You are on page 1of 3

THAM LUN

TI HI NGH TUYN DNG HC SINH GII TIU BIU


THNH PH UNG B NM HC !"#!"$
Mt s kinh nghim trong cng tc bi dng Hc sinh gii
%&'( )(*+ ,-, ./ 012 32456
T(*+ )78' )(4 (92 ':(/6
Hm nay ti rt vinh d c thay mt cc bn ng nghip v d Hi ngh tuyn
d!ng h"c #inh $ut #%c tiu bi&u n'm h"c ()*(+()*, c-a th.nh ph/ 01 v. c tr2nh b.y
tham 3u4n v 56t #/ 7inh nghim tr8ng cng tc bi d9ng h"c #inh gi:i;<
=>i ?u tin@ ti $in chAc cc BuC v i bi&u@ cc th?y gi8@ c gi8 v. cc Dm h"c #inh
3>i 7Enh chAc #Fc 7h:D @ gia 2nh hnh phAc< GhAc hi ngh th.nh cng rc r9<
%&'( )(*+ (92 ':(/6
=. mt ng>i Hng vin@ gi8 vin ti 3un nh4n thFc #Iu #%c v Buan i&m chJ 8@
mKc tiu chiLn 3c c-a MHng v. Nh. nOc v gi8 dKc + .8 t8 tr8ng giai 8n hin nay
3. 5NIng ca8 dIn trE@ .8 t8 nhIn 3c@ bi d9ng nhIn t.i;< P2 v4y ng.nh gi8 dKc 3un
tEch cc thc hin Qi mOi cng tc BuHn 3C gi8 dKc@ ni dung ch!ng tr2nh@ ph!ng
php dy h"c tr8ng R vic pht hin v. bi d9ng HST 3un c Buan tIm c bit<
Ur8ng nhVng n'm g?n Iy@ cng tc bi d9ng h"c #inh gi:i@ nIng ca8 cht 3ng gi8
dKc mWi nh"n 3. mt tr8ng nhVng nhim vK tr"ng tIm c-a nh. tr>ng@ 3. nim vinh d
c-a mXi gi8 vin ng.nh gi8 dKc 0ng 1E<
1Hn thIn 3. mt gi8 vin vOi (( n'm tuQi ngh@ ang cng tc ti tr>ng UHGS Ur?n
Yu/c U8Hn@ ngi tr>ng cR b d.y th.nh tEch gi8 dKc cZng i ngW gi8 vin tIm huyLt@
trE tu vOi nhiu thL h h"c #inh gi:i [ tr\ng th.nh@ ti 3un nX 3c 7hng ng]ng@ c/
g%ng phn u h8.n th.nh t/t nhim vK< N'm h"c ()*(+()*, 3. n'm h"c thF ^ 3in tKc
ti c _h`ng TabMU 0ng 1E v. 3[nh 8 tr>ng UHGS Ur?n Yu/c U8Hn tin t\ng
gia8 trch nhim v. phIn cng bi d9ng i tuy&n h"c #inh gi:i mn U8n v. giHi t8n
trn my tEnh c?m tay cp th.nh ph/@ cp UJnh v. cp Yu/c gia< Ur8ng Bu tr2nh R@ ti
3un nhit t2nh@ trch nhim & thc hin nhim vK c gia8 mt cch cR hiu BuH &
Rng gRp v.8 th.nh tEch chung c-a th.nh ph/< Uiu bi&u 3.c /i vOi i tuy&n HST c-a
tr>ng UHGS UYU t (^ giHi cp th.nh ph/ d( nht@ e nh2@ f ba@ *(ggh@ *e giHi cp tJnh
d* nht@ i nh2@ e ba@ eggh c bit ti cuc thi giHi t8n trn mng intDrnDt@ h"c #inh c-a
ti [ d.nh c j giHi cp th.nh ph/@ f giHi cp tJnh de giHi nhth@ e h# c tham d
v`ng Bu/c gia v. d.nh c ( Huy ch!ng bc< Ng8.i ra@ ti c`n ph/i hp cZng i ngW
gi8 vin c/t cn c-a th.nh ph/ tham gia n 3uyn i tuy&n HST d thi U8n@ 6UGU
cp UJnh@ cp Yu/c gia@ v. cR )* HS t giHi 6UGU cp YT
POi nhVng th.nh tEch trn ti c 3[nh 8@ ng nghip@ h"c #inh ghi nh4n@ nh gi
ca8< Ur8ng Hi ngh n.y@ $in phkp c chia #l mt #/ 7inh nghim tr8ng cng tc bi
d9ng h"c #inh gi:i vOi ph!ng chIm pht huy tEnh tEch cc@ 7hH n'ng t duy #ng t8
c-a HS<
*
T(; '(<)= gi8 vin phHi nh4n thFc c vic bi d9ng HST 3. cng vic 7hR 7h'n
v. phHi trHi Bua mt Bu tr2nh< Pic 3a ch"n i tuy&n Ang /i tng cR mt vai tr`
Buan tr"ng< Ngay t] 3Op ^ 7hi cc Dm mOi v.8 ?u cp@ ti [ th.nh 34p i tuy&n mn
t8n v. iu chJnh 7L h8ch bi d9ng HST 7hi c?n thiLt< Nh v4y Ln 3Op j@ cc Dm [
tEch 3um c * h th/ng 7iLn thFc nIng ca8 d.nh ch8 h"c #inh gi:i & 3.m h.nh trang
tham gia cc 72 thi HST<
T(; (+2= c?n d.nh nhiu th>i gian nghin cFu t.i 3iu@ "c nhiu #ch tham 7hH8@ t2m
t`i cc t.i 3iu@ thng Bua ng nghip v. Bua trang nDb@ cc dion .n gi8 dKc trn mng
& cR thm 7iLn thFc v. 7inh nghim giHng dy< G4p nh4t 7p th>i cc v'n bHn chJ 8
chuyn mn c-a cp & nh hOng n HST ch8 Ang<
T(; 3+= bin #8n cc ni dung 7iLn thFc th.nh cc chuyn #a8 ch8 phZ hp vOi
t]ng /i tng & giHng dy v2 n HST th2 nht thiLt phHi dy thD8 chuyn @ nh v4y
hiu BuH mOi ca8<
T(; )*= Qi mOi ph!ng php dy h"c 3. mt yLu t/ thDn ch/t< UhD8 ti n 3uyn
HST c?n bi d9ng ch8 HS 7hH n'ng t h"c@ t nghin cFu< POi ph!ng php n.y ti
pht huy t/i a c v/n 7iLn thFc tEch 3um c-a HS< p mXi chuyn @ phIn chia ra cc
dng b.i@ \ mXi dng b.i@ nh hOng cc ph!ng php 7hc nhau< GR ph!ng php t/t
nh cR 7im chJ nam & giHi BuyLt c mt h th/ng b.i t4p 3On tr8ng t]ng chuyn <
S pht tri&n c-a cng ngh thng tin@ # ph8ng phA c-a cc t.i 3iu nghin cFu hX tr
%c 3c ch8 HS 7hi t h"c@ t nghin cFu<
T(; '>?= gi8 dKc 7q n'ng #/ng@ dy v. 3uyn ch8 h# ph!ng php 34p 7L h8ch c
nhIn mt cch 7h8a h"c@ p Fng yu c?u c-a nhim vK h"c t4p cWng 3. mt yLu t/ c-a
th.nh cng< rut pht t] thc tL cc Dm n 3uyn thi h"c #inh gi:i mn t8n c`n cR 7hH
n'ng thi cc mn 3in Buan 7hc dgiHi t8n trn 6UGU@ Pi83impic@ h8 h"c@ v4t 3E@sh< P2
v4y cH c v. tr` u phHi #%p $Lp vic n 3uyn * cch 7h8a h"c th2 mOi cR th& tham gia
c tt cH cc 72 thi R< P. thc tL 3. HS c-a ti tham gia tt cH cc 72 thi R u [ t
c nhVng 7Lt BuH ng ghi nh4n@ bi&u d!ng<
Miu cu/i cZng@ rt Buan tr"ng@ ng>i gi8 vin n i tuy&n phHi 3. ng>i thc #
tIm huyLt vOi ngh@ yu h"c #inh< GR nh v4y mOi truyn c ng"n 3ta am m h"c t4p
Ln cc Dm< Uhc tL h"c #inh c-a ti@ tr8ng th>i gian d.i thD8 uQi mn t8n@ nhiu 3Ac
gp 7hR 7h'n dvE dK 7iLn thFc Bu 7hR@ tham gia cc 72 thi 7hng phHi 3Fc n.8 cWng t
c 7Lt BuH nh m8ng i@<<h cWng cR Dm nHn 3`ng mu/n chuy&n mn 7hc@ ti 3i ng
vin@ 7hEch 3 cc Dm@ cZng cc Dm th8 g9 7hR 7h'n@ cZng h"c@ cZng ng h.nh vOi cc
Dm@ & cc Dm thy tr8ng h.nh tr2nh 7hR 7h'n chinh phKc tri thFc@ cc Dm 3un cR *
ng>i bn ng h.nh tin c4y 3. c gi8<
MLn bIy gi>@ cR th& t tin 7hung nh rvng@ h# tr8ng i tuy&n t8n c-a ti@ 7& cH
nhVng Dm thi t 7Lt BuH ca8 h8c cha ca8@ u yu thEch@ cR nhVng Dm c8i R 3. nim
am m /i vOi b mn t8n< P. ti nghq rvng R cWng 3. * th.nh cng /i vOi ngh dy
h"c c-a m2nh<
Yua mt #/ n'm 3.m cng tc bi d9ng HST@ ti nh4n thy rvngc
M& cR c mt i ngW h"c #inh gi:i t th.nh tEch ca8 nht@ thD8 ti@ phHi 3. # 7Lt
hp@ cng h\ng c-a nhiu yLu t/c M?u tin@ R 3. yLu t/ h"c #inh< 5GR bt th2 mOi gt
nn h;@ chAng ta c?n phHi cR c nhVng h"c #inh thc # cR t/ cht v. cR 3`ng #ay m
mn h"c< GhEnh # #ay m #w giAp cc Dm pht huy c 7hH n'ng t h"c@ t nghin cFu@
(
R 3. nhVng 7hH n'ng c?n thiLt /i vOi h"c #inh gi:i & biLn nhVng tri thFc nhIn 38i m.
th?y c truyn thK h8c nhVng 7iLn thFc h"c c tr8ng #ch v\ th.nh 7iLn thFc c-a
m2nh<
xLu t/ thF hai v cZng BuyLt nh R 3. yLu t/ ng>i th?y< Ti8 vin bi d9ng h"c
#inh gi:i phHi 3. nhVng gi8 vin gi:i v chuyn mn@ phHi ?u t nhiu th>i gian@ cng
#Fc@ trE tu ch8 vic giHng dy@ v. phHi thc # 3. nhVng gi8 vin tIm huyLt vOi ngh<
xLu t/ thF ba@ 3. phHi cR # Buan tIm@ chJ 8 #t #a8 v chuyn mn c-a 3[nh 8 nh.
tr>ng@ c-a _h`ng Ta@ cR nhVng chEnh #ch ng vin@ 7huyLn 7hEch 7p th>i /i vOi
gi8 vin v. h# cR th.nh tEch tr8ng cng tc h"c #inh gi:i & 7hEch 3 tinh th?n dy v.
h"c c-a th?y v. tr`<
Ng8.i ra@ c`n mt #/ yLu t/ 7hc nVa nh # Buan tIm c-a phK huynh h"c #inh@ # 7Lt
hp vOi cc 3c 3ng gi8 dKc 7hc nh gi8 vin ch- nhim@ TP b mn@ tQ chFc Mi@
M8.n cWng gRp ph?n 3.m nn th.nh cng tr8ng cng tc bi d9ng HST<
%&'( )(*+ )78' )(4 H92 ':(/6
Ui rt tIm %c vOi mt cIu nRi bt h- c-a mt triLt gia Hy =p cQ d8 mt ng
nghip@ ng>i c c8i 3. 5cIy a@ cIy ; tr8ng cng tc bi d9ng HST c-a 01 [
truyn 3i ch8 chAng ti 5ay h"c 7hng phHi 3. Dm m"i thF cht ?y v.8 mt ci thZng
rXng m. 3. th%p 3n nhVng ng"n 3ta;< Ng"n 3ta c-a tri thFc@ ng"n 3ta c-a 3`ng #ay m
7hm ph nhVng tri thFc mOi@ 7hm ph nhVng chIn tr>i mOi 3@ m. chAng ta@ nhVng
ng>i th?y tr8ng # nghip trng ng>i c-a m2nh c?n phHi th%p 3n tr8ng 3`ng cc Dm h"c
#inh< S8ng@ nhVng ng"n 3ta y cR c th%p 3n tr8ng 3`ng cc Dm hay 7hng th2 ?u
tin@ nR phHi c th%p 3n tr8ng chEnh tri tim c-a nhVng ng>i th?y<
6t 3?n nVa $in 7Enh chAc cc BuC v i bi&u mnh 7h:D@ chAc cc Dm HS #w cR mt
72 nghJ hy bQ Ech thA v@ 5h"c m. ch!i@ ch!i m. h"c; < GhAc hi ngh th.nh cng rc r9<
rin trIn tr"ng cm !nz
Ung B, ngy 24 thng 5 nm 2013
NG@I THAM LUN
M1, T(/ %2? L7+'
GA )B*C': THCS TBD' E5F, T7G'
,