเปลี่ยนไป ดังนั้น compliance จึงเพิ่มขึ้น

e. lung capacity เพิ่มขึ้น : lung capacity เท่าเดิม เพราะ


ปริมาตรทั้งหมดเท่าเดิม แต่ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงคือปริมาตร
ย่อยๆ ภายในปอด

32. เฉลย B. Precipitate ของ Hemoglobin

Heinz bodies เป็ นฮีโมโกลบินทีไ่ ม่คงตัว (unstable

hemoglobin) ถูกแปรสภำพและตกตะกอนเป็ นเม็ดอยู่ภำยในเซลล์


เม็ดเลือดแดง มักจะอยู่ติดผนังเซลล์ ส่วนมำกมี 1 เม็ดในแต่ละ

เซลล์ มีขนำดประมำณ 1-3 µ m ไม่ติดสี Wright’s stain ต้องใช้

วิธีย้อมโดยผสมเซลล์เม็ดเลือดแดง (ไม่ต้องทำำสเมียร์) กับสี

brilliant cresyl blue จึงจะเห็น Heinz bodies ติดสีนำำ


้ เงิน

นอกจำกนีย
้ ังสำมำรถดูได้ด้วยกำรไม่ต้องย้อมสี แต่ต้องดูด้วย

กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast Heinz bodies พบได้ในผู้

ป่ วยทีม
่ ีภำวะพร่องเอ็นไซม์ในเซลล์เม็ดเลือดแดง เช่น G-6-PD

หรือ pyruvate kinase นอกจำกนีอ


้ ำจพบในกรณีทีม
่ ีฮีโมโกลบินที ่

ไม่เสถียร เช่น โรคธำลัสซีเมียหรือได้รับสำรทีม


่ ีสมบัติเป็ นตัวออก

ซิไดซ์

33. เฉลย E. HCG

34.ตอบ D. มี Vasoconstriction of peripheral vessels

ลองด้เชื่อมกับขูอ 55 นะ ไม่รู้ว่าที่จริง Choice เป็ นแบบไหน แต่

กลไลจริงๆก็ไดูกล่าวไปแลูวในขูอ 55 แต่พอดีว่าใน choice ขูอนี้

มันเปลี่ยนขูอ C. เป็ น Sympathetic activity ลดลง จึงหันมาตอบ

ว่า Vasoconstriction of peripheral vessels แทน แต่จริงๆ มัน

เกิดทั้งค่้ (Sym เพิ่ม + Vasoconstrict) แต่ตูองเกิดการกระตูุน

Sympathetic activity ก่อนนะ


35. เฉลย C. peripheral chemoreceptor

36. เฉลย A prolactin

ที่ระดับส้งจะทำาใหูเป็ น amenorrhea และ galactorrhea

38. เฉลย A. เพิม


่ oxygen ในเลือด

: ถูาใหูออกซิเจน ก็ตูองเพื่อเพิ่มออกซิเจนในเลือดอย่้แลูว โดยผู้ป่วย

รายนี้ RR ตำ่า แพทย์จึงใหูออกซิเจนเพื่อเพิ่มความเขูมขูนของ

ออกซิเจนภายใน alveolar ใหูส้งขึ้น เพราะ RR ที่ต่ ำา ส่งผลใหูความ

เขูมขูนใน alveolar ของ O2↓ และ CO2↑

b. เพิ่ม minute ventilation : minute ventilation คือ RR x VT

แต่การใหูออกซิเจนก็ไม่ไดูทำาใหูท้ัง RR และ VT เปลี่ยนแปลง


เพราะฉะนั้นขูอนี้ ก็ผิด

c. เพิ่ม diffusing capacity

A : surface area T: thickness of membrane D:

diffusion constant(เป็ นค่าคงที่ของแต่ละ gas)


และ P1 – P2 : ความแตกต่างระหว่างความดัน gas

จากโจทย์ท่ใี หูคงเพิ่ม A, T, D ไม่ไดู แต่ออกซิเจนที่ใหูไปสามารถ

เพิ่ม P1 – P2 ไดู ดังนั้นขูอนี้ มันก็แอบถ้กเหมือนกันนะ แต่ถูาอ่าน

คำาตอบแลูวขูอ a. มันน่ าจะชัวร์กว่า(ครอบคลุมทุกสาเหตุ)

d. ลด resistance : ไม่เกี่ยวซักนิ ด
39.ตอบ A. 6.25

จากกฏของ Poiseuille

พบว่าเมื่อรัศมีหลอดเลือดลดลง 2 เท่า (50%) จะทำาใหูความ


4
ตูานทานเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า = เท่า

โดยปกติเมื่อความตูานทานระบบเพิ่มขึ้น ร่างกายจะพยายามคุม
ดูวย Central control ใหูความดันคงที่  ดังนั้น สิ่งที่จะ

เปลี่ยนแปลงคือ blood flow ซึ่งก็จะลดลง 16 เท่าดูวยเช่นกัน

ดังนั้น blood flow จึงเหลือเพียง 100/16 = 6.25 ml/min

40. เฉลย B. Vit D

อธิบายไปแล้ว

41. ตอบ E. ATP


การคลายตัวของกลูามเนื้ อเกิดจาก ATP เขูามาจับส่วนหัวของ

myosin ทำาใหู affinity ของ myosin ต่อ actin ลดลง myosin

จึงแยกออกจาก actin เกิดการคลายตัวของกลูามเนื้ อ ดังนั้นเมื่อ

ระดับ ATP ลดลงจึงทำาใหูกลูามเนื้ อคลายตัวชูา

42.ตอบ C. Vasovagal reflex

เมื่อมีการบริจาคเลือด  ปริมาตรเลือดลดลง  BP Drop 

ุ Baroreceptor  เพิ่ม Sympathetic activity  **แต่ใน


กระตูน

บางภาวะ  ร่างกายรับรู้ว่าตอบสนองต่อ Sym มากเกินไป 

ุ Vagal tone มายับยั้ง Sym  Peripheral vasodilate +


กระตูน

ลด HR  Vasovagal syncope

**เพิม ่ งสัย – Stroke adams คือภาวะที่


่ เติมสำาหรับบางคนทีส
หัวใจเตูนเสียจังหวะชั่วคราว เกิดจากสัญญาณจากหัวใจหูองบนส่ง
ลงมาหูองล่างไม่ไดู (Heart block)  HR ลดลง  Blood flow

ลดลง  เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ  เป็ นลมไดูเช่นกัน (แต่ไม่ใช่

ในกรณีท่โี จทย์ถาม)
**อีกนิ ดนึ ง – สำาหรับ Vasovagal syncope เกิดไดูในกรณีอ่ ืน

นอกจาก Blood perfusion เช่นกัน เช่น นั่งหรือยืนนานๆ (เช่น

ทหารที่ยืนนานๆ) , ความเครียด , อย่้ในที่รูอนๆ เป็ นตูน

43. เฉลย ไม่มีคำาตอบ

(ส่วน frontal lobe มี micturition center อย่)ู

44. เฉลย D. CCK

: หลั่งจาก I cell of duodenum and ileum ช่วย ↑pancreatic


-
enzyme and HCO3 secretion, ↑biliary secretion, ↑growth

of exocrine pancreas and gallbladder ,delay gastric

emptying และทำาใหูรู้สึกอิ่ม

a. motilin : หลั่งจาก upper duodenum during fasting state

ช่วยเพิ่ม gastrointestinal motility

b. gastrin : หลั่งจาก G cell of stomach ช่วย ↑gastric H


+
secretion and stimulate growth of gastric mucosa

c. secretin : หลั่งจาก S cell of duodenum ช่วย ↑pancreatic


- - +
HCO3 secretion,↑biliary HCO3 secretion, ↓gastric H
secretion and inhibit trophic effect of gastrin on gastric

mucosa

e. VIP : หลั่งจาก neuron of mucosa and smooth muscle

ช่วย relaxation of smooth muscle, ↑pancreatic and intestinal

secretion

45. เฉลย D. ขาดเซลล์ต้นกำาเนิ ดในการสร้าง

ในขูอนี้ พบว่าทั้ง Hct, WBC ที่ปริมาณ Neu ลดลง ทำาใหู

lymphocytes เพิ่มขึ้น, Platelet มีค่าลดลง และ MCV มีค่าปกติ

(The normal reference range is typically 80-97fL)

จากการสรูางเม็ดเลือด พบว่า เม็ดเลือดแดง granulocyte และ

platelet มาจากเซลล์ตน
ู กำาเนิ ดเดียวกัน
Hematopoietic stem cells give rise to two major progenitor

cell lineages, myeloid and lymphoid progenitors

46. เฉลย. D ขาด Enzyme

เอนไซม์ท่ีว่านี้ ก็คือ Glucose-6-Phosphate

Dehydrogenase นั่นคือ คนไขูคนนี้ เป็ นโรค G6PD Deficiency


อาการที่ว่ามามันคลูายๆ ก็เลยคิดว่าน่ าจะตอบขูอนี้ แหละ

โรคนี้ เกิดจากภาวะที่พร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-

Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งเป็ นเอนไซม์สำาคัญใน

กระบวนการเมแทบอลิซึม ในวิถี Pentose Phosphate Pathway

(PPP.) ของนำ้าตาลกล้โคส ที่จะเปลี่ยน NADP ไปเป็ น NADPH ซึ่ง

จะไปทำาปฏิกิริยากับเอนไซม์ Glutathione reductase และ

Glutathione peroxidase ต่อไป ส่งผลใหูเกิดการทำาลายสารอนุม้ล

อิสระ (Oxidants) ต่าง ๆ เช่น H2O2 ที่เป็ นพิษต่อเซลล์ในร่างกาย

โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้นเอนไซม์ G6PD จึงเป็ นเอนไซม์


ที่ช่วยปู องกันเม็ดเลือดแดงจากการทำาลายของสารอนุม้ลอิสระ
(Oxidants) คนที่เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิ ดนี้ แลูวจะทำาใหูเกิด
อาการเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ไดูง่าย สาเหตุของการพร่อง

เอนไซม์ G6PD เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมแบบ X-linked

recessive โรคนี้ จึงพบในผู้ชายไดูมากกว่าผู้หญิง

อาการของโรคก็คือ Acute hemolytic anemia (ภาวะซีดจาก

การที่เม็ดเลือดแดงแตกอย่างฉับพลัน) โดยในเด็กทารกจะพบว่ามี
อาการดีซ่านที่ยาวนานผิดปกติ ส่วนในผู้ใหญ่น้ันจะพบว่า ปั สสาวะมีสี
ดำา ถ่ายปั สสาวะนูอยจนอาจนำาไปส่้ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute

renal failure) ไดู นอกจากนี้ ยังส่งผลใหูการควบคุมสมดุลของ

Electrolytes (สารเกลือแร่ต่างๆในร่างกาย) ของร่างกายเสียไปดูวย

โดยเฉพาะการเกิดภาวะ Hyperkalemia

จากขูอม้ลที่โจทย์ใหูในขูอนี้ ผู้ป่วยมีอาการซีด ตัวเหลือง มูามโต


พบ Hb 8 g/dL Hct 30 Reticulocyte 8% และมีไขูดูวย คาดว่าการ

มีเม็ดเลือดแดงแตกจะทำาใหูมีอาการมีไขูตามมา และตรวจ CBC ก็จะ

มีค่าของ Hb , Hct ก็จะมีค่าตำ่าลงแน่ นอนอย่้แลูวใช่ป่ะ แลูวทีน้ี


ร่างกายก็จะตูองมีการเร่งสรูางเม็ดเลือดแดงขึ้นมาทดแทนใหูทัน ดัง
นั้นก็จะพบปริมาณของ Reticulocyte มากดูวยนะสิ อีกทั้งเม็ดเลือด
แดงที่แตกมากขึ้น การทำาลายเม็ดเลือดแดงก็จะตูองมากขึ้นดูวยเช่น
กัน ดังนั้นจึงทำาใหูมูามมีขนาดใหญ่ขึ้น

47. เฉลย A. serum complement


เนื่ องจากขูอนี้ เป็ นการเกิด hypersensititvity type 3 ราย
ละเอียดก็แบบนี้ นะ

Type III reactions (ie, immune-complex reactions) involve

circulating antigen-antibody immune complexes that

deposit in postcapillary venules, with subsequent

complement fixation. Examples; Arthus reaction,SLE,

Rheumatoid arthritis

คือ เป็ น hypersensitivity type 3 จะมีการดึง

complement มาใชูมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อตรวจก็จะพบระดับของ serum complement ลด


ลง

48. เฉลย B,C


คือว่าขูอนี้ ตามความคิดเรานะ เหมือนว่าคนไขูมีอาการอย่้
บูางแลูว แลูวน่ าจะไปเนูนตรงการกิน Alcohol ว่ามันทำาใหู

อาการรุนแรงขึ้น ดังนั้นก็น่าจะมาด้ว่า Alcohol มีผลต่อกระเพาะ


อาหารอย่างไรบูาง

Alcohol in large Quantities or in high concentration

damage the mucosa. While moderate drinking of wine or

beer increase gastric secretion through their alcohol

component.

( Color Atlas of

pathophysiology)

- Excessive alcohol consumption causes damages to the

stomach or duodenum by impairing the integrity of the

mucosal barrier.

- alcohol may also cause irritation and erosion of the

mucous lining of the stomach and increase the production of

stomach acid.
- alcoholic drinks may stimulate the overproduction of

pepsin and gastric acids.

49. เฉลย A. DA เพิม


่ Cholinergic เพิม
่ ( DA agonist )

C. DA เพิ่ม Cholinergicลด (Parkinson’s disease ขาด

DA จึงตูองเพิ่ม เช่น Amantadine

ส่วนตูองลด Ach เพื่อ improve tremor)

50. เฉลย B หรือ C

เราตูองตีความคำาถามเป็ น ๒ อย่างคือถูาโจทย์ต้ังใจจะถามว่า
Hypoxia โดยจมนำ้า ๕ นาที แลูวสมองส่วนใดขาด oxygen จนเกิด
พยาธิสภาพไปเลยนั้นสมองที่จะเสียไดูง่ายคือบริเวณที่ใชูในการอ่าน
หนังสือ ก็จะตูองตอบเป็ น C เพราะเป็ นบริเวณที่มี cerebral blood

flow นูอย ๆ ขาด oxygen ไดูง่ายกว่า แต่ถูาสมองยังไม่มีพยาธิ

สภาพ(ซึ่งน่ าจะเป็ นเช่นนี้ มากกว่าจะไดูไม่ตูองคิดลึก)แลูวกับรู้สก


ึ ตัว

ขึ้นมาน่ าจะถามว่าFunction สมองใดยังไม่กลับมามากกว่าซึ่งที่เป็ น

ไปไดูง่ายที่สุดคือ Attention และการบวกเลขเป็ นตัวแทนที่ดีจึงน่ าจะ

ตอบการบวกเลขเสียมากกว่า(ลองไปอ่านเพิ่มกันนะ)

51.ตอบ D. ความเร็วในการไหลของเลือดเพิม
่ ขึ้น
ในภาวะ anemia  Hct ลดลง  ความหนื ดเลือดลดลง + O2

carrying capacity ลดลง  เพื่อใหูไดู metabolic demand เท่า

เดิม หัวใจจึงพยายามบีบตัวแรงขึ้นเพื่อเพิ่ม C.O.  การไหลของ

เลือดก็จะไวขึ้นดูวย (ร่วมกับความหนื ดเลือดที่ลดลง)  เกิดการ

ไหลผ่าน Aortic + pulmonic valve อย่างแรง จนกระแทกผนัง

หลอดเลือด  Systolic murmur ขึ้นมาไดู

** ด้จาก Reynold’s number จะพบว่า ความหนื ดเลือดตำ่ามีผลใหู

เกิด Tubulance flow ไดูง่ายขึ้นอีกดูวย

52. เฉลย C. Hypothalamus

อาการที่โจทย์ใหูมาเป็ นภาวะ Hypothyroidism ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็ น

primary หรือ secondary พอตรวจพบ serum TSH ตำ่าแสดงว่าเป็ น

secondary hypothyroidism แต่ยังไม่ทราบแน่ ว่า Hypothalamus

หรือ pituitary มีปัญหาจึงทำา TRH stimulation test ซึ่งพบว่า TSH

ส้งขึ้นจาก TRH ที่ใหูไปแสดงว่า Anterior pituitary ยังตอบสนองต่อ


การกระตูุน รายนี้ เลยพอสรุปไดูว่า ผิดปกติท่ร
ี ะดับ
Hypothalamus(.ใหูดก
้ ลไกการควบคุม Thyroid axis เพิ่มเติม)
นอกจากนั้นในผล LAB ที่ใหูมายังบอกว่า TSH เพิ่มขึ้นอย่างชูา

ๆ จากการทำา TRS stimulation test แมูไม่ไดูบอกว่า TSH ที่วัดเป็ น

ค่า basal นั้นเป็ นเช่นไร ในกรณี Hypothyroidism ย่อมสรุปไดูทันที


ว่า เป็ น

Hypothalamic hypothyroidism ดังภาพ


Diagnostic Tests for Hypothyroidism

b) Secondary c) Hypothalamic
a) Primary Hypothyroidism
Hypothyroidism Hypothyroidism

T4 low, TSH response T4 low, No TSH T4 low, Delayed TSH

exaggerated response response


The TRH stimulation test used to make the differential

diagnosis between primary hypopothyroidism and secondary

hypothyroidism.

อธิบายไดูดังนี้

ภาพซูายมือสุดแสดงถึงการทำา TRH stimulation test ใน

primary hypothyroidism ซึ่งเกิดจาก Thyroid gland ผิดปกติสรูาง

และ/หรือหลังฮอร์โมนไม่ไดูทำาใหูไม่เกิด negative feedback ไปที่

ต่อมใตูสมองส่วนหนูาดังนั้นเมื่อใหู TRH เขูาไป TSH ก็จะเพิ่ม แต่

Thyroid hormone จะไม่เพิ่มขึ้นจึงไม่มีตัวมายับยั้งต่อมใตูสมองส่วน

หนูาไม่ใหูหลั่ง TSH TSH จึงส้งอย่างรวดเร็วและส้งมาก

ภาพกลางแสดงถึงผล Lab ของ secondary hypothyroidism ที่

ผิดปกติท่ี ต่อมใตูสมองส่วนหนูา ดังนั้นหลังทำา TRH stimulation test

TSH จะไม่เพิ่มขึ้น และเมื่อไม่มี TSH ส้งขึ้น Thyroid hormone ก็ยัง


คงตำ่าต่อไป

ภาพขวามือสุดแสดงถึงกรณี Hypothyroidism ที่ผิดปกติท่ีต่อม

ใตูสมอง หลั่ง TRH ไดูนอ


ู ย เมื่อใหู TRH เขูาไปเหมือนเราเติมสิ่งที่

ร่างกายขาดเขูาไปจึงกระตูุนใหูเกิดการหลั่ง TSH ไดู ซึ่ง TSH จะไป

ุ ใหูมี Thyroid hormone หลั่งไดู ซึ่ง thyroid hormone ที่หลั่ง


กระตูน
ส้งขึ้นนี้ สามารถยับยั้งยูอนกลับไปที่ต่อมใตูสมองส่วนหนูาไม่ใหูหลั่ง
TSH มากเกินไปแมูมี TRH ดังนั้นกรณี น้ี TSH และ Thyroid

hormone จะค่อย ๆ สูงขึ้นช้า ๆ ดังกรณี โจทย์ข้อนี้

http://www.islandnet.com/~rinfocan/thyroid.htm

53.ตอบ B. Stroke volumn ลดลง

เมื่อลุกขึ้นยืนจะทำาใหูความดันส่วนบนของร่างกายเปลี่ยนเป็ น
พลังงานศักย์ตามกฎของ Bernoulli  BP จะลดลง  เลือดกลับ

หัวใจยากขึ้น  ส่งผลทำาใหู venous return ลดลง  SV ก็จะลด


ลงตามมาดูวย

55. เฉลย A. insulin จากทารก

Insulin มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ ส่วนขูออื่น ๆ


ไม่น่าเกี่ยว

B. Thyroid hormone จากทารก >>> anencephaly ไม่มT


ี SH
กระตูุน

C. TSH จากทารก >>> ไม่น่าหลั่งไดูเนื่ องจากเด็ก

anencephaly

D. GH จากแม่>>>maternal GH+fetal GH have no role in

regulation of fetal growth


E. HCG จากรก >>> ไม่น่าเกี่ยวขูองกับการเจริญเติบโต

57.เฉลย A. alveolar hypoventilation

เนื่ องจากโจทย์บอกว่ามีกูอนที่ midbrain ซึ่งเป็ นบริเวณที่มีศ้นย์

ควบคุมการหายใจ ส่งผลใหูผู้ป่วยมี RR ตำ่า → alveolar

hypoventilation

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- กินขูาวแลูวปวดอุจจาระ เกิดจาก gastroenteric reflex


ชีวเคมี(Biochemistry)

Part Biochemistry 2005

1. DNA fragment GGACGG ถูามี mutation ไปเป็ น GGCGG จะ

เกิดจาก mutation แบบใด

A. silent
B. nonsense

C. transition

D. frame shift

E. transversion

2. carnitine ในเครื่องดื่มช้กำาลังชนิ ดหนึ่ งสลายสารใด

A. glucose

B. glycogen

C. amino acid

D. fatty acid

E. triglyceride

3. การทดลอง gene expression in RT-PCR จะทำาใหู RNA ชนิ ด


ใดเพิ่ม

A. transfer RNA

B. mitochondrial RNA

C. messenger RNA
D. heteronuclear RNA

E. ribosomal RNA

4. Metabolism ของ carbohydrate 100 g lipid 25 g และ protein

20 g ใหูพลังงานเท่าไร

A. 300 kcal

B. 500 kcal

C. 700 kcal

D. 900 kcal

E. 1100 kcal

5. เด็กชายอายุ 5 ปี มีลก
ั ษณะทางคลินิกบ่งบอกว่าเป็ น Down’

syndrome ชัดเจน ผลตรวจ karyotype พบว่ามี 46.XY ความผิด


ปกติทางพันธุกรรมที่อธิบายความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในผู้ป่วยคือ

A. somatic mutation

B. deletion

C. translocation
D. undetected trisomy

E. mosaicism

6. หาก endonuclease ไม่จดจำาลำาดับเบส AAUAAA ที่ตำาแหน่ ง

ปลาย 3’ของ heterogenous nuclear RNA (hnRNA) ขั้นตอนใด


จะไดูรับผลกระทบ

A. splicing

B. capping

C. transport

D. hybridization

E. polyadenylation

7. ผู้ท่ีด่ ืมชาหรือกาแฟเป็ นปริมาณมากและเป็ นเวลานาน มีโอกาส


ขาดวิตามินใด

A. riboflavin

B. biotin

C. thiamine

D. pentathonic acid
E. folate

8. สภาวะที่มีการอดอาหารเป็ นเวลานาน จะมีการเปลี่ยนแปลงของ


กระบวนการทางชีวเคมีอย่างไร

A. ketolysis ในตับเพิ่มขึ้น

B. สมองปรับตัวใหูใชูพลังงานจาก ketone bodies มากขึ้น

C. gluconeogenesis ในตับลดลง

D. มีการสรูาง fatty acid มากขึ้น

E. glycerol หลั่งออกจาก adipose tissue ลดลง

9. cytoplasmic organelle ที่ทำาหนูาที่เป็ น power house of cell


คือขูอใด

A. mitochondria

B. Golgi apparatus

C. lysosome

D. rough endoplasmic reticulum

E. centriole
10. ร้ปต่อไปนี้ เป็ นสาย DNA duplex สายสั้น จุดกลมแทน

phosphorus อักษร 4 ตัวแทนเบสทั้ง 4 ชนิ ด enzyme ชนิ ดหนึ่ ง

ชื่อ type II restrictive endonuclease Bc/l สามารถตัด 6 base

pair palindrome ออกจาก DNA duplex ไดูแบบ symmetry

ขูอใดเป็ นสาย DNA ที่ถ้กตัดออก

A. CCCGGT และ GGGCCA

B. CCGGTT และ GGCCAA

C. CGGTTG และ GCCAAC

D. TTGATC และ AACTAG

E. TGATCA และ ACTAGT

11. สามีอายุ 55 ปี ภรรยาอายุ 40 ปี ครรภ์แรกตรวจนำ้าครำ่าพบ

chromosome abnormality

เป็ น trisomy 21 สาเหตุคือ


A. อสุจินอ
ู ย

B. อสุจิไม่แข็งแรง

C. endometrium ไม่สมบ้รณ์

D. fallopian tube ไม่สมบ้รณ์

E. non disjunction ของ oocyte

12. ผู้ป่วยหญิงอายุ 48 ปี มาดูวยอาการถ่ายเหลว สลับกับทูองผ้ก

มา 2 สัปดาห์ แพทย์ไดูทำาการส่องกลูองพบว่ามีกูอนขนาดใหญ่

บริเวณ sigmoid colon ไดูทำา biopsy พบว่าเป็ น neoplastic

glandular lesion ที่ invade ถึงชั้นกลูามเนื้ อของ colon แพทย์

ไดูทำาการผ่าตัดออกไปหมดแลูว ควรจะใชู marker ใดในการ

monitor การกลับมาเป็ นซำ้าของผู้ป่วย

A. α-fetoprotein

B. CA- 125

C. alkaline phosphatase

D. lactic dehydrogenase
E. carcinoembryonic agent

13. ชายอายุ 35 ปี มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ตรวจ liver

function test พบ total bilirubin 10 mg/dl,direct bilirubin 8

mg/dl, AST 700 U/L, ALT 1,000 U/L และตรวจพบ HBsAg

positive คิดว่าผู้ป่วยรายนี้ มีอาการมาจากสาเหตุขูอใด

A. viral toxicity

B. cyto

C. immune response

D. intranuclear multiplication

E. intracytoplasmic multiplication

14. ชายอายุ 20 ปี เป็ นไขูหวัดมา 3 วัน ซื้อยารับประทานเองมี


อาการอ่อนเพลีย ซีด ปั สสาวะดำา ตรวจร่างกายพบว่าซีดปาน
กลาง ตาเหลืองเล็กนูอย คลำามูามคลำาไม่พบ ผู้ป่วยบกพร่อง
เอนไซม์ในวิถีใด

A. Cori cycle

B. beta oxidation
C. sorbital pathway

D. glucose-alanine pathway

E. hexose monophosphate shunt

15. เด็กอายุ 3 เดือน ถ้กลักพาตัวไปจากครอบครัวหนึ่ ง ต่อมาอีก

20 ปี มีคนมาแสดงตนว่าเป็ นบุตรของครอบครัวนี้ จะสามารถ


พิส้จน์ไดูดูวยวิธีใด

A. DNA cloning

B. DNA sequence

C. DNA fingerprint

D. Wentern blot

E. in situ hybridization

16. จงบอกแผนการถ่ายทอด
A. sutosimal dominant
B. autosomal recessive
C. X-linked recessive
D. Non penetrance
E. Sporadic
17. messenger RNA สายหนึ่ งมีลำาดับดังนี้

ถูาเพิ่ม uridine ที่ตำาแหน่ งระหว่างทูายอันดับที่135 และหนูา

อันดับที่136 จะสรูาง amino acid ไดูก่ีตัว

A. 134
B. 135
C. 136
D. 137
E. 138
18. ถูา double stranded DNA สายหนึ่ งมีลำาดับ nucleotide เป็ น

5’GGAACCATT3’ ลำาดับเบสบน nucleotide อีกสายหนึ่ งจะเป็ น


อย่างไร

19. ผู้ป่วยที่ด่ ืมสุราเรื้อรังจะมีความผิดปกติในขั้นตอนใดของ

กระบวนการ gluconeogenesis

Part Biochemistry 2006


1. lipid แบบใดทีม
่ ีหน้ำทีส
่ ะสมอำหำร
A. cholesterol
B. sphingolipid
C. phospholipids
D. fatty acyl
E. triglyceride
2. แหล่งสะสมอำหำรในร่ำงกำยคือสำรใด
3. ชำยอำยุ 25 ปี ได้รบ
ั พิษของ potassium cyanide เขียว มี
ภำวะหำยใจล้มเหลวและเสียชีวิต ถำมว่ำ cyanide poisoning
ยับยัง้ กระบวนกำรใด
A. glycolysis
B. Kreb’s
C. Electron transport chain
D. phosphooxidative
4. ยำฆ่ำหญ้ำ Paraquat เกิด superoxide สำรใดป้ องกัน cell
injuryสรุปคือ ถำมว่ำ สำรใดทีช
่ ่วย
กำำจัด O2 free radical
A. B1 Thiamine
B. B6
C. A (Retinoic acid)
D. C (Ascorbic acid)
E. B5 Panthetoic acid
5. Organelle ใดสร้ำง steroid

6. พ่ออายุ 30 ปี แม่อายุ 35 ปี แต่งงานกันแลูวมีลก


้ คนแรกเป็ น

Down’s syndrome ตรวจโครโมโซมพบว่า พ่อ 46 XY แม่ 45 XX

t(q14,q21) อยากทราบว่าโอกาสที่ล้กคนที่สองจะเป็ น Down’s

syndrome เป็ นเท่าใด


A. 0 %

B. 25 %

C. 33.3%

D. 50 %

E. 99.9 %

7. มารดามีบุตรชายสองคนแรกเป็ น G6PD deficiency และล้กสาว

1 คน ปกติ ตอนนี้ มารดากำาลังตั้งครรภ์ไดู 16 สัปดาห์ ตรวจ

chromosome ของแม่พบ 46,XX ล้กคนนี้ มีโอกาสเป็ น G6PD

deficiency รูอยละเท่าใด

A. 0

B. 25

C. 50

D. 75

E. 100
8. - - - GCSCGG - - -เปลี่ยนเป็ น - - - GCCGG- - - เป็ นความ
ผิดปกติแบบใด

A. non sense

B. missense

C. frame shift

D. silence

9. เด็กชายอายุ 5 ขวบ มาพบแพทย์เนื่ องจากมีตัวส้งกว่าเด็กปกติ มี

เตูานมใหญ่ เป็ นความผิดปกติ ของ chromosome จากโรคใด

A. Down syndrome

B. Turner syndrome

C. Edward syndrome

D. Klinfelter’ syndrome

E. Cri du chart syndrome

10. ชายอายุ 20 ปี เป็ น DM มีค่าlab ใดตำ่า

A. C-peptide
B. ketone body

C. TG

11. โรค Albinism เกิดขึ้นเนื่ องจากขาดเอนไซม์ใด

A. Tyrosinase

B. Hexokinase

C. Galactase

D. Lactase

E. Maltase

12. ชายอายุ 60 ปี กินเหลูามาตลอด 10 ปี ต่อมาหมดสติ ญาตินำา

ส่งโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น Hepatic encephalopathy


คนไขูมีความผิดปกติใด

A. Lipogenesis

B. Bile formation

C. Urea metabolism

D. Ketone bodies formation


E. Estrogen biotransformation

13. เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ยายเป็ นผู้เลี้ยง ใหูทานขูาวสุกผสมกลูวย

บด ทานเนื้ อสัตว์บูาง และใหูทานนมขูนหวาน วันละ 2 มื้อ เด็ก


คนนี้ มีทุพโภชนาการตามขูอใด

A. ขาดโปรตีน

B. ขาดพลังงานและวิตามิน

C. ขาดพลังงานและโปรตีน

D. ขาดโปรตีนและวิตามิน

14. คนกินเนื้ อสัตว์ (หรือไม่กินเนื้ อสัตว์) มีโอกาสขาดวิตามินใด

A. B1

B. B2

C. B5

D. folic

E. B12

15. ผู้ป่วยอายุ 30 ปี ซื้อยากินเอง และมีอาการซีด ตัวเหลือง ตา


เหลือง เกิดจากความผิดปกติ ของกลไกใด
A. DNA repair

B. cell membrane repair

C. Hb synthesis

D. free radical scavenger

E. 2,3-DPG

16. ผู้ป่วยอายุ 60 ปี ประวัติด่ ืมสุราเรื้อรัง ไดูรับการวินิจฉัยว่า

Hepatic encephalopathy กลไกใดผิดปกติ

A. Lipogenesis

B. Bile formation

C. Urine formation

D. Ketone formation

E. Glycolysis

17. ตรวจ LFT, SGOT, SGPT ส้งไม่มาก ALP ส้งมากกว่า 3 เท่า


เกิดจากสาเหตุใด

18. ชายอายุ 50 ปี มีประวัตโิ รคตับ แต่ไม่ไดูควบคุมการรับ


ประทานโปรตีน มีอาการมึนงง ซึมเกิดจากผลของสารตัวใด
A. urea

B. Albumin

C. Ammonia

D. Ketone body

19. หญิ ง อายุ 25 ปี ทำา งานในโรงงานซั ก แหู ง มา 5 ปี ถามว่ า คนที่


ทำางานโรงงานซักผูามีโอกาสเสี่ยงต่อไต เนื่ องจากไดูรับสารใด

A. แอมโมเนี ย

B. detergent

20. หญิง40ปี ชาย56ปี ใหูกำาเนิ ดล้กเป็ น trisomy 21สาเหตุคืออะไร

A. ผลิตอสุจิไดูนอ
ู ยลง

B. ผลิตอสุจิผิดปกติ

C. non-disjunction of ovum

D. endometrium ไม่เหมาะสมกับการฝั งตัว

E. Fallopian tube ไม่เหมาะต่อการปฏิสนธิ


21. ชายอายุ 25 ปี มาปรึกษาท่านดูวยเรื่องการปู องกันไขมันใน
เลือดส้ง เนื่ องจาก พ่อ และพี่ชายเสียชีวิตดูวยโรคหัวใจขาดเลือด
(myocardial infarction) ท่านจะแนะนำาใหูคนไขูทานไขมัน
ประเภทใด

A. Saturated fatty acid

B. Polyunsaturated fatty acid

C. Monounsaturated fatty acid

D. Medium chain fatty acid

E. Long chain fatty acid

Part Biochemistry 2007

1. เด็กชายอายุ 3 ปี ผิวแหูง ผิวลอก เป็ นโรคขาดสารอาหารแบบ

kwashiorkor อยากทราบว่าจะมี amino acid ตัวไหนปกติ

A. Threonine

B. Tryptophan

C. Methionine

D. Aspartic acid
E. Phenyl alanine

2. เด็กชายอายุ 5 ปี ไดูรับการวินิจฉัยเป็ น glioma ขนาด 4 cm ที่

right frontal lobe ไดูรับการรักษาโดย การฉายรังสีจนครบพบว่า

กูอนยุบลงเล็กนูอย cell มะเร็งมีกลไกใดทำาใหูด้ ือต่อการรักษา

A. inactivation of bcl2 gene

B. inactivation of p53 gene

C. inactivation of precursor of MDL-2 gene

D. activation of BCL-XL gene

E. activation of retinoblastoma gene

3. คนไขูชายมีอาการหอบ ตามัว จากการดื่มสุราเถื่อน หมอใหู

ethanol แก่ผู้ป่วยเพื่อรักษา กลไกการออกฤทธิ ์ ของ ethanol คือ


ขูอใด

A. Product inhibitor

B. Allosteric inhibitor

C. Irreversible inhibitor
D. Competitive inhibitor

E. Feedback inhibitor

4. เด็กชายอายุ 2 ปี เดินชนสิ่งของบ่อยๆ ตอนกลางคืนตรวจ

ร่างกาย พบ Bitot’s spot (เกล็ดกระดี่) ที่ตา อาการของผู้ป่วย


เกิดจากการขาดสารในขูอใด

A. Retinol

B. Thiamine

C. Riboflavin

D. Pyridoxine

E. Ascorbic acid

5. พิษสุราเรื้อรัง ชาปลายมือปลายเทูา deep tendon reflex แขน

ขาลดลง metabolic pathway ใดผิดปกติ

A. glycolysis

B. Kreb’s cycle

C. Glucogenesis
D. Glycogenesis

E. Oxidative phosphorelation

6. ผู้ป่วยเด็กเป็ น acute lymphoblastic leukemia ไดูรับยาเคมี

บำาบัด มีภาวะ uric acid ส้ง ผู้ป่วยรายนี้ มี metabolism ของสาร


ใดผิดปกติ

A. heme

B. purine

C. pyrimidine

D. amino acid

E. glucoronide

7. ชายอายุ 50 ปี เสียชีวิตในรถยนต์ท่ีติดเครื่องและเปิ ดเครื่องปรับ


อากาศ สภาพศพผิวหนัง มีสีแดงสด ญาติเล่าประวัติว่า ผู้ตาย
นอนในรถนานกว่า 5 ชม. สภาพผิวหนังสีแดงสด เกิดจาก Hb
อะไร

A. sulfhemoglobin

B. methamoglobin
C. oxyhemoglobin

D. carboxyhemoglobin

E. oxidized hemoglobin

8. ผู้ป่วยชายอายุ 50ปี ส้บบุหรี่จัด มาที่หูองฉุกเฉินดูวยอาการเจ็บ

หนูาอกมา 1 ชั่วโมง ส่ง lab พบว่า creatinine kinase และ

troponin-t เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด

A. dissociation of ribosome

B. swelling ของmitochondria

C. clumping ของ nuclear chromatin

D. Fragmentation ของ plasma membrane

9. เด็กชายอายุ 5 ปี มีจ้ ำาเขียวง่ายเมื่อถ้กกระแทก มีเหงือกบวม

และเลือดออกตามไรฟั น ผลตรวจเลือดพบplatelet 200,000/

cu.mm. ลักษณะทางคลินิกดังกล่าวเกิดจากความผิดปรกติใด

A. Deamination of alanine

B. Hydroxylation of praline
C. Phosphorylation of serine

D. Glycosylation of hemoglobin

E. Carboxylation of glutamic acid

10. สารใดสามารถยับยั้งการเกิด apoptosis ไดู

A. P53 protein

B. bcl-2

C. IL-6

D. tyrosine kinase

E. TNF

11. Pathway ที่ใหูพลังงานแก่ RBC คือขูอใด

A. Urea cycle

B. Kreb’s Cycle

C. Beta oxidation

D. Lactose fermentation
E. Glycolysis

12. หญิงอายุ 50 ปี มีอาการเหนื่ อยง่ายมา 1 เดือน มีอาการชามือ

ชาเทูา มีประวัติรับประทานอาหารมังสวิรัติมา 2 ปี ตรวจ


ร่างกายพบว่าซีด จากอาการทางคลินิก แสดงว่าขาดวิตามินใด

A. Retinol

B. Thiamine

C. Riboflavin

D. Cobalamine

E. Niacin

13. ชาย 45 ปี ปวดเป็ นๆหายๆ ที่ MTP joint ของนิ้ วหัวแม่เทูาขูาง

ขวา uric 8.2 mg/dl อาการดังกล่าวขูางตูนเกิดจาดความผิด

ปกติของ metabolism ของสารใด

A. purine

B. protein

C. glucose
D. cholesterol

E. pyrimidine

14. ลำาดับเบสของผู้ป่วยที่มี mutation เป็ น...ATGCCAAA... หาก

ตูองการหา DNA probe ควรใชูลำาดับเบสใด

A. UUUGGCAU

B. UACGGUUU

C. TTTGGCAT

D. TACGGTTT

E. TTTGGUAT

15. ในการทดลองยา X ที่มีผลต่อ telomerase เพื่อเป็ นยาตูาน


มะเร็ง ยาควรยับยั้งกระบวนการใดของเซลล์มะเร็ง

A. DNA stability

B. DNA replication

C. DNA degradation

D. Gene rearrangement
E. Spindle fiber attachment

16. การรับประทานอาหารที่เป็ นมังสวิรัติติดต่อกันนาน 2 ปี จะ

ทำาใหูขาด Vitamin อะไร

A. thiamine

B. folate

C. Riboflavin

D. B12

E. niacin

17. เด็กเป็ นฝี ที่ขา เมื่อเกิดขบวนการ Phagocytosis เชื้อเขูาไปใน

neutrophil จะใชู enzyme ใดใน O2-dependent mechanism


เพื่อทำาลายเชื้อนั้น

A. Lysozyme

B. Defensin

C. Hydrolaze

D. Lactoferrin
18. เด็กชาย 5 ปี มีอาการเขูาไดูกับ down syndrome ผลการตรวจ

karyotype ไดู 46,XY ความผิดปกติใดเขูาไดูกับเด็กคนนี้

A. deletion

B. mosaicsm

C. translocation

D. somatic mutation

E. undetected trisomy

19. เด็กชายอายุ 1 ปี เป็ นโรคทางพันธุกรรมชนิ ดที่มีภาวะพร่อง

hydrolytic enzyme ถามว่า enzyme ดังกล่าวอย่้ใน organelle


ใด

A. acrosome

B. lysosome

C. ribosome

D. microsome

E. peroxysome
คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

1.Western blot เป็ นวิธีการตรวจเพื่อยืนยัน... ถามว่าเป็ นการตรวจ

อะไร? (หลักการ)

2.alpha-fetoprotein ตรวจพบส้งในคนทูอง จะเกิดอะไรกับเด็กในทูอง

3.gene ที่ยับยั้ง apoptosis

้ ตอนที่ 1
ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขัน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ ืนฐาน ปี2552

รวบรวมโดยนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 17
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาชีวเคมี
1. ผู้หญิงอายุ 60 ปี มีไตวายเรื้อรัง BUN 80 ml/dl creatinine 8

ิ า transamination ของกรดอะมิโนตัวใดเป็ นหลักกำาจัด


ปฏิกิรย

nitrogen waste product

A. Leucine

B. Lysine

C. Threonine
D. Glutamate

E. Aspartate

2. ฮอร์โมนที่ทำาใหูมดล้กบีบตัวขณะใกลูคลอด

A. Oxytocin

B. prolactin

3.ผู้หญิงอายุ 45 ปี ปั สสาวะบ่อย specific gravity 1.001 มีความ


ผิดปกติท่ีฮอร์โมนใด

A. Aldosterone

B. Antidiuretic hormone

4. ผู้หญิง 35 ปี ทำางานบูานทั้งวัน ไม่ไดูกินขูาวตั้งแต่เชูาถามว่า


แหล่งพลังงานแรกที่จะใชูมาจากที่ไหน

A. Muscle protein
B. Lipid
C. Liver glycogen
D. Muscle glycogen
E. Ketone body
5. Epigenetic inactivation ของ X chromosome ในเพศหญิงเกิด

จากกระบวนการใดของ DNA
A. Phosphorylation

B. Mutation

C. Gene rearrangement

D. Gene deletion

E. Methylation

6.โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive ทำา PCR

Band ใดเป็ น carrier

A.A

B.B

C. C

D. D

7.ผู้หญิงอายุ 20 ปี ใจสั่น มือสั่น นำ้าหนักลด เหนื่ อยและหงุดหงิด

ง่าย BP 130/80 PR 110/min มี moist skin, muscle weakness

of both legs ลักษณะทางคลินิกดังกล่าวเกี่ยวขูองกับฮอร์โมนใด


มากที่สุด

A. Insulin

B. Glucagon
C. Aldosterone

D. Epinephrine

E. Thyroxine

8.ผู้ป่วยเด็กเกิด ketoacidosis จากอะไร

A. Protein metabolism

B. Protein degradation

C. Fatty acid oxidation

D. Fatty acid synthesis

E. glycogenolysis

9.ผู้หญิง อายุ 25 ปี ประจำาเดือนมาสมำ่าเสมอ แต่งงานไดู 3 เดือน

ประจำาเดือนขาดไดู 1 เดือนแลูว
ควรจะใชูฮอร์โมนอะไรตรวจเพื่อบ่งชี้การตั้งครรภ์

A. Estrogen

B. Progeterone

C. LH

D. FSH

E. HCG
10. ผู้หญิงอายุ 25 ปี อดอาหาร 3 วัน เพื่อลดนำ้าหนัก มีอาการใจสั่น

มึนศีรษะ ระดับ blood sugar 35 mg/dL กระบวนการใดต่อไปนี้ ช่วย


รักษาระดับนำ้าตาลในเลือด
A. lipolysis

B. gluconeogenesis

C. glycogenolysis ที่ตับ

D. glycogenolysis ที่กลูามเนื้ อ

E. pentose phosphate pathway

11. เด็กอายุ 5 ปี มีเลือดออกตามไรฟั น ไม่กินผักและผลไมู มีความ


ผิดปกติของการสังเคราะห์สารใด

A. Arginine

B.

C. Tryptrophan

D. Methionine

E. Hydroxyproline

12. หลังจากผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอล์ แลูวมีอาการคลื่นไสู อาเจียน หนูา


แดง เป็ นลม ถามว่า ขาดเอนไซม์อะไร

A.alcohol dehydrogenase
B.acetaldehyde dehydrogenase

13. epigenetic ในการปิ ดการทำางานของ gene เกิดจากอะไร

A.methylation

14.การถ่ายทอดยีนของเชื้อจากตัวหนึ่ งไปอีกตัวโดยการสัมผัสเชื่อม
กันเรียกว่า

A.transduction

B.translocation

C.conjugation

D.transposition

15. ใหู anticodon tRNA 5’ - - - 3’ มา 3 ชนิ ด เรียงกัน ถามว่า

codon มีรหัสอย่างไร

16.keloid เกิดจากกระบวนการอะไร

A. fibroblast

B. granulation tissue

C. collagen
17.กระบวนการใดก่อใหูเกิด ketone bodies ( ไม่แน่ ใจคำาถามว่า

การเกิด ketone bodies เกิดหลังจากกระบวนการใด หรือเกิดจาก

กระบวนการใด )

A. lipolysis

B. gluconeogenesis

C. fatty acid metabolism

D. fatty acid synthesis

18.เด็กมี xy,+21 เกิดจากอะไร

A. translocation

B. meiosis nondisjunction

C. deletion

19.ผู้ป่วยเพศหญิง ไม่มีประจำาเดือน มีกูอนที่ labia majora ถามว่า

เซลล์ gamete มีโครโมโซมอย่างไร

A. xy

20. เด็กชายตายในครรภ์ ตรวจพบถุงนำ้า ถามว่ารกของแม่ มี


โครโมโซมอย่างไร
A. 69,xxy

B .46,xx

C. 46,xy

D.23,xx

E. 23,xy

21. เด็กมีผมสีซีด ผิวขาว ถามว่าขาดสารอะไร (ขูอสอบ มธ)

A. tryptophane

B. tyrosine

22. ใหูกราฟ log michealis มา มีจุดตัดที่แกน Y เหมือนกัน ต่างที่

จุดตัดแกน X ถามว่า เป็ น antagonist แบบไหน

23. PG type ไหนทำาใหูหลอดเลือดหดตัว

A. PGI2

B. PGF2

C. PGD2

24. กระบวนการ posttranslation เพื่อดัดแปลงโปรตีนในการส่งออก


ตูองใชูออร์แกแนลอะไร

A.ER
B.ribosome

C.nucleus

D.vesicle

คำาอธิบายข้อสอบชีวเคมี(Biochemistry)

Part Biochemistry 2005

1. เฉลย D. Frame shift

2. เฉลย D. fatty acid

อธิบาย Carnitine เป็ นสารประกอบแอมโมเนี ยที่สรูางจากก

รดอะมิโน Lysine และ Methionine ที่ตับและไต ทำาหนูาที่ขนส่ง

Fatty acyl CoA เขูาส่้ mitochondria เพื่อเขูาส่้กระบวนการ

beta-oxidation พบไดูเกือบทุก cell ทั้งนี้ ตูองอาศัยกลุ่มโปรตีน

ช่วยเหลือ 3 ชนิ ดคือ

1. Carnitine-acyl transferase 1 ทีอ


่ ยู่ outer membrane of
mitochondria ทำำหน้ำทีป
่ ระกอบ Fatty acyl CoA กับ L-
Carnitine เป็ น O-acylcarnitine แล้วขนส่งเข้ำสู่
intermembrane space of mitochondria
2. Acylcarnitine translocase อย่บ
ู ริเวณ innermembrane of
mitochondria ทำำหน้ำทีข
่ นส่ง O-acylcarnitine เข้ำสู่
matrix ของ mitochondria
3. Carnitine-acyl transferase 2 อย่บ
ู ริเวณ innermembrane
of mitochondria ทำำหน้ำทีส
่ ลำย L-carnitine กับ Fatty
acyl-CoA และเข้ำสู่กระบวนกำร beta-oxidation ต่อไป
สาระสำาคัญที่เป็ นตัวควบคุมการขนส่งของ carnitine คือ

Malonyl-CoA ซึ่งเป็ นสารตั้งตูนในปฏิกิริยาการสรูางกรดไขมัน


โดยสรูางผ่านปฏิกิริยา

AcetylCoA + CO2 ---- MalonylCoA โดยใชู enzyme

AcetylCoA Carboxylase โดยมี Biotin ( Vitamin B6 ) เป็ น

Co-enzyme

MalonylCoA ทำาหนูาที่ inhibit Carnitine-acyl transferase ถือ


เป็ นจุดควบคุมที่สำาคัญในวิถก
ี ารสลายกรดไขมัน

3. เฉลย C. messenger RNA

4. เฉลย C. 700 kcal

อธิบาย (100 x 4)+( 25 x 9)+(20 x 4) = 705


5. เฉลย C. translocation

6. เฉลย E. polyadenylation

อธิบาย สำาหรับ hnRNA ที่ถ้ก transcript แลูวทางดูานปลาย 3’

จะมีลำาดับเบส AAUAAA ซึ่งเป็ น

ตำาแหน่ งตัดของ enzyme endonuclease แลูวต่อดูวยการเติม

polyA เขูาไป

7. เฉลย C. thiamine

อธิบาย tannic acid ในชากาแฟ ขัดขวางการด้ดซึม

tannic และ caffeic acid ที่มี อย่ใ้ น ชาและกาแฟ เป็ นสาร

ยับยั้ง Vit B1

ทานเหลูามากขาด Vit B1 transketolase ผิดปกติ

8. เฉลย B. สมองปรับตัวใหูใชูพลังงานจาก ketone bodies มาก


ขึ้น
อธิบาย ในช่วงที่เรามีการอดอาหารเป็ นระยะเวลานาน
( Starvation ) ร่างกายนำา fat มาใชูจาก adipocyte ซึ่งถ้ก

ุ ผ่านทาง hormone หลายชนิ ด เช่น cortisol , glucagon


กระตูน
โดยทำาการสลาย Triglyceride เป็ น Fatty acid และ Glycerol

Fatty acid จะถ้กลำาเลียงไปยังตับโดยโปรตีน albumin และถ้ก

นำาไปเปลี่ยนเป็ น ketone body เพื่อใหูร่างกายเลือกใชู ketone

body แทน กล้โคส ทั้งนี้ เป็ นการลดการสรูางกล้โคสลง

เนื่ องจาก substrate ในการสรูางกล้โคสในขณะที่อดอาหารเป็ น


เวลานานคือ กรดอะมิโน ซึ่งทำาใหูเกิดการส้ญเสียมวลกลูามเนื้ อ
ตามมา และ preserve กล้โคสใหูกับเซลล์ท่ีสำาคัญ เช่น RBC ,

renal medullary cell ส่วนเซลล์อ่ ืนๆรวมทั้งเซลล์สมอง เริ่ม

ปรับตัวใชู ketone body มากขึ้น ( ส่วน Glycerol จะถ้กขนส่ง

ไปยังตับ และเปลี่ยนเป็ น DHAP โดย enzyme Glycerol

kinase และเขูาส่้วิถี gluconeogenesis ต่อไป)

9. เฉลย A. mitochondria

10. เฉลย E. TGATCA และ ACTAGT

อธิบาย จากภาพเป็ นกระจกเงากัน

Bc/l เป็ น restriction enz.

11. เฉลย E. non disjunction ของ oocyte


อธิบาย โจทย์ มารดาอายุมากกว่า 35 ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิด non-disjunction ของ meiosis

ของ oocyte

12. เฉลย E. carcinoembryonic agent

อธิบาย Carcinoembryonic antigen เป็ น tumor marker ที่

สำาคัญในการ follow up ในผู้ป่วย colorectal cancer (

แต่สามารถพบใน non-neoplastic lesion ไดูเช่นกัน เช่น

ulcerative colitis , pancreatitis , cirrhosis)

α -fetoprotein - พบไดูปกติใน fetus ใน adult มีค่าตำ่า

มาก ใชูเป็ น tumor marker ของ Hepatocellular

carcinoma

CA-125 ใชูเปู น tumor marker ของ ovarian tumor

lactic dehydrogenase พบมากใน RBC จึงสามารถใชู

เป็ น marker ของ hemolysis

หรือใชูในการ follow up cancer บางชนิ ด เช่น

lymphoma เพื่อตรวจการ turn over ,


Dysgerminoma มี elevate LDH เป็ น first sign เช่นกัน

13. เฉลย C. immune response ความเสียหายของ

parenchyma of liver ส่วนใหญ่น่าจะมาจาก

ิ าการกำาจัด infected hepatocyte ของระบบ


ปฏิกิรย
ภ้มค
ิ ูุมกัน

14. เฉลย E. hexose monophosphate shunt

อธิบาย จากประวัติของผู้ป่วยมีการซื้อยามากินเอง เนื่ องจาก


เป็ นไขูหวัด ประกอบกับไม่มีอาการตับมูามโต ผู้ป่วยน่ าจะ
เป็ นโรค G6PD โดยถ้ก activate จากยาบางชนิ ดที่มี

oxidative stress ส้งๆ เช่น กลุ่ม antibiotic บางชนิ ด เช่น

กลุ่ม sulfonamide

15. เฉลย C. DNA fingerprint

16. เฉลย C. X-linked recessive

17. เฉลย E. 138


UUU CUG CCA UAU UUU AUG UGU UAA(stop

codon)

18. เฉลย 3’ CCTTGGTAA 5’

19. เฉลย

อธิบาย Ethanol เมื่อเขูาส่้ร่างกายจะถ้ก metabolize ที่ตับ

ผ่าน enzyme alcohol

Dehydrogenase ใน cytoplasm ไดู acetaldehyde ( ซึ่ง

สามารถนำาไป metabolize ต่อ

ใน mitochondria กลูามเนื้ อลาย หรือตับเอง) ซึ่งใหู

NADH ออกมาดูวย ทำาใหูระดับ NADH ใน cytoplasm

ส้ง NADH ที่ส้งนี้ จะสามารถกระตูุน enzyme Lactate

dehydrogenase เปลี่ยน pyruvate เป็ น lactate ทำาใหูเกิด

เซลล์ตับมีปริมาณ pyruvate

ลดลง ซึ่งเป็ น substrate ที่สำาคัญ gluconeogenesis รวม

ถึง NADH ที่ส้งนี้ สามารถยับยั้ง enzyme หลายชนิ ดใน

กระบวนการ gluconeogenesis อีกดูวย (lactate ที่มาจาก


peripheral tissue โดยเฉพาะ skeleton muscle ไม่

สามารถเขูาตับไดู จึงอาจทำาใหูเกิดภาวะ lactic acidosis

ไดู)

Part Biochemistry 2006

1. เฉลย E. triglyceride

2. เฉลย Adipose tissue

3. เฉลย C. Electron transport chain

อธิบาย potassium cyanide เป็ นสารพิษที่รุนแรงมาก โดย

์ ่านกลไกการ ยับยั้ง cytochrome c oxidase ใน


ออกฤทธิผ

Electron transport chain ทำาใหู tissue ไม่สามารถใชู

oxygen ไดูเกิด anaerobic glycolysis -> lactic acidosis

อย่างเฉียบพลัน ทำาใหูผู้รับสารพิษเกิดภาวะขาดพลังงาน ,

cyanosis และ cardiac arrest ในที่สด


ุ หลังจากรับสารนี้ ภายใน

2 ชั่วโมงหากไม่มีการรักษา

4. เฉลย D. C(ascorbic acid)

5. เฉลย D.
อธิบาย กลุ่มสาร steroid ถ้กสรูางโดยใชู cholesterol เป็ นสา

ตั้งตูน ซึ่ง cholesterol ที่ถ้ก

นำาเขูามา ( อาจจะสรูางเอง

จาก acetylCoA หรือนำาเขูา

ผ่านทาง LDL-receptor) จะ
ถูกขนส่งเข้าสู่
mitochondria แลูวถ้ก

เปลี่ยนเป็ น pregnenolone

ซึ่งเขูาส่้ pathway การสรูาง

steroid substance ต่อไป ( มี SER ร่วมดูวยในขั้นตอนการ

เปลี่ยน pregnenolone)

6. เฉลย C. 33.3%
พิจารณาการเกิด Robertsonian Translocation ช่วงการเขูาค่้

ของโฮโมโลกัสครโมโซมในขณะเกิดไมโอซิส เซลล์สืบพันธ์ุท่ีไดูมี 6
ร้ปแบบ ดังนี้

A. เซลล์สืบพันธ์ุมีเฉพาะโครโมโซมแท่งที่ 14 ไม่มีโครโมโซม
แท่งที่ 21 หลังปฏิสนธิไดูทารก Monosomy 21 ขาด
โครโมโซม 21 เสียชีวิตก่อนคลอด
B. เซลล์สืบพันธ์ุมีเฉพาะโครโมโซมแท่งที่ 21 ไม่มีโครโมโซม
14 หลังปฏิสนธิ ไดูทารก Monosomy 14 ขาดโครโมโซม
14 เสียชีวิตก่อนคลอด (spontaneous abortion)
C. เซลล์สืบพันธ์ุมีโครโมโซมแท่งที่ 14 และ 21 หลังปฏิเสธไดู
ทารกปกติ
D. เซลล์สืบพันธ์ุมีเฉพาะโครโมโซมที่เป็ น Robertsonian
Translocation (แท่งที่ 21 หายไปเขูาค่้กับแท่ง 14 ) หลัง
ปฏิสนธิไดูทารกปกติเพราะเป็ น balanced translocation
E. เซลล์สืบพันธ์ุมีโครโมโซมที่เป็ น Robertsonian
Translocation พรูอมกับโครโมโซมแท่งที่ 21 หลังปฏิสนธิ
ไดูทารกเป็ น trisomy 21 (Down syndrome)
F. เซลล์สืบพันธ์ุมีโครโมโซมที่เป็ น Robertsonian
Translocation พรูอมกับโครโมโซมแท่งที่ 14 หลังปฏิสนธิ
ไดูทารกเป็ น trisomy 14 เสียชีวิตก่อนคลอด
ดังนั้น หากเป็ น carrier ชนิ ด Robertsonian Translocation

t(14q;21q) มีโอกาสมีล้กที่คลอดมีชีวิตรอด (live birth) เป็ น

Down syndrome ส้งถึง 1: 3

7. เฉลย A. 0

อธิบาย โรค G6PD deficiency มีการถ่ายทอดแบบ X-link

recessive จากขูอม้ลโจทย์พบว่าล้ก

ชาย 2 คนแรกเป็ นโรค แสดงว่าอย่างนูอยมารดาตูองมียีน

ก่อโรค อย่้ 1 allele โจทย์ไม่ไดูบอกขูอมุลพ่อมา ดังนั้น

พ่ออาจมียีนก่อโรคอย่้หรือไม่ก็ไดู ( ซึ่งเพศชายที่มียีนก่อ
โรคนี้ ไม่ไดูรับผลกระทบต่อสิ่งแวดลูอมมาก จึงมีโอกาสที่
จะแต่งงานไดูเหมือนคนปกติ) จึงเกิดไดู 3 กรณี

*
กรณี 1 XX XY

* *
XX XY XX XY

* *
กรณี 2 XX XY

* * * *
XX XY XX XY

* *
กรณี 3 XX XY
* * * * *
XX XY XX XY

กรณีท่3
ี ไม่น่าใช่ เพราะสตรีท่ีเป็ นโรค X-link recessive
พบไดูนอ
ู ยมากๆ

กรณีท่2
ี หากเทียบกับกรณที่1 แลูวน่ าจะพบไดูนอ
ู ยกว่า

เพราะโรคที่ถ่ายทอดแบบ recessive ในกลุ่มประชากร


ค่อนขูางนูอยโอกาสที่จะมาแต่งงานกันน่ าจะตำ่า

จึงน่ าจะเป็ นกรณีท่ี 1 ซึ่งผลการตรวจโครโมโซมพบว่าล้ก


ในครรภ์เป็ นเพศหญิง ดังนั้นโอกาสที่บุตรสาวคนนี้ จะเป็ น
จึงไม่มี

8. เฉลย C. frame shift

9. เฉลย D. Klinfelter’ Syndrome

อธิบาย Turner syndrome เป็ น monosomy x

Edward syndrome เป็ น trisomy 18

Klinfelter’ Syndrome มี karyotype เป็ น 47,XXY or 48,XXXY

10. เฉลย A. C-peptide

อธิบาย เมื่อด้จากอายุผู้ป่วย ซึ่งค่อนขูางนูอยน่ าจะเป็ น DM

type1 มากกว่า ทีมี autoimmune ต่อ


beta-cell ใน pancreas ส่งผลใหูเกิด insulin deficiency ซึ่งจะ

ทำาใหู C-peptide มีค่าลดลงไปดูวย เนื่ องจาก C-peptide จะถ้ก

exocytosis ออกมาพรูอมกับ insulin เสมอ มักจะใชูเป็ น marker

ในการบอก ความสามารถในการหลั่ง endogenous insulin

11. เฉลย A. Tyrosinase

อธิบาย Albinism เป็ นโรคทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดแบบ

autosomal recessive ที่ทำาใหูเกิด Tyrosinase deficiency ซึ่ง

Tyrosinase เป็ น enzyme ที่เปลี่ยน tyrosine เป็ น melanin ใน

melanocyte ที่ใหูเกิดภาวะ hypopigmented ใน skin eye hair

12. เฉลย C. Urea metabolism

อธิบาย Hepatic Encephalophathy ภาวะที่สมองผิดปกติท่ีมี

ผลมาจากตับวาย เนื่ องจากตับเป็ นแหล่ง metabolize ของสาร


หลายชนิ ด ที่สำาคัญอย่างยิ่งคือ แอมโมเนี ยที่ไดูจากปฏิกิรย
ิ า
deamination ของ amino acid ที่จะนำามาใชูเป็ นพลังงาน หรือ

aromatic amino acid เช่น phenylalanine เมื่อตับวาย ทำาใหู

ส้ญเสียความสามารถในการ metabolize สารเหล่านี้ โดยปกติ

แอมโมเนี ย จะถ้กเปลี่ยนเป็ น urea ใน urea cycle เมื่อตับวาย


แอมโมเนี ยจะทูนส่้กระแสเลือด และเขูาส่้สมองในที่สุด ทำาใหู
ammonia เขูาไปแย่งทำาปฏิกิริยากับ alpha-ketogutarate ใน

neuron ผลทำาใหู alpha-ketogutarate ลดลงทำาใหู neuron ขาด

พลังงาน รวมถึง aromatic amino acid ที่มีมากนี้ จะแย่งเขูา

neuron โดยใชู channel เดียวกับ tryptophan ทำาใหู

tryptophan เขูาส่้ neuron ลดลง ทำาใหูมีปริมาณ 5-HT ลดลง (

Tryptophan เป็ นสารตั้งตูนของ 5-HT )

13. เฉลย D. ขาดโปรตีนและวิตามิน

อธิบาย ไดูพลังงานในร้ป CHO จากนำ้าตาลในนูมขูนหวาน


ขูาวสุก กลูวยบด

14. เฉลย E. B12

อธิบาย Vit B12 มีในเนื้ อสัตว์ พวกปลา และของหมักดูวย

bacteria และ yeast

15. เฉลย D. free radical scavenger

อธิบาย จากโจทย์ อาการดังกล่าวคืออาการของ โรค G6PD

deficiency ซึ่งผู้ป่วยจะมี NADPH ลดลง เนื่ องจากขาด G6PD

ที่เป็ น enzyme หลักในวิถี pentose phosphate pathway โดย


NADPH นี้ มีหนูาที่สำาคัญในการกำาจัด free radical ใน เม็ด

เลือดแดง ร่วมกับ Glutathione

ทำาใหูผู้ป่วย G6PD มีความบกพร่องในการกำาจัด free radical

16. เฉลย C. Urea formation

17. เฉลย Cholestasis

ALP ( Alkaline Phosphatase ) เป็ น enzyme ชนิ ดหนึ่ งที่พบใน

กระด้ก และทางเดินนำ้าดี เมื่อมีการอุดกั้นทางเดินนำ้าดี enzyme

้ ระแสเลือด ในทาง clinic ใชูเป็ น marker


นี้ จะถ้กละลายและทูนส่ก

ของกลุ่มโรค cholestasis
18. เฉลย C. Ammonia

อธิบาย เพราะ urea cycle ในตับสรูาง urea จาก NH3 ไม่ไดู

NH3 คั่ง  สมอง

19. เฉลย B. detergent

20. เฉลย C. non-disjunction of ovum

21. เฉลย C. Monounsaturated fatty acid

- กินกรดไขมันไม่อ่ิมตัวพันธะค่้เดี่ยว (MUFA) ลดระดับ

cholesterol (LDLc) ในเลือดไดู

- กินกรดไขมันไม่อ่ิมตัวพันธะค่้หลายค่้ กลุ่ม w-6 ที่ใหูพลังงาน

รูอยละ 1 ของพลังงานที่ไดูประจำาวัน จะลดระดับ LDLc ลงไดู

1.35 มก ต่อเลือด 100 มล แต่ถูากินเกินรูอยละ 10 จะลดระดับ

HDLc ดูวย

- กินกรดไขมันไม่อ่ิมตัวพันธะค่้หลายค่้ กลุ่ม w-3 ที่นอกเหนื อจาก

a linolenic จะลดระดับ triglyceride ในเลือดลงไดู แต่อาจทำาใหู

เลือดแข็งตัวชูาไดู จึงไม่อย่้ในขูอกำาหนดหรือขูอแนะนำาใดๆ (ADA

US RDA และ RDI 2007 etc.)


Part Biochemistry 2007

1. เฉลย D. Aspartic acid

อธิบาย Aspartic acid จัดเป็ นกรดอะมิโนไม่จำาเป็ น ซึ่ง


ร่างกายสามารถสรูางไดูเองจาก

oxaloacetate ซึ่งเป็ นสารตัวกลางในวัฏจักรเครป โดยผ่าน

enzyme AST ( Aspartate

transaminase) ในตับ ดังนั้นในการขาดสารอาหารแบบ

kwarshiorkor ยังมีพลังงานเพียงพอ

จึงน่ าจะมีสารตัวกลางในวัฏจักรเครปเพียงพอ

2. เฉลย D. activation of BCL-XL gene

อธิบาย BCL-XL โปรตีนในกลุ่ม Bcl-2 family ที่มีหนูาที่

ยับยั้งกระบวนการ apoptosis ที่ผ่านทาง mitochondrial

pathway ในเซลล์มะเร็งพบว่ามีการ expression ของ

gene นี้ มากขึ้น ทำาใหูเซลล์มะเร็งถ้ก induce ใหู

apoptosis ยากขึ้น

3. เฉลย D. Competitive inhibitor


อธิบาย สุราเถื่อน มี methanol เป็ นองค์ประกอบซึ่งมี

structure คลูาย ethanol ดังนั้น เมื่อ inject ethanol เขูาไปจะ

ใชู enz. Alcohol DHnase ตัวเดียวกัน ทำาใหู enz. ไม่สลาย

methanol เป็ น toxic product

( formaldehyde ซึ่งจะถ้กเปลี่ยนต่อเป็ น formic acid → toxic

เหมือนกัน) ความเป็ นพิษเลยลดลง

4. เฉลย A. Retinol

อธิบาย เดินชนสิ่งของบ่อย ๆ ตอนกลางคืน = night

blindness เพราะขาด retinol

ใน Rod & Cone cell

Biot’s spot = Xerosis of epithelium ในที่น้ี คือ conjunctiva

5. เฉลย B. Kreb’s cycle

อธิบาย ในผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังมักจะมาภาวะพร่อง วิตามินบี1

ร่วมดูวยทำาใหูเกิดอาการทางประสาท เนื่ องจาก วิตามินบี1 ใน

ร้ป Thiamine pyrophosphate เป็ น coenzyme ของ enzyme

สำาคัญหลายชนิ ดใน metabolism ไดูแก่


1. Pyruvate dehydrogenase ทำำหน้ำทีเ่ ปลีย
่ น pyruvate เป็ น
acetylCoA
2. α-ketoglutarate dehydrogenase ทำำหน้ำทีเ่ ปลีย
่ น α-
ketoglutarate เป็ น SuccinylCoA ใน Kreb’s cycle
3. Transketolase ใน pentose phosphate pathway
ดังนั้นอาการชาปลายมือปลายเทูา (beri beri ) และ deep

tendon reflex น่ าจะมาจากการที่ neuron ขาดพลังงาน

6. เฉลย B. purine

อธิบาย สารสุดทูายที่ไดูจากการสลาย purine คือ uric acid

7. เฉลย D. carboxyhemoglobin

8. เฉลย B. swelling ของ mitochondria

9. เฉลย B. Hydroxylation of proline

อธิบาย matrix protein โดยเฉพาะ collagen ใน loose

connective tissue นูอย ทำาใหูผนังหลอดเลือดเปราะแตกง่าย

Platelet 200,000/ cu.mm. confirm ว่า ไม่ไดูเกิดจากขาด

platelet
10. เฉลย B. bcl-2

11. เฉลย E. Glycolysis

12. เฉลย D. Cobalamine

อธิบาย วิตามิน B12 พบมากในเนื้ อสัตว์ และไม่พบในพืช จึง

เป็ นปั ญหาสำาคัญของมังสวิรัติ ซึ่ง วิตามิน B12 ( cobalamine)

เป็ น coenzyme ของ enzyme 5-Methyltetrahydrofolate-

homocysteine methyltransferase ( MTR ) ที่ใชูการเปลี่ยน


5
N -methyl-tetrahydrofolate เป็ น Tetrahydrofolate ที่ใชูเป็ น

coenzyme สำาคัญในการสรูาง เบส thymidine เมื่อมีการขาด

วิตามิน B12 จึงส่งผลกระทบต่อการแบ่งตัวเม็ดเลือดแดงทำาใหู


เซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่มีขนาดใหญ่ แต่มีจำานวนนูอยกว่า
ปกติ เนื่ องจากจำานวนรอบในการแบ่งตัวนูอยลง ทำาใหูเกิดภาวะ
megaloblastic anemia

( และยังมีอาการทางประสาทร่วมดูวย รวมเรียกว่า pernicious

anemia)

13. เฉลย A. purine


14. เฉลย C. TTTGGCAT

15. เฉลย A. DNA stability

อธิบาย Telomerase เป็ น enzyme ที่ใชูต่อสาย DNA ที่ปลาย

telomere ซึ่งทุกๆครั้งในกระบวนการ DNA replication จะมี

การหดสั้นลงเสมอ ส่งผลใหูในที่สุดแลูว DNA ไม่

สามารถreplication ต่อไดู ( senescence ) เนื่ องจากจะเกิด

การ breakdown ของ chromosome ดังนั้น enzyme

telomerase น่ าจะเป็ นการสรูาง DNA stability แก่ เซลล์มะเร็ง

16. เฉลย D. B12

17. เฉลย น่ าจะขูอ E เหอะๆ เพราะ 4 choice มันไม่น่าใช่

อธิบาย การทำาลายเชื้อที่ถ้ก phagocytosis เขูามาโดย

phagocyte นั้นแบ่งเป็ น 2 วิธีใหญ่ๆคือ

1. O2-dependent mechanism ซึง่ ใช้ enzyme กลุ่มทีส


่ ร้ำง
free radical เพือ
่ นำำไปทำำปฏิกิริยำ oxidation กับเชือ
้ นัน

2. O2-independent mechanism ใช้ enzyme ทีจ
่ ำำเพำะต่อ
บำงพันธะเข้ำย่อยโดยตรง เช่น
- Lysozyme ทำำลำย bacterial cell wall โดยสลำย 1,4-
beta-linkages between N-acetylmuramic acid กับ N-
acetyl-D-glucosamine ทีอ
่ ยู่บน peptidoglycan
- Defensin ทำำให้เกิดรูบน cell wall ของ bacteria
- Hydrolase เป็ นเอนไซม์ทีใ่ ช้ในกำรสลำยพันธะต่ำงๆ
ด้วย นำำ

ส่วน lactoferrin พบมากตาม mucosa จัดเป็ น innate

immunity ทำาหนูาที่แย่งจับเหล็ก ซึ่งเชื้อโรคส่วนใหญ่ใชูเหล็ก

เป็ นองค์ประกอบในการสรูางพลังงาน( ETS )

18. เฉลย C. translocation

19. เฉลย B. lysosome

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

1.เฉลย Protein

2.เฉลย Neural Tube Defect

3.เฉลย Bcl-2

้ ตอนที่ 1
เฉลยข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขัน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ ืนฐาน ปี2552 รวบรวมโดย


นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาชีวเคมี

1.เฉลย Ans D

เอ็นไซม์ glutamate dehydrogenase ช่วยใหูแอมโมเนี ย รวมกับ -

ketoglutarate ไดูเป็ นกล้ตาเมต ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้


glutamate dehydrogenase
+ +
α -ketoglutarate + NH4 + NADH + H
+
glutamate + H2O + NAD

2.เฉลย Oxytocin เป็ นฮอร์โมนที่สรูางจากสมองส่วนไฮโปธาลามัส

(Hypothalamus)แต่ส่งมาเก็บไวูท่ีต่อมใตูสมองส่วนหลัง (Posterior

pituitary gland) ทำาใหูกลูามเนื้ อมดล้ก เตูานม กระเพาะปั สสาวะมี


การหดตัว ช่วยทำาใหูมดล้กบีบตัวอย่างแรงเพื่อดันใหูทารกออกมา
และยังช่วยทำาใหูท่อระบบสืบพันธ์ุเพศเมียมีการบีบตัวเป็ นคลื่น
(Persistalsis)ทำาใหูอสุจิถก
้ ขับเคลื่อนขึ้นไปจนถึง Oviduct Oxytocin
ฮอร์โมนนี้ จะมีการหลั่งออกมาตอนคลอดล้กและในขณะร่วมเพศ แต่
ถูาหลั่งออกมามากก่อนคลอดจะทำาใหูแทูงล้กไดู

Prolactin หรือ Lactogenic hormone (LTH) ทำาหนูาที่กระตูุน


การเจริญของต่อมนำ้านมในเพศหญิง นอกจากนี้ ทำาหนูาที่ร่วมกับ
androgen ในเพศชายกระตูุนต่อมล้กหมาก การบีบตัวของท่อนำาอสุจิ
การสรูางนำ้าเลี้ยงอสุจิ
3.เฉลยวำโซเพรสซิน (vasopressin) หรือ ADH (antidiuretic
hormone) เป็ นเปปไทด์ฮอร์โมน ทีไ่ ด้ชือ
่ เช่นนีเ้ พรำะเป็ นฮอร์โมนที ่
ทำำให้เส้นเลือดหดรัดตัว และลดกำรหลัง่ ปั สสำวะ Antidiuretic
hormone increases the permeability of the distal portion of
the nephron allowing more water to be reabsorbed from the
nephron back into the blood stream which dilutes the blood
and concentrates the urine. Alcohol interferes with the
production of antidiuretic hormone which is why beer drinking
leads to frequent trips to the bathroom.
aldosterone กลุ่ม mineralocorticoid ผลิตจำกส่วนนอกของ
ต่อมหมวกไตชัน
้ นอก ซึง่ มีอวัยวะเป้ ำหมำยส่วนใหญ่ทีไ่ ต แอลโดส
เตอโรนทำำหน้ำทีใ่ นกำรเพิม
่ กำรดูดกลับของโซเดียมและเพิม
่ กำร
+
ขับโปตัสเซียม (K ) ทีห
่ ลอดไต (distal renal tubules) ทำำให้
+
โซเดียม(Na ) เพิม
่ ขึน
้ ในกระแสเลือดและมีโปตัสเซียมมำกขึน
้ ใน
ปั สสำวะ ในขณะทีม
่ ีกำรดูดกลับของโซเดียมอิออน ร่ำงกำยจะขับ
+
ไฮโดเจนอิออน (H ) ออกไปทำงปั สสำวะเป็ นกำรแลกเปลีย
่ น ซึง่
เป็ นผลดีคือร่ำงกำยไม่เป็ นกรดมำกเกินไป ในขณะเดียวกันที ่
ร่ำงกำยเก็บโซเดียมซึง่ เป็ นอิออนบวกไว้ร่ำงกำยมักนำำคลอไรด์อิ
- -
ออน (Cl ) และไบคำร์โบเนตอิออน(HCO3 ) ซึง่ เป็ นขัว
้ ลบเข้ำมำใน
กระแสเลือดด้วย ทำำให้ดึงนำำ
้ ตำมเข้ำมำในกระแสเลือดเช่นกัน
กำรขำดแอลโดสเตอโรนจึงเป็ นกำรสูญเสียนำำ
้ และโซเดียมไปกับ
ปั สสำวะ ดังนัน
้ กำรทำำงำนของแอลโดสเตอโรนจึงเป็ นกำรควบคุม
ปริมำตรเลือดในร่ำงกำย ควำมดันโลหิต และควำมเป็ นกรดด่ำง
ของร่ำงกำยด้วย
4.เฉลย ไกลโคเจนถ้กสะสมอย่้ในกลูามเนื้ อลายและตับ ในสภาวะที่

อดเป็ นเวลาสั้น ไม่เกิน 1 วัน กลูามเนื้ อจะสลายไกลโคเจนที่สะสมมา

ใชู แต่เนื่ องจากเซลล์กลูามเนื้ อไม่มีเอนไซม์ glucose-6-phosphatase

ทำาใหู G-6-P ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ น glc เพื่อส่งออกนอกเซลล์กลูาม

เนื้ อไดู ดังนั้น G-6-P ถ้กใชูเป็ นแหล่งพลังงานแก่กลูามเนื้ อโดยผ่าน


ไกลโคลิซิส แลกเทตที่เป็ นผลของไกลโคลิซิส ถ้กส่งไปยังตับเพื่อ
สังเคราะห์กล้โคสที่ตับ ตับคอยรักษาระดับกล้โคสในเลือด เมื่อ
ร่างกายมี glc ตำ่า ตับจะสลายไกลโคเจน จนไดูเป็ น Glc เพราะมี

เอนไซม์ glucose-6-phosphatase และส่ง Glc ออกไปเนื้ อเยื่อต่างๆ


ใชูเป็ นแหล่งพลังงานไดู
5.เฉลย ความผิดปกติแบบ epigenetic คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ลำาดับเบส แต่มีการ ดัดแปลงเบสไซโตซีนที่อย่้ดูานปลาย 5' ของกวา

นี น (CpG) โดยมีการเติมหม่้เมธิล (-CH3) ที่ตำาแหน่ ง 5' ของเบสไซ


โตซีนบริเวณโปรโมเตอร์
ทำาใหูการแสดงออกของจีนลดลง กระบวนนี้ เรียกว่า เมธิลเลชั่น
(methylation)
6.เฉลย

7.เฉลย Thyroxin เป็ นสารอนุพันธ์ของกรดอมิโน ช่วยเร่งอัตราเม


แทบอลิซึมของร่างกาย ในสัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า ช่วยใหูเกิด
metamorphosis เร็วขึ้น ฮอร์โมนนี้ จำาเป็ นต่อการเจริญและการ
พัฒนาการของร่างกายโดยเฉพาะสมอง
Hyperthyroid คอพอกเป็ นพิษ หมายถึงภาวะที่ต่อมไทรอยด์
สรูางฮอร์โมนออกมามากว่าปกติเป็ นผลทำาใหูร่างกายมีการเผา
ผลาญมากเกินไป อาการ อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ กลูามเนื้ อ
อ่อนแรง ตาโปน มือสั่น ใจสั่น เหนื่ อยง่าย คอพอก ประจำาเดือนผิด
ปกติ ขี้รูอน นำ้าหนักลดแมูว่าจะรับประทานอาหารไดูดี
Adrenalin hormone หรือ Epinephrine hormone

ุ ใหูหัวใจบีบตัวแรง ( ความดันเลือดส้ง ) เสูนเลือดขยายตัว


กระตูน

เปลี่ยน glycogen ในตับใหูเป็ นกล้โคสในเลือด ทำาใหูมีพลังงานมาก

ในขณะหลั่งออกมา (adrenalin ใชูในการหูามเลือดไดูเพราะทำาใหู

เลือดเป็ นลิ่ม ๆ)

Insulin สรูางมาจากกลุ่ม β cell ซึ่งเป็ นเซลล์ท่ีมีขนาด

เล็กและมีจำานวนมาก หนูาที่ของ insulin คือรักษาระดับนำ้าตาลใน

เลือดใหูเป็ นปกติ ถูามีน้ ำาตาลในเลือดส้ง insulin จะช่วยเร่งการนำา

กล้โคสเขูาเซลล์และเร่งการสรูาง glycogen เพื่อเก็บสะสมไวูท่ีนับ


และกลูามเนื้ อ และเร่งการใชูกล้โคสของเซลล์ท่ัวไป ทำาใหูน้ ำาตาลใน
เลือดนูอยลง
คนที่ขาด insulin ทำาใหูเป็ นโรคเบาหวาน ( diabetes
mellitus ) คือ มีน้ ำาตาลในเลือดส้งมากและหลอดไตด้ดกลับไม่หมด
จึงมีส่วนหนึ่ งออกมากับปั สสาวะ เมื่อเป็ นมากๆ ร่างกายจะผอม นำ้า
หนักตัวลดลงมากเนื่ องจากมีการสลายไขมันและโปรตีน มาใชูแทน
คาร์โบไฮเดรตซึ่งร่างกายใชูไม่ไดู ผู้ป่วยจะถ่ายปั สสาวะบ่อยครั้ง และ
มีน้ ำาตาลออกมาดูวย ปั สสาวะมีความเป็ นกรดมาก เนื่ องจากมีคีโตน
บอดี (Ketone Body) ซึ่งเป็ นผลจากการสลายไขมัน นอกจากนี้ ถูา
หากเป็ นแผลจะหายยากมากเพราะในเลือดมีน้ ำาตาลส้ง จุลน ิ ทรีย์
ต่างๆจึงใชูเป็ นอาหารไดูเป็ นอย่างดี เมื่อเป็ นนานเขูาผู้ป่วยจะตาย
เนื่ องจากไตหมดประสิทธิภาพในการทำางาน
Glucagon มีหนูาที่เพิ่มนำ้าตาลในเลือดโดยเร่งสลาย

ไกลโคเจนในตับใหูเป็ นกล้โคส ( ทำาหนูาที่ตรงขูามกับ insulin ) และ


เร่งการสรูางกล้โคสจากโปรตีนดูวย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระดับ
นำ้าตาลในเลือดจะเป็ นสัญญาณใหูฮอร์โมนทั้งสองชนิ ดนี้ ทำางานเพื่อ
รักษาระดับนำ้าตาลในเลือดใหูอย่้ในภาวะปกติเสมอ
8.เฉลย Protein degradation เป็ นที่มาที่กรดอะมิโน branch chain

amino acid จะสลายใหูพลังงานและไดูกลุ่ม ketone body กระตูุนใหู

เกิด ketoacidosis ไดู เป็ นสาเหตุอันดับแรก

หลังจากนั้นจะเกิด Fatty acid oxidation การสลายกรดไขมันจะ

ใหู acetyl co A ปกติ acetyl co A จะทำาปฎิกิรย


ิ ากับ

oxaloacetate เขูาส่้ TCA cycle แต่ภาวะอดอาหารหรือ เป็ นเบา


หวานไม่ไดูรับการรักษา จะมีการสลายไขมันมาใชูเป็ นแหล่งพลังงาน
เกิด acetyl co A ที่มีปริมาณมากเกิน oxaloacetate มีไม่เพียงพอที่
จะทำาปฎิกิริยา ดังนั้นตับจะเปลี่ยน acetyl co A ที่มีอย่้มากเกินเป็ น

ketone bodies ซึ่งไดูแก่ acetoacetate, D-β-hydroxybutyrate และ

acetone จะถ้กส่งไปตามกระแสเลือดไปยังเนื้ อเยื้อต่างๆ เพื่อถ้กออก

ซิไดซ์โดย TCA cycle ใชูเป็ นพลังงานแก่เนื้ อเยื่อนั้นๆ ไดู เช่น กลูาม

เนื้ อลาย กลูามเนื้ อหัวใจ renal cortex สมอง เป็ นตูน แต่ถูาสรูาง

ketone bodies มากเกินที่เนื้ อเยื่อต่างๆจะออกซิไดซ์ไดู จะทำาใหู

ระดับ ketone bodies ในเลือดเพิ่มส้ง ketone bodies ซึ่งมีความ

เป็ นกรดแก่ จะทำาใหู pH ของเลือดลดลง เกิดภาวะ acidosis ไดู และ

ระดับ ketone bodies ในเลือดและปั สสาวะส้ง จนเกิดสภาวะ ketosis


ไดู ดังนั้น
9.เฉลย The hormone human chorionic gonadotropin (better
known as hCG) is produced during pregnancy. It is made by
cells that form the placenta, which nourishes the egg after it
has been fertilized and becomes attached to the uterine wall.
Levels can first be detected by a blood test about 11 days
after conception and about 12 - 14 days after conception by
a urine test. In general the hCG levels will double every 72
hours. The level will reach its peak in the first 8 - 11 weeks
of pregnancy and then will decline and level off for the
remainder of the pregnancy.
10.เฉลย ภาวะอดอาหารนาน 3 วัน ไกลโคเจนถ้กใชูหมดไปแลูว
ตับจะคอยรักษาระดับกล้โคสในเลือด โดยสังเคราะห์กล้โคสผ่านวิถี
gluconeogenesis ร่างกายจะสลายโปรตีนไปเป็ น glucogenic
amino acid จะถ้กส่งมาที่ตับเปลี่ยนเป็ น กล้โคส ซึ่ง กล้โคสถ้กส่งต่อ
ไปยังเนื้ อเยื่อที่ตูองการกล้โคสเป็ นพลังงาน
Lipolysis การสลายไขมันไดู acetyl co A ใชูเป็ นแหล่ง
พลังงานไดู แต่ acetyl co A ไม่สามารถถ้กเปลี่ยนเป็ น Glc ไดู
glycogenolysis ที่ตับ เมื่ออดอาหารใน 24 ชั่วโมงแรก ตับจะ
สลายไกลโคเจนในตับจนหมด และสรูาง glc จากแลกเทตและอะลานี
นที่รับมาจากเลือดโดยวิถี gluconeogenesis
glycogenolysis ที่กลูามเนื้ อ เป็ นแหล่งพลังงานใหูแก่กลูามเนื้ อ
เท่านั้น
pentose phosphate pathway วิถีสลายกล้โคสไปเป็ นนำ้าตาล
ชนิ ดต่างๆ ซึ่งจะถ้กนำาไปใชูเป็ นพลังงาน และเมแทบอไลซ์น้ ำาตาล
เพนโทสที่ไดูรับจากอาหาร ผลผลิตที่สำาคัญของวิถีน้ี คือ ใหู NADPH

แก่เซลล์ และ ไรโบส-5 -ฟอสเฟตเพื่อใชูในการสังเคราะห์นิวคลีโอ


ไทด์

11.เฉลย Vitamin C กระตูุนใหูเกิดกระบวนการ hydroxylation ของ

proline และ lysine ทำาใหูเกิด พันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของคอลลา


เจนที่แข็งแรง ถูาขาดวิตามินซี ทำาใหูคอลลาเจนไม่แข็งแรง มีเลือด
ออกตามไรฟั น
12.เฉลย ขาด acetaldehyde dehydrogenase ทำาใหูมี

acetaldehyde คั่ง มีผลขูางเคียงคือ อาการคลื่นไสู อาเจียน หนูา


แดง เป็ นลม

Ethanol----1 acetaldehyde -2 acetic acid

1: alcohol dehydrogenase; 2: aldehyde dehydrogenase

13.เฉลย epigenetic เป็ นกระบวนการต่าง ๆ ที่ทำาใหูมีการ


เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยนอกเหนื อจากการเปลี่ยนแปลงที่
ดีเอ็นเอโดยตรง เช่นกระบวนการ methylation ทำาใหู ปิ ดการ
แสดงออกของจีน
14.เฉลย Bacterial conjugation is the transfer of genetic
[1]
material between bacteria through direct cell-to-cell contact.
Discovered in 1946 by Joshua Lederberg and Edward Tatum,
[2]
conjugation is a mechanism of horizontal gene transfer—as
are transformation and transduction—although these
[3]
mechanisms do not involve cell-to-cell contact.
15.เฉลย

16.เฉลย การสมานแผล ทำาใหูเกิด การสะสม เยื่อเกี่ยวพัน collagen


มากจน ผิดปกติ บริเวณปากแผล ที่สมาน พบกูอนแผล เป็ น น้นเด่น
ออกมา เรียกว่า keloid นอกจากนี้ ใน บางกรณี เนื้ อเยื่อ granulation
tissue ถ้กสรูางมากจนเกินปกติ ทำาใหู ตุ่มเนื้ อแดง เหล่านี้ พอก ลูน
ขอบแผล ขัดขวาง การสมานแผล เซลล์บุผิว ที่สรูางขึ้นใหม่ ไม่
สามารถ มาบรรจบปิ ด ปากแผล ไดู เรียกว่า exuberant granulation
ในบางครั้ง แผลที่หาย เกิดการสรูางเซลล์ fibroblast หรือส่วนประ
กอบอื่นๆ ของเยื่อ connective tissue มากจนผิดปกติ เกิดเป็ น กูอน
ที่แผล เรียกว่า desmoid หรือ aggressive fibromatosis.

17.เฉลย fatty acid metabolism โดยกระบวนการ ketogenesis


เป็ นการสังคราะห์ ketone bodies จาก acetyl CoA
18.เฉลย meiosis nondisjunction ทำาใหูเกิด Down syndrome
19.เฉลย
20. เฉลย hydatidiform mole ที่พบมักมัโครโมโซมเป็ น 46,XX มี

ที่มาจาก genomic imprinting

21. เฉลย tyrosine ผลิตสาร melanin pigment

22.เฉลย Competitive inhibition


Lineweaver-Burk plot of competitive inhibition. Note the
complete relief of inhibition at high [S] (ie, low 1/[S]).

23.เฉลย

24.เฉลย

 Hydrophobic signal peptide appears at the N-terminus of


protein.
 Signal recognition particle (SRP) binds to signal peptide,
ribosome, GTP and stops elongation.
 Ribosome-SRP cpx is bound by receptors on ER.
 Newly synthesized protein is translocated into the ER
lumen.
 The signal peptide is cleaved from protein by peptidase
within the lumen.
 Ribosome dissociates and is recycled.
 The protein is made into the ER, then folded and
packaged into a vesicle.
เภสัชวิทยา (Pharmacology)
Part Pharmacology 2005

1. ชายอายุ 55 ปี เป็ น gout รับประทานยา allopurinol ยานี้ ยับยั้ง

enzyme ใด

A. xantine oxidase

B. adenine deaminase

C. guanine deaminase

D. adenine phosphoribosyltransferase

E. guanine phosphoribosyltransferase

2. ชา ย อ ายุ 55 ปี รั บ ป ร ะ ท า น ย ารั ก ษ า recurrent ventricular

arrhythmia มา 5 เดือน มีอาการ

หอบเหนื่ อย ไขูต่ ำาๆ increased ESR ตรวจ pulmonary function

พบเป็ น diffuse lung capacity ตรวจเอ็กซเรย์ปอดพบเป็ น diffuse

interstitial pneumonia ยาตัวใดที่ทำาใหูเกิดอาการดังกล่าว

A. atenolol

B. verapamil
C. propanolol

D. amiodarone

E. procainamide

3. ผู้ ป่ ว ย ช า ย อ า ยุ 50 ปี เ ป็ น chronic obstructive pulmonary

disease ไดูยา theophline มา

14 ปี ต่ อ มาตู อ งไดู รั บ ยารั ก ษาความดั น โลหิ ต ส้ ง และแผลใน

กระเพาะอาหาร 2 สัปดาห์ต่อมาเกิดมีระดับ theophyline ในเลือด

ส้ง ยาที่เป็ นสาเหตุใหูระดับ theophyline ในเลือดส้งคือยาใด

A. rifampin

B. isoniazid

C. cimetidine

D. hydrothiaxide(hydrochlorothiazide?)

E. pyrazenamide

4. ยาที่ใชูเฉพาะที่ ที่ทำาใหูเกิด mydriasis แต่ไม่มcี ycloplegia คือ

A. atropine
B. pilocarpine

C. neostigmine

D. phenylamine

E. phenylephrine

5. ชายอายุ 38 อาชี พ คนขั บ รถบรรทุ ก กิ น amphetamine อาการ

ปวดศีรษะ ตรวจพบ BP

170/110 mmHg ฤทธิข


์ อง amphetamine ใดที่ ทำา ใหู BP ส้ง
ขึ้น

A. potent α-1 adrenergic agonist

B. potent β-2 adrenergic agonist

C. inhibition of catecholamine metabolism

D. release of internal catecholamine

E. metabolism to false neurochemical transmitter

6. หญิงอายุ 30 ปี อุจจาระร่วงรุนแรง รู้สึกวิงเวียนศีรษะขณะลุกขึ้น

ยืน ตรวจร่างกายพบ BP ท่า


นอน 112/76 mmHg PR 88/min BP ท่ายืน 80/60 mmHg

PR 120/min ควรใหูสารใดทาง

หลอดเลือดดำาในผู้ป่วยรายนี้ มากที่สุด

A. dopamine

B. isotonic saline

C. colloid solution

D. 5% dextrose in water

E. fresh flozen plasma

7. effect ของ digitalis ต่อ Na-K pump ของ axon ใหญ่คือ

+
A. ปริมาณ Na ในเซลล์ลดลง

+
B. ปริมาณ K ในเซลล์ลดลง

-
C. ปริมาณ Cl ในเซลล์ลดลง

D. inhibit propagation of action potential

E. hyperpolarization ของ membrane potential ลดลง


8. เ ด็ ก หญิ ง อ ายุ 4 ปี มี บิ ด า เ ป็ น วั ณ โ ร ค ต ร ว จ tuberculin test

positive ผลตรวจทางรังสีทรวงอก

ปกติ ไดูรั บ isonizid prophylaxis 4 สัปดาห์ มีอ าการตัว เหลือ ง ตา

เหลื อ ง จุ ก แน่ น เป็ นผลจาก กลไกใดของ isoniazid (ขู อ นี้ มี 4

ตัวเลือก)

A. สลาย heme มาก

B. metabolism ของยาทำาใหูเกิด hepatocellular injury

C. ยาแย่งจับกับ billirubin แทน albumin

D. lymphatic obstruction

9. ผู้ ป่ วยไดู รั บ ยาที่ ใ หู ท างหลอดเลื อ ดดำา ทำา ใหู มี mean arterial

pressure และยานี้ สามารถถ้ก

ยับยั้งโดย peptidase ไดู ยาที่ผู้ป่วยไดูรับคือขูอใด

A. histamine

B. bradykinin

C. serotonin
D. angiotensin ll

E. neuropeptide Y

10. หญิ ง อายุ 46 ปี เป็ นความดั น โลหิ ต ส้ ง cholesterol ส้ ง รั บ


ประทานยาต่อมามีอาการเจ็บ

กลูามเนื้ อ กลูามเนื้ ออ่อนแรง ตรวจพบ CPK ส้ง ผู้ป่วยน่ าจะ


ไดูรับยาในขูอใด

A. captopril

B. propanolol

C. nicotinic acid

D. simvastatin

E. hypochlorothiazide

11. ชายอายุ 40 ปี รั ก ษา deep vein thrombosis ดู ว ย warfarin


อย่้ ปั จจัยการแข็งตัวของเลือด
ในขูอใดที่ลดลง

A. kininogen

B. prothrombin
C. Hageman factor

D. thrombomodulin

E. antihemophilia A factor

12. หญิงอายุ 39 ปี ผ่าตัดมดล้กท่อนำา ไข่ และรังไข่ออกทังสองขูาง


เนื่ องจากตรวจพบเนื้ องอก มี
ค วามวิ ต กกั ง วล ว่ า จะกร ะด้ กหั ก เนื่ อง จากม าร ดามี ป ระวั ติ
impressed vertebral fracture (osteoporosis) ยาที่ ควรใหู ใ นผู้
ป่ วยรายนี้ คือขูอใด

A. vitamin D

B. calcium

C. estrogen

D. progesterone

E. prednisolone

13. ขณะท่ า นไปฝึ กงานที่ ต่ า งจั ง หวั ด พบว่ า มี ก ารระบาดของโรค

antrax ในโค และกระบือ ใน

พื้นที่น้ันยังมี spore ตกคูางอย่้ท่านควรทำาอย่างไร


A. เผาพื้นที่บริเวณนั้นใหูหมด

B. พ่นไอนำ้าที่มีความรูอนส้ง

C. ยาฆ่าแมลงกำาจัดพาหะ

D. ส เ ป ร ย์ ดู ว ย hypochlorite 400 ppm บ ริ เ ว ณ ที่ ค า ด ว่ า มี

spore

E. ใชูน้ ำายา Phenol 1 % ราดใหูท่ัว

14. กราฟแสดงอัตราการเตูนของหัวใจและ bronchiolar resistance

ในผู้ป่วยที่ไดู epinephrine

และยา x ถูาใหูยา x ร่วมกับ epinephrine จะไดูกราฟดัง


ร้ป

ยา x คืออะไร

A. nadolol
B. pindolol
C. propanolol
D. metropolol
E. isopoterenol
F.
15. หญิงอายุ 50 ปี เป็ น dyslipidemia ไดู antilipid drug มีอาการ
หนูาแดง รูอนว้บวาบ เกิด
จากยาใด

A. probucol

B. gemfibrozil

C. simvastatin

D. nicotinic acid

E. cholestyramine

16. หญิงอายุ 40 ปี จะไปเกาะชูาง มาปรึกษาท่านเนื่ องจากกลัวเมา


รถ เมาเรือควรใหูยาอะไร

A. dimenhydrinate

B. domperidone

C. metoclopamide

D. scopolamine

E. cyclizine
17. ชายอายุ 50 ปี เป็ นโรคหัวใจไดูรับ digitalis กลไกการออกฤทธิ ์
ของยานี้ เป็ นอย่างไร

A. ยับยั้ง adrenylate cyclase

B. ยับยั้ง Na-K ATPase

C. β adrenergic receptor

D. dopamine receptor

E. มีผลต่อกลูามเนื้ อหัวใจโดยตรง

18. ชายอายุ 30 ปี กลั บ จากระนองมี ไ ขู ส ลั บ กั น ไดู 3 วั น ยู อ ม thin

film พบ RBC ใหญ่ขึ้น มี

trophozoit, Shuffner dot ควรไดูรับยาในขูอใด

A. quinine + primaquine

B. quinine + atezunate

C. quinine + cloroquine

D. cloroquine + atezunate

E. cloroquine + primaquine
Part Pharmacology 2006

1. คนไข้อำยุ 30 ปี หนัก 50 kg ได้ยำ 20 mg/kg half- life มีค่ำ


เท่ำใด
A. 2 ชม.
B. 4 ชม.
C. 8 ชม.
D. 9 ชม.
E. 10 ชม.
2. ย ำ ช นิ ด ห นึ่ ง มี apparent of volume distribution (Vd)
ประมำณ 30 L/kgs ค่ำดังกล่ำว
หมำยถึง อะไร
A. ออกฤทธิไ์ ด้เร็ว
B. มี hydrophilicity สูง
C. protein-binding น้อย
D. ผ่ำน blood brain barrier น้อย
E. ขับออกทำงไตในรูปเดิม
3. Azotimycin มีค่า afferent volume of distribution [V d] = 50

l/kg อยากทราบว่าแสดงผล ใดต่อยา


A. binding protein ในเลือดลดลง

B. ยาออกฤทธิม
์ ากขึ้น

4. ผู้ท่ีมี rapid metabolism ควรใหูยาอย่างไร

loading dose maintain dose

A. เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

B. เพิ่มขึ้น เท่าเดิม

C. ลดลง เท่าเดิม

D. เท่าเดิม เพิ่มขึ้น

E. เท่าเดิม ลดลง

5. การศึกษาหา vaccine ปู องกันไขูเลือดออก อะไรเป็ นการศึกษา

ในระดับที่ 1

A. multistep trial

B. pharmacokinetic activity

C. pharmacodynamic activity
D. pharmacoeconomic activity

E. none of the above

F. double blind effect

6. หญิ ง ป่ วยเป็ น glaucoma ไดู รั บ ยา bete-blocker ยานี้ มี ก ลไก


ออกฤทธิอ
์ ย่างไร

A. ลด aqueous humor

B. ทำาใหู trabecular membrane เล็กลง

C. iris dilator muscle หด

D. papillary…. Muscle หด

7. กินยา antiemetic drug จะกด brain ส่วนใด

A. cerebrum

B. midbrain

C. Pons

D. medulla

8. ยา diuretic ที่ใชูรก
ั ษา glaucoma ออกฤทธิย
์ ังไง
9. ผู้ ป่ วยอายุ 50 ปี ผ่ า ตั ด มา ไดู รั บ ยาคลายกลู า มเนื้ อ แลู ว มี

prolonged muscle relax ไปตรวจ LAB พบว่ า มี Abn. Plasma

cholinesterase ถามว่าผู้ป่วยไดูรับยาใด

A. Atracurium

B. vercuronium

C. Pancuronium

D. Suopotamia

E. Sucrinylcholine

10. ผู้ป่วยปวดหัวตุ๊บๆ ก่อนปวดมีแสงว้บวาบ รักษาดูวยยาใด

A. Ergotamine

B. ASA

C. Ibuprofen

D. Diazepam

E. Morphine
11. ชายอายุ 35 ปี อาชี พ ขั บ รถบรรทุ ก มี อ าการกระสั บ กระส่ า ย
นอนไม่หลับ หิวง่าย วิตกกังวล อาการดังกล่าวเป็ นผลจากสารใด

A. Heroin

B. Alcohol

C. Gasolene

D. Morphine

E. Amphetamine

12. ยาชนิ ดใดเป็ น Long acting relax

A. Tubocurarine

B. Pancuronium

C. Romum

D. Scopolamine

E. Succinylcholine

13. หญิ ง อายุ 45 ปี เป็ นโรคเบาหวาน type 2 มา 2 ปี กิ น ยา

glipizide มาตรวจตามนัด ผลการ


ตรวจเลือด fasting blood glucose 110 mg/dL, HbA1C 6.5

% ยาที่กินมีผลอะไร

A. กระตูน
ุ การหลั่ง insulin

B. เพิ่ม insulin receptor

C. ยับยั้งการหลั่ง cortisol

D. ยับยั้งการหลั่ง........

14. ผู้ ป่ วยเบาหวานหญิ ง อายุ 45 ปี ขาดยามา 7 วั น มี อ าการ


คอแหูง กระหายนำ้า ปากแหูง เพลีย

ปั สสาวะมาก 4 ลิตรใน 24 ชั่วโมง อยากทราบว่าเกิดจากอะไร

A. water diureis

B. solute diuresis

C. osmotic diuresis

D. ขาด ADH

E. ไตตอบสนองต่อ ADH ลดลง


15. หญิ ง วัย หมดประจำา เดื อ น ไดู รั บ estrogen เพื่ อปู องกั น กระด้ ก

พรุน ถามว่า hormone นี้

ออกฤทธ์ยับยั้งอะไร

A. Interleukin

B. interferon

C. calcitonin

D. Thromboxane A2 (TXA2)

E. TNF

16. หญิงอายุ 50 ปี ซื้อยาคลายกลูามเนื้ อมาทานเอง นำ้าหนักขึ้น มี

อาการ moon face Na+ ตำ่า

+ส้ง plasma sugar ตำ่า น่ าจะมีสารใดอย่้ในยานี้

A. Estrogen

B. Progesterone

C. hydrocortisone

D. Thyroid
E. ACTH

17. คุณปู าคนหนึ่ ง ชอบนั่งด้แดจังกึม เมื่อนั่งนานๆแลูวรู้สึกเมื่อยจึง


ไปซื้อยามาทานเอง ทานยา

ติดต่อ กันหลายเดือน รู้สกว่านำ้ าหนักขึ้น ต่อมามีอาการไขู 3 วัน

และซึมลง 1 วัน ญาติจึงพา

มาพบแพทย์ ตรวจพบ moon face และผลตรวจ lab เป็ นดั ง นี้

Na+ 120 K- 5 C l- 105

Blood glucose 60 globulin20 แพทย์ไดูใหูยาปฏิชีวนะแลูวตูอง


ใหูยาอะไรเพิ่มเติม

A. estrogen

B. hydocortisone

C. ADH

D. ACTH

E. TSH

18. ชายอายุ 40 ปี มีประวัติติดสุรามา 20 ปี ตรวจร่างกายพบ ชา


ตามปลายมือ ปลายเทูา และ
deep tendon reflex ลดลง ท่านจะใชูอะไรในการรักษาผู้
ป่ วยรายนี้

A. B1

B. B2

C. B3

D. B6

E. B12

19. ผู้ป่วยตับแข็งใหูสารนำ้าทางหลอดเลือดควรใหูร่วมกับวิตามินใด

A. B1

B. B2

C. B6

D. B12

20. ผู้ชายอุจจาระร่วง 1 วัน มีอาการปวดทูอง แพทย์ใหู hyoscine

ถามว่า ยานี้ มีผลยับยั้ง enteric nervous plexus ใด

A. afferent fiber
B. meissner plexus

C. mucosal plexus

D. myenteric plexus

E. submucosal plexus

21. ห ญิ ง อ า ยุ 30 ปี เ ป็ น Nephrotic syndrome ไ ดู รั บ ย า

Prednisolone มีผลต่อ WBC อย่างไร

ผล Lab : WBC 14,000 Platelet 200,000 (Neutrophil

ส้ง Lymphocyte ตำ่า)

A. กระตูน
ุ Bone Marrow สรูาง

B. Neutrophil ถ้กทำาลายนูอยลง

C. เร่ง maturation ของ Neutrophil

D. เพิ่ม permeability / กระตูุน migrate จากผนั ง vessel ไป

ส่้ circulation

E. กระตูน
ุ granulocyte CFS
22. ผู้ ป่ ว ย เ ป็ น congestive heart failure ไ ดู รั บ ย า furosemide

ร่วมกับ digitalis ผลใดของ

furosemide ทำาใหูเกิด digitalis toxicity

A. hypo K+

B. hypo Na+

C. hypo Cl

D. hypo Ca2+

E. metabolic alkalosis

23. กินยาแลูวมีปัสสาวะสีเขูม ถามว่าน่ าจะเกิดจากการมีความผิด


ปกติของกลไกใด

A. free radical scavenger

24. ผู้ ห ญิ ง อายุ 20 ปี ถ้ก ข่ ม ขื น เมื่ อสองชั่ ว โมงก่ อ น ควรจ่ า ยยาใด


เพื่อปู องกันการตั้งครรภ์

A. R……..

B. tamoxifen

C. Ergonovine
D. Mifedistone(Mifepristone?)

25. ผู้ ป่ วยเป็ น endometriosis แพทย์ ใ หู ย า Danazole ขู อ ใดเป็ น

irreversible effect ของยา

A. เสียงหูาว

B. ผิวหนังมัน

C. กระด้กพรุน

D. เตูานมเล็ก

E. กลูามเนื้ อขึ้นมัด

25. หญิงไทยอายุ 50 ปี เป็ นมะเร็งเตูานม รักษาหายแลูว แพทย์ใหู

ยา Tamoxifen เพื่อปู องกัน

การเป็ นซำ้า ยานี้ มีกลไกอย่างไร

A. ยับยั้ง Estrogen negative feedback

B. เพิ่มการหลั่ง Gonadotropin

C. เพิ่มการหลั่ง FSH

D. ตูาน Estrogen receptor


E. ยับยัง้ กำรออกฤทธิข
์ อง Progesterone
26. ใน Benign Prostate Hyperpasia ถู า ใหู ย า finesteride จะไป

ลด hormone ใด

A. DHT

B. Estrogen

C. LH

D. Didydro…(น่ าจะเป็ น Dihydrotestosterone)

27. กลไกการออกฤทธิ ์ ของยา Salbutamol เป็ นไปดังขูอใด

A. ลด mucus

B. beta - agonist

28. ชายอายุ 60 ปี มี อ าการปวดแน่ น หนู า อก ขณะเดิ น ขึ้ น บั น ได

แพทย์ ไ ดู ใ หู ย า isosorbide dinitrate แลู ว อาการดี ขึ้น กลไกของ


ยาชนิ ดนี้ เป็ นอย่างไร

A. กระตูน
ุ guanylate cyclase

B. กระตูน
ุ B2-adrenergic receptor ที่สมอง

C. ยับยั้ง ionized calcium เขูาส่้ cell


D. ยับยั้ง B1-adrenergic receptor ที่หัวใจ

E. ยับยั้ง ACE

29. ผู้ ป่ วยเป็ น transient myocardial infarction ไดู รั บ ยา aspirin


เพื่อขบวนการใด

A. decarboxilation

B. COX enzyme

C. Hexokinase

30. ผู้หญิงอายุ 50 ปี มีไขูมา 3 วัน ซึมมา 1 วัน T 39 ำC BP 80/50

ใหู fluid therapy ปรากฏว่า

BP 80/60 ควรใหูยาใดเพื่อเพิ่มความดันโลหิต

A. Dopamine

B. Vasopressin

C. Epinephrine

D. Zsopetu…nal

E. hydrocortisone
31. ผู้ ป่ วยอายุ 25 ปี 30 วั น ก่ อ นเจ็ บ หนู า อก วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น AMI
กินยาสลายลิ่มเลือดโดนกระตูน

ตัวใด

A. Plasmin

B. Protein C

C. Antithrombin

D. Prostacyclin

E. Phospholipase

32. ผู้ป่วยเป็ น acute MI มาที่ ER ไดูรับ fibrinclytic drugs ถามว่า


ยานี้ จะช่วยกระตูุนกลไกใด

A. protein C

B. plasmin

C. antithrombin

33. คนไขู เ ป็ น multiple myeloma มี Ca2+ ในเลื อ ด 12 mg/dL


อยากทราบว่ายาในขูอใดทำาใหู

ระดับ Ca 2+ ลดลง
A. Thiazide

B. Kay

33. มารดารับประทานยาในขณะตั้งครรภ เมื่อคลอดบุตรปรากฏว่า


บุตรแขนกุด ขากุด อยาก
ทราบว่าเกิดจากผลกระทบในพัฒนาการของเด็กในระยะ
ใด

A. 2 nd wk

B. 4 th wk

C. 12 th wk

Part Pharmacology 2007

1. กลไกของยา cyclosporine จะยับยั้งการทำางานของcell ใด

A. B-cell

B. T-cell

C. Macrophage

D. NK cell

E. PMN
2. ยา Nanosum ไดูรับอนุญาตใหูวางขาย ต่อมาพบว่าคนใชูยาไดู
รับผลขูางเคียง ขั้นตอนใดที่
สามารถระงับการวางจำาหน่ ายต่อไปไดู

A. Phase IIa Clinical trial

B. Phase IIb Clinical trial

C. Phase III Clinical trial

D. Phase IV Clinical trial

3. ยาเก่ามีประสิทธิภาพในการรักษา 60 ยาใหม่มีประสิทธิภาพ 80

ค่า Number needed to

treatเท่าไหร่

A. 5

B. 20

C. 33.3

D. 50

E. 10
4. Terbutaline sulfate ออกฤทธิอ
์ ย่างไร

A. alpha1 antagonist

B. alpha2 agonist

C. beta1 agonist

D. beta2 agonist

E. antimuscarinic

5 มารดาตั้ ง ครรภ์ 28 สั ป ดาห์ คลอดทารกก่ อ นกำา หนด ทารกตั ว


เขียว ถ้กวินิจฉัยว่าเป็ น

respiratory distress syndrome ใหู surfactance ไปแลูว อาการดี

ขึ้น surfactant ที่ใหูไป ออกฤทธิอ


์ ย่างไร

A. เพิ่ม lung compliance

B. ทำาใหูขนาดของถุงลมเท่ากัน

6. ชายอายุ 25 ปี ปั สสาวะแสบขัด มีหนองไหลออกจากท่อปั สสาวะ

นำา discharge ไป ยู อ ม แ ก ร ม พ บ intracellular gram negative

diplococci มีประวัติแพูpenicillin ควรใหูยาอะไรในการรักษา


A. Imipenam

B. Gentamicin

C. Erythromycin

D. Ciplofloxacin

E. Bactrim

7. ชายอายุ 20 ปี สุ ข ภาพแข็ ง แรงดี ม าตลอด กิ น ยา Barbiturate

เกินขนาดมา 1 ชั่วโมง ตรวจ

ร่างกายพบ RR เท่ากับ 12/min ถูาตรวจ arterial blood gas


จะพบอะไร

A. pH 7.5

B. PaCO2 55 mmHg

C. PaO2 100 mmHg

D. Bicarbonate 18 mEq/L

E. Base excess +4 mEq/L


8. ในการทำา systematic review เปรี ย บเที ย บการใชู amoxicillin

กั บ Amoxylin และ clavuranic acidในการรั ก ษา sinusitis เพื่ อ

สนับสนุน การพิส้จน์ causal association ในขูอใด

A. temporalily

B. reversibility

C. consistency

D. dose-effect

E. biological plausibility

9. ยา X ใหู ผลเป็ น ½ เท่ า ของ max ที่ 5 mgใน 1 hr ยา Y

ใหู ผลเป็ น ½ เท่าของ max ที่ 25

mgใน 2 ชั่วโมง ยา X มีผลเป็ นกี่เท่าของยา Y

A. 5

B. 10

C. 25

D. 40
E. 50

10. N-acetylcysteinที่ใชูในการแกูไขภาวะ paracetalmol toxicity มี

กลไกในอารออกฤทธิเ์ กี่ยวขูองกับกลไกใด ของ liver

A. N-acetylation

B. N-hydroxylation

C. sulfer conjugate

D. glutathione conjugate

E. glucolonide conjugate

11. เด็ ก ชายอายุ 5 ปี ไขู ส้ ง มา 3 วั น ชั ก ซึ ม Stifness of neck

ตรวจร่ างกายพบว่ าไม่ รู้ สึ ก ตั ว ตรวจ CFS โดยการยู อ ม Gram พบ

Gram negative diplococci ควรใหูการด้แลใกลูชิดผู้ป่วยอย่างไร

A. ใหูยาปฏิชีวนะทุกคน

B. ใหูยาปฏิชีวนะทุกคน และใหูวัคซีนเพิ่มกับญาติผู้ป่วย

C. ใหู ย าปฏิ ชี ว นะทุ ก คน และใหู วั ค ซี น เพิ่ มกั บ บุ ค ลากร


ทางการแพทย์
D. ใหูวัคซีนกับทุกคน และใหูยาปฏิชีวนะกับญาติผู้ป่วย

E. ใหูวัคซีนกับทุกคน และใหูยาปฏิชีวนะกับบุคลากรทางการ
แพทย์

12. ผู้ ห ญิ ง อายุ 60 ปี เป็ น เบาหวานมี BMI=30 ควรจะใหู ย าใดใน


การรักษาผู้ป่วยรายนี้

A. Metformin

B. Acarbose

C. Meglitinide

D. Glitazone

E. Glipizide

13. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง K= 6, Na = 135 , Cl ปกติ ควรจะใหูยา


ใดในการรักษาผู้ป่วยรายนี้

A. Spinoloractone

B. Priqnerene

C. Amiloride

D. Furosemide
E. Eplereone

14. หญิ ง อายุ 20 ปี เป็ น จิ ต เภท รั ก ษาดู ว ย Haloperidol แลู ว มี


อาการลิ้นแข็ง เกิดจากกลไกใด

A. inhibit dopaminergic

B. inhibit cholinergic

C. inhibit serotonin

D. กระตูน
ุ dopaminergic

E. กระตูน
ุ cholinergic

15. หญิง 25 ปี ตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ เจ็บทูองพรูอมคลอด แต่ไม่มี


แรงเบ่งล้ก จะใหูยาชนิ ดใดเพื่อ
ทำาใหูคลอดบุตรง่าย

A. Oxytocin

B. Ritrodine

C. Ergotarmine

D. Vasopressin

E. Bromocriptine
16. ชายไทยอายุ 50 ปี มีอาการเจ็บหนูาอก แพทย์ใหูการวินิจฉัยว่า

เป็ น acute myocardial

infarct จึ ง ใหู ย าละลายเลื อ ดเพื่ อรั ก ษา ถามว่ า ยานี้ มี

mechanism เพิ่ม activity ของสารใด

A. plasmin

B. Protein C

C. AntiThrombin

D. Prostacyclin

E. Phospholipid

17. อ า ยุ 27 ปี กิ น carbamet แ ลู ว มี อ า ก า ร ป ว ด ทู อ ง ,muscle

fasciculation, นำ้ าลายยืด, เหงื่อออก, PR 60 beat/min หมอใหู

Atropine เป็ นยารักษาแลูวจะยังคงมีอาการใดคงอย่้

A. ปวดทูอง

B. Muscle fasciculation

C. นำ้าลายยืด
D. เหงื่อออก

E. 60 beat/min

18. ชายอายุ 50 ปี มีแผลที่หลัง เป็ นผื่นขาววงกลม ขอบแดงน้น ข้ด

บริเวณแผลมาตรวจ KOH

preparation พบเชื้อhyaline septate hyphae ใชูยาใด

A. Fluconazole

B. Clotimazole

C. Amphotericin B

D. Bemzyl benzoate

E. Sodium thiosulfate

19. ผู้ ป่ วยหญิ ง อายุ 35 ปี ตั ด ไข่ แ ละปี กมดล้ ก ออกทั้ งสองขู า ง


เนื่ องจากมีเนื้ องอก แต่ผู้ป่วยกลัวว่าจะมีภาวะกระด้กพรุน ถามว่า
ยาหรือสารใดที่เป็ น single treatment ของกระด้กพรุน

A. Ca

B. Vit D
C. Prednisolone

D. Progesterone

E. Estrogen

20. เด็ ก ชายอายุ 5 ปี เป็ น Hemophilia A ใชู อ ะไรในการชดเชย

coagulation

A. Aged plasma

B. Cryoprecipitate

C. Fresh frozen plasma

D. Platelet

E. Fresh whole blood

21. เกิ ด Point mutation ที Ribosome Subunit 50 ของBacteria


จะทำาใหูด้ ือยาอะไรมากที่สุด

A. Cloxacillin

B. Ceftriaxone

C. Norfloxacin
D. Tetracycline

E. Erythromycin

22. หญิ ง 25 ปี อาชี พทำา สวน กิ นยากำา จั ด วั ชพื ช หลั ง จากทะเลาะ


กับสามี ต่อมามีภาวะไตวาย
และการหายใจลูมเหลว เกิดจากการไดูรับสารพิษใด

A. paraquat

B. organophosphate

C. ethylene glycol

D. arsenical compound

E. sodium hypochlorite

23. Organophosphate มีกลไกเกิดพิษอย่างไร

A. ลดการสรูาง Ach

B. ลดการหลั่ง Ach

C. ลดการทำางานของ ACh esterase

D. ลดการ reuptake Ach


E. ลด sensitivity Ach receptor

24. คนไขู เป็ น Venous thromboembolism ไดู รั บ ยารั ก ษา ต่ อ มา

พบมี เ ลื อ ดออกตามไรฟั นและมี จ้ ำ าเลื อ ด วั ด ค่ า INR = 5 ตู อ ง


รักษาดูวยยาอะไร
คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- ยาที่ใชูปูองกัน asthma

- succinylcholine มี action อย่างไร

- organophosphate มี action อย่างไร

- first line drug of DM

- haloperidol เป็ นยาอะไร action อย่างไร

- ผู้ป่วยแพู penicillin ใชูยาอะไรแทน

- ciprofloxacin ออกฤทธิ ์ แบบใด

- ใหูยาคลายกลูามเนื้ อ fasciculation แลูวค่อย flaccid ยา

นี้ คือยาอะไร
คำาอธิบาย Pharmacology

(โปรดใชู วิ จ ารณญาณในการอ่ า นความเห็ น ต่ อ ไปนี้ คำา ตอบอาจไม่ ต รงกั บ

อาจารย์ผู้สอน)

Part Pharmacology 2005

1. เฉลย A. xanthine oxidase

Key word ในขูอนี้ คือ gout

ใ น โ ร ค gout มี uric acid ใ น เ ลื อ ด ส้ ง Uric acid เ ป็ น

metabolic product ของ purin

ซึ่งถ้ก enzyme xanthine oxidase เปลี่ยนแปลงเป็ น hypoxanthine

& xanthine ตามลำาดับดังนี้

Purine bases→→ Inosine → Hypoxanthine → Xanthine →

Uric acid

เมื่อใหู allopurinol ซึ่งเป็ น xanthine oxidase inhibitor จึงยับยั้งการ

สรูาง uric acid และมี hypoxanthine & xanthine มาก สาร 2 ตัวนี้
ละลายนำ้าไดูดี  ขับออกทางไต
2. เฉลย D. amiodarone

Key word ใ น ขู อ นี้ คื อ ย า รั ก ษ า arrhythmia, pulmonary

function, pneumonia

ขู อ นี้ เ ป็ นโจทย์ recall เพราะ amiodarone เป็ นยา arrhythmic

ตัวเดียวที่มี adverse

effect ที่ปอด

atenolol เป็ นยา -blocker ซึ่ ง เป็ น  1-selective ออก


ฤทธิท
์ ่ีหัวใจโดยตรง

Side effect : indigestion, constipation, fatigue,

dizziness, faintness

2+
verapamil เ ป็ น Antiarrhythmic agents class IV (Ca

channel blockers)

Side effect : constipation, CHF ใ น LV dysfunction,

hypotension

propanolol เป็ นยา -blocker ซึ่งเป็ น Nonselective

Side effect : fatigue, bronchoconstriction


+
procainamide เ ป็ น Antiarrhythmic agents class IA (Na

channel blockers)

Side effect : proarrhythmic effects (e.g., torsades de

pointes)

3. เฉลย C. cimetidine (enzyme inhibitor น่ าจะตอบขูอนี้ )

Key concept ในขูอนี้ คือ Drug Interaction

Key word ในขูอนี้ คือ ระดับ theophyline ในเลือดส้ง

Cimetidine, ciprofloxacin, erythromycin เ ป็ น enzyme

inhibitor ต่ อ theophylline ทำา ใหู ร ะดั บ theophylline ในเลื อ ดส้ ง ขึ้ น

ส่ ว นยาที่ เป็ น enzyme inducer ไดู แ ก่ phenobarbital, phenytoin,

rifampin

4. เฉลย E. phenylephrine

Key word ในขูอนี้ คือ mydriasis แต่ไม่มี cycloplegia

Key concept คือ autonomic control of the eyes


Mydriasis เกิ ดจากกระตูุน 1-adrenoceptor ที่ radial muscle

หรื อ ยั บ ยั้ ง muscarinic receptor ที่ circular muscle (ถู า กระตูุ น จะ

contract → miosis)

Cycloplegia = loss of power in ciliary muscle

ดั ง นั้ น เมื่ อไม่ มี cycloplegia ยานี้ จึ ง ไม่ มี ผลกั บ ciliary muscle

⇒ กระตูุน 1-adrenoceptor ⇒ คำาตอบคือ phenylephrine ซึ่งเป็ น

1-selective adrenoceptor agonist

ส่วน phenylramine เป็ น H1-receptor antagonist ใชู บ รรเทา

อาการใน allergic conjunctivitis

atropine เ ป็ น Antimuscarinic drugs มี ผ ล ต่ อ

ciliary muscle

pilocarpine เ ป็ น Cholinomimetics มี ผ ล ต่ อ M3

receptor ที่ ciliary muscle

neostigmine เ ป็ น Cholinesterase-inhibiting drugs มี

ผลต่อ ciliary muscle


5. เฉลย D. release of internal catecholamine

Key word ในขู อ นี้ คื อ ฤทธิ ข


์ อง amphetamine, BP 170/110

mmHg

Amphetamine อ อ ก ฤ ท ธิ ์ โ ด ย ก ร ะ ตูุ น ก า ร ป ล่ อ ย

cathecholamines ออกจาก nerve terminals

6. เฉลย B. isotonic saline

เนื่ องจากผู้ ป่ วยส้ ญ เสี ย ของเหลว และ electrolyte จากอาการ


ทู อ งร่ ว ง ทำา ใหู ค วามดั น เลื อ ดตำ่ า แลู ว ร่ า งกายชดเชยดู ว ยการเพิ่ ม
อั ต ราหั ว ใจเตู น ควรใหู isotonic saline เพื่ อชดเชยของเหลว และ

electrolyte ส่ ว น colloid solution มี ตั ว ละลายเป็ นสารอนุ ภ าคใหญ่


ใชูเมื่อตูองการใหูสารละลายคงอย่้ในหลอดเลือด เช่น กรณีถ่ายเลือด
ส่วน dextrose ก็อาจใหูชดเชยไดู เนื่ องจากผู้ ป่วยที่มี อ าการทูอ งร่ วง
อาจไม่ ส ามารถด้ ด ซึ ม สารอาหาร ทำา ใหู ข าดนำ้ าตาลไดู แต่ ค วรเป็ น
dextrose ที่ ผสมกั บ electrolyte ดู ว ย ไม่ ใ ช่ dextrose เพี ย งอย่ า ง

เดี ย ว และส่ ว น Fresh flozen plasma ใหู เ มื่ อมี ก ารเสี ย เลื อ ด หรื อ

ขาด factor ที่ใชูในการแข็งตัวของเลือด

7. เฉลย B. ปริมาณ K ในเซลล์ลดลง


+
Key concept ใน ขู อ นี้ คื อ mechanism of Digitalis action &

action potential

Digitalis ยั บ ยั้ ง enzyme Na+/K+ ATPase ที่ pump Na+ 3

โมเลกุลออกจากเซลล์โดยแลกเอา K+ 2 โมเลกุลเขูาเซลล์  K+ ใน

เซลล์ลดลง  ลด K+ gradient ระหว่างนอกและในเซลล์  resting

membrane potential เขูาใกลูศ้นย์

ในการเกิ ด action potential: Na+เขูา เซลล์  depolarization;

K+ ออกจากเซลล์  repolarization ถูา K+ ออกมากเกินไปเกิด

hyperpolarization การทำา งานของ Na+/K+ ATPase จะเพิ่ ม K+

ใ น เ ซ ล ล์  membrane potential เ ขู า ใ ก ลู ศ้ น ย์ 

hyperpolarization ลดลง ดั ง นั้ น Digitalis เพิ่ม hyperpolarization of

membrane potential

น่ าจะตอบขูอ B
ใ น ร้ ป ช่ ว ง ที่ membrane potential ตำ่ า ก ว่ า resting potential คื อ

hyperpolarization

8. เ ฉ ล ย B. metabolism ข อ ง ย า ทำา ใ ห้ เ กิ ด hepatocellular

injury

Key concept ในขูอนี้ คืออาการตัวเหลือง ตาเหลือง จุกแน่ น

ยั ง ไม่ รู้ ก ลไกแน่ ชั ด ของการเกิ ด พิ ษ ที่ ตั บ แต่ พ บว่ า metabolite

of isoniazid คื อ acetylhydrazine ทำา ใหู เ กิ ด hepatic damage ใน

ผู้ใหญ่ ดังนั้นน่ าจะตอบขูอ B.

9. เฉลย -

Key word ในขูอนี้ คือ ยับยั้งโดย peptidase


โจทย์ ไ ม่ ชั ด เจนว่ า mean arterial pressure เป็ นอย่ า งไร แต่

“ ยับยั้งโดย peptidase ได้ ” แสดงว่ายาที่ไดูเป็ น protein/peptide

เพราะ peptidase สลาย peptide bond ใน peptide/protein

Histamine = amine ขยายหลอดเลือด

bradykinin = peptide ขยายหลอดเลือด

serotonin = 5- hydroxytryptamine ขยายหลอดเลือด

angiotensin ll = octapeptide, vasoconstrictor

neuropeptide Y = vasoconstrictor ⇒ ตัดขูอ A,C ออก

10. เฉลย D. simvastatin

Key word ในขูอนี้ คือ อาการเจ็บกลูามเนื้ อ กลูามเนื้ ออ่อนแรง

ตรวจพบ CPK ส้ง

เฉลย D คำา ถ า ม recall Simvastatin เ ป็ น HMG CoA

reductase inhibitor ลด cholesterol ในเลื อ ด มี ขู อ เสี ย ตามโจทย์ น้ี

และเป็ น first choice ใน hypertension ส่ ว น nicotinic acid ลด

triglyceride ไ ดู ดี ก ว่ า & มี ขู อ เ สี ย สำา คั ญ คื อ hepatotoxicty &

common side effects: flushing & dyspepsia


11. เฉลย B. prothrombin
Key concept ในขูอนี้ คือ Coagulation Factors & Mechanism

of warfarin action

Mechanism of action ข อ ง warfarin คื อ ยั บ ยั้ ง enzyme

Vitamin K epoxide reductase ทำา ใหู Inactive vitamin K epoxide

ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นกลั บ ไปเป็ น Vitamin K (active hydroquinone

form) ส่ ง ผลใหู Precursors of clotting factors II, VII, IX, X ไม่

เปลี่ยนเป็ นร้ป Active clotting factors II, VII, IX, X จึงไม่มีตัวช่วย

ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น Prothrombin ใ หู เ ป็ น Thrombin ก า ร ห ลั่ ง

Prothrombin อ อ ก ม า น อ ก เ ซ ล ล์ จึ ง ล ด ล ง ดั ง นั้ น Extracellular

prothrombin ลดลง คำาตอบ คือ ขูอ B. Prothrombin

ป ล . Extracellular prothrombin ล ด ล ง แ ต่ Intracellular

prothrombin เพิ่มขึ้น

(ที่มา : Journal of the American society of hematology)

12. เฉลย C. estrogen

Key concept ใ น ขู อ นี้ คื อ Osteoporosis in menopausal

women
สาเหตุ สำา คั ญ คื อ estrogen deficiency ซึ่ ง การใหู estrogen มี

ผลช่วยในการลด bone resorption

13. เฉลย A. เผาพื้นทีบ


่ ริเวณนัน
้ ให้หมด

เนื่ องจากการเผาเป็ นวิ ธี disinfection ที่ แนะนำา สำา หรั บ เชื้ อ

anthrax ถู า ไม่ ท ร าบก็ ใ ชู วิ ธี ตั ด ขู อ C. เนื่ อง จ าก anthrax spore

ติดต่อส่้ส่ิงมีชีวิตโดยไม่ตูองอาศัยแมลงพาหะ ตัด ขูอ B., D. และ E.

เนื่ องจาก bacterial spore ทนต่ อ disinfection มาก (มากที่ สุ ด เมื่ อ

เทียบกับตัว bacteria, virus และเชื้อรา) จะไม่ ถ้ก ทำา ลายการพ่ นไอ

นำ้า, hypochlorite ที่ความเขูมขูนเพียงเท่านี้ หรือ phenol

14. เฉลย A. pindolol

Key concept ใ น ขู อ นี้ คื อ Sympathetic drugs & β -

adrenoceptors

กราฟแสดงการเพิ่ ม heart rate & การลด bronchiolar resistance

(= bronchodialtation)

การกระตูุ น 1- adrenoceptor ที่ หัว ใจทำา ใหู heart rate เพิ่ม

ขึ้ น แ ล ะ ก ร ะ ตูุ น ที่  2 -adrenoceptor ที่ bronchial smooth


muscle ทำาใหูหลอดลมขยาย Epinephrine กระตูุนทั้ง 1 & β 2-

adrenoceptors ตามกราฟยา X ยั บ ยั้ ง 1- adreoceptor ไดู

100 % แต่ ยั บ ยั้ ง 2- adrenoceptor ไดู บ างส่ ว นหรื อ ยั บ ยั้ ง  2-

adreoceptor ไ ดู 100 %แ ต่ มี intrinsic sympathomimetic activity

(ออกฤทธิเ์ หมือนการกระตูน
ุ sympathetic nerve)

ดั ง นั้ น ยา X เป็ น - adreoceptor antagonist ที่ อ อกฤทธิ ไ์ ม่

จำาเพาะเจาะจง (nonselective antagonist) ต่ อ ไ ป เ ป็ น recall

(นั่นคือตูองท่องจำา) คือ

Propranolol, nadolol, timolol & pindolol เ ป็ น nonselective

β - adrenoceptor antagonists เ ฉ พ าะ pindolol เ ท่ านั้ น ที่ มี

intrinsic sympathomimetic activity (ตอบขู อ นี้ ) ส่ ว น Metopolol

เ ป็ น  1- selective adrenoceptor antagonist ที่ ไ ม่ มี intrinsic

sympathomimetic activity Isoproterenol เ ป็ น  -

adrenoceptor agonist

15. เฉลย D. nicotinic acid

Probucol Side effect : decrease HDL level (20-30%)

Gemfibrozil Side effect : GI side effects


Simvastatin Side effect : ด้ขูอขูางตูนที่ผ่านมาแลูว

Nicotinic acid Side effect : Flushing of body and face

Cholestyramine Side effect : GI side effects

ดังนั้นคำาตอบจึงมีเพียงขูอเดียว คือ D. nicotinic acid

16. เฉลย -

Key concept ในขูอนี้ คือ motion sickness

ย า ที่ ใ ชู มี - Antihistamines: Cyclizine (long duration of

action), hydroxyzine (antipruritic*), promethazine,

dimenhydrinate (Dramamine, most effective OTC drug) &

diphenhydramine

- Anticholinergic agents: scopolamine (p.o. or

transdermal patch: i.v., most effective prescription drug)

ดั ง นั้ น ตู อ งตอบขู อ A., D. หรื อ E. เนื่ องจากโจทย์ ท่ี ใ หู ม าไม่

ชัดเจนจึงไม่สามารถตอบไดู ไม่ตอบขูอ B., C. เพราะขูอ B., C. อย่้

ใ น ก ลุ่ ม Dopaminergic antagonist ใ ชู กั บ GERD, vomiting,

gastroparesis
17. เฉลย

18. เฉลย A. quinine + primaquine

Key concept ในขูอนี้ คือ maralial diagnosis & treatment

Key word คือ มี trophozoit, Schuffner

พ บ Schuffner dot ใ น P. vivax & ovale malaria [P.

malariae พบ Ziemann’s dot P. falciparum พบ Maurer’s dot]

⇒ มี hypnozoites เกิ ด relapse ไดู  ยาที่ฆ่า hypnozoites ไดู มี

ตั ว เดี ย วคื อ Primaquine ⇒ ตั ว เลื อ กเหลื อ A & E ⇒ ปั จจุ บั น ใน

ประเทศไทยเชื้อมาเลเรียดื้อ chloroquine > quinine ⇒ ควรตอบ A

Part Pharmacology 2006

1. เฉลย โจทย์ไม่สมบูรณ์ ตอบไม่ได้


วิธีหำ half-life จำกกรำฟแบบนี ้: บนแกน Y หำจุดทีค
่ วำมเข้ม
ข้ น ยำลดจำกค่ ำ maximum ลงมำครึ่ง หนึ่ง จำกจุ ด นั ้น ลำกเส้ น
ขนำนแกน X ไปตั ด เส้ น กรำฟที จ
่ ุ ด ใดลำกเส้ น ดิ ง่ ลงมำที แ กน X
จุดตัดคือค่ำ half-life

2. เฉลย C. protein-binding น้อย


Key concept ในข้อนีค
้ ือ Drug distribution
Vd = Amount of drug in body/ Drug concentration in
blood or plasma
Vd สูงแสดงว่ำควำมเข้มข้นของยำในเลือดตำ่ำ นั่นคือยำกระ
จำยออกไปจั บ กั บ tissues อื่น ๆ e.g. muscle, adipose tissue &
drug receptor ยำจะกระจำยไป tissuesอื่นๆ ได้ต้องซึมผ่ำน
membrane ของเซลล์  ยำต้ องละลำยได้ดี ใ นไขมั น (ตัด ข้อ B
ออก)
ยำที ่จั บ กั บ Plasma proteins ได้ ดี แ ต่ ไ ม่ ค่ อ ยจั บ กั บ tissue
components จะมี Vd ใกล้เคียง plasma volume (3 ลิตร) เพรำะ
ควำมเข้มข้นของยำส่วนใหญ่ทีว
่ ัดในเลือดเป็ นค่ำของ bound drug
ข้อทีน
่ ่ำจะตอบคือ C. protein-binding น้อย (⇒ควำมเข้ มข้ น
ของยำในเลือดตำ่ำ)
*ข้อควรจำำ สำำ หรับโจทย์ข้อนี ้ คือ protein-binding ตำ่ำ Vd จะ
สูง
3. เฉลย น่าจะเหมือนข้อบน

4. เฉลย D. เท่าเดิม เพิม


่ ขึ้น

Key concept ในขูอนี้ คือ Pharmacokinetics & Drug Dosing


Loading dose คื อ ขนาดยาที่ ใ หู ค รั้ ง แรกๆ เพื่ อใหู ร ะดั บ ยาใน

เลือดส้งถึง minimal effective concentration อย่างรวดเร็ว มั ก

ใหู IV ดังนั้น Loading dose จึงขึ้นกับค่า Vd ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตาม

อั ต ราเร็ ว ในการ metabolize ยา ส่ ว น maintenance dose เป็ น

ขนาดยาที่ ใ หู ต่ อ ไปเพื่ อใหู ร ะดั บ ยาในเลื อ ดคงอย่้ ใ นหรื อ เหนื อ MEC

จึ ง ขึ้ น กั บ rate of drug elimination อั น รวม drug metabolism &

drug excretion ⇒ ตูองคิดถึงการทำางานของตับและไตดูวย

คำาตอบตามหลักการนี้ คือ ขูอ D.

ถูามีขูอม้ลมากกว่านี้ ตูองพิจารณาต่อไปดังนี้

ในกรณี ท่ี ย าออกฤทธิ ไ์ ดู เ ลยหรื อ ฉี ด IVใหู loading dose เท่ า

เดิม แต่เพิ่ม maintain dose ถู า ย า เ ป็ น prodrug ตู อ ง ถ้ ก

เปลี่ยนแปลงก่อนจึงออกฤทธิไ์ ดูหรือใชูกินตูองเพิ่มทั้ง loading dose

& maintain dose

5. เฉลย C. pharmacodynamic activity

Key concept ในขู อ นี้ คื อ Drug development ⇒ Clinical

trials (testing, study)


Phase I– normal volunteers/ special population (renal and

hepatic impairment)

- biological effects, safety, metabolism, kinetics, drug

interaction

Phase II- selected patients

- therapeutic efficacy, dose range, kinetics, metabolism

Phase III- large sample of selected patients

- safety, efficacy

⇒ ส่ง NDA review ⇒ NDA approved ⇒ marketing

Phase IV- post-marketing surveillance

- patients given drug for therapy

- adverse reaction, pattern of drug utilization, additional

indications discovered

โจทย์ขูอนี้ ยังไม่ชัดเจน ถูาวิเคราะห์ว่าเป็ นการหาวัคซีน = หา

สารที่มีฤทธิ .์ .. ⇒ น่ าจะตอบ ขูอ C. pharmacodynamic activity


Pharmacodynamics is the study of the biochemical and

physiological effects of drugs on the body or on

microorganisms or parasites within or on the body and the

mechanisms of drug action and the relationship between drug

concentration and effect

6. เฉลย A. ลด aqueous humor

Key concept ใ น ขู อ นี้ คื อ autonomic control of intraocular

pressure

ที่ ต า (ciliary epithelium & blood vessel)มี  receptors

(ส่ ว น ม า ก เ ป็ น  2) ก า ร ยั บ ยั้ ง receptor นี้ จ ะล ด ก าร ส รู า ง

aqueous humor (ยังม่รู้กลไกแน่ ชัด) ตอบ ขูอ A.

7. เฉลย D. medulla

มี Emetic center อย่้ ท่ี medulla (lateral reticular formation)

ซึ่งรับสัญญาณมาจาก chemoreceptor trigger zone (CTZ) ที่ base

of fourth ventricle (in area postrema of medulla) CTZ มี

receptors ห ล า ย ช นิ ด ที่ ย า antiemetic ไ ป อ อ ก ฤ ท ธิ ์ ยั บ ยั้ ง เ ช่ น

dopamine receptor (Metoclopramide, Promethazine), 5HT3


receptor (Ondansetron), muscarinic receptor (Scopolamine or

hyoscine), opioid receptor ⇒ น่ าจะตอบ ขูอ D.

8. เฉลย -

Key concept ในขูอนี้ คือ Mechanism of action of diuretics

ถู า หม าย ถึ ง acetazolamide (carbonic anhydrase inhibitor)

ยายับยั้งการสรูางaqueoushumor → ลด intraocular pressure

ส่ ว น Osmotic diuretics (Glycerin, Isosorbide, Mannitol,

Urea) เพิ่ ม plasma osmotic pressure → ดึ ง นำ้ าออกจากตาและ

ส ม อ ง  ลด intraocular pressure → รั ก ษ า acute attack of

glaucoma, ใชูระยะสั้นๆ ก่อนและหลัง ocular surger

9. เฉลย E. Succinylcholine

(RECALL: ตอบ Succinylcholine)

Key word คื อ ย า ค ล า ย ก ลู า ม เ นื้ อ , Abn. Plasma

cholinesterase

Succinylcholine (SCh) จั ด อย่้ ใ นกลุ่ ม Depolarizing drugs มี

กลไกการออกฤทธิ ์ แบ่งออกไดูดูวยกัน 2 phase คือ


Phase I : Depolarization of motor end-plate

Phase II : Muscle relaxation ซึ่ ง มี ผ ล ขู า ง เ คี ย ง คื อ

prolonged paralysis

และในการกำา จั ด ยาส่ ว นใหญ่ จ ะกำา จั ด ในร้ ป ของ Plasma ChE

(Cholinesterase) จึ ง อ า จ ส่ ง ผ ล ใ หู เ กิ ด Abnormal plasma

cholinesterase

ส่ ว นย าตั ว เ ลื อ ก อื่ น ๆ ไ ม่ มี ผล ทำา ใ หู เ กิ ด Abnormal plasma

cholinesterase

10. เฉลย A. Ergotamine

Key concept ในขูอนี้ คือ Migraine therapy

Ergotamine ใ ชู รั ก ษ า migraine ร ะ ดั บ severe ซึ่ ง มี

ประสิทธิภาพในการรักษาอย่้ท่ี 50-70% กลไกการออกฤทธิข


์ องยาตัว

นี้ คื อ 5-HT1-receptor partial agonist, vasoconstrictor, affect α -

adrenoceptors และ blocks trigeminal nerve transmission

ดั ง นั้ น side effect ข อ ง ย า ตั ว นี้ ไ ดู แ ก่ increase BP,

myocardial infarction, stroke และที่สำา คัญที่สุ ดคื อ ยาตั วนี้ ห้ามใช้


้ ครรภ์* เพราะยาตัวนี้ มีฤทธิใ์ นการทำา ใหูมดล้กบีบตัวไดู
กับหญิงตัง
จึงส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์

11. เฉลย E. Amphetamine

Key concept ในขูอนี้ คือ CNS stimulation

Amphetamine เป็ นยาที่จั ดอย่้ใน Phenethylamine derivatives

มี ย า ที่ ค ลู าย ๆ กั น อี ก ตั วห นึ่ ง คื อ Methylphenidate ใ น ดู า น ข อง

Clinical effects ของ Amphetamine จะคลูายกับ Cocaine

Amphetamine มี ก ล ไ ก ก า ร อ อ ก ฤ ท ธิ ์ ท่ี ทำา ใ หู increase the

concentration of catecholamines transmitter in the synaptic

cleft (สาเหตุ ท่ี เ ขี ย นเป็ นภาษาอั ง กฤษโดยไม่ แ ปลเป็ นภาษาไทย

เพราะเขียนภาษาอังกฤษอาจทำาใหูเขูาใจไดูง่ายกว่า ) ดังนั้นจึงมีผลใน

การกระตูุ น ระบบประสาทส่ ว นกลาง ทำา ใหู เ พิ่ ม alertness ลด

fatigue และเกิดอาการ insomnia ตามในโจทย์

12. เฉลย A. Tubocurarine หรือ B. Pancuronium

Long-acting muscle relaxants มี onset of action & clinical

duration of action ดั ง นี้ Tubocurarine onset 4-6 duration 80-


120 นาที Doxacurium 4-6, 90-120 น า ที Pancuronium 4-6,

120-180 นาที Pipercuronium 2-4, 80-100 นาที

Succinylcholine เป็ น short-acting muscle relaxant: onset 1-1.5

duration 5-8 นาที

โจทย์ ท่ี ใ หู ม าไม่ ส มบ้ ร ณ์ จึ ง ไม่ ส ามารถตอบไดู อ ย่ า งชั ด เจนว่ า


เป็ นขูอ A. หรือ B. เพราะเนื่ องจากทั้งค่เ้ ป็ น long-acting drugs

13. เฉลย A. กระตุ้นการหลัง่ insulin

Recall : glipizide เป็ นยาในกลุ่ม sulfonylurea ซึ่งเพิ่มการหลั่ง

insulin

14. เฉลย C. osmotic diuresis

Key words คื อ อาการคอแหู ง กระหายนำ้ า ปากแหู ง เพลี ย


ปั สสาวะมาก

Key concept : dehydration

ผู้ป่วยเกิดภาวะ hyperglycemia ⇒ มี osmotic diuresis เกิดขึ้น

15. เฉลย A. Interleukin


Key concept คือ Estrogens & Bone remodeling

Estrogen มีฤทธิต
์ ่อกระด้กดังต่อไปนี้

- ***↓number & activity of osteoclasts โ ด ย ล ด ก า ร ส รู า ง

osteoclast- stimulating cytokines: IL-1, IL-6, TNF-α จาก

osteoblast & stroman cell แ ล ะ ล ด ก า ร ส รู า ง ส า ร ที่ เ ป็ น

antiresorptive คื อ insulin-like growth factor (IGF)-1, bone

morphogenic protein (BMP)-6, & transforming growth factor

(TGF)-β

- ↑การสั ง เคราะห์ ส ารใน bone organic matrix คื อ type I

collage, osteocalcin, osteopontin, osteonectin และ markers of

differentiated osteoblast คือ alkaline phosphatase และอื่นๆ

- ↑osteocyte survival โดยยับยั้ง apoptosis

นอกจากนี้

Estrogen ยั งกระตูุนการสรู า ง Osteoprotegerin (OPG) ซึ่ งไป

จั บ กั บ RANKL → กั น ไ ม่ ใ หู RANKL จั บ กั บ RANKที่ ผิ ว

hematopoietic osteoclast precursor cells & mature osteoclast


เมื่อ RANK ถ้กกระตูุน gene expression → → differentiation of

osteoclast precursor cells, maturation of osteoclast

⇒ Estrogen ยับยั้ง bone resorption โดยลดจำา นวนและยับยั้ง

ก า ร ทำา ง า น ข อ ง Cytokines ที่ ก ร ะ ตูุ น ใ หู เ กิ ด differentiation of

osteoclast precursor cells, maturation, activation of osteoclasts

& apoptosis

จากตัวเลือกที่ใหูมามีคำาตอบที่ถ้ก 2 ขูอคือ Interleukin กับ TNF

แต่ IL มีบทบาทสำาคัญกว่าใน osteoporosis (น่ าจะตอบขูอนี้ ) ส่ ว น

TNF พบ in vitro ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ bone loss in arthritis &

periodontal disease

16. เฉลย C. hydrocortisone (cortisol)

Key word ขู อ นี้ คื อ moon face ซึ่ ง เป็ นลั ก ษณะเฉพาะของ

glucocorticoid effect

วิจารณ์โจทย์ โจทย์ท่ีใหูมาไม่สมบ้รณ์ effect ของยาที่เป็ นคำา

ตอบนั้ น ทำา ใหู เ กิ ด moon face ซึ่ ง เป็ น key word หลั ก เพี ย ง key

word เดียวที่ถ้กตูอง นอกนั้นยังมีความคลุมครืออย่้


17. เฉลย E. TSH

Key concept คือ อาการซึม [จาก Na+ 120 หรือ glucose 60

(?)]

+
ผ ป . Acute hyponatremia (Hyponatremia : plasma [Na ]
+
< 135 mEq/L; ผู้ ป่ วยจะมี อ าการเมื่ อ [Na ] < 120 mEq/L เช่ น

severe weakness, consciousness ลดลงและชัก

จ า ก the National Institute for Diabetes and Digestive

and Kidney Diseases (NIDDK) blood sugar ป ร ะ ม า ณ 60 -

120 mg/dL ยังถื อว่ าปกติ ถูา นูอ ยกว่ า 60 mg/dL จึง ตำ่า ซึ่ ง จะมี

อ า ก า ร ต่ อ ไ ป นี้ shakiness, dizziness, sweating, hunger,

headache, irritability, pale skin color, อ า ร ม ณ์ ห รื อ พ ฤ ติ ก ร ร ม

เปลี่ ย นแปลงทั น ที , clumsy or jerky movement, ขาดสมาธิ ห รื อ

สับสน, tingling sensation รอบๆ ปาก ผป.คนนี้ ไม่มีอาการเหล่านี้

⇒ อาการซึ ม น่ าจะเกิ ด จากโซเดี ย มตำ่ า [ด้ เ รื่ อง Drugs and

Fluids used to treat volume, electrolyte and acid-base

disorders]
Hypovolemic hyponatremia เกิ ด จากร่ า งกายส้ ญ เสี ย ทั้ งนำ้ า

และโซเดี ย ม เช่ น จากการอาเจี ย น, ทู อ งเสี ย , Addison’s disease,

burns, ใชู ย าขั บ ปั สสาวะ, เสี ย เหงื่ อมาก ในกรณี น้ี ถู า ใหู hypotonic

fluid ภาวะนี้ จะรุนแรงขึ้น การรักษา – ใหู isotonic NaCl (0.9%)

Euvolemic hyponatremia เกิ ด จากสาเหตุ ห ลายอย่ า งรวมถึ ง

syndrome of inappropriate secretion of ADH (SIADH),

hypoadrenalism, hypothyroidism, renal failure, psychogenic

polydipsia การรั กษา – หาสาเหตุแ ละตู อ งจำา กั ด นำ้ าไป

ก่อ น แลูว รักษาตามสาเหตุ ท่ี พ บ ถูา เป็ น SIADH ใหู Lithium และ

Demeclocycline (ขัดขวางการออกฤทธิข
์ อง ADH)

Hypervolemic hyponatremia เ กิ ด เ มื่ อ มี โ ซ เ ดี ย ม คั่ ง อ ย่้ ใ น


ร่างกายแต่มีน้ ำาคั่งอย่้มากกว่าโซเดียม จะพบในภาวะที่มีการบวมนำ้ า
เ ช่ น CHF, hepatic cirrhosis แ ล ะ renal failure ก า ร รั ก ษ า –

จำากัดนำ้า, อาจใชูยาขับปั สสาวะเร่งการขับนำ้าออก แต่ตูองระวังเพราะ

จะขั บ โซเดี ย มออกดู ว ย ถู า ผู้ ป่ วยเป็ น advanced renal failure

อาจตูองใชู dialysis

จากตัวเลือกที่ใหูมา
Plasma sodium ใน menopausal women จะส้ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม

เมื่อไดูรับ Estrogen จะลด

ผป.มี moon face แสดงว่ า มี glucocorticoid ส้ ง อย่้ แ ลู ว ไม่ ใ หู

hydrocortisone

ADH ทำาใหูน้ ำาคั่งมากขึ้น  hyponatremia รุนแรงขึ้น

ACTH ทำา ใหู เ กิ ด sodium retention เนื่ องจากเร่ ง การหลั่ ง

Aldosterone แต่จะทำาใหูหลั่ง cortisol มากขึ้น

ภาวะ hypothyroidism ทำา ใหู เ กิ ด hyponatremia ไดู ยั ง ไม่ รู้

กลไกแน่ นอน น่ าจะเกี่ย วกับ การขั บโซเดีย มออกที่ ไ ตเพราะ thyroid

hormone มี permissive action ต่ อ aldosterone หรื อ อาจมี ฤ ทธิ อ


์ ่ ืน

ที่ไต บางคนเชื่อว่า เพิ่มการหลั่ง ADH แต่ม่ีคนคัดคูาน

⇒ ขู อ ที่ น่ า เ ลื อ ก ที่ สุ ด คื อ E. TSH ซึ่ ง เ ร่ ง ก า ร ห ลั่ ง thyroid

hormones

18. เฉลย A. B1

Key concept คือ Thiamine deficiency


ผป. Alcoholics มักขาดสารอาหารและวิตามินหลายอย่างทั้งที่
ละลายในไขมันและในนำ้ า การใหูทดแทนตูองด้จากความผิดปกติท่ี
เกิดขึ้น

19. เฉลย A. B1

โจทย์ไม่ชัดเจน ผป.ตับแข็ง มักเกิดจากการดื่มสุรา พิจารณา


จากการใหูสารนำ้าทางหลอดเลือดน่ าจะเป็ นกรณีฉุกเฉิน และสารนำ้า
ที่ ใ หู ใ น ก ร ณี alcohol intoxication ซึ่ ง ผ ป .จ ะ ม า ดู ว ย

ภาวะunconscious เนื่ องจากนำ้าตาลตำ่า(hypoglycemia) การรักษา

ทั น ที คื อ IV thiamine (vitamin B1) ต า ม ดู ว ย 50% Dextrose

solution ซึ่งเป็ น hypertonic solution ผ ป . Alcoholic มี

ภ า ว ะ malnutrition ส่ ว น ม า ก ข า ด thiamine อั น เ ป็ น coenzyme

สำา คัญใน glucose metabolism การไดูรับ glucose แต่ขาด B1

อ า จ จ ะ ทำา ใ หู เ กิ ด Wernicke’s encephalopathy รุ น แ ร ง

Wernicke’s encephalopathy มี time- dependent reversibility และ

ผ ป .ร า ว 40 % มี residual deficit Encephalopathy แ บ บ นี้

ประกอบดู ว ย triads คื อ ocular abnormality (primarily horizontal

nystagmus or bilateral sixth nerve palsy), ataxia, and global

confusion
อ่านพบอีกแห่งว่ามีการใหู pyridoxine(B6) supplement ในผป.

Cirrhosis วันละ 50 มก.

ขูอนี้ น่าจะตอบ B1

20. เฉลย D. myenteric plexus

Recall: anatomy & parasympathetic drugs

Enteric nervous system มี 2 plexuses:

Meissner plexus (submucosal) - sensing the

environment within the lumen, regulating GI blood flow and

controlling epithelial cell function (secretion)

Auerbach’s (myenteric) plexus อ ย่้ ร ะ ห ว่ า ง circular แ ล ะ

longitudinal smooth muscle layers ใ น tunica muscularis –

ควบคุม digestive motility

ถูาไม่รู้จะเดาอย่างไร

ผป. ทูองร่วงตูองมีลำา ไสูบีบตัวมากกว่าปกติ ยารั กษาไดู ตูอ ง


ลดการบี บ ตั ว ของลำา ไสู ซึ่ ง เกิ ด จากการทำา งานของกลู า มเนื้ อ ชื่ อ
plexus ที่ ใ หู ม ามี ช่ ื อเดี ย วที่ มี ร ากศั พ ท์ ว่ า กลู า มเนื้ อ [myenteric มา

จาก mys (Greek, กลูามเนื้ อ) + enteron (intestine)]


์ อง hyoscine (scopolamine) ซึ่ ง เป็ น
ขู อ นี้ ไม่ ตู อ งคิ ด ถึ ง ฤทธิ ข

muscarinic receptor antagonist ก็ไดู (ที่ plexus ทั้งค่้มี muscarinic

receptor)

21. เฉลย B. Neutrophil ถูกทำาลายน้อยลง

Glucocorticoids ยับยั้ง apoptosis ของ neutrophils

22. เฉลย A. hypo K+

Recall: Digitalis ออก ฤ ทธิ ์ยั บยั้ ง เ อน ไ ซ ม์ Na+/K+ ATPase

ในภาวะ hypokalemia ยาจับ receptor ไดูดีขึ้น  เกิด toxicity

↑Furosemide Inhibit Na+,K+,2Cl- cotransport (symport) ที่

thick ascending

limb of Henle’s loop ⇒ มี Na+ อย่้ ใ น tubules จำา นวนมากไหล

ผ่านไปที่ late distal convoluted tubules และ collecting ducts ซึ่ง

มี aldosterone ออกฤทธิ ์ reabsorb เอา Na+ กลับและมี K+ ถ้กขั บ

ออกมาแทน  hypokalemia

23. - โจทย์ไม่สมบูรณ์
ก็ไม่รู้ว่าเขูมแบบไหน อาจจากที่ด้ดนำ้ากลับเยอะ ,dehydrate , มี

เลือดออก , หรือจากยา rifampin

24.D. mifepristone

Mifepristone เป็ น progesterone and glucocorticoid receptor

antagonist (RU486)ใชูเป็ น emergency contraception และใชูร่วม

กับ PGE analog เพื่อทำา early abortion

25.A. เสียงห้าว

Danazol เป็ นอนุพันธ์ของ testosterone มี side effect ส่วน

ใหญ่จะหายเมื่อหยุดยา คือ liver dysfunction, virilism (acne,

hirsutism, oily skin, reduced breast size), ลด HDL บางครั้งอาจ

มี side effect ที่ irreversible ไดูแก่ deep voice , enlargement of

the clitoris, increased body hair

25.D. ต้าน estrogen receptor

Tamoxifen เป็ น selective estrogen receptor modulator

(SERM) ขูอ D เป็ นขูอเดียวที่เกี่ยวกับ receptor (เฉลยเก่าตอบ A)

26.A. DHT
fenasteride เป็ น -Reductase inhibitors ยับยั้งการเปลี่ยน

testosterone เป็ น dihydrotestosterone (DHT)

27.B. beta-agonist

Salbutamol เป็ น beta2 agonist (short acting) ช่วยขยาย


หลอดลม ใชูรักษาอาการหอบ

28.A. กระตุ้น gualnylate cyclase

Isosorbide dinitrate เป็ นยากลุ่ม nitrate รักษา angina จาก

การที่ ยามี NO ไปกระตูน


ุ cGMP ผ่าน gualnylate cyclase ที่

endothelial ทำาใหูเกิด vasodilation

29.B. COX enzyme

Aspirin เป็ น antiplatelet โดยเป็ น NSAID ยับยั้ง COX เพื่อลด

TXA2 ลด platelet aggregation ์ ่ ืนของ aspirin คือ analgesic


ฤทธิอ

(แกูปวด),antipyretic (ลดไขู),antiinflammation

30.A. dopamine

จากโจทย์ผู้ป่วยเป็ น sepsis shock (จากมีไขู) เกิดจากมีการ

หลั่ง mediator ทำาใหูเกิด vasodilation ดังนั้นจึงใหู dopamine ซึ่ง


ทำาใหูเกิด vasoconstriction (จริงๆ epinephrine ก็น่าจะใชูไดูดูวย แต่

ใน web เขียน dopamine เป็ นยาหลักรักษา BP ใน sepsis) ส่วน

epinephrine เป็ น ยาหลักรักษา anaphylactic shock ส่วน steroid

ก็ใชูรักษา sepsis แต่ในแง่ antiinflam

31.A. plasmin

Fibrinolytic จะกระตูุนการเปลี่ยน plasminogen เป็ น plasmin

ุ การสลาย fibrin มีอย่้ 2 กลุ่ม ไดูแก่ 1. Tissue


ซึ่งกระตูน

plasminogen activator ไดูแก่ alteplase และ 2. Streptokinase

32. - น่าจะว่าตอบ furosemide (ไม่มีในตัวเลือก)

ปกติเป็ น diuretic ยับยั้ง Na K Cl cotransport channel ทำาใหู

lumen-positive potential ลดลง --> ลดการด้ดกลับของประจุลบ -->

ประจุลบใน lumen มาก --> กระตูน


ุ การขับ Ca, Mg

Thiazide ลดการขับ Ca เพราะ Na/Ca exchange ที่

basolateral membrane ทำาใหูด้ดกลับ Ca มากขึ้น

Kayexalate (sodium polystyrene sulfonate) ใชูรักษา

hypokalemia
33. B. 4 th week

เพราะ upper limb bud เห็นครั้งแรกวันที่ 26

Pharmacology 2007

1. B. T-cell

Cyclosporine เป็ น immunosuppressant ยับยั้งการทำางานของ

helper T cell ในการสรูาง IL ,IFN gramma

2. D. phase IV Clinical trial

Phase IV คือ phase ที่ทดลองประสิทธิภาพยา หลังวาง

จำาหน่ าย ด้ long term effect

3. A. ตอบ 5

เนื่ องจาก number needed to treat (NNT) หมายถึง จำานวนผู้

ป่ วยที่จำาเป็ นตูองไดูรับการรักษาเพื่อปู องกันไม่ใหูผู้ป่วยอีก 1 รายไดู

รับผลเสีย ส้ตรคือ NNT = 1/ARR เมื่อ ARR คือ absolute risk


reduction ซึ่งเท่ากับ CER – EER เมื่อ CER คือ control group

event rate และ EER คือ experimental group event rate

โจทย์ท่ีใหูมานี้ เขูาใจว่า 60 และ 80 หมายถึง 60% และ 80%

นั่นคือ ยาเก่าและยาใหม่ทำาใหูผู้ป่วยไม่หาย 40% และ 20% ตาม

ลำาดับ ดังนั้น CER จะเท่ากับ 40% หรือ 0.4 ส่วน EER เท่ากับ 20%

หรือ 0.2

NNT = 1/(0.4 - 0.2) = 5

4. D. beta2 agonist

Terbutaline เป็ น beta2 agonist (short acting) ช่วยขยาย


หลอดลม ใชูรักษาอาการหอบ

5. A. เพิม
่ lung compliance

Surfanctant จะเขูาไปแทรกระหว่างโมเลกุล ทำาใหูลดแรงพันธะ

ระหว่างโมเลกุลที่ทำาใหูถุงลมหดตัวลง หรือเป็ นการเพิ่ม compliance


นั่นเอง

6. D. ciplofloxacin (ไม่แน่ใจ)

Imipemam เป็ นยากลุ่ม carbapenam รักษา Gram positive

cocci,Gram neg rod ,anaerobe, etc


Gentamicin เป็ นยากลุ่ม aminoglycoside รักษา Gram neg ที่

เป็ น aerobe

Erythromycin เป็ นยากลุ่ม macrolide รักษา Gram + cocci

and bacilli

Ciprofloxacin เป็ นยากลุ่ม fluoroquinolone รักษา Gram neg

ใน UTI และ GI

Bactrim เป็ น beta lactam inhibitor

จริงๆถูามี choice cephalosporine ก็ตอบไดู

7. B. PaCO2 55 mmHg

Barbiturate เป็ น sedative-hypnotic drug เมื่อ overdose จะมี

severe respiratory and cardiovascular depression ทำาใหูเกิด


-
respiratory acidosis มี PaCO2 และ HCO3 ส้ง มี side effect อื่น

ไดูแก่ liver enzyme inducer, psychomotor dysfunction, CNS

depression

8. C. consistency

โจทย์ epidemiology ใชูมากใน occupational health


Criteria for determining Causation

1. Temporality: Does the presumed cause precede the


effect?
2. Reversibility: Does removal of a presumed cause lead to
a reduction in the risk of ill-health?
3. Dose response relationship (dose- effect): Is increased
exposure (dose) to the possible cause associated with
an increased response (i.e. an increased likelihood of an
effect) ?
4. Biological plausibility: Is there a reasonable postulated
biologic mechanism linking the possible cause and the
effect?
5. Consistency: Have similar results been shown in other
studies? Elsewhere you can learn how to critical
appraise literature. It follows that if a number of good
studies using different approaches lead to the same
interpretation of a cause-effect relationship it is more
likely to be a valid one.
จากขูอม้ลขูางบนน่ าจะตอบ c. consistency

9. A. ตอบ 5
โจทย์ไม่ค่อยสมบ้รณ์ ตูองบอกว่า ที่ ½ เท่าของ max ของยาทั้ง

2 ตัวมีประสิทธิภาพเท่ากัน ดังนั้น efficacy จึงเท่ากับ 5 (duration

ของยาไม่เกี่ยว)

10. D. glutathione conjugate

N-acetylcysteine เป็ นสารตั้งตูนในการสรูาง glutathione

การกำาจัดยา paracetamol มากกว่า 98% เกิดที่ตับโดยการ

conjugate กับ glucuronide และ sulfate เป็ นสาร nontoxic แลูวถ้ก

ขจัดออกจากร่างกาย ยาที่เหลือจะถ้ก metabolize โดย P-450

mixed function oxidase เป็ น toxic metabolites ที่เป็ นพิษ แต่

ร่างกายมีการกำาจัดสารพิษนี้ โดยมี glutathione (GSH) คอยทำา

หนูาที่จับ กับ toxic metabolite ของ paracetamol แลูวขับออกทาง

ปั สสาวะ ดังนั้น ในภาวะที่ไดูรับยา paracetamol เกินขนาด มี toxic

metabolites เกินปริมาณของ GSH ที่มีอย่้  ทำาลายตับ

11. A. ให้ยาปฎิชีวนะทุกคน

ผู้ป่วยติดเชื้อ Neisseria meningitides น่ าจะตอบขูอ A.


เนื่ องจากไม่ไดูบอกว่ามีการระบาดของโรค การด้แลรักษาจะใหูยา
ปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วย และคนในครอบครัว ถูามีการระบาดของโรคจึงจะ
ใหูวัคซีนเพิ่มแก่ผู้อ่ ืนซึ่งรวมถึงญาติ และนักจุลชีววิทยาที่สัมผัสกับ
เชื้อเป็ นประจำา

12. A. metformin

Metformin มีฤทธิล
์ ด hepatic gluconeogenesis กระตูน

glycolysis ช่วยทำาใหูน้ ำาหนักตัวลดลง ลดระดับ BMI ไดู (ตัวอื่นเพิ่ม

นำ้าหนัก)

13. D. furosemide

ผู้ป่วยมีภาวะ hyperkalemia จึงใหู Furosemide ยั้บยั้งการ

Na/K/Cl channel --> ยับยั้งการด้ดกลับของ K --> ช่วยขับ K ออก

(ยาตัวอื่นเป็ น K sparing diuretic)

14. A. inhibit dopaminergic

Haloperinal มีฤทธิเ์ ด่น ยับยั้ง dopamine neuron ทำาใหูเกิด

extrapyramidal symptom ไดู นอกจากนี้ อาจมี การยับยั่ง

adrenergic (alpha) ไดูบูาง

15. A. oxytocin

Oxytocin กระตูุนการบีบตัวของมดล้ก ใชูเร่งการคลอด

ส่วน ergotamine กระตูน


ุ ใหูมดล้กบีบตัวเหมือนกัน แต่รุนแรงและเร็ว
กว่าใชูรักษา postpartum bleeding หลังคลอด bromocriptine เป็ น

dopamine agonist รักษา Parkinson

16. A. plasmin

เหมือนขูอ 216

17. B. muscle fasciculation

Carbamet เป็ น acethylcolinesterase inhibitor กระตูน


ุ การ

ปล่อย Ach มากขึ้น จึงมีผลทั้ง muscarinic และ nicotinic

Atropine เป็ น muscarinic receptor antagonist ยับยั้งแค่

muscarinic ดังนั้นจึงยังเหลือผลของ nicotinic neuron อย่้ท่ี NMJ

ผลคือเกิด muscle fasciculation

18. B. Clotimazole

เป็ นที่ผิวหนัง จึงใชูแบบเฉพาะที่(local) ทาที่ผิวหนัง -->

Clotrimazole

19. E. estrogen

เพราะผู้ป่วยไดูตัดไข่ และปี กมดล้กออก --> สรูาง estrogen

and progesterone ไม่ไดู --> osteoporosis --> ใหู hormone


replacement therapy โดยใหู estrogen (progesterone ไม่มีฤทธิ ์

รักษา osteoporosis)

20. B. Cryoprecipitate

ผู้ป่วยเป็ น hemophilia A ขาด factor VIII ใน ซึ่งใน

cryoprecipitate มี factor VIII,XIII

21. E. :Erythromycin (อยู่ในกลุ่ม macrolide)

ยา antibiotic ที่มีผลกับ ribosome 50s ไดูแก่กลุ่ม

Chloramphenical และกลุ่ม macrolide

Tetracycline จับกับ ribosome 30s

22. ไม่แน่ใจระหว่าง paraquat กับ arsenic

ทั้ง paraquat และ arsenic เป็ น herpecide ทั้งค่้ paraquat มี

ฤทธิ ์ GI irritate, pulmonary impairment ส่วน arsenic ทำาใหูเกิด

RBC แตก และทำาใหูเกิด renal failure ไดู


Organophosphate เป็ น insecticide , ethylene glycol เป็ น

antifreeze , sodium hypochlorite เป็ น antiseptic และ pesticide

23. A. ลดการทำางานของ Ach esterase

ทำาใหูเกิดการกระตูุน muscarinic เหมือน parasympathetic

ุ nicotinic ที่ NMJ


เช่น เหงือออก ทูองผ้ก หัวใจเตูนชูาลง และกระตูน
ทำาใหูกลูามเนื้ อแข็งเกร็ง

24. น่าจะตอบ vit K

ค่า prothrombin time (PT), prothrombin ratio (PR) และ

international normalized ratio (INR) ใชูวัดการทำางานของ

extrinsic pathway of coagulation ใชูด้แนวโนูมการแข็งตัวของ

เลือด ใชูหาขนาดของ warfarin, liver damage and vitamin status.

ค่า reference ของ PT ∼ 12-15 วินาที ค่าปกติของ INR คือ 0.8

-1.2 (บางครั้ง = 0.9 – 1.3) ค่าปกติของ INRในผู้ป่วยที่ใชู

warfarin รักษา คือ 2.0-3.0 ค่า INR ส้งแสดงว่ามีโอกาสที่จะเกิด

bleeding ง่าย

ISI
INR = [PT(ผู้ป่วย)/PT(normal)]
ค่ำ ISI (International Sensitivity Index) แสดงว่ำ tissue
factor ทีผ
่ ลิตแต่ละครัง้ มี sensitivity เทียบกับ internationally
standardized sample เป็ นอย่ำงไร โดยทัว
่ ไปมีค่ำระหว่ำง 1.0 -
1.4

ผู้ป่วยในโจทย์นีม
้ ีค่ำ INR สูง แสดงว่ำมีปัญหำกับ extrinsic
pathway ซึง่ น่ำจะเป็ น Factor VII ทีม
่ ี half-life สัน
้ ทีส
่ ุด และต้อง
ใช้ vitamin K ในกำรสังเครำะห์ ดังนัน
้ ยำทีค
่ วรให้คือ Vitamin K

ผู้ป่วยมีเลือดออกตำมไรฟั นและมีจำำ
้ เลือดแสดงว่ำมีปัญหำกับ
Platelet หรือ blood vessel ด้วย ทีไ่ ม่น่ำจะต้องใช้ยำรักษำ
จุลชีววิทยา (Microbiology)

และ
ปรสิตวิทยา (Parasitology)

Part Microbiology 2005

1. เด็กอายุ 5 ปี มีไขูส้ง เจ็บคอมา 2 วัน ตรวจร่างกายพบ pharynx


บวมแดง ต่อมทอนซิลขูาง ขวาบวมแดง ต่อมนำ้าเหลืองที่
submandibular area โต และเจ็บ ผลเพาะเชื้อเริ่มขึ้น beta-
hemolytic colony ขนาดเล็กๆจำานวนมาก บน blood agar ซึ่ง

สามารถถ้กยับยั้งโดย bacitracin น่ าจะเกิดจากการติดเชื้อชนิ ดใด

A. Haemophilus influenza

B. Coryneacterium diptheriae

C. Streptococcus pyogenes(group A)

D. Mycoplasma pneumoniae

E. Mycobacterium tuberculosis

2. ชายอายุ 35 ปี ปวดทูองบริเวณ right upper quadrant และมีไขู

มา 1 สัปดาห์ ตรวจร่างกายพบ BT 38 ْC ตาเหลือง ตับโตและ

กดเจ็บ เคยประวัติ 2 เดือนก่อนหนูานี้ ถ่ายเหลวเป็ นม้กเลือด น่ า


จะเกิดจากเชื้อในขูอใด

A. HBV

B. CMV

C. Entamoeba histolytica

D. Mycobacterium tuberculosis
E. Salmonella typhi

3. หญิงอายุ 35 ปี เป็ นโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบรับประทานยา

antibiotics มา 10 วัน มีอาการถ่ายเหลวเป็ นม้กเลือด อาการดัง

กล่าวเกิดจาก toxin ของเชื้อใด

A. Salmonella typhi

B. Shigella dysenteriae

C. Escheridchia coli

D. Helicobacter jejuni

E. Clostridium difficile

4. ชายอายุ 40 ปี มีอาการไอเรื้อรัง นำ้าหนักลดมา 1 เดือน ตรวจ

เอ็กซเรย์ปอดพบ cavity at right upper lobe ตรวจเสมหะพบ

positive acid fast bacilli คุณสมบัติใดของเชื้อที่ทำาใหูยูอมติดสีดัง


กล่าว

A. cell wall มี mycolic acid

B. cell wall หนา ประกอบดูวย protein และ carbohydrate


หลายชนิ ด
C. cell wall ถ้กสลายดูวยกรดไดูเร็ว

D. cytoplasm , ribosome มาก

E. เชื้อเจริญไดูดีในอาหารที่มีกรดเป็ นส่วนประกอบ

5. ขณะท่านไปฝึ กงานที่ต่างจังหวัด พบว่ามีการระบาดของโรค

antrax ในโค และกระบือ

ในพื้นที่น้ันยังมี spore ตกคูางอย่้ท่านควรทำาอย่างไร

A. เผาพื้นที่บริเวณนั้นใหูหมด

B. พ่นไอนำ้าที่มีความรูอนส้ง

C. ยาฆ่าแมลงกำาจัดพาหะ

D. สเปรย์ดูวย hydrochoride 400 ppm บริเวณที่คาดว่ามี

spore

E. ใชูน้ ำายา Phenol 1 % ราดใหูท่ัว

6. หญิงอายุ 16 ปี ติดเชื้อจากการทำาแทูงแผลมีกลิ่นเหม็นฟอง

อากาศในเนื้ อเยื่อ ยูอมพบ gram positive rods จำานวนมาก เชื้อ


ดังกล่าวคือเชื้ออะไร
A. Chlamydia sp.

B. Clostridium sp.

C. Bacterioides sp.

D. Actinomyces sp.

E. Pseudomonas sp.

7. CSF สามารถเก็บไดูนานกี่ช่ัวโมงเพื่อทำา cell count แพทย์ไม่


สามารถด้ทันทีไดู

A. acanthosis

B. spongiosis

C. ballooning degeneration

D. cyotolysis

E. liquafactive degeneration

8. ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 8 ปี มีไขูส้ง ปวดศีรษะ เจ็บคอ กลืนลำาบาก

คอแดง ตรวจในปากพบ ทอนซิลโต 2 ขูาง มีหนองสีขาวเป็ น


หย่อมๆ ยูอมด้พบ gram positive cocci in chain มาเพาะเชื้อไดู

complete hemolysis ใน blood agar เชื้อก่อโรคดังกล่าวคือ

A. Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Streptococcus pyogenes

D. Streptococcus viridans

E. Streptococcus pneumoniae

9. คร้และนักเรียน 30 คน มีอาการปวดทูอง อาเจียน และถ่ายเป็ น


นำ้าหลายครั้งหลังกินขูาวผัด

ของโรงเรียนประมาณ 3-4 ชั่วโมง และหายเองไดูใน 24


ชั่วโมง ตรวจในอาหารพบ

Gram positive rod มี spore ขนาดใหญ่ อาการทาง


คลินิกดังกล่าวเกิดจากพิษอะไร

A. Botulium toxin

B. Clostidium enterotoxin

C. heat-labile enterotoxin
D. heat-stable enterotoxin

E. α toxin ของ c.perfingens type A

10. specimen ใดที่ตูองเก็บที่อุณหภ้มิหูอง หากเก็บตอนเย็นเพื่อส่ง


เชูาวันรุ่งขึ้น

A. pus

B. urine

C. sputum

D. throat swab

E. CSF

11. ชายอายุ 30 ปี รับประทานอาหารทะเลแลูวปวดทูองอุจจาระ


เหลวเป็ นนำ้า ติดเชื้ออะไร

A. Vibrio sp.

B. Shigella sp.

C. Salmonella sp.

D. Campyrobacter jejuni
E. Yersinia enterocolitica

12. ชายอายุ 25 ปี ชอบรับประทานไข่ลวกเป็ นประจำา เสี่ยงต่อการ


ติดเชื้อใด

A. Shigella sp.

B. Salmonella enteriditis

C. Clostridium difficile

D. Bacillus cereus

E. Staphylococcus aureus

Part Microbiology 2006

13. คนไข้เป็ น SLE มีอำกำรไข้ 3 วัน X-Ray ปอด พบ Cavity


Upper Right Lung นำำเชือ
้ ย้อม modified acid fast ได้ผล
เป็ น………….. เชือ
้ สำเหตุคืออะไร
A. Norcardia sp.
B. Aspergillus sp.
C. Acitinomyces sp.
D. Streptomyces sp.
14. ผู้ป่วยติดเชือ
้ กินยำ antibiotics มำ 10 วัน ต่อมำมีไข้ ท้อง
เสียเป็ นมูกเลือด อยำกทรำบว่ำเกิดจำกเชือ
้ ใด
A. E. coli
B. Clostridium difficile
C. Shigella

15. ผู้ป่วยอำยุ 3 ขวบ เป็ นแผลพุพอง ย้อมเชือ


้ พบ gram
positive cocci เป็ นแบบกลุ่ม มี enzyme ทำำลำยสำรใด
A. elastin
B. laminin
C. fibronectin
D. hyaluronic acid
E. collagen type 4
16. เด็กมีไข้ ไอ หอบ มำ 2 วัน มีเสมหะ ตรวจพบ alpha-
hemolytic group, diplococci, lancet shape, gram positive
เชือ
้ นีค
้ ืออะไร
A. Klebseilla pneumoniae
B. Staphylococcus aureus
C. Neisseria meningitidis
D. Streptococcus pneumoniae
E. Pseudomonas aeruginosa
17. Salmonella typhi มีโครงสร้ำงใดเป็ น reservoir
A. Intestinal lymphatic tissue
B. Gall bladder
C. Liver
D. Spleen
E. Thymus
18. เด็กอำยุ 10 ปี คันง่ำมนิว้ มือ ง่ำมเท้ำ ขูดผิวหนังทีง่ ่ำมนิว้ มือ
มำย้อม KOH พบดังรูป ถำมว่ำเป็ นเชือ
้ ใด
A. Pityriasis versicolor
B. pediculosis
C. scabiasis
D. larva migrane
E. …… eruptive
19. พบแผลขอบนูนแดงทำำ KOH preparation พบ septate
hyphae แสดงว่ำติดเชือ
้ ใด
A. Aspergillus sp.
B. Malassezia furfur
C. Exophiala werneckii
D. Trichosporum (Tricophyton sp.?)
E. Candida albicans
20. ติดเชือ
้ Cryptococcal meningitis ควรให้ยำทีม
่ ีลักษณะใด
A. Ionic
B. lipid solubility ดี
C. anionic acidic
D. low MW
E. low lipid –H2O coefficient
21. ชำย อำยุ 20 ปี มีไข้ 2 วัน ต่อมำเสียชีวิต มีอำกำร........
ชันสูตรพบ lymphocyte จำำนวนมำกในกล้ำมเนือ
้ หัวใจ แสดงว่ำ
ติดเชือ
้ อะไร
A. CMV
B. EBV
C. Adenovirus
D. Coxsackie B virus
E. Influenza virus
22. หำกท่ำนเป็ นแพทย์ฝึกงำนทีร
่ พ.ชุมชนแห่งหนึง่ ได้รับกำร
ปรึกษำเกีย
่ วกับกำรวิจัยควำมสะอำดของนำำ
้ ใช้ ท่ำนจะเพำะ
เชือ
้ ใดเพือ
่ เป็ นดัชนีตัวชีว้ ัดของ fecal contamination
A. Salmonella sp.
B. E.coli
C. Staphylococcus aureus
D. Vibrio cholera
E. Clostridium perfringens
F. Streptococcus fecalis
23. หญิงคนหนึง่ มักทำำควำมสะอำดช่องคลอดเป็ นประจำำ ต่อมำ
พบ discharge สีขำวออกมำและคัน ถำมว่ำกำรทำำควำม
สะอำดทำำให้เชือ
้ ใดลดลง
A. E.coli
B. Streptococcus group B
C. Neisseria species
D. Lactobacillus species
E. Staphylococcus sp.
24. หญิงอำยุ 20 ปี ตกขำวมำก เอำ discharge ไปตรวจ พบ
gram negative rod เป็ นเชือ
้ ใด
A. E. coli
B. Neisseria gonorrhea
C. Chlarmydia trachomatis
D. Pseudomonas aeruginosa
25. หญิงอำยุ 35 ปี มีตกขำวมำก ตรวจภำยในพบ cervicitis
และได้ส่ง cervical discharge เพือ
่ เพำะเชือ
้ จำกกำรติดเชือ
้ ที ่
ปำกมดลูกของผู้ป่วยรำยนีส
้ ำเหตุเกิดขึน
้ เนือ
่ งจำกเชือ
้ ใดมำก
ทีส
่ ุด
A. Mobiluncus spp.
B. Lactobacillus spp.
C. Gardnerella vaginalis
D. Chlamydia trachomatis
E. Staphylococcus epidermidis
26. แม่ค้ำหำบเร่ อำยุ 30 ปี ไม่มีโรคประจำำตัว แต่งงำนมำ 5 ปี
ไม่ได้คุมกำำเนิด มำด้วยเรือ
่ งไม่มีบุตร มีประวัติปัสสำวะแสบขัด
บ่อยและตกขำว ซือ
้ ยำมำกินเอง สำมีมีประวัติทำงเพศสัมพันธ์
กับหญิงขำยบริกำรทำงเพศบ่อย ผลกำรตรวจร่ำงกำย และ
sperm analysis อยู่ในเกณฑ์ปกติ กำรไม่มีบุตรในผู้ป่วยรำยนี ้
สัมพันธ์กับปั จจัยใดมำกทีส
่ ุด
A. อำชีพ
B. เศรษฐำนะ
C. ซือ
้ ยำมำกินเอง
D. กำรสำ่ำส่อนทำงเพศของสำมี
E. กำรติดโรคทำงเพศสัมพันธ์บ่อย
27. หญิงคันช่องคลอด ตกขำวคันมำก มำหำหมอพบว่ำ ติดเชือ

รำ และให้กำรรักษำหำยแล้ว อีก 1 เดือนต่อมำกลับมำเป็ น
ซำำ
้ อีก เนือ
่ งจำกปั จจัยใด (สำมีชอบเทีย
่ วผู้หญิง)
A. ไม่มีควำมรู้
B. ภำวะทุพโภชนำกำร
C. เศรษฐกิจตกตำ่ำ เศรษฐฐำนะ
D. สุขอนำมัยไม่ดี ไม่ดูแลสุขภำพ
E. เชือ
้ ดือ
้ ยำ
28. ชำยมีพฤติกรรมสำำส่อนมำก ชอบนอนกับหญิงสำวมำกหน้ำ
หลำยตำ ถำมว่ำเชือ
้ ใดจะทำำให้ lymph node โต
A. Actinomyces israelii
B. Clamydia trachomatis
C. Neisseria gonorrhoeae
D. Treponema pallidum
29. ผู้ชำยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริกำรบ่อย มีแผลทีอ
่ วัยวะเพศ
นำำมำย้อม gram ไม่พบเชือ
้ อะไร
A. Syphilis
30. ผ่ำตัดคลอดทำงหน้ำท้อง ต่อมำมีไข้สูง มีของเหลวสีดำำออก
จำกช่องคลอด มีกลิน
่ เหม็น น่ำจะติดเชือ
้ ใด
A. Dientamoeba fragilis
B. Staphylococcus aureus
C. Pseudomonas aeruginosa

31. ชายอายุ 20 ปี มีไขู ไอ มีน้ ำาม้ก ปวดเมื่อยกลูามเนื้ อ สันนิ ษฐาน


ว่าน่ าจะติดเชื้อไวรัสตัวใหม่ อยากทราบว่า กลไกของเชื้อที่มีผลต่อ
Respiratory epithelium คือ ขูอใด

A. cell lysis
B. cell degeneration

C. mucous production

D. cell fusion and shrinkage

E. cell necrosis and exudates formation

32. เด็กอำยุ 10 ปี เป็ น pneumonia ผลกำรย้อมเสมหะพบ


gram positive bacteria อยำกทรำบว่ำน่ำจะเป็ นเชือ
้ ใด(รำย
ละเอียดในกำรวินิจฉัย ควรมีมำกกว่ำนี ้)
A. Haemophilus influenzae
B. Staphylococcus aureus
C Staphylococcus epidermidis
D. Streptococcus pyogenes
E. Streptococcus pneumoniae

33. ชำยฉีดยำเสพติดเข้ำเส้น มีไข้มำ 3 วัน Mitral valve มี


vegetation เกิดจำกเชือ
้ ใด
A. Viridans streptococci
B. Staphylococcus aureus
C. Staphylococcus epidermidis
34. ทำรก ตรวจพบว่ำ Cell count 10,000 (N 90 L 10)
Glucose 30 Protein 80 ถำมว่ำ ทำรกติดเชือ
้ ใด
A. Neisseria meningitidis
B. Haemophilus influenzae
C. Listeria monocytogenes
D. Streptococcus agalactiae
E. Streptococcus pneumoniae
Part Microbiology 2007

35. Urinalysis ตรวจตอนไหนเป็ นอย่างชูาจะไดูผล lab ที่เชื่อถือไดู

ถูาเก็บตอน 14.00 น.

A. 14.30 น.

B. 15.00 น.

C. 16.00 น.

D. 18.00 น.

E. 20.00 น.

36. ชายอายุ 25 ปี มีโพรงหนองที่แขนและน่ อง แพทย์วินิจฉัยว่า

เป็ น polymyositis เจาะหนองออกมายูอมเชื้อพบว่าเป็ น bacterial


ทรงกลม ทดสอบ coagulase และ catalase ใหูผลเป็ นบวก น่ าจะ
เป็ นเชื้อใด

A. Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Staphylococcus hemolyticus

D. Staphylococcus pyogenes

E. Staphylococcus pneumoniae

37. ผู้ป่วยหญิงตรวจร่างกาย ที่ปากมดล้กพบ red vesicle,

erythema and papule เป็ นกลุ่มๆคลำาพบต่อมนำ้าเหลืองโต 2 ขูาง

กดเจ็บ ตรวจ ทาง histopathology พบ intranuclear halo,

multinucleated giant cell เชื้อที่เป็ นไปไดูคือเชื้อใด

A. HSV

B. Gonococcal infection

C. CMV

D. Treponema pallidum
E. HPV

38. ชาย 20 ปี ไขูต่ ำา 8 สัปดาห์ ตรวจร่างกายพบmurmur ตรวจ

echo หัวใจ พบ 0.5 cm vegetative ที่mitral เพาะเชื้อ 7 วัน ไม่

ขึ้น Bacteria ถามว่าเชื้อใด

A. Enterococcus faecalis

B. Staphylococcus aureus

C. Haemophilus aphrophilus

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Staphylococcus epidermidis

39. ผู้ชายอายุ 25 ปี มาดูวยอาการไขู ไอหายใจเหนื่ อยหอบ มา 2

วัน แพทย์ตรวจเสมหะพบ Gram +ve diplococci แพทย์ใหูการ

วินิจฉัยว่าเป็ น Pneumonia Criteria ที่ประเมินว่า sputum gram

strain นี้ น่าเชื่อถือคือขูอใด

Epithelium (/HPF) WBC(/HPF)

A. 10 40
B. 25 30

C. 30 50

D. 50 10

E. 30 40

40. Squarmous cell CA ของ cervix เกี่ยวขูองกับเชื้อใดมากที่สุด

A. Parvovirus

B. Herpes

C. EBV

D. CMV

E. HPV

41. เด็กชายอายุ 5 ปี มีไขูส้ง ซึม อาเจียน ตรวจพบ stiffness of

neck ผลการตรวจ CSF พบ WBC 1,200 cell/cu.mm. N 90%

MN 10% protein 150 μg/dl sugar 20 μg/dl(blood sugar

100) เชื้อก่อโรคใดมีโอกาสเป็ นไปไดูมากที่สุด

A. Enterovirus
B. Neagleria floweli

C. Neisseria meningitidis

D. Cryptococcus neoformans

E. Mycobacterium tuberculosis

42. ผู้หญิงวัยกลางคน เป็ นไขูต่ ำามา 2 วัน แลูวปวดหลังบริเวณล่าง

ซูาย แลูวลามมาที่ขาหนี บซูายอย่างฉับพลัน x-ray พบ ureteral

calculi น่ าจะเกี่ยวกับการติดเชื้อใด

A. Esterichia coli

B. Proteus mirabilis

C. Enterococus faecalis

D. Krebsiella pneumoniae

E. Staphylococcus saprophyticus

43. ชายอายุ 40 ปี ไดูรับยาเคมีบำาบัดรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว


หลังจากนั้นมีไขู จำานวนเม็ดเลือดขาวลดลงไดูรับยาปฏิชีวนะเป็ น
เวลานาน ระหว่างที่ไดูรับยาปฏิชีวนะมีอาการปวดทูอง อุจจาระ
ร่วง ไม่พบเม็ดเลือดแดงและ เม็ดเลือดขาว ผลการเพาะเชื้อจาก
อุจจาระไม่พบ normal flora เชื้อที่เป็ นสาเหตุน่าจะเป็ นเชื้อใด

A. Clostridium difficile

B. Shigella dysenteriae

C. Salmonella enterica

D. Yernisia enterocolitica

E. Plesiomonas shigelloides

44. หญิงมีกูอนที่ขูอเทูา แผลมีรเ้ ปิ ดหลายร้ บีบแลูวมีหนองปนเม็ด

เล็กๆ สีเหลือง ยูอม modified acid fastใหูผลเป็ นลบ

A. Nocardia asteroides

B. Penicillium maneffii

C. Clostidium perfringen

D. Mycobacterium chelone

E. Streptomyces spp.
45. หญิงอายุ 30 ปี อุจจาระร่วงเป็ นนำ้าสลับกับอาเจียนเป็ นเวลา 6
ชั่วโมง ก่อนหนูานี้ ทานขูาวคลุกกะปิ คิดว่าเชื้ออะไรเป็ นสาเหต้

A. E.coli

B. Vibrio cholerae

C. Shigella

D. Bacillus cereus

E. Aeromonas hydrophilia

46. ผู้ป่วยหญิงมีอาการปั สสาวะแสบขัด ตรวจปั สสาวะพบ E.coli

ตูองพบเชื้อจำานวนเท่าใดในหน่ วย Colony forming unit / mLจึง


จะถือว่าเป็ นเชื้อก่อโรค

47. หญิงอายุ 17 ปี นั่งรถไฟไปเชียงใหม่มีอาการปั สสาวะเป็ นเลือด

ผล LAB ........., Nitrite + หญิงคนนี้ จะติดเชื้อใด

A. E. coli

B. Enterococcus spp.

C. Trecomonas vaginalis

D. Candida albicans
48. ผู้ป่วย เป็ น peritonitis แลูวติดเชื้อที่ทางเดินอาหารเกิดจากเชื้อ
ใด

A. Bacteriodes fragilis

49. เด็กชายอายุ 5 ปี มีไขูส้ง ซึม อาเจียน ตรวจพบ stiffness of

neck ผลการตรวจ CSF พบ WBC 1,200 cell/cu.mm. N 90%,

MN 10% protein 150 μg/dl, sugar 20 μg/dl (blood sugar

100) เชื้อก่อโรคใดมี โอกาสเป็ นไปไดูท่ีสุด

A. Enterovirus

B. Naegleria fowleri

C. Neiseria meningitidis

D. Cryptococcus neoformans

E. Mycobacterium tuberculosis

50. แม่คูาขายปลา มีแผลอักเสบ สีม่วงแดง ตามมือและนิ้ ว ตรวจ


พบเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกร้ปร่างหลายแบบ ติดเชื้อใด

A. Erysipelothrix fhusiopathiae

B. Aeromonas hydrophila
Parasitology

Part Parasitology 2005

1. ชำยอำยุ 35 ปี มีกอ
้ นเป็ นๆหำยๆ มำ 2 เดือน บำงครัง้ พบที ่
หนังตำ บำงครัง้ พบทีแ
่ ก้มหรือแขน ขำ พยำธิสภำพดังกล่ำว
เกิดจำกหนอนพยำธิชนิดใด
2. ชายอายุ 40 ปี ชอบทานหม้สุกๆดิบๆเสี่ยงต่อการเป็ นอะไรมาก
ที่สุด
สงสัยว่าตัวเลือกบางขูอสะกดถ้กหรือเปล่า

A. tiiasis น่ าจะเขียนว่า Taeniasis หรือจะมองว่าเป็ น

Trichinosis ก็ไดู (แต่คิดว่าน่ าจะเป็ นอย่างหลังเพราะถูาเป็ น

Taeniasis น่ าจะมีการต่อทูายว่าเป็ น solium หรือ saginata ใหู

ชัดเจน)

B. spargadiasis น่ าจะเขียนว่า sparganosis

C. gnathostomiasis

D. cystececosis น่ าจะเขียนว่า cysticercosis

E. fasicolopiasis น่ าจะเขียนว่า fasciolopsiasis


3. ผู้ชาย ถ่ายอุจจาระเป็ นม้กเลือด มีไขู ตรวจอุจจาระพบ RBC,

WBC จำานวนมาก (มีเชื้อดังร้ป) เชื้อที่เป็ นสาเหตุของการปวด


เบ่งคือ

A. Isopora belli

B. Giadia lambria

C. E. coli

D. E. histolitica

Part Parasitology 2007

4. เด็กอายุ10ปี มีอาการอ่านเพลีย occult blood positive ไดู

ทำาstool exam ผลปรากฏดังภาพ


ควรแนะนำาใหูผู้ป่วยปฏิบัติตัวอย่างไร

A. ไม่เดินเทูาเปล่า

B. ไม่กินผักสด

C. ไม่กินปลารูาดิบ

D. ไม่กินหม้สก
ุ ดิบ

E. ลูางมือทุกครั้งหลังออกจากหูองนำ้า

5.ใชูยาใดรักษา

A. praziquentel B. albendazol

C. metronodazol
D. ivermectin E. amphotericin B

6.ชาวอีสานชอบกินกูอยลาบดิบ เสี่ยงติดเชื้อใด

A. Opisthorchis Viverrini

คำาถามเพิม
่ เติมทีไ
่ ม่มีตัวเลือกตอบ

- เด็กคันที่ทวารหนัก ใชู scotch tape technique ตรวจพบไข่พยาธิ


ชนิ ดใด

คำาอธิบาย Microbiology Parasitology

เฉลย Part Microbiology 2005

1. เฉลย C. Streptococcus pyogenes (group A)

A. Haemophilus influenza ---- Gram - cocobacilli

B. Coryneacterium diptheriae ---- Gram + bacilli ,

Chinese letter

C. Streptococcus pyogenes (group A)--- Gram + cocci

D. Mycoplasma pneumoniae ---- Cell wall-less

bacteria
E. Mycobacterium tuberculosis ---- Acid fast bacilli

เชื้อ -Streptococcus group A หรือ Streptococcus

pyogenes เป็ นแบคทีเรียแกรมบวกร้ปท่อนเรียงตัวเป็ นสาย เมื่อ

เพาะเลี้ยงบน Blood agar สามารถทำาใหูเม็ดเลือดแดงแตกอย่าง

สมบ้รณ์ (β -hemolysis) จัดอย่้ใน Lancefield group B เชื้อนี้


สามารถทำาใหูเกิดโรค ดังนี้

Acute (Suppurative) Streptococcus pyogenes Infection

1. Pharyngitis มีอาการเจ็บคอ มีไขู อ่อนเพลีย ปวดหัว ต่อม

ท่อนซิลอักเสบเป็ นหนอง และ anterior cervical lymph node แดง


บวม

2. Scarlet fever พบหลังคออักเสบ หรือ skin infection

24 ชม. มีผ่ ืนแบบ sandpaper rash, circumoral pallors, มีคราบสี

เหลืองขาวคลุมลิ้น คราบลอกออกลิ้นบวมแดง (strawberry

tongue) คลื่นไสู อาเจียน

3. Pyoderma/impetigo ุ น้นแดงนำ้าใส ต่อมา


แผลถลอก ต่ม

เป็ นหนอง แตกเป็ นสะเก็ด อาจลุกลามเป็ น cellulitis

Complication infection
1. Rheumatic fever เกิดเนื่ องจากมีการเจ็บป่ วยจาก

pharyngitis มาก่อน ต่อมามีการสรูาง autoantibody จากกลไก

molecular mimicry ทำาใหูมีการตอบสนองแบบ hypersensitivity

type II (cell-mediated type) คือ antibody สามารถตอบสนองต่อ

heart tissue และเกิดการทำาลายเนื้ อเยื่อหัวใจขึ้น ทำาใหูมีไขู


อ่อนเพลีย ขูออักเสบหลายขูอเปลี่ยนตำาแหน่ งไปเรื่อยๆ พบ
pericarditis , endocarditis , myocarditis และ erythema

marginatum (chorea later)

2. Acute glomerulonepritis (M12 serotype) เกิดเนื่ องจากมี

การเจ็บป่ วยจาก pharyngitis หรือ skin infection มาก่อน ต่อมา

มีการสรูาง autoantibody จากกลไก molecular mimicry ทำาใหูมี

การตอบสนองแบบ hypersensitivity type III คือเกิด immune

complexes ไปจับที่ glomeruli เกิด pulmonary edema และ

hypertension พรูอมกับมี dark urine

เชื้อ Streptococcus pyogenes ใหูผลลบต่อการทดสอบ

catalase (Staphylococcus ใหูผลบวก) ใหู lysis บน Blood agar

แบบ -hemolysis เชื้อนี้ ถ้กยับยั้งโดย bacitracin (เชื้อ sensitive


ต่อ bacitracin) และ positive ต่อการทดสอบ pyrrolidonyl

arylamidase (PYR) test

มีปัจจัยสำาคัญที่ทำาใหูเกิดโรคดังนี้

1. M-protein มีคณ
ุ สมบัติ antiphagocytosis
2. Hyaluronic capsule (polysaccharide) มีคุณสมบัติ
antiphagocytosis และ non-immunogenic
3. Erythrogenic toxin (Streptococcal pyrogenic exotoxin)
เป็ น exotoxin เป็ นชนิ ดไม่ทนรูอน แบ่งไดูเป็ น 3 ชนิ ดคือ
A, B และ C โดยชนิ ด A แรงที่สุด มีลก
ั ษณะดังนี้
- toxin ที่ไดูมาจาก phage (lysogenic phage) หรือ
phage-encoded
- ทำาใหูเป็ นไขู และเกิดผื่นแดง (scarlet fever) และลิ้นมี
ลักษณะคลูายล้กสตรอเบอรี่ (Strawberry tongue)
- ยับยั้งการกำาจัด endotoxin ในตับ ทำาใหูเกิดภาวะช็อค
ตามมา
- ุ สมบัติเป็ น superantigen สามารถกระตูุน helper
มีคณ
T cells ไดูโดยการสรูางสะพานระหว่าง T cell
receptor (TCR) และ MHC class II markers โดยไม่
ตูองมีการ processes antigen
4. Streptolysin S เป็ น non-immunogenic มีคณ
ุ สมบัติ
hemolysin และ cytolysin มีความทนต่อก๊าซออกซิเจน
เอนไซม์ Streptolysin S ถือเป็ นปั จจัยหลักที่ทำาใหูเกิดการ
สลายเม็ดเลือดแดงอย่างสมบ้รณ์เมื่อเพาะเชื้อบน Blood
agar
5. Streptolysin O เป็ น immunogenic มีคณ
ุ สมบัติ hemolysin
และ cytolysin ถ้กทำาลายเมื่อสัมผัสก๊าซออกซิเจน toxin
เป็ นพิษต่อเนื้ อเยื่อหัวใจและยังเกี่ยวขูองกับการเกิด
Rheumatic fever
6. Hyaluronidase สามารถ hydrolyzed ground substances
ของ connective tissue
7. Spreading factors อื่นๆ เช่น Streptokinase, DNAse
2. เฉลย C. Entamoeba histolytica

ส่วนใหญ่แลูว Salmonella sp. มักไม่ค่อยถ่ายเป็ นม้กเลือด

Entamoeba histolytica เป็ นเชื้อที่พบไดูท่ัวโลก โดยเฉพาะ


ประเทศในเขตรูอน ในประเทศไทยพบไดูทุกภาค อย่างไรก็ตามมี
เพียง 10 % ของผู้ติดเชื้อเท่านั้นที่แสดงอาการของโรค ส่วนอีก 90

% ไม่แสดงอาการแต่เป็ นพาหะ ทำาใหูเกิดโรค amoebiasis หรือ บิด


มีตัว
วงจรชีวิต
พบในอุจจาระไดู 3 ระยะ คือ

- Trophozoite

- Precyst

- Cyst

1. Trophozoite หรือ Vagetative form จะพบในอุจจาระ


เหลว เป็ นระยะที่เจริญเติบโต แบ่งตัว เคลื่อนไหว และกินอาหาร มี
ขนาด 10-30 ไมโครเมตร เมื่อด้อุจจาระสดดูวย normal saline จะ

เห็นมีการเคลื่อนไหวดูวย pseudopodia ที่ใส โดยจะยื่นส่วนใสที่ยาว

ออกไปก่อน และส่วน cytoplasm จะไหลตาม

มีร้ปร่างไม่แน่ นอน แลูวแต่การเคลื่อนไหว cytoplasm จะเห็นชัดเจน

ระหว่าง ectoplasm ที่ใส และ endoplasm ซึ่งมีลักษณะ

เป็ น granule และจะเห็นเม็ดเลือดแดงอย่้เป็ นจำานวนมาก เมื่อด้ดูวย

NSS จะมองไม่เห็นนิ วเคลียส แต่เมื่อยูอมดูวยสี iron hematoxylin


จะเห็นนิ วเคลียสและเม็ดเลือดแดงติดสีดำา

2. Precyst ขนาดเล็กกว่าระยะโทรโฟซอยด์ มีการสรูาง

แท่งโครมาทอยด์ (chromatoidal bar) ลักษณะปลายแท่งมนทั้ง 2


ขูาง ภายในประกอบดูวยสาร ribonucleic acid deoxyribonucleic

acid and phosphate

3. Cyst ร้ปร่างกลม ขอบเห็นชัดเจน มีผนังเซลล์ ใส เรียบ


ขนาดเสูนผ่านศ้นย์กลาง

5 -20 ไมโครเมตร ภายใน cyst มีนิวเคลียส 1-4 อัน ภายาใน

cytoplasm อาจเห็นเป็ นแท่งโดยปลายทั้งสองขูางโคูงมน เรียกว่า

Chromatoid body ซึ่งเป็ นอาหารพวกโปรตีน

พยาธิสภาพและอาการของโรค

มี 2 แบบ คือ

1. เชื้อบิดในลำาไสู (Intestinal amoebiasis)

2. เชื้อบิดนอกลำาไสู (Extraintestinal amoebiasis)

1. เชื้อบิดในสำาไสู (Intestinal amoebiasis)

1.1 Acute amoebiasis เมื่อคนไดูรับ Mature cyst เขูาไป


มันจะไม่ถ้กปล่อยที่กระเพาะอาหารแต่จะผ่านลงไปส่้ลำาไสูเล็กแลูว
Excystation ไดูเป็ น amoeba 4 ตัว แต่ละตัวจะแบ่งแบบ binary

fusion ไดูเป็ น 8 ตัว แลูวอาศัยอย่้ท่ีลำาไสูใหญ่ บางตัวจะ invade

ผนังลำาไสูพรูอมกับหลั่งเอนไซม์ hyalunidase ออกมาย่อย mucosa


ทำาใหูมันแทรกตัวผ่าน mucosa ไปถึงชั้น submucosa และแบ่งตัว
ทำาลายเนื้ อเยื่อของชั้นนี้ ไปเรื่อยๆ บางทีอาจทะลุลำาไสู เนื่ องจากชั้น
submucosa ถ้กทำาลายอย่างกวูางขวางจึงเห็นแผลมีลักษณะปาก

แคบกูนกวูาง (Flash shape)

อาการเริ่มดูวยถ่ายอุจจาระ ลักษณะเป็ นม้ก กลิ่นเหม็นมากๆ


ปวดเบ่ง ทูองอืด ผู้ป่วยที่มีอาการมาก จะขาดนำ้า ขาด
electrolyte ไขูส้ง เจ็บหนูาทูอง ถ่ายเป็ นม้ก มีเลือดมาก ถูาไดูรับ
การวินิจฉัยหรือรักษาไม่ถ้กตูองอาจเสียชีวิตไดู

1.2 Chronic amoebiasis บิดชนิ ดเรื้อรังอาจเป็ นผลมาจาก

acute amoebiasis หรือเริ่มตูนเลยก็ไดู อาการอาจนูอยจนกระทั่งมี


มาก ถ่ายเป็ นม้ก มักไม่มีเลือดปน ปวดทูอง แน่ นทูอง คลื่นไสู เบื่อ
อาหาร การถ่ายทูองอาจสลับกับการทูองผ้ก อาการทางระบบทาง
เดินอาหารอาจเป็ นๆ หายๆ เรื้อรังเป็ นเวลานาน

ภาวะแทรกซูอน

- Amoeboma เป็ นกูอนที่เกิดจากตัว E.histolytica หรือ cyst

ของ E.histolytica

- Peritonitis เยื่อบุช่องทูองอักเสบ อาจทำาใหูลำาไสูทะลุ

- ตกเลือด (Hemorrhage)

- ไสูต่ิงอักเสบ (Appendciitis)
- Stricture คลูายๆ granuloma ของผนังลำาไสูใหญ่

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)

- ตรวจพบ Trophozoite หรือ cyst ของ E.histolytica ในอุจจาระ

- ส่องตรวจโดยใชู Proctoscope หรือ sigmoidoscope

- ตรวจทาง serology ที่มีความไวและความจำาเพาะส้ง เช่น ELISA,

CIEP,IHA,IFA Latex agglutination test,Precipitin test

,Complement fixation test เป็ นตูน

2. เชื้อบิดนอกลำาไสู (Extraintestinal amoebiasis)

เกิดจากระยะ trophozoite ของ E.histolytica ออกมาน

อกลำาไสู โดยพบไดู 3 ทาง คือ

1. Haematogenosus ออกไปทาง portal circulation เขูาส่้ตับและ


ส่วนอื่นๆของร่างกาย

2. Lymphatic ออกไปทางระบบนำ้าเหลือง

3. Direct extension ลุกลามไปโดยตรง เป็ นบริเวณ hepatic flexure

ของ colon อาจลุกลามขึ้นไปหาตับหรือผนังหนูาทูอง ที่พบไดูบ่อย


ไดูแก่
- Amoebic liver abscess มักเกิดที่กลีบขวาของตับ สีของหนองฝี
จะเป็ นสีกะปิ ไม่มก
ี ลิ่น ผู้ป่วยจะมีอาการ ดังนี้ ไขู เจ็บชายโครงขวา
อาจพบตับโตและกดเจ็บ อาจมีดีซ่าน

- Cutaneous and genital amoebiasis

- Pulmonary amoebiasis

- Cerebral amoebiasis

- Spleenic abscess

3. เฉลย E. Clostridium difficile

A. Salmonella typhi (rare case)

B. Shigella dysenteriae (rare case)

E. Clostridium difficile (most case)

Pseudomembranous colitis (ลำาไสูอักเสบ) เป็ นการติดเชื้อ

ของลำาไสูใหญ่เกิดจากเชื้อ Clostridium difficile เป็ น gram-positive,

spore-forming, anaerobic bacillus โดยมีสาเหตุจากการใชูยา

ปฏิชีวนะตูานจุลชีพ เช่น Clindamycin, lincomycin, ampicillin, or


cephalosporin ติดต่อเป็ นเวลานาน โดยเชื้อ Clostridium difficile

เป็ นสาเหตุถึงรูอยละ 95 ที่เหลืออีกรูอยละ 5 เป็ น rare case เกิด

จาก Staphylococcus aureus, Salmonella species, Clostridium

perfringens, Yersinia species, Shigella species, Campylobacter

species, cytomegalovirus, Entamoeba histolytica, และ Listeria

species.

โรคลำาไสูอักเสบ pseudomembranous colitis มีอาการที่

รุนแรง พบเยื่อบุลำาไสูถ้กทำาลายเกิดเป็ น pseudomembrane และ

เกิดการหลุดลอกของเยื่อบุลำาไสู จะมี offensive-smelling diarrhea,

fever, และ abdominal pain ถูามีอาการรุนแรงจะทำาใหูเกิด toxic

megacolon หรืออาจทำาใหูเสียชีวิตไดู

4. เฉลย A. cell wall มี mycolic acid

เชื้อในสกุล Mycobacterium จัดเป็ น obligate aerobe มีช้ันผนัง

เซลล์ท่ีหนา โดยมีความเขูมขูนของ lipids ที่ส้งซึ่งประกอบดูวย long

chain fatty acids ที่เรียกว่า mycolic acids ทำาใหูสามารถติดสีทน

กรด (Acid fast) เชื้อที่สำาคัญในกลุ่มนี้ ไดูแก่


1. Mycobacterium tuberculosis complex (tubercle bacilli)

เป็ นเชื้อสาเหตุของวัณโรค (Tuberculosis) ติดต่อไดูหลายทาง ไดูแก่


ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางรก โดยส่วนใหญ่จะติดต่อทาง
เดินหายใจ ผ่านทางละอองเสมหะ (droplet)

ประกอบดูวยเชื้อ M. tuberculosis, M. africanum และ M.

bovis (ใชูในการผลิต BCG)

เชื้อในกลุ่มนี้ จัดเป็ น facultative intracellular bacteria มี


ลักษณะเป็ นแท่งตรงหรือโคูงเล็กนูอย พบการเรียงตัวเป็ นเสูนสาย มี
การแตกแขนง พบอย่้เป็ นค่้หรือเดี่ยว หรือพบการเรียงตัวเป็ นแนว
ตามยาวคลูายฟ่ อนหญูา เรียกว่า serpentine cord หรือ cord

formation

พยาธิสภาพแบ่งตามตำาแหน่ งที่เกิดไดูเป็ น

1. วัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis) พบมากที่สุด

ประมาณ 85% โดยจะมีไขู ไอแบบเรื้อรัง นำ้าหนักลด อ่อนเพลีย

2. วัณโรคที่อวัยวะอื่นที่ไม่ใช่ปอด (extrapulmonary

tuberculosis) พบประมาณ 15% เป็ นวัณโรคที่เกิดจากการแพร่


กระจายของเชื้อจากปอดไปยังอวัยวะอื่น โดยจากปอดจะผ่านไปยังท่อ
นำ้าเหลือง เขูาส่้กระแสเลือด และไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น กระด้กสัน
หลัง เยื่อหูุมสมอง ไต หรือเกิดตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเรียกว่า
military tuberculosis

ปั จจัยที่เกี่ยวขูองกับการเกิดโรค

เชื้อวัณโรคไม่ผลิต toxin ทั้ง exotoxin และ endotoxin แต่

ุ สมบัติเป็ น facultative intracellular organism โดยมีโครงสรูาง


มีคณ
ที่เกี่ยวขูองกับการเกิดโรคดังนี้

1. Sulfatides (sulfolipids ใน cell envelope) ยับยั้ง

phagosome-lysosomal fusion ทำาใหูรอดชีวิตอย่้ภายในเซลล์

phagocyte

2. Cord factor (trehalose di-mycolate)

- ทำาใหูมีลก
ั ษณะ serpentine growth

- เป็ นพิษต่อแมโครเฟจ และยับยั้งการเคลื่อนที่ของ

neutrophil มายังบริเวณที่ตด
ิ เชื้อ

- รบกวน mitochondrial respiration และ oxidative

phosphorylation

3. Lipoarabinomannan (LAM)

- มีฤทธิใ์ นการยับยั้งการสังเคราะห์ฟาโกไลโซโซม
- ช่วยปู องกันเชื้อจากอนุม้ลอิสระ (free radical) ในแมโคร
เฟจ และสามารถกดการตอบสนองของระบบภ้มิคูุมกัน โดย ยับยั้ง
การสังเคราะห์ IFN- จากแมโครเฟจ

4. Mycolic acid เป็ นสารที่ทำาใหูแบคทีเรียมีคณ


ุ สมบัติทน
กรด รวมถึงสารเคมียาปฎิชีวนะ ความเป็ นกรดด่าง และทนต่อการ
ถ้กทำาลายดูวยระบบภ้มิคูุมกัน เช่น ระบบคอมพลีเมนท์ และเอนไซม์
ภายในฟาโกไซต์

5. Antigen 85 complex เป็ นกลุ่มของ mycolyl-

transferase enzyme ทำาหนูาที่ในการสังเคราะห์ส่วนประกอบของ

ผนังเซลล์ สามารถกระตูุนการตอบสนองของ TH1 ไดูดี

**Tuberculin เป็ นโปรตีนที่สกัดมาจากเชื้อวัณโรค (purified

protein derivative, PPD) ทำาใหูเกิดการตอบสนองแบบ delayed

hypersensitivity (Type IV) และ CMI

2. Mycobacteria other than tuberculosis (MOTTS) หรือ

Non-tuberculous Mycobacteria (Atypical Mycobacteria) แบ่งตาม

Runyon grouping ไดูเป็ น

2.1 M. kansasii เป็ น Photochromogen ไม่พบ pigment


(carotenoids) ในที่มืด แต่พบ pigment ในที่ท่ีมีแสง
เจริญเติบโตไดูชูา
2.2 M. scrofulaceum เป็ น Scotochromogens พบ pigment
(carotenoids) ทั้งในที่มืดและสว่าง เจริญเติบโตไดูชูา
2.3 M. avium-intracellulare เป็ น Non-chromogens ไม่พบ
pigment ทั้งในที่มืดและสว่าง เจริญเติบโตไดูชูา
3. Mycobacterium leprae เป็ นเชื้อสาเหตุของโรคเรื้อน

(leprosy หรือ Hansen’s disease)จัดเป็ น obligate intracellular

pathogen (ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ) ติดต่อ

ทางการหายใจ หรือการสัมผัสกับผู้ป่วย มีระยะฟั กตัวประมาณ 3-5


ปี ก่อใหูเกิดอาการที่ผิวหนังและเสูนประสาท มักทำาลายเสูนประสาท
ส่งผลใหูเกิดความพิการ

M. leprae เป็ นแบคทีเรียก่อโรคที่เจริญชูาที่สุด เจริญไดูท่ี

ิ ่ ำากว่าอุณหภ้มิร่างกาย และเขูาอาศัยใน Histiocyte และ


อุณหภ้มต

Schwan cells

5. เฉลย A. เผาพื้นทีบ
่ ริเวณนัน
้ ให้หมด

Anthrax Prevention & control :

1. Disposal of animal carcasses by burning or by deep


burial in lime pits
2. Decontamination of animal products (by autoclave)
3. Protective clothing & gloves for handling potentially
infected materials
4. Active immunization of domestic animals with
attenuated vaccine & person with high occupational
risk should be immunized
6. เฉลย B. Clostridium sp.

A. Chlamydia sp. >> ยูอมไม่ติดสีแกรม

B. Clostridium sp. >> Gram + bacilli

C. Bacterioides sp. >> Gram - bacilli

D. Actinomyces sp. >> Gram + bacilli

E. Pseudomonas sp >> Gram – bacilli

จากโจทย์จะตัดตัวเลือกจากการยูอมสีแกรม เหลือ Clostridium

sp. กับ Actinomyces sp. ( ก่อโรค actinomycosis ซึ่งเป็ นแผล

เรื้อรังแบบ Granulomatous ulcer ต่อมากลายเป็ นกลุ่มฝี หนองใน

ชั้นเนื้ อเยื่อที่มีทางเปิ ดออกที่ผิวหนัง ในหนองพบ sulfur granule )

ซึ่งจากลักษณะ lesion ในโจทย์จะตรงกับกลุ่มของ Clostridium ดังนี้


เชื้อ Clostridium perfringens เป็ น anaerobic bacteria ร้ป

ท่อน ไม่เคลื่อนที่และไม่ค่อยพบการสรูางสปอร์จาก direct smear

(ถูาพบการสรูางสปอร์จะเป็ นแบบ subterminal บนอาหารเพาะเลี้ยง

พิเศษ) เชื้อนี้ สามารถสรูาง capsule เมื่อยูอม direct smear โคโลนี

บน Blood agar มีลก


ั ษณะ swarming และมีเม็ดเลือดแดงแตก 2

แบบ คือแบบวงแคบชิดกับโคโลนี เป็ นวงใส (complete hemolysis)

เป็ นผลมาจาก theta toxin (θ ) ส่วนวงกวูางรอบนอกพบเม็ดเลือด

แดงแตกไม่สมบ้รณ์ เป็ นผลจาก alpha toxin (α) โดยเป็ นสารพิษ

สำาคัญที่ทำาใหูเกิด myonecrosis ออกฤทธิเ์ ป็ น phospholipase C

เชื้อ Clostridium perfringens พบอาศัยอย่้ในระบบสืบพันธ์ุของ

ผู้หญิงประมาณ 5% เมื่อเกิดการแทูง เชื้อนี้ อาจบุกรุกผนังมดล้ก


เขูาไปก่อโรคทำาใหูเนื้ อเยื่อตาย แผลมีกลิ่นเหม็นมีฟองก๊าซ ผู้ป่วยจะมี
ไขูส้ง มีการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงและมีการแตกของเม็ด
เลือดในหลอดเลือด ซึ่งมีผลทำาใหูการทำางานของไตลูมเหลว อัตรา
การตายส้ง

7. เฉลย (ไม่เข้าใจคำาถาม)

8. เฉลย C. Streptococcus pyogenes

คำาอธิบายตามขูอ 1
9. เฉลย D. heat-stable enterotoxin

A. Botulium toxin >> ผู้ป่วยมีอาการ สายตาพร่ามองไม่


ชัด ปากแหูง กลืนและพ้ดลำาบาก ทูองผ้กและปวดทูอง ต่อมากลูาม
เนื้ อแขนขาจะอ่อนแรง

B. Clostidium enterotoxin >>

C. heat-labile enterotoxin >> จากโจทย์เป็ นขูาวผัด ดังนั้น

toxin จึงน่ าจะถ้กทำาลายแลูว

D. heat-stable enterotoxin >> จากอาการตามโจทย์ เชื้อที่

มีความเป็ นไปไดู คือ B.cereus และ S.aereus

E. α toxin ของ c.perfingens type A >> โรคอาหารเป็ นพิษ

มีระยะฟั กตัวประมาณ 7-15 ชั่วโมง อาจนานถึง 30 ชั่วโมง

Staphylococcus aereus ก่อโรค food poisoning: สาร

พิษของเชื้อในอาหาร เกิดอาการภายใน 2-8 ชม. อาเจียนรุนแรง

ถ่ายเหลว ไม่มีไขู อาการคลูาย emetic enterotoxin ของ B. cereus

(G+ bacilli, spore)

heat stable enterotoxin ในอาหาร (ทน heat 100 C, 30 min &

acid in stomach)
Bacillus cereus ก่อโรค Gastroenteritis (food poisoning):
กินอาหารหรือนำ้าที่ปนเปื้ อนเชื้อหรือ

สปอร์หรือสารพิษมี 2 ลักษณะ

- Emetic form: สปอร์เชื้อทนรูอน งอกเจริญในอาหาร เชื้อ


สรูางสารพิษ heat stable enterotoxin
กินอาหารปนเปื้ อน อาการเกิดใน 1-6 ชม (~2 ชม.) หลังกินอาหาร

พวกขูาวผัด สารพิษออกฤทธิ (์ intoxication) ไดูทน


ั ที มีอาการอาเจียน

คลื่นไสู ปวดเกร็ง หายเองภายใน 8-10 ชม. อาการคลูาย food

poisoning จาก entrotoxin A ของ S. aureus

- Diarrheal form: กินอาหารพวกผัก ผลไมู เนื้ อสัตว์ และซอส


ที่ปนเปื้ อนเชื้อหรือสปอร์ เชื้อ
แบ่งตัวและสรูางสารพิษชนิ ด heat-labile enterotoxin ระยะฟั กตัว

นานกว่า 6 ชม. (~9 ชม.) มีอาการถ่ายเหลว หายเองภายใน 24

์ ลูาย heat-labile enterotoxin ของ E. coli


ชม. สารพิษออกฤทธิค

อาการคลูาย food poisoning จาก entrotoxin ของ Cl. perfringens

type A (ไม่ค่อยพบสปอร์ในอาหาร)

10. เฉลย E. CSF


CSF เก็บไวูท่ี room temperature เพราะเชื้อที่เขูาสมองมีเชื้อ

เช่น Neisseria meningitidis จะตายง่ายเมื่อโดนความเย็น

11. เฉลย A. Vibrio sp.

ภาวะอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลัน เป็ น ภาวะอุจจาระร่วงที่เกิดขึ้น


รวดเร็ว การดำาเนิ นโรคมักหายไปในเวลา 7 วันและไม่เกิน 14 วัน

แบ่งไดู 2 กลุ่ม

1. Acute watery diarrhea ไดูแก่ พวกที่ถ่ายเหลวเป็ นนำ้า

ไม่มีเลือดปน เชื้อสาเหตุมักไดูแก่ enterotoxigenic E. coli (ETEC),

enteropathogenic E. coli (EPEC), enteroaggregative E. coli

(EAEC), Vibrio cholerae

2. Acute invasive diarrhea ไดูแก่ พวกที่มีเลือดปนมา


กับอุจจาระ เนื่ องจากมีการลุกลำ้าของเชื้อเขูาไปในเยื่อบุลำาไสู มักมี
อาการปวดทูอง และมีเม็ดเลือดขาวในอุจจาระดูวย สาเหตุท่ีพบบ่อย
ไดูแก่ Shigella, Salmonella, Campyrobacter, enteroinvasive

E.coli (EIEC), enterohemorrhagic E.coli (EHEC), Clostridium

difficile, Yersinia enterocolitica

เชื้อ Vibrio cholerae เป็ นสาเหตุของโรคอหิวาตกโรค หลังจาก


ไดูรับเชื้อโดยการดื่มนำ้าหรือกินอาหารปนเปื้ อน เชื้อจะฟั กตัว
ประมาณ 1-5 วัน ขึ้นอย่้กับจำานวนเชื้อที่ไดูรับ ผู้ป่วยจะมีอาการ
คลื่นไสู อาเจียน อุจจาระร่วงเป็ นนำ้าซาวขูาว อาจทำาใหูเกิดอาการ
ช็อคและตายไดู

V. cholerae เป็ นแบคทีเรียแกรมลบร้ปร่างเป็ นท่อนโคูงสั้นๆ

เคลื่อนที่ไดูรวดเร็ว (darting movement) ให้ผล Oxidase เป็ นบวก


เชื้อนี้ มีชีวิตอิสระอย่้ในสิ่งแวดลูอมที่มีน้ ำาโซเดียมอิออน กระตูุนการ
เจริญเติบโตของเชื้อ จึงพบเชื้อตามเขตนำ้ากร่อย บริเวณปากแม่น้ ำาที่
ติดทะเล และพบไดูในนำ้าจืด และอาหารทะเล จำาพวก กูุง หอย ป้
เป็ นตูน

่ เติม: เชื้อ Vibrio parahaemolyticus เป็ นแบคทีเรียแกรมลบ


เพิม
ร้ปแท่ง ก่อโรคอาหารเป็ นพิษหรือ กระเพาะและลำาไสูอักเสบ เชื้อ
สามารถเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเกลือ NaCI 0.5 - 8% การ
เกิดโรคเกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้ อนเขูาไปโดยเฉพาะ
อาหารทะเลพวก กูงุ ป้ ปลา หอย จำานวนเชื้อตูองมีมากพอที่ต้ังแต่
6 9
10 -10 ตัวต่อกรัม จึงสามารถทำาใหูเกิดอาหารเป็ นพิษไดู อาการมัก

ปรากฏหลังจากกินเชื้อเขูาไป 10 ถึง 12 ชัว


่ โมง บางรายแสดง

อาการภายใน 4 ถึง 96 ชั่วโมง ขึ้นอย่้กับความเป็ นกรดหรือด่าง


ภายในระบบทางเดินอาหาร อาการที่พบจะมีอาการปวดทูอง อาจ
ปวดเกร็ง ทูองเดิน อุจจาระเป็ นนำ้ามีกลิ่นเหม็นเหมือนกูุงเน่ า บางราย
คลูายเป็ นบิด อุจจาระมีม้กเลือด มีไขูต่ ำา ปวดศีรษะ คลื่นไสู อาเจียน
อาการที่เป็ นอาจหายเองภายใน 2 ถึง 5 วัน อัตราตายตำ่า โรคนี้ มัก
พบในฤด้รูอน ไม่ค่อยพบในฤด้หนาว
12. เฉลย B. Salmonella enteriditis

เชื้อในสกุล Salmonella สามารถทำาใหูเกิดโรค Salmonellosis


ที่เกิดจากการติดเชื้อทางการกินอาหาร สาเหตุหนึ่ งเกิดจากการปน
เปื้ อนของ Salmonella enteriditis ในไข่

เพิม
่ เติม

มาตรการควบคุมเชื้อ Salmonella ในสัตว์เลี้ยงเพื่อการ


บริโภคของสหภาพยุโรป

ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 2160/2003 of the

European Parliament and of the Council of 17 November

2003 on the control of Salmonella and other specified food-

borne zoonotic ซึ่งไดูมีผลปรับใชูแลูวตั้งแต่วน


ั ที่ 12 ธันวาคม 2546

(ค.ศ. 2003) เป็ นตูนมา มีเนื้ อหาครอบคลุมเกี่ยวกับบทบาท และ


หนูาที่ของประเทศที่สามที่ประสงค์จะส่งออกสัตว์ปีกที่มีชีวิต ไข่ฟัก
และสินคูาสัตว์ปีกไปจำาหน่ ายยังสหภาพยุโรป

กฎระเบียบ Regulation (EC) No 2160/2003 of the

European Parliament and of the Council of 17 November

2003 on the control of Salmonella and other specified food-


borne zoonotic มีวัตถุประสงค์ท่ีจะปู องกันและควบคุมการติดเชื้อ

Salmonella ในฝ้งสัตว์กลุ่มที่มีความเสี่ยง ในระดับการเลี้ยงตั้งแต่ข้ัน

พื้นฐาน (primary production) เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากสัตว์ไปส่้

มนุษย์ (zoonoses) โดยกำาหนดใหูทุกประเทศสมาชิก EU และ

ประเทศที่สามที่ประสงค์จะส่งออกไก่มีชีวิต (live poultry) และไข่ฟัก

(hatching eggs) ตูองจัดทำาแผนควบคุมระดับชาติ (national control

programmes)

ไดูมีกฏระเบียบ Commission Regulation (EC) No

1003/2005 ของ 30 June 2005 implementing Regulation (EC)

No 2160/2003 as regards a Community target เพื่อลดการ

ปรากฏของ salmonella serotypes ใน การเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธ์เุ พื่อ

การผสม และมีกฏระเบียบ amending Regulation (EC) No

2160/2003 เพื่อเป็ นการควบคุมเชื้อ Salmonella สายพันธ์ต


ุ ่างๆ โดย

อย่างนูอยตูองควบคุมถึงเชื้อ Salmonella จำานวน 5 รายการ อัน

ไดูแก่ Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella

infantis, Salmonella typhimurium และ Salmonella vircho


เฉลย Part Microbiology 2006

13. เฉลย A. Norcardia sp.


A. Norcardia sp. ให้ผล modified acid fast เป็ นบวก
C. Acitinomyces sp. ให้ผล modified acid fast เป็ นลบ
D. Streptomyces sp. ให้ผล modified acid fast เป็ นลบ
Norcardia sp. ส่วนใหญ่มักพบก่อโรคเฉพำะผู้ป่วยทีม
่ ีควำม
บกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และผู้ป่วยทีไ่ ด้รับยำกดภูมิคุ้นกัน แต่กอ
็ ำจพบกำรก่อโรคในคนทีม
่ ี
ระบบภูมิคุ้มกันปกติได้บ้ำง Norcardia sp. ก่อโรคแบ่งได้ 2
แบบ
1. Pulmonary nocardiosis: เกิดใน Immunocompromised
host อำกำรเรือ
้ รัง มีไข้ ไอ เจ็บหน้ำอก นำำ
้ หนักลด, necrotzing
pneumonia, lung abscess, granuloma, Cavitation
2. Cutaneous nocardiosis: เกิดในคนปกติได้
- Mycetoma: บวม, รูเปิ ดมีหนองไหล, sulfur granule
- N. brasiliensis (Modified acid-fast)
- Anaerobic actinomycetes: Streptomyces &
Actinomyces (Non acid-fast)
- Lymphocutaneous infection: มีก้อนและแผลทีผ
่ ิวหนัง
เกิดฝี หนองของต่อมทำงเดินนำำ
้ เหลือง
- Superficial cutaneous infection: ติดเชือ
้ ทีผ
่ ิวหนัง
เกิดตุ่มหนอง ฝี หรือผิวหนังอักเสบ
nd
- 2 cutaneous infection: ติดเชือ
้ ทีป
่ อด เชือ
้ เข้ำ
กระแสเลือด ติดเชือ
้ ทีผ
่ ิวหนังร่วมกับอำกำรตำมระบบ
14. เฉลย B. Clostridium difficile
อธิบำยเหมือนข้อ 3

15. เฉลย D. hyaluronic acid


Staphylococcus aureus เป็ นแบคทีเรีย gram positive cocci
in clusters , Coagulase-positive Catalase-positive

Virulence factors

1. Antigens

- Capsule

- Adhesins

2. Enzymes

- Coagulase

- Catalase
- Lipase >> มีฤทธิส
์ ลายสารไขมัน จึงมีบทบาทสำาคัญใน
การติดเชื้อในชั้นผิวหนังและใตูผิวหนัง

- Hyaluronidase >>>> ์ ลายกรด Hyaluronic


ออกกฤทธิส
่ บเป็นส่วนประกอบของ connective tissue
ทีพ ทำาให้เชื้อ
สามารถแพร่กระจาย ก่อให้เกิดการติดเชื้อลุกลามในชัน

เนื้ อเยื่อได้

- Staphylokinase >> ออกฤทธิเ์ ปลี่ยน plasminogen เป็ น


plasmin ทำาใหูเกิดการสลายกูอนลิ่มของเสูนใย fibrin ในบริเวณที่
ติดเชื้อ จึงมีส่วนช่วยในการกระจายลุกลามของเชื้อในชั้นเนื้ อเยื่อ

- β -lactamase >> ดือ


้ ยำต้ำนเชือ
้ แบคทีเรียกลุ่ม -
lactams
3. Toxin :
- Cytotoxin
- Exfoliative toxin
- Toxic shock syndrome toxin-1
- Enterotoxin
ซึง
่ ก่อโรคทำงผิวหนัง ดังนี ้
ในเด็กเล็ก
- Impetigo: ผืน
่ เป็ นจุดแดง ตุ่มหนอง แตกออกเป็ นสะเก็ด
ในทำรกและเด็กเล็ก
- Folliculitis: อักเสบเป็ นหนองภำยในรูขุมขน เป็ นตุ่มหนอง
บวมแดงขนำดเล็ก
- Furuncle: ฝี หนองขนำดใหญ่ในรูขุมขน มีกำรปวด เนือ

เน่ำตำย
- Carbuncle: ฝี นองขนำดใหญ่เกิดจำกกำรรวมตัวของ
furuncle ลุกลำมลึก เข้ำกระแสเลือดได้
- Wound infection: อุบัติเหตุ ผ่ำตัด แผลบวม แดง เจ็บ มี
หนองปน
- Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS):
Exfoliative toxin ผิวหนังบวมแดงเฉียบพลัน กระจำยทัว

ตัว ตุ่มนำำ
้ ใหญ่ ไม่พบเชือ
้ และ WBC ผิวหนังหลุดลอก
- Bullous Impetigo: ตุ่มนำำ
้ ขนำดใหญ่คล้ำย SSSS เกิด
เฉพำะที ่ สำรนำำ
้ ในตุ่มพบเชือ

16. เฉลย D. Streptococcus pneumoniae


A. Klebseilla pneumoniae >>>> Gram - bacilli
B. Staphylococcus aureus >>>> Gram + cocci in
cluster
C. Neisseria meningitidis >>>> Gram - diplococci
D. Streptococcus pneumoniae >>>> Gram +
diplococci
E. Pseudomonas aeruginosa >>>> Gram - bacilli
Streptococcus pneumonia เป็ นเชือ
้ แบคทีเรียแกรมบวกรูป
กลมอย่ก
ู ันเป็ นคู่ (Gram positive diplococcic) ทำำให้มองเห็นรูป
ร่ำงเป็ น lancet-shaped เจริญได้บน blood agar ทำำให้เกิดกำร
แตกของเม็ดเลือดแดงแบบไม่สมบูรณ์ (α-hemolysis) เชือ
้ นีส
้ ร้ำง
แคปซูลได้จึงเห็นลักษณะโคโลนีเป็ นเมือก (mucoid colony) เชือ
้ นี ้
ไวต่อ optochin (แต่ Viridans streptococci resistant) และ
สำมำรถทำำให้ bile-soluble
โดยปกติเชือ
้ นีเ้ ป็ น normal flora ในคนปกติรอ
้ ยละ 5-70 และเมือ

บุคคลนัน
้ มีภูมิคุ้มกันตำ่ำ(immunocompromised host) หรือเป็ น
โรคติดเชือ
้ ไวรัสทำงระบบทำงเดินหำยใจอยู่ เชือ
้ นีส
้ ำมำรถทำำให้
เกิดกำรติดเชือ
้ ทีป
่ อดแบบ lobar pneumonia โดยตรวจพบ rusty
sputum (เสมหะมีสีคล้ำยสนิม) ส่วนมำกมักพบกำรติดเชือ
้ ใน
ผู้ใหญ่ (อำจเกีย
่ วกับคนทีช
่ อบดืม
่ เหล้ำ) โดยพบว่ำเชือ
้ แบคทีเรีย
ชนิดนีเ้ ป็ นสำเหตุของ bacterial pneumonia ถึงร้อยละ 80-90

17. เฉลย B. Gall bladder


Salmonella typhi เป็ นแบคทีเรียรูปแท่ง ติดสีแกรมลบ
ไม่สร้ำงสปอร์ เจริญได้ดีทัง้ ในสภำพทีม
่ ีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจน ไม่สร้ำงแคปซูล เคลือ
่ นทีด
่ ้วยแฟลกเจลลำทีย
่ ำวและมี
อยู่รอบเซลล์เชือ
้ Salmonella typhi สร้ำงก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จำำนวนเล็กน้อยในอำหำรเลีย
้ งเชือ
้ Triple Sugar Iron Agar (TSI)
แต่เชือ
้ S. Paratyphi A ไม่สร้ำงก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอำหำร
เลีย
้ งเชือ
้ TSI
ผู้ป่วยได้รับเชือ
้ โดยกินอำหำรหรือเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ ีเชือ
้ ปนอยู่
5
จำำนวนเชือ
้ ทีก
่ ่อโรคได้ประมำณ 10 ตัว เชือ
้ จะผ่ำนกระเพำะ
อำหำรและลำำไส้จำกนัน
้ จึงเข้ำสู่กระแสโลหิตไปยังอวัยวะต่ำงๆ จะ
พบเชือ
้ ได้ในปอด ตับ ม้ำม ถุงนำำ
้ ดี ไขกระดูก ขณะเชือ
้ เข้ำสู่
กระแสโลหิตจะสร้ำง endotoxin ก่อให้เกิดอำกำรไข้ไทฟอยด์ ซึง่
เริม
่ ต้นด้วยอำกำรอ่อนเพลีย เบือ
่ อำหำร ปวดศีรษะ มีไข้ มักมี
อำกำรท้องผูกหรือไม่ก็ถ่ำยเหลวเสมอ อำจมีอำกำรคลืน
่ ไส้
อำเจียน ปวดแน่นท้อง ท้องอืดและกดเจ็บเล็กน้อย ต่อมำไข้จะสูง
ขึน
้ ทุกวัน และจับไข้ตลอดเวลำ อำกำรไข้มก
ั จะเรือ
้ รังเป็ นสัปดำห์
ถึงเดือน บำงรำยอำจเพ้อ หรือปวดท้องรุนแรง คนไข้จะซึมและ
เบือ
่ อำหำรมำก เชือ
้ ทีอ
่ ยู่ในกระแสเลือดเมือ
่ ผ่ำนไตจะถูกขับออก
ทำงปั สสำวะ เนือ
่ งจำกนำำ
้ ดีเป็ นปั จจัยทีช
่ ่วยในกำรเจริญของเชือ

จึงพบเชือ
้ อยู่ทีถ
่ ุงนำำ
้ ดี เชือ
้ เพิม
่ จำำนวนและไหลออกมำกับนำำ
้ ดีลงสู่
ลำำไส้เล็ก และขับถ่ำยเชือ
้ ออกทำงอุจจำระ
อำกำรสำำคัญแทรกซ้อน
ลำำไส้อักเสบ เป็ นแผลมีเลือดออกในลำำไส้ ลำำไส้ทะลุ
อักเสบในช่องท้อง ปอดบวม โลหิตเป็ นพิษ กล้ำมเนือ
้ หัวใจอักเสบ
เยือ
่ หุ้มสมองอักเสบ
18. เฉลย C. scabiasis
พวกหิด (Scabiasis) เกิดจำกเชือ
้ Sarcoptes มีอำกำรเป็ น
เม็ดผืน
่ คันอำจเป็ นหนองทีร
่ อยเกำพอง ตำมซอกง่ำมนิว้ มือ ข้อ
มือ ข้อศอก รักแร้ และจะคันมำกตอนกลำงคืน ผู้ชำยมักเป็ น
ตำมอวัยวะเพศ เช่น ลูกอัณฑะ ผู้หญิงจะเป็ นตำมฐำนนมและ
สะดือ จึงต้องรักษำควำมสะอำดร่ำงกำย และเสือ
้ ผ้ำให้สะอำด
Scabies is a human skin infestation caused by the
penetration of the obligate human parasitic mite Sarcoptes
scabiei var. hominis into the epidermis. After the initial
exposure to the scabies mite, the pruritus and rash may take
up to 6 to 8 weeks to develop. Subsequent exposure to the
mite results in the itching and the rash developing within a
couple days, probably due to prior sensitization to the
scabies mite. The itching is severe and usually worst at
night. The lesions appear as red, scaly, sometimes crusted
(excoriated) papules and nodules that favor the interdigital
webs sides of the fingers, volar aspects of the wrists and
lateral palms , elbows, axillae, scrotum, penis labia, and the
areolae in women. A diffuse erythematous eruption on the
trunk may be present and represents a hypersensitivity
reaction to mite antigen. The pathognomonic lesion is a
burrow, which is a thin, thread-like, linear structure that is 1
to 10 mm in length, and is a tunnel caused by the
movement of the mite in the stratum corneum. The burrow is
best seen in the interdigital webs, wrists, or elbows.
However, it can be difficult to find in early cases of the
condition, or after the patient has extensively excoriated the
lesions. Identification of a burrow can be facilitated by
rubbing a black felt-tip marker across an affected area. After
the excess ink is wiped away with an alcohol pad, the
burrow appears darker than the surrounding skin due to ink
accumulation in the burrow.
Lice เป็ นแมลงปำรำสิตเล็กๆทีอ
่ ำศัยอยู่บนตัวคนหรือสัตว์เลือด
อุ่นต่ำงๆ กำรมีแมลงเล็กๆนัน
้ อยู่บนร่ำงกำยทำงกำรแพทย์เรียก
ว่ำ Pediculosis มีกำรแบ่งแมลงพวกนีอ
้ อกเป็ นสำมชนิดคือ
• Pediculus Humanus Capitis (Head Louse) หรือ เหา
• Pediculus Humanus Corporis (Body Louse)
• Pthirus Pubis (Pubic Louse) นั่นคือ โลน
larva migrans : A larval worm, typically a nematode, that

wanders in the host tissues

but does not develop to the adult stage.


Cutaneous larva migrans may cause mild respiratory
symptoms and be associated with transient pulmonary
infiltrates and a peripheral eosinophilia (Löffler's syndrome).
Visceral larva migrans, or toxocariasis, may lead to
granulomatous involvement of the liver, lungs, heart, muscle,
brain, and eyes. Marked eosinophilia, hyperglobulinemia,
pneumonitis with wheezing, recurrent bronchitis, fever, and
tender hepatomegaly frequently occur. Skin lesions may
present as patchy urticaria or erythematous papular eruptions.

19. เฉลย C. Exophiala werneckii


septate hyphae
เพิม
่ เติม: Exophiala werneckii เป็ นเชือ
้ รำสำเหตุของโรค
Tinea nigra ซึง่ เป็ นโรคติดเชือ
้ รำทีผ
่ ิวหนังชัน
้ stratum corneum
รอยโรคเป็ นแผ่นดวงสีนำำ
้ ตำล ไม่มีกำรอักเสบ มับพบตำมฝ่ ำมือ
ฝ่ ำเท้ำ และตำมลำำตัว จำกกำรตรวจ KOH preparation ของ
ผิวหนังทีเ่ ป็ นรอยโรค จะพบลักษณะเชือ
้ เป็ นสำยรำมีผนังกัน

(septate hyphae) มีสีนำำ
้ ตำล อำจพบเซลล์ยีสต์อยู่ร่วมด้วย
Candida albicans จัดเป็ น yeastlike fungi สำมำรถติด
เชือ
้ ในผิวหนังชัน
้ cutaneous บริเวณตำมตำำแหน่งรอยพับ เช่น
รักแร้ ขำหนีบ พบตุ่มเล็กสีแดงรวมกับเป็ นผืน
่ แดง รอบๆจะเกิด
ตุ่มใหม่กระจำยแบบ satellite คันและแสบ จำกกำรตรวจ KOH
preparation ของผิวหนังทีเ่ ป็ นรอยโรค จะพบ budding yeast cells
และ pseudohyphae ปนอย่ก
ู ับ epithelial cells
20. เฉลย B. lipid solubility ดี
21. เฉลย D. Coxsackie B virus
พบ lymphocyte
Coxsackie B virus จัดอยู่ในสกุล Enterovirus, Family
Picornaviridae เป็ น RNA ไวรัสสำยเดีย
่ ว สำยบวก มักชอบติด
เชือ
้ ในเนือ
้ เยือ
่ ไขมันและระบบประสำท ก่อโรคไข้ทีแ
่ ยกจำกสำเหตุ
อืน
่ ได้ยำก, โรคระบบทำงเดินหำยใจส่วนบนและปอดบวม ไข้ออก
ผืน
่ สมองอักเสบ (Aseptic meningitis) กล้ำมเนือ
้ หัวใจ
(Myocarditis) และเยือ
่ หุ้มหัวใจอักเสบ กล้ำมเนือ
้ ในกำรหำยใจ
อักเสบ (pleurodynia และ Bornholm’s disease)
22. เฉลย B. E.coli
เชือ
้ ทีจ
่ ัดเป็ น faecal coliform ซึง่ ใช้เป็ นดัชนีใ้ นกำรบ่งชีว้ ่ำมี
fecal contamination
แบ่งได้เป็ น เชือ
้ ทีม
่ ีแหล่งกำำเนิดมำจำกอุจจำระ ได้แก่สกุล
Escherichia และเชือ
้ ทีไ่ ม่ได้มีแหล่งกำำเนิดมำจำกอุจจำระ ได้แก่
สกุล Enterobacter, Klebsiella, และ Citrobacter
้ faecal coliform (อยู่ในกลุ่ม lactose fermenter) จัด
เชือ
เป็ น facultatively-anaerobic, rod-shaped, gram-negative, non-
sporulating bacteria ซึง่ พวกมันสำมำรถเจริญเติบโตได้ในสภำพที ่
มี bile salts และให้ผล oxidase negative, และสำมำรถผลิตกรด
และแก๊สจำก lactose ภำยใน 48 ชม. ที ่ 44 ± 0.5ºC.
23. เฉลย D. Lactobacillus species
เชือ
้ Lactobacillus จัดเป็ น non-spore forming gram
positive bacilli (ส่วนใหญ่เป็ น aerobic bacteria) จัดเป็ นเชือ

ประจำำถิน
่ ในลำำไส้และช่องคลอดของผู้หญิง โดยเป็ นเชือ
้ ทีส
่ ำมำรถ
หมักนำำ
้ ตำลและได้กรดแลกติค เจริญได้ดีที ่ pH 5.5-5.8 หรือตำ่ำ
กว่ำ โดยเชือ
้ นีส
้ ำมำรถลดอัตรำกำรติดเชือ
้ ทีเ่ กิดจำกแบคทีเรียก่อ
โรคได้ โดยเฉพำะแบคทีเรียในลำำไส้ เช่น E. coli ดังนัน
้ ถ้ำเชือ
้ นีม
้ ี
จำำนวนลดลงจะทำำให้มีโอกำสติดเชือ
้ กลุ่ม enteric bacteria ได้ง่ำย
ขึน

24. เฉลย A. Escherichia coli
A. E. coli >>>> Gram - bacilli
B. Neisseria gonorrhea >>>> Gram - diplococci
C. Chlarmydia trachomatis >>>> ย้อมสีแกรมไม่ติด
D. Pseudomonas aeruginosa >>>> Gram – bacilli กำร
ติดเชือ
้ ชนิดนีม
้ ักไม่พบในคนทีม
่ ีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงทัว
่ ไป แต่
มักก่อเกิดโรคติดเชือ
้ ฉวยโอกำสในผู้ทีม
่ ีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เป็ นสำเหตุสำำคัญของกำรติดเชือ
้ ในโรงพยำบำล ก่อโรคกำรติด
เชือ
้ ในชัน
้ ผิวหนัง/ทำงเดินหำยใจส่วนล่ำงและในกระแสเลือด
เชือ
้ E. coli สำมำรถทำำให้เกิดกำรติดเชือ
้ ในระบบช่องคลอด
และทำงเดินปั สสำวะ ซึง่ มักเกิดในผู้หญิงและไม่แสดงอำกำร แต่ก็
สำมำรถทำำ ให้เกิดกำรติดเชื้อทีม
่ ีอำกำรรุนแรงได้ เช่น กระเพำะ
ปั สสำวะอักเสบ (cystitis), กรวยไตอักเสบ และไตอักเสบ กำรติด
เชื้อ แบบนี ม
้ ั ก เกิ ด จำก ascending infection กล่ ำ วคื อ เชื้อ E. coli
ที อ
่ ยู่ บ ริ เ วณก้ นซึ่งอยู่ ใ กล้ กั บปำกช่ องคลอดและทำงเดิ น ปั สสำวะ
อำจมีกำรเคลื่อนไปสู่อวัยวะทีอ
่ ยู่เหนือขึ้นไปได้ เช่น จำกกำรอัน

ปั สสำวะ
25. เฉลย D. Chlamydia trachomatis
เชือ
้ ทีเ่ ป็ นสำเหตุ ทีท
่ ำำให้เกิด cervicitis (มีไข้, inflamed
cervix ทีม
่ ี mucopurulent discharge)
่ ำมำรถพบได้บ่อยคือ Neisseria gonorrhoeae (Gram-negative
ทีส
diplococci), Chlamydia trachomatis (non-staining obligate
intracellular parasite) และ Herpes simplex virus
เพิ ม
่ เติ ม : โรค Bacterial vaginosis (BV) เชื้อ ที เ่ ป็ นสำเหตุ ข อง
โรคนีไ้ ด้แก่ Gardnerella vaginalis (เป็ นทัง้ weakly gram positive
และ negative บำงครัง้ จะเรียกว่ำ thin gram variable bacilli และ
coccobacilli โดยส่ ว นใหญ่ จ ะจั ด ให้ เ ข้ ำ ไปอยู่ ใ น gram positive
bacilli) ร่ ว มกั บ เชื้ อ แบคที เ รี ย anaerobes อื่ น ๆ แต่ เ ดิ ม มี ชื่ อ
เรี ย กหลำยชื่อ เช่ น Nonspecific vaginitis, Gardnerella vaginitis,
Amine vaginitis แต่ปัจจุบันไม่คอ
่ ยใช้แล้ว
โรค BV เป็ นโรคทีม
่ ีอำกำรช่องคลอดมีตกขำวผิดปกติ มักไม่มี
อำกำรคั น ในผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี อ ่ ำำ คั ญ ได้ แ ก่ ตกขำวสี เทำ มี
้ ำกำรที ส
กลิน
่ เหม็นมำกคล้ำยกลิน
่ คำวปลำ ซึง่ เป็ นกลิน
่ ของ amine ชนิด
cadaverine และ putrescine ร่วมด้วยและลั กษณะของช่องคลอด
จะไม่มีอำกำรแสดงของกำรอักเสบ
สำำ หรั บ โรค BV นี ใ้ ช้ ก ำรวิ นิ จ ฉั ย ทำงคลิ นิ ก เป็ นหลั ก และไม่
จำำ เป็ นต้ อ งทำำ กำรเพำะเชื้ อ Gardnerella vaginalis เพรำะไม่ มี
ประโยชน์ แ ละไม่ แ นะนำำ ให้ ใ ช้ ใ นกำรวิ นิ จ ฉั ย โรค โดยจะให้ ก ำร
วินิจฉัยว่ำผู้ป่วย เป็ นโรค BV จำกกำรตรวจพบ 3 ใน 4 ข้อต่อไป
นี ้
1. ตกขาวภายในช่องคลอดมีลักษณะเป็ นเนื้ อละเอียด สี
เทา ไม่เป็ นตะกอน เคลือบเป็ นชั้นบางๆ ติดกับผนังช่อง
คลอด
2. pH ของตกขาวภายในช่องคลอดมักจะส้งกว่า 4.5
โดยทั่วไปแลูวจะพบว่าอย่้ระหว่าง 4.7 - 5.7 โดยตอน
ตรวจจะตูองหลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนของม้กจากปากมดล้ก
และเลือดประจำาเดือน เพราะทั้งสองสภาวะนี้ เป็ นด่าง จะ
ทำาใหูผลการตรวจ pH ไดูค่าที่ไม่ถ้กตูอง
3. ตกขาวมีกลิ่นคาวปลา ซึ่งจะปรากฎกลิ่นระเหยออก
มา เมื่อหยด 10% Potassium hydroxide ลงไปบนตกขาว
ที่ไดูจากช่องคลอด เรียกการทดสอบนี้ ว่า whiff test
สำาหรับการทำา whiff test นี้ มีความแม่นยำาส้งมากถึงรูอย
ละ 86 - 90 แมูว่าผู้ตรวจจะมีความชำานาญนูอยก็ตาม
4. จะตกขาวพบ clue cells จากการตรวจตกขาวที่ไดู
จากช่องคลอดโดยวิธี wet smear (ไม่พบ PMN) สำาหรับ
clue cells นั้นเป็ น epithelial cells ซึ่งมีเชื้อ Gardnerella
vaginalis ซึ่งเป็ น gram variable coccobacilli เกาะติด
อย่้เป็ นจำานวนมากจนไม่เห็นขอบเซลล์และจำานวน clue
cells จะตูอง พบมากกว่ารูอยละ 20 ของจำานวน epithelial
cells ทั้งหมด สำาหรับ clue cells จะเห็น ไดูชัดเจนขึ้นถูา
ตรวจโดยวิธี gram stain

ลักษณะ clue

cells

การรักษา

หลักการในการรักษาโรค BV นั้นจะตูองหยุดยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย anaerobes แต่ไม่หยุดยั้งการเจริญ

เติบโตของ lactobacilli ดังนั้นขูอแนะนำาในการรักษาโรค BV ใหูใชูยา


อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้

1. Metronidazole เป็ นยาที่ใหูผลดีท่ีสุดในการรักษา


โดยใชูขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทาน วันละ 2 ครั้ง เป็ น
เวลา 7 วัน ในปั จจุบันยา Metronidazole ที่ผลิตโดย
องค์การเภสัชกรรม มีขนาดเดียวคือ 200 มิลลิกรัม ดังนั้น
การใชูในขนาด 200 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง ก็เป็ นการ เพียงพอและไดูผลดีเช่นกัน
2. Metronidazole gel 0.75% ขนาด 5 กรัม ใส่ในช่อง
คลอดวันละ 1 - 2 ครั้ง เป็ นเวลา 5 วัน
3. Metronidazole ขนาด 2 กรัม รับประทานครั้งเดียว
สำาหรับ Metronidazole นั้นเป็ นยาปฏิชีวนะที่ดีในการ

รักษาโรค BV เพราะกลไกการออกฤทธิข
์ องยา จะไปทำาลายเชื้อ

แบคทีเรียชนิ ด anaerobes แต่จะไม่ทำาลายเชื้อ lactobacilli ส่วนขูอ

พึงระวังของการใชู Metronidazole ก็คือ ในระหว่างการใชูยาจนถึง

ภายหลังการใชูยาหมดแลูว 24 ชั่วโมง จะตูองหลีกเลี่ยงการดื่ม


แอลกอฮอล์ ในส่วนของประสิทธิภาพของการใชูยาตามขูอแนะนำาขูาง
ตูน จะไดูผลอย่้ระหว่างรูอยละ

75 – 84 ในส่วนของยาตัวอื่นที่สามารถนำามาใชูไดูก็ไดูแก่ ยา

Clindamycin โดยมีขูอแนะนำาดังนี้

1. Clindamycin cream 2% ขนาด 5 กรัม ใส่ในช่อง


คลอด เป็ นเวลา 7 วัน
2. Clindamycin ขนาด 300 มิลลิกรัม รับประทานวันละ
2 ครั้ง เป็ นเวลา 7 วัน ใชูในรายที่ ผู้ป่วยมีอาการขูางเคียง
ของยา Metronidazole อย่างมาก เช่น คลื่นไสู อาเจียน
หรือในรายที่ มีขูอหูามในการใชูยา Metronidazole เช่น
ประวัติแพูยา Metronidazole
3. Clindamycin ovules ขนาด 100 มิลลิกรัม ใส่ในช่อง
คลอด เป็ นเวลา 3 วัน
ในประเด็นของการใชูยา ถูาตูองการหลีกเลี่ยงผลขูาง
เคียงของระบบทางเดินอาหาร ที่เกิดจากการ ใชูยา ชนิ ดรับประทาน
ก็ใหูมาใชูยาใส่ในช่องคลอดแทน ซึ่งยาจะมีผลเฉพาะที่เท่านั้น ในส่วน
ขูอเสียของ clindamycin ก็คือ ยานี้ จะมีผลทำาลายเชื้อแบคทีเรีย

lactobacilli ไปพรูอมๆ กับการทำาลายเชื้อแบคทีเรีย anaerobes ดัง

นั้นการพิจารณาการใชูยาในการรักษาโรค BV ใหูพิจารณาใชู

Metronidazole เป็ นลำาดับแรก

จำกหลำยๆ กำรศึกษำพบว่ำ โรค BV มีควำมสัมพันธ์กับ


ภำวะแทรกซ้อนทำงสูติ-นรีเวชกรรม อันได้แก่ Pelvic
inflammatory disease (PID), postabortal PID, post operative
cuff infections after hysterectomy และ abnormal cervical
cytology ส่วนในกรณีหญิงตัง้ ครรภ์จะเกิดโอกำสเสีย
่ งต่อภำวะ
premature rupture of membranes, preterm labor and delivery,
chorioamnionitis และ postcesarean endometritis แต่อย่ำงไร
ก็ตำม ก็ยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรตรวจคัดกรองแล้วให้กำร
รักษำโรค BV ทีไ่ ม่มอ
ี ำกำรแสดงทำงคลินิกจะลดโอกำสเสีย
่ งใน
กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น
สำำหรับในกรณีทีท
่ ำำกำรเพำะเชือ
้ แล้วพบ
Gardnerella vaginalis แต่ไม่มีอำกำรทำงคลินิก ก็ไม่มีควำม
จำำเป็ นต้องให้กำรรักษำและไม่ต้องให้กำรรักษำคู่ร่วมเพศทีเ่ ป็ นโรค
นีด
้ ้วย เพรำะกำรให้ กำรรักษำคู่รว
่ มเพศจะไม่มีผลในกำรลด
อัตรำเสีย
่ งในกำรเกิดโรคนีซ
้ ำำ
้ ขึน
้ มำอีก และแม้ว่ำ Gardnerella
vaginalis จะเป็ น low grade pathogen แต่ถ้ำผู้ป่วยทีม
่ ีอำกำรทำง
คลินิกแล้วอำกำรจะไม่หำยได้เอง เว้นเสียแต่ว่ำจะได้รับกำรรักษำ
แล้วเท่ำนัน

26. เฉลย E. กำรติดโรคทำงเพศสัมพันธ์บ่อย

27. เฉลย D. สุขอนำมัยไม่ดี ไม่ดูแลสุขภำพ

28. เฉลย B. Chlamydia trachomatis


เชื้อ Chalmydia trachomatis จัดอยู่ในแบคทีเ รีย แกรมลบ รูป
ร่ ำ งกลม ไม่ เ คลื่ อ นที ่ จั ด เป็ น oblingate intracellular bacteria
เพิม
่ จำำนวนในไซโทพลำสซึมของโฮสต์เซลล์ เมือ
่ มีกำรติดเชือ
้ นีจ
้ ะ
พบ cytoplasmic inclusion ในเซลล์ทีม
่ ีกำรติดเชือ
้ เป็ นก้อนอัดแน่น
และมีไกลโคเจน ซึง่ ย้อมติดสี iodine
เชือ
้ Chalmydia trachomatis เป็ นสำเหตุของโรคทีส
่ ำำคัญหลำย
โรคได้แก่ trachoma (ริดสีดวงตำ), inclusion conjunctivitis (เยือ
่ บุ
ตำอักเสบ), neonatal pneumonia, urethritis, epididymitis,
prostatitis, endometritis, cervicitis, salpingitis และ
lymphogranuloma venereum
โรค lymphogranuloma venereum หรือ lymphogranuloma
inguinale เป็ นกำมโรคชนิดหนึง่ ลักษณะเด่นก็คือ ต่อมนำำ
้ เหลือง
โตและเป็ นหนอง (ลักษณะเด่น) ระยะฟั กตัวของโรคคือ 1-4
สัปดำห์หลังได้รับเชือ
้ เริม
่ แรกจะมีตุ่มแบบ herpetiform vesicle ที ่
ผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ุ ต่อมำตุ่มนีจ
้ ะแตกเป็ นแผล และ
หำยไปในระยะเวลำ 2-3 วัน อีก 1 สัปดำห์ถึง 2 เดือนต่อมำ
ต่อมนำำ
้ เหลืองจะอักเสบเป็ นฝี ในผู้ชำยจะพบบริเวณขำหนีบ
(inguinal lymphnodes) ทีเ่ รียกว่ำ ฝี มะม่วง (venereal bubo) โดย
จะมีกำรอุดตันของท่อนำำ
้ เหลือง ทำำให้มีกำรบวมของอวัยวะ
สืบพันธ์ุ ในผู้หญิงมักจะเป็ นที ่ perirectal lymphnodes และอำจมี
กำรอุดตันของช่องทวำรหนัก กำรตีบตันของช่องคลอด ในระยะ
ทีต
่ ่อมนำำ
้ เหลืองโต และเป็ นหนองจะมีอำกำรทำง systemic ร่วม
ด้วย ได้แก่ ป็ นไข้ ปวดศีรษะ มีผืน
่ ทีผ
่ ิวหนัง คลืน
่ ไส้อำเจียน
ปวดข้อ
เพิม
่ เติม เชือ
้ Treponema pallidum สำมำรถติดเชือ
้ เข้ำทำงเยือ

บุ รอยถลอกหรือรอยฉีกขำดทีผ
่ ิวหนัง จะมีแผลเกิดขึน
้ ทีบ
่ ริเวณ
เชือ
้ เข้ำไป โดยทำำให้เกิดกำรอักเสบของต่อมนำำ
้ เหลืองบริเวณขำ
หนีบ (inguinal lymph node) ซึง่ ต่อมนำำ
้ เหลืองทีบ
่ วมโตนีม
้ ี
ลักษณะแข็งคล้ำยยำงและกดไม่เจ็บ
เพิม
่ เติม: ลักษณะทำงคลินิก ซิฟิลิสแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
คือ
1. ซิฟิลิสระยะแรก (early syphilis) มีกำรดำำเนินของโรค
ดังนี ้
1.1 ซิฟิลิสระยะที ่ 1 (primary syphilis) ระยะฟั กตัว 9
- 90 วัน เชือ
้ เข้ำทำงเยือ
่ บุ รอยถลอกหรือรอยฉีกขำดทีผ
่ ิวหนัง
จะมีแผลเกิดขึน
้ ทีบ
่ ริเวณเชือ
้ เข้ำไป เช่น อวัยวะเพศ ริมฝี ปำก นิว้
มือ ลิน
้ หัวนม ทวำรหนัก เป็ นต้น ในระยะแรกรอยโรคเป็ นตุ่มเล็ก
ๆ ต่อมำแตกเป็ นแผลซึง่ ค่อย ๆใหญ่ขึน
้ มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1–2
ซม. มักเป็ นแผลเดียว ก้นแผลสะอำด มีนำำ
้ เหลืองเยิม
้ ขอบแผล
นูนแข็ง บำงคนเรียก “โรคแผลริมแข็ง (Chancre) ” จะไม่เจ็บ
นอกจำกมีเชือ
้ โรคอืน
่ มำแทรกทำำให้แผลอักเสบ และเจ็บปวดได้ ที ่
แผลจะมีตัวเชือ
้ โรคอยู่จึงติดต่อกันได้ง่ำย มักพบแผลบริเวณ
อวัยวะเพศซึง่ ทำำให้เกิดกำรอักเสบของต่อมนำำ
้ เหลืองบริเวณขำ
หนีบได้ (inguinal lymph node) ซึง่ ต่อมนำำ
้ เหลืองทีบ
่ วมโตนีม
้ ี
ลักษณะแข็งคล้ำยยำงและกดไม่เจ็บ แผลซิฟิลิสมีคุณสมบัติพิเศษ
คือ สำมำรถหำยเองได้ภำยในเวลำ 3 – 8 สัปดำห์ แม้จะรักษำไม่
ถูกต้องหรือไม่รก
ั ษำก็ตำม แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำโรคจะหำยไป
ด้วย โรคจะลุกลำมต่อไปเข้ำสู่ระยะที ่ 2
1.2 ซิฟิลิสระยะที ่ 2 (secondary syphilis) มักจะเกิด
หลังจำกทีเ่ ป็ นแผลซิฟิลิสระยะที ่ 1ประมำณ 6 – 8 สัปดำห์ แต่
บำงรำยอำจจะนำนเป็ นเวลำหลำยเดือนก็ได้ ระยะที ่ 2 เป็ นระยะ
ทีเ่ ชือ
้ กระจำยไปตำมกระแสเลือดทำำให้เกิดอำกำรแสดงได้หลำย
อย่ำง โดยทัว
่ ไป ผู้ป่วยมัก มีไข้ ปวดศีรษะ คลืน
่ ไส้ อำเจียน เบือ

อำหำร ปวดเมือ
่ ยกล้ำมเนือ
้ หรือกระดูก ต่อมนำำ
้ เหลือง
โต(cervical, epitroclear, inguinal) ร่วมกับกำรตรวจเลือดด้วย
VDRL/RPR จะได้ผล reactive และมีอำกำรแสดงทำงผิวหนัง หรือ
เยือ
่ บุทีพ
่ บได้จำกกำรตรวจร่ำงกำย คือ
1.ผืน
่ (skin rash) เป็ นลักษณะทีพ
่ บได้บ่อยทีส
่ ุด
ลักษณะผืน
่ ทีพ
่ บมีหลำยแบบเช่น ผืน
่ รำบ(macule) ผืน
่ นูน(papule)
ตุ่มหนอง(pustule) หรือผืน
่ นูนมีสะเก็ด(papulosquamous) ทีพ
่ บ
บ่อยคือ แบบ maculopapular และแบบ papulosquamous มักพบ
ผืน
่ ทีฝ
่ ่ ำมือ และฝ่ ำเท้ำ
2.รอยโรคทีเ่ กิดขึน
้ บริเวณผิวหนังทีอ
่ ับชืน
้ (condyloma
lata) เช่น บริเวณรอบ อวัยวะเพศ หรือทวำรหนัก เป็ นต้น
3.รอยโรคทีพ
่ บบริเวณเยือ
่ บุในช่องปำก (mucous patch)
หรือบริเวณอวัยวะเพศ มีลักษณะเป็ นแผลตืน
้ ๆ โดยมีเยือ
่ สีขำว
เทำคลุมอยู่
4.ผมร่วง (alopecia) ลักษณะทีพ
่ บบ่อยคือ ร่วงเป็ น
หย่อม ๆ (moth-eaten alopecia) แต่อำจพบเป็ นแบบอืน
่ ๆได้
เช่น ร่วงแบบกระจำย (diffuse alopecia) ผืน
่ ซิฟิลิสระยะที ่ 2 อำจ
ค่อย ๆหำยไปเองแม้ไม่รก
ั ษำ หรือรักษำไม่ถก
ู วิธี แต่ไม่ได้
หมำยควำมว่ำโรคทุเลำหรือหำยขำด โรคจะลุกลำมต่อไปสู่ระยะ
สงบ ซึง่ เรียกว่ำ ซิฟิลิสระยะแฝง
1.3 ซิฟิลิสระยะแฝง (latent syphilis) กำรตรวจ
ร่ำงกำยทัว
่ ไปรวมทัง้ ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบประสำท พบ
ว่ำปกติ แต่ผลกำรตรวจเลือดด้วยวิธี VDRL หรือ RPR และ
ยืนยันด้วยวิธี TPHA หรือ FTA-ABS ให้ผล reactive แบ่งเป็ น 2
ระยะ คือ early latent syphilis คือ ติดเชือ
้ ภำยใน 2 ปี และ late
latent syphilis ติดเชือ
้ เกิน 2 ปี หรือไม่ทรำบระยะเวลำติดเชือ
้ ที ่
แน่นอน หำกติดเชือ
้ เป็ นเวลำนำนมำก ๆ อำจพบVDRL เป็ น non
reactive แต่ TPHA หรือ FTA-ABS ให้ผล reactive ตำมเดิม

2. ซิฟิลิสระยะหลัง (late syphilis) หลังจำกโรคสงบอยู่ใน


ระยะแฝงนำนเป็ นปี ๆ ประมำณ 1ใน 3 ของผู้ป่วยทีไ่ ม่ได้รับกำร
รักษำจะแสดงอำกำรของโรคในระยะท้ำยคือ ซิฟิลิสระยะหลัง ใน
ปั จจุบันพบผู้ป่วยระยะนีน
้ ้อยเนือ
่ งจำกกำรรักษำแต่ต้น สำมำรถ
หยุดกำรดำำเนินโรคได้ อำกำรทีพ
่ บบ่อยในซิฟิลิส
ระยะหลัง แบ่งเป็ น
2.1ซิฟิลิสกลุ่มกัมม่ำ (benign late syphilis) รอยโรคนี ้
เรียกว่ำ gumma เกิดจำกกำรทีม
่ ี tissue necrosis และ
granuloma พบได้ทีผ
่ ิวหนัง เยือ
่ บุกระดูก หรืออวัยวะภำยใน
2.2 ซิฟิลิสของระบบกำรไหลเวียนโลหิต
(cardiovascular syphilis) เชือ
้ โรคเข้ำทำำลำยหัวใจและหลอดโลหิต
ใหญ่ (aorta) ตลอดมำอย่ำงช้ำๆจะปรำกฏอำกำรเส้นโลหิตใหญ่
โป่ งพอง ลิน
้ หัวใจรัว
่ ทำำให้กำรทำำงำนของหัวใจเสือ
่ ม หรือล้ม
เหลวได้ในทีส
่ ุด
2.3 ซิฟิลิสระบบประสำท (neurosyphilis) เชือ
้ ซิฟิลิส
ทำำลำยระบบประสำททีละน้อย ๆเป็ นเวลำนำน ทำำให้มอ
ี ำกำร
ปวดตำมแขนขำ เดินผิดปกติ ขำลำก ข้อเข่ำเสือ
่ ม สมองอักเสบ
สมองเสือ
่ มหรือเป็ นบ้ำได้ หรืออำจเป็ นชนิดไม่มีอำกำร
(asymptomatic neurosyphilis) ซึง่ วินิจฉัยได้โดยกำรตรวจนำำ

ไขสันหลังแล้วพบมีกำรเพิม
่ ของจำำนวนเซลล์ และกำรเพิม
่ ปริมำณ
ของโปรตีน หรือผลกำรตรวจ VDRL หรือ FTA-ABS หรือ TPHA
ของนำำ
้ ไขสันหลังให้ผล reactiveในรำยทีม
่ ีอำกำร อำกำรทำง
ระบบประสำททีพ
่ บบ่อย คือ meningovascular syphilis, tabes
dorsalis และ general paralysis of insane (GPI) อย่ำงไรก็ตำม
กำรวินิจฉัยซิฟิลิสระบบประสำทต้องอำศัยผู้เชีย
่ วชำญทำง
ประสำทวิทยำ
ซิฟิลิสแต่กำำเนิด (congenital syphilis)
ซิฟิลิสในหญิงตัง้ ครรภ์มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ป่วยทัว
่ ไป
ทัง้ ด้ำนลักษณะทำงคลินิก กำรดำำเนินโรค ผลกำรตรวจทำงห้อง
ปฏิบัติกำร ปั ญหำทีส
่ ำำคัญคือ โรคนีส
้ ำมำรถติดต่อจำกมำรดำไปสู่
ทำรกในครรภ์ได้ เนือ
่ งจำกเชือ
้ ในกระแสเลือดของมำรดำสำมำรถ
ผ่ำนรกไปตำมสำยสะดือเข้ำไปในตัวทำรกได้ มำรดำทีเ่ ป็ นโรค
ซิฟิลิส และมีผล VDRL reactive ทำรกก็จะมีผล VDRL reactive
ด้วย กำรตัง้ ครรภ์นัน
้ อำจดำำเนินต่อไปไม่ครบกำำหนดคลอด อำจ
แท้งหรือคลอดก่อนกำำหนด หรือทำรกตำยคลอด ถ้ำกำรตัง้ ครรภ์
นัน
้ สำมำรถดำำเนินต่อไปจนถึงครบกำำหนดคลอด ทำรกทีเ่ กิดมำจะ
มีอำกำรของซิฟิลิสแต่กำำเนิดปรำกฏอยู่ด้วย อัตรำกำรติดเชือ
้ ของ
ทำรกในครรภ์ขึน
้ อยู่กับจำำนวนเชือ
้ ในกระแสเลือดของมำรดำ ถ้ำ
มำรดำเป็ นโรคในระยะทีม
่ ีเชือ
้ จำำนวนมำก เช่นซิฟิลิสระยะที ่
2ทำรกมีโอกำสติดเชือ
้ สูง ถ้ำเป็ นโรคระยะท้ำย ๆ เช่น ซิฟิลิส
ระยะแฝง เกิน 2 ปี อัตรำกำรติดเชือ
้ ของทำรกลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 30 เท่ำนัน

อำกำรและอำกำรแสดงของซิฟิลิสแต่กำำเนิดแบ่งออกเป็ น 2
ระยะ คือ
1.ซิฟิลิสแต่กำำเนิดระยะแรก (early congenital syphilis) พบ
ตัง้ แต่แรกคลอดจนถึงระยะ 1 ปี มักมีอำกำร คลอดก่อนกำำหนด
นำำ
้ หนักแรกคลอดน้อย ตับโต ม้ำมโต ผิวหนังทีฝ
่ ่ ำมือฝ่ ำเท้ำพอง
และลอก ในกรณีทีเ่ ด็กโตขึน
้ จนถึง 2 – 3 เดือน จะพบลักษณะ
เฉพำะ คือ ดีซ่ำน (prolonged jaundice) ผืน
่ ขึน
้ ตำมตัวคล้ำย
ซิฟิลิสระยะที ่ 2 ในผู้ใหญ่ บำงรำยมีอำกำรคล้ำยเป็ นอัมพำต ไม่
ขยับแขน หรือขำ (pseudo paralysis) เกิดจำก osteochondritis
หรือมี epiphyseal separation นอกจำกนีย
้ ังพบว่ำ เด็กเลีย
้ งไม่โต
นำำ
้ หนักไม่เพิม
่ ตำมอำยุ ตัวบวมจำกโรคไต (nephrotic syndrome)
ผิวหนังรอบปำก และจมูกแตกเป็ นรอยแผลตืน
้ ๆ มีเลือด และนำำ

เหลืองออกทำงเยือ
่ บุจมูก เมือ
่ แผลหำยแล้วจะเกิดรอยแผลเป็ น
รอบ ๆปำกเรียกว่ำ rhagades เมือ
่ เวลำผ่ำนไปจะปรำกฏอำกำร
ของซิฟิลิสแต่กำำเนิดระยะหลัง
2.ซิฟิลิสแต่กำำเนิดระยะหลัง (late congenital syphilis) พบ
ในเด็กอำยุมำกกว่ำ 2 ปี มีพยำธิสภำพตรงกับซิฟิลิสระยะหลังใน
ผู้ใหญ่ ลักษณะทีส
่ ำำคัญคือ แก้วตำอักเสบ (interstitial keratitis)
อำจตำบอดได้ ฟั นหน้ำมีรอยแหว่งเว้ำคล้ำยจอบบิน

(Hutchinson’s teeth) มีแผลเป็ นคล้ำยรอยย่นทีม
่ ุมปำก เส้น
ประสำทฝ่ อทำำให้หูหนวกได้ สมองเสือ
่ มเพรำะเชือ
้ เข้ำทำำลำย
ระบบประสำท นอกจำกนัน
้ ยังอำจพบควำมผิดปกติของกระดูกได้
เช่น ดัง้ จมูกยุบ เพดำนปำกโหว่ หน้ำผำกงอก กระดูกหน้ำแข้ง
โค้ง ผู้ป่วยประมำณ 1 ใน 3 เป็ นซิฟิลิสระบบประสำทด้วย เด็กที ่
เป็ นซิฟิลิสแต่กำำเนิด อำจมีชีวิตอยู่จนเติบโตเป็ นผู้ใหญ่โดยไม่มี
อำกำรผิดปกติเลย หรืออำจมีรอ
่ งรอยของซิฟิลิสแต่กำำเนิดปรำกฏ
ให้เห็นมีอยู่จำำนวนมำกทีเ่ ด็กเป็ นซิฟิลิสแต่กำำเนิดตำยเสียแต่ยังเด็ก
ๆเพรำะสุขภำพอนำมัยไม่สมบูรณ์
29. เฉลย A. Syphilis
Treponema pallidum (gram negative) เป็ นแบคทีเรียใน
แฟมิลี ่ Spirochaetaceae เป็ นรูปเกลียวทีม
่ ีคุณสมบัติเป็ น
anaerobe หรือ microaerophile มีส่วนปลำยเรียวแหลม โดย
ทัว
่ ไปมี 6-14 เกลียว พบอยู่เป็ นเซลล์เดีย
่ ว โครงสร้ำงผนังเซลล์
คล้ำยเชือ
้ แกรมลบแต่มักย้อมไม่ติดสีแกรมแต่จะเห็นได้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดฉำกมืด (darkfieid microscope) หรือ phase
contrast ด้ำนนอกของผนังเซลล์ถูกหุ้มด้วยชัน
้ outer sheath ซึง่
ประกอบด้วยสำร glycosaminoglycan ผนังเซลล์ยังประกอบด้วย
โปรตีนทีม
่ ีคุณสมบัติเป็ นแอนติเจน เชือ
้ ไม่สำมำรถทนต่อควำมแห้ง
และควำมร้อนทีอ
่ ุณหภูมิเกิน 42 องศำเซลเซียสได้ รวมทัง้ ไม่
สำมำรถทนต่อสำรฆ่ำเชือ
้ และสิง่ แวดล้อมภำยนอกได้ T.pallidum
subsp. Pallidum เป็ นสำเหตุก่อโรคซิฟิลิสทีต
่ ิดต่อทำงเพศ
สัมพันธ์ (รำยละเอียดเรือ
่ ง syphilis อธิบำยในข้อ 28)
30. เฉลย D. Clostridium perfringens
เชื้อ Clostridium perfringens เป็ น anaerobic bacteia ที่ทำาใหู
เกิดการติดเชื้อในชั้นกลูามเนื้ อไดู โดยเป็ นการติดเชื้อของบาดแผลที่
มีอาการรุนแรง มีการทำาลายเนื้ อเยื่อชั้นกลูามเนื้ อ เรียกว่า
Clostridial myonecrosis (gas gangrene)
การติดเชื้อแบบนี้ มักเกิดกับบาดแผลที่มีเนื้ อถ้กทำาลายอย่าง
รุนแรง (เช่น บาดแผลผ่าตัดที่ลึก) บาดแผลนั้นขาดเลือดมาเลี้ยง
บริเวณที่ตดิ เชื้อ อาจมีการติดเชื้ออื่นร่วมดูวย อาการเริ่มจากอาการ
ปวดบริเวณที่ติดเชื้อ มีอาการบวมบริเวณบาดแผล ผิวหนังบริเวณดัง
กล่าวมีสีดาคลำ้ามีหนองสีดำาคลำ้าออกจากบาดแผล มีก๊าซเกิดขึ้น
บริเวณเนื้ อเยื่อชั้นใตูผิวหนังและกลูามเนื้ อ ถูาไม่ไดูรับการรักษา
การดำาเนิ นโรคจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว เชื้อเขูาส่้กระแสเลือด เกิด
โลหิตเป็ นพิษ ติดเชื้อลุกลาม ผูุป่วยเสียชีวิตภายใน 24-48 ชม. อัตรา

การตายรูอยละ 15-30

่ เติม:
เพิม

Pigmented Prevotella, เช่น Prevotella melaninogenica และ

Prevotella intermedia (ก่อนหนูานี้ เรียกว่า Bacteroides

melaninogenicus group) เป็ น normal oral และ vaginal florae

และยังเป็ น predominant anaerobic gram-negative bacilli

(AGNB) ที่แยกไดูจาก respiratory tract infections มักเกี่ยวขูองกับ

การเกิด aspiration pneumonia, lung abscess, chronic otitis

media, chronic sinusitis, abscesses around the oral cavity,

human bites, paronychia, brain abscesses, and osteomyelitis.


Prevotella bivia และ Prevotella disiens (เมื่อก่อนเรียกว่า

Bacteroides) มีความสำาคัญใน obstetric และ gynecologic

infections

31. เฉลย E. cell necrosis and exudates formation

32. เฉลย B. Staphylococcus aureus, E. Streptococcus


pneumoniae
Pneumonia เป็ นโรคติดเชือ
้ ทีป
่ อดซึง่ มีสำเหตุมำจำก
แบคทีเรียได้หลำยชนิด ได้แก่ Streptococcus, Staphylococcus,
Pseudomonas, Haemophilus, Chlamydia และ Mycoplasma,
รวมถึงเชือ
้ ไวรัสหลำยชนิด เชือ
้ รำ และโปรโตซัว
1. Streptococcus pneumonia เป็ นเชือ
้ แบคทีเรียแกรมบวกรูป
กลมอย่ก
ู ันเป็ นคู่ (Gram positive diplococcic) ทำำให้มองเห็นรูป
ร่ำงคล้ำยกระสวย เจริญได้บน blood agar ทำำให้เกิดกำรแตกของ
เม็ดเลือดแดงแบบไม่สมบูรณ์ (α-hemolysis) เชือ
้ นีส
้ ร้ำงแคปซูลได้
จึงเห็นลักษณะโคโลนีเป็ นเมือก (mucoid colony) เชื้อนีไ้ วต่อ
optochin และสำมำรถทำำให้ bile-soluble
โดยปกติเชือ
้ นีเ้ ป็ น normal flora ในคนปกติรอ
้ ยละ 5-70
และเมือ
่ บุคคลนัน
้ มีภูมิคุ้มกันตำ่ำ (immunocompromised host)
หรือเป็ นโรคติดเชือ
้ ไวรัสทำงระบบทำงเดินหำยใจอยู่ เชือ
้ นี ้
สำมำรถทำำให้เกิดกำรติดเชือ
้ ทีป
่ อดแบบ lobar pneumonia โดย
ตรวจพบ rusty sputum (เสมหะมีสีคล้ำยสนิม) ส่วนมำกมักพบ
กำรติดเชื้อในผู้ใหญ่ (อำจเกีย
่ วกับคนทีช
่ อบดืม
่ เหล้ำ) โดยพบว่ำ
เชือ
้ แบคทีเรียชนิดนีเ้ ป็ นสำเหตุของ bacterial pneumonia ถึงร้อย
ละ 80-90
2. Staphylococcus aureus เป็ นเชือ
้ แบคทีเรียแกรมบวกรูปกลม
อยู่กันเป็ นกลุ่ม สำมำรถทำำให้เกิดโรคติดเชิอ
้ ได้หลำยระบบ โดย
เป็ นเชือ
้ สำเหตุหนึง่ ทีท
่ ำำให้เกิดกำรติดเชือ
้ ทีป
่ อดแล้วทำำให้เกิด
้ โดยส่วนมำกเชื้อนีม
ภำวะปอดบวมขึน ้ ักทำำให้เกิดอำกำร
ปอดบวมในเด็กเล็ก และมักมีอำกำรรุนแรง โดยมำกมักมีอำกำร
นำำจำกกำรติดเชือ
้ ในระบบทำงเดินหำยใจส่วนบนมำก่อน อัตรำ
กำรตำยในเด็กมักจะสูง
33. เฉลย B. Staphylococcus aureus
เชือ
้ Staphylococcus aureus (catalase และ coagulase
positive) เป็ นแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมอยู่เป็ นกลุ่ม เป็ นสำเหตุ
ของ acute endocarditis ในคนทีฉ
่ ีดยำเสพติดเข้ำเส้น (พบได้บ่อย
กว่ำ Staphylococcus epidermidis) จะมีอำกำรไข้ อ่อนเพลีย
heart murmur (ในช่วงแรกอำจไม่พบ) และมีภำวะ leukocytosis
เชือ
้ Staphylococcus epidermidis (catalase positive
แต่ coagulase negative) เป็ นแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมอยู่เป็ นก
ลุ่ม มีควำมไวต่อ novobiocin จัดเป็ น normal ทีผ
่ ิวหนัง เป็ น
สำเหตุของ acute endocarditis ในคนทีฉ
่ ีดยำเสพติดเข้ำเส้น และ
กำรติดเชือ
้ จำกสำยสวนปั สสำวะและ prostatic device
่ เติม: Viridans streptococci เป็ นเชือ
เพิม ้ ทีไ่ ม่สำมำรถจัดจำำแนก
โดย C-carbohydrate และ capsule antigen (เชือ
้ กลุ่มนีไ้ ม่ไวต่อ
optochin และไม่ทำำให้ bile-soluble) เชือ
้ กลุ่มนีไ้ ด้แก่
Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus
sanguis สำมำรถทำำให้เม็ดเลือดแตกแบบไม่สมบูรณ์ (α-
hemolysis) หรือไม่ทำำให้เม็ดเลือดแดงแตก (non-hemolysis) เชือ

กลุ่มนีเ้ ป็ นเชือ
้ ประจำำถิน
่ ในระบบทำงเดินหำยใจส่วนบนและช่อง
ปำก
34. เฉลย D. Streptococcus agalactiae
A. Neisseria meningitis กำรติดเชือ
้ ในระบบ CNS มักพบ
ในช่วง 3 เดือนถึง young adult
B. Haemophilus influenzae กำรติดเชือ
้ ในระบบ CNS มัก
พบในช่วง 6 เดือนถึง 2 ปี
C. Listeria monocytogenes กำรติดเชือ
้ ในระบบ CNS มัก
พบในผู้ป่วย renal transplant
D. Streptococcus agalactiae กำรติดเชือ
้ ในระบบ CNS มัก
พบในทำรกแรกเกิดจนถึง 2
เดือน
E. Streptococcus pneumonae กำรติดเชือ
้ ในระบบ CNS
มักพบในเด็กอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี
และ young adult ถึง elderly
กำรติดเชือ
้ ระบบ CNS ในทำรกแรกเก