You are on page 1of 11

I.

LOCALIZACION DE LA OBRA:
1.1 .- TITULO DE LA OBRA: "LOS MISERABLES"
Jean Valjean escapa de la crcel dnde c!"pl#a pr$s$%n& c" n 'en#a a
dnde $r el Mnse(r )*arles B$en+en! le ,rece *spedaje& a pesar de es&
Valjean le r-a !ns c!-$er's de pla'a . l!e/ *!.e& !ns pl$c#as l
enc!en'ran . l lle+an an'e el Mnse(r 0!$en d$j 0!e se ls *a-#a
-se0!$ad.Jean Valjean ca"-$a de n"-re al de el Se(r Ma/dalena .
desp!1s de /anar "!c* d$ner /rac$as a !n $n+en' dec$de c"par'$rl cn
ls p-res. Ala/ad pr el p!e-l acep'a el car/ de alcalde . para des/rac$a
es encn'rad pr s! perse/!$dr Ja+er'& per pr s! ca"-$ de n"-re el
cas$ n l recnce. Un d#a cn,!nden a !n ca"pes$n cn Valjean per el
+erdader Valjean n p!ede cn s! cnc$enc$a . cn2esa ser el +erdader.
3r ess d#as !na en,er"a "adre le p$de a Valjean 0!e c!$de de s! *$ja
lla"ada )sse''e el acep'a . *!.end n!e+a"en'e de s! cndena +a a 3ar$s
dnde +$+en en !n cn+en' dnde la n$(a es'!d$a-a. Al pas del '$e"p
)sse''e se ena"ra de Mar$& Valjean se enc!en'ra n!e+a"en'e cn Ja+er'
es'a +e4 para sal+arl de s! "!er'e& Ja+er' n spr'a el car/ de c!lpa . se
s!$c$da.Valjean "!ere rdead del a"r de )sse''e . Mar$.
1.5 .- AUTOR DE LA OBRA: " VI)TOR 6U7O 819:5-199;<"
3e'a ,ranc1s& nac$d en Besancn . cns$derad $n$c$adr del r"an'$c$s"
en =ranc$a.
3!-l$c% s! pr$"er l$-r de pe"as a ls 5: a(s: "Odas . -aladas". Un /r!p
de escr$'res j%+enes se re!n$% en 'rn s!. . 'ras la p!-l$cac$%n del
"3re,ac$ de )r">ell" en 195?& es recnc$d pr 'ds c" el je,e de la
Esc!ela R"n'$ca.
V$+e en el e@$l$ d!ran'e 5: a(s 819;1-19?:< de-$d a ad+ers$dades cn
Aaple%n& per s$n e"-ar/ s! prd!cc$%n l$'erar$a ,!e '$'n$ca.
El ar'e de 6!/ desc!-re n!e+as ,r"as: La s'$ra cn'ra Aaple%n
8Aaple%n el pe0!e(< . l!e/ el /1ner 1p$c.
La ,ac!l'ad 0!e d"$na V#c'r 6!/ es !na pdersa $"a/$nac$%n& !n
prd$/$s dn para crear $"/enes 0!e ns *acen +$+$r las a-s'racc$nes& las
$deas p!ras . les pres'a ,r"a an'e n!es'rs js.
OBRAS DE VI)TOR 6U7O
En're las pr$nc$pales -ras de V$c'r 6!/ 'ene"s:
AOVELAS:- Ls M$sera-les.- A!es'ra Se(ra de 3ar#s.- El *"-re 0!e r#e.- Ls
'ra-ajadres del "ar.- Aaple%n el pe0!e(.
DRAMAS:- )r">ell.- 6ernan$.- L!crec$a Br/$a.- Mar#a T!dr.- El Re. se
d$+$er'e.
3OESBA:- Odas . Baladas.- El a( 'err$-le.- Las Or$en'ales.- 6jas de O'(.
M!ere el 55 de "a. de 199; en 3ar#s.
1.C ESTRU)TURA DE LA OBRA
Se clac$2can en +l!"enes
-Vl!"en I: =an'$ne
-Vl!"en II: )se''e
-Vl!"en III: Mar$!s
-Vl!"en IV: El $d$l$ de la calle 3l!"e' . la eppe.a de la calle Sa$n'-Den$s
-Vl!"en V: Jean Valjean
1.D 7EAERO LITERARIO:
Aarra'$+
1.; ES3E)IE LITERARIA
A+ela
II. ANALISIS LEXICOGRAFICO
5.1 EETRAER 5: 3ALBRAS AUEVAS F BUS)AR EL SI7AI=I)ADO DE )ADA UAO
DE ELLAS.
1) Entrever.- Ver !na csa de "anera cn,!sa& sspec*ar& $n'!$r cnje'!rar
!na csa.
2) Turbad.- An$" al'erad de !na persna cn,!nd$1ndl a'!rd$1ndl
*as'a dejarl s$n sa-er 0!e *acer dec$r.
!) A"etar#ad.- )ansad adr"ec$d& persna 0!e *ace !na d$s"$n!c$%n
de s! ac'$+$dad.
$) %aur&a.' )nj!n' de canes 0!e par'$c$pan en !na cacer#a.
() )*edra.- 3lan'a 'repadra de las aral$ceas& de 'rnc . ra"s
sar"en'ss . cn ra#ces ad+en'$c$as& *jas cr$ceas en ,r"a de cra4%n&
Gres en !"-elas . ,r!' en -a.as.
+) En*#,a.- 3ala-ra d$c* enc!-$er' 0!e es prec$s ad$+$nar. S$/n$2cad
c!l' de !n 'e@'& "$s'er$.
-) Cbert*..- Tejad sal$en'e& 'ec* l$/er . 'sc ss'en$d pr 'rncs
p$las'ras.
/) L0#ubre.- Tr$s'e& ,!nes'& "elanc%l$c.
1) 2e"ne3.- Aec$s& es'!p$ds& "en'eca's.
14) Sub"*,e.- E@cels& e"$nen'e& de ele+ac$%n e@'rard$nar$a. U. ". en sen'.
2/. apl. a csas "rales $n'elec'!ales. Se d$ce espec$al"en'e de las
cncepc$nes "en'ales . de las prd!cc$nes l$'erar$as . ar'#s'$cas de l
0!e en ellas '$ene pr carac'eres d$s'$n'$+s /rande4a . senc$lle4 ad"$ra-les.
11) Bat*da.- Allana"$en'& 0!e pr srpresa real$4a la 3l$c#a& de lcales
dnde se s!pne 0!e se reHnen "alean'es ! 'ras persnas para e,ec'!ar
ac's $le/ales& c" j!e/& cns!" de dr/as& prs'$'!c$%n& e'c.
12) )ura5.' I!e *!.e . se escnde de las /en'es.
1!) R*#r.' E@ces$+a . escr!p!lsa se+er$dad.
1$) C6.a.' )a-a(a de "adera& c!-$er'a de ra"as paja& !'$l$4ada
nr"al"en'e pr pas'res /en'e del ca"p.
1() Ce3t.' )es'a /rande . "s al' 0!e anc*a& ,r"ada a +eces cn
"$"-res& '$ras de ca(a +aras de sa!ce s$n p!l$r.
)allada . ca!'elsa"en'e. Es'ar c*$Gad.
1+) Cen7err.- )a"pana pe0!e( . c$l#ndr$c de *$err de c-re 0!e se
a'a al c!ell de las reses para lcal$4arlas cn ,ac$l$dad: .a se .en ls
cencerrs& de-en de es'ar cerca ls 'rs.
1-) 8r*ra.- 3relada de al/!ns cn+en's de rel$/$sas.
1/) B9veda.- )ns'r!cc$%n ar0!$'ec'%n$ca en ,r"a de arc 0!e c!-re el
espac$ en're ds "!rs +ar$s p$lares.
11) Cr*:ta.- 3$s s!-'errne en !na $/les$a: la /!#a del "nas'er$ ns
$n+$'% a -ajar a la cr$p'a de la $/les$a.
24) 8r;ana.' I!e n es sa/rad n$ '$ene relac$%n cn las csas sa/radas.
Irrespe'!s $rre+eren'e cn las csas sa/radas.
5.1 =ORMAR ORA)IOAES )OA )ADA UAA DE LAS 3ALABRAS:
1< Mar$ en la sc!r$dad en're+$a a !na "!jer desaparecer en la sc!r$dad.
5< Una persna en la 'a-erna a'!rd$a en la par'e "as sc!ra a ls
re+l!c$nar$s.
C< Ja+er' car/ a Mar$ . 0!ed aler'a/.
D< La ja!r$a de la re.na se ,!e de ca4a.
;< El cas'$ll de re.na es'a adrnada cn *$edra.
J< Mar$ n s!p 0!e pasa-a al en'erarce del en$/"a de la re+l!c$n.
?< El re. c!$da a s!s an$"ales en c-er'$4s.
9< Jar+e' es'!- l!/!-re car/and a Mar$.
K< Tds pensarn 0!e ls re+l!c$nar$s es'a-an "elnes.
1:< Mar$ '" !n s!-l$e 'e cn s! a-!el.
11< Ls re+l!c$nar$s ,!ern a-a'$ds pr la -a'$da de la re.na.
15< Ls *"-res de la 'a-erna es'!+$ern !ra(s al +er al ejerc$' del re..
1C< El re. cn "!c*a r$/!rc$dad pas re+$s'a a s! 'rpa.
1D< Mar$ se re,!$/$ en !na c*4a.
1;< Ls re+l!c$nar$s 'rajern !n ces' de pan.
1J< El el cas'$ll del re. se esc!* el r!$d de !n cencerr.
1?< Un rel$/$s a.!d a "ar$ lle+andl a !na pr$ra.
19< Las 'rpas de la re.na derr$-arn la -+eda.
1K< Mar$ desc!-r$ !na cr$p'a pr dnde se escaparn.
5:< Ls re+l!c!nar$s pr,anarn las '$erras dels re.es.
III. ANALISIS DE LA OBRA LITERARIA.
C.1 3ERSOAAJES 3RIA)I3ALES F SE)UADARIAS
%ean <a"=ean
Es !n se(r "ad!r& al'& ,!er'e& '$ene el pel lar/& de 'e4 -lanca& s! cara
reGeja -ndad& es 'a"-$1n !n e@ cn+$c' 0!e se +!el+e alcalde . padre de
)se''e.
C3ette
Es !na *er"sa j+en de 1; a(s cn !na a-!ndan'e . lar/a ca-ellera& es de
es'a'!ra "ed$a& de 'e4 -lanca . !na cara de $ncenc$a& es adp'ada pr Jean
Valjean 0!$en la pr'e/e . c!$da c" s$ ,!era s! prp$a *$ja.
2ar*
Es !n *"-re l$-era n+$ de )sse''e& !n j+en es'!d$an'e c!. 2n era
$ncen'$+ar al p!e-l en !na re+l!c$%n cn'ra el Re..
%avert
Un se(r "a.r& de ,!er'e 'e"ple& de 'e4 -lanca& '$ene el pel lar/& es de
al'a es'a'!ra . ,!er'e& es'e persnaje l Hn$c 0!e 0!$ere es encarcelar a Jean
Valjean . 0!e al 2nal al +er la -ndad de s! perse/!$d 'er"$na s!$c$dndse.
3ersnajes sec!ndar$s.
El O-$sp . s! s$r+$en'a la Sra. Ma/l$re.
Ls T*enard$er.
=a!c*ele+en'.
=an'$na.
7er+as$ll.
El se(r Bal!p.
B!la!'relle.
Epn$na . A4el"a.
C.5 3ERSOAAJE ESTRELLA.
MARIO
. "e $nden'$2c cn Mar$ pr 0!e el l!c*a pr 'ds...
C.C ES)EAARIO
=!e en V$/a! L 3ar$s.
En la 1pca de la Re+l!c$%n =rancesa.
C.D TEMA O IDEA )EATRAL
Idea pr$nc$pal de la n+ela:
La $dea pr$nc$pal de la n+ela es descr$-$r al '$e"p 0!e cndena& la $nj!s'$c$a
sc$al de =ranc$a en el s$/l EIE. Ms'rarns 0!e las persnas p!eden
rec'$2car s!s *errres . cn+er'$rse en en'es de -$en para la sc$edad.
C.; TEMAS SE)UADARIOS
Ideas sec!ndar$as
Tener presen'e ls +alres cr$s'$ans.
Las d$,erenc$as sc$ales.
Eldescn'en' de la p-lac$%n cn el Re..
L!c*ar *as'a el cansanc$ pr l 0!e se 0!$ere.
La l$-er'ad de e@pres$%n.
C.J SEMALAR F EE3LI)AR BREVEMEATE LOS 3ROBLEMAS IUE 3LAATEA EL
AUTOR EA LA OBRA:
Se@$s'a: pr la 1pca en la c!al es'a !-$cada la -ra& se enc!en'ra en !na
sc$edad cnser+adra& clas$s'a . "!. "ac*$s'a& ls *"-res sn r!ds .
"ac*$s'as . las "!jeres del$cadas& del$cadas& es,r4adas . se/!#an rdenes
de ls *"-re.
N'n$c: en la -ra n se represen'a n$n/Hn '$p de d$s'$n'$+ 1'n$c.
Sc$al: En la sc$edad dnde se a-arca la -ra& es'a pasand pr !n
""en' de re+l!c$nes 8Re+l!c$%n =rancesa<& la c!al se r$/$n pr las
s$/!$en'es ca!sas:
a< =ac'res ecn%"$cs: es'r!c'!ra arca$ca de la prp$edad.
-<=ac'res sc$ales: descn'en' del 'ercer es'ad.
c< =ac'res pl#'$cs: descn'en' de la -!r/!es#a.
d< =ac'res $del%/$cs: Enc$clped$a e Il!s'rac$%n.
C.? MEASAJE
El ser *!"an s"e'$d a la neces$dad e@'re"a es cnd!c$d *as'a el l#"$'e
de s!s rec!rss& . al $n,r'!n$ para 'ds ls 0!e 'rans$'an pr es'e ca"$n.
Tra-aj . salar$& c"$da . c-$j& craje . +l!n'ad& para ells 'd es'
perd$d. La l!4 del d#a se ,!nde cn la s"-ra . la sc!r$dad en'ra en s!s
cra4nesO . en "ed$ de es'a sc!r$dad el *"-re se apr+ec*a de la
de-$l$dad de las "!jeres . ls n$(s . ls ,!er4a a la $/n"$n$a. L!e/ de es'
ca-e 'd el *rrr. La desesperac$%n encerrada en're !nas ende-les paredes
da ca-$da al +$c$ . al cr$"en...
3arecen ''al"en'e depra+ads& crr!p's& +$les . d$ssO per es "!. rar
0!e a0!ells 0!e *a.an lle/ad 'an -aj n *a.an s$d de/radads en el
prces& ade"s& lle/a !n p!n' en 0!e ls desa,r'!nads . ls $n,a"es sn
a/r!pads& ,!s$nads en !n Hn$c "!nd ,a'#d$c.
Ells s%n "Ls M$sera-les"& ls par$as& ls desa"parads.
C.9 AR7UMEATO:
Val Jean era !n *"-re 0!e *a-#a s$d arres'ad . cndenad a pr$s$%n pr
r-ar !na */a4a de pan. )!and es'e sal$ de la cPrcel d$j 0!e $-a *a ser
!n *"-re de -$en.
Lle/a a V$/a!& a*# Valjean ca"-$a s! n"-re pr Mnsen$!r La "a$re . se
+!el+e M$n$s'r de J!s'$c$a. 3rn' lle/a a V$/a! !n *"-re 0!e desp$er'a en
La "a$re sen'$"$en's sc!rs del pasad: el Inspec'r Ja+er'.
Ja+er' slQa c"e'er a-!ss de a!'r$dad& . "ed$an'e es' ,!e 0!e Mns$er La
Ma$re p!d cncer a la "adre de )sse''e =a'$ne. F cn el '$e"p es's se
ena"ran.
Es'a se(ra es'a-a en,er"a . s$/!$% e"perand. Es'a le p$d$ 0!e c!$dara
de s! *$ja )sse''e.
El Inspec'r desea desen"ascarar al ,als M$n$s'rO "anda !na rden a Arras&
per le n$e/an la aprens$%n del *nra-le La "a$re.
Ja+er' le d$ce a Mns$er La Ma$re 0!e el l *a-$a 'ra$c$nad 0!e l *a-$a
den!nc$ad an'e el cnsej& pr0!e el cre$a 0!e el era !n cn+$c'. 3er 0!e
desp!Rs se en'er de 0!e *a-$an cap'!rad al +erdader Jean Valjean. La
Ma$re ,!e al j!$c$ . cn,es 0!e el +erdader Jean Valjean era el.
Ja+er' se d$r$/$ *a arres'arl . Jean Valjean le da !n p!(e'a4 . en "ed$ de
es'a pelea "!ere la "adre de )sse''e.
Valjean -!sca a )sse''e . escapa cn ella . d!ran'e d$e4 a(s +$+en en !n
cn+en'.
Dejan el cn+en' . a*# es 0!e )sse''e . Mar$!s se cncen . se ena"ran
a pr$"era +$s'a.
El padre de )sse''e se en'era de es' . le recla"a a )sse''e& . ella le d$ce
0!e le d$/a la +erdad s-re s! pasad.F s! padre se l c!en'a.
Ja+er' se da c!en'a de 0!e Jean Valjean es'a en 3ar$s & Valjean se +e -l$/ad
a escapar cn )sse''e.
Se $n$c$a la re+l!c$n . Ja+er' es pr$s$ner de ls re+l!c$nar$s& per Jean
Valjean le sal+a la +$da.
Mar$!s se enc!en'ra *er$d Valjean & l lle+a *as'a dnde s! *$ja se desp$de
de ella . le p$de 0!e sea ,el$4.
Valjean seenc!en'ra cn Ja+er' & Ja+er' le perdna la +$da . se s!$c$da
I<. LOGROS ESTETICOS:
D.1 LEA7UAJE UTILISADO:
M$@' : las pala-ras se !sa-an en espa(l nr"al . cn es's 'er"$ns& s
p$d& ss !s'ed& +a.a$s.
D.5 O3)IOA ESTETI)A:
)!and Valjean p$d$% a.!da para sal+ar la +$da de !n p-re anc$an
0!e es'a-a aplas'ad . nad$e 0!$s a.!darl.
)!and Ja+er' es'!+ ap!n' de *acer encerrar en pr$s$%n a Valjean.
DEDI)ATORIA
Es'e 'ra-aj +a ded$cad a "$s c"pa(ers de saln
a "$ 0!er$d pr,esr& 0!$en "e d$ la pa!'a para la real$4ac$n de
es'e pe0!e( anal$s$s.
IATRODU)IOA
La -ra "Ls M$sera-les" 'ra'a de la re+l!c$n pr la l$-er'ad de =ranc$a& 0!e
c"ens cn 'an sl ;: *"-res re+l!c$nar$s.
es'e presen'e anal$s$s l$'erar$& "e per"$'$ en'ender -$en l 0!e le$& "e *$4
ra4nar& recrdar al de'alle l le$d& s$/!$end ls pass de la 2c*a del
anal$s$s 0!e ns d$ n !es'r dncen'e .
de 'da la -ra l 0!e "as "e lla" la a'enc$n ,!e c!and Mar$ a/arr !n
-arr$l de pl+ra . l clc cerca de la +en'ana de la ca-erna . d$j a ls
sldads del re.: S$ n se +an +!el 'd ... . 'ds se ,!ern crr$end
desrdenada"en'e.
la d$2c$l'ad 0!e '!-e al *acer es'e anal$s$s& ,!e 0 !e n c"prend$a l 0!e le$a
al pr$nc$p& *as'a 0!e e"pece a real$4ar el 'ra-aj cn la /!$a de la 2c*a de
anal$s$s . '!-e 0!e leer n!e+a"ane'e . en'ender la n+ela.
"$ rec"endac$n a ls 0!e lean es'e anal$s$s l$'erar$& es 0!e pr$"er lean la
-ra c"ple'a . *ac$ pder en'ender "as al leer es'e anal$s$s& despejar s!s
d!das...
"$ a/radec$"$en' a 'ds "$s c"pa(ers de /r!p cn ls 0!e al pr$nc$p$
0!eda"s *acerl 'ds . ,allarn& es pr es 0!e cn "as /anas .
en'!s$as" *. l *a/ ..
)RISTIAA 6EARI RAMOS RA=AEL
;' "="
)O%A BIBLIOGRAFICA
LIBRO: LOS MISERABLES
IATERAET: MOAO7RA=IAS.)OM

Related Interests