You are on page 1of 31

Nucli Interfàsic

¾ Característiques generals
ƒ Entre 3-10 μm de ∅
ƒ 6-10% volum cel·lular
ƒ Centrat (algunes excepcions)
ƒ 1 per cèl·lula
» Eritròcits 0
» Hepatòcits (15%)2
» Cartílag 2

Hepatòcits

ƒ Formes diverses:
Cartílag Eritròcits
» esfèric
» oval
» aplanat
» Multilobulat
23/11/2009 1
¾ Funcions del nucli
Dirigir les activitats
cel·lulars:
-Estructurals i
-Funcionals

Conté el material genètic


(DNA nuclear):
-Transcripció i
-Duplicació

23/11/2009 2
¾ Components del continent del nucli
ƒ L’embolcall nuclear:
» sistema de doble membrana:dues membranes concèntriques: externa
i interna (7.5nm gruix), amb espai perinuclear (20-40nm)
» presència de porus nuclears (comunicació nucli-citoplasma)
» làmina nuclear (interacciona amb l’embolcall nuclear interna)

20-40nm

7,5nm
23/11/2009 3
¾ Components del nucli. Contingut
ƒ Nucleoplasma:
» matriu nuclear/Carioesquelet
» nuclèol
» cromatina

Nuclèol
Nuclèol

Cromatina
Cromatina

Matriu
Matriu nuclear/carioesquelet
nuclear/carioesquelet
23/11/2009 4
¾ Perifèria del nucli
ƒ FI no nuclears
ƒ Centrosoma
ƒ Microtúbuls

23/11/2009 5
¾ EMBOLCALL NUCLEAR

ƒ Continuïtat amb el RER:


» comunicació entre espai
perinuclear i llum RER
» ribosomes adossats a m externa
nuclear
» pot créixer o encongir a expenses
del RER
ƒ Membranes diferenciades i
especialitzades
ƒ (p. e. Proteïnes transmembranes
diferenciades de la làmina nuclear)

23/11/2009 6
¾ Els porus nuclears. Generalitats
ƒ Presents en tots els eucariotes
ƒ Permeten comunicació
nucleoplasma-citoplasma
ƒ 120 nm ∅
ƒ 10-25% de la superfície cel·lular
ƒ 3.000-4.000/milions/cèl·lula
ƒ El nombre de porus és:
» característic del tipus cel·lular i
» depenent del volum d’intercanvi Nucli amb porus nuclears

entre nucleoplasma i citoplasma


(activitat cel·lular)
ƒ Distribució variable controlada per
la làmina nuclear

23/11/2009 7
¾ Estructura dels porus nuclears
ƒ Format per 60-100 tipus diferents de subunitats polipeptídiques
-Família nucleoporines (glucoproteïna)

ƒ Estructura octogonal:

8 subunitats
anell citoplamàtic

8 subunitats en columna

8 subunitats
anell nucleoplasmàtic

23/11/2009 8
¾ Estructura dels porus nuclears
ƒ Els filaments citoplasmàtics:
» connecten amb les unitats de l’Anell
citoplasmàtic
» són fibrilles de glucoproteïnes participen en el
transport actiu (entrada activa de proteïnes)

ƒ Els filaments nucleoplasmàtics:


» juntament amb un anell petit formen una cistella
(gàbia) al nucleoplasma

ƒ Proteïnes luminals:
» uneixen el complex del porus a l’embolcall
nuclear (ajudades per proteïnes transmembrana

ƒ El transportador (proteïna transportadora)


» Presenta moviments similars al de un diafragma

23/11/2009 9
¾ Transport a través del porus (trànsit de
molècules i components no nuclears)
ƒ Difusió (transport passiu=no despesa
energètica):
» Entrada i sortida d’ions, metabòlits i
petites proteïnes
» La velocitat de difusió depèn de la mida
de la molècula:
ƒ > 5000 Da equilibri en 1”
ƒ 17000 Da equilibri en 2’
ƒ 44000 Da equilibri en 30’
obertura del porus per
ƒ 60000 Da no entren al transport per difusió
és d’uns 9nm de ∅

Com s’ho fan les molècules de mida superior?


23/11/2009 10
¾ Transport a través del porus
ƒ Transport actiu:
» Importació i exportació de molècules de mida gran:
ƒ proteïnes de la làmina nuclear
ƒ proteïnes del nucleoplasma
ƒ enzims de replicació i transcripció
ƒ factors de transcripció

23/11/2009 11
¾ Transport a través del porus
GEF = Guanine-nucleotide Exchange Factor
ƒ Importació:
» Proteïnes amb NLS
(senyal de localització nuclear)

» La NLS és reconegut i s’uneix a la Importina


» La NLS presenta una seqüència d’aa amb
càrrega +, Lys i Arg:
ƒ NLS de la H1: Pro-Arg-Arg-Lys-Ala-Lys-Arg
ƒ NLS de la H2A: Lys-Ala-Arg-Ala-Lys-Ala-Lys
ƒ NLS de la H2B: Lys-Lys-Arg-Lys-Arg-Ser-Arg-Lys
ƒ NLS de lamines A i C: Lys-Ala-Arg-Asn-Thr-Lys-Lys

GAP = GTPasa Activating

23/11/2009 12
GEF = Guanine-nucleotide Exchange Factor

¾ Transport a través del porus


¾ Exportació:
» Proteïnes amb NES
(senyal d’exportació nuclear).
» El NES és reconegut i s’uneix amb
l’Exportina
» El NES presenta una seqüència
d’aa de 5-6 residus hidrofòbics:
ƒ mRNA + proteïna amb NES (RNP)
ƒ tRNA + proteïna amb NES (RNP)

GAP = GTPasa Activating

23/11/2009 13
Emerin

¾ La làmina Nuclear. Generalitats


ƒ Xarxa fibrosa de FI (lamines A, B i C) situada a la
cara interna de l’embolcall nuclear:
La lamina B reconeix proteïnes de la
M Nuclear interna (p.e. Emerina)
La lamina A i C s’associen amb la cromatina

ƒ Funcions:
» Manteniment de la forma del nucli
» Organització de la cromatina en el nucli interfàsic
» Manteniment i distribució dels porus nuclear
» Organitzar l’embolcall nuclear després de la
mitosi

» Possible paper en el desenvolupament


embrionari:
ƒ Estabilitza els patrons de condensació
de la cromatina present en cèl·lules
diferenciades
ƒ Impedeix canvis en l’arquitectura de la
cromatina

23/11/2009 14
¾ L’embolcall nuclear. Funcions
ƒ Comunicació nucli-citoplasma i els seus compartiments:
» Selectiu a través del porus: importació/exportació de
molècules
» Transport similar al d’altres membranes: difusió simple de
molècules de < 500 Da
» Difusió de proteïnes i lípids des de la llum del RER cap a
l’espai perinuclear

ƒ Aïllament de l’interior nuclear per facilitar processos de:


» Replicació (duplicació de la cromatina)
» Transcripció (DNA RNA)
» Maduració i processats dels RNAs (rRNA, tRNA, hnRNA,...)

23/11/2009 15
¾ L’embolcall nuclear. Funcions II
ƒ Protecció del contingut nuclear davant elements citoplasmàtics
(MT, FA, i d’altres orgànuls)

EN DEFINITIVA: aïllar però permetent la comunicació


entre l’espai nuclear i el citosol

ƒ Organització de la cromatina nuclear a través de la seva unió a


la làmina nuclear:
» unió al cromosomes interfàsics
» distribució dels porus nuclears

23/11/2009 16
¾ El nucleoplasma
ƒ Els components del nucleoplasma són:
» Matriu nuclear o carioesquelet
» Cromatina
» Nuclèol
¾ La matriu nuclear
ƒ Xarxa de proteïnes del nucli
ƒ Descomptant proteïnes Histones
(de la cromatina)
(DNA Topoisomerassa)

23/11/2009 17
Llaços Cromatina

¾ Les funcions de la matriu nuclear


» Ajuda a donar forma al nucli
» Organització de la cromatina per
a facilitar:
- la replicació i
-transcripció del genoma

Matriu nuclear/ Bastida del Cr. Interf.

Nuclear matrix

Chromatin loop
Chromatin loop

Chromatin loop

23/11/2009 18
¾ Funcions de la matriu nuclear
ƒ Transport de RNAs cap als porus
nuclears
ƒ Suport físic per a la maquinària
enzimàtica del nucli

Matriu nuclear i cicle cel·lular (???)


ƒ Dinàmica d’organització i desorganització
de matriu semblant a la del nucli
-elements que es dispersen pel citoplasma
-constituents de l’esquelet extern/intern
dels cromosomes

23/11/2009 19
Nucli Interfàsic
¾ Cromatina
ƒ Dos tipus de cromatina:
» heterocromatina: cromatina molt empaquetada ( tinció)
» eucromatina: cromatina poc empaquetada ( tinció)

ƒ Quantitat de cromatina constant:


» en individus de la mateixa espècie
» en totes les cèl·lules d’un individu sa
23/11/2009 20
Nucli Interfàsic

¾ Cromatina
ƒ En l’espècie humana 46,XY; 46XX: 46 fibres de cromatina ( aprox. 1,8 m de cromatina)

Això representa aprox. 6000x106 pb


Una proteïna mitjana requereix uns 15000 pb,
-es podrien fer unes 400.000 proteïnes diferents
Es coneixen aprx. 40.000 proteïnes/molècules diferents!
23/11/2009 1% de DNA codifica proteïnes + 9% de DNA codifica tRNA/rRNA..
21
DNA sobrant?:
90% de DNA no codifica (p.e. Heterocromatina)
Nucli Interfàsic

¾ Empaquetament del DNA


ƒ El primer nivell d’empaquetament és el de nucleosomes:
» DNA + Histones i proteïnes bàsiques (riques en Lys i Arg)
Histones participants:
2 dímers de H2A-H2B (Lys)
Un tetràmer de H3(x2)-H4(x2) (Arg)
1 monòmer de H1

El DNA presenta major afinitat pel


tetràmer que pels dos dímers

ƒ Els dos dímers i el tetràmer formen el cor del nucleosoma:


estructura d’octàmer
Nivell 1 El filament de nucleosomes és de 10-11 nm de diàmetre

23/11/2009 22
Nucli Interfàsic

¾ Empaquetament del DNA


ƒ Nivell 2 d’empaquetament és el solenoide, de 30 nm de gruix

Paper de la H1 en la formació
del solenoide

23/11/2009 23
Nucli Interfàsic

¾ Empaquetament del DNA


ƒ El procés d’empaquetament també està implicada en el control
gènic:
» Regions més compactes no són accessibles als enzims de
transcripció
ƒ Aquest control es fa mitjançant modificacions a les histones i al
DNA:
» acetilacions
» fosforilacions
» Metilacions (DNA metilasa):
ƒ d’histones
ƒ de DNA

23/11/2009 24
Nucli Interfàsic
¾ Empaquetament del DNA
ƒ Nivell 3 d’empaquetament és el
de Llaços o bucles (dominis
estructurals en forma de llaç)

ƒ La formació del llaç depèn de:


» Proteïnes d’unió al DNA
(matriu nuclear)
» Seqüències específiques
que permetin aparellar
300nm
regions de DNA
» Unió a l‘eix proteic intern
del cromosoma interfàsic

23/11/2009 25
Nucli Interfàsic

¾ Empaquetament del DNA


ƒ Nivell 4 d’empaquetament és l’agrupació dels llaços en dominis
plegats: cromatina nuclear (hipòtesis)

Cromatina nuclear
23/11/2009 (N4) 26
Tipus de cromatina Nivell Grau Longitud
NO existeix lliure en el nucli 0 DNA nu 1800 mm

1 Nucleosoma 300 mm

2 Solenoide 45 mm
Eucromatina

3 Llaços 6mm
Cromatina interfàsica

4 Cromatina 1000-2000 μm
nuclear
Heterocromatina

Cromosoma metafàsic

23/11/2009 27
Nucli Interfàsic

¾ Elements essencials del cromosoma Interfàsic

El cromosoma interfàsic ha de ser capaç de:


» Replicar-se
» Segregar-se
» Mantenir-se integra fins a la propera divisió cel·lular

ƒ Per fer això necessita:


» Seqüències d’origen de replicació
» Seqüències de DNA centromèriques
» Seqüències de DNA telomèriques

23/11/2009 28
Nucli Interfàsic
¾ Seqüències centromèriques humanes

ƒ Repeticions en tàndem de ADN α satèl·lit ric en A/T de 172 pb que


compren
1-5x106pb

ƒ Proteïnes associades Proteïnes cinetocòriques


La seva funció és assegurar la correcta segregació dels cromosomes
durant la mitosi

Estructura diferenciada en centròmer:


histona CenH3 o CENPA
23/11/2009 29
Nucli Interfàsic
¾ Seqüències d’origen de replicació

ƒ Es coneixen com a ARS (Seqüències de


Replicació Autònoma)
1ARS/ domini de llaç
ƒ Presenten una seqüència central de uns 100n
- 11n + dues o tres seqüències auxiliars
Seqüència central:
...A/T T T T A T A/G T T T A/T..
ƒ Els ARS es troben repartits pel genoma de
manera regular (1/40.000 pb).
- Un ARS / domini de llaç

ƒ S’activen en grups de 20 o 40, constituint


Unitats de Replicació

ƒ Els ARS són reconeguts per complexos


proteics (ORC) previ a l‘inici de la replicació

ƒ Funció:
23/11/2009 assegurar la replicació de tota la 30
cromatina en un temps determinat
Nucli Interfàsic
¾ Seqüències telomèriques
ƒ Seqüència de DNA, repetitiva en tàndem
ƒ En humans la seqüència és GGGGTTA
(n=250-1500)
FUNCIONS:
ƒ Delimita el cromosoma
ƒ Estabilitza els seus extrems
Telomerasa (RNP):
ƒ Protegeix als extrems de la degradació)
•Reconeix la seqüència del telòmer i s’hi
uneix
•Síntesi de DNA a partir de l’extrem 3’
ƒ Telòmers s’escurçarien a cada divisió
•Utilitza RNA propi com a motlle
cel·lular fins a la mort cel·lular per a la síntesi

ƒ La Telomerasa (enzim ) s’ocupa de


recuperar la longitud dels telòmers

ƒ Cèl·lules canceroses tenen nivells molt


elevats de Telomerasa

ƒ Síndromes d’envelliment prematur


pèrdua telomèrica (lligades algunes a
mutacions en la telomerassa)

23/11/2009 31