You are on page 1of 8

Ostatniakampaniawyborczabyawyjtkowa.

Z pewnoci
przejdziedohistorii. Podrczniki domarketingupolitycznego
poszerzsiorozdziay mwicejakkampanii nieprowadzi
i jakzrobi z siebiepajaca. Byoi miesznoi straszno.
Folklor, kabaret, amoepoprostuenada? Esencjwalki
omandaty wEuroparlamencieprzedstawia
AleksandraLaps.
Tegoroczny fina Ligi Mistrzwby starciemksiciaz ebrakiem.
Wprzekrojucaegosezonuebrak, czyli AtleticoMadryt, zdoby
sympatiwielukibicw. DruynaDiegoSimeonegraaz
ogromnpasji powiceniem, udowadniajc, ewielkiepie-
nidzetojednakniewszystko. Dowielkiegosukcesuzabrako
dwchminut, aletakprzegra toniewstyd.
OtympiszeMicha Leniczak.
Bezpatny dwumiesicznik
Nr 30 z CZERWIEC 2014
5 7
5czerwca, poblisko
2,5rokuprocedowania,
Trybuna Konstytucyjny
ostatecznieorzek, e
przepisyustawyPrawo
oszkolnictwiewyszym
dotyczceodpatnoci za
drugi kierunekstudiw
sniezgodnez konsty-
tucj. SdziowieTKuzna-
li, ewyraniezostayna-
ruszonezasadypopraw-
nej legislacji oraz zaufa-
niaobywatelado
pastwai prawa. Warto
jednakzastanowi si,
czyniemogli przewidzie
tegosami pomysodawcy
rzeczonej ustawywtoku
prac nadni? Parafra-
zujc klasyka: czymu-
siaodotegodoj?
Osobicie wspczuj Pani
Minister Lenie Kolarskiej Bobi-
skiej. Wpolitycznymspadku po po-
przedniczce, czyli Pani Barbarze
Kudryckiej, dostaa kukucze jajo, za
ktre musi teraz wzi odpowiedzial-
no.
Od samego pocztku prac nad no-
welizacj ustawy dotyczcej szkol-
nictwa wyszego budziy one wiele
kontrowersji. Czowiek z natury
obawia si zmian, a ta ustawa zmian
przyniosa wiele. Najgoniejsz z
nich byo niewtpliwie wprowadze-
nie odpatnoci za drugi kierunek
studiw. Oczywicie, e trzeba wal-
czy z mitem darmowych studiw,
bo darmowy to mona dosta omot,
powiedzmy, w odlegych zakamar-
kach Wildy po zmroku. Mylenie na
wskro yczeniowe bo mi si na-
ley jest szkodliwe dla spoecze-
stwa. Zamiast motywowa infantyli-
zuje. Nie ma nic za darmo w warun-
kach gospodarki rynkowej! eby
studenci mogli bezpatnie studiowa
na pastwowych uczelniach
wyszych, kto musi zapaci podat-
ki. Takie s warunki. Pienidzy na
szkolnictwo nie przywozi budetowi
nikt z Niemiec w reklamwkach.
Nie jest ono finansowane ze rod-
kw unijnych. Wprowadzenie
odpatnoci za drugi kierunek byo
nieuchronne, ale sposb, w jaki tego
dokonano, by skandaliczny z pun-
ktu widzenia zasad legislacji i zdro-
wego rozsdku.
Uzasadnienie wprowadzenia
odpatnoci za drugi kierunek opie-
rao si na zaoeniu, e nowe zasa-
dy maj da podatnikowi szans na
inwestycj w najzdolniejszych stu-
dentw. Statystyki pokazuj, e
spord studentw podejmujcych
drugi kierunek studiw tylko 28% z
nich je koczy. Nie sposb nie zgo-
dzi si zatem z argumentacj TK,
ktry podkrela, e od studentw,
ktrzy skorzystaj z moliwoci dar-
mowego studiowania na drugim kie-
runku, trzeba wymaga wicej. To
oczywiste, e aby dosta wicej,
trzeba wicej w nauk i wasny roz-
wj zainwestowa. Jednak argumen-
tacja wnioskodawcw feralnej usta-
wy mwica, e studenci podej-
mujcy drugi, trzeci czy pitnasty
kierunek blokuj dostp do darmo-
wej edukacji innym, jest po prostu
mieszna. Skoro w tym samym
wniosku podkrela si, e nadrzd-
nym celem jest podnoszenie standar-
dw ksztacenia, m.in. poprzez
zwikszenie wymaga, a nastpnie
dwa akapity dalej wskazuje si, e
dwukierunkowcy zabieraj miejs-
ca innym, jest to wewntrznie
sprzeczne. Zasada jest prosta. Jeli
jeste dobry, to si dostaniesz. Jeli
jeste saby, musisz liczy na jeszcze
wiksz sabo innych. Brzmi bru-
talnie, ale po co obnia progi do
tego stopnia, e staj si one karyka-
tur uniwersytetw? Jak ma by
miesznie, to moe od razu przemia-
nowa uczelnie wysze na kabaret?
To oczywiste, e trzeba walczy
ze skrajnymi patologiami. Przedsta-
wiciel Parlamentu Studentw RP,
Piotr Mller, wymienia przypadki,
gdy studenci posiadajcy pewne
przywileje socjalne podejmowali na
terenie caego kraju po kilkanacie
kierunkw, aby mc przez pierwszy
rok studiw te przywileje pobiera
na kadym z nich. To s oczywicie
wyjtki. Nie mona jednak rzuca
kd pod nogi ambitnym ludziom, a
takimi kodami byy chociaby zasa-
dy ustalenia, w jaki sposb oraz w
jakich okolicznociach uczelnia
miaaby pobiera opat za drugi
kierunek. Ponadto niekonstytucyjne
przepisy pozwalay zmienia kryte-
ria zwalniania z odpatnoci za drugi
kierunek w kadym momencie. Kto
mg rozpocz studia z przewiad-
czeniem, e rednia ocen bdzie naj-
waniejszym czynnikiem, by w
pewnym momencie dowiedzie si,
e to jednak osignicia sportowe
bd waniejsze. Rwnie dobrze
mona byo ustali, e odpatno za
drugi kierunek bdzie zalena od
prognozy pogody bd przepowied-
ni sympatycznego Wrbity Ma-
cieja.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyszego od samego pocztku prac
nad ustaw, co podkrela Mller,
nie informowao szczegowo o
praktycznym zastosowaniu nowych
przepisw. Wedug niego, dlatego,
e nie chciao podkrela wprowa-
dzenia odpatnoci za co, co wcze-
niej byo bezpatne, ze wzgldw
wizerunkowych, czyli po prostu si
bao. Znamienne jest to, e prace nad
ustaw przeszy w mediach bez
echa. Fuszerek w tym akcie norma-
tywnym jest jeszcze wicej. Kontro-
wersyjne jest chociaby opieranie
odpatnoci za studia na liczbie
punktw ECTS.
Teraz duy problem bd miay
uczelnie, bo budet tych instytucji
planuje si z duym wyprzedzeniem,
co dla owieconych politykw moe
wydawa si dziwne. Trybuna da
rzdzcym na zmiany czas do 30.
wrzenia 2015 roku. Przedstawiciele
Prawa i Sprawiedliwoci, ktrzy
wnioskowali do TK o zbadanie
zgodnoci rozwiza feralnej ustawy
z konstytucj, chc, by przestay one
obowizywa jeszcze w tym roku.
Popiech w procesie legislacyjnym
jest jednak niewskazany.
Parlament Studentw RP chce
rozmowy z Premierem i mwi, e
Pastwo traci wiarygodno. Pa-
stwo Donalda Tuska jest moim zda-
niem niewiarygodne od duszego
czasu. Dziaa jak dunik wiadomie
pozbywajcy si majtku tylko i
wycznie w celu ucieczki przed
roszczeniami wierzyciela. W prawie
cywilnym znajduje w takich przy-
padkach zastosowanie instytucja
skargi pauliskiej. Analogicznym in-
strumentem chronicym interesy
obywateli s demokratyczne wybory.
Jednak nie spodziewajmy si cudw,
gdy do urn idzie mniej ni 25%
uprawnionych do gosowania.
Mikoaj ZAJCZKOWSKI
Legislacyjnybubel
niezgodny z konstytucj
n
a
r
o
d
o
w
c
y
.
n
e
t
F
o
t
.
n
a
u
k
a
p
o
l
s
k
a
.
p
l
2 www.facebook.com/gazeta.fenestra
26kwietnia 2014 r.
przypada 20. rocznica podpisania
przez wczesnego prezydenta, Le-
cha Was, Traktatu o przyjaznych
stosunkach i dobrossiedzkiej
wsppracy midzy Polsk a Litw.
Umowa ta nadal obowizuje, ponie-
wa adna strona nie wyrazia woli
jej wypowiedzenia. Traktat ma
wci moc wic, ale mimo
wszystko nacjonalistyczne rodo-
wiska litewskie nie paaj do nas
wielk serdecznoci. Jak to zwykle
bywa, chodzi o zaszoci historycz-
ne. Askupisko Polakw na Litwie
jest cakiemspore. Nasi rodacy sta-
nowi tamblisko 235-300-tysiczn
spoeczno, bdc jednoczenie
najliczniejsz mniejszoci naro-
dow. Okazuje si, e najwicej Po-
lakwzamieszkuje Wilno.
Z kolei w RP w spisie powszech-
nym z 2011 r. tosamo litewsk za-
deklarowao 7375 osb, gwnie w
wojewdztwie podlaskim. W takiej
sytuacji, by zapewni dobre warunki
ycia zarwno mniejszoci polskiej,
PlatformaObywatelska
Wyprzedzajc gwnego konku-
renta ledwo o 0,35%, PO znw
triumfuje. Putin pomg wygra Tu-
skowi? W pewnym sensie tak.
Chocia wydaje si, e powszechne
poczucie zagroenia ze wschodu
powinno dziaa na korzy opozy-
cji, to jednak w polityce posiada-
nie racji nie wpywa na wyniki
wyborw. PO ma teraz sze man-
datw mniej w porwnaniu z po-
przedni kadencj. Wygrana tych
wyborw oznacza, e trend nieko-
niecznie musi by spadkowy, a ko-
lejne wybory parlamentarne za rok
niekoniecznie przegrane.
Prawoi Sprawiedliwo
Dystans do PO zosta skrcony,
ale sidma poraka formacji Ja-
rosawa Kaczyskiego jest faktem.
Licytacja na sprawy ukraiskie czy
sama konstrukcja list wyborczych
nie pomogy prezesowi, chocia
obie formacje maj teraz rwn
liczb mandatw w Brukseli. Jakby
tego byo mao, dominacja PiS po
prawej stronie zostaa osabiona
przez formacje Ziobry i Gowina.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Po lewej stronie Leszek Miller
osign swj cel udao mu si
potwierdzi rol dominanta mimo
trzeciego, umiarkowanie dobrego
miejsca oraz 5 mandatw. Lider
SLD w kocu (i niewykluczone, e
ostatecznie) pokona swojego
szorstkiego przyjaciela Aleksan-
dra Kwaniewskiego. Nokaut na
byym prezydencie jest tym, czego
Miller nie osign nawet w swoich
dawnych, zotych latach.
Kongres Nowej Prawicy
Janusz zastpi Janusza. Po dwu-
dziestu latach ekscentryk z muszk
powraca, majc wrd swoich wy-
borcw stosunkowo najwicej
mczyzn (ponad 75%) i prawie co
trzeci gos elektoratu 18-25 lat. Eks-
perci twierdz, e to efekt darwiniz-
mu spoecznego, w ktrym byo
wychowane pokolenie po 1989
roku. Pytanie, czy Korwin-Mikke
przetrwa duej ni Palikot?
PolskieStronnictwoLudowe
Sondae po raz kolejny nie do-
szacoway PSL. Ludowcy maj tyle
samo mandatw co poprzednio. Ja-
nusz Piechociski ma powody do
zadowolenia. W zaistniaej sytuacji
widmo rozstania wicepremiera z
funkcj prezesa PSL zostao zaeg-
nane (przynajmniej na razie).
SolidarnaPolska
Te prawie cztery procent to nie
jest a tak beznadziejny wynik, jak
mogoby si wydawa. Chocia
losy Ziobry, Kurskiego i Cyma-
skiego wydaj si by przesdzone,
formacji tej udao si jednak za-
szkodzi dominacji Jarosawa Ka-
czyskiego na prawicy. W zaist-
niaej sytuacji prezes PiS moe je-
dynie wzi pod uwag ponowne
przyjcie dawnych kompanw.
EuropaPlus Twj Ruch
Trzy lata temu Janusz Palikot roz-
kruszy ponad 10-procentowy ka-
waek partyjnego betonu. Teraz to
jego spotka smutny los. Kolejne re-
wolty czy te wsparcie byego pre-
zydenta, Aleksandra Kwaniewskie-
go na niewiele si zday. Pojawia
si te pytanie, co zrobi inni jego
sojusznicy, jak Ryszard Kalisz czy
Marek Siwiec?
PolskaRazem
Wydaje si, e sukces Korwina-
Mikke najbardziej da si we znaki
Jarosawowi Gowinowi. W kocu
obaj celowali w ten sam target. Po-
lityczna kariera byego ministra
sprawiedliwoci zaamaa si jed-
nak ju w chwili opuszczenia swo-
jej dawnej formacji. Podobno pla-
nowa wczeniej, e w najgorszym
wariancie doczy swoje siy do
PiS, o ile prezes bdzie chcia z nim
rozmawia.
Mikoaj STANEK
Krajobraz
po wyborczej
bitwie
Polskai Litwa. Dwassiadujceczymoerywalizujcekraje? Naszewzajemne
stosunki nienaledonajlepszych. ZLitwinami nieczynas wi polityczna
taka, jakwprzypadkuNiemiec. Niebratamysiz nimi tak, jakchociaby
z Czechami. Dlaczego? Jednoznacznietrudnoznale rzetelni prost
odpowied natopytanie. Amoechodzi ozwyczajnybrakchci i brak
mechanizmwmotywujcychdonawizaniawsppracy?
Polsko-litewskiestosunki 20lat popodpisaniutraktatuoprzyjani
Owsppracy bez wsppracy
Podwjna
ofiara
Zaciankowysposbmylenianadal jest chorob
czci polskiegospoeczestwa. Przekonaamsi
otym, kiedywInterneciepojawiysirelacje
z MarszuSzmat, ktry17. majaprzeszed wcentrum
Warszawy.
Myl, e nie warto ko-
mentowa formy marszu i sposobu
manifestowania pewnych kwestii
przez jego uczestniczki i uczestni-
kw. Osoby o konserwatywnych po-
gldach mogy by nimi faktycznie
zniesmaczone. Ale czy w dzisiej-
szych czasach nie jest najprociej
zwrci uwag opinii publicznej na
jaki problempoprzez szokowanie?
Okazuje si, e to faktycznie naj-
lepszy sposb. Skd taka opinia?
Wystarczyo zalogowa si na jed-
nym z portali spoecznociowych i
odwiedzi fanpage mediw relacjo-
nujcych marsz, eby przekona
si, jak emocjonujc dyskusj wy-
woao wydarzenie. Komentarze
uytkownikw pod odnonikami do
sprawozda wprawiy mnie, piszc
bardzo delikatnie, w osupienie.
Ot uaktywnio si kilkoro uyt-
kownikw, w tym w wikszoci, o
dziwo, przedstawicielki pci pik-
nej, wedug ktrych ogromna cz
kobiet sama prosi si o gwat. W
tym punkcie mona wycign je-
den bardzo smutny wniosek
marsz, owszem, wywoa dyskusj,
ale, jak wida, nie zmieni przeko-
na niektrych osb. Nadal cz
spoeczestwa sdzi, e ofiara prze-
stpstwa seksualnego staje si ni
wycznie z wasnej winy.
Idc tym tokiem mylenia, mona
by stwierdzi, e starsza kobieta
sama prosi si o to, by kto ukrad
jej torebk, bo przecie mie wy-
chodzi z domu i i sama ulic.
Dziecko na pewno kusi pedofila, bo
przecie si do niego umiecha. Za-
mordowani? Pewnie krzywo
spogldali w kierunku swoich
oprawcw Czy nie jest to absur-
dalne?
Kady, nawet rednio rozgarnity
czowiek, nie powinien szuka
usprawiedliwienia dla sprawcw ta-
kich czynw. Nie mieci mi si w
gowie kategoria mylenia sama
jest sobie winna, bo wyglda jak
k***a. Osobom z takim podejciem
chc wprost zakomunikowa ad-
na kobieta nie prosi si o gwat! Na-
wet jeli idzie ciemn ulic w skpej
sukience. Czy gdyby co podobnego
spotkao blisk osob goszcych ta-
kie tezy, rwnie szukaliby oni
usprawiedliwienia dla sprawcy?
Zrzucajc ca win na skrzywdzon
kobiet, czyni z niej podwjn ofia-
r bestialstwa oprawcy i wasnych
bezmylnych sdw, pozosta-
wiajcych by moe nawet wikszy
lad ni sam akt przemocy.
BeataKAPUSTA
Kady, nawet redniorozgarnityczowiek,
niepowinienszuka usprawiedliwienia
dlasprawcwtakichczynw. Niemieci mi si
wgowiekategoriamyleniasamajest sobiewinna,
bowygldajakk***a.
POutrzymujeswojdotychczasowpozycj. PiSprzegrywaporaz sidmy. SLD
jest hegemonemlewicy. Korwin-Mikketriumfuje. PSL jakzwykle. Ziobrozaszko-
dzi PiS-owi. Palikot i Gowinpolegli. Narodowcytaksamo. Takmonanajkrcej
opisa rezultatytychwyborw.
jak i litewskiej, podpisanie traktatu
byo nieuchronne. Jednak do tej pory
jego interpretacja rodzi liczne proble-
my, dlatego postanowienia z 26.
kwietnia nie zawsze s wypeniane
tak, jak by powinny. Mowa tu m.in.
o niepoprawnym i niezgodnym z
umow traktowaniu Polakw na Li-
twie. Najwiksz burz w opinii pub-
licznej wywoaa likwidacja wielu
szk mniejszoci w pastwie nasze-
go ssiada. Litwa argumentowaa ten
krok oszczdnociami finansowymi,
rzd polski, bronic praw swoich ro-
dakw, wypowiada si nieprzychyl-
nie o tej inicjatywie. Domagalimy
si take prawa do oryginalnej pi-
sowni nazwisk i dwujzycznych
nazw miejscowoci. Szef polskiej dy-
plomacji zarzuca wadzom Litwy, e
nie postpuj zgodnie z europejskimi
standardami. Jednak publiczne dys-
kusje nijak nie wpyway na posuni-
cia Litwy. Atymczasem w roku
szkolnym 2012/2013 w 19. polskich
placwkach jzyka litewskiego jako
ojczystego uczyo si ponad 600
uczniw. Polska poradzia sobie ze
zorganizowaniem edukacji w jzyku
litewskim na wszystkich poziomach
nauczania.
Mimo wszystko 20. rocznica pod-
pisania dwustronnego traktatu ro-
dzia nadziej na popraw relacji.
Zabiegi skaniajce do pojednania
zostay podjte przez Ambasad
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.
Na Facebooku oraz na Youtube
zostay umieszczone filmy przy-
bliajce zwizki midzy dwoma
ssiadami. Ponadto byy szef litew-
skiej dyplomacji, Vygaudas Uac-
kas, odnis si do postulatw, aby
na Litwie moliwe byo zapisywa-
nie nazwisk w oryginalnej pisowni
oraz stosowanie dwujzycznych
tablic topograficznych. Polityczne
poparcie ze strony Litwy z pewno-
ci byo podane, jednak Polska li-
czya na podjcie konkretnych
dziaa przez wadze ssiada. Czy
fakt, e przedstawiciele polskiej
mniejszoci narodowej Akcja Wy-
borcza Polakw na Litwie otrzy-
mali du cz mandatw w parla-
mencie, wystarczy, by zabiega o
popraw wzajemnych stosunkw i
przychylne Polakom oraz
speniajce standardy Unii Europej-
skiej posunicia Litwy? W kocu
stosunki gospodarcze midzy
ssiednimi krajami rokuj coraz le-
piej. Jak wida, sama gospodarka
nie wpywa na wzajemne postrzega-
nie i na wci zachowywane uprze-
dzenia. Pozbawiona dialogu wspl-
na przyszo obu krajw nie za-
owocuje dwustronn wspprac.
Bez wysiku same dobre chci i de-
klaracje nic nie znacz.
EwaNOWAK
Pierwsze polskie plany wy-
budowania elektrowni atomowej
pojawiy si w latach 70., czyli
jeszcze za czaswPRL. 9. grudnia
1972 roku Komisja Planowania
przy Radzie Ministrwustalia lo-
kalizacj pierwszej polskiej
siowni jdrowej. Nastpnie, 10 lat
pniej, podjto uchwa wspra-
wie budowy elektrowni jdrowej
arnowiec. Elektrownia docelowo
miaa si skada z czterech blo-
kw energetycznych napdzanych
reaktorami WWER-440 o cznej
mocy ok. 1600 MW. Wroku 1982
rozpoczto jej budow, lecz prace
zostay przerwane z powodu pro-
testwekologw, ktre w tamtym
czasie bardzo si nasiliy z powodu
awarii elektrowni w Czarnobylu, w
zwizku z czymw 1989 roku zre-
zygnowano z budowy elektrowni.
Warto przywoa stanowisko
wczesnego Ministra Przemysu w
rzdzie Tadeusza Mazowieckiego,
Tadeusza Syryjczyka: Elektrow-
nia Jdrowa arnowiec jest inwe-
stycj zbdn dla polskiego syste-
mu energetycznego w horyzoncie
10 do 20 lat, a potemwcale nie ma
pewnoci, e energetyka jdrowa
bdzie potrzebna. Wedug Minist-
ra niezasadne byo budowanie
elektrowni jdrowej, poniewa
polska w tamtymokresie miaa do-
datni bilans energetyczny. Minister
uwaa rwnie, e energia z elek-
trowni jdrowych jest nieopacalna
i niebezpieczna dla ludzi i rodo-
wiska naturalnego. Wtakich oko-
licznociach zawieszono projekt
polskiej elektrowni jdrowej w
arnowcu.
Powrt doAtomu
Ponowne rozwaania nad budow
jdrowego zakadu energetycznego
pojawiy si w 2005 roku. Polski
rzd w dokumencie Polityka ener-
getyczna Polski do 2025 roku za-
war koncepcj o przemyleniu
moliwoci rozwoju energetyki
jdrowej na terytorium RP. W kolej-
nej wersji dokumentu dotyczcego
planu dziaania polskiej polityki
energetycznej, w planie Polityka
energetyczna polski do 2030 roku,
sprecyzowano zadania i czynnoci,
jakie polski rzd musi zrealizowa,
aby doszo do wybudowania pol-
skiej elektrowni jdrowej. Zadania
dotyczyy m.in. stworzenia odpo-
wiedniego prawa, wyksztacenia
kadry do obsugi elektrowni jdro-
wej, zapewnienia dostaw paliwa
jdrowego oraz budowy obiektu
elektrowni w oparciu o bezpieczne i
sprawdzone technologie.
Realizacja planu budowy elek-
trowni jdrowej w Polsce uwarun-
kowana jest zwikszajcym si z
roku na rok zapotrzebowaniem na
energi elektryczn oraz zapewnie-
niem bezpieczestwa energetyczne-
go pastwa. Ponadto istotne jest
wywizanie si ze zobowiza unij-
nych dotyczcych m.in. zmniejsze-
nia emisji gazw cieplarnianych do
atmosfery oraz zwikszenia rno-
rodnoci pozyskiwanych surowcw
energetycznych.
Miejscepowstania
W listopadzie 2011 roku pa-
stwowa spka Polska Grupa Ener-
getyczna Elektrownia Jdrowa 1
(PGE EJ1) wybraa 3 prawdopo-
dobne lokalizacje dla pierwszej pol-
skiej elektrowni jdrowej: Chosz-
czewo w gminie Choszczewo,
Gski w gminie Mielno, arnowiec
w gminie Krokowa.
Wszystkie potencjalne miejsca
budowy elektrowni jdrowej s zlo-
kalizowane na pnocy kraju, po-
niewa speniaj a 53 kryteria
gwnego inwestora, m.in. technicz-
ne, ekonomiczne, prawne, spoecz-
3 czerwiec 2014
ne. Jednym z powodw lokalizacji
elektrowni na Pomorzu jest zwik-
szenie bezpieczestwa energetycz-
nego tego regionu. Do koca 2016
r. ma zosta ogoszona lokalizacja
pierwszej polskiej elektrowni jdro-
wej na podstawie szczegowych
bada i analiz przeprowadzonych w
potencjalnych lokalizacjach elek-
trowni, a do roku 2024 ma zosta
uruchomiony pierwszy blok elek-
trowni jdrowej. Kolejna elektrow-
nia miaaby by gotowa i urucho-
miona w cigu nastpnych 11 lat.
Plusy i minusy...
W polskim spoeczestwie dosy
czsto mona si spotka z nega-
tywnym nastawieniem do budowy
siowni jdrowych. Niepokoje do-
tycz przede wszystkim bezpie-
czestwa elektrowni, moliwych
zanieczyszcze rodowiska wy-
woanych przez jej dziaalno, po-
stpowania ze zuytym paliwem z
reaktorw, brakiem uranu na rynku
z powodu wyczerpujcych si jego
z oraz wysokich kosztw budo-
wy elektrowni jdrowej. Lki s
bezpodstawne, poniewa elektrow-
nie jdrowe s nawet o 1/3 mniej
szkodliwe dla rodowiska natural-
nego ni konwencjonalne elektrow-
nie. Poza tym skadowanie zuyte-
go paliwa z reaktorw jest cile
okrelone przez Midzynarodow
Agencj Energii Atomowej oraz
bezpieczne dla ludzi i rodowiska.
Faktem jest, e budowa elektrowni
jdrowej jest bardzo droga i powin-
na zosta wsparta finansowo z
budetu pastwa. Pomimo olbrzy-
mich kosztw budowy pniejsza
eksploatacja elektrowni i koszty
energii z niej pochodzcej s o wie-
le mniejsze od eksploatacji trady-
cyjnych elektrowni.
Oprcz obaw energetyka jdrowa
niesie za sob wiele korzyci. Zali-
czy do nich mona zmniejszenie
deficytu energetycznego i zwiksze-
nie niezalenoci energetycznej Pol-
ski. Pozyskiwanie energii z siowni
nuklearnych w duszej perspekty-
wie czasowej zapewni rozwj gos-
podarki i technologii oraz regionw,
na terenie ktrych powstan
siownie jdrowe. Energetyka jdro-
wa to rwnie stabilne rdo ta-
szej i czystej energii nie tylko dla
gospodarstw domowych, ale i sek-
tora przemysowego.
Mariusz NAWROT
F
o
t
.
p
g
n
ig
.
p
l
Wszystkiepotencjalnemiejscabudowy
elektrowni jdrowej szlokalizowane
napnocykraju, poniewa speniaj
a 53kryteriagwnegoinwestora, m.in. techniczne,
ekonomiczne, prawne, spoeczne.
Polski atom
Mimowszystko20. rocznicapodpisania
dwustronnegotraktaturodzianadziej
napoprawrelacji. Zabiegi skaniajce
dopojednaniazostaypodjteprzez Ambasad
Rzeczypospolitej Polskiej wWilnie. NaFacebooku
oraz naYoutubezostayumieszczonefilmyprzybliajce
zwizki midzydwomassiadami.
Elektrownieatomoweodwielulat budzskrajne
emocjewPolscei nawiecie. Obecniesjednymi z
najbardziej ekonomicznychrde energii zewzgl-
dunazastosowanetechnologieoraz normybezpie-
czestwazachowywaneprzyeksploatacji siowni
jdrowych. Korzystaniez energii nuklearnej wobli-
czuwyczerpujcychsitradycyjnychzasobwener-
getycznychmoeprzyczyni sidowzmocnieniabez-
pieczestwaenergetycznegoPolski.
4 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Osztuce, ktrapomimo
tego, emanajwiksz
scenwiata, wspcze-
niezmagasiz brakiem
publicznoci. Oartys-
tach, ktrychdzie nie
obejrzymyzaszklan
szybnawystawie. Omu-
zykach, ktrzyniesprze-
dajpyt ani niegrajna
wielkichkoncertach. O
aktorach, dlaktrychnie
mateatrw. Oulicy, ja-
kiej nieznacie.
Kady z nas spotka kiedy
na swojej drodze pana, ktry za
drobn opat proponowa namalo-
wanie naszej karykatury czy pani,
ktra aby zarobi, malowaa tatuae
henn.
Nie mog odmwi talentu i za-
angaowania nikomu z nich, jednak
malarstwo uliczne to co wicej ni
sezonowa praca w nadmorskim ku-
rorcie. Madonnarri to artyci, ktrzy
za ptno dla swoich dzie wybrali
bruk. Najwybitniejsi z nich paroma
ruchami pdzla potrafi zamieni
zwyczajny chodnik w pastelow
szczelin lodowca czy trjwymiaro-
we jdro ziemi. Dziki nim sceneria
smutnej ulicy wyglda niczym wy-
stawa dzie sztuki w Muzeum Czar-
toryskich. Pomimo ogromnego po-
wicenia efekt ich pracy wraz z
pierwszymi kroplami deszczu trafia
do ciekw i wpada do odmtw
niepamici, nie pozostawiajc po
sobie ani ladu. Artystyczni Wanda-
le to przydomek, ktry na pewno
pasuje do twrcw graffiti. Pomimo
tego, i w nadwilaskim
spoeczestwie nadal ich sztuk
utosamia si z wandalizmem, cie-
szy fakt, e to wanie tych czsto
modych ludzi zaprasza si do "od-
nowienia" starych kamienic. Kolo-
ruj oni rzeczywisto i nudne bloki
wielkich miast, ktre staj si
sztuk wielkich form.
Uliczny (prze)bj
piewa kady moe sowa
te, wykonywane przez Jerzego Stur-
ha podczas festiwalu w Opolu,
zdaj si dzi by aktualne bardziej
ni kiedykolwiek. W dobie powta-
rzania piosenek w radiu i promowa-
nia artystw ze wzgldu na skanda-
le, a nie kompozycje ronie we
mnie przekonanie, i kariera mu-
zyczna tosama jest z gorcym
yciem celebryty. Jak jednak jest na
ulicy? Tutaj muzycy wiod walk o
podbj serc przypadkowych prze-
chodniw. W codziennej gonitwie
talent musi obroni si sam. Josh
Bell, wspczesny wirtuoz skrzy-
piec, wraz z dziennikiem "Washing-
ton Post" przeprowadzi ekspery-
ment. Skrzypek przez godzin gra
najpikniejsze melodie, jakie kiedy-
kolwiek napisano na skrzypce Star-
divariusa. Instrument jest wart 3 mi-
liony dolarw. Muzyk nie gra jed-
nak w piknej bostoskiej operze, w
ktrej, by go posucha, za bilet
trzeba zapaci 100 dolarw. Miejs-
cem koncertu byo waszyngtoskie
metro. Z tysicy ludzi zmie-
rzajcych wtedy do pracy lub do
domu w godzinach szczytu tylko
siedmioro zatrzymao si na chwil,
by posucha skrzypka. Ekspery-
ment dowid, jak bardzo nie zwra-
camy uwagi na to naszej codzien-
noci i jak wiele moemy przez to
straci. Trzeba rwnie zaznaczy,
e ulica w naszym kraju rwnie
ma wiele do zaoferowania.
Przykadem jest Gienek Loska, kt-
ry zaczyna na ulicy, a skoczy
jako zwycizca popularnego talent
show. Wart uwagi jest zesp Kra-
kw Street Band, dla ktrego kon-
certy na krakowskim rynku s rw-
nie czste co nagrania studyjne. Ta-
kie przykady sprawiaj, e chce
powtrzy si za Agnieszk Chy-
lisk jest nadzieja w nas.
PiercieOgnia
Gdy zapada zmrok, ulice yj
wasnym yciem. Noc wszystko
staje si inne od wiata po nasz
sposb mylenia. Gdy gasn pro-
mienie soneczne, stajemy si od-
waniejsi, czujemy wicej emocji.
Ulica rwnie zaczyna funkcjono-
wa inaczej. Moemy spotka si z
blaskiem pochodni i odwan mu-
zyk. Na chwil zmieniaj may
plac niedaleko ratusza w magiczn
krain, gdzie krluje ogie. Fires-
how, bo o nim mowa, jest najbar-
dziej efektown sztuk nocnej ulicy.
Tancerze igraj z ywioem, pr-
bujc go ujarzmi. Chc rozpali
publiczno, ktra jak zahipnotyzo-
wana oglda taniec pomieni. Noc-
ny spektakl uliczny pozwala uciec
na chwil od codziennoci. Prze-
nie si do nieodkrytych krain, w
ktrych wci yj smoki, cho za-
raz spektakl przerw syreny policyj-
ne. To wanie
ci kuglarze poruszaj uliczn
publiczno, ktra zmierza do ba-
rw lub mieszka. Moe ze wzgl-
du na swoja niezwyko, a moe
na magi nocy i zmiany mylenia
po zmroku.
Sprawiedliwo najwikszej zescen
Wiele mona powiedzie o artys-
tach ulicznych, ktrzy postanowili
walczy z szar codziennoci.
Prbuj oni udowodni nam, e ta-
lent obroni si w kadej sytuacji.
Pokazuj, i do czerpania radoci z
zawodu muzyka, aktora, cyrkowca
i wielu innych niepotrzebny jest
wielki nimb sawy czy olbrzymie
pienidze. Wierz w sztuk ide
czsto zapomnian przez
wspczesne media, ktre prbuj
pozby si teatru z telewizji, a za-
miast niego oferuj kolejny serial
ala "Cikie Sprawy". Problem
jednak nie ley tylko w mediach, a
w nas samych. My: sdzia zbiorowy
rozprawy o sztuce, by wyda wy-
rok, nie moemy przez nasz co-
dzienno i sposb ycia z dnia na
dzie zapomnie o najwikszej ze
scen. Scenie ulicy.
Mateusz IWISKI
N
a wiosn tego roku plano-
wana bya wizyta w Rosji
szefa japoskiej dyploma-
cji. Jego pojawienie si w
Rosji miao stanowi sygna na-
wizania porozumienia i rozwiza-
nia sporu. Jednak na arenie midzy-
narodowej wyoni si kazus Ukrai-
ny. Japonia wystpia w tej sprawie
przeciwko Rosji, opowiadajc si
przeciwko aneksji Krymu. Co wi-
cej, bya japoska minister obrony,
Yuriko Koike, przypomniaa, e jed-
na ze spornych wysp - Iturup - jest
zamieszkiwana przez blisko 60%
Ukraicw. Zaproponowaa tymsa-
mymWadimirowi Putinowi, by i tu
przeprowadzi referendumdo-
tyczce przynalenoci tubylcw.
Japonia, w obliczu rosyjskich zap-
dw wobec naszego ssiada, zarea-
gowaa ostro i stanowczo. Pot-
piajc dziaania Kremla, jednocze-
nie zaognia swj spr z Rosj.
Kopotliwahistoria
Wyspy Kurylskie stanowi archi-
pelag zoony z kilkudziesiciu
wysp. Ich pooenie midzy Kam-
czatk a pastwem japoskim im-
plikuje roszczenia obu krajw do
przejcia wadzy na wyspach. Ty-
sice lat temu Kuryle naleay do
Japonii. Pniej, w roku 1855, na
mocy ukadu z Rosj oddano jej
wszystkie wyspy na pnoc od Itu-
rup. Z kolei pastwo rosyjskie w
zamian za uzyskanie penej i suwe-
rennej wadzy nad Sachalinem od-
stpio Japonii pozosta cz Ku-
ryli. W 1945 r. ZSRR zaatakowao
archipelag i zajo go, przesiedlajc
japoskich obywateli. Najbardziej
kopotliwe okazao si podpisanie
Traktatu z San Francisco w latach
50. Japonia zrzeka si swoich praw
w stosunku do spornych terytoriw.
Midzy Rosj a Japoni przyszo
piewa kadymoesowate, wykonywaneprzez JerzegoSturhapodczas
festiwaluwOpolu, zdajsidzi by aktualnebardziej ni kiedykolwiek. Wdo-
biepowtarzaniapiosenekwradiui promowaniaartystwzewzglduna
skandale, aniekompozycjeroniewemnieprzekonanie, i karieramuzycznatosamajest
z gorcymyciemcelebryty.
Wielemonapowiedzie oartystachulicz-
nych, ktrzypostanowili walczy z szarco-
dziennoci. Prbujoni udowodni nam, e
talent obroni siwkadej sytuacji.
g
a
r
n
e
k
.
p
l
Cho wojnaskoczyasiw1945roku, nawiecie
krajewci toczkilkudziesicioletniespory. Rosjai
Japoniaodprawie70. lat niemogdoj dokonsen-
susuwsprawieKuryli. Tokolejnyregion, wktrym
Rosjaprbujeodbudowa swojdawnpozycj.
Gdy scen jest ulica
Za nami wybory do Parla-
mentu Europejskiego. Niezalenie
od ich wyniku maj swoich nie-
kwestionowanych zwycizcw. Me-
dialnych zwycizcw. Kilkoro kan-
dydatwumiejtnie przycigno
uwag i zdecydowanie zapisao si
w pamici wyborcw. Jednak czy
kampania wyborcza powinna pozio-
mem(i treci) przypomina wik-
szo polskich kabaretw?
W tej materii niezwykle podni
byli kandydaci Europy Plus Twj
Ruch. Dorota Gardias robica za-
strzyk euro w Polsk, Ryszard Ka-
lisz, ktry odejmuje od swojego ob-
wodu w pasie 100 i wychodzi mu
wynik czy Izabela akuku
ukomska-Pyalska to jeszcze nic.
Internet zawrza, gdy ukaza si spot
posa Armanda Ryfiskiego. Wyko-
nuje on znak krzya, tonem rodem z
kocielnej ambony, recytujc nazw
komitetu, a na wybory zaprasza wraz
ze swoim psem z diabelskimi rogami
na gowie. Niebywa szczeroci
wyrnia si Aleksandra Somkows-
ka, ktry pyta potencjalnych wybor-
cw, czy rzygaj polityk, a sama
ma j w d*pie, podobnie jak Krym
i wojny. Ale te spoty to jeszcze nic
przy ciece dwikowej polskiej
drogi do Parlamentu Europejskiego.
Ate dwiki to zdecydowanie disco
song Karola Karskiego, rymowana
przypiewka Jacka Kozowskiego,
ludowa twrczo Joanny Senyszyn
i kryminalny wtek Anny Kubicy.
Muzyczny koszmar
Ta ostatnia zdecydowaa si uy
w swoim spocie piosenki T-Love pt.
Jest super. I to we wasnym wyko-
naniu. Ale to nie na brak umiejtno-
ci wokalnych zdenerwowa si lider
zespou, Muniek Staszczyk. W wy-
wiadzie dla tvn24 powiedzia, e:
Zesp T-Love wypowiada si w
swoim wasnym imieniu, nie w imie-
niu politykw. Nie zamierzamy da-
wa piosenek do spotw wyborczych
() To jest chamstwo, ignorancja,
brak poszanowania praw auto-
rskich. Sprawa prawdopodobnie
skoczy si w sdzie.
Na autorskie kompozycje
postawio za to kilkoro innych kan-
dydatw. Walka o pierwsze miejsce
na podium jest wyrwnana. I to
dosownie, bo bior w niej udzia
przedstawiciele wszystkich domi-
nujcych opcji politycznych.
Artystyczn stron SLD posta-
nowia pokaza Joanna Senyszyn.
Koo Gospody Wiejskich, przy
akompaniamencie akordeonisty w
stroju rodem z wojennej Warszawy,
piewa pie pochwaln ku czci
kandydatki. Wszystko w zielonej
scenerii miejskiej. I tak w ludo-
wym stylu dowiadujemy si, e ro-
zanielona posanka (widoczna w
klipie) to fajno kobita oraz za-
wsze si umiecha, z kadym si
przywita. Tradycja miesza si z
nowoczesnoci, a w tekcie poja-
wia si nawet sam szef partii, Le-
szek Miller.
Kiedy przebrniemy przez 2 minu-
ty twrczoci ludowej, moemy ru-
szy w tras po Polsce wraz z
posem Prawa i Sprawiedliwoci,
Karolem Karskim. Wszystko dziki
wideo towarzyszcemu jego piosen-
ce wyborczej Karski Song.
Chwytliwy refren na disco bicie
brzmi: Wybierz Karskiego,
zagosuj teraz na niego. Tajemni-
czy, zremiksowany gos dodaje:
Koleanko i kolego, gosuj na Kar-
skiego. Do tego doczone s naj-
lepsze yczenia od wsppracowni-
kw, ktrzy s rwnie twrcami
hitu. Prosty tekst i prymitywna me-
lodia ta piosenka ma wszystko,
aby sta si przebojem disco polo.
Muzyczn euro podr koczy-
my w centrum Polski. To tutaj kan-
dyduje wojewoda mazowiecki, Ja-
cek Kozowski. Platforma Obywa-
telska postawia na rymy i wspom-
nienia. I tak dowiadujemy si, e
kandydat studiowa w Stanach, w
Polsce skazany, gdy potrzeba,
nosi worki z piachem, a po gr-
skich szlakach jak kozica bryka.
Linia melodyczna wyranie osadzo-
na w nurcie muzyki pop, a twrca
szlagieru jest nawet wymieniony z
imienia i nazwiska. Sdzc po inter-
netowych komentarzach, potencjal-
ni wyborcy jednak nie docenili arty-
stycznych stara.
Spojrzeniewprzeszo
Oczywicie wybory do Parlamentu
Europejskiego nie s pierwszymi,
ktre przyniosy Polsce wyborcze
przeboje. Wszystko zaczo si pod-
czas kampanii przed wyborami pre-
zydenckimi w 1995 r. Wtedy wanie
cay kraj buja si w rymie piosenki
discopolowego zespou Top One
Ole, Olek, powiconej Aleksand-
rowi Kwaniewskiemu. Polacy, przy-
zwyczajeni do szarej polityki i
dugich przemwie komunistycz-
nych przywdcw, z radoci przyj-
li ten powiew wieoci. To nakrcio
marketingowo-muzyczn spiral.
Kt nie pamita szlagieru Samoob-
rony Ten kraj jest nasz i wasz.
Mimo tego, e porwa tumy i by
obowizkowym elementem kadych
doynek, okaza si plagiatem cze-
skiej piosenki i musia by wycofany.
Partia jednak si nie poddaa i ju
przy okazji kolejnych wyborw nie-
jeden rolnik piewa refren Polsk
trzeba zLepperowa. Podczas kam-
panii prezydenckiej w 2010 r. gono
byo o piosence S nas miliony,
promujcej Grzegorza Napieralskie-
go, a wykonanej przez dwie urocze
blondynki bliniaczki. By moe,
w myl zasady muzyka agodzi oby-
czaje, kada kampania wyborcza w
Polsce ma swoj ciek dwikow.
Uczy sinabdach
Wrmy jednak do euro wybo-
rw. Wojciech Jaboski, ekspert ds.
marketingu politycznego, powie-
dzia dla portalu tvn24.pl: Ode-
braem te spoty jako gigantyczn
kampani, ktra zachca ludzi do
tego, eby nie gosowali. Myl, e
ona w tym sensie odniosa skutek..
Oby do czasu kolejnej kampanii
sztabowcy i kandydaci zrozumieli
kilka kwestii. Na przykad, e nie do
koca o to chodzi w powiedzeniu
i z pieni na ustach, a muzyk
dla uszu polskich wyborcw nieko-
niecznie jest disco bit w poczeniu
z ociekajcym wazelin tekstem.
AleksandraLAPS
Eurodisko
Zdaniem Rosjan chodzio o wszyst-
kie wyspy. Z kolei Japoczycy
twierdz, e wyczyli z tej deklara-
cji Iturup, Kunaszyr, Szykotan oraz
grup wysp Habomai. Ziarno nie-
zgody uroso do wielkich rozmia-
rw. Gos w tej sprawie zabiera
Parlament Europejski, ktry stan
po stronie Japonii i rekomendowa
Rosji zwrot wysp. Podobn opcj
reprezentoway rwnie Stany
Zjednoczone. Sporne wyspy to
wedug wadz Kremla Kuryle
Poudniowe, a zdaniem Japoczy-
kw to Terytoria Pnocne.
Midzy dwomafrontami
Rosja i Japonia od zakoczenia II
wojny wiatowej nie podpisay jesz-
cze traktatu pokojowego. Od kilku
lat strony zmierzaj do rozwizania
konfliktu, jednak dzi moe doj
nawet do jego pogbienia. Federa-
cja Rosyjska niedawno poinformo-
waa, e ma zamiar zremilitaryzo-
wa wyspy. To wywoao oburzenie
wrd Japoczykw. Wszystko po
to, by Kuryle jako nieodczna
cz Rosji byy chronione. Wida,
e panujce w Europie napicie
udziela si wielu pastwom. Jednak
w sporze o Wyspy Kurylskie nie
chodzi jedynie o zaszoci histo-
ryczne i niejednoznaczne rozumie-
nie podpisanych ukadw. Kilka lat
temu odkryto tam cenne zoa renu,
uywanego przede wszystkim w
przemyle kosmicznym i atomo-
wym. Prawdopodobnie jest to jeden
z waniejszych powodw, dla kt-
rego Federacja Rosyjska chce za-
trzyma wyspy. Dla Japonii z kolei
odzyskanie terytoriw jest spraw
honorow. Chodzi o podkrelenie
suwerennoci pastwa. Do tej pory
prognozy ekspertw wskazyway,
e konflikt zostanie polubownie
rozwizany. Nikt jednak nie spo-
dziewa si tego, e Rosja i Japonia
stan na przeciwnych frontach, re-
prezentujc odmiennie punkty wi-
dzenia w kwestii Ukrainy. Nietrud-
no zauway, e kryzys ukraiski
odciska pitno na stosunkach mi-
dzynarodowych rnych pastw.
Przez obecne radykalne kroki
Wadimira Putina zmienio si na-
stawienie wadz Japonii. Dlatego
pokojowe zakoczenie sporu stoi
wci pod znakiem zapytania.
EwaNOWAK
5 czerwiec 2014
Wrmyjednakdoeurowyborw. WojciechJaboski, ekspert ds. marketin-
gupolitycznego, powiedzia dlaportalutvn24.pl:Odebraemtespotyjako
gigantycznkampani, ktrazachcaludzi dotego, ebyniegosowali. My-
l, eonawtymsensieodniosaskutek.
Kuryli
Kilkalat temuodkrytotamcennezoarenu,
uywanegoprzedewszystkimwprzemyle
kosmicznymi atomowym.
Prawdopodobniejest tojedenz waniejszychpowodw,
dlaktregoFederacjaRosyjskachcezatrzyma wyspy.
DlaJaponii z kolei odzyskanieterytoriwjest spraw
honorow.
s
l
d
.
p
l
Oddawnaju nikt niewtpi wniebywafantazjpolskichpolitykw. Agdydo
tegododa melodierodemz discopolowychkoszmarwlat 90., brakdystansudo
siebiei kiepskichspecwodmarketingupolitycznego, otrzymujemywyborcz
listprzebojw.
6 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Podre, poznawanie no-
wych ludzi i miejsc, zdobywanie
wielu dowiadcze, pokonywanie
swoich saboci. To wszystko
moemy zaliczy jak najbardziej do
plusw. Wszczeglnoci to, e cz
swoj prac z pasj. Robi to, co ko-
chaj, a tylko w takiej sytuacji efekty
mog by zadowalajce. Nie sposb
wyobrazi sobie czowieka, ktry
uprawia sport z przymusu lub pod
presj.
Robi to, co kocham, wywoujc
u innych zy szczcia. Czy moe
by co pikniejszego? Sowa
Krzysztofa Ignaczaka, ktry zjada
przysowiowe zby na siatkwce,
wyraaj chyba wszystko. Jedn
czci pracy sportowca s wanie
podre, nowe dowiadczenia,
drug z kolei emocje, ktre dostar-
czaj wszystkim kibicom. W peni
wiadomie mona te Ignaczakowi
odpowiedzie: Nie, nie ma nic
pikniejszego. Dla kibica z pew-
noci...
Z drugiej strony, cige wyjazdy,
zawody, mecze, treningi... Gdzie
czas dla rodziny, na odpoczynek
lub na zwyczajne leniuchowanie?
Miliony wyrzecze i wylanego
potu na rzecz sportu.
Czsto czytamy, e zwizki i ro-
dziny sportowcw rozpadaj si,
cigle syszy si o powanych kon-
tuzjach nawet takich, ktre zmu-
szaj do zakoczenia kariery. Se-
bastian widerski, jedna z ikon pol-
skiej siatkwki, zosta zmuszony do
poegnania si z zawodowym gra-
niem wanie przez cigle nawra-
cajce kontuzje. Jak wida, sport
kosztuje niemao i nie przynosi sa-
mych korzyci.
Sport jest pikny, ale jednocze-
nie okrutny. Najpierw wycinie z
czowieka wszystkie siy i umiejt-
noci, a pniej... No wanie, co
potem?! Na pierwszy rzut oka spor-
towiec po zakoczeniu swojej ak-
tywnoci jest pozostawiony sam so-
bie. Szczliwi ci, ktrzy niemal
natychmiast dostaj propozycj
pracy jako szkoleniowcy. Niestety
nie wszyscy maj takie szczcie,
dlatego wielu stara si zdobywa
nowe kwalifikacje, by pniej nie
zosta na lodzie i bez pienidzy.
Czsto zdarza si, e aktywni spor-
towcy podejmuj studia, ktre po
zakoczeniu kariery mog im po-
mc w stworzeniu swojej dziaal-
noci gospodarczej. Swoich si pr-
buj take w reklamach. Wszyscy
znamy spot polskiej trjki z Borussi
w Oplu, Bartosza Kurka, ktry
wraz ze swoim modszym bratem
zachca do jedzenia Monte czy Leo
Messiego, chccego okra starusz-
k z Lay'sw.
Ciekawe pomysy maj take za-
wodnicy, ktrych przygoda z ak-
tywnym uprawianiem sportu ju si
zakoczya. Najbardziej zna daje o
sobie Piotr Gruszka, ktry zdecydo-
wa si na wystp w Tacu z
Gwiazdami. Wzbudzi tym ogrom-
ne zdziwienie wrd kibicw. Po-
mijajc umiejtnoci taneczne
byego siatkarza, z pewnoci nie
mona mu odmwi odwagi i dys-
tansu do siebie. Stan oko w oko z
Czarn Mamb to nie lada wyzwa-
nie.
Do osobliw koncepcj wyka-
za si te byy pikarz, David Bec-
kham, ktry postanowi przemie-
rza ulice w bokserkach. Wszystko
po to, by zareklamowa now ko-
lekcj H&M.
Pomysy i sposoby s rne,
czsto budz kontrowersje, a
wszystko po to, by stan konta si
zgadza. W zasadzie trudno si dzi-
wi, e sportowcy chwytaj si
rnorodnych przedsiwzi. Praw-
da jest taka, e z zawodowego
uprawiania sportu nie da si przez
cae ycie utrzyma.
NataliaPAWLAK
p
o
ls
a
t
.
p
l
Sport jest pikny, alejednoczenieokrutny. Naj-
pierwwyciniez czowiekawszystkiesiyi umie-
jtnoci, apniej... Nowanie, copotem?!
Sportowa (nie)dola
Pogoza Il Fenomeno
Dlakadegokibicapiki nonej tegorocznyMundial
wBrazylii bdziewitem. Rozgrywanyraz nacztery
lataturniej przycignienatrybunyi przedtelewizory
milionywidzw.
Bd oni oglda zacite,
pene emocji pojedynki, pikne ak-
cje i to, co w futbolu najwaniejsze
bramki. Kady gol zdobyty podczas
mistrzostwwiata, jak i jego strze-
lec, przechodzi do historii. Mundial
w Brazylii bdzie wic wielk
okazj do zapisania si w historii
piki nonej.
Coczy Ronaldoi MiroslavaKlose?
Brazylijczyka i Niemca z polski-
mi korzeniami czy ilo strzelo-
nych bramek w finaach Mistrzostw
wiata. Obecny lider tej klasyfika-
cji strzeli ich 15, natomiast Klose o
jedn mniej. Pierwszy, obecnie 38
letni pikarz, powiesi buty na
koku w 2011 roku, drugi, mimo
35 lat na karku, kontynuuje karier
we woskim Lazio Rzym. Zarwno
Ronaldo, jak i Klose powikszali
swj dorobek bramowy w trakcie
trzech Mundiali.
Niemieckakonsekwencja
Klose prezentuje wiksz regular-
no. W Korei, Japonii oraz w Nie-
mczech zdoby 5 goli, a na ostat-
nich Mistrzostwach wiata 4. Bra-
zylijczyk rozpocz od 4 goli we
Francji, nastpnie bysn form w
Korei i Japonii, zdobywajc 8 goli,
a na swoim ostatnim Mundialu w
Niemczech dooy 3 trafienia. W
Korei i Japonii poprowadzi repre-
zentacj Brazylii do zwycistwa.
By to jego drugi tytu mistrzowski,
pierwszy zdoby na Mundialu w
Stanach Zjednoczonych, na ktrym
nie rozegra jednak ani minuty. Re-
prezentacja Niemiec z Klose w
skadzie ulega Brazylii w finale
Mistrzostw wiata w Korei i Japo-
nii, poza tym dwukrotnie stawa na
najniszym stopniu podium.
Rekordy dopobicia
Reprezentacja Niemiec, prowa-
dzona przez Joachim Lwa, po raz
kolejny jest typowana wrd
wskiego grona faworytw do
triumfu. Niewtpliwie Mundial w
Brazylii bdzie okazj dla Mirosla-
va Klose do zdetronizowania Ro-
naldo i zdobycia tytuu strzelca
wszechczasw Mistrzostw wiata.
Niemcy zagraj w grupie G z Portu-
gali, Ghan i Stanami Zjednoczo-
nymi. Czy Klose bdzie mia okazj
wystpi w tych meczach?
Drczce go w tym sezonie urazy
miniowe mog wpyn na decyz-
j Lwa odnonie jego powoania
do reprezentacji. Amoe kto poku-
si si o pobicie rekordu Just Fontai-
ne, ktry w 1958 roku na Mundialu
w Szwecji zdoby 13 goli w 6 spot-
kaniach? Wszystko przed nami.
KingaKWIECIE
ReprezentacjaNiemiec, prowadzonaprzez
JoachimLwa, poraz kolejnyjest typowana
wrdwskiegogronafaworytwdotriumfu.
NiewtpliwieMundial wBrazylii bdzieokazjdlaMiroslava
KlosedozdetronizowaniaRonaldoi zdobyciatytuustrzel-
cawszechczaswMistrzostwwiata.
Kiedy bdjakMichael
Jordan... Sportowcydla
wieluludzi, szczeglnie
modych, swielkimau-
torytetem. Zpewnoci
wielunaszychznajo-
mych, przyjaci marzyo
otym, bylata takjak
Jordan, wyprawia z
piknajrniejszefigle
jakMessi czywbija
gwodziez drugiego
pitrajakPiotr Nowa-
kowski. Chciaobysipo-
wiedzie, eyciespor-
towcatosamepozytywy.
Czywrzeczywistoci fak-
tyczniejest takkoloro-
wo?
7 czerwiec 2014
Serce bierze gr nad rozu-
mem, fakty i zimne statystyki zani-
kaj, kiedy w yach pynie adrenali-
na, ktrej nie trzeba pompowa
strzykawk w serce, jak robi to tra-
voltowski Vincent Vega
odpywajcej w zawiaty Umie
Thurman w Pulp Fiction. Kwint-
esencji pikna te nie da si za-
trzasn w klatce i podziwia do
mierci, bo c piknego byoby w
czym, co nie moe uciec przez
dziurk od klucza. Kiedy Wojciech
Kuczok na amach Gazety Wybor-
czej opisywa fenomenologi, jak
niesie ze sob gol powszechnie
uznany za urodziwy, do gowy przy-
szo mi, e bramki s indywidualn
form ekstazy z pikarskich boisk.
Ale e jest to sport druynowy, to ro-
mantycznej historii szukabymu po-
czyna caego zespou.
W futbolowych annaach zapisao
si wiele druyn, ktre figuruj jako
team pikarskich architektw me-
czowej fantazji, zespow solistw
wypiewujcych arie w kolejnoci
lub kanonie albo po prostu facetw
z jajami nastawionych na dobro
grupy, przekadajcych indywidual-
ne laury na korzyci kumpla z dru-
giej linii. I tak mona by rozwodzi
si nad wyszoci jednych nad
drugimi wedle mentalnych przeko-
na kadego kibica. Historia uczy o
dominacji madryckiego Realu lat
50., prekursorach futbolu totalne-
go z Ajaxu lat 70. czy rocknrol-
lowej ferajnie Liverpoolu lat 80..
Historia podrcznikowo uznana za
najnowsz wskazuje zachwyt nad
er galaktycznego skadu Los
Blancos na pocztku XXI wieku,
lecz najwikszy hod skada barce-
loskiej tiki-tace. I tak jak katalo-
ska filozofia przeniosa si ze stoli-
cy Katalonii do Monachium za
spraw wspczesnego myliciela
rodem ze staroytnej Grecji w
postaci Pepa Guardioli, tak odczu-
wam nieodparte wraenie, e za-
chwyt bardzo rni si od podziwu.
Podziwiam Bayern za niemieck
precyzj i hiszpaski temperament,
jednak na Don Kichotw
walczcych z wiatrakami w postaci
horrendalnych pienidzy, buntowni-
kw jakichkolwiek hierarchii,
dcych do zaburzenia pikarskie-
go porzdku, wskazabym bohate-
rw z dnia wczorajszego, obecnego
oraz jutrzejszego.
Jeszcze wczoraj do pnego wie-
czoru wodzirejem na parkietach
Ligi Mistrzw bya Borussia Dor-
tmund. Opieraa si monachijskie-
mu gigantowi na krajowym po-
dwrku przez dwa lata, hucznie za-
bawiaa si te na europejskich sa-
lonach. Romantyczna historia w
pice nonej nie koczy si jednak
happy endem. Po kolei z tej piknej
kobiety zdzierane s kolejne ele-
menty garderoby, a po odejciu
Gtze i Lewandowskiego Borussia
zostanie w samej bielinie. Mimo
e w wiecie idealnym najwanie-
jsze jest wntrze, dortmundczykom
trudno bdzie wej na ten eksklu-
zywny bankiet w podartych tram-
pkach.
Dzi mianem druyny romantycz-
nej, ktra zapiera dech w piersiach,
sawi si Atletico Madryt. Hiszpa-
skie zakapiory maj do ycia pod
krawatem, rozszarpuj rywala bez
krzty wraliwoci, imprez przenie-
li do swojej wasnej miejscwki.
Parszywa jedenasta ze stolicy nie
bdzie sczy francuskiego wina,
zagryzajc go krewetkami, madryt-
czycy preferuj szalestwo i waria-
cje a do bladego witu. Boj si
jednak, e powtrz kazus dortmun-
dzki i mimo e zapisz si w ser-
cach kibicw stsknionych za boha-
terstwem i odwag przeniesion na
stadiony wiata, kluczowe elementy
ukadanki Diego Simeone rozejd
si po bogatszych klubach z rangi
wiecznego topu. Czy historia obu
zespow nie wydaje si podobna?
Mistrzostwo kraju kosztem krajo-
wych hegemonw, ale i przegrany
fina Ligi Mistrzw z rywalem zza
miedzy co podobnego dziao si
przecie cakiem niedawno
Wreszcie tabu przeamuje
druyna jutra, ktra opara si prze-
syconej pienidzmi pyncymi stru-
mieniami w rublach albo ropie na-
ftowej konkurencji, walczcej jak
lodoamacz z kapitanem na pokad-
zie, ktry wie, e nigdy nie bdzie
szed sam. Czerwona armia z Liver-
poolu nasycona histori i symbo-
lizmem, naznaczona tragedi na
Hillsborough, stskniona za zotymi
latami osiemdziesitymi, ze Steve-
nem Gerrardem na czele, ktrego
zy po zwycistwie z Manchesterem
City zostan we wspomnieniach fa-
nw na zawsze. Pod wodz Brenda-
na Rodgersa The Reds pragn
rozpywa si po Europie jak kiedy
przeboje Beatlesw. Zesp, ktry
wychodzi daleko poza ramy klubu
pikarskiego, druyna aknca trofe-
um przeciw wszystkim przeciwno-
ciom losu i bezczelnoci wiata,
ekipa, ktrej hymn gosi, e nawet
jak do przerwy przegrywasz 0:3, to
maszeruj dalej, ma szans na
przeamanie wszelkich, nie tylko
sportowych, barier. Dzi zoliwi
widz w nich tylko vice-mistrzw
kraju. Ale jutro? Wpumy duet
SAS do Ligi Mistrzw.
Moi trzej romantyczni bohatero-
wie, ktrzy wywrcili, wywracaj i
wywrc pikarski wiat, s jake
rni od siebie i trudni do zdefinio-
wania, ale skadaj si na zespoy
inne ni wszystkie. Druyny, ktre
moe czasem utopijnie wierz w
siebie, wierz, e tych wiecznych
hegemonw mona cho na chwil
pokona. I e mona by na jaki
czas Dawidem pokonujcym Golia-
ta. Za kilkanacie lat prawdopodob-
nie nie usyszymy o dominacji Bo-
russii, Atletico czy Liverpoolu,
gdy teraz jest o wiele gciej na
pikarskim Olimpie i trudno si na
nim utrzyma na duszy czas. Ale
mimo e nie da si wytumaczy ich
fenomenologii, smak chwili bdzie
wykwintn przystawk. Roman-
tyczny duch zwyciania przebija
si nawet w tak brutalnej rozgryw-
ce, jak jest pika nona.
Micha Leniczak.
u
e
f
a
.
c
o
m
Trzecia edycja akcji charyta-
tywnej Fura Szczcia obfitowaa w
wiele wyjtkowych i wzruszajcych
momentw. Kady wyjazd do siedzi-
by Fundacji Stworzenia Bohdana
Smolenia, ktra zajmuje si hipotera-
pi dzieci i dorosych, wiza si z
ogromn dawk emocji. Studenci
Komunikacji wBiznesie Uniwersy-
tetu Ekonomicznego wPoznaniu wy-
korzystali efekt synergii, czc swo-
je pasje, kompetencje i predyspozy-
cje, aby okaza pomoc potrze-
bujcym: tym, ktrzy nie mog o
wasnych siach podnie si z ka,
ktrzy nie potrafi wyrazi sowami
tego, co czuj, chocia bardzo by
tego chcieli. To wanie umiech na
ich twarzach jest wyrazemwdzicz-
noci dla zapracowanych, ambitnych,
modych ludzi, ktrzy osignli wy-
znaczony cel finansowy. Wmarcu
grupa empatycznych studentwza-
decydowaa, e dooy wszelkich sta-
ra, aby zebra 18 000 z. Biecy
wynik finansowy to ponad 26 000 z!
Jest to rekordowa suma, jak udao
si zgromadzi studentompod ban-
der Fury Szczcia.
Zebraosinawspomnienia
- Doskonale pamitam, jak zaczy-
nalimy planowa nasze dziaania.
Widziaam niepewno w oczach
koleanek i kolegw: czy to si uda,
czy to ma sens? powtarzali w prze-
rwach midzy zajciami mwi
Anna Hankiewicz z dziau PR Fury
Szczcia. Jako modzi menedero-
wie na wasnej skrze przekonali si,
e dobry plan to podstawa, a moty-
wowanie do dziaania duej grupy
osb nie naley do atwych zada.
Okazji do sprawdzenia si w roli ko-
ordynatora projektu byo wiele: dwie
imprezy w poznaskim klubie, wy-
darzenie Przystanek Fura Szczcia,
warsztaty taneczne, Gala Finaowa,
aukcje internetowe oraz Dzie
Dziecka w siedzibie fundacji. Pod-
czas festynu dla najmodszych stu-
denci przekazali pracownikom fun-
dacji symboliczny czek. Kwota
zgromadzonych funduszy wci
wzrasta, podczas ostatniego eventu
suma wynosia ponad 25 000 z. Or-
ganizatorzy akcji przekonali si, e
dziaalno charytatywna niesamo-
wicie rozwija w sensie duchowym i
daje poczucie satysfakcji z najmniej-
szych sukcesw.
FuraSzczciama26koa!
Teraz mog miao powiedzie:
tak, dalimy rad, poniewa ich Fura
Szczcia dojechaa do mety bez ko-
lizji i przywioza baganik wypenio-
ny prezentami dla podopiecznych
fundacji. Dziki zaangaowaniu i
uporowi studentw z Poznania oraz z
pomoc szczodrych sponsorw udao
si przywie chorym dzieciom u-
miech. Studenci nie zamierzaj
prnowa take w wakacje. Posta-
nowili wzi udzia w oglnopolskim
konkursie na najlepszy projekt, w
ktrym mona wygra kilkadziesit
tysicy zotych na potrzeby fundacji.
Leczludzi dobrej woli jest wicej
Inicjatorzy akcji dzikuj wszyst-
kim, ktrzy jechali razem z nimi Fur
Szczcia. Nawet najmniejszy gest
utwierdzi ich w przekonaniu, e ra-
zem mog wiele zdziaa. Doskonale
wiedz, e kwestie materialne maj
drugorzdn warto. Liczy si prze-
de wszystkim dobre serce i szczere
chci, ktre prdzej czy pniej przy-
nios wymierne efekty. Studenci
ycz wszystkim, eby nigdy nie byli
tak zajci swoimi sprawami, by nie
zareagowa na potrzeby innych ze
wspczuciem i yczliwoci. Maj
nadziej, e za rok Fura Szczcia
ponownie wyjedzie z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
AnnaHANKIEWICZ
Fura dojechaa docelu
Logicznegowytumaczeniaporywajcegozjawiska
wystosowa niemona, przenikliwo doznajest
takogromna, eniemieci siwramachsowapisa-
negowadnymjzyku.
Poruszyli nieboi ziemi,
ebypomc Fundacji
StworzeniaPanaSmole-
nia. Studenci Uniwersy-
tetuEkonomicznego z
pomocszczodrychdar-
czycwosignli wy-
znaczonycel finansowyi
zaczerpnli z tegoca
FurSzczcia.
Inicjatorzyakcji dzikujwszystkim, ktrzyje-
chali razemz nimi FurSzczcia. Nawet naj-
mniejszygest utwierdzi ichwprzekonaniu, e
razemmogwielezdziaa.
Zoonadefinicja
druyny romantycznej
jeszcze przey takie wyjtkowe
chwile i relacje. Na pewno byo
sporo takich wydarze. Na pewno
przeyciem byo Widzew-Broen-
dby. Ze wzgldu na to, co dziao si
na boisku w Kopenhadze i zaraz po
spotkaniu, mojej relacji stamtd,
ktr kto musia nagra i wrzuci
do Internetu. Pamitajmy, e by to
rok 1996. Kto musia zada sobie
wiele trudu. Do dzisiaj czeka butel-
ka szampana, jeli kto udowodni,
e to wanie on pierwszy zamieci
t relacj. Byo ju paru chtnych,
ktrzy mwili, e to oni, ale po tes-
tach sprawdzajcych okazywao si
inaczej. Jest te wiele innych bar-
dzo dramatycznych momentw, do
ktrych lubi wraca. Powtrz:
dajcie mi jeszcze chwil, abym na-
dal tego posmakowa.
Przegld Sportowy wsplnie z
Telewizj Polsk organizuje
plebiscyt nawydarzeniei spor-
towca25-leciawnaszymkraju.
Na jakie wydarzenie by Pan
zagosowa i na ktrego spor-
towca?
Nie mam nic przeciwko plebis-
cytom, lecz podobny prowadzi inny
portal. Gdzie si w tym rozdrabnia-
my, bo czy nie warto tego zrobi np.
przy wyborze Sportowca Roku?
Mona poczy siy wszystkich or-
ganizatorw i zrobi jeden plebiscyt.
Dziki temu ranga i presti byyby
znacznie wiksze. Jeli chodzi o
ostatnie 25 lat, to wydaje mi si, e
Adam Maysz. Caa Mayszomania,
kilkanacie lat jego piknej kariery,
nie tylko jego sukcesw, ale to
wszystko jako zjawisko socjologicz-
ne: czym Maysz nas zarazi, w co
poprowadzi, jak my to przeywali-
my. To zjawisko, wydarzenie, a
take sportowiec, na ktrego bym
zagosowa.
Komentowa Pan wyjtkowe
mecze pikarskie, sukcesy Ju-
styny Kowalczyk czy Adama
Maysza. Czy jest jaki sporto-
wiec, z ktrymszczeglnie si
Panzy, wpewnymsensiejest
Panunajbliszy?
Jakbym odpowiedzia, to pew-
nie bybym posdzony o brak obiek-
tywizmu podczas komentowania. Z
wieloma sportowcami si znam, na-
wet przyjani. To nie jest nic zego.
Dziennikarz ma do tego prawo, jeli
pewne granice po obu stronach nie
zostan przekroczone. Chodzi mi o
obiektywne spojrzenie na sportowca
i jego walk. Sportowiec rwnie,
bez wzgldu na znajomo, powi-
nien wykonywa swoje obowizki
wzgldem dziennikarzy bardzo po-
prawnie, take poza boiskiem. O
szczegach nie chc mwi, bo wy-
znaj zasady, e pewnych tajemnic
si nie zdradza. Pewne fragmenty
znajomoci pozostaj tylko dla
okrelonego krgu czy dwch osb.
Nieraz s to wsplne rozmowy, nie-
typowe przeycia. Czasem to sytua-
cje wyjtkowe mieszne, smutne,
a chwilami tragiczne. Nie wszystko
musi ujrze wiato dzienne.
MaPanzasobkilkanaciepo-
wanychturniejwpikarskich
wroli sprawozdawcy. Jaki jest
Pana faworyt na zbliajcy si
Mundial wBrazylii?
Chciabym, eby wygraa Bra-
zylia, eby Brazylia w Brazylii uto-
na w tym szczciu. Boj si, e
nie do koca bdzie to turniej ma-
rze. Jestem przeciwny gigantoma-
nii w sporcie, ktra pojawia si te
na mistrzostwach wiata. Zbyt duy
rozrost tego turnieju te wpywa na
to, e pikno futbolu nie zawsze
wygrywa. Obawiam si, e tak b-
dzie w Brazylii. Pikarze s zmcze-
ni, jest coraz wicej rozgrywek, za
mao czasu na przygotowania, a
same zawody s wyczerpujce. Od
lat podkrelam te, e nie za pikno
gry przyznaje si tytu Mistrza
wiata. Zdobywa go ten, kto dotrze
do finau i go wygra, bez wzgldu
na to, czy gra adnie, czy fatalnie, a
sprzyja mu tylko szczcie. Turnieje
z ostatnich lat potwierdzaj, e fan-
tastycznej i emocjonujcej piki na
wielkich imprezach jest coraz
mniej.
Corazmniej jest takePolakw
na wielkich imprezach. Czy
trudniej komentujesizawody,
gdy nie ma na nich naszej re-
prezentacji?
Nie do koca tak jest. Jasne, e
z Polakami czowiek bardziej si
identyfikuje i to podwjne
przeycie. Bardzo lubi jednak ko-
mentowa wydarzenia, gdzie boha-
terami s take sportowcy spoza na-
szego kraju, np. mecze. Kilka jest
wrcz niezapomnianych, jak choby
z ME w Szwajcarii i Austrii w 2008
roku: spotkania Holandia-Francja,
Holandia-Wochy. Holendrzy grali
piknie. W eliminacjach gromili ry-
wali, jak chcieli. Wydawao si, e
zdobd turniej jednym palcem u
prawej bd lewej nogi. Pniej
przyszed kryzys zwizany z pew-
nymi kopotami. Zmiana druyny
na mecz, kiedy ju mieli zagwaran-
towany pewny awans. Co si roz-
sypao, a do tego doszy problemy
osobiste zawodnikw. Gdzie
znikn team spirit. Duch druyny
si rozjecha i nie byo sukcesu. Ta-
kie mecze zagranicznych zespow
te lubi komentowa.
Rozmawiali
KonradWITKOWSKI
i JarekWICAWSKI
8 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Jestemuczek
Dzisiejsze spotkanie zaty-
tuowanoSport jest okrutny,
ale Pan w swoim yciu by
wiadkiem wielu piknych
chwil polskichsportowcw.
To prawda, organizator spotka-
nia pewnie przewrotnie wymyli
taki tytu. Sport jest okrutny, ale to
wcale nie znaczy, e jest to okrele-
nie pejoratywne. Aja rzeczywicie
jestem delikatny. Jestem uczek. W
sporcie szukam czego piknego,
optymistycznego. W dzisiejszych
czasach sport, mimo wszystkich
skae, tej rdzy, ktra gdzie tam
wchodzi take w ten wiat, jest ta-
kim oceanem siy, pikna, wielu
moliwoci i motywacji. Wiele
wspaniaych rzeczy ze sportu
mona przenosi do naszego ycia
prywatnego czy biznesu, dlatego
wanie w sporcie zawsze szukam
czego optymistycznego. Okrele-
nie okrutny moe pozostawmy na
kolejne spotkanie.
Nawizujc jeszcze do tego te-
matu. Czy pamita Pan jaki
okrutnymoment, ktrymusia
Pankomentowa?
Okrutne jest, gdy sportowiec
przegrywa walk, kiedy da z siebie
to takie wywiechtane okrelenie,
ktrego nie lubi wszystko. Wte-
dy razem z nim przeywa to spra-
wozdawca. Z kolei, kiedy wiemy,
e sportowiec przekroczy granic
swoich moliwoci i nie odnis
zwycistwa, to faktycznie czsto
uywamy takiego okrelenia
okrutny jest sport. Robimy tak
take, gdy nie dopisze mu szcz-
cie. Pewnie wiele razy uywaem
tego zwrotu, np. podczas rzutw
karnych, a przed laty jeszcze loso-
wa w meczach pikarskich. Jede-
nastki wyaniay mistrzw wiata.
Pamitam doskonale Mundial w
USAw 1994 roku, kiedy doszo do
takiej sytuacji. To w pewnym sen-
sie jest okrutne. Dziewidziesit
minut walki, trzydzieci dogrywki,
a potem jeszcze karne. Z drugiej
strony jest to pikne i emocjo-
nujce. To trzyma nas wszystkich w
napiciu do ostatniej sekundy. To
taki sportowy trans dla wszystkich.
Nieraz zastanawiam si, czy aby
zabi nud, nie warto rozpocz
spotkania od rzutw karnych, od
razu rozstrzygn, kto jest zwy-
cizc, aby nie mczy nas przez
90 minut.
Czy jest jaki moment szcze-
glny, wyjtkowarelacja, ktr
wspomina Pan najlepiej, naj-
bardziej pozytywnie?
Jak pjd na emerytur, to bd
robi tak klasyfikacj. Dajcie mi
Redaktor naczelny
Mikoaj Zajczkowski
Zastpca redaktora naczelnego
JarekWicawski
Sekretarz Redakcji
Dominika Pacyska
Redaktor dziauPolityka
Mikoaj Zajczkowski
Redaktor dziauSport
JarekWicawski
Redaktor dziauKultura
Aleksandra Laps
Redakcja:
Milena Gorczewska
Mateusz Iwiski
Grzegorz Iwasiuta
Marta Jdrzejczak
Beata Kapusta
Micha Krajniak
Kinga Kwiecie
Micha Leniczak
Szymon Lipiski
Mariusz Nawrot
Ewa Nowak
Kasia Nowak
Natalia Pawlak
Mikoaj Stanek
MagdalenaWitek
KonradWitkowski
Kacper Witt
Korekta
Magorzata Adamczewska
Kasia Nowak
Skad
Tomasz Szukaa
Opiekunredakcji
Red. LesawCiesika
Strona internetowa
www.gazetafenestra.pl
Facebook
www.facebook.com/gazeta.fenestra
Twitter
/twitter.com/FenestraGazeta
Druk
Drukarnia Prasowa
ul. Malwowa 158, Skrzewo
Redakcja zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
nadesanych tekstw. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoci za tre
zamieszczanych reklam.
Wydawca: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Pozna.
Redakcja: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokj 144, 61-614 Pozna
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra
Kilkanacieigrzyskolimpijskich, kilkadziesit lat dowiadczenia,
setki fenomenalnychporwnawrepertuarze, tysicegodzinspdzonych
zamikrofonem, aprzedewszystkimniezliczoneemocjei wypieki nalicach
zakochanychwjegogosiesuchaczy. Relacjonowa zarwnospektakularne
sukcesyPolakw, jaki ichwielkieporaki. By wiadkiemwieluhistorycznych
wydarzesportowych. Okimmowa? Paniei panowie, otoTomasz Zimoch
legendapolskiegodziennikarstwasportowego.
F
o
t
.
d
z
i
e
n
n
i
k

d
z
k
i