You are on page 1of 8

3

Furaszczcia
Studenci zarzdzaniaUniwersytetuEkonomicznegowPoznaniu,
studiujcy naspecjalnoci KomunikacjawBiznesieju poraz
trzeci przeprowadzajniesamowitakcjcharytatywn.
FuraSzczcia, bootej akcji mowa, zbierapienidze
narzecz Fundacji StworzeniaPanaBohdanaSmolenia,
ktraprowadzi rehabilitacjpoprzez hipoterapi.
Pikarski szrot
Wielemwi siopikarskimszrociesprowadzanymnapczki
przez wieleklubwT-Mobile Ekstraklasy. Jednymz najlepszych
przykadwtegozjawiskajest Widzewd. Pozycjawtabeli
dzkiej druyny wpeni odzwierciedlaumiejtnoci
zatrudnianychprzybyszwz Haiti, Albanii, czy Tunezji.
OwpywieobcokrajowcwligpiszeKonradWitkowski
Bezpatny dwumiesicznik
Nr 29 z MAJ 2014
6 6
Mijaju wier wiekuod
momentu, kiedyto
przedstawicielekomunis-
tycznychwadz i solidar-
nociowej opozycji usied-
li wsplnieprzyjednym,
okrgymstole. Dwumie-
sicznerozmowyodmie-
niykraj nadWisi roz-
poczywBlokuWschod-
nimJesieLudw. Wielu
jegobohaterwodgrywa
wanerolepublicznedo
dzi. Jakzatemteraz ta
historiawyglda?
Badania CBOS przeprowa-
dzone wlutymwykazuj, e pozy-
tywny stosunek do porozumie z
1989 roku nadal przewaa i prawie
si nie zmieni (41%w2009, 42%w
2014). Wzrosa liczba obojtnych (z
31%do 37%), a negatywnych nie-
znacznie spada (z 12%do 10%).
Znaczna cz z nas uwaa Okrgy
St za porozumienie elit (37%),
demokratyczn rewolucj (17%),
zmow elit (15%), za za manipu-
lacje sub specjalnych 6%. Zko-
lei sposb przeprowadzenia za dobry,
ale z wadami, uwaa 41%, za najlep-
szy 27%, natomiast za nieodpowied-
ni 11%. Przy czymwcigu ostatnich
lat tych pierwszych i ostatnich przy-
byo. Fakt, i Okrgy St umoliwi
bezkrwawe przekazanie wadzy, w
dalszymcigu docenia ponad z
nas. Przybyo zwolennikwopcji, e
nie doprowadzi on do rozlicze z po-
przednimsystememi by niepotrzeb-
ny, gdy PRLi tak by upad (odpo-
wiednio z 51%do 57%i z 27%do
34%). Widzimy zatem, e jeli cho-
dzi o spoeczne nastroje, realistycznie
nastawieni wygrywaj z tymi najbar-
dziej pozytywnymi reprezentowany-
mi przez rodowisko Gazety Wybor-
czej i negatywnymi stanowicymi
szeroko rozumian prawic.
Tohistoryczne
Sam fakt, e do tych obrad do-
szo, wiadczy, i wczesne wadze
nie byy tak silne, jak si wydawao.
W polityce tak to ju jest, e jak
kto jest silny, to nie dyskutuje ze
sabszym albo przynajmniej nie roz-
mawia z nim na serio. System p-
ka. Gorbaczow rozpocz piere-
strojk, a nad Polsk Ludow poja-
wio si widmo gospodarczej prze-
paci. Wszystkie znaki na niebie i
ziemi, w Moskwie oraz Waszyngto-
nie i innych stolicach wskazyway
na to, e wielka zmiana czeka po
drugiej stronie aby, ale to w Pol-
sce wszystko si zaczo. Pierwszy
raz wykonano nad Wis rewolucj
wedle nowego paradygmatu, nie-
uwzgldniajcego wybuchu kolej-
nego powstania. Wielu osobom ta-
kiego krwawego aktu zaoyciel-
skiego brakowao. W kadym razie
operacja zostaa wykonana. Poja-
wiaj si gosy, e zabrako pewne-
go rodzaju przeycia tej zmiany w
polskich umysach. wiadomoci,
e oto nasta pocztek nowej ery, z
ktr wszyscy bez wyjtku by si
utosamiali. Pozostaje jedynie po-
cieszenie, e si rzeczy z biegiem
lat poprzedni okres bdzie stawa
si coraz mniej wany.
Drogakuzachodowi
Po 1989 roku Polska, podobnie
jak inne kraje tego regionu Europy,
posza ku wiatu zachodniemu, ku
NATO i Unii Europejskiej. Z inicja-
tywy Waszyngtonu, Berlina i Pa-
rya oraz dziki takim instytucjom,
jak Bank wiatowy i Midzynaro-
dowy Fundusz Walutowy rozpocz
si geopolityczny proces majcy na
celu zniwelowanie moskiewskich
wpyww. Polska przesza ju
wstpne etapy. Zmienia si gospo-
darka. Zmienia si konstytucja.
Zmienio si wiele. Pytanie: czy
zmienilimy si my sami?
Mikoaj STANEK
OkrgySt
z perspektywy 25 lat
Demokratyczny kraj ze sto-
lic wTallinie. Czonek NATO i
Unii Europejskiej. Jedna z najszyb-
ciej rozwijajcych si gospodarek
kontynentu. Pastwo, jak dotd sta-
bilne, ale pojawiaj si sygnay
ostrzegawcze. Wysyaj je Rosjanie
stanowicy blisko ludnoci. Sza-
cuje si, e nawet ponad 100 tysicy
Rosjan zamieszkujcych Estoni nie
posiada estoskiego obywatelstwa i
paszportu. Ponadto mniejszo po-
zbawiona jest prawa wyborczego do
parlamentu, nie moe obejmowa
najwyszych stanowisk pastwo-
wych, poniewa po upadku ZSRR
Estonia przyja strategi, zgodnie z
ktr obywatelstwo przyznawaa
tylko i wycznie tym, ktrzy znali
jzyk estoski oraz histori kraju.
Rosjanie uznali, e te wymagania s
zbyt wygrowane, dlatego obecnie
istnieje tak liczne grono bezpa-
stwowcw. Problemdla Kremla sta-
nowi take kwestia jzyka rosyjskie-
go. Wadimir Putin dy do tego, by
rosyjski by obok estoskiego dru-
gimjzykiemurzdowym wszdzie
tam, gdzie znajduj si due skupis-
ka ludnoci rosyjskiej. Kreml kryty-
kuje wadze nadbatyckiego pastwa
za nieprzychylny stosunek do mniej-
szoci, uniemoliwianie imzdoby-
cia obywatelstwa, a nawet amanie
prawtych spoecznoci. Nie jest
pewne, czy pnocno-wschodnie te-
reny Estonii, zamieszkiwane przez
blisko 97% ludnoci rosyjskojzycz-
nej, znajduj si dzi w strefie za-
groenia. Cho wadze kraju jeszcze
niedawno informoway, e nie oba-
wiaj si wybuchu nastrojwsepa-
ratystycznych, to dzi w polityce za-
granicznej niczego nie mona prze-
widzie. Rosja nie pi.
EwaNOWAK
Wkrajuusytuowanympomidzydwiemaodrbnymi
kulturami, nadZatokFisk, moenarodzi siko-
lejnyseparatyzm. Ju wmarcuambasador Rosji przy
ONZ, Witalij Czurkin, informowa, ewadzeKremlas
zaniepokojonestatusemmniejszoci narodowej wEs-
tonii. KiedysytuacjanaUkrainiezaczasikompliko-
wa, pojawiysipytania, ktrepastwobdziena-
stpne. Czywdomysachchodziorwnie oEstoni?
Midzy wschodem
azachodem

o
w

a
s
n
e
h
i
s
t
o
r
y
k
o
n
.
p
l
2 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Wielkimi krokami
zbliamysidowybo-
rw. Wkrtcezagosuje-
mynakandydatwdo
ParlamentuEuropejskie-
go. Wprzyszymroku
2015wybierzemysena-
torwi poswwwybo-
rachdoParlamentuRze-
czypospolitej. Czywy-
borcwzdobywasibil-
bordami?
Nie wszyscy ju wiedz, na
kogo odda swj gos, a sondae po-
kazuj, e partie z niskimjak dotd
poparciems obecnie na fali.
Szczeglnie zauwaalny jest wzrost
poparcia dla Kongresu Nowej Pra-
wicy, a raczej dla Janusza Korwin-
Mikkego, ktry jest jego jedn i je-
dyn rozpoznawaln twarz.
Wedug rnych bada ugrupowanie
Korwina-Mikke moe liczy na wy-
nik od 5 do nawet 8%.
Skd wziy si takie wyniki son-
daowe Nowej Prawicy? Program
wyborczy od kilku lat pozostaje pra-
wie bez zmian. Przewodniczcy par-
tii i jego wiatopogld rwnie. Pew-
nie za t wanie konsekwencj wy-
borcy polubili polityka. Januszowi
Korwin-Mikkemu nie mona odm-
wi wyrazistoci i konkretnoci. Jest
zawsze bezporedni i rzeczowy. Nie
boi si gosi swoich, niekiedy skraj-
nych i radykalnych, pogldw. Od-
waga to jego atut. Ponadto lider Kon-
gresu to osoba wyksztacona (uzys-
ka tytu magistra filozofii), dlatego
nie mona nazwa go zupenym lai-
kiem. Polityk sukcesywnie zbiera fa-
nw na Facebooku. Liczba polubie
jego profilu wynosi dzisiaj 244.210
tysicy. Tym samym przebija nie tyl-
ko prezydenta Bronisawa Komo-
rowskiego, ale te swoich rywali, w
tym Jarosawa Kaczyskiego z zaple-
czem 2.531 tysicy tzw. ,,lajkw.
Dlaczego tak si dzieje? Dlatego, e
najwicej zwolennikw Korwin-
Mikke zyskuje wrd modych ludzi,
szczeglnie w gronie tych, ktrzy s
wieo upieczonymi wyborcami.
Przycign ich m.in. hasami o wol-
noci palenia marihuany czy zaywa-
nia narkotykw. Mwi, e wszystko
jest dla ludzi, e kady decyduje o
swoim losie.
Kongres Nowej Prawicy otwarcie
sprzeciwia si idei Unii Europej-
skiej, twierdzc, e okupuje ona
cay kontynent. Mona zada pyta-
nie: dlaczego w takim razie forma-
cja polityczna startuje w wyborach
do Parlamentu Europejskiego? Kor-
win-Mikke odpowiedziaby, e po
to, by pokazywa jego zo od rod-
ka. Takie odwane i kontrowersyjne
stwierdzenia buduj popularno
Kongresu. Sprawiaj, e o partii
mwi si czciej, e staje si coraz
bardziej popularna. Jej lider synie
te z wywoywania skandali. Jego
ostatnia wypowied o pole Platfor-
my Obywatelskiej, Tomaszu Tom-
czykiewiczu, ktry mia rzekomo
zgwaci kelnerk, wywoaa burz.
Pod grob procesu sdowego pre-
zes Kongresu Nowej Prawicy wy-
cofa swoje sowa. W tym jednym z
nielicznych przypadkw zachowa
niekonsekwencj. Jednak jego
stwierdzenie mogo by powanym
zarzutem, pocigajcym za sob od-
powiedzialno karn dla posa PO.
Wczeniej Janusz Korwin-Mikke
nie pozostawia suchej nitki na oso-
bach niepenosprawnych. Drwi z
paraolimpiady, obraa uczucia in-
walidw. Obecnie prezes Kongresu
krytykuje gwnie politykw, ale to
we wspczesnych realiach nie dzi-
wi ju i nie razi prawie nikogo. W
kocu we wspczesnym dyskursie
politycznym dominuje retoryka
agresji. Byy prezes UPR wysuwa
stwierdzenia, e billboardy i rekla-
my wystawiaj zodzieje, a on nie
zamierza do nich doczy. To aku-
rat trudno nazwa mow nienawi-
ci, to raczej konkretne podsumowa-
nie rzeczywistoci i jej realiw.
EwaNOWAK
Co si ceni wpolityce?
Konferencj rozpocz panel
ekspercki, moderowany przez profesor
UAM, dr hab. Dorot Piontek. Wra-
mach tego panelu wykadowcy z Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza
(zaproszono te dr Katarzyn Woj-
nick z Uniwersytetu Jagielloskiego)
podjli temat Gender jako perspekty-
wa badawcza.
GDZIECI MCZYNI?
Pomys na tego typu konferencje po-
jawi si ju w listopadzie zeszego
roku. W mediach od pewnego czasu
trwa spr na temat gender. Konferen-
cja, ktra teraz miaa miejsce, mam na-
dziej, e daa odpowiedzi na pytania
tytuowe, czyli czym jest gender, czym
byo i czym si staje. mwi Filip
Pietruszewski, jeden z organizatorw
konferencji Jest ona przede wszyst-
kim okazj do wymiany wiedzy o pci
kulturowej. podkrela. Zapytany o to,
czemu w konferencji brao udzia zde-
cydowanie wicej kobiet ni mczyzn
(wedug moich obserwacji proporcje
stanowiy blisko 5:1 - odpowiednio),
odpowiada Wynika to z prestiu. Po-
dejmujemy tutaj chociaby kwestie
przestrzeni prywatnej czy dyskrymina-
cji kobiet. W zwizku z tym wiadomo,
e bardziej interesuje to kobiety ni
mczyzn. Skomentowa t wypowie-
d mona w nastpujcy sposb: fak-
tycznie, presti takiej konferencji moe
odstrasza mczyzn. I to nawet tych
stuprocentowych, jak Mariusz Pudzia-
nowski. Wszake Henryk Elzenberg,
polski filozof i aforysta, zwyk by ma-
wia: Pomnij, e sd laika, gdy mwi
o dziele, o dziele mwi mao, o laiku
wiele.
MWI, JAKJEST
Dziki konferencji mona byo si
dowiedzie wielu nowych, ciekawych i
zaskakujcych rzeczy. Na panelu dysku-
syjnym Gender, sex, przemoc pierw-
sza z prelegentek, Justyna Kiraga,
wygosia referat zatytuowany Ile
czowiek ma pci? Interseksualno w
ujciu Anne Fausto-Sterling. Referen-
tka mwia m.in.: testosteron i estrogen
naley traktowa jak hormony wzros-
tu; jeeli dziewczynki maj niszy
gos i posiadaj owosienie na twarzy, to
s transseksualne; jeeli chopcy, cho
maj penisa, posiadaj dodatkowo we-
wntrzne organy kobiece, czyli lepy
zauek, to s transseksualni; okrele-
nie zaburzenie seksualne jest stygmaty-
zujce i nie powinno si tak mwi w
stosunku do transseksualistw. Oprcz
tego wystpienia byy jeszcze dwa inne.
Poruszano tematy rnicy pci kulturo-
wej i biologicznej oraz problem
gwatw w armii USA. Zdaje si, e nie
wymaga to szerszego komentarza. Jako-
przygotowania referatw i przekona-
nie ich autorek do zaoe gender m-
wi same za siebie.
BOROZMAWIATRZEBAUMIE
W trakcie konferencji przemawiay
nie tylko zwolenniczki gender. Spotka
si te mona byo z referatami nasta-
wionymi negatywnie do tematu. W ra-
mach panelu Gender a pami i
spoeczestwo pierwsze wystpienie
naleao do mgr Agnieszki Wloki -
psychologa i pedagoga z Uniwersytetu
lskiego. Przedstawia ona swoje ba-
dania oraz badania innych naukowcw
w celu dowiedzenia tez: zwolennicy
gender s za zniesieniem tego, co tra-
dycyjne; dzieci w zwizkach jed-
nopciowych czciej maj zaburzenia
psychiczne, popeniaj samobjstwa,
gender kojarzy si polskiemu
spoeczestwu negatywnie; dzieci,
ktrym we wczesnym wieku zmienio-
no pe, rwnie maj czstsze zabu-
rzenia psychiczne, czciej si zabi-
jaj. Wywizaa si przy tej okazji
burzliwa dyskusja. Zwolenniczki gen-
der atakoway tezy przytoczone przez
Agnieszk Wolk. Pojawia si te kry-
tyka Kocioa. Sowem komentarza:
nie powinno to dziwi, wiadomo z his-
torii, e ta patriarchalna instytucja nie
raz tpia (niczym mieszkacy Oranu
szczury) to, co wiate i postpowe.
NAZACZONYMOBRAZKU
Konferencja daa jej uczestnikom
prawdziwy obraz gender. Kady, kto po-
trafi samodzielnie myle, a z ca pew-
noci takimi ludmi s studenci
WNPiD, dostrzee intencje osb pa-
rajcych si tematyk genderow oraz
wycignie wasne wnioski. Przeciwni-
kw, niezomnie trwajcych w swoim
podejciu do kwestii pci kulturowej,
pewnie trudno albo nawet niemoliwym
jest przekona. Tote dugie i emocjonal-
ne dyskusje dalej bd si odbywa. Oby
tylko koczyo si to pozytywnie, jak w
wierszu Andrzeja Waligrskiego Rolnik
homoseksualista.
Micha KRAJNIAK
Kongres Nowej Prawicyotwarciesprzeciwia
siidei Unii Europejskiej, twierdzc, eokupu-
jeonacaykontynent. Monazada pytanie:
dlaczegowtakimrazieformacjapolitycznastartujewwy-
borachdoParlamentuEuropejskiego?
Gender jak bzy na wiosn
Czego takiegonaWydzialeNaukPolitycznychi Dziennikarstwajeszczeniebyo. OglnopolskaKonferencja
NaukowaGender czymjest, czymbyo, czymsistaje?przycignanaukowcwi studentwnietylko
z poznaskichuczelni. Wygaszali oni licznereferatyi podejmowali dyskusjez uczestnikami
rozmaitychpaneli. Rozmowynatemat ideologii czy, jakinni okrelaj,pci kulturowejsprawiy,
e25kwietniagender rozkwitoniczympierwszowiosennekwiatynaMorasku.
f
a
n
p
e
j
d

W
N
P
I
D
Chiny wyoniy si jako silne
pastwo z coraz wikszymzakre-
semwpyww i oddziaywania na
wsplnot midzynarodow. Loka-
lizacja terytoriumChin wAzji
Wschodniej, ktre stanowi obecnie
najbardziej dynamiczny gospodar-
czo region wiata, daje temu pa-
stwu pozycj dogodn i fawory-
zujc. Ponadto, jako pastwo kon-
tynentalne, Chiny maj szans na
uzyskanie dostpu do bogatych za-
sobw surowcw energetycznych w
Azji Centralnej oraz Syberii. Pa-
stwo rodka nasila take swoj
obecno w takich regionach jak
Ameryka Poudniowa, Afryka, Azja
i Oceania. Nawizuje te coraz
blisz wspprac z pastwami
islamskimi. Czynniki historyczne i
geograficzne skaniaj Chiny do od-
budowy dawnej wietnoci, jed-
nake o tym, czy stan si one cen-
trum wiata, zadecyduj ambicje sa-
mych Chin i odpowiednie
dziaania...
Potencja Chin
Znaczenie Chin na arenie midzy-
narodowej stale wzrasta w niemal
wszystkich dziedzinach ycia
spoecznego, gospodarczego i poli-
tycznego. Chiny w kocu zaczy
realizowa swj gigantyczny poten-
cja wynikajcy przede wszystkim z
ogromu terytorialnego i ludnocio-
wego (Chiny s trzecim co do wiel-
koci pastwem na wiecie po Rosji i
Kanadzie). Populacja Chin przekro-
czya 1 miliard na pocztku lat 80-
tych XX wieku, a w 2010 roku wy-
nosia ju 1,34 miliarda, stanowic
niemal 20% cznej populacji Ziemi.
Wedug prognoz United Nations Po-
pulation Division populacja Chin,
mimo obowizujcej od 1979 roku
polityki jednego dziecka, bdzie da-
lej rosn, zbliajc si do 1,5 miliar-
da w okolicach 2030 roku, po czym
zacznie stopniowo male. Dopiero
wwczas Chiny prawdopodobnie
strac miano najludniejszego pa-
stwa wiata na rzecz Indii. US Cen-
sus Bureau w grudniu 2009 roku wy-
dao prognoz mwic, e Indie wy-
przedz Chiny pod wzgldem popu-
lacji ju w 2025 roku; ludno Chin
miaaby okoo 2026 roku osign
szczytowy poziom wynoszcy nieco
mniej ni 1,4 miliarda.
Problemy demograficzne
Ogromnym wyzwaniem dla Chin
bd w kolejnych dekadach nega-
tywne tendencje demograficzne. W
duej mierze za ten stan rzeczy od-
powiada tzw. polityka jednego
dziecka, ktrej zniesienie jest coraz
czciej rozwaane. Wszystkie ana-
lizy s zgodne, e chiskie
spoeczestwo szybko si starzeje.
Trzeba jednoczenie mie na uwa-
dze brak powszechnego i sprawnie
dziaajcego systemu emerytalnego
i opieki spoecznej czy zdrowotnej.
Zmusza to Chiczykw do bycia
najbardziej oszczdnym narodem
wiata. Odsetek chiskiej populacji
w wieku roboczym osign szczy-
towy poziom w 2011 roku i zacz
si zmniejsza w 2012 roku. Rw-
noczenie procent ludzi starszych w
spoeczestwie zaczyna gwatownie
rosn. Starzejca si populacja
zwikszy koszty pracy, zmniejszy
oszczdnoci i inwestycje, pod-
wyszy koszty opieki zdrowotnej i
systemu emerytalnego oraz spowol-
ni wzrost gospodarczy.
Stanrodowiska
Wartym uwagi problemem jest
postpujca degradacja rodowiska.
Chiny stay si najwikszym truci-
cielem na wiecie, wyprzedzajc
3 maj 2014
Bezrobocie, kasawTesco
czyLidlu. ZmywakwIr-
landii. Topowszechna
wizjaprzyszoci prze-
citnegostudentakie-
runkwhumanistycz-
nych. Przecie dzi licz
sitylkolekarze, bio-
technolodzyi inyniero-
wie, ahumanici topo-
dobnozbdnybalast.
Mjak.
Czasy renesansu, w ktrych za hu-
manistw uwaano ludzi wszech-
stronnie wyksztaconych, take w
zakresie nauk cisych, pki co ode-
szy w niepami. Dzi, aby by hu-
manist, wystarczy posiada wro-
dzony wstrt do pewnej nauki na m,
rda nieprzespanych nocy, para-
liujcego strachu i niezliczonych
pa na szkolnych wiadectwach. M
jak matematyka. Waciwie, F jak fi-
zyka i Ch jak chemia te by paso-
wao, w kocu to rwnie nauki
cise i spdzajce sen z powiek. W
taki oto magiczny sposb do klas hu-
manistycznych w wielu polskich li-
ceach nie trafiaj pasjonaci literatu-
ry, historii, teatru czy sztuki, ale
uczniowie zjednoczeni w nienawici
do uamkw. Nie lubi matmy,
wic jestem humanist. To najpopu-
larniejszy slogan i jednoczenie naj-
wiksze kamstwo polskiej szkoy.
TypowaAsia, typowy Karol,
typowy humanista
Facebook zalaa fala typowych
studentw. Kasia i Karol studiuj
prawo, Aka dziennikarstwo. Typo-
wy human rwnie obecny. Aw
opisie strony czytamy: Nie umiesz
liczy? To znak od Zeusa, e jeste
humanist. Jednym sowem - na
piedesta wkroczyy czasy, w kt-
rych kpinom dotyczcym humanis-
tw nie ma koca. Ale w owych ste-
reotypach jest pewnie niemao praw-
dy. Ludzi, dla ktrych literatura czy
historia stanowi czci ycia, nie
znajdziemy a tak wielu. Na szcz-
cie s te pasjonaci niemogcy y
bez teatru, piszcy felietony czy
wiersze do szuflady i nie tylko.
Doszkoy wr
Tak, bo w szkole wszystko si za-
czyna i koczy jednoczenie. To tu
powinnimy rozwija pasje i talenty.
Niestety nie zawsze mamy ku temu
sprzyjajce warunki. Legendarny ju
maturalny klucz, oceniajcy wypo-
wiedzi zgodnie z odgrnie przyjtym
schematem, powoli odchodzi w prze-
szo, ale to nie oznacza koca pro-
blemw. Wielokrotnie na lekcjach j-
zyka polskiego czy historii nie uczy
si mylenia. Jest tylko bezsensowne
wkuwanie dat czy nazwisk. Nauczy-
ciele sami s tym znudzeni, nie m-
wic o uczniach. Na lekcjach nie ma
wcigajcych dyskusji, schemat
poda za schematem.
Bdmy nietypowi
Na studiach lepiej wcale nie jest.
Student filologii polskiej, ktry nie
umie pisa i nie czyta ksiek? Wy-
dawaoby si, e to rzecz niebywaa,
a jednak nie do, e moliwa, to
jeszcze czsta. Prawdziwi humanici
musz si rozwija, bo wedug nie-
ktrych analitykw rynku pracy s
oni we wspczesnym wiecie rw-
nie potrzebni jak inynierowie
umiejtnie nawizuj relacje, lepiej
rozwizuj konflikty, nadaj si na
managerw. Chodzi tu jednak o
prawdziwych humanistw, a nie
tych, ktrzy wybrali, na przykad, fi-
lologi polsk, bo atwo byo si
dosta. Nie dajmy sobie wmwi,
e czeka na nas jedynie mityczna ju
kasa w popularnym hipermarkecie.
By tak jednak nie byo, potrzeba i z
naszej strony troch wysiku i zaan-
gaowania, wic angaujmy si.
Moe mamy trudniej ni studenci
automatyki i robotyki, ale czy nie w
tym sens, eby zmienia niemoliwe
w moliwe?
KasiaNOWAK
Humanista (nie)renesansowy
CzyChiny bdcedrugnajwikszgospodark
wiata, posiadajceduypotencja podwzgldem
ludnociowymi terytorialnym, majszanszosta
wiatowymhegemonem? Bez cieniawtpliwoci
Pastworodkamaszans, byprzecign w
przyszoci StanyZjednoczone.
Nadrodzedouzyskaniastatususupermocarstwa
przez Chinystoi jednakwieleprzeszkd, ktremog
opni wzrost potgi chiskiej.
znacznie w tym aspekcie USAi inne
kraje. Pekin zaniedba ochron ro-
dowiska naturalnego przez wzgld
na szybki wzrost. Lecz koszty de-
gradacji stay si nie do zniesienia,
zarwno w sensie ekonomicznym,
jak i politycznym. Obecnie Chiny s
najwikszym emitentem gazw cie-
plarniach do atmosfery. Chiskie
ministerstwo rodowiska dysponuje
niewielkimi rodkami nacisku, a
teoretycznie grocych kar atwo
unikn za pomoc apwek. Zanie-
czyszczenie wody i powietrza po-
woduje dzi ogromn liczb przed-
wczesnych zgonw i kosztuje okoo
8% PKB. Cierpica od dawna chi-
ska ludno w kocu zacza ener-
gicznie walczy o swoje prawa ro-
dowiskowe. Protesty na du skal
zmusiy rzd do wycofania si z pla-
nw budowy niektrych zakadw,
ktre zagraayby zdrowiu i rod-
kom utrzymania mieszkacw chi-
skich miast
Chiski kapitalizm
Najpowaniejsz dugoterminow
przeszkod dla chiskiego wzrostu
jest jego system kapitalizmu pa-
stwowego. W ostatniej dekadzie Pe-
kin w duej mierze odszed od re-
form prorynkowych i wszed na zde-
cydowanie etatystyczn ciek roz-
wojow. W konsekwencji pastwo-
we przedsibiorstwa zyskay olbrzy-
mi wpyw na gospodark i korzys-
taj z monopolistycznych przywile-
jw. Dochody gospodarstw domo-
wych s zbyt mae, by utrzyma
wyszy poziom konsumpcji, co jest
kluczowym czynnikiem dla ponow-
nego zrwnowaenia chiskiej gos-
podarki i zapewnienia rda przy-
szego wzrostu. Brak reform syste-
mowych moe przyczyni si do
znacznego spowolnienia gospodarki
w przyszoci. Ale zreformowanie
kapitalizmu pastwowego jest poli-
tycznie prawie niemoliwe, bo to
mogoby podway cay fundament
rzdw Partii Komunistycznej.
Monopol wadzy
Na froncie politycznym kolejna
dekada bdzie prawdopodobnie ce-
chowa si rosnc opozycj wobec
politycznego monopolu partii ko-
munistycznej. Chiscy obywatele
stali si duo bardziej otwarcie kry-
tyczni i skonni do negowania auto-
rytetu partii. Pomimo wielkich in-
westycji reimu w cenzur, nawet
on sam przyzna, e Internet da
zwykym Chiczykom potny
zbiorowy gos w ksztatowaniu opi-
nii publicznej.
Mariusz NAWROT
Pomimowielkichinwestycji reimuwcenzur,
nawet onsamprzyzna, eInternet da
zwykymChiczykompotnyzbiorowygos
wksztatowaniuopinii publicznej.
Student filologii polskiej, ktrynieumiepisa
i nieczytaksiek?Wydawaobysi,
etorzecz niebywaa, ajednakniedo,
emoliwa, tojeszczeczsta.
Potga Pastwa rodka
4 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Dziedzictwo Arabskiej Wiosny
Niecaeczterylatatemu
wTunezji, apniej wLi-
bii, Egipciei innychkra-
jacharabskich, ludzie
wyszli naulice. Domagali
simoliwoci godnego
ycia, amy, czyli cywiliza-
cjaZachodu, czylimy
siz nimi wtej walce.
Mielimynadziej, e
krwawarewolucja, ktr
mediaochrzciymianem
Arabskiej Wiosny, wpro-
wadzi wtychkrajachpo-
kj i demokracj. Patrzc
z dzisiejszej perspekty-
wy, niemoglimypomy-
li sibardziej.
Od czasu rewolucji w 2011
roku nastpio uaktywnienie si wie-
lu ugrupowa ekstremistwislam-
skich. ReimHusni Mubaraka przez
30 lat swoich rzdwzwalcza Brac-
two Muzumaskie, ktre po rewo-
lucji objo wadz w Egipcie. Pre-
zydentemzosta Muhammad Mursi,
przywdca teje organizacji, ktry
w dekretach z 2012 roku na tyle roz-
szerzy swoje prerogatywy, e gro-
zioby to ponownym nastaniem
reimu. 3 lipca 2013 roku rozpo-
cza si druga fala protestw, ktra,
wsparta przez wojsko, doprowadzia
do obalenia prezydenta. Natomiast
w grudniu sd egipski uzna Brac-
two Muzumaskie za organizacj
terrorystyczn, zakazujc jej prowa-
dzenia jakiejkolwiek dziaalnoci.
Od tego czasu ataki terrorystyczne,
wymierzane w suby bezpiecze-
stwa, m.in. egipsk policj, nasiliy
si.
Rozpacz zamiast chleba
Nad Egiptem zbieraj si coraz
czarniejsze chmury. Blisko poowa
ludnoci yje na granicy ubstwa,
bo przy stale rosncej inflacji trud-
no jest przey za niecae trzy dola-
ry dziennie. W Duwaiqa, jednej z
dzielnic Kairu, brakuje podstawo-
wych produktw, takich jak chleb,
nie ma dostpu do biecej wody
czy elektrycznoci, a usugi zaj-
mujce si wywoeniem nieczys-
toci praktycznie nie istniej. Abdel
Fattah al-Sisi, przywdca zamachu
stanu, ktry bdzie ubiega si o
urzd prezydenta, zapowiedzia
przeprowadzenie reform. Zaznaczy
przy tym, e min dekady, zanim
poprawa warunkw ycia stanie si
widoczna. Podobna sytuacja ma
miejsce take w Libii. Tanya Valko,
pisarka polskiego pochodzenia
mieszkajca przez 13 lat w Libii,
tak oto komentuje t trudn sytua-
cj: Arabska wiosna zrujnowaa
Libi, jej przemys i spokj miesz-
kacw. Libia zawsze bya przyjaz-
nym krajem, tak dla swoich obywa-
teli, jak i cudzoziemcw, a teraz
wszyscy boj si w niej y. po-
wiedziaa. Warto przy tym doda,
e przed rewolucj Libia bya uzna-
wana za regionaln potg, ktra
wspieraa ruchy narodowowyzwo-
lecze wAfryce.
Obecnie o wadz w walcz ci,
ktrzy za rzdw Kaddafiego mu-
sieli zbiec z kraju przed represjami.
Take tym razem s to islamscy
fundamentalici, ktrzy przeby-
wajc przez kilkanacie lat w orto-
doksyjnych krajach, jak Arabia Sau-
dyjska czy Katar, powrcili, aby
szerzy ten fundamentalizm w swo-
jej ojczynie.
Czas fundamentalistw
Oprcz Bractwa Muzumaskie-
go o swoim istnieniu zacz przypo-
mina inny odam islamskiego
Dihadu. Ruch Ansar Al-Sharia, w
swoich dziaaniach dy do zrady-
kalizowania ustroju pastw postre-
wolucyjnych. Organizujc szeroko
nagonione akcje pomocowe, m.in.
dostarczajc namioty na bazary w
upalne dni czy ofiarowujc sprzt
sportowy dla dzieci w Matar w Tu-
nezji, staraj si zdoby poparcie
wrd tamtejszej ludnoci. Wzrasta
take liczba nielegalnych przed-
szkoli koranicznych, ktrych nau-
czyciele ucz dzieci hase na cze
Osamy Bin Ladena i talibskiego
przywdcy muy Omara. Oprcz
dziaalnoci dobroczynnej ruch ten
organizuje szkolenia bojowe dla
modych rekrutw, ktrzy w 2012
roku zaatakowali amerykaski kon-
sulat, zabijajc cztery osoby, w tym
J. Christophera Stevensa ambasa-
dora USA.
Wilkwowczej skrze
Zarwno Bractwo Muzuma-
skie, jak i jeszcze bardziej radykal-
ny Ansar al-Sharia s mocno po-
wizane z Al-Kaid. Mona powie-
dzie, e z nazw tego drugiego jest
tak, jakby wilka ubra w owcz
skr. Z kolei inspiracj dla Osamy
Bin Ladena by Sajjid Kutb, jeden z
najwikszych teoretykw egipskie-
go Bractwa Muzumaskiego. Osta-
tecznym dowodem na to, e Al-Kai-
da od mierci jej przywdcy nadal
ma si dobrze, by opublikowany
ostatnio w Internecie film, poka-
zujcy kilkudziesiciu uzbrojonych
bojownikw gdzie na terenie rod-
kowego Jemenu. Po rewolucji to
mae pastwo stao si central naj-
groniejszego jej odamu Al-Kai-
dy Pwyspu Arabskiego.
Nie wida take koca wojny w
Syrii, ktra nieustannie destabilizu-
je Liban. W Iraku i Iranie, Arabska
Wiosna moe wybuchn z nieco
opnionym zaponem, a w Jeme-
nie szaleje Al-Kaida. Nie ma wic
wtpliwoci, e na takim uksztato-
waniu rzeczywistoci zyskali tylko
islamscy fundamentalici, ktrzy
ciesz si dzisiaj duym poparciem
wrd arabskiej ludnoci.
Grzegorz IWASIUTA
Polakpotrafi. Pracuje
dugoi ciko. Ksztaci si
i wspinasiposzczeblach
drabinykarieryzawodo-
wej. Podejmujesi
kadej posadyprzy-
noszcej pienidze. Pyta-
nietylko, czytawielogo-
dzinnapracastanowi
klucz dosukcesui plano-
wanej przyszoci.
Polacy do pracy. Tymhasem
nie musimy ju nawoywa naszych
rodakwdo aktywnoci zawodowej.
Od kilku lat wczowkach bada do-
tyczcych najduszego czasu pracy
utrzymuje wanie nasz kraj. Cztery
lata temu pracowalimy duej ni
Niemcy, a krcej ni Wgry i Rumu-
nia. Wroku 2013 rwnie nie opusz-
czalimy europejskiej czowki.
Obalamy tymsamymfunkcjonujce
wniektrych krajach stereotypy Po-
lakw pijcych, nieznajcych jzy-
kw, nieuczciwych kombinatorw.
Dzi nie krtaczymy, ale zarabiamy
niewielkie pienidze. I to nie tylko w
ojczystymkraju, ale take za gra-
nic. Efektywno dziaalnoci Pola-
kwwWielkiej Brytanii jest wysza
ni samych Brytyjczykw. Podejmu-
jemy si cikich prac fizycznych,
ale od pewnego czasu stanowimy
rwnie konkurencyjn i wykwalifi-
kowan kadr profesjonalistw, co
przyznaj namtake Niemcy. Bada-
nia CBOS w2013 r. wykazay, e a
95%naszych rodakwuwaa, e
opaca si by pracowitym. Pytanie:
czy to zacznie wkocu przynosi
oczekiwane i nalene namzyski?
rednio pracujemy 40 godzin ty-
godniowo. To czas w porwnaniu
do innych krajw dugi, ale pace s
paradoksalnie niskie, dlatego Polacy
tak czsto emigruj, sugerujc si
moliwoci wyszych, adekwat-
nych do wysiku, zarobkw. Cho w
Europie uwaa si nas czsto za
wiecznych biesiadnikw, ludzi go-
cinnych i wesoych, a nawet nazbyt
rozrywkowych, pracujemy znacznie
duej ni na Zachodzie. Problem
polega jedynie na tym, e nie jeste-
my wydajniejsi. Nasze statystyki
psuje zbytnia biurokracja oraz saba
organizacja. Polacy s zmczeni
psychicznie i fizycznie. Wracajc do
domu, marz tylko o tym, by pj
spa. Po zbyt dugim i intensywnym
dniu przestaj by efektywni. Po co
spdza tyle czasu za biurkiem czy
kas, jeeli nie przynosimy praco-
dawcy przewidywanych korzyci?
Elastyczny, szeciogodzinny
dzie pracy testuj Szwedzi. Chc
sprawdzi, czy 30 godzin tygodnio-
wo okae si optymalne. Zaley im
na znacznej poprawie kondycji psy-
chicznej oraz fizycznej swoich roda-
kw, dlatego zdecydowali si na
eksperyment. Czy podobne kroki
bdzie mona podj w naszym kra-
ju? Warto zauway, e w Skandy-
nawii, a dokadniej w Finlandii, pra-
cuje si najkrcej, natomiast tamtej-
sze zarobki plasuj si na poziomie
jednych z najwyszych. Wobec tego
moe warto zastanowi si nad
zmianami, po to, by Polak pracujcy
sta si Polakiem w stu procentach
efektywnym we wasnym kraju, nie-
koniecznie za granic. Moe dziki
pewnym modyfikacjom systemu
praca zacznie popaca.
EwaNOWAK
Duej nie znaczy efektywniej
NadEgiptemzbierajsicoraz czarniejszechmury. Bliskopoowaludnoci
yjenagranicyubstwa, boprzystalerosncej inflacji trudnojest przey za
niecaetrzydolarydziennie. WDuwaiqa, jednej z dzielnic Kairu, brakujepod-
stawowychproduktw, takichjakchleb, niemadostpudobiecej wodyczyelektrycz-
noci, ausugi zajmujcesiwywoeniemnieczystoci praktycznienieistniej.
s
t
r
.
4
-
r
p
.
p
l
DiscoPoloMusic - takb-
dziesinazywa pierw-
szykana muzycznyPol-
satu. Nietrudnodomyli
si, jakiemugatunkowi
muzycznemubdpo-
wiconeaudycje. Start
przedsiwziciazapo-
wiedzianyzosta na1.
maja. Jeli istniejcaod
22lat TelewizjaPolsat
postanawiauruchomi
kana polskiej muzyki ta-
necznej, toczykto jesz-
czemoemie wtpli-
woci, ediscopolo
przeywaswojedrugie
ycie?
Kana Disco Polo Music b-
dzie gra muzyk disco polo, bie-
siadn i dance. Gwiazd stacji wy-
brano Sawomira wierzyskiego -
weterana disco polo, lidera zespou
Bayer Full. Poprowadzi wasny pro-
gram, w ktrymodwiedzi rne
miejsca w Polsce, aby pokaza,
czymrni si np. biesiada uaska
od sarmackiej czy kaszubska od po-
morskiej. Program bdzie realizo-
wany przy wsppracy Ministerstwa
Rozwoju Wsi i Rolnictwa RP, Urz-
dw Marszakowskich i wadz sa-
morzdowych. Oprcz tego w ra-
mwce stacji nie zabraknie list prze-
bojw, relacji z koncertwczy naj-
nowszych informacji z brany.
Podobne stacje muzyczne s od
pewnego czasu obecne na rynku. W
maju mijaj 3 lata od uruchomienia
Polo TV - kanau emitujcego tele-
dyski disco polo, relacje z imprez i
programy rozrywkowe. Udziay w
rynku w styczniu 2014 r. wynosiy
0,86 %, co dao Polo TV pierwsze
miejsce wrd kanaw muzycz-
nych w Polsce (pozostawiajc dale-
ko w tyle Eska TV i 4funTV). Ale
to wanie Polsat od zawsze zwiza-
ny by z disco polo. W latach 1996-
2002 emitowa program Disco Polo
Live, a o dwa lata duej (od 1994)
kultowy magazyn Disco Relax.
Taktosizaczo
Wszystko zaczo si w latach 70.
i 80. XX wieku od pocztwek d-
wikowych zza Oceanu. Byy one
jedynym nonikiem muzycznym,
niepodlegajcym cisej kontroli
ideologicznej. W Polsce tworzone
nie tylko przez oficjalne wytwrnie
fonograficzne, ale take w domo-
wych miejskich i wiejskich amator-
skich wytwrniach. Piosenki ludo-
we nie byy w PRL doceniane, zu-
penie inaczej wygldao to wrd
emigrantw. Dla nich byy pikny-
mi wspomnieniami i elementem
polskoci. Dlatego polonijne ze-
spoy tworzyy wiele utworw po-
chodzenia ludowego, sentymental-
nych lub, wrcz przeciwnie, rubasz-
nych i frywolnych. Drog nieofi-
cjaln te nagrania trafiay do Polski.
Tak popularno zdobyy takie ze-
spoy jak Biao-Czerwoni czy Pol-
skie Ory ze znanym do dzi hitem
Cztery razy po dwa razy. I to
wanie kasety Polskich Orw
przerobili w 1989 r. chopcy z ama-
torskiej grupy Top One. Tak naro-
dzia si muzyka disco polo, po-
cztkowo zwana muzyk chodni-
kow. Pomys Top One polega na
nagraniu znanych piosenek w dys-
kotekowych aranacjach. Wydali
pyt Poland Disco, ktra bya best-
sellerem na ulicznych straganach.
Pniej bya wytwrnia muzyczna
Blue Star, zaoona przez wacicie-
la wytwrni kaset w yrardowie,
Sawomira Skrta. To tam powsta
termin disco polo opisujcy pol-
sk muzyk taneczn, w ktrej
wane byy elektroniczne instru-
menty klawiszowe i melodrama-
tyczne teksty o mioci. Mania dis-
co polo ogarna ca Polsk, cho
muzyka bya niemal nieobecna w
mediach. Powstaway kolejne ze-
spoy, najwicej w okolicach
Biaegostoku i Warszawy. Wytwr-
nia wykreowaa takie gwiazdy ga-
tunku jak: Fanatic, Milano, Akcent
czy wreszcie istniejcy od 1986 r.
Bayer Full. Dopiero w 1992 r. me-
dia zauwayy potg nowego ro-
dzaju muzyki. W tym wanie roku
odbya si w Sali Kongresowej
Paacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie pierwsza Gala Piosenki Popu-
larnej i Chodnikowej. Bya transmi-
towana przez TVP. Mimo e zorga-
nizowana bya w taki sposb, by
wymia kiczowate i tandetne
disco polo, to publiczno bya za-
chwycona, a bilety na kolejne kon-
certy rozeszy si byskawicznie.
Proste teksty, pisane wycznie w
jzyku polskim, i zachynicie si
nowoczesnymi dwikami powo-
doway ogromn popularno disco
polo. Przemys si rozrasta i wkrt-
ce zacz obejmowa take np. lo-
kale grajce wycznie tak muzy-
k. Jerzy Suszycki, zwizany z Blue
Star, otworzy w wojewdztwie
biaostockim miejsce wyposaone
w profesjonalne nagonienie, o-
wietlenie dyskotekowe, barek oraz
strzeony parking. Zorganizowa
autobusy, ktre dowoziy ludzi z
oddalonych nawet 50 km wsi. Zain-
teresowanie byo tak ogromne, e w
cigu kilku lat Suszycki stworzy
sie 20 takich dyskotek. Gray w
nich wycznie zespoy z Blue Star.
W rytmach disco polo co weekend
bawio si nawet kilkanacie tysicy
osb.
Po muzyk disco polo chtnie
sigali te politycy, wykorzystujc
j w kampaniach wyborczych.
Doi z podziemia
Wraz z kocem lat 90. nastpi
przesyt disco polo. Polacy zaintere-
sowali si gatunkami muzycznymi z
Zachodu, takimi jak rock czy hip-
hop. Sprzeda kaset i pyt z polsk
muzyk taneczn drastycznie
spada, a symbolem wejcia disco
polo do podziemia byo zdjcie z
anteny programu Disco Relax. Wy-
konawcy disco polo nadal tworzyli,
ale o muzyce mwio si ju tylko
w kontekcie kiczu i tandety. Zain-
teresowanie byo niszowe. Disco
polo znikno z gwnego nurtu na
kilka lat. Od 2007 r. kolejne stacje
telewizyjne i radiowe zaczy za-
uwaa powracajc popularno
dawnej muzyki chodnikowej. Po-
jawiay si kolejne programy. Disco
polo nie zgino, ale dojrzewao -
na wiejskich potacwkach i wese-
lach. Socjologowie i kulturoznawcy
zastanawiaj si, co spowodowao
renesans tego gatunku muzycznego.
Nie da si tego jednoznacznie
stwierdzi, jednak gdy w 2012 r.
caa Polska bujaa si w rytmie
Ona taczy dla mnie (obecnie po-
nad 80 mln wywietle na youtube),
nikt nie mia wtpliwoci, e disco
polo powrcio.
Rynek disco polo generuje obec-
nie ogromne przychody. Organizo-
wane s koncerty i festiwale. Pyty
mona naby ju nie na bazarach,
ale w sklepach muzycznych. Arty-
ci disco polo zarabiaj porwnywal-
nie z czoowymi gwiazdami pol-
skiej muzyki rozrywkowej. Jak pi-
sze Aleksandra Brodziak w
onet.biznes, brzydkie kacztko za-
mienio si w kur znoszc zote
jajka.
Brakujcy element
Artyci disco polo mwi, e ich
gatunku sucha kady, tylko nie
kady si do tego przyznaje. Jak
twierdzi Szymon Babuchowski, ten
nurt wyrs z polskich marze o
yciu na zachodnim poziomie - reali-
zowanych w sposb bardzo nieudol-
ny, ale mao kto dostrzega wwczas
kicz tego naladownictwa.
Niewtpliwie disco polo od dawna
jest nieodcznym elementem pol-
skich wesel i zabaw. Teraz staje si
take takim elementem mediw.
AleksandraLAPS
5 maj 2014
Renesans wrytmiedisco
Rynekdiscopologenerujeobecnieogromneprzychody. Organizowanes
koncertyi festiwale. Pytymonanaby ju nienabazarach, alewsklepach
muzycznych. Artyci discopolozarabiajporwnywalniez czoowymi gwiaz-
dami polskiej muzyki rozrywkowej.
Discopoloniezgino, aledojrzewao- na
wiejskichpotacwkachi weselach. Socjolo-
gowiei kulturoznawcyzastanawiajsi, co
spowodowaorenesans tegogatunkumuzycznego.
b
a
y
e
r
f
u
l
l
.
p
l
s
t
r
.
8
m
-
v
o
l
l
e
y
.
p
l
Akumulatorynaadowane,
baganikjest peenpo-
mysw, kierowcyzaplano-
wali juprzebiegtrasy, wic
III edycjaFurySzczciaru-
szawdrog! Studenci Ko-
munikacji wBiznesieUni-
wersytetuEkonomicznego
wPoznaniuchczebra18
000z naszczytnycel.
Projekt charytatywny Fura
Szczcia jest realizowany przez stu-
dentwstudiwmagisterskich na kie-
runku zarzdzanie Uniwersytetu Eko-
nomicznego wPoznaniu, ktrzy wy-
brali specjalno Komunikacja wBiz-
nesie. Wramach przedmiotu
zarzdzanie komunikacj marketin-
gow podzielili si na zespoy projekto-
we, tj. strategia, PR, wsppraca z biz-
nesem, kreacja oraz grupy zajmujce
si poszczeglnymi eventami, eby
wsplnymi siami wypromowa swoj
akcj i pozyska pienidze od sponso-
rw. Honorowy patronat nad tymwy-
darzeniemobjli: Prezydent Miasta
Poznania, Marszaek Wojewdztwa
Wielkopolskiego oraz Rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego wPoznaniu.
ebymiekoskiezdrowie
Tegoroczne przedsiwzicie ma na
celu pomc Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia, ktra od 2007 r. prowadzi
rehabilitacj poprzez hipoterapi do-
rosych i dzieci z rnymi dysfunkcja-
mi fizycznymi oraz intelektualnymi.
Hipoterapia to forma rehabilitacji psy-
choruchowej, podczas ktrej pacjent
ma kontakt z koniem. Ze wzgldu na
problemy finansowe fundacji studenci
postanowili wesprze organizacj
swoim zapaem, kreatywnoci i
dobrym sercem.
NietylkoFura, skrai komra
Studiujemy zarzdzanie, zatem
projekt Fura Szczcia jest doskona
okazj, eby sprawdzi si w roli lide-
ra. Koordynacja grup ludzi nie naley
do atwych zada, dlatego wiczymy
na ywym organizmie planowanie,
motywowanie i kontrolowanie wyty-
czonych zada mwi Anna Hankie-
wicz, szef dziau PR Fury Szczcia.
Modzi menederowie na wasnej sk-
rze przekonali si, e dobry plan to
podstawa, bo bez niego dzia kreacji
nie moe zaprojektowa plakatw, PR
nie moe wysa rzetelnej informacji
prasowej do mediw i cay projekt stoi
w miejscu.
W akcji uczestniczy 36 studentw,
ktrym pomagaj koleanki i koledzy
z poznaskich uczelni. Organizatorzy
aktywizuj ca spoeczno akade-
mick oraz wszystkich pomocnych lu-
dzi z caego kraju.
Dlaczego studenci podjli si tego
wyzwania? Naszym celem jest nie-
sienie pomocy, a taka aktywno niesa-
mowicie rozwija oraz daje poczucie
spenienia i satysfakcji z najmniejszych
sukcesw mwi ukasz Gralski z
dziau PR. Studenci z potrzeby serca
powicaj swj czas i energi dla osb
potrzebujcych rehabilitacji. Czerpi
rado ze wsplnych dziaa, ktrych
efekty s widoczne kadego dnia.
Przeomowanoc
Inicjatorzy Fury Szczcia na po-
cztku kwietnia zaplanowali imprez w
jednym z poznaskich klubw. Zaprzy-
janiona drukarnia zasponsorowaa
wydruk plakatw i biletw, kolega jed-
nej ze studentek zrobi profesjonalne
zdjcia, sponsorzy ofiarowali kilka
gadetw na loteri... Studenci zaprosi-
li swoich znajomych, przekonujc, e
czeka na nich moc atrakcji: pokazy ta-
ca, konkursy z nagrodami i gocie spe-
cjalni. Udao si, impreza Roztaczona
Fura przesza najmielsze oczekiwania
organizatorw. To by ich pierwszy
wsplny sukces, ktry udowodni, e
razem mog zdziaa wicej.
Studenci sirozpdzili
Uczestnicy projektu maj w planach
jeszcze wiele wydarze, m.in. prze-
jazd fur po miecie, warsztaty taca,
uroczyst gal finaow z udziaem
wszystkich darczycw oraz Dzie
Dziecka w siedzibie fundacji. Na
kadym z zaplanowanych wydarze
bdzie wiele atrakcji muzycznych, ta-
necznych czy motoryzacyjnych. Po-
midzy gwnymi wydarzeniami prze-
widziane s take inne dziaania, np.
licytacje przedmiotw z autografami
sawnych postaci, m.in. reprezentacji
polskich panczenistw czy reprezenta-
cji polskich siatkarek.
Fura Szczcia jest organizowana
ju po raz trzeci, a dotychczasowe ak-
cje charytatywne osigny niebyway
sukces. Z roku na rok suma pienidzy
uzyskana przez organizatorw jest co-
raz wiksza. W2012 roku studenci
Komunikacji w Biznesie zgromadzili
12 260 z, a cay dochd zosta przeka-
zany na zakup specjalistycznego samo-
chodu dla Stowarzyszenia Przyjaci
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka. W2013 roku celem akcji byo
zebranie funduszy na wyposaenie pla-
cu zabaw w Przedszkolu Specjalnym
nr 164. czny dochd z zeszorocznej
inicjatywy wynis 13 500 z.
WFurzejestmiejscedlaCiebie
Inicjatorzy trzeciej edycji Fury
Szczcia postawili sobie za cel kwot
18 000 z, dlatego bd wdziczni za
kad, nawet najmniejsz sum pie-
nidzy. Wszelkie pytania mona kiero-
wa na adres mailowy Fury Szczcia:
fura.szczescia.kontakt@gmail.com.
Zapraszamy rwnie na stron inter-
netow: www.furaszczescia.pl oraz na
profil na Facebooku.
AnnaHANKIEWICZ
6 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Nie ma si co udzi. Na gr
w polskiej lidze nigdy nie zdecyduje
si gwiazdor formatu Luisa Suareza.
Na pewno nie uczyni tego rwnie,
przecitny w skali europejskiej,
gracz pokroju Javiera Mascherano.
Midzy Odr a Bug trafia zazwyczaj
futbolowy szrot ludzie, ktrych
nazwanie pikarzami byoby blu-
nierstwem, albo zawodnicy, ktrzy o
latach swojej wietnoci zdyli ju
dawno zapomnie. Zdarza si jed-
nak, e wrd setek kamykwwrzu-
conych do polskiego ogrdka przez
pazernych pikarskich menaderw
znajdzie si kilka diamentw. Ana-
wet jeli nie diamentw, to przynaj-
mniej do cennych kamieni ozdob-
nych.
TrampolinanadWis
Najnowsze dzieje polskiego fut-
bolu znaj kilka przypadkw, w
ktrych zawodnik trafiajcy do na-
szego kraju okazywa si sportow-
cem na tyle utalentowanym, e
udao mu si zapracowa na trans-
fer do duo silniejszej ligi. Pierw-
szym stranierim, ktry w XXI wie-
ku zdoa wypromowa si w Pol-
sce, by Emmanuel Olisadebe. W
1997 roku trafi do Polonii Warsza-
wa z nigeryjskiego Jasper United
jako nikomu nieznany 19-latek. W
cigu czterech lat zapracowa nie
tylko na transfer do Panathinaikosu
Ateny, ale take na polski paszport
oraz pewne miejsce w ataku naszej
kadry. Z ekip Koniczynek zdoby
mistrzostwo Grecji i dotar do wie-
rfinau Ligi Mistrzw, w ktrej
strzela gole Arsenalowi oraz Schal-
ke. Olisadebe oficjalnie zakoczy
karier kilkanacie miesicy temu,
jednak z powanym graniem w
pik poegna si ju w 2005 roku.
W naszej ekstraklasie do duej
kariery wystartowa take inny Ni-
geryjczyk. Kalu Uche, bo o nim
mowa, przyszed do Wisy Krakw
w 2001 roku z rezerw Espanyolu
Barcelona. Pod Wawelem Uche tra-
fi na wymienit koniunktur z
nim w skadzie Biaa Gwiazda zdo-
bya dwa mistrzostwa Polski, a w
legendarnym sezonie 2002/2003
dotara do 1/8 finau Pucharu
UEFA. Pikarz prezentowa si w
europejskich rozgrywkach na tyle
udanie, e w 2004 roku zosta wy-
poyczony na rok do francuskiego
Bordeaux. Pniej Wisa sprzedaa
go za milion euro do Almerii. Na-
stpnie Kalu Uche wystpowa w
szwajcarskim Neuchatel Xamax i
ponownie w Primera Division, bro-
nic barw Espanyolu. Sezon
2012/2013 spdzi w Kasimpasie,
zostajc drugim najlepszym strzel-
cem ligi tureckiej. Aktualnie odcina
kupony od sawy, przelicza petro-
dolary i czasami kopie pik w ka-
tarskim klubie Al-Rajjan. W kadrze
Nigerii Uche zaliczy dotychczas
36 spotka i wystpi na mundialu
rozgrywanym w 2010 roku w RPA,
podczas ktrego strzeli dwa gole.
Nieco ponad dwch lat potrze-
bowa Ivica Krianac, by z zawod-
nika rezerw Sparty Praga prze-
ksztaci si w pikarza wielkiego
Zenitu Sankt Petersburg. Ten czas
chorwacki obroca spdzi w Pol-
sce: najpierw krtko w Grniku Za-
brze, nastpnie w Groclinie Gro-
dzisk Wielkopolski. Z Dyskoboli
sign po wicemistrzostwo kraju i
wyeliminowa z Pucharu UEFA
Herth Berlin oraz Manchester
City. W styczniu 2005 roku
Krianac za 650 tysicy euro trafi
do druyny rosyjskiego potentata.
Jako stoper Zenitu osign naj-
wiksze sukcesy w karierze gra
w Lidze Mistrzw, zdoby Puchar
UEFAi Superpuchar Europy w
2008 roku, a take dwukrotnie
mistrzostwo Rosji. Ivica Krianac
rozegra 11 spotka w kadrze naro-
dowej Chorwacji.
Zamocni naPolsk,
zbyt sabi naZachd
Cudzoziemcy, ktrzy wy-
jedaj z naszej ligi w ostatnich
latach, nie robi a tak impo-
FuraSzczcianadjeda ju po raz trzeci!
Poka mi swoichobcokrajowcw, apowiemci, jak
silnmasz lig. Dziwne? Ani troch. Porwnaniegra-
czy, ktrzytrafiajdoT-MobileEkstraklasy, z zagra-
nicznymi pikarzami, sprowadzanymi przez kluby
Premier LeaguelubLaLiga, wpeni potwierdza
suszno tej parafrazypopularnegofutbolowego
powiedzenia.
Pierwszymstranierim, ktrywXXI wiekuzdoa
wypromowa siwPolsce, by Emmanuel
Olisadebe. Wciguczterechlat zapracowa nie
tylkonatransfer doPanathinaikosuAteny, aletakenapolski
paszport oraz pewnemiejscewatakunaszej kadry.
Cudzegonie

o
w

a
s
n
e
7 maj 2014
Kontuzje,
czyli rzecz o tych,
ktrzy by mogli, a nie mog
Ju12czerwcarozpocznie
sinajwikszepikarskie
wydarzenieroku. Przez
niecoponadmiesicna
brazylijskichboiskach
krlowabdziefutbol na
najwyszympoziomie.
Bdzietote wito
pikarzy. Jednaknie
wszystkimgwiazdomb-
dziedanezasmakowa
brazylijskichupawi at-
mosferystadionw. I nie
mowatuoIbrahimovi-
cach,BaleachczyLe-
wandowskich. Sbo-
wiemtacy, ktrzymimo
zakwalifikowaniasiich
druynnarodowychna
Mundial turniej obejrz
conajwyej zwysokoci
trybun.
1. Radamel Falcao
Lider reprezentacji Kolumbii
Mundial raczej na pewno ma z
gowy. Kiedy pod koniec stycznia w
meczu pucharowym pomidzy jego
AS Monaco a Monts Falcao pad po
wlizgu obrocy rywali, Sonera Er-
teka, wiadomym byo, e Kolumbij-
czyka moe czeka duszy rozbrat
z futbolem. Diagnoza postawiona
przez lekarza, doktora Jose Carlosa
Noronh (ktry leczy w przeszoci
m.in. Pepe, Ricardo Carvalho, As-
hleya Colea czy Arjena Robbena),
bya jednoznaczna zerwanie wi-
zade krzyowych w lewym kola-
nie. Mimo ogromnego optymizmu,
pyncego tak ze strony kibicw,
jak i samego Falcao, oczywistym
bya co najmniej proczna przerwa
od gry. Oficjalnie zatem snajper do
treningw ma wrci w lipcu. Jest
jednak na tyle zdeterminowany, by
zaapa si na wyjazd do Brazylii.
Rwnie lekarze ywi nadziej na
rychy powrt 27-latka do gry:
Operacja si udaa. wiateko na
kocu tunelu nie jest wcale takie
mae.
My rwnie trzymajmy za Kolum-
bijczyka kciuki. Bo wielka pikarska
impreza bez cudownych bramek Fal-
cao to ju nie to samo.
2. ChristianBenteke
Postrach wszystkich graczy gier z
serii FIFA. Do klasykw zalicza si
ju sawetne Keep calm and graj na
Benteke. Rosy belgijski napastnik
strzela jednak nie tylko w FIFIE, ale i
na boiskach najlepszej ligi wiata
(17. w obecnych rozgrywkach). Tym
bardziej smuci fakt, e napastnika
Aston Villi nie zobaczymy na bois-
kach w Brazylii. Zerwanie cigna
Achillesa jest bowiem rwnoznaczne
z proczn absencj. Ae Benteke
kontuzj odnis na pocztku kwiet-
nia, to i reprezentacja Belgii bdzie
musiaa sobie radzi z osamotnionym
Romelu Lukaku w napadzie.
3. TheoWalcott
Kiedy sanitariusze znosili obo-
laego, aczkolwiek zadowolonego z
rezultatu Anglika (co pokaza do
wymownym gestem) na noszach,
nikt na Emirates Stadium nie przy-
puszcza, e derbowe zwycistwo
nad Tottenhamem (2:0) w ramach
Pucharu Anglii Arsenal okupi a tak
wielk strat. Po kilku godzinach
jednak diagnoza, jak wydali lon-
dyscy lekarze, wstrzsna wszyst-
kimi zerwanie wizade
krzyowych w lewym kolanie. Cios
dla reprezentacji, cios co wida z
perspektywy czasu dla Arsenalu.
Bo z Walcottem w skadzie Kano-
nierzy przewodzili angielskiej Pre-
miership i wydawao si, e po kilku
latach pucharowej posuchy s w sta-
nie w kocu sign po upragnione
mistrzostwo. Brak angielskiego
skrzydowego wida jednak goym
okiem i, co bardziej dotkliwe, moe
si to rwnie odbi na reprezentacji
SynwAlbionu. Oczywicie jest
dobrze prezentujcy si modzian
Raheem Sterling z Liverpoolu. Jed-
nak to Walcott powoli - z gracza
modego i dobrze zapowiadajcego
si - sta si w kocu zawodnikiem
dojrzaym, mogcym zrobi rnic.
Jak bez niego poradz sobie Angli-
cy? Well see.
4. KevinStrootman
Rwnie i holenderski pomocnik
pad ofiar kontuzji wizade
krzyowych. Jednemu z ojcw awan-
su Oranje na brazylijski Mundial
nie bdzie dane zasmakowa tego
lata rywalizacji.
Potrafi sobie wyobrazi, jak
musi by rozczarowany. Kevin by w
wietnej formie, a jego brak to dla re-
prezentacji ogromny cios. Mia prze-
cie ogromny wkad w wywalczenie
awansu do mistrzostw wiata. Nigdy
nas nie zawid, a teraz jego marze-
nia umary powiedzia selekcjoner
reprezentacji Holandii, Louis van
Gaal. I istotnie brak 24-letniego
gracza Romy moe mie ogromny
wpyw na wynik, jaki odniesie na
poudniowoamerykaskim turnieju
druyna Oranje.
5. MarioGomez
Trapiony przez kontuzje, nielu-
biany przez Loewa to chyba naj-
lepszy moliwy opis obecnej sytua-
cji 28-letniego napastnika Fiorenti-
ny. Niemiecki snajper ostatnie po-
woanie do kadry dosta w sierpniu
zeszego roku. Od tamtego czasu co
rusz zmaga si z kontuzjami. Moli-
we, e to wanie uraz sprawi, e
selekcjoner reprezentacji Niemiec
nie bdzie mg mie wyrzutw su-
mienia, nie powoujc na brazylijski
Mundial rosego snajpera. Prze-
cigajca si w czasie kontuzja ko-
lana raczej na pewno wykluczy Go-
meza z reszty sezonu woskiej Serie
A. Czy pozwoli ona mu jednak po-
jecha na mistrzostwa? Czas po-
kae!
Szczerze wierz w to, e listy naj-
wikszych nieobecnych na Mundia-
lu nie bdzie trzeba poprawia. Bo
w czerwcu i lipcu ci najwiksi po-
winni zasypywa nas gradem goli i
piknych akcji, a nie twitterowymi
wpisami z podzikowaniem za
wsparcie i zdjciami ze szpitala.
ycz tego i nam, i zawodnikom
bo Mundial w Brazylii powinien
by witem dla nas wszystkich!
Kacper WITT
nujcych karier. Uznan mark wy-
robi sobie w Polsce Marcelo. Po
dwch latach gry w Wile Krakw
w 2010 roku trafi do PSV Eindho-
ven za bagatela 3,8 miliona euro.
Obecnie Brazylijczyk jest podsta-
wowym obroc niemieckiego
Hannoveru 96. Take w Krakowie
wypromowa si Maor Melikson,
ktry w 2013 roku przeszed do
francuskiego Valenciennes. W Li-
gue 1 grywa regularnie, acz bez
wikszych sukcesw. Systematycz-
nych wystpw mog pozazdroci
Izraelczykowi dwaj byli gracze Le-
cha Pozna. Artjoms Rudnevs nie
poradzi sobie w HSV Hamburg, a
obecnie stara si odnale dawn
form na wypoyczeniu w Hanno-
verze. Z kolei Aleksandar Tonev
bardzo rzadko pojawia si na an-
gielskich boiskach w druynie As-
ton Villi.
Aktualnie kluby T-Mobile Eks-
traklasy zatrudniaj 142 obcokra-
jowcw. Tych, ktrzy podnosz ja-
ko naszej piki, mona policzy na
palcach dwch rk. Na sowa uzna-
nia zasuguj przede wszystkim Du-
san Kuciak, Miroslav Radovi,
Kasper Hamalainen, Dani Quintana,
Gergo Lovrencsics oraz Marco Pai-
xao. Mona w ciemno typowa, e
wikszo z nich raczej prdzej ni
pniej sprbuje swoich si w moc-
niejszych ligach. Wtpliwoci budzi
jednak pytanie, czy pjd w lady
Uche i Krianaca, czy moe
skocz na awkach rezerwowych
zachodnich klubw, wspominajc
dobre czasy w kraju nad Wis?
KonradWITKOWSKI
AktualnieklubyT-MobileEkstraklasyzatrud-
niaj142obcokrajowcw. Tych, ktrzypod-
noszjako naszej piki, monapoliczy na
palcachdwchrk.
chwalimy, cho czasempowinnimy
u
e
f
a
.
c
o
m
dzia sobie rnie, lecz w kryzyso-
wym momencie wielu nie wyobraa
sobie bez niego podstawowej szstki.
Trudno si dziwi, bo zawodnik gra
nie tylko na jeden medal. Nowy
szkoleniowiec, ktry do tej pory by
jego koleg z boiska, musi sprawi,
eby zawodnik ten poziom utrzyma
co najmniej do wrzenia. Jak bardzo
druyna moe by zalena od jedne-
go siatkarza? Trudno powiedzie, ale
mona wyobrazi sobie finaowe
starcie z Asseco Resovi Rzesw bez
Wlazego. Rok temu Andrea Anastasi
na ataku postawi na Jakuba Jarosza i
Grzegorza Boka. Pierwszego obec-
nie nie ma w kadrze, a drugi bdzie
walczy ze Zbigniewem Bartmanem,
Dawidem Konarskim i Dominikiem
Witczakiem o miejsce na M.
Wszystkoalbonic
We wrzeniu okae si, czy wy-
br, ktrego w imieniu Polskiego
Zwizku Piki Siatkowej dokona
prezes Mirosaw Przedpeski, by
suszny. Na pewno powoujc na se-
lekcjonera Francuza, liczono, e ten
przekona do gry Mariusza
Wlazego. Raczej nie by to jedyny
powd, ale wraz z rosnc form
atakujcego nabierajcy coraz
wikszego znaczenia. Na temat po-
zostaych powrotw i nowych na-
zwisk wrd powoanych trudno si
wypowiedzie, bo to tylko szeroka
kadra. Dopiero czas pokae, na
kogo postawi Antiga. Czas, ktrego
jest bardzo niewiele. Po 100 dniach
pracy trudno kogo rozlicza, lecz
trenera kadry bdzie trzeba.
Siatkarze s godni sukcesw, ale
kibicom grozi mier z niedoywie-
nia. Po nieudanym wystpie pika-
rzy na ME w 2012 roku i porace
siatkarzy rok pniej teraz wszyscy
oczekuj przynajmniej medalu.
Lepszej okazji nie bdzie. Zamiast
jednego szkoleniowca z zagranicy
mamy dwch. W komplecie
doczono najlepszego atakujcego
najlepszej druyny w Polsce. Do-
datkowo kadrze sprzyja los, bo
przecie do trzech razy sztuka.
JarekWICAWSKI
8 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Trzeciaszansana trzy
Istotn rol w powrocie na
szczyt odegra Stphane Antiga.
Francuz powrci z dwuletniego
zesania do Bydgoszczy i najwi-
doczniej przynis Skrze szczcie.
Przez dwa lata zesp bez niego nie
potrafi zdoby tytuu. Wtrakcie se-
zonu okazao si, e przyjmujcy
zostanie rzucony na znacznie
gbsz wod ni Falasca. Antidze
powierzono misj poprowadzenia
polskiej kadry na M. Do 27 kwiet-
nia czynny siatkarz otrzyma mocne
wsparcie. Drugim trenerembdzie
byy szkoleniowiec reprezentacji
Francji Philippe Blain.
Powrt krla
Powierzenie kadry siatkarzowi,
ktry nie ma adnego dowiadcze-
nia jest spor odwag. Skra zaryzy-
kowaa i wygraa, ale czy zwyciy
take reprezentacja? Punktem
czcym te druyny jest Mariusz
Wlazy, ktry by gwiazd meczw
finaowych PlusLigi. We wszyst-
kich spotkaniach wybierany najlep-
szym graczem, poprowadzi swoj
ekip do smego tytuu mistrzow-
skiego. Teraz powraca do kadry, a
niektrzy kibice upatruj w nim
zbawiciela. Prawdopodobnie
wszystkie pozostae nazwiska na
szerokiej licie reprezentantw na
2014 rok nie wzbudziy tylu emocji,
co pojawienia si na niej Wlazego.
Ostatni raz w narodowych bar-
wach atakujcy wystpi w 2010
roku. Reprezentacja w tym czasie ra-
Redaktor naczelny
Mikoaj Zajczkowski
Zastpca redaktora naczelnego
JarekWicawski
Sekretarz Redakcji
Dominika Pacyska
Redaktor dziauPolityka
Mikoaj Zajczkowski
Redaktor dziauSport
JarekWicawski
Redaktor dziauKultura
Aleksandra Laps
Redakcja:
Marta Jdrzejczak
Beata Kapusta
Micha Krajniak
Kinga Kwiecie
Micha Leniczak
Szymon Lipiski
Mariusz Nawrot
Ewa Nowak
Kasia Nowak
Natalia Pawlak
Mikoaj Stanek
MagdalenaWitek
KonradWitkowski
Kacper Witt
Milena Gorczewska
Grzegorz Iwasiuta
Mateusz Iwiski
Korekta
Magorzata Adamczewska
Kasia Nowak
Anna nieglska
Skad
Tomasz Szukaa
Opiekunredakcji
Red. LesawCiesika
Strona internetowa
www.gazetafenestra.pl
Facebook
www.facebook.com/gazeta.fenestra
Twitter
/twitter.com/FenestraGazeta
Druk
Drukarnia Prasowa
ul. Malwowa 158, Skrzewo
Redakcja zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
nadesanych tekstw. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoci za tre
zamieszczanych reklam.
Wydawca: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Pozna.
Redakcja: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokj 144, 61-614 Pozna
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra
Jest jedyn dyscyplin przy-
cigajc tyle kultur na stadiony i
widzwprzed telewizory. Jako jed-
na z nielicznych posiada lig w pra-
wie kadympastwie, a pikarze i
trenerzy posiadaj rang olimpij-
skich bogw. Dlaczego?
Totygodnia
Nigdy nie rozumiaem fenomenu
futbolu. Pika kojarzya mi si tylko
z grami video czy rozmowami kole-
gw. Nie ogldaem meczw, poza
tymi o mistrzostwo wiata czy Lig
Mistrzw, bo wypadao. Jak kady
nie lubiem niemieckich druyn, bo
czasem trzeba by patriot. Ta dys-
cyplina bya dwudziestoma dwo-
ma kolesiami biegajcymi za
pik. Wszystko zmienio si, gdy
poszedem na studia.
Pochodz z Kujaw, jak kady
przecitny student do domu mam
dwie godziny pocigiem i poja-
wiam si w nim kilka razy w mie-
sicu. Los chcia, i mj brat sta
si zagorzaym fanem Lecha Poz-
na. Kwesti czasu byo wcignie-
cie w to caej rodziny i wsplne
ogldanie meczw naszej ligi. Ja,
zowrogo uprzedzony, znajdo-
waem inne zajcie ni seans spor-
towy, ten by ostatecznoci. Z
chwil przeprowadzki do Poznania
co tygodniowe mecze Lecha, zmie-
niy si z przykrego obowizku w
szans spdzenia czasu z msk
czci rodzinny.
Pocztki byy trudne. Nadal nie
mogem przekona si do tego spor-
tu. Mecz by tem do czytania
ksiki czy sprawdzania facea. W
domu za to panowaa icie stadio-
nowa atmosfera: jk zawodu po nie-
wykorzystanej sytuacji, euforia po
golu czy rozpacz po bdzie obrony
staway si moj rzeczywistoci.
Nadal yjc w przekonaniu, e to
bez sensu, z lekkim niedowierza-
niem patrzyem na tat i braci, kt-
rzy z dojrzaego mczyzny i
dwch gimnazjalistw zamieniali
si w kiboli.
SiaLudu
Z kadym nastpnym meczem
wkrcaem si coraz bardziej. Prze-
staem zastanawia si nad sensem,
a zaczem po prostu kibicowa.
Rce same ukaday si do braw po
strzelonej bramce, a bluzgi na s-
dziego paday automatycznie. Pika
nona, ktra bya dla mnie tak bar-
dzo nijaka, staa si spektaklem
emocji, ktrych nie rozumiaem. W
cigu p roku mj stosunek do niej
zmieni si diametralnie, wszystko
dziki rodzinnym meczom, do kt-
rych byem nastawiony co najmniej
sceptycznie. Teraz nie widz nic
zego w dwudziestu dwch kole-
siach, ktrzy stali si herosami, a
ich wyczyny nie s ju bezsensow-
ne, a przypominaj zmagania olim-
pijskie. Po raz kolejny przekonaem
si, e uprzedzenia s ze i warto z
nimi walczy.
W czym tkwi fenomen futbolu?
Odpowied jest prosta w ludziach.
To oni tworz atmosfer rodem z
rzymskiego Koloseum. Oni spra-
wi, e co pozornie bez sensu staje
si wane. Warto wic usi w fo-
telu, jecha na mecz czy pj po-
gra z kolegami. Niezalenie od
tego czy jestemy z Poznania czy
Warszawy, warto na chwil zosta
kibicem, poniewa moe si to nam
spodoba.
Mateusz IWISKI
FenomenFutbolu
Najbardziej popularnysport wiata, milionyfanw
nastadionach, olbrzymiepienidze nieulega
wtpliwoci, i pikanonajest najwaniejszym
sportemnawiecie.
SkraBechatw124dni przedstartemdlanas sportowegowydarzeniarokusig-
naposmytytu mistrzaPolski whistorii. Siedempoprzednichzdobywaaod
2005do2011roku. Podwchlatachprzerwyto-czarni niespodziewaniepo-
wrcili natron. Notowaniazespouniebyywysokie, gdypracz klubemwcha-
rakterzetrenerarozpoczyna jej byyzawodnik Miguel Falasca. Hiszpan, ktry
dwadni pozdobyciutytuuwitowa 41urodziny, niemia adnegodowiad-
czenia, aleprzedkrytykwybroni siwnajlepszyz moliwychsposobw
dobrymi wynikami.
m
-
v
o
l
l
e
y
.
p
l