BORANG-1 REKOD KEHADIRAN MURID PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT

)
BULAN : ________________________________ GURU KELAS : SEKOLAH : DAERAH : ____________
TARIKH

KELAS SEKOLAH GABUNGAN

: ____________ : ____________ : ____________
JUMLAH KEHADIRAN BULAN

BIL

NAMA MURID
MENU RMT S E M A S A

L A L U

J U M L A H

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
JUMLAH MURID RMT HADIR JUMLAH MURID RMT TIDAK HADIR JUMLAH MURID RMT SEBENAR PERATUS MURID RMT HADIR
* Tandakan / jika murid RMT hadir dan 0 jika tidak hadir

TANDATANGAN GURU KELAS: __________________________________

DISEMAK OLEH : ________________________________ ( Tandatangan & Cop

TARIKH

: ____________________________

Jawatan TARIKH

) : _____________________________

BORANG- 2

REKOD JADUAL HARI MAKAN RMT SEKOLAH
BULAN NAMA SEKOLAH 1 11 21 31 2 12 22 : ____________________ : S.K KITOU TAMBUNAN 3 13 23 4 14 24 5 15 25 TAHUN : ____________ KOD SEKOLAH : ____________ 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN :___________ HARI

JUMLAH HARI MAKAN RMT :______________ HARI

Saya, __________________________________________ dengan ini mengesahkan bahawa tarikh/hari yang bertanda “ X ” pada Kalender bulan tersebut adalah hari bantuan makanan Program RMT di sampaikan. Tandatangan Guru Besar : Beserta cop jawatan Tarikh :

BORANG-3 MURID BANTUAN PROGRAM RMT MENGIKUT JANTINA DAN KAUM Nama Sekolah : S.K KITOU TAMBUNAN Daerah : Tambunan Kod Sekolah : _______________ Jumlah Murid RMT : ________

KELAS/ TAHUN SATU DUA TIGA EMPAT LIMA ENAM JUMLAH

BUMIPUTERA L P L

CINA P L

INDIA P

LAIN-LAIN L P JUMLAH CATATAN

Disediakan oleh Jawatan Tandatangan Tarikh

: : : :

Disahkan oleh Guru Besar : ( Tandatangan & cop jawatan ) Tarikh :

* Isi dalam dua salinan. Satu salinan untuk simpanan UPPK, PPG Sandakan dan satu salinan untuk Fail di sekolah.

BORANG-4 LAPORAN KEHADIRAN MURID RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT ) BAGI BULAN _____________________ Nama Sekolah : S.K Kitou Tambunan Kod Sekolah : ____________
HARIBULAN JUMLAH MURID RMT HADIR JUMLAH MURID RMT TIDAK HADIR % MURID RMT HADIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 CATATAN

Disediakan Oleh : Jawatan :

Disahkan Oleh Guru Besar : ( Tandatangan & Cop jawatan ) Tarikh : Cop Sekolah :

Tandatangan

:

Tarikh

:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.