PÀ£ÀßqÀ

PÀ£ÀßqÀ

¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

ÀÄ
ÉägÀ¨ÃÉ P
ÀPĨÉÃgÀ¤U
¸Àª
ÉÆÃ
¸À

¨ÉÃP
Á

£ÀªÀªÀ£À
¨ÉÃq
À PÉÆ
å
Á
¨À¯s

¨sÀ
À¸é¯Á

ÀÄZÀ
Z˻

¥ÀPÉÆ
ÃqÀ

ªÀqÀ
¨ÉÃq
ÀªÀ

£ÀªÀ AiÀi˪À£À

gÉÆèÁmï ¨ÁgÉÆÃ

ZÀÄgÀÄQzÉæ QgÀÄZÀÄ

¸ÀP

Àvï

±À
±ÀQÃÛ

£

£À À
ª
À
P
ÀªÀPÀ«

UÀAi
ÀiÁz
À

v˻ˀ
UÉÃ
ªÄÀ v
À

Q±ÉÆ
Ãj
ªÉÃz
À AiiÀ
ÁUÀ

£É® ¥Á®£É

qÁ. J¸ï. J£ï. UÀt£ÁxÀ

±ÉÆÃQ

¸ÀĽV½¸ÀÄ

Á
jã

PÀ¸
À

Ã
Áj
£
£À À
ª
Ë
iÀi
À£ªÀA

qÁ. J¸ï. J£ï. UÀt£ÁxÀ
qÁ. J¸ï. J£ï. UÀt£ÁxÀ

PÀ£ÀßqÀ

¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
A Collection of Kannada Palindromes

By: Dr.S.N.Gananath
Flat # 102, Sapthagiri Residency II
118/5, 7th Cross, Chennammanakere Achukattu
BSK III stage,
Bangalore - 560085
Tel # 080-26790646
e-mail: sngananath@gmail.com

¥ÀæPÁ±À£À: ¯ÉÃRPÀ
ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt: 2007
©¯ÉÃRPÀgÀªÀÅ
¨É¯É: 8 gÀÆ

qÁ. J¸ï. J£ï. UÀt£ÁxÀ

ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À: ªÉÄÊwæ JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. zÀÆ: 080-23238980

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄ£ÀÄßr

±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀ ªÉÆzÀ® ¢éªÀÄÄT* ¥ÀzÀ
“PÀĨÉÃgÀ¤UÉägÀ¨ÉÃPÀÄ” vÀÄA§ CZÀÑj ºÁUÀÆ
RĶ vÀAzÀzÀÄÝ ZÉ£ÁßV £É£À¦zÉ. EwÛÃZÉUÉ
UÀtÂvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢éªÀÄÄT ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß
C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ
¢éªÀÄÄTà ¥ÀzÀUÀ¼À£Éß®èªÀ£ÀÆß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀ®Ä
ºÉÆgÀmÉ. UÉÆwÛgÀĪÀ J®è ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ºÀÄqÀÄQ
vÀAzÀgÀÆ ºÉZÀÄÑ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è. ºÁUÁzÀgÉ
£Á£Éà KPÉ EªÀ£ÀÄß gÀa¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀÄ
¥ÁægÀA©ü¹zÉ. DzÀgÉ CzÀÄ £Á£ÉAzÀÄPÉÆAqÀµÀÄÖ
¸À g À ¼ À ª ÁVgÀ z É Ã ºÉ Æ Ã¬ÄvÀ Ä . E£É ß Ã£À Ä
¹PÉ Ì Ã©nÖ v É Ã £É Æ Ã JAzÀ Ä PÉ Æ ¼À Ä î ª À µ À Ö g À ¯ É è Ã
£ÀÄtÄaPÉÆAqÀÄ©qÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ
C£ÉÃPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ. F PÉ®¸À vÀÄA§ vÀȦÛ
ºÁUÀÆ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢vÀÄ.
»ÃUÉ ºÀÄqÀÄQzÀ ºÁUÀÆ gÀa¹zÀ ¢éªÀÄÄT
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¹
PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. MAzÀÄ, JgÀqÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ.... EvÁå¢
ºÀ£ÉÆßAzÀÄ
CPÀëgÀzÀ
¥ÀzÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ
CPÁgÁ¢AiÀiÁV
eÉÆÃr¸À¯ÁVzÉ.
¨sÁµÁ¸ÀPÀÛgÉ®èjUÀÆ, CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV
±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ / ²PÀëQAiÀÄjUÉ D¸ÀQÛ
1

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
ºÀ Ä nÖ ¹
G¥À A iÀ Ä ÄPÀ Û ª ÁUÀ § ºÀ Ä zÉ A §
D±ÀAiÀÄ¢AzÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ ºÉÆgÀ§A¢zÉ. ¤ªÀÄUÉ
ºÉƼÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ
ªÀiÁqÀ®Ä
¥ÀĸÀÛPÀzÀ¯ÉèÃ
CªÀPÁ±À
ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. zÀAiÀĪÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ vÀÄA§®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹. ºÁUÉ
ªÀiÁrzÁUÀ DUÀĪÀ D£ÀAzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ. ¥ÀzÀUÀ¼À
dvÉ »ÃUÉ DlªÁqÀÄvÁÛ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ D¸ÀQÛ
ªÀÄvÀÄÛ PÀÄvÀƺÀ® ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ
¸ÀAvÉÆõÀ. ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ, C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß
CAZÉ E®èªÉà E-CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ w½¹.
F ¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À£ÀßµÉÖÃ
GvÁìºÀ¢AzÀ ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ »ªÀiÁä»w PÉÆlÄÖ
D RĶAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹzÀ zsÀ£À®Qëöä ºÁUÀÆ
C¯ÉÆÃPÀ¤UÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. J£ï. UÀt£ÁxÀ

d£ÀªÀj 2007
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

* JqÀ¢AzÀ §®PÀÆÌ, §®¢AzÀ JqÀPÀÆÌ N¢zÀgÉ MAzÉà EgÀĪÀ
¥ÀzÀUÀ¼ÁzÀ EAVèö£À Palindrome UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è “¢éªÀÄÄTÃ
¥ÀzÀ” JA§ ±À§Ý §¼À¹zÉÝãÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀ UɼÉAiÀÄ
²ªÁ£ÀAzÀ ºÉÆA§¼ÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

2

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

D
F
N
eÉÊ
eÁå

£Á
¤Ã
¨Á
²æÃ
¸ÉÊ
ºÁ
ºÀÆ
.......
.......
.......
3

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

PÁPÁ
VÃVÃ
ZÀAZÀA
ZËZË
eÉÆÃeÉÆÃ
vÀvÀ
xÉÊxÉÊ
zÁzÁ
£É£É
¨Á¨Á
.............
.............
.............
.............
.............
.............
4

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

UÀnÖUÀ
UÀzÀUÀ
UÀÄqÀÄUÀÄ
UÀÄ£ÀÄUÀÄ
UÀÆVèUÀÆ
UÀÆrUÀÆ
UÀƽUÀÆ
UÉÆæUÉÆÃ
UÉÆðUÉÆÃ
UÉÆêÁUÉÆÃ
ZÀªÀÄZÀ
dqÉÃd
d®d
dºÀd
mÉƪÉÄmÉÆ
vÀlÄÖvÀ
5

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

vÀ§ÄâvÀ
vÁVÃvÁ
vÀĽÃvÀÄ
zÀqÀzÀ
zÀtÂzÀ
zÀ£ÀzÀ
zÀgÀzÀ
zÀ¥ÀðzÀ
¢l¢
zÀÄrzÀÄ
£Àl£À
£ÀªÀÄ£À
£ÀgÀ£À
£ÀvÀð£À
£À«Ã£À
£À¼À£À
6

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

£À½£À
£ÁxÀ£Á
£Á£ÉãÁ
¤zsÁ¤
¤zÀð¤
£ÉZÀÑ£É
£ÉÆë£ÉÆÃ
£ÉÆêÉãÉÆÃ
ªÀÄzsÀåªÀÄ
ªÀÄ»ªÀÄ
«ÄAiÀiÁ«Ä
ªÀÄįÁªÀÄÄ
AiÀÄwAiÀÄ
AiÀÄÄQÛAiÀÄÄ
AiÉÆÃVAiÉÆÃ
gÁAiÀÄgÁ
7

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

gÀÄzÀægÀÄ
gÉÃVgÉÃ
ªÀzsÀĪÀ
ªÀgÀªÀ
ªÀ±ÀªÀ
ªÁzÀªÁ
ªÉÃzÀªÉÃ
±ÀQÛñÀ
¸À£Áå¸À
¸ÀªÀiÁ¸À
¸ÀªÉÆøÀ
¸ÀgÀ¸À
¹V¹
¹r¹
¹¢Þ¹
¹gÀ¹
8

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

¸ÀÄT¸ÀÄ
¸ÀÄr¸ÀÄ
¸ÀÄ¥Á¸ÀÄ
¸ÀÄj¸ÀÄ
¸ÀÄ°¸ÀÄ
¸ÉÆÃQ¸ÉÆÃ
¸ÉÆÃj¸ÉÆÃ
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
9

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

RgÉÃ gÉÃR
£ÀªÀªÀ£À
®APÁ PÁ®A
¸ÀzÁ zÁ¸À
¸ÉÆïÉà ¯ÉøÉÆÃ
ºÀ¸À ¸ÀºÀ
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
10

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

PÀµÀÖPÉÆõÀÖPÀ
PÁ¸ÁzÉæ ¸ÁPÁ
Q±ÉÆÃj ±ÉÆÃQ
PÉj vÀÄjPÉ
UÀnÖ dnÖUÀ
UÀ°è ©°èUÀ
V½ UÀĽV
UÉÆÃj AiÀiÁjUÉÆÃ
UÉÆêÁUÁåªÁUÉÆÃ
a£Á° £Áa
n¨ÉÃmï ¨ÉÃn
vÀqɺÉÆqÉvÀ
vÀªÀÄUÉà ªÀÄvÀ
vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁvÀ
vÀªÀÄä MªÀÄävÀ
vÀªÉ ¸ÀªÉvÀ
11

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

wæ¥ÀÄgÀ¥ÀÄwæ
zÀgÀªÉÃgÀzÀ
zÁr »rzÁ
¢£À¢£À¢
zÀÆgÀ¨ÁgÀzÀÆ
£ÀPÀÌ CPÀÌ£À
£ÀR¯ÉÃR£À
£ÀUÀjUÀ£À
£ÀªÀÄä CªÀÄä£À
£À°èAiÀÄ°è£À
£ÀªÀ¨sÀªÀ£À
£ÁaÃvÉà aãÁ
¤dR¤d
¤¢ü ¨ÉÆâü¤
£É®ZÀ®£É
£É®¥Á®£É
12

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

£ÉªÀzÀªÀ£É
¥ÀjºÀj¥À
¥ÀÄjAiÀÄj¥ÀÄ
§jà UÀjç
¨sÀ¯Á ¸Àé¯Á¨sÀ
ªÀÄeÁzÀ eÁªÀÄ
ªÀÄ£ÉïÉà £ÉêÀÄ
ªÀiÁ«UÀÆ «ªÀiÁ
AiÀıÀ D±ÀAiÀÄ
gÀAUÀ£ÀÆ UÀgÀA
gÀxÀzÀ xÀgÀ
gÀªÀļÀ ªÀÄgÀ
jÃmÁ PÁmÁjÃ
gÀĪÀiÁ®Ä ªÀiÁgÀÄ
gÉÆèÁmï ¨ÁgÉÆÃ
°Ã¯ÁUÀÆ ¯Á°Ã
13

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

ªÀqÀ ¨ÉÃqÀªÀ
ªÀvÀì¯ÉÆÃvÀìªÀ
ªÀ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ
ªÀgÀ ºÁgÀªÀ
ªÀgÀUËgÀªÀ
«PÀlPÀ«
«zÉòÃzÉë
«zÉúÀ zÉë
±À¨Áµï ¨Á±À
±ÀªÀzÀ ªÀ±À
±Àæ«ÄPÀ «Ä±Àæ
¸ÀPÀvï PÀ¸À
¸ÀºÀ¸ÁºÀ¸À
¸Á«UÀÆ «¸Á
¹PÀÌ gÀPÀ̹
¹gÀzÀgÀ¹
14

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

¸ÀÄgÀgÀgÀ¸ÀÄ
¸ÀįÉÃR ¯ÉøÀÄ
¸ÀĽV½¸ÀÄ
¸ÉÆÃr PÉÆr¸ÉÆÃ
ºÀgÀ«gÀºÀ
ºÀªÁ¥ÀæªÁºÀ
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
15

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀPÀ¼À PÀ£ÀPÀ
PÀ° ¨ÁgÉà ¨Á°PÀ
PÀ« £Á£Éà £Á«PÀ
QmÁ¥ÀUÀÆ ¥ÀmÁQ
PÉzÀjzÀjzÀPÉ
Që¥Àt ¥Áæt ¥ÀQë
UÀAiÀiÁzÀ ªÉÃzÀAiÀiÁUÀ
UÀÄgÀÄ dvÉ dgÀÄUÀÄ
UÀÄgÀÄw¹ wgÀÄUÀÄ
UÀƤ£À ¹Ã£À¤UÀÆ
UÉ°¸À¢Ã ¸À°UÉ
UÉ°¸ÉÆÃgÀ ¸ÉÆðUÉ
ZÀÄgÀÄQzÉæ QgÀÄZÀÄ
vÀªÀÄä ¸Àj¸ÀªÀÄävÀ
vÉgÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÉvÉ
zÀqÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃqÀzÀ
16

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

zÀgÀ¨ÁUÀÆð ¨ÁgÀzÀ
£ÀPÀ° ªÀiÁ°PÀ£À
£À¢ FeÁè F ¢£À
£ÀªÀiÁdzÀ dªÀiÁ£À
£ÀAiÀÄ£À¼À £ÀAiÀÄ£À
£ÀªÀPÀ« PÀªÀ£À
£ÀªÁdgÀ dªÁ£À
£ÁUÀgÀ GgÀUÀ£Á
£Á¢¤Ã ¨Á ¤Ã ¢£Á
¤Ã°ªÀiÁ¼Éà ªÀiÁ°¤Ã
£ÉúÀ E°è EºÀ£ÉÃ
ªÀÄUÀ¤UÉà ¤UÀªÀÄ
ªÀÄgÁ ºÀvÉÆÛà ºÀgÁªÀÄ
ªÀiÁgÀ£ÉÆà ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ
AiÀĪÀÄ ¸ÀvÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ
gÁfêÀ£À ªÀfÃgÁ
17

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

gÉÆÃr£À¯Éèà £ÀrgÉÆÃ
¯ÁªÀiÁ£À ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á
ªÀzsÀð£À ¤Ã£ÀzsÀðªÀ
±ÀÄ£ÀPÀzÀ PÀ£À±ÀÄ
¸ÀªÉÆøÀ ªÉÆøÀ ªÉÆøÀ
¸ÀgÀ¸À¼À ¸ÀgÀ¸À
¸À®PÉAiÀÄ PÉ®¸À
¸ÁPÀëgÁ D gÁPÀë¸Á
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................
...................................................
18

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

£À«°£À £À°«£À
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
PÀqÀ® FeÉÆÃ F ®qÀPÀ
PÀĨÉÃgÀ¤UÉägÀ¨ÉÃPÀÄ
zÀgÀ §rØ CrØ §gÀzÀ
¢ªÁPÀgÀ ªÀiÁgÀPÀªÁ¢
£ÀªÀÄUÀ QlQ UÀªÀÄ£À
¤Ã° ±Á°£À° ±Á°¤Ã
£ÉUÀr C¯Áé CrUÀ£É
¥ÀPÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÁ ¨ÉÃqÀ PÉÆÃ¥À
19

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄ£ÀÄd£À »Ã£À d£ÀĪÀÄ
gÀªÀzÀ wAr wAzÀªÀgÀ
jãÁ £ÀªÀAiÀi˪À£À £ÁjÃ
ªÀ¹ ¸ÉÆÃr PÉÆr¸ÉÆà ¹ªÀ
¸À®PÉ j¥ÉÃj PÉ®¸À
¸ÀºÀ¸Á DzÀ D ¸ÁºÀ¸À
¸ÀĺÁ¸À£À PÀ£À¸À ºÁ¸ÀÄ
¸ÉÆÃjvÉÆà j¥ÉÃj vÉÆÃj¸ÉÆÃ
ºÁ¸À£ÀzÀ ZÀAzÀ£À ¸ÀºÁ
ºÀgÀ §gÉzÀgÉ §gÀºÀ
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
20

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

£À¢ÃªÀÄ £É£É £É£É ªÀĢãÀ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
21

PÀ£ÀßqÀ ¢éªÀÄÄT ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

Vj§¸ÀPÀ£À PÀ¸À§jV
£ÀªÀÄUÀ ºÀ¸À£ÀÄ ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À
ªÀĢãÀzÉqÉ £ÀqÉzÉ £À¢ÃªÀÄ
......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.