You are on page 1of 3

PRONUMELE

tabel recapitulativ
PRONU-
MELE
DEFINI
IE
CHEIE FORME FUNCII
SINTACTICE
!Per"#$al De"e%-
$ea&'
per"#a-
$e!
persoane I! eu( %i$e( %ie( %'( %-( )%i( %i( $#i( $#u'( $e( $i-*
II! tu( ti$e( +ie( te( )+i( +i-( v#i( v#u'( v'( v-( vi-*
III! ea( el( ei( #( )i( i-( ele( lui( l#r( le( li-*
,-$"ul( ,-$"a( ,-$.ii( ,-$"ele( ,-$"ului( ,-$"ei(
,-$.il#r( ,-$"el#r!
Subiect
Nu%e pre,ic!
Atribut pr#$#%
C! /i$0,irect
C! circu%"t!
C! ,e a1e$t
2!Per"#$al
,e p#lite+e
Arat'
re"pec-tul
3a+' ,e #
per"#a-
$'!
respect
politee
II! ,u%$eata( ,u%itale( ,u%$eav#a"tr'*
III! ,u%$ealui( ,u%$eaei( ,u%$eal#r*
%ata( %atale( Prea"3i$+ia Ta( M'ria Ta( 4$'+i%ea Ta
etc!
Acelea.i 3u$c+ii
"i$t! ca .i la pr#$!
per"#$al!
5!Re3le6iv i$e l#cul
#biec-
tului
a"upra
c'ruia "e
e6ercit'
)$ %#,
/i$0,i-rect
ac+iu$ea
verbului
reflexie n
oglind
diateza
reflexiv
III! sie, siei, sine, i, i, se, s-;
I! 3#r%e $eacce$tuate ale pr#$u%elui per"#-
II! $al )$ ,ativ .i acu&ativ!
Eu m gndesc.
7 7 7 ,iat! re3le6iv'
I("1! I("1! I("1 /m=reflexiv0
-------------------------------------------------
El m iubete.
7 7 7 ,iat! activ'
III("1! I("1! III("1! /m8per"#$al0
C#%ple%e$t
,irect*
C#%ple%e$t
i$,irect*
Atribut
pr#$#%i$al!
9! De )$t'-
rire:a,;!
pr#$!,e
)$t'rire
Preci-
&ea&'
per"#a-$a
,e-
"e%$at'
pri$
"ub"t! "au
pr#$!
per"!
precizare
ntrire
I! )$"u%i( )$"'%i( )$"e%i( )$.i$e( )$"e$e*
II! )$"u+i( )$"'+i( )$"e+i( )$.iv'( )$"ev'*
III! )$"u.i( )$"'.i( )$.i.i( )$"e.i( )$"ele!
Mircea nsui mnn lupt...!
A"t'&i( "e
3#l#"e.te ,#ar
a,;ectivul
pr#$#%i$al ,e
)$t'rire( cu 3u$c+ia
,e atribut
a,;ectival!
<!De%#$-
"trativ: a,;!
pr#$!
,e%#$-
"trativ
Arat'
apr#pi-
erea(
,ep'r-
tarea(
i,e$ti-
tatea(
,i3ere$-
+ierea!
a indica
a arta ceva
care e
aproape"
departe"
identic sau
diferit
Apr#piere= ace"ta( ace"tuia( acea"ta( ace"teia
/'"ta( '"tuia( a"ta( '"teia0*
Dep'rtare= acela( aceluia( aceea( aceleia
/'la( cel( 'luia( aia( 'leia( a0*
I,e$titate= acela.i( aceluia.i( aceea.i( aceleia.i
Di3ere$+iere= cel'lalt( celuilalt( cealalt'(
celeilalte /'lalt( 'luilalt( ailalt'( 'leilalte0!
#e fata aceasta o iubesc.
Subiect
Nu%e pre,icativ
C#%ple%e$t
/i$0,irect
C#%ple%e$te
circu%"ta$+iale
C! ,e a1e$t
Atribut
pr#$#%i$al
Atribut a,;ectival
/a,;!
pr#$! ,e%!0
>!P#"e"iv
a,;! pr#$!
p#"e"iv
E6pri-%'
i,eea ,e
p#"e"ie
posesie U$ #biect p#"e,at( u$ p#"e"#r= a %ea( al %eu( a ta( al
t'u a "a( al "'u*
U$ #biect p#"e,at( %ai %ul+i p#"e"#ri= a $#a"tr'( al
$#"tru( a v#a"tr'( al v#"tru*
Mai %ulte #biecte p#"e,ate( u$ p#"e"#r= ale
/al#r0%ele( ale/al#r0 tale( ale/al#r0 "ale( ai/al#r0 %ei(
ai/al#r0 t'i( ai/al#r0 "'i*
Subiect
Nu%e pre,icativ
C#%ple%e$t
/i$0,irect
Atribut
pr#$#%i$al
C#%ple%e$t ,e

Mai %ulte #biecte p#"e,ate( %ai %ul+i p#"e"#ri=


ale/al#r0 $#a"tre( ale/al#r0 v#a"tre( ai/al#r0 $#.tri(
ai/al#r0 v#.tri!
$asa mea e nou.
a1e$t
C#%ple%e$te
Circu%"ta$+iale
Atribut a,;ectival
/a,;!
pr#$! p#"!0
?!I$ter#1ativ
: a,;! pr#$!
i$ter#-1ativ
Apare )$
e$u$+urii$
ter#1ative
.i +i$e
l#cul
cuv-$-
tului
a.teptat
ca
r'"pu$"!
interogaie
ntrebare
?
care@ c'ruia@ c'reia@ c'r#ra@ ce@
ci$e@ cui@ c-t@ c-t'@ c-+i@ c-te@ c-t#r@
A crui biat este cartea?
7 7 7 A
7 %( "1! A
7-----------B-----------A
3( "1! 3( "1!
Al crei fete este celul?
Ale crui elev sunt crile?
Subiect
Nu%e pre,icativ
C#%ple%e$t
/i$0,irect
C#%ple%e$t ,e
a1e$t
C#%ple%e$te
circu%"ta$+ialeAtr
ibut pr#$#%i$al
Atribut a,;ectival
/a,;!
pr#$! i$ter#1!0
C!Relativ
:a,;! pr#$!
relativ
Face
rela+ia
,i$tre
,#u'
pr#p#-
&i+ii
relaie
legtur
//
Care (c'ruia( c'reia( c'r#ra0( ce,
Cine /cui0 ct /c-t'( c-+i( c-te( c-t#r0( ceea ce
%u tiu / care mi place mai mult./
%(pl! %(pl!
A7
A 7
&ila ai crei perei sunt albi este a mea.
7 A
7A
3("1! 3("1!
$opilul ale crui mini sunt curate va mnca tort.
Subiect
Nu%e pre,icativ
Atribut a,;ectival
/a,;!
pr#$! relativ0
Atribut
pr#$#%i$al
C#%ple%e$t
/i$0,irect
C#%ple%e$te
circu%"ta$+iale
D!NeE#t'-
r-t : a,;!
pr#$! $eE!
Nu ,' #
i$,ica+ie
preci"' )$
le1'tur'
cu
#biectul
,e$u%it
ne'otrt
nesigur
Si%ple=
u$ul( u$ui( u$a( u$eia( u$ii( u$ele( u$#ra
altul( altuia( alta( alteia( al+ii( altele( alt#ra
t#t( t#at'( t#+i( tutur#r( t#ate
at-t( at-ta( at-+ia( at-tea( at-t#r
cutare( cut'rui( cut'rei( cut'r#r
%ult( %ult'( %ul+i( %ulte( %ult#r
pu+i$( pu+i$'( pu+i$i( pu+i$e( pu+i$#r
C#%pu"e=
vreu$ul( vreu$uia( vreu$a( vreu$eia( vreu$ii( vreu$ele(
vreu$#ra
3iecare( 3iec'ruia( 3iec'reia
#ricare( #ric'rui( #ric'rei( #ric'r#r( #rice
#ric-t( #ric-t'( #ric-+i( #ric-te( #ric-t#r
ceva( c-tva( c-t'va( c-+iva( c-t#rva(c-teva
(oate fetele sunt frumoase.
Subiect
Nu%e pre,icativ
Atribut
pr#$#%i$al
C#%ple%e$t
/i$0,irect
C#%ple%e$te
circu%"ta$+iale
C#%ple%e$t ,e
a1e$t
Atribut a,;ectival
/a,;!
pr#$! $eE#t!0
F!Ne1ativ:
a,;! pr#$!
$e1!
Apare )$
e$u$+uri
$e1ative
negaie $i%e$i( $i%'$ui( $i%ic
$iciu$ul( $iciu$a( $iciu$uia( $iciu$eia
$iciu$ii( $iciu$ele( $iciu$#ra
Subiect
Nu%e pre,icativ
Atribut
2
.i +i$e
l#cul
cuv-$-
tului ,i$
pr#p!
a3ir%a-
tiv'
c#re"-
pu$&'-
t#are!
NU

Nu strig nimeni nimic.! /Ca%il Petre"cu0
G)i totdeauna ma mirat cum de na trsnit prin minte
niciunui rege s cerceteze cam unde sar gsi c'eia
tuturor fericirilor*+H
/C!H#1a.0
pr#$#%i$al
C#%ple%e$t
/i$0,irect
C#%ple%e$te
circu%"ta$+iale
Atribut a,;ectival
/a,;!
pr#$! $e1ativ0
5