ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTTH B Môn thi: Ngày thi: Kế toán Quốc tế 03.12.09 24/12/2009 Ghi chú STT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 VB2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 VB2 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Trần Thị Lê Thị Bùi Thị Tuyết Trần Thị Lê Đình Trần Đình Dương Thị Lưu Thị Nguyễn Thị Hạ Thị Phạm Thị Thanh Lương Văn Vũ Thị Nguyễn Thị Đỗ Thị Vũ Thị Nguyễn Thị Vũ Thị Vũ Thị Lục Thị Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Diệu Nghiêm Thị Huyền Lại Thị Trần Thị Ma Thị Bùi Ngọc Vũ Thị Nhài Nhàn Nhung Nhung Phấn Phương Phương Phượng Quỳnh Quỳnh Sự Tâm Tộ Thư Thản Thanh Thanh Thu Thu Thuỷ Thuý Thuý Thuý Trang Trang Trang Tuy Tuyên Tuyết I 2009-2010 Điểm Ghi chú 10 7 9 7 VB2 7 VB2 9 0 Bỏ thi 10 9 8 7 VB2 6 5 7 4 9 9 10 9 9 10 9 0 Bỏ thi 9 9 7 7 1 VB2 7 VB2

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Họ và tên Mai Lan Bùi Thị Ngọc Đinh Thị Thu Phan Thị Lê Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Ngô Thị Nguyễn Thị Kim Trần Thị Nguyễn Thị Ngọc Đặng Thị Đoàn Thị Hồng Nguyễn Thị Trịnh Thị Vũ Thu Nông Thị Nguyễn Ngọc Nguyễn Huy Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Cẩm Phùng Thị Thanh Đào Thị Phạm Thị Mai Vũ Thị Hoàng Thị Lưu Thị Thiều Thị

Ngày nộp điểm: Điểm Anh 8 Bích 7 Bình 10 Dung 7 Dung 9 Duyên 9 Hà 10 Hằng 10 Hằng 9 Hương 7 Hương 7 Hải 7 Hải 8 Hạnh 5 Hạnh 10 Hiền 7 Hiểu 7 Hưng 5 Hoàng 6 Hoa 7 Hồng 8 Huyền 10 Huyền 8 Lan 9 Lan 10 Liêm 10 Liên 7 Mão 7 Mến 9

30 31 32 33 34 35 36

Trần Phương Đinh Thị Nguyễn Thu Đỗ Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hoàng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Mĩ Nga Nga Ngọc Ngoan Nguyên Nguyệt 71 69

10 9 8 8 8 8 10

66 67 68 69 70 71

Phạm Minh Phạm Bích Lưu Thị Nguyễn Hữu Dương Thị Mai Thị Hải

Tiệp Vân Vân Vinh Yên Yến

0 9 9 9 3 9

Bỏ thi

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 65 d- Khá giỏi: 60 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Đỗ Thị Thuý Phương

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTTH A Môn thi: Ngày thi: Kiểm toán nghiệp vụ 14.12.09 24/12/2009 Ghi chú STT 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Bích Tạ Thị Hồng Trần Thị Minh Bùi Thị Nguyễn Thị Kiều Lê Thị Phạm Thị Vũ Thị Hồng Đỗ Thị Nguyễn Hồng Vũ Thị Lệ Ngọc Nguyên Nguyệt Nhàn Nhung Phương Phượng Phượng Quỳnh Quyên Quyên I 2009-2010 Điểm Ghi chú 10 10 10 10 10 9 7 8 10 9 9

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Họ và tên Hoàng Thị Thanh Lương Thị Phạm Thị Phương Nguyễn Tuấn Khổng Thị Thu Hoàng Thị Hồng Phạm Thị Ngô Thị Trần Thị Hồng Lê Thị Nguyễn Thị

Ngày nộp điểm: Điểm An 9 Anh 9 Chi 7 Đạt 8 Cúc 9 Dân 8 Diệp 10 Dung 9 Dung 10 Dung 9 Duyên 9

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ma Thị Nguyễn Thị Trần Thị Diệu Cao Thị Lại Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Ngô Hồng Nguyễn Cẩm Trần Thị Đào Thị Thu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hồng Tô Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Trần Thị Phạm Thanh

Hằng Hằng Hằng Hương Hương Hương Hà Hạnh Hồng Hồng Hiền Hoa Huyền Lan Lanh Liên Liễu Lệ Loan Mai Nga

10 10 10 10 10 9 9 10 8 10 9 10 10 10 8 9 10 10 10 9 10

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Lê Trọng Nguyễn Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Hoài Phạm Thị Trần Thị Hoài Nguyễn Thị Thu Trịnh Bích Bùi Thị Dương Hiền Hoàng Huyền Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Quỳnh Trần Hoàng Việt

Sơn Thư Thơm Thành Thảo Thảo Thắm Thanh Thu Thu Thu Thuỷ Thuý Trang Trang Trang Trang Trang Vân Vân

9 9 8 9 10 9 7 9 9 8 10 9 9 9 9 8 7 9 10 9

Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

63 63 Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 63 d- Khá giỏi: 63 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Đỗ T.Thuý Phương

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán Môn thi: Kiểm toán nghiệp vụ Học phần:

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K3 KTDNCN B

Ngày thi: Ngày nộp điểm: Điểm Ái 9 Anh 9 Bàn 8 Điển 8 Diệp 8 Dung A 9 Du 0 Duyên 10 Giang 8 Hằng 9 Hằng 9 Hương 9 Hương 10 Hương 6 Hà 9 Hà A 10 Hà B 9 Hải 10 Hạnh 10 Hồng 9 Hồng 9 Hường 8 Hậu 10 Hợp 9 Hoa 8 Huyên 10 Huyền 9 Lương 9 Lê 10 Lan 10 Linh 10 Loan 9 Loan 9 Mai 10 Mến 9

12/07/2009 24/12/2009 Ghi chú STT 36 37 38 39 40 02/03/87 41 Bỏ thi 42 43 44 45 46 47 48 49 50 23/8/88 51 27/4/86 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Học kỳ: Năm học: Họ và tên Đặng Thị Phạm Thị Lý Hoàng Thị Tô Thị Bích Đặng Thị Trần Thị Nguyễn Thị Bùi Lương Dương Thị Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh Ngô Thị Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Kim Ninh Thị Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Kim Lương Thị Nguyễn Thị Trần Thị Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thanh Dương Thị Nguyễn Thị Nguyễn Tuấn Nguyễn Thị Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Phạm Thị Mai Đỗ Thị Thanh Nguyễn Thị Hồng Khiếu Văn Ong Thị Cao Thị Hải Ngân Nga Nga Ngọc Nhâm Nhung Nhung A Sơn Tâm Tâm A Tâm B Thơm Thương Thành Thảo Thắm Thanh Thanh Thiều Thu Thu Thuỷ Thuỷ Thuý Thuý A Tú Trang Trang A Trang B Trang Vân Vân Viên Xuân Yến

I 2009-2010 Điểm Ghi chú 8 8 7 7 8 9 31/07/88 10 01/09/88 4 10 10 10 8 9 10 9 7 9 10 5 9 10 9 8 5 07/09/88 7 9 9 9 04.3.88 7 24.8.87 10 7 9 7 9 10

Họ và tên Phan Thị Trần Thị Ngọc Triệu Thị Nguyễn Thị Nguyễn Hồng Lê Thị Lường Sỹ Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Thu Ngô Thị Chu Thị Phạm Thị Hoài Đỗ Thị Hoàng Thanh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu Đinh Thị Bùi Mỹ Phạm Thị Bích Vũ Thị Nông Thị Thu Hà Thị Vũ Thị Bích Nguyễn Thị Thanh Bạch Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Trần Văn Bùi Thị Nguyễn Thị Huyền Trần Thị Nguyễn Thị Phạm Ngọc Phùng Thị Nhận định kết quả

a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

70 69 Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 68 d- Khá giỏi: 65 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Đỗ T.Thuý Phương

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTTH B Môn thi: Ngày thi: Kiểm toán nghiệp vụ 03.12.09 24/12/2009 Ghi chú STT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 VB2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Trần Thị Lê Thị Bùi Thị Tuyết Trần Thị Lê Đình Trần Đình Dương Thị Lưu Thị Nguyễn Thị Hạ Thị Phạm Thị Thanh Lương Văn Vũ Thị Nguyễn Thị Đỗ Thị Vũ Thị Nguyễn Thị Vũ Thị Nhài Nhàn Nhung Nhung Phấn Phương Phương Phượng Quỳnh Quỳnh Sự Tâm Tộ Thư Thản Thanh Thanh Thu Thu I 2009-2010 Điểm Ghi chú 8 8 10 9 VB2 8 VB2 9 0 Bỏ thi 10 10 7 8 VB2 8 8 10 7 8 9 9 10

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Họ và tên Mai Lan Bùi Thị Ngọc Đinh Thị Thu Phan Thị Lê Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Ngô Thị Nguyễn Thị Kim Trần Thị Nguyễn Thị Ngọc Đặng Thị Đoàn Thị Hồng Nguyễn Thị Trịnh Thị Vũ Thu Nông Thị Nguyễn Ngọc Nguyễn Huy

Ngày nộp điểm: Điểm Anh 8 Bích 5 Bình 8 Dung 8 Dung 10 Duyên 9 Hà 10 Hằng 9 Hằng 10 Hương 8 Hương 5 Hải 9 Hải 9 Hạnh 6 Hạnh 7 Hiền 9 Hiểu 7 Hưng 7 Hoàng 7

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Cẩm Phùng Thị Thanh Đào Thị Phạm Thị Mai Vũ Thị Hoàng Thị Lưu Thị Thiều Thị Trần Phương Đinh Thị Nguyễn Thu Đỗ Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hoàng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Hoa Hồng Huyền Huyền Lan Lan Liêm Liên Mão Mến Mĩ Nga Nga Ngọc Ngoan Nguyên Nguyệt 71 69

9 8 9 7 8 8 10 8 9 9 8 9 9 8 8 9 9

VB2

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Vũ Thị Lục Thị Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Diệu Nghiêm Thị Huyền Lại Thị Trần Thị Ma Thị Bùi Ngọc Vũ Thị Phạm Minh Phạm Bích Lưu Thị Nguyễn Hữu Dương Thị Mai Thị Hải

Thuỷ Thuý Thuý Thuý Trang Trang Trang Tuy Tuyên Tuyết Tiệp Vân Vân Vinh Yên Yến

10 9 10 6 10 10 9 9 4 10 0 9 9 9 9 9

VB2 VB2 Bỏ thi

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 68 d- Khá giỏi: 64 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Đỗ Thị Thuý Phương

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTDNCN A Môn thi: Ngày thi: Kiểm toán nghiệp vụ 14.12.09 24/12/2009 Ghi chú STT Họ và tên 37 Dương Lệ 38 Lê Khắc Học phần: Học kỳ: Năm học: Mỹ Minh I 2009-2010 Điểm Ghi chú 9 8

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2

Họ và tên Đào Thị Minh Đỗ Thanh

Ngày nộp điểm: Điểm Anh 7 Bình 10

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nguyễn Việt Nguyễn Thị Đỗ Thị Nguyễn Thị Thuỳ Triệu Thị Phương Phạm Huyền Đỗ Thu Trần Thị Nguyễn Thị Hà Phan Thu Trịnh Thị Nguyễn Thị Thu Phùng Thị Thu Hà Thị Thanh Hoàng Thị Hồng Lê Thị Thanh Trần Thị ánh Hoàng Thị Thu Đinh Việt Lê Thị Trịnh Quang Phùng Thị Phạm Thị Thu Triệu Trung Phạm Thị Đỗ Mai Trần Thị Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Vũ Minh Bùi Thị Ngọc Nguyễn Thái Phương Lương Thị Hoàng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Cường Chính Dân Dung Dung Giang Hằng Hằng Hương Hương Hương Hà Hà Hảo Hạnh Hồng Hồng Hường Hùng Huệ Huy Hiền Huyền Kiên Lương Lan Lan Linh Loan Long Mai Mai Mẫu Mến 71 69

7 8 9 10 8 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 7 7 9 8 9 10 9 9 8 10 9 6

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Bùi Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thuý Đỗ Thị Bích Phạm Thị Nguyễn Thị Thu Phạm Thị Bích Phạm Thị Hà Thị Nguyễn Trần Quỳnh Ma Phong Nguyễn Thị Trần Thị Lại Thị Thuý Trần Thị Hồng Vũ Thị Phạm Quang Hoàng Thị Ngô Phương Trần Thị Phương Nguyễn Thị Đàm Thị Kim Chu Thị Đỗ Thị Lê Thị Vũ Thị Trần Văn Nguyễn Thị Nguyễn Anh Hoàng Thị Phạm Thị Hà Hải Trần Thị Hải

Ngân Ngân Ngân Ngà Ngải Ngọc Ngọc Nguyệt Ngần Như Nhã Nhung Phượng Quỳnh Quyên Sen Thành Thảo Thảo Thảo Thanh Thoa Thức Thu Thu Thuỷ Tú Trang Tuấn Tuyết Xuân Yến Yến

10 8 9 8 8 10 8 8 9 9 10 6 8 6 9 8 6 9 9 9 9 10 9 9 8 7 10 8 9 9 10 9

BL

BL

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 35 d- Khá giỏi: 65 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Đỗ T.Thuý Phương

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTDNCN B Môn thi: Ngày thi: Tiếng Anh chuyên ngành 14/12/2009 24/12/2009 Ghi chú STT 36 37 38 39 40 02/03/87 41 Bỏ thi 42 43 44 45 46 47 48 49 50 23/8/88 51 Bỏ thi 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Đặng Thị Phạm Thị Lý Hoàng Thị Tô Thị Bích Đặng Thị Trần Thị Nguyễn Thị Bùi Lương Dương Thị Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh Ngô Thị Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Kim Ninh Thị Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Kim Lương Thị Nguyễn Thị Trần Thị Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thanh Dương Thị Nguyễn Thị Ngân Nga Nga Ngọc Nhâm Nhung Nhung A Sơn Tâm Tâm A Tâm B Thơm Thương Thành Thảo Thắm Thanh Thanh Thiều Thu Thu Thuỷ Thuỷ Thuý Thuý A I 2009-2010 Điểm Ghi chú 3 6 5 6 5 6 31/07/88 4 01/09/88 4 5 7 5 6 5 7 6 6 7 6 5 7 6 7 0 Bỏ thi 5 07/09/88 5

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Họ và tên Phan Thị Trần Thị Ngọc Triệu Thị Nguyễn Thị Nguyễn Hồng Lê Thị Lường Sỹ Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Thu Ngô Thị Chu Thị Phạm Thị Hoài Đỗ Thị Hoàng Thanh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu Đinh Thị Bùi Mỹ Phạm Thị Bích Vũ Thị Nông Thị Thu Hà Thị Vũ Thị Bích Nguyễn Thị Thanh

Ngày nộp điểm: Điểm Ái 5 Anh 4 Bàn 5 Điển 5 Diệp 4 Dung A 3 Du 0 Duyên 4 Giang 3 Hằng 6 Hằng 4 Hương 5 Hương 3 Hương 3 Hà 4 Hà A 6 Hà B 0 Hải 5 Hạnh 7 Hồng 7 Hồng 4 Hường 3 Hậu 4 Hợp 8 Hoa 3

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Bạch Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Trần Văn Bùi Thị Nguyễn Thị Huyền Trần Thị Nguyễn Thị Phạm Ngọc Phùng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Huyên Huyền Lương Lê Lan Linh Loan Loan Mai Mến 70 67

4 8 5 4 4 7 5 5 6 4

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Nguyễn Tuấn Nguyễn Thị Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Phạm Thị Mai Đỗ Thị Thanh Nguyễn Thị Hồng Khiếu Văn Ong Thị Cao Thị Hải

Tú Trang Trang A Trang B Trang Vân Vân Viên Xuân Yến

4 4 6 7 7 5 6 5 5 6

04.3.88 24.8.87

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 45 d- Khá giỏi: 12 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Tạ T. Huệ

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTDNCN A Môn thi: Ngày thi: Tiếng Anh Chuyên ngành 10.12.09 24/12/2009 Ghi chú STT 37 38 39 40 BL 41 42 BL 43 44 45 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Dương Lệ Lê Khắc Bùi Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thuý Đỗ Thị Bích Phạm Thị Nguyễn Thị Thu Phạm Thị Bích Mỹ Minh Ngân Ngân Ngân Ngà Ngải Ngọc Ngọc I 2009-2010 Điểm Ghi chú 7 BL 4 4 7 5 3 5 6

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Họ và tên Đào Thị Minh Đỗ Thanh Nguyễn Việt Nguyễn Thị Đỗ Thị Nguyễn Thị Thuỳ Triệu Thị Phương Phạm Huyền Đỗ Thu

Ngày nộp điểm: Điểm Anh 6 Bình 7 Cường 6 Chính 7 Dân Dung 5 Dung Giang 7 Hằng 5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Trần Thị Nguyễn Thị Hà Phan Thu Trịnh Thị Nguyễn Thị Thu Phùng Thị Thu Hà Thị Thanh Hoàng Thị Hồng Lê Thị Thanh Trần Thị ánh Hoàng Thị Thu Đinh Việt Lê Thị Trịnh Quang Phùng Thị Phạm Thị Thu Triệu Trung Phạm Thị Đỗ Mai Trần Thị Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Vũ Minh Bùi Thị Ngọc Nguyễn Thái Phương Lương Thị Hoàng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Hằng Hương Hương Hương Hà Hà Hảo Hạnh Hồng Hồng Hường Hùng Huệ Huy Hiền Huyền Kiên Lương Lan Lan Linh Loan Long Mai Mai Mẫu Mến 71 65

7 6 5 5 5 5 7 5 6 8 7 7 6 4 5 6 6 5 3 4 5 6 7 5 4

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Phạm Thị Hà Thị Nguyễn Trần Quỳnh Ma Phong Nguyễn Thị Trần Thị Lại Thị Thuý Trần Thị Hồng Vũ Thị Phạm Quang Hoàng Thị Ngô Phương Trần Thị Phương Nguyễn Thị Đàm Thị Kim Chu Thị Đỗ Thị Lê Thị Vũ Thị Trần Văn Nguyễn Thị Nguyễn Anh Hoàng Thị Phạm Thị Hà Hải Trần Thị Hải

Nguyệt Ngần Như Nhã Nhung Phượng Quỳnh Quyên Sen Thành Thảo Thảo Thảo Thanh Thoa Thức Thu Thu Thuỷ Tú Trang Tuấn Tuyết Xuân Yến Yến

5 6 5 6 5 5 4 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 5 7

BL

BL

BL

BL

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 28 d- Khá giỏi: 14 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Tạ Thị Huệ

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTTH A Môn thi: Ngày thi: Tiếng Anh Chuyên ngành 12/10/2009 24/12/2009 Ghi chú STT 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Bích Tạ Thị Hồng Trần Thị Minh Bùi Thị Nguyễn Thị Kiều Lê Thị Phạm Thị Vũ Thị Hồng Đỗ Thị Nguyễn Hồng Vũ Thị Lệ Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Lê Trọng Nguyễn Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Hoài Phạm Thị Trần Thị Hoài Nguyễn Thị Thu Trịnh Bích Bùi Thị Dương Hiền Hoàng Huyền Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Ngọc Nguyên Nguyệt Nhàn Nhung Phương Phượng Phượng Quỳnh Quyên Quyên Sơn Thư Thơm Thành Thảo Thảo Thắm Thanh Thu Thu Thu Thuỷ Thuý Trang Trang Trang Trang Trang I 2009-2010 Điểm Ghi chú 6 4 6 3 7 7 3 4 7 5 6 6 5 7 6 5 5 5 7 8 5 3 5 6 7 7 5 5 5

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Họ và tên Hoàng Thị Thanh Lương Thị Phạm Thị Phương Nguyễn Tuấn Khổng Thị Thu Hoàng Thị Hồng Phạm Thị Ngô Thị Trần Thị Hồng Lê Thị Nguyễn Thị Ma Thị Nguyễn Thị Trần Thị Diệu Cao Thị Lại Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Ngô Hồng Nguyễn Cẩm Trần Thị Đào Thị Thu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hồng Tô Thị Nguyễn Thị

Ngày nộp điểm: Điểm An 7 Anh 5 Chi 7 Đạt 6 Cúc 6 Dân 6 Diệp 6 Dung 6 Dung 6 Dung 6 Duyên 5 Hằng 5 Hằng 7 Hằng 6 Hương 7 Hương 6 Hương Hà Hạnh Hồng Hồng Hiền Hoa Huyền Lan Lanh Liên Liễu Lệ 6 5 6 4 5 5 5 4 7 5 6 5 6

30 31 32

Nguyễn Thị Trần Thị Phạm Thanh

Loan Mai Nga

5 4 7

62 63 64

Nguyễn Thị Quỳnh Trần Hoàng Việt

Vân Vân

8 7

Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

63 63 Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 55 d- Khá giỏi: 16 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh

Tạ Thị Huệ

Đỗ Thị Bắc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTTH A Môn thi: Ngày thi: Phân tích HĐKD 12/07/2009 24/12/2009 Ghi chú STT 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Bích Tạ Thị Hồng Trần Thị Minh Bùi Thị Nguyễn Thị Kiều Lê Thị Phạm Thị Vũ Thị Hồng Đỗ Thị Nguyễn Hồng Vũ Thị Lệ Nguyễn Thanh Ngọc Nguyên Nguyệt Nhàn Nhung Phương Phượng Phượng Quỳnh Quyên Quyên Sơn I 2009-2010 Điểm Ghi chú 7 9 8 8 9 9 8 9 9 6 8 8

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Họ và tên Hoàng Thị Thanh Lương Thị Phạm Thị Phương Nguyễn Tuấn Khổng Thị Thu Hoàng Thị Hồng Phạm Thị Ngô Thị Trần Thị Hồng Lê Thị Nguyễn Thị Ma Thị

Ngày nộp điểm: Điểm An 9 Anh 9 Chi 9 Đạt 6 Cúc 7 Dân 8 Diệp 8 Dung 9 Dung 8 Dung 9 Duyên 9 Hằng 6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nguyễn Thị Trần Thị Diệu Cao Thị Lại Thị Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Ngô Hồng Nguyễn Cẩm Trần Thị Đào Thị Thu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hồng Tô Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Trần Thị Phạm Thanh

Hằng Hằng Hương Hương Hương Hà Hạnh Hồng Hồng Hiền Hoa Huyền Lan Lanh Liên Liễu Lệ Loan Mai Nga

9 9 9 9 8 9 9 7 8 8 8 9 9 0 7 9 9 9 8 9

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Lê Trọng Nguyễn Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Hoài Phạm Thị Trần Thị Hoài Nguyễn Thị Thu Trịnh Bích Bùi Thị Dương Hiền Hoàng Huyền Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Quỳnh Trần Hoàng Việt

Thư Thơm Thành Thảo Thảo Thắm Thanh Thu Thu Thu Thuỷ Thuý Trang Trang Trang Trang Trang Vân Vân

8 9 9 7 9 8 9 8 9 9 9 9 8 6 8 9 8 9 9

Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

63 63 Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 62 d- Khá giỏi: 58 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh

Võ Thy Trang

Đỗ Thị Bắc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )

Khoa:

Kế toán K3 KTTH B

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Môn thi: Ngày thi:

Phân tích HĐKD 12/07/2009 24/12/2009 Ghi chú STT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 VB2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 VB2 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Trần Thị Lê Thị Bùi Thị Tuyết Trần Thị Lê Đình Trần Đình Dương Thị Lưu Thị Nguyễn Thị Hạ Thị Phạm Thị Thanh Lương Văn Vũ Thị Nguyễn Thị Đỗ Thị Vũ Thị Nguyễn Thị Vũ Thị Vũ Thị Lục Thị Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Diệu Nghiêm Thị Huyền Lại Thị Trần Thị Ma Thị Bùi Ngọc Vũ Thị Phạm Minh Phạm Bích Lưu Thị Nguyễn Hữu Dương Thị Nhài Nhàn Nhung Nhung Phấn Phương Phương Phượng Quỳnh Quỳnh Sự Tâm Tộ Thư Thản Thanh Thanh Thu Thu Thuỷ Thuý Thuý Thuý Trang Trang Trang Tuy Tuyên Tuyết Tiệp Vân Vân Vinh Yên I 2009-2010 Điểm Ghi chú 9 8 9 8 VB2 9 VB2 8 0 Bỏ thi 8 8 8 9 VB2 9 8 9 9 7 8 9 8 8 9 8 7 6 8 9 5 5 VB2 7 VB2 0 Bỏ thi 9 8 8 5

Họ và tên Mai Lan Bùi Thị Ngọc Đinh Thị Thu Phan Thị Lê Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Ngô Thị Nguyễn Thị Kim Trần Thị Nguyễn Thị Ngọc Đặng Thị Đoàn Thị Hồng Nguyễn Thị Trịnh Thị Vũ Thu Nông Thị Nguyễn Ngọc Nguyễn Huy Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Cẩm Phùng Thị Thanh Đào Thị Phạm Thị Mai Vũ Thị Hoàng Thị Lưu Thị Thiều Thị Trần Phương Đinh Thị Nguyễn Thu Đỗ Thị Nguyễn Thị

Ngày nộp điểm: Điểm Anh 9 Bích 8 Bình 8 Dung 7 Dung 8 Duyên 9 Hà 9 Hằng 9 Hằng 9 Hương 7 Hương 8 Hải 8 Hải 7 Hạnh 7 Hạnh 8 Hiền 6 Hiểu 6 Hưng 2 Hoàng 8 Hoa 7 Hồng 9 Huyền 8 Huyền 8 Lan 7 Lan 9 Liêm 7 Liên 9 Mão 8 Mến 7 Mĩ 8 Nga 9 Nga 8 Ngọc 9 Ngoan 8

35 36

Nguyễn Thị Hoàng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Nguyên Nguyệt 71 69

9 9

71

Mai Thị Hải

Yến

9

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 68 d- Khá giỏi: 62 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Võ Thy Trang

Đỗ Thị Bắc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU GHI ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN THI: 1 )
Kế toán K3 KTTH B Môn thi: Ngày thi: Tiếng Anh chuyên ngành 12/07/2009 24/12/2009 Ghi chú STT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 VB2 47 48 49 50 51 52 Học phần: Học kỳ: Năm học: Họ và tên Nguyễn Thị Trần Thị Lê Thị Bùi Thị Tuyết Trần Thị Lê Đình Trần Đình Dương Thị Lưu Thị Nguyễn Thị Hạ Thị Phạm Thị Thanh Lương Văn Vũ Thị Nguyễn Thị Đỗ Thị Nhài Nhàn Nhung Nhung Phấn Phương Phương Phượng Quỳnh Quỳnh Sự Tâm Tộ Thư Thản Thanh I 2009-2010 Điểm Ghi chú 3 3 3 VB2 VB2 4 Bỏ thi 2 4 3 VB2 3 3 5 4 4

Khoa:

Lớp: Bộ môn: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên Mai Lan Bùi Thị Ngọc Đinh Thị Thu Phan Thị Lê Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Ngô Thị Nguyễn Thị Kim Trần Thị Nguyễn Thị Ngọc Đặng Thị Đoàn Thị Hồng Nguyễn Thị Trịnh Thị Vũ Thu

Ngày nộp điểm: Điểm Anh 4 Bích 3 Bình 4 Dung 4 Dung 4 Duyên 4 Hà 3 Hằng 3 Hằng 5 Hương 6 Hương Hải 5 Hải 6 Hạnh 4 Hạnh 4 Hiền 3

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nông Thị Nguyễn Ngọc Nguyễn Huy Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Cẩm Phùng Thị Thanh Đào Thị Phạm Thị Mai Vũ Thị Hoàng Thị Lưu Thị Thiều Thị Trần Phương Đinh Thị Nguyễn Thu Đỗ Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hoàng Thị Nhận định kết quả a- Tổng số sinh viên: b- Số tham gia dự thi: Cán bộ ghép phách

Hiểu Hưng Hoàng Hoa Hồng Huyền Huyền Lan Lan Liêm Liên Mão Mến Mĩ Nga Nga Ngọc Ngoan Nguyên Nguyệt 71 68

3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 4 4 2 5 4 3 4

VB2

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Vũ Thị Nguyễn Thị Vũ Thị Vũ Thị Lục Thị Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Diệu Nghiêm Thị Huyền Lại Thị Trần Thị Ma Thị Bùi Ngọc Vũ Thị Phạm Minh Phạm Bích Lưu Thị Nguyễn Hữu Dương Thị Mai Thị Hải

Thanh Thu Thu Thuỷ Thuý Thuý Thuý Trang Trang Trang Tuy Tuyên Tuyết Tiệp Vân Vân Vinh Yên Yến

4 4 4 3 5 4 0 5 5 4 2 0 3 4 3 4 3

Bỏ thi

VB2 VB2 Bỏ thi

Giảng viên

c- Đạt yêu cầu: 12 d- Khá giỏi: 0 PHÒNG TT-KT&ĐBCL Trưởng phòng

Mai Việt Anh

Tạ Thị Huệ

Đỗ Thị Bắc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful