You are on page 1of 14

poprostu

polski serwis wolnociowy


chomsky:
proste
prawdy
http://poprostu.pl
Odkrywajc
proste prawdy
Wstp do Rok 501...
Zbigniew Jankowski
wiadomo kadego czowieka ksztatowana jest
przez zbir przekona, symboli, zwyczajw i mitw
dominujcyc w kulturze, w jakiej yje! "edn z wa#
niejszyc $unkcji kulturowego dziedzictwa jest utrzy#
manie panujcego status %uo to jest spoecznej ierar#
cii i de$iniowanyc przez grupy uprzywilejowane
$orm porzdku! &ada struktura spoeczna nakada na
jednostk' szereg religijnyc, obyczajowyc, ekono#
micznyc i prawnyc ogranicze pomniejszajcyc
indywidualn wolno czowieka( !!!ty nie masz nigdy
najmniejszego prawa, by podnie swe czoo, dopki
nie odkryjesz czego, co nazwa mona )mecani#
zmem intelektualnej samoobrony* tj! obrony przeciw
ideologicznym dogmatom i kulturowym pewnikom!
+rzed lud,mi, ktrzy potra$ili zrozumie t' prawd'
pojawiao si' zawsze co nowego do -.&/0123!
4a pocztku lat 5678 telewizja olenderska przed#
stawia program z udziaem dwc wybitnyc indy#
widualnoci intelektualnyc naszego wieku, $rancu#
skiego $ilozo$a i istoryka 9icela :oucault oraz
amerykaskiego pro$esora lingwistyki 4oama 1om#
sky;ego! <ytu programu brzmia )=udzka natura>
sprawiedliwo a wadza*! .waj zaproszeni gocie
przedstawili dosy rne sposoby podejcia do pro#
blemu i w niewielu momentac przyznawano sobie
racj'! "edyn kwesti, co do ktrej nie mogli si' nie
zgodzi, byo stwierdzenie, e wspczesne zacodnie
systemy polityczne maj bardzo niewiele ?jeli cokol#
wiek@ wsplnego z demokracj!
+ogld ten jest dla wi'kszoci z nas trudny do zro#
zumienia i jeszcze trudniejszy do zaakceptowania!
Aynika z niego bowiem, e albo rnie interpretu#
jemy sens sowa demokracja albo te rnie oceniamy
wasn rzeczywisto! Bardziej ju przemawiaj do
nas sowa Ainstona 1urcilla, jakie wypowiedzia
ten jeden z bardziej podziwianyc w naszym kr'gu
kulturowym mylicieli politycznyc> )!!!rzdy wiata
musz by powierzone narodom usatys$akcjonowa#
nym, ktre nie pragn dla siebie niczego ponad to, co
same posiady! "eli rzdy wiata znalazyby si' w
r'kac godnyc narodw, wwczas zawsze istniaoby
niebezpieczestwo! 4ikt z nas nie ma jednak jakic#
kolwiek powodw, by pragn czegokolwiek wi'cej!
+okj utrzymany b'dzie przez narody, ktre yy
wedug wasnyc zasad, bez wi'kszyc ambicji! 4a#
sza sia umieszcza nas ponad reszt! Bylimy niczym
bogacze yjcy w pokoju na swoic rodzinnyc zie#
miac*!
5
9eta$izyka, ktra uksztatowaa nasz wspcze#
sn wiedz' polityczn, jest dla wi'kszoci z nas nie#
przyst'pna bo jest ezoteryczna, czyli zrozumiaa tylko
dla wybranyc! )Aybrani* to eksperci C wiecki kler,
jak nazywa ic 4oam 1omsky C ktrymi s jednostki
przygotowane do tego, by artykuowa opinie ludzi
b'dcyc u wadzy! A cigu caego okresu tworzenia
si' tzw! nowoczesnej demokracji nie powstaa jak
dotd w kr'gac politycznyc powaniejsza prba
zakwestionowania zasady wyraonej przed dwoma
wiekami przez prezydenta &ongresu &ontynental#
nego, "ona "ay;a, pierwszego przewodniczcego
Ddu 4ajwyszego ED3, w $ormie maksymy mwi#
cej, e )ludzie, ktrzy posiadaj pastwo powinni nim
rzdzi*!
A debatac nad :ederaln &onstytucj ?w roku
57F7@, pisze w )+owers and +rospects* 4oam 1om#
sky, "ames 9adison, p,niejszy czwarty prezydent
Dtanw Gjednoczonyc, zwrci uwag', e )w 3nglii,
w dzisiejszyc czasac, jeli wybory obj'yby wszyst#
kie klasy ludzi, wasno posiadaczy ziemskic znala#
zaby si' w zagroeniu! Aprowadzono by wkrtce
prawo rolne*! 3by zatem zapobiec takiej niesprawie#
dliwoci, )nasz rzd powinien zabezpieczy trwae
interesy naszego pastwa przed innowacjami* po to,
by )croni zamon mniejszo przed wi'kszoci*
spoeczn!
H
9adison utrzymywa, e istniej dwa )zasadnicze
cele rzdu*> )prawa ludzi i prawa wasnoci*, podkre#
lajc, e tym drugim naley nada priorytet! A prze#
ciwnym razie prawo wasnoci byoby w cigym
zagroeniu, jakie stwarzaaby )wola wi'kszoci*
mogca, przez swoj si' w systemie demokratycz#
nym, )wkroczy na prawa mniejszoci*! +rawo wa#
snoci byo oczywicie rozumiane jako prawo ludzi,
ale tylko tyc, ktrzy z de$inicji zalicza maj si' do
uprzywilejowanej mniejszoci! Gasady konstytucyjne
obejmoway zatem )prawa ludzi* ?rigts o$ persons@
i dotyczyy w sposb jednolity ogu spoeczestwa!
+riorytet )praw wasnoci* w projektac madisoskiej
demokracji ujawni si' w systemie konstrukcji rzdu,
ktry mia znale, si' w r'kac zamonej mniejszoci!
)A pewnym sensie mona powiedzie, e +astwo
naley do wacicieli ziemi*! H
G czasem wacicieli ziemi zastpili przemysowcy
i $inansjera, ale koncepcja demokracji amerykaskiej,
jak nazywaj sw $orm' plutokracji zacodni erudyci
i inteligencja, przetrwaa jako idea do dzisiaj!
/etoryka i demagogia dopasowyway si', jak zawsze,
do potrzeb tyc, ktrym oprcz prawa wasnoci
potrzebne s rwnie uznanie i presti!
&iedy po drugiej wojnie wiatowej Dtany Gjedno#
czone wyoniy si' jako najpr'niejsza gospodarka
i pot'ga militarna wiata, pisze w innej publikacji
?)0ear I85 te 1on%uest 1ontinues*@ 4oam 1omsky,
ludzie odpowiedzialni za )trwae interesy pastwa*
porozumiewali si' j'zykiem rwnie bardzo
rzeczowym i precyzyjnym! A roku 56JF przewodni#
czcy personelu +lanowania +olitycznego .eparta#
H
mentu Dtanu Keorge &ennan stwierdzi, e )+owinni#
my zakoczy rozwaania na temat tak mglistyc i!!!
nierealnyc celw, jak prawa czowieka, podnoszenie
standardu ycia i demokratyzacja* i zacz )dziaa w
czystyc koncepcjac siy*, )nieskr'powani przez
ideologiczne slogany* o )altruizmie i wiatowym
dobrodziejstwie*! 1odzio o utrzymanie )pozycji
przewagi* Dtanw Gjednoczonyc, jaka separuje
przeogromne bogactwo tego pastwa od ubstwa
reszty! Gadaniem ideologw byo i jest wytwarzanie
sprzyjajcego klimatu do realizacji celw elity poli#
tycznej! &ada grupa rzdzca w kadym pastwie
musi stawi czoa podobnym problemom, jakie stwa#
rza wi'kszo spoeczna mogca jedynie zagrozi
interesom tyc, ktrzy rzdz! 4igdy w istorii nie
byo inaczej! 2deologia bya zawsze niezb'dnym na#
rz'dziem, za pomoc ktrego elity komunikoway si'
z masami!
L
)/acjonalni s jedynie bierni obserwatorzy* wyda#
rze politycznyc, jednake )gupota szarego czo#
wieka* sprawia, e kieruje si' on nie rozumem ale
wiar, a ta naiwna wiara wymaga tworzenia )niezb'd#
nyc iluzji* i )emocjonalnie przekonywujcego su#
perCuproszczenia*, ktre dostarczaj prostemu czo#
wiekowi ideolodzy czy twrcy mitw po to, by utrzy#
ma go na waciwym kursie, jak naucza teolog esta#
blismentu /einold 4iebur nazwany przez Keorga
&ennana )ojcem wszystkic nas*!
J
A takim klimacie politycznej kultury dokonaa si'
)rewolucja* w )praktykac demokratycznyc*, jak
pisa w latac 56H8 Aalter =ippmann, jeden z bardziej
wnikliwyc obserwatorw wydarze spoecznoC
politycznyc w ED3! /ewolucja ta doprowadzia do
wytworzenia tecnik kontroli opinii, ktre okreli
jako )te manu$acture o$ consent* czyli wytwarzanie
przyzwolenia! Mu$emizm dla tego okrelenia znamy
dzisiaj powszecnie jako )public relation industry*,
jakiemu powierzono zadanie )ksztacenia narodu ame#
rykaskiego w sprawac dotyczcyc ekonomicznyc
$aktw ycia* w celu zapewnienia przycylnej atmo#
s$ery dla biznesu oraz kontroli )opinii publicznej*,
ktra stanowi )najwi'ksze niebezpieczestwo, przed
jakim stoi przedsi'biorstwo*, ostrzega przed osiem#
dziesi'cioma laty przewodniczcy 3<N<!
J
<eoria o )gupocie szarego czowieka*, b'dca
$undamentem dla kultury politycznej kapitalistycz#
nyc spoeczestw karmionyc )niezb'dn iluzj*
i )emocjonalnie przekonywujcym superuproszcze#
niem*, zostaa gruntownie i interdyscyplinarnie prze#
dyskutowana przez 4oama 1omsky;ego wywoujc
niemae zamieszanie w kr'gac intelektualnyc wol#
nego wiata! 1zowiek, ktry stwierdzi, e )edukacja
jest systemem narzuconej ignorancji* nalea w ostat#
nic dwudziestu latac do grona dziesi'ciu najcz'ciej
cytowanyc mylicieli, a jak musiaa przyzna redak#
cja 4ew 0ork <imes Book /eOiew> )oceniajc w
kryteriac siy, skali, oryginalnoci i wpywu swojej
myli, 4oam 1omsky jest ewidentnie najbardziej
znaczcym wspczenie yjcym intelektualist*!
I
<eoretyk j'zyka i aktywista polityczny ma nad#
zwyczajny dorobek na swoim koncie nie znajdujcy
precedensu w ostatniej istorii 3meryki! :undamen#
talnie przeksztaci temat lingwistyki b'dc jednocze#
nie jednym z najbardziej rzeczowyc i konsekwent#
nyc krytykw wadzy politycznej w kadym naj#
mniejszym detalu! A roku 56I7 opublikowa swoj
prac' )Dyntactic Dtructures*, ktra zainicjowaa to, co
nazywane jest powszecnie Chomskyan Revolution in
linguistics ?1omskyPego /ewolucj w lingwistyce@,
zyskujc sobie przydomek &opernika lingwistyki!
Gaproponowa cakowicie nowy sposb patrzenia na
teori' gramatyki uniwersalnej, czyli wsplnej wszyst#
kim j'zykom! Gasady gramatyki uniwersalnej s $un#
damentem wszystkic j'zykw naturalnyc! 1omsky
dowodzi, e ten $undamentalny system gramatyczny,
czy po prostu mecanizm umoliwiajcy uczenie si'
j'zyka jest specy$iczn dla naszego gatunku, wro#
dzon cec istot ludzkic!
A roku 56FF w uznaniu dla jego osigni' w dzie#
dzinie nauk podstawowyc 4oam 1omsky otrzyma
nagrod' :undacji 2namori wr'czan w byej stolicy
"aponii &yoto, a przyrwnywan pod wzgl'dem pre#
stiu i wartoci $inansowej do 4agrody 4obla!
-d wielu lat jest wiodcym krytykiem wadzy
pastwowej, a w szczeglnoci polityki zagranicznej
Dtanw Gjednoczonyc i zacodniego neokoloniali#
zmu! A swoic publikacjac politycznyc i na od#
czytac wygaszanyc w wypenionyc po brzegi
salac college;w i uniwersytetw w cayc Dtanac
Gjednoczonyc, &anadzie, Aielkiej Brytanii i nawet
w 3ustralii tumaczy tym, ktryc liderzy nazywaj
)ogupiaym motocem*, rzeczy, ktre w kadym
demokratycznie $unkcjonujcym spoeczestwie ro#
zumiaoby kade potra$ice czyta i pisa dziecko!
)Kwnym problemem w sprawac mi'dzyludzkic,
jakie nie s ludziom oboj'tne*, mwi 1omsky, )jest
to, e nikt nie rozumie niczego*!
Q
<o wanie dzi'ki
korupcji intelektualnej kultury zacodu, moliwym
byo i jest wytwarzanie spoecznego przyzwolenia
i poparcia dla politycznej opresji eksploatacji
i ludobjstwa w obszarac usugowyc zacodniej
cywilizacji!
Mlity polityczne wspczesnyc spoeczestw na#
zywanyc demokratycznymi zdoay rozwin me#
canizmy ksztatowania opinii publicznej i ideologie
podtrzymujce stary system ierarcii opartej o prawo
do przywaszczania, kontrolowania i niszczenia rod#
kw egzystencji ludzkiej i co rwnie wane C prawo
do decydowania o sposobie ic uycia i podziau! +rzy
ograniczonej moliwoci stosowania przemocy pa#
stwowej jako mecanizmu kontroli spoecznej, spraw
szczeglnej wagi we wspczesnyc spoeczestwac
przemysowyc stao si' stworzenie mecanizmw
ksztatujcyc opini' publiczn oraz instytucji odpo#
wiedzialnyc za wytwarzanie spoecznego przyzwole#
nia dla dziaa w procesie projektowania i realizowa#
nia celw politycznyc!
4ie jest to zreszt a tak nowoci!
L
:ormy indoktrynacji spoecznej, cocia przybie#
ray rny carakter, istniay w kadym systemie
pastwowoci zawsze tam, gdzie pojawia si' motyw
podziau pracy i nierozerwalnej z tym eksploatacji
i opresji! &astowy system cywilizacji indyjskiej sta#
nowi skrajn $orm' zinstytucjonalizowanej nierwno#
ci spoecznej, jak stworzyli w procesie powstawania
pastwa 3ryjczycy po podboju ziem doliny Kangesu
zamieszkaej przez mniejsze spoecznoci cywilizacji
Rarappa, wcielane z upywem czasu w scentralizo#
wane politycznie orodki wi'kszej skali! Rinduizm ze
swym systemem kastowym jest religijn $orm in#
doktrynacji, jaka ewoluowaa w procesie podporzd#
kowywania politycznego ludnoci podbitej przez
plemiona indoCeuropejskie, umieszczajc naje,d,cw
w kacie dajcej najwysze przywileje socjalne i eko#
nomiczne! 1ztery varnas, czyli kolory ?Braman,
&satriya, Saisya i Dudra@, byy wczesn $orm sys#
temu kastowego, przypisujcego ludziom odpowied#
nie prawa dziaalnoci ekonomicznej ?zawodowej@!
7
+od tym wzgl'dem powstajce dwa wieki temu
pastwo amerykaskie byo bardzo podobne! ).emo#
kracj' zde$iniowano jako system kastowy zorganizo#
wany przez koncepcj' zwan ras*, pisze jeden
z czoowyc autorytetw od istorii amerykaskic
2ndian, :rancis "ennings! A systemie tym imigranci
z Muropy byli arbitralnie uznawani jako ;biali; i stano#
wili kast' uprzywilejowan! 3$rykaczycy i 3zjaci
tworzyli kasty najnisze, a ic zadaniem byo usugi#
wanie! +odobnie jak induizm, prawo kasty ;biaej;
wykluczao moliwo ;awansowania; do kasty wy#
szej> )nawet jeli tylko jeden przodek danej osoby,
niewane jak bardzo dawny, dawa zidenty$ikowa si'
jako 3zjata lub 3$rykaczyk, nie mona byo zaliczy
jej do ;biayc;), zgodnie z ustawodawstwem najsu#
rowszyc pod tym wzgl'dem stanw> =uizjany i +o#
udniowej &aroliny! ).emokracja oznaczaa rwno
pomi'dzy biaymi! A 3$ryce +oudniowej w wieku
dwudziestym ten rodzaj demokracji nazywano demo#
kracj RerrenOolk*, czyli )demokracj wrd kasty
rzdzcej*, kontynuuje :rancis "ennings!
F
/asizm, tak jak kady inny mecanizm indoktry#
nacji, by ideologiczn koniecznoci powsta dla
wytumaczenia opresji, w tym wypadku systemu opre#
sji jaki Muropejczycy stworzyli w stosunku do obcyc
kultur ?gwnie a$rykaskic@ w celu ekonomicznej
eksploatacji podbityc ludw! 2stnieje on do dzi w
caym obszarze kultury zacodniej, tworzc $unda#
ment wiary w nasz cywilizacyjn przewag' wynika#
jc z naturalnyc ?jak wolimy to interpretowa@
przemian istorycznyc, b'dcyc jednak w ostrej
sprzecznoci z nasz wasn crzecijask etyk!
)Gnana europejska pogarda dla 3$rykaczykw*,
pisze ekspert od istorii 3$ryki Basil .aOidson, )bya
postaw, jak stworzy atlantycki andel niewolni#
kami po roku 5QI8, i, w okresie p,niejszym, kultura
europejskiego kapitalizmu! 4ie miaa adnego instru#
mentalnego znaczenia, na adn skal', przed drug
poow siedemnastego wieku, a zostaa powszecnie
zaakceptowana dopiero w wieku osiemnastym*! +or#
tugalscy, olenderscy i angielscy eglarze penetrujcy
wczeniej wybrzea a$rykaskie nie odnotowywali
w swyc dziennikac niczego, )co mogoby wyda im
si' dziwne lub zepsute, ale naturalne czy wr'cz zna#
jome*! 1ywilizacje, ktre napotykali, podobne byy do
modeli europejskic, rniy si' zaledwie pod wzgl'#
dem zewn'trznej $ormy czy rytuau( nie zawsze, po#
mimo panujcego bogactwa, kupcy europejscy znaj#
dywali zbyt na swoje towary, gdy nie wsz'dzie byy
one wystarczajco atrakcyjne! :akt cywilizacyjnego
zaawansowania wielu regionw 3$ryki zosta przez
wspczesnyc istorykw potwierdzony!
6
"akie wyobraenie na ten temat przewayo w eu#
ropejskim kr'gu kulturowym, zapytajmy ssiada!
"ednym z wi'kszyc sukcesw ideologicznyc za#
codniej kultury jest przewiadczenie o spenieniu si'
istorycznego planu w naszym marszu ku wolnoci
i demokracji i przekonanie, e nasze cywilizacyjne
zdobycze powinny teraz owieci rwnie spoeczno#
ci i narody innyc kr'gw kulturowyc! "ednoczenie
elity )usatys$akcjonowanyc narodw* zbieraj swoje
niwo, opowiadajc )ogupiaemu motocowi* bajki
o wolnym rynku, pomocy gospodarczej dla <rzeciego
wiata i walce ze wiatowym terroryzmem C tak jak
czynia to prasa ;wolnego wiata;, gdy opisywaa nam
+eru roku 5667 wykorzystujc stare, wyprbowane
metody propagandy Koebbelsa, ktra nazywaa swego
czasu polskic partyzantw komunistycznymi terrory#
stami! <akie jest prawo usatys$akcjonowanyc!
)4ajwi'ksze mi'dzynarodowe operacje terrory#
styczne, jakie s znane, to te, ktre prowadzi Aa#
szyngton*, mwi 1omsky )"eli prawo trybunau
norymberskiego zostaoby zastosowane, wwczas
kady powojenny prezydent ED3 byby powieszony*!
)9oralno w sprawac mi'dzynarodowyc jest za#
sadniczo na poziomie nie wyszym ni za czasw
.yngis Rana*!
J
"ak do tej pory trudno jest nam, jako spoecze#
stwu, zbliy si' nawet do takic problemw( nie
mwic ju o moliwoci zmienienia czegokolwiek!
4ie ma te w tym nic dziwnego, skoro caa nasza
kultura spoeczno#polityczna ogranicza si' do )wiary
w absurdalnyc miliarderw#zbawicieli, mitw
o niewinnej przeszoci i szlacetnyc wadcac, reli#
gijnego i szowinistycznego $anatyzmu, kultw konspi#
racyjnyc, niezorientowanego sceptycyzmu i rozcza#
rowania*, czyli )mieszaniny, ktra nie przyniosa
szcz'liwyc konsekwencji w przeszoci*!
58
rda:
5! 4oam 1omsky pod redakcj "amesa +eck;a
)1omsky /eader*, 4ew 0ork, +anteon Book,
56F7, s!7Q( take A!D!1urcill> <e Decond
Aorld Aar, tom I!, 1losing te /ing! Boston>
Rougton 9i$$lin 1o!, 56I5, s! LFH!
J
H! 4oam 1omsky, )+owers and +rospects*, Dout
Mnd +ress, Boston, 93! 566Q, s! 557CF
L! 4oam 1omsky, )0ear I85 te 1on%uest 1onti#
nues*, Black /ose Books, 9ontreal, 4ew 0ork,
566L, s! LL!
J! 9ark 3cbar, )9anu$acturing 1onsent! 4oam
1omsky and te 9edia ?$ragmenty> "on "ay,
Aalter =ippmann, /einold 4iebur, 3<N< don,
oraz cytaty> )edukacja i ignorancja*, )prezydenci
ED3*, )prawa norymberskie*, ).yngis Ran*@!
I! 3rtyku +aul;a /obinson;a, recenzja 1omsky;ego
)=anguage and /esponsibility* w 4ew 0ork <i#
mes Book /eOiew, HI!H!5676, s! L i L7!
Q! 3rtyku .irk;a Beck;a )3 +ro$essor o$ Dimple
<ruts*, H6!H!566Q, SancouOer, )<e Keorgia
Dtraigt*!
7! "on R!Bodley, )1ultural 3ntropology! <ribes,
Dtates, and te Klobal Dystem*, 9ay$ield, 9oun#
tain Siew, 1ali$ornia, =ondon, <oronto, 566J,
rozdzia 6!
F! :rancis "ennings, )<e :ounders o$ 3merica*,
4orton, 566L, s! L86C L58!
6! Basil .aOidson, )<e Dearc $or 3$rica*, <imes
Books, 566J, s! JL!
58! 4oam 1omsky, )0ear I85 te 1on%uest 1onti#
nues*, Black /ose Books, 9ontreal, 4ew 0ork,
566L, s! QJ!
Zyskaj jastrzbie
Aywiad dla =a "ornada ?5J wrzenia H885@!
Noa !"osk#> <errorystyczne zamacy na
ED3 dotkn gwnie biednyc i uciskanyc caego
wiata! <o prezent dla zarwno amerykaskiej jak
i izraelskiej skrajnej prawicy! 3 odwet b'dzie takim
samym prezentem dla Bin =adena! +lanowana odpo#
wied, jest dokadnie t, na ktr czeka on i jego przy#
jaciele! <, ktra przyniesie im masowe poparcie
i ktra pocignie za sob nowe, by moe gorsze, za#
macy! <, ktra zintensy$ikuje wojn'!
Dpjrzmy na przykad w mniejszej skali C 2rlandi'
+nocn! <am po obu stronac barykady znajdziemy
jastrzbie C ludzi u wadzy, bene$icjantw status %uo!
<o oni nakr'caj spiral' przemocy, co to nie oni
pocigaj za spust i nie oni gin! mier ludzi po ich
stronie daje im jedynie wi'cej okazji do zabijania!
-dniemy to teraz do poziomu superpot'g i samobj#
czyc zamacw, ktryc nie mona powstrzyma!
"edynie jastrz'bie obu stron czerpi korzyci, cierpi
reszta!
ED3 planuje w tej cwili wojn' typu, do ktrego
Gacd jest przyzwyczajony, tj! b'dzie cciao przy#
puci masowy atak! +roblem jednak w tym, e tym
razem wszystko wyglda b'dzie prawdopodobnie
inaczej! <o jest to, czego Bin =aden i jemu podobni
oczekuje C masowyc atakw! -dpowie prawdopo#
dobnie nowymi zamacami terrorystycznymi! <akic
zdarze jak te we wtorek nie da si powstrzyma!
1ocia caa sia powietrzna Dtanw bya we wto#
rek pod r'k, nikt nie mg nic zrobi! T<erroryciU
byli samobjcami, doskonale przygotowanymi na
mier! A 56FL samobjcza prba zamacu zlikwi#
dowaa najwi'ksz si' militarn =ibanu! <o nie by
nic nie znaczcy $aktC nikt nie moe zatrzyma takic
zdarze!
4ie cc' nawet wspomina o rodzajac zagroe,
jakie C jeli tylko si' zastanowi C rysuj si' cakiem
wyra,nie! "ak trudno np! byoby przenie siedmioki#
logramow bomb' plutonow przez meksykask lub
kanadyjsk granic' TED3UV 1zy byoby to powyej
<woic moliwoci, czy moic, czy zorganizowanyc
terrorystwV +rzed takimi problemami jestemy wa#
nie stawiani!
<o, co stao si' we wtorek to niewtpliwie wielka
tragedia! 3le to rwnie typ terroru, ktry dotyka
wi'kszo wiata( np! zniszczenie poowy zasobw
$armaceutycznyc Dudanu ?przez naloty ameryka#
skic samolotw w odpowiedzi na zamacy Bin =a#
dena w 566F roku@! <o biedny a$rykaski nard!!! 1o
si' stao po zniszczeniu tyc zasobwV 1, nikt na
Gacodzie o to nie dba! 3le gdy prbowa uzmyso#
wi sobie miertelne niwo tej akcji C wycodzi, e
w wyniku nalotw zgin'o kilkadziesit tysi'cy osb!
&ogo to obcodziV <o wiadczy o tym, jak ludzie s
wiadomi rozgrywajcej si' istorii!
I
$a Jornada> Czy to nowy rodzaj wojny?
Noa !"osk#> <o co wi'cej ni nowa wojna!
<o nowa klasa wojen! +opatrzmy na to jak ED3 to
rysuje> Albo jeste z nami albo licz si z mo!liwoci"
destrukcji! 1zy mona znale, istoryczny odpowied#
nikV 4awet nazici nie posuwali si' do takic skrajno#
ci!
<o nowy rodzaj wojny take, jeli spojrze isto#
rycznie! 4iektrzy pojmuj to wszystko jako wyda#
rzenie przeomowe i maj racj'! <o pierwszy raz
w istorii ED3, od czasu 5F5H, kiedy zostao zaatako#
wane ic terytorium! =udzie uywaj analogii z +earl
Rarbor, ale s w b'dzie! A +earl Rarbor "apoczycy
zaatakowali dwie amerykaskie kolonie C :ilipiny
i Rawaje! 3tak na kolonie to nie to samo co atak na
metropoli'!
ED3 atakowao obce terytoria( atakowao nawet
parokrotnie &anad' i 9eksyk, ale mimo to nikt nie
zaatakowa ED3! 1o wi'cej C to odnosi si' nawet do
istorii Muropy! -czywicie Murop' dotkn'o wiele
potwornyc wojen C nigdy jednak nie atakowa jej
wrg zewn'trzny, <rzeci wiat, eWCkolonie C atak
zawsze przycodzi z Muropy!
+rzeomowe jest niewtpliwe to, e po raz pierw#
szy w istorii o$iary odpowiadaj atakiem! &iedy
Muropa czy ED3 zostay zaatakowane przez ludzi ze
swoic kolonii, z terenw swojej dominacjiV Risto#
rycznie to zupena nowo!
&iedy Aielka Brytania podbia wi'kszo wiata,
wi'kszo wiata nie zaatakowaa 3nglii! 1zy 9eksyk
zbombardowa ED3, kiedy poowa jego terytorium
zostaa zaj'taV 9og' sobie wyobrazi, e byli w stanie
to zrobi! +owiedzmy, 4ikaragua moga zrzuci
bomby na Aaszyngton! 3le to si' nie zdarzyo! D po
zej stronie barierki i ludzie s przekonani, e to jest
wanie to miejsce, gdzie powinni sta!
<o dlatego w Dtanac jest taka a$era, kiedy +ale#
styczycy odpowiadaj na ataki 2zraela! =udzie myl,
e powinni trzyma wszystko w obr'bie terytoriw
pod wojskow okupacj! <o w ten sposb istoria
pracuje dla Muropy i ED3!
$a Jornada> Czy s" wic jakie alternatywy dla
tego kon#liktu?
Noa !"osk#> -czywicie! 3lternatyw jest
zwrcenie uwagi, dlaczego doszo do zamacw! 4ikt
tego pytania nie zada sobie w artykuac 4ew 0ork
<imesa> Tw ic przekonaniuU lunatycy zaatakowali nas
poniewa jestemy tacy wspaniali! 3le wyjanienie
ley, rzecz jasna, gdzie indziej!
4apastnicy doprowadzili do wielkiej tragedii
w odpowiedzi na tragedie, za ktre jestemy odpowie#
dzialni my! 2 teraz spirala ma si' nakr'ci! "eli pomy#
li si' o jakimkolwiek rejonie Bliskiego Ascodu od
razu mona zacz liczy zbrodnie, jakic dozna
z naszej strony! <o nie ma adnego znaczenia tutaj C
nikt na Gacodzie nie zajmuje si' takimi racunkami,
ale to nie znaczy, e nie ma to znaczenia dla o$iar tyc
zbrodni!
+opatrzmy np! na 2rak w przecigu ostatniego
dziesi'ciolecia! &iedy by to najbardziej rozwini'ty
kraj w wiecie arabskim, na ktrego czele sta potwr,
ale potwr, ktrego wspiera Gacd! ED3 i Aielka
Brytania wspieray go, kiedy popenia swoje najgor#
sze zbrodnie! 3le w ostatnic 58 latac ten kraj zosta
zdewastowany tak, e w tej cwili jest jednym z bied#
niejszyc na wiecie!
<o nie Daddam Russein zosta zdewastowany!!! <o
irakijska populacja ucierpiaa! "ak wielu zmaroV 4a#
wet nie wiemy! .wa lata temu, 9adeleine 3lbrigt
przyj'a liczb' p miliona dzieci, zmaryc w wyniku
amerykaskic sankcji! +owiedziaa wtedy> $o wielka
cena ale bylimy na ni" przygotowani! 4ie znaczy to
jednak, e przygotowani byli 2rakijczycy czy ludzie
z tego regionu! 4a Bliskim Ascodzie ludzie to
pami'taj!
A =ibanie izraelskie ataki, wspierane przez ED3,
zabiy prawdopodobnie J8 czy I8 tysi'cy ludzi
w cigu ostatnic H8 lat! 4o i znowu mona
powiedzie C kogo to obchodziV 3le ludzi z Bliskiego
Ascodu wci to obcodzi!
3lbo spjrzmy na terytoria okupowane! 9ona
tam usysze izraelskie elikoptery i odrzutowce,
atakujce cywilne dzielnice i doskonale wiadomo, e
ten sprz't pocodzi z ED3 i zosta sprzedany dokad#
nie w tym celu, do ktrego jest uywany!
2 to trwa! <am ludzie wiedz, e ED3 utrudniao
osigni'cie wszelkic dyplomatycznyc porozumie
opartyc na mi'dzynarodowym consensusie> ED3 po
prostu nie pozwoli 2zraelczykom wyco$a si' z tere#
nw okupowanyc!
=udzie tamtyc regionw doskonale to rozumiej
i wiedz, e podobne przykady mona podawa dalej
C z caego wiata! A tej cwili okoo miliona osb
goduje w pnocnej 4ikaragui i poudniowym
Rondurasie, regionac, ktre rwnie pami'taj, e
nie tak dawno temu ED3 zrobi%o tam par rzeczy!
$a Jornada> Co to wszystko znaczy dla &'A?
Noa !"osk#> 9yl', e tak jak obecna akcja
to prezent dla -samy Bin =adena, to co si' stao we
wtorek to prezent dla amerykaskic jastrz'bi! <o
znakomita okazja, by naoy wi'ksz dyscyplin',
wi'cej represji, promowa programy, ktre oni cc,
eby byy promowane, militaryzowa przestrze po#
wietrzn, etc! "u dzisiaj +aul &rugman zasygnalizo#
wa, e moe by wprowadzi redukcje w korporacyj#
nyc podatkac! AspanialeX
-glnie, wtorkowa tragedia i reakcja na ni
wzmocni najbardziej brutalne i represyjne elementy!
Asz'dzie! <ak to wanie dziaa! <a dynamika jest
znana od dawna!
Q
Nie ma prostych
odpowiedzi
Aywiad ze stycznia H88H! <um! jimmy55
%tep"en R. %"a&o> (ojna w A#ganistanie s%usz)
nie uznana przez polityk*w za mog"c" prowadzi do
katastro#y humanitarnej by%aby niemoralna nawet
gdyby nie by%o dla niej alternatywy+ ,ednak pan
i pozostali krytycy kon#liktu bylicie czsto pytani o
inne rozwi"zania+ Chcia%bym teraz dok%adniej pozna
pa-skie pogl"dy aby m*c je rozjani+
.wr*ci% pan uwag na #akt !e 'tany .jednoczone
odrzuci%y o#erty $alib*w kt*rzy byli gotowi wyda bin
/adena trzeciej stronie+ 0ajwyra1niej jednak Amery)
kanie d"!yli do kon#rontacji co jednak nie dowodzi !e
istnia%y prawdziwie pokojowe alternatywy dla tego
kon#liktu+ 2dyby $alibowie wydali wtedy bin /adena
by%oby to zwi"zane z przemieszczeniem przez (a)
szyngton du!ych oddzia%*w wojskowych do granic
A#ganistanu+ 3drzucenie przez &'A propozycji poko)
jowych wskazuje na pre#erowanie wojny ale nie do)
wodzi wcale !e nieobecno si%owego przymusu za)
owocowa%aby doprowadzeniem sprawc*w zamach*w
44 wrzenia przed s"d+ 5$ak samo jak w innych przy)
padkach gdy 'tany .jednoczone odrzuci%y propozycje
ustpstw wystosowane aby zapobiec wojnie6 w 4778
i 4774 roku przez 'addama 9usajna i w 4777 roku
przez 'erbi+: 0ic nie czyni tych wojen s%usznymi ale
powstaje pytanie czy pokojowe rodki mog" po)
wstrzyma terroryzm 5a cilej m*wi"c okrelony
terroryzm gdy! ameryka-ska ;wojna z terroryzmem<
jest wymierzona tylko we wroga zewntrznego i nie
uwzgldnia dzia%a- ze strony sojusznik*w czy samego
(aszyngtonu:+
!"osk#> Aszystkie pytania s bardzo trudne
i zasuguj na dokadne rozpatrzenie! +ostaram si'
przeledzi je krok po kroku nie tyle udzielajc goto#
wyc odpowiedzi, co zarysowujc kierunki, w ktryc
powinnimy poda szukajc rozwiza! By moe
dobrze b'dzie zacz od powtrzenia dwc oczywi#
styc, ale wanyc punktw, ktre posu nam jako
$undament>
'1( "eli proponujemy jak zasad', ktra ma by
narzucona antagonistom, wtedy musimy si' zgodzi C
jest to w naszym interesie C aby ta zasada odnosia si'
rwnie do nas!
')( .c do wyrobienia wasnego zdania na temat
zaistniaej sytuacji, musimy wiedzie, e miedzy na#
sz opini ?oboj'tnie jak przekonywujc@ a podj'#
ciem dziaa jest bardzo dugi krok! <en krok wymaga
argumentw C konkretnyc argumentw w sytuacji
gdy proponowane dziaania pocigaj za sob
ogromne konsekwencje dla ludnoci ?na przykad
bombardowanie jakiego kraju@!
9ajc to za punkt wyjcia, wrmy do istoty za#
gadnie przedstawionyc w pytaniac!
+o pierwsze, przypumy, e kto postawi pytanie>
czy istniay prawdziwie pokojowe alternatywy dla
tego kon#liktuV +rzed zadaniem pytania naley zasta#
nowi si' czy jest ono poprawnie s$ormuowane! Ay#
daje si' ono sugerowa, e jeliby pokojowe rodki
zawiody, Dtany Gjednoczone byyby upowanione
uciec si' do przemocy, aby osign swoje cele C
w tym przypadku zabicie lub scwytanie sprawcw
tragedii 55 wrzenia oraz ic wsplnikw! "ednak obaj
odrzucamy zaoenie, e 3merykanie mieli prawo
wywoania kon$liktu! "ak zaznaczye na pocztku,
wojna prowadzona na takic warunkac jak teraz
by%aby niemoralna nawet gdyby nie by%o dla niej al)
ternatywy! +rzypumy jednak, ze kto akceptuje
wspomniane wyej zaoenie i zadaje pytanie s$or#
muowane w sposb w jaki to przedstawiem! 9amy
wtedy do czynienia z problemem ?5@> czy zgodzimy
si', aby wobec nas stosowano przemoc jeli rodki
pokojowe zawiodV 1zy zgodzimy si' aby 4ikaragua,
albo &uba, albo Raiti ?mona jeszcze dugo wymie#
nia@ miay prawo do uycia siy w celu zabicia lub
pojmania poszukiwanyc zbrodniarzy cronionyc
przed ekstradycj w ED3V
+rzypadek 4ikaragui jest wyjtkowo jasny
i w rzeczywistoci nie wzbudza kontrowersji ze
wzgl'du na poparcie udzielone temu pastwu przez
/ad' Bezpieczestwa i <rybuna wiatowy! 3le
we,my drobniejszy przykad, w ktrym
odpowiedzialnymi za terroryzm nie s przywdcy
ED3 ?m! in! dowodzcy drug w ostatnim
dwudziestoleciu, ogoszon przez Aaszyngton, (ojn"
z terroryzmem@, tylko ci, ktrzy przez to pastwo s
ukrywani! Ristoria nie daje nam kontrolowanyc
eksperymentw, ale te przykady C a jest ic kilka C s
bardzo zblione do tego, o ktrym rozmawiamy!
Ae,my Raiti! Dtany Gjednoczone odmawiaj
ekstradycji Mmmanuela 1onstanty, przywdcy
oddziaw paramilitarnyc odpowiedzialnyc za
tysice brutalnyc morderstw we wczesnyc latac ;68
pod panowaniem wojskowej junty, ktrej Bus Y5
i administracja 1lintona udzielali jawnego wsparcia!
Aina 1onstanty jest niepodwaalna! Gosta skazany
zaocznie przez aitaski sd! 4owo wybrany rzd ju
kilkakrotnie wzywa ED3 do jego ekstradycji, ostatnio
L8 wrzenia H885 roku, w rocznic' przewrotu woj#
skowego! Aezwania te cigle spotykaj si' z odmow,
prawdopodobnie z obawy przed tym co 1onstanta
mgby powiedzie o powizaniac Aaszyngtonu z lat
terroru! <o tak jakby obce pastwo, powiedzmy 2rak,
wspierao terrorystyczne oddziay w ED3, ktre
zabiy tysice osb i popeniay inne zbrodnie! +roby
o ekstradycje nie s po prostu odrzucane, ale ignoro#
wane i ledwie zauwaone wrd zamieszania spowo#
dowanego zabjstwem tysi'cy 3merykanw przez
podejrzanyc, ukrywajcyc si' wrd <alibw! 1zy
wobec tego naley wnioskowa, e Raiti nie ma
prawdziwie pokojowej alternatywy dla kon#liktuV
3 jeeli nie ma rwnie odpowiedniej siy do otwartej
7
walki z ED3, wi'c moe ucieka si' do innyc rod#
kw, na przykad bioterroru, albo wysadzania budyn#
kw, albo uycia mayc adunkw nuklearnyc
przemyconyc na teren Dtanw GjednoczonycV Za#
den z nas nigdy nie uzna takiego rozwizania w tym
lub nawet bardziej ekstremalnyc przypadkac! 1zy
w takim razie powinnimy zaakceptowa podobne za#
koczenie w sprawie 3$ganistanuV <o by byo prima
#acie pogwaceniem zasady ?5@!
-dmy to na bok i zaakceptujmy cz'ste cice
zaoenie, e ED3 miay prawo ucieka si' do gr,b
czy uycia siy jeli nie byo prawdziwej alternatywy,
to znaczy innego sposobu zmuszenia <alibw do
wydania bin =adena i jego wsppracownikw! <eraz
wracamy do $aktycznego pytania> czy bya jakakol#
wiek alternatywaV A tej sprawie pojawia si' wcze#
niejszy problem C w kwestii ktrego si' zgadzamy,
ale moliwe, e warto go poruszy dla jasnoci! 2st#
niej pewne procedury ekstradycyjne! +ierwszym
krokiem jest przedstawienie niepodwaalnyc dowo#
dw przeciwko podejrzanemu! <utaj sytuacja jest
odmienna od Raiti czy operacji mangusta i wyni#
kego p,niej terroru wprowadzonego przez ED3
w stosunku do &uby( a take wielu podobnyc
przypadkw, w ktryc dowody byy jasne
i niekontrowersyjne! 9oe Dtany Gjednoczone miay
niezbite dowody przeciwko bin =adenowi, a moe nie!
Dtanowczo jednak odmwiy przekazania ic <alibom,
co wi'cej, odmwiy wystpienia z prob
o ekstradycj', przypuszczalnie dlatego, e to
sugerowaoby pewne ograniczenia w ic imperialnym
prawie do post'powania bez ogldania si' na
autorytety! Zdanie brzmiao> wydajcie go nam, bo jak
nie, to nie zostawimy was w spokoju ?obalenie reimu
<alibw byo p,niejszym pomysem@! Zaden rzd, a z
pewnoci nie amerykaski, nigdy by si' nie zgodzi
na takie danie, cyba e przymuszony gro,b uycia
siy! +rzy takim daniu musiaa si' ona pojawi, co
oczywicie nie jest usprawiedliwieniem ani dla
wystosowania teje gro,by ani tym bardziej
wprowadzenia jej w ycie!
+ozostawiajc ten problem zastanwmy si', czy
<alibowie wydaliby bin =adena i innyc bez gro,by
kon$liktuV 9oja wasna opinia jest podobna do <wo#
jej> mao prawdopodobne! "ednak nie moemy tego
powiedzie z pewnoci gdy nie poczyniono adnyc
stara, a rne propozycje <alibw, cocia zawie,
byy odrzucane! 3le nawet jeli jestemy pewni swo#
jego osdu, pojawia si' zasada ?H@! 4ie ma nast'pstw,
jeli wczeniej nie uzupenimy brakujcego ogniwa C
argumentu! 3 to nie wydaje si' atwe!
Aedug mnie podobny problem pojawia si'
w przypadku Daddama Rusajna! 4ajwi'ksz zmor
administracji Busa Y5 w sierpniu 5668 roku, zaraz po
inwazji 2raku na &uwejt, byo to, e w ci"gu najbli!)
szych dni =rak mo!e si wyco#a pozostawiajc tam
marionetkowy rzd, i wszyscy w wiecie arabskim
bd" szczliwi ?dowdca poczonyc si 1olin +o#
well@! 1zynic tak, Daddam postpiby tak samo jak
ED3 w +anamie z tym wyjtkiem, e kraje 3meryki
[aciskiej byy dalekie od zadowolenia! 1zy te obawy
byy uzasadnioneV 1zy kolejne o$erty skadane przez
Daddama mi'dzy sierpniem 5668 a styczniem 5665
roku, dotyczce wyco$ania wojsk 2rackic byy praw#
dziweV 4ie moemy tego wiedzie gdy natycmiast
je odrzucano, ledwie o nic wspominajc! Dusznie
jest utrzymywa, e jeli byy one prawdziwe to tylko
ze wzgl'du na wysokie prawdopodobiestwo uycia
siy! <o po raz kolejny porusza punkt ?H@ i dopki nie
moemy przedstawi brakujcego argumentu jedyne
co jestemy w stanie powiedzie, to to e gro,by wy#
stosowane przez rad' bezpieczestwa, w przeciwie#
stwie do agresji, s uprawnione! <yle wydaje mi si'
waciwe!
+odobnie, w przypadku Derbii, mona dyskutowa
czy co takiego jak porozumienie z czerwca 5666 roku
C b'dce kompromisem mi'dzy stanowiskiem Derbw
i 43<- z wigilii bombardowa C mogoby by osi#
gni'te rodkami dyplomatycznymi bez 7F dni nalotw!
4ie wiemy tego z takic samyc przyczyn jak we
wczeniejszym przykadzie! 3 co z potrzeb groenia
uyciem siyV <utaj sytuacja jest zoona! 9usimy si'
dowiedzie co dziao si' do marca 5666 roku ?co nie
jest proste@! 4a przykad powinnimy wzi pod
uwag' $akt, e Brytyjczycy ?najbardziej zaci'ci czon#
kowie koalicji proCamerykaskiej@ przypisywali wi'k#
szo zbrodni z &osowa, bojownikom Ayzwoleczej
3rmii &osowa ?E1&@ jeszcze w styczniu 5666 ?co
wydaje si' niezrozumiae, ale taka bya ic ocena@,
i istnieje obszerny dowd, e p,niej nic si' nie zmie#
nio! <o, e przez wiele lat istniay okrutne represje ze
strony Derbw, nie ulega kwestii, ale zwalczanie ic
nie byo zmartwieniem pastw zacodnic C a stao
si' jedn z przyczyn dla ktryc 3lbaczycy musieli
uciec si' w 566F roku do przemocy! +owstaje pytanie
o jej skuteczno i uprawnienia terrorystw do jej
uycia ?bo terrorystycznymi okrelali 3merykanie
i Brytyjczycy dziaania E1&, dopki sami nie zacz'li
ic popiera@!
%"a&o> (%aciw" procedur" w postpowaniu
z terroryzmem jest przedstawienie dowod*w
odpowiednim organizacjom midzynarodowym
i zezwolenie im na dzia%anie zgodne z prawem+ $o jak
pan wspomnia% by%a droga na kt*r" wyst"pi%a
0ikaragua w odpowiedzi na ataki terrorystyczne &'A
w latach >?8 jakkolwiek odm*wiono jej
sprawiedliwoci ze wzgldu na obstrukcjonizm
'tan*w .jednoczonych+ 9ipokryzja (aszyngtonu jest
tutaj oczywista @ ale dalsze wnioski z tego przyk%adu
nie s" jasne+ Czy powinnimy przymusza 'tany
.jednoczone 5i innych: do zwr*cenia si do 30. czy
te! niedostrzeganie przez 30. terrorystycznych
dzia%a- &'A dyskredytuje t" organizacj jako miejsce
dociekania sprawiedliwoci? Ala pewnoci jeli &'A
postanowi%yby zalegalizowa swoje dzia%ania
odwo%uj"c si do 30. to nie zagwarantowa%oby to
s%usznoci ich akcjom+ Akcja mo!e by jednoczenie
legalna i nies%uszna+ (ystawianie mieszka-c*w
A#ganistanu na ryzyko g%odu nie by%oby s%uszne nawet
F
gdyby 30. zgodzi%o si na nie+ Ale czy istniej"
jakiekolwiek zgodne z prawem dzia%ania kt*re 30.
mog%oby podj" w odpowiedzi na ataki 44 wrzenia
5a kt*re by%yby jednoczenie s%uszne i legalne:?
!"osk#> A rzeczy samej -4G nie moe dziaa
bez poparcia ze strony wielkic mocarstw, gwnie
ED3! 4a przykad -4G nigdy nie mogo zaangao#
wa si' w 3merykaskie wojny w 2ndocinac po#
niewa byo jasne, e jeli to zrobi to zostanie po#
dzielone! +odobnie, -4G mogo mao zrobi C jak#
kolwiek wi'cej ni uczynio C kiedy Dtany Gjedno#
czone odmwiy arbitrau /ady Bezpieczestwa
i <rybuna wiatowy w sprawie terrorystycznego kon#
$liktu z 4ikaragu! 3le czy to dyskredytuje t" organi)
zacj jako miejsce dociekania sprawiedliwociV 4ie
sdz', eby bya to waciwa konkluzja! +rzypuszcza
si', e <rybuna 4orymberski by przykadem spra)
wiedliwoci zwycizc*w! 4awet gwny prokurator
otwarcie to przyzna! 3le pomimo caej ipokryzji nie
uwaam za ze sdzenie i skazanie nazistowskic
zbrodniarzy wojennyc! Dystemy sprawiedliwoci s
niestety niezmiennie nieuczciwe! 3le to nie wystarczy
do ic odrzucenia w wiecie takim, jaki istnieje obec#
nie! G pewnoci moemy prbowa go zmieni, ale
wci musimy dokonywa wyborw i podejmowa
w nim decyzje! Kdyby Dtany Gjednoczone poday
drog ustalon przez traktaty i prawo mi'dzynaro#
dowe nie byoby adnyc problemw! +ojawia si'
jednak drugie pytanie, ktre jest dosy tra$ne! "est
pewne, e /ada Bezpieczestwa autoryzowaaby
dziaania ED3 gdyby Aaszyngton nie ccia dziaa
bez jakiegokolwiek poparcia, pokazujc jednoczenie
swoj niezaleno od jakickolwiek zewn'trznyc
autorytetw C bardzo naturalna postawa dla systemu
o przytaczajcej sile! 3le to nie uczynioby tyc akcji
susznymi i sprawiedliwymi a jedynie legalnymi co
jest zupenie czym innym jak sam powiedziae! 1zy
byy moliwe dziaania suszne i sprawiedliweV -to
jedna z moliwoci, tak daleka od radykalnyc po#
staw, e popierana nawet przez Aatykan a take
gwne rzdowe pismo :oreign 3$$airs ?stycze
H88H@, w ktrym wybitny istoryk wojskowoci, bar#
dzo konserwatywny 9icael Roward proponowa>
operacja pod kierownictwem 0arod*w .jednoczonych
wymierzona przeciwko siatkom zbrodniarzy kt*rych
cz%onkowie powinni zosta schwytani i doprowadzeni
przed midzynarodowy trybuna% gdzie otrzymaliby
uczciwy proces i ewentualnie zostaliby uznani za win)
nych ?nie wspomn' o jego innyc, godnyc uwagi
opiniac, ktre tutaj s nieistotne@! <o cyba dobry
pomys, ktry jednak nigdy nie by brany pod uwag'!
Kdyby go zastosowano, w myl zasady ?5@ Dtany
Gjednoczone musiayby zaakceptowa podobne po#
st'powanie w stosunku do siebie C cocia to nie
moe nastpi jeli nie zajd istotne zmiany wewntrz
ED3!
%"a&o> ,edn" z mo!liwoci o kt*rej pan wspo)
mnia% jest wspieranie miejscowych oddzia%*w kt*re
mog%yby wyrzuci $alib*w+ Brzytaczaj"c wypowiedzi
A#ga-czyk*w zauwa!y% pan !e opozycja chcia%a mie
wsparcie z zewn"trz ale nie prosi%a Amerykan*w
o bombardowania+ Ale czy ci opozycjonici byliby
w stanie rozbi $alib*w bez militarnej pomocy?
RA(A 5Rewolucyjne &grupowanie Cobiet A#ganis)
tanu: wezwa%a A#ga-czyk*w do powstania @ ale samo
wezwanie nie prowadzi do dzia%ania co zreszt"
zosta%o potwierdzone+ 'onali Colhatkar in#ormowa%
na stronach .0et !e RA(A i inne organizacje ;od lat
proponowa%y zupe%nie ignorowane @ interwencj si%
pokojowych 30. @ dziki kt*rej mo!na by rozbroi
walcz"ce oddzia%y i ustali nowy porz"dek jak
w $imorze (schodnim 5bez pomocy &'A kt*re
sprzedawa%o bro- =ndonezyjczykom pomagaj"c im
w masakrach $imorczyk*w:+< Aostawy broni
wydawa%y si nie pomaga w podrywaniu
A#ga-czyk*w do walki tylko w umacnianiu
antydemokratycznych dow*dc*w+ 't"d pytanie
o konieczno midzynarodowej interwencji przy
obalaniu $alib*w+ 5 Bodobnie wygl"da%a sprawa
=raku+ 2dy Amerykanie odm*wili wsparcia powsta-)
c*w Curdyjskich i 'hiickich w marcu 4774 roku po)
zwoli%o to 'addamowi utrzyma si u w%adzy+ Brzed
po%ow" 4778 roku =racka opozycja nie mia%a naj)
mniejszych szans w walce z si%ami rz"dowymi+ Andrew
i Batrick Cockburn zanotowali !e &'A wspar%o kilka
ugrupowa- opozycyjnych kt*re jednak zawiod%y
w walce o obalenie 'addama+:
!"osk#> Gacznijmy od przypomnienia zasady
?H@> moemy mie wasne opinie na dany temat, ale
nie maj one mocy tak dugo, jak dugo acuc ar#
gumentw nie jest uzupeniony! <eraz zastanwmy si'
czy a$gaskie propozycje pokonania reimu <alibw
byy wykonalneV +o pierwsze nie tylko /3A3 miaa
takie plany! +odobna propozycja zostaa wysuni'ta
przez ulubieca ED3, 3bdulla Ra%a, ktry rwnie
pot'pi bombardowania jako szkodliwe dla prb roz#
bicia reimu od rodka oskarajc jednoczenie Dtany
Gjednoczone, e zacz'y naloty tylko po to, aby zade#
monstrowa swoje siowe przywdztwo nad wiatem!
4awet bardziej uderzajce byo poparcie tego stano#
wiska w pa,dzierniku podczas spotkania 5888 przy#
wdcw a$gaskic C z kraju i zagranicy C o ktrym
wspomniano cyba raz! 4ew 0ork <imes opisa to
spotkanie jako rzadki przejaw jednoci midzy przy)
w*dcami plemiennymi =slamskimi nauczycielami
k%*tliwymi politykami i dawnymi dow*dcami party)
zanckimi! A rzeczywistoci zapanowaa zgodno co
do niektryc kwestii> byli jednomylni w pot'pieniu
bombardowa, ktre wtedy trway ju czwarty ty#
dzie, i wezwali do odnalezienia innego sposobu na
obalenie <alibw, zblionego do propozycji /3A3
i 3bdulla Ra%a! +odobn ocen' wystawi specjalista
od spraw 3$ganistanu, +ankaj 9isra, w 4ew 0ork
/eOiew ?57 stycze H88H@, ktry komentowa z per#
spektywy czasu! /wnie dla mnie, a$gaskie propo#
zycje wydaj si' rozsdne! 3le to o niczym nie wiad#
czy z tej prostej przyczyny, e nie mam wystarczajcej
6
wiedzy, eby wyrobi sobie pewne zdanie! A kadym
razie nie widz' argumentw przemawiajcyc za tym,
e decyzje w tej sprawie powinien podejmowa Aa#
szyngton albo amerykascy i brytyjscy komentatorzy
zamiast 3$gaczykw! 1o do 2raku to wydaje mi si',
e szanse na masowe powstanie byy mgliste po tym
jak ED3 podkopao rewolty z marca 5665, przedka#
dajc !elazn" pi Daddama i stabilno nad moliwe
rezultaty rewolucji ?jak uczciwie przedstawi to 4ew
0ork <imes i inni@! Bybym jednak ostrony mwic
o poparciu udzielanym przez Dtany Gjednoczone
opozycji! .o jakickolwiek jednak wnioskw bymy
nie doszli, powstaj te same pytania! =udno
miejscowa ma pierwszestwo przy wyborze rodzaju
akcji C jakkolwiek nie jest to gos rozstrzygajcy!(
aden czynnik nie jest! Kdyby pojawia si' konkretna
propozycja jak obali Daddama, z pewnoci
powinnimy j rozway! -n wci pozostaje takim
samym potworem jak wtedy gdy popieray go Dtany
Gjednoczone i Brytyjczycy! 3le nie wystarczy gdyba!
9usielibymy rozpatrzy konkretne propozycje!
+ytania s tra$ne i jak najbardziej na miejscu! 1za#
sami maj proste odpowiedzi( szczeglnie kiedy po#
peniane s due zbrodnie lub gdy osobicie ponosimy
za nie odpowiedzialno, a nie mog one zaistnie na
szerszym polu dyskusji z wiadomyc wzgl'dw!
A innyc przypadkac nie ma prostyc odpowiedzi!
1zasami nie jestemy w stanie powiedzie nic sen#
sownego! G pewnoci nie da si' wypracowa oglnej
zasady dla takic przypadkw , cocia mona odna#
le, proste reguy, ktre udziel nam wskazwek!
Chomsky o ruchu
antywojennym
Aywiad dla <e Kuardian!
<um! cgc, cgc\poprostu!pl
Noa !"osk#> .emonstracje pokojowe byy
kolejn oznak nadzwyczajnego $enomenu! 4a wie#
cie i w Dtanac Gjednoczonyc powstaa opozycja dla
nadcodzcej wojny o rozmiarze bezprecedensowym
w istorii ED3 i Muropy zarwno pod wzgl'dem
moliwoci, jak i cz'ci populacji do ktrej si'ga!
4ie przypominam sobie, by kiedykolwiek istniaa
tak ogromna opozycja wobec wojny zanim ta jeszcze
si' zacz'a! 2m bardziej zbliymy si' do kon$likto#
wego regionu, tym opozycja wydaje si' by wi'ksza!
A <urcji badania opinii publicznej wykazay, e liczba
ludzi sprzeciwiajcyc si' wojnie si'ga 68],
w Muropie te jest poka,na, natomiast w ED3 liczby
pojawiajce si' w badaniac s mylce, poniewa
badania nie uwzgl'dniaj wanego czynnika, odr#
niajcego Dtany od reszty wiata! ED3 to jedyny kraj,
gdzie Daddam Rusajn jest nie tylko pogardzany, ale
take budzi strac C od wrzenia badania wykazuj, e
Q8C78] amerykanw uznaje Daddama Rusajna za
nieucronne zagroenie dla ic egzystencji!
-becnie nie ma adnego obiektywnego powodu,
dla ktrego ED3 powinny bardziej ba si' Daddama
ni, powiedzmy, &uwejt! +rzyczyn tej sytuacji jest
trwajca od wrzenia propaganda majca na celu
przekonanie ludzi, e Daddam jest nie tylko straszn
osob, ale e zamierza zaatakowa nas jutro, jeli nie
powstrzymamy go dzi! <o tra$ia do ludzi! <ak wi'c
aby zrozumie rzeczywisty rozmiar opozycji wobec
wojny w ED3 naley uwzgl'dni czynnik kompletnie
irracjonalnego stracu stworzonego przez masow
propagand' C wtedy okae si', e opozycja jest mniej
wi'cej taka sama jak gdzie indziej!
A prasie nie wskazuje si', e taka publiczna opo#
zycja wobec wojny jest po prostu bezprecedensowa!
<o rozciga si' duo szerzej, to nie tylko opozycja
wobec wojny, to brak wiary w przywdcw! Aorld
Mconomic :orum kilka dni temu opublikowao wyniki
bada zau$ania do wadzy i w Dtanac byo ono naj#
nisze! Aierzy im nieco ponad jedna czwarta popula#
cji i myl', e to odzwierciedla obawy wobec ryzyka,
brutalnoci i zagroe dostrzeganyc w dziaaniac
i planac aktualnej administracji!
4a te rzeczy powinno si' zwraca wi'ksz uwag'!
4awet w ED3 istnieje przytaczajca sw wielkoci
opozycja i odpowiadajcy jej spadek zau$ania do
liderw prowadzcyc kampani' wojenn! /uc an#
tywojenny rozwija si' jaki czas, ale teraz osign
niezwyczajny stan liczebny ?naley tu wspomnie
o demonstracjac majcyc miejsce w ostatnim tygo#
dniu@, co nigdy dotd si' nie zdarzyo! Kdyby porw#
na t' sytuacj' z wojn w Aietnamie, obecny jej stan
58
jest podobny do tego z roku 56Q5 C zanim jeszcze
wojna si' zacz'a, zanim ED3 zbombardoway +ou#
dniowy Aietnam, zamykay miliony ludzi w obozac
koncentracyjnyc i uyway broni cemicznej, wtedy
niemal nikt nie protestowa! :aktycznie byo kilka
protestw, ale mao kto o nic pami'ta!
+rotesty zacz'y si' rozwija kilka lat p,niej, gdy
dua cz' Aietnamu +oudniowego bya masowo
bombardowana przez BCIH, setki tysi'cy onierzy
amerykaskic brao udzia w wojnie, setki tysi'cy
zgin'y! 4awet wtedy, gdy protesty wreszcie si' za#
cz'y, skupiay si' gwnie na kwestiac pobocznyc
C bombardowanie Aietnamu +nocnego byo bez
wtpienia zbrodni, jednak poudnie byo bombardo#
wane bardziej intensywnie, co zawsze byo celem
ED3!
4awiasem mwic rzd wycign z tego wnioski!
&iedy administracja przycodzi do biura, pierwsz
rzecz, ktr robi, jest zapoznanie si' z raportami
wywiadu na temat sytuacji na wiecie! <e dane s
tajne, ludzie poznaj je po trzydziestu, czterdziestu
latac, kiedy s odtajnione! &iedy pierwsza admini#
stracja Busa obj'a urzd w 56F6 r!, in$ormacje wy#
wiadowcze przeciekay do opinii publicznej odsania#
jc wiele $aktw o zdarzeniac, majcyc wtedy miej#
sce!
G przeciekw wynikao, e doktryna rzdu zaka#
daa walk' wycznie ze sabszymi przeciwnikami!
Aalka taka miaa by wygrana bardzo szybko i zdecy)
dowanie, poniewa w przeciwnym wypadku poparcie
dla niej szybko spadnie, gdy jest i tak bardzo niskie!
A latac szedziesityc rzd mg prowadzi dug,
brutaln wojn' przez lata, praktycznie niszczc pa#
stwo i nie powodowao to adnyc protestw! 3le nie
teraz! <eraz musz wygra! <eraz musz wystraszy
ludzi, eby czuli, e istnieje jakie wielkie zagroenie
dla ic ycia, po czym przeprowadzi cudown akcj'
militarn zakoczon szybkim i zdecydowanym zwy#
ci'stwem nad tym ogromnym wrogiem, po czym
rozgldn si' za nast'pnym!
+ami'tajmy, e ludzie, ktrzy obecnie zarzdzaj
tym przedstawieniem w Aaszyngtonie, to byli zwo#
lennicy /eagana, w gruncie rzeczy przeywajcy na
nowo scenariusz lat osiemdziesityc C to tra$na ana#
logia! <o oni w latac osiemdziesityc promowali
programy wewn'trzne, ktre byy szkodliwe dla lud#
noci i przez to niepopularne! Edao im si' je prze$or#
sowa wanie dzi'ki utrzymywaniu ludnoci w stanie
paniki!
"ednego roku bya to baza lotnicza w Krenadzie,
ktrej /osjanie mieli jakoby uy w celu zbombardo#
wania Dtanw Gjednoczonyc! <o brzmi miesznie,
ale to byo skuteczne propagandowe kamstwo!
4ikaragua miaa by dwa dni marszu od $eDasu C
sztylet wycelowany w serce <eWasu, para$razujc
Ritlera! +onownie moglibycie pomyle, e ludzie
umr ze miecu, ale nie umarli! <a kwestia bya
podnoszona aby nas wystraszy C 4ikaragua moga
nas podbi na swojej drodze do zawaszczenia caej
pkuli! Gagroenie ze strony 4ikaragui stao si' kwe#
sti narodowego bezpieczestwa! +atni mordercy
z =ibii kr'cili si' po ulicac Aaszyngtonu, aby prze#
prowadzi zamac na nasze wadze! 1igle nowe
zagroenia byy wyczarowywane, aby utrzyma ludzi
w stanie zastraszenia, podczas gdy wadza przeprowa#
dzaa kolejne wojny antyterrorystyczne!
+ami'tajmy, e ci sami ludzie zadeklarowali wojn'
terroryzmowi w 56F5 r!, ktra miaa by club ame#
rykaskiej polityki zagranicznej, skupiajc si' przede
wszystkim na 3meryce 1entralnej, co skoczyo si'
zabiciem okoo dwustu tysi'cy ludzi i zdewastowa#
niem czterec krajw! -d 5668 r!, kiedy ED3 ponow#
nie przej'y nad nimi kontrol', cigle popadaj
w g'bokie ubstwo! <eraz wadze robi dokadnie to
samo z dokadnie tyc samyc powodw C wdraaj
wewn'trzne programy, ktre s niepopularne, ponie#
wa krzywdz ludzi!
"ednak mi'dzynarodowe ryzykanctwo, wywoy#
wanie wrogw majcyc nas zniszczy, to dobrze nam
znana ic druga natura! -ni tego nie wynale,li, inni
robili to samo, istoria zna wiele takic przypadkw,
ale oni stali si' mistrzami tej sztuki!
4ie cc' sugerowa, e administracja nie ma po#
wodw, by ccie przej kontrol' nad 2rakiem!
-czywicie, e maj C te powody s cigle te same
i wszyscy je znaj! &ontrolowanie 2raku da ED3 bar#
dzo siln pozycj' do rozszerzania swojej dominacji
nad gwnymi zasobami energetycznymi wiata! <o
bardzo wany powd!
Gwrcie uwag' na czas kampanii propagandowej!
<o uderzajce, e zacz'a si' we wrzeniu C co takiego
si' wtedy wydarzyoV 1, we wrzeniu rozpocz'a
si' kampania wyborcza przed wyborami do &ongresu!
.la /epublikanw byo oczywiste, e jeli pozwol
dominowa kwestiom spoecznym i ekonomicznym,
to przegraj! Gostaliby wr'cz zmiadeni! 9usieli
wi'c robi to, co w latac osiemdziesityc C zastpi
je kwestiami bezpieczestwa! A sytuacji zagroenia
ludzie skupiaj si' wok prezydenta C silnej postaci,
ktra obroni nas przed strasznymi zagroeniami!
4ajbardziej prawdopodobnym kierunkiem,
w ktry zwrci si' wiat po wojnie w 2raku, b'dzie
2ran a by moe Dyria! &orea +nocna to inny
przypadek! 2c zacowanie to demonstracja, e
jedynym sposobem na odstraszenie ED3 jest
posiadanie broni masowej zagady ?B9G@! 4ic innego
nie jest w stanie odstraszy ED3, z pewnoci nie jest
to bro konwencjonalna! <o straszna lekcja, ale
musimy si' jej nauczy!
+rzez lata eksperci w gwnonurtowyc mediac
wskazywali, e ED3 powoduje rozprzestrzenianie si'
broni przez swoj ryzykown polityk', poniewa tylko
posiadanie B9G, lub zagroenie terrorem moe po#
wstrzyma ic od ataku! &ennet Aaltz ostatnio o tym
pisa! =ata temu, jeszcze przed administracj Busa,
gwni komentatorzy jak Damuel Runtington z :ore#
ign 3$$airs, gwnego magazynu establismentu,
wskazywa, e polityka ED3 przyjmuje niebezpieczny
kurs! 9wi o administracji 1lintona, ale napisa, e
dla wi'kszej cz'ci wiata ED3 s postrzegane jako
55
pastwoCobuz, gwne zagroenie ic egzystencji!
:aktycznie uderzajce jest to, e obecna opozycja
wobec wojny rozciga si' szeroko na cae polityczne
spektrum, tak wi'c dwa gwne magazyny zajmujce
si' polityk zagraniczn, :oreign 3$$airs i :oreign
+olicy w swoic ostatnic wydaniac zamieciy
bardzo krytyczne artykuy napisane przez wybitne
postacie gwnego nurtu!
3merykaska 3kademia Dztuki i 4auki rzadko
zajmuje stanowisko w kontrowersyjnyc kwestiac,
jednak ostatnio opublikowaa dugi monogram o woj#
nie, napisany tak yczliwie, jak tylko si' dao, zdajc
relacj' ze stanowiska administracji Busa i krytykujc
j w do ograniczonym zakresie C znacznie bardziej
ograniczonym, ni bym ccia C jednak skutecznie!
+owszecne s obawy i strac przed ryzykanc#
twem ED3, jeden analityk nawet nazwa to g%upimi
#antazjami domowego zacisza! "a pytam raczej Co
stanie si z ludnoci" =raku? i Co stanie si z regio)
nem? a nie tylko Co stanie si z nami?
*att"ew +epest> Czy ta propaganda przestanie
by skuteczna jeli w =raku nie zostanie ustanowiona
demokracja po tym ;wyzwoleniu<?
Noa !"osk#> +ropaganda to waciwe okre#
lenie! Bo jeli demokracja jest celem wojny, to czemu
tego nie powiedzV 1zemu okamuj reszt' wiataV
"aki jest sens pracy inspektorw -4GV Ggodnie z t
propagand wszystko, co mwimy publicznie to
czysta $arsa C nie interesuje nas bro masowej za#
gady, nie interesuje nas rozbrojenie, mamy inny cel
na myli, ale nie powiemy ci jaki, poniewa nagle
ccemy zaprowadzi demokracj' przy pomocy wojny!
"eli to jest cel, to przestamy kama i skoczmy t
$ars' z inspektorami i po prostu powiedzmy, e rozpo#
czynamy krucjat' o demokracj' w krajac, ktre j'cz
pod butem tyrana! Aaciwie to jest tradycyjna kru#
cjata, poniewa to wanie leao u podstaw orroru
wojen kolonialnym i ic wspczesnyc odpowiedni#
kw! 9amy bardzo dug istori' z ktrej wynika, e
to dziaa! <o nic nowego w istorii!
A tym konkretnym przypadku nie mona przewi#
dzie, co stanie si' po wybucni'ciu wojny! A naj#
gorszym wypadku moe sta si' to, co przewiduj
agencje wywiadowcze i organizacje pomocowe, czyli
narastanie terroru odstraszajcego oraz motywowa#
nego zemst, a dla ludnoci 2raku, ktra ju teraz jest
na granicy ubstwa, oznacza to b'dzie katastro$'
umanitarn, przed ktr ostrzegaj -4G i organiza#
cje pozarzdowe!
G drugiej strony, moe si' zdarzy to, czego ja#
strz'bie w Aaszyngtonie sobie ycz C szybkie zwy#
ci'stwo, bez wi'kszyc potyczek, narzucenie nowego
reimu, nadanie mu demokratycznej $asady, upewnie#
nie si', e ED3 maj tam due bazy wojskowe
i wreszcie C $aktyczna kontrola nad zasobami ropy
na$towej!
Dzanse na to, e administracja dopuci do powsta#
nia czego w rodzaju prawdziwej demokracji s nie#
wielkie! Dtoi tu na przeszkodzie kilka problemw C
problemw, ktre motywoway Busa nr 5 aby sprze#
ciwi si' rebelii, ktra w 5665 r! moga obali Dad#
dama Rusajna! A kocu zostaby obalony, gdyby
Dtany nie pozwoliy mu zmiady tego powstania!
"ednym powanym problemem jest to, e okoo
Q8] populacji 2raku to Ditowie! "eli w 2raku powsta#
nie demokratyczny rzd, to b'd mieli tam duo do
powiedzenia! -ni nie s proirascy, ale s due
szanse, e docz do reszty regionu w prbie po#
prawy stosunkw z 2ranem i zredukowania poziomu
napi'cia w regionie! 3rabowie podj'li ju kroki w tym
kierunku i Ditowie prawdopodobnie te podejm! 3 to
ostatnia rzecz, jakiej cc ED3! 2ran to nast'pny cel!
ED3 nie cc poprawy stosunkw w regionie! +o#
nadto jeli Ditowie uzyskaj rzeczywist reprezentacj'
parlamentarn, &urdowie b'd ccieli czego podob#
nego! B'd ccieli realizacji ic cakiem sprawiedli#
wyc da wysokiego stopnia autonomii w pnoc#
nyc regionac! <urcja nie zamierza tego tolerowa!
<urcja dysponuje tysicami onierzy w +nocnym
2raku wanie po to, by zapobiec takim zmianom! "eli
Ditowie rusz w stron' miasta &irkuk, ktre uwaaj
za swoj stolic', <urcja na to nie pozwoli, a ED3 j
popr, tak jak popieray ic masowe okruciestwo
wobec &urdw w latac dziewi'dziesityc w regio#
nac poudniowoCwscodnic! <ak wi'c moemy si'
spodziewa raczej dyktatury wojskowej z jak demo#
kratyczn $asad, albo marionetkowego parlamentu,
ktry gosuje, podczas gdy naprawd' rzdzi wojsko C
nie byoby to nic niezwykego C albo przej'cia wadzy
przez mniejszo sunnitw, ktra ju kiedy rzdzia!
4ikt nie moe tego przewidzie! A cwili rozpo#
cz'cia wojny sytuacja po jej zakoczeniu nie jest
znana! 123 nie moe tego przewidzie, /ums$eld
take nie! 9oe si' wydarzy wszystko z wyej wy#
mienionyc! .latego rozsdni ludzie przestrzegaj
przed uyciem siy jeli nie ma bardzo powanyc
powodw do jej uycia C ryzyko jest zwyczajnie zbyt
due! "ednak to uderzajce, e ani Bus ani Blair nie
przedstawili takic celw wojny! 1zy powiedzieli
/ady Bezpieczestwa -4G, e cc przegosowa
rezolucj' o uyciu siy celem zaprowadzenia demo#
kracji w 2rakuV -czywicie, e nie! +oniewa wie#
dzieli, e zostaliby wymiani!
Bus i jego administracja mwili w listopadzie
otwarcie i bezporednio, e -4G b'dzie istotna, jeli
zezwoli im na zrobienie tego, co cc, a jeli nie, to
b'dzie nieistotna! 4ie mona wyrazi tego janiej!
+owiedzieli, e maj ju tyle wadzy, ile potrze#
buj, aby robi co zecc, a -4G moe ic popiera
albo nie b'dzie uznana za istotn! 4ie mogli janiej
powiedzie wiatu, e nie obcodzi ic, co wiat my#
li, bo i tak zrobi to, co zecc! <o jedna z gwnyc
przyczyn spadku zau$ania do wadz ED3 w badaniac
Aorld Mconomic :orum!
2nne kraje zapewne pjd na wojn' z ED3 C ale
bez stracu!
5H
Istotne problemy
Noa !"osk#
?<um! mc5@
A tej ponurej cwili nie moemy uczyni nic aby
powstrzyma trwajc inwazj'! 4ie znaczy to jednak,
i jest to koniec dziaa dla osb zaangaowanyc
w realizacj' zasad sprawiedliwoci, wolnoci i praw
czowieka! Ar'cz przeciwnie! Gadania stan si' teraz
bardziej pilne ni kiedykolwiek do tej pory, bez
wzgl'du na to jaki b'dzie rezultat ataku! "ego wyniku
nikt nie jest w stanie przewidzie C ani +entagon, ani
123, ani ktokolwiek inny! 3lternatywy rozcigaj si'
od przeraajcej katastro$y umanitarnej C o prawdo#
podobiestwie ktrej ostrzegay organizacje umani#
tarne dziaajce w 2raku, do relatywnie agodnyc
konsekwencji C lecz nawet jeeli nikomu nie spadnie
wos z gowy, w aden sposb nie umniejsza to
zbrodni tyc, ktrzy dla realizacji swyc aniebnyc
celw gotowi s narazi bezbronnyc ludzi na tak
straszne ryzyko!
Epynie sporo czasu zanim mona b'dzie dokona
wst'pnej oceny rezultatw ataku! "ednym z dora,nyc
zada jest dostarczenie rodkw pomocy dla zago#
dzenia jego skutkw! 1odzi gownie o zaspokojenie
potrzeb o$iar, nie tylko tej wojny lecz rwnie zoli#
wyc i destrukcyjnyc sankcji narzuconyc przez
Aaszyngton w cigu poprzednic dziesi'ciu lat, ktre
zniszczyy spoeczestwo obywatelskie, wzmocniy
rzdzcego tyrana i zmusiy ludno do zdania si' na
niego, aby przey! "ak wskazywano przez lata, sank#
cje podkopay nadzieje, e Daddama Rusajna spotka
los innyc, nie mniej ni on brutalnyc i krwawyc
tyranw! 4alecyc do tej strasznej galerii zbrodnia#
rzy, popieranyc przez b'dcyc teraz u steru w Aa#
szyngtonie, a do ostatnic dni ic krwawyc rzdw
C wrd nic 1eausecescu, by wskaza tylko jeden
oczywisty i adekwatny przykad!
Gwyka przyzwoito nakazywaaby wypat' ol#
brzymic reparacji wojennyc przez ED3, a wobec
ic braku C przynajmniej zapewnienie dopywu po#
mocy dla 2rakijczykw, aby mogli odbudowa znisz#
czenia w sposb wybrany przez nic samyc, a nie
narzucony przez ludzi z Aaszyngtonu i 1raw$ord
?ranco Busa w <eksasie@ C wierzcyc, i wadza
opiera si' na lu$ac karabinw!
+ojawiy si' zagadnienia o carakterze $undamen#
talnym i dalekosi'nym! Dkala sprzeciwu wobec in#
wazji na 2rak nie ma precedensu w istorii! Aanie
dlatego Bus musia spotka si' ze swoimi dwoma
kumplami w amerykaskiej bazie wojskowej pooo#
nej na wyspie, gdzie znajdowali si' w bezpiecznej
odlegoci od zwykyc ludzi! +rotesty skupiaj si' na
ataku na 2rak, lecz dotycz rwnie kwestii o znacznie
szerszym carakterze! 4arasta obawa przed pot'g
Dtanw Gjednoczonyc uwaan C prawdopodobnie
przez zdecydowan wi'kszo C za najwi'ksze zagro#
enie dla pokoju w skali globalnej! .ost'pne obecnie
rodki masowej zagady, gwatownie stajc si' coraz
bardziej miercionone i zowieszcze, sprawiaj, e
zagroenie dla pokoju jest zagroeniem dla ycia
w ogle!
Dtrac przed rzdem ED3 nie jest oparty jedynie
na $akcie dokonania inwazji, lecz na caoksztacie
okolicznoci ktre do niej doprowadziy C otwarcie
deklarowanej determinacji by rzdzi wiatem przy
uyciu siy, stanowicej jedyny wymiar w ktrym
pot'ga Dtanw Gjednoczonyc zdecydowanie przo#
duje oraz pilnowaniu aby ta dominacja nie zostaa
nigdy zagroona! Aojny prewencyjne mog by to#
czone z zastrzeeniem, e s one $aktycznie prewen#
cyjne, a nie s wojnami majcymi zniszczy si' mili#
tarn wroga ?pre@emptive@! "akiekolwiek argumenty
zostayby uyte dla uzasadnienia wojny majcej
zmiady przeciwnika C nie sprawi one by zmiecia
si' ona w zdecydowanie odmiennej kategorii wojen
prewencyjnyc C jest to uycie si militarnyc w celu
usuni'cia urojonego lub wiadomie wymylonego
zagroenia!
-twarcie goszonym celem jest powstrzymanie
wyzwa rzuconyc potdze pozycji i presti!owi 'ta)
n*w .jednoczonych! &ade takie wyzwanie, obecne
czy przysze lub jego oznaki, zostanie skon$rontowane
z przytaczajc si przez rzdzcyc pastwem,
ktre wyra,nie wyprzedza wszystkie pozostae kraje
?uj'te cznie@ w wydatkac na rodki przemocy
i wkracza na nowe niebezpieczne cieki C dla przy#
kadu C prace nad stworzeniem mierciononej broni
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej, pomimo
niemal jednogonego sprzeciwu reszty wiata!
Aarto pami'ta, e sowa ktre zacytowaem nie
zostay wypowiedziane przez .icka 1enney;a czy
.onalda /ums$elda lub innego z radykalnyc ekstre#
mistw b'dcyc obecnie u wadzy! D to sowa sza#
nowanego m'a stanu C .eana 3cesona sprzed J8
lat, gdy by on wysokim rang doradc w administra#
cji &ennedy;ego! Esprawiedliwia on w ten sposb
dziaania ED3 przeciwko &ubie C wiedzc, e mi'#
dzynarodowa kampania terrorystyczna skierowana na
zmian re!imu doprowadzia wiat na skraj totalnej
wojny nuklearnej! 4iemniej jednak, wskazywa on
3merykaskiemu Dtowarzyszeniu +rawa 9i'dzyna#
rodowego, i nie powstaj adne zagadnienia prawne
zwizane z reakcj Dtanw Gjednoczonyc na wy#
zwania rzucone ic potdze pozycji i presti!owi C
reakcji polegajcej na atakac terrorystycznyc i woj#
nie ekonomicznej przeciwko &ubie!
+rzytoczyem te $akty, aby przypomnie, e oma#
wiane zagadnienia s g'boko zakorzenione! -becna
administracja znajduje si' na pozycjac ekstremi#
stycznyc gdy codzi o pene spektrum planowania
politycznego, a jego awanturniczo i inklinacja do
stosowania przemocy s szczeglnie niebezpieczne!
=ecz polityczne spektrum nie jest zbyt szerokie i do#
pki te g'bsze problemy nie zostan waciwie roz#
strzygni'te, moemy by pewni, e inni ultrareakcyjni
5L
ekstremici zdob'd wadz' nad pot'nymi rodkami
zniszczenia i represji!
=mperialne ambicje sprawujcyc wadz', jak
wprost bywaj okrelane, spowodoway opr na
caym wiecie, jak rwnie wrd gwnego nurtu
establismentu w kraju! -czywicie w innyc
miejscac reakcje s nasycone g'bsz obaw,
zwaszcza wrd tyc ktrzy zazwyczaj byli o$iarami!
Gbyt dobrze znaj istori', zbyt dotkliwie jej
dowiadczyli aby znale, ukojenie w egzaltowanej
retoryce! Gbyt wiele jej ju syszeli przez stulecia,
wwczas gdy byli podbijani przez klub zwany
cywilizacj"! &ilka dni temu, jeden z przywdcw
rucu opozycji przeciwko wojnie, w skad ktrego
wcodz rzdy krajw zamieszkayc przez wi'ksz
cz' ludnoci wiata C okreli administracj' Busa
jako bardziej agresywn ni Ritlera! <ak si' skada, e
jego dotycczasowa postawa bya bardzo
proamerykaska i jest zaangaowany w liczne
mi'dzynarodowe projekty ekonomiczne wprowadzane
przez Aaszyngton! 4ie ulega wtpliwoci, e mwi on
nie tylko w imieniu tyc ktrzy tradycyjnie s
o$iarami, lecz rwnie w imieniu wielu spord tyc
ktrzy byli zazwyczaj agresorami!
[atwo jest y dalej, ale wane jest aby przemy#
le te problemy dog'bnie C z uwag i uczciwoci!
Ganim jeszcze rzd Busa mocno zwi'kszy te obawy
w ostatnic miesicac, wywiad i specjalici w zakre#
sie stosunkw mi'dzynarodowyc in$ormowali ka#
dego kto ccia suca, e doktryny polityczne
wprowadzane przez Aaszyngton mog spowodowa
wzrost terroru i rozprzestrzenianie si' broni masowej
zagady C jako odwet lub po prostu sposb odstrasza#
nia! D dwa sposoby w jaki Aaszyngton odpowiada na
zagroenia spowodowane swoimi dziaaniami lub
zaskakujcymi proklamacjami! +ierwszym sposobem
jest umierzenie zagroe przez zwrcenie uwagi na
swoje prawnie uzasadnione krzywdy i zgoda na zosta#
nie cywilizowanym czonkiem wiatowej spoecznoci
oraz okazywanie pewnego szacunku dla wiatowego
porzdku i jego instytucji! .rugim sposobem jest
stworzenie gro,nyc instrumentw zniszczenia i do#
minacji C tak e kade rzucone wyzwanie, bez
wzgl'du no to jak odlege, moe zosta zmiadone C
prowokujc kolejne jeszcze wi'ksze wyzwania! <en
sposb post'powania stwarza powane zagroenie dla
spoeczestwa Dtanw Gjednoczonyc i caego wiata
C moe te z duym prawdopodobiestwem doprowa#
dzi do zagady ycia na Giemi C i nie s to tylko
bezpodstawne spekulacje!
-statecznej wojny nuklearnej udao si' w prze#
szoci unikn niemal cudem, zaledwie kilka mie#
si'cy przed przemwieniem 3cesona, by wskaza
tylko jeden przykad, ktry jeszcze dzisiaj powinien
by do wiey w naszej pami'ci! Gagroenia s
jednak powane i wci narastaj! wiat ma istotne
powody by przyglda si' temu co dzieje si' w Aa#
szyngtonie z l'kiem i obawami! -bywatele Dtanw
Gjednoczonyc s tymi, ktrzy maj najwi'ksze mo#
liwoci aby rozwia te l'ki i ksztatowa przyszo
pen nadziei i konstruktywnyc rozwiza!
"est to kilka spord wanyc problemw o kt#
ryc istnieniu musimy pami'ta obserwujc nieprze#
widywalny przebieg wydarze C gdy najgro,niejsza
pot'ga militarna w istorii ludzkoci zostaa rzucona
przeciwko bezbronnemu przeciwnikowi przez poli#
tycznyc przywdcw, ktrzy zgromadzili ju na
swoic kontac przeraajce dowody barbarzystwa
i zniszcze, ktryc dokonali odkd przej'li stery wa#
dzy ponad H8 lat temu!
PoProstu 5http6EEpoprostu+pl: to Fby%G polski
niezale!ny serwis internetowy+ 0ie ma on charakteru
komercyjnego nie czerpiemy z jego istnienia !adnych
zysk*w+ Aziki temu a tak!e z tej racji !e nie
reprezentujemy !adnej organizacji ani jedynie s%usznej
ideologii mamy szans pozosta niezale!ni zar*wno
wobec rodowisk wolnociowych jak i wzgldem
wszystkich czynnik*w kt*re maj" wp%yw na o#icjalny
obieg in#ormacji+ 0ie oznacza to jednak !e rocimy
sobie tutaj prawo do wyimaginowanej obiektywnoci
jestemy subiektywni zar*wno w ocenach jak
i w naszej wizji wiata+ Bamitajcie o tym+
5J