You are on page 1of 16

LuËt Chøng kho¸n

Ngày 29 th¸ng 6 n¨m 2006


CƠ CẤU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Luật Chứng khoán gồm 11 chương, 136 điều

Chương 1. Những quy định chung


Chương 2. Chào bán chứng khoán ra công chúng
Chương 3. Công ty đại chúng
Chương 4. Thị trường giao dịch chứng khoán
Chương 5. Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
Chương 6. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư CK

Chương 7. Quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát
Chương 8. Công bố thông tin
Chương 9. Thanh tra và xử lý vi phạm
Chương 10. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và bồi thường
thiệt hại
Chương 11. Điều khoản thi hành
Chương I: Những quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh


2. §èi t­îng ¸p dông
3. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn TTCK
4. C¸c hµnh vi bÞ cÊm
5. Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chøng kho¸n vµ
TTCK
6. Sù tham gia cña bªn n­íc ngoài
Chương II: Chào bán chứng khoán
ra công chúng
1. Khái niệm 9. Trách nhiệm của tổ chức,
2. Mệnh giá chứng khoán cá nhân liên quan
3. Hình thức chào bán CK 10. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ

ra công chúng 11. Thông tin trước khi CB

4. §iều kiện CBCKRCC 12. Hiệu lực đăng ký chào bán

5. Đăng ký CBCKRCC 13. Phân phối CK

6. Hồ sơ §¨ng ký chµo 14. §ình chỉ CBCKRCC


b¸n CKRCC 15. Huỷ bỏ chào bán CK RCC
7. Bản cáo bạch 16. Nghĩa vụ của tổ chức phát
8. Báo cáo tài chính hành
Chương III: Công ty đại chúng
(Là nội dung hoàn toàn mới của Luật CK)

1. Công ty đại chúng


2. Hồ sơ công ty đại chúng
3. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng
4. Nguyên tắc quản trị công ty
5. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn
6. CT§C mua lại cổ phiếu của chính mình
7. Thu hồi lợi nhuận đối với các giao dịch không
công bằng
8. Chào mua công khai
Chương IV: Thị trường giao dịch CK
1. ThÞ tr­êng GDCK
2. Tổ chức thị trường GDCK
3. Tổ chức, hoạt động của SGDCK, TTGDCK
4. Bộ máy quản lý, điều hành của SGDCK, TTGDCK
5. Điều lệ SGDCK, TTGDCK
6. Quyền và nghĩa vụ của SGDCK, TTGDCK
7. Thành viên giao dịch
8. Niêm yết CK
9. Giao dịch CK
Chương V: Đăng ký, lưu ký, bù trừ
và thanh toán chứng khoán
1. Trung tâm LKCK
2. Quyền và nghĩa vụ của TTLKCK
3. Điều lệ TTLKCK
4. Thành viên lưu ký
5. Cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy CN đăng ký
hoạt động LKCK
6. Đăng ký CK
7. Lưu ký CK
8. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
9. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
10. Bảo vệ tài sản của khách hàng, bảo mật
11. Quỹ hỗ trợ thanh toán
Chương VI: Công ty chứng khoán,
công ty quản lý quỹ đầu tư CK
1. CÊp GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng
2. §iÒu kiÖn cÊp GiÊy phÐp
3. Hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp
4. Thời hạn cấp phép
5. NghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n
6. Điều lệ công ty CK, công ty QLQ
7. Những thay đổi phải được UBCKNN chấp thuận
8. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty
Chương VI: Công ty chứng khoán,
công ty quản lý quỹ đầu tư CK
9. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép
10. Nghĩa vụ của công ty CK, Cty QLQ
11. Quy định về cảnh báo
12. Giải thể, phá sản
13. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty CK, công
ty QLQ có vốn đầu tư nước ngoài tại VN, chi nhánh công ty
CK, công ty QLQ nước ngoài tại VN
14. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Chương VII: Quỹ đầu tư CK, công ty
đầu tư CK và ngân hàng giám sát
1. Loại hình quỹ ĐTCK 9. Huy động vốn để thành lập
2. Thành lập quỹ ĐTCK quỹ đại chúng
3. Quyền và nghĩa vụ của 10. Ban đại diện quỹ đại chúng
nhà đầu tư 11. Hạn chế đối với quỹ đại
4. Đại hội nhà đầu tư chúng
5. Điều lệ quỹ 12. Quỹ mở, quỹ đóng
6. Giải thể quỹ 13. Thành lập quỹ thành viên
7. Xác định giá trị tài sản 14. Công ty ĐTCK
ròng của Quỹ ĐTCK
15. Ngân hàng giám sát
8. Báo cáo về quỹ ĐTCK
Chương VIII: Công bố thông tin
1. Đối tượng, phương thức công bố thông tin
2. Công bố thông tin của
• Công ty đại chúng
• Tổ chức phát hành
• Tổ chức niêm yết
• Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
• Công ty đầu tư chứng khoán
• Sở GDCK, Trung tâm GDCK
3. Khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN
Chương IX: Thanh tra và
xử lý vi phạm
1. Thanh tra chứng khoán
2. Đối tượng và phạm vi thanh tra
3. Hình thức thanh tra
4. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra
5. Nội dung quyết định thanh tra
6. Thời hạn thanh tra
7. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra
Chương IX: Thanh tra và
xử lý vi phạm
8. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định
thanh tra
9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh
tra và thành viên Đoàn thanh tra
10. Kết luận thanh tra
11. Nguyên tắc xử lý vi phạm
12. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
13. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
14. Xử lý các hành vi vi phạm trên TTCK
Chương X: Giải quyết tranh chấp, khiếu
nại tố cáo và bồi thường thiệt hại

1. Gi¶i quyÕt tranh chÊp

2. Båi th­êng thiÖt h¹i

3. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện


Chương XI: Điều khoản thi hành

1. Áp dụng Luật chứng khoán

2. Hiệu lực thi hành: 01 tháng 01 năm 2007

3. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật của

Chính phủ
LuËt Chøng kho¸n

Ngày 29 th¸ng 6 n¨m 2006