You are on page 1of 1

PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI

8OÂ9SOÁ
1 SUDOKU
5
1 5 8
5 8 3 6 2
5 6 4 8
4 9 8 6 7 2
8 1 3 5
6 8 9
8 5 4 2 7
1 3 5 8
TRAÀN THUÙC BAØO

Rate