Zo{UdoMr

Ajao...
g§Xrn Iao

H$m°pÝQ>ZÝo Q>c
H$m°pÝQ>ZoÝQ>c àH$meZ
{dO`mZJa, nwUo 30

àH$meH$
Xod`mZr Hw$cH$Uu-Aä`§H$a
H$m°pÝQ>ZoÝQ>c àH$meZ
{dO`mZJa, nwUo - 411030 

_wIn¥ð> Ÿ& aMZm Ÿ& {MÌo 

AjaOwiUr
gm¡. _mo{hZr Hw$cH$Uu, nwUo 

_wÐH$
àH$me _wÐUmc`, nwUo 

© gmo{Z`m Iao

nÎmm - âc°Q> Z§. 10, Am{XË` AnmQ>©_|Q²>g,
g§Vmof ~oH$arg_moa, AmZ§XZJa, qghJS> amoS>,
nwUo - 411051 \$moZ - 24356072 

gd© h¸$ gwa{jV
àH$meZ H«$_m§H$ :
àW_md¥Îmr :
_yë` :

1. MwH$co Hw$R>o _m{hË`o ?
{~ZMyH$ {^S>ë`m hmoË`m
{^d`m§À`m Vèhm.....
{~ZMyH$ {^S>co hmoVo S>moù`m§Zm S>moio...
AZ² {~ZMyH$ OmUyZ KoVcr hmoVr
AmoR>m§Zr AmoR>m§da aocyZ AmoR>m§Mr ^mfm...
{dídmgmZo Amcm Zmhr Vmo Ho$di hmVmV hmV
AmB©À`m Im§Úmda {Z:e§H$ aocUmè`m A^©H$mgmaIm...
AÝ`Wm....
àË`oH$ OÝ_mÀ`m Vimer XS>cëo `m
Ë`m AV¥á Ádmcm_wIrÀ`m YJrZo
H$Xm{MV XmoKm§À`m hmVmdaë`m
{^Þ {^Þ Z{e~aofm hr
EH$ÌM {dViyZ
Pmë`m AgË`m
EH$_oH$m§gma»`m
EH$_oH$m§gmR>r...!
MwH$co Hw$R>o... _m{hË`o ?...
AZ² gmoÝ`mÀ`m öX`m§Mr Z¸$s qH$_V
_mhrV Agcoco Ag§»` gƒo XodXyV
MwH$MwH$co Hw$R>o...._m{hË`o ?... 

1

2.

3.

Hw$R>o "J«og' H$icm Amåhm§g ? Hw$R>o "~m.gr.' ^oQ>co ?
Hw$R>o "^Q>', "qdXm', "~mnQ>', "AmaVr à^y' nmdco ?
Hw$R>o dmMë`m H${dVm Var nmoQ>mnmÊ`mg cmJcmo
Hw$R>o H$ië`m Cn_m ? Var n{hcr amÌ OmJcmo !
^wB©_Ü`o CH$aVmZm Am`wî`mMm H§$X
Hw$R>co JU ? Hw$R>ë`m _mÌm ? Hw$R>co d¥Îm-N>§X ?
R>mD$H$ AgVo EdT>oM, Am_À`m_YcoM H$moUrVar
dmJV AgVo _ZmV R>odyZ dmOVr EH$Vmar !
da åhUm, emn åhUm...AgVmo Ë`mMm Ë`mMm
M_ËH$mamgmaIm Am_Mm ^ê$Z OmVmo AmoMm !
"H$m` ?' H$iV Zmhr..."H$mhr Amho' BVHo$ H$iVo.
...H$iVo Amnë`m KamnwTy>Z EH$ dmQ> diVo
{Xdg gê$Z {ZOog `oVmV A§JUm_Ycr PmS>o
Amig XoV AgVmo Voìhm MmH$moarMm Ord
ZrOo^modVr VWmH${WV gm\$ë`mMr erd
n§I {_Q>V AgVmV nmIao, {_Q>V AgVo gmdcr
H$iV OmVo-cmdm`mMr amhÿZ Jocr {Xdcr !!

AJ{VH$ Pmcmo, {Zîà^ Pmcmo...Varhr Ho$cm VwPmM Ymdm
amoIR>moH$ _O AmO ~mocy Xo..._mUygH$sZo EoH$m Xodm !
Om~ Vwcm ao Hw$Ur nwgmdm ?Ÿ &&Y¥Ÿ&&
Hw$R>o AmoVer {h_amer AZ² Hw$R>o dZm§Mo Jƒ Vwao
Hw$R>o H$moaS>o dmid§Q> AZ² Hw$R>o ~Z{der gamodao
Hw$R>o C^{der {J[aH§$Xao...Hw$R>o gnmQ>r _¡cmoZ²_¡c
Hw$R>o n¥Ïdr hr VhmZcocr...Hw$R>o KS>o {VO ñZmZ gM¡c !
ZjÌm§Mo gS>o gm§S>er...H$moQ>r H$moQ>r ho J«h Vmao
Hw$R>o Hw$Umer YS>H$m ¿`m`m Yy_Ho$Vw ho {\$aUmao !
Hw$R>o AMcgm Y«wd, Hw$R>o ho Vmao M_M_ JiUmao
Hw$R>o ^`mdh H¥$îU{dda ho H$mimcmhr {JiUmao !
{Zdm©VmÀ`m nmoH$irVwZr H$emg aMgr ZmQ>H$ ho ?
ñdV:M gmao A{^ZoVo AZ² ñdV:M ZmQ>H$ ~KUmao !
cmI gy`© ho, cmImo n¥Ïì`m, cmImo M§Ð {dIwacoco
kmZ W|~^a; AkmZmMo gmJa cmI ngacoco
~«÷m§S>rhr _mdV Zmhr, öX`r _mÂ`m H$gm dgmdm ?
Om~ Vwcm ao Hw$Ur nwgmdm ? Ÿ&&1&& 

n§{S>V H$moUr, Hw$Ur Ywa§Ya, Hw$Ur XoIUo, Hw$Ur _hmZ
Hw$Ur AS>mUr, Hw$én H$moUr, Hw$Um Z OJÊ`mMohr ^mZ !
c|T>mamZo ÌñV Hw$Ur AZ² Hw$Ur {Znw{ÌH$ PwaUmao
Hw$Ur Cnmer; Hw$R>o AÞ ho ì`W© _mVrcm {_iUmao !
\w$cyZ `oÊ`mAmYr IwS>er OÝ_ H$Yr Vy H«y$anUo
2

3

_aU `oB©Zm åhUyZ aS>Vr H$moUr H$moR>o XrZnUo !
Hw$R>o nyc naŠ`m§VwZ OwiVmo...Hw$R>o Amnë`mVwZ Xar
Hw$Ur ~Z{dVo {dídmcm Ka; Hw$Ur naHo$ Amnwë`mM Kar !
gwad§Q>mVwZ H$Yr gwa§Jr \w$cnmIao C_cder
H$moR>o amOg H$_i \w$cdwZr ^dVmcr {MIc aMer !
OcW§§o~mMo H$aer _moVr, _moË`mMr _mVr H$aer
Á`mMr Ë`mMr _mno gmar H$m` {heo~mZo ^aer ?
Hw$Umg Xoer amÁ` n¥ÏdrMo, Hw$Um H$Q>moam Vy Xoer
Oo Xoer Vo H$m Xoer AZ² Oo Koer Vo H$m Koer ?
H$go VwPo ho J{UV Am{U H$em VwÂ`m `m ñd¡a Vèhm ?
_mVrV EH$m OÝ_ Varhr Hw$Ur H$moigm...Hw$Ur {ham !
lÕoÀ`m W|~m§Zr H¡$gm EH$m cmB©ZrV KoUo
öX`m_Ycm {dPoc dUdm ?...Om~ Vwcm ao Hw$Ur nwgmdm ? 

4.
H$gm Ë`mMm ñda... Am^miKa
H$go Ë`mMo Ka... dmè`mda
VwQ>VmV OwiVmV AmV Ë`mÀ`m dmQ>m
H$Yr Zmhr _Z Ë`mMo Wmè`mda... Ÿ&&Y«¥Ÿ&&
Xar^a CYiV {hadogo hgo
S>m|JamÀ`m aoKoda EH$Q>mM ~go
H$mhr Amoco, H$mhr gwHo$ IwUmdVm _J
CÝhmda cnoQ>Vmo ^acoco T>J
Ÿ&&1Ÿ&&
~mocmdyZ ~mocmdyZ åhUo ~mocy H$mhr
Am{U nmg OmVm åhUo ~mocdV Zmhr
AmoR>m§da cmJo Ago AO~ Hw$cyn
Or^ Pmcr {H$„r Vr hr AmVM JwSy>n ! Ÿ&&2Ÿ&&
EH$m dmQ>ogmR>r Ë`mÀ`mH$S>o cmImo nm`
amoO Zdm àíZ _mJo ZdmM Cnm` !
Aer cmJo YyZ H$mhr C_JV Zmhr
g_Oco ho hr Ë`mcm g_OV Zmhr ! Ÿ&&3Ÿ&& 

4

5

5.

6. ImÌr

gIo H$go gm§J Vwcm AJXrM Zmhr ^` ?
AmS>doi, AmS>dmQ>, AmS>amZ, AmS>d` ! Ÿ&&Y¥Ÿ&&

_cm ~mocm`Mr H$gcrM KmB© Zmhr...
H$maU _mPm eãX `WmdH$me
nmohmoMUmaM Amho Vw_À`mn`ªV
`m Zm Ë`m diUmnmer...!

amoO Zdm F$Vy `oVmo Xohr VwÂ`m dgVrcm
Amcm Amcm åhUVmZm ~ha Vmo Pmcm OwZm
jU CÝh, jU N>m`m, j{U gmao Oc_` &&1Ÿ&&
{V{_amMo Zmhr ^`, Zmhr AS>dV ZXr
H$mQ>çmda nS>o nm` Oer H$mhr \w$cKS>r
_moan§Ir amZmVcr CMcyZ ZoVo g` &&2Ÿ&&
VwÂ`m _ZmVyZ {\$ao EH$ gmoZgir amV
Am{U Vwcm dmQ>Vo H$s Mm§XÊ`mZo ìhmdm KmV
dmXimcm XoVo gmW CamVcr H$mar c`

AVrd AmZ§XmÀ`m, AVrd Xw:ImÀ`m
AVrd {ZameoÀ`m, AVrd amJmÀ`m,
AVrd H$éUoÀ`m, AVrd ào_mÀ`m...
...qH$~hþZm Hw$R>ë`mhr AmË`§{VH$
^mdZoÀ`m MmiUrVyZ Imcn`ªV
CVacocm Vw_Mm eãX...
...Ia§ Va _mPmM Agoc !! 

Am{U Ooìhm Ooìhm hmoVo VwPr gmOUmer ^oQ>
Mm§XÊ`mMm Xoh VwPm Oar KoD$ ~Ko noQ>
"ZH$mo ZH$mo' åhUo VwPm cmOÊ`mMm A{^Z` ! 

6

7

7. amIU...

8. {Z_m©ë`...

Vwcm Mmcm`mMr Ÿ& amoO hrM dmQ> Ÿ&
amoO hrM dmV Ÿ& dim`Mr Ÿ&&

_r amÌrM§ EH$ nmhÿZ R>odc§`- Vr hmoVm hmoVm ~m`H$mo AmoaS>Vo
- _Ü`amÌr Hw$Ìr AmoaS>VmV
- nhmQ>o nhmQ>o H$mo{H$im AmoaS>Vo
- Am{U COmS>Vm COmS>Vm XyYdmcm AmoaS>Vmo...

hmH$maVr Vwcm Ÿ& Oar {Xem Xmhr Ÿ&
åhUm`Mo "Zmhr' Ÿ& W§S>nUo Ÿ&&
OmD$ {VWo ImD$ Ÿ& amoO {eì`memn Ÿ&
_wXm©S>cm amn Ÿ& _Zmda Ÿ&&
{Xdm _mJo Voc Ÿ& Vocm cmJo _moc Ÿ&
Hw$Um Hw$Um ~moc Ÿ& cmdm`Mo Ÿ&&
ZH$mo Ë`mcm ZH$mo Ÿ& {VWo ~gdco Ÿ&
H$m` Jm ho Ho$co Ÿ& {díd§^am ? Ÿ&&
AmVm EH$ H$a Ÿ& ì`Wm gmè`m _mÂ`m Ÿ&
Xmar R>od VwÂ`m Ÿ& amIUrcm Ÿ&&

_r amÌrM§ EH$ nmhÿZ R>odc§`- Vr hmoVm hmoVm H${dVm AmR>dVo
- _Ü`amÌr ào`gr AmR>dVo
- nhmQ>o nhmQ>o A§Wê$U Amocr H$aUmar YmH$Q>r AmR>dVo
- AZ² COmS>Vm COmS>Vm H$mc {dgacocr Am¡fYmMr Jmoir AmR>dVo...
_r amÌrM§ EH$ nmhÿZ R>odc§`- Vr hmoVm hmoVm _ÚmV AgVo
- _Ü`amÌr JÚmV AgVo
- nhmQ>o nhmQ>o nÚmV AgVo
- AZ² COmS>Vm COmS>Vm nwÝhm EH$Xm "gÜ`mV' AgVo... 

_r amÌrM§ EH$ nmhÿZ R>odc§`- Vr hmoVm hmoVm H$ir AgVo
- _Ü`amÌr \w$cÊ`mMr BÀN>m AgVo
- nhmQ>o nhmQ>o H$irM§ \y$c AgVo
- AZ² COmS>Vm COmS>Vm \$º$ {Z_m©ë` AgVo... 

8

9

9.

10. ~YraVoMo ícmoH$

dmQ>o ImoS>mdmgm Xoh
Am{U CSy> Úmdo aº$
gm_mdyZ amhmo {OUo
EH$m q~Xy_Ü`o \$º$

Mbm Mm§Jco Mm§Jco AÞ ImD$
Ver ga~Vo W§S> ½cmgmV KoD$
Oimo D$X~Îmr cwQy> J§Y Ë`mMm
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&1Ÿ&&

Amco VihmVr {OUo
Pmco AVr AmoiIrMo
gmao a§J, gmao KmQ>
gamdmMo, _m{hVrMo !

Cnmer {~nmer Agmo H$moUr H$moR>o
_Zmcm ZH$mo Om{Udm§Mo YnmQ>o
^wHo$co _amo H$moUr KmgyZ Q>mMm
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&2Ÿ&&

AmVm ^mVwH$crVyZ
Ord a§JZo mgm Pmcm
amdm {hadmgm Car
gmX XoBZ© mgm Pmcm
ZH$mo dmQy> Pmcr AmVm
amoO Amaemcm ^oQ>
hmoV JS>X Mmccr
^mir AmR>rVcr dmQ>

Ord R>odmdm a_Vm
Ago H$mhr ZgVoM
gm¡YmVcr g§Ü`mH$mi
~mocy cmJo ^cVoM !
ZH$mo ì`m»`m, R>moH$Vmio
ZH$mo H$gcr CnmYr
H$mù`m^moa AmoitH$mR>r
_mPr Camdr g_mYr
gmao AW©hrZ hmoVm
Amcm OJÊ`mcm AW©
Jocm A§Ymamcm eãX
Var Vmo hr Zgo ì`W© !! 

10

Hw$Ur _wº$ Amho, Hw$Ur ~Õ Amho
Hw$R>o `wÕ Amho, Hw$R>o ~wÕ Amho
ZH$mo ^ma _mWm Hw$UmMm H$emMm
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&3Ÿ&&
H$Yr CÝh Amho, H$Yr nya Amho
_Zm `mV H$mhr Zdo H$m` Amho ?
Ago Xmof H$_mªhþZr àmº$ZmMm !
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&4Ÿ&&
Hw$Ur ^«ï> hmoVo, Hw$Ur R>ma hmoVo
Aer nonao amoO ^aVmV `oWo
ZH$mo I§V ao VmoM ì`dgm` Ë`m§Mm !
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&5Ÿ&&
11

11.
nhm T>rJ Vmo cîH$ar ^mH$è`m§Mm
ZH$mo ao _Zm N>§X Vmo ^mOÊ`mMm
Oamhr CS>mdm Z Q>dH$mñdV:Mm !
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&6Ÿ&&
_w{I XmT> XwIVo Iar Vr ì`Wm ao !
ì`Wm AÝ` Ë`m gd© Ho$di H$Wm ao !!
{Z{XÜ`mg Vmo \$º$ cmJmo ñdV:Mm
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&7Ÿ&&
_Zm Ëdm§{M ao nyd©g§{MV Ho$co
åhUmoZr VwPo Kmg gwJ«mg Pmco
Z gmo{S> H$Yr H$mof hm aoe_mMm !
BWo a§Jy Xo a§J `m qOXJrMm Ÿ&&8Ÿ&& 

PaPaVo Z^KmJa _§Wa, WaWa EH$Q>dmUr
A§Wacocr {hadi Ë`mVyZ _§Vacoco nmUr
Z^, S>m|Ja, Hw$aUo gmao
ñdßZm§À`m nwT>Mo Amho
ho IaoM Amho gmao
H$s cha YwŠ`mMr Amho ?
gË` Agmo dm ^mg `mVwZr Z`o OmJdy H$moUr
_r nmË`mnmË`mdaVr
n¥Ïdrcm dmMV Amho
AmËå`mMo emoYV JmUo
A{Zdma ^Q>H$Vmo Amho
AmO OimhÿZ CKS>m _r AZ² dmè`mnar AZdmUr
_r CJmM g_OV hmoVmo
hm F$Vy OmUVm Pmcm
g§Ü`oV {_giVm nmUr
~K a§J H$moUVm Pmcm
n¡c {ZKmdo dmQ>o, R>odyZ EocVQ>mda XoUr 

12

13

12.

13. nÌ

_cm Amcm drQ> ^mar Amigmdë`m jUm§Mm
H$mimoImVë`m Mm¡H$moZr, fQ²>H$moZr Xwí_Zm§Mm

nÌ nmohmoMco... YÝ`dmX !
nÌmVyZ Vy OnyZ nmR>{dcoco Amnë`mVco A§Va...
...Vo hr gwIê$n nmohmoMco...YÝ`dmX !

_cm hdo dmQy> Pmco {eì`memn Amnwë`m§Mo
_cm ZH$mogm dmQ>cm Amerdm©X Cnè`mMm
_mPr drU Cgdy Xo, _mPm {Mamo H$moUr Jim
Ë`mcm {_iy Xo CamV _mÂ`m, J§Y Ho$dS>çmMm
Am{U {H$Zmè`mdaVr Ooìhm {daVrc cmQ>m
H$moUr Kodmo _mPm _moVr, H$moUr dgm qenë`mMm
Á`mcm {_iUma _moVr... OÝ_ amOdIu Ë`mMm
Á`mcm {_ioc qencm Ë`mMm OÝ_ emoYË`mMm !! 

nÌmV _OHy$a {Xgcm Zmhr;
{Zù`mgmdù`m a§JmV a§J{dcoë`m
_moH$ù`m _miamZmMo c±S>ñHo$n VodT>o {Xgco...
Ë`mVë`m Cä`m Agcoë`m
EHw$cË`m EH$ PmS>mda
EH$M N>moQ>mgm T>J nmD$g nmS>V hmoVm.
{Zdicoë`m ZOaogmR>r,
_ZmV g§W dmOy cmJcoë`m _wacrgmR>r...YÝ`dmX !
AmVm H$mhrM Anojm Z R>odVm naV nÌ dmMoZ;
^aë`m Am^mimV {jVrOmH$S>o gaH$V Mmccocr
nú`m§Mr g§W _mi {XgVo Amho...
nÌ _rM {c{hco AgoZ...H$Xm{MV _cmM !
H$mhr Agmo...
XwnmarImcÀ`m Jma XJS>r KamVë`m
Amam_IwMugmaIo
em§V, {Zdm§V dmQ>Vo Amho...
Ë`m~Ôc YÝ`dmX..._cmM !! 

14

15

14. hgm ~mB© hgm...
hgm ~mB© hgm
WmoS>m doi ~gm
~gcmV Var gwÕm nmhÿ ZH$m dmQ>
ZH$m nmhÿ dmQ> Var KmoS>o `oVr gmV !

\w$Q>m ~mB© \w$Q>m
EH$XmMo \w$Q>m
EH$XmMo \w$Q>m, H$imo EH$XmMo Iao
H$mdù`mÀ`m eonQ>rcm _moa{ner Vwao

~gm ~mB© ~gm
nmR>rda ~gm
nmR>rda ~gw{Z`m Omdm Xya Xya
PmH$m`Mo S>moio Var {XgVrc nya...

{ngm ~mB© {ngm
Ord doS>m{ngm
Ord doS>m amoO EH$m KmoS>çmda ñdma
OmVm OmVm H$am`Mo hdo_Ü`o dma

{Xgm ~mB© {Xgm
H$moUrVar {Xgm
H$moUrVar {Xgm Á`mÀ`m Q>monr_Ü`o nrg
AmoR>m_Ü`o eri Am{U Pim H$mImoQ>rg !

H$am ~mB© H$am
H$mhrVar H$am
H$mhrVar H$am qH$dm H$ê$ gwÕm ZH$m
{~ZMyH$ nS>o Var N>mVr_Ü`o R>moH$m

{eim ~mB© {eim
doi^y a {eim
doiy^a {eim Ë`mMr Amocr Amocr qPJ
{eioda JmUo Pwco, JmÊ`mda A§J !

nS>m ~mB© nS>m
AmVm Oam nS>m
R>do m Oam Ord Am{U H$am cm§~ nm`
g_Oco gmao... Ë`mV hgm`Mo H$m` !!

Pwcm ~mB© Pwcm
da Imcr Pwcm
Pwë`mda JhmUrV Q>mH$m àmU nmM
amoO amoO nm`mImcr \w$Q>m`Mr H$mM... 

16

17

15. IcZm`H$

16. h±JAmoìha...

EImÚm IcZm`H$mgmaIo
H$nmimda ~§XyH$ Q>oH$dyZ
Am`wî` H$ê$Z KoVo Amho
eaUmJVrÀ`m H$mJXm§da
gøm§da gøm
...
...Am{U
_mÂ`m IUmV `oD$Z nS>VmhoV
H${dVoÀ`m nmZm§Zr ^acoë`m
døm§da døm...

gH$mi Pmcr...
H$modir H$modir CÝho ngacr AmhoV naV...
Ka AmdaVmo Amho naV ñdÀN>
nU Ia§M "AmdaVm' `oUma Amho H$m ho Ka ?... 

dñVy nmoMë`m AmhoV OmJÀ`m OmJr
H°$goQ²>gÀ`m OmJr nmohmoMë`m AmhoV H°$goQ²>g
Am{U "_r Ë`mVcm ZmhrM' Agm gmigyX Q>on...
O{_Zrda OmUdV AmhoV AOyZ
Ka^a ngacoë`m CXmg JPcm...
q^Vrda {MH$Q>coë`m, P§w~a Pmcoë`m...
Xmê$Zr AmocoË`m _Zmcm
Oam OmñVM ~gVmo JPcMm em°H$...!!
JƒrVë`m YwirV CVaco AmhoV
_mÂ`mM nmdcm§Mo doS>odmH$S>o R>go...
_r BVH$m AñVmì`ñV Mmccmo ?
nU {dídmg R>odUo ^mJ Amho !
AmVm ho ZrQ> PmSy>Z R>odÊ`mnydu
\$moQ>mo H$mTy>Z R>odmdm H$m øm§Mm ?
"`oVr' À`m nmdcm§Mm R>odVmV Vgm ?
_cm dmQ>Vo Amho
H$s EImXm àc` {~c` hmoD$Z
ho gJio Ka, ho gJio eha

18

19

gJir g§ñH¥$Vr JmS>cr Jocr-Am{U {H$Ë`oH$ dfmªZ§Va
EImÚm CËIZZmV gmnS>cr,
Va Ago Amdacoco Ka nmhÿZ
Ë`m§Zm H$go dmQ>oc ?
Amnco nyd©O gä` hmoVo ?
Am{U H$mc amÌrM JmS>co Joco AgVo Va ?
A{dH${gV, nW^«ï> Am{X_mZd
ApñVËdmV hmoVo
Aer Zm|X EImÚm emókmZo Ho$cr AgVr !...
_J _r Xma§{IS>Š`m KÅ> cmdyZ KoVmo
Am{U `wÕnmVirda AmdamAmdarcm cmJVmo...
Q>on ~§X, \°$Z ~§X, H$m°B©cMo qnn ~§X...
H$mc amÌr _mÂ`m XmoZ OrdcJ {_Ìm§Zr
EH$_oH$m§Mr JMm§S>r Yacr...
(_r IgIgm O_rZ nwgy cmJVmo !)
H$mc EH$ AmZ§Xr Mohè`mMm _mUyg
H$m Hw$Umg R>mD$H$
h_gmh_er aSy> cmJcm...
(_r MwaJicocr MmXa ñdÀN> A§WaVmo !)
AJXr ZmhrM amhdco Voìhm
EH$mZo H$mc _cm gm§JrVcoM"_r VwPm hodm H$aVmo Am{U ÛofgwÕm'
(_r Mohè`mcm H$S>H$ Bór _maVmV
Ver H$nS>çmcm _mê$ cmJVmo !)
{VÀ`m gmè`m AmR>dUtZm Ho$co hmoVo V{S>nma
20

Ë`m gmè`m H$mc Amë`m, Z¾mdñWoV Ka^a ZmMë`m
_cm ghZ Pmco Zmhr...
qgS´>ocmÀ`m ~wQ>mgmaIo Ë`m§Mo EH$ EH$ dó
nS>co Amho nmnÊ`m§V,
nU _r Vo Jw§VdimgmaIo ~mëH$ZrÀ`m Imcr
Q>mHy$Z XoB©Z...
gmao ^a^am H$am`Mo [aH$m_o...
ñdÀN> Kmgm`Mr ^m§S>r...
ñdÀN> Mohao...ñdÀN> S>moio...
gmao H$go ñdÀN>, gw§Xa
gmao H$go OmJÀ`m OmJr
gmao H$go Amc~oc
gmao H$go em§V em§V...
OUy H$mhr KS>coM Zmhr H$mhr Ago...
OUy H$mc {dgacrM amÌ KamV `m`Mr Ago...
{Vgè`m K§Q>onydu gmao Amdê$Z,
X~m Yê$Z ~gmdo Ago...
...h§...AmVm CKS>Vmo Xma§, CKS>Vmo {IS>Š`m...
WmoS>m dmam `oD$ Xo...WmoS>§ CÝh `oD$ Xo...
N>mZ...
`m...
AmVm Vwåhmcmhr AmV `m`cm haH$V Zmhr !... 

21

17. {H$Vr EH$Q>m _r VwÂ`mgmo~Vr...

18. AëH$mohmoc

nwÝhm H$ënZm§Mr {Zem hr {Z_mcr
nwÝhm CÝh nyd}g Imoi§~co
nwÝhm H$moaS>o ìhmd`mMo åhUmoZr
Oam ZoÌ hcHo$M AmoW~§ co

amÌrÀ`m CXamV CXmgrZ _i_iUmao AëH$mohmob
^ë`m nhmQ>o N>mVr_Ü`o OiOiUmao AëH$mohmob !

_cm R>md hmoVo Vwcm Om`Mo Vo
jUm§À`m Car Jm|XwZr `m IwUm
VwÂ`m CîU Xw:Im§hþZr Kmoa hmoVm
_Zr JmaR>m hm `wJm§Mm OwZm

hdmhdmgm J§Y {OÊ`mMm hdoV hcHo$ {daVmZm
ZH$moZH$mogm Xn© hmoCZr Xd©iUmao AëH$mohmob

VwÂ`m doXZm§Mo O`m§AmV _moVr
_ZmÀ`m Vimer {H$Vr qenco
{H$Vr PmH$cr _r Car dmXio hr
VwPo Xw:I eãXm§V Km|Jmdco

Kmd ~¡gVm VS>\$S>Vmo Ord ! Zm CaVmo Zm OmVmohr !
eonwQ>VwQ>H$s nmc hmoD$Zr didiUmao AëH$mohmob !

BWo hrM OmJm, Aer hrM doim
jUm§Mr Aer hrM hmoVr JVr
VwÂ`m{dU AmVm BWo qhS>VmZm
{H$Vr EH$Q>m _r VwÂ`mgmo~Vr

gÝ_mZm§Mo {Xdg PocVmo, Oar H$m¡VwHo$ OJ AdKo !
{VÀ`m H$Q>mjmdmMwZ amÌr Vi_iUmao AëH$mohmob ! 

Xw{Z`ogmR>r Q>mH$mD$ AZ² ZH$moZH$mogo JQ>ma ho
_mÂ`mgmR>r {ZP©a hmoD$Z IiIiUmao AëH$mohmob !

hmH$ Hw$Ur BVwH$s$ Zm XoVo ! gmW Hw$UmMr Zm {_iVo !
aº$mgmo~V B_mZ hmoD$Z {daKiUmao AëH$mohmob !

OJmg dmQ>o AZ¡{VH$ Oo ! {ZfoY H$aVo OJ Á`mMm !
Aem A~mocr Xw:Im§dahr hihiUmao AëH$mohmob !

\$Um H$mT>ë`m _¥Ë`wdaVr _mohþZ Jocm _§Sw>H$ _r !
Om{Vd§Vgo Oha hmoCZr gigiUmao AëH$mohmob !
agm`Zm§Mr {H$_`m Zm_r ! `_XyVm§Mo H$ï> H$_r !
ho _¥Ë`wMo ^m½` hmoCZr \$i\$iUmao AëH$mohmob !
_r Ë`m {nVmo ! Vo _O nrVo ! XmoKm§_Ü`o IoM gwê$ !
nwê$Z Cê$Zr WS>½`mnmer ^i^iUmao AëH$mohmob ! 

22

23

19. _Ocm _mPm H§$Q>mim...

20. EH$XmM...

{H$Vr H$amdm AmaemVwZr ~KÊ`mMm Mmim
Iyn Omhco ! Amcm _Ocm _mPm H§$Q>mim !

hmo`, _r ~mocVmo ^a^ê$Z
nU ~aoMXm Ë`m§À`mer
Á`m§Zm AmdS>V Zmhr Ago ~mocUo...

{H$VrH$ df} {H$Vr F$Vy§À`m H$mZr `oV hmH$m
amoO Zì`m AmeoMr cmJU amoO Zì`m n§Im
_{Z CÝhmim, Jm{Ì {hdmim, Ñï>r nmdgmim...
ganQ>Ê`mVM gmW©H$ _J ho n§I H$go OS>co ?
ZjÌm§Mo hmV H$emcm _mÂ`mda nS>co ?
{H$VrXm {dZdy g_OyZ ¿`m ao ! _Ocm gm§^mim !...
AÜ`m© amÌr H$moU {ZOoVyZ qH$MmiV CR>co ?
Jmd \w$cm§Mo hmoVo _J ho AmoaIS>o Hw$R>co ?
{H$Vr ghmì`m AÑí`mÀ`m `m {ZO©Z doim ?
Eoc{Vamda Oar gmogVmo hmgw{Z`m AmKmV
n¡c{VamMr gmX MmoaQ>r K_K_Vo öX`mV !
XmQw>Z `oVr àmU Ogo T>J PaÊ`mñVd Jmoim !

_r H$mogiVmo nmD$g hmoD$Z
nU ~aoMXm Ë`m§À`mda
Á`m§Zm AmdS>VM Zmhr qM~ hmoUo...
hmo`,
_r OJVmo Ë`m§À`m_Ü`o
Á`m§Zm AmdS>V Zmhr Ago OJUo...
...
AJXr Am{Xq~Xyer
`§ÌmMm EH$M XmVm
EH$XmM MwH$cm Amho Hw$R>oVar-Am{U AmVm ~gV Zmhr
`mo½` OmJr `mo½` H$mhrM !!  

24

25

21. Imoc _wimnmer...
H$moUrM Zmhr {dídmg R>odV
nU Imoc _wimnmer Amho _r {MdQ>
{H$Vr Ymdcr dmXio, {H$Vr {\$aco dmao
EH$ Á`moV ~marH$er R>odë`o` _r VodV...
XadfuM dmhÿZ `oVmV H$miogmdio T>J
Xadoiog ~m§Ym`Mo YaU Var H$m`...!
Am^mimcm AW© ZgVmoM _wir
_J dUdU {\$aÊ`mMo H$maU Var H$m` ?
{H$Vr AY} àíZ Q>mHy$Z Jocmo _mJo
{H$Vr H$mi ~miJUma Im§ÚmdaVr AmoPo ?
{XdgÀ`m {Xdg Var hmoVmV {ha_wgcoco {IÞ
g§Ü`mH$mi gwÞ Am{U amÌ àíZ{MÝh !
ZwgË`mM hmcMmcr AZ² H$mhr H$iV Zmhr
EH$m "Kwå_' AmdmOmZo ^aVmV {Xem Xmhr
H$moUr {dZmoX gm§JVo, åhUVo-"Q>mir Var Úm !
O{_Zrda nS>cm Moham CMcyZ Var ¿`m !''
g_OV H$m Zmhr _cm ? Var VoM !
ñdV:M ìhm`Mo nm`...ñdV:M R>oM !
Ago Oar Agco Var AgoM AgV Zmhr
H$mi H$mhr nÎmo IoiV OmJrM ~gV Zmhr
gJù`m§AmYr J¥{hV YaVmo _r H$mhr Jmoï>r
A§XmO Iao R>aVmV...EdT>çmMgmR>r H$ï>r !
Iao gm§Jy ? aº$mVM noac§` H$mhr
åhUyZ AmKmS>çm haVmo...`wÕ haV Zmhr !

_ñV OJy, _ñV Oody, {Zdm§V amÌr nSy>
EdT>o R>adyZgwÕm _J Ooìhm `oVoM aSy>
aS>Vm aS>Vm gai _J AmaemnwT>o OmVmo
nmhVmo _mPoM gm|J Am{U Iyn hgyZ KoVmo
Agm "{dZmoXr' _wimV _r... ñdV:daVrM hgV
H$moUrM Zmhr {dídmg R>odV...
nU Imoc _wimnmer Amho _r {MdQ>...

26

27 

22. dm`m...
Hw$UmMoM ZgVmV h¸$ Hw$Umda
nU S>moio ^aVmVM Zm...
"AnojmM H$ê$ Z`o' Aem Var
Anojm CaVmVM Zm...
gJù`m§hmVr Cam`Mo eyÝ`M
nU Ord OS>VmVM Zm...
hþ§XHo$ `oVmVM Zm...
ídmg AS>VmVM Zm...

Zmhr J Zmhr ! Ago ZgVo H$mhr-BVŠ`m ghOnUo åhUm`Mo "Zmhr'...
Zmhr J Zmhr ! BVHo$ gmono ZgVo aº$
Oer \w$Qy>Z dm`m Omdr H$mJXmda emB©...
Zmhr J Zmhr ! AmogmS> Zmhr ho gmao
nmdgmMo ñdßZ H$YrM dm`m OmV Zmhr
gmè`mcm doi Xo WmoS>mgm nU {ZpíMV
BWo Hw$Umcm Amho OJÊ`mMr KmB© !

nmIao Var H$m`...hdoÀ`m {neì`mM
nU PmS>mV KaQ>r ~m§YVmVM Zm...
dmamM Vmo...{XgVgwÕm Zmhr
nU \$m§Úm§Mo Pmonmio hcVmVM Zm...
d¥j EH$m OmJr Wm§~VmVM Zm...
CÝhmgmR>r gmdë`m nS>VmVM Zm... 

Hw$Urhr JmV Zgco Var
gya AgVmVM Zm...
em§VVoMo AW© H$im`cm
AmdmO cmJVmVM Zm...
_aUm{edm` H$iUo OJUo AdKS>
AZ² OJÊ`m{edm` _aUo...
CamV h|XH$miÊ`mnydu _m¡Z
eãXm§À`m N>mË`m \w$Q>VmVM Zm...
28

29

23. Am`wî`
Vo XwIa§ Amho...hid§ Amho...
Mma nmdcm§VM Iyn R>oMH$mic§`...
nU Mmcc§`...
Jar~, ehmÊ`m åhmVmè`mgmaI§ Mmcc§`...
Ë`mÀ`mH$S>o ~cX§S> ñZm`y ZmhrV,
YmaXma gwio ZmhrV...
O{_ZrV _mZ KmcyZ MaUmè`m eoirgmaI§
OÝ_mcm Amc§` Am{U _¥Ë`yH$S>o Mmcc§`...
Am{U Varhr Ë`mcm Zmd§ R>odm`Mm h¸$
_mÂ`mgH$Q> Hw$UmcmM Zmhr;
H$maU _mP§ åhUmd§ Ag§ VodT>§M Va Amho !
_cmM `oVmo Ë`mMm IynXm amJ
Am{U _cmM `oVo Ë`mMr IynXm X`m...
S>m|JamV hadcoë`m dmgamgmaI§
MwH$V_mH$V AmB© emoYV§`...

BZ_rZ gmR> dfmªgmR>r Va Amc§ Agoc {~Mma§...
nSy>Z amhrc Hw$R>ë`mVar H$monè`mV
Hw$UmÀ`m AÜ`mV Zm _Ü`mV...
EdT>çm§Mr nmoQ>§ ^aVmV amoOÀ`m amoO
^mH$arMo Mma VwH$S>o H$mhr AmH$memcm OS> ZmhrV !
AIoaM§ "{ZXmZ' Va Ho$ìhmM Pmc§`;
_cmhr Amho R>mD$H$, Ë`mcmhr Amho _mhrV !! 

Ë`mcm Zm H$Yr _r ~mocUma,
Zm {hS>rg{\$S>rg H$aUma...
EH$g§Y {Xgc§M H$Yr Va Hw$erV KoB©Z
Vm|S>mdê$Z hmV {\$adoZ
O_oc VodT>r _m`m XoV amhrZ...

30

31

24. Hw$R>o ?
Hw$R>cohr haUo qH$dm qOH$Uo ho j{UH$ AgVo
ho g_Oë`mdagwÕm
{Q>Hy$Z amhVo H$m Pw§Om`Mr aJ ?
à{V{XZ, à{VjU ñdV:M ñdV:H$Sy>Z haVmZm
XmV {dMH$V hgÊ`mMm AmdmO `oVmo
Vmo Hw$UmMm ?
_m¡Z nm§Kê$Z {Za{IV amhUo
ho Hw$R>ë`mhr àíZmMo
CÎma Agy eH$Vo H$m ?
{Xdgm S>moB©^a R>UH$m KoD$Z
"amÌr em§V PmonVmo'
Ago åhUVmZm MmMaVoM Or^...Vr H$m ?
amÌr nS>Umar ñdßZohr
"A°{cg BZ d§S>ac±S>'À`m ñdßZmgmaIr
{ZIi à{V^memcr H$m ZgmdrV ?
{Xdg^aÀ`m g§X^m©V H$m AS>Hy$Z nS>VmV Ë`m§Mo XmVo ?
"Kwå_' AmdmOmÀ`m nmíd©g§JrVmda
_mWm^a dgcocm Jm|YimMm Jmd
AOyZM H$„moim`cm cmJVmo...

32

g~ya...g~ya...
OmJo hmoD$ qH$dm {ZOy...H$gohr...
H$mhrVar H$ê$ qH$dm
EHo$H$ jU hþH$dV amhÿ...H$gohr...
XodmnwT>o {Xdm cmdy
qH$dm Vo hr ZH$mo...H$gohr...
{XdgmÀ`m Hw$R>ë`mhr àhamV
ehamÀ`m Hw$R>ë`mhr Mm¡H$mV
H$Yrhr Am{U Ho$ìhmhr
CncãY AgÊ`mMm
H§$Q>mim `oD$ cmJcm Amho...
.....
AI§S> c` gmYyZ ananUmè`m
`m {MIcr nmdgmV
hr KmUoaS>r earao
Hw$R>o dmiV Q>mH$m`Mr ?...... 

33

25. H$moUrhr ZgV§....
H$moUrhr ZgV§ AmnU nmohmoMVmo Voìhm...
{ZKyZ Jococo AgVmV _¡{\$crMo àmU !
añË`mda CVaVmo AmnU
Amnë`m {Zame nmdcm§gH$Q>
Amnë`mM H${dVm Amnë`mcm åhUyZ XmIdV
Am{U Amnë`mM eãXm§Mo AW©
Amnë`mM _|XyÀ`m noernoetn`ªV nmohmoMdV...
añVm^a M_H$V AgVmo
Mm§XÊ`mV M_M_Umam {MIc...
doí`oÀ`m _ZmV {dPyZ Omdr M§ÐH$moa
Vgo ZmH$maV OmVmo AmnU
Hw$R>ë`mhr ñdßZm§Mo ñdm{_Ëd...
añË`mdaMo EH$mH$s Hw$Ìo
nhmV AgVo Ë`mÀ`m H$ê$U Q>nmoè`m S>moù`m§Zr
Amnë`m X_coë`m ídmgm§Mr AmdV©Zo...
EHo$H$ AmoPr H$_r H$ê$Zhr
dmT>V Mmccocm ^ma g_OV ZgVmo _|Xycm...
hmV gwQ>cm H$s gwQ>Vo gmW
gmW gwQ>cr H$s \$mQ>Vo dmQ>
dmQ> ^a Xya Xya
_¥JOim§Mo _hmnya
gya gwQ>cm H$s _hmnya;
34

H$moUrhr ZgV§ AmnU EImXm _hmnya PocVmo Voìhm...
S>moù`m§À`m nmVirn`ªV nmohmoMcoë`m
cmcJTy>i cmQ>m§À`m nS>Úm_mJyZ
gaH$V OmVmZm {XgVmV
{H$Zmè`m§_mJyZ {H$Zmao...
H$moUrhr ZgV§ AmnU nmohmoMVmo Voìhm...
_¡{\$c g§nyZ Jococr AgVo
qH$dm gwê$M ìhm`Mo AgVo AOyZ H$Xm{MV !
Am{U AmnUhr Zoh_rgmaIoM
H$mimÀ`m Iyn _mJMo
qH$dm nwT>Mohr H$Xm{MV...
...añË`m§da CVaVmo
Amnë`m {Zame nmdcm§gH$Q>;
Hw$Í`mÀ`m H$ê$U Q>nmoè`m S>moù`m§_Yco
EH$Q>onUmMo \y$c IwSy>Z KoVmo
Am{U hþ§JV ~gVmo
nmPaË`m amÌrÀ`m Imoc {d{harV... 

35

26. _cm H${dVm H$icrM Zmhr...
H$drg§_ocZmV CÎm_, ^aOar JXu, g|Q>Mo gwdmg
nwT>À`mM IwMuV EH$ gOcoc§ gm¢X`©...
{VWyZ ZOa dicrM Zmhr...
_cm H${dVm H$icrM Zmhr...
ñQ>oOda aoe_r gmS>çm, aoe_r Pã~o
nÏ`nmUr gm§^micoë`m emo^rd§V eãXaMZm
S>moù`m§Zm ~a§ dmQ>c§...H$mZm§Zm _Pm Amcm...
N>mVrMr H$S>r {ZKmcrM Zmhr...
AmoitMo AmoKi AmoKico Iyn,
OÝ_mMr Pmon Omdr Aer _wñH$m{S>V ~gcrM Zmhr...
_cm H${dVm H$icrM Zmhr...

VS>OmoS> H$icr...
^mVnmoir H$icr...
C~Xma aOB©Mr qH$_V H$icr...
nU
cmc S>moù`m§Zr ñdV:daM Kmd KmcV
C^m OÝ_ OmiyZ
{ZXmZ EH$ Añgc hþH§ $ma n¡Xm H$aÊ`mV
H$gcr gmW©H$Vm AgVo H$icoM Zmhr...
_cm H${dVm H$icrM Zmhr... 

AmVmem "H${dVm AmB©À`m ZmdmZ§ Mm§J^c§' åhUyZ
_r hr MT>dVmo eãXm§Mo ~ir !
{Xdg CJdV amhVmV...dmam dhmV amhVmo...
~XcV H$mhrM Zmhr...
Añgc l_m§Mm XaXê$Z Km_ `oV Zmhr...
Amnë`m_wio H$moUr OÝ_mM§ gwIr hmoV Zmhr...
"^mfm' {c{hÊ`mV Jw§Vcoë`m hmVm§Zm
H${dVogmR>r doi ahmV Zmhr...
Am^miñdßZm§Zm N>mVrda KoD$Z
aº$ AmoH$Ê`mMr qh_V Zmhr...
36

37

27. åhUyZ...
_mUgm§Zm JaO AgVo H$m|~S>çm§Mr...~H$è`m§Mr
dmKqghm§Zm JaO AgVo haUm§Mr...gm§~am§Mr
Kw~S>KmatZm JaO AgVo C§Xam§Mr...gem§Mr...
åhUyZ Amåhr OÝ_m Amcmo !
Hw$UmcmVar dmQ>co d§emcm {Xdm hdm...
Hw$UmcmVar dmQ>co ~{hUrcm ^mD$ hdm...
Hw$UmcmVar dmQ>co KamV nmiUm hdm...
åhUyZ Amåhr OÝ_m Amcmo !

Am^mimcm Hw$UrVar {dMmam`cm hd§...
gma§ ~KUmè`mcm "_r hr ~KVmo`' ho gwZdm`cm hd§...
VwÂ`m {gñQ>r_À`m ~o{gH$_Ü`oM Kmoi Amho ho Hw$UrVar
R>UH$dm`cm hd§...
åhUyZ Amåhr OÝ_m Amcmo ! 

AmS>Zmdmcm Zì`m H$m±{~ZoeZMr JaO hmoVr...
KamÊ`mÀ`m AmoQ>rnmoQ>mcm J^©H$im§Mr hm¡g hmoVr...
n¥Ïdrdaë`m _mZdr OZZXamMr gd©gmYmaU g§»`m
EH$mZo H$_r nS>V hmoVr...
åhUyZ Amåhr OÝ_m Amcmo !
^y_rMm ^ma 50-60 {H$cm|Zr dmT>dm`Mm hmoVm...
^mOrdmë`mMm Y§Xm Xa_{hZm \w$Jdm`Mm hmoVm...
S>m°ŠQ>aÀ`m {~cmMm AmH$S>m Xa_{hZm B_mZmZo {Q>H$dm`Mm hmoVm...
åhUyZ Amåhr OÝ_m Amcmo !
H$maU ZìhVo H$mhrM nU KS>m`Mo hmoVo...
KS>Uma ZìhVo H$mhrM nU Wm§~m`Mo hmoVo...
H$mhrVar ìhm`Mo ZìhVo nU H$mhrVar ìhm`Mo hmoVo...
åhUyZ Amåhr OÝ_m Amcmo !
38

39

28. J§JoV Ýhm`co KmoS>o...

29. H${dVm

eãXm§Mr Am|Oi ìhmdr jU Eogo Amco WmoS>o
AZ² Amco Ooìhm Voìhm J§JoV Ýhm`co KmoS>o

Vr Ë`mMr gƒr _¡{ÌU
Vr Ë`mcm n§I XoVo
Am`wî`mcm R>UH$dUmam
JmoS>, Ohar S>§I XoVo

hm OÝ_M AdKm Amho eãXmeãXm§À`mgmR>r
OJÊ`mÀ`m XmoamdaVr H${dVoÀ`m ~gë`m JmR>r
øm JmR>r gmoS>dVmZm _moH$im hmoB© OUy Xmoa
H${dVoMo ZogyZ Zogy ZmMco ZmJdo nmoa
ZmJdoM ao Vo A§Vr ! ao Ë`mcm c‚mm H$gcr ?
_J cmO amIÊ`m Ë`mMr eãXm§Zr H§$~a H$gcr !
ho eãXM AgVr Ë`mMo H$ê$UmH$a Am{U _wamar
ho eãXM hmoVr Ë`mÀ`m {ZÐoImcrc nWmar
ho dó nwadVr Ë`mcm ho hmoVr gm¢JS>r Ë`mMo
ho _ÚmMo KQ> hmoVr, ho hmoVr AmoR> XwYmMo !
øm AWm§J _¡XmZmV Vmo AmYr ZmMV Jocm
AZ² AW© eonQ>r hmoV _mJyZ \$a\$Q>V Jocm
ho Amho Eogo Varhr, Zoh_r Z Eogo hmoUo
àË`oH$ doir Zm {\$Q>Vo Ë`mMo _mVrMo XoUo
åhUwZrM Cnmer PwaUo, AZ² dmQ> gXmMr ~KUo
AkmV àXoem§gmR>r ídmgm§Zm ~m§YyZ YaUo

VrM Ë`mÀ`m JmcmdaVr
nmM ~moQ>m§Mo di XoVo
VrM Ë`mÀ`m nmoQ>è`m§_Ü`o
Am§Yiogo ~i XoVo
VrM Xya àñWmZmVrc
CËgwH$, Zdr Md XoVo
VrM Ë`mMm àdmg Am{U
nmohmoMm`mMo Jm§d hmoVo !
Vr H$mhr {c{hÊ`mAmYr
~moQ>m_Ycm H§$n hmoVo
VrM "Zmhr gwMV' åhUV
H$mJX \$mSy>Z a§H$ hmoVo !! 

{Od H$andyZ KoUmao Hw${U hmoD$Z Joco doS>o
hm gÜ`mMm Hw${U doS>m, Hw${U AOyZ hmoVrc doS>o !! 

40

41

30. d¥ÎmnÌ...
nmoiyZ {ZKVm`V _{hZo ~mam Am{UH$ dma gmV
h„r nona CMccm H$s ^mOyZ {ZKVmV hmV !
EHo$H$ ~mV_r hmoD$Z nS>Vo S>moŠ`mdaVr KU
gm`aZgmaIm KUKU dmOV `oVmo EHo$H$ jU !
amoO \w$Q>Vm`V Ka§, \w$Q>Vm`V Z{e~§ Am{U N>mVr
amoO amoO Vm|S>m_Ü`o H$m|~yZ ¿`m`Mr _mVr
H$mhrM dmQ>V Zmhr`o H$moUm ! H$mhr...AJXr H$mhrM
{Mê$Z nS>Vm`V H$modio Jio H$mhr H$iÊ`mAmYrM !
Ord KoV§` nmUr Am{U Kwñ_Q>Ë`o` hr hdm
MmcyZ `oVmo amoO Zì`m {dfmUy§Mm Wdm
gdmªJmZo \w$cyZ `oË`o` amoO Zdr ì`mYr
{Z_m©ë`mÀ`m dmQ>m MmcVmV \w$co \w$cÊ`mAmYr
{XdgmT>dù`m JXu IoMVm`V {Zc©‚mm§Mo dJ
AmË_m Pmcm` hmdaQ>m§À`m ~mOmamVrc ZJ
cm§S>½`mgmaIo S>moio Am{U hnmncoco AmoR>
AmH$memhÿZ _moR>o `oWo AYmí`m§Mo nmoQ>
{dH$V MmccoV gmco...gmao {dH$V {dH$V OmVm`V
CcQ>r ìhm`Mr doi Amcr Var {JiyZ KoVm`V
{dH$Vm`V cmO, {dH$Vm`V ñdßZ§, {dH$Vm`V ËdMm Am»Ir
{dH$Vm`V AmH$me, {dH$Vm`V O_rZ, {dH$Vm`V ZmVr g»Ir
Vm~o hdoV _Z, öX`, _|Xy, ídmgm§daVr
Vm~o hdoV Aly, Km_ Am{UH$ aº$mdaVr
Vm~o hdoV g§ñH¥$Ë`m§da, emó, H$cm§daVr
Vm~o hdoV ~\©$, {MIc, dmiy, nmÊ`mdaVr.....

.....
...Ho$g _moH$io gmoSy>Z n¥Ïdr doS>çm ~mB©gmaIr
JaJa {\$adV S>moio _maË`o` ñdV:^modVr {JaH$s
{MKiV Mmcë`o` EHo$H$ OI_...gmogÊ`mnë`mS> H$im
{Mê$Z KoË`o` Amnë`m hmVr amoO Amncm Jim...
nmoiyZ {ZKVm`V _{hZo ~mam Am{UH$ dma gmV
h„r nona CMccm H$s ^mOyZ {ZKVmV hmV...

42

43 

31. gd©k...

32. _§Xr...

Vmo Iyn ~moccm H$mhr~mhr...
Vmo Zoh_rM Iyn ~mocVmo
Hw$UmÀ`m {MÌmda, Ioimda, g§JrVmda, H${dVm§da...
AmdmOmV H$mH$S>çm gmocm`M§ gmocmU§ cndyZ
Vmo Zoh_rM ~mocVmo H$mhr~mhr...

_§XrMm H$mi...
nga nga ngacoë`m H§$Q>midmÊ`m {ndiQ> CÝhmgmaIm
cm§~cMH$ _§XrMm H$mi...

Ë`mcm Vo g_Oc§ Agoc Ag§ Zmhr...
Ë`mcm Vo g_Omd§ Ag§hr Zmhr...
nU Vmo ~mocVmo !!
Am{U amÌr Pmon cmJÊ`mMr ImÌr H$ê$Z KoVmo...
Vmo ~mocVmo
Am{U Zmdm_mJo OmT>çgo "lr`wV' {chm`cm _moH$im hmoVmo...
AmnU ~mocVmo Vo H$Xm{MV {ZaW©H$
Ago dmQ>V Agochr Ë`mcm,
nU Vmo ~mocVmo Vo Z¸$s {ZaW©H$M
Ag§ Z dmQ>ë`mZo
_r _mÌ ñdV:daM {MS>V...
Jm|YimÀ`m Omù`mda Q>UmQ>Um CS>çm _maV...!! 

MÊ`m\w$Q>mÊ`mÀ`m n¡emV ~mam ~mam Mm¡Xm Mm¡Xm Vmg am~dyZ ¿`mdrV
Aem _O~ya _|T>am§Mm H$mi...
AmpñVH$mcm ZmpñVH$ AZ² ZmpñVH$mcm AmpñVH$ ~ZdUmam
H$mù`m OmXyMm H$mi...
CWim§À`m CËWmZmMm, nm§{SË`mÀ`m nVZmMm H$mi...
JmUr Z gwMÊ`mMm H$mi...H${dVm Z g_OÊ`mMm H$mi...
hcH$Q> dmVmdaUmV amoJJ«ñV hdoMm H$mi...
nmR>rdaë`m Hw$~S>m§Mm H$mi...
hnmncoë`m ZOam§g_moa ~mocmÀ`mM H$T>r^mVmMm H$mi...
hmVmnm`mV cH$dm ^aÊ`mMm H$mi...
H$mhrM Z H$iÊ`mMm H$mi...
AmVyZ AmVyZ CVy OmUmè`m dm§P {eì`m§Mm H$mi...
AmnU Jar~ H$s lr_§V ho Z g_OÊ`mMm H$mi...
AmnU OmË`mM H$s gwnmV ho Z C_OÊ`mMm H$mi...
dmñVdmg_moa doí`oJV ZmJS>§ hmoD$Z OmÊ`mMm H$mi...
Iyn Iyn H§$Q>mim `oÊ`mMm H$mi...
H$mhrM Z R>aÊ`mMm H$mi...
Jma nS>V Mmccoë`m {eù`m aº$mMm H$mi...
S>~Š`mVë`m ~oS>H$m§À`m nmR>rdê$Z
ào_mZo hmV {\$admdm Ag§ dmQ>Ê`mMm H$mi...
_§XrMm H$mi... 

44

45

33. Amåhm Jar~m§Kar
Amåhm Jar~m§Kar nmZmnmZmMm Zìho,
KmgmKmgmMm {heo~ MmcVmo
nXa AmdiyZ ¿`mdm Hw$id§VmÀ`m coH$sZo
Vem MmnyZMmonyZ KoVmo gmè`m BÀN>m
KoéZ `oVmZm g§Ü`mH$miMm CÎmmZ A§Yma
g‚mZnUmÀ`m åhUV nadMm
jrU, {_U{_UË`m {Xdcr^modVr
àmUm§Mr Am|Oi YaVmo...
XmoZ doi noQ>Ë`m MwcrMr YJ
daXmZ åhUyZ ñdrH$maVmo
cmc Ho$ear Ádmim§À`m àH$memV
agagyZ CR>coë`m ^wHo$À`m JmR>t_Ü`o
OJÊ`mMm emn {dgê$Z OmVmo...

ghO ñdrH$maVmo Amåhr Am_Mo Mohao
cmdyZ KoVmo N>§X OJV amhÊ`mMm !
OÝ_OmV `oVo OJmH$S>o Ì`ñW ~KÊ`mMr Ñï>r
ídmgmídmgmcm `oVmo J§Y _wH$mQ> ehmUnUmMm
M§Ð_m¡ir KamÀ`m \w$Q>Š`m H$m¡cm§VyZ
WoQ> A§Jmda CVaVo {Z`VrMo Mm§XUo,
Hw$S>Hw$S>Ë`m earam§da
C~Xma emcrgmaIo VoM ZI{eIm§V nm§KaVmo...
Amåhm J[a~m§Kar nmZmnmZmMm Zìho,
KmgmKmgmMm {heo~ MmcVmo... 

EImÚmÀ`m _ZrMo AmV©
ghO gÝ_m{ZV hmoVo BWë`m q^VrVyZ
EImÚmMo An`e ghO ghO gm_mdVo
AmH$mea§Jr _ZmÀ`m AdH$memVyZ
^oJmië`m ^wB©da nS>mdo nmdgmMo nmUr
VgmM hmaë`m nmR>rda WaWaVm hmV nS>Vmo...

46

47

34. Xodm

35. ñdßZ§ - 1

Oam _mZdr ñne© hmodmo Vwcmhr
Oam AmO Vy ~moc _mÂ`mH$S>o
Oam nmVir AmO Vy JmR> _mPr
Oam AmO Vy Ymd YaUrH$S>o

Vr gJir ñdßZ§ AgVmV...

Vwcm EoHy$ `oVo _cm ho H$iy Xo
à{MVr VwPr AmO `oD$M Xo
_r nm`è`m cj Amcmo MT>moZr
Vy nm`ar EH$ CVê$Z `o !
Vwcm JmR>Ê`mcm {H$Vr _maë`m _r
CS>çm C§M; Añne© Vy nm{hcm
nhm ewîH$ Pmë`m X`mim ZÚm `m
nar _oK naH$mM ao am{hcm !
VwÂ`m nm`r df}, `wJo dmhVmo _r
nwaonya Xw:Im§g ñdrH$maVmo
jUmg `odmo VwPm eãX EoHy$
V`mgmR>r Ko OÝ_ {^aH$mdVmo !
O[a ~wÕr ImoQ>r, O[a Jd© _moR>m
V[a AmV CËgyH$Vm ao VwPr
H¥$nmim, VwPo Zmd EoHy$Z Amho
doS>çm AS>mUr VwH$mo~m_wIr !!

amOdmS>çm§Mo gmoZoar _Zmoao ZmMVmV
{hadirVyZ ggo ~mJS>VmV
{MÌ{d{MÌ a§Jm§Mo njr
ñdam§Zr H$mZ ^mê$Z Q>mH$VmV...
Vwåhr hgVm IiIiyZ...H$miOr{dhrZ...
jU^a Zìho...df©...XmoZ df©...AZoH$ df© gVV...
Ë`m AmZ§XmMo AmoPo hmoVo
Im§Úmcm hdohdogo...
nU Wm§~m !
Vw_Mo S>moio ImS²>H$Z CKS>Uma AgVmV
H$mhrM doimV dñVwpñWVrÀ`m AmS>Xm§S> gmoQ>çmMr doXZm
CR>dUma AgVo XMH$dyZ...
_JmMMr {M̧ _mÝ` Amho gw§Xa AgVmV !
nU Vr gJir ñdßZ§ AgVmV...!!
~Yra nmdcm§Zr {dñH$Q>mc Vw_Mo eara añVmoañVr
Am{U H$ioZmhrgm hmoB©c ñdßZ Am{U gË`mVcm \$aH$
Voìhm cjmV R>odm;
Á`mÀ`mV Mma YwaH$Q> q^Vr,
\w$Q>cr Va h§~aS>m hmoB©c Aer Amamoir,
CÝh, Km_, {Zamem `mVc§ H$mhrM Zgoc
Voìhm, Cacocr gJir {M̧ ñdßZ§ AgVmV... 

48

49

Vr nhmdrM cmJVmV...
OmJonUr JmS>crV Va PmonoV; nU {XgV amhVmV !
Am{U Ooìhm H$Yr ñdßZmVcrM _mUg§
^oQ>VmVhr, {XgVmVhr dñVwpñWVrV
Voìhm {dfmX dmQ>U§ gmh{OH$M;
nU Wm§~m
ñdßZmVë`m _mUgm§Zmhr nS>VmV§M ñdßZ§...
H$Xm{MV Amnë`m ñdßZmVhr `oUma ZmhrV Aer ñdßZ§...
nU...Ë`m§À`mhrgmR>r ñdßZ§M Agcocr ñdßZ§...

_mÂ`m Cer A§WéUmgmaIr Pmon H$m {dñH$Q>cr ?
Am{U CRy>Z gai Ymdy cmJVmo
{XdgmÀ`m [a¨JUmV e`©VrVë`m KmoS>çmgmaIm...
Voìhm Vr IwXwIwXw hgV amhVmV A§J^a
dS>mcm dgVrcm Amcoë`m ^wVmgmaIr...
ñdßZ§...
N>moQ>rN>moQ>rM AmhoV...JmoOradmUr...
CMcyZ ¿`mdrV Aer...hgar...
nU Ë`m§À`m gwù`m§Zm cmJcoc§
{nT>çmZ²{nT>çmM§ {MH$Q>, Ja_ aŠV nm{hc§V H$m ?

ñdßZ§ - 2
ñdßZ - 3
ñdßZ§...
_r PmonVmo Voìhm hiyM ~mhoa `oVmV
_mÂ`m S>moù`m§VyZ...X_ë`m hmVm§VyZ...
WH$ë`m nm`m§VyZ...a§Y«ma§Y«m§VyZ
Am{U IoiV amhVmV _mÂ`m Cer^modVr...
_mP§ A§WéU {dñH$Q>dVmV...
_mPr Cer IoMVmV...
_mÂ`m KS>çmimMm JOa H$aVmV...
_mÂ`m PmonoÀ`m Vù`mV gmar {_iyZ qYJmUm KmcVmV...

Am`wî`mV _r H$ï> H$ê$Z
JhmU nS>coco Ka {_idco...
JhmU nS>coco Xm{JZo {_idco...
JhmU nS>cocr A~«y {_idcr...
nU Am`wî`^a ñdßZm§H$S>o
JhmU Q>mH$cocm _mPm Xoh
_cm H$Yrhr gmoS>dVm Amcm Zmhr...

_r H$ÊhVmo...Hy$g ~XcVmo...hmVdmao H$ê$Z PQ>Hy$ ~KVmo...
Am{U _J CR>VmoM
Voìhm Vr PQ>H$Z naV eara^a OmJÀ`m OmJr OmD$Z ~gVmV...
Hw$Ur S>moù`m§V...Hw$Ur hmVm§V...Hw$Ur nm`m§V...
_J _r emoYV amhVmo-_cm OmJ H$m Amcr ?

Am`wî`mV ^oQ>Umè`m àË`oH$ ñdßZmcm
V§JS>r Yê$Z AmnQ>mdo
Ago ~aoMXm dmQ>oc...
nU ho dmQ>Uohr EH$ ñdßZM Amho Ë`mMo H$m` !

50

51

ñdßZ - 4

ñdßZ - 5

ñdßZ - 6

ñdßZm§Mm nS>Xm da OmB©c
ñdßZm§Vcr _mUg§
ñdßZm§Vco gya KoD$Z
EImXm ñdßZgw§Xa AZw^d XoVrc
ñdßZm§Vco àojH$ Q>mù`m dmOdVrc !
Ë`m Q>mù`m§Zr OmJ `oB©c
Voìhm Caoc ñdßZmV ZmQ>H$ nmhUmam EH$ _mUyg !
• Á`mcm AOyZ EH$ OmJ `oBc
© ,
Am{U _J Caoc
ñdßZm_Ü`o
ñdßZmV ZmQ>H$ nmhUmam EH$ _mUyg !
AOyZ EH$ OmJ `oB©c...AOyZ EH$...AOyZ EH$
_J `m CVa§S>rÀ`m Imcr Caoc EH$ _mUyg
Á`mcm ñdßZ nS>Ê`mgmR>r Pmon hdr Amho
Am{U nS>coë`m ñdßZm§Zr Á`mMr Pmon Jocr Amho !
H$Xm{MV AOyZ EH$ OmJ `oB©c
Am{U EHo$H$ OmJ Amocm§S>V Vmo ^am^am Ymdy cmJoc
gaH$Ë`m nÅ>rda YmdUmè`m _mUgmgmaIm
"OmJ'À`mOmJrM...
OmJ...Pmon...OmJ...Pmon...
Aer ñQ>oeZo _mJo Q>mH$V...
Ogo AmnU AmÎmm H$aV AmhmoV...!!!

Am`wî`mV _cmhr EH$XmM nS>co hmoVo
EH$ gdmªV gw§Xa ñdßZ
Á`mV _r JmT> Pmoncmo hmoVmo...ñdßZ{dhrZ !...

52

53 

36. {Z_©_
_mÂ`m MwH$m§~Ôc g§nyU© eaUmJVr
nËH$aUma Zmhr _r...
AWdm VwÂ`m MwH$m§H$Sy>Zhr Ano{jV Zmhr _cm
H$gcrhr gmly H$~ycr !
B©f}Zo ^m§S>mdo...nQ>dmdo AWdm nQ>dyZ ¿`mdo
Agco VÎdM {ZKyZ Joco Amho Am`wî`mVyZ...
Xwgè`m§BVHo$M ñdV:Mo eara dmJUohr
{Xgy cmJco Amho Xwê$Z...
AmVm BVŠ`m nQ>H$Z, ghO
Hw$Umda XJS> \o$Hy$ eH$V Zmhr _r...
OiË`m CX~Îmrcm Cacoë`m amIoMo Aàyn
VodT>oM _mÂ`mgmR>r VwPo-_mPo níMmÎmmn
VwPo-_mPo AmXa gÝ_mZ !
H$mhrM Zmhr Ago AmVm Á`mdmMyZ AS>oc;
hmVmV Vcdma XoVmZm cú` AmYrM gm§Jm
AÝ`Wm _mPoM _w§S>Ho$hr
{VVŠ`mM {Z_©_VoZo CS>oc !...
{Odmcm Ord XoUo
AWdm {OdmgmR>r Ord KoUo;
EH$mM XwVm|S>r gmnmMr XmoZ Vm|S>o \$º$ !
_mJonwT>o ganQ>V amhÊ`mcm
Am`wî`mMr `mÌm åhUmdr
BVH$m {Zînmn, {ZamJg am{hcmo Zmhr _r !...

Voìhm AmVm A§Jmda IaMQ>V ZmhrV Hw$UmMr XyfUo
dm _moa{ngmJV hþihþiVhr ZmhrV ñVwVrMr Am^yfUo...
VwPo ñVwVr-emn Ho$ìhm EoHy$ {_Ìm ?
_mÂ`mM EH$m _moR>çm JXmamoimVyZ
Ho$ìhmMm _cmM EoHy$ nmhVmo Amho _r...
MyH$ VwPr Agoc AWdm _mPrhr...
qH$dm H$mhr H$mimZ§Va
_wimV "MyH$' Ago H$mhr Zgochr...!
eaU `oUma Zmhr BVŠ`mgmR>rM
H$s hmaë`mMr ImÌr Zmhr;
dm ñdrH$maUma Zmhr eaU{MÇ>r
H$maU qOH$cmo ho hr {ZpíMV Zmhr !
Hw$R>ë`mM eãXmH¥$Vrcm ZgVmo
H$mi{Zanoj, ñdmdc§~r AW©
Vmoda PyR> Amho
Hw$Umdahr, H$emgmR>rhr
{eam VmUyZ AmoaS>Uo...!
_mÂ`mH$Sy>Z Vwcm Agcoë`m
{H$_mZ {VañH$mamÀ`m AnojoVyZhr
_moH$io H$aVmo Amho Vwcm...
{Zame hmoVmZm {dgê$ ZH$mog
AJXr _mÂ`mgmaImM Amhog Vy
Am{U AJXr VwÂ`mgmaImM _r...!
.......
_mÂ`m MwH$m§~Ôc g§nyU© eaUmJVr
nËH$aUma Zmhr _r......

gdm}ËH¥$ï> eÌy H$ê$ eHo$c
Ë`mhÿZhr _r OmñV H$aVmo _mPm {VañH$ma; 

54

55

37. Hw$Ur A^§J åhUVm...

38. _r

Hw$Ur A^§J åhUVm _Z Amog§Sw>Z OmVo...
Hw$Ur åhUVm Amodr S>moim nmUr `oVo...
_r Xod hadcm H$YrM _mÂ`m_Ycm...
Vr OwZr H$hmUr nwÝhm Zì`mZo ñ_aVo !
`m d¡amUmVwZ H$Yr ~JrMm hmoVm...
ñda T>mcm _mPm H$Yr {Q>noMm hmoVm...
àmW©Zm Om`À`m WoQ> Z^mer Voìhm
KZ ^acm; Ho$di ~agm`mMm hmoVm !
_r {Zam§OZohr H${Y cmdcr hmoVr
AZ² ñVmoÌm§_YwZr \w$co R>odcr hmoVr !
H$ico Z H${Y {dPcrM gd` lÕoMr
Or A§Ymam{Vc EH$M {Xdcr hmoVr !!
H$mOirM Ho$di {Xì`mV Cacr AmVm !
H$miOr H$miOmdar CVacr AmVm !
Jm|JmQ> Agm `m XohmZo _m§{S>`cm
AmdmO AmVcm EoHw$ Z `oB© AmVm !!
^moJmV åhUmdo a_cmo Va H$m Eogo ?
_r "hdo hdo' åhUVmhr gd© ZH$mogo ?
~oewÕrcm hr ewÕ Hw$UmMr Cacr ?
ho H$moU Q>mH$Vo AOwZr AmV Cgmgo ?
hr H$gcr WaWa AOyZ AYamdaVr ?
hr H$gcr cmcr AOyZ é{YamdaVr ?
ho H$moU ~mocVo AOyZ _mVr Amocr ?
hm H$gm ehmam AOyZ ~{YamdaVr ?...
Hw$Ur A^§J åhUVm _Z Amog§Sy>Z OmVo...
Hw$Ur åhUVm Amodr S>moim nmUr `oVo...

Jar~, ~wQ>H$m, H$Ðÿ, H$H©$e, H$Q>H$Q>dmUm
AdKS>, hÅ>r, hoH$Q> Am{U _mUygKmUm
^U§J, ^w¸$S>, nyU© \$mQ>H$m, VwQ>H$m \w$Q>H$m
H$imhrZ AZ² a§JhrZ AZ² gX¡d {dQ>H$m
_ñVdmc AZ² ^m|Xy, nmoH$i, {_OmgdmUm
{nMH$m _UH$m, coMmnoMm, Ho${dcdmUm
H$nQ>r, hcH$Q>, hcJOu AZ² ñdmWu, cmoMQ>
M§Mc, ApñWa, _yI©, Amier, CWi {Z IdMQ>
R>mD$H$ _O _r Eogm V[ahr Iwemc {\$aVmo
_r hr Amho "B©ída{Z{_©V' BVwHo$ åhUVmo...!!  

56

57

39. Ceram Ceram

40. Ka-1

H$Yr ~moccmo _r Ceram Ceram, H$Yr XmZ nS>co Ceram Ceram
Am`wî` AdKo MwH$m_yH$ Amho, _cm ho g_Oco Ceram Ceram

amÌr {IemVë`m MmdrZo hcHo$M CKS>oZ Hw$cyn...
_J {Xgoc...Ka ZmdmMo ~§X Hw$cyn !

_cm _mJVo Vr XQ>mdyZ AmVm, {VMo {MÌ _mÂ`m {IemAmVco Vo
{VZo nm{hco ho {VMo lo` Zmhr, Oam _r cndco Ceram Ceram !!

ho Hw$cyn VoìhmM CKS>Vo
Ooìhm Ooìhm KS>Vo Ë`mÀ`m _ZmgmaIo
Ooìhm Ooìhm dVw©im§À`m {ÌÁ`m
hþHy$_ _mZVmV n[aKm§Mo...

{Odm Jw§Vdy nm{hco _r Adoir, ZH$mo Ë`m ñWir AZ² ZH$mo Ë`m àg§Jr
{Vcm gd© doirM cjmV Amco, _cm \$ma H$ico Ceram Ceram !!
AVm àmº$ZmMm COmS>oc Vmam, {H$Vr OmJwZr dmQ> _r nmhVmho
H$Yr Zm H$io ZrO cmJyZ Jocr, {gVmao PiH$co Ceram Ceram
{H$Vr nm{hcr ñdßZ _r ~oB©_mZr, AVm IoXI§Vr H$amì`m H$emcm ?
_cm gË` AmYrM R>mD$H$ hmoVo, nwamdo Jdgco Ceram Ceram !
JS>çm, qOXJr hm` O_crM Zmhr, {Vcm _r-_cm Vr C_JcrM Zmhr
{OÊ`mMm H$Yr nri JocmM Zmhr, Oar Xmoa Oico Ceram Ceram ! 

BWo Owidm`Mm Zmhr eãX ~mamIS>çm§À`m ~mhoaMm
BWo CVyZ _mVyZ Q>mH$m`Mm Zmhr dgm d«VñW MmH$moè`m§Mm
BWo ào_ cmJVo B_mZXma...n§I N>mQ>ë`m nmonQ>mgmaIo
BWo aº$ cmJVo CXm{gZ...OÝ_OmV ~{hè`mgmaIo
BWo _Zm§Zm Zmhr nadmZJr H$mhr Zdo ñdV:V KoÊ`mMr
BWo {dMmam§Zm ZH$mo` eŠ`Vm..._mhrV Agcoë`mnë`mS> H$mhr AgÊ`mMr !
BWo _ëhma Jm`Mm nmD$g nS>oc VoìhmM
BWo _madm Jm`Mm {Xdg T>ioc VoìhmM
BWo AdoirMo C\$amQ>o {heo~ H$iy eH$V ZmhrV
BWo jUm§Mo g¡{ZH$ Amko{dZm hcy eH$V ZmhrV
Kamcm Amho A{^_mZmZo gm§Jmdogo JmoÌ
Ka Amho AJXr Ka hd§ Vg§ n{dÌ
H$_©R>VoMr ISy>g AmR>r ^mimdaVr {XgVo
àm_m{UH$Vonojm BWo AmX~ _moR>r AgVo
Ago Ka gmo`rgmR>rM {damoY H$aV ZgVo

58

59

CKS> ~mocV Zmhr, nU _ZmV Hw$OH$Q> hgVo
"MyH$' "~amo~a'...XmoZM eãXm§V ~gdm`Mo _mJUo
H$S>mogarÀ`m {H$ëë`m§JV Q>m§JyZ Úm`Mo OJUo
AJXrM Ooìhm gmIagwÕm cmJUma Zmhr JmoS>
j_onojm Ka H$aoc N>moQ>rer VS>OmoS>
AmVm EH$ VS>OmoS> {Xgoc...
{OÀ`m nm§Kê$UmV OÝ_ hmoD$Z OmB©c JwSy>n...!!
amÌr {IemVë`m MmdrZo hcHo$M CKS>oZ Hw$cyn...
_J {Xgoc...Ka ZmdmMo ~§X Hw$cyn !

Ka-2
`m KamZo H$m` Ho$co ?
\$º$ S>moB©^a H$O© Ho$co !...
`mZo hmS>o MKicr Am_Mr...
Km_ ß`mco, aº$ ß`mco...
Am{U gmao Vmê$Ê`
MmQy>Z nwgyZ gm\$ Ho$co...
`m KamZo H$m` Ho$co ?

C§Xra _m§OamMm Ioi IoiV am{hco...
`m KamZo H$m` Ho$co ?...
`m KamMo dmñVwem§VrMo {dYr MwH$co ZmhrV,
IÈ>o nwam`Mm H$monam MwH$cm Zmhr
\$º$ doi MwH$cr !
Ka OwZo Pmco Var H$O© H$Yr CVacoM Zmhr...
nmoQ> \w$JdyZ \w$Q>coë`m ~oS>H$sMr Jmoï> Amåhr EoH$cr
nU Amåhmcm Vr C_Jcr Zmhr...
dñVwpñWVrZo WoQ> KmdM KmVco
AmYr Bemam {XcmM Zmhr...
S>moio CKS>co AZ² H$ic§
Am_M§ ñdßZ Amåhmcm nocc§M Zmhr...
ho Ka...
`mZo Am_Mo ÌmU Zoco
AmVyZ AmVyZ {^Ìo Ho$co...
`m KamZo H$m` Ho$co ?...

BWo {Xdg H$Yr {ZpíM¨V _ZmZo pñWamdcm Zmhr
Am{U amÌ H$Yr JmT> Pmoncr Zmhr...
Am_À`m XwX£dmer g§JZ_V gmYyZ
OJÊ`mMr Iyn A\$amV\$a Ho$cr `m KamZo...
amoO ZdoZdo VmU XoV

BWo amÌr~oamÌr ^m§Sy>Z qH$MmiyZ CR>co AmdmO
Am{U Xwnma hþ§XHo$ EoH$V _wg_wgV am{hcr...
BWo S>hmir H$Yr \w$ccr Zmhr...ZwgVrM VJcr !
BWo _mUg§ _moR>r Zmhr, WoQ> åhmVmarM Pmcr !
aS>V, YS>nS>V, R>oMH$miV,
aº$ `oB©ñVmoda H$aH$MyZ AmoR> Xm~V
`mZo \$a\$Q>V R>odco...
Hw$R>ë`m Kam{df`r Amåhr ~mocV hmoVmo

60

61

Hw$Umg R>mD$H$;
`m KamZo Va Amåhmcm ~oKa Ho$co...
`m KamZo H$m` Ho$co...
`m KamZo H$m` Ho$co...

Ka-3
EH$ Ka ~m§Yco OmV Amho
Ë`mV H$moU amhrc ?...H$go ?...
hm ^mJ doJim
nU EH$ Ka ~m§Yco OmV Amho...
Kam^modVr Iyn {Ziga S>m|Ja AmhoV,
Ë`mdê$Z EH$ nm`dmQ> `oVo,
Ë`mdê$Z Z `oUmè`m Vwcm
gm§JyZ R>odcoc§ ~a§...
EH$ Ka ~m§Yco OmV Amho...
Kamcm P¸$mg Xma§ {IS>Š`m
dma§ ^anya...nmUr W§S>Jma...
àeñV..._moH$i§...hdoera...dJ¡ao...
hm Pmcm _mVr{dQ>m§À`m ~m§YH$m_mMm Vn{ec !...
...EH$ Ka ~m§Yc§ OmV Amho...

H$~wVam§Mo g§gma AmZ§XmZo nmhVmo...
EH$ Ka ~m§Yco OmV Amho
Am{U {VWo _r gH$mi Xwnma a|JmiVmo;
nU g§Ü`mH$mi qhXH$im`cm cmJcr
H$s gmgwadm{eUrgmaIm ni H$mT>Vmo...
S>m|Ja {XgoZmhrgo hmoVmV..
q^Vr AJXrM q^Vr dmQy> cmJVmV...
Am{U Amem Va amVm§YirM AgVo !
_J Wm§~m`Mo H$emcm ?....
....OmVmZm JmS>r Wm§~dVmo
Am{U EH$m nm`mda aocV
_mJo diyZ åhUVmo,
"h§ ! EH$ Ka ~m§Yco OmV Amho...
Ë`mV H$moU amhrc...H$go...'
JmS>rcm {Xdm ZgVmoM
Am{U añVmhr Ag_§Og...!!
JmdmnmgyZ Iyn Xya
EH$ Ka ~m§Yco OmV Amho...
Ë`mV H$moU amhrc...H$go...... 

_r BWo Zoh_rM M¸$a _maVmo
Am{U diMUrÀ`m KaQ>çmVco
62

63

41. coH$...

42. doS>r doi...

hmV da H$aV, Q>mMm C§MmdV
Anma CËgwH$ S>moù`m§Zr ~Km`Mrg...

hgm`Mrg VwÂ`m dóm§gmaIrM {\$H$s {\$H$s
_mPm a§J hmoD$Z Om`Mm CJmM J{ham
emhÊ`mgmaIoM Mmcco hmoVo VwPo gmao
doS>çmgmaIm ~mocy Om`Mm _mPm Moham !

_r AmoUdm hmoV ~mocm`Mmo
~mo~S>çm Jmoï>r gm§Jm`Mmo...
AdKS>coë`m nmR>rgmR>r
gma§ OJ, gma§ OJU§
VrZ \y$Q> Pmcoc§...
...Am{U AmVm
{^dB©EdT>r C§M hmoD$Z
~mocy cmJë`o`g
Va nmR>rcm
H$m`_M§ nmoH$ Amcoc§... 

64

g§dmXm§Mo cmdV cmdV hOma AW©
{H$Vr KmVcm _mÂ`mnmer _rM dmX
"ZH$mo' åhUyZ Jocrg Vr hr {H$Vr AcJX
Oer H$mhr H${dVocm Omdr XmX !
ghOVoÀ`m Yyga, Vc_ nS>Úm_mJo
Onco$ Zmhrg ZmVo BVHo$ Oncog _m¡Z !
eãXM Zìho, _m¡Zhr AgVo hOma AWu
Am`wî`mÀ`m doS>çm doir H$iUma Hw$Ry>Z !! 

65

43. hr H$mJXmMr hmoS>r
hr H$mJXmMr hmoS>r `m Pè`mV gmoSy>Z {Xcr Zm
Vr `mM AnojoZo
H$s Ag§hr hmoD$ eHo$c
H$s Pè`mVyZ ZXrn`ªV,
ZXrVyZ ImS>rn`ªV
Am{U ImS>rVyZ g_wÐmn`ªVhr OmD$ eHo$c hr hmoS>r !
H$Xm{MV nyU© {^OUma Zmhr {hMm H$mJX
g_wÐmer nmohmoMon`ªV
Am{U g_wÐmVë`m Vw\$mZ cmQ>m§Zmhr
cim cmdyZ Va§JV amhrc hr....
H$S>mS>Vrc drOm...cmQ>m§Mo S>m|Ja hmoVrc
Iè`mIwè`m OhmOm§Mrhr {eS>§ \$mQy>Z OmVrc;
nU Varhr `m {M_wH$crM§ JmoSw>c§ ApñVËd
àc`mda Va§JUmè`m qnninmZmgmaI§ Sw>cV amhrc !
^m~S>rM Amho hr Amem
nU eoH$S>mo dfmªÀ`m dS>mqnnimÀ`m
O{_ZrImcr dgmhV Ho$coë`m _wim§gmaIr
gOrd Am{U cmgQ>...

åhUyZ Va
hr H$mJXmMr hmoS>r
`m Pè`mV gmoSy>Z {Xcr Zm...
Vr...`mM...V`marZo...H$s... 

hmoS>r H$mJXmMrM Amho...
nU Ë`mda {c{hcr Amho
gmam OÝ_ nUmcm cmdyZ agagcocr
EH$ H${dVm...
66

67

44. gmH$sMo Ka
hr em{nV OmJm ! ZH$moM `oWo `oUo
gmaIr _mJVo JVOÝ_m§Mo XoUo
Ñï>rÀ`m në`mS> {^a{^aUmao njr
`oVmV BWo Xa amÌr Jm`m JmUo
hm nS>md Hw$R>cm ? Hw$Ê`m g_wÐm_Ycm ?
H$ámZ H$moU AZ² H$moU Icmer BWcm ?
^aH$Qy>Z Joco dmè`mda gm§Jmdo
AZ² S>moù`m§XoIV {VWo {H$Zmam ~wS>cm !

hm ß`mcm, hr _{Xamhr Zída Amho
ho H$mù`m XJS>mdaMo Aja Amho
dmQ>Vo Var H$m Agë`m _Xradoir
noë`mVyZ _mÂ`m {nVmo B©ída Amho ? 

Ko {_Qy>Z S>moio Am{U AmVwZr OmJ
~K M§Ð Agm H$s Á`mda Zmhr S>mJ
JwUJwUVmo ß`mcm hcHo$ H$mZm_YwZr
Oo _ZmV hmoVo VgmM AmVm dmJ !
~K cmQ>m§_mJyZ cmQ>m `oVr H¡$H$
Vmo emoY Ë`mVcr cmQ> Amnwcr EH$
_J CVa g_wÐm_Ü`o Amnwë`m AmV
Cgicr dmXio Ë`mV hmoS>Ho$ \o$H$ !
_r H$m hmo Amcmo `oWo H$moUr gm§Jm
cmJë`m BWo Va _¡cmoJUVr am§Jm
_r EH$m§VmMo ~oQ> emoYÊ`m Jocmo
nm{hco {VWohr Zgo ~moQ>^a OmJm !
68

69

45. AmÎmm {OWo Amho...

46. nmdgmcm nmnÊ`m§er...

AmÎmm {OWo Amho {VWyZ _mJo {\$aVm `oV Zmhr
_mÂ`m{edm` H$moUmghr `mMm Xmof XoV Zmhr
KS>co Oo Oo, am{hco Oo Oo; O~m~Xmar _mÂ`mda
H$mcÀ`m Mm§XÊ`mMr nwQ>§ \$º$ _mÂ`mM hmVmda !
AmnU Amncr Úmdr gmX Am{U PmHy$Z ¿`mdo H$mZ
BVHo$ gmono H$iV Zmhr; Ë`mMm R>acocm An_mZ !
CJmM ñdV:g J§^ranUo AmnU Amnco KoV AgVmo
OmVm OmVm AW© H$ioc BVHo$ Iao gmono AgVmo !
àma§^mÀ`m AmYrnmgyZ Xya A§V ~KV AgVmo
åhUyZ H$moUr _aÊ`mAmYrM WmoS>m aSy>Z KoV AgVmo !

nmdgmcm nmnÊ`m§er Wmondmdo cmJVo
gd© Amho R>rH$ Eogo XmIdmdo cmJVo

dmè`mdê$Z J§YmgmaIm q^JV q^JV _moh `oVmo
"ZH$mo ZH$mo' åhQ>co Var Am|OirVyZ CMcyZ ZoVmo
nm`M hmoVmV dmè`mMo AZ² hiyM O_rZ gwQ>cocr
Am`wî`mVyZ CR>coë`mMr Amocr {MÝho CR>cocr
MmcÊ`mgmR>r nm`mnojm AmYr S>moio dmnam`Mo
Xod OmUo Agco Amåhm Hw$R>ë`m OÝ_r g_Om`Mo ?
H$iyZ gdê$Z nwÝhm nwÝhm AgoM gmao KS>m`Mo
AmnU \$º$ eri KmcV Q>monrV nrg ImoMm`Mo !
Pmco Joco Agmo AmVm...dmX gmao eyÝ`mH$ma
AmH$me Mm¡H$Q> Zgcoco AZ² T>Jm§g Zm Z¸$s AmH$ma...

Jm¡aH$m`m am{YHo$cm "H¥$îU' ìhmdo cmJVo
hmoV _mVr nmdgmcm gmR>dmdo cmJVo  

70

71

amoO _mPr nmhVmo _r àmº$Zo cmQ>m§nar
JmR>Ê`mAmYr {H$Zmam Amogamdo cmJVo
hm` ! ào_mVyZ gm§Jy H$m` ìhmdo cmJVo ?
Vra ìhmdo cmJVo AZ² cú` ìhmdo cmJVo !
Ajao Zm ! eãX Zmhr ! g_OVo gmao Var
nÌ Amoë`m nmnÊ`m§Zr nmR>dmdo cmJVo

^oQ>hr KoB©Z _r AZ² eãXhr XoB©Z _r
_wº$ Amho Xma _mPo, \$º$ `mdo cmJVo !
EdT>m Amcmo nwT>o H$s nm` Á`m§Zr AmoT>co
H$moU hmoVo Vo hr AmVm AmR>dmdo cmJVo !!
amoO cmImo Mohè`m§Zr `oW JXu qhS>Vo
_mUgmZo _mUgmcm AmoiImdo cmJVo !

47. g`o AmVm gm§J...

48. ~mocVmo Vo...

`oÊ`mAmYr dmQ> Ÿ& Amë`mda ga Ÿ&
Am{U Joë`mda Ÿ& [aº$ _oK Ÿ&&

~mocVmo Vo MyH$ Amho H$s ~amo~a ?
_r ~amo~a dm IamoIa Vr ~amo~a ?

BVHo$ cmS>Ho$ Ÿ& Agy Z`o H$moUr Ÿ&
S>moù`m§VyZ nmUr Ÿ& `oVo _J Ÿ&&

H$m` S>moù`m§VyZ _mÂ`m Xmof Amho ?
H$moUVmhr a§J H$m Zmhr ~amo~a ?

amVamUr ~moc Ÿ& "naV H$Yr'Mo Ÿ&
CÎma {_R>rMo Ÿ& g§ny Z`o Ÿ&&
g`o AmVm gm§J Ÿ& gm§J VwPo Ka Ÿ&
Amho dmQ>oda Ÿ& _mÂ`mM Zm Ÿ&& 

~m§Y Vy VmB©V ñdßZm§À`m CÚmÀ`m
amI WmoS>r amhÿ Xo _mPr ~amo~a
àíZ _mPo AS>MUrMo EdT>o H$s
CÎmao gm§Jy Z`o H$moUr ~amo~a
H$miOr Ko ! Mm§XÊ`mMm PmoVgwÕm
gm¡å` H$m§Vrcm VwÂ`m Zmhr ~amo~a !
MyH$ Vy hmoVrg ho em{~V hmoVm
H$m` H$iw{Z \$m`Xm H$s _r ~amo~a !! 

72

73

49. Vmoc H$m OmVmo ?

50. _r \$gcmo åhUwZr...

gmdamdm amoO Varhr Vmoc H$m OmVmo ?
H$moUË`m Vmè`mH$S>o hm H$m{\$bm OmVmo ?

_r \$gcmo åhUwZr hgy Xo dm {MS>dy Xo H$moUr
Vr doiM hmoVr doS>r AZ² {ZVm§V cmo^gdmUr

CVaVo amÌrV AÜ`m© H$moU ñdßZm§er ?
JmD$Zr AY}M JmUo amoO H$m OmVmo ?

Vr CÝho aoe_r hmoVr, Mm§XUo YJrMo hmoVo
H${dVoÀ`m eoVm_Yco Vo {Xdg gwJrMo hmoVo
g§Ho$VñWim§Mo gya Ë`m cmcg AmoR>r hmoVo
Vr doi ny[a`m hmoVr AZ² PmS> _madm hmoVo !

EdT>m eHw$Zm§dar {dídmg hm _mPm
amoO EH$m _m§Oamcm AmS>dm OmVmo !
_moOVmo _mPo Cgmgo cmdwZr H$mQ>o
~g² Oamgm doi _mPm Mm§Jcm OmVmo !
H¡$H$ ß`mco [aMdwZrhr Omo C^m Ë`mMm
XodimÀ`m nm`è`m§er PmoH$ H$m OmVmo ? 

Amamohm {~cJm`mMm Vmo YrQ> Iwim Adamoh
^a^ê$Z `m`Mo Voìhm Ë`m H¥$îUZ`ZrMo S>moh
S>mohmV Vimer Imoc dV©_mZ {daKicoco
eãXm§À`m Jmcr nmUr WmoS>ogo AmoKicoco !
hr hma Agmo dm OrV, _O H$gco Aàwn Zmhr
Ë`m J§{YV Jmoï>r_Ycm jU Hw$R>cm {dÐþn Zmhr !
Vr cmc Ho$ear g§Ü`m {ZKVmZm AS>Iicocr
Vr {ZKyZ Joë`mdahr ~K Am|Oi hmoVr Amocr ! 

74

75

51. g§Yr...
_r H$mimcm EH$ g§Yr XoVmo Amho
Am{U ñdV:cm EH$ g§Yr _mJVmo Amho
VwÂ`m{df`r _ZmV {ZIi Mm§Jco H$mhr _mJo CaÊ`mgmR>r...!
nmD$g Va AmQ>monyZ Jocm` Ho$ìhmM Amncm H$ma^ma
AmVm {hadirda \w$cyZ Amcoë`m
a§J{~a§Jr amZ\w$cm§Mr {MÌ amhVrc _Zmda,
H$m amhrc {hadirImcMm Amocm{H$ƒ {MIc
ho _r H$mimdaM gmondVmo Amho...

Vmo hr VwQ>Uma Agoc H$Xm{MV;
nU Vmoda
_r H$mimcm EH$ g§Yr XoVmo Amho
Am{U ñdV:cm EH$ g§Yr _mJVmo Amho... 

à`ËZ Va Iyn Ho$co Am{U H$aVmohr Amho _r
H$s VwPo Zmd KoVmZm VwÂ`mdmMyZhr
_Z Jm^mè`mgmaIo J§{YV hmoV amhmdo
nU
VihmVrÀ`m aofm§gmaIo {MH$Qy>Z ~gcoco
H$mhr eãX, H$mhr KQ>Zm
hmUyZ nmS>Vm`V _mPm ~oV...
Agmo ! T>mgicoë`m ~oVm§Mm EH$ S>m|Ja gmMcm` BWo
Ë`mV hr H$mS>r H$mhr OS> Zìho...!
Z{e~ hmVmV Zgco Var
àmW©Zm Amho !
Am{U _mUgmÀ`m ñ_aUeº$snojm
{dñ_aUeº$sda _mPm ^adgm Amho...
76

77

52. ào_...

53. H$ënZm...

ào_ Zmhr; hdr AgVo EH$ OI_ \$º$
Á`mÀ`m`moJo Ja_ amhrc Y_Ý`m§_Yco aº$
Amoë`m AmR>dUtMo H$mhr jU hdo AgVmV
MmH$moarcm CÜdñVmMo KU hdo AgVmV...

`m OJÊ`mÀ`m O§OmimVwZ
H$Yr H$ënZm OmVo ñnew©Z,
H$s hm M§Ð_² `oVm ~hê$Z
PmonoÀ`m XwcB©VyZ AmoTw>Z
hÅ> _m§S>Vo Vr ZmOwH$gm,
Am{U jUm§Mm \w$Q>o Amagm !
Ë`m ~o^mZr {dc`mZ§Va
e_{dV ídmgm§_Ycr WaWa
amVamUrÀ`m AmdoJmVwZ
M§ÐIwUm§À`m gm§Ð ñdam§VwZ
hiy AmUVo Vr YaUrda
CÝ_mXmMm {ZnQ>V J{hda !
KamVwZr A§JUmV AmoTy>Z
hiyM ZoVo _Ocm IoMwZ
g_moa _mÂ`m ~¡R>H$ _mê$Z
JwS>¿`mdaVr _mÂ`m aocwZ
Oam H$nmir AmR>r KmcwZ
Oam cmOao hmgwZ hmgwZ
hmV H$mnao hmVr KoD$Z
eãX Oam cm{S>H$go codZw •

Vgo H$mhr Mohè`mdaVr A{YH$ CUo ZgVo
nU _ZmV Xw:Ir AgUmè`m§Mo hgUo doJio {XgVo !
AmoR>m§V Zmhr hdr AgVo S>moù`m§V EH$ H$Wm
hdr AgVo fS²>OmgmaIr gcJ, em§V ì`Wm...
JmUo Zmhr; JmÊ`mgmR>r C_u hdo AgVo
dê$Z Imcr H$mogiUmar q_S> hdr AgVo
ñda Zmhr, hì`m AgVmV ñdam§_Yë`m lwVr
ào_ Zmhr, hdr AgVo _cm Mm¡Wr {_Vr !...
ào_ Zmhr Xw:ImgmR>r VmaU hdo AgVo
ñdV:daM hgÊ`mgmR>r H$maU hdo AgVo
_ZmgmR>r hdm AgVmo AñdñWmMm emn
AmËå`mgmR>r hdm AgVmo {ZIi níMmÎmmn !... 

_cm {dZ{dVo-""åhU Zm H$mhr !
H${dVo{dU JË`§Va Zmhr !
78

79

_r cmQ>og_ \w$Q>co hmoVo
AZ² Vmè`mg_ VwQ>co hmoVo
_r nwZdoMo CYmU Pmco
cwQ>dwZ gmao {damU Pmco !
^a Zm gI`m Am|Oi _mPr
gmda gI`m ^modi _mPr
hcŠ`m hmVo hiì`m dir
{MVma Zm H${dVoMr Zjr !!''
""ZH$mo hÅ> hm, gIo Wm§~ Vy
eãXm§Zm R>odyZ cm§~ Vy
Ymn JmoS> hr Car Agy Xo
ñdßZm§hþZhr Iar Agy Xo
Agm VwÂ`m AgÊ`mMm Xd©i
eãXm§Zm AWmªMr ^modi !
ZH$mog _mJy AmVm H$mhr
XoUmè`mcm ^mZM Zmhr !
XoUmamhr...KoUmamhr
A§Va AmVm Caco Zmhr !
CÚm gH$mir àH$me `oBc
©
gmao hido KoD$Z OmB©c
XdmgmaIo CËH$Q> gmao
CÚm ìhm`Mo CÝh~mdao !
ZH$moM åhUw{Z H$mhr _mJy
nÚmVwZ JÚmg_ dmJy !
80

hÅ> ZH$mo AmVm eãXm§Mm
jU hm _m¡ZmÀ`m AmoR>m§Mm !
jU Agcm ^m½`mZo {_iVmo
Am`wî`mÀ`m gmo~V OiVmo
{Xdm cmJVm `m öX`m§er
ZH$mo CYmar H${dVonmer !
AgoM _Ocm _yH$ amhÿ Xo
Oar MyH$ ho; MyH$ amhÿ Xo
nhmQ> amhmo AerM hr H$s
H${dVoÀ`m ~mhÿV H$dr _r !!
(AñdñWmMo A§VZm©X CËH$Q>mÀ`m CÝhdoim...) 

81

54. Oar

55.

_r OÝ_m§Mo amJ Oarhr _ZmV gmR>dVmo
Am`wî`mÀ`m nm`mnmer Z_«nUo ~gVmo

EH$Q>m XJS>mdar ~gwZr H$YrMm nmhVmo
H¡$H$ MmcwZ Wm§~co; nU _mJ© H$YrMm MmcVmo
eyÝ` `mÌm dmQ>Vo hr eyÝ` dmQ>o n§Whr
eyÝ` dmQ>o gmW H$moUr Zmhr Ë`mMr I§Vhr
eyÝ`Vm hr dmQ>Ê`mcm hmV _J hþS>H$m`Mo
H$moU OmUo H$moU Eogo _O H$Yr ^oQ>m`Mo ?

Oo Oo _mPo Vo OnÊ`mñVd "amoI' R>moH$ ~ZVmo
Oo Zm _mPo Vo ñdßZm§er CYma _mJdVmo !
H$iyZ MwH$co$ Ooìhm gmao F$Vw ~oB©_mZr
nmD$g ~KVm D$Ýh; CÝhmVwZ nmD$g AmR>dVmo !
~§X nmnUr ~KyZ Jocr ñdßZo _mKmar
VoìhmnmgyZ S>moio CKS>o R>odw{Z`m {ZOVmo !
Hw${U ^oQ>m ao IaoM hmoCZ dmid§Q> gÎdo
amoO {H$VrXm _oK _ZmVwZ _mÂ`m JS>JS>Vmo
Am`wî`mÀ`m nm`mer O[a Z_«nUo ~gVmo
CcQy>Z Ë`mMo nm` EH$Xm nmS>mdo åhUVmo ! 

82

Ord OS>Vm XoVgo Omo {OdcJmda Ordhr
Á`m ñVwVrhr gmaIr AZ² gmaIo Amamonhr
PocVmo AZ² nocVmo Omo XrnH$mMo VoOhr
AZ² {Xì`mImcr O_o Vmo nmoaH$m H$mimoIhr
_mZJdm©nma OmD$Z gd© Á`mMo ìhm`Mo
H$moU OmUo H$moU Eogo _O H$Yr ^oQ>m`Mo ?
cj gw_Zm§Mm Oarhr amoO XmQ>o gmohim !
cjhr Omdo Z {VH$S>o EdT>m Vmo AmJim
`m¡dZmÀ`m amo_amo_r Omo ehmam noaVmo
VmoM dmXi dmQ>Vmo AZ² Vmo {H$Zmam dmQ>Vmo
Á`mgdo \o$Hy$Z dëho hmoV Zm¡H$m Om`Mo
H$moU OmUo H$moU Eogo _O H$Yr ^oQ>m`Mo ?
VmR> _mZoZo _Zmer Omo ñdV:À`m ~mocVmo !
dmQ>co Vo gm§JVo AZ² gm§JVmo Vo dmJVmo !!
hmgVmZm hgVmo AZ² H«§$XVmZm H«§$XVmo...
Omo g{OdVoMo R>go gmè`m jUm§da R>odVmo...
CËH$Q>mÀ`m CÝh N>m`oVyZ Ka ~m§Ym`Mo
83

emoYVo {ZînmnVm cmoMZm§Mo Amago
nm¡{U©_m Á`m _ZmVyZ M§Ð KoD$Z OmVgo
EH$ë`m OI_m§gdo Omo AmoiIrMo ~mocmVmo
dmQ>Vo Vmo ~mocVmZm _rM Amho ~mocVmo
Á`m_wio ho OJV OmUo gmW©H$s dmQ>m`Mo

dmQ>Vo H$s _m`Ý`mnmgyZ eodQ>À`m "Q>oH$ Ho$Aa' n`ªV
AmVm _OHy$a {chrVM Zmhrg Vy
dmŠ` ZìhoV, AmR>dUr ZìhoV, AmídmgZo ZìhoV
nÌ^a EH$M eãX dmMVmo _r AmOH$mc
hþ Vy Vy Vy Vy Vy Vy...

VrW© ZoÌr XmQ>VmZm ñne© Añnem©nwT>o
hmV hmVmVyZ `oVm ha erVi ìhm`Mo
OÝ__¥Ë`ynma OmD$Z nmoMcmo dmQ>m`Mo
CËH$Q>mÀ`m N>m`oVyZ Ka ~m§Ym`Mo
hþVyVy... 

A_o[aHo$hþZ B©-nÌ `oVo VwPo...
COiV Mmccocr AgVo VwPr npíM_
nU Varhr Iyn "{_g' H$aV AgVmog Vy
VwPo AmB©-~m~m, {_Ì, BWco añVo, BWco H$Å>o
AJXr IÈ>o, àXyfU Am{U YwigwÕm...
H$nmimcm _mVr cmdyZ
_m§S>rda eÈz> R>moHy$Z, aoK Amocm§Sy>Z ncrH$S>À`m nmQ>uV Jocmg
VoìhmM MwH$MwH$c§ hmoV§ Ia§ Va H$mhrVar _ZmV
AmVm B©-nÌ `oVo AOwZhr {Z`{_V VwPo
nU OmUdVo H$s eãXm§Mo nm`
KÅ> nH$Sy>Z R>odco AmhoV H$moUrVar
Am{U g§nV Mmccm Amho X_gmg...

84

85

56.

57.

H$m` Vr H$aVo IwUm AZ² H$m` _mÂ`m H$ënZm
H$m` ~moco gË` Am{U H$m` _mÂ`m dëJZm !

ZH$moM ^m§Sy> OJmgdo AZ² ZH$mo CJm hÅ>mcm noQy>
d¥ÕËdmÀ`m nmamdaVr H$mVadoir {Zdm§V ^oQy> !! Ÿ&&Y¥Ÿ&Ÿ&

EH$Xm Vr hmgcr AZ² OÝ_ Pmcm gmW© hm
jU^amMr Zm|X Ho$ni; `wJ^amMr d§MZm !

\w$cyZ `oB©c d¥j Vmodar g§gmamMm ! H$V©ì`m§Mm !
ghO Omhcm Agoc Voìhm Im§ÚmdaVr gyi {OÊ`m§Mm !
Amjonm§À`m n¡cVramda nañnam§Zm Voìhm JmRy> ! Ÿ&&1Ÿ&&

EdT>ohr Vy ZH$mo KoD$ _Zmda eãX ho !
"Om' Vwcm åhQ>cmo Iam _r, nU Oamer Wm§~ Zm !
Ë`m VwÂ`m dmQ>odar _O R>oM Ooìhm cmJcr
JmV CR>co Kmd Vo AZ² ZmMë`m Ë`m doXZm !
H«y$a ho añVo VwPo nU _r hr BVH$m {ZíM`r
Q>moMË`m H$mQ>çm§g _mPo nm` XoVr gm§ËdZm !
Jmd _mPo gmoS>VmZm EdT>o Vy EoH$ Zm
Zm§d _mPo Q>mH$VmZm Vy Cgmgm Q>mH$ Zm !
EocXoer, ewîH$ amZr n§I {_Q>cm _moa _r
n¡cXoemVyZ WmoS>o nmdgmio YmS> Zm !!

~è`mM {e„H$ Jßnm, hgUo Am{UH$ aS>Uo égUo Xo{Ic !
ñWiH$mimMo ^mZ nwgmoZr Ho$di gmo~V AgUoXo{Ic !
gwH$co Varhr J§{YV Vo jU g§Ü`oÀ`m naS>rVyZ doMy !! Ÿ&&2Ÿ&&
A§VamVë`m M_M_Umè`m hraH$Um§Mr Hw$Umg nmaI ?
XohM éMVmo Am{UH$ gwMVmo ! XohM ApñVËdmMr AmoiI !
H$gcr ^rVr {daVm `m¡dZ ? ^aVm KmJa ? gaVm hoVy !... Ÿ&&3Ÿ&Ÿ&
ZH$mo ^oQ> hr AmÎmm V[ahr, ZH$mo nw{T>c OÝ_mMo ~mocy
Hw$Umg R>mD$H$ nwT>ë`m OÝ_r H$moU Agy AZ² Ho$ìhm ^oQy> ?
OÝ_ gm§JVmo, EH$m OÝ_r OiyZ Ko AZ² {dPyZ Ko Vy ! Ÿ&Ÿ&4Ÿ&&  

86

87

58. H$go dmQ>Vo...

59. hgcmo åhUOo

H$go dmQ>Vo gm§J _cm N>iVmZm ?
_cm OmiwZr nwÝhm ñdV: OiVmZm !

"hgcmo' åhUOo "gwImV Amho' Eogo Zmhr...
"hgcmo' åhUOo "XwIco ZìhVo' Eogo Zmhr...
"hgcmo' åhUOo \$º$ Q>mico {ddmX WmoS>o
åhUm`Mo Vo åhQ>cmo gmao Eogo Zmhr !...
"hgcmo' åhUOo \$º$ ñdV:À`m \${OVrdaVr
{Zc©‚mmJV {XYcr hmoVr ñdV:g Q>mir
"hgcmo' H$maU eŠ`M ZìhVo Xwgao H$mhr
"S>moù`m_Ü`o nmUr ZìhVo' Eogo Zmhr !
"hgcmo' H$maU VyM H${Y hmo{Vg åhUmcr
`mhþZ Vd Mohè`mcm H$mhr emo^V Zmhr !
"hgcmo' H$maU Vwcm {dgaUo {OVHo$ AdKS>,
{VVHo$ H$mhr Jmc àgaUo AdKS> Zmhr !
"hgcmo' H$maU Xwgè`m§Zmhr ~ao dmQ>Vo
"hgcmo' H$maU VwcmgwÕm Vo Iao dmQ>Vo !!
"hgcmo' åhUOo \$º$ S>H$dcr \w$co H$mJXr
"AmVwZ Amcmo hmoVmo S>dê$Z' Eogo Zmhr...
"hgcmo' H$maU {dkmZmMr AmoiI hmoVr
Alw OmiÊ`m_Ü`o OmVo A{YH$ e{º$ !
"hgcmo' H$maU {heo~mg _r X_cmo Zmhr
"hgcmo' H$maU aSÊ`m_Ü`o a_cmo Zmhr !
"hgcmo' H$maU Oar ~{Îmer Hw$én Amho
ImÊ`mMr AZ² XmIdÊ`mMr EH$M Amho !
"hgcmo' H$maU gË`mMr _O ^rVr Zmhr
"hgcmo' H$maU \$gÊ`mMm _O YgH$m Zmhr...

_Om dmQ>Vo Am{U amJhr `oVmo
e`ªV g§nyZ Joë`mda niVmZm !
Vwcm nwamdo {_iVrc _r AgÊ`mMo
_r ZgVmZm Aly AmoKiVmZm !
Vw{P`mdaVr nmD$g H$mogiVmZm
AmO nm{hco nmUr {daKiVmZm
EH$hr ZìhVm gmo~V JXu_Ycm
diUmnmer eodQ>À`m diVmZm !
C„ÿ ZìhVmo ! ñdV:g a_dV hmoVmo
AmpñVH$ hmoD$Z _ñVH$ AmXiVmZm !
Zì`m Zì`m _O Amoì`m gwMVr amoO
OwZoM OJUo nwÝhm nwÝhm XiVmZm !
~KV am{hco OJ noë`mVwZ _mÂ`m
dm\$ _m_wcr {damQ> dmXiVmZm !  

88

89

60. d§XZ
_O `oVo gmao EH$M H$m _r gm§Jy ?
Am^mi{OÊ`mcm EH$M T>J H$m _mJy ?
hr ZjÌo AZ² Vmao nyd©O _mPo
H$m H$dS>rH$dS>rgmR>r jw„H$ dmJy ?

`m Xmar `oVo amoO Mm§XUr EH$
Vr JVOÝ_m§À`m nwÊ`mB©Mr coH$ !
`m ^oQ>rgmR>r Ho$di VwQ>Š`m \w$Q>Š`m
_r KamV _mÂ`m amoO KmcVmo Ion !

Oo OJÊ`mgmR>r H$aVr cmI ~hmUo
KmcrZ V`m§Zm AJXr gwc^ CImUo
nS>coM H$Yr Zm Agë`m àíZm§daVr
hgVrc V`m§Mo {XgVrc XmV {XdmUo !

OiVo Xwgè`mñVd Vo Va M§XZ Amho
aS>Uo Amnwë`mñVd d¥WmM H«§$XZ Amho
H$icoM H$Yr Zm H$moUmgmR>r OJcm
Ë`m _mÂ`m OÝ_m _mPo d§XZ Amho !!

_r ídmg _moOVmo `oË`m cmQ>m§daVr
CÀN>²dmg åhUOo _¥V g_wÐm ^aVr !
Z{e~mÀ`m cnë`m IS>H$mdaVr `oWo
\w$Q>VmV Jc~Vo ñdßZ Hw$Ur Á`m åhUVr ! 

_r Ama Z `oWo nma Z Eogm Amho !
Omo ZH$mo Hw$Umcm Agm ^a§dgm Amho !
_mÂ`m{dZ Hw$R>cm S>md H$Yr Zm AS>cm
nS>cm Z H$Yr _r Eogm \$mgm Amho !
_r _mÂ`mgmR>r VUmd Imgm Amho !
_r Xwgè`m§gmR>r ~Zmd Imgm Amho !
Zm \$º$ OJmcm, ñdV:ghr Omo N>iVmo
_r Agcm hÅ>r ñd^md Imgm Amho !!
90

91

61. H$m@@` ao@@ Xodm@@
AmVm nwÝhm nmD$g `oUma
_J AmH$me H$mi§{Zi§ hmoUma
_J _mVrcm J§Y \w$Q>Uma
_J _Ü`oM drO nS>Uma
_J VwPr AmR>dU `oUma...
H$m@@` ao@@Xodm@@...
_J Vr AmR>dU Hw$Umcm XmIdVm Zmhr `oUma...
_J _r Vr cndUma...
_J cndyZhr Vo Hw$UmcmVar H$imd§g§ dmQ>Uma...
_J Vo Hw$UrVar AmoiIUma...
_J {_Ì AgVrc Va aS>Uma...
ZmVodmB©H$ AgVrc Va {MS>Uma...
_J ZgV§M H$ic§ Va ~a§ Ag§ dmQ>Uma...
Am{U `m gJù`mer Vwcm H$mhrM
KoU§-XoU§ ZgUma...H$m` ao@@Xo@@dm...

EoH$V Agerc H$m Agm àíZ nS>Uma
_J CJmM N>mVrV H$mhrVar hþahþaUma
_J Zm KoU§ Zm XoU§ nU \w$H$mMo H§${Xc cmJUma...
H$m` ao@@Xo@@dm...
_J {IS>Š`m§Mo JO W§S>Jma hmoD$Z OmUma...
_J Ë`mcm AmH$memMr Amgd§ cJS>Uma...
_J {IS>H$sV KÅ> ~m§YwZ R>odcoë`m
Amnë`m nmcÏ`m _wR>rda Vo Q>nQ>nUma
_J 5 \y$Q> 5 B§M Xoh Anwam Anwam dmQ>Uma
_J Car \w$Qy>Z Omd§g§ dmQ>Uma
N>mVmS>mVyZ öX` H$mTw>Z
Ë`m ew^« Ymam§Imcr Yamdg§ dmQ>Uma...
_J gma§M H$g§ _yIm©gmaI§
CËH$Q> CËH$Q> hmoV OmUma
nU Varhr ídmgm§Mr c`
\$º$ H$_r-OmñV hmoV amhUma...
nU ~§X Zmhr nS>Uma !...
H$m` ao@@Xo@@dm...

_J Ë`mMdoir Zo_H$m Xya ao{S>Amo Mmcy AgUma...
_J Ë`mV EImX§ OwZ§ JmU§ cmJcoc§ AgUma...
_J Ë`mcm Eg S>r ~_©ZZr Mmc {Xcocr AgUma...
_J Vo gm{haZr {c{hcoc§ AgUma
_J Vo cVmZr Jm`coc§ AgUma
_J Vy hr Zo_H§$ AmÎmm hoM JmU§

nmD$g nS>Uma
_J hdm {hadr hmoUma...
_J nmZmnmZm§V {hadm XmQ>Uma...
_J Amnë`m _ZmM§ {ndi§ nmZ
XoR> _moSy>Z {haì`mV {eê$ nmhUma...

92

93

nU Ë`mcm Vo Zmhr O_Uma...
_J Ë`mcm EH$X_ Ia§ H$m` Vo H$iUma...
_J Vo AmoemiUma...
_J nwÝhm earamer naV `oUma...
gXu hmoD$ Z`o åhUwZ Xohmcm dm\$ ¿`m`cm gm§JUma
MhmÀ`m nmÊ`mgmR>r {\«$O_Ü`o Hw$S>_wS>coc§ Amc§ emoYUma
EgS>rM§ JmU§hr Vmon`ªV g§ncoc§ AgUma
ao{S>AmoMm ñcm°Q> ^acocm AgUma...
_J _mÂ`m OmJr _r AgUma...{VÀ`m OmJr Vr AgUma...
H$nmVc§ dmXi JdVr MhmÀ`m MdrZo
nmoQ>mV {Zn{MV Pmcoc§ AgUma...
nmD$g Joë`m dfu nS>cm...
nmD$g `§Xmhr nS>Vmo...
nmD$g nwT>ë`m dfuhr nS>Uma...
H$m` ao@@Xo@@dm... 

62. _cm ImÌr Amho...
_cm ImÌr Amho, {Vcm Pmon Amcr Zgoc
gw§Xa ñdßZo nS>V AgVrc, nU Hw$erda dioc...Cgmgoc...
_cm ImÌr Amho, {Vcmhr Pmon Amcr Zgoc...
{VÀ`mg_moahr VoM T>J...Oo _mÂ`mg_moa
{VÀ`mg_moahr VoM YwHo$...Oo _mÂ`mg_moa
{VMo _mPo ñdën{dam_hr gmaIo, AZ² nyU©{dam_hr !
åhUyZ Va _r Agm AmH§$R> OmJm AgVmZm
{VMrhr nmnUr nyU© {_Q>cr Zgoc...
_cm ImÌr Amho, {Vcmhr Pmon Amcr Zgoc...
~{JMo cmdco AmhoV Amåhr EH$Ì...EH$mH$s
_mVr H$mcdcr Amho Amåhr Mma hmVm§Zr
ZImV Amho _mVr Am_À`m XmoKm§À`m...AOyZhr !
_ZmV \w$c§ AmhoV Amåhm XmoKm§À`m...AOyZhr !
H$Yr ~mocrM doJir cmdcr...H$Yr \$mgoM doJio nS>co
nU H$mù`mnm§T>è`mMm EH$M nQ> CcJS>cm` _ZmV XmoKm§À`mhr !
hOmamo _¡c A§Vamdahr EH$M JmUo gwê$ Agoc
EH$M c` {^ZV Agoc...EH$mM jUr g_ nS>oc...
_cm ImÌr Amho, {Vcmhr Pmon Amcr Zgoc...
XmoKm§À`mhr hmVmda EH$_oH$m§À`m aofm AmhoV
XmoKm§À`mhr AmoR>mda EH$_oH$m§Mr ^mfm Amho

94

95

XmoKm§À`mhr _Z^a EH$_oH$m§À`m ew^oÀN>m AmhoV
XmoKm§À`mhr S>moŠ`mda EH$_oH$m§Mo Amerdm©X AmhoV...
PmonoÀ`m H$mJXmda OmJ«UmÀ`m Ajam§Zr _r H${dVm {chrV AgoZ !
{VH$S>o CJmMM Agø hmoD$Z Agmoer Vr nmUr nrV Agoc...
amÌ hmoD$Z OmB©c M§Ð M§Ð; Am{U _r OmJmM AgoZ
Voìhm ~\$m©À`m AñVamImcr dmhV ahmdr ZXr Ver Vr hr OmJrM Agoc...

63. {Vcm _r ~{KVco {OVwHo$...

_cm ImÌr Amho, {Vcm Pmon Amcr Zgoc...

V`m§Zr _moOcr _mPrM nmno Ý`m` XoVmZm
{Vimcm hZwdQ>rdaÀ`m Hw$Urhr _moOco Zmhr !! 

{Vcm _r ~{KVco {OVwHo$, Hw$Urhr ~{KVco Zmhr
{Vcm ~KUogwÕm AmVm Oê$ar am{hco Zmhr
{VÀ`m EH$mM `m ñnem©VwZr nS>ë`m {dOm cmImo
H$go AmíM`© H$s _mPo öX` ho Wm§~co Zmhr !

{VZo AmoR>mV KoVm AmoR> MT>cm Vmn ídmgm§Zm
{VMo ho dmJUo dmQ>o {Vcmhr Ponco Zmhr !!
H$gm gwMVmo {Vcm e¥§Jma ho _O g_Oco Zmhr
H$go gwMco _cm JmUo {Vcm ho C_Jco Zmhr !
H$em ì`m»`m V`m§Zm g_Ody _r YwX§ hmoÊ`mÀ`m ?
{Vcm àË`j Ë`m§Zr EH$Xmhr nm{hco Zmhr !!
H$go N>iVoM Amho dmŠ` Vo XmoKm§ghr Amåhm
{Vcm Oo ~moccmo Zmhr, {VZo Oo EoH$co Zmhr !!
{VÀ`mgmR>r {ZKmco àmU, gaco ^mZ OJÊ`mMo
{VMo H$mhr ñdV:Mo EH$Xmhr {~KS>co Zmhr !
{VZo MwaS>yZ _|Xr cmdcr hmVmg ào_mZo
{VZo Am`wî` _mPohr Ago H$m MwaS>co Zmhr ?
96

97

_ZmMr àH$aUo _mÂ`m nañna {_Q>dcr gmar
Agm Pmcmo \$amar _r nwÝhm _O nm{hco Zmhr !!
Agm hmoVrg _mPm eãX Vy AmËå`mVcm hidm
Vwcm _r {Jadco hmoVo; H${Yhr {_adco Zmhr ! 

64. ZH$mo H$ê$ gIr...
ZH$mo H$ê$ gIr Agm gm{Oam e¥J§ ma
AmYrM H$Q>çma ! Ë`mV OrdKoUr Yma ?
H$emcm ao{Ier Aer N>Q>oc {^dB© ?
_mÂ`m _aUmMr CJm CR>oc AmdB© !
H$emgmR>r Kmcm`Mo H$mOi S>moù`m§V ?
JX© S>mohmda amUr ngaoc amV !
H$emg Úm`Mr Aer _wImcm cH$mH$s ?
AmYrM {dah ! Ë`mV nm¡{U©_m ìhm`Mr !!
CQ>rV cnoQy> ZH$mo H$m`m Yw§X\w§$X !
Mm§XÊ`mV {^ZVrc M§XZmMo J§Y !
ZH$mo H$ê$ gIr Agm gm{Oam e¥J§ ma
A§Jmda nS>Vrc AZ§JmMo dma ! 

98

99

65. AÝ`Wm...

66. V§~moam

^a Xwnmar, ^a añË`mV, ^a JXuV
OmUdUmahr Zmhr Vwåhmcm Ë`m§M§ ApñVÎd;
nU amÌrÀ`m {ZO©Z àhamV
EH$Q>çmXwH$Q>çmZo añË`mdê$Z {\$aVmZm
AMmZH$ A§Jmda `oVrc Vo
X~m Yê$Z ~gcoco...
g_yhmZo YmdUmao...
{Xgoc {VWo MmdUmao !

EH$ V§~moam hmoVm _mÂ`mH$S>o
H$mù`m {egdrMm...MH$mH$Vm...
KamÊ`mV `m hmVmVyZ Ë`m hmVmV dmOV Amcocm...
`oVm OmVm H$monè`mV Zoh_rM ZOa Om`Mr {VWo...

EH$Q>çmXwH$Q>çm§Zmo,
Varhr Wm§~dy ZH$m
Aem H$mimo»`mdoirhr
añË`mdê$Z {\$aÊ`mMo
AÝ`Wm
añË`mcm gd` hmoD$Z OmB©c
{ZO©Z ahm`Mr !!... 

100

chmZnUr H$moUrM hmV cmdy XoV Zgo Ë`mcm
nU gm§JV H$s EH$ {Xdg Vwcm ¿`m`Mm` Vmo hmVmV...
AZ² _cmhr hmoVo R>mD$H$ {ZpíMV
H$s EH$ {Xdg KoUma Amho Vmo _r hmVmV...
Iyn cj Ag§ {Xc§M Zmhr _r Ë`mÀ`mH$S>o
nU AJXr Yyihr ~gy {Xcr Zmhr Ë`mÀ`mda...
Am{U Vmam _mÌ H$Q>mjmZo R>odV Amcmo gwamV...
H$moU OmUo Hw$R>ë`m jUr _¡{\$c Mmcy hmoB©c
Am{U Ë`m Mma Vmam§da OÝ_ cmdmdm cmJoc...!!
~aoM {Xdg Pmco...~aoM _{hZo...~arM df} Pmcr...
B_maVr nS>ë`m...Ë`mVrc _mUgo H$mogicr...
AmoR>m§da àm¡T>ËdmMr EH$ H$mir cHo$a Amcr...
doJù`m àH$maMr nU VmaodaMrM H$gaV H$aV am{hcmo...
`oVm OmVm {Xgm`Mm XodKamVë`m Z§XmXrnmgmaIm
dmQ>~KVm V§~moam...Ë`mdaMr ImZXmZr, hñVrX§Vr Zjr...
hcHo$M hmV {\$adV åhUm`Mmo"hmoUma ! EH$ {Xdg _¡{\$c gwê$ hmoUma...'
101

Kar Amcoco nmhþUohr V§~moam ~Km`Mo...hihim`Mo...
åhUm`Mo-"Am_À`m Kar Agm V§~moam AgVm Va@@...'
-Am{U nwT>o Ë`m§À`m H$ënZmM AS>m`À`m...!!
_r hgm`Mmo...hgm`Mmo \$º$...
V§~moè`mÀ`m OwÝ`m _¡{\$ctMm B{Vhmg gm§JVmZm
Ë`m§À`mgh _mPohr Cgim`Mo aº$...

Vgm JmaR>cocm A~mocmM gd©Ì...g^modma...
EImXm AQ>i, KZJ§^ra fS²>O cmJyZ ahmdm Vgm !
dmQ> nmhV am{hcoë`m _mÂ`m ehmUnUmÀ`m
cjmV `oV Joco hiyhiy
_¡{\$c H$YrM gwê$ Pmcr hmoVr Ia§ Va...
V§~moè`mÀ`m OÝ_mnmgyZM !!

nmhþUo {ZKyZ OmV...ZOaoV R>odyZ EH$ hihiVr ghmZw^yVr...
_r hr Ë`m§À`m_mJÀ`m [aH$må`m KamV
N>VmPw§~am§Zm gmj R>oD$Z
JdgUr MT>dVmZm nwQ>nwQ>m`Mmo,
hmoUma...EH$ {Xdg _¡{\$c gwê$ hmoUma...!!

AmVm {XdmUImÝ`mVë`m H$monè`mV
{OWo AOyZhr V§~moam Amho
{VWo \$ma ¹${MV Ioiy XoVmo _r _mÂ`m _wcm~mim§Zm...
Y¸$m cmJyZ V§~moam \w$Q>cm
Va "_¡\$sc Mmcy ìhm`cm hdr hmoVr'
BVHo$hr dmQ>Uma Zmhr Ë`m§Zm...

Ago AcJX CJdco _mdico gy`©M§Ð
H$s AmR> AmR> Vmgm§À`m {ZOoMo Wm§~o KoV
H$go PnmQ>co Am`wî` H$icoM Zmhr...
\$ma {Xdg ImoH$cm ~amM Pmcm Zmhr
Voìhm ghO d` nm{hco...
Am{U KmB©KmB©Zo `oD$Z V§~moam hmVr KoVcm...
dmQ>co-`mhÿZ Hw$Ur e§H$amMo YZwî` hmVr {Xco AgVo
Va ~ao Pmco AgVo...! 

H$moUrM ~mocco Zmhr _J...
Zm Ka...Zm Xma...
Zm q^VrdaÀ`m Vg{~ar...Zm ImcMm Jm{cMm...
Ho$ìhmM CSy>Z Jococo AgmdoV XohmVco àmU
102

103

67. JmUo Z {eH$coco Jwcm_ Acr
JmUo Z {eH$cocm Jwcm_ Acr
Agy eH$Vmo EImXm Ýhmdrhr
H§$Jì`mV Amcocr {JèhmBH$mMr ~Q>
énH$À`m gmV _mÌmV H$mnyZ H$mT>Umam,
dm EImXm Mm§^ma
PnVmcmÀ`m nmMì`m _mÌoV
{Iim AMyH$ MncoV KwgdUmam...

dëømZo cmQ>m H$mnVmV Voìhm cmQ>miVo g[aVm...!
_wº$ H§$R>mZo Mw§~yZ KoVmV Q>rnoMo ñda
Voìhm S>m|Jaam§Jm§Mo _mWo "dmhdm' åhUV PwH$dVmV _mWo !

Z{e~mZo Á`m§Mm hmV V§~moè`mda nSy>M {Xcm Zmhr
Ago {H$VrVar ^Q>H$V AgVrc amZmo_mi
\w$ËH$maV {\$aUmè`m ZmJgmnm§gmaIo

~o{\$H$sa AgVmV JmUo Z {eH$coco Jwcm_ Acr....
JmUo åhUOo H$m` ho H$YrM Z H$iVm
JmV JmV CR>VmV
JmV JmV {Xdgm§À`m AmoQ>çm ^aVmV
AZ² ñdÀN> N>mVrZo Am`wî` A§Jmda KoV
JmV JmV PmonyZ OmVmV....

Ë`m§Mr JmUr nS>VmV {dIê$Z
Mm§XÊ`mVë`m _mimÀ`m N>mVrda,
amZmVë`m \$m§Úm§da, ZÚm§À`m cmQ>m§da...
nU Ë`m§À`mhr N>mVrV AgVmo
VmoM cIcIUmam gmoÝ`mMm Jmoim...
VoOmiVmo AmVyZ
VmoM ñdÀN>, VmOmVdmZm H$aUmam ñd`§{gÕ gya...
Am`wî`mÀ`m AZdQ> amJmV crc`m g§Mma H$aUmar
VrM ñdam§Mr qPJ...

JmUo Z {eH$coë`m Jwcm_ ActMo ñda {dIwaVmV n¥Ïdr^a...
Iè`mIwè`m àmW©ZogmaIo nmohmoMVmV A§VamimV...
cim cmdVmV M§Ð gy`© Vmè`m§Zm...AJ{UV AmH$meJ§Jm§Zm...

AOyZhr gm§VmŠcm°OgmaIm
dfm©Zwdf© {\$aUmam AgXw„mIm Jm{c~Mm AmË_m
Ë`m§À`m lm§V Mohè`mda
hmV {\$adV {\$adV JwUJwUVmo"ImH$ _| Š`m gyaVo hm|Jr H$s nrZhm hmo JB© Ÿ&
g~ H$hm Hw$N> cmcm Amo Jwc _| Zw_m`m hmo JB© Ÿ&' 

JmUo Z {eH$coco Jwcm_ Acr
JmV JmV Yma H$mT>VmV Voìhm nmÝhmdVo H${ncm !
104

105

68. AmB© KamV ZgVo Voìhm...
AmB© KamV ZgVo Voìhm, KamV KaM ZgVo Voìhm...
gJio H$go hmoD$Z OmVo H$moUr "ñQ>°À`w' åhQ>ë`mgmaIo...
eoë\$daMo S>~o gJio hmoD$Z OmVmV {eio {eio
H$T>B© amhVo H$mH$S>cocr, {\«$O åhUVmo "D$~ Xo'
Q>on åhUVmo "_mPo JmUo _cmM EoHy$ `oV Zmhr'
emoHo$g_Yë`m dñVw åhUVmV "EH$m OmJr J§_V Zmhr'
gJio {Xdo Mmcy amhVmV \°$ZgwÕm amhVmo {\$aV
{JPanmoQ>r amhVo {^Vr "H$moU ~§X H$arc naV ?'
gJio H$nS>o AmoaS>VmV "nmUr Úm, Bór Úm'
eQ>©daMr H$m°ca åhUVo- "H$moUr _mPr H$miOr ¿`m !'
Ho$agwUr Va IMwZ OmVo, {VMr "Y{ZU' ZgVo AmVm
H$monè`m_Yë`m H$MamnoQ>rg {Xdg {Xdg Cnmg AmVm
N>VmdaMm H$moir åhUVmo-"~m§Ym Ka ! J{Z_ Zmhr !'
q^Vr åhUVmV, "Am_À`m AmVwZ Ka Amho dmQ>V Zmhr !'
Yyi åhUVo "{H$Vr {Xdg Aer doi emoYV hmoVo !'
KamgH$Q> _ZmdaVr Wa Wa gmMV amhVo !...
AmB© KamV ZgVo Voìhm....

XmQy>Z `mdo XmQ> _i^ Am{UH$ nmD$g nSy>M Z`o
Vgo H$m|S>V OmVo _Z Am{UH$ {_iV ZgVmo dmam !
AmB© ZgVo Varhr {XgVo gJir _m`m C^r nagmV
EH$mH$snU gm§JV amhVo - "q^VtZm S>moio AgVmV !''...
...AmB© KamV ZgVo Voìhm
KamV KaM ZgVo Voìhm... 

Kam_Yë`m em§VVoMm AmVm VS>H$V ZgVmo nmam
XodmnwT>ë`m g_B©Mm CVaV OmVmo AdKm Vmoam
_mPr H${dVm åhUVo "AmVm Vwcm S>moù`mV R>odrc H$moU ?
OJmgmR>r {ngm Vy, Vwcm ehmUm åhUoc H$moU ?'

106

107

69. ~mocm`m H$mhr Zm Caco...

70. doi dmB©Q> dmJcr...

Iao Vwcm gm§Jy H$m amUr ? ~mocm`m H$mhr Zm Caco
H$codamVyZ eãXm§À`m `m àmUmg_ ho AW© CS>mco Ÿ&&Y«¥Ÿ&&

g§nco AdKoM CËgd Am{U JXu nm§Jcr
nmcIr AmVm {OÊ`mMr, ~K [aH$m_r Mmccr

jUmjUmÀ`m qhXmoù`mda
nañnam§Mo n[aM` KS>co
Xn©UmV S>moH$mdy OmVm
nañnam§Mo Mohao {Xgco !
A{Vn[aM` hm Pmcm ~hþYm, AZ² nmè`mMo a§J nwgQ>co Ÿ&&1Ÿ&&

D$Ýh Amco _mdiy Am{UH$ `m Xw{Z`onar
-_m{P`mnmgyZ niVo cm§~ _mPr gmdcr

hmoVr åhUw `m ^oQ> àmº$Zr
hmoVo g§{MV {OVwHo$ Vmoda...
àíZ AVm CacmM Hw$R>o hm
H$moU MyH$ dm H$moU ~amo~a !
VwOcm ImÌr H$moUmMohr H$moUmdmMwZ H$Yr Z AS>co Ÿ&&2Ÿ&&

H$moU ho åhUVo H${Y O_cr Z _O gm¡XmJar
Ajam§VwZ doXZm {dH«$sg Amho H$mT>cr !

{da§Jwù`mñVd Xw:I hdo VwO
CËH$Q>VoMr H¥${Ì_ cmcr !
VwÂ`m gwemo{^V OJÊ`mgmR>r
\w$co H$mJXr {MH$ma Pmcr !
gË` ZH$mo ñnem©`m OmD$; Vo Vd H$joÀ`m n{cH$S>co ! Ÿ&&3Ÿ&& 

EdT>r dmQ>o hdrer D$~ AkmZmVcr
eŠ`Vm§Mr eŠ`Vmhr _J ZH$moer dmQ>cr !

XyfUo H$moUmg Úmdr AZ² H$emgmR>r BWo ?
_mUgo hmoVr ^cr ao...doi dmB©Q> dmJcr !! 

108

109

71. VWmñVy !

72. Pmon

gmao H$ê$Z WH$ë`mdaVr a|JmiercM Q>mH$V ídmg
_mJo ~KV nmD$cIwUm emoYV amherc gË`m^mg
"BVHo$ MmcV Amcmo AmnU ?' åhUerc MmoiV Amnco nm`
"dmQ>o_Yco BVHo$ njr, PmS>o...Ë`m§Mo Pmco H$m` ?'
Ë`m§À`mgmR>r BVH$mM añVm, BVHo$M A§Va AgVo OmUo
AmnU Amnco _mZV Añgc Z§Va hmoVmo Ho${dcdmUo !
A§Jm§JmMm XmhH$ Q>mhmo, S>moio {WOyZ hmoVrc W§S>r
S>moŠ`mdaVr gy`m©ñVmMr COiV Agoc Pw§~ah§S>r
nmIao CJmM MwH$cr _mH$cr KaQ>r emoYV AgVrc qhS>V
Vio-Vo hr JXJXcoco...nm`m§daVr cmQ>m gm§S>V
AmUIrZ hmoerc CXmg CXmg, _ZmV Imoc _mdierc
XJS>, S>m|Ja, PmS>o, dmQ>m... øm§À`mBVH$m gmH$ierc
Voìhm Xwê$Z ~KUmam _r, hcHo$ hcHo$ XoB©Z hmV
aº$m_Ü`o \w§${H$Z dmam...e[aamVrc gaH$m{dZ dmV
_mJVm _mJVm WHy$Z Ooìhm åhUerc- "AmVm ZH$moM KoUo !'
Voìhm JwnMwn XoD$Z Q>>mHo$Z "VWmñVy'Mo A§{V_ XoUo !!

Pmon KoVm`V gmao...Pmon KoVm`V.... 

110

~m`H$mo..._wcJr...ZmVd§S>§...nVd§S>§...
{dPë`m {Xì`m§Vrc {Z{ÐñV A§YmamVyZ,
H$mimoImÀ`m Vimer
A§Ymaë`m Imoë`m§VyZ..._mOKamVyZ...
Pmon KoVm`V gmao...Pmon KoVm`V...
ñQ´>m°_YyZ H$mopëS´>¨H$ emofyZ ¿`md§
Vgo Imoc ídmgmVyZ Pmon AmoTy>Z KoVm`V H$UmH$Um§VyZ...
{_Q>Š`m _maVm`V...!
H$gc§M ^mZ Zgë`mM§ {H$Vr CÎmmZ g_mYmZ
àË`oH$mÀ`m Mohè`mda...
H$a§S>rV aMyZ R>odcoë`m ñVãY g\$aM§Xm§gmaIo
Pmon KoVm`V gmao...Pmon KoVm`V...
Hw$erda...nmR>rda...nmoQ>mda...
CVaË`m PmonogmR>r àË`oH$mMm doJdoJim Vi...!
^ê$Z {ZKVm`V Amoë`m gwŠ`m OI_m, earam§À`m {POm...
V`ma hmoVm`V nmoQ>mV AmngwH$nUo Am`wî`mMo ag...AÞ nMV§`...
~mi§ _moR>r hmoVm`V...Ho$g {nH$Vm`V...hiy...hiy...
aoëdoÀ`m EAaH§${S>eZÝS> S>ã`mV ~gë`mgmaIm
{H$Vr em§VnUo nma nS>Vmo Amho
A§Vmn`ªVÀ`m àdmgmVcm hm {ZÐoMm Q>ßnm...
111

amoOÀ`m amoO AZoH$ A§Jm§Zr N>iyZ N>iyZ KoVmZm
"Q>mB©_ ßcrO' åhUV ñdV:cmM gyQ> {Xë`mgmaIo...
"OJÊ`mMm Ami ZH$mo AZ² _oë`mMo Xw:I ZH$mo' åhUV åhUV
Pmon KoVm`V gmao...Pmon KoVm`V... 

112