You are on page 1of 103

Keri Chin

VILINA KI

- Nema vie ekanja. Doao je trenutak za osvetu oi Patrika Mortona
sijale su od zadovoljstva. Koliko su odmakli od granice?
- Ne daleko. Tempo kojim jau nije brz. Pretpostavljam da e popodne
stii u Srebrnu dolinu. Tu e morati da provedu no. Ako krenemo odmah,
mislim da ih moemo iznenaditi u sumrak. Engleski vojnici nee moi
nigde da krenu pre jutra spremno je odgovorio Oven.
- Garvin Meklijam sigurno nee slati svoje ljude da ih saekaju. Da je to
hteo, do sada bi ih poslao. Pitam se kako e njegovi sestra i zet reagovati
kada saznaju da nije sposoban da zatiti njihovu erku.
- ta namerava sa devojkom?
- Uzeu je za enu.
- Svestan si da emo ovim zapoeti rat?
- Jesam i nije me briga zbog toga. Dokazau Meklijamu da sam sposoban
ratnik koji se ne boji borbe.
- A Englezi? Misli li da e baron Pembruk lako prihvatiti odluku jednog
gortaka da mu uzme erku?
- Tu u se posluiti diplomatijom. Jednostavno e morati da poveruje da je
to bila ljubav na prvi pogled. Koliko se seam, on je proao kroz isto sa
svojom suprugom.
- Kako e ubediti devojku da potvrdi tvoje rei? Baron e hteti da uje
nju, a ne tebe.


- Malo pretnje e biti dovoljno. Ne priamo o ratniku Ovene. U pitanju je
Engleskinja. Okupi ljude i ekajte me u dvoritu. Saznaj gde se nalazi
svetenik. Trebae nam sutra.
II
Megan Pembruk je sjahala sa konja i povela ga ka potoku. Beskonano
dugo putovanje se bliilo kraju. Po onome to su joj roditelji rekli, imali su
jo najvie dva dana do ujaka Garvina. Iako razlog njenog putovanja nije
bio najsreniji, ipak nije mogla, a da ne osea ushienje.
Od kako su jutros uli na tlo kotske nije prestala da se divi fantastinoj
prirodi. Od malena je sluala majine prie o prelepoj zemlji u kojoj je ona
odrasla. To su joj bile omiljene. Stvarni doivljaj bio je neuporedivo bolji
od onoga koji je godinama zamiljala.
- Hoemo li ovde prenoiti? Upitala je Aleksa kada se vratila na istinu.
- Mislim da bi to bilo najbolje. Ako sam dobro shvatio barona, od sutra
nas eka mnogo tei teren od ovoga.
- Znam Aleks. Majka mi je toliko puta opisala ovaj put da mi se ini kao
da sam ve prola njim. A opet mi je sve novo i zadivljujue. Hoe li
okupiti ljude dok ja stavim veeru?
- Odmah ledi Aleks je otiao ka trojici vojnika koji su, kao i on, bili
odreeni za Meganinu pratnju.
Megan je iz torbi izvadila sve to je domaica Harijet spremila za put. Za
as je na prekrivau bila prava trpeza. Timoti, Travis, Don i Aleks su se
okupili i prihvatili jela. Megan je uzela samo malo hleba i sira. Nije joj
toliko trebala hrana koliko je vapila za kupanjem. Oslukivala je zvuk vode
sa oblinjeg potoka, a onda je naglo ustala.


- Dok vi veerate ja u se okupati. Ne brinite, poneu bode sa sobom
rekla je i otila do svog konja da uzme sapun i istu odeu iz torbe.
- Nemojte dugo, ledi. Ve sam se uverio da je voda ledena Dobacio je
Timoti za njom.
Prvobitno je samo oprala telo, a onda je shvatila da se nee oseati
dovoljno isto ako ne opere i kosu. Voda jeste bila hladna, ali joj je
izuzetno prijala. Njenim venama tekla je i gortaka krv. Iako su joj to
stalno ponavljali, sada je to i praktino oseala. Njene roake, Engleskinje,
nikada ne bi mogle da provedu due od nekoliko sekundi u ovako hladnoj
vodi. Takoe, one bi to smatrale i nepotrebnim. Za razliku od njih, Megan
se uvek trudila da pomera granice svoje izdrljivosti. Roditelji su je
odgajali da bude i nena ledi i neustraiva ratnica. Smatrali su potrebnim da
je pripreme za sve ivotne uslove. Majka je nauila da izlei dosta bolesti i
da koristi trave. Ve nekoliko godina samostalno je umela da izlei skoro
svaku ranu. Jo kao devojica nauila je da se slui lukom i strelom,
bodeom i savladala nekoliko borilakih vetina. Njena braa su nekoliko
puta nerado priznali da je u mnogim situacijama vetija od njih. Dodue,
uvek su se izvlaili na to da je ona ena i da je ni jedan protivnik ne shvata
ozbiljno i ne upotrebi svu snagu. Na pitanje zato njena strela uvek zavri u
centru, iako meta nije ivi protivnik, naravno, nisu imali odgovor.
Zapitavi se ta njena braa sada rade, setno se osmehnula. Nije ih videla
svega nekoliko dana, a ve su joj nedostajali. Kao i roditelji. Teko joj je
padalo to nije znala koliko e morati da ostane u kotskoj. Sve je zavisilo
od prilika u kraljevini. Bila je zahvalna svom ocu to se poneo tako
obzirno. Znao je da moe doi do toga da kralj zatrai da se vena sa nekim
od, njemu omiljenih, barona kako bi Tomasa Pembruka zadrao na svojoj


strani. Meutim, njen otac nije eleo da bude primoran da se stavlja na bilo
iju stranu dok sam ne proceni prilike, a i nisu mu se naroito dopadali
neoenjeni kraljevi vazali. Zato je mudro odluio da erku poalje u
kotsku kod eninog brata. Pored toga, ako kralj pomene pitanje braka,
imao je spremnu priu da je erku obeao jednom od poglavara sa
visoravni. Oba kralja su, u ovom trenutku, imali slab uticaj na gortake pa
tako moe dobiti na vremenu da smisli ta dalje. Megan se zduno sloila
sa tim predlogom jer nije bila spremna da se uda. Bar ne bez ljubavi.
Neto je iznenada prenulo iz misli i napela se da uje ta. Oko potoka je
sve bilo mirno. Poslednji zraci sunca probijali su se kroz gusto granje i nije
mogla da primeti nita neobino. Brzo je izala, umotala se u prekriva i
ocedila kosu kada je ula zvuk maeva. Neto nije bilo u redu.
Navukla je haljinu i tuniku pa dohvatila svoj bode. Prikrala se do ruba
ume i stala iza debelog bora. Odatle je jasno videla istinu. Oevi vojnici
bili su u sred borbe sa desetak gortaka. Jo uvek su odbijali napade, ali su
bili brojano slabiji i bilo je samo pitanje trenutka kada e ih napadai
nadjaati.
Prekrila je usta akom da ne bi nekontrolisano vrisnula. Morala je da
smisli kako da im pomogne, a maleni bode u ruci nije joj davao nikakvu
ansu. Kada bi samo uspela da neprimeeno stigne do konja i dohvati luk i
strelu. Tada bi se okolnosti znatno izmenile. Stajala je jo nekoliko
trenutaka, a onda shvatila da e morati da rizikuje. Svejedno e ih poubijati.
Nije elela da poslednji vazduh udahne kao kukavica.
Dobro je odmerila rastojanje do svog konja, a onda se bacila u travu i na
stomaku krenula da pue u tom pravcu. Svaki tren se inio kao venost.


Nije smela brzo da se kree, a znala je da je brzina presudna. Molila se da
stigne na vreme i hrabro plivala napred.
***
Alek Gilmor i njegovi vojnici upravo su zavrili lov i krenuli ka Srebrnoj
dolini, kada su primetili ljude iz Mortonovog klana kako jau niz strmu
stazu. I oni su se kretali ka dolini.
- ta ti nitkovi rade na mom posedu? prosiktao je.
- Opet trae nevolju rekao je Dilan.
- Ili nae ovce Nadovezao se Vinslou.
- Idemo za njima. Ovog puta nemojte imati milosti. Svakog koga uhvatite,
ubijte ga. Ta propalica od njihovog poglavara mora jednom nauiti lekciju
naredio je Alek.
- Poglavaru, oni su kao pacovi. Ubije jednog, stvore se nova dva. Misli
li da je Patrika Mortona briga koliko e ljudi izgubiti? On njihove ivote
ceni samo dotle dok ima neku korist. im postane gusto, zaklanja se iza
njih da bi spasio sebe.
- Ba me briga ta Morton radi u svom klanu, ali upad na svoj posed neu
tolerisati.
Tri gortaka su zaobila sa druge strane brda i preli potok kako bi
presreli druinu koja se unjala njihovim posedom. Prva neobina stvar na
koju su naili bila je enska odea kraj vode.
Sledea je bila jo udnija. Nekoliko Engleza borilo se sa Mortonovim
ljudima, a jedna ena je bukvalno plivala kroz travu, skrivajui se.
- Prikljuite se Englezima i oterajte gamad. Ja u se pobrinuti za enu
Alek je tiho izdao naredbu i u sledeem trenutku vazduhom se prolomio
Dilanov pokli.


***
Megan se polako protezala uz nogu svog konja kada je zaula pokli.
Nije mogla da zna ta on znai. Da li su gortaci ve savladali njene
pratioce ili je borba u jeku. Falilo joj je jo samo malo da otkai luk i skine
torbu sa strelama. Taman je povukla poslednji remen, kada joj je neija
krupna aka poklopila usta. Mogao je to biti samo jedan od gortaka. Dok
joj je drugom rukom uzimao luk, pomolila se u sebi. Bog e znati da je
pokuala da pomogne oevim vojnicima i podarie joj brzu smrt.
Gortak je bacio luk van njenog dometa i podigao je, okrenuvi je tako da
moe da vidi bitku. Trepnula je nekoliko puta pre nego to je poverovala
sopstvenim oima. Gortaci su se borili meusobno, s tim da ih je sada
bilo svega pet ili est. Oigledno je da su to bili pripadnici nekog divljeg
klana kada su se borili i jedni protiv drugih. Videla je Aleksa, Dona i
Timotija, ali Travisa nigde nije bilo. Na livadi je bilo nekoliko tela, ali nije
mogla dobro da ih vidi jer je trava bila visoka. Samo da nije mrtav,
pomislila je. Rana, kakva god bila, moi e da se zalei, ali ne moe mu
vratiti ivot.
Pokuala je da se otme iz vrstih ruku mukarca koji je drao, ali se stisak
pojaao.
- Miruj zaula je duboki glas iza sebe. Usta su mu bila na njenom
temenu.
Naravno, govorio je gaelskim jezikom i Megan je pokuala da se seti svih
akcenata koje joj je majka nabrojala kako bi znala iz kog klana potie ovaj
divljak. Na kraju je zakljuila da jedna re nije dovoljna.
- Ko ste vi i ta hoete? osmelila se da pita na njegovom jeziku. Iako
nije dobila odgovor, nastavila je. Ne moete nas samo tako poubijati.


Valjda za napad na nedune putnike treba da imate neki razlog. Ili ste
toliko necivilizovani da vam razlog ni ne treba bila je svesna da pria bez
veze, ali nije marila.
- Gospo, saekaj koji as da sve bude gotovo pa onda priaj. Imae
dovoljno vremena da objasni ta Englezi trae na mom posedu rekao je
odseno i dalje se ne pomerajui. Kao da je bila zalepljena za stenu.
Megan se usredsredila na bitku i sada je videla kako se nekoliko gortaka
povlai u umu, a dva preostala prilaze njenim ljudima sa visoko
podignutim maevima. Zatvorila je oi da ne gleda katastrofu. Telom joj je
prola strana jeza pre nego to je sve utonulo u mrak.
Alek je osetio kako joj se telo iznenada opustilo i znao je da se
onesvestila. Podigao je u naruje i okrenuo joj glavu u stranu da moe lake
da die. Dok joj nije video lice, divio se njenom sitnom, ali vrstom telu.
Meutim, jedan pogled na prekrasni beli ten i pune usnice, bio je dovoljan
da mu izbaci sav vazduh iz plua.
Nikada nije video neto tako lepo. Mokra crna kosa, padala joj je u
talasima preko ramena i grudi. Mirisala je na rue i celokupni utisak
odavao je nestvarno stvorenje.
Kada je otvorila oi, prvo to je ugledala bilo je nepoznato, lepo lice,
uokvireno dugom kosom boje bakra. Postala je svesna da je taj mukarac
nosi u naruju i po vrstini njegovih ruku, znala je da je to isti onaj koji ju
je drao. Sive oi gledale su je tako prodorno da joj se inilo da moe da
vidi kroz nju. Meutim, izraz lica bio mu je potpuno bezizraajan.
- Moji vojnici... proaputala je. Ubili ste ih, zar ne?
Nije progovorio ni rei i Megan je ponovo sklopila oi.


- Ne, ne opet. Zabranjujem ti da se onesvesti kratko je naredio, grabei
krupnim koracima. Morao je to pre da se oslobodi njenog pogleda. Oseao
se zaaranim.
Tek to ga je pogledala u udu, spustio je na travu. Kada se okrenula oko
sebe, videla je da se nalaze na suprotnoj strani od mesta gde se odigrala
bitka. Sva etiri oeva vojnika dolazili su ka njoj. Bili su bez oruja. Iza
njih su ila dva gortaka. Bila su to ona dvojica to su podigli maeve.
Nikako nije uspevala da uhvati nit ta se to upravo dogodilo. Nadala se da
e njeni ljudi moi da joj kau neto vie.
Kada su joj prili, Aleks je pogledao sa tugom u oima i nije znala kako
da protumai taj pogled. Potom su sva etvorica stali iza nje, a tri gortaka
su ih okruila. udno da tri mukarca mogu da okrue skupinu od pet ljudi,
ali zaista je bilo tako. Onaj to ju je doneo stajao je tano ispred njih. Bilo
je oigledno da je on voa. Na kraju, pre nego to se onesvestila rekao je da
je ovo njegov posed.
- Ko vam je voa? upitao je.
- Ja, rekao je Aleks ali samo ovoj trojici i na ovom putovanju.
- Oduvek sam znao da su Englezi blesavi rekao je jedan od gortaka.
- A po emu ste to zakljuili? okrenula se naglo i pogledala ga pravo u
oi, a on je pogledao iznenaeno.
- ena, a posebno Engleskinja ne zasluuje da joj odgovorim.
Ignorisala je njegovu nepristojnost i ponovo se okrenula ka glavnom.
- Ako dozvolite, objasnila bih ko smo i kako smo doli na va posed.
- A zato nam to ne bi rekao voa? upitao je on grubo.
- Zato to ja mnogo bolje vladam vaim jezikom. I zato to su ovi vojnici
ovde zbog mene. Oseam se odgovornom za njih.


- Ha! ena odgovorna za Engleske vojnike opet se podsmehnuo onaj sa
njene desne strane i Megan ga je oinula pogledom punim prezira. ovek je
oigledno mrzeo ene.
- Pusti je da govori Vinslou. Nemam nameru da ostanem ovde do ponoi
opet je pogledao i klimnuo glavom dajui joj znak da moe da pone.
- Hvala vam, gospodine rekla je uljudno. Ni mi ne elimo da vas
zadravamo. Nisam sigurna da znam ta se tano dogodilo malopre i kako
ste nas prvo napali, a potom branili od svojih, ali zahvaljujem to ste nam
potedeli ivot. Nadam se da ete nas pustiti da prenoimo na vaem
posedu jer smo se zbog toga zaustavili ovde. im svane, nastaviemo put
gore, ka brdima.
Alek je gledao u devojku ispred sebe u potpunoj neverici. Oekivao je da
e mu rei ko su i gde su se zaputili, a ne da trabunja o tome kako su im
spasili ivot. Hteo je to i da joj kae, ali ga je njena lepota sve vie
ostavljala bez daha. Ako nastavi da ga gleda onim sjajnim zelenim oima,
uskoro nee ni sam znati zato se naao tu gde jeste. To ga je razljutilo i
kada je progovorio bes je izbijao iz svake njegove pore.
- Ostavi isprazne prie za svoje sunarodnike, eno! Kada sam te pustio da
govori nisam oekivao da pria gluposti!
- Kada ne bi ste vikali na mene i pustili me da nastavim, moda bi i
doznali to to vas interesuje Megan je takoe povisila ton, ali kada je
videla kako je pretei pogledao u nju, brzo je nastavila, znatno tie. - Ja
sam Megan Pembruk. Otac mi je engleski baron, a ovo su njegovi vojnici.
Zovu se Aleks, Timoti, Trevis i Don Predstavila ih je pokazavi rukom
na svakog od njih. - Majka mi je odavde, iz klana Meklijam. Ona je sestra


poglavara Garvina. Pola sam u posetu ujaku i njegovoj porodici. Dakle,
nismo neprijatelji ve samo sluajni prolaznici.
- Sada je jasno otkuda tako dobro vlada jezikom napokon je progovorio
i trei gortak i pogledao se sa drugom dvojicom, a onda su klimnuli
glavama u isto vreme. Kao da su im se odjednom sve kockice sloile.
Megan se inilo da vie nisu toliko neprijateljski raspoloeni pa je, u
naletu samopouzdanja, rekla:
- Nadam se da ete se i vi nama predstaviti. Sigurna sam da e moj ujak
eleti da uje vaa imena. I da, zaboravila sam da kaem da mi je ao ljudi
koje ste izgubili.
- To nisu nai ljudi nadmeno je rekao onaj enomrzac. Majka je trebala
da te naui da svaki klan ima svoje boje. Da si malo bolje pogledala, videla
bi da se nai kiltovi razlikuju od njihovih.
- Nisam imala priliku da im priem. I, verovatno ste primetili da sam se
onesvestila. Kada biste mi objasnili ta se zapravo dogodilo, bilo bi svima
lake. Tako ne biste morali da sluate moje isprazne prie rekla je
prkosno.
- Nalazite se u Srebrnoj dolini koja pripada klanu Gilmor napokon je
progovorio sivooki div. Ja sam Alek, a ovo su Dilan i Vinslou. Ljudi koji
su vas napali su iz klana Morton. Patrik, njihov voa, je nekada bio na
obuci kod tvog ujaka ba kao i ja. Meutim, Morton je izbaen i od tada je
u zavadi sa Meklijamom. Siguran sam da je nekako saznao da ide kod
ujaka i verujem da je imao plan da te otme ili ubije. Pre sam sklon da
mislim ovo prvo. Morton voli lepe ene.
Megan je prebledela.


- Nisam znala da moj ujak ima neprijatelje. Roditelji su mi rekli da je
poglavar veoma monog klana.
- Ovde svako ima neprijatelje. Visoravan je ogromna, a klanova je mnogo.
Mo jedino pomae u okupljanju saveznika.
- Je li taj Morton jedini Meklijamov neprijatelj?
- Nije rekao je kratko.
- Da li...da li emo morati da proemo preko nekog neprijateljskog
poseda? usudila se da upita. Morala je da zna ta ih eka na ostatku puta.
- Jo dva. Ali to nee biti potrebno.
- To znai da ete nam pokazati zaobilazni put?
- Ne, to znai da emo te odvesti zaobilaznim putem rekao je Alek
Gilmor i primetio je da su ga Dilan i Vinslou pogledali iznenaeno, ali nije
se obazirao.
Nije joj promaklo da je rekao u jednini, ali verovatno se nije dobro
izrazio.
- Otpratiete nas do Meklijamovog klana. Jesam li dobro razumela?
- Nisi. Otpratiemo samo tebe. Tvoji vojnici se ujutru vraaju u Englesku.
- To nee moi pobunio se Aleks. Trevis, Timoti i Don ionako nisu
znali gaelski pa su mogli samo po izrazima lica da nagaaju ta se deava
Baron nas je zaduio za sigurnost ledi Pembruk i mi moramo ostati sa njom
sve dok ne stigne u Meklijamov klan.
- Da nismo sluajno naili vi biste do sada bili mrtvi, a vaa ledi bila bi
zarobljenica jedne obine svinje. Pored toga, ostaje va povratak sa
visoravni, a on je podjednako opasan. Iako ste Englezi, neu dozvoliti da
izgubite ivot. Moj posed se granii sa Meklijamovim u istonom delu i
najbolje je da ledi odvedemo moji ljudi i ja.


- Na povratak ne treba da bude vaa briga. Kako bismo se snali da niste
naili? bio je uporan Aleks.
- Nikako. Ne biste imali priliku da nastavite put rekao je Alek ravnim
glasom.
Megan je osetila da mora da reaguje. Na njoj je bila odluka. Znala je da
e Aleks prihvatiti ono to bude rekla. Jo jednom je pogledala Aleka
Gilmora. Iako je bio zastraujue krupan, delovao je kao ovek kome se
moe verovati. Na kraju, upravo je to i dokazao. Nije morao da se umea u
sukob i spasi ih. Za nju je taj in znaio da mu je stalo do ljudskih ivota.
Ma iji oni bili.
- Aleks, moda je gospodin Gilmor upravu najzad je rekla. Ne moe
se dogoditi nita loe ako odem sa njima.
- Ali ledi... Baron e poludeti kada uje da smo vas ostavili sa nepoznatim
gortacima.
- Nee ako mu objasni da sam ja donela odluku. Moji roditelji veruju u
moj sud. Znaju da nikada ne bih promenila njihov plan ako to nije bolje
reenje rekla je i opet se okrenula ka Aleku Gospodine Gilmor, kada
treba da budem spremna za polazak? Hoete li ovde doi po mene?
- Ne mogu doi ako nisam ni otiao. Moji ljudi i ja ostajemo ovde.
Kreemo u zoru. Nadam se da vai ljudi znaju sami da se vrate u Englesku
rekao je dok se okretao ka svojim vojnicima.
- Naravno da znamo odgovorio je Aleks uvreeno.
- Nisam siguran da ste doneli pravu odluku ledi. Mi o ovim ljudima ne
znamo ba nita. Kako da verujemo da su im namere dobre? - nadovezao se
Timoti.


- Morau da im verujem na slepo. Nemam drugog izbora rekla je neto
tiim glasom i okrenula se ka gortacima. Oni su ve bili na pola puta do
ume. Verovatno su tamo ostavili konje. Ne brinite za mene. Znate da
umem da se izvuem iz nevolje. Ne bih volela da vam se bilo ta desi zbog
mene. Malopre sam skoro umrla mislei da je Trevis povreen. Ne bih to
podnela jo jednom. Gortaci su upravu, sa njima u biti manje upadljiva, a
vi neete morati daleko u brda.
***
im su se malo udaljili od Engleza, Vinslou se pobunio:
- ta ti bi da preuzme brigu o Meklijamovoj sestriini? Mislio sam da
emo samo da ispraimo Mortonove i da nastavimo kui. Istina,
Engleskinja je prava lepotica, ali kakve koristi od toga? poslednje je
rekao vie za sebe.
- Zaepi Vinslou otresao je Alek bez ikakve elje da objanjava svoje
postupke.
- Ionako smo planirali da prenoimo u Srebrnoj dolini, Vinslou. Ako se ne
bunim ja koga kod kue eka trudna ena, zato se ti buni? rekao je
Dilan, dok su mu se usta izvijala u osmeh. Hoemo li spremiti neto od
divljai za veeru?
- Vinslou bi mogao da pripremi zeca za raanj Alek se osmehnuo iroko
znajui koliko njegov odani vojnik i Dilanov zamenik mrzi ienje
divljai. To e mu skrenuti misli sa lepe Engleskinje.
- Sada mi reci i da e pozvati Engleze da nam se pridrue na gozbi i
potpuno e mi unititi dan. A ba sam se oraspoloio to sam nekoliko
Mortona poslao tamo gde pripadaju. Ravno u pakao.


- To mi nije palo na pamet, ali sada kada si pomenuo... glasno se
nasmejao Alek, a onda naglo zastao ugledavi Megan kako im se
pribliava.
Slabano se osmehnula i produila do vode. Tada se setio da joj je odea
ostala tu. Dok ju je ona skupljala i uredno slagala na gomilicu, nije
usprevao da odvoji pogled od nje. Zapitao se kako e dva dana provesti u
njenom drutvu, a da potpuno ne izgubi glavu. Na visoravni je bio poznat
kao hladni ratnik kome su ene sluile za jednokratnu zabavu. Nikada nije
obraao previe panje na izgled neke ene. U mraku je svaka bila lepa.
Tako je bilo sve do danas. Dok nije sreo ovu arobnicu zelenih oiju. Za
kratko vreme nebrojeno puta je poeleo da je dri u naruju i da je gleda u
oi dok izgovara njegovo ime izgubljena od strasti. Zatresao je glavom, kao
da eli da otrese sa sebe misli o njoj, ali je nesvesno krenuo u njenom
pravcu.
Megan je skupljala svoju odeu i ispod oka posmatrala gortake. Jo uvek
joj je u mislima bio osmeh Aleka Gilmora. Dok je bio ozbiljan, izgledao je
skoro zastraujue. Njegove prodorne sive oi i krupna pojava mogle su
svakome da uteraju strah u kosti. Iz njoj nepoznatog razloga, ona ga se nije
plaila. Od trenutka kada je naslonio na svoje telo, oseala se sigurnom. A
tek kada ga je malopre videla kako se smeje... Bio je jednostavno prelep.
Osmeh ga je inio gotovo bezbrinim i tako mladim. To je za nju bila
opasna kombinacija. Nadala se da njoj nee upuivati takav osmeh jer nije
imala oruje kojim bi se borila.
- Znai Engleskinjo, odluila si da poseti nau zemlju? Voleo bih da
znam zato.


Poskoila je od njegovog dubokog, muevnog glasa. Nije govorio glasno,
ali se uplaila jer uopte nije ula da joj je priao. ta se to dogaalo sa
njenim izotrenim ulima?
- Prvo, ne elim da mi se obraate sa Engleskinjo, jer imam ime. Drugo,
da, odluila sam da posetim ujaka i ne mislim da je neophodno da vama
govorim zbog ega. Ako ste ponudili da me odvedete do Garvina
Meklijama, to vam ne daje za pravo da zalazite u moj ivot.
- Da li te je Meklijam obeao nekome? Preao je preko njenog prekora
kao da ga uopte nije uo.
- Da li je to vano?
- I te kako! znailo mu je da sazna da li i za koga ujak planira da je uda.
- Zato? Megan je tvrdoglavo ustrajavala.
- Zato to se ni tvom ujaku, ni tvom buduem muu ne bi dopalo da te
prati poglavar nekog drugog klana. Veina nas je asna, ali nikad se ne zna
kada neko moe da poklekne pred enskom lepotom. Ja mogu da
garantujem za sebe da ne bih, ali drugi to ne mogu da znaju.
- Da li ste vi to meni upravo uputili kompliment da sam lepa i sebi da ste
imuni na moju lepotu?
- Meni je svaka ena lepa slegnuo je ramenima.
Megan se iznenada osetila uvreenom. Gledao je kao i svaku drugu enu.
To je znailo da vidi samo ono to je bilo spolja. Nije znala zato joj je bilo
vano da je posmatra drugaije. Pa sreli su se tek pre sat vremena! Ipak,
bilo joj je stalo da je primeti. Ako to nije umeo sam, ona e mu pokazati
put. Samoivi, arogantni mukarac! Pokazae mu ona koliko se prevario!
- U tom sluaju, nema razloga za brigu rekla je glasnije nego to je
elela. - Poto vam nisam ni malo interesantna, a niste ni vi meni, nikome


nee smetati to smo putovali zajedno. Tu su i vai ljudi koji e potvrditi da
je sve bilo asno.
- Znai, ipak si obeana nekome? glas mu je bio ravan i nije odavao ono
to je zaista oseao.
- To vas se ne tie rekla je prkosno.
- A ta ako je klan tvog budueg mua u zavadi sa mojim?
- Pa ta?! Ne vodite me vi kod budueg mua, ve kod ujaka. Ako sam
dobro razumela sa njim niste u zavadi. Sve ostalo nije vaa briga.
- Ti si jedna nemogua ena! Da li ti je to ve neko rekao? Stvara previe
komplikacija oko jednog prostog odgovora. Ali ja imam razliite metode
ispitivanja lice mu je bilo toliko blizu da je malo falilo da im se usne
dodirnu. Ako je tvoja udaja u najavi, nee dopustiti da te poljubim
ruku je spustio na njena lea i primaknuo je jo blie.
Oseala je njegov dah na svojim usnama. Bio je tako sve i tako
omamljujui. Iako je bio savreno miran, oseala je jake otkucaje njegovog
srca. Bila je u zamci. Iako je nije drao vrsto i mogla je da se odmakne,
ona to nije uinila. Samo je stajala i ekala.
Prvo joj je okrznuo usne svojima, a onda ih je vrsto spustio na njene,
zahtevajui trenutno pokoravanje. Nije mogla da mu odoli. Verovatno
nijedna ena nije mogla. Otvorila je usne i pustila ga da jezikom prodre
duboko u njena usta. Ljubio je posedniki kao da hoe da obelei teritoriju.
Ona mu je uzvraala, potpuno nemona da se odupre znalakom napadu
monog mukarca.
U Engleskoj se zbog ovakvih stvari mogla izgubiti glava. Ali ovo nije
bila Engleska i ona se oseala osloboenom bilo kakve drutvene norme.


Uhvatila se za njega kao pijavica i uzimala sve to joj je davao. A onda je
naglo prestao i rukama je odvojio na korak od sebe.
- I to smo reili rekao je nadmono Dobio sam odgovor na svoje
pitanje.
Kakvo ponienje! To je bila Meganina prva trezvena misao. Prevario je!
Iako joj je jasno rekao svoju nameru, za as joj se uinilo da je zaista eleo
da je poljubi i da ga je njena blizina uzbudila. Zato ga je i pustila da je
poljubi, a uzvratila je jer je sama elela. A on je ustvari samo eleo da se
uveri da nije obeana nekom drugom!
- Vi stvarno verujete da vam je moja dozvola da me poljubite dala pravi
odgovor? rekla je izazovno. U tom sluaju ste veoma naivni gospodine
osmehnula mu se blistavim osmehom dok je u sebi kljuala od besa.
Sudei po njegovoj reakciji, uspela je da dobije poen. Ha! Umela je i ona
da igra igru. Nastavila je da ga gleda pravo u oi.
- U tom sluaju, savetujem ti da ovaj poljubac ne pominje nikome,
Megan. Niko ne eli enu koja se tako strasno preputa poljupcima drugog
mukarca rekao je tihim, grubim glasom. A onda se okrenuo i otiao.
Megan je ostala da gleda za njim. Za kratko vreme dva puta je pomislila
da su igrali igru zavoenja, a ustvari se igrala samo ona. I izgubila. Eto,
naila je na mukarca koji je bio imun na nju i njene ari. Bio je to teak
udarac za ensku sujetu. Samu je sebe dovela u takvu situaciju. Majka i
otac su joj uvek govorili da u ivotu, kao i u ratu treba prvo dobro upoznati
protivniku stranu, pa tek onda osmisliti strategiju. Ona je sve uradila na
slepo, bez ikakvog razmiljanja. Mislila je da je dovoljno to je lepa pa da
Alek Gilmor padne na to. Zaboravila je da je on gortak, prekaljeni ratnik,


a ini se i ljubavnik, nije padao na sitne enske udice. Bio je krupna riba za
koju je trebalo upotrebiti harpun. Pod uslovom da eli da ga upeca.
Odmahnula je glavom u elji da otrese nepoeljne misli. Pokupila je
odelo i pourila ka oevim vojnicima.
III
Prvi znaci zore u Srebrnoj dolini su bili toliko lepi da se Megan pitala da
li je prizor zaista stvaran. Sedela je na sredini velike poljane, okruena
visokom travom. Ustala je pre svih i nemo se divila buenju dana. Novog
dana koji je nosio nove izazove.
Do jue je putovanje bilo monotono. Meutim, od kako su stupili na tlo
kotske, sve se naglo promenilo. Prvo se dogodio niim izazvan napad
jednog klana, potom niim izazvana odbrana drugog. Onda je moni voa
Gilmora, Alek preuzeo odgovornost za ostatak njenog putovanja, ali se
posle onog incidenta pored potoka, ponaao kao da ne postoji. Prepustio je
Dilanu, za koga je saznala da mu je brat, da zavri sve obaveze oko njenih
stvari i preporui vojnicima njenog oca najbolji put za povratak. Sino, do
odlaska na spavanje, videla ga je samo jednom. I to iz daljine.
Sada vie nije bila sigurna da li je ideja da poe sa njima dobra. Moda je
trebala da poslua Aleksa i da zavre putovanje onako kako su zapoeli.
Ipak, svest o tome da nastavak puta moe biti jo opasniji, spreio je da
promeni bilo ta. Povratka nije bilo. Za manje od jednog asa rastae se sa
svojim pratiocima. Ustala je i pola ka mestu gde su prenoili. Trebalo je
da se pozdravi i proveri jo jednom da li imaju sve za put.
Alek je sa breuljka iznad doline posmatrao Megan. Sedela je mirno na
livadi, kao da ba tu pripada. Pitao se o emu razmilja. Da li je ijednom
pomislila na njega? On na nju jeste. Ustvari, od kako je sreo nije mu


izlazila iz glave. Poljubac je samo pogorao stvari jer je odmah poeleo
vie. Znao je dobro da je ona zabranjena zona i to ga je razdiralo. Ona nije
shvatala koliko je opasno uputati se u igru sa mukarcima i nevino mu se
prepustila, igrajui na kartu njegove asti. Da nije bila to to jeste, uzeo bi
je bez razmiljanja, a ona toga nije bila svesna. U Engleskoj je moda
prolazila igra zavoenja, ali ovde su vaila malo drugaija pravila. Svaki
mukarac je smatrao da ima pravo da uzme enu koja mu se nudi. Naravno,
to je moglo da znai zapoinjanje rata, a on nije eleo da ratuje sa
Meklijamom. I samo zato je prekinuo poljubac. I zato je vie nee
dodirnuti. I tako e biti uskraen da ponovo oseti ono to je oseao dok je
drao u zagrljaju. Potpunu, bezrezervnu predaju lepe ene i uzbuenje koje
je ta predaja izazvala.
Kada je ustala i krenula ka logoru svojih vojnika i on se pokrenuo. Korio
je sebe da ratniku kakav je on ne prilii razmiljanje o romantinim
glupostima. Nije njemu trebala ena. Ni ona ni bilo koja druga. Bar ne u
smislu da mu odvlai panju. Za fiziko zadovoljavanje ih je imao i vie
nego to mu je trebalo. I svaku je u zoru naputao i ostavljao srenu. To je
od enskog roda bilo dovoljno.
Megan se pozdravila sa Aleksom, Timotijem, Donom i Trevisom.
Zamolila ih je da se paze na putu nazad i da kau njenim roditeljima da e
sve biti u redu. Saekala je da nestanu u umi, a onda je povela konja i
polako krenula ka mestu gde je Alek Gilmor prenoio sa svojim ljudima.
Primetila je da su ve bili spremni i verovatno su ekali samo nju.
- Dobro jutro! obratila im se ne gledajui nikoga posebno. Nadam se
da me niste dugo ekali.


- Dobro jutro, ledi! rekao je samo Dilan, a Alek i Vinslou su joj klimnuli
glavom. I mi smo se malopre pripremili za polazak. Iskreno, oekivao
sam da emo vas ekati mnogo due. Nadam se da ste ste se odmorili.
Danas nas eka teak put.
- Ne brinite za mene. Nisam mnogo spavala, ali biu dobro. Roditelji su
me pripremili da e put biti naporan i znam ta da oekujem. Samo vi drite
tempo na kakav ste navikli. Ja u se ve prilagoditi.
Na njene rei Vinslou se glasno nasmejao.
- Kao da bi i neka ena, a posebno Engleskinja, mogla da prati tempo
gortaka. ak i nekog mnogo slabijeg od nas ponovo je nije ni pogledao
dok je priao i ovoga puta Megan se jako naljutila. Morae odmah da rei
nesporazum sa ovim ovekom. Poterala je konja tako da je ubrzo jahala
uporedo sa njim.
- Razumela sam da mrzite ene. Engleskinje posebno. Ali, zar ne mislite
da nije ni malo ljudski to to, kada izgovarate neto na moj raun, radite to
kao da nisam prisutna? Iskreno, to govori o vama. Rekla bih da se vi ena,
ustvari, plaite. Plaite se da mogu rei ili uraditi neto pametno i onda e
vaa herkulovska snaga biti ugroena. to se mene tie, spremna sam da
vam oprostim dosadanje uvrede i da ponemo ispoetka. U suprotnom
poeu da uzvraam i, verujte mi, nee vam biti prijatno.
Vinslou je gledao u udu, nesposoban da progovori. Okretao je glavu as
prema Aleku, as prema Dilanu, ali oni su utali i izgleda nisu imali
nameru da mu priskoe u pomo.
- A kako ete mi tano uzvratiti? upitao je najzad dok mu je na usnama
lebdeo blagi prezir.


- To, naravno, ne mogu da vam kaem. Niko pametan ne iznosi taktiku
neprijatelju, ali rei u samo da umem da budem veoma opasna i da sam na
vaem mestu dobro bih se uvala.
- Vi mi pretite?! Da ste muko, ne biste poiveli dovoljno dugo da
izgovorite to to ste upravo rekli.
- Eto, i u tome pravite razliku. Zato mislite da moju pretnju treba da
shvatite drugaije nego da vam preti neki mukarac?
- Zato to ne udaram ene. Eto zato.
- Vi se znai koristite gorom metodom. Vreate nas jasno stavljajui do
znanja razliku u fizikoj snazi. Znate, nije veliina nekog oveka u tome
koliko je jak, ve koliko je pametan i snalaljiv. Kada biste poli od
pretpostavke da je neka ena, a posebno Egleskinja, ravna vama ne biste
tako priali.
- ta hoe od mene, eno? Nisam raspoloen da sluam tvoje zvocanje
itavim putem Vinslou je bio vidno nervozan.
- Hou da prestanete da priate o meni kao da nisam tu. Hou da
prestanete da pravite insinuacije da su Engleskinje loije od drugih ena i
da se podsmevate svakoj mojoj izjavi. Ne interesuje me da li ete i dalje
loe misliti o meni i enama uopte, ali pokaite makar minimum
civilizovanosti. Nisam traila da me povedete sa sobom. Sami ste to
ponudili.
- Nisam ja nita ponudio. Alek je.
- Onda ispotujte svog poglavara i prestanite da se ponaate kao da sam
suvini teret. Da li traim previe?


- Kod nas vai pravilo da se ene ne uputaju u raspravu sa mukarcima,
gospo. I ni sluajno im ne pada na pamet da priaju kako vojnik treba da se
ponaa prema svom poglavaru.
- Sad je dosta Vinslou! zagrmeo je Alek Idi na elo kolone. Dilane, ti
idi iza njega, a iza tebe e ledi Megan. Tako nee imati priliku da nastave
raspravu.
Megan ga je samo pogledala i saekala da Dilan proe ispred nje. Imao je
utisak da je mogla itav dan da raspravlja dok potpuno ne izludi Vinsloa.
Sa druge strane, znao je da se Vinslou Megan jako dopala. Ovako se
ponaao samo u prisustvu ena koje mu se sviaju. To saznanje ga je
opeklo kao vatra. Prvom prilikom e morati da mu stavi do znanja da je ona
za njega zabranjena.
Dok su se polako uspinjali uz strmu stazu niko vie nije progovorio ni
rei. Alek je posmatrao Meganinu pozadinu. Sedela je na konju uspravno,
ukoenih lea. Delovala je krhko, ali on je znao da nije. Telo joj je bilo
vitalno i savreno pod mukom rukom. Njegovom rukom. I dalje se pitao
da li ju je Meklijam nekome obeao. Ta misao mu je parala utrobu kao da
ga se stvarno ticala. Vie puta je ponovio sebi da on samo ini ono to bi
svaki astan gortak uradio. Garvin Meklijam mu je bio dobar uitelj i,
zahvaljujui njemu, postao je poglavar u svom klanu. Pored toga bili su i
saveznici. Dugovao mu je toliko da bezbedno dovede njegovu sestriinu na
visoravan. I uinie to. Iako je devojka bila svadljiva i prkosna, otrpee sve
njene ispade.
Za to vreme, Megan je smiljala kako najbolje da pokae ovim kladama
od mukaraca svoju vrednost. Bila je sujetna i uasno je nerviralo kada bi
je neko tretirao kao slabu i bezvrednu. injenica da joj do sada nita nije


ilo u prilog, stvarala je dodatnu tegobu. Prvo se onesvestila u Alekovim
rukama, a onda je dopustila da je zavede obinim poljupcem. Svaa sa
njegovim vojnikom samo je zaokruila potvrdu da je ista kao i sve ene. Iz
majinih pria je zakljuila da su ene u kotskoj hrabre i odvane i da
samo takve mogu da opstanu. Uvek je bila ponosna na kotsku krv koja je
tekla njenim venama, jer je ona sebe upravo tako doivljavala. Ali, kada se
napokon suoila sa gortacima, vie nije bila sigurna da je ena po njihovoj
meri.
***
Patrik Morton je sluao izvetaj svojih izviaa i razmiljao o sledeem
potezu. Saznao je da su se Engleski vojnici vratili nazad, ali bez devojke.
Ona je sigurno otila sa Gilmorovima. Meklijam je bio pametan. To je
morao da prizna. Nije poslao svoje ljude, ve saveznike da preuzmu
Engleskinju. To ga je iznenadilo i izgubio je tri dobra oveka. Ali sada,
kada je znao na emu je, to se nee dogoditi. U zoru e krenuti sa dvadeset
ljudi i zavriti ono to je zapoeo. Tri gortaka nee moi da se izbore sa
njegovom vojskom. Znao je kojim e putem ii. To je na visoravni bilo
predvidivo. Svi gortaci su se kretali na isti nain. Maksimalno su
izbegavali neprijateljsku teritoriju. To naravno nije vailo za njega. Jer on
je sa veinom klanova bio u zavadi. Nasmejao se.
Brzo e dokazati svima da se njegova snaga ne moe uzimati olako. Kada
se orodi sa Meklijamom i monim engleskim baronom, mogunosti e mu
biti ogromne. Devojku jo uvek nije video, ali to i nije bilo tako vano.
Sudei po priama da joj je majka lepotica i ona je morala biti lepa.
- Ovene, okupi dvadeset najboljih ljudi. Ovu priliku ne smemo propustiti.
Pembrukova erka mora zavriti kod mene.


***
Kada su se napokon zaustavili sunce je bilo na zalasku. Megan nije
oseala ni jedan deo tela. Nikada nije jahala ceo dan bez pauze. Tiranski
poglavar nije dopustio da sjae ak i dok su pojili konje.
Dan bi joj izgledao jo dui da nije bilo Dilana. On je bio suta suprotnost
bratu. Bio je raspoloen za razgovor i nije imao nikakvih predrasuda o njoj.
Saznala je dosta o ivotu u klanu Gilmora. Dilana je kod kue ekala
supruga koja je nosila njihovo prvo dete. Iz prie je shvatila da je Dilan
oboava kao i to da je ona sigurno vredna njegove ljubavi. Nije mogla da se
ne zapita koji je tajni recept osvajanja srca jednog gortaka jer je odjednom
poelela da i ona osvoji neije srce. Ali taj neko je izgledao potpuno
nezainteresovan za nju. Malo je priao tokom itavog dana, a sa njom
nijednom.
Zato se iznenadila kada se, osveena, vratila sa potoka to joj je priao i
pozvao je da jede sa njima. Nije to bio gest ljubaznosti, ve vie nareenje,
ali joj je, svejedno, bilo drago. Meutim, morala je da ga odbije. Sve to je
elela u tom trenutku, bilo je da legne i dobro se naspava. Nee preiveti
jo jedan ubitani dan, ne bude li se dobro odmorila.
- Hvala, nisam gladna. Ako nemate nita protiv ja bih legla da spavam.
- Ne pre nego to neto pojede. Snaga se ne moe povratiti sama od sebe.
- Ja nisam ratnik da bi mi trebala snaga.
- Ti ba nikada ne uradi ono to ti se kae?
- Ne ako mi neko nareuje.
- Nije to nareenje, ve potreba da te Meklijamu dovedem ivu i zdravu.
Ako ne bude jela sutra e biti potpuno iscrpljena. Ne bih voleo da mi
zameri da nisam dobro brinuo o tebi.


- Ako je to jedini razlog, nemate razloga za brigu. Lino u se potruditi da
uverim ujaka da ste bili vie nego dobri prema meni nije uspela da sakrije
aoku razoarenja u glasu Laku no gospodine Gilmor Okrenula se i
odetala do drveta ispod kojeg su joj namestili leaj.
Alek je nemono slegnuo ramenima i vratio se do Dilana i Vinsloa.
Megan ga je jednostavno izluivala. Nije poznavao nikoga ko bi se usudio
da odbije bilo koju njegovu naredbu. Ona je to stalno radila. aki i na svoju
tetu. Imao je utisak da mu namerno prkosi. To je u njemu izazivalo elju
da je ukroti i naui je da bude posluna.
- Dananji tempo je bio neverovatan Rekao je Dilan. Potpuno sam
smrvljen. Mogu misliti kako se ledi Megan osea. A nijednom se nije
poalila.
- ali li sebe ili nju? upitao je Alek.
- Iskreno, najvie alim tebe. Toliko eli da je se otarasi da si odluio
sve da nas poubija. Reci mi zato Alek? Plai li se Engleskinje?
- Pria besmislice Dilane. Umor ti je stvarno pomutio mozak. Kad sam se
ja plaio ene?
- Nisam rekao da si se do sada plaio. Ali ni jedna nije izazvala u tebi ono
to ti se desilo kada si video Megan. Nije mi promaklo. Iako sam mlai
brat, ja sam proao kroz tu zaslepljenost i mogu da je prepoznam.
- Postao si osetljiv i emotivan ba kao i tvoja ena. Drugo stanje utie na
tebe Dilane. Idem da spavam Alek je uzeo komad hleba i sira i otiao.
Nije vie mogao da slua brata. Uasno ga je nerviralo to je neko primetio
kako reaguje na Megan.
***


Nije mogla da se seti ta je sanjala, ali je probudilo. Oko nje je bio mrak i
sve je bilo mirno, ali je ipak bila uznemirena. Proverila je luk i strele i malo
se umirila jer su joj bili na dohvat ruke. Pokuala je ponovo da zaspi, ali
uzalud. Mogla je samo da lei i gleda u zvezde. Jo uvek je bilo previe
opasno da ustane i ode sama do jezera. Toliko hrabra nije bila.
Kada je zaula tiho lomljenje granica, duboko u umi, prva pomisao je
bila da je neka ivotinja naila. Meutim, zvuk se ponovio i sada je ve bila
sigurna da je u pitanju ovek. Brzo je zgrabila luk i izvadila dovoljno strela
iz torbe. Pogledala je oko sebe. Dilan i Vinslou su spavali, a Aleka nije
bilo. Moda je ula njega? Dok se to pitala, osetila ga je iza lea. unuo je
pored nje i tiho rekao:
- Opkoljeni smo. Petnaest do dvadeset ljudi je u umi. Ne pomeraj se
odatle dok ti ja ne kaem drugaije. I ne pokuavaj da mi tera inat, Megan.
Situacija zahteva maksimalnu koncentraciju. Ako ne bude saraivala
savladae nas. Nemoj nita govoriti. Ako si razumela samo klimni glavom.
Megan je klimnula kao u transu. Ovog puta je imala nameru da ga
poslua. Da joj je dozvolio da govori rekla bi mu da e se i ona potruditi da
pomogne.
U narednih nekoliko minuta sve se desilo brzo. Vojnici koji su ih opkolili
izali su na proplanak. Alek, Dilan i Vinslou su stajali u krugu, sa visoko
podignutim maevima. uli su se poklii sa obe strane i ubrzo je poela
estoka borba. Megan se leima oslonila na drvo. Tako je bila sigurna da je
niko nee napasti od pozadi. Odapinjala je strele jednu za drugom i, koliko
je uspela da razazna, uspela da pogodi dvojicu. Alek se samo jednom
okrenuo da vidi da li je i dalje na svom mestu, a onda nastavio sa borbom.


Neprijatelji su bili podmukli. Oitio im nije smetalo da itava vojska
napadne trojicu ljudi.
Dok su Alek i Dilan uspeno odbijali nove nalete, videla je Vinsloa kako
posustaje u neravnopravnoj borbi sa trojicom. On joj je bio najblii i oito
je bilo da je titio. Odapela je strelu i uspela da jednog pogodi u rame. Tada
je Vinslou pao na zemlju i jedan je zamahnuo maem prema njemu, dok se
drugi uputio ka njoj. Strela koju je poslala zavrila je tano tamo gde je i
elela. U ruci koja je drala ma. Sada je morala da smisli kako da se
odbrani od onoga to joj je prilazio. Nije vie imala strela pa je dohvatila
bode. Gortak joj je bio blizu i znala je da mu ne moe pobei. Uz urlik se
bacio na nju i prikovao je za zemlju svojim ogromnim telom. Pad je bio
bolan, ali je pokuala da odvrati misli od toga. I dalje je drala bode,
vrsto stisnut u ruci. Poela je da vriti jer je znala da e joj napasnik
odmah zaepiti usta. Tako e morati da se pomeri. im je to uradio,
iskoristila je priliku i zabola mu bode iznad kuka. Pomerio se toliko brzo
da je nesvesno izvukla no iz njegovog tela, jo uvek ga steui u ruci.
Ruka joj je pala preko butine i posekla je samu sebe. Jak bol zaparao joj je
telo. A onda je usledio udarac ispod rebara. Sevnulo joj je pred oima i
izgubila je dah od siline pesnice.
Dok je tonula u mrak, videla je ogromnu siluetu kako se nadvija nad njih
i osetila je kako teina mukarca, koji je leao preko nje, nestaje.
***
Megan je razaznavala glasove oko sebe. Povremeno joj se inilo da su
daleko, a povremeno veoma blizu. Pokuala je da se pomeri, ali se pokuaj
zavrio bolnim uzdahom. Jednostavno joj nije uspelo. Glasovi oko nje su
utihnuli. Oblizala je suva usta i otvorila oi. Susrela se sa toplim sivim


pogledom. Tog trenutka joj ne bi bilo ao i da je umrla i otila u raj jer je
Alek Gilmor gledao skoro neno.
- Izgleda da sam se opet onesvestila rekla je slabano i pokuala da se
osmehne. ak i taj pokuaj izazvao je bol u rebrima. A onda se setila svega.
- Ne pomeraj se Megan. Rebra su ti polomljena Alekov glas je bio blag.
Megan je odjednom osetila jaku potrebu da zaplae. ta joj se to
deavalo? Ona nikada nije plakala. Nikada se nije ni onesvestila. Od kako
je srela ove gortake, ivot joj se potpuno izmenio.
- Nisam sigurna ni da mogu da se pomerim. Noga mi je povreena.
Posekla sam samu sebe. Glupo, zar ne? Nadam se da mi se Vinslou nee
smejati.
- Nikada vie Javio se Vinslou sa strane i okrenula je glavu ka njemu.
Dugujem vam ivot gospo. Zahvaljujui vama onaj gad me nije ubio.
- Drago mi je ako sam bila od pomoi. Ko su bili oni ljudi? ponovo je
pogledala Aleka.
- Mortonovi. Isti oni koji su vas i jue napali. Patrik Morton ti je polomio
rebra. Izgleda da je stvarno verovao da moe da te otme. Nemoj da brine,
vie nee pokuavati.
- Kako zna?
- Mrtav je.
- Jesam li ja...oh, Boe!
- Iako si ga dobro porezala, ne, nisi ga ti ubila. Ko te nauio da koristi luk
i strelu? skrenuo joj je panju jer je primetio da se jako uznemirila od
pomisli da je nekoga ubila.


- Majka rekla je ponosno. - Bolja sam u tome ak i od svoje brae
znala je da zvui neskromno, ali bilo je jae od nje. Kada emo nastaviti
put?
- Upravo smo raspravljali o tome kada si se osvestila. Ti ne moe sama
na konja. Dve su mogunosti. Prva je da ostanemo ovde nekoliko dana, a
druga da pokuamo da stignemo do mog utvrenja. Udaljeni smo pola dana
jahanja, to je duplo blie od imanja tvog ujaka.
- Upravo si rekao da ne mogu da jaem. Dodue, to i sama znam. Ne
postoji nain da zaleim polomljena rebra, osim da mirujem dok sama ne
zarastu. Zato ste uopte razmatrali drugu opciju?
- Mogue je da e biti oluja. Ne verujem da bi to volela da doivi na
otvorenom. Jahae sa mnom jednim delom puta, a drugim u te nositi. To
je najbolja mogunost. Ii emo polako i do veeri emo stii mojoj kui.
Vinslou e odmah krenuti kod Garvina Meklijama da ga obavesti da si kod
mene. Pretpostavljam da e on krenuti sa Vinsloom i, im se oporavi,
moe da te vodi.
- Zato se toliko muite zbog mene? Ve sam vam zadala mnogo nevolja.
Dva puta ste rizikovali ivot da me odbranite.
- Patrik Morton je zasluio smrt rekao je Dilan - Ve godinama stvara
nevolje i naem i mnogim drugim klanovima. Ti si samo ubrzala stvar, ali i
da nisi, ve bi se mi suoili. ta si odluila ledi?
Tri lica su je gledala upitno dok je razmiljala ta da radi. Prva misao bila
je da ih zamoli da je ipak odvedu pravo kod ujaka, ali je znala da to ne bi
bilo dobro za njeno stanje. Trebale bi joj nedelje da se oporavi nakon toga.
Ni pomisao na oluju joj nije prijala. Danima je spavala napolju i bilo joj je
dosta svega.


- Na vae iznenaenje, prihvatiu ono to mi predlaete. Mislim da
nemam drugi izbor. Vinslou, molim vas da kaete ujaku da sam ga
zamolila da pouri po mene. Ne bih volela da vam budem na teretu due
nego to je potrebno.
- Ne brinite, gospo. Verujem da ete ga videti ve sutra popodne
Vinslou je ve urio da odvee svoga konja.
- Dilane, moete li da mi pomognete da oistim ranu koju sam sama sebi
nanela? Ja ne mogu da se savijem. U braon torbi, privezanoj za sedlo, ete
pronai sve to je potrebno.
- Dilan mora da se pobrine za konje. Ja u ti oistiti ranu Megan rekao je
Alek i otiao do njenog konja pre nego to je uspela ita da kae.
Dilan se zagonetno osmehnuo pre nego to je rekao:
- ula si Aleka. Moram da se pobrinem za konje. Verujem da e me
pozvati kada zavrite. Radujem se to u te upoznati sa svojom Ketlin.
Verujem da e se i njoj veoma dopasti jo jednom se osmehnuo i otiao.
Megan je porumenela od same pomisli da e njeno golo bedro biti
izloeno Alekovom pogledu. Zato je i pokuala da to uradi Dilan.
Alek se brzo vratio nosei torbu koju je traila. Spustio je na zemlju, a
onda uzeo svoj pled i savio ga u kocku. Kleknuo je pored nje i paljivo
namestio prekriva ispod njenih ramena.
- Ovako e ti biti udobnije. Sada mi kai ta da uradim polako joj je
povukao suknju i otkrio nogu.
Iako je rana bolela, ponovo je pocrvenela i zagledala se u torbu.
- Nemoj da se stidi Megan. To je samo gola noga. Dodue, veoma lepa,
ali sada nije vreme da mislim o tome.
- Dodaj mi torbu rekla je pravei se da nije ula njegov komentar.


Dodavala mu je boice i davala uputstva ta da radi. Sve vreme se trudila
da ne obraa panju na njegove krupne, a tako nene ruke. Radio je tano
onako kako mu je govorila i, za kratko vreme, rana je bila oiena i
previjena.
Povukao joj je suknju i lepo je poravnao.
- Hvala. Rana nije tako strana, ali je morala da se oisti. To sigurno nije
posao za jednog poglavara, ali sam si traio nije znala kome i zato se
pravda.
- Nemoj da mi zahvaljuje. Bilo mi je zadovoljstvo. Nikada ne bih
dopustio da neko drugi zadigne tvoju suknju.
Imala je utisak da ne pria o previjanju njene rane i jaka vruina
preplavila joj je telo. Imao je pravo. Ni ona sama to ne bi dopustila nekome
drugom. Ali njemu bi. Vrlo rado. Sramna misao proe joj kroz glavu.
elela je ovog mukarca! elela ga je i jue kada je poljubio, ali tada nije
bila svesna tog novog oseanja.
Brzo se sabrala da ne primeti o emu je mislila. Ipak, nije bila dovoljno
brza jer se nagnuo i neno joj poljubio usne.
- Ti si velika nevolja Megan Pembruk Rekao je pre nego to se
odmaknuo od nje.
***
Kada je ugledala krovove kua Gilmorovog klana, inilo se da ne postoji
osoba koja je srenija od nje. Alek je i dalje drao vrsto u svom naruju,
kao da ju je tek podigao. Vei deo puta preli su tako. Sada je znala da je
pria da e jahati sa njim bila obina la. Taj deo puta je bio toliko kratak
da nije bio vredan pomena.


Iako se Alek trudio da joj bude to udobnije, do podneva su se bolovi
toliko pojaali da su morali da stanu kako bi popila napitak za umirenje.
Opirala se tome jer je znala da e zaspati, a tada je bila neuporedivo tea jer
joj je telo bilo oputeno. Meutim, Aleku to kao da nije smetalo. itavo
popodne je prespavala u njegovom naruju, a on je i dalje izgledao
odmorno, kao da je tek ustao iz kreveta.
Dok su ili uskim putem prema velikoj drvenoj graevini, koja je bila
opasana visokim zidom, metani su provirivali kroz vrata svojih kua i
pozdravljali svog poglavara. Dilan se negde usput izgubio i kada su stigli
ispred velike kapije, koja je ve bila sputena, bili su samo njih dvoje.
Nekoliko vojnika im je pritralo i Alek im je izdao nareenje da se okupe u
dvoritu za pola sata. Nogom je otvorio velika vrata i nakon nekoliko
stepenika, nali su se u velikoj dvorani. Dve ene su im trale u susret.
- Dobro doli poglavaru rekle su u glas Moemo li kako da
pomognemo? Obe su zbunjeno zurile u enu u njegovom naruju.
- Ovo je ledi Megan Pembruk. Treba da namestite sobu za nju i da joj
pomognete da se to udobnije smesti. Rebra su joj polomljena. Dok to ne
uradite bie u mojoj sobi rekao je, a ona je otvorila usta da se pobuni, ali
je Alek prekinuo. - Nemoj Megan. Nee me naterati da te spustim na
klupu. Sigurno si ve primetila da ovde nemamo krevet. Marta i Trudi su
brze. Nee dugo biti u mom krevetu. Povreena si eno! Nikome
normalnom u takvoj situaciji ne bi palo na pamet da dovodi u pitanje tvoju
ast.
Soba mu je bila velika i jednostavno nametena. Osim drvenog kreveta u
kome se oseala siunom, bio je tu i veliki sanduk, smeten izmeu
prozora i kreveta. Ispred kamina je bila prostrta velika medvea koa. I to


je bilo sve. Da nije bilo velikog prekrivaa u zeleno-sivo-ljubiastoj boji,
sve bi izgledalo monotono. Ovako su boje klana Gilmor dale makar malo
ivosti.
Pogledala je kroz prozor i videla visoke planinske vrhove. U kontrastu sa
purpurnim nebom, izgledali su prelepo. Prozor je bio okrenut ka istoku i
mogla je samo da zamisli kako je lepo gledati raanje sunca odatle. Iz
njegovog kreveta. Mogla je sebe da zamisli naslonjenu na njegove grudi
kako uiva u nestvarnom prizoru. Odmahnula je glavom. Opet su je
obuzimale misli koje su bile zabranjene. to pre shvati da ga, kada ode
odavde, verovatno nee videti vie nikada, to bolje za nju. Oduvek je
matala o velikoj avanturi. Ovo putovanje joj je to i donelo, ali nije
oekivala da e se ovako nenadano zaljubiti.
Nekoliko suza skliznulo joj je niz obraz. Poelela je da joj je majka pored
nje. Ona bi imala pravi savet. Sklopila je oi i pokuala da zamisli ta bi
njena majka rekla. Nije ni primetila kada je utonula u san.
Alek je otvorio vrata i zastao na ulazu. Megan je spavala na njegovom
jastuku. Znao je da nikada do sada nije upoznao tako lepu enu. Ten joj je
bio mleno beo pa su crvene usnice jo vie dolazile do izraaja. Kosa joj je
bila rasuta po krevetu, crna kao gavranovo krilo. Poeleo je da zauvek
gleda taj prizor. Nikada nije ni pomislio da bi voleo enu u svom krevetu,
ali ona je bila izuzetak. Pitao se da li je to samo zato to je znao da ne moe
da je ima ili zbog neega drugog. On nije bio ovek koji je krio istinu od
sebe samog i znao je da e uskoro morati da se suoi sa tim pitanjem. Bie
najbolje da to uini kada ona ode odavde jer mu je njeno prisustvo remetilo
koncentraciju.


Priao je tiho i pokrio je, a onda izaao i zatvorio vrata. Uao je u sobu
koju su Marta i Trudi pripremale za nju.
- Ledi Pembruk spava. Neu je prenositi ovamo dok se ne probudi.
Zagrejte sobu do tada i recite kuvarici neka pripremi orbu. Ako me ledi
bude traila, odmah me pozovite.
- U redu poglavaru. Budite bez brige.
IV
Prvi zraci jutarnjeg sunca probijali su se kroz prozor i u zlatnim trakama
padali preko podnoja kreveta. Prelivali su se preko njenih nogu i preko...
Megan se okrenula i podigla glavu. Alek je leao pored nje. Bio je budan i
smeio joj se.
- Dobro jutro rekao je veselo kao da je najnormalnija stvar to to su se
probudili u istom krevetu. Umalo si propustila izlazak sunca. Pogledaj.
Da li je to prizor koji ispunjava tvoja oekivanja?
- Zato me nisi odneo u drugu sobu Alek? bila je veoma ljuta.
- Hteo sam, iako si spavala. Meutim, kada sam te uzeo u naruje molila
si me da ostanem sa tobom da gledamo izlazak sunca iza onih planina to
se vide kroz prozor. Kako sam mogao da te odbijem?
- Jednostavno. Nisam bila pri sebi. Napitak protiv bolova je izuzetno jak.
Oh, Alek! ta e sada svi ovi ljudi misliti o meni?
- Isto to bi mislili i da nisi spavala u mojoj sobi. Dilan je svima ispriao
ko si i da si Vinslou spasila ivot. Svaki od mojih vojnika bi sada dao ivot
za tebe. Rei u Marti i Trudi da nikome ne pominju da te nisam preneo u
drugu sobu i stvar je reena. Moe li sada da prestane da brine?
Meklijam i tvoj budui mu nee saznati da si spavala u mom krevetu. To


je jedino vano, zar ne? A sada mi kai kako se osea? shvatio je da je
skretanje Meganine panje kljuno kada je uznemirena.
- Odmorno, to nije udno obzirom koliko sam dugo spavala. Nemam ni
bolove - opipala je polako rebra da proceni koliko ih je moglo biti
polomljeno. I opet se suoila sa zapanjujuom injenicom koja joj je
munjevito naterala crvenilo u obraze. Bila je u spavaici.
Alek je posmatrao ispod oka i odmah znao da nagli trzaj tela nije od bola.
- Haljina je bila krvava i pranjava. Nisam mogao da pustim da spava u
njoj. Da, ja sam ti obukao spavaicu ako je to tvoje sledee pitanje.
- Ti si nemogu! Zloupotrebio si moju nemo!
- Tie Megan. Ako ne eli da svi u kui saznaju gde si spavala, savetujem
ti da se ne dere stavio joj je ruku preko usta i okrenuo se na bok Da
imam pravo na tebe nikada ne bih dozvolio da te skinem dok spava.
Naterao bih te da svesno uestvuje u svlaenju. I da moli za jo. Svako ko
me poznaje zna da volim svesne i voljne ene. Iako ima telo koje
mukarca mami na grene misli, nikada te ne bih dotakao bez tvog
pristanka. Bar ne kao mukarac. Zato prestani da trai skrivene namere
tamo gde ih nema.
Oseala se postieno od njegovih rei. Bio je u pravu. Nije uinio nita
to ne bi bilo koji astan mukarac na njegovom mestu. U njoj je bio
problem. Od kako ga je upoznala, traila je skriveno znaenje u svakoj
njegovoj rei i delu. Valjda zato to je elela da ih nae. elela je da mu se
dopada, ba kao to se i on dopadao njoj.
- Izvini Napokon je rekla. - Nije mi bila namera da te optuim za neto
nemoralno. Ti si astan mukarac. Samo, ja nisam navikla da se ponekada
stvari moraju odvijati van protokola.


- Izvinjenje prihvaeno rekao je napeto. Bio je razoaran. Vie bi mu
odgovaralo da ga nije smatrala asnim. Tada bi mu ostavila prostora za
poneku greku. Odmah u te odneti u tvoju sobu.
- Mislim da ne mora da me nosi. Povreda ipak nije tako strana. Mislim
da mi je samo jedno rebro slomljeno. Mogu sama da hodam.
- Onda u otii sa tobom do tamo. Posle toga e ti Marta doneti doruak.
ini se da nisi nijednom jela od kada sam te upoznao.
- Sada se ponaa kao moj otac osmehnula mu se.
Alek je prevrnuo oima. Moe li mu ova ena jo vie povrediti sujetu.
Prvo ga je optuila da je razvratan, a potom ga uporedila sa svojim ocem.
- Misli ta hoe, ali mora jesti i ostati u krevetu.
- Mogu li da te zamolim da me upozna sa Dilanovom enom. Da li oni
ive u ovoj kui?
- Ne ive. Rei u Dilanu da je dovede malo kasnije rekao je i pomogao
joj da ustane i odveo je do sobe u kojoj su bile smetene sve njene stvari.
im je smestio u krevet, otiao je. Marta se pojavila u rekordno kratkom
roku. Na drvenom posluavniku je nosila gomilu hrane. Kao da treba da
jede itava eta vojnika. Kada je primetila njen upitni pogled, Marta je brzo
rekla:
- Poglavar je rekao da ne zna ta volite, pa je kuvarica stavila od svega po
malo objasnila je i spustila posluavnik na malu klupu pored kreveta Ja
sam Marta, domaica poglavara Gilmora. Dobro doli u na dom, gospo.
Ve znam sve o vama i svi se slau da ste neverovatno hrabra devojka. To
je sigurno zato to vam je majka kotlananka. Dilan nam je rekao da je
poglavar Meklijam va ujak.


- Vesti se brzo ire ovde. Hvala vam Marta. Ipak, moja hrabrost je samo
mala zahvala za ono to su va poglavar i njegovi ljudi uinili za mene. Da
nije bilo njih verovatno nikada ne bih stigla do svog ujaka. Da li to orba
tako lepo mirie? upitala je i dohvatila posudu iz koje se puilo.
- To je poglavar sino naruio za vas. Naa kuvarica sprema najbolju
orbu od fazana.
- Stvarno je odlina. Prenesite kuvarici moje pohvale rekla je poto je
probala Hoete li mi pomoi da se okupam posle doruka? pitala je
izmeu dva zalogaja.
- Odmah emo doneti kadu. Dok zavrite sa dorukom sve e biti spremno
rekla je i pourila u hodnik Marta.
Neto kasnije, Megan je i dalje leala u krevetu. Oseala se kao kraljica.
Bila je okupana, u istoj odei, sita i paena od strane Alekovih sluavki.
Neko je pokucao na vrata i kada je rekla da je slobodno, u sobu je ula ena
crvene kose sa povelikim stomakom. Odmah je znala da je to Ketlin. Bila
je tako mlada. Verovatno mlaa i od nje. ena joj se stidljivo osmehnula
dok joj je prilazila.
- Ti si sigurno Ketlin Megan je prekinula blagu napetost koju je
primetila na eninom licu. Hvala ti to si dola. Izvini to ne mogu da
ustanem ali, Marta je pripremila naslonjau za tebe. Nadam se da e ti biti
udobno.
- Hvala vam Ketlin je sela u naslonjau pored kreveta Dilan mi je
rekao da ste veoma lepi i vidim da nije preterao. Prava ste lepotica Megan.
Neu dugo ostati jer mi je poglavar rekao da morate da odmarate.
- Poglavar? Zar muevljevog brata ne zove po imenu Ketlin?


- Ja... on je... tako... Oh! Da nije... sasvim se zbunila i Megan je odmah
znala o emu se radi.
- Ti ga se plai. Molim te reci mi zato? I nemoj mi persirati jer smo
priblinih godina. Takoe bih te zamolila da se opusti u toj stolici. Alek ne
moe uticati na to sa kim u i koliko da priam. Otii e onda kada bude
elela, a ne kada ti neko naredi.
- Sada mi je jasno zato Dilan kae da nikada nije video hrabriju devojku
od tebe. Mislim da si jedina ena koju sam upoznala, a koja se ne boji
Aleka. On je tako straan. Uvek je namrgoen i nikada se ne smeje. Prezire
svaku slabost. Iskreno, plaim se da e poeti da prezire i Dilana jer se
oenio sa mnom.
- Zato to misli? Megan je bila zapanjena ovim to je ula. Sve vreme
se pitala da li misle na istog oveka Je li ti Alek ikada naudio?
- Nije. On je... uvek namrgoen u mom prisustvu. Dok nisam ostala
trudna, skoro da nije ni znao da postojim. Poto sam poela strano da se
plaim trudnoe i poroaja, svoje strahove stalno prenosim na Dilana. To
utie na njega i bojim se da e ga poglavar smeniti sa mesta zapovednika,
jer na njega utie ena i sve te stvari oko roenja deteta.
- Zna li Dilan za tvoje strahove?
- Zna i kae da su besmislica. On me stalno ubeuje da poglavar nije tako
neosetljiv kako ja mislim, ali to sigurno pria jer ne eli da me plai jo
vie.
- Dilan je u pravu. Alek uopte nije neosetljiv. Verovatno ti je ispriao
kako sam dospela ovde. Da je tako kao to misli, Alek bi me ostavio na
milost i nemilost onim ljudima koji su napali mene i vojnike moga oca.
Onesvestila sam mu se u rukama pre nego sto je saznao ko sam. Da toliko


prezire slabost, ne bi mi pomogao. A sada mi kai zato se plai trudnoe i
poroaja. Po reima moje majke, iako je poroaj bolan, to je najlepe
iskustvo za enu.
- Moja majka je umrla raajui me. Bojim se da se i meni ne dogodi isto.
Pored toga, ovde u selu nemamo nijednu babicu, pa su ene preputene
prirodi. Znajui kako je moja majka prola, nemam ba puno razloga da se
radujem.
- Oh! ao mi je. Kada treba da se porodi?
- Za oko osam ili devet nedelja.
- Ima sree Ketlin rekla je Megan sa osmehom. Pomogla sam majci
da porodi desetine ena. Iako u to prvi put uraditi samostalno, mora mi
verovati da sam potpuno sposobna za to. Ne znam koliko u se zadrati u
kotskoj, ali obeavam da neu otii dok se tvoja beba ne rodi - glas joj je
bio umirujui i siguran.
- Uinila bi to za mene? traak nade zasjao je u Ketlininim oima.
- Naravno da bih. Ti si divna i lepa mlada ena, a Dilan je dobar ovek.
Zasluujete da imate puno lepe deice i da budete srena porodica. Mora
optimistino da gleda u budunost Ketlin. Strah je na najvei neprijatelj.
Ne sme da razmilja o onome to se desilo tvojoj majci. Ti nisi ona.
- Sam Bog te doveo kod nas. Ti si arobnica Megan. Iz tebe zrai hrabrost
i nada. Dilanu e napokon laknuti. Hvala ti do neba.
- Nemoj da mi zahvaljuje. Nita nisam uinila osim to sam te podstakla
da razmilja pozitivno. Zahvali Aleku. On me je doveo ovamo, a ti si ga
upravo nazvala bogom Megan je prasnula u smeh, a za njom i Ketlin.
V


Alek je doekao Garvina Meklijama ispred zidina svoje tvrave. Iako mu
je kosa bila skoro seda, Garvin je i dalje izgledao kao moni ratnik na
vrhuncu snage. Alek je oseao neizmerno potovanje prema njemu. Kada je
Garvin sjahao i uputio se peke prema njemu, Alek ga je doekao sa
osmehom. Potapali su jedan drugog po ramenu, to je kod gortaka bio
najsrdaniji pozdrav meu mukarcima.
- Gde je ona? Je li mnogo povreena? upitao je bez posebnog uvoda.
- U kui je. Nadam se da me posluala i da nije ustala iz kreveta. Trebao
joj je dobar odmor. Jutros je izgledala mnogo bolje nego jue.
- Duan sam ti Gilmore. Spasao si moju devojicu. Izabela i Tomas mi
nikada ne bi oprostili da joj se neto dogodilo. Ono smee od Mortona je
trebalo davno da ubijem. Kada samo pomislim da je dve godine proveo pod
mojim krovom, pripadne mi muka priao je i urio ka kui da to pre vidi
svoju sestriinu.
- Teko da bismo se izborili sa Mortonom i njegovom vojskom da nije
bilo Megan. Bili su brojano nadmoniji, a sigurno si ve uo da se uopte
ne bore poteno. Megan je ustrelila petoricu, a Mortona je dobro ranila pre
nego to sam ga ja dokrajio. Sestriina ti je veoma hrabra.
- O, nemoj jo i ti. itavim putem sam sluao hvalospeve tvog vojnika.
Zakljuio sam da je Megan ista svoja majka. Izabela je u mladosti bila
neustraiva.
- Je li bila i tvrdoglava i prkosna?
- I te kako! Znai ve si iskusio sve mane koje je Megan nasledila od
majke?
- Jesam, i iako me izluuje, mislim da je veoma posebna.


Garvin se na as zaustavio i zagledao u njega. inilo se da e neto rei,
ali je onda odmahnuo glavom i nastavio put.
U dvorani su zatekli Dilana kako eta ispred kamina. Poto je poeleo
dobrodolicu Meklijamu, Alek ga je upitao:
- Zar nisi na poljani za obuku vojnika?
- Bio sam. Onda sam otiao do kue da proverim kako je Ketlin i nisam je
tamo zatekao. Jo uvek je u sobi kod ledi Megan i odbija da poe kui.
- Zato odbija? upitao je Garvin sa uenjem.
- Ledi Megan joj je rekla da ne slua nareenje koliko da ostane u poseti,
ve da poe kui kada to sama bude elela. Ja sam ovde vie od pola sata, a
ona i dalje nee da sie. Da nije trudna i toliko osetljiva, znao bih ja kako
u sa njom. Ovako su mi ruke vezane.
- Sada emo to reiti Alek je pozvao Martu koja se odmah pojavila u
dvorani.
- Obavesti ledi Megan da joj je stigao ujak i pitaj je treba li joj pomo da
sie u dvoranu. Posle toga donesi posluenje za gosta.
Ketlin se smejala do suza Meganinoj svai sa Vinsloom kada je Marta
ula u sobu.
- Oprostite to vas prekidam, ali poglavar mi je rekao da vam prenesem da
je va ujak doao. Pita, treba li vam pomo da siete u dvoranu?
- Ja u joj pomoi rekla je Ketlin - Vreme je da poem kui. Mislim da
sam ponovo izludela Dilana. Verovatno se pita ta sada izvodim.
- Oprostie ti kada shvati da vie ne mora da brine zbog tvojih strahova.
Videe Ketlin da e sve biti u redu.
Dok su se polako sputale niz stepenice, Ketlin je rekla:


- Megan, ovako sam uvek zamiljala razgovore sa sestrom. Na alost,
nikada je nisam imala ali, ako eli, ti moe da mi bude sestra. Od kako
znam za sebe, ni sa kim mi nije prijao razgovor kao sa tobom. Izuzimam
Dilana, ali je on ipak mukarac.
- Rado u prihvatiti to to si ponudila. I meni je potrebno da imam nekoga
ko mi je blizak. Ovde mi je sve nepoznato i puno mi znai tvoje
prijateljstvo.
Kada su ule u dvoranu, sva tri mukarca su ustala. Megan je elela da
potri ujaku u zagrljaj, ali nije smela zbog povrede. Zato je stegla Ketlin za
ruku i osmehnula se.
- Gle, gle! viknuo je Garvin i rairio ruke da doeka sestriinu. Nisam
verovao da moe nadmaiti lepotu svoje majke, ali izgleda sam se prevario
rekao je i poljubio je u oba obraza. Dobrodola u kotsku, lepotice. ao
mi je to ti put nije protekao kako treba, ali Gilmor je, sreom, popravio
stvar.
- Zdravo ujae. Sea li se da sam ti pre pet godina rekla da u doi u
kotsku i da e to putovanje za mene biti avantura? E, pa, putovanje je
prevazilo sva moja oekivanja, a Alek Gilmor je dosta doprineo tome.
Drago mi je to te vidim i jedva ekam da upoznam Deni, Roberta, Meri i
njenu porodicu.
- I oni jedva ekaju da upoznaju tebe. Deni je poludela od brige kada je
Vinslou rekao da si povreena. Koliko vidim, nije nita strano. Ti si
napravljena od vrstog materijala. Za nekoliko dana bie spremna za put.
- Ja sam mislila da u ve danas putovati. Ne oseam se loe. Kada
stignemo kod tebe, mirovau.


- To ne dolazi u obzir! Alek je rekao da moe da ostane kod njega dok
se ne oporavi. Ja sam doao samo da te vidim i proverim koliko si
povreena. Odmah idem nazad da uverim Deni da si dobro. Za nekoliko
dana Alek e te dovesti. Moe kod nas ostati koliko god bude elela.
Izabelina soba ti je na raspolaganju.
- Sad kada imam Ketlin nee mi teko pasti tvoje nareenje. Taman u
imati priliku da je bolje upoznam okrenula se da potrai Ketlin pogledom,
ali je susrela samo Alekov prodorni pogled. Od Ketlin i Dilana nije bilo ni
traga. Gde su nestali?
- Otili su kui Megan. ini se da e Dilan imati neuporedivo vie muka
sada kada si Ketlin uzela pod svoje. Ionako je polulud od brige od kako je
saznala da je trudna.
- To znam. Prvo, ti bi mogao da bude malo ljubazniji prema njoj. Ona te
se plai, Alek. Ne treba joj to sada. Drugo, ja samo pomaem da se
oslobodi strahova koje ima. Rekla sam joj da ostane koliko eli jer hou da
naui da moe sama da odluuje o svom vremenu, a ne ti da ga
ograniava. Ko ti je dao za pravo tako neto?
- Hteo sam da odmara u miru. Prema Dilanovim reima, Ketlin
svakodnevno ima napade histerije.
- I mislio si da ja ne mogu da se izborim sa tim? Da li ti delujem toliko
slabo Alek?
- Dovraga eno, prestani! Ovde vae drugaija pravila! ene rade ono to
im mukarci kau. Neka ti Garvin objasni potraio je pomo svog
uitelja.


- Nema ta on da mi objanjava. Ne moe ena da radi ono to joj se kae,
ako joj to ne prija. Samo zato to si umislio da treba da leim u sobi i
gledam u tavanicu, ne znai da je to dobro za mene rekla je prkosno.
- Megan, mislim da se tvojim roditeljima ne bi dopalo tvoje ponaanje
rekao je Garvin polako. U Alekovoj si kui i bez obzira ta ti se dopada, a
ta ne, ne moe tako otvoreno da govori. Gortaci nisu navikli na takve
ene. Jedno je kada sa muem, ili nekim drugim lanom porodice nasamo
razgovara, a sasvim drugo kada pria sa poglavarom jednog klana kome
si goa.
- Ja nisam traila da me dovede ovamo. I kako da razgovaram sa njim
kada je tako svojevoljan i misli da ima pravo da odluuje u ime svih. To me
jednostavno izluuje. Da te ne bih vie sramotila moda je najbolje da me
odmah vrati u Englesku. Oigledno sam ivela u zabludi da su ene u
kotskoj jake. Sada vidim da je to potpuno nevano. Najvanija osobina
ovde je poslunost. Ja nisam posluna i zato se ne uklapam.
- Ne prenagljuj sa zakljucima. Uklapa se bolje nego to misli. Ovde si
u mnogo boljoj situaciji Megan. Sigurno si svesnija od mene u kakvoj e
se poziciji nai ako se vrati u Englesku. Kod nas si dobrodola ali, ako ti
to odgovara, ja nemam nita protiv da se vrati.
- Da su mi se dopadale mogunosti tamo, sigurno ne bih pola na put, bez
obzira koliko sam elela da vidim kotsku. Otac ti je to napisao.
- Onda budi dobra devojka i rtvuj deo svoje samostalnosti. Za svoje
dobro.
- Znai, treba, bez pogovora, da radim sve to mi se kae?
- Ne. Samo treba da ublai impulsivnost i da neke rasprave vodi u etiri
oka. Alek mi je prepriao raspravu koju si vodila sa njegovim vojnikom.


Osramotila si ga pred poglavarom. Da mu nisi spasila ivot, nikada ti to ne
bi oprostio.
- Znai, stigao si da se ali na mene! ponovo se okrenula ka Aleku
Zato nisi stao na stranu svog vojnika? Da ste se udruili protiv mene ne
bih imala nikakvu ansu.
- Zato to nisam imao pravo na to Megan. Da si moja, sigurno ti ne bih
dozvolio da onako razgovara sa Vinslouom.
- Ne polae ni sada pravo na mene, a ipak mi dri predavanje i
potkazuje me ujaku.
- Vara se. Sada, kada si u mojoj kui, imam pravo da se bavim tvojim
ponaanjem.
- Onda u otii kod Ketlin i Dilana. Oni e me sigurno primiti.
- I dalje e biti u mom klanu nasmejao se. Nema izlaza Megan. Dok
te ne odvedem ujaku, ja sam odgovoran za tebe. Je li tako Garvine?
- Tako je Garvin se nasmejao.
- Hoe li mi rei ta je smeno ujae? Megan je bila na ivici suza.
- Samo sam se setio neega iz davne prolosti odmahnuo je rukom Ne
brini Megan. Sada znam da si dospela u prave ruke.
Megan nije oekivala da ujak, u iju je zatitu toliko polagala, bude na
Alekovoj strani. Sada su joj ruke bile vezane. Ovde su definitivno vladali
mukarci. I svi do jednog su se bavili istom stvari. Pokoravanjem ena.
Odluila je da promeni taktiku.
- U redu. Ako mislite da treba da budem posluna, biu. Poglavaru Gilmor
teatralno se naklonila. Mogu li da se povuem u svoju sobu? Ne oseam
se najbolje.
- Ne treba ti moje odobrenje za to.


- Moda, ali neu da rizikujem. Ujae, pozdravi ujnu i roake i reci im da
se radujem skorom susretu. Dodaj i to da u doi kada poglavar Gilmor
proceni da sam dovoljno zdrava za put i njemu se naklonila i, bre nego
to je elela, izala iz dvorane.
Kada su se vrata za njom zalupila, Garvin je prasnuo u smeh.
- Neverovatno! Ista je majka rekao je kada se malo sabrao. Dobro je
to ume sa njom jer bi ti, u suprotnom, zadala mnogo muka.
- Ve sam shvatio da je nevolja njeno drugo ime. A sada mi reci zbog
ega su je roditelji sklonili iz Engleske?
- Baron Pembruk i ja smo se orodili po dogovoru kraljeva. U to vreme
smo obojica bili moni u svojim zemljama i kraljevi su procenili da e to
dodatno uvrstiti primirje koje je tada sklopljeno. Kao to zna, od tada
smo tri puta ratovali. Novi kralj Engleske nema vie jako uporite meu
vazalima. Dobar deo njih je vie odan njegovom bratu koji pretenduje na
presto. Tomas je, u meuvremenu, zadobio ogromno potovanje drugih
barona i kralj zna da je neophodno da ga ima za saveznika. Tomas misli da
e sadanji kralj zatraiti da se Megan uda za nekog od vazala koji su mu
odani, i na taj nain pokuati da osigura njegovu podrku, ako doe do
borbe za presto. Zato je Megan poslao u kotsku dok se situacija ne
rasisti.
- ta ako kralj naredi da se vrati u Englesku?
- Tomas e rei da se udala za nekoga od naih. Tada vie nee moi da se
vrati u Englesku. Ipak, to je najpovoljnija mogunost za mladu damu koja
nee da se uda bez ljubavi.
- Baron sve to radi samo da bi njoj ugodio? Alek je bio zapanjen.


- Ona je njegova mezimica, Alek. Sinove voli, ali nju oboava. Moju
sestru, a svoju enu zove gorskom vilom, a za Megan tvrdi da je vilina ki.
To samo dokazuje koliko je ponosan to Megan lii na majku. Ja sam
mislio da sam privren svojoj porodici, ali kada vidim njega oseam se kao
klada. Jedna od boljih stvari koje sam uradio u ivotu je ta to sam se
orodio sa takvim ovekom rekao je, ispio preostalo pivo iz pehara i ustao.
Sada zna kakvo ti blago boravi u kui. Ne sumnjam da e umeti da
postupa sa njim kako treba.
Kada je ispratio Meklijama, Alek je jo dugo stajao na kapiji. Razmiljao
je o onome to je uo i divio se umeu svog uitelja. Sa kakvom je lakoom
uspeo da zadovolji sve strane. Pred Megan je bio na njegovoj strani i stavio
joj do znanja da se mukarac mora potovati, a onda je njemu ispriao priu
o vrednosti ledi Pembruk. Sa jasnom porukom da joj ne sme faliti dlaka s
glave.
Ipak, bio je zadovoljan to je napokon saznao da u kotsku nije dola
zbog udaje. Bar ne stvarne udaje. Sada je mogao lake da se nosi sa svojim
mislima o njoj. Laganim korakom se uputio ka Dilanovoj kui. Trebalo je
da ispita kako je Megan uticala na Ketlin. I da jednom za svagda rei
pitanje Ketlininog straha od njega.
Pokucao je na vrata malene kue u kojoj su iveli i lice mu se ponovo
smrknulo. Ve dugo je sa Dilanom vodio borbu da im treba vea kua.
Posebno sada kada ekaju dete. Dilan je tvrdio da su u ovoj savreno sreni
i da nema potrebe za tim.
Otvorila mu je nasmejana Ketlin. Kada ga je ugledala, osmeh joj se istog
trena zamrznuo na licu.
- To ste vi poglavaru. Izvolite rekla je i pomerila se u stranu.


- Alek, otkud ti? Dilan je ustao od stola Jesi li ispratio Meklijama i
Megan?
- Meklijam je otiao. Megan e ostati jo nekoliko dana pogledao je
Ketlin. Nije mu promakao sjaj u njenim oima.
- Mislio sam da e je odvesti odmah. Bez obzira to je povreena.
- Sloili smo se da je najbolje da ostane dok se ne oporavi. ak i njoj ne
smeta. Kae da e imati dovoljno vremena da bolje upozna Ketlin. Zato
sam i doao. Ketlin, moe da provodi koliko hoe vremena sa Megan.
ini mi se da se lepo slaete.
- Ona je neverovatna! Nisam verovala Dilanu kada je priao o njoj, a sada
mislim da je nije dovoljno dobro opisao. Hvala vam to ste je doveli
poglavaru rekla je oborenog pogleda.
- Pogledaj me Ketlin rekao je Alek blago i saekao da podigne glavu.
Nisam valjda toliko straan da ne moe da me gleda kada priamo?
- Niste. Ja sam... samo sam...
- Zato me se plai? Jesam li uinio neto to je izazvalo tvoj strah?
- Niste. Ja sam problem. Plaim se da ete zbog mene zamrzeti Dilana.
Znam da sam nemogua od kako sam trudna. Bojim se da ete ga prezreti
jer brine zbog mene i mojih strahova.
- Ne mogu da mrzim brata zbog bilo ega, a posebno zbog ene sa kojom
je srean. Nema razloga za strah. Iako mislim da je tvoj strah od poroaja
preteran, ne zameram ti to. A ne zameram ni Dilanu to brine za tebe i
bebu.
- Dilan i Megan su mi to ve rekli, ali ja sam mislila da samo ele da me
umire. Znai mi to sam to ula od vas. Danas je stvarno neverovatan dan.


Vie nemam nikakvog razloga za strah. Megan mi je obeala da e mi
pomoi na poroaju, a vi ste me uverili da me ne mrzite.
- Kako e ti Megan pomoi? Nee ostati tako dugo kod nas.
- Rekla je da e se vratiti kada bude vreme. Pomagala je majci da porodi
mnogo ena. Ja u biti prva koju e poroditi sama bila je ponosna Ketlin.
- Ne sumnjam da e biti tako. Ako je rekla da e to uraditi, onda sigurno
hoe nije imao srca da napomene da je Megan samo mlada devojka koja
o poroaju ne moe mnogo znati jer nije raala.
Dok je Ketlin, sada vidno oputena, nastavila da pria o svojoj novoj
prijateljici, Alek se zadubio u sopstvene misli. Za samo nekoliko dana ivot
mu se potpuno izmenio. Za svaku promenu bila je odgovorna samo jedna
osoba, Megan. Pitao se ta radi sada, a onda osetio potrebu da lino proveri.
Ustao je i promrmljao da je vreme da krene. Na izlasku se osmehnuo i
pogledao Ketlin.
- Svi znamo da sam poglavar pa ne mora tako da me zove. Zovi me po
imenu Ketlin.
- Hvala sreno se osmehnula i oslonila na Dilana. Doi nam ponovo
Alek.
Za to vreme, Megan je uznemireno etala sa jednog na drugi kraj sobe.
Nije mogla da razume zato je ujak nije podrao pred Alekom. Nije
mogue da mu je taj samoivi poglavar vie znaio od nje. Priseala se
Garvinovog odnosa prema njoj. Nekoliko puta im je dolazio u posetu i
uvek joj je u svemu povlaivao. ak i kada su je roditelji grdili, on je bio
na njenoj strani. Uvek je govorio da mu se svia njen otar jezik i da uiva
u nestalucima koje prireuje. ta se sada promenilo? Moda e ujak biti
drugaiji kada doe kod njega? Moda samo nije hteo da iskae naklonost


prema njoj pred drugim poglavarom. Da, sigurno je to jer Garvin nije
imamo nijedan razlog da promeni svoj odnos prema njoj.
Samoj sebi je priznala da je malo preterala sa lekcijama koje je delila
Aleku, ali zasluio ih je. Pa, nije mu to rekla pred njegovim vojnicima! U
dvorani su bili samo njih troje. Uostalom, i Alek je nju tuakao. Zar je
morao da ispria za svau sa Vinsloom? Zabeleila je u glavi da jo mora
raspravljati sa njim o tome. A onda se setila da e sebe ponovo uvaliti u
nevolju bude li ustrajavala u tome. Ne, ipak e se drati nove taktike. Bie
pokorna i fina pred Alekom. Tako mu vie nee pruiti priliku da je blati
pred ujakom. Izdrae nekoliko dana, a onda e ga, sa zadovoljstvom,
poslati doavola.
Smeila se zadovoljno kada su se vrata otvorila. Alek je svojom pojavom,
za as, ispunio prostor u sobi.
- Zato nisi u krevetu? Zar nisi dovoljno bila van njega?
- Lake mi je kada stojim, ali ako eli, odmah u da legnem okrenula se
i pola ka krevetu.
- Nemoj. Ako ti vie prija da stoji nema potrebe da legne.
Megan se pobedniki osmehnula. Nova taktika je funkcionisala. Samo je
trebalo da se slae u svemu sa njim, a on e je putati da radi ono to joj
odgovara. Suzbila je osmeh i okrenula se da ga pogleda.
- Da li je ujak otiao?
- Jeste. eka ga dug put. Bio sam kod Ketlin i Dilana poto sam ga
ispratio. Mislio sam da e te obradovati vest da me se Ketlin vie ne plai.
Sve to je trebalo da uradim je da joj kaem da je ne mrzim.
- Dobro si uradio. Besmisleno je to to te se plaila, a ti nisi video da je
reenje tako jednostavno.


- Zato si ti tu, zar ne? Mala, neustraiva ledi koja smilja jednostavna
reenja rekao je i priao joj malo blie Da li je i tvoje novo ponaanje
deo toga, Megan?
- Ne razumem zatreptala je pod njegovim prodornim pogledom.
- Mislim da razume sagnuo je glavu tako da je na licu oseala njegov
dah. Tvoje ponaanje me nee prevariti. Ako misli da je dovoljno da mi
povlauje u svemu da bih radio ono to hoe, vara se. Ve sam shvatio
da u tebi lei mala buntovnica otrog uma. Sve to ti doputam je samo zato
to ja tako elim, a ne ti okrznuo joj je usne na ta je ona ispustila tihi
uzdah. Jesi li sada razumela?
Oblizala je suve usne dok je potvrdno klimala glavom. Bila je potpuno
hipnotisana njegovom blizinom i pogledom. Putala je da je mui, svesna
da e je poljubiti kada on bude eleo. Molila se da to bude to pre jer nije
umela da se bori sa vatrom koja je gorela u njoj. Znala je da samo on moe
da je ugasi. Onda se Alek naglo odmakao od nje i izazvao bujicu
razoarenja.
- Drago mi je da si napokon shvatila. Vidimo se na veeri. Pretpostavljam
da e sii u dvoranu izaao je naglo, ba kao to je i uao, ostavljajui je
potpuno sluenu. Ponovo.
VI
Prolo je vie od nedelju dana od kako je stigla u klan Gilmor. Iako se
oseala potpuno zdravom, Alek joj i dalje nije rekao kada e je odvesti kod
ujaka. Viala ga je uglavnom na veeri i svaki put kada bi ga upitala,
dobila je isti odgovor: uskoro.
Da nije imala Ketlin, njen boravak u Alekovoj kui bio bi prava nona
mora. Zbliile su se toliko da su skoro itav dan provodile zajedno.


Spremale su odeu za bebu, odlazile u etnju i uivale u svakom
zajednikom danu.
Dok su se jednog dana vraale od stolara kod koga su ile da provere
kako tee izrada kolevke, Alek i Dilan su ih posmatrali sa poljane.
- Ba su lep prizor. Postale su kao sestre rekao je Dilan.
- Jesu Alek je odgovorio kratko, ali je opinjen gledao u Megan.
- Samo to ima da kae? Pitam se koliko e vremena proi pre nego to
shvati da ona ovde pripada.
- Ve sam shvatio i rekao sam joj to. Bio si prisutan Dilane. Pobogu, ona
ti je ena.
- Nisam mislio na Ketlin, Alek. Podrazumeva se da ona pripada ovde.
Mislio sam na Megan i ti to dobro zna.
- ta hoe da uje?
- Zato odugovlai da je odvede Meklijamu? Ve nekoliko dana je
potpuno sposobna da jae. Nemoj mi samo rei da je to zbog Ketlin jer ti
neu poverovati. Nisi ba toliko saoseajan. Vie bih voleo da ujem da si
se navikao na njeno prisustvo kada uvee ue u kuu.
- Nema potrebe da ti odgovorim jer ionako nee poverovati u ono to
kaem.
- U pravu si, neu. Ali to to si ti namerno slep i gluv, ne znai da su i
ljudi oko tebe. Najbolji pokazatelj su ene kod kojih si odlazio nou. uo
sam da su sve do jedne nezadovoljne. Nisi ih se valjda odjednom zasitio?
Ili si shvatio da nijedna od njih nije ona za kojom udi, Alek? Prestani da
mui sebe i uzmi ono to ti pripada.
- Ne mogu Dilane. Ona mi ne pripada. Za nju je put u kotsku avantura, a
ne namera da ostane ovde za stalno. Ne bih podneo da je izgubim.


- Onda je nateraj da eli da ostane ovde.
- Stvarno misli da je mogue naterati tvrdoglavu Megan na bilo ta?
- Nisi ni pokuao, a ve donosi zakljuke. Ja mislim da je ona zaljubljena
u tebe jo od dana kada ste se sreli. Moda te ponekada izluuje, ali tebi i
treba takva ena. ta bi radio sa nekom koja se slae u svemu sa tobom?
Verovatno bi za nekoliko dana zaboravio da je ima.
- Ti to mene nagovara da se oenim?
- Naravno. Megan ne moe dobiti nikako drugaije osim da je pred
Bogom vee za sebe.
- Jo uvek nisam spreman za brak. A nije ni ona. Pa pobegla je iz
Engleske da se ne bi udala.
- Moram da te ispravim. Da se ne bi udala za nekoga koga ne voli.
- A mene voli?
- Taj odgovor e ipak morati da dobije od nje. I savetujem ti da ga
potrai to pre.
***
Megan je vreme za veeru doekala u dvorani. Celo popodne se muila
da izveze jedan komplikovani cvet na jastunici. Podigla je pogled tek kada
joj je krupna senka zaklonila svetlost. Znala je da Alek stoji ispred nje.
- Ujutru te vodim kod ujaka rekao je. - Hoe li biti spremna?
- Spremna sam odavno, Alek. Samo da stavimo stvari na konje glas joj
je blago zadrhtao. Koliko je ekala ovaj dan, toliko se nadala da nee skoro
doi. Bez obzira to nije obraao panju na nju, bar je imala priliku da ga
vidi makar jednom u toku dana. Od sutra to vie nee moi. Morae da
eka dok Ketlinina beba ne odlui da doe na svet.


- Znai, jedva eka da ode odavde? Zar ti se ni malo ne svia boravak
ovde?
- Jedva ekam da upoznam ujakovu porodicu, a to nikako ne znai ono to
si rekao. Hvala ti to si me doveo kod sebe. Prijateljstvo sa Ketlin mi je
ulepalo boravak ovde. Nadam se da e dozvoliti da doem i pomognem
joj na poroaju. Znam da sam to trebala ranije da ti kaem, ali nisam imala
priliku. Valjda e moi da poalje nekoga po mene.
- Ketlin mi je to rekla odavno. Ako misli da joj moe pomoi, rado u
doi po tebe. Sam Bog zna da si mi spasila brata. Bio je na velikim
mukama dok nisi dola ovde.
- Samo sa vratila dug za njegovu dobrotu.
- A ta je sa mnom? Kako e se meni oduiti? povukao je sa stolice i
prislonio uz svoje telo.
- Ne znam glas joj je bio neprirodno visok. Valjda e iskrsnuti neka
prilika.
- Misli li da bi trebalo da ekam da se to desi? prstima joj je masirao
teme i slao joj trnce po itavom telu. ta e biti ako ne budem ekao?
upitao je mekim glasom.
- Ne znam na ta misli opirala se svim silama da ne padne pod njegov
uticaj, ali svi napori bili su bezuspeni.
Nije joj odgovorio, ve je spustio usne na njene. Poljubac je u poetku
bio nean, a kada mu je dopustila da prodre jezikom u njena usta, potpuno
se otrgnuo kontroli. Mrvio je svojim usnama, pustoei ih. Sve misli su
isparile i postojao je samo taj trenutak i njih dvoje u njemu. Nije mogla da
misli, ve je samo oseala. Njegove ruke koje su je privlaile, miris tela i
vrstinu uzbuenja koja joj je pritiskala stomak. Zavukla mu je ruke ispod


tunike i nala zategnute miie. Milovala ga je bestidno, onako kako je i on
milovao nju. Unela je celu sebe u taj poljubac nadajui se da nikada nee
prestati.
Prekinuo ih je glasan kaalj koji se zauo iza njih. Megan se trgla i zabila
lice u Alekove grudi. On je obrglio zatitniki i viknuo.
- ta je!?
- Garvin Meklijam dolazi sa dvojicom vojnika. Mislio sam da bi hteo da
zna oglasio se Vinslou.
- Odmah dolazim. Poalji nekoga da ih saeka pred kapijom.
Vinslou je neto promrmljao i izaao. Tek onda je Alek podigao
Meganinu glavu i zagledao joj se u oi.
- Nastaviemo gde smo stali, Megan.
- Neemo Alek. Otii u sa ujakom.
- Doi u po tebe. Hajdemo sada slatka Megan.
Izali su u dvorite ba u trenutku kada je Garvin ujahao kroz kapiju.
Megan je brzo popravila haljinu i potrala prema njemu. Uradila je to vie
zbog toga da se udalji od Aleka, nego to je elela da vidi ujaka. A i kako
bi elela kad je izabrao da doe u najgorem moguem trenutku. Kada mu
se sasvim pribliila ve je bila zadihana.
- Zato tri Megan? Nije valjda da bei od Gilmora? Reci mi da li ti je
uinio neto loe?
- Naravno da nije prenerazila se.
- Zato te onda nije doveo kod mene? Vidim da si potpuno ozdravila.
Poao sam ovamo jer sam mislio da ti se ponovo neto dogodilo.


- On... ja... - zbunila se Megan nisam htela... da putujem dok... sasvim
ne ozdravim. Malopre smo se dogovorili da poemo ujutru, ali moemo i
sada, ako tako eli.
- Uskoro e mrak. Moraemo da prespavamo ovde. Gilmore, - obratio se
Aleku koji se nekim udom naao iza nje zato je nisi doveo kako smo se
dogovorili?
- Nije bila spremna za put rekao je mirno. Kao to si ve uo,
nameravali smo da poemo ujutru. Ne seam se da smo pomenuli koliko e
tano dana Megan biti kod mene.
- Ljudi priaju. Cela visoravan zna da moja sestriina boravi kod tebe.
Uskoro se vie niko nee seati da je bila povreena. Svi e misliti da je tu
iz nekog drugog razloga.
- Voleo bih da sretnem onoga ko e se usuditi da kae neto tako. Tvoja
sestriina je asna ena i ne misli valjda da sam trebao da je vuem na put
sa slomljenim rebrom samo da bih spreio zle jezike da priaju. I ti i ja
znamo da nita ne bih postigao.
- Nadam se da e to ponoviti i baronu Pembruku, bude li bilo potrebe.
Jutros mi je glasnik doneo vest da baron dolazi. Ne znam da li zbog toga
to si preuzeo njegovu erku na pola puta ili zbog onoga o emu smo
priali. Savetujem ti da bude spreman. Ako je baron ljut na tebe, nee
oklevati da te napadne.
- Ako bude tako, ekau ga.
- Nee ga ekati jer za tim nema potrebe. Ja u svom ocu objasniti sve
to bude eleo da zna. On ima poverenje u mene.
- Ne meaj se Megan. Siguran sam da Alek Gilmor moe ovo da rei bez
tvoje pomoi zareao je Garvin.


Megan se odmah povukla. Taj ton joj je bio dobro poznat. Kada bi ga
njen otac koristio znala je da svi treba da mu se sklone sa puta.
- U redu. Kako ti kae ujae.
- Hajde da uemo unutra. Verujem da je veera odavno na stolu Alek je
bio zastraujue miran.
- U pravu si. avolski sam umoran sloio se Meklijam.
Za veerom je atmosfera bila pomalo napeta. Megan je prebirala po
tanjiru i sluala razgovor koji je Garvin vodio sa Alekom. Priali su o
nekim, njoj nepoznatim, klanovima Farlan i Meknolti. Obojica su bili
dobro upueni u rat koji se vodio izmeu ova dva klana. Ime Tomasa
Pembruka nije se pominjalo. Pitala se da li gortaci namerno zaobilaze
priu o moguem sukobu. Nije verovala da je njen otac napravio dramu
zbog toga to je sa Alekom nastavila putovanje. Pre e biti da se ostvarila
njegova pretpostavka i da je kralj zatraio da je uda za nekog barona. Dok
joj otac ne stigne moi e samo da nagaa. U jedno je bila sigurna, nee se
vratiti u Englesku.
- Megan! Garvinovo dozivanje je vratilo u stvarnost.
- Izvini ujae, misli su mi odlutale. Jesi li neto hteo da me pita?
- Poi da legne. Kreemo u zoru. ini se da si umorna.
- Nisam umorna, ali u poi da legnem. Biu spremna ujutru. Laku no
svima ustala je i otila u sobu, ne okreui se.
***
Megan je drhtala iako je imala na sebi debeo ogrta. Ubeivala je sebe da
je to od jutarnje sveine, ali je ipak znala da to nije pravi razlog. Za
nekoliko trenutaka trebalo je da se oprosti od Aleka. Jak pritisak u grudima
jo vie je pogoravao muni oseaj. Ukrao joj je srce. Znala je to jo onog


asa kada je prvi put poljubio. Nita vie nee biti isto u njenom ivotu.
Ranije je imala snove o avanturama, a sada je samo elela ljubav i
naklonost jednog oveka.
Ula je u dvoranu u trenutku kada su se Garvin Meklijam i Alek spremali
da izau.
- Dobro jutro rekao joj je ujak. Sila si taman na vreme. Gilmor bi
mogao da ode po tvoje stvari dok ja proverim jesu li konji spremni za put.
Ti popij aj i dorukuj Garvin je produio ka izlazu kao da se
podrazumeva da mora biti onako kako je rekao.
Kada su se teka vrata zatvorila za njim, ona i Alek su i dalje stajali na
istom mestu i gledali jedno u drugo.
- Htela bih jo jednom da ti zahvalim za sve to si uinio za mene i
vojnike moga oca. Ne smem ni da pomislim ta bi se dogodilo da nas niste
videli u Srebrnoj dolini.
Alek je spustio usne na njene, ovoga puta bez ikakve najave da e to
uiniti. Neno je prelazio preko njenih mekih i sonih usnica, nagovarajui
je na poljubac. Iako je znala da e se samo jo vie zakopati u ljubavnu
barutinu u kojoj se ve davila, nije mogla da odbije. Razdvojila je usne i
uzvratila mu svom estinom emocija koje su se kovitlale u njoj. Ruke mu je
stavila na vrsta, topla prsa.
Alek Gilmor je Zaboravio na sve dok je u rukama stezao svoju slatku
Engleskinju. Po nainu na koji mu je uzvraala poljubac znao je da se i ona
slino osea. I tog trenutka je shvatio da ne moe dopustiti da dugo budu
razdvojeni. Morae da nae nain da je osvoji i zadri samo za sebe.
Vremena je bilo malo, ali morao joj je staviti do znanja da nee odustati.
Odvojio se od nje i poljubio joj kosu, pre nego to je rekao:


- Obeaj mi da nee napustiti kotsku a da me ne obavesti. Neka to
bude nain da mi se odui.
- Morau da odem ako to otac bude traio od mene. Mnogo toga moe
izgubiti ako ga izneverim.
- Samo mi obeaj Megan rekao je nestrpljivo. injenica da e posluati
oca i udati se za nekog Engleskog barona nije mu se dopala.
- Obeavam. Ionako sigurno neu otii dok se Ketlin ne porodi. Sada ti
meni obeaj da e doi po mene kada doe to vreme.
- Ve sam rekao da u doi i ostajem pri tom. Hajde sada, pojedi neto.
Tvoj ujak e ui svakog asa. Ja idem po stvari.
Kada je izaao Megan je posluno sela za sto. Za sada je bilo bolje da
odloi sve misli koje su joj se vrzmale po glavi. Sve e se srediti kada joj
stigne otac. To je bila njena nada.
***
Put sa Garvinom Meklijamom nije bio ni malo lak. Iako je bio stariji,
njegova snaga bila je nepresuna. Kretali su se neuporedivo brim tempom
nego to se kretala sa Alekom. Znala je da je razlog tome ujakova urba da
to pre stignu u klan Meklijamovih. Osim to je nekoliko puta upitao da li
moe da izdri tempo, nije joj postavljao nikakva pitanja. Bila mu je
zahvalna na tome. Nije umela da prikriva istinu i plaila se da bi Garvin
primetio emocije koje je gajila prema Aleku Gilmoru.
Kada su napokon prili tvravi, bilo je oko podneva. Preli su preko
pokretnog mosta i nali se u velikom dvoritu. Unutra je bilo nekoliko
vojnika koji su im uurbano prili. Svi su joj poeleli dobrodolicu i Megan
im je uzvratila, a onda krenula za Garvinom.


Na vratima velike kue ekala ih je ena. Prema opisu je odmah znala da
je to njena ujna Deni. Pourila joj je u susret. Trebao joj je topli enski
zagrljaj koji je podseao na majin.
- Megan, duo! Deni je sila niz stepenice i uzela je u zagrljaj.
Napokon si stigla! Da te vidim... odmakla je malo glavu, ne putajui je
iz zagrljaja. Prava si lepotica. Dobila si najbolje od svojih roditelja.
- Hvala, ujna Deni. Tako se radujem to sam te napokon upoznala. Moja
majka te voli kao sestru. Mnogo mi je priala o tebi. Mnogo joj je teko to
te godinama nije videla. Ni Meri i Roberta.
- Nadam se da e biti kod nas dovoljno dugo da sakupi dovoljno utisaka
kako bi ih prenela majci. Hajde da uemo. Sigurno si mnogo umorna.
Odlino znam kako izgleda put sa mojim muem nasmejala se i povela je
u kuu.
Posle ruka i dugog razgovora sa Deni, Megan su smestili u majinu
sobu. Bila je to soba u jednoj od kula i Megan je bila oduevljena predelom
koji se video sa prozora. Iako je bila stvarno umorna, nije mogla da legne u
krevet dok nije pogledala svaku sitnicu u sobi. Majka joj je stotinu puta
opisivala detalje i oseala je kao da je ve mnogo puta bila u toj sobi.
Ovo putovanje je zaista prevazilo sva njena matanja. Na neki udan
nain oseala je da je kod kue. Bila je u kotskoj tek desetak dana, a ve
je znala da e joj biti uasno teko kada doe vreme da se vrati kui, u
Englesku. Sa tom milju se ponovo setila Aleka Gilmora i njihovog
jutronjeg rastanka. Morala mu je znaiti bar neto kada je zatraio da se ne
vrati kui pre nego to se vide. Ili je to bilo samo trenutno oseanje koje je
dolo kao posledica zajedniki provedenog vremena. Moda se ve sutra
nee seati ta joj je rekao. Ta misao joj je izazvala bol u grudima.


Sada je morala da prizna sama sebi da se zaljubila u sivookog diva.
Ponovo je premotala u glavi svaki susret i svaku reenicu koju su
razmenili. Bez obzira ta e se dalje deavati, znala je da ga nikada nee
zaboraviti i da e deo njenog srca ostati samo njegov. Sa mislima o Aleku
je utonula u san.
VII
Dva dana nakon njenog dolaska u klan Meklijamovih, u posetu im je
doao Robert. On je bio poglavar klana Ferguson. Megan je ve znala da
nije bilo uobiajeno da sin jednog poglavara postane poglavar u drugom
klanu, ali je Garvin popustio pred eljom Deninog oca da unuk preuzme
njegovo mesto. To se pokazalo veoma dobrim jer je Robert ve bio veoma
cenjen. Mesto poglavara dalo mu je mogunost da pokae koliko je
sposoban i mudar ratnik. Pored toga bio je poznat i kao jedan od najmlaih
ratnika koji je postao poglavar. Kada je upitala koliko jo takvih ratnika
ima, odgovor je bio, samo jedan. Deni je izgovorila magino ime, Alek
Gilmor.
Kada je prvi put ugledala Roberta, Megan je odmah pomislila na svoju
brau Teodora i Viktora. Iako nisu preterano liili sa roakom Robertom,
mogla je da prepozna onaj uvebani vojniki stav. Znala je da bi i njena
braa sigurno bila na visokim mestima da su gortaci.
Robert je pozdravio ljubazno, ali suzdrano. Nije mu zamerila jer je ve
nauila da gortaci nisu ljudi koji preterano izraavaju emocije. Posebno ne
prema enama.
- Dobro dola na visoravan, Megan rekao je kada mu je prila u velikoj
dvorani.


- Hvala roae. Veoma mi se dopada kotska. ula sam da je tvoj klan jo
dalje na severu. Priroda je sigurno jo lepa od ove.
Robert je slegnuo ramenima. Kao da nije ni primeivao tako neto.
Umesto toga je rekao:
- uo sam da si imala zanimljiv put.
- O da! Od kako smo uli na tlo kotske poele su da se dogaaju
neverovatne stvari. Ujak ti je sigurno rekao da su oeve vojnike i mene
napali ljudi iz klana Morton. Da nije bilo Aleka Gilmora, sigurno bi nas
ubili. Zato ne mogu da alim to ih je veina mrtva.
- Ni ne treba. Zasluili su smrt. ao mi je samo to ja nisam imao priliku
da ih poaljem tamo gde su ih Gilmorovi poslali. Imala si sree roako.
Predlagao sam ocu da vas ja saekam na granici, ali on je mislio da nema
potrebe za tim. Da ti se neto dogodilo nikada to sebi ne bi mogao oprostiti.
Ovako je dobro proao. Sada samo treba da vrati dug Gilmoru.
- Ne razumem rekla je Megan iskreno. Nije joj bilo jasno zato bi njen
ujak trebao da bude duan za uslugu koju nije traio.
- To kod nas tako ide. Gilmorovi nisu morali da te spasu. Mogli su da
puste onog pacova da te odvede na svoj posed i niko ih ne bi krivio zbog
toga. Zato to su rizikovali svoje ivote i dva puta se upustili u bitku sa
Mortonovima i, pri tom ubili njihovog poglavara, zaduili su mog oca.
- Ali, Alek je rekao da mu je ujak Garvin bio uitelj udila se Megan.
Valjda se podrazumeva da e svaki dobar uenik uiniti tako neto.
- I Morton je bio oev uenik pa je pokuao da te otme naglasio je
Robert da bi joj stavio do znanja kako to nema nikakve veze. Ipak, deo
duga je ve plaen. Samim tim to Gilmoru nismo objavili rat, pokazali
smo svoju zahvalnost.


Razgovor se odvijao u pravcu koji Megan nije mogla najbolje da prati.
Robertove udne izjave joj nisu delovale logino.
- Zato rat? Mislila sam da ste saveznici.
- Jesmo ali, Gilmor te zadrao u svom klanu neprimereno dugo. U drugim
klanovima se pria da je to iz sasvim drugih razloga od onog stvarnog. To
je uvreda.
- Ostala sam onoliko koliko je bilo potrebno da se oporavim Megan je
iznenada pocrvenela Alek Gilmor ni sa im nije uvredio moju, a ni vau
ast.
- Ja ti verujem. Ipak, drugi klanovi misle da je podlegao tvojoj lepoti i
hrabrosti. Svi znaju da si spasila ivot njegovom drugom zapovedniku.
- Zar nikome nije palo na pamet da su me Gilmorovi ugostili ba iz tog
razloga?
- Moda bi i pomislili tako neto da nisi Pembrukova erka i Meklijamova
sestriina. Previe si vana, Megan. Svi znaju da bi brakom sa tobom
osigurali sebi dobro mesto na visoravni.
- Ali ja nisam dola ovde da se udam.
- Oni to ne znaju.
U dvoranu su uli Deni i Garvin i prekinuli njihov razgovor. Megan je
odmah iskoristila priliku da pita ujaka zato joj on nije rekao kakvu je
zbrku izazvao njen dolazak.
- Ujae, Robert mi je upravo ispriao o glasinama koje krue po visoravni.
Takoe mi je rekao da sada duguje Aleku Gilmoru zato to me spasao.
- U pravu je. Ali to tebe ne treba da zabrinjava. Sam sam kriv to nisam
preduzeo mere bezbednosti oko tvog dolaska. to se glasina tie, i tu sam
napravio greku. Trebalo je da te dovedem ovamo odmah. Dozvolio sam da


me Gilmor ubedi kako je bolje da ne putuje nekoliko dana. Sada samo
mogu da se nadam da e Tomas shvatiti da je to bilo iskljuivo zbog tvog
zdravlja.
- Naravno da e shvatiti jer to i jeste jedini razlog. Alek Gilmor je astan
mukarac i sigurna sam da nije imao nikakve skrivene namere. Moj otac e
to razumeti.
- Videemo rekao je Garvin i poeo priu sa Robertom oko deavanja u
klanu Fergusonovih.
Megan je jo malo sedela za stolom, a onda pozvala Deni da izau u
etnju. Morala je da uje kako je ona videla celu ovu stvar.
Deni je tano znala zato je Megan pozvala i im su se udaljile od
ulaznih vrata rekla je:
- Za sada nema razloga da brine. Osim to se nagaa zato si tako dugo
ostala kod Gilmorovih niko, ni jednom reju, nije uvredio tvoj ugled.
Gortaci vie preispituju Gilmorove razloge.
- Ne brinem ja za svoj ugled. Brine me to da e Alek biti nepravedno
optuen.
- Mislim da je on savreno sposoban da se nosi sa tim optubama.
Uostalom, sve e trajati dotle dok ga to ozbiljno ne naljuti. Kada na
nekome iskali gnev, prie e prestati. Garvina vie brine druga mogunost.
- A to je?
- Da ga prie nee naljutiti. Iskreno, i Garvin sumnja da te Gilmor toliko
zadrao zato to si mu se svidela. Rekao mi je to jo onog dana kada je iao
da se uveri da si dobro.
Megan je porumenela i od same pomisli da mu se moda dopada. Za sebe
je sa sigurnou mogla da kae da je zaljubljena do uiju. Alek jeste bio


umiljeni tvrdoglavi div, ali njoj je takav bio neodoljiv. Snaga koja je
izbijala iz njega, privlaila je neopisivo. Pored toga, nikada se uz nekog
nepoznatog nije oseala tako sigurno. Sa njim je taj oseaj bio prirodan i
veoma joj se sviao.
- Ne znam Deni. Nisam sigurna da je tako. Alek je samo zatitniki
nastrojen. Mislim da bi se tako ponaao prema bilo kome.
- O, Megan! Mislila sam da ti je majka malo vie priala o muko-
enskim odnosima. Dovoljno si stara da prepozna kada te neki mukarac
eli.
- Jeste mi priala, ali je rekla da sama moram da prepoznam ta neki
mukarac osea prema meni. Ono to sam kod Aleka prepoznala lii na
isto poigravanje. Mislim da nisam njegov tip.
- Kako misli poigravanje? ta je uradio pa si stekla takav utisak?
- Poljubio me je malo nakon to smo se sreli rekla je ali je, videvi
Denin izraz lica, brzo nastavila Nije ba kao to misli. Ja sam ga
izazvala. Pitao me je da li sam obeana nekome, a ja nisam htela da mu
odgovorim. Tada je rekao da je poljubac nain da to proveri. Nakon toga
poljubio me je jo nekoliko puta ali ja mislim da je to uinio samo da bi mi
pokazao svoju mo nad enama. Ovde to mukarci ine, zar ne? Stalno
dokazuju koliko su moni i koliko njihova re vredi vie nego re jedne
ene.
- Ne ba na taj nain mila Deni joj je blago stegla ruku. ini se da je
Alek Gilmor eleo da ti pokae malo vie od svoje moi nad enama. Ti si
zaljubljena u njega. Jesi li?
- Ne znam. Verovatno jesam ako se u zaljubljenost rauna to da mi prija
njegova panja i... njegovi poljupci. Sa druge strane, nikako mi se ne svia


to to me stalno uutkuje i suprotstavlja se mom miljenju. Mislim da ne
bih smela da volim takvog oveka.
- Koliko znam u Engleskoj vladaju ista pravila. Ni tamo ene nemaju vea
prava, Megan. To to su tebe roditelji vaspitali da ima svoje miljenje je
dobra stvar, ali mora da ima strpljenja dok ne doe vreme da koristi tu
prednost. Previe prkosa nikome ne koristi. Posebno ne enama. Ipak, ini
se da se ti svia Gilmoru takva kakva si. Sada je samo pitanje ta e tvoj
otac rei.
- Kako to misli?
- Mislim da li e se sloiti sa tim da ostane i uda se ovde ili e te ipak
vratiti u Englesku.
- Nisi me paljivo sluala. Ja nijednog trenutka nisam pomenula udaju.
Pitala si me da li sam zaljubljena u Aleka i ja sam ti odgovorila, ali sam
rekla i da mislim da on ne gaji takvo oseanje prema meni.
- Ako jo uvek nisi razmiljala o udaji, savetujem ti da pone. Mislim da
nee imati previe vremena da donese odluku. Ako se Gilmor pojavi
ovde i zatrai tvoju ruku mora imati spreman odgovor.
- To se nee desiti ujna Deni. Alek Gilmor e se pojaviti kada Ketlin
bude dobila poroajne bolove. Obeala sam joj da u joj pomoi na
poroaju. To je jedini razlog to e me ponovo potraiti. Uostalom, ni
jednom reju mi nije pomenuo da eli neto vie od naeg poznanstva.
- Zato to gortaci nisu romantini engleski plemii. Ovde se naklonost
izraava na malo drugaiji nain. Verujem da je Alek Gilmor ostao
suzdran samo iz potovanja prema Garvinu. Da nisi njegova sestriina
verovatno bi mu ve bila makar ljubavnica. Posebno to si mu dopustila da


te ljubi. Ovde mukarci smatraju da imaju apsolutno pravo na enu koja im
dozvoli tako neto.
Tek tada je Megan postalo jasno koliko se Alek suzdravao u njenom
prisustvu. Samo nije mogla da zna da li je to zaista iz potovanja prema
njenom ujaku ili je nije eleo onako kako je ona elela njega.
- Poslednje to sam elela je to da se zaljubim u kotskoj. Mislila sam da
je ovde sve jednostavnije, a ispostavilo se da su pravila mnogo surovija
nego u Engleskoj.
- Nisu Megan, ini ti se. Samo se pristup razlikuje. Sve ostalo je isto.
- Nadam se da e otac imati neki pametan savet za mene i da e se ova
zbrka razreiti njegovim dolaskom rekla je Megan zamiljeno.
VIII
Tomas Pembruk je sa nekoliko svojih vojnika jahao poznatim putem. Bio
je na manje od sat jahanja do svog odredita. Ve nekoliko godina nije bio
u kotskoj ali se nita nije promenilo. Priroda je bila jednako divlja i
prelepa. Pitao se kakav je utisak ostavila na njegovu mezimicu. Dok mu se
srce topilo od ljubavi prema erci, vilica mu je bila vrsto stegnuta. Znao je
da je preivela teak put do visoravni i da je lako mogla da nastrada. Ipak,
iz Aleksove prie je shvatio da su gortaci koji su prihvatili da je otprate do
Meklijama pouzdani i nadao se da je sigurno stigla.
Pored toga, muilo ga je i pitanje njenog braka. Vesti nisu bile dobre.
Dan nakon povratka vojnika koji su Megan pratili u kotsku, kralj ga je
posetio. Zatraio je od njega ono ega se Tomas sve vreme plaio i zbog
ega je sklonio erku kod enine rodbine. Ipak, izbor nije bio tako lo kako
se nadao da e biti. Henri Flin bio je jedan od kraljevih najodanih vazala i


kada se sve sabere, bio je jedini za koga bi Tomas prihvatio da uda erku.
Bio je siguran da je kralj to uzeo u obzir pri odluci.
Moda bi mu odmah pozitivno odgovorio da se u razgovor nije umeala
Izabela. Ona je kralju rekla da je Megan otputovala u kotsku radi udaje.
Veto je izbegla kraljevo pitanje na koje nije znala odgovor, a to je ko je
izabranik. Rekla je da su tu stvar prepustili njenom bratu, Garvinu
Meklijamu. Kralj je nevoljno prihvatio tu priu, ali im je ostavio dovoljno
vremena da mu donesu dokaz da se Megan udala ili da je dovedu kako bi se
obavilo venanje koje je on imao na umu.
Tako je i dolo do Tomasovog hitnog odlaska na put u kotsku. Pored
toga to se posvaao sa Izabelom zbog toga to se umeala u razgovor sa
kraljem, Tomas je jedva ubedio da ostane kod kue. Tvrdoglava, kakva je
bila po prirodi, insistirala je da poe sa njim i bude uz svoju erku. Oboje
su znali da e Megan morati brzo da odlui da li e da se uda i zauvek
ostane u kotskoj ili da se vrati sa njim.
Najvie je bio zabrinut zbog toga to je Megan obeao da je nee terati da
se uda, a sada je bio prinuen da pogazi obeanje. Naivno je verovao da e
kralju biti dovoljna samo re da se udala u kotskoj. To je bila jedina
odstupnica, a sada je i ona propala. Nadao se da e ga Megan razumeti. I
sama je bila svesna u ta se upustila kada je krenula na put. Dobro je znala
da postoji opasnost da bude prinuena da zauvek ostane u kotskoj. Kada
je ve tako, onda ni udaja za kota ne bi trebala da predstavlja ogromno
iznenaenje.
Projahao je pored jezera na kome je prvi put ugledao svoju suprugu i sa
setnim osmehom se setio tog vremena. inilo mu se da je to bilo tako
davno, kao da je pripadalo nekom drugom ivotu. Tada su ga muile brige


kakva e biti njegova izabranica. Nikada nije ni pomislio da e dvadesetpet
godina kasnije imati slinu brigu. Ovog puta je brinuo kao otac.
Kada je stigao do Meklijamove tvrave bilo je rano popodne. Na kuli nije
bilo vojnika pa su morali da kucaju kako bi im otvorili kapiju. Garvin je
verovatno bio na poljani za obuku vojnika. Kada su ujahali u veliko
dvorite, sve je bilo tiho. Konjuar im je poeleo dobrodolicu, prihvatio
konje, a onda ih obavestio da kod kue nema nikoga.
- Poglavar je sa vojnicima, a njegova gospa i gospa Megan su otile u klan
Meknolti da posete gospu Meri. uo sam kada su rekle da e se vratiti pre
mraka rekao je konjuar Poslau odmah nekoga da kae poglavaru da
ste stigli.
- Nema potrebe. Pozovite nekoga od posluge da smeste moje ljude, a ja u
otii do poljane da sam pozovem Meklijama.
Garvin je nadgledao mladu vojsku u vebi sa lukom i strelama kada je na
padini ugledao poznatu priliku. Njegov zet, Tomas Pembruk se krupnim
koracima pribliavao. Bio je sam. Garvin je brzo izdao nareenje mlaem
zapovedniku Dastinu da nastavi sa obukom i pourio krupnom mukarcu
u susret.
- Dobro mi doao Pembruk. Nisam te oekivao jo nekoliko dana. Za sve
ove godine nisam nauio da uvek stigne pre nego to te oekujem
stegnuo je ruku svom zetu i potapao ga po ramenu.
- Dobro te naao Meklijame. Vidim da jo uvek ne moe da prepusti
obuku mladim snagama. Mislio sam da te prola elja za bojnim poljem
Tomas je uzvratio osmehom.


- ovek u svakom trenutku mora da zna kakvom silom raspolae. Imam
odgovornost za mnogo momaka iz saveznikih klanova, a verujem samo
svom sudu.
- Znai i dalje vai za najboljeg uitelja na visoravni?
- Izgleda je tako. Svakodnevno mi stie desetak novih vojnika. Proi e
godine dok ne prestanem da se bavim obukom.
- Tako i treba. Jo nije vreme da se povue.
- Hajde, idemo u kuu. Sigurno si umoran. Kako je protekao put?
- Nismo imali nikakvih problema. Kai mi, kako je Megan? Tvoj konjuar
mi ree da su Deni i ona otile kod Meri. Iskreno, to me umirilo. im je
otila u posetu znai da je dobro.
- Jeste, sada je dobro.
- ta to znai?
- Bila je povreena, ali sada je stvarno dobro. Saekaj da stignemo do
kue pa da ti ispriam sve po redu.
- I ja tebi imam ta da ispriam. Ponovo e mi trebati tvoja pomo. Samo
je ovoga puta sve mnogo sloenije nego inae.
Dok nisu stigli do kue, Tomas se raspitivao za Roberta i Meri i njenu
porodicu. Svi su bili dobro i to ga je radovalo. Na neki nain mu je bilo
drago to Megan trenutno nije tu. Iako je jedva ekao da je vidi ipak mu je
bilo drae da prvo sa Garvinom porazgovara o svemu. Megan je bila
mlada, temperamentna i tvrdoglava pa sa njom nee biti lako.
im su uli u dvoranu, posluga se razletela. Posluenje je bilo spremno za
kratko vreme. Garvin je saekao da izau i, im su se zatvorila velika vrata,
zapoeo razgovor.


- Najbolje da ti sve ispriam pre nego to se Megan i Deni vrate. Kao to
zna, Megan je odluila da prihvati ponudu poglavara klana Gilmor da je
dovede kod mene. Ne pitaj kako mi je bilo kada sam uo za napade. Uopte
mi nije palo na pamet da onaj pokvareni Morton moe da uradi tako neto.
Da sam znao, poslao bih itavu vojsku da je saeka.
- Napade? Mislio sam da je bio samo jedan.
- Idue jutro su ponovo napali. Mislim da je Patrik Morton hteo da otme
Megan i da ucenjuje i mene i tebe. Srena je okolnost to su Gilmorovi bili
sa njom. Nemoj da misli da sumnjam u tvoje vojnike, ali Morton je toliko
podmukao da ne bi imali ansu. U drugom napadu je sa sobom poveo vie
od dvadeset ljudi. Malo je onih koji bi se izborili sa tom gamadi. Ipak, naa
Megan ga je ranila, a Gilmor ga je dokrajio. Pored toga, Gilmorovom
vojniku je spasila ivot rekao je ponosno. - Nemoj da besni sada, molim
te. I ja bih voleo da sam bio tamo, ali nisam te nema koristi da alim. Ve
sam propustio priliku da ga ubijem. Zna, bio je dobar vojnik, ali
nedostajala mu je ast. Zato nije imao priliku da se podigne na lestvici.
Oterao sam ga kada je muki pokuao da povredi mog zapovednika. Nisam
znao da planira osvetu jer je od tada prolo skoro dve godine. Starim
Tomase. Da se neto loe dogodilo Megan, ne bih to sebi nikada oprostio.
- Je li tada povreena?
- Da. Morton je udario dok su se borili i polomio joj rebro. Prvo smo
mislili da je vie, ali Megan tvrdi da je samo jedno slomljeno. Za jo dva je
pretpostavila da su napukla. Ona se razume u to, zar ne? Zbog toga su se
stvari malo zakomlikovale, ali i to se da reiti. Poto si javio da dolazi
nisam nita preduzimao dok se ne posavetujem sa tobom.
- ta se zakomlikovalo? Rekao si da je Megan dobro.


- Jeste sada. Ali, kada je povreena, Gilmor nije hteo da rizikuje i izloi je
putu do mene, ve je odveo u svoj klan. To im je bilo duplo blie. Megan
se sloila sa tim. Nevolja je u tome to se proulo po visoravni da je moja
sestriina u Gilmorovom klanu i ljudi su poeli da naklapaju i nagaaju.
Ostala je kod njih desetak dana. Sama mi je rekla da nije bila spremna da
putuje ranije. Ljuti li se zbog toga?
- Ljutiu se samo ako ujem da se taj Gilmor nije ophodio prema mojoj
erci onako kako zasluuje. Zahvalan sam mu to joj je spasao ivot,
naravno. Pretpostavljam da ti je saveznik i da u moi lino da ga vidim i
zahvalim mu. Tada vie niko nee naklapati gluposti.
- Alek Gilmor je jedan od najboljih ratnika koje sam imao priliku da
obuavam. Jedan je od retkih koji je svojom zaslugom i hrabrou doao na
mesto poglavara. Na visoravni vai za hladnog, ali asnog ratnika. Upravo
to se pojavilo kao problem. Iz njegovog je klana procurelo da je spasio
Megan zbog njene lepote i da je ostala tako dugo kod njega jer je opsednut
njom. Prema reima onih koji priaju, brinuo je za nju i vie nego to je
bilo potrebno.
- ta ti kae na to? Ba me briga ta nagaaju seljani! Kako je tebi sve to
delovalo? Misli li da je uvredio Meganinu ast? Jer ako jeste, smrviu ga.
- Smiri se Pembruk. Brzo si zaboravio kakvu ti je goropadnicu Izabela
rodila. Rei u ti kako je to meni izgledalo. Kada sam otiao kod Gilmora
da se uverim da Megan nije tee povreena, ona se uveliko svaala sa njim.
Ipak, inilo se da se Gilomor sasvim dobro nosi sa tim. Rekao mi je da mu
se, zapravo, dopada njena tvrdoglavost i to to je buntovnica. Zna,
podsetili su me na Izabelu i tebe kada si doao da je odvede nasmejao se.


- Megan se svaala sa jednim poglavarom? I to pred tobom! zapanjeno
je upitao Tomas. Mislio sam da je Izabela uspela da joj utuvi u glavu da
ne moe da se ponaa kao neka seljanka na trnici. Posebno ne sa
gortacima.
- Veruj mi, Gilmor joj to nije uzeo za zlo. ak se ini da je uivao u
verbalnom nadmudrivanju.
- Znai sada e morati da se vrati u Englesku sa mnom. Ta nemogua
devojka je sama sebi zapeatila sudbinu. Poto ne moe da ostane ovde, ne
gine joj udaja za Henrija Flina Tomas nije ni sluao ta mu Garvin
govori.
- Sasluaj ono to ti priam. Upravo ti govorim da je Gilmor veoma
naklonjen Megan. Mlad je i uspean Tomase. Pored toga, nema enu, a
vreme je da je ima. Da li ti to neto govori?
Samo to da e Megan morati da izabere u roku od nekoliko dana. Ipak,
naklonjeniji sam Flinu. On e moi dobro da kontrolie Meganin
temperament, a i meni e biti na oku. Dovoljno sam ti muka zadao to sam
je poslao ovamo. Ne bih voleo da i u narednim godinama mora da se bavi
mojom erkom.
***
- Oe! Megan je kao furija uletela u dvoranu i obavila se Tomasu oko
vrata.
- Mila moja devojice Tomas je zagrlio neno.
Deni je ula za njom i pozdravila Tomasa.
- Dobro nam doao rekla je svojim mekim glasom.
- Drago mi je da jesam. Lepo je zatei vas u dobrom zdravlju i
raspoloenju.


- Mislim da nee biti tako zadovoljan kada uje ta se sve deavalo od
kako sam dola. Ipak, ja sve mogu da objasnim Megan je brzo rekla, a
onda je usne razvukla u osmeh kojim ga je uvek razoruavala.
- Hvala Bogu, da si dobro Megan. Ve sam uo ta se deavalo i mogu ti
rei da nisam zadovoljan tvojim ponaanjem. Zar su sve godine truda da te
uinimo pristojnom pale u vodu?
- ta sam tako neoprostivo uradila, oe? Majka i ti ste me uvek uili da
sama donosim odluke i da inim ono to mislim da je najbolje u tom
trenutku. Samo sam postupala kako ste mi rekli.
- To je u redu. Ne sumnjam u tvoje odluke. Uostalom, da nisi pola sa tim
gortacima ko zna da li bismo sada vodili ovaj razgovor. Problem je to
sam uo da si se svaala sa poglavarom jednog klana. I to sa onim koji ti je
spasio ivot.
- Nisam se svaala sa njim ve sa njegovim vojnikom. I to je bilo pre
nego to sam tom istom vojniku spasla ivot. Onda me je njegov poglavar
tuio ujaku pa sam morala da reagujem. To nije bilo lepo. Ovde se
mukarci ponaaju kao da su gospodari svega. Nadala sam se da e mi ti
pruiti podrku.
- Megan, kako mogu da te podrim u tako neemu? Jedna dobro odgojena
engleska gospoica ne sme sebi da dozvoli takvo ponaanje.
- A kako treba da se ponaam?! prasnula je - Ne mogu da dozvolim da
se prema meni ponaaju kao da sam stvar. Zna oe, ovde ena mora da se
izbori za svoje mesto. Ako samo malo bude neoprezna ponu da je tretiraju
kao stvar bez mozga.
- ini se da nisi ba oduevljena majinom rodnom zemljom. Sada mi je
malo lake da ti saoptim vesti koje imam za tebe.


Megan je na as ostala bez boje u licu. Oev izraz lica nije joj se ni malo
dopao.
- Kakve vesti? Znai zbog toga si doao.
- Mogla si oekivati tako neto. Zna da ja retko pretpostavljam, ve
krajnje racionalno donosim zakljuke. Kralj je bio u poseti i zatraio od
mene da se uda za jednog od barona.
- Oh! Nije valjda istina to to govori? Ko je u pitanju?
- Srela si ga jednom na dvoru. Ne znam da li e se setiti. Henri Flin je u
pitanju. On je trenutno jedan od omiljenih kraljevih vazala.
Naravno da je znala ko je Henri Flin. To nadmeno lice teko da je mogla
da zaboravi. Bio je lep. Moda i najlepi mukarac koga je videla, ali njoj
je bio odvratan. Kada su joj ga predstavili i ona mu se zagledala u oi, bila
je sigurna da je u njihovoj dubini ugledala samo veliku prazninu. Ne, ni
sluajno se ne moe udati za takvog mukarca.
- Seam ga se. Zna da odlino pamtim lica. I odmah u ti rei, ako si
obeao kralju da e tom baronu dati moju ruku, strano si pogreio. Ja se
za njega neu udati.
- Megan, priali smo o tome toliko puta. Zna koje su mogunosti. Ako
odbije da se uda za Flina, nema ti povratka u Englesku. Morae da
ostane ovde zauvek. Kako mi je Garvin nagovestio, ovde si podigla
prilinu prainu svojim boravkom u klanu Gilmor. Ne znam kakva te
budunost eka. Sama si rekla da nisi zadovoljna kotskom.
- Nikakva praina se nije podigla. To su samo prazne prie dokonih
seljana. Zaboga, bila sam povreena. Kako sam mogla da putujem u
takvom stanju? Ujae, ti si dovoljno moan da te prie prekine. Zato to ne
uradi?


- Ne mogu ja da spreim prie Megan. Niko tvoju ast nije doveo u
pitanje. Gilmor je taj o kome priaju. Za njega kau da je podlegao tvojoj
lepoti. Ako bih branio jednog poglavara to bi znailo da mu nanosim
uvredu. ao mi je, ali Alek Gilmor je jedini koji moe da prekine
ogovaranje.
- Onda u morati da ga zamolim da to uradi kada bude doao po mene.
- Zato bi on dolazio po tebe? otro je upitao Tomas.
- Smiri se oe. ena Alekovog brata treba da se porodi za nekoliko
nedelja. Obeala sam da u joj pomoi. Dogovor je da Alek doe po mene
kada doe taj trenutak i otprati me do svog klana.
- Megan duo, ovo nije nikakva deja igra. Ja za nekoliko dana moram da
se vratim u Englesku. Kralj mi je dao dve mogunosti. Ili da te dovedem i
udam te za Henrija Flina ili da mu donesem potvrdu da si se udala u
kotskoj. Koja od te dve mogunosti je prihvatljivija za tebe? Vie od
ovoga to sam do sada uinio ja ne mogu. Ipak sam ja samo kraljev
podanik.
Megan je tupo zurila u oca dok je shvatala znaenje onoga to je rekao.
Vremena nije bilo. Morala je da donese odluku brzo.
- Mislim da u ipak ostati ovde. Ve sam rekla da ne elim da se udam za
tog odvratnog Engleza.
- Garvine, misli li da emo moi da joj pronaemo mua za nekoliko
dana? Tomas je upitao.
- Nisam siguran Tomase. Verovatno bih mogao da je udam za nekoga od
svojih vojnika. Svaki od njih je astan mukarac, ali nisam siguran da bi to
bio zadovoljavajui brak. Tvoj kralj e se pitati zato si jednom obinom
vojniku dao ruku svoje erke umesto da je uda za monog barona.


- Garvin je u pravu Megan. Kralj e mi zadati strane probleme. Hajde da
ovo reimo jednostavno. Vrati se samnom i udaj se za Flina. Kralj je dobro
izabrao. Siguran sam da ete imati uspean brak.
- Oe obeao si mi neto drugo rekla je Megan kroz suze.
- Znam duo. I, da sam u prilici da ispunim obeanje, sigurno bih to
uinio. Valjda i sama vidi da nema druge mogunosti.
- Uvek ima druga mogunost Megan je rekla i izjurila iz dvorane.
***
Poto je itavo popodne i vee provela u sobi plaui, Megan je
zakljuila da joj suze nee doneti nita. Trebalo joj je reenje za problem u
kome se nala. Ovog puta je drala u rukama svoju sudbinu i nije mogla da
oekuje niiju pomo. Kako njenom ocu nije bilo jasno da su joj svi
slobodni kraljevi baroni odvratni? Da joj se neki i malo dopadao ona bi mu
to rekla.
Mogunost da se vrati u Englesku i uda se za Flina je odbacila sa
gnuanjem. To nije dolazilo u obzir ni po koju cenu. Ali ta je mogla da
uradi ovde? Jedino ega se setila, bilo je to da joj je Alek traio da ga
obavesti ako bude trebala da napusti kotsku. To je bila slaba slamka spasa
jer nije imala pojma zato je to traio od nje, ali moda je mogla da pokua.
Samo, kako da poalje Aleku poruku? Nije smela da se usudi da zamoli
nekog od ujakovih vojnika jer, niko nije naputao imanje Meklijamovih
dok Garvin nije bio obaveten o tome. Svetenik isto nije dolazio u obzir.
Odmah bi je osudio da ini greh jer alje poruku jednom mukarcu. Jedina
mogunost bila je da sama ode u klan Gilmorovih. Nije bila sigurna da e
pogoditi put, ali morala je da pokua. Ako zaluta i ne uspe, uvek moe rei
da je samo jahala i izgubila se. Tako niko nee otkriti njenu nameru.


Najvei problem je bio to je morala da krene pre svitanja. Da bi dobila
prednost u vremenu, pre nego to primete da je nestala, morala je da se
iskrade pre nego to bilo ko ustane.
Spakovala je u torbu neto malo stvari i gurnula je ispod kreveta. Za
ostalo nije brinula. Mogla je za samo nekoliko minuta da osedla konja.
Tako e potpuno neprimeena moi da se izvue. Sada je imala priliku da
se uveri koliko lii na svoju majku. Izabela joj je priala da joj je omiljena
zabava bila da kriom ide na kupanje na njezero u dolini. Da li je i ona
mogla da uradi isto? Da se iskrade neprimeena.
A u klanu Gilmor niko od pripadnika nije mogao da prepozna svog
poglavara. Nekoliko dana nakon odlaska Megan Pembruk, postao je
naopak. Vojnici su morali da vebaju do iznemoglosti jer nije bio
zadovoljan kako su neto uradili, jela koja su spremana u kui nisu mu bila
po volji. Beskonaan je niz stvari koje je Alek kritikovao. to je najgore,
bio je potpuno svestan svoje promene, ali nije eleo da sebi prizna ta ju je
izazvalo.
Uvek je bio racionalan i sve to je radio, radio je hladne glave. Malo je
stvari koje su mogle da poremete njegovu ravnoteu. Zato i nije priznavao
sebi da ga je sitna Engleskinja potpuno porazila. Ponekad se oseao kao da
ga je izbacila iz katapulta i on sada leti pravo u mranu provaliju koja se
zove ljubav.
Prie koje su kruile po visoravni, stvarale su mu dodatnu tegobu. Jo
uvek nije znao ta da uini po tom pitanju. Prekinuti sve to bilo je isuvie
lako. Ali to bi znailo da ga Megan Pembruk uopte ne interesuje onako
kako su priali. To bi neizostavno stiglo do klana Meklijamovih, a oni bi


preneli Megan. Sa druge strane, nije mogao ni da potvrdi priu tako to e
otii po Megan, dovesti je u svoj klan i uzeti za enu.
Ipak, drugoj mogunosti je bio blii, ali je putao da prolazi dan za
danom. Kao da e se otvoriti neka nova mogunost. Sve nade je polagao u
Meganin dolazak prilikom Ketlininog poroaja. Tu posetu niko ne moe
osporiti jer ne dolazi zbog njega. A opet, on e dobiti priliku da razrei
dilemu.
Dok je u jednom od svojih turobnih raspoloenja, sedeo u dvorani i
ispijao vr piva, uao je Dilan.
- Bolje da si doao kod nas na veeru nego to sedi sam ovde. Ketlin je
spremila odlian jagnjei gula.
- Zato si ostavio enu samu, Dilane?
- Zato to ovih dana vie moram da brinem o tebi nego o njoj. Vreme je da
ozbiljno porazgovaramo.
- Ne znam o emu bismo razgovarali.
- Zna Alek. Samo jedan problem ima, ali on je, na alost, izazvao
mnogo drugih. Ako ovako nastavi, svi u klanu poee da te mrze. Ponaa
se kao tiranin.
- Nisam primetio da mi se neko suprotstavlja. Dobro zna da svi oseaju
strahopotovanje prema meni.
- Znam. Ipak, to nije isto to i naklonost. Ja o tome priam.
- I ta ti ustvari hoe od mene? Da mi dri predavanje kako poglavar
treba da se ponaa. Ja nisam ena da mi treba neija naklonost Dilane.
Radiu onako kako mislim da treba.


- Ne budi tvrdoglav nego preduzmi neto. Ne znam zato se inati sam
sebi. Priznaj da ti je ena pomutila pamet pre nego to pone da gubi
razum.
- Lud si ako misli da neka ena moe tako da utie na mene.
- Onda su i drugi ludi. Jer ne mislim to samo ja i ti to dobro zna. Nita ne
ini da zaustavi prie koje krue. Da ne razmilja o njoj, do sada bi ubio
tuce ljudi Alek. Ipak, iako sam ti brat ne oekujem da mi ispoveda svoja
oseanja prema nekoj eni. Ono to sam hteo da kaem je da je baron
Pembruk stigao na visoravan. Ne mislim da je doao u kotsku samo da bi
video erku.
- Otkud zna da je stigao?
- Malopre sam uo od kovaa. Njegova ena je bila u poseti roacima.
Jedan od njih je u Meklijamovoj vojsci. Rekao je da je Pembruk doao na
poljanu gde su vebali. Vreme ti istie Alek. Ketlin jo uvek nisam rekao.
Ne znam ni da li da joj govorim jer e je to strano uznemiriti. Ako je baron
doao da Megan odvede u Englesku, to znai da nee moi da joj pomogne
oko poroaja.
- Megan nee izneveriti Ketlin. ta god se deavalo siguran sam da nee
otii dok se ne porodi.
- Otii e ako joj otac naredi. ak ni ona nije toliko samostalna da bi mu
se suprotstavila.
- Ako je tako, onda ja tu ne mogu nita da uinim rekao je Alek, a u sebi
je ve smiljao na koji nain da stupi u kontakt sa njom.
- Vidim da si odluan da svoju sreu prepusti sudbini. Ni ja ne mogu da
uradim nita vie od ovoga to sam ve uradio. Nastavi da uiva u svojim
samotnim veerima. Laku no ti elim Alek Dilan je revoltno napustio


dvoranu. Iako je voleo i potovao brata, u tom trenutku je smatrao da nije
nita bolji od obinog tvrdoglavog magarca.
Alek je osetio olakanje kada je Dilan izaao. Trebalo mu je mira da
razmisli ta mu je initi. Nikada se nije ponaao kao kukavica, pa su mu
sve misli koje su ukljuivale treu osobu, bile ne spojive sa onim to je
eleo. A eleo je Megan. Samo za sebe. I kao to se za sve u ivotu izborio
sam i ovu je bitku tako morao da dobije. Zato je odluka bila brza.
Ujutru e poi na Meklijamov posed da zatrai Meganinu ruku od njenog
oca. To je bio jedini astan in da je dobije. Naravno, ako ga Pembruk
odbije, a Megan kae da ga eli, onda e morati da zapone rat.
IX
Megan je, po oseaju, jahala kroz gustu umu, koristei postojee staze.
Nije mogla da se orjentie jer je svuda oko nje bilo mrano kao u paklu.
Nije se seala da je ikada u ivotu bila toliko uplaena. Jednom rukom je
drala uzde, a drugom vrsto stezala luk i strelu. Znala je da joj nee biti od
velike pomoi, ako je napadne grupa ljudi. Od ujne Deni je ula da
gortaka otpadnika ima po celoj visoravni i da se okupljaju u grupe kako bi
lake delovali. Jedina uteha joj je bila ta to je ujna rekla da ipak retko
ulaze na posed Meklijamovih. Poto se Garvinov posed graniio sa
Alekovim, molila se da je na pravom putu. Do svitanja je imalo jo
vremena i tek tada e moi da utvrdi da li je oseaj prevario.
Alek je posle samo nekoliko sati sna, odluio da pre zore krene kod
Garvina Meklijama. Iako nije bio naspavan, bio je miran i skoncentrisan.
Tokom budnih sati um mu se potpuno izbistio. Znao je da je tome najvie
doprinelo sopstveno priznanje da mu je uasno stalo do Megan i da je ne
moe pustiti da ode. Dilan je bio u pravu. Klan Gilmor nije zasluio da ima


poglavara tiranina. Bez Megan, bio je previe blizu da to postane. Ni malo
mu se nisu dopadale ni veeri koje je provodio sam. Sama pomisao na
Megan kako sedi u njegovoj omiljenoj naslonjai i, sa vezom u rukama, ga
eka kada se vrati kui, inila mu se kao jedina ispravna. Iznenada se
pojavila na njegovom ivotnom putu i bio je siguran da je to sa nekim
razlogom.
Kada je uao na posed Meklijamovih prvi znaci zore videli su se na
istoku. Ipak, uma u koju je ubrzo zaao, bila je i dalje mrana. Iako je
eleo da stigne to pre, ipak je usporio konja. Staza je bila uska, a granje
previe gusto. Taj sporiji ritam omoguio mu je da bolje oslukuje sve
zvuke u umi. I tako je ubrzo shvatio da mu neko jae u susret. Jo vie je
usporio konja i oslunuo bolje. inilo se da je samo jedan jaha.
Nakon nekoliko minuta, ugledao je konja i tek to je pomislio da mu je
poznat, strela mu se zabola u nadlakticu. Otar bol mu je proao telom, ali
su mu se usne izvile u osmeh. Znao je ko mu dolazi u susret. Samo je jedna
osoba mogla da odapne strelu, a da pri tom nema pojma u koga.
- Megan! viknuo je Ako si spremila jo jednu strelu, odmah je spusti.
Megan se presekla od Alekovog glasa. Uhvatila je panika i poela je da
drhti. Nije ga dobro videla i odapela je strelu nasumino. ta ako ga je
smrtno ranila? Vratila je strelu u torbu, obesila luk i skoila sa konja. U
prolazu ga je samo potapala po njuci jer nije imala vremena da ga vee.
Znala je da e mirovati.
- Alek! - potrala je ka njemu, razmiui gusto granje pred sobom.
Kada je stigla, on je ve sjahao sa konja, ali je bio oslonjen na veliko telo
svog pastuva. Sada je jasno mogla da vidi strelu u njegovoj ruci.


- Gde sam te pogodila? upitala je bez daha dok mu je prilazila blie.
Noge su joj se tresle.
- Luda devojko, im sam te ugledao znao sam da e mi doi glave. Zar te
majka nije nauila da ne moe da lovi ljude po umi kao da su divlje
zveri? glas mu je bio ljutit i vedar u isto vreme, pa Megan nije znala ta
da misli.
- Nisam te oekivala. Nemam obiaj da ovako koristim luk i strele, ali
uplaila sam se. Mislila sam da je neki odmetnik u blizini prila mu je
sasvim blizu o odmah pogledom poela da pretrauje gde je rana. Nije bilo
teko da je ugleda jer mu je rukav tunike bio poderan i krvav. Oh, Alek!
ta sam ti to uradila? ruka mu je bila sputena uz telo i odmerila je
rastojanje do srca. Bilo je malo.
Alek joj je pratio pogled i, iako je jo uvek bilo mrano, jasno je video
kako je prebledela. Znao je da nije vreme za alu, ali nije mogao da odoli.
- Pretpostavljam da nisi zadovoljna pogotkom. Je li te grana omela?
nasmejao se.
- Vidim da si dovoljno dobro da moe da radi ono to ti kaem. Sedi
pored ovog drveta i pokuaj da podigne ruku. Ja se odmah vraam. Idem
po torbu sa lekovima rekla je suvo i potrala ka svom konju.
Sivooki div se ponaao kao da ga je ujela muva. Dok se ona sva tresla,
umirui od straha, on se alio na njen raun. Samo da mu sredi ranu pa e
mu onda pokazati.
Alek, naravno, nije imao nameru da je poslua. Jedino to je uinio bilo je
da pritisne prstima ranu kako bi to pre zaustavio krvarenje. Zaboga, bila je
to samo strela. Ali, prijao mu je njen zabrinuti izraz lica. Kada je u Srebrnoj
dolini pogodila nekoliko Mortonovih ljudi nije imala taj izraz. To je samo


moglo da znai da joj je stalo. I jeste, jer ne bi bila sama u sred ume, na
putu ka njegovom posedu. Nije izneverila njegovo miljenje. Ipak je nala
nain da ga vidi. Veoma opasan nain! Samo je Megan mogla da jae nou
sama kroz nepoznatu umu. Zabeleio je u glavi da joj obavezno odri
propisnu lekciju zbog toga.
Vratila se za samo nekoliko minuta, vodei svog konja. U drugoj ruci je
drala torbu.
- Alek! Zato me nisi posluao? Odmah sedi! Moram da ti previjem ranu
klekla je na mekano lie i poela da pretrauje neto po torbi, ne gledajui
ga. Kao da se podrazumevalo da on mora da uradi ono to mu je rekla.
- ta e biti ako te ne posluam Megan? upitao je, a usta su mu se suila
od pogleda na nju.
Naglo se zaustavila u poslu i podigla pogled ka njemu.
- Strano e me naljutiti. Zaboga Alek, pogodila sam te! Mogla sam da te
ubijem! Moram odmah da se pobrinem za ranu. Ne elim da ti se dogodi
neto loe.
- Zar misli da je ovo prvi put? Imao sam mnogo vee rane od ove. Bie
to samo jo jedan oiljak. Ne ba lep, ali meni e biti drag jer si mi ti prolila
krv, Megan.
- Molim te Alek. Razumem da ne pridaje panju takvim povredama jer si
prekaljeni ratnik, ali imaj obzira prema meni.
Aleku je bilo ao da je dalje mui. Video je da je uplaena i umorna. Zato
se bez rei spustio pored nje i dopustio da raspara rukav njegove tunike.
Dok je ona neno istila ranu, Alek je zapoeo svoje ispitivanje.
- ta si radila sama ovako daleko u umi?
- Pola sam na tvoje imanje.


- Zato?
- Sada vie ni sama ne znam. Sve je tako komplikovano, Alek. Moj otac je
doao. Kralj eli da se udam za jednog engleskog barona.
- A ti?
- ta ja?
- eli li ti da se uda za tog barona?
- Ne pada mi na pamet! rekla je vatreno. - Znam ko je on i, iako moj
otac tvrdi da je dobar ovek, ja mislim da nije. Moda je dobar ratnik, ali to
je sve.
- Meklijam je rekao da te otac nee terati da se uda. Zato je promenio
miljenje?
- Zato to ne vidi drugo reenje. Mislio je da e biti dovoljno da kae da
sam se udala u kotskoj. Meutim, kralj trai dokaz. Ili da me dovede u
Englesku. Poto moj otac smatra da se ovde ne mogu udati, ostaje samo
jedna mogunost.
- Zato se ne moe ovde udati?
- E, za to si ti odgovoran! Rekli su mi da svi na visoravni priaju o mom
boravku u tvom klanu. Tanije, priaju o razlozima mog boravka. Nas
dvoje dobro znamo zato sam bila tamo. Stekla sam utisak da si pravedan i
da se bori za istinu. Zato nisi prekinuo te prie? Ujak kae da samo ti to
moe.
- U pravu je. Samo ja mogu da ih prekinem. Odgovorila si sama na
postavljeno pitanje, Megan. Razmisli zato nisam.
- Ne znam. Alek, umorna sam i ni malo raspoloena za igru pogaanja
pogledala ga je svojim prelepim zelenim oima.


Alek vie nije mogao da se uzdrava. Zdravom rukom ju je privukao na
svoje grudi i poljubio je. Danima je matao o tom poljupcu i, sada kada mu
je bila u naruju, popustile su sve brane. Plaio se da e je smrviti svojim
usnama. Ljubio je gladno i posesivno. Ona mu je uzvraala istom merom.
Samo je jedan tren delovala inenaena, a taj tren je brzo nestao.
- Istina je ono to priaju promrmljao joj je na usnama dok ih je palio
svojim dahom. Podlegao sam tvojoj lepoti. elim te Megan. To ne mogu
da poreknem. A eli i ti mene jer, da nije tako, ne bi sada bila u ovoj umi.
Megan je samo blago porumenela i usudila se da zatrai jo jedan
poljubac. To je bila najbolja potvrda da je bio u pravu. Kada se poljubac
potpuno otrgnuo kontroli i ona zavrila u njegovom krilu, Alek je morao da
je odvoji od sebe. Ako se jo jednom promekolji, znao je da vie nee
imati razuma da se zaustavi. umska staza nije bila ono to je eleo za
Meganin prvi put.
- Prvo e nam trebati svetenik. Posle toga u te pustiti da me potpuno
izludi nasmejao se. eli li da te spasim Megan? Jesi li spremna da
zauvek ostane u kotskoj? Ja sam poao kod Meklijama da traim tvoju
ruku. Uzeu te za enu. Pristaje li?
Nije mogla da misli dok joj je rukom klizio niz kimu i palio joj kou. Je
li to elela? Je li zato krenula kod njega? Naravno da jeste. Bila je sigurna
da nikada nee poeleti nekog drugog mukarca onako kako je njega elela.
- Pristajem rekla je tiho. Pobegla sam Alek. Niko ne zna da sam pola
kod tebe. Ne znam tano sa kojom namerom ali, da ti nisi zaprosio mene,
verovatno bih te molila da me oeni.
- Ne verujem ti. Pre mislim da si htela da me dovede u stanje
bespomonosti, a onda mi naredi da te oenim ponovo se smejao.


- Ne zadirkuj me. Mislim da sada imamo veih briga od toga to sam te
ustrelila. Moj otac e pobesneti kada sazna da sam pobegla. Plaim se da e
biti neizbeno ono to je ujak rekao kada je doao po mene. Zato mislim da
treba da pobegnemo negde gde nas nee pronai.
Alek je bio iznenaen njenom glupom konstatacijom. Znao je da ona
potie od straha za njegov ivot, ali mu je zasmetao manjak njene vere.
- Megan, rekao je ispod glasa treba da naui da gortaci nisu
kukavice kao veina Engleza. Ja sam poglavar i ratnik. Sigurno neu
ustuknuti pred izazovom. Rekao sam ti da sam poao kod Meklijama. I
nisam imao nameru da se vratim bez tebe. to se mene tie, to to si
pobegla je olakavajua okolnost. Ovako sam siguran da i ti mene eli.
Misli li da e tvoj otac ignorisati tvoju elju?
- Mislim da uopte nee biti u stanju da racionalno razmilja. Uvek je
takav kada je u pitanju porodica. Sigurna sam da nee oklevati da te
napadne.
- Moe li da mi veruje i da se ne mea u ono to e se dogaati? Koliko
god se protivila, ovde mukarci meusobno reavaju sukobe. Svako
uplitanje ene direktno utie na ugled gortaka ovo poslednje je naglasio
jer je bio siguran da nee hteti da ga osramoti.
- Mora da mi obea da nee doi do krvoprolia, a ja u tebi obeati da
se neu meati.
- Obeavam rekao je Alek. To je rezervisano samo za tebe. A sada mi
sredi ovaj nered koji si napravila pa da idemo. Moram da poaljem nekoga
po svetenika. Do kraja dana bie moja. Na sve naine.
- I ja tebi obeavam Alek. I da, biu tvoja, ali e i ti biti moj rekla je
hrabro.


Megan je rutinski i veoma precizno oistila ranu na Alekovoj ruci. Kada
je obrisala krv, ispostavilo se da uopte nije bila strana. Prvi put je bila
srena to je gaala tako neprecizno. Stavila je praak za isuivanje rana i
paljivo je obmotala istim platnom.
- Eto! Gotovo za samo nekoliko minuta. Moemo da krenemo. Ako se
dobro seam, nismo daleko od tvog poseda.
- U pravu si, nismo daleko. I odmah da ti kaem, ovo je prvi i poslednji
put da si se usudila da jae sama. Jesi li razumela?
- Ne verujem da bih imala hrabrosti da jo jednom ponovim ovako neto.
Jesi li zadovoljan?
Alek se nasmejao i poljubio je pre nego to je podigao na konja.
***
Kada su ujahali u dvorite tvrave, Alek je sa nekoliko kratkih nareenja
Vinslou obavio sve to je eleo. Jedan vojnik bio je poslat po svetenika, a
drugi kod Meklijama sa porukom za Megninog oca i ujaka. Potom je odveo
Megan u kuu. im su uli u dvoranu, pojavila se Marta. Iskreno se
obradovala kada je ugledala Megan. Zavoj na poglavarovoj ruci nije smela
da komentarie.
- Pozovi koliko ti treba ena iz sela da pomognu oko pripreme veere.
Mislim da emo imati oko stotinu gostiju rekao je Alek. Slaviemo
venanje, Marta. Megan e se danas udati za mene dodao je kada je video
kako ga Marta zabezeknuto gleda.
- To je stvarno lepa vest. estitam poglavaru! Marta je sva ustreptala od
sree Ledi Megan, estitam i vama. Nadam se da ete imati dug i srean
zajedniki ivot. Treba li vam neto? Moram da poaljem Trudi da dovede
ene upitala je uurbano.


- Hvala Marta. Meni ne treba nita, a Aleku... okrenula se prema njemu
upitno.
- Moe da ide Marta. Snaiemo se sami. Megan poznaje kuu.
Kada ih je domaica napustila, Alek je privukao sebi i poljubio je. Bio je
to spor, ali dubok poljubac. Onaj koji unitava svaku elju za otporom.
Sada je mogao da bude strpljiv. Ionako e biti samo njegova. Imae ceo
ivot da uiva u njoj. Poto je prestao, Megan je trebalo nekoliko minuta da
doe sebi.
- Trebalo bi da odem kod Ketlin rekla je.
- Ne sada. Videe je kasnije. Umorna si. Hou da ode u sobu i dobro se
odmori. Trebae mi budna noas apnuo joj je na uvo, a ona je odmah
pocrvenela i telo joj je lako zadrhtalo.
Alek je pomislio kako je stidljiva njegova budua ena. A onda se
nasmejao sam sebi. Ona stidljiva? Nemogue! To je bila devojka koja se
sluila lukom i strelom bolje od bilo kog mukarca koga je znao. Devojka
koja se srano uputala u svaku borbu. Ona koja ga umalo nije ubila, a to
nije polo za rukom mnogima. Bila je hrabrija od mnogih mukaraca i znao
je da u njoj spava strasna ljubavnica. Ovo crvenilo je bilo samo posledica
straha od nepoznatog. A on e je osloboditi tog straha. Zato je rekao:
- Ne boj se Megan. Biu paljiv prema tebi i nauiu te da uiva,
obeavam.
Kao i uvek, na Megan je njegovo obeanje delovalo umirujue. Nije se
ona plaila onoga to je Alek mislio, ali svejedno. Ona je brinula da e se
prve brane noi poneti kao bludnica. Imala je strastvenu prirodu i elela je
Aleka. To je mogao da bude eksplozivan spoj. Ipak, preutala je to i pustila


ga da veruje u ta hoe. I odluila je da ga poslua ovog puta. San joj je
stvarno bio potreban.
- U redu rekla je. - Mogu li da spavam u tvom krevetu?
- Naem krevetu Megan ispravio je To je jedino mesto gde bih u ovom
trenutku voleo da bude ponovo se uzbudio.
- Onda mi se pridrui besramno ga je pozvala.
- Rado, ali u ipak morati da saekam svetenika.
***
U klanu Meklijamovih od jutra je vladalo vanredno stanje. Kada Megan
nije sila na doruak, Deni je otila da je pozove i zatekla prazan, uredno
nameten krevet. Garvin i Tomas su za nekoliko sati pretraili itav posed,
ali od Megan nije bilo ni traga. Vojnici koji su bili poslati kod
Fergusonovih i Meknoltijevih, gde su iveli Robert i Meri, vratili su se sa
veu da nije dolazila kod roaka.
Tomas je bio oajan. Nije se nadao da e Megan tako reagovati na vest o
udaji. Oekivao je svau i ubeivanje, a ne njen beg. Ve su mu u glavi
bile najgore slike toga da je neko presreo i oteo.
Za razliku od njega, Garvin je bio mnogo mirniji. im je shvatio da nije
na njegovom posedu, na pamet mu je palo samo jedno mesto. Ve nekoliko
puta je Tomasu napomenuo da bi trebalo da je potrae u klanu Gilmor, ali
je ovaj to odbio.
- Megan nikada ne bi otila sama u nepoznati klan rekao je.
- Ona je u tom klanu provela deset dana. Nije joj nepoznat, Tomase. Ve
sam ti rekao da ona i Gilmor oseaju naklonost jedno prema drugom.
- Vraga je tako! Megan bi mi rekla da je zaljubljena u tog kota.


- Sada kad razmislim, nije imala priliku da ti kae. Doneo si odluku da je
vrati u Englesku pre nego to ti je ita rekla. I ja sam pokuao da ti
objasnim, ali me nisi sluao. Prebrzo si doneo zakljuke, Tomase.
Razumem da si pod pritiskom. Isto sam se ja oseao kada je Meri trebalo
da se uda, a nisam imao ni priblino komlikovanu situaciju.
Pre nego to je Tomas stigao bilo ta da kae, u dvoranu je uao vojnik i
rekao Garvinu da se tvravi pribliava jaha iz klana Gilmor.
- ta sam ti rekao! uzviknuo je Garvin i pourio napolje, a Tomas je
krenuo za njim.
Ve je bio prvi sumrak kada je vojnik ujahao u dvorite.
- Donosim poruku od svog poglavara rekao je momak i sjahao sa konja.
- Da li si video ledi Megan Pembruk? upitao je Garvin poto je prihvatio
savijeni pergament.
- Jesam. Gospa Megan je jutros dola sa mojim poglavarom. Neznam
nita vie od toga jer su me odmah poslali ovamo brzo je dodado kada je
ugledao Tomasov hladni, ubitani pogled.
- On ju je oteo! Tomas je zagrmeo.
- Smiri se Tomase. Saekaj da proitam ta pie Garvin je odmotao
svitak i brzo ga proitao.
Rekao sam ti Tomase nasmejao se. Megan je otila kod Gilmora, a on
je krenuo po nju. Pie da su se sreli na putu i da ga je Megan tom prilikom
ustrelila. Onda su odluili da se danas venaju, te su zato otili kod
Gilmora. Alek nas poziva u posetu i po dokaz da su se venali.
- To nee moi! Megan sigurno nije dobrovoljno pristala na taj brak.
- Zato je onda otila kod njega?


- Ne znam, ali ne zato da bi se udala. Rekao je da ga je ustrelila. Zato bi
to uradila ako eli da se uda za njega? Moja erka je ucenjena Garvine.
Odmah kreemo po nju.
- Ako odmah krenemo stii emo iza ponoi. Ne verujem da je to dobro
vreme za napad. Predlaem ti da prespava pa da pre zore poemo. Megan
e i dalje biti tamo. Sigurna je Tomase i ubeen sam da grei ovoga puta.
Gilmor je bio kod mene na obuci. Jedan je od najasnijih poglavara na
visoravni. Trebalo bi da si zadovoljan, a ne da brine.
- Kako ti kae rekao je, a u glavi je imao neto drugaiji plan.
Iskoristio je prvi slobodan trenutak i rekao Gilmorovom vojniku da e
njih dvojica poi mnogo pre zore. Garvin ionako zna put, pa moe poi
kasnije. Njemu je bilo svejedno jer e, im stigne, povesti Megan nazad sa
sobom.
X
Megan i Alek su razmenili brane zavete. Napolju je ve bio mrak pa ih
je svetenik venao u dvorani. Tom inu su prisustvovali Ketlin i Dilan,
Vinslou, Marta i Trudi. Ostali pripadnici klana su bili napolju i uz pie i
hranu, proslavljali su venanje svog poglavara. Baklje su bile upaljene
svuda po dvoritu i svi su bili dobrodoli.
Kada je poglavar izaao i veseloj masi rekao da je Megan i zvanino
postala njegova ena, prolomilo se klicanje.
Megan je videla nekog novog Aleka te veeri. Bio je oputen i nasmejan
kao ni jednom do tada. Nije imala priliku da puno vremena bude uz njega
jer su je veseli gosti stalno vukli da igra, ali joj se osmehivao tako da je
znala da nije pogreila u odabiru. Alek e joj biti dobar mu.


Alek je istovremeno razmiljao o njoj. Ustvari, on je konstantno
razmiljao o svojoj slatkoj eni. Bilo mu je potpuno neverovatno da su tako
brzo zavrili u braku. Ipak, nije mario jer je Megan bila prava ena za
njega. Dilan je jednom rekao da sa enom koja se slae sa svim to on kae,
ne bi znao ta da radi. I bio je u pravu. Istina, imae malo posla dok je ne
prilagodi nainu ivota na visoravni, ali Megan je bila dobra uenica.
Sada je jedva ekao da doe vreme kada e se povui jer je bio nestrpljiv
da je odvede u krevet. to se njega ticalo, njih dvoje ne bi ni prisustvovali
ovoj zabavi, ali nije hteo da Megan pokvari zadovoljstvo. Bila je lepo
raspoloena i dobro se zabavljala.
Ipak, ubrzo mu je prila i zamolila ga da se povuku. Odmah je ustao i
doapnuo Dilanu da se pobrine oko odlaska gostiju, a onda je poveo Megan
u kuu.
Dok su se peli na sprat, Megan je odjednom obuzeo nemir. Do tada je
samo zamiljala kako e izgledati njihova prva brana no. Sada, kada su
bili na pragu da se to desi, nije mogla da zamisli da se svue pred njim.
Kada su uli u sobu i Alek zatvorio vrata, Megan ga je pogledala i
obuzela je jo vea panika. Bio je ogroman u odnosu na nju. Pokuala je da
ubedi sebe da e sve biti u redu, ali uzalud. Kada bi samo mogla da izae
na kratko i udahne malo vazduha, bilo bi joj lake.
Aleku je bio dovoljan samo jedan pogled da vidi koliko je uplaena.
Shvatio je da je imala previe vremena da razmilja o ovoj noi. Morao je
da joj skrene panju.
- Drhti kao preplaeni zei, Megan. Nije mogue da se boji rekao je i
nasmejao se.


- Ne mogu da diem Alek. Mogao bi da pokae malo razumevanja
rekla je i, na njeno zaprepaenje, Alek je prasnuo u smeh. Nije to
oekivala. - ta je smeno? upitala je ljutito i istog trenutka zaboravila na
strah.
Nije joj odgovorio ve je spustio usne na njene. Ljubio ih je i grickao
polako, oseajui kako se oputa. Nije imao potrebe da uri. Najmanje to
je mogao da uradi, je da bude strpljiv sa njom. Bila je devica i razumljivo je
da je uplaena. Morao je podneti tu veliku rtvu jer je bila neophodna.
- Divna si. Tako mekana i tako slatka vlanim usnama joj je prelazio
preko une koljke.
Megan su njegovi spori poljupci potpuno izludeli.
- Prestani da se igra sa mnom Alek rekla je i uplela prste u njegovu
kosu, a onda ga odluno privukla sebi.
Alek se promuklo nasmejao i gladno posegnuo za njenim usnama. Ljubio
je tako strasno da je ostala bez daha. Kolena su joj se tresla i morala je jae
da se privije uz njega da ne bi pala.
Obuzeta strau nije primetila da je skinuo sa nje skoro svu odeu.
Shvatila je to tek kada je osetila dodir njegove vrele koe na svojoj. Ruke
su mu plovile svuda po njenom telu. Milovao joj je lea, bokove i stomak.
Usne je spustio do njenih grudi i, ne mogavi da odoli snano zasisao, prvo
jedan pa drugi ruiasti vrh. Osetio je kako je ostala bez daha. Podigao je
glavu i pogledao je u oi. Bile su zamagljene od strasti.
- Izluuje me Megan.
Ona ga je vre uhvatila oko struka i ponovo mu ponudila usne.
Zapanjen silinom njene poude, Alek je kratko zadrhtao. Nikada do tada
nije bio sa enom koja je na njegove poljupce i milovanja reagovala tako


strastveno. Podigao je u naruje i odneo do kreveta. Spustio je polako, a
onda je pokrio svojim telom. Osetivi njene zamamne obline poeo je da
gubi kontrolu nad sobom.
- Sad bi morali malo da usporimo rekao je ne elei da se pretvori u
divljaka koji e samo nasrnuti na nju.
- Zato? - Upitala je
- Zato to elim da ovu no pamti kao savrenu.
Na Megan su njegove rei imale suprotan efekat. Poslednje to je elela
bilo je da uspore. Obavila je noge oko njegovog struka i tako su bili jo
blii. Oseala je punu vrstinu njegovog uzbuenja.
- Ova no ve jeste savrena. Imam te tano onde gde sam elela da bude
rekla je i osmehnula mu se.
Alek ni uz najbolju volju vie nije mogao da se suzdrava. Zavukao je
ruku izmeu njihovih tela i preao prstima preko svilenog nabora. Bila je
potpuno spremna za njega. Protrljao je nekoliko puta, a kada se izvila i
glasno izgovorila njegovo ime, sve konice su popustile. Namestio joj je
kolena i uao u nju. Pokuao je da je razdevii polako, ali kada ga je
odlunim pokretom privukla sebi, izgubio je bitku sa samim sobom i
jednim snanim pokretom prodro duboko u nju, pa strastvenim poljupcem
uguio njen bolni jecaj.
Nekoliko trenutaka ostao je potpuno miran. Bila je to velika muka jer je
bila vrela, vlana i uska, jednostavno savrena. Nije eleo da joj nanese bol
pa je morao da saeka da se privikne.
Poto se nita nije deavalo nekoliko trenutaka, Megan se pitala zato je
stao. Je li ona negde pogreila? Provrpoljila se pod njim i, na sopstveno


iznenaenje, kratko zajecala od bolno-slatkog uitka koji joj je proao
telom. Pomerila se ponovo i uitak se pojaao.
Alek je duboko udahnuo i poeo polako da se pomera. I dalje se trudio da
bude paljiv, ali to se pokazalo nemoguim. Nije mu dozvolila da bude
paljiv. Zato je poeo snano da nasre na nju dok se Megan , osloboena
svih prepreka pretvarala u vatrenu ljubavnicu. Visoko je podigla kukove
kako bi njegove nasrtaje doekala bolje, sve dok joj se telom nije razlila
neopisiva toplota koja se pretvorila u sitne trzaje. Svaki Alekov novi nasrtaj
u njoj je produavao slatki vrhunac.
Kada je oamuena od uitka izgovorila njegovo ime, Alek se napokon
predao. Jo jednom je snano prodro u nju i prepustio se vrhuncu.
Nekoliko minuta su oboje bili mirni. ulo se samo njihovo isprekidano
disanje. Dok je Megan Pokuavala da shvati ta se dogodilo, Alek je rekao:
- Znao sam da e biti dobra ljubavnica, ali nisam ni sanjao da e biti
tako dobra.
- Ni ja nisam znala da e biti ovako... mono.
Alek je poljubio vlanim poljupcem i kada mu je uzvratila, odmah je
poeleo da sve ponove. Ipak, bilo je prerano, a i nije bio siguran da li bi
imao snage za jo jedno ovakvo iskustvo.
Megan nije mislila tako. Ponovo je obavila noge oko njega i preuzela
inicijativu...
***
Kada se probudio, sunce je uveliko izalo. Nije se seao kada je poslednji
put ustao tako kasno. Prvo to je uradio, bilo je da pogleda u svoju enu.
Spavala je mirno, kose rasute po jastuku. Alek je pomislio da ima lice
anela. A onda se setio prethodne noi i licem mu se razlio osmeh. Njegova


ena tada nije bila aneo. Bila je prava avolica i njemu se to mnogo
svialo.
Ustao je, polako se obukao da je ne probudi, a onda napustio sobu. Marti
i Trudi je naredio da budu tihe kako ne bi probudile gospodaricu. Na brzinu
je dorukovao i uputio se napolje. Hteo je da zavri to vie poslova dok
Megan spava jer je eleo da provede dan sa njom. Trebalo mu je to danas.
Moda nije umeo reima da iskae svoje oseaje, ali je zato mogao da joj
pokae.
Dok je razgovarao sa Dilanom i Vinsloom, bio je vidno raspoloen.
Nijedan od njih dvojice nije komentarisao njegovo novo ponaanje, ali su
se obojica znaajno smekali. Aleku to nije smetalo. Nije mogao da im
zameri jer se prvi put u svom ivotu oseao kompletnim. Na sopstveno
iznenaenje oseao se i monijim. Uvek je mislio da je ljubav prema eni
slabost, a sada se uverio da nije tako.
Istina, Megan sada jeste bila njegova bolna taka i svako ko je eleo da
mu naudi, trebalo je da udari na nju, Ipak, nije ga to mnogo brinulo. Ve je
shvatio da ume sama dobro da se uva, a tu je i on koji e se potruditi da
uvek bude bezbedna. Njegova slatka Megan.
I dalje je imao blesavi osmeh na usnama kada je Derard dojahao do njih.
- Kevin se vraa od Meklijama rekao je zadihano i nije sam.
Alek se u trenu napeo kao struna. Oekivao je tako neto.
- Koliko ljudi jae sa njim? upitao je.
- Samo jedan rekao je Kevin.
- Otvorite kapiju Alek je pretpostavio ko bi mogao da bude drugi jaha
Bez obzira ta se deavalo, nemoj nekome da padne na pamet da mi


pomae. Ovo moram da reim sam potapao je svog konja, a zatim se
peice uputio ka kapiji.
Stigao je ba u trenu kada su jahai prelazili most. Nije se prevario. Drugi
jaha je mogao biti samo Tomas Pembruk. Kevin ga je zbunjen pogledao.
Alek mu je u oima video izvinjenje.
- Kevine, danas si slobodan. Otii kui i dobro se odmori rekao je svom
vojniku, a onda pogledao u pravcu barona Pembruka. Ja sam Alek
Gilmor rekao je mirno. Pretpostavljam da ste doli po dokaz da vam se
erka udala. Megan mi je rekla da va kralj to oekuje Alek se nije trudio
da bude posebno ljubazan, ali nije mogao da bude ni osoran. Ipak je pred
njim bio Meganin otac.
- Nisam doao po dokaz. Doao sam po erku, Gilmore baronov glas bio
je zastraujue dubok i Alek je pretpostavio da se slabii, ene i deca
uasavaju tog tona. Nadam se da joj nisi uinio nita naao. Jesi li je oteo
Gilmore? rekao je baron pretei.
- Naravno da nisam. Megan je ovde svojom voljom. Ona jo uvek spava,
ali dobrodoli ste da ostanete kod nas, pa neka vam sama kae.
- Megan se previe uzrujala zbog neega to sam joj rekao. Ne verujem da
je u stanju da donosi racionalne odluke, pa zato ja moram da odluujem
umesto nje. Ona ne moe ostati ovde. Ima obavezu u svojoj zemlji.
- Znam o kakvoj je obavezi re. Rekla mi je. Moda u vas razoarati, ali
Megan ne ide odavde. To je sada nemogue.
- Zato?
- Zato to smo se sino venali. Kao njen mu sada imam puno pravo da
govorim u njeno ime.


- Blefira. Niste to mogli izvesti tako brzo. Znam da na visoravni imaju
samo dva svetenika.
- Imali smo sree. Jedan je u susednom klanu.
- Onda to znai rat. Uzeo si Megan bez moje dozvole. Poto nisam poao
sa svojim vojnicima, mislim da je pravedna borba jedan na jedan. Ovo se
ionako tie samo nas dvojice Tomas je bio ozbiljan.
- Ni ja ne bih meao svoje svojnike u ovo pod uslovom da elim da se
borim sa vama, a ne elim.
- Od Meklijama sam uo samo rei hvale za tebe. Nisam oekivao tako
kukaviku izjavu.
- Nisam kukavica i to sam dokazao toliko puta da nema potrebe da vas
ubeujem. Moj razlog je praktine prirode. Jednostavno ne elim da vas
ubijem.
- A misli da si nadmoan i da bi to mogao? Tomas je upitao ironino.
- Moda i nisam nadmoan, ali sam veoma opasan kada se borim za neto
to jako elim. U ovom sluaju to je vaa erka. Nikako ne bih voleo da je
rastuim sukobom sa njenim ocem. elim da bude srena.
Tomas je gledao krupnog ratnika pred sobom i morao je da prizna da mu
se zapravo dopadao. Odjednom mu je izazivanje na borbu bilo potpuno
besmisleno. Zar nije i sam eleo da njegova erka sama izabere koga eli.
Ako je zaista izabrala Aleka Gilmora, bilo bi glupo da se on protivi. Sada
mu je bilo jasno da to, ustvari, nije imalo veze sa kraljem i njegovim
zahtevom. To je samo bio oinski strah da e Megan ostati daleko od
Izabele i njega. Bilo mu je teko da prihvati da je njegova mezimica odrasla
mlada ena, sposobna da odluuje o svojoj sudbini.


- Hteo bih da vidim Megan. Ako mi ona potvrdi da je ni jednim gestom
nisi naterao na brak i ako mi kae da eli da ostane u kotskoj, neu se
protiviti sjahao je sa konja kako bi bili ravnopravni.
Dok su se krivudavim putem uspinjali ka talama, Tomas je upitao:
- Napisao si u poruci da te Megan ustrelila. Zato je to uradila?
- Mislila je da joj neki razbojnik dolazi u susret. Tek je svitalo i nije me
dobro videla. Sreom, gusto granje joj nije omoguilo da bude precizna
pokazao je zavoj na svojoj levoj ruci i nasmejao se. Rekla mi je da je
majka nauila da koristi luk i strelu i, moram priznati, odlina je u tome.
- Jeste rekao je Tomas ponosno. Megan je nasledila majinu
neustraivost, ali je nasledila i nekoliko mana. Svojeglava je i naprasita.
Meklijam mi je ispriao da ste se ti i tvoji vojnici ve upoznali sa tim
njenim osobinama.
Alek se nasmejao.
- Mislim da mogu da izaem na kraj sa tim. Moj brat misli da mi manje
zanimljiva ena nikako ne bi pristajala. Sreom, Megan je sposobna da mi
dri panju, a to mi se dopada. erka vam je stvarno posebna.
- Onda zna da bi ti bolje bilo da je uva kao oi u glavi, Gilmore, jer e
imati posla sa mnom ne bude li tako Tomas nije bio svestan da je svojim
reima upravo prihvatio Aleka za zeta.
***
Megan se posle kratkog protezanja podigla iz kreveta. Oseala se izvrsno.
Oprala se i obukla na brzinu, a onda pourila u prizemlje. Ba je zanimalo
gde joj je mu.
Dok se sputala stepenicama, ula je glasove u dvorani i jasno prepoznala
glas svoga oca. Zaledila se u trenu, a onda sebi rekla da je to glupo jer se


inilo da normalno razgovara sa Alekom. Kao to je i oekivala, brzo je
stigao. Ne bi je iznenadilo da je u pola noi krenuo ovamo. Radovala se to
nije bio besan. Popravila je kosu i pourila ka njemu.
- Dobro jutro oe, Alek... rekla je krenula ka njima.
Na Alekovo, a i Tomasovo veliko izenaenje, prvo se sagla i poljubila
svog mua u obraz, a onda toplo zagrlila oca.
- Znala sam da e brzo doi tata. Izvini to sam pobegla, ali morala sam.
Poto vidim da mirno sedi u kui moga mua, pretpostavljam da nee
praviti problem. Gde je ujak? Zato on nije doao?
- Pretpostavljam da e uskoro stii. Ja sam malo pourio jer sam mislio da
u se boriti sa Gilmorom pa nisam hteo Garvina da meam u to.
- Zato bi se borio sa Alekom? On mi je sada mu.
- Znam malena, ali nisam bio siguran da si se udala svojom voljom.
- Pa, jesi li se sada uverio? Rekla sam ti da ima i drugih mogunosti.
Dodue, nisam bila sigurna da je Alek voljan da me oeni, i da u se udati
tako brzo, ali bila sam spremna da se borim za ono to hou.
Tomas je gledao u svoju erku. Bilo je oigledno da je zadovoljna. Oi su
joj blistale i bila je prirodna, a to je znailo da se ne boji Aleka Gilmora.
Ipak, morae Gilmoru da skrene panju da joj ne doputa previe slobode.
- Megan, bi li sada pola u kuhinju da kae Marti kakav doruak da
pripremi? Alek je hteo nasamo sa Tomasom da zavri priu oko Megan -
Neka bude za vie ljudi jer e nam se uskoro pridruiti i Meklijam.
- Naravno. Oe, brzo se vraam Megan je odjezdila u kuhinju, a
mukarci su gledali za njom.


- ini se da ume sa njom rekao je Tomas im je izala Ipak,
upozoriu te da ume da pretera. Tada mora biti nepopustljiv. Ona je moje
dete, ali znam kako tvrdoglava ume da bude.
- Hvala vam na savetu. Ve u se izboriti sa njom Alek se smekao.
Nadam se da vie ne sumnjate u moje rei.
- Ne sumnjam. Vreme je da ti zahvalim to si spasao i nju i moje vojnike.
ta trai?
- Nita. Kao to vidite ne oskudevamo ni u emu. Zemlja koju ljudi iz
mog klana obrauju veoma je plodna. Prihodi su nam vie nego dobri.
Megan e ovde imati sve to joj treba.
- A ja u biti tu da nadgledam je li tako kao to kae Garvin je uao i
ukljuio se u razgovor. Pembruk, - pogledao je svog zeta ta ti bi da
ode bez mene?
- Nisam mogao da ekam zoru. Morao sam da se uverim da je Megan
dobro.
- I? ta sada kae?
- ini se da je moja erka dobro izabrala Garvine.
***
Kada su ispraali Tomasa i Garvina, Megan su potekle suze. Iako je
imala oevo obeanje da e Izabela i on doi da je posete to pre budu
mogli, ipak se nije suzdrala da ne zaplae. Alek je teio, ali bezuspeno.
A onda se odnekud pojavio Dilan, i sav usplahiren rekao da Ketlin ima
bolove. Megan se odmah dozvala i zaboravila na sve. Sva njena panja bila
je usmerena na predstojei dogaaj.
Potrala je ka kui da uzme sve to je potrebno i usput doviknula Aleku
da bude sa Dilanom u blizini.


Tomas i Garvin su se pozdravili sa Alekom i krenuli. Obojica su znali da
e morati da istrpi sve Meganine zahteve.
- Definitivno je ista majka rekao je Tomas sa osmehom Ovo me
podsetilo na prvi dan svog braka sa Izabelom. Ovako je ona odjurila da
pomogne Aleksu. Tada je bio mali, bespomoni deak sa povreenom
nogom.
- Koliko se seam, Izabela mu je spasila ivot. Engleskom deaku. Sada
e njena erka da pomogne da doe jedan novi ivot u kotskoj. Vidi li
kako je priroda napravila ravnoteu Tomase?
- Ne znam na ta misli rekao je zbunjeni Tomas.
- kotska je Engleskoj dala gorsku vilu, ali je sada uzela njenu ki.
- Nikada mi tako neto nije palo na pamet. Izabelu e sigurno odueviti
tvoja teorija Tomas se nasmejao i poterao konja.
(Kraj)