You are on page 1of 12

KERTAS KERJA LAWATAN

SAMBIL BELAJAR
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
ULU PAUH, 02600 ARAU
PERLIS

KERTAS KERJA
LAWATAN SAMBIL
BELAJAR KE
LANGKAWI
NAMA PELAJAR : NUR ISMALIEZA BT
ISMADI(18DSK10F1066)
SITI ZULAIHA BT ABD LATIF(18DSK10F1074)
ZAFIRAH INANI BT ZAINUL
ABIDIN(18DSK10F1083)
NUR SAFE!A BT RAZALI(18DSK10F104")
NAMA PENSARAH : PN AZRUL NIZAH BINTI USS#F

POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 1
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
1.0 PENGENALAN
Asas kepada pendidikan adalah usaha untuk memperkukuhkan dan mengembangkan semangat
ingin tahu para pelajar. Oleh itu, sebelum menempuh alam pekerjaan para pelajar dituntut
untuk mengisi diri dengan ilmu pengetahuan. Ini adalah untuk mempersiapkan diri ke arah
perkembangan sains dan teknologi disamping sektor sosial dan ekonomi. Justeru itu pendedahan
awal perlu diberikan dalam meransang pendidikan pendedahan mengenai kerjaya, kepentingan
kerjaya, kelayakan dan keperluan kerjaya serta prospek kerjaya perlulah dilaksanakan dengan
segera agar tidak ketinggalan.Jelas sekali masih terdapat para pelajar yang tidak tahu mengenai
kerjaya yang bakal diceburi. Fenomena ini berlaku kerana kurangnya maklumat dan pendedahan
yang akan atau bakal diterima. Oleh itu, kaedah kaedah dirancang oleh pihak politeknik bagi
membuka mata dan minda para pelajar. Misalnya kui, ceramah, seminar, pameran, lawatan
sambil belajar dan sebagainya. !awatan sambil belajar ke "ulau !agenda !angkawi yang
terletak di negeri #edah selama $%& hari $'& malam adalah sebagai satu penghargaan kepada
Jawatankuasa "erwakilan "elajar $J""& "oliteknik (uanku )yed )irajuddin $"())&.
2.0 TUJUAN KERTAS KERJA
'.* Memohon kebenaran menganjurkan lawatan sambil belajar .
'.' #ertas cadangan ini disediakan adalah untuk memohon keiinan daripada pihak
(uan "engarah "oliteknik untuk mengadakan program ini.
'.% Memohon peruntukkan kewangan dari pihak (uan untuk membantu pembiayaan
pengangkutan dan penginapan.
3.0 MATLAMAT
%.* Melahirkan generasi yang berkualiti dan mempunyai kriteria+kriteria positi,
sebagai pemangkin untuk menjan kecemerlangan pada masa hadapan.
%.' "elajar dapat menimba ilmu pengetahuan di samping menambahkan
pengalaman baru di alam pekerjaan.
%.% )upaya para peserta dapat menikmati keindahan semulajadi di negara kita.
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 2
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
4.0 OBJEKTIF
-.* !awatan ini sebagai tanda penghargaan kepada Jawatankuasa "erwakilan
"elajar $J""& "oliteknik (uanku )yed )irajuddin.
-.' Memupuk serta memantapkan semangat kerjasama di bawah tema program.
*.'.* /Apa yang penting0#erjasama.1
-.% Memberi peluang kepada pelajar untuk menambahkan pengalaman dan
pengetahuan.
-.- Memberi ruang kepada pelajar untuk berinteraksi secara sihat dan terkawal.
-.2 "endedahan awal kepada para pelajar akan dapat membuka minda dan
memberi pengalaman berguna untuk membina diri menjadi insan yang
cemerlang,ber,ikiran kreati,,kritis dan akti,.
-.3 Mengeratkan ikatan silaturahim antara pelajar dan pensyarah
-.4 Meneruskan semangat setia kawan,daya saing,toleransi serta membuka minda
pelajar.
5.0 TARIKH DAN TEMPAT
2.* (arikh . *3 O#(O567 '8*8
2.' (empat . "ulau !angkawi,#edah
2.% (empat berkumpul . Jeti #uala "erlis
5.4 Masa berkumpul . 4.%8 "agi
6.0 SASARAN
3.* "elajar+pelajar Jawatankuasa "erwakilan "elajar "oliteknik (uanku )yed
)irajuddin
7.0 TENTATIF PROGRAM
-Rujuk lampiran 1-
.0 AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA
-Rujuk lampiran 2-
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 3
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
".0 PERBELANJAAN
BIL PERKARA PERIN#IAN JUMLAH
1. Makanan$barbe9ue&
a. "eserta$-8 orang&
b. "engiring$' orang&
Makan *8 : %' 7M %'8
2. ;adiah )ukaneka 7M *28
3. "enginapan
a. ' malam
* bilik$2 orang&* malam < 7M 28
$3 : 28&
7M %88
4. "engangkutan
a. Feri
b. 5as $!angkawi&
"ergi balik$7M %3 : %'&
% ;ari$7M *88 : %&
7M **2'
7M %88
5. Akti=iti lawatan
>able >ar
?nderwaterworld
Makam Mahsuri
7M '2 : %'
7M *2 : %'
7M 2 : %'
7M @88
7M -@8
7M *38
JUMLAH RM 3662
10.0 SUMBER KE!ANGAN
A.* #utipan dari pelajar$7M 48 : %8&7M '*88
A.* )umbangan lain
(abung J"" 7M *888
"ihak "()) 7M 388
)ponsor pihak lain 7M -@8
J?M!A; RM 410
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 4
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
11.0 PENUTUP
Adalah diharapkan,program ini mendapat kerjasama daripada semua pihak dan dapat
dilaksanakan dengan jayanya.)emoga pelajar dapat meman,aatkan program ini dengan sebaik
mungkin.Biharapkan segala akti=iti yang dirancang dapat mencapai matlamatnya dan dapat
memberi impak positi, kepada pelajar "oliteknik (uanku )yed )irajuddin dalam membangunkan
diri secara amnya dalam menaikkan imej "oliteknik (uanku )yed )irajuddin.
)ekian, terima kasih.
Bisediakan oleh .
+++++++++++++++++++++++++++++++
SITI $ULAIHA BT ABD LATIF
"engarah
"rogram !awatan )ambil 5elajar
Jabatan "erdagangan
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
;C" . 8*4+3A'-8*@
Bisemak oleh .
+++++++++++++++++++++++++++++++
PUAN A$RUL NI$AH BT YUSSOF
"enasihat
"rogram !awatan )ambil 5elajar
Jabatan "erdagangan
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
Bisahkan oleh .
+++++++++++++++++++++++++++++++
EN MD HASSAN BIN ABU BAKAR
#etua Jabatan
Jabatan "erdagangan
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
Bisokong oleh .
+++++++++++++++++++++++++++++++
EN MOHD ROSLAN BIN SALIKIN
#etua Jabatan
Jabatan ;al 6hwal "elajar $;6"&
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
Biluluskan oleh .
+++++++++++++++++++++++++++++++
TN HAJI MD NOOR BIN BAHAROM
"engarah
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 5
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
TENTATIF PROGRAM
16 OKTOBER 2010
MASA AKTI%ITI
4.-2 "agi 5erkumpul di Jeti #uala "erlis
@.88 "agi 5ertolak ke "ulau !angkawi
@.-2 "agi (iba di Jeti "ulau !angkawi
A.88 "agi 5ertolak ke Motel "antai >henang
Ba,tar masuk motel
Akti=iti bebas
*'.88 (engahari Makan tengahari
*.88 "etang Akti=iti bebas
%.88 "etang Akti=iti "antai $5each Fun&
(eam building
5ola tampar pantai
Mencari gula+gula dalam pasir
@.88 Malam 5arbe9ue
**.88 Malam 5ersurai
17 OKTOBER 2010
MASA AKTI%ITI
@.88 "agi )arapan
A.88 "agi akti=iti DEalking )teadyF ke tempat ilmiah
5atik art =illage
Galeria "erdana
Makam Mahsuri
5eras terbakar
*'.%8 (engahari Makan (engahari
*.%8 "etang 5erkumpul di hadapan motel
*.-2 "etang Menyambung akti=iti DEalking )teadyF ke tempat bukan ilmiah
?nderwater world
!angkawi >able >ar
(elaga (ujuh
3.88 "etang 5ertolak ke Motel
3.%8 "etang (iba di Motel
@.88 Malam Makan Malam
A.88 Malam /(he 5est O, Hight1
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 6
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
Buduk sekeliling unggun api
"ersembahan $indi=idu C kumpulan&
**.88 Malam 5ersurai
1 OKTOBER 2010
MASA AKTI%ITI
@.88 "agi )arapan "agi
@.%8 "agi 5erkemas
*8.88 "agi Ba,tar keluar Motel
*8.*2 "agi /#uah (own Eorld1
)hopping di "ekan #uah
"using+pusing !angkawi
-.88 "etang 5ersiar+siar sekitar Bataran !ang
2.88 "etang 5ertolak pulang
2.-2 "etang Bijangka tiba di Jeti #uala "erlis
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 7
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
STRUKTUR ORGANISASI JA!ATANKUASA PENGANJUR
PROGRAM LA!ATAN SAMBIL BELAJAR
KE PULAU LANGKA!I
16 OKTOBER 2010&1 OKTOBER 2010
PENAUNG ' (n ;j Md Hoor 5in 5aharom
"engarah
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
PENASIHAT 1 ' 6n Mohd 7oslan bin )alikin
#etua Jabatan
Jabatan ;al 6hwal "elajar $;6"&
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
PENASIHAT 2 ' (n ;j Iamri bin Juso,,
"egawai ;al 6hwal "elajar $"entadbiran K Bisiplin&
Jabatan ;al 6hwal "elajar $;6"&
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
PENASIHAT 3 ' 6n Md ;assan bin Abu 5akar
#etua Jabatan
Jabatan "erdagangan $J"G&
"oliteknik (uanku )yed )irajuddin
PENASIHAT 4 ' "uan Arul Hiah bt Jusso,
"enasihat
"rogram !awatan )ambil 5elajar ke "ulau !angkawi
PENGARAH ' )iti Iulaiha bt Abd !ati,,
TIMBALAN PENGARAH 1 ' Hur Ismaliea bt Ismadi
SETIAUSAHA ' Hur)ya,e9a bt 7aali
TIMBALAN S(U ' Hur Aliah bt Jamel
BENDAHARI ' Ia,irah Inani bt Iainul Abidin
TIMBALAN BENDAHARI ' Hor !iana bt Iainal Abidin
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 8
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
EKSEKUTIF&EKSEKUTIF
PROGRAM LA!ATAN SAMBIL BELAJAR
KE PULAU LANGKA!I
P)*+,-./+. T01/.0 S2-3 S+415033+/
EKSEKUTIF PENDAFTARAN 6 TEKNIKAL
#6(?A . Hur )hawen Farhaneem bt )ulaiman
(IM5A!AH . Hur )ya,i9ah bt Aii
EKSEKUTIF PERHUBUNGAN
#6(?A . Hur Fatin A,ida bt )haari
(IM5A!AH . Hur ;aureen bt Mohamad
EKSEKUTIF PUBLISITI 6 DOKUMENTASI
#6(?A . )yamsiah Jamilah bt 7ashid
(IM5A!AH . Hur Iati bt )allehudin
EKSEKUTIF #ENDERAHATI
#6(?A . )yamimi bt Mohd 7ashid
(IM5A!AH . Hor )yawani bt Ayob
EKSEKUTIF PROTOKOL
#6(?A . )yawani bt Abdullah
(IM5A!AH . Hurul Aisyah bt ;a,ian
EKSEKUTIF PERSEMBAHAN
#6(?A . Hur A9ilah bt 7osli
(IM5A!AH . Hurul Fatin bt Abdullah
EKSEKUTIF TUGAS&TUGAS KHAS
#6(?A . )iti Mariam bt Abu 5akar
(IM5A!AH . )yari,ah Aieyati bt )yed Abu 5akar
EKSEKUTIF MAKANAN
#6(?A . )iti Habilah bt )udarmaji
(IM5A!AH . )iti ;ajar bt Mohd Ali
EKSEKUTIF SUKANEKA
#6(?A . Horma bt Hayan
(IM5A!AH . Hor,aila bt Abu 5akar
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 9
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 10
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
5I! HAMA A!AMA( HO.
"6HBAF(A7AH
HO.(6!.
* HO7!IAHA 5( IAIHA!
A5IBH
Ho.2,!rg #ekabu *,(mn 5eseri
Indah,8'-88 5eseri,"erlis
*@B)#*8F*82@ 8*'+-2@@A'2
' H?7 A!IA; 5( JAM6! 5atu ',Jln BatoF #ayaman,8'-28,
#gr "erlis
*@B)#*8F*83% 8*-+'24A%2%
% H?7);AIE66H
FA7;AH66M 5(
)?!AIMAH
5atu 3 L,Jln #aki 5ukit
5eseri,8'-88,#gr "erlis
*@B)#*8F*82' 8*%+2%'8@3-
- H?7 )JAFIMA; 5( AIIII Ho.-,!rg #ekabu %,(mn 5eseri
Indah 5eseri,8'-88 #gr, "erlis
*@B)#*8F*848 8*4+28@A8@4
2 )JAMIMI 5( MO;B 7A)JIB %%3,#g "aya #elubi,5ukit
#eteri,8'-28,#gr,"erlis
*@B)#*8F*84* 8*'+2@A*348
3 HO7 );AIEAHI 5( AJO5 F@*8 !rg ',"erumahan #ilang Gula
>huping,"erlis
*@B)#*8F*8-@ 8*'+-328A'8
4 H?7?! AI)JA; 5(
;AFIIIAH
Ho ',!rg )ena,Jln Alor )ena 8*888
#gr "erlis
*@B)#*8F*82- 8*4+2282@28
@ )JAIEAHI 5( A5B?!!A; Ho -,!rg )aga ',7"A 5eseri "aya
*,5eseri 8'-88 5eseri "erlis
*@B)#*8F*8@* 8*4+223'A88
A H?7 A(;I7A; 5(
M?;AMMAB O(;MAH
@8 Jln #aki 5ukit,5atu '
5aru,8*888 #gr,"erlis
*@B)#*8F*83@ 8*4+--%3''-
*8 H?7 AMI!A; 5( 7O)!I Ho *%,Jln 6mas 2,(mn 6mas 5ukit
#eteri,8'-28,>huping,"erlis
*@B)#*8F*838 8*4+244'*'2
** H?7 FA(IH AFIBA 5(
);AA7I
Ho -,Jln 6mas *,(mn 6mas,
8'-28,5ukit #eteri "erlis
*@B)#*8F*83* 8*4+2'*'**2
*' H?7 ;AI?766H 5(
MO;AM6B
2AA #g 5elukar, 5eseri, 8'-88,#gr
"erlis
*@B)#*8F*83- 8-+A%@-%'4
*% H?7?! FA(IH 5(
A5B?!!A;
%*% #g Guar "anji,5kt #eteri,
8'-28,>huping,"erlis
*@B)#*8F*8-2 8*4+-8'A8@'
*- HO7 FA6IA 5( HOO7BIH Ho. 2-, #m *' Jalan #aki 5ukit, #g
5ukit Merah, 8'-88 5eseri, "erlis
*@B)#*8F*8-% 8-+A%@*3--
*2 EA7BIAHA HAJI;A; 5(
;A)JIM
"Cs 6+A4-, #g "dg !ati, 8'-88,
5eseri "erlis
*@B)#*8F*8@- 8*4+23%8@*%
*3 HO7 ;A)!IHBA 5( MO;B
F?AAB
Muarters "ertanian Alor
(ampang,8'-88 5eseri,"erlis
*@B)#*8F*824 8*4+-2324@A
*4 H?7 A(IMA; 5IH(I ;?)HJ
FAII
Ho '@, Jln (n ;aji Ahmad, #g 5atu
5ertangkup,8'-28 >huping, "erlis
*@B)#*8F*83A 8*-+'-3%-@%
*@ H?7 A(IMA; 5( ABHAH Ho. 'A A #g BatoF )heikh
Ahmad,#m ** Jln #aki 5ukit, 8'-88
5eseri, "erlis
*@B)#*8F*834 8*A+-'@4*32
*A HO7MA 5( HAJAH Ho *A3, 5atu @ N Jln #aki 5ukit,
8'-88 5eseri "erlis
*@B)#*8F*823 8*4+2%@'@'3
'8 HO7FAII!A 5( A5? 5A#A7 Ho *2,Jln "ermata 2, (mn
;armoni, 8*888,#gr "erlis
*@B)#*8F*822 8*'+2-2A823
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 11
KERTAS KERJA LAWATAN
SAMBIL BELAJAR
'* )I(I I?!AI;A 5(
A5B.!A(IF
5atu 2, Jln )antan, #g "adang
!ati, 8*888 #gr, "erlis
*@B)#*8F*843
8*4+23@%*%-
'' H?7 I)MA!I6IA 5(
I)MABI
Ho. %3-, Jln "adang Melangit, #g
Barat, 8'-88 5eseri, "erlis
*@B)#*8F*833
8*%+-2'**-4
'% IAFI7A; IHAHI 5(
IAIH?! A5IBIH
"o. 5o: %43,Jln Alor )ena,8*888
#gr "erlis
*@B)#*8F*8@%
8*4+2*23'-4
'- H?7 )JAF6MA 5(
7AIA!I
!ot *-@*,Jln )antan,5atu 2,"dg
!ati,8*888 #gr "erlis
*@B)#*8F*82-
8*'+2-4*3@@
'2 )JAM)IA; JAMI!A; 5(
7A);IB
Ho *3,#g #urung (engar,8'888,
#uala "erlis,"erlis
*@B)#*8F*84A
8*%+2A488A3
'3 H?7?! IIIA(I 5(
)A!!6;?BBIH
)impang %, Jln BatoF #ayaman,
8'-28 5ukit #eteri, "erlis
*@B)#*8F*832 8*4+24-33@8
'4 )I(I MA7IAM 5( A5?
5A#A7
Ho. 2, Jln 6mas *, (mn 6mas,
8'-28 5ukit #eteri, "erlis
*@B)#*8F*84@ 8-+A%@%@8@
'@ );A7IFA; AII6JA(I 5(
)J6B A5? 5A#A7
Ho. 4 Jln 6mas A, (mn 6mas,
8'-88 5eseri, "erlis
*@B)#*8F*8-3
8*A+--3A3%%
'A )I(I HA5I!A; 5(
)?BA7MAJI
!ot '3@', (mn 5eseri Jaya, 8'-88
5eseri, "erlis
*@B)#*8F*84%
8*4+-8A%4*A
%8 )I(I ;AJA7 5( MO;B
A!I
@8, 5atu ' 5aru, Jln #aki 5ukit,
8*888 #gr, "erlis
*@B)#*8F*8@8
8*%+-42A@34
5I! Hama "engiring Alamat Ho tele,on
* "H AI7?! HIIA; 5(
J?))OF
Muarters "ensyarah "oliteknik (uanku )yed
)irajuddin,?lu "auh,8'388,Arau "erlis
8*8+-8-2*8-
' "H )A!A)IA; 5(
HOO7BIH
Muarters "ensyarah "oliteknik (uanku )yed
)irajuddin,?lu "auh,8'388,Arau "erlis
8*A+-82A@4A
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Page 12