You are on page 1of 2

Trong c hai trng hp,en tin 1 bc ln v mt chin thut, en mong mun tr!

ng "#
l$ ngi %u ti&n ph't tri(n c ) ph*a b!c + ph*a tr&n,b&n tr'i,- Tu. nhi&n, nu ch/ng ta nh0n
12 h3n c'c nc 45ch chu.(n c6a tr!ng, ch/ng ta th7. r8ng nu en 4i chu.(n v$o 9:,tr!ng
c; m<t 4i chu.(n tt h3n "o vi =:> l$ ?:@ ABem bi(u C D1E-
F3 C D1> Fau 1hi 9:G?:
Hen 1hIng c; 4i chu.(n tt h3n v ph*a namJph*a tr&n,b&n phi Anu en 4i chu.(n =:,
tr!ng "# lt lKi to$n b< h$ng : vi b:E> en 1hIng Kt c tin < m$ en mun- Trong v5
tr* c6a "3 C 1:, m$u en 4o ; phi 4i chu.(n v$o =: ( Kt c m<t tin <-Trong trng
hp n$. ,en "# 4%n m7t i "L 1i(m "o't th trn-v$ b!t bu<c phi tMng bi&n giiNF3 C DD
cho m<t v* 4O v iu n$.- Pu en 4i chu.(n v$o aQ ABem bi(u C DRE, tr!ng thLc "L "# c;
nhSng nc c tht tu.Tt vi ( "U 4Ong vi nhSng nc i tip theo + 41,e1,=1,gV,bQ,b:,4:
WEEN+ m$ ,m0nh Xa ; ENYng tng n; tht "L l$ tu.Tt vi nhZ WEE--hi(u theo ngh[a
ngc lKi i >\EE ,-
Tht v.,) ].,tr!ng c; bn 4i chu.(n hp l^> ?V, =D, eD v$ 4D, nhng tr!ng "# 1hIng th(
ch_n c bn- 9h*nh B'c h3n,tr!ng "# ch` c; th( ch_n m<t trong " 4D, eD v$ =D, trong thLc t,
ch` c; hai 4i chu.(n+ ch` l$ "L tha. ai v hng-1hIng nh h)ng g0 n th trn nh n$.
ht bJ+\ ,- ct 1h'c,en c; th( Kt c hai lt ) r0a ph*a Ing + cKnh a ,> en c; th( ch3i
tip theo l$ aD aR--tht "L r7t c; li dd\N@ F3 C De cho c'c v5 tr* "au 1hi eDGaRG?VGaD, v* 4O-
F3 C DD> en ch3i
F3 C DR> Fau 1hi aQ

F3 C De> Fau 1hi aQGeDGaRG?VGaD
Tr!ng hiTn ang b5 bu<c phi tY bf g;c a: cho en- Ph Kt c li th ba lt 4i chu.(n
tr&n h$ng a, en ho$n t7t viTc tKo 4Lng bi&n gii c6a m0nh + ) ]. l$ bi&n gii an to$n ,- Tht
1hIng ma., m<t bc tin < 4_c theo c'c cKnh thng c chu.(n th$nh m<t i(m .u v5
tr*> c'c c%u th6 ng lLc ( Kt c th&m lt tKi h%u ht c'c v5 tr* ABem c'c ch3ng tr&n n&m
v$ cKnh 1hIng c]n b8ngE- h3n nSa, [a tr&n c'c cKnh "# c; nh h)ng n nhSng ng bi&n
gii trong t3ng lai> c'c c%u th6 thng "# phi b!t bu<c lt [a ) nhiu hng 1h'c nhau cho
tYng 4i chu.(n- Ph v., trong bi(u C Di, en c g!ng ( Kt c lt b8ng c'ch ch3i )
ph*a nam v$ ph*a b!c cKnh nhng b]. gi en phi ch3i v ph*a t]., en phi bjat" bu<c
lt [a ) nhiu hng 1h'c nhau v$ 4o ; Ing "# phi 1t th/c nc c vi nhiu m$u en [a
bi&n gii h3n l$ en mun-